Hur snabb tillit till ledare skapas i tillfälligt sammansatta grupper. Sammanfattning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur snabb tillit till ledare skapas i tillfälligt sammansatta grupper. Sammanfattning"

Transkript

1 Hur snabb tillit till ledare skapas i tillfälligt sammansatta grupper Sammanfattning Ledare ställs inför allt större krav då det blir allt vanligare med tillfälligt sammansatta grupper i arbetslivet. Syftet med denna studie var att klarlägga möjliga orsaker till hur snabb tillit till ledare skapas i tillfälligt sammansatta grupper. Målgruppen för undersökningen var skolpersonal. En enkätstudie genomfördes på målgruppen (n = 35) där svaren låg till grund för statistiska jämförelser. Resultatet visade att följande förhållanden tycks bidra till att man känner snabb tillit för en ledare i en tillfälligt sammansatt grupp: personliga egenskaper, imagerelaterade egenskaper, kompetens och erfarenhet, ledarskap samt social kompetens. Endast ett fåtal statistiskt signifikanta undergruppsskillnader framkom. En slutsats av studien är att faktorer som bidrar till förtroende till ledare kan vara generella mellan olika grupper men att dessa faktorer behöver undersökas ytterligare för att möjliggöra generaliserbara resultat till populationen. Nyckelord: tillit, ledarskap, tillfälligt sammansatta grupper och personlighet Markus Jansson & Anders Sallmann Psykologi C, ledarskapspsykologi Gerry Larsson VT, 2006

2 Hur snabb tillit till ledare skapas 2 How swift trust in leaders develops in temporary groups 1 Markus Jansson & Anders Sallmann Department of Behavioural, Social and Legal Sciences Psychology, Örebro University Abstract Leaders in modern working life are confronted with frequent use of temporary groups. The purpose of this study was to examine possible reasons for swift trust towards leaders in temporary groups. The target group of the study was school employees. An opinion poll was carried out in the occupational group (n = 35) which made it possible to make statistical comparisons. The result showed that the following aspects were important for the development of swift trust in leaders: personal attributes, image related attributes, competence and experience, leadership and also social competence. The result showed that only a few significant differences between subgroups of participants were established. This suggests that the factors which contribute to swift trust in leaders may be generally relevant. However, further research is needed if general conclusions are to be made. Keywords: swift trust, leadership, temporary groups and personality traits. 1 Psychology C (41-60p), Spring term Supervisor: Gerry Larsson

3 Hur snabb tillit till ledare skapas 3 Hur snabb tillit till ledare skapas i tillfälligt sammansatta grupper Tillfälligt sammansatta grupper blir allt vanligare i arbetslivet och tidigare forskning visar att tillit till ledaren i gruppen har stor betydelse för hur väl gruppen fungerar. Dagens samhälle går allt snabbare fram och i och med det så ställs högre krav på både effektivitet och ekonomi. Då tillitskapande har betraktats som komplicerad och långsam så medför det naturligtvis problem då dagens organisationer kräver snabba beslut vilket leder till att tillit till ledaren måste uppstå snabbt (Larsson, 2005). En fråga som framkommer är om tillit till en ledare i en tillfälligt sammansatt grupp kan uppstå snabbt och vad som i så fall krävs för detta. Detta område utgör utgångspunkten för denna uppsats. Faktorer som påverkar tillit Forskningen tittar på tillit utifrån två olika perspektiv, det personlighetspsykologiska och det socialpsykologiska. Ser man på hur tillit uppstår ur det personlighetspsykologiska perspektivet så betonar forskarna hur viktigt den grundläggande känslan av tillit är för personer. Denna tillit byggs framför allt upp under de första levnadsåren och präglar sedan personens förmåga att känna tillit gentemot andra i sin omgivning. Framförallt pekar forskare att det är relationen mellan barnet och dess mor som är av betydande vikt då trygghet skapas. Redan under första levnadsåret slut sätts denna tillit på prov då barnet blir mer självständigt och modern börjar återgå till sina vanliga aktiviteter. Här kan en känsla av förlust uppstå och då måste tilliten mellan barn och moder redan vara stark, annars kan en grundläggande misstro prägla uppväxten (Eriksson, 1968/1971). Inom den socialpsykologiska forskningen om tillit fokuseras hur relationen mellan människor bygger upp eller raserar tillit. Larsson (2005) tar upp en definition av tillit som är formulerad av Boon och Holmes (1991) som översatt säger att tillit är ett tillstånd som

4 Hur snabb tillit till ledare skapas 4 innefattar förtroendefulla positiva förväntningar om en annan persons avsikter beträffande en själv i situationer som innehåller någon form av risk (Larsson, 2005, s. 57). Utifrån denna definition har forskarna Lewicki och Bunker (1996) utformat en trestegsmodell hur tillit uppstår bestående av beräknande tillit, kunskapsbaserad tillit och identifikationsbaserad tillit. Beräknande tillit är då man grundar sin tillit på andra genom straff och belöning. Medarbetarna gör som chefen säger främst av rädsla för konsekvenserna om de inte skulle göra så. Det är framförallt hoten om bestraffning som är den starkaste drivkraften att arbeta hårdare och inte förväntan att få en belöning som skapar tillit. Hotet i yrkesmässiga relationer är ofta fruktan att det ska spridas ett negativt rykte om mig som person att jag inte är pålitlig. Personen i fråga gör alltså en beräknig av den tänkta konsekvens som följer beteendet och handlar utefter det (Lewicki & Bunker, 1996). Kunskapsbaserad tillit är andra formen av tillit och den grundar sig på hur god kännedom vi har om övriga personer i en grupp. Kan man säga att vi känner honom/henne så väl att vi kan förutsäga hur vederbörande kommer att handla? Kännedomen om personen har vi fått genom upprepade möten över en lite längre tidsperiod. Kunskapen om personen leder till en förväntan om vi kan förutse den andres beteende och genom det kunna lita på den andre. Regelbunden kommunikation är viktig för att uppnå kunskapsbaserad tillit, då man lär sig hur den personen resonerar och agerar i olika situationer. På så sätt får vi tillräckligt med information för att kunna bedöma om vi kan lita på honom/henne (Lewicki & Bunker, 1996). Identifikationsbaserad tillit är det tredje steget i utvecklingen av tillit. Denna form grundar sig i identifikation, där man får tillit till den andra personen för att man förstår honom/henne på djupet och respekterar hans/hennes beslut. Denna tillit kan uppstå i långvariga kärleksrelationer eller i yrkesgrupper som jobbar väldigt tätt ihop och har en stark gemensam identitet. I dessa fall kan identifikationsbaserad tillit uppstå. Författarna nämner

5 Hur snabb tillit till ledare skapas 5 också att tillit kan utvecklas och förändras över tid i en stegliknande utveckling, vilket innebär att tilliten utvecklas och ser olika ut beroende på i vilken tillitsfas man befinner sig i (Lewicki & Bunker, 1996). Faktorer som påverkar tillit i tillfälligt sammansatta grupper Hur uppstår då tillit i tillfälligt sammansatta grupper där förutsättningarna är helt annorlunda än i fasta ordinarie grupper? Enligt Larsson (2005) finns det väldigt lite svensk forskning inom området. Den forskning som är gjord kommer från två huvudsakliga källor utanför Sverige. Den ena källan redovisar erfarenheter från den israeliska försvarsmakten skriven av Ben-Shalom, Lehrer och Ben- Ari (2003) och den andra av Meyerson, Weick och Kramer (1996) som presenteras i Larssons undersökningar. Ytterligare en undersökning gjord av Popa (2005) finns numera på området där man testar en modell av teorin kring snabb tillit i tillfälligt sammansatta grupper. Popa (2005) benämner sin modell Uncertainty reduction theory. Denna teori utgår ifrån att människor hela tiden försöker få förståelse om världen runt omkring dem. Genom att försöka förstå så vill individen reducera osäkerheten hos sig själv. Popa menar att detta är relevant i tillfälligt sammansatta grupper då människor upplever osäkerhet i möten med nya människor. Vidare skriver hon att då dessa möten sker så skapas både en kognitiv och beteendemässig stress vilket medför att individens huvudsakliga mål blir att reducera stressen. Snabb tillit blir här ett medel för att minska stressen, d.v.s. vi skapar förtroende till andra och det tränger bort stressen. Stressen består av att personerna känner en osäkerhet inom två områden. Dessa är hur kommer de andra tänka och vad kommer de andra göra? Formella yrkesroller är något som minskar den kognitiva stressen hos personer i tillfälligt sammansatta grupper. Finns det t.ex. en läkare med i gruppen har de flesta kanske lättare att känna

6 Hur snabb tillit till ledare skapas 6 förtroende för honom/henne då yrkeskategorin har en hög status i samhället. Den minskar dock inte osäkerheten inför de andras beteenden i gruppen. Popas menar i sin studie att snabb tillit består av tre delar. Dessa är att det finns en benägenhet att ta risker, dela med sig av sin kompetens och slutligen att förutfattade förväntningar på gruppen tonas ned. I likhet med övriga studier får Popas stöd för sin teori att ovannämnda komponenter har betydelse för hur snabb tillit uppstår, (Popa, 2005). Meyerson et al. (1996) beskriver tillfälliga grupper i arbetslivet som organisatoriska one-night stands. Organisationen ställer annorlunda krav på personerna i gruppen, där man förutsätter att tillit ska finnas, men tiden för att traditionellt bygga upp tilliten finns inte. De nämner några faktorer som är av betydelse för att tillit ska uppkomma snabbt mellan gruppens medlemmar. Huvudpunkterna är att deltagarna i gruppen har olika kompetenser, att de har en begränsad erfarenhet av att jobba ihop sen tidigare, att de sannolikt inte kommer att arbeta ihop efter uppgiften, att uppgiften är komplex så att det uppstår ett ömsesidigt beroende, att uppgiften har en tydlig slutpunkt samt att resultatet får betydande konsekvens för organisationen. Då situationen inte tillhör det vardagliga så uppstår ett speciellt förhållande där snabb tillit ses som nödvändigt för att kunna genomföra uppdraget och där brist på tillit leder till ett misslyckande av uppgiften Vilka villkor ställs då för att snabb tillit ska uppstå i tillfälligt sammansatta grupper? Enligt Meyerson, Weick och Kramer (1996) finns några antaganden som bör redas ut för att hjälpa oss förstå vilken roll tillit spelar i temporära grupper och hur tillit utvecklas. Den första omständigheten är sårbarheten hos personerna i gruppen. Tillit handlar om att man litar på att andra inte ska utnyttja ens egen sårbarhet. Personer med lägre status i gruppen är ofta mer sårbara. Grupper med ömsesidigt beroende bidrar till att alla är lika sårbara, vilket gör att en persons agerande får konsekvenser för hela gruppen. Denna faktor bidrar till att snabb tillit byggs upp mellan medlemmarna. Den andra omständigheten som tas upp är osäkerhet där det

7 Hur snabb tillit till ledare skapas 7 poängteras att tillit byggs upp olika snabbt beroende på till vilken grad personerna i gruppen är osäkra på varandra. Med osäkerhet menas huruvida personerna i gruppen bedömer att de andra kommer att göra bra eller dåliga saker. Författarna beskriver att det finns störst chans att snabb tillit ska uppstå då osäkerheten hos personerna är att de andra kommer att försöka utnyttja deras tillit. Detta beror på att om personerna inte är säkra på hur de andra kommer agera finns större chans att de letar efter positiva signaler hos personen, för att sedan kunna fortsätta med det viktiga arbetet. Snabb tillit kan därför växa fram snabbt i situationer där personerna är osäkra. Den tredje och sista omständigheten är risk. Tillit handlar om risktagande och med risktagande menas att personer väljer att utsätta sig för situationer där skadan på dem är större än den fördel de sökte. När jobb kräver snabba lösningar uppstår situationer där man som person måste riskera olika saker. Författarna nämner exempel där vi människor står inför val och där det finns risk att vi kan bli lurade och utnyttjade. Dessa situationer kan vara när du ska köpa bil. Du vet aldrig om det visar sig att bilen i slutändan är en skrothög med massa fel. Du tar en risk att lita på personen du köper av för att du inser att visst kan jag avstå från denna situation, men vad kommer jag då att kunna göra i mitt liv om jag ska undvika alla risker. Ser gruppmedlemmar att du är villig att ta risker och misslyckas, finns större sannolikhet att de andra också vågar satsa och snabb tillit uppstår. Det finns också en annan viktigt faktor i hur snabb tillit uppstår. Larsson (2005) tar upp de israeliska erfarenheterna hur snabb tillit uppkommer i militära grupper där det framkommit att det är viktigt att personer lever upp till de föreställningar vi har om dem. I undersökningen såg de att personerna fick tillit för varandra om de agerade utifrån en stereotyp föreställning av hur en sådan person ska agera. Här skulle ett exempel kunna vara att om en grupp sätts samman där alla har olika kompetenser uppstår tillit snabbare om t.ex. läraren i gruppen agerar utifrån stereotypa föreställningar hur en lärare ska vara. Detta kallas att personerna använder sig av en kategoristyrd informationshantering, vilket leder till snabbare tillväxt av

8 Hur snabb tillit till ledare skapas 8 tillit. Larsson tillför också några egna antaganden till uppkomsten av snabb tillit som grundar sig i personlighetsfaktorer, organisatoriska faktorer och ledarskapsfaktorer. Personlighetsfaktorer grundar sig i personlighetspsykologiska tankar kring tillit. Vi får som individer med oss mycket olika livserfarenheter från uppväxtåren vilket bidrar till att vi upplever tillit och trygghet till personer i vår omgivning olika. Dessa skillnader förstärks i svåra situationer vilket kan bidra till att vissa personer har svårt att snabbt känna tillit gentemot övriga gruppmedlemmar även om övriga faktorer stämmer bra. Larsson (2003) uttrycker att det då blir en skillnad i hur personer fungerar i tillfälligt sammansatta grupper. Personer som har en trygghet i sig själva och känner hög tillit för andra kan ha större möjlighet att utveckla bra distans mellan sig själv och ens värderingar, gentemot gruppens värderingar. En otrygg personlighet har däremot betydligt större chans att hamna i en situation där den antingen blir underdistanserad eller överdistanserad. Med den förstnämnda menas att man följer gruppen trots att vissa handlingar strider mot ens värderingar, eller så blir personen överdistanserad och inte alls kan lita på övriga gruppmedlemmar utan håller sig på sin kant. En konsekvens av den otrygga personligheten är att personen börjar med gardering när den ska ingå i en tillfällig grupp. Med detta menas att personen alltid ser till att det finns en utväg, man kan helt enkelt inte lita på att övriga ska klara arbetet. Denna gardering kan öka tilliten hos personen, men kan samtidigt skada gruppen allvarligt. Meyerson, Weick och Kramer (1996) nämner att om övriga medlemmar får reda på denna gardering brister deras förtroende helt och det kan bli svårt att arbeta ihop på ett konstruktivt sätt. De nämner också att det finns en stor risk att engagemanget för gruppen blir sämre om man har garderat sig med en utväg. Gardering kan också bidra till att man börjar fundera över vad som kan gå fel vilket ökar chansen att man får orealistiskt låga förväntningar på gruppen och hur de ska kunna lösa uppgiften.

9 Hur snabb tillit till ledare skapas 9 Faktorer som påverkar tillit till ledaren Popa (2005) beskriver att tillit i tillfälligt sammansatta grupper är en äkta tillit mellan gruppmedlemmar och ledaren trots att tid inte finns för att bygga upp tillit på ett traditionellt sätt. Popa beskriver vidare vad vi kan kalla en beteendeform av tillit. Hon nämner att många språk ser tillit som en form av beteende hos personen där hon pekar på Meyerson et al. (1996) beskrivning att tillit är det samma som en persons vilja och faktiska beteende att ta risker i temporära grupper. Andra faktorer som påverkar personers tillit till medlemmar och ledaren av tillfälligt sammansatta grupper är hur personer attribuerar fel och problem som uppstår. Det finns två former av attribution, intern eller extern attribution. Om en gruppmedlem attribuerar det goda resultatet till att gruppen gjort ett strålande arbete använder sig personen av en extern attribution vilket kan medföra att personen har lättare att lita på övriga medlemmar och resultatet blir bättre. Har däremot personen en intern attribution ser den bara det goda arbetet som ett bidrag från hans/hennes sida och inte gruppen. Detta kan bli mer märkbart då gruppen stöter på problem vilket en person då antingen lägger på sitt eget samvete eller skyller allt på övriga gruppmedlemmar. Viktigast är förmodligen att detta påverkar förtroendet gentemot ledaren. Lägger en ledare skulden på gruppens medlemmar så fort en uppgift gått dåligt, eller eventuellt tar all beröm själv om något gått bra, försämras tilliten till ledaren, (Popa, 2005). Larsson (2005) nämner ytterligare två ledarskapsfaktorer som är viktiga för att snabb tillit ska uppstå i en grupp. Den första faktorn är vilket rykte ledaren hade innan han/hon tog över den tillfälligt sammansatta gruppen. Hade ledaren ett bra rykte kan detta bidra till att tillit uppstår snabbare. Övriga gruppmedlemmar förväntar sig att ledaren även ska lyckas bra denna gång och går då in i mötet med de andra utifrån positiva förväntningar på arbetet. Detta gör att de är mer beredda att lita på ledaren och övriga i gruppen. Meyerson et al. (1996)

10 Hur snabb tillit till ledare skapas 10 beskriver en situation i en filmstudie där enstaka ord eller handlingar från en regissör kan skapa permanent tillit hos hans/hennes medarbetare på grund av ett tidigare gott rykte. Den andra faktorn hos ledaren i en tillfälligt sammansatt grupp som är av betydelse för tillit är hur ledaren hanterar motgångar för gruppen. Undersökningar pekar på att ledare som är skickliga att improvisera är bättre på att hantera motgångar och på så sätt bidrar de till ökad tillit mellan medlemmarna i gruppen. För att lyckas med detta krävs av ledaren att han/hon är lyhörd och visar respekt för sina medarbetare. Ledare som är beredda att backa från sin ursprungliga plan och med hjälp av gruppen finna en ny har stora möjligheter att bli en inspirationskälla och en ledare som människor vill följa hela vägen genom arbetet, (Larsson, 2005). Läggs ett könsperspektiv in på ledarrollen har undersökningar av bland annat Alvesson & Billing (1997) pekat på både likheter och olikheter könen emellan, men skillnaderna är små. Det som dock konstaterats är att kvinnor i ledande position upplevs arbeta hårdare, ta arbetet på större allvar och i större utsträckning anse det viktigare med bekräftelse än bra ekonomisk ersättning. Båda könen tycks dock uppleva att öppenhet och delaktighet är viktiga egenskaper hos ledaren. Syfte Syftet med vår undersökning var att klarlägga möjliga orsaker till hur snabb tillit till ledare skapas i tillfälligt sammansatta grupper där målgruppen för undersökningen var skolpersonal.

11 Hur snabb tillit till ledare skapas 11 Metod Deltagare och svarsfrekvens I denna studie har en högstadieskola i Örebro kommun studerats. Urvalsgruppen består sammanlagt av 50 personer. Urvalet av deltagarna utgjordes av alla som var antingen lärare eller administrativ personal på högstadieskolan. Skolan valdes ut för att skolan var villig att medverka i studien, den låg inom rimligt avstånd och att kontakt inom skolan redan fanns etablerad. Av det totala urvalet arbetade 42 som lärare och 8 som administrativ personal. Av dem som svarade var 19 män och 16 kvinnor i åldrarna 26 år till 61 år med en medelålder på 43,44 år. Svarsfrekvens var 70 % med ett bortfall på 15 personer. Frågeformulär En enkät (se bilaga 1) utformad vid Försvarshögskolan användes i undersökningen. Enkäten bestod av tre delar. Den första delen innefattade fem frågor om deltagarnas kön, ålder, högsta avslutade utbildning, vilken utbildning samt vilken anställning man hade. Andra delen (utvecklad av Larsson, 2004) behandlade scenario och uppgift i den tillfälligt sammansatta arbetsgrupp man deltagit i. Här fanns tio frågor med fasta svarsalternativ som skulle fyllas i för att ge en kort beskrivning av den situation man befunnit sig i. Det fanns även två öppna frågor. De två första frågorna gällde gruppens ledare och löd: Ange vad som bidrog till stort förtroende. Ange vad som bidrog till brist på förtroende. Den tredje och avslutande delen i enkäten bestod av ett personlighetstest avsett att mäta Big Five dimensionerna (Bäccman, 2005) med sammanlagt 30 påståenden där deltagarna fick markera det svarsalternativ som beskrev dem bäst exempelvis, tycker om att arbeta i grupp?. Formuläret (se bilaga 1) innehöll ytterligare 18 påståenden vilka var en restpost från tidigare utveckling av formuläret (Bäccman, 2005). Dessa frågor användes ej i föreliggande

12 Hur snabb tillit till ledare skapas 12 undersökning. Personlighetstestet skattades utifrån en 6-gradig skala med ändpunkterna instämmer inte alls respektive instämmer helt. Big Five skalorna var följande (siffrorna hänvisar till frågenummer i bilaga 1, personlighetstestdelen): Utåtriktning frågorna 19, 34, 35, 37, 38, 40 och 41 (alpha = 0.85). Känslomässig instabilitet frågorna 25, 26, 28 och 32 (alpha = 0.68). Målmedvetenhet frågorna 42, 43, 44, 45, 46, 47 och 48 (alpha = 0.84). Vänlighet frågorna 14, 15, 16, 17 och 18(alpha = 0.83). Öppenhet frågorna 8, 9, 10, 11, 12 och 13 (alpha = 0.79). Vid analysen vändes svarsskalan på frågorna 25, 26, 28 och 32. Procedur Innan undersökningen genomfördes så utfördes ett förtest på fem personer som ingick i skolans ledningsgrupp för att se om enkäten gick att använda. Instruktionerna var nerskrivna i förväg och alla fick ta del av dem muntligt. Testet visade att enkätens andra del inte gick att besvara fullständigt då personerna hade svårt att relatera till scenariot som ställdes. På grund av detta omarbetades scenariot så att enkäten skulle kunna användas i en skolmiljö. Den reviderade enkäten delades sen ut till ledningsgruppen som återigen fick besvara den och därefter fick uppdraget att dela ut den till övrig personal. De fick även ge muntliga instruktioner enligt angiven mall. Enligt överenskommelse skulle enkäten besvaras på ett i förväg bestämt veckomöte där den avsatta tiden var 30 minuter. Det visade sig dock att på grund av hög arbetsbelastning behövdes mer tid för att enkäterna skulle kunna besvaras. Tidsperioden förlängdes därför till en vecka varpå insamling av enkäter gjordes allteftersom. Insamlingen av enkäter försvårades dock ytterligare på grund av att man ifrån personalens sida kände att man hade svårigheter att relatera till frågorna samt att man inte kände att tid fanns för att besvara dem. Detta bidrog

13 Hur snabb tillit till ledare skapas 13 återigen till att personalen fick ytterligare en vecka på sig att lämna in enkäterna. Sammanlagt tog datainsamlingen 26 dagar, inklusive förtestet av enkäten. Dataanalys Inledningsvis analyserades alla svar som framkommit i de öppna frågorna via en metod kallad Klustring (Miles & Huberman, 1984). Vid klustring försöker man förstå fenomen bättre genom att gruppera enskilda ord eller förklaringar som man tolkar som nära relaterade till varandra till en och samma meningsbärande enhet. Det innebär således att enskilda svar sorteras till mer övergripande kategorier. Efter att vi sammanfört de enskilda svaren till kategorier via klustring blev det möjligt att statistiskt beräkna skillnaderna mellan undergrupperna utifrån kategorierna (frekvensen svar inom varje kategori). Vid den statistiska prövningen av undergruppsskillnader dikotomiserades variablerna ålder, de fem personlighetsdimensionerna, gruppstorlek och tidsram utifrån medianvärdet. Jämförelserna genomfördes därefter med chi-två tester. Statistiska skillnader ansågs föreligga vid p < 0,05. Resultat Resultatet presenteras i tre steg. Först redovisas en innehållsanalys av de öppna svar som bidrog till förtroende respektive bidrog till brist på förtroende. Denna del avslutades med sammanfattande tabeller där samtliga överkategorier redovisas. I steg två redovisas undergruppsjämförelser mellan de individrelaterade faktorerna kön, ålder och personlighet, samt kontextrelaterade faktorer som gruppstorlek och tidsram. Redogörelsen kommer att fokusera på de resultat som visade på signifikanta skillnader mellan jämförelserna där signifikanserna åskådliggörs i den avslutande tabellen. I steg tre slutligen redovisas en sammanställning av tidigare forskningsresultat baserad på officerares och konsulters svar på

14 Hur snabb tillit till ledare skapas 14 vad som bidrar till förtroende i tillfälligt sammansatta grupper. Denna sammanställning presenteras för att möjliggöra jämförelser mellan de olika yrkesgrupperna. Innehållsanalys av öppna svar Faktorer som bidrar till förtroende. I tabell 1 nedan redovisas den hierarkiska modell som byggdes upp genom en kategorisering av erhållna svar som bidrog till förtroende. Tabellen visar att de erhållna svaren kan summeras i följande hierarkiska modell med 16 kategorier som bildade 5 överkategorier. Längst ner i tabellen redovisas några exempel av de enskilda svar som placerades inom de olika kategorierna. Tabell 1. Modell över förhållanden som bidrar till förtroende. Överkategorier Personliga Imagerelaterade Kompetens och Ledarskap Social egenskaper egenskaper erfarenhet kompetens Kategorier Fysiska och Rykte Tidigare erfarenheter Pedagogiskt ledarskap, Lyssna och ge icke fysiska och Problemlösaren/arbetsstruktur, feedback, allmänna Kunskapskompetens ansvarstagande, tydligt förmåga att egenskaper, ledarskap, tillit och kommunicera, Rätt ledarskapskompetens. självinsikt kroppsspråk Exempel på enskilda svar Välklädd, Att man kände Erfaren, Rutinerad, Tydlig fördelning, tydlig vision, Lyhörd, Maskulin, ledaren väl, Väl förberedd, påläst, gav oss ansvar, fick samtliga att förstående, Ödmjuk Status och uppdaterad delta aktivt, visade vägen, samarbetsvillig, Förtroende. vågade visa egna fel och brister bra bemötande

15 Hur snabb tillit till ledare skapas 15 Faktorer som bidrar till brist på förtroende. I tabell 2 nedan redovisas den hierarkiska modell som byggdes upp genom en kategorisering av erhållna svar som bidrog till brist på förtroende. Tabellen visar att de erhållna svaren kan summeras i följande hierarkiska modell med 6 kategorier som bildade 3 överkategorier där det längst ner i tabellen redovisas exempel på enskilda svar inom de olika kategorierna. Tabell 2. Modell över förhållanden som bidrar till brist på förtroende. Överkategorier Personliga egenskaper Negativa egenskaper och uppträdande Bristande kompetens och erfarenhet Kategorier Bristande kunskaper Bristande ledarskapsförmåga Brister i ledarrollen, bristande toppstyrning och brister i kommunikation Exempel på enskilda svar ostrukturerad, rörig, slarvig med tider, arrogant, hade en låg stresströskel, osäker, såg ej i ögonen, vilsen och var inte intresserad av sitt uppdrag Dåligt förberedd. inte styrde diskussionen, ändrade beslut, favoriserade, arbetsfördelning var otydlig, konflikträdd, ej lyhörd och att ledaren var en dålig informatör. Undergruppsjämförelser Jämförelser gjordes mellan olika undergrupper avseende frekvens av svar inom ovan redovisade överkategorier av faktorer som bidrar till förtroende respektive brist på förtroende. Några jämförelser baserades på individrelaterade förhållanden såsom kön, ålder och personlighet (Big Five dimensioner) och några tog sin utgångspunkt i kontextrelaterade

16 Hur snabb tillit till ledare skapas 16 förhållanden som gruppstorlek och hur lång tid gruppen existerade. Eftersom ett stort antal jämförelser gjordes (9 undergrupper och 8 överkategorier, dvs. 72 jämförelser) redovisas endast de fall där statistiskt signifikanta skillnader förelåg. Individrelaterade faktorer Kön. En statistisk signifikant skillnad framkom när svaren från 16 kvinnor jämfördes med svaren från 19 män. Inom överkategorin Ledarskap som bidrar till förtroende återfanns 12 svar från kvinnor och 7 svar från män (Chi-två (1) = 5.09, p < 0,024). Ålder. En statistisk signifikant skillnad framkom när svaren från två ålderkategorier jämfördes. Jämförelsen gjordes mellan åldersintervallet 26 till 43 år och 44 till 61 år där 18 i den yngre gruppen jämfördes med 16 i den äldre gruppen. Inom överkategorin Ledarskap som bidrar till förtroende återfanns 7 svar från den yngre gruppen och 12 svar från den äldre gruppen (Chi-två (1) = 4.48, p < 0,034). Utåtriktning. Jämförelsen gjordes mellan 17 personer som placerats i gruppen lågt på utåtriktning och 18 personer som placerats sig högt på denna skala. Inom överkategorin Personliga egenskaper som bidrar till förtroende återfanns 9 svar från den låga gruppen och 2 svar från den höga gruppen (Chi-två (1) = 7.09, p < 0,008). Inom överkategorin Personliga egenskaper som bidrar till brist på förtroende återfanns 11 svar från den låga gruppen och 4 svar från den höga gruppen (Chi-två (1) = 6.44, p < 0,011). Känslomässig instabilitet. Jämförelsen gjordes mellan 15 personer som placerats i gruppen lågt i känslomässig stabilitet och 20 personer som placerats sig högt på denna skala. Inom

17 Hur snabb tillit till ledare skapas 17 överkategorin Ledarskap som bidrar till brist på förtroende återfanns 9 svar från den låga gruppen och 3 svar från den höga gruppen (Chi-två (1) = 7.70, p < 0,006). Vänlighet. Jämförelsen gjordes mellan 18 personer som placerats i gruppen lågt i vänlighet och 17 personer som placerats sig högt på denna skala. Inom överkategorin Personliga egenskaper som bidrar till brist på förtroende återfanns 11 svar från den låga gruppen och 4 svar från den höga gruppen (Chi-två (1) = 5.04, p < 0,025). Kontextrelaterade faktorer Gruppstorlek. En statistisk signifikant skillnad framkom när svaren från personer med erfarenhet från mindre grupper (2 till 5 personer) jämfördes med svaren från personer med erfarenhet från större grupper (6 till 20 personer). Jämförelsen visade på en statistisk signifikant skillnad då 14 personer i den mindre gruppen jämfördes med 21 personer i den större gruppen. Inom överkategorin Kompetens och erfarenhet som bidrog till förtroende återfanns 2 svar från den mindre gruppen och 11 svar från den större gruppen (Chi-två (1) = 5.22, p < 0,022). Tidsram. En statistisk signifikant skillnad framkom när svaren från en grupp som arbetade tillsammans från 1 till 4 veckor jämfördes med svaren från en grupp som arbetade 1 till 3 månader. Jämförelsen visade på en statistisk signifikant skillnad då 17 personer i den grupp som arbetade 1 till 4 veckor jämfördes med 18 personer i den grupp som arbetade 1 till 3 månader. Inom överkategorin Kompetens och erfarenhet som bidrog till förtroende återfanns 3 svar från gruppen som arbetade 1 till 4 veckor och 10 svar från gruppen som arbetade 1 till 3 månader (Chi-två (1) = 5.38, p < 0,020).

18 Hur snabb tillit till ledare skapas 18 Tabell 3. Sammanställning av undergruppsjämförelsens statistiskt signifikanta skillnader. Undergrupper Personliga egenskaper Imagerelaterade egenskaper Överkategorier Bidrog till förtroende Kompetens Ledarskap och erfarenhet Social kompetens Bidrog till brist på förtroende Personliga Kompetens Ledarskap egenskaper och erfarenhet Individrelaterade faktorer Kön Ålder Personlighet, Vänlighet Personlighet, Känslomässig stabilitet Personlighet, Utåtriktning Kontextrelaterade faktorer Gruppstorlek Tidsram * p < 0,05 Tabell 3 visar att undergruppsjämförelserna påvisade statistiskt signifikanta skillnader i 8 fall av 72 möjliga. Diskussion Syftet med undersökningen var att klarlägga möjliga orsaker till hur snabb tillit till ledare skapas i tillfälligt sammansatta grupper, där målgruppen för undersökningen var skolpersonal. Studien visar flera generella faktorer som bidrar till förtroende respektive bidrar till brist på förtroende och de formade överkategorierna Personliga egenskaper, Imagerelaterade egenskaper, Kompetens och erfarenhet, Ledarskap samt Social kompetens. Dessa överkategorier framkom av den kategorisering av de enskilda svaren för hur snabb tillit till ledaren i tillfälligt sammansatta grupper uppstår. Personerna i undersökningen har bland annat

19 Hur snabb tillit till ledare skapas 19 angivit att enskilda faktorer som att ledaren lyssnade på gruppens åsikter, vågade visa på egna fel och brister, var trevlig, ödmjuk, strukturerad och vågade ta ögonkontakt bidrog till att förtroende till ledaren skapades. Enskilda faktorer som att ledaren var rörig, arrogant, låg stresströskel, osäker och inte vågade ta ögonkontakt, bidrog till att brist på tillit till ledaren skapades. De ovan redovisade svaren bygger på en kvalitativ undersökning där personerna fritt angivit faktorer som bidrog respektive bidrog till brist på förtroende. Studiens mest slående resultat är dels att den kvalitativa modell som utvecklades utifrån undersökningsdeltagarnas svar på öppna frågor enligt vår uppfattning bildar en god gestalt, dels att de statistiska undergruppsjämförelserna endast påvisade ett fåtal signifikanta skillnader. God gestalt är ett vanligt kriterium vid värdering av kvalitativt genererade teoretiska modeller (Denzin & Lincon, 2000). Vår modell uppvisar också likheter med den som utvecklats utifrån svar från officerare och konsulter (Hyllengren, Fors & Larsson, under tryckning, se vidare nedan) Nedan redovisas en modell (Hyllengren, Fors & Larsson, under tryckning) över förhållande som leder till snabb tillit eller brist på tillit. Den grundar sig på svar svenska officerare och konsulter. Som kan utläsas av modellen har egenskaperna och färdigheterna hos ledaren delats in i individrelaterade och relationsrelaterade karakteristiska. Tabell 4. Förhållanden som leder till snabb tillit eller brist på tillit baserade på svar från officerare och konsulter (ur Hyllengren, Fors & Larsson, under tryckning) Individrelaterade karakteristiska Personlig framtoning Erfarenhet och kompetens Icke fysiska allmänna Övriga person Tidigare Fackkompetens Chefskompetens egenskaper relaterade erfarenhet förhållanden

20 Hur snabb tillit till ledare skapas 20 Relationsrelaterade karakteristika Allmän kommunikation Ledarskap Social Stöd/Empati Konfrontera Föredöme Uppmuntra Delegera Skapa Arbetsstruktur kompetens/ Lyssna delaktighet och kreativitet gemensam målbild i gruppen Som kan utläsas av modellen från tidigare undersökningar så återfinns många liknande svar från dessa yrkesgrupper jämfört med vår undersökningsgrupp skolpersonal. Dock har en fylligare modell kunnat skapas utifrån officerare/konsult undersökningen tack vare fler antal deltagare. Antalet statistiskt signifikanta undergruppsjämförelser (8 av 72 möjliga) överstiger endast marginellt vad man kan förvänta sig rent slumpmässigt. Detta skulle kunna tolkas som att flera av ovannämnda faktorer som bidrar till förtroende respektive bidrar till brist på förtroende är förhållandevis generella mellan olika yrkesgrupper. Detta väcker frågan om det är så att dessa egenskaper som bidrar till förtroende respektive brist på förtroende inte påverkas av individrelaterade eller kontextrelaterade faktorer utan är allmängiltiga uppfattningar? Trots att antalet statistiskt signifikanta undergruppsskillnader knappt översteg det slumpmässigt förväntade görs ändå ett försök i det följande att tolka de signifikanta skillnader som faktiskt erhölls. Till att börja med fanns en statistisk skillnad mellan män och kvinnors svarsfrekvens under överkategorin ledarskap som bidrar till förtroende, där kvinnor i fler fall än män angivit dessa egenskaper vara av betydelse för tillit. Utifrån tidigare studier tycks det finnas få förhållanden som bekräftar varför kvinnor skulle anse det viktigare med faktorer inom ledarskap än vad män anser. Dock kan ett intressant påpekande vara att studier av Alvesson och Billing (1997) pekat på att kvinnor i ledande position har en mer allvarsam

BACKSTAGEGRUPPER FÖR CHEFER - LEDARUTVECKLING GENOM ERFARENHETSUTBYTE OCH REFLEKTION. Martina Björklund

BACKSTAGEGRUPPER FÖR CHEFER - LEDARUTVECKLING GENOM ERFARENHETSUTBYTE OCH REFLEKTION. Martina Björklund BACKSTAGEGRUPPER FÖR CHEFER - LEDARUTVECKLIG GEO ERFAREHETSUTBYTE OCH REFLEKTIO artina Björklund Ledarskapet i en organisation påverkar i hög grad hur organisationen fungerar. På senare år har forskningen

Läs mer

Möjliga själv- Samband med personlighet och känsla av sammanhang! Sammanfattning

Möjliga själv- Samband med personlighet och känsla av sammanhang! Sammanfattning Möjliga själv- Samband med personlighet och känsla av sammanhang! Sammanfattning Syftet med föreliggande studie är att undersöka om möjliga själv är relaterade till personlighet och känsla av sammanhang

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Samarbete i grupp. En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med gruppens samarbete. Holm, Johan Kjellqvist, Marc. Handledare: Britt Hallerdt

Samarbete i grupp. En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med gruppens samarbete. Holm, Johan Kjellqvist, Marc. Handledare: Britt Hallerdt Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Självständigt arbete i didaktik relaterat till Idrott och hälsa 15 hp Samarbete i grupp En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med

Läs mer

Innehåll: Sammanfattning Introduktion 1. Bakgrund Problemformulering 3. Syfte 4. Frågeställning 5. Metod

Innehåll: Sammanfattning Introduktion 1. Bakgrund Problemformulering 3. Syfte 4. Frågeställning 5. Metod = Rapportt 2011:57 = Institutio onen för pedagogik,didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i ledarskap inom Magisterprogrammet i Ledarskap, 15 hp Varför berättade ni aldrig det? Informationens betydelse

Läs mer

Social kompetens i förskolan. Social competence in preschool

Social kompetens i förskolan. Social competence in preschool Institutionen för samhälls Och beteendevetenskap Social kompetens i förskolan En studie om pedagogers arbetssätt kring barns sociala kompetens. Social competence in preschool A study about preschool teachers

Läs mer

Självförtroende och handlingskraft genom

Självförtroende och handlingskraft genom Självförtroende och handlingskraft genom september 2007 Stockholmsmodellen för ledarutveckling Leadership and Group Counselling Medical Management Centre Christer Sandahl Jan Edenius Helena Gustafsson

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Beteckning: Institutionen för Pedagogik, Didaktik och Psykologi Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Jeanette Nilsson Januari 2006 D-uppsats i pedagogik 10

Läs mer

Sker mobbning i förskolan?

Sker mobbning i förskolan? Sker mobbning i förskolan? En kvalitativ studie om förskollärares syn på mobbning. Veronika Brännlund & Isabella Nygårdh Veronika Brännlund & Isabella Nygårdh VT 2012 Examensarbete, 15 hp Lärarprogrammet

Läs mer

Den dolda psykiska ohälsan bland unga vuxna som uppsöker vårdcentral. Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2009:3

Den dolda psykiska ohälsan bland unga vuxna som uppsöker vårdcentral. Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2009:3 Den dolda psykiska ohälsan bland unga vuxna som uppsöker vårdcentral Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2009:3 På uppdrag av Stockholms läns landsting Karolinska Institutets folkhälsoakademi (KFA)

Läs mer

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat c - uppsats Hösten 2005 Institutionen för beteendevetenskap Personal- och arbetslivsprogrammet Psykologi Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat Författare Johanna Gullwi Therese Persson Handledare

Läs mer

Hjälp en blind. En experimentell prövning av hjälpbudskapet vid vardagliga hjälpsituationer mellan synskadade och seende.

Hjälp en blind. En experimentell prövning av hjälpbudskapet vid vardagliga hjälpsituationer mellan synskadade och seende. Uppsala Universitet Institutionen för psykologi Psykologexamensuppsats, 20p HT 2004 Hjälp en blind En experimentell prövning av hjälpbudskapet vid vardagliga hjälpsituationer mellan synskadade och seende

Läs mer

ATT DE LYSSNAR HELT ENKELT En studie om föräldrars uppfattning rörande delaktighet och inflytande i förskolan.

ATT DE LYSSNAR HELT ENKELT En studie om föräldrars uppfattning rörande delaktighet och inflytande i förskolan. ATT DE LYSSNAR HELT ENKELT En studie om föräldrars uppfattning rörande delaktighet och inflytande i förskolan. THAT THEY LISTEN SIMPLY A study of parents' perception regarding participation and influence

Läs mer

Att ha någon att prata med

Att ha någon att prata med Att ha någon att prata med En fallstudie av Tjejzonens Storasysterverksamhet och dess förenlighet med Barnkonventionens artikel 12 Magisteruppsats, vårtermin 2011 Författare: Karin Hansson Handledare:

Läs mer

PER AHLGREN HÅKAN HAGLUND

PER AHLGREN HÅKAN HAGLUND Attityder och dess betydelse vid olyckor En observationsstudie av säkerhet på järnväg Kandidatarbete inom Civilingenjörsprogrammet Väg- och vattenbyggnad PER AHLGREN HÅKAN HAGLUND Institutionen för Bygg-

Läs mer

GER SYSTEMISKA MÖTEN RESULTAT?

GER SYSTEMISKA MÖTEN RESULTAT? GER SYSTEMISKA MÖTEN RESULTAT? En undersökning bland chefer i Region Skåne med erfarenhet av systemiska möten Författare Ingrid Ainalem Ingrid Hjalmarson Hilkka Linnarsson Utvecklingscentrum, Region Skåne

Läs mer

A bstract. The study was supported by a grant from The Swedish Research Council.

A bstract. The study was supported by a grant from The Swedish Research Council. Institutionen för Beteendevetenskap och lärande Forum för organisations- ochh gruppforskning Elevhälsans professioner egna och andras föreställningar Ingrid Hylander FOG RAPPORT NR 70/2011 A bstract This

Läs mer

EXAMENSARBETE. Vad kännetecknar en bra lärare?

EXAMENSARBETE. Vad kännetecknar en bra lärare? EXAMENSARBETE 2007:021 Vad kännetecknar en bra lärare? En komparativ studie av elevers och lärares uppfattningar om hur en bra lärare bör vara Maria Kruse David Öquist Luleå tekniska universitet Lärarutbildning

Läs mer

Den dominanta rollen i en grupp.

Den dominanta rollen i en grupp. Den dominanta rollen i en grupp. En undersökning om hur den dominanta rollen kan framstå i en barngrupp. Carolina Karlström och Charlotte Svärd Lärarhögskolan i Stockholm Institutionen för samhälle, kultur

Läs mer

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation Praktikantprojektet hösten 2014 Josefin Wallo Rebecka Lönnroth December 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Inledning...

Läs mer

Attityder och bemötande mot funktionshindrade.

Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Beteckning: Institutionen för vårdvetenskap och sociologi. Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Tanja Sjöstrand Juni 2008 Examensarbete 10 p Social omsorg HK 97 Anders Hydén Sammanfattning Studien

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan.

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan. EXAMENSARBETE Hösten 2012 Lärarutbildningen Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan. Författare Malin Lundstedt Linda Olsson Handledare Lena Jensen www.hkr.se Abstrakt Bakgrund

Läs mer

Distriktssköterskors och distriktsläkares erfarenhet av barns delaktighet inom primärvård

Distriktssköterskors och distriktsläkares erfarenhet av barns delaktighet inom primärvård Distriktssköterskors och distriktsläkares erfarenhet av barns delaktighet inom primärvård Examensarbete i Vårdvetenskap Nivå: Avancerad, 15hp Program: Specialistsjuksköterskeutbildning till distriktssköterska.

Läs mer

Lärande och utveckling genom leken.

Lärande och utveckling genom leken. Lärande och utveckling genom leken. En studie om pedagogers syn på lekens betydelse för förskolebarns lärande och utveckling. Ann-Charlotte Augustsson och Cecilia Jacobsson Handledare: Maj Arvidsson Examinator:

Läs mer

Introduktionen - en interaktiv process

Introduktionen - en interaktiv process Örebro Universitet Institutionen för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap Sociologi Introduktionen - en interaktiv process En kvalitativ studie av en introduktionsprocess för nyanställda på ett

Läs mer

Motivation till ökad fysisk aktivitet Ledares tankar om vad som motiverar klienter med Fysisk aktivitet på recept

Motivation till ökad fysisk aktivitet Ledares tankar om vad som motiverar klienter med Fysisk aktivitet på recept Motivation till ökad fysisk aktivitet Ledares tankar om vad som motiverar klienter med Fysisk aktivitet på recept Erika Forsberg & Johanna Hjerpe 2011 Vetenskaplig uppsats, 30 hp Pedagogik Pedagogik C

Läs mer

Kulturella skillnader ur ett audionomperspektiv - en intervjustudie om kommunikation i patientmöten

Kulturella skillnader ur ett audionomperspektiv - en intervjustudie om kommunikation i patientmöten Örebro universitet Hälsoakademin Examensarbete i Hörselvetenskap VT 2011 Kulturella skillnader ur ett audionomperspektiv - en intervjustudie om kommunikation i patientmöten Författare: Maya Alberthson

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer