EU-avgiften ligger netto på 22 miljarder kr per år. U-landsbiståndet kostar ca 35 miljarder kr, dvs mer än 1% av BNP. Nettokostnaden för invandringen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EU-avgiften ligger netto på 22 miljarder kr per år. U-landsbiståndet kostar ca 35 miljarder kr, dvs mer än 1% av BNP. Nettokostnaden för invandringen"

Transkript

1 Lägg om kursen! dag, vindstilla och med blå himmel. Passagerarna på Titanic roade sig på precis som det skulle. Det var i april 1912 som fartyget givit sig ut på sin jungfruresa av 2207 människor ombord omkom. Katastrofen väckte stor uppståndelse i Europa och USA: Detta så stora och tekniskt avancerade fartyg hade ansetts vara osänkbart. Hur kunde det sjunka? Sedan länge har vi fått höra att Sverige är ett rikt land. Sant är att Sverige en gång har varit rikt och legat i topp i OECD:s välfärdsstatistik. Det var en position som erövrades genom svenska resurser, skickligt företagande och hårt arbete, god utbildning och hög arbetsmoral. Industrin hade tillgång till billig utbyggd vattenkraft. Sverige utgjorde på 1960-talet själva modellen för ett gott samhälle, med ekonomisk trygghet för alla. Visionen av ett folkhem var förverkligad. Men är denna situation av välstånd, denna ställning som rikt land, garanterad för all framtid? Varningssignalerna är nu många - de mörka molnen hopar sig i skyn! Skattetrycket i Sverige är redan högre än i nästan något annat land. Ändå räcker inte pengarna. Både Vänsterpartiet och Socialdemokraterna talar om ytterligare skattehöjningar. Men vart tar alla skattepengarna vägen? Man kan tala om ett antal läckage. Sverige har en statsskuld på drygt miljarder kronor. Betalning av räntorna på denna kostar ca 27 miljarder varje år. Byråkratin är gigantisk, och växande. Regeringskansliet började växa redan på Perssons tid och har under Reinfeldt accelererat ytterligare. Enligt tidskriften DSM var antalet befattningshavare i denna byråkrati år 2011 uppe i Flera nya myndigheter har tillkommit (bl.a. Tillväxtver- Angränsande kostnader är överklassens och nomenklaturans förmåner, i form av fantasilöner och bonusar, pensionsavtal och fallskärmar. EU-avgiften ligger netto på 22 miljarder kr per år. U-landsbiståndet kostar ca 35 miljarder kr, dvs mer än 1% av BNP. Nettokostnaden för invandringen uppgår, enligt ekonomidocenten Jan Tullberg, till 110 miljarder kronor. per år. Andelen ej förvärvsarbetande bland utomeuropeiska invandrare är ca 50 procent. Brottsligheten, särskilt våldsbrottsligheten, har ökat markant i Sverige under det senaste halvseklet. Antalet anmälda misshandelsfall uppgick år 2012 till ca ! BRÅ har gjort beräkningar som visar att ett enda misshandelsfall kan orsaka samhället kostnader på 70 miljoner kr under en livstid. Sverige satsar 4,7% av BNP på utbildning, vilket är mer än vad andra OECD-länder gör. Skolan måste få kosta, men problemet är ineffektiviteten, som gör att mycket blir bortkastade pengar. Ineffektiviteten förklaras av slapphet mot störningar i klasserna, plötsligt inkomna nyinvandrade elever i ordinarie klasser samt brist på tydliga krav på inlärning. Titanic hade inte behövt gå under. Kollisionen hade kunna undvikas, förutsatt att man: A. I förväg upptäckt isberget B. Utan dröjsmål vidtagit nödvändiga åtgärder, dvs girat undan. täcka Sveriges position. Sedan gäller det att genomdriva en politisk kursomläggning. Utan ytterligare dröjsmål. Jan Milld EN ANNAN SIDA av saken, när skolan misslyckas, är att det påverkar arbetslöshet och produktion. Också det höga skattetrycket och den ökande brottsligheten får här betydelse. Det blir svårt för småföretagare att få lönsamhet i sin verksamhet. Björn Hammarbäck

2 UTGIVARE Vi som framställt detta infoblad är: REDAKTÖR Jan Milld, pensionerad bussförare. Uppväxt i Stockholm, nu boende i Dalarna. ANSVARIG UTGIVARE Björn Hammarbäck, lantmästare, pensionerad, nu boende i Västmanland. Vi har tidigare samarbetat kring gratistidningen SVIC ( Sverige i Centrum ) , som framförallt delades ut vid kollektiv- artikeln Paralleller. Denna tabloid, Lägg om kursen! är framställd främst för gratisutdelning till hushåll. Allt arbete sker ideellt. Tryckningen har bekostats helt genom frivilliga bidrag, distributionen sker genom egna arbetsinsatser från människor som sympatiserar med tabloidens budskap. Vill du medverka i det fortsatta utdelningarbetet i ditt län eller på din ort? Hör då av dig till Varje ekonomiskt bidrag är också välkommet! Postgiro: Svenska intressen Det är omöjligt att ta upp Sveriges situation år 2013 och de problem vårt land står inför, utan att komma in på den invandringspolitik som makthavarna bedriver. överens om att vilja hjälpa människor i nöd. Men Sverige kan inte lösa alla världens problem. Blir t ex behovet av sjukvård en grund att få komma till Sverige, bo här och bli försörjd med svenska skattemedel - då hit. Och då blir kostnaderna högre än vad vi kan klara av, då undermineras vår egen trygghet och välfärd. av nödlidande människor. Här kan invändas att de riktigt fattiga inte lyckas ta sig ända till Sverige. De stämmer kanske. De som kommit hit och fått stanna hör inte till de mest nödlidande eller mest förföljda. Det betyder samtidigt, att om syftet med asylsystemet var att har måluppfyllelsen varit låg. Samtidigt har kostnaderna varit höga. Jämfört med andra nordiska länder eller EU-länder har Sverige tagit haft en större anhöriginvandring var ett rekordår, med Paralleller Det är framförallt två politiska frågor, där våra synsätt har sammanfallit. Det a) invandringspolitiken b) rovdjurspolitiken. Vad som slagit oss är de många likheterna mellan dessa två frågor. I båda fallen kan, grovt sett skönjas två parter: 1. Tillskyndarna av den förda politiken, som inte själva drabbas av dess konsekvenser, då de bor på tryggt avstånd från de problem som följer. 2. Motståndarna, som drabbas av konsekvenser- tande i media och politik uppehållstillstånd. Det måste vara legitimt att se även till svenska intressen! niskor även i Sverige! År 2009 var det svenskar som inte hade råd att gå till tandläkaren, och nu ska Folktandvården höja sina priser. Svensk invandringspolitik har havererat: som blir kvar i Sverige ef- tingar, med konstaterade skyddsbehov. 95% av de asylsökande vill inte/kan inte styrka sin identitet. sin asylansökan eller inte ens sökt uppehållstillstånd stannar kvar i Sverige. I massmedia kallas de papperslösa och de åtnjuter sociala förmåner som bidrag, skolgång och sjukvård! får uppehållstillstånd i Sverige är anhöriginvandrade. har till stor del gällt okvali- betslösheten redan är hög i Sverige. görs av unga asylsökande, de som i propagandan benämns ensamkommande. Beträffande t ex den svenska journalistkåren har konstaterats att få själva bor i invandrartäta bostadsområden. Sakine Madon i Expressen den 4/7-09: journalister trängs på Södermalm, medan det i Rosengård bor sju och i Angered tio. På motsvarande sätt förhåller det sig i vargfrågan. En stor majoritet av befolkningen i storstadsområden och södra Sverige anser att vargar ska förekomma i vilt tillstånd och utanför hägn, där det lever människor. Ställs frågan om man vill ha vargar inpå sin egen kr/dygn. arbetande bland svenskar i åldrarna år var år 2011 ca 15 procent. För utomeuropeiska invandrare var andelen 50 procent. av Sveriges befolkning, men konsumerar 60% av kommunernas försörjningsstöd. nader, d v s svenska skat- ringen, uppgår till mer än 100 miljarder kr/år. En kursomläggning i invandringspolitiken skulle konkret kunna betyda: kan endast för personer som visar upp sina pass och resehandlingar vid gränsen. ta, uppehållstillstånd ska vara regel husknut blir dock svaret ofta(st) ett annat. Där varg faktiskt förekommer i vilt tillstånd - främst i Dalarna och angränsande län - är opinionen en annan. Vid två olika tillfällen har kommuninvånare i lokala folkomröstningar fått chans att ge sin mening till känna i dessa två frågor: av utvisning av personer utan uppehållstillstånd i Sverige social misär ska inte vara grund för uppehållstillstånd i Sverige som tar hit anhöriga. På baksidan av denna tabloid redovisas en namninsamling med krav på folkomröstning om den fortsatta invandringspolitiken. mottagning och 2006 i fyra dalakommuner om rätt att freda sig mot vargangrepp. I båda fallen blev utslaget entydigt. En parallell ligger även i tillmälena: kritiker påklistras etiketter om och hat. Björn Hammarbäck Jan Milld Är det vargar som beslutat om den förda rovdjurspolitiken?

3 Massmedia med agenda WLVND WLOO GHQ I UGD LQYDQG- ULQJVSROLWLNHQ RFK I UHVSUn- NDU HQ UHVWULNWLYDUH OLQMH 0nVWH GHW PHGI UD DWW PDQ W\FNHU LOOD RP HQVNLOGD LQGL- vider? 2. Islamofob 6\IWDU Sn GHP VRP YLOO KD PLQVNDG LQYDQGULQJ IUnQ PXVOLPVND OlQGHU RFK HO- OHU PRWVlWWHU VLJ VKDULDODJDU L 6YHULJH 0nVWH GHW EHW\GD HQ VMXNOLJ UlGVOD I U LVODP RFK PXVOLPHU" Varje år betalas över en halv miljard kronor av skattemedel i presstöd. Ändå har dagspressen all- varliga problem. Tidning- ar läggs ned eller tvingas till nedskärningar med avsked av journalister och annan personal. past lyckas. Dagspressen L 6YHULJH lu SnIDOODQGH HQ- kelriktad, både i nyhets- värdering och åsiktsin- riktning. 5DVLVW 'HWWD EHJUHSS KDU JLYLWV HQ Vn GLIIXV RFK YLG LQQHE UG DWW GHW L SUDNWLNHQ EOLYLW EDUD HWW VNlOOVRUG DWW NOH- Sedan länge har tidningar- tapå envar man tycker illa QD IUnQJnWW GLVWLQNWLRQHQ RP mellan mellan nyheter och politiska kommenta- )O\NWLQJ Vad ligger bakom denna rer. $QYlQGV UXWLQPlVVLJW RP utveckling? XWOlQQLQJDU VRP YLOO VWDQQD (Q IDNWRU lu KnUGQDG konkurrens på annons- marknaden och minskade annonsintäkter. Ett exempel på hur man lå- ter nyheter och propaganda À\WD VDPPDQ YDU $IWRQEOD- GHWV RFK ([SUHVVHQV IUDPVL- dor på valdagen 2010, med WLOOVNU\QNODGH 6' YDOVHGODU (Q DQQDQ lu IUDPYl[WHQ av nya medier, dels gra- -RXUQDOLVWHUQD VHU LQWH tistidningar, dels internet OlQJUH VRP VRP VLQ SULPlUD och television. XSSJLIW DWW RSDUWLVNW UDS- L 6YHULJH lyhq GH VRP InWW DYVODJ Sn DV\ODQV NDQ GH VRP lqqx LQWH InWW VLQ DQV - NDQ EHKDQGODG RFK GH VRP LQWH HQV V NW DV\O 5. Ensamkommande À\NWLQJEDUQ 'HVVD lu RIWD I\OOGD nu HO- OHU PHU RFK DOOWVn YX[QD LQWH EDUQ SRUWHUD RFK VSHJOD YHUNOLJ- KHWHQ,VWlOOHW KDU PDQ HQ SROLWLVN DJHQGD GlU 6. Papperslös +lu DYVHV LOOHJDOD LQYDQGUD- PHGERUJDUQD VND XSSIRVW- UH VRP YDQOLJHQ VMlOYD JMRUW UDV L HWW EHVWlPW WlQNDQGH VLJ DY PHG VLQD LG KDQG- OLQJDU RFK UHVHGRNXPHQW Vavra Suk, redaktör för Nya SROLWLNHU RFK P\QGLJKHWHU HOOHU YlJUDU YLVD GHVVD I U VYHQVND P\QGLJKHWHU Tider:...människor som VND GULYDV WLOO YLVVD EHVOXW (Q I UNODULQJ NDQ RFNVn ligga i att många svensk- ar tröttnat på propagan- dismen i den etablerade pressen. W\FNHU QQV GHW MX JRWW RP Vn YDUI U VNXOOH QnJRQ YLOMD EHWDOD I U DWW OlVD MXVW YDG Qn- JRQ Sn '1 HOOHU $IWRQEODGHW tycker? I synnerhet när tyck- DQGHW RIWD EDUD lu HQ XSSUHS- QLQJ DY YDG DOOD DQGUD L EUDQ- schen tycker. $QYlQGQLQJHQ DY PLVVYLV- DQGH EHJUHSS ODGGDGH QHJDWLYW HOOHU SRVLWLYW KDU EOLYLW Vn YDQOLJW RFK Vn VDP- RUGQDW SnJnWW Vn OlQJH L PDVVPHGLD DWW In OlQJUH QRWHUDU GHW %HJUXQGD GHVVD exempel: 3UHVVW GHW V\IWDU WLOO DWW YlUQD HQ PnQJIDOG DY U V- )UlPOLQJV HQWOLJ ter, men detta har knap- 6\IWDU Sn GHP VRP lu NUL- $OWHUQDWLYD PHGLD 3n LQWHUQHW QQV HWW VWRUW antal LQIRUPDWLYD ZHEE- sidor VRP WDU XSS GHW VRP VWRUD PDVVPHGLD I UWLJHU Här kan rekommende- UDV Fria Tider (www. IULDWLGHU VH och 5LNWLJD 1\KHWHU (KWWS ZZZ NLPPRD VH UQ ) 9LOND DOWHUQDWLY QQV Gn WLOO HWDEOHUDGH PDVVPHGLD" 'HQQD JUDWLVWDEORLG lu HWW H[HPSHO 'HW QQV lyhq YHFNRWLGQLQJDU I U SUH- numeration SDUWLREHUR- ende 'LVSDWFK,QWHUQDWLR- QDO och 1\D 7LGHU <RXWXEH KDU RFNVn HWW XW- EXG DY OPHU ) U GHQ VRP NDQ HQJHOVND U\VND HOOHU VSDQVND QQV 5XVVLD 7RGD\ XWUHQVDG IUnQ VDPWOLJD EH- WDONDQDOHU Sn VYHQVN 79 ZZZ \RXWXEH FRP UW Ett annat återkommande moment är mörkningar i 'H OlVDUH HOOHU O\VVQDUH VDPEDQG PHG EURWW VRP YLOO YHWD VDQQLQJHQ kring förövare av allvarliga (IWHU PRUGHW Sn VYHQVNDQ YnOGVEURWW NDQ LQWH I UOLWD -RQQD 5DVN L 1RUJH WDODGH VLJ WLOO HWDEOHUDGH PHGLD GH DOOD VWRUD WLGQLQJDU RP I U- PnVWH Jn WLOO DOWHUQDWLYHQ YDUQD VRP VYHQVNDU, VMlOYD YHUNHW YDU GH XWULNHV $QWDOHW DQPlOGD PLVVKDQ- I GGD KDGH LQWH HQV VYHQV- GHOVIDOO lu QX QlUD ND PHGERUJDUVNDS SHU nu L 6YHULJH 2oKVE MRXVIWWERXE ½PQIV %HSPJ,MXPIV FPMV ERXMVEWMWX watch?v=lkdeyum0-og -RHMERIVRE Q}XIV KPSFEPMWXIV watch?v=fange-o0v-k %RXMVEWMWQ! ERXM ZMXMWQ WZIRWO XI\X watch?v=qaebopgpp0k

4 Gratis vård - åt vissa Fasansfullt, skrek de. Ras- många blonda och blåögda, Nu kommer vi till en intressant aspekt: Föreställ er att tandsköterskan på Folktandvården tar emot en kvinna i slöja, med typiskt arabiskt utseende som på bruten engelska säger: No English, il- hon att ifrågasätta kvinnan? Be henne visa papper på att hon är illegal? Givetvis en omöjlighet och allt ifrågasättande kommer att kallas ra- Ur Dispatch International, nr 15: Samtidigt som regeringen bett polisens Reva-grupper att jaga illegala invandrare för att avvisa dem från Sverige, beslutar riksdagen att samma människor ska ha nästan gratis sjuk- och tandvård. Från 1 juli är det inte bara asylsökande som får skattesubventionerad vård, utan även de som redan fått avslag på sin asylansökan eller inte ens sökt asyl. Och allt ska betalas av de svenska skattebetalarna... Alla riksdagens partier utom Sverigedemokraterna, SD, har aviserat att de ska rösta ja till regeringens proposition SD säger nej av tre skäl: att det är orättvist, att det är praktiskt svårt att kontrollera och att det riskerar att ta kål på hela tanken om reglerad invandring. - Vi vet att särskilt pensionärer har svårt att betala för mediciner och tandvård. Vad sänder det för signaler att de som betalat skatt i hela sitt liv inte har råd med tandvård, sig illegalt i Sverige får laga alla sina tänder för 50 kronor? säger Per Ramhorn, vårdpolitisk talesperson för SD. I en ledarkommentar skriver Ingrid Carlqvist, under rubriken Gratisgalenskapen : Nu tror jag att det på allvar slagit slint i huvudet på såväl regeringen som de rödgröna oppositionspartierna. Att de inför en sådan fullständigt galen regel som gratisvård för alla illegala invandrare (och alla andra med rätt utseende som kan hävda att de är illegala), tyder på att de antingen medvetet vill köra Sverige fullständigt i botten eller att de struntar i vilket. Som vanligt ställer man sig frågan: Varför? Är tillfredsställelsen av att framstå som godats i världen så stor att de faktiskt struntar i att det de gör är själva motsatsen till godhet? Och därefter: Hur länge ska svenska skattebetalare (ursvenskar och arbetande invandrare) acceptera att deras pengar går till människor som inte har rätt att vara här? En aspekt som jag antar att de inte har tänkt på är att gratisvården öppnar för ett vet alla hur hemskt det enligt vänsterfolk och mainstreamjournalister är att polisen kontrollerar och upptäcker invandrare genom att be dem visa legitimation, efter att de till exempel ertappats utan giltig biljett på tunnelbanan. Nästa dag kommer en blond och blåögd, obeslöjad kvinna till Folktandvården. På bruten engelska säger hon: No svenska, ryska eller tyska men hur ska tandsköterskan lera? Mörk, beslöjad kvinna får gratis tandvård - blond obeslöjad kvinna skickas på porten? Min gissning: inga Redan på 1990-talet skev jag där jag kritiserade den naiva svensk inställningen till folks moral. Det är som om alla politiker och myndighetspersoner tror att människor från de mest korrupta diktaturer i världen genomgår en fullständig metamorfos så fort de sätter fötterna på svensk mark. Som om alla som kommer hit genast lägger sig till med svensk skattemoral (om den nu fortfarande existerar) got som för många varit den enda möjligheten att överleva i hemlandet. Att införa en regel som tvingar invandrare med rätt ras- tala tiotusentals kronor eller en 50-lapp för tänder, är att be om problem. Stora problem. Säkert skulle många ursvenskar också ta chansen att fuska - om det nu inte varit för att de tillhör den enda ras som får svårt att slinga igenom som illegal. Ur Nya Tider, vecka 15/2013: Utanför Göteborg har en Än så länge är uppgifterna knapphändiga Föräldrarna hade uppsökt akuten, men skickades hem pga att sjukhuset inte hade plats för dem. När Nya Tider ringer upp mamman säger hon att det verkar vara anlagt att Sahlgrenska skickar hem barn som uppenbart behöver vård. Allt snävare budget gör det svårt för landets sjukhus att ge alla patienter den omvårdnad som skulle behövas. Så sent som 2011 rapporterades det om ett tusen neddragna tjänster. Året därefter kom ytterligare sparpaket på 250 miljoner. Trots de gigantiska besparingarna har Sahlgrenska gjort sig kända för att öka sin generositet mot åtminstone en grupp, de så kallade papperslösa. Tidigare har dessa illegala haft samma sjukvård som vilka andra som helst. Det vill säga akut vård,... Efter en uppgörelse mellan Moderaterna och Miljöpartiet har detta utökats... till att illegala numer kan besöka valfri svensk sjukinrättning och tandläkarmottaning, och anonymt få hjälp med alla typer av sjukdomar. Alltså även lindrigare åkommor som vare sig är smärtsamma, akuta eller farliga. Vården är gratis. Sahlgrenska i Göteborg tillhör de inrättningar som redan innan uppgörelsen erbjöd illegala särskilda förmåner. I en ledarkommentar skriver Vavra Suk, under rubriken Prioriteringar : generös, men politikernas ansvar är först och främst mot sina uppdragsgivare, svenska medborgare. Att lasta på svensk vård ytterligare bördor, när den redan går på knäna, är ett svek som i femåringens fall fått tragiska konsekvenser. Vi ser vilka prioriteringar politikerna gör och vilka det är som prioriteras bort. Priserna hos Folktandvården höjs med drygt 2 procent nästa år. (SvD den 20/4 2013) År 2009 avstod svenskar från tandvård pga kostnaden. PRENUMERATION Dispatch International, papperstidningen, kostar kr per år. Prenumerant blir du genom att sätta in denna summa på bankgiro Om man inte visste bättre kunde man tro att alltihop är en sinister plan att göra vita svenskar till rasister på riktigt. Att vi förväntas betala för alla andra samtidigt som våra egna förmåner bit för bit skärs ner, är bästa grogrunden för hat. I sanning en sorglig utveckling. PRENUMERATION Nya Tider, veckotidning, kosta 545 kr per år. Prenumerant blir du genom att sätta in denna summa på bankgiro (mottagare AlternaMedia )

5 Frågor om rättvisa ÄFS Kostnadsjämförelser Ur Riksdag&Departement, den 29/2 2012: Migrationsverket betalar i extremfall kronor per dygn för asylsökande ensamkommande ungdomars boende. Verket måste ställa högre krav på de avtal som träffas, anser Riksrevisionen. ensamkommande unga varierar mellan och kr per individ och dygn. plats på ett särskilt ungdomshem förra året i genomsnitt kronor per person och dygn. häkte kostade år 2010 i genomsnitt kronor per dygn. En plats på en sluten anstalt låg på kronor per dygn. Hur omsätta dessa beloppet till något gripbart, för en pensionär? En ganska stor grupp svenska pensionärer kan få betala c:a kronor i skatt per månad. Omräknat per dag blir det 100 kronor. Hur många sådana pensionärer krävs det, för att hålla ett av dessa barn igång i Sverige? Om vi håller oss till det lägre beloppet, dvs kr/dag, så blir bilden denna. Det skulle krävas 30 pensionärers skatteinbetalningar för ett barn (de är oftast i övre tonåren eller äldre). Det totala antalet individer av detta omhändertagandekrävande slag som under år 2012 komma till Sverige uppgick till Sammanlagd kostnad: drygt. Det motsvarar totalt mer än pensionärer. Fick dessa pensionärer själva bestämma skulle de nog hellre dirigera sina skattemedel till något annat. T ex ett helt frukostägg om dagen eller ägg i pyttipannan till envar på svenska äldreboenden. Så vänd på perspektivet: Hur många ägg åt gamlingar på äldreboenden skulle kostnaderna för ett enda barn kunna räcka till? Utgår vi alltjämt från kr/dygn, samt att ett ägg kostar 2 kr, då räcker det till gamlingar. Kostnaderna för barn skulle då kunna förse samtliga gamlingar med inte bara ett, dag. Från SR-webben 2/5-13: Regeringen föreslår med stöd av Miljöpartiet att landets kommuner från den 1 januari nästa år ska kunna tvingas ta emot ensamkommande, asylsökande barn och unga. Så är läget Många utomeuropeiska invandrare t ex somalier som uppger denna höga ålder kan i verkligheten vara åtskilliga år yngre. Närmare 100 procent uppvisar inga ID-handlingar eller andra dokument som på ett trovärdigt sätt styrker deras uppgifter om identitet och därmed ålder. För ensamhushåll kan ÄFS kontantbelopp plus betald hyra motsvara mer än vad många svenska pensionärer får ut efter skatt. ÄFS ger en dubbel orättvisa: svensk pension utan att ha arbetat i Sverige och bidragit till den svenska ekonomin. Äldreförsörjningsstödet beslöts i partipolitisk enighet av riksdagen år 2001 och trädde i kraft år Syftet var att avlasta kommunerna utgifter för äldre invandrare. Genom ÄFS kunde statistiken för socialbidragen hyfsas, samtidigt som kommuners ovilja att ta emot ÄFS utgår dels med ett kontantstöd, dels med ett belopp för att täcka bostadshyra. Kontantstödet låg år 2013 på kr för ensamstående och litet mer än kr för gifta/ sambo, per månad. För boendekostnader kan stöd utgå med upp till kr. För ensamstående med hög hyra kan detta ge sammanlagt över Hela beloppet blir till skillnad från vanlig pension skattefritt! Vanliga svenska pensionärer blir lidande när börsen faller, då minskar pensionsbeloppen. ett garanterat belopp. Till detta kommer att ÄFS inte är avgiftsgrundande inom äldreomsorgen. Det innebär bl.a gratis hemtjänst, färdtjänst, glasögon, mediciner och tandvård för dem som har ÄFS. För en vanlig pensionär uppgår avgiften för hemtjänsten till kr/mån beroende på inkomst och boendekostnad. Kostnaderna för mediciner kan uppgå till 1800kr/år. Kostnader för tandvård och specialglasögon kan bli betungande. Dessutom: ÄFS- reglerna tilllåter skattefria utländska inkomster och stipendier upp till kronor utan att räkna ned ÄFS. De som har ÄFS har rätt att bo i hemlandet under ett antal månader i följd utan att pensionen upphör 12 månader för EU-länder, 3 månader utanför EU. Detta kan betyda en gratis semestervistelse som inte ligger inom räckhåll för svenska pensionärer. Det ger samtidigt möjligheter till extrainkomster genom att hyra ut lägenheten i Sverige. Hur effektiv blir kontrollen av hur länge vederbörande faktiskt är ner sig? Vandringshistoria - Det cirkulerar en text på nätet om hur mycket ersättning invandrare får i etableringsre- ståendena, och fakta i målet tementet. Sedan etableringsreformen trädde i kraft får en nyanländ arbetslös invandrarmamma med tre barn följande bidrag varje månad kr i etableringsersättning kr i etableringstillägg kr i bostadsbidrag kr i barnbidrag kr i underhållsstöd = kr i månaden skattefritt. Mer korrekt beräkning för en ensamstående mamma som pluggar svenska och deltar i andra insatser på heltid, med tre barn över 11 år utan någon kr i etableringsersättning kr i etableringstillägg utsatt en hyra på kro kr i barnbidrag derhållsstöd för tre barn i = kr Detta har man rätt i under högst två år, och förutsätter att den ensamma mamman deltar på heltid i utbildningar...

6 Är Miljöpartiet de Gröna ett miljöparti? Nej, i varje fall inte i den bemärkelsen att miljön för detta parti är den viktigaste politiska frågan. Viktigast för Mp är istället invandringen. Godast blir där den, som förespråkar mest av kravlös och okontrollerad omsorgsinvandring. Ett bättre partinamn, en riktigare varubeteckning, vore därför Invandringspartiet de Goda. Centerpartiet för ökad arbetskraftsinvandring trots att arbetslösheten i Sverige är hög, trots att de som invandrat till vårt land under de senaste decennierna i liten utsträckning fått arbeten eller överhuvudtaget visat intresse för Invandringspartiet de Goda att komma i arbete. Eftersom bidragsförsörjning ofta ger högre inkomster. Mp varit för asylinvandring, oavsett vederbörande haft några verkliga skyddsbehov eller inte. vandring idag tre gånger så hög som asylinvandringen. För Mp är all form av invandring önskvärd. Det är partiets huvudfråga. Men det handlar inte bara om rätt att få stanna i Sverige: utlänningen ska dessutom få bidrag för sitt uppehälle, och tillhandahållas bostad. När kommuner inte har bostäder ens till sina egna invånare utlänningar (vi använder här eftersom det oftast inte rör sig om individer med skyddsbehov), då kräver Miljöpartiet att kommuner ändå ska kunna tvingas ta emot. Nyligen slöts ytterligare en uppgörelse mellan Moderater- börden av denna är att även utlänningar som vistas illegalt i Sverige ( papperslösa ) ska ges rätt till bidrag, sjukvård och skolgång. På så vis suddar man ut skillnaden mellan att vistas i Sverige med uppehållstillstånd och att göra det utan uppehållstillstånd. ligen den mellan illegala och svenskar: de förra kommer undan i stort sett gratis, där de senare måste betala stora belopp. Alla människors lika värde är en paroll som miljöpartisterna hyllar, men den stämmer illa med partiets praktik. Ett återkommande mp-krav är amnesti åt tingar, alltså utlänningar som vägrat respektera svenska verket har sådana amnestier, eller engångsbeslut som de också kallats, fattats ett otal gånger:1976, 1988, 1989, 1991, 1992, 1994, 1997 och Miljöpartiet är mao så extremt ett parti bara kan bli i invandringsfrågan. Inte bara arbetar man för en fri invandring. Till detta ska komma långtgående försörjningsåtaganden, där Sveriges skattebetalare får stå för notan. För ett miljöparti borde även offentliga miljöer vara av intresse. Vilken miljö är det som vi fått runt våra städer genom fjärrinvandringen? Jo, det förekommer skottlossningar och fysiska överfall, bränder och vandalisering, i en omfattning som vi tidigare inte varit i närheten av. Just dessa miljöproblem är vad som förmår så många svenskar (och även invandrare) att söka sig bort från invandrartäta bostadsområden och skolor. Den godhet som miljöpartisterna tror sig företräda får totalt sett ett rakt motsatt resultat. Några människor tvingas betala för Mp-politiken, på skattsedeln och genom minskad trygghet - genom sämre miljö. Boken Invandring och mörkläggning, skriven av Karl- Sandelin, har nu utkommit. Folket skall fostras beskrivs framväxten av en krati val. Under Olof Palme skulle Sverige göras till en moralisk stormakt : något som den svenska eliten inte kunde acceptera. I valet mellan att ta varningssignalerna på allvar och dra ner på invandringen och att fostra svenska folket till ökad tolerans, var valet av det se- lan den politiska och mediala eliten och det korkade folket skärps. De utlänningar som kommer till Sverige är inte oskrivna blad, skriver författarna: Den bistra sanningen är att de tar med sig också sådana drag som de ogillar i det land de lämnat bakom sig. Varför skulle man exempelvis bli solidarisk med Sverige, svenskarna och den svenska staten när man aldrig var det mot staten i det land de lämnat? Till argumentet att vi får hit välutbildade: Det är inte självklart att det är något i sig positivt med att var fjärde läkare eller tandläkare är utrikes född Det kan ju lika gärna utbilda läkare själva. Varför ska vi dränera andra länder på deras läkare och tandläkare? F.ö. är det inte bara välutbildade vi får hit: utgör anal- sökande som under senare år har tagits emot av Borlänge kommun. Några av de många uppgifter som boken förmedlar: En läsvärd bok ökade antalet personer med utländsk bakgrund i Sverige med över en halv miljon. Under samma period var ökningen för de med svensk bakgrund. Norge. till Sverige från länder utanför EU/Efta under de senaste fyra arbeten. Samtidigt fanns en halv miljon arbetslösa i Sverige. av Katrineholms befolkning år 2011, men konsumerade 67% av kommunens försörjningsstöd. Sverige med barn under åtta år har rätt till retroaktiv föräldrapenning på 180 kr per barn och dag. För tre barn i denna ålder ger det över 1/4 miljon kronor. - än något annat land sökande år Samtidigt görs hos oss inga åldersundersökningar till skillnad från i många andra länder. vandringens kostnader var 40 miljarder. Denna kan nu uppdateras. Jan Tullberg vid Handelshögskolan i Stockholm hamnar på 110 miljarder kr/ år. Miljöpartiet och journalistkåren. Hur kan detta totalextrema parti ha sådant stöd i väljarkåren? En förklaring kan ligga i dess stöd inom journalistkåren, som ger en välvillig mediabehandling. sig i en fredad zon när det gäller den politiska bevakningen. De granskas inte lika tufft som andra par- dierna genom sin unikt starka ställning bland svenska journalister. forskat om svenska massmedier: Det största partiet bland svenska journalister är Miljöpartiet. Hela 41 procent svarade att Miljöpartiet var det bästa partiet. Inte något parti har sedan undersökningarnas start 1989 kunnat uppvisa en Det är nästan tre gånger så stor andel som anser att socialdemokraterna eller moderaterna är bästa parti. Sverige hade en gång i tiden fri invandring. Det fungerade när vårt land var fattigt och utan sociala trygghetssystem. Den i praktiken okontrollerade invandring som nu tillämpas kan i längden inte kombineras med en välfärdsstat. Boken Invandring och mörkläggning är på 391 sidor och las-kapitel/miljopartiets-invandringspolitik/

7 EU, Sverige och freden Vem gagnas av EU? Hösten 1994 höll Sverige folkomröstning om medlemskap i EU. En majoritet på 52% röstade ja. Som ett argument för medlemskap anfördes tillgång till en gemensam marknad för handel trots att Sverige då redan hade EESavtalet. Ett annat argument var EU-priser på krogen. Framförallt lanserades EU som ett fredsprojekt. Men Sverige hade 1994 redan haft en fredsperiod i nära två sekler. Vårt land var inte särskilt krigiskt. Behövde vi EU för att hålla oss i skinnet? Eller behövde Tyskland och Frankrike Sverige i EU, för att undgå att på nytt hamna i krig med varandra? Nu kan vi väl sägas ha facit av EU som fredsprojekt, både för svensk och fransk del. det ett år innan även Sverige var med på tåget. Sverige sände trupper till andra sidan jordklotet, inom Först var de bara fredsbe- sig vid direkta angrepp. Nu har det glidit över till att även arbeta offensivt och förebyggande, dvs söka upp för nästa angreppskrig. förbudszon bombade man intensivt under ett halvt års tid. Sverige deltog med spa- till att bomberna skulle träffa sina mål. Möjligen var det svenska insatser som hösten kunde lokaliseras, gripas och torteras ihjäl. Regimen störtades och vad Frihet? Trygghet? Demokrati? angreppskriget det mot Syrien medverkar Sveri- regeringen Reinfeldt sänt i bidrag till rebellerna. Det har också konstaterats, att rebellsidan förfogar över det svenska granatgeväret Varken Sverige eller länder som Frankrike och Storbritannien har blivit fredligare pga EU. Det kan nu också konstateras, att det EU som Sverige 1994 beslöt att gå med i var något annat än det EU som Både Frankrike och Neder- omröstningar där folken förkastade de förändringar i riktning mot överstatlighet som då var aktuella. EU-ledarna lät sig inte nöja med detta, utan återkom med i stort sett samma förslag i ny förpackning. - rik Reinfeldt. En svensk anslutning till det nya fördraget drevs igenom utan folkomröstning. En grundlagsändring krävdes dock, vilken föreskriver två olika riksdagsbeslut med mellanliggande val. I praktiken kringgicks detta genom att det första beslutet togs med acklamation och utan debatt. I påföljande valrörelse debatterades heller inte det nya EU-fördraget. När det andra beslutet tog hösten gedemokraterna nej. EU-lag kriminaliserar eget utsäde Rune Lanestrands blogg: Detta är inget dåligt politiskt skämt. Men nu har Monsanto lobbyister lyckats sälja in förslag till en ny EU-lag, som, avser att kriminalisera all odling med eget utsäde, rötter, knölar, fröer, sticklingar eller delande av plantor. professionella bönder, småbrukare, hobbyodlare och privatpersoner. På samma sätt som när EU för några år sedan kom med den avskydda Frölagen som försvarades av jordbruksminister Eskil Erlandsson kan vi troligen inte räkna med något stöd från regeringen heller i och inte heller protesterade mot den tidgare Frölagen. Frölagen gjorde det omöjligt råd att hålla äldre, för klima- de stora har inget intresse att bevara vårt omistligt odlararv. Frölagen kompletteras med ett EU-omfattande förbud mot odling och uppdrivning centralt registrerat utsäde. Detta förbud innefattar också skogsbruket, och som också kriminell om en plan- själv naturligt. Parallellt med att lagen arbetas fram planeras också för en ny EU-myndighet som ska tillse att lagens implementeras (som det heter på byråkratspråk) av medlemsländerna. Mustafas Mycket hallå blev det kring att Omar Mustafa, ordförande i Islamiska förbundet, invaldes i den socialdemokratiska partistyrelsen. Mindre uppmärksamhet väckte det att Mustafas föregångare på posten som ordförande i Islamiska förbundet tidigare invaldes i riksdagen för Moderaterna och hamnade i försvarsutskottet. Till saken hör att Abdirizak Waberi gjort uttalanden om att Koranen är överordnad svenska lagar och regler. Vad som lagts Omar Mustafa till last gäller mindre någon bokstavstroende tolkning av Koranen, än påstådd antisemitism. Föredragshållare, anlitade av Mustafa, skulle ha fällt antisemitiska uttalanden. Det har dock inte klargjorts på vilket sätt: vad gör ett uttalande antisemitiskt? Räcker det med att anföra kritik mot den politik som bedrivs av makthavarna i dagens Israel? Det tongivande judar ogillar, och där medverkar svenska massmedia. Också intressant i detta sammanhang är en formulering i Omar Mustafas avskedsbrev till (S). Han talar om det muslimska samhället, som någonting skilt från det svenska samhället. Vad blir det då kvar av den gemensamma värdegrund som de politiska korrekta annars brukar kräva sådan uppslutning bakom?

8 Schweiz folkomröstar! En permanent folkomröstning kan sedan decennier sägas ha pågått om det mångkulturella projektet, där både svenskar och invandrare givit sin mening tillkänna om detta stora samhällsexperiment. De har sökt sig bort från de större städernas så kallade utsatta bostadsområden. I det tysta har de röstat med fötterna och sagt nej till den uppifrån påbjudna omdaningen. SCHWEIZ FOLKOMRÖSTAR OM ASYLINVANDRINGEN Nu kan denna möjlighet vara på väg att tas bort, genom det nya regelverket för bostadsmarknaden som gör det möjligt för kommuner att köpa bostadsrätter och sedan hyra ut dessa till personer som just tilldelats permanent uppehållstillstånd (PUT). I förlängningen kan det bli svårt att ens genom hög skuldsättning för köp av bostadsrätt komma undan mångkultur i närmiljön. En bieffekt kan bli fallande värde på bostaden, som gör att banken kanske vill ha större säkerhet för lånet. Den 9 juni röstar de schweiziska väljarna om ett lagförslag som innebär en skärpning av regelverket för asylinvandring till landet. I början av sommaren går de schweiziska väljarna återigen till valurnorna för att folkomrösta i en fråga som har med invandring att göra. Denna gång handlar det om skärpta krav för asylinvandring, något som en majoritet av parlamentets ledamöter redan ställt sig bakom. Med röstsiffrorna 121 mot 63 röstade parlamentet i september förra året ja till förslaget. Oppositionen krävde därför att folket ska få säga sitt i en beslutande folkomröstning som hålls den 9 juni i år. Enligt lagförslaget ska särskilda federala asylanläggningar upprättas som ges långtgående möjligheter att hålla problematiska asylsökare inlåsta under tiden deras asylansökan prövas. På så sätt hoppas man komma till rätta med asylsökare som håller sig undan utvisningsbeslut för att stanna kvar i landet illegalt. Den som vill söka asyl ska dessutom först ordna med ett temporärt visum, giltigt i tre månader, innan denne ansöker om asyl. De som inte ordnar med sådant visum i tid kommer att nekas asyl, oavsett asylskäl. Samtidigt försvinner möjligheten att söka asyl på schweiziska ambassader och konsulat utomlands. Andra förändringar från idag är att tidsfristen för att kunna överklaga ett avvisningsbeslut av skyddsbehövande skärpas. Exempelvis ska inte soldater som riskerar straff i sina hemländer för att de deserterat eller vägrat göra vapentjänst beviljas asyl. Med förändringarna hoppas man stävja den ökande strömmen av asylsökare och snabba upp handläggningstiden samtidigt som man upprätthåller lag och ordning i landet. Lagförslaget väntas röstas igenom med bred majoritet. De senaste veckorna har ja-sidan haft ett betryggande försprång före nej-sidan med mer än ett tiotal procentenheter. Den schweiziska direktdemokratin där medborgarna genom så kallade folkinitiativ kan begära folkomröstning i olika frågor är unik i Europa. Under förra året röstade folket i inte mindre än tolv olika frågor... Systemet kritiseras dock ofta av politiker och media i övriga västeuropa, i synnerhet i frågor som rör migration. I februari Hösten samma år hölls den uppmärksammade folkomröstningen om att förbjuda byggandet av minareter i landet och året därpå röstade det schweiziska folket om att utvisa kriminella invandrare. Båda lagförslagen röstades igenom. Istället för att ta intryck av erfarenheter och lyssna på kritik kör Moderaterna och övriga partier inom riksdagens 7-klöver bara på - rakt in i väggen. NAMNINSAMLING FÖR FOLKOMRÖSTNING OM INVANDRINGSPOLITIKEN Sverige har under de senaste decennierna haft en väsentligt mer omfattande invandring än någonsin tidigare i sin historia. Jämfört med jämförbara länder intar Sverige en extrem tätposition. Alla bör kunna vara överens om att denna invandring sedan 1980-talet i grunden påverkat vårt samhälle: Sverige har blivit ett mångkulturellt samhälle. NU måste svenska folket få ta ställning till den fortsatta kursen i invandringspolitiken och i en folkomröstning kunna välja mellan två alternativ: ringspolitiken. Värmlandsgruppen 14-7, Box 5, Grums.

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 1999 Utgiven i Helsingfors den 22 september 1999 Nr 99 101 INNEHÅLL Nr Sidan 99 Lag om godkännande av vissa bestämmelser

Läs mer

OKIFAX 5680. hjälpguide

OKIFAX 5680. hjälpguide OKIFAX 5680 hjälpguide 9DUMHnWJlUGKDUYLGWDJLWVI UDWWJDUDQWHUDDWWLQIRUPDWLRQHQLGHWWDGRNXPHQWlU IXOOVWlQGLJULNWLJRFKDNWXHOO7LOOYHUNDUHQSnWDUVLJLQJHWDQVYDUI UUHVXOWDWDYIHO XWDQI U VLQ NRQWUROO 7LOOYHUNDUHQ

Läs mer

Shirin Pettersson Henare. Tel: 010-4855499. Teamledare på Mottagningsenheten i Borås. shirin.petterssonhenare@migrationsver. ket.

Shirin Pettersson Henare. Tel: 010-4855499. Teamledare på Mottagningsenheten i Borås. shirin.petterssonhenare@migrationsver. ket. Januari 2013 Shirin Pettersson Henare Tel: 010-4855499 Teamledare på Mottagningsenheten i Borås shirin.petterssonhenare@migrationsver ket.se Migrationsverkets uppdrag Vi prövar ansökningar från de som

Läs mer

Vanliga fördomar om invandrare

Vanliga fördomar om invandrare Vanliga fördomar om invandrare Det pågår en massinvandring till Sverige. Det stämmer inte. I dag är cirka 15 procent av Sveriges befolkning födda i ett annat land. Statistiska centralbyrån beräknar att

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

INTEGRATION. Integration. Svenska samhället. Invandrare

INTEGRATION. Integration. Svenska samhället. Invandrare 17 Människor flyttar från ett land till ett annat av olika anledningar. När nya människor kommer till ett land uppstår möjligheter, men också problem. Olika kulturer och åsikter ska leva sida vid sida.

Läs mer

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Partierna har lämnat sina texter till Lättläst-tjänsten på Centrum för lättläst och vi har

Läs mer

Så går det i riksdagsvalet!

Så går det i riksdagsvalet! Så går det i riksdagsvalet! 25 mars 2010 Arne Modig David Ahlin Hur har väljaropinionen utvecklats sedan valet 2006? Sida 3 Hur ser styrkeförhållandet ut mellan Moderaterna och Socialdemokraterna? Sida

Läs mer

Ökad jämställdhet för utländska medborgare

Ökad jämställdhet för utländska medborgare Ökad jämställdhet för utländska medborgare De får inte jobba som domare och inte rösta i riksdagsvalet. Inte heller får de byta kön. Utländska medborgare som lever i Sverige saknar fortfarande vissa rättigheter.

Läs mer

Riktlinjer för vårdgivare

Riktlinjer för vårdgivare Riktlinjer för vårdgivare Policy Gömda flyktingar I vårt land finns det troligtvis över tiotusentals gömda flyktingar. Med gömda flyktingar menas personer som sökt och fått avslag på sin asylansökan och

Läs mer

Frågor och svar: Om invandringen. 25 frågor. 25 svar

Frågor och svar: Om invandringen. 25 frågor. 25 svar Frågor och svar: Om invandringen 25 frågor 25 svar 1. Sverige är svenskarnas land, säger SD. Vad menas? Varje folk ska ha rätten till ett eget land. Det finns ingen anledning att detta inte ska gälla även

Läs mer

2007-11-15. Remissyttrande Ett effektivt och flexibelt system för arbetskraftsinvandring, Ds 2007:27

2007-11-15. Remissyttrande Ett effektivt och flexibelt system för arbetskraftsinvandring, Ds 2007:27 Immigrant-institutet 2007-11-15 Justitiedepartementet Migrationsenheten Remissyttrande Ett effektivt och flexibelt system för arbetskraftsinvandring, Ds 2007:27 Immigrant-institutets yttrande om utredningen

Läs mer

- från idé 2ll produkt

- från idé 2ll produkt Centrum för Innova3va Drycker - från idé 2ll produkt En resurs för dig som vill utveckla unika drycker från lokala råvaror Kort presenta3on av Hortonom: inriktning gene2k och växaörädling VäxAörädlare:

Läs mer

,QUH PDUNQDGHQ.RPPLVVLRQHQ ODQVHUDU JUDWLVWMlQVWHU I U UnGJLYQLQJ RFK SUREOHPO VQLQJ I U HQVNLOGDRFKI UHWDJ

,QUH PDUNQDGHQ.RPPLVVLRQHQ ODQVHUDU JUDWLVWMlQVWHU I U UnGJLYQLQJ RFK SUREOHPO VQLQJ I U HQVNLOGDRFKI UHWDJ ,3 Bryssel den 22 juli 2002,QUH PDUNQDGHQ.RPPLVVLRQHQ ODQVHUDU JUDWLVWMlQVWHU I U UnGJLYQLQJ RFK SUREOHPO VQLQJ I U HQVNLOGDRFKI UHWDJ +DU GX SUREOHP PHG DWW In HQ H[DPHQ JRGNlQG HOOHU DWW VNDIID GLJ VRFLDOI

Läs mer

HUR KAN PERSPEKTIVEN INTEGRERAS I UNDERVISNINGEN?

HUR KAN PERSPEKTIVEN INTEGRERAS I UNDERVISNINGEN? Annika Rosén Doktorand i socialt arbete Malmö Högskola Högskolepedagogisk utbildning modul 3 HUR KAN PERSPEKTIVEN INTEGRERAS I UNDERVISNINGEN? Bakgrund Jag undervisar socionomstudenter i juridik under

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

Reinfeldt hycklar om vården

Reinfeldt hycklar om vården 5HJLRQEXOOHWLQHQ Nyhetsbrev för socialdemokraterna i Region Skåne Nr 8 vecka 9 år 2008 Reinfeldt hycklar om vården

Läs mer

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokrati på 2000-talet Lättläst En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokratipropositionen har bearbetats till lättläst svenska av Kitte Arvidsson, Centrum

Läs mer

Minnesanteckningar Workshop 1: asylprocessen och asylrätt

Minnesanteckningar Workshop 1: asylprocessen och asylrätt Skapad: 18e mar 2013 1 (5) Minnesanteckningar Workshop 1: asylprocessen och asylrätt 18 mar 2013 Tid: 17.00 Plats: RFSL, Sveavägen 59, 2 vån (portkod 5795) Föreläsare: Aino Gröndahl Kontaktuppgifter: (aino.grondahl@rfsl.se,

Läs mer

KRISTDEMOKRATERNA SENIORFÖRBUNDET E-NYHETSBREV NR 21/2012

KRISTDEMOKRATERNA SENIORFÖRBUNDET E-NYHETSBREV NR 21/2012 KRISTDEMOKRATERNA SENIORFÖRBUNDET E-NYHETSBREV NR 21/2012 Göran Hägglunds debattartikel inför Almedalens tal Staten har inte allt vi behöver Det goda samhället kan inte skapas i en ensidig relation mellan

Läs mer

Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande

Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande SFS 1994:137 Källa: Rixlex Utfärdad: 1994-03-30 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2007:323 Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. [Fakta & Historik] Allmänna bestämmelser 1 I denna lag ges bestämmelser

Läs mer

Informations- och prognosbrev

Informations- och prognosbrev Sida: 1 av 5 Datum: 2013-02-15 Diariernummer: Af- 2013/066505 Till Kommunstyrelsen samt integrationsansvarig i kommun Informations- och prognosbrev Det osäkra politiska och ekonomiska läget i omvärlden

Läs mer

Därför demokrati. Faktamaterial till bilderna om demokrati

Därför demokrati. Faktamaterial till bilderna om demokrati Därför demokrati Studiematerial från riksdagen Bild 1. Faktamaterial till bilderna om demokrati Till dig som lärare: Nedan finns korta texter som kan fungera som stöd till presentationsbilderna som hör

Läs mer

Yttrande över promemorian Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet (Ds 2015:37)

Yttrande över promemorian Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet (Ds 2015:37) 2015-10- 08 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm (e- post till ju.l7@regeringskansliet.se) Yttrande över promemorian Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet (Ds 2015:37) Frågor om situationen

Läs mer

RAPPORT BÄTTRE INTEGRATION EFFEKTER PÅ SYSSEL- SÄTTNING OCH OFFENTLIGA FINANSER 2015-09-22

RAPPORT BÄTTRE INTEGRATION EFFEKTER PÅ SYSSEL- SÄTTNING OCH OFFENTLIGA FINANSER 2015-09-22 RAPPORT BÄTTRE INTEGRATION EFFEKTER PÅ SYSSEL- SÄTTNING OCH OFFENTLIGA FINANSER 15-9-22 15-9-22 KONTAKTPERSONER WSP Patrick Joyce, tfn 722 19, e-post: patrick.joyce@wspgroup.se Rickard Hammarberg, tfn

Läs mer

Frågor och svar Inventering av evakueringsplatser för asylsökande

Frågor och svar Inventering av evakueringsplatser för asylsökande 1 [5] Stöd- och utvecklingsenheten 2015-10-12 Frågor och svar Inventering av evakueringsplatser för asylsökande Finns inte just din fråga besvarad? Hör i så fall av dig till Kontaktcenter kontaktcenter@botkyrka.se)

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET SIDA 1/6 de mänskliga rättigheterna (sid. 1) de mänskliga rättigheterna består av 30 artiklar. Nedan presenteras en förenklad översättning (ur Pådraget, Amnesty International). Artikel 1. Alla människor

Läs mer

Arbetstidsförkortning - en dålig reglering

Arbetstidsförkortning - en dålig reglering Arbetstidsförkortning - en dålig reglering Sammanfattning: Många tror att arbetstidsförkortning är den rätta metoden att minska arbetslösheten. Men problemet är snarare för mycket regleringar, inte för

Läs mer

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag Demokrati Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Gustav Vasa kallade till två riksmöten 1527 och 1544 där präster, adel, borgare och bönder samlades

Läs mer

SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI. Så här skulle det inte bli. 100 InTeRVJUeR MeD DeM SOM FATTADe BeSlUT OM PenSIOnSSYSTeMeT.

SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI. Så här skulle det inte bli. 100 InTeRVJUeR MeD DeM SOM FATTADe BeSlUT OM PenSIOnSSYSTeMeT. SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI 3 Så här skulle det inte bli. 100 InTeRVJUeR MeD DeM SOM FATTADe BeSlUT OM PenSIOnSSYSTeMeT. 4 SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI Innehåll 1. Förord...5 2. Inledning...6 3. Bakgrund...7

Läs mer

Till dig som söker asyl i Sverige

Till dig som söker asyl i Sverige Senast uppdaterad: 2015-09-28 Till dig som söker asyl i Sverige www.migrationsverket.se 1 Reglerna för vem som kan få asyl i Sverige står i FN:s flyktingkonvention och i svensk lag. Det är som prövar din

Läs mer

Studenthäfte. För dig som är student och söker försörjningsstöd vid Umeå Kommun under sommaren

Studenthäfte. För dig som är student och söker försörjningsstöd vid Umeå Kommun under sommaren Studenthäfte För dig som är student och söker försörjningsstöd vid Umeå Kommun under sommaren Information till Studerande som söker försörjningsstöd under sommaren Du som inte har din sysselsättning och

Läs mer

Mänskliga rättigheter i Sverige

Mänskliga rättigheter i Sverige Mänskliga rättigheter i Sverige En lättläst sammanfattning av regeringens skrivelse 2001/02:83 En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna Inledning För nio år sedan var det ett stort möte

Läs mer

Text och foto: Erik Söderholm.

Text och foto: Erik Söderholm. TEST ÅTTA NAVIGATORER ALDRIG MERA VILSE Nu har du inte längre någon ursäkt för att ringa och fråga efter vägbeskrivningen. Vi har testat sommarens hetaste gps-appar och QDYLJDWRUHU 'H HVWD U ULNWLJW SULVY

Läs mer

Svenskarnas syn på politiska frågor

Svenskarnas syn på politiska frågor Svenskarnas syn på politiska frågor I februari är väljarnas viktigaste politiska frågor Sysselsättning och jobb (3), Utbildning och skola (3) och Flyktingar & Invandring (2). Väljarna anser att moderaterna

Läs mer

Politikerhelg i Skåne

Politikerhelg i Skåne 1 Politikerhelg i Skåne 29 augusti 2015 Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson 2 Barn har dödats i sina klassrum och i sina sovrum. De har blivit föräldralösa, kidnappade, torterade och till

Läs mer

Rättslig styrning 2011-06-22 RCI 19/2011

Rättslig styrning 2011-06-22 RCI 19/2011 BFD12 080926 1 (5) Rättslig styrning 2011-06-22 RCI 19/2011 Rättsligt ställningstagande angående uppehållstillstånd för fristadsförfattare 1 Bakgrund Med fristadsförfattare avses författare som i sina

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro December 2011

Väljaropinion i samarbete med Metro December 2011 Väljaropinion i samarbete med Metro December 2011 Moderat dominans I skuggan av S-krisen så dominerar Moderaterna decembermätningen med 34,3 procent. Socialdemokraterna sjunker något till 24,1 procent,

Läs mer

Avgifter för äldreomsorg

Avgifter för äldreomsorg Avgifter för äldreomsorg 2015 Göteborg Stad tar ut avgifter för service, stöd och omvårdnad inom äldreomsorgen. Din kostnad beror på vilken inkomst du har, samt hur mycket och vilken slags hjälp du får.

Läs mer

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Andra delen; tema Demokrati och legitimitet av Per Rosén Landstinget i Östergötland 2005-12-02 Vem ska bestämma? Hälso- och sjukvården står inför stora

Läs mer

Kommunledningskonferens Skåne

Kommunledningskonferens Skåne 1 Kommunledningskonferens Skåne 5 juni 2015 Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson 2 Barn har dödats i sina klassrum och i sina sovrum. De har blivit föräldralösa, kidnappade, torterade och

Läs mer

Riksdagen en kort vägledning. Studiematerial från riksdagen

Riksdagen en kort vägledning. Studiematerial från riksdagen Riksdagen en kort vägledning Studiematerial från riksdagen 2 Riksdagen en kort vägledning Folket bestämmer Sverige är en demokrati. Det innebär att folket får vara med och bestämma hur Sverige ska styras.

Läs mer

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad 2011 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad Sammanfattning Det saknas 85 000 bostäder i Stockholms län, enligt preliminära siffror.

Läs mer

Sveriges framtida befolkning 2014-2060. Lena Lundkvist

Sveriges framtida befolkning 2014-2060. Lena Lundkvist Sveriges framtida befolkning 214-26 Lena Lundkvist Prognos 214-26 Mellanliggande år SM 214 26 Ålder, Kön Född i Sverige/Utrikes född I databaserna: 214 211 Ålder, Kön 7 Födelselandsgrupper Födelselandsgrupper

Läs mer

Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011

Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011 Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011 Miljöpartiet dubblat på ett år Det är tufft för Socialdemokraterna i hela landet och Skåne är inget undantag. Både riksdagsvalet och regionvalet sjunker

Läs mer

tidskrift för politisk filosofi nr 3 2014 årgång 18

tidskrift för politisk filosofi nr 3 2014 årgång 18 tidskrift för politisk filosofi nr 3 2014 årgång 18 Bokförlaget thales varför enfrågepartier ställer till det Torbjörn Tännsjö redan på 1700-talet visade den franske tänkaren Condorcet att så snart man

Läs mer

Samhällskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov A. Årskurs. Samhällskunskap åk 9 vt 2013. Elevens namn och klass/grupp

Samhällskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov A. Årskurs. Samhällskunskap åk 9 vt 2013. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Samhällskunskap Delprov A Årskurs 9 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds

Läs mer

Partienkät STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:3 INFÖR VALET: PARTIERNA OM ARBETSKRAFTSINVANDRINGEN

Partienkät STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:3 INFÖR VALET: PARTIERNA OM ARBETSKRAFTSINVANDRINGEN Partienkät STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:3 INFÖR VALET: PARTIERNA OM ARBETSKRAFTSINVANDRINGEN Fem frågor om arbetskraftsinvandring till riksdagspartierna Arbetskraftsinvandringsreformen som trädde

Läs mer

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit.

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Riksdag och regering Rättsväsendet. 8 SIDORS SVERIGE - BIT FÖR BIT Sverige är ett stort land. Och det

Läs mer

Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare

Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare Ökad inflyttning är positivt för Eksjö kommun Invandring är idag den största tillväxtfaktorn för befolkningsutvecklingen i vår kommun. Utan den skulle

Läs mer

TEMA: EKONOMI, FINANS OCH SKATTER indirekt beskattning. (http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/skatter/skattetryck/skatteintakter-perskatt/)

TEMA: EKONOMI, FINANS OCH SKATTER indirekt beskattning. (http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/skatter/skattetryck/skatteintakter-perskatt/) Lektion 33 SCIC 13/06/2014 TEMA: EKONOMI, FINANS OCH SKATTER indirekt beskattning A. Olika skatter (http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/skatter/skattetryck/skatteintakter-perskatt/) Före: Uttala de markerade

Läs mer

Rätten till barn en klassfråga?

Rätten till barn en klassfråga? av Annica Lindberg Rätten till barn en klassfråga? Många människor är idag ofrivilligt barnlösa och behöver hjälp för att bli föräldrar, genom så kallad IVF *. Trots landstingsfinansierade försök blir

Läs mer

Pensionärer Utomlands

Pensionärer Utomlands Pensionärer Utomlands Pensionärerna som väljer att flytta utomlands blir allt fler. 2014 fanns det drygt 120 000 personer bosatta utomlands som tog emot svensk pension. Hela 603 000 personer runt om i

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro April 2012

Väljaropinion i samarbete med Metro April 2012 Väljaropinion i samarbete med Metro April Löfven går hem, men inte Lööf Socialdemokraterna kan andas ut opinionen går åt deras håll igen. Dock ska man minnas att nu, så här i halvtid i en mandatperiod,

Läs mer

Lagrum: 1 första stycket lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.; 8 förordningen (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.

Lagrum: 1 första stycket lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.; 8 förordningen (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. HFD 2013 ref 83 Personkretsen i 1 första stycket lagen om mottagande av asylsökande m.fl. omfattar också den som håller sig undan så att ett beslut om avvisning eller utvisning inte kan verkställas. Lagrum:

Läs mer

Vågar du möta dina fördomar?

Vågar du möta dina fördomar? Vågar du möta dina fördomar? 1 Sanningen i fickformat Med den här broschyren vill vi på Bodens kommun ta aktiv roll i de diskussioner som förs om invandrare och integration i vår kommun. Vi har uppmärksammat

Läs mer

Asylsökanden och fattiga EU-migranter - perspektiv på regelverk och praktik. Svensk Samhällsodontologisk förening 20151001

Asylsökanden och fattiga EU-migranter - perspektiv på regelverk och praktik. Svensk Samhällsodontologisk förening 20151001 Asylsökanden och fattiga EU-migranter - perspektiv på regelverk och praktik Svensk Samhällsodontologisk förening 20151001 Vem är vi? Birgitta Gunnarsson, Folktandvården VG, verksamhetsutvecklare Gunnar

Läs mer

Sverigedemokraterna Kristianstad

Sverigedemokraterna Kristianstad Sverigedemokraterna Kristianstad Budget 2015 1 (7) Kristianstad skall vara en trygg, attraktiv och välmående kommun Det går bra för Kristianstads kommun på många sätt och vis men trots det finns det ett

Läs mer

Det Sverigevänliga Alternativet

Det Sverigevänliga Alternativet Det Sverigevänliga Alternativet Behovet av ett sverigevänligt alternativ i svensk politik är uppenbart. Inget av de partier som nu sitter i den svenska riksdagen företräder svenska intressen inom invandrings-

Läs mer

Mat Maten i äldreboendet kostar 3 319 kr i månaden. Då ingår frukost, lunch, kvällsmat och mellanmål/kaffe.

Mat Maten i äldreboendet kostar 3 319 kr i månaden. Då ingår frukost, lunch, kvällsmat och mellanmål/kaffe. Sida 1(5) Omsorgsavgifter i äldreboende Kommunen har enligt socialtjänstlagen rätt att ta ut avgifter för den service och personliga omvårdnad som ges inom kommunens äldreboenden. I denna skrift kan du

Läs mer

Februari 2015. Ett gemensamt ansvar för mottagandet av asylsökande

Februari 2015. Ett gemensamt ansvar för mottagandet av asylsökande Februari 2015 Ett gemensamt ansvar för mottagandet av asylsökande FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 14; Envar har rätt att i andra länder söka och åtnjuta fristad från förföljelse

Läs mer

1 maj 2013 Älmhult Gott folk och bästa mötesdeltagare

1 maj 2013 Älmhult Gott folk och bästa mötesdeltagare 1 maj 2013 Älmhult Lennart Värmby (V), gruppledare landstinget Kronoberg Gott folk och bästa mötesdeltagare vare sig ni är infödda Älmhultabor eller utsocknes som jag, så är det med glädje vi samlas här

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd Utgiven av: Omsorgsavdelningen Vellinge kommun Uppdaterad 2015-07-03 POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 FAX 040-42 51 49 E-POST vellinge.kommun@vellinge.se

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag.

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag. EU på 10 minuter Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam arbetet

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

Sverigedemokraterna Kristianstad

Sverigedemokraterna Kristianstad Sverigedemokraterna Kristianstad Budget 2015 1 (7) Kristianstad skall vara en trygg, attraktiv och välmående kommun Det går bra för Kristianstads kommun på många sätt och vis men trots det finns det ett

Läs mer

Arbetsgruppen Rädda Lillsjöparken

Arbetsgruppen Rädda Lillsjöparken Arbetsgruppen Rädda Lillsjöparken Augusti 2006 Lillsjöparken sluter sig som en grön ring kring Lillsjön i Ulvsunda. Den är en omistlig del i Lillsjöns rekreationsområde och måste bevaras för framtiden.

Läs mer

Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna. arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då

Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna. arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då människor från alla världens hörn samlas för att demonstrera

Läs mer

Men dom glömde pensionärerna! Med moderat politik skulle du ha tusen kronor mer på kontot. Varje månad. Dom sa:

Men dom glömde pensionärerna! Med moderat politik skulle du ha tusen kronor mer på kontot. Varje månad. Dom sa: Dom sa: Med moderat politik skulle du ha tusen kronor mer på kontot. Varje månad. Men dom glömde pensionärerna! Detta är en affisch från Socialdemokraterna Med moderat politik skulle du ha tusen kronor

Läs mer

Hemtjänst och hemsjukvård kallas tillsammans hemvård.

Hemtjänst och hemsjukvård kallas tillsammans hemvård. Hemvård Hemtjänst och hemsjukvård kallas tillsammans hemvård. Avgiften för hemvård betalas månadsvis, 12 månader om året. Räkningen skall betalas senast den siste i månaden. Även om du anlitar en annan

Läs mer

DN/Ipsos: Flyktingopinionen och regeringens hantering av flyktingsituationen 5 november 2015

DN/Ipsos: Flyktingopinionen och regeringens hantering av flyktingsituationen 5 november 2015 DN/Ipsos: Flyktingopinionen och regeringens hantering av flyktingsituationen november 01 Kontakt: nicklas.kallebring@ipsos.com, david.ahlin@ipsos.com 01 Ipsos. All rights reserved 01 Ipsos. Ska Sverige

Läs mer

SAMSAM 1b 01 ekonomi.notebook. January 16, 2015. Vad är ekonomi?

SAMSAM 1b 01 ekonomi.notebook. January 16, 2015. Vad är ekonomi? Vad är ekonomi? 1 Vi har bara en jord. Dess resurser är begränsade. Ekonomi är hushållning av begränsade resurser. pengar, arbetskraft, miljö, råvaror, energi Vad ska produceras? Vad ska vi lägga vår energi

Läs mer

OMVÅRDnad GÄVLE. Maxtaxa 2015. Hjälp i hemmet

OMVÅRDnad GÄVLE. Maxtaxa 2015. Hjälp i hemmet OMVÅRDnad GÄVLE Maxtaxa 2015 Hjälp i hemmet Maxtaxa 2015 Hjälp i hemmet Gävle kommun har en övre gräns för hur mycket omvårdnaden får kosta varje person per månad. Det kallas maxtaxa och beloppet är 1

Läs mer

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val.

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Jag bryr mig om valet i höst! För jag tror på alla människors lika värde och rätt. Och jag vägrar ge upp.

Läs mer

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN Film och diskussion VAD ÄR PROBLEMET? Filmen Ett fönster mot världen är en introduktion till mänskliga rättigheter. Den tar upp aktuella ämnen som kvinnors rättigheter, fattigdom,

Läs mer

Alla inkomster påverkar rätten till försörjningsstöd

Alla inkomster påverkar rätten till försörjningsstöd Försörjningsstöd Försörjningsstöd är ett ekonomiskt bistånd som betalas ut av kommunens socialtjänst. Alla som bor i Sverige och inte kan försörja sig själva eller bli försörjda på annat sätt har rätt

Läs mer

Övrigt försörjningsstöd som kan ansökas om och som inte ingår i riksnorm

Övrigt försörjningsstöd som kan ansökas om och som inte ingår i riksnorm Rätt till ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd Beslutet innebär alltid en bedömning. Försörjningsstödet omfattar det mest grundläggande behoven som mat, boende kostnader, kläder, sjukvårds- och läkemedelskostnader,

Läs mer

Implementeringen av de åtgärder som nu överenskommits ska gemensamt följas upp.

Implementeringen av de åtgärder som nu överenskommits ska gemensamt följas upp. Sverige och Europa står mitt i en enorm uppgift att ge människor som flyr från krig, förföljelse och förtryck en trygg tillvaro. Mot bakgrund av att antalet personer som sökt asyl i Sverige ökat kraftigt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716); utfärdad den 27 juni 2013. SFS 2013:648 Utkom från trycket den 9 juli 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om utlänningslagen

Läs mer

Maxtaxa 2010. Särskilt boende

Maxtaxa 2010. Särskilt boende Maxtaxa 2010 Särskilt boende Maxtaxa 2010 Särskilt boende Gävle kommun har satt en övre gräns för hur mycket omvårdnaden får kosta varje person per månad. Det kallas maxtaxa och beloppet är 1 696 kronor/månad

Läs mer

I skuggan av REVA Papperslösas hälsa och tillgång till sjukvård

I skuggan av REVA Papperslösas hälsa och tillgång till sjukvård I skuggan av REVA Papperslösas hälsa och tillgång till sjukvård Region skånes policy 2008 2011! Vuxna fd asylsökande, så kallade gömda, får rätt till omedelbar vård och vård/ tandvård som inte kan anstå,

Läs mer

Politisk teori 2 2014-03-08 Viktoria Stangnes 733G36 19911030. Politisk teori 2 promemoria

Politisk teori 2 2014-03-08 Viktoria Stangnes 733G36 19911030. Politisk teori 2 promemoria Politisk teori 2 promemoria Politisk teori 2 promemoria Tes Den 31:e december 2013 stod 626 personer i väntelista till en njure. Om man räknar bort hur många som fick njure från en levande och inte hamnade

Läs mer

Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115

Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115 Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115 Om Sektor 3 och United Minds United Minds är ett analys- och rådgivningsföretag med huvudkontor i Stockholm. Genom undersökningar och analyser

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 27 Fredag 24 september 2010 Så röstade Sverige Det har varit val i Sverige. Det var ett spännande val som innebär att mycket kan förändras i Sverige. Moderaterna blir starkare, socialdemokraterna

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR BIHANG Ansv. utg.: Siv Gyllix 2014 Nr 106 Motion av Magnus Olsson (SD) angående att säga upp avtalen med Migrationsverket och Länsstyrelsen i Skåne län (Dnr STK-2014-200)

Läs mer

Barn i världen - fattiga och rika, är alla lika?

Barn i världen - fattiga och rika, är alla lika? Tema Barn i världen - fattiga och rika, är alla lika? Uppstart: VI inleder med en diskussion i klassen. Klassen delas in i grupper om 4-5 elever (grupperna ska bestå under arbetets gång). Som vanligt när

Läs mer

MAJORITET FÖR MER VINDKRAFT KRYMPER

MAJORITET FÖR MER VINDKRAFT KRYMPER MAJORITET FÖR MER VINDKRAFT KRYMPER PER HEDBERG T illgång på energi är en viktig komponent för länders utveckling, ekonomi och välfärd. Frågan som aktualiserats under de senaste årtionden är, inte minst

Läs mer

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Taxa för hemvårdsavgift Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Taxa Socialnämnden Socialtjänsten Antagen 2012-11-12, Kf 87/12 Ansvar Socialchefen Hemvård Hemtjänst och

Läs mer

Trygghetslarm Trygghetslarm kostar 208 kronor per månad. Extra larmknapp kostar 52 kronor per månad.

Trygghetslarm Trygghetslarm kostar 208 kronor per månad. Extra larmknapp kostar 52 kronor per månad. Sida 1(5) Avgifter för hemtjänst i eget boende Kommunen har enligt socialtjänstlagen rätt att ta ut avgifter för den service och personliga omvårdnad som ges inom hemtjänsten. I denna skrift kan du läsa

Läs mer

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det.

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det. Idag handlar mycket om val. Den 15 maj är det omval till Regionfullmäktige. Alla vi som bor i Västra Götaland ska återigen gå till vallokalen och lägga vår röst. Idag med alla val är det lätt att bli trött,

Läs mer

IT-INFRASTRUKTURPROGRAM FÖR FALKENBERGS KOMMUN 2001-12-13

IT-INFRASTRUKTURPROGRAM FÖR FALKENBERGS KOMMUN 2001-12-13 IT-INFRASTRUKTURPROGRAM FÖR FALKENBERGS KOMMUN 2001-12-13 FALKENBERGS KOMMUN 2001-12 13 Ekonomienheten Vår ref: Thorbjörn Larsson 2 IT-infrastrukturprogram för Falkenbergs kommun. Kommunens policy i IT-frågor.

Läs mer

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531 1( 6) Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531 Datum Datum Bakgrundsvariabel Syssels Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 1 Pensionär 2 Arbetslös 3 Förvärvsarbetande 4 Studerande 5 Hemarbetande

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

Viktigt inför kommunalvalet 2014 - så här tycker partierna i Täby - om Villkoren för Personer med Kognitiv Funktionsnedsättning

Viktigt inför kommunalvalet 2014 - så här tycker partierna i Täby - om Villkoren för Personer med Kognitiv Funktionsnedsättning Viktigt inför kommunalvalet 2014 - så här tycker partierna i Täby - om Villkoren för Personer med Kognitiv Funktionsnedsättning Enkätsvar från partierna inför kommunalvalet i Täby om de framtida villkoren

Läs mer