Strategi, styrning och konkurrenskraft

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strategi, styrning och konkurrenskraft"

Transkript

1 Linköping Studies in Science and Technology Dissertation No Strategi, styrning och konkurrenskraft En longitudinell studie av Saab AB Erik B Nilsson Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Linköpings universitet, Linköping Linköping 2010

2 Erik B Nilsson, 2010 Strategi, styrning och konkurrenskraft En longitudinell studie av Saab AB Linköping Studies in Science and Technology, Dissertation No IEI-EIS, Nr 18 Forskarskolan Management och IT, Nr 30 ISBN: ISSN: Tryckeri: LiU-Tryck, Linköping Distribuerad av: Linköpings universitet Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Linköping Tel:

3 STRATEGI, STYRNING OCH KONKURRENSKRAFT En longitudinell studie av Saab AB Av Erik B Nilsson Juni 2010 ISBN: Linköping Studies in Science and Technology Dissertation No ISSN: SAMMANFATTNING Att skapa sammanhängande koncern-, affärs- och funktionsstrategier (strategisk kongruens), samt ett styrsystem med ett samstämmigt informationsflöde i och mellan de centrala styrverktygen (integrerad styrning), har sedan länge hävdats vara centralt för koncerners konkurrenskraft. I den mängd empiriska studier som legat till grund för detta har främst en eller två organisatoriska nivåer fokuserats när relationerna mellan strategier, styrning och konkurrenskraft diskuterats. Studier som tar ett helhetsgrepp om dessa samband efterfrågas därför för att öka kunskapen om och förståelsen av sambanden. Föreliggande avhandling svarar mot den efterfrågan. En longitudinell fallstudie för perioden har genomförts. Strategier, ekonomistyrning och produktionsstyrning på koncern-, affärs- och funktionsnivå har studerats inom försvars- och säkerhetskoncernen Saab AB. Tre affärsenheter har studerats i detalj: Saab Aerosystems, Saab Bofors Dynamics och Saab Systems. Det empiriska materialet har samlats in genom 74 intervjuer med totalt 54 respondenter samt via både internt och publikt skriftligt material. Avhandlingen visar att strategisk kongruens och integrerad styrning skapas genom ömsesidig anpassning av strategier och styrning på koncern-, affärs- och funktionsnivå. Genom en sådan ömsesidighet anpassas styrningen till koncernens kritiska framgångsfaktorer och ett integrerat informationsflöde skapas. Inom Saab har detta i sin tur påverkat beteendet på alla nivåer och bidragit till att det förändrats i enlighet med strategierna. De senare har därmed implementerats. Samtidigt som dessa beteendeförändringar skett har Saabs konkurrenskraft varit god. Då implementerade strategier, anpassade utifrån omgivningen, kan antas vara en viktig del i ett företags framgång har Saabs strategiska kongruens och integrerade styrning rimligen haft en väsentlig betydelse för koncernens konkurrenskraft. Finansiering för att genomföra studien har tacksamt mottagits från forskarskolan Management och IT.

4 STRATEGY, CONTROL AND COMPETITIVE ADVANTAGE A longitudinal study of Saab AB By Erik B Nilsson June 2010 ISBN: Linköping Studies in Science and Technology Dissertation No ISSN: ABSTRACT For companies, consistency between strategies on corporate, business and functional levels (strategic congruence), in combination with alignment among control systems (integrated control) is considered vital for gaining competitive advantage. Numerous empirical studies have examined these relationships. However, most of them only take one or two organizational levels into consideration. Therefore, there is a need for studies with a holistic approach to further increase the knowledge and understanding about the relationships between strategy, control and competitive advantage. This dissertation sets out to fill that gap. A longitudinal case study was carried out covering the period Strategies, the management control system and the production control system were studied for the corporate, business and functional levels within the Swedish defense and security company Saab AB. Three business units were studied in detail: Saab Aerosystems, Saab Bofors Dynamics and Saab Systems. In order to collect empirical data, 74 interviews with 54 respondents were conducted. In addition, annual reports and other written material about the company were used. The main findings in this study suggest that strategic congruence and integrated control is created through mutual adjustment of strategy and control on the corporate, business and functional levels. Such adjustment aligns the control systems with the company s critical success factors, thereby creating an integrated information flow that stimulates a behavior consonant with strategies on all organizational levels. Within Saab, this has led to extensive behavioral changes and implementation of new strategies. Simultaneously, the competitive advantage has been fairly high. Since implemented strategies, adjusted to the environment, can be seen as an important part of a company s success, Saab s strategic congruence and integrated control can be considered a significant factor for the company s competitive advantage. The funding by the Swedish Research School of Management and Information Technology is gratefully acknowledged.

5 FÖRETAL Ekonomiska informationssystem bedriver forskning och utbildning i gränslandet mellan ekonomi och IT. Mer precist handlar ämnesområdet om hur information överförs från, mellan och till människor. Särskilt intresse riktas mot vilken roll strategier och informationssystem har när människor samverkar i olika slags organisationer (företag, myndigheter, förvaltningar och föreningar), men också deras samspel med till exempel kunder och medborgare. Vår forskning är inriktad på följande områden: Strategisk IT-användning, med fokus på organisering kring IT-utnyttjande Strategisk ekonomistyrning Extern redovisning och revision IT och produktivitet Inom ämnesområdet tillhör flertalet doktorander antingen forskarskolan Management och IT (MIT) eller the Research programme for Auditors and Consultants (RAC). I MIT medverkar ett tiotal högskolor och universitet. Inom ramen för detta nätverk erbjuds en doktorandutbildning med inriktning på frågeställningar i gränslandet mellan ekonomi och IT. RAC är en forskarutbildning med inriktning mot redovisning och revision och med tonvikt på hantering av information. Den kombinerar praktik på revisionsbyrå med forskarkurser och avhandlingsarbete. Föreliggande arbete, Strategi, styrning och konkurrenskraft En longitudinell studie av Saab AB, är skriven av teknologie magister Erik B Nilsson, som tillhör forskarskolan MIT. Han presenterar det som sin doktorsavhandling inom ämnesområdet Ekonomiska informationssystem, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Linköpings universitet. Linköping i maj 2010 Alf Westelius Professor Ekonomiska informationssystem

6 AVHANDLINGAR INOM ÄMNESOMRÅDET EKONOMISKA INFORMATIONSSYSTEM DOKTORSAVHANDLINGAR 1. Savén, Bengt, 1995, Verksamhetsmodeller för beslutsstöd och lärande En studie av produktionssimulering vid Asea/ABB , Doktorsavhandling 371, IDA-EIS, Universitetet och Tekniska Högskolan i Linköping. 2. Villegas, Jaime, 1996, Simulation supported industrial training from an organizational learning perspective Development and evaluation of the SSIT method, Doktorsavhandling 429, IDA-EIS, Universitetet och Tekniska Högskolan i Linköping. 3. Nilsson, Fredrik, 1997, Strategi och ekonomisk styrning En studie av hur ekonomiska styrsystem utformas och används efter företagsförvärv, Doktorsavhandling 475, IDA-EIS, Universitetet och Tekniska Högskolan i Linköping. 4. Moberg, Anna, 1997, Närhet och distans Studier av kommunikationsmönster i satellitkontor och flexibla kontor, Doktorsavhandling 512, IDA-EIS, Universitetet och Tekniska Högskolan i Linköping. 5. Lindström, Jörgen, 1999, Does distance matter? On geographical dispersion in organisations, Doktorsavhandling 567, IDA-EIS, Universitetet och Tekniska Högskolan i Linköping. 6. Tjäder, Jimmy, 2000, Systemimplementering i praktiken En studie av logiker i fyra projekt, Doktorsavhandling 618, IDA-EIS, Universitetet och Tekniska Högskolan i Linköping. 7. Petri, Carl-Johan, 2001, Organizational information provision Managing mandatory and discretionary use of information technology, Doktorsavhandling 720, IDA-EIS, Universitetet och Tekniska Högskolan i Linköping. 8. Gäre, Klas, 2003, Tre perspektiv på förväntningar och förändringar i samband med införande av informationssystem, Doktorsavhandling 808, IDA-EIS, Universitetet och Tekniska Högskolan i Linköping. 9. Skåmedal, Jo, 2004, Telecommuting s implications on travel and travel patterns, Doktorsavhandling 869, IDA-EIS, Universitetet och Tekniska Högskolan i Linköping. 10. Askenäs, Linda, 2004, The roles of IT Studies of organising when implementing and using enterprise systems, Doktorsavhandling 870, IDA-EIS, Universitetet och Tekniska Högskolan i Linköping. 11. Wang, Zhiping, 2004, Capacity-constrained production-inventory systems Modelling and analysis in both a traditional and an e-business context, Doktorsavhandling 889, IDA-EIS, Universitetet och Tekniska Högskolan i Linköping. 12. Kald, Magnus, 2004, In the Borderland between Strategy and Management Control Theoretical Frameworks and Empirical Evidence, Doktorsavhandling 910, IDA-EIS, Universitetet och Tekniska Högskolan i Linköping. 13. Cäker, Mikael, 2005, Management accounting as constructing and opposing customer focus Three case studies on management accounting and customer relations, Doktorsavhandling 933, IDA-EIS, Universitetet och Tekniska Högskolan i Linköping. 14. Keller, Christina, 2007, Virtual learning environments in higher education A study of user acceptance, Doktorsavhandling 1114, IEI-EIS, Universitetet och Tekniska Högskolan i Linköping. 15. Cöster, Mathias, 2007, The digital transformation of the Swedish graphic industry, Doktorsavhandling 1126, IEI-EIS, Universitetet och Tekniska Högskolan i Linköping. 16. Ahlström, Petter, 2008, Strategier och styrsystem för seniorboendemarknaden, Doktorsavhandling 1188, IEI-EIS, Universitetet och Tekniska Högskolan i Linköping. 17. Scheja, Mikael, 2009, Börsbolags redovisning av alternativa resultatbegrepp En studie om hur, och varför, bolag noterade på Stockholmsbörsen redovisar 'Non-GAAP measures', Doktorsavhandling 1258, IEI-EIS, Universitetet och Tekniska Högskolan i Linköping. 18. Nilsson, Erik B., 2010, Strategi, styrning och konkurrenskraft En longitudinell studie av Saab AB, Doktorsavhandling 1318, IEI-EIS, Universitetet och Tekniska Högskolan i Linköping.

7 LICENTIATAVHANDLINGAR 1. Larsson, Rolf, 1992, Aktivitetsbaserad kalkylering i ett nytt ekonomisystem, Licentiatavhandling 298, IDA-EIS, Universitetet och Tekniska Högskolan i Linköping. 2. Noghabai, Mehran, 1993, Värdering av strategiska datorinvesteringar Med ett ledningsperspektiv på FMS- och KISinvesteringar, Licentiatavhandling 371, IDA-EIS, Universitetet och Tekniska Högskolan i Linköping. 3. Moberg, Anna, 1993, Satellitkontor En studie av kommunikationsmönster vid arbete på distans, Licentiatavhandling 406, IDA-EIS, Universitetet och Tekniska Högskolan i Linköping. 4. Carlsson, Peter, 1994, Separation av företagsledning och finansiering Fallstudier av företagsledarutköp ur ett agentteoretiskt perspektiv, Licentiatavhandling 414, IDA-EIS, Universitetet och Tekniska Högskolan i Linköping. 5. Sjöström, Camilla, 1994, Revision och lagreglering Ett historiskt perspektiv, Licentiatavhandling 417, IDA-EIS, Universitetet och Tekniska Högskolan i Linköping. 6. Poignant, Lars, 1994, Informationsteknologi och företagsetablering Effekter på produktivitet och region, Licentiatavhandling 441, IDA-EIS, Universitetet och Tekniska Högskolan i Linköping. 7. Lind, Jonas, 1994, Creditor firm relations An interdisciplinary analysis, Licentiatavhandling 451, IDA-EIS, Universitetet och Tekniska Högskolan i Linköping. 8. Nilsson, Fredrik, 1994, Strategi och ekonomisk styrning En studie av Sandviks förvärv av Bahco Verktyg, Licentiatavhandling 463, IDA-EIS, Universitetet och Tekniska Högskolan i Linköping. 9. Lagerström, Bo, 1995, Successiv resultatavräkning av pågående arbeten Fallstudier i tre byggföretag, Licentiatavhandling 476, IDA-EIS, Universitetet och Tekniska Högskolan i Linköping. 10. Andersson, Jörgen, 1995, Bilder av småföretagares ekonomistyrning, Licentiatavhandling 522, IDA-EIS, Universitetet och Tekniska Högskolan i Linköping. 11. Larsen, Kristina, 1996, Förutsättningar och begränsningar för arbete på distans Erfarenheter från fyra svenska företag, Licentiatavhandling 550, IDA-EIS, Universitetet och Tekniska Högskolan i Linköping. 12. Lindström, Jörgen, 1996, Chefers användning av kommunikationsteknik, Licentiatavhandling 587, IDA-EIS, Universitetet och Tekniska Högskolan i Linköping. 13. Larsson, Annika, 1996, Ekonomisk styrning och organisatorisk passion Ett interaktivt perspektiv, Licentiatavhandling 595, IDA-EIS, Universitetet och Tekniska Högskolan i Linköping. 14. Ollinen, Jan, 1997, Det flexibla kontorets utveckling på Digital Ett stöd för multiflex?, Licentiatavhandling 623, IDA- EIS, Universitetet och Tekniska Högskolan i Linköping. 15. Zetterlund, Per-Ove, 1998, Normering av svensk redovisning En studie av tillkomsten av Redovisningsrådets rekommendation om koncernredovisning, RR01:91, Licentiatavhandling 668, IDA-EIS, Universitetet och Tekniska Högskolan i Linköping. 16. Tjäder, Jimmy, 1998, Projektledaren & planen En studie av projektledning i tre installations- och systemutvecklingsprojekt, Licentiatavhandling 675, IDA-EIS, Universitetet och Tekniska Högskolan i Linköping. 17. Wennestam, Christina, 1998, Information om immateriella resurser Investeringar i forskning och utveckling samt i personal inom skogsindustrin, Licentiatavhandling 712, IDA-EIS, Universitetet och Tekniska Högskolan i Linköping. 18. Westin, Carl-Johan, 1998, Informationsförsörjning: En fråga om ansvar Aktiviteter och uppdrag i fem stora svenska organisationers operativa informationsförsörjning, Licentiatavhandling 730, IDA-EIS, Universitetet och Tekniska Högskolan i Linköping. 19. Jansson, Åse, 1998, Miljöhänsyn En del i företags styrning, Licentiatavhandling 731, IDA-EIS, Universitetet och Tekniska Högskolan i Linköping. 20. Bäckström, Anders, 1998, Värdeskapande kreditgivning Kreditriskhantering ur ett agentteoretiskt perspektiv, Licentiatavhandling 734, IDA-EIS, Universitetet och Tekniska Högskolan i Linköping. 21. Ferntoft, Anders, 1999, Elektronisk affärskommunikation Kontaktkostnader och kontaktprocesser mellan kunder och leverantörer på producentmarknader, Licentiatavhandling 751, IDA-EIS, Universitetet och Tekniska Högskolan i Linköping. 22. Alvehus, Johan, 1999, Mötets metaforer En studie av berättelser om möten, Licentiatavhandling 753, IDA-EIS, Universitetet och Tekniska Högskolan i Linköping.

8 23. Skåmedal, Jo, 1999, Arbete på distans och arbetsformens påverkan på resor och resemönster, Licentiatavhandling 752, IDA-EIS, Universitetet och Tekniska Högskolan i Linköping. 24. Gäre, Klas, 1999, Verksamhetsförändringar i samband med IS-införande, Licentiatavhandling 791, IDA-EIS, Universitetet och Tekniska Högskolan i Linköping. 25. Björkegren, Charlotte, 1999, Learning for the next project Bearers and barriers in knowledge transfer within an organisation, Licentiatavhandling 787, IDA-EIS, Universitetet och Tekniska Högskolan i Linköping. 26. Askenäs, Linda, 2000, Affärssystemet En studie om teknikens aktiva och passiva roll i en organisation, Licentiatavhandling 808, IDA-EIS, Universitetet och Tekniska Högskolan i Linköping. 27. Nilsson, Håkan, 2000, Informationsteknik som drivkraft i granskningsprocessen En studie av fyra revisionsbyråer. Licentiatavhandling 788, IDA-EIS, Universitetet och Tekniska Högskolan i Linköping. 28. Kald, Magnus, 2000, The role of management control systems in strategic business units, Licentiatavhandling 842, IDA- EIS, Universitetet och Tekniska Högskolan i Linköping. 29. Cäker, Mikael, 2000, Vad kostar kunden? Modeller för intern redovisning, Licentiatavhandling 844, IDA-EIS, Universitetet och Tekniska Högskolan i Linköping. 30. Lindahl, Magnus, 2000, Bankens villkor i låneavtal vid kreditgivning till högt belånade företagsförvärv En studie ur ett agentteoretiskt perspektiv, Licentiatavhandling 754, IDA-EIS, Universitetet och Tekniska Högskolan i Linköping. 31. Bergum, Svein, 2000, Managerial communication in telework, Licentiatavhandling 807, IDA-EIS, Universitetet och Tekniska Högskolan i Linköping. 32. Svarén, Stefan, 2001, Styrning av investeringar i divisionaliserade företag Ett koncernperspektiv, Licentiatavhandling 894, IDA-EIS, Universitetet och Tekniska Högskolan i Linköping. 33. Sandell, Niklas, 2001, Redovisning i skuggan av en bankkris Värdering av fastigheter, Licentiatavhandling 915, IDA- EIS, Universitetet och Tekniska Högskolan i Linköping. 34. Odar, Susanne, 2002, IT som stöd för strategiska beslut, en studie av datorimplementerade modeller av verksamhet som stöd för beslut om anskaffning av JAS 1982, Licentiatavhandling 916, IDA-EIS, Universitetet och Tekniska Högskolan i Linköping. 35. Hansson, Emma, 2001, Optionsprogram för anställda En studie av svenska börsbolag, Licentiatavhandling 917, IDA- EIS, Universitetet och Tekniska Högskolan i Linköping. 36. Sevenius, Robert, 2002, On the instruments of governance A law & economics study of capital instruments in limited liability companies, Licentiatavhandling 956, IDA-EIS, Universitetet och Tekniska Högskolan i Linköping. 37. Berglund, Fredrika, 2002, Management control and strategy A case study of pharmaceutical drug development, Licentiatavhandling 958, IDA-EIS, Universitetet och Tekniska Högskolan i Linköping. 38. Nilsson, Peter, 2003, Svenska bankers redovisningsval vid reservering för befarade kreditförluster En studie vid införande av nya redovisningsregler, Licentiatavhandling 1033, IDA-EIS, Universitetet och Tekniska Högskolan i Linköping. 39. Stoltz, Charlotte, 2004, Calling for call centres A study of call centre locations in a swedish rural region, Licentiatavhandling 1084, IDA-EIS, Universitetet och Tekniska Högskolan i Linköping. 40. Sällberg, Henrik, 2004, On the value of customer loyalty programs A study of point programs and switching costs, Licentiatavhandling 1116, IDA-EIS, Universitetet och Tekniska Högskolan i Linköping. 41. Vascós Palacios, Fidel, 2005, On the information exchange between physicians and social insurance officers in the sick leave process An activity theoretical perspective, Licentiatavhandling 1165, IDA-EIS, Universitetet och Tekniska Högskolan i Linköping. 42. Keller, Christina, 2005, Virtual learning environments in higher education A study of students' acceptance of educational technology, Licentiatavhandling 1167, IDA-EIS, Universitetet och Tekniska Högskolan i Linköping. 43. Ahlström, Petter, 2005, Affärsstrategier för seniorbostadsmarknaden, Licentiatavhandling 1172, IDA-EIS, Universitetet och Tekniska Högskolan i Linköping. 44. Cöster, Mathias, 2005, Beyond IT and productivity How digitization transformed the graphic industry, Licentiatavhandling 1183, IDA-EIS, Universitetet och Tekniska Högskolan i Linköping. 45. Horzella, Åsa, 2005, Beyond IT and productivity Effects of digitized information flows in grocery distribution, Licentiatavhandling 1184, IDA-EIS, Universitetet och Tekniska Högskolan i Linköping.

9 46. Kollberg, Maria, 2005, Beyond IT and productivity Effects of digitized information flows in the logging industry, Licentiatavhandling 1185, IDA-EIS, Universitetet och Tekniska Högskolan i Linköping. 47. Käll, Andreas, 2005, Översättningar av en managementmodell En studie av införandet av Balanced Scorecard i ett landsting. Licentiatavhandling 1209, IDA-EIS, Universitetet och Tekniska Högskolan i Linköping. 48. Mihailescu, Daniella, 2006, Implementation methodology in action A study of an enterprise systems implementation methodology, Licentiatavhandling 1233, IDA-EIS, Universitetet och Tekniska Högskolan i Linköping. 49. Park-Westman, Misook, 2006, Managing competence development programs in a cross-cultural organisation What are the barriers and enablers?, Licentiatavhandling 1263, IDA-EIS, Universitetet och Tekniska Högskolan i Linköping. 50. Flodström, Raquel, 2006, A Framework for the strategic management of information technology, Licentiatavhandling 1272, IDA-EIS, Universitetet och Tekniska Högskolan i Linköping. 51. Fryk, Pontus, 2007, Beyond IT and productivity Effects of digitized information flows in health care, Licentiatavhandling 1328, IEI-EIS, Universitetet och Tekniska Högskolan i Linköping. 52. Lundmark, Erik, 2008, Organisational adoption of innovations Management practices and IT, Licentiatavhandling 1352, IEI-EIS, Universitetet och Tekniska Högskolan i Linköping. 53. Anjou, Annette, 2008, Scanias framgång Betydelsen av strategisk kongruens och integrerad styrning, Licentiatavhandling 1364, IEI-EIS, Universitetet och Tekniska Högskolan i Linköping. 54. Fagerberg, Jesper, 2008, Occupational fraud Auditors perceptions of red flags and internal control, Licentiatavhandling 1369, IEI-EIS, Universitetet och Tekniska Högskolan i Linköping. 55. Arwinge, Olof, 2010, Internal control A study of the concept and themes of internal control, Licentiatavhandling 1431, IEI-EIS, Universitetet och Tekniska Högskolan i Linköping.

10

11 FÖRORD Utan att jag visste om det började den här resan i biblioteksaulan på Högskolan på Gotland hösten Efter en föreläsning i kursen Strategisk ekonomistyrning frågade jag föreläsaren (Fredrik Nilsson) om det var möjligt att skriva sin magisteruppsats inom området. Svaret var ja. Mitt intresse för styrning var väckt och under den efterföljande vårterminen skrev jag en uppsats om nedbrytningsprocessen av Balanced Scorecard. Det var ingen dans på rosor och det var ofta jag tänkte: Det här skall jag aldrig göra om igen. Trots det valde jag att bli doktorand, och nu sitter jag här knappt fem år senare med en färdig doktorsavhandling. Så här i efterhand kan jag konstatera att det var ett av mina bästa val i livet! Det jag fått uppleva, både yrkesmässigt och privat, under de senaste fem åren har gjort att jag utvecklats som människa. Jag har lärt mig massor om mig själv och vet nu vad jag vill med livet. Bara det har varit värt allt slit. Att jag även får med mig den här avhandlingen som en produkt av resan känns galet bra! Ni är många som bidragit till att jag står där jag står idag. Några av er har dessutom varit speciellt viktiga för mig. Till mamma och pappa, tack för ert stöd! Och till dig, mamma, vill jag särskilt säga att du är en inspirationskälla för så många människor; det är imponerande vad du har åstadkommit. Manja, tack för allt ditt stöd och våra många samtal om stort och smått i livet. Du är en fantastisk vän! Gordon, jag fattar fortfarande inte att jag aldrig hade spelat squash tidigare. Men nu är jag såld. Tack också för prestigelös vänskap och för att jag äntligen kommer få använda kroppen mer än huvudet under en period. Ser fram emot sommaren! Erik, tack för alla givande diskussioner om forskning och spännande samhällsfrågor. De är alltid lika intressanta och uppskattade! Och till dig, Håkan, jag är verkligen stolt över att ha dig som bror och vän. Du berikar mitt liv! Jag har ett antal kollegor som jag haft förmånen att möta dagligen under min tid som doktorand. Så till Malin, Eva, Cecilia, Ida, Hans, Ulf, Stefan, Karin, Christina och Dag, tack för luncher, fikaraster, korridorsnack och alla andra trevligheter som förgyllt arbetsdagarna. Ni är guld värda! Två andra kollegor som också varit viktiga för mitt arbete är mina handledare Fredrik Nilsson och Nils- Göran Olve. Jag tror ärligt talat inte att det går att vara mer nöjd med sina handledare än vad jag är. Ni har alltid varit tillgängliga när jag behövt diskutera något, ni har bidragit med hav av värdefulla synpunkter och ni har dessutom prestigelöst delat med er av er stora kunskapsbas. Fantastiskt stort tack! Självklart finns det ytterligare personer som hjälpt mig framåt i avhandlingsarbetet. Tack till er alla på EIS för värdefulla kommentarer och för att ni bidragit till en stimulerande forskningsmiljö. Tack också till mina nuvarande och före detta kollegor i forskningsprogrammet SiSK, det vill säga Fredrik, Birger, Nils-Göran, Petter, Annette, Sanna, Klas, Carl och Niclas. Det har varit klockrent att ha haft er att bolla idéer och funderingar med. Dessutom vill jag tacka alla kollegor inom forskarskolan Management och IT, samt David, Marie, Lena och Maggie. Sist men inte minst hade den här studien inte varit möjlig att genomföra utan ett antal personer på Saab. Dan Jangblad, Pontus de Laval, Lars Sjöström, Hans Rehnberg, Peder Gustavsson och Hans Holmberg. Stort tack för den värdefulla tid ni avsatt och för att ni gjort det möjligt för mig att få prata med så många av era kollegor. Och till dig som låtit dig intervjuas, jag är evigt tacksam för din tid! Erik Nilsson Linköping, en underbar majdag år 2010!

12

13 Till mormor

14 DEL 1: STUDIENS UTGÅNGSPUNKTER INLEDNING BAKGRUND STRATEGISK KONGRUENS INTEGRERAD STYRNING STRATEGISK KONGRUENS OCH INTEGRERAD STYRNING SYFTE OCH FORSKNINGSFRÅGOR INOM- OCH UTOMVETENSKAPLIG RELEVANS AVHANDLINGENS DISPOSITION AVHANDLINGENS KONCEPTUELLA RAMVERK ETT SITUATIONSANPASSNINGSSYNSÄTT EN TENTATIV MODELL OMGIVNINGEN STRATEGISK KONGRUENS INTEGRERAD STYRNING SAMMANFATTNING AVHANDLINGENS KONCEPTUELLA RAMVERK GENOMFÖRANDET AV STUDIEN EN FALLSTUDIE STUDIENS ÖVERGRIPANDE FORSKNINGSANSATS VAL AV FALLFÖRETAG OCH STUDIEPERIOD INSAMLING AV DET EMPIRISKA MATERIALET NÅGRA VIKTIGA FÖRTYDLIGANDEN AVSEENDE RESULTATKAPITLEN ANALYS AV DET EMPIRISKA MATERIALET SAMMANFATTNING STUDIENS TROVÄRDIGHET DEL 2: RESULTAT OCH MINIANALYS SAAB AB SAABS VERKSAMHET SAABS OMGIVNING SAABS KONCERNSTRATEGIER SAABS EKONOMISTYRNING SAABS KONKURRENSKRAFT OCH VÄRDESKAPANDE SAMMANFATTNING SAAB AB SAAB AEROSYSTEMS AEROSYSTEMS VERKSAMHET AEROSYSTEMS OMGIVNING AEROSYSTEMS AFFÄRSSTRATEGIER AEROSYSTEMS PRODUKTIONSSTRATEGIER AEROSYSTEMS EKONOMISTYRNING AEROSYSTEMS PRODUKTIONSSTYRNING SAMMANFATTNING SAAB AEROSYSTEMS SAAB BOFORS DYNAMICS SBD:S VERKSAMHET SBD:S OMGIVNING SBD:S AFFÄRSSTRATEGIER

15 6.4 SBD:S PRODUKTIONSSTRATEGIER SBD:S EKONOMISTYRNING SBD:S PRODUKTIONSSTYRNING SAMMANFATTNING SAAB BOFORS DYNAMICS SAAB SYSTEMS SYSTEMS VERKSAMHET SYSTEMS OMGIVNING SYSTEMS AFFÄRSSTRATEGIER SYSTEMS PRODUKTIONSSTRATEGIER SYSTEMS EKONOMISTYRNING SYSTEMS PRODUKTIONSSTYRNING SAMMANFATTNING SAAB SYSTEMS DEL 3: HUVUDANALYS OCH SLUTSATSER AVHANDLINGENS HUVUDANALYS NÅGRA BEVISKEDJOR FÖRSVARSINDUSTRIN EN FÖRÄNDRAD OMGIVNING FRÅN KONGLOMERAT MOT ETT SAAB FRÅN EN HUVUDKUND TILL MÅNGA KUNDER ETT EXPORTFOKUS FRÅN KUNDFINANSIERING TILL MER EGENFINANSIERAD UTVECKLING FRÅN STATLIGT VERK TILL AFFÄRSMÄSSIGT UPPVAKNANDE MOT EN INTEGRERAD STYRNING STRATEGISK KONGRUENS OCH INTEGRERAD STYRNING EN UPPSUMMERING AVSLUTANDE DISKUSSION MINIANALYSEN OCH HUVUDANALYSEN EN JÄMFÖRANDE DISKUSSION SAMSPELET MELLAN STRATEGI OCH STYRNING SAABS STYRSYSTEM EN MIX AV OLIKA TYPER AV STYRNING BETYDELSEN AV STRATEGISK KONGRUENS OCH INTEGRERAD STYRNING DEL 4: KÄLLFÖRTECKNING OCH BILAGOR KÄLLFÖRTECKNING SKRIFTLIGA KÄLLOR RESPONDENTER BILAGOR BILAGA 1 FORSKNINGSPROGRAMMET SISK BILAGA 2A INTERVJUGUIDE FÖRSTA INTERVJUPERIODEN BILAGA 2B INTERVJUGUIDE FINANSANALYTIKER BILAGA 3A MÄTINSTRUMENT AFFÄRSSTRATEGI BILAGA 3B RESULTAT MÄTINSTRUMENTET AFFÄRSSTRATEGI BILAGA 4 INKLUDERADE FÖRETAG I AKTIEINDEXEN AERSPER OCH DXS BILAGA 5 KÄLLOR I RESPEKTIVE AVSNITT I RESULTATKAPITLEN BILAGA 6 VERKSAMHETEN INOM SAABS AFFÄRSENHETER BILAGA 7 AEROSYSTEMS, SBD:S OCH SYSTEMS PRODUKTER

16 FIGURFÖRTECKNING Figur 2.1: Grundläggande samband i studier med ett situationsanpassningssynsätt...10 Figur 2.2: Den tentativa modellen av Nilsson & Rapp (2005)...13 Figur 2.3: Avhandlingens analysmodell...18 Figur 2.4: Hypotetiska samband mellan tre affärsstrategiska typologier och styrningens karaktär...27 Figur 2.5: Ekonomistyrning som ett paket av olika typer av styrning...34 Figur 2.6: En generell modell av produktionsstyrningens struktur inom traditionell produktion...37 Figur 4.1: Saabs organisationsstruktur och koncernstaber år Figur 4.2: Saabs segment och affärsenheter vid utgången av år Figur 5.1: Aerosystems organisationsstruktur vid utgången av år Figur 5.2: Teknikpyramid för den militära flygindustrin Figur 6.1: SBD:s organisationsstruktur vid utgången av år Figur 7.1: Systems organisationsstruktur vid utgången av år Figur 9.1: Samspelet mellan strategi och styrning för framgång på exportmarknaden Figur 9.2: Samspelet mellan strategi och styrning för realisering av synergipotential TABELLFÖRTECKNING Tabell 2.1: Sammanställning av dimensioner och utfall för Fall 1 och Fall Tabell 2.2: Sammanställning av dimensioner för mjukvaruproduktion...31 Tabell 2.3: Sammanställning av samtliga dimensioner för mjukvaruproduktion...33 Tabell 2.4: Sammanställning av innebörden av kapacitets- och planeringsstrategier i en mjukvarukontext...42 Tabell 3.1: Information om de genomförda intervjuerna...56 Tabell 3.2: Antal inkluderade företag per år i beräkningen av genomsnittligt ROA...64 Tabell 4.1: De nio koncernernas omsättning, i miljoner SEK, för år 1995 och år Tabell 4.2: Saabaktiens förklaringsvärde år Tabell 4.3: Utfallet av minianalysen på koncernnivå Tabell 5.1: Utfallet av minianalysen på affärs- och funktionsnivå inom Aerosystems Tabell 6.1: Sammanställning av SBD:s produkter utifrån segment och produktkategori Tabell 6.2: Utfallet av minianalysen på affärs- och funktionsnivå inom SBD Tabell 7.1: Utfallet av minianalysen på affärs- och funktionsnivå inom Systems Tabell 9.1: Utfallet av minianalysen i kapitel Tabell 9.2: Utfallet av minianalysen av Saab år 1995 i relation till Fall 1 och Fall Tabell 9.3: Utfallet av minianalysen av Saab år 2007 i relation till Fall 1 och Fall DIAGRAMFÖRTECKNING Diagram 4.1: Saabs och de fyra största europeiska konkurrenternas ROA år Diagram 4.2: Saabs och de fyra största amerikanska konkurrenternas ROA år Diagram 4.3: Saabs ROA och genomsnittligt ROA i Europa respektive USA år Diagram 4.4: Saabs och de fyra största europeiska konkurrenternas TSR år Diagram 4.5: Saabs och de fyra största amerikanska konkurrenternas TSR år Diagram 4.6: Saabs TSR och fyra aktieindex år Diagram 9.1: Saabs ROA och genomsnittligt ROA i Europa respektive USA år Diagram 9.2: Saabs TSR och fyra aktieindex år

17 DEL 1: STUDIENS UTGÅNGSPUNKTER

18

19 1 INLEDNING Syftet med avhandlingen är att öka kunskapen om och förståelsen av skapandet av strategisk kongruens och integrerad styrning över tid i en koncerns strävan efter konkurrenskraft. I detta inledande kapitel presenteras först bakgrunden till syftet följt av en diskussion om strategisk kongruens och integrerad styrning. Därefter presenteras avhandlingens fyra forskningsfrågor samt dess inom- och utomvetenskapliga bidrag. Kapitlet avslutas med en presentation av avhandlingens disposition. 1.1 BAKGRUND Den här avhandlingen handlar om strategier och styrning, samt deras betydelse för en koncerns konkurrenskraft. Vad konkurrenskraft är finns det dock inga entydiga svar på, men många menar att den kan mätas genom att göra jämförelser mellan ett företag och dess konkurrenter. Tersine & Hummingbird (1995: 8) anser att det är konkurrenspositionen, vilket skall tolkas som marknadsandelar, som bör jämföras medan Day & Wensley (1988: 2) menar att det är en kombination av företagets marknadsandelar och lönsamhet som bör relateras till konkurrenterna. Porter (1985: 11) har i stället ett rent lönsamhetsperspektiv och anser att det är möjligt att uttala sig om ett konkurrensutsatt företags konkurrenskraft genom att sätta dess lönsamhet i relation till lönsamheten i branschen. En stark konkurrenskraft innebär en långvarig lönsamhet över branschgenomsnittet. Det är utifrån ett sådant jämförande perspektiv som konkurrenskraft skall förstås i avhandlingen, det vill säga en koncerns lönsamhet i förhållande till branschgenomsnittet 1. Vad som leder till en stark och förhoppningsvis långvarig konkurrenskraft finns det heller inte något entydigt svar på. Enligt Stalk Jr (2006) är lanserandet av nya innovativa produkter en central källa medan Gebauer et al. (2004) menar att tjänster, exempelvis som komplement till varor, är den primära källan. Stalk et al. (1992: 62) menar i stället att [t]he building blocks of corporate strategy are not products and markets but business processes, en åsikt som har likheter med utgångspunkterna i Porters (1985: 33 61) värdekedja. Värdekedjan lyfter fram de interna aktiviteterna som det centrala i ett företag. Att både lyckas utföra dessa aktiviteter bättre än konkurrenterna och åstadkomma en bättre matchning av aktiviteterna gentemot omgivningen antas leda till en stark konkurrenskraft. Även förespråkare av det resursbaserade perspektivet (se exempelvis Barney, 1991; Prahalad & Hamel, 1990; Teece et al., 1997) menar att det är viktigt med ett internt fokus för att förklara skapandet av konkurrenskraft. Barney (1991: ; jfr Grant, 1991: 114) bygger också vidare på Porters värdekedja i sina diskussioner om vikten av de interna resurserna och förmågorna för utförandet av företagsinterna aktiviteter. 1 I avsnitt (Operationaliseringar och mätinstrument) diskuteras hur konkurrenskraft mäts i studien

20 Prahalad & Hamel (1990: 89) ger några exempel på sådana interna resurser och förmågor, bland annat företags strategiska respektive administrativa arkitektur. Den förstnämnda innebär att mål och strategier på olika organisatoriska nivåer binds samman till en helhet. Innebörden av den administrativa strukturen är inte tydlig men min tolkning är att den motsvarar diskussionen i Teece et al. (1997; jfr Barney, 1991: ) avseende koordinering av rutiner och processer för att styra en verksamhet. Recognizing the congruencies and complementarities among processes, and between processes and incentives, is critical to the understanding of organizational capabilities. [ ] The frequent failure of incumbents to introduce new technologies can thus be seen as a consequence of the mismatch that so often exists between the set of organizational processes needed to support the conventional product/service and the requirements of the new (Teece et al., 1997: 520). Den administrativa arkitekturen innebär således att interna rutiner och processer riktas så att de stödjer den strategiska arkitekturen och därmed underlättar för ett företag att realisera strategier och nå sina mål. Teece et al. menar vidare att sådan typ av koordinering av processer leder till att replication [of the coordinated processes] may be difficult because it requires systematic changes throughout the organization and also among interorganizational linkages, which might be very hard to effectuate. Put differently, partial imitation or replication of a successful model may yield zero benefits (Teece et al., 1997: 519). Komplexiteten i koordineringen av den strategiska och administrativa arkitekturen, tillsammans med deras bidrag i ett företags arbete för att nå sina övergripande mål, innebär att arkitekturerna skulle kunna betraktas som en central del i skapandet av konkurrenskraft. Föreliggande avhandling fokuserar på just dessa samband, det vill säga relationerna mellan den strategiska arkitekturen, den administrativa arkitekturen och konkurrenskraft. I stället för strategisk och administrativ arkitektur kommer dock begreppen strategisk kongruens respektive integrerad styrning att användas (jfr Nilsson & Rapp, 2005). I de två följande avsnitten fördjupas diskussionen om innebörden av dessa fenomen, och i ett tredje avsnitt diskuteras de tillsammans innan avhandlingens syfte och frågeställningar presenteras. 1.2 STRATEGISK KONGRUENS Ett företag med strategisk kongruens har en intern samstämmighet mellan strategier på dess olika organisatoriska nivåer (Nilsson & Rapp, 2005: 8 9). Kaplan & Norton (2005: 76, min kursivering) menar följande: A company can execute its strategy well only if it aligns the strategies of its business units, support functions, and external partners with its broad enterprise strategy. Alignment creates focus and coordination across even the most complex organizations, making it easier to identify and realize synergies. Även Goold et al. (1994: 21 23, 84 85, 283) menar att en koordinering av strategier är central och att ett företag därför bör sträva efter att skapa ett så kallat heartland, det vill säga en kärnverksamhet som så många som möjligt av företagets affärer relaterar till. Skapandet av ett sådant underlättar koordineringen av strategier på olika nivåer då utgångspunkterna är gemensamma inom hela företaget. Ett illustrativt exempel på detta är Moore & Birtwistles (2005) beskrivning av utvecklingen inom det italienska modehuset Gucci. I mitten på 1990-talet var Guccikoncernen konkursmässig. Koncernen bestod av en spretig portfölj av affärsenheter med i många fall begränsad koppling till den övergripande strategin. Verksamheten be

Att knyta samman områdena strategi, ekonomistyrning och produktionsstyrning.

Att knyta samman områdena strategi, ekonomistyrning och produktionsstyrning. Syftet med förmiddagen Att knyta samman områdena strategi, ekonomistyrning och produktionsstyrning. Strategisk ekonomistyrning: Strategi och styrning för ökad konkurrenskraft Erik Nilsson, Universitetslektor

Läs mer

Integrerad styrning Styrmix Styrfilosofi. Mått, beslut, ansvar Styrningens utformning och användning

Integrerad styrning Styrmix Styrfilosofi. Mått, beslut, ansvar Styrningens utformning och användning Dagens agenda Integrerad styrning Styrmix Styrfilosofi Strategisk ekonomistyrning: Lite mer om styrning Universitetslektor Erik Jannesson Linköping 2015-03-30 Mått, beslut, ansvar Styrningens utformning

Läs mer

Organisering och ekonomistyrning. Professor Fredrik Nilsson Uppsala

Organisering och ekonomistyrning. Professor Fredrik Nilsson Uppsala Organisering och ekonomistyrning Professor Fredrik Nilsson Uppsala 2013-01-23 Föreläsningens inriktning Tema: Organisering och ekonomistyrning Vad är ekonomistyrning? Ekonomistyrningens nya sammanhang

Läs mer

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Kursplan FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Accounting and Control in Global Enterprises 15 Higher Education Credits *), Second Cycle

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Page 1. Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Tema: Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Vad är ekonomistyrning? Vilka är utmaningarna?

Page 1. Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Tema: Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Vad är ekonomistyrning? Vilka är utmaningarna? Aktuella utmaningar för ekonomistyrare Professor Fredrik Nilsson Uppsala 2010-02-12 Föreläsningens inriktning Tema: Aktuella utmaningar för ekonomistyrare Vad är ekonomistyrning? Vilka är utmaningarna?

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen")

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. Högskoleförordningen) Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen") 1 1. Mål för doktorsexamen 1. Goals for doctoral exam Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

b) NY KURS (Ange kursnamn, årskurs, önskad läsperiod, schemablocksplacering. Bifoga utkast till kursplan.)

b) NY KURS (Ange kursnamn, årskurs, önskad läsperiod, schemablocksplacering. Bifoga utkast till kursplan.) LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniska fakultetskansliet FÖRSLAG TILL PROGRAMNÄMND INFÖR ÅR NÄMND/NÄMNDER: Förslagsställare (Namn, funktion, Inst/Enhet) FÖRSLAGET GÄLLER: a) EXISTERANDE KURS (Ange kurskod

Läs mer

Course syllabus 1(7) School of Management and Economics. FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22. Course Code. Företag och Marknad I

Course syllabus 1(7) School of Management and Economics. FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22. Course Code. Företag och Marknad I 1(7) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22 Course title in Swedish Course title in English Language of instruction Subject

Läs mer

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants THERE ARE SO MANY REASONS FOR WORKING WITH THE ENVIRONMENT! It s obviously important that all industries do what they can to contribute to environmental efforts. The MER project provides us with a unique

Läs mer

BÖRSBOLAGS REDOVISNING AV ALTERNATIVA RESULTATBEGREPP En studie om hur, och varför, bolag noterade på Stockholmsbörsen redovisar Non-GAAP Measures

BÖRSBOLAGS REDOVISNING AV ALTERNATIVA RESULTATBEGREPP En studie om hur, och varför, bolag noterade på Stockholmsbörsen redovisar Non-GAAP Measures Linköping Studies in Science and Technology Dissertation No.1258 BÖRSBOLAGS REDOVISNING AV ALTERNATIVA RESULTATBEGREPP En studie om hur, och varför, bolag noterade på Stockholmsbörsen redovisar Non-GAAP

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH 2016 Anne Håkansson All rights reserved. Svårt Harmonisera -> Introduktion, delar: Fråga/

Läs mer

Kursplan. NA1003 Finansiell ekonomi. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Financial Economics - Undergraduate Course

Kursplan. NA1003 Finansiell ekonomi. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Financial Economics - Undergraduate Course Kursplan NA1003 Finansiell ekonomi 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Financial Economics - Undergraduate Course 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Vid avslutad kurs har studenten förmågan

Läs mer

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS Fundamentals of Business Administration: Management Accounting Course Code FE3001 Date of decision 2008-06-16 Decision-making

Läs mer

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP En studie av svensk utbildningsvetenskaplig forskning vid tre lärosäten VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 10:2010 Forskningskommunikation

Läs mer

Att analysera företagsdynamik med registerdata (FAD) Martin Andersson

Att analysera företagsdynamik med registerdata (FAD) Martin Andersson CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Att analysera företagsdynamik med registerdata (FAD) Martin Andersson CIRCLE, Lunds universitet Industriell Ekonomi och Management,

Läs mer

2. Lärare 3. Schema och upplägg 4. Kurslitteratur 5. Examination 6. Kort introduktion till ämnet

2. Lärare 3. Schema och upplägg 4. Kurslitteratur 5. Examination 6. Kort introduktion till ämnet Agenda 1. Kursens mål Ekonomisk styrning (TDEI19): Introduktionsföreläsning Universitetslektor Erik Jannesson Linköping 2015-10-30 2. Lärare 3. Schema och upplägg 4. Kurslitteratur 5. Examination 6. Kort

Läs mer

Scanias framgång - Betydelsen av strategisk kongruens och integrerad styrning

Scanias framgång - Betydelsen av strategisk kongruens och integrerad styrning Linköping Studies in Science and Technology Thesis No. 1364 LiU-TEK-LIC-2008:22 Scanias framgång - Betydelsen av strategisk kongruens och integrerad styrning Av Annette Anjou Institutionen för ekonomisk

Läs mer

TNS Sifo Navigare Digital Channels

TNS Sifo Navigare Digital Channels Digital Channels 1 Bakgrund & Syfte med undersökningen De senaste åren har hälso- och läkemedelssektorns intresse för att investera i sociala och digitala medier ökat rejält. Från hälso- och läkemedelssektorns

Läs mer

Strategier och styrsystem för seniorboendemarknaden

Strategier och styrsystem för seniorboendemarknaden Linköping Studies in Science and Technology Dissertation No. 1188 Strategier och styrsystem för seniorboendemarknaden Petter Ahlström Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Tekniska högskolan

Läs mer

TNS SIFO Navigare Diabetes Patients Attitudes & Digital Habits

TNS SIFO Navigare Diabetes Patients Attitudes & Digital Habits TNS SIFO Navigare Diabetes Patients Attitudes & Digital Habits 1 I vår lanserar TNS SIFO Navigare en ny syndikerad undersökning Diabetes Patients Attitudes & Digital Habits högaktuell för läkemedelsindustrin

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Session: Historieundervisning i högskolan

Session: Historieundervisning i högskolan Session: Historieundervisning i högskolan Ansvarig: David Ludvigsson, Uppsala universitet Kommentator: Henrik Ågren, Högskolan i Gävle Övriga medverkande: Lena Berggren, Umeå universitet Peter Ericsson,

Läs mer

Kursplan. NA3009 Ekonomi och ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1. Economics of Leadership

Kursplan. NA3009 Ekonomi och ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1. Economics of Leadership Kursplan NA3009 Ekonomi och ledarskap 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Economics of Leadership 7.5 Higher Education Credits *), Second Cycle Level 1 Mål Studenterna skall efter genomgången kurs: kunna

Läs mer

en uppsatstävling om innovation Sammanfattning av de vinnande bidragen

en uppsatstävling om innovation Sammanfattning av de vinnande bidragen en uppsatstävling om innovation Sammanfattning av de vinnande bidragen INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord Jurynsbeslut Jurynsmotiveringar Organiseraförbrukarinvolveringochöppeninnovationi fuzzyfrontend EnfallstudieavGetingeInfectionControlskomplexadesinfektor

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13 Make a speech How to make the perfect speech FOPPA FOPPA Finding FOPPA Finding Organizing FOPPA Finding Organizing Phrasing FOPPA Finding Organizing Phrasing Preparing FOPPA Finding Organizing Phrasing

Läs mer

Ekosystem, roll för små och medelstora företag och digitaliseringens värde i framtida affärer Moderatorer: Christer Norström, SICS Swedish ICT,

Ekosystem, roll för små och medelstora företag och digitaliseringens värde i framtida affärer Moderatorer: Christer Norström, SICS Swedish ICT, Ekosystem, roll för små och medelstora företag och digitaliseringens värde i framtida affärer Moderatorer: Christer Norström, SICS Swedish ICT, Ingrid Nordmark, Swedish ICT Research DIGITALIZATION IN INDUSTRY

Läs mer

Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector

Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector Thesis for the degree of Licentiate of Philosophy, Östersund 2014 Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector Klas Palm Supervisors: Håkan Wiklund

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

UPPSAMLINGSTENTAMINA AUGUSTI 2017 Follow-up exams, August 2017

UPPSAMLINGSTENTAMINA AUGUSTI 2017 Follow-up exams, August 2017 UPPSAMLINGSTENTAMINA AUGUSTI 2017 Follow-up exams, August 2017 Måndag/Monday 21/8 09.00 13.00 ÖP Tisdag/Tuesday 22/8 09.00 13.00 ÖP Onsdag/Wednesday 23/8 09.00 13.00 ÖP Torsdag/Thursday 24/8 09.00 13.00

Läs mer

Stora byggföretags utmaningar för bättre inköp

Stora byggföretags utmaningar för bättre inköp Stora byggföretags utmaningar för bättre inköp Mikael Frödell 2014-10-03 mikael.frodell@skanska.se Varför är inköp viktigt? 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 Inköp utgör ca 70% av stora byggföretags omsättning

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

TS CASESKOLA B. Asplund, CJ och Bengtsson, L. LTH

TS CASESKOLA B. Asplund, CJ och Bengtsson, L. LTH TS CASESKOLA B Asplund, CJ och Bengtsson, L. LTH 2016 Ett styrdokument. Är en naturlig del av caset. Bör vara utförlig och strukturerad (se Asplund 2011). Undervisningssyfte, målgrupp, nivå, typ av kurs

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

Strategy for development of car clubs in Gothenburg. Anette Thorén 2011-03-16

Strategy for development of car clubs in Gothenburg. Anette Thorén 2011-03-16 Strategy for development of car clubs in Gothenburg Anette Thorén 2011-03-16 Facts 2010 Objectives 2003: 10 000 members in five years 75 % are members through their employer 413 cars - 165 in private car

Läs mer

Skapa handlingsfrihet och värde inför en kommande exit

Skapa handlingsfrihet och värde inför en kommande exit www.pwc.com/se Skapa handlingsfrihet och värde inför en kommande exit 23 april 2012 Mikael Scheja Ekon Dr Auktoriserad revisor Någonstans är vi på väg Olika utgångspunkter för företagande för en ägare:

Läs mer

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Akademins bidrag till framtida innovationer Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Vad är innovation? Innovation handlar om nya sätt att skapa värde för samhälle, företag och individer. Värdet

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch Ett hållbart boende A sustainable living Mikael Hassel Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner atarina Lundeberg/redric Benesch Jes us Azpeitia Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree

Läs mer

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget PREDICTIONS 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p BNP IT-budget 3% Utveckling 2013 2% 1% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ 0% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ UTMANINGEN STÖRRE VOLYM FÖR MINDRE

Läs mer

Företagsvärdering ME2030

Företagsvärdering ME2030 Företagsvärdering ME2030 24/3 Principer för värdering Jens Lusua DCF-valuation Frameworks LAN-ZWB887-20050620-13749-ZWB Model Measure Discount factor Assessment Enterprise DCF Free cash flow Weighted average

Läs mer

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Service och bemötande Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Vad är service? Åsikter? Service är något vi upplever i vårt möte med butikssäljaren, med kundserviceavdelningen, med företagets

Läs mer

Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved

Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved Asset Management-projekt Utvärderingar/ Gapanalyser enligt PAS 55 eller ISO 55000 så att din organisation ser vilka delområden som kan förbättras

Läs mer

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform.

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform. Syfte med dagen är att: 1) De som sitter i styrelserna för resp Strategisk Innovations Program (SIP) plattform ska ges en förståelse för att genom att ha strategier för sitt deltagande i ramprogrammet

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

Industriell Marknadsföring & Supply Chain Management Del 2 Supply chain management Håkan Aronsson

Industriell Marknadsföring & Supply Chain Management Del 2 Supply chain management Håkan Aronsson Industriell Marknadsföring & Supply Chain Management Del 2 Supply chain management Håkan Aronsson Supply chain management, utvecklingsteg Stevens, 1989 2 Utvecklingsfrågor inom Ett vidare perspektiv Förmågan

Läs mer

Asset Management ISO 55000

Asset Management ISO 55000 Asset Management ISO 55000 SSG 27 maj - 2014 Jan-Olof Hilmerstam 1 Varför är Asset Management viktigt? Fysiska anläggningstillgångar representerar en stora värden i många organisationer 90% fysiska anläggningstillgångar

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Kursplan AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introduction to Professional Communication - more than just conversation 7.5 Higher Education

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på 1 på Marianne Andrén General Manager marianne.andren@sandviken.se Sandbacka Park Högbovägen 45 SE 811 32 Sandviken Telephone: +46 26 24 21 33 Mobile: +46 70 230 67 41 www.isea.se 2 From the Off e project

Läs mer

UTMANINGAR MED FORSKNINGSPROGRAM

UTMANINGAR MED FORSKNINGSPROGRAM UTMANINGAR MED FORSKNINGSPROGRAM SIP-SECURITY Branschens förslag till Strategiskt Innovations Program inom Samhällssäkerhet Ulf Dahlberg, SACS www.civilsecurity.se SIP Strategiskt Innovationsprogram SIP-Security

Läs mer

Kursplan. NA1032 Makroekonomi, introduktion. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Introductory Macroeconomics

Kursplan. NA1032 Makroekonomi, introduktion. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Introductory Macroeconomics Kursplan NA1032 Makroekonomi, introduktion 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introductory Macroeconomics 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Det övergripande målet med kursen är att studenterna

Läs mer

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng Materialplanering och styrning på grundnivå Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Skriftlig tentamen TI6612 Af3-Ma, Al3, Log3,IBE3 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles

Läs mer

Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri. HLG on Business Services 2014

Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri. HLG on Business Services 2014 Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri HLG on Business Services 2014 Patrik Ström Centrum för Regional Analys (CRA), Handelshögskolan, Göteborgs universitet

Läs mer

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1 Mönster Ulf Cederling Växjö University UlfCederling@msivxuse http://wwwmsivxuse/~ulfce Slide 1 Beskrivningsmall Beskrivningsmallen är inspirerad av den som användes på AG Communication Systems (AGCS) Linda

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Glöm inte: Kritik. Bidrag. Plans are nothing planning is everything (Eisenhower)

Glöm inte: Kritik. Bidrag. Plans are nothing planning is everything (Eisenhower) Corporate & Business strategy Kent Thorén INDEK - KTH de Wit & Meyer, Strategy, Process, Content, Context, THOMSON BUSINESS PRESS. Ett företag kan behöva flera typer av strategier Inledning Design - den

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

SOA One Year Later and With a Business Perspective. BEA Education VNUG 2006

SOA One Year Later and With a Business Perspective. BEA Education VNUG 2006 SOA One Year Later and With a Business Perspective BEA Education VNUG 2006 Varför SOA är viktigt? As margins erode companies need to optimize for process and operational efficiency or find new markets

Läs mer

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden Kunskapslyftet Berndt Ericsson Sweden 2007-10-16 17 Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 1997-2002 Four important perspectives or aims Develop adult education Renew labour market policy Promote economic

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

Bridging the gap - state-of-the-art testing research, Explanea, and why you should care

Bridging the gap - state-of-the-art testing research, Explanea, and why you should care Bridging the gap - state-of-the-art testing research, Explanea, and why you should care Robert Feldt Blekinge Institute of Technology & Chalmers All animations have been excluded in this pdf version! onsdag

Läs mer

Strategiska partnerskap inom Erasmus+ erfarenheter från första ansökningsomgången

Strategiska partnerskap inom Erasmus+ erfarenheter från första ansökningsomgången 2014 05 19 Jari Rusanen Strategiska partnerskap inom Erasmus+ erfarenheter från första ansökningsomgången Programdagarna 2014 Hasseludden Aktiviteterna måste vara länkade till målen för programmet samt

Läs mer

DE TRE UTMANINGARNA..

DE TRE UTMANINGARNA.. DE TRE UTMANINGARNA.. SYSTEM MATERIAL PROCESSER PROTOTYP UTVECKLING SERIE UTVECKLINGSFASER NY LEVERANTÖR System Process AS9100 NadCap Geometri Legering In718/ Ti Rf/ Al Standard ISO9000 TID RESAN MOT MÅLET

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO Johan Nihlman Programledare Orren Shalit Programledare AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK OFF Gunnar Storfeldt Cobi Wennergren Johan

Läs mer

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks Support Manual HoistLocatel Electronic Locks 1. S70, Create a Terminating Card for Cards Terminating Card 2. Select the card you want to block, look among Card No. Then click on the single arrow pointing

Läs mer

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/245/514 COURSE SYLLABUS. Business and Market I. Business Administration.

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/245/514 COURSE SYLLABUS. Business and Market I. Business Administration. School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/245/514 COURSE SYLLABUS Business and Market I Course Code FE4001 Date of decision 2008-09-02 Decision-making Body Board: School of Management and Economics

Läs mer

Strategic Health Consultants. Seminarium 23 september 2009. Välkomna! www.strategic-healthcontrol.se

Strategic Health Consultants. Seminarium 23 september 2009. Välkomna! www.strategic-healthcontrol.se Strategic Health Consultants Seminarium 23 september 2009 Välkomna! Strategic Health Consultants AB Unika lösningar med inriktning på Hälsa Affärsidé Ge stöd i förändringsprocesser som inleds när en organisation

Läs mer

Love og regler i Sverige Richard Harlid Narkos- och Intensivvårdsläkare Aleris FysiologLab Stockholm

Love og regler i Sverige Richard Harlid Narkos- och Intensivvårdsläkare Aleris FysiologLab Stockholm Love og regler i Sverige Richard Harlid Narkos- och Intensivvårdsläkare Aleris FysiologLab Stockholm Driving in the USA Driving is the lifeblood of the United States. It fosters commerce, recreation and

Läs mer

Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie

Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie Institutionen Hälsa och samhälle Sjuksköterskeprogrammet 120 p Vårdvetenskap C 51-60 p Ht 2005 Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie Författare: Jenny Berglund Laila Janérs Handledare:

Läs mer

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

Quality & innovation

Quality & innovation Quality & innovation establ. 1956 Utbildningar SCM : -inköp - logistik - affärsförhandling Internationell certifiering (IFPSM & ELA) Kompetensinventering Lots & Navigatör Seminarier Medlemsorganisationen

Läs mer

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Vätebränsle Namn: Rasmus Rynell Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about Hydrogen as the future fuel. I chose this topic because I think that it s really interesting to look in to the

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg

MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg Max Scheja Institutionen för pedagogik och didaktik Stockholms universitet E-post: max.scheja@edu.su.se Forskning om förståelse

Läs mer

Swedish International Biodiversity Programme Sida/SLU

Swedish International Biodiversity Programme Sida/SLU Swedish International Biodiversity Programme Sida/SLU SwedBios Målsättning: Bidra till fattigdomsbekämpning och förbättrade levnadsförhållanden genom en rättvis, hållbar och produktiv förvaltning av biologiska

Läs mer

The road to Recovery in a difficult Environment

The road to Recovery in a difficult Environment Presentation 2010-09-30 The road to Recovery in a difficult Environment - a presentation at the Workability International Conference Social Enterprises Leading Recovery in Local and Global Markets in Dublin

Läs mer

Arbetstillfällen 100 000.

Arbetstillfällen 100 000. 2 3 4 Arbetstillfällen 100 000. 5 6 7 Vissa anspråk ställs I de internationella direktiv och konventioner Sverige antingen är ålagt att följa eller frivilligt valt att följa. Här har jag listat några exempel

Läs mer

KPMG Stockholm, 2 juni 2016

KPMG Stockholm, 2 juni 2016 KPMG Stockholm, 2 juni 2016 Inställningen till skatt förändras fundamentalt ses inte längre bara som en kostnad som behöver hanteras Förväntningarna på transparens kring skatt ökar Skatt framförallt rättviseaspekter

Läs mer

Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland

Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland 2015-2017 ------------------------------------------------ Development- and growth plan for a sustainable Åland 2015-2017 Ann Nedergård Hållbarhetsstrateg

Läs mer

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching Kursplan EN1088 Engelsk språkdidaktik 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 English Language Learning and Teaching 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter genomgången kurs ska studenten

Läs mer

Innovation och produktutveckling. Joakim Lilliesköld & Liv Gingnell

Innovation och produktutveckling. Joakim Lilliesköld & Liv Gingnell Innovation och produktutveckling Joakim Lilliesköld & Liv Gingnell KTH ROYAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY Med innovation menar vi kunskap som omsätts till nya värden Turning traditional ways uppsida down Var

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

Utvärdering av Ledningsprocesser. Fredrik Kjellberg Mannheimer

Utvärdering av Ledningsprocesser. Fredrik Kjellberg Mannheimer Utvärdering av Ledningsprocesser Fredrik Kjellberg Mannheimer 0 Tre distinkta utvecklingsfaser Harvard Business School böcker Harvard Business Review - artiklar 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 Mastering

Läs mer

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Självkörande bilar Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Abstract This report is about driverless cars and if they would make the traffic safer in the future. Google is currently working on their driverless car

Läs mer

Molnet ett laglöst land?

Molnet ett laglöst land? Molnet ett laglöst land? 31 januari 2012 Pernilla Borg, CISA Magnus Ahlberg Om Ernst & Young IT Risk and Assurance Inom IT Risk and Assurance hjälper vi organisationer att hantera IT-risker på ett sätt

Läs mer

The GEO Life Region. Roland Norgren - Process Manager R&I. Creating the tools for the Healthy and Wellbeing Life.

The GEO Life Region. Roland Norgren - Process Manager R&I. Creating the tools for the Healthy and Wellbeing Life. The GEO Life Region Creating the tools for the Healthy and Wellbeing Life Roland Norgren - Process Manager R&I Denna presentation är skyddat av upphovsrättslagen. Alla rättigheter till presentationen ägs

Läs mer

En bild säger mer än tusen ord?

En bild säger mer än tusen ord? Faculteit Letteren en Wijsbegeerte Academiejaar 2009-2010 En bild säger mer än tusen ord? En studie om dialogen mellan illustrationer och text i Tiina Nunnallys engelska översättning av Pippi Långstrump

Läs mer

Affärsmässig tjänstedesign och teknikutveckling, 7.5 hp Service Design and Business Models in an Engineering Context, 7.5 Credits

Affärsmässig tjänstedesign och teknikutveckling, 7.5 hp Service Design and Business Models in an Engineering Context, 7.5 Credits Thomas Mejtoft Affärsmässig tjänstedesign och teknikutveckling, 7.5 hp Service Design and Business Models in an Engineering Context, 7.5 Credits Uppgifter till träff om projekt- och affärsidé Skapa grupper

Läs mer

Swedish CEF Transport Secretariat. Connecting Europe Facility

Swedish CEF Transport Secretariat. Connecting Europe Facility Swedish CEF Transport Secretariat Connecting Europe Facility CEF-secretariat Background and structure Precondition The Member State must approve all applications and follow-up reports(asr) The Member State

Läs mer

Signatursida följer/signature page follows

Signatursida följer/signature page follows Styrelsens i Flexenclosure AB (publ) redogörelse enligt 13 kap. 6 och 14 kap. 8 aktiebolagslagen över förslaget till beslut om ökning av aktiekapitalet genom emission av aktier och emission av teckningsoptioner

Läs mer