Hur snabb tillit till ledare skapas i tillfälligt sammansatta grupper. Sammanfattning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur snabb tillit till ledare skapas i tillfälligt sammansatta grupper. Sammanfattning"

Transkript

1 Hur snabb tillit till ledare skapas i tillfälligt sammansatta grupper Sammanfattning Ledare ställs inför allt större krav då det blir allt vanligare med tillfälligt sammansatta grupper i arbetslivet. Syftet med denna studie var att klarlägga möjliga orsaker till hur snabb tillit till ledare skapas i tillfälligt sammansatta grupper. Målgruppen för undersökningen var skolpersonal. En enkätstudie genomfördes på målgruppen (n = 35) där svaren låg till grund för statistiska jämförelser. Resultatet visade att följande förhållanden tycks bidra till att man känner snabb tillit för en ledare i en tillfälligt sammansatt grupp: personliga egenskaper, imagerelaterade egenskaper, kompetens och erfarenhet, ledarskap samt social kompetens. Endast ett fåtal statistiskt signifikanta undergruppsskillnader framkom. En slutsats av studien är att faktorer som bidrar till förtroende till ledare kan vara generella mellan olika grupper men att dessa faktorer behöver undersökas ytterligare för att möjliggöra generaliserbara resultat till populationen. Nyckelord: tillit, ledarskap, tillfälligt sammansatta grupper och personlighet Markus Jansson & Anders Sallmann Psykologi C, ledarskapspsykologi Gerry Larsson VT, 2006

2 Hur snabb tillit till ledare skapas 2 How swift trust in leaders develops in temporary groups 1 Markus Jansson & Anders Sallmann Department of Behavioural, Social and Legal Sciences Psychology, Örebro University Abstract Leaders in modern working life are confronted with frequent use of temporary groups. The purpose of this study was to examine possible reasons for swift trust towards leaders in temporary groups. The target group of the study was school employees. An opinion poll was carried out in the occupational group (n = 35) which made it possible to make statistical comparisons. The result showed that the following aspects were important for the development of swift trust in leaders: personal attributes, image related attributes, competence and experience, leadership and also social competence. The result showed that only a few significant differences between subgroups of participants were established. This suggests that the factors which contribute to swift trust in leaders may be generally relevant. However, further research is needed if general conclusions are to be made. Keywords: swift trust, leadership, temporary groups and personality traits. 1 Psychology C (41-60p), Spring term Supervisor: Gerry Larsson

3 Hur snabb tillit till ledare skapas 3 Hur snabb tillit till ledare skapas i tillfälligt sammansatta grupper Tillfälligt sammansatta grupper blir allt vanligare i arbetslivet och tidigare forskning visar att tillit till ledaren i gruppen har stor betydelse för hur väl gruppen fungerar. Dagens samhälle går allt snabbare fram och i och med det så ställs högre krav på både effektivitet och ekonomi. Då tillitskapande har betraktats som komplicerad och långsam så medför det naturligtvis problem då dagens organisationer kräver snabba beslut vilket leder till att tillit till ledaren måste uppstå snabbt (Larsson, 2005). En fråga som framkommer är om tillit till en ledare i en tillfälligt sammansatt grupp kan uppstå snabbt och vad som i så fall krävs för detta. Detta område utgör utgångspunkten för denna uppsats. Faktorer som påverkar tillit Forskningen tittar på tillit utifrån två olika perspektiv, det personlighetspsykologiska och det socialpsykologiska. Ser man på hur tillit uppstår ur det personlighetspsykologiska perspektivet så betonar forskarna hur viktigt den grundläggande känslan av tillit är för personer. Denna tillit byggs framför allt upp under de första levnadsåren och präglar sedan personens förmåga att känna tillit gentemot andra i sin omgivning. Framförallt pekar forskare att det är relationen mellan barnet och dess mor som är av betydande vikt då trygghet skapas. Redan under första levnadsåret slut sätts denna tillit på prov då barnet blir mer självständigt och modern börjar återgå till sina vanliga aktiviteter. Här kan en känsla av förlust uppstå och då måste tilliten mellan barn och moder redan vara stark, annars kan en grundläggande misstro prägla uppväxten (Eriksson, 1968/1971). Inom den socialpsykologiska forskningen om tillit fokuseras hur relationen mellan människor bygger upp eller raserar tillit. Larsson (2005) tar upp en definition av tillit som är formulerad av Boon och Holmes (1991) som översatt säger att tillit är ett tillstånd som

4 Hur snabb tillit till ledare skapas 4 innefattar förtroendefulla positiva förväntningar om en annan persons avsikter beträffande en själv i situationer som innehåller någon form av risk (Larsson, 2005, s. 57). Utifrån denna definition har forskarna Lewicki och Bunker (1996) utformat en trestegsmodell hur tillit uppstår bestående av beräknande tillit, kunskapsbaserad tillit och identifikationsbaserad tillit. Beräknande tillit är då man grundar sin tillit på andra genom straff och belöning. Medarbetarna gör som chefen säger främst av rädsla för konsekvenserna om de inte skulle göra så. Det är framförallt hoten om bestraffning som är den starkaste drivkraften att arbeta hårdare och inte förväntan att få en belöning som skapar tillit. Hotet i yrkesmässiga relationer är ofta fruktan att det ska spridas ett negativt rykte om mig som person att jag inte är pålitlig. Personen i fråga gör alltså en beräknig av den tänkta konsekvens som följer beteendet och handlar utefter det (Lewicki & Bunker, 1996). Kunskapsbaserad tillit är andra formen av tillit och den grundar sig på hur god kännedom vi har om övriga personer i en grupp. Kan man säga att vi känner honom/henne så väl att vi kan förutsäga hur vederbörande kommer att handla? Kännedomen om personen har vi fått genom upprepade möten över en lite längre tidsperiod. Kunskapen om personen leder till en förväntan om vi kan förutse den andres beteende och genom det kunna lita på den andre. Regelbunden kommunikation är viktig för att uppnå kunskapsbaserad tillit, då man lär sig hur den personen resonerar och agerar i olika situationer. På så sätt får vi tillräckligt med information för att kunna bedöma om vi kan lita på honom/henne (Lewicki & Bunker, 1996). Identifikationsbaserad tillit är det tredje steget i utvecklingen av tillit. Denna form grundar sig i identifikation, där man får tillit till den andra personen för att man förstår honom/henne på djupet och respekterar hans/hennes beslut. Denna tillit kan uppstå i långvariga kärleksrelationer eller i yrkesgrupper som jobbar väldigt tätt ihop och har en stark gemensam identitet. I dessa fall kan identifikationsbaserad tillit uppstå. Författarna nämner

5 Hur snabb tillit till ledare skapas 5 också att tillit kan utvecklas och förändras över tid i en stegliknande utveckling, vilket innebär att tilliten utvecklas och ser olika ut beroende på i vilken tillitsfas man befinner sig i (Lewicki & Bunker, 1996). Faktorer som påverkar tillit i tillfälligt sammansatta grupper Hur uppstår då tillit i tillfälligt sammansatta grupper där förutsättningarna är helt annorlunda än i fasta ordinarie grupper? Enligt Larsson (2005) finns det väldigt lite svensk forskning inom området. Den forskning som är gjord kommer från två huvudsakliga källor utanför Sverige. Den ena källan redovisar erfarenheter från den israeliska försvarsmakten skriven av Ben-Shalom, Lehrer och Ben- Ari (2003) och den andra av Meyerson, Weick och Kramer (1996) som presenteras i Larssons undersökningar. Ytterligare en undersökning gjord av Popa (2005) finns numera på området där man testar en modell av teorin kring snabb tillit i tillfälligt sammansatta grupper. Popa (2005) benämner sin modell Uncertainty reduction theory. Denna teori utgår ifrån att människor hela tiden försöker få förståelse om världen runt omkring dem. Genom att försöka förstå så vill individen reducera osäkerheten hos sig själv. Popa menar att detta är relevant i tillfälligt sammansatta grupper då människor upplever osäkerhet i möten med nya människor. Vidare skriver hon att då dessa möten sker så skapas både en kognitiv och beteendemässig stress vilket medför att individens huvudsakliga mål blir att reducera stressen. Snabb tillit blir här ett medel för att minska stressen, d.v.s. vi skapar förtroende till andra och det tränger bort stressen. Stressen består av att personerna känner en osäkerhet inom två områden. Dessa är hur kommer de andra tänka och vad kommer de andra göra? Formella yrkesroller är något som minskar den kognitiva stressen hos personer i tillfälligt sammansatta grupper. Finns det t.ex. en läkare med i gruppen har de flesta kanske lättare att känna

6 Hur snabb tillit till ledare skapas 6 förtroende för honom/henne då yrkeskategorin har en hög status i samhället. Den minskar dock inte osäkerheten inför de andras beteenden i gruppen. Popas menar i sin studie att snabb tillit består av tre delar. Dessa är att det finns en benägenhet att ta risker, dela med sig av sin kompetens och slutligen att förutfattade förväntningar på gruppen tonas ned. I likhet med övriga studier får Popas stöd för sin teori att ovannämnda komponenter har betydelse för hur snabb tillit uppstår, (Popa, 2005). Meyerson et al. (1996) beskriver tillfälliga grupper i arbetslivet som organisatoriska one-night stands. Organisationen ställer annorlunda krav på personerna i gruppen, där man förutsätter att tillit ska finnas, men tiden för att traditionellt bygga upp tilliten finns inte. De nämner några faktorer som är av betydelse för att tillit ska uppkomma snabbt mellan gruppens medlemmar. Huvudpunkterna är att deltagarna i gruppen har olika kompetenser, att de har en begränsad erfarenhet av att jobba ihop sen tidigare, att de sannolikt inte kommer att arbeta ihop efter uppgiften, att uppgiften är komplex så att det uppstår ett ömsesidigt beroende, att uppgiften har en tydlig slutpunkt samt att resultatet får betydande konsekvens för organisationen. Då situationen inte tillhör det vardagliga så uppstår ett speciellt förhållande där snabb tillit ses som nödvändigt för att kunna genomföra uppdraget och där brist på tillit leder till ett misslyckande av uppgiften Vilka villkor ställs då för att snabb tillit ska uppstå i tillfälligt sammansatta grupper? Enligt Meyerson, Weick och Kramer (1996) finns några antaganden som bör redas ut för att hjälpa oss förstå vilken roll tillit spelar i temporära grupper och hur tillit utvecklas. Den första omständigheten är sårbarheten hos personerna i gruppen. Tillit handlar om att man litar på att andra inte ska utnyttja ens egen sårbarhet. Personer med lägre status i gruppen är ofta mer sårbara. Grupper med ömsesidigt beroende bidrar till att alla är lika sårbara, vilket gör att en persons agerande får konsekvenser för hela gruppen. Denna faktor bidrar till att snabb tillit byggs upp mellan medlemmarna. Den andra omständigheten som tas upp är osäkerhet där det

7 Hur snabb tillit till ledare skapas 7 poängteras att tillit byggs upp olika snabbt beroende på till vilken grad personerna i gruppen är osäkra på varandra. Med osäkerhet menas huruvida personerna i gruppen bedömer att de andra kommer att göra bra eller dåliga saker. Författarna beskriver att det finns störst chans att snabb tillit ska uppstå då osäkerheten hos personerna är att de andra kommer att försöka utnyttja deras tillit. Detta beror på att om personerna inte är säkra på hur de andra kommer agera finns större chans att de letar efter positiva signaler hos personen, för att sedan kunna fortsätta med det viktiga arbetet. Snabb tillit kan därför växa fram snabbt i situationer där personerna är osäkra. Den tredje och sista omständigheten är risk. Tillit handlar om risktagande och med risktagande menas att personer väljer att utsätta sig för situationer där skadan på dem är större än den fördel de sökte. När jobb kräver snabba lösningar uppstår situationer där man som person måste riskera olika saker. Författarna nämner exempel där vi människor står inför val och där det finns risk att vi kan bli lurade och utnyttjade. Dessa situationer kan vara när du ska köpa bil. Du vet aldrig om det visar sig att bilen i slutändan är en skrothög med massa fel. Du tar en risk att lita på personen du köper av för att du inser att visst kan jag avstå från denna situation, men vad kommer jag då att kunna göra i mitt liv om jag ska undvika alla risker. Ser gruppmedlemmar att du är villig att ta risker och misslyckas, finns större sannolikhet att de andra också vågar satsa och snabb tillit uppstår. Det finns också en annan viktigt faktor i hur snabb tillit uppstår. Larsson (2005) tar upp de israeliska erfarenheterna hur snabb tillit uppkommer i militära grupper där det framkommit att det är viktigt att personer lever upp till de föreställningar vi har om dem. I undersökningen såg de att personerna fick tillit för varandra om de agerade utifrån en stereotyp föreställning av hur en sådan person ska agera. Här skulle ett exempel kunna vara att om en grupp sätts samman där alla har olika kompetenser uppstår tillit snabbare om t.ex. läraren i gruppen agerar utifrån stereotypa föreställningar hur en lärare ska vara. Detta kallas att personerna använder sig av en kategoristyrd informationshantering, vilket leder till snabbare tillväxt av

8 Hur snabb tillit till ledare skapas 8 tillit. Larsson tillför också några egna antaganden till uppkomsten av snabb tillit som grundar sig i personlighetsfaktorer, organisatoriska faktorer och ledarskapsfaktorer. Personlighetsfaktorer grundar sig i personlighetspsykologiska tankar kring tillit. Vi får som individer med oss mycket olika livserfarenheter från uppväxtåren vilket bidrar till att vi upplever tillit och trygghet till personer i vår omgivning olika. Dessa skillnader förstärks i svåra situationer vilket kan bidra till att vissa personer har svårt att snabbt känna tillit gentemot övriga gruppmedlemmar även om övriga faktorer stämmer bra. Larsson (2003) uttrycker att det då blir en skillnad i hur personer fungerar i tillfälligt sammansatta grupper. Personer som har en trygghet i sig själva och känner hög tillit för andra kan ha större möjlighet att utveckla bra distans mellan sig själv och ens värderingar, gentemot gruppens värderingar. En otrygg personlighet har däremot betydligt större chans att hamna i en situation där den antingen blir underdistanserad eller överdistanserad. Med den förstnämnda menas att man följer gruppen trots att vissa handlingar strider mot ens värderingar, eller så blir personen överdistanserad och inte alls kan lita på övriga gruppmedlemmar utan håller sig på sin kant. En konsekvens av den otrygga personligheten är att personen börjar med gardering när den ska ingå i en tillfällig grupp. Med detta menas att personen alltid ser till att det finns en utväg, man kan helt enkelt inte lita på att övriga ska klara arbetet. Denna gardering kan öka tilliten hos personen, men kan samtidigt skada gruppen allvarligt. Meyerson, Weick och Kramer (1996) nämner att om övriga medlemmar får reda på denna gardering brister deras förtroende helt och det kan bli svårt att arbeta ihop på ett konstruktivt sätt. De nämner också att det finns en stor risk att engagemanget för gruppen blir sämre om man har garderat sig med en utväg. Gardering kan också bidra till att man börjar fundera över vad som kan gå fel vilket ökar chansen att man får orealistiskt låga förväntningar på gruppen och hur de ska kunna lösa uppgiften.

9 Hur snabb tillit till ledare skapas 9 Faktorer som påverkar tillit till ledaren Popa (2005) beskriver att tillit i tillfälligt sammansatta grupper är en äkta tillit mellan gruppmedlemmar och ledaren trots att tid inte finns för att bygga upp tillit på ett traditionellt sätt. Popa beskriver vidare vad vi kan kalla en beteendeform av tillit. Hon nämner att många språk ser tillit som en form av beteende hos personen där hon pekar på Meyerson et al. (1996) beskrivning att tillit är det samma som en persons vilja och faktiska beteende att ta risker i temporära grupper. Andra faktorer som påverkar personers tillit till medlemmar och ledaren av tillfälligt sammansatta grupper är hur personer attribuerar fel och problem som uppstår. Det finns två former av attribution, intern eller extern attribution. Om en gruppmedlem attribuerar det goda resultatet till att gruppen gjort ett strålande arbete använder sig personen av en extern attribution vilket kan medföra att personen har lättare att lita på övriga medlemmar och resultatet blir bättre. Har däremot personen en intern attribution ser den bara det goda arbetet som ett bidrag från hans/hennes sida och inte gruppen. Detta kan bli mer märkbart då gruppen stöter på problem vilket en person då antingen lägger på sitt eget samvete eller skyller allt på övriga gruppmedlemmar. Viktigast är förmodligen att detta påverkar förtroendet gentemot ledaren. Lägger en ledare skulden på gruppens medlemmar så fort en uppgift gått dåligt, eller eventuellt tar all beröm själv om något gått bra, försämras tilliten till ledaren, (Popa, 2005). Larsson (2005) nämner ytterligare två ledarskapsfaktorer som är viktiga för att snabb tillit ska uppstå i en grupp. Den första faktorn är vilket rykte ledaren hade innan han/hon tog över den tillfälligt sammansatta gruppen. Hade ledaren ett bra rykte kan detta bidra till att tillit uppstår snabbare. Övriga gruppmedlemmar förväntar sig att ledaren även ska lyckas bra denna gång och går då in i mötet med de andra utifrån positiva förväntningar på arbetet. Detta gör att de är mer beredda att lita på ledaren och övriga i gruppen. Meyerson et al. (1996)

10 Hur snabb tillit till ledare skapas 10 beskriver en situation i en filmstudie där enstaka ord eller handlingar från en regissör kan skapa permanent tillit hos hans/hennes medarbetare på grund av ett tidigare gott rykte. Den andra faktorn hos ledaren i en tillfälligt sammansatt grupp som är av betydelse för tillit är hur ledaren hanterar motgångar för gruppen. Undersökningar pekar på att ledare som är skickliga att improvisera är bättre på att hantera motgångar och på så sätt bidrar de till ökad tillit mellan medlemmarna i gruppen. För att lyckas med detta krävs av ledaren att han/hon är lyhörd och visar respekt för sina medarbetare. Ledare som är beredda att backa från sin ursprungliga plan och med hjälp av gruppen finna en ny har stora möjligheter att bli en inspirationskälla och en ledare som människor vill följa hela vägen genom arbetet, (Larsson, 2005). Läggs ett könsperspektiv in på ledarrollen har undersökningar av bland annat Alvesson & Billing (1997) pekat på både likheter och olikheter könen emellan, men skillnaderna är små. Det som dock konstaterats är att kvinnor i ledande position upplevs arbeta hårdare, ta arbetet på större allvar och i större utsträckning anse det viktigare med bekräftelse än bra ekonomisk ersättning. Båda könen tycks dock uppleva att öppenhet och delaktighet är viktiga egenskaper hos ledaren. Syfte Syftet med vår undersökning var att klarlägga möjliga orsaker till hur snabb tillit till ledare skapas i tillfälligt sammansatta grupper där målgruppen för undersökningen var skolpersonal.

11 Hur snabb tillit till ledare skapas 11 Metod Deltagare och svarsfrekvens I denna studie har en högstadieskola i Örebro kommun studerats. Urvalsgruppen består sammanlagt av 50 personer. Urvalet av deltagarna utgjordes av alla som var antingen lärare eller administrativ personal på högstadieskolan. Skolan valdes ut för att skolan var villig att medverka i studien, den låg inom rimligt avstånd och att kontakt inom skolan redan fanns etablerad. Av det totala urvalet arbetade 42 som lärare och 8 som administrativ personal. Av dem som svarade var 19 män och 16 kvinnor i åldrarna 26 år till 61 år med en medelålder på 43,44 år. Svarsfrekvens var 70 % med ett bortfall på 15 personer. Frågeformulär En enkät (se bilaga 1) utformad vid Försvarshögskolan användes i undersökningen. Enkäten bestod av tre delar. Den första delen innefattade fem frågor om deltagarnas kön, ålder, högsta avslutade utbildning, vilken utbildning samt vilken anställning man hade. Andra delen (utvecklad av Larsson, 2004) behandlade scenario och uppgift i den tillfälligt sammansatta arbetsgrupp man deltagit i. Här fanns tio frågor med fasta svarsalternativ som skulle fyllas i för att ge en kort beskrivning av den situation man befunnit sig i. Det fanns även två öppna frågor. De två första frågorna gällde gruppens ledare och löd: Ange vad som bidrog till stort förtroende. Ange vad som bidrog till brist på förtroende. Den tredje och avslutande delen i enkäten bestod av ett personlighetstest avsett att mäta Big Five dimensionerna (Bäccman, 2005) med sammanlagt 30 påståenden där deltagarna fick markera det svarsalternativ som beskrev dem bäst exempelvis, tycker om att arbeta i grupp?. Formuläret (se bilaga 1) innehöll ytterligare 18 påståenden vilka var en restpost från tidigare utveckling av formuläret (Bäccman, 2005). Dessa frågor användes ej i föreliggande

12 Hur snabb tillit till ledare skapas 12 undersökning. Personlighetstestet skattades utifrån en 6-gradig skala med ändpunkterna instämmer inte alls respektive instämmer helt. Big Five skalorna var följande (siffrorna hänvisar till frågenummer i bilaga 1, personlighetstestdelen): Utåtriktning frågorna 19, 34, 35, 37, 38, 40 och 41 (alpha = 0.85). Känslomässig instabilitet frågorna 25, 26, 28 och 32 (alpha = 0.68). Målmedvetenhet frågorna 42, 43, 44, 45, 46, 47 och 48 (alpha = 0.84). Vänlighet frågorna 14, 15, 16, 17 och 18(alpha = 0.83). Öppenhet frågorna 8, 9, 10, 11, 12 och 13 (alpha = 0.79). Vid analysen vändes svarsskalan på frågorna 25, 26, 28 och 32. Procedur Innan undersökningen genomfördes så utfördes ett förtest på fem personer som ingick i skolans ledningsgrupp för att se om enkäten gick att använda. Instruktionerna var nerskrivna i förväg och alla fick ta del av dem muntligt. Testet visade att enkätens andra del inte gick att besvara fullständigt då personerna hade svårt att relatera till scenariot som ställdes. På grund av detta omarbetades scenariot så att enkäten skulle kunna användas i en skolmiljö. Den reviderade enkäten delades sen ut till ledningsgruppen som återigen fick besvara den och därefter fick uppdraget att dela ut den till övrig personal. De fick även ge muntliga instruktioner enligt angiven mall. Enligt överenskommelse skulle enkäten besvaras på ett i förväg bestämt veckomöte där den avsatta tiden var 30 minuter. Det visade sig dock att på grund av hög arbetsbelastning behövdes mer tid för att enkäterna skulle kunna besvaras. Tidsperioden förlängdes därför till en vecka varpå insamling av enkäter gjordes allteftersom. Insamlingen av enkäter försvårades dock ytterligare på grund av att man ifrån personalens sida kände att man hade svårigheter att relatera till frågorna samt att man inte kände att tid fanns för att besvara dem. Detta bidrog

13 Hur snabb tillit till ledare skapas 13 återigen till att personalen fick ytterligare en vecka på sig att lämna in enkäterna. Sammanlagt tog datainsamlingen 26 dagar, inklusive förtestet av enkäten. Dataanalys Inledningsvis analyserades alla svar som framkommit i de öppna frågorna via en metod kallad Klustring (Miles & Huberman, 1984). Vid klustring försöker man förstå fenomen bättre genom att gruppera enskilda ord eller förklaringar som man tolkar som nära relaterade till varandra till en och samma meningsbärande enhet. Det innebär således att enskilda svar sorteras till mer övergripande kategorier. Efter att vi sammanfört de enskilda svaren till kategorier via klustring blev det möjligt att statistiskt beräkna skillnaderna mellan undergrupperna utifrån kategorierna (frekvensen svar inom varje kategori). Vid den statistiska prövningen av undergruppsskillnader dikotomiserades variablerna ålder, de fem personlighetsdimensionerna, gruppstorlek och tidsram utifrån medianvärdet. Jämförelserna genomfördes därefter med chi-två tester. Statistiska skillnader ansågs föreligga vid p < 0,05. Resultat Resultatet presenteras i tre steg. Först redovisas en innehållsanalys av de öppna svar som bidrog till förtroende respektive bidrog till brist på förtroende. Denna del avslutades med sammanfattande tabeller där samtliga överkategorier redovisas. I steg två redovisas undergruppsjämförelser mellan de individrelaterade faktorerna kön, ålder och personlighet, samt kontextrelaterade faktorer som gruppstorlek och tidsram. Redogörelsen kommer att fokusera på de resultat som visade på signifikanta skillnader mellan jämförelserna där signifikanserna åskådliggörs i den avslutande tabellen. I steg tre slutligen redovisas en sammanställning av tidigare forskningsresultat baserad på officerares och konsulters svar på

14 Hur snabb tillit till ledare skapas 14 vad som bidrar till förtroende i tillfälligt sammansatta grupper. Denna sammanställning presenteras för att möjliggöra jämförelser mellan de olika yrkesgrupperna. Innehållsanalys av öppna svar Faktorer som bidrar till förtroende. I tabell 1 nedan redovisas den hierarkiska modell som byggdes upp genom en kategorisering av erhållna svar som bidrog till förtroende. Tabellen visar att de erhållna svaren kan summeras i följande hierarkiska modell med 16 kategorier som bildade 5 överkategorier. Längst ner i tabellen redovisas några exempel av de enskilda svar som placerades inom de olika kategorierna. Tabell 1. Modell över förhållanden som bidrar till förtroende. Överkategorier Personliga Imagerelaterade Kompetens och Ledarskap Social egenskaper egenskaper erfarenhet kompetens Kategorier Fysiska och Rykte Tidigare erfarenheter Pedagogiskt ledarskap, Lyssna och ge icke fysiska och Problemlösaren/arbetsstruktur, feedback, allmänna Kunskapskompetens ansvarstagande, tydligt förmåga att egenskaper, ledarskap, tillit och kommunicera, Rätt ledarskapskompetens. självinsikt kroppsspråk Exempel på enskilda svar Välklädd, Att man kände Erfaren, Rutinerad, Tydlig fördelning, tydlig vision, Lyhörd, Maskulin, ledaren väl, Väl förberedd, påläst, gav oss ansvar, fick samtliga att förstående, Ödmjuk Status och uppdaterad delta aktivt, visade vägen, samarbetsvillig, Förtroende. vågade visa egna fel och brister bra bemötande

15 Hur snabb tillit till ledare skapas 15 Faktorer som bidrar till brist på förtroende. I tabell 2 nedan redovisas den hierarkiska modell som byggdes upp genom en kategorisering av erhållna svar som bidrog till brist på förtroende. Tabellen visar att de erhållna svaren kan summeras i följande hierarkiska modell med 6 kategorier som bildade 3 överkategorier där det längst ner i tabellen redovisas exempel på enskilda svar inom de olika kategorierna. Tabell 2. Modell över förhållanden som bidrar till brist på förtroende. Överkategorier Personliga egenskaper Negativa egenskaper och uppträdande Bristande kompetens och erfarenhet Kategorier Bristande kunskaper Bristande ledarskapsförmåga Brister i ledarrollen, bristande toppstyrning och brister i kommunikation Exempel på enskilda svar ostrukturerad, rörig, slarvig med tider, arrogant, hade en låg stresströskel, osäker, såg ej i ögonen, vilsen och var inte intresserad av sitt uppdrag Dåligt förberedd. inte styrde diskussionen, ändrade beslut, favoriserade, arbetsfördelning var otydlig, konflikträdd, ej lyhörd och att ledaren var en dålig informatör. Undergruppsjämförelser Jämförelser gjordes mellan olika undergrupper avseende frekvens av svar inom ovan redovisade överkategorier av faktorer som bidrar till förtroende respektive brist på förtroende. Några jämförelser baserades på individrelaterade förhållanden såsom kön, ålder och personlighet (Big Five dimensioner) och några tog sin utgångspunkt i kontextrelaterade

16 Hur snabb tillit till ledare skapas 16 förhållanden som gruppstorlek och hur lång tid gruppen existerade. Eftersom ett stort antal jämförelser gjordes (9 undergrupper och 8 överkategorier, dvs. 72 jämförelser) redovisas endast de fall där statistiskt signifikanta skillnader förelåg. Individrelaterade faktorer Kön. En statistisk signifikant skillnad framkom när svaren från 16 kvinnor jämfördes med svaren från 19 män. Inom överkategorin Ledarskap som bidrar till förtroende återfanns 12 svar från kvinnor och 7 svar från män (Chi-två (1) = 5.09, p < 0,024). Ålder. En statistisk signifikant skillnad framkom när svaren från två ålderkategorier jämfördes. Jämförelsen gjordes mellan åldersintervallet 26 till 43 år och 44 till 61 år där 18 i den yngre gruppen jämfördes med 16 i den äldre gruppen. Inom överkategorin Ledarskap som bidrar till förtroende återfanns 7 svar från den yngre gruppen och 12 svar från den äldre gruppen (Chi-två (1) = 4.48, p < 0,034). Utåtriktning. Jämförelsen gjordes mellan 17 personer som placerats i gruppen lågt på utåtriktning och 18 personer som placerats sig högt på denna skala. Inom överkategorin Personliga egenskaper som bidrar till förtroende återfanns 9 svar från den låga gruppen och 2 svar från den höga gruppen (Chi-två (1) = 7.09, p < 0,008). Inom överkategorin Personliga egenskaper som bidrar till brist på förtroende återfanns 11 svar från den låga gruppen och 4 svar från den höga gruppen (Chi-två (1) = 6.44, p < 0,011). Känslomässig instabilitet. Jämförelsen gjordes mellan 15 personer som placerats i gruppen lågt i känslomässig stabilitet och 20 personer som placerats sig högt på denna skala. Inom

17 Hur snabb tillit till ledare skapas 17 överkategorin Ledarskap som bidrar till brist på förtroende återfanns 9 svar från den låga gruppen och 3 svar från den höga gruppen (Chi-två (1) = 7.70, p < 0,006). Vänlighet. Jämförelsen gjordes mellan 18 personer som placerats i gruppen lågt i vänlighet och 17 personer som placerats sig högt på denna skala. Inom överkategorin Personliga egenskaper som bidrar till brist på förtroende återfanns 11 svar från den låga gruppen och 4 svar från den höga gruppen (Chi-två (1) = 5.04, p < 0,025). Kontextrelaterade faktorer Gruppstorlek. En statistisk signifikant skillnad framkom när svaren från personer med erfarenhet från mindre grupper (2 till 5 personer) jämfördes med svaren från personer med erfarenhet från större grupper (6 till 20 personer). Jämförelsen visade på en statistisk signifikant skillnad då 14 personer i den mindre gruppen jämfördes med 21 personer i den större gruppen. Inom överkategorin Kompetens och erfarenhet som bidrog till förtroende återfanns 2 svar från den mindre gruppen och 11 svar från den större gruppen (Chi-två (1) = 5.22, p < 0,022). Tidsram. En statistisk signifikant skillnad framkom när svaren från en grupp som arbetade tillsammans från 1 till 4 veckor jämfördes med svaren från en grupp som arbetade 1 till 3 månader. Jämförelsen visade på en statistisk signifikant skillnad då 17 personer i den grupp som arbetade 1 till 4 veckor jämfördes med 18 personer i den grupp som arbetade 1 till 3 månader. Inom överkategorin Kompetens och erfarenhet som bidrog till förtroende återfanns 3 svar från gruppen som arbetade 1 till 4 veckor och 10 svar från gruppen som arbetade 1 till 3 månader (Chi-två (1) = 5.38, p < 0,020).

18 Hur snabb tillit till ledare skapas 18 Tabell 3. Sammanställning av undergruppsjämförelsens statistiskt signifikanta skillnader. Undergrupper Personliga egenskaper Imagerelaterade egenskaper Överkategorier Bidrog till förtroende Kompetens Ledarskap och erfarenhet Social kompetens Bidrog till brist på förtroende Personliga Kompetens Ledarskap egenskaper och erfarenhet Individrelaterade faktorer Kön Ålder Personlighet, Vänlighet Personlighet, Känslomässig stabilitet Personlighet, Utåtriktning Kontextrelaterade faktorer Gruppstorlek Tidsram * p < 0,05 Tabell 3 visar att undergruppsjämförelserna påvisade statistiskt signifikanta skillnader i 8 fall av 72 möjliga. Diskussion Syftet med undersökningen var att klarlägga möjliga orsaker till hur snabb tillit till ledare skapas i tillfälligt sammansatta grupper, där målgruppen för undersökningen var skolpersonal. Studien visar flera generella faktorer som bidrar till förtroende respektive bidrar till brist på förtroende och de formade överkategorierna Personliga egenskaper, Imagerelaterade egenskaper, Kompetens och erfarenhet, Ledarskap samt Social kompetens. Dessa överkategorier framkom av den kategorisering av de enskilda svaren för hur snabb tillit till ledaren i tillfälligt sammansatta grupper uppstår. Personerna i undersökningen har bland annat

19 Hur snabb tillit till ledare skapas 19 angivit att enskilda faktorer som att ledaren lyssnade på gruppens åsikter, vågade visa på egna fel och brister, var trevlig, ödmjuk, strukturerad och vågade ta ögonkontakt bidrog till att förtroende till ledaren skapades. Enskilda faktorer som att ledaren var rörig, arrogant, låg stresströskel, osäker och inte vågade ta ögonkontakt, bidrog till att brist på tillit till ledaren skapades. De ovan redovisade svaren bygger på en kvalitativ undersökning där personerna fritt angivit faktorer som bidrog respektive bidrog till brist på förtroende. Studiens mest slående resultat är dels att den kvalitativa modell som utvecklades utifrån undersökningsdeltagarnas svar på öppna frågor enligt vår uppfattning bildar en god gestalt, dels att de statistiska undergruppsjämförelserna endast påvisade ett fåtal signifikanta skillnader. God gestalt är ett vanligt kriterium vid värdering av kvalitativt genererade teoretiska modeller (Denzin & Lincon, 2000). Vår modell uppvisar också likheter med den som utvecklats utifrån svar från officerare och konsulter (Hyllengren, Fors & Larsson, under tryckning, se vidare nedan) Nedan redovisas en modell (Hyllengren, Fors & Larsson, under tryckning) över förhållande som leder till snabb tillit eller brist på tillit. Den grundar sig på svar svenska officerare och konsulter. Som kan utläsas av modellen har egenskaperna och färdigheterna hos ledaren delats in i individrelaterade och relationsrelaterade karakteristiska. Tabell 4. Förhållanden som leder till snabb tillit eller brist på tillit baserade på svar från officerare och konsulter (ur Hyllengren, Fors & Larsson, under tryckning) Individrelaterade karakteristiska Personlig framtoning Erfarenhet och kompetens Icke fysiska allmänna Övriga person Tidigare Fackkompetens Chefskompetens egenskaper relaterade erfarenhet förhållanden

20 Hur snabb tillit till ledare skapas 20 Relationsrelaterade karakteristika Allmän kommunikation Ledarskap Social Stöd/Empati Konfrontera Föredöme Uppmuntra Delegera Skapa Arbetsstruktur kompetens/ Lyssna delaktighet och kreativitet gemensam målbild i gruppen Som kan utläsas av modellen från tidigare undersökningar så återfinns många liknande svar från dessa yrkesgrupper jämfört med vår undersökningsgrupp skolpersonal. Dock har en fylligare modell kunnat skapas utifrån officerare/konsult undersökningen tack vare fler antal deltagare. Antalet statistiskt signifikanta undergruppsjämförelser (8 av 72 möjliga) överstiger endast marginellt vad man kan förvänta sig rent slumpmässigt. Detta skulle kunna tolkas som att flera av ovannämnda faktorer som bidrar till förtroende respektive bidrar till brist på förtroende är förhållandevis generella mellan olika yrkesgrupper. Detta väcker frågan om det är så att dessa egenskaper som bidrar till förtroende respektive brist på förtroende inte påverkas av individrelaterade eller kontextrelaterade faktorer utan är allmängiltiga uppfattningar? Trots att antalet statistiskt signifikanta undergruppsskillnader knappt översteg det slumpmässigt förväntade görs ändå ett försök i det följande att tolka de signifikanta skillnader som faktiskt erhölls. Till att börja med fanns en statistisk skillnad mellan män och kvinnors svarsfrekvens under överkategorin ledarskap som bidrar till förtroende, där kvinnor i fler fall än män angivit dessa egenskaper vara av betydelse för tillit. Utifrån tidigare studier tycks det finnas få förhållanden som bekräftar varför kvinnor skulle anse det viktigare med faktorer inom ledarskap än vad män anser. Dock kan ett intressant påpekande vara att studier av Alvesson och Billing (1997) pekat på att kvinnor i ledande position har en mer allvarsam

Chefsprofilen Sammanställning av resultat

Chefsprofilen Sammanställning av resultat Chefsprofilen Sammanställning av resultat Namn: Allan Allansson Läsanvisning Om Chefsprofilen Chefsprofilen används som ett stöd för utveckling av det egna ledarskapet. Profilen mäter beteenden som i ledarskapsforskning

Läs mer

KUNDUNDERSÖKNING 2014 RAPPORT MT-GRUPPEN PERSONLIGT LEDARSKAP. 63 personer deltog i undersökningen. De ger 6,4 i genomsnittligt betyg (skala 1-7)

KUNDUNDERSÖKNING 2014 RAPPORT MT-GRUPPEN PERSONLIGT LEDARSKAP. 63 personer deltog i undersökningen. De ger 6,4 i genomsnittligt betyg (skala 1-7) KUNDUNDERSÖKNING 2014 RAPPORT MT-GRUPPEN PERSONLIGT LEDARSKAP 63 personer deltog i undersökningen De ger 6,4 i genomsnittligt betyg (skala 1-7) 98,3 % rekommenderar MT-gruppen 93,3 % presterar bättre 95

Läs mer

Människors samspel i grupp och ledarskap under stress

Människors samspel i grupp och ledarskap under stress Människors samspel i grupp och ledarskap under stress Jönköpings län 2016-05-11 Gerry Larsson Del 1: Generell ledarskapsintroduktion Utvecklande ledarskap Destruktivt ledarskap Indirekt ledarskap Önskvärda

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap Catrin

Läs mer

Vilken betydelse har ledarskapet Säkerhetsseminarium Luleå 2009-06-10. Gerry Larsson

Vilken betydelse har ledarskapet Säkerhetsseminarium Luleå 2009-06-10. Gerry Larsson Vilken betydelse har ledarskapet Säkerhetsseminarium Luleå 2009-06-10 Gerry Larsson Disposition Antagande om ledarskap - säkerhet Personlighet - ledarskap Generell ledarskapsteori Fördjupning i indirekt

Läs mer

Ledarskap 2013-04-28 1. Vad är viktigt i ditt ledarskap?

Ledarskap 2013-04-28 1. Vad är viktigt i ditt ledarskap? Ledarskap 2013-04-28 1 LEDARSKAP Vad är viktigt i ditt ledarskap? 1 LEDARSKAPETS ABC Ledarskapets A ditt förhållningssätt Ledarskapets B din etik och moral Ledarskapets C din träningsplanering LEDARSKAPETS

Läs mer

Ledarskap under svåra påfrestningar. Gerry Larsson

Ledarskap under svåra påfrestningar. Gerry Larsson Ledarskap under svåra påfrestningar Gerry Larsson Disposition Generell ledarskapsteori Ledarskap under stress Slutsatser och råd Högre organisatorisk nivå Idéer/mentala modeller av VAD att göra HUR få

Läs mer

BUMERANG 360 ID: visar om din uppfattning stämmer med kollegornas

BUMERANG 360 ID: visar om din uppfattning stämmer med kollegornas BUMERANG 360 visar om din uppfattning stämmer med kollegornas ID: 65572 Totalt har 6 av 6 slutfört analysen (100 %) Analysdatum: 2013-02-26 Utskriftsdatum: 2013-03-22 Ensize International AB Martin Jansson

Läs mer

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Innehåll Vad är en bra uppsats? Söka, använda och refera till litteratur Insamling

Läs mer

1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4.

1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4. Färdighet 1: Att lyssna 1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4. SÄGER Jag säger det jag vill säga. Färdighet 2: Att

Läs mer

Pussel DISC/Morot Kombination

Pussel DISC/Morot Kombination Pussel DISC/Morot Kombination Kommunikation Exempel på agenda för första coaching mötet ID: 72955 Ensize International AB Analysdatum: 2012-06-14 Tid: 14 minuter Utskriftsdatum: 2013-09-23 Ensize International

Läs mer

ME01 ledarskap, tillit och motivation

ME01 ledarskap, tillit och motivation FÖRSVARSHÖGSKOLAN PM ILM-K X-2010 Institutionen för ledarskap och management 2010-06-27 Maria Fors Gerry Larsson ME01 ledarskap, tillit och motivation Introduktion Tidigare studier visar att tillit och

Läs mer

Planering inför, under och efter en anställningsintervju

Planering inför, under och efter en anställningsintervju Planering inför, under och efter en anställningsintervju Verksamhetsdialog- och analys innan rekrytering Sture går snart i pension och ska sluta sin anställning. Ska Sture ersättas med Sture? Hur ser vårt

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor

Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Revisionsrapport Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Smedjebackens kommun December 2008 Bengt Andersson Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga...

Läs mer

INRIKTNING Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2015-06-26 FM2015-1597:2 Sida 1 (6)

INRIKTNING Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2015-06-26 FM2015-1597:2 Sida 1 (6) 2015-06-26 FM2015-1597:2 Sida 1 (6) Försvarsmaktens Värdegrund Vår värdegrund Syfte Förvarsmaktens värdegrund är en viljeförklaring. Den beskriver hur vi vill vara och hur vi vill leva, som individ, grupp

Läs mer

Professionella samtal. verktyg för effektiv kontroll

Professionella samtal. verktyg för effektiv kontroll Professionella samtal verktyg för effektiv kontroll Kontroll är möte mellan människor Det viktigaste verktyg vi har är samtalet Nå företagarna Målet positiva möten, men ändå kontroll Få fram information,

Läs mer

Mikael Östberg micke@ledarskapscentrum.se 070 639 67 98

Mikael Östberg micke@ledarskapscentrum.se 070 639 67 98 Mikael Östberg micke@ledarskapscentrum.se 070 639 67 98 Evidensstyrka Vilken forskning ska man lita på? Stark Systematiska forskningsöversikter och meta-analyser: Den röda tråden, medelvärde av många studier.

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR!

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! I varje givet ögonblick gör varje människa så gott hon kan, efter sin bästa förmåga, just då. Inte nödvändigtvis det bästa hon vet, utan det bästa hon kan, efter sin bästa förmåga,

Läs mer

Business research methods, Bryman & Bell 2007

Business research methods, Bryman & Bell 2007 Business research methods, Bryman & Bell 2007 Introduktion Kapitlet behandlar analys av kvalitativ data och analysen beskrivs som komplex då kvalitativ data ofta består av en stor mängd ostrukturerad data

Läs mer

Kompetensworkshop baserat på Pi Company kompetensmodell

Kompetensworkshop baserat på Pi Company kompetensmodell Kompetensworkshop baserat på Pi Company kompetensmodell Målsättningen med en kompetensworkshop och en kompetensbaserad kravprofil Målsättningen med en kompetensbaserad kravprofil är välja max 6 stycken

Läs mer

Chefers arbetsmiljö och betydelse för medarbetarnas arbetsmiljö och hälsa. Anna Nyberg Med Dr, leg psykolog Stressforskningsinstitutet

Chefers arbetsmiljö och betydelse för medarbetarnas arbetsmiljö och hälsa. Anna Nyberg Med Dr, leg psykolog Stressforskningsinstitutet Chefers arbetsmiljö och betydelse för medarbetarnas arbetsmiljö och hälsa Anna Nyberg Med Dr, leg psykolog Stressforskningsinstitutet Chefers arbete Högt arbetstempo med ständiga avbrott Varierat och fragmenterat

Läs mer

Mikael Östberg

Mikael Östberg Mikael Östberg micke@ledarskapscentrum.se 070 639 67 98 Evidensstyrka Vilken forskning ska man lita på? Stark Systematiska forskningsöversikter och meta-analyser: Den röda tråden, medelvärde av många studier.

Läs mer

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap.

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap. LEDARSKAPETS SANNINGAR (Liber, 2011) James Kouzes är Barry Posner är båda professorer i ledarskap och i boken sammanfattar de det viktigaste de lärt sig efter att ha studerat framgångsrikt ledarskap i

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun LUNDS KOMMUN Box 41, 221 00 Lund kommunkontoret@lund.se www.lund.se Stortorget 7 Telefon (vx) 046-35 50 00 Produktion Personalavdelningen, Kommunkontoret Design www.mariannaprieto.com Foto Wirtén PR &

Läs mer

Projektarbete kring Teamwork

Projektarbete kring Teamwork Projektarbete kring Teamwork Högskolan i Borås 2011 Ett arbete av: Ann-Mari Johansson, Paulina Gustafson, Miroslav Mijatovic samt Magnus Johansson 1 Innehåll: 1. Inledning 2. De studerade företagen 2.1

Läs mer

Svenskt Näringsliv. Privat/Offentligt Gymnasieskolor P 10123

Svenskt Näringsliv. Privat/Offentligt Gymnasieskolor P 10123 Svenskt Näringsliv Privat/Offentligt P INNEHÅLL P.O. Box 6733 S-113 85 Stockholm Sweden Visiting address: Gävlegatan 16 Tel +46 8 598 998 00 Fax +46 8 598 998 05 Köpmangatan 7 S-871 30 Härnösand Sweden

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Ledare behöver framför allt vara flexibla och kunna anpassa sin ledarstil. Grupper i olika stadier kräver olika beteenden av en ledare.

Ledare behöver framför allt vara flexibla och kunna anpassa sin ledarstil. Grupper i olika stadier kräver olika beteenden av en ledare. Susan Wheelan, lärare, nutida forskare och professor i psykologi. Beskriver gruppdynamik kopplad till produktivitet - hur arbetsgrupper blir högpresterande team. Gruppdynamiken är förutsägbar, oavsett

Läs mer

Boomerang 360 ID: Ensize International AB (dev) Henrik Wigh Sofielundsvägen Sollentuna

Boomerang 360 ID: Ensize International AB (dev) Henrik Wigh Sofielundsvägen Sollentuna Boomerang 360 ID: 1972 Totalt har 6 av 9 slutfört analysen (67 %) Analysdatum: 2008-11-05 Utskriftsdatum: 2017-01-24 Ensize International AB (dev) Henrik Wigh Sofielundsvägen 4 191 47 Sollentuna +46-8-791

Läs mer

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 PROJEKTLEDNING inom produktutveckling Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Projektarbete... 4 Projektledning & Ledarskap...

Läs mer

Destruktivt ledarskap - Vad är det och vilka konsekvenser får det?

Destruktivt ledarskap - Vad är det och vilka konsekvenser får det? Destruktivt ledarskap - Vad är det och vilka konsekvenser får det? Ledarskapscentrum, Försvarshögskolan Tidigare forskning visar hur Gott ledarskap har viss positiv effekt på underställdas motivation

Läs mer

Prestation Resultat Potential

Prestation Resultat Potential Arbetsblad Prestation Resultat Potential Ett arbetsblad för att bedöma och skapa dialog om prestation, resultat och potential. Arbetsblad Prestation, resultat och potential För att bedöma prestation och

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

K A R R I Ä R H O G A N U T V E C K L I N G. Hogans Personlighetsinventorium för Karriärutveckling. Rapport för: Jane Doe ID: HB290763

K A R R I Ä R H O G A N U T V E C K L I N G. Hogans Personlighetsinventorium för Karriärutveckling. Rapport för: Jane Doe ID: HB290763 U R V A L U T V E C K L I N G L E D A R S K A P H O G A N U T V E C K L I N G K A R R I Ä R Hogans Personlighetsinventorium för Karriärutveckling Rapport för: Jane Doe ID: HB290763 Testdatum: Mars 07,

Läs mer

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul Vi har en gammal föreställning om att vi föräldrar alltid måste vara överens med varandra. Men man måste inte säga samma sak, man måste inte alltid tycka samma sak. Barn kräver väldigt mycket, men de behöver

Läs mer

Nässjö kommuns personalpolicy

Nässjö kommuns personalpolicy Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-01-28, 10 Reviderad: Nässjö kommuns personalpolicy Varför behövs en personalpolicy? Nässjö kommuns personalpolicy innehåller vår arbetsgivar- och

Läs mer

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll... 1 Ordförandeposten... 3 Presidiet... 3 Styrelsen... 3 Styrelsemötet... 4 Ledarskapet... 4 Vad är ledarskap?... 4 Ledarskap i projekt... 5 Att utveckla sitt ledarskap... 6 Kommunikation...

Läs mer

Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor

Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Revisionsrapport Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Avesta kommun Februari 2008 Bengt Andersson Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga... 1 1.2

Läs mer

BUMERANG 360 ID: visar om din uppfattning stämmer med kollegornas

BUMERANG 360 ID: visar om din uppfattning stämmer med kollegornas BUMERANG 360 visar om din uppfattning stämmer med kollegornas ID: 65575 Totalt har 14 av 18 slutfört analysen (78 %) Analysdatum: 2013-02-11 Utskriftsdatum: 2013-03-22 Ensize International AB Martin Jansson

Läs mer

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG ! 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG 50 IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETARENGAGEMANG 1 2 3 4 5 SKAPA EN GOD RELATION Relationen

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Psykisk ohälsa attityder, kunskap och beteende

Psykisk ohälsa attityder, kunskap och beteende Psykisk ohälsa attityder, kunskap och beteende Befolkningsundersökning 2009 och 2010 Uppsala län Bakgrund Regeringen har gett i uppdrag till Handisam att i samarbete med Nationell samverkan för psykisk

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

MedUrs Utvärdering & Följeforskning

MedUrs Utvärdering & Följeforskning MedUrs Utvärdering & Följeforskning Preliminära uppgifter Fort Chungong & Ove Svensson Högskolan i Halmstad Wigforssgruppen för välfärdsforskning Förväntningar verkar stämma överens med upplevt resultat

Läs mer

COACHING - SAMMANFATTNING

COACHING - SAMMANFATTNING . COACHING - SAMMANFATTNING Joakim Tranquist, Mats Andersson & Kettil Nordesjö Malmö högskola, 2008 Enheten för kompetensutveckling och utvärdering 1 Copyright 2007 Malmö högskola, Enheten för kompetensutveckling

Läs mer

GRUPPER OCH REGLER. Scen 1

GRUPPER OCH REGLER. Scen 1 Socialpsykologi GRUPPER OCH REGLER Scen 1 Du kliver in i en hiss där det står en annan person. Det är gott om plats med du går och ställer dig bredvid den andra så att era ärmar nuddar varandra. Scen 2

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Stressade studenter och extraarbete

Stressade studenter och extraarbete Stressade studenter och extraarbete En kvantitativ studie om sambandet mellan studenters stress och dess orsaker Karolina Halldin Helena Kalén Frida Loos Johanna Månsson Institutionen för beteendevetenskap

Läs mer

Ledarskap, säkerhetsklimat, säkerhetsbeteende och lärande från incidenter. Marcus Börjesson Ann Enander Anders Jacobsson Åsa Ek Roland Akselson

Ledarskap, säkerhetsklimat, säkerhetsbeteende och lärande från incidenter. Marcus Börjesson Ann Enander Anders Jacobsson Åsa Ek Roland Akselson Ledarskap, säkerhetsklimat, säkerhetsbeteende och lärande från incidenter Marcus Börjesson Ann Enander Anders Jacobsson Åsa Ek Roland Akselson Lärande från incidenter för säkerhet inom farliga verksamheter

Läs mer

Psykisk ohälsa attityder, kunskap och beteende

Psykisk ohälsa attityder, kunskap och beteende Psykisk ohälsa attityder, kunskap och beteende Befolkningsundersökning 2009 och 2010 Stockholm Bakgrund Regeringen har gett i uppdrag till Handisam att i samarbete med Nationell samverkan för psykisk hälsa

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Chefer och psykisk hälsa och ohälsa

Chefer och psykisk hälsa och ohälsa Chefer och psykisk hälsa och ohälsa attityder, kunskap och beteende Hjärnkoll är en nationell kampanj för att öka kunskapen och förändra negativa attityder och beteenden till personer med psykisk sjukdom

Läs mer

Retorik & framförandeteknik

Retorik & framförandeteknik Introduktion Vi har läst Lärarhandledning: Våga tala - vilja lyssna, som är skriven av Karin Beronius, adjunkt i språk och retorikutbildare, tillsammans med Monica Ekenvall, universitetsadjunkt, på uppdrag

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

MEDARBETARBAROMETER 2012

MEDARBETARBAROMETER 2012 MEDARBETARBAROMETER 2012 1 Medarbetarbarometer 2012 Innehåll sid 3 sid 4 sid 8 sid 18 2 Återkommande mätning av arbetsmiljön Hagfors kommun genomför en återkommande mätning för att: Ge alla medarbetare

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

Medarbetarenkät 2014

Medarbetarenkät 2014 Medarbetarenkät 2014 kommun och kommun Bakgrundsinformation (%) (%) Svarsfrekvens 83,5 76,5 Kön Män 16 15,7 Kvinnor 84 84,3 Ålder 15-29 år 8,6 5,7 30-39 år 17,3 18,6 40-49 år 30,6 29,7 50-59 28,9 31,2

Läs mer

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Dokumenttyp Dokumentnamn Rapport Brukarenkät 2008 Dokumentägare Dokumentansvarig OA-förvaltningen Berit Burman Dokumentinformation Redovisning

Läs mer

o jag gillar mig själv, och har en god o jag känner mig lugn inför andra. o jag respekterar mig själv och jag är tydlig

o jag gillar mig själv, och har en god o jag känner mig lugn inför andra. o jag respekterar mig själv och jag är tydlig Guide-formulär. Kryssa för de påståenden du tycker stämmer in på dig själv. De nivåer där du mest har kryssat i till vänster behöver du fokusera mer på, de nivåer där du har kryssat i mest till höger,

Läs mer

De tre första månaderna på ett nytt jobb

De tre första månaderna på ett nytt jobb De tre första månaderna på ett nytt jobb När du börjar på ett nytt jobb är den första tiden viktig. Vad du gör och vem du är under dina första tre månader lägger grunden till om fortsättningen ska bli

Läs mer

ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE?

ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE? Dale Carnegie Trainings ledarskapsguide: ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE? Lär dig motivera olika typer av medarbetare och bygg relationer som skapar entusiasm, motivation och engagemang på arbetsplatsen.

Läs mer

Resultat- och utvecklingssamtal MEDARBETARE

Resultat- och utvecklingssamtal MEDARBETARE Resultat- och utvecklingssamtal MEDARBETARE Namn: Datum: 2 Resultat- och utvecklingssamtal Syfte Resultat- och utvecklingssamtalet är en viktig länk mellan organisationens/enhetens mål och medarbetarens

Läs mer

UTVECKLINGSSAMTAL. Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal

UTVECKLINGSSAMTAL. Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal UTVECKLINGSSAMTAL Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal Detta är ett stödmaterial för planering och förberedelser av utvecklingssamtal och innehåller tre delar: 1. Syfte med utvecklingssamtal 2.

Läs mer

Psykisk ohälsa attityder, kunskap och beteende

Psykisk ohälsa attityder, kunskap och beteende Psykisk ohälsa attityder, kunskap och beteende Bakgrund Regeringen har uppdragit till Handisam att i samarbete med Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH) utforma och driva ett riksomfattande program

Läs mer

Poängsättning COPSOQ II, Sverige

Poängsättning COPSOQ II, Sverige Poängsättning COPSOQ II, Sverige Hur beräknar man medelvärden och fördelningar? I COPSOQ-enkäten används följande metod för beräkning av medelvärden på skalor och fördelningar: 1. För varje enskild fråga

Läs mer

Att stödja barn genom fokusering

Att stödja barn genom fokusering Att stödja barn genom fokusering Några riktlinjer för lyssnare Översättning: Barbro Holmström Och skulle det vara ok att..? Hur säger ditt barn nej? Vad är fokusering? Fokusering hjälper ett barn att ha

Läs mer

Mentorskap ett sätt att utvecklas. Region Halland, Laholms kommun och Halmstads kommun

Mentorskap ett sätt att utvecklas. Region Halland, Laholms kommun och Halmstads kommun Mentorskap ett sätt att utvecklas Region Halland, Laholms kommun och Halmstads kommun 1. Vad är mentorskap? Historia Begreppet mentor har sin bakgrund i den grekiska mytologin. Mentor var den person som

Läs mer

Konflikthantering enligt Nonviolent Communication. Marianne Göthlin skolande.se

Konflikthantering enligt Nonviolent Communication. Marianne Göthlin skolande.se Konflikthantering enligt Nonviolent Communication Marianne Göthlin skolande.se Nonviolent Communication - NVC NVC visar på språkbruk och förhållningssätt som bidrar till kontakt, klarhet och goda relationer

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Oktober 2000 MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Samtalet bör inledas med att chefen redogör för arbetsplatsens Mål. Med utgångspunkt från denna inledning skall samtalet röra sig mellan de olika samtalsområden

Läs mer

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som:

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som: Att ge feedback Detta är ett verktyg för dig som: Vill skapa ett målinriktat lärande hos dina medarbetare Vill bli tydligare i din kommunikation som chef Vill skapa tydlighet i dina förväntningar på dina

Läs mer

Arbeta vidare. Har ni frågor får ni gärna kontakta oss på stadskontoret.

Arbeta vidare. Har ni frågor får ni gärna kontakta oss på stadskontoret. Arbeta vidare Utställningen HON, HEN & HAN visar hur normer kring kön påverkar våra handlingar och våra val. Den belyser också hur vi kan tänka annorlunda och arbeta för att förbättra situationen för både

Läs mer

Gruppdynamik enligt Firo

Gruppdynamik enligt Firo www.byggledarskap.se Gruppdynamik enligt Firo 1(7) Gruppdynamik enligt Firo På varje arbetsplats finns det flera olika grupperingar. Som ledare behöver man förstå hur grupper generellt fungerar och utvecklas.

Läs mer

Arbetsmiljöenkät 2011

Arbetsmiljöenkät 2011 Arbetsmiljöenkät 2011 SU total Kvalitetsområden Index Kvalitetsområden Diagrammet visar medarbetarnas omdöme på respektive kvalitets område. Bakom varje kvalitetsområde finns ett antal frågor som medarbetarna

Läs mer

PAEI. - Organisationens fyra roller

PAEI. - Organisationens fyra roller PAEI - Organisationens fyra roller PAEI - Organisationens fyra roller Ichak Adizes, professor i management vid University of California i Los Angeles har skrivit flera böcker om ledarskap och organisationsutveckling.

Läs mer

Frågor till dig som söker arbete hos oss

Frågor till dig som söker arbete hos oss Frågor till dig som söker arbete hos oss För att vi ska få en mer utförlig bild av dig och dina förväntningar på oss, samtidigt som du får en bild av oss och våra förväntningar, vill jag be dig läsa igenom

Läs mer

Föräldrarnas syn på terapikoloniverksamheten 2008

Föräldrarnas syn på terapikoloniverksamheten 2008 Föräldrarnas syn på terapikoloniverksamheten 2008 En utvärdering genomförd under hösten 2008 För Terapikolonier AB Eva Huld Sammanfattning Terapikolonier AB:s verksamhet utvärderas kontinuerligt. Som en

Läs mer

KOMMUNIKATION ATT SKAPA ETT BRA SAMTAL

KOMMUNIKATION ATT SKAPA ETT BRA SAMTAL KOMMUNIKATION Detta dokument tar upp kommunikation, feeback och SMART:a mål, som ska verka som ett stöd under utvecklingssamtalet. Kommunikation är konsten att förmedla tankegångar, information och känslor

Läs mer

Föräldrarnas syn på terapikoloniverksamheten 2009

Föräldrarnas syn på terapikoloniverksamheten 2009 Föräldrarnas syn på terapikoloniverksamheten 2009 En utvärdering genomförd under hösten 2009 För Terapikolonier AB Ulrika Sundqvist Sammanfattning föräldraenkäter Terapikolonier AB:s verksamhet utvärderas

Läs mer

AVKODAR DIN TANKE- OCH BESLUTSSTIL

AVKODAR DIN TANKE- OCH BESLUTSSTIL AVKODAR DIN TANKE- OCH BESLUTSSTIL Maj 29, 2015 OMDÖMES RAPPORT John Doe ID UH565474 2014 Hogan Assessment Systems Inc. SAMMANFATTNING Denna rapport utvärderar John Does omdömes- och sstil genom att analysera

Läs mer

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor dialog delegera tydlighe humor besluta stöd lojal kommunice feedback bemötande motivera rättvis tillåtande lyhörd delaktighet inkluderande ansvar närvaro tydlighet samarbete närvarande förtroende vision

Läs mer

Checklista för systematiska litteraturstudier 3

Checklista för systematiska litteraturstudier 3 Bilaga 1 Checklista för systematiska litteraturstudier 3 A. Syftet med studien? B. Litteraturval I vilka databaser har sökningen genomförts? Vilka sökord har använts? Har författaren gjort en heltäckande

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Fastställd av Svenska Scoutrådets styrelse 2009-06-13 Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Scouting handlar om att ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare med ansvar

Läs mer

Chefer och psykisk ohälsa

Chefer och psykisk ohälsa Chefer och psykisk ohälsa attityder, kunskap och beteende Bakgrund Regeringen har uppdragit till Handisam att i samarbete med Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) utforma och driva ett riksomfattande

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Föreläsning 6: Analys och tolkning från insamling till insikt

Föreläsning 6: Analys och tolkning från insamling till insikt Föreläsning 6: Analys och tolkning från insamling till insikt FSR: 1, 5, 6, 7 Rogers et al. Kapitel 8 Översikt Kvalitativ och kvantitativ analys Enkel kvantitativ analys Enkel kvalitativ analys Presentera

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Brukarundersökning Järfälla kommun. Socialförvaltningen Utvärdering dagverksamhet inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2015

Brukarundersökning Järfälla kommun. Socialförvaltningen Utvärdering dagverksamhet inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2015 Brukarundersökning 2014 Socialförvaltningen Utvärdering dagverksamhet inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2015 Nordiska Undersökningsgruppen 2015-01-30 Titel: Socialförvaltningen Utvärdering dagverksamhet

Läs mer

Publikationer Vetenskapliga artiklar

Publikationer Vetenskapliga artiklar Publikationer Vetenskapliga artiklar Larsson, G., Sjöberg, M., Vrbanjac, A., & Björkman, T. (). Indirect leadership in a military context: A qualitative study on how to do it. The Leadership & Organizational

Läs mer

Thomas360-rapport. den 8 juli 2012. Thomas Ledare. Thomas360 för ledare. Privat och Konfidentiellt

Thomas360-rapport. den 8 juli 2012. Thomas Ledare. Thomas360 för ledare. Privat och Konfidentiellt Thomas360-rapport den 8 juli 2012 Thomas Ledare Thomas360 för ledare Privat och Konfidentiellt Innehåll Introduktion Förstå din Thomas360-rapport Genomsnitt för kompetenser Ett diagram med de 5 högsta

Läs mer

Dagens tema: Våra värderingar i världen. Vad tänker unga om arbete, vad behöver de för att må bra, och vad kan man göra 2013-09-03.

Dagens tema: Våra värderingar i världen. Vad tänker unga om arbete, vad behöver de för att må bra, och vad kan man göra 2013-09-03. 2 1 Icke-auktoritär 2013-09-03 Dagens tema: Vad tänker unga om arbete, vad behöver de för att må bra, och vad kan man göra 3 Våra värderingar i världen 4 Individualistisk 2 Vision, Mission, Mål, strategi,

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Vad är viktiga coachbeteenden

Vad är viktiga coachbeteenden Svenska Ishockeyförbundet Elittränarutbildning Vad är viktiga coachbeteenden Fredrik Olausson Handledare: Göran Pegenius 2011 06 13 Innehållsförteckning 1. Inledning sid. 1 2. Bakgrund sid. 2 2.1 Ledarteorier

Läs mer

Bakgrund. Frågeställning

Bakgrund. Frågeställning Bakgrund Svenska kyrkan har under en längre tid förlorat fler och fler av sina medlemmar. Bara under förra året så gick 54 483 personer ur Svenska kyrkan. Samtidigt som antalet som aktivt väljer att gå

Läs mer

Effektiva team. Arbetsteam som fungerar på högre

Effektiva team. Arbetsteam som fungerar på högre Effektiva team Arbetsteam som fungerar på högre utvecklingsnivåer: Slutför sina projekt snabbare Producerar varor och tjänster med högre kvalitet Genererar större avkastning Högre utvecklingsnivåer?! En

Läs mer