EU-avgiften ligger netto på 22 miljarder kr per år. U-landsbiståndet kostar ca 35 miljarder kr, dvs mer än 1% av BNP. Nettokostnaden för invandringen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EU-avgiften ligger netto på 22 miljarder kr per år. U-landsbiståndet kostar ca 35 miljarder kr, dvs mer än 1% av BNP. Nettokostnaden för invandringen"

Transkript

1 Lägg om kursen! dag, vindstilla och med blå himmel. Passagerarna på Titanic roade sig på precis som det skulle. Det var i april 1912 som fartyget givit sig ut på sin jungfruresa av 2207 människor ombord omkom. Katastrofen väckte stor uppståndelse i Europa och USA: Detta så stora och tekniskt avancerade fartyg hade ansetts vara osänkbart. Hur kunde det sjunka? Sedan länge har vi fått höra att Sverige är ett rikt land. Sant är att Sverige en gång har varit rikt och legat i topp i OECD:s välfärdsstatistik. Det var en position som erövrades genom svenska resurser, skickligt företagande och hårt arbete, god utbildning och hög arbetsmoral. Industrin hade tillgång till billig utbyggd vattenkraft. Sverige utgjorde på 1960-talet själva modellen för ett gott samhälle, med ekonomisk trygghet för alla. Visionen av ett folkhem var förverkligad. Men är denna situation av välstånd, denna ställning som rikt land, garanterad för all framtid? Varningssignalerna är nu många - de mörka molnen hopar sig i skyn! Skattetrycket i Sverige är redan högre än i nästan något annat land. Ändå räcker inte pengarna. Både Vänsterpartiet och Socialdemokraterna talar om ytterligare skattehöjningar. Men vart tar alla skattepengarna vägen? Man kan tala om ett antal läckage. Sverige har en statsskuld på drygt miljarder kronor. Betalning av räntorna på denna kostar ca 27 miljarder varje år. Byråkratin är gigantisk, och växande. Regeringskansliet började växa redan på Perssons tid och har under Reinfeldt accelererat ytterligare. Enligt tidskriften DSM var antalet befattningshavare i denna byråkrati år 2011 uppe i Flera nya myndigheter har tillkommit (bl.a. Tillväxtver- Angränsande kostnader är överklassens och nomenklaturans förmåner, i form av fantasilöner och bonusar, pensionsavtal och fallskärmar. EU-avgiften ligger netto på 22 miljarder kr per år. U-landsbiståndet kostar ca 35 miljarder kr, dvs mer än 1% av BNP. Nettokostnaden för invandringen uppgår, enligt ekonomidocenten Jan Tullberg, till 110 miljarder kronor. per år. Andelen ej förvärvsarbetande bland utomeuropeiska invandrare är ca 50 procent. Brottsligheten, särskilt våldsbrottsligheten, har ökat markant i Sverige under det senaste halvseklet. Antalet anmälda misshandelsfall uppgick år 2012 till ca ! BRÅ har gjort beräkningar som visar att ett enda misshandelsfall kan orsaka samhället kostnader på 70 miljoner kr under en livstid. Sverige satsar 4,7% av BNP på utbildning, vilket är mer än vad andra OECD-länder gör. Skolan måste få kosta, men problemet är ineffektiviteten, som gör att mycket blir bortkastade pengar. Ineffektiviteten förklaras av slapphet mot störningar i klasserna, plötsligt inkomna nyinvandrade elever i ordinarie klasser samt brist på tydliga krav på inlärning. Titanic hade inte behövt gå under. Kollisionen hade kunna undvikas, förutsatt att man: A. I förväg upptäckt isberget B. Utan dröjsmål vidtagit nödvändiga åtgärder, dvs girat undan. täcka Sveriges position. Sedan gäller det att genomdriva en politisk kursomläggning. Utan ytterligare dröjsmål. Jan Milld EN ANNAN SIDA av saken, när skolan misslyckas, är att det påverkar arbetslöshet och produktion. Också det höga skattetrycket och den ökande brottsligheten får här betydelse. Det blir svårt för småföretagare att få lönsamhet i sin verksamhet. Björn Hammarbäck

2 UTGIVARE Vi som framställt detta infoblad är: REDAKTÖR Jan Milld, pensionerad bussförare. Uppväxt i Stockholm, nu boende i Dalarna. ANSVARIG UTGIVARE Björn Hammarbäck, lantmästare, pensionerad, nu boende i Västmanland. Vi har tidigare samarbetat kring gratistidningen SVIC ( Sverige i Centrum ) , som framförallt delades ut vid kollektiv- artikeln Paralleller. Denna tabloid, Lägg om kursen! är framställd främst för gratisutdelning till hushåll. Allt arbete sker ideellt. Tryckningen har bekostats helt genom frivilliga bidrag, distributionen sker genom egna arbetsinsatser från människor som sympatiserar med tabloidens budskap. Vill du medverka i det fortsatta utdelningarbetet i ditt län eller på din ort? Hör då av dig till Varje ekonomiskt bidrag är också välkommet! Postgiro: Svenska intressen Det är omöjligt att ta upp Sveriges situation år 2013 och de problem vårt land står inför, utan att komma in på den invandringspolitik som makthavarna bedriver. överens om att vilja hjälpa människor i nöd. Men Sverige kan inte lösa alla världens problem. Blir t ex behovet av sjukvård en grund att få komma till Sverige, bo här och bli försörjd med svenska skattemedel - då hit. Och då blir kostnaderna högre än vad vi kan klara av, då undermineras vår egen trygghet och välfärd. av nödlidande människor. Här kan invändas att de riktigt fattiga inte lyckas ta sig ända till Sverige. De stämmer kanske. De som kommit hit och fått stanna hör inte till de mest nödlidande eller mest förföljda. Det betyder samtidigt, att om syftet med asylsystemet var att har måluppfyllelsen varit låg. Samtidigt har kostnaderna varit höga. Jämfört med andra nordiska länder eller EU-länder har Sverige tagit haft en större anhöriginvandring var ett rekordår, med Paralleller Det är framförallt två politiska frågor, där våra synsätt har sammanfallit. Det a) invandringspolitiken b) rovdjurspolitiken. Vad som slagit oss är de många likheterna mellan dessa två frågor. I båda fallen kan, grovt sett skönjas två parter: 1. Tillskyndarna av den förda politiken, som inte själva drabbas av dess konsekvenser, då de bor på tryggt avstånd från de problem som följer. 2. Motståndarna, som drabbas av konsekvenser- tande i media och politik uppehållstillstånd. Det måste vara legitimt att se även till svenska intressen! niskor även i Sverige! År 2009 var det svenskar som inte hade råd att gå till tandläkaren, och nu ska Folktandvården höja sina priser. Svensk invandringspolitik har havererat: som blir kvar i Sverige ef- tingar, med konstaterade skyddsbehov. 95% av de asylsökande vill inte/kan inte styrka sin identitet. sin asylansökan eller inte ens sökt uppehållstillstånd stannar kvar i Sverige. I massmedia kallas de papperslösa och de åtnjuter sociala förmåner som bidrag, skolgång och sjukvård! får uppehållstillstånd i Sverige är anhöriginvandrade. har till stor del gällt okvali- betslösheten redan är hög i Sverige. görs av unga asylsökande, de som i propagandan benämns ensamkommande. Beträffande t ex den svenska journalistkåren har konstaterats att få själva bor i invandrartäta bostadsområden. Sakine Madon i Expressen den 4/7-09: journalister trängs på Södermalm, medan det i Rosengård bor sju och i Angered tio. På motsvarande sätt förhåller det sig i vargfrågan. En stor majoritet av befolkningen i storstadsområden och södra Sverige anser att vargar ska förekomma i vilt tillstånd och utanför hägn, där det lever människor. Ställs frågan om man vill ha vargar inpå sin egen kr/dygn. arbetande bland svenskar i åldrarna år var år 2011 ca 15 procent. För utomeuropeiska invandrare var andelen 50 procent. av Sveriges befolkning, men konsumerar 60% av kommunernas försörjningsstöd. nader, d v s svenska skat- ringen, uppgår till mer än 100 miljarder kr/år. En kursomläggning i invandringspolitiken skulle konkret kunna betyda: kan endast för personer som visar upp sina pass och resehandlingar vid gränsen. ta, uppehållstillstånd ska vara regel husknut blir dock svaret ofta(st) ett annat. Där varg faktiskt förekommer i vilt tillstånd - främst i Dalarna och angränsande län - är opinionen en annan. Vid två olika tillfällen har kommuninvånare i lokala folkomröstningar fått chans att ge sin mening till känna i dessa två frågor: av utvisning av personer utan uppehållstillstånd i Sverige social misär ska inte vara grund för uppehållstillstånd i Sverige som tar hit anhöriga. På baksidan av denna tabloid redovisas en namninsamling med krav på folkomröstning om den fortsatta invandringspolitiken. mottagning och 2006 i fyra dalakommuner om rätt att freda sig mot vargangrepp. I båda fallen blev utslaget entydigt. En parallell ligger även i tillmälena: kritiker påklistras etiketter om och hat. Björn Hammarbäck Jan Milld Är det vargar som beslutat om den förda rovdjurspolitiken?

3 Massmedia med agenda WLVND WLOO GHQ I UGD LQYDQG- ULQJVSROLWLNHQ RFK I UHVSUn- NDU HQ UHVWULNWLYDUH OLQMH 0nVWH GHW PHGI UD DWW PDQ W\FNHU LOOD RP HQVNLOGD LQGL- vider? 2. Islamofob 6\IWDU Sn GHP VRP YLOO KD PLQVNDG LQYDQGULQJ IUnQ PXVOLPVND OlQGHU RFK HO- OHU PRWVlWWHU VLJ VKDULDODJDU L 6YHULJH 0nVWH GHW EHW\GD HQ VMXNOLJ UlGVOD I U LVODP RFK PXVOLPHU" Varje år betalas över en halv miljard kronor av skattemedel i presstöd. Ändå har dagspressen all- varliga problem. Tidning- ar läggs ned eller tvingas till nedskärningar med avsked av journalister och annan personal. past lyckas. Dagspressen L 6YHULJH lu SnIDOODQGH HQ- kelriktad, både i nyhets- värdering och åsiktsin- riktning. 5DVLVW 'HWWD EHJUHSS KDU JLYLWV HQ Vn GLIIXV RFK YLG LQQHE UG DWW GHW L SUDNWLNHQ EOLYLW EDUD HWW VNlOOVRUG DWW NOH- Sedan länge har tidningar- tapå envar man tycker illa QD IUnQJnWW GLVWLQNWLRQHQ RP mellan mellan nyheter och politiska kommenta- )O\NWLQJ Vad ligger bakom denna rer. $QYlQGV UXWLQPlVVLJW RP utveckling? XWOlQQLQJDU VRP YLOO VWDQQD (Q IDNWRU lu KnUGQDG konkurrens på annons- marknaden och minskade annonsintäkter. Ett exempel på hur man lå- ter nyheter och propaganda À\WD VDPPDQ YDU $IWRQEOD- GHWV RFK ([SUHVVHQV IUDPVL- dor på valdagen 2010, med WLOOVNU\QNODGH 6' YDOVHGODU (Q DQQDQ lu IUDPYl[WHQ av nya medier, dels gra- -RXUQDOLVWHUQD VHU LQWH tistidningar, dels internet OlQJUH VRP VRP VLQ SULPlUD och television. XSSJLIW DWW RSDUWLVNW UDS- L 6YHULJH lyhq GH VRP InWW DYVODJ Sn DV\ODQV NDQ GH VRP lqqx LQWH InWW VLQ DQV - NDQ EHKDQGODG RFK GH VRP LQWH HQV V NW DV\O 5. Ensamkommande À\NWLQJEDUQ 'HVVD lu RIWD I\OOGD nu HO- OHU PHU RFK DOOWVn YX[QD LQWH EDUQ SRUWHUD RFK VSHJOD YHUNOLJ- KHWHQ,VWlOOHW KDU PDQ HQ SROLWLVN DJHQGD GlU 6. Papperslös +lu DYVHV LOOHJDOD LQYDQGUD- PHGERUJDUQD VND XSSIRVW- UH VRP YDQOLJHQ VMlOYD JMRUW UDV L HWW EHVWlPW WlQNDQGH VLJ DY PHG VLQD LG KDQG- OLQJDU RFK UHVHGRNXPHQW Vavra Suk, redaktör för Nya SROLWLNHU RFK P\QGLJKHWHU HOOHU YlJUDU YLVD GHVVD I U VYHQVND P\QGLJKHWHU Tider:...människor som VND GULYDV WLOO YLVVD EHVOXW (Q I UNODULQJ NDQ RFNVn ligga i att många svensk- ar tröttnat på propagan- dismen i den etablerade pressen. W\FNHU QQV GHW MX JRWW RP Vn YDUI U VNXOOH QnJRQ YLOMD EHWDOD I U DWW OlVD MXVW YDG Qn- JRQ Sn '1 HOOHU $IWRQEODGHW tycker? I synnerhet när tyck- DQGHW RIWD EDUD lu HQ XSSUHS- QLQJ DY YDG DOOD DQGUD L EUDQ- schen tycker. $QYlQGQLQJHQ DY PLVVYLV- DQGH EHJUHSS ODGGDGH QHJDWLYW HOOHU SRVLWLYW KDU EOLYLW Vn YDQOLJW RFK Vn VDP- RUGQDW SnJnWW Vn OlQJH L PDVVPHGLD DWW In OlQJUH QRWHUDU GHW %HJUXQGD GHVVD exempel: 3UHVVW GHW V\IWDU WLOO DWW YlUQD HQ PnQJIDOG DY U V- )UlPOLQJV HQWOLJ ter, men detta har knap- 6\IWDU Sn GHP VRP lu NUL- $OWHUQDWLYD PHGLD 3n LQWHUQHW QQV HWW VWRUW antal LQIRUPDWLYD ZHEE- sidor VRP WDU XSS GHW VRP VWRUD PDVVPHGLD I UWLJHU Här kan rekommende- UDV Fria Tider (www. IULDWLGHU VH och 5LNWLJD 1\KHWHU (KWWS ZZZ NLPPRD VH UQ ) 9LOND DOWHUQDWLY QQV Gn WLOO HWDEOHUDGH PDVVPHGLD" 'HQQD JUDWLVWDEORLG lu HWW H[HPSHO 'HW QQV lyhq YHFNRWLGQLQJDU I U SUH- numeration SDUWLREHUR- ende 'LVSDWFK,QWHUQDWLR- QDO och 1\D 7LGHU <RXWXEH KDU RFNVn HWW XW- EXG DY OPHU ) U GHQ VRP NDQ HQJHOVND U\VND HOOHU VSDQVND QQV 5XVVLD 7RGD\ XWUHQVDG IUnQ VDPWOLJD EH- WDONDQDOHU Sn VYHQVN 79 ZZZ \RXWXEH FRP UW Ett annat återkommande moment är mörkningar i 'H OlVDUH HOOHU O\VVQDUH VDPEDQG PHG EURWW VRP YLOO YHWD VDQQLQJHQ kring förövare av allvarliga (IWHU PRUGHW Sn VYHQVNDQ YnOGVEURWW NDQ LQWH I UOLWD -RQQD 5DVN L 1RUJH WDODGH VLJ WLOO HWDEOHUDGH PHGLD GH DOOD VWRUD WLGQLQJDU RP I U- PnVWH Jn WLOO DOWHUQDWLYHQ YDUQD VRP VYHQVNDU, VMlOYD YHUNHW YDU GH XWULNHV $QWDOHW DQPlOGD PLVVKDQ- I GGD KDGH LQWH HQV VYHQV- GHOVIDOO lu QX QlUD ND PHGERUJDUVNDS SHU nu L 6YHULJH 2oKVE MRXVIWWERXE ½PQIV %HSPJ,MXPIV FPMV ERXMVEWMWX watch?v=lkdeyum0-og -RHMERIVRE Q}XIV KPSFEPMWXIV watch?v=fange-o0v-k %RXMVEWMWQ! ERXM ZMXMWQ WZIRWO XI\X watch?v=qaebopgpp0k

4 Gratis vård - åt vissa Fasansfullt, skrek de. Ras- många blonda och blåögda, Nu kommer vi till en intressant aspekt: Föreställ er att tandsköterskan på Folktandvården tar emot en kvinna i slöja, med typiskt arabiskt utseende som på bruten engelska säger: No English, il- hon att ifrågasätta kvinnan? Be henne visa papper på att hon är illegal? Givetvis en omöjlighet och allt ifrågasättande kommer att kallas ra- Ur Dispatch International, nr 15: Samtidigt som regeringen bett polisens Reva-grupper att jaga illegala invandrare för att avvisa dem från Sverige, beslutar riksdagen att samma människor ska ha nästan gratis sjuk- och tandvård. Från 1 juli är det inte bara asylsökande som får skattesubventionerad vård, utan även de som redan fått avslag på sin asylansökan eller inte ens sökt asyl. Och allt ska betalas av de svenska skattebetalarna... Alla riksdagens partier utom Sverigedemokraterna, SD, har aviserat att de ska rösta ja till regeringens proposition SD säger nej av tre skäl: att det är orättvist, att det är praktiskt svårt att kontrollera och att det riskerar att ta kål på hela tanken om reglerad invandring. - Vi vet att särskilt pensionärer har svårt att betala för mediciner och tandvård. Vad sänder det för signaler att de som betalat skatt i hela sitt liv inte har råd med tandvård, sig illegalt i Sverige får laga alla sina tänder för 50 kronor? säger Per Ramhorn, vårdpolitisk talesperson för SD. I en ledarkommentar skriver Ingrid Carlqvist, under rubriken Gratisgalenskapen : Nu tror jag att det på allvar slagit slint i huvudet på såväl regeringen som de rödgröna oppositionspartierna. Att de inför en sådan fullständigt galen regel som gratisvård för alla illegala invandrare (och alla andra med rätt utseende som kan hävda att de är illegala), tyder på att de antingen medvetet vill köra Sverige fullständigt i botten eller att de struntar i vilket. Som vanligt ställer man sig frågan: Varför? Är tillfredsställelsen av att framstå som godats i världen så stor att de faktiskt struntar i att det de gör är själva motsatsen till godhet? Och därefter: Hur länge ska svenska skattebetalare (ursvenskar och arbetande invandrare) acceptera att deras pengar går till människor som inte har rätt att vara här? En aspekt som jag antar att de inte har tänkt på är att gratisvården öppnar för ett vet alla hur hemskt det enligt vänsterfolk och mainstreamjournalister är att polisen kontrollerar och upptäcker invandrare genom att be dem visa legitimation, efter att de till exempel ertappats utan giltig biljett på tunnelbanan. Nästa dag kommer en blond och blåögd, obeslöjad kvinna till Folktandvården. På bruten engelska säger hon: No svenska, ryska eller tyska men hur ska tandsköterskan lera? Mörk, beslöjad kvinna får gratis tandvård - blond obeslöjad kvinna skickas på porten? Min gissning: inga Redan på 1990-talet skev jag där jag kritiserade den naiva svensk inställningen till folks moral. Det är som om alla politiker och myndighetspersoner tror att människor från de mest korrupta diktaturer i världen genomgår en fullständig metamorfos så fort de sätter fötterna på svensk mark. Som om alla som kommer hit genast lägger sig till med svensk skattemoral (om den nu fortfarande existerar) got som för många varit den enda möjligheten att överleva i hemlandet. Att införa en regel som tvingar invandrare med rätt ras- tala tiotusentals kronor eller en 50-lapp för tänder, är att be om problem. Stora problem. Säkert skulle många ursvenskar också ta chansen att fuska - om det nu inte varit för att de tillhör den enda ras som får svårt att slinga igenom som illegal. Ur Nya Tider, vecka 15/2013: Utanför Göteborg har en Än så länge är uppgifterna knapphändiga Föräldrarna hade uppsökt akuten, men skickades hem pga att sjukhuset inte hade plats för dem. När Nya Tider ringer upp mamman säger hon att det verkar vara anlagt att Sahlgrenska skickar hem barn som uppenbart behöver vård. Allt snävare budget gör det svårt för landets sjukhus att ge alla patienter den omvårdnad som skulle behövas. Så sent som 2011 rapporterades det om ett tusen neddragna tjänster. Året därefter kom ytterligare sparpaket på 250 miljoner. Trots de gigantiska besparingarna har Sahlgrenska gjort sig kända för att öka sin generositet mot åtminstone en grupp, de så kallade papperslösa. Tidigare har dessa illegala haft samma sjukvård som vilka andra som helst. Det vill säga akut vård,... Efter en uppgörelse mellan Moderaterna och Miljöpartiet har detta utökats... till att illegala numer kan besöka valfri svensk sjukinrättning och tandläkarmottaning, och anonymt få hjälp med alla typer av sjukdomar. Alltså även lindrigare åkommor som vare sig är smärtsamma, akuta eller farliga. Vården är gratis. Sahlgrenska i Göteborg tillhör de inrättningar som redan innan uppgörelsen erbjöd illegala särskilda förmåner. I en ledarkommentar skriver Vavra Suk, under rubriken Prioriteringar : generös, men politikernas ansvar är först och främst mot sina uppdragsgivare, svenska medborgare. Att lasta på svensk vård ytterligare bördor, när den redan går på knäna, är ett svek som i femåringens fall fått tragiska konsekvenser. Vi ser vilka prioriteringar politikerna gör och vilka det är som prioriteras bort. Priserna hos Folktandvården höjs med drygt 2 procent nästa år. (SvD den 20/4 2013) År 2009 avstod svenskar från tandvård pga kostnaden. PRENUMERATION Dispatch International, papperstidningen, kostar kr per år. Prenumerant blir du genom att sätta in denna summa på bankgiro Om man inte visste bättre kunde man tro att alltihop är en sinister plan att göra vita svenskar till rasister på riktigt. Att vi förväntas betala för alla andra samtidigt som våra egna förmåner bit för bit skärs ner, är bästa grogrunden för hat. I sanning en sorglig utveckling. PRENUMERATION Nya Tider, veckotidning, kosta 545 kr per år. Prenumerant blir du genom att sätta in denna summa på bankgiro (mottagare AlternaMedia )

5 Frågor om rättvisa ÄFS Kostnadsjämförelser Ur Riksdag&Departement, den 29/2 2012: Migrationsverket betalar i extremfall kronor per dygn för asylsökande ensamkommande ungdomars boende. Verket måste ställa högre krav på de avtal som träffas, anser Riksrevisionen. ensamkommande unga varierar mellan och kr per individ och dygn. plats på ett särskilt ungdomshem förra året i genomsnitt kronor per person och dygn. häkte kostade år 2010 i genomsnitt kronor per dygn. En plats på en sluten anstalt låg på kronor per dygn. Hur omsätta dessa beloppet till något gripbart, för en pensionär? En ganska stor grupp svenska pensionärer kan få betala c:a kronor i skatt per månad. Omräknat per dag blir det 100 kronor. Hur många sådana pensionärer krävs det, för att hålla ett av dessa barn igång i Sverige? Om vi håller oss till det lägre beloppet, dvs kr/dag, så blir bilden denna. Det skulle krävas 30 pensionärers skatteinbetalningar för ett barn (de är oftast i övre tonåren eller äldre). Det totala antalet individer av detta omhändertagandekrävande slag som under år 2012 komma till Sverige uppgick till Sammanlagd kostnad: drygt. Det motsvarar totalt mer än pensionärer. Fick dessa pensionärer själva bestämma skulle de nog hellre dirigera sina skattemedel till något annat. T ex ett helt frukostägg om dagen eller ägg i pyttipannan till envar på svenska äldreboenden. Så vänd på perspektivet: Hur många ägg åt gamlingar på äldreboenden skulle kostnaderna för ett enda barn kunna räcka till? Utgår vi alltjämt från kr/dygn, samt att ett ägg kostar 2 kr, då räcker det till gamlingar. Kostnaderna för barn skulle då kunna förse samtliga gamlingar med inte bara ett, dag. Från SR-webben 2/5-13: Regeringen föreslår med stöd av Miljöpartiet att landets kommuner från den 1 januari nästa år ska kunna tvingas ta emot ensamkommande, asylsökande barn och unga. Så är läget Många utomeuropeiska invandrare t ex somalier som uppger denna höga ålder kan i verkligheten vara åtskilliga år yngre. Närmare 100 procent uppvisar inga ID-handlingar eller andra dokument som på ett trovärdigt sätt styrker deras uppgifter om identitet och därmed ålder. För ensamhushåll kan ÄFS kontantbelopp plus betald hyra motsvara mer än vad många svenska pensionärer får ut efter skatt. ÄFS ger en dubbel orättvisa: svensk pension utan att ha arbetat i Sverige och bidragit till den svenska ekonomin. Äldreförsörjningsstödet beslöts i partipolitisk enighet av riksdagen år 2001 och trädde i kraft år Syftet var att avlasta kommunerna utgifter för äldre invandrare. Genom ÄFS kunde statistiken för socialbidragen hyfsas, samtidigt som kommuners ovilja att ta emot ÄFS utgår dels med ett kontantstöd, dels med ett belopp för att täcka bostadshyra. Kontantstödet låg år 2013 på kr för ensamstående och litet mer än kr för gifta/ sambo, per månad. För boendekostnader kan stöd utgå med upp till kr. För ensamstående med hög hyra kan detta ge sammanlagt över Hela beloppet blir till skillnad från vanlig pension skattefritt! Vanliga svenska pensionärer blir lidande när börsen faller, då minskar pensionsbeloppen. ett garanterat belopp. Till detta kommer att ÄFS inte är avgiftsgrundande inom äldreomsorgen. Det innebär bl.a gratis hemtjänst, färdtjänst, glasögon, mediciner och tandvård för dem som har ÄFS. För en vanlig pensionär uppgår avgiften för hemtjänsten till kr/mån beroende på inkomst och boendekostnad. Kostnaderna för mediciner kan uppgå till 1800kr/år. Kostnader för tandvård och specialglasögon kan bli betungande. Dessutom: ÄFS- reglerna tilllåter skattefria utländska inkomster och stipendier upp till kronor utan att räkna ned ÄFS. De som har ÄFS har rätt att bo i hemlandet under ett antal månader i följd utan att pensionen upphör 12 månader för EU-länder, 3 månader utanför EU. Detta kan betyda en gratis semestervistelse som inte ligger inom räckhåll för svenska pensionärer. Det ger samtidigt möjligheter till extrainkomster genom att hyra ut lägenheten i Sverige. Hur effektiv blir kontrollen av hur länge vederbörande faktiskt är ner sig? Vandringshistoria - Det cirkulerar en text på nätet om hur mycket ersättning invandrare får i etableringsre- ståendena, och fakta i målet tementet. Sedan etableringsreformen trädde i kraft får en nyanländ arbetslös invandrarmamma med tre barn följande bidrag varje månad kr i etableringsersättning kr i etableringstillägg kr i bostadsbidrag kr i barnbidrag kr i underhållsstöd = kr i månaden skattefritt. Mer korrekt beräkning för en ensamstående mamma som pluggar svenska och deltar i andra insatser på heltid, med tre barn över 11 år utan någon kr i etableringsersättning kr i etableringstillägg utsatt en hyra på kro kr i barnbidrag derhållsstöd för tre barn i = kr Detta har man rätt i under högst två år, och förutsätter att den ensamma mamman deltar på heltid i utbildningar...

6 Är Miljöpartiet de Gröna ett miljöparti? Nej, i varje fall inte i den bemärkelsen att miljön för detta parti är den viktigaste politiska frågan. Viktigast för Mp är istället invandringen. Godast blir där den, som förespråkar mest av kravlös och okontrollerad omsorgsinvandring. Ett bättre partinamn, en riktigare varubeteckning, vore därför Invandringspartiet de Goda. Centerpartiet för ökad arbetskraftsinvandring trots att arbetslösheten i Sverige är hög, trots att de som invandrat till vårt land under de senaste decennierna i liten utsträckning fått arbeten eller överhuvudtaget visat intresse för Invandringspartiet de Goda att komma i arbete. Eftersom bidragsförsörjning ofta ger högre inkomster. Mp varit för asylinvandring, oavsett vederbörande haft några verkliga skyddsbehov eller inte. vandring idag tre gånger så hög som asylinvandringen. För Mp är all form av invandring önskvärd. Det är partiets huvudfråga. Men det handlar inte bara om rätt att få stanna i Sverige: utlänningen ska dessutom få bidrag för sitt uppehälle, och tillhandahållas bostad. När kommuner inte har bostäder ens till sina egna invånare utlänningar (vi använder här eftersom det oftast inte rör sig om individer med skyddsbehov), då kräver Miljöpartiet att kommuner ändå ska kunna tvingas ta emot. Nyligen slöts ytterligare en uppgörelse mellan Moderater- börden av denna är att även utlänningar som vistas illegalt i Sverige ( papperslösa ) ska ges rätt till bidrag, sjukvård och skolgång. På så vis suddar man ut skillnaden mellan att vistas i Sverige med uppehållstillstånd och att göra det utan uppehållstillstånd. ligen den mellan illegala och svenskar: de förra kommer undan i stort sett gratis, där de senare måste betala stora belopp. Alla människors lika värde är en paroll som miljöpartisterna hyllar, men den stämmer illa med partiets praktik. Ett återkommande mp-krav är amnesti åt tingar, alltså utlänningar som vägrat respektera svenska verket har sådana amnestier, eller engångsbeslut som de också kallats, fattats ett otal gånger:1976, 1988, 1989, 1991, 1992, 1994, 1997 och Miljöpartiet är mao så extremt ett parti bara kan bli i invandringsfrågan. Inte bara arbetar man för en fri invandring. Till detta ska komma långtgående försörjningsåtaganden, där Sveriges skattebetalare får stå för notan. För ett miljöparti borde även offentliga miljöer vara av intresse. Vilken miljö är det som vi fått runt våra städer genom fjärrinvandringen? Jo, det förekommer skottlossningar och fysiska överfall, bränder och vandalisering, i en omfattning som vi tidigare inte varit i närheten av. Just dessa miljöproblem är vad som förmår så många svenskar (och även invandrare) att söka sig bort från invandrartäta bostadsområden och skolor. Den godhet som miljöpartisterna tror sig företräda får totalt sett ett rakt motsatt resultat. Några människor tvingas betala för Mp-politiken, på skattsedeln och genom minskad trygghet - genom sämre miljö. Boken Invandring och mörkläggning, skriven av Karl- Sandelin, har nu utkommit. Folket skall fostras beskrivs framväxten av en krati val. Under Olof Palme skulle Sverige göras till en moralisk stormakt : något som den svenska eliten inte kunde acceptera. I valet mellan att ta varningssignalerna på allvar och dra ner på invandringen och att fostra svenska folket till ökad tolerans, var valet av det se- lan den politiska och mediala eliten och det korkade folket skärps. De utlänningar som kommer till Sverige är inte oskrivna blad, skriver författarna: Den bistra sanningen är att de tar med sig också sådana drag som de ogillar i det land de lämnat bakom sig. Varför skulle man exempelvis bli solidarisk med Sverige, svenskarna och den svenska staten när man aldrig var det mot staten i det land de lämnat? Till argumentet att vi får hit välutbildade: Det är inte självklart att det är något i sig positivt med att var fjärde läkare eller tandläkare är utrikes född Det kan ju lika gärna utbilda läkare själva. Varför ska vi dränera andra länder på deras läkare och tandläkare? F.ö. är det inte bara välutbildade vi får hit: utgör anal- sökande som under senare år har tagits emot av Borlänge kommun. Några av de många uppgifter som boken förmedlar: En läsvärd bok ökade antalet personer med utländsk bakgrund i Sverige med över en halv miljon. Under samma period var ökningen för de med svensk bakgrund. Norge. till Sverige från länder utanför EU/Efta under de senaste fyra arbeten. Samtidigt fanns en halv miljon arbetslösa i Sverige. av Katrineholms befolkning år 2011, men konsumerade 67% av kommunens försörjningsstöd. Sverige med barn under åtta år har rätt till retroaktiv föräldrapenning på 180 kr per barn och dag. För tre barn i denna ålder ger det över 1/4 miljon kronor. - än något annat land sökande år Samtidigt görs hos oss inga åldersundersökningar till skillnad från i många andra länder. vandringens kostnader var 40 miljarder. Denna kan nu uppdateras. Jan Tullberg vid Handelshögskolan i Stockholm hamnar på 110 miljarder kr/ år. Miljöpartiet och journalistkåren. Hur kan detta totalextrema parti ha sådant stöd i väljarkåren? En förklaring kan ligga i dess stöd inom journalistkåren, som ger en välvillig mediabehandling. sig i en fredad zon när det gäller den politiska bevakningen. De granskas inte lika tufft som andra par- dierna genom sin unikt starka ställning bland svenska journalister. forskat om svenska massmedier: Det största partiet bland svenska journalister är Miljöpartiet. Hela 41 procent svarade att Miljöpartiet var det bästa partiet. Inte något parti har sedan undersökningarnas start 1989 kunnat uppvisa en Det är nästan tre gånger så stor andel som anser att socialdemokraterna eller moderaterna är bästa parti. Sverige hade en gång i tiden fri invandring. Det fungerade när vårt land var fattigt och utan sociala trygghetssystem. Den i praktiken okontrollerade invandring som nu tillämpas kan i längden inte kombineras med en välfärdsstat. Boken Invandring och mörkläggning är på 391 sidor och las-kapitel/miljopartiets-invandringspolitik/

7 EU, Sverige och freden Vem gagnas av EU? Hösten 1994 höll Sverige folkomröstning om medlemskap i EU. En majoritet på 52% röstade ja. Som ett argument för medlemskap anfördes tillgång till en gemensam marknad för handel trots att Sverige då redan hade EESavtalet. Ett annat argument var EU-priser på krogen. Framförallt lanserades EU som ett fredsprojekt. Men Sverige hade 1994 redan haft en fredsperiod i nära två sekler. Vårt land var inte särskilt krigiskt. Behövde vi EU för att hålla oss i skinnet? Eller behövde Tyskland och Frankrike Sverige i EU, för att undgå att på nytt hamna i krig med varandra? Nu kan vi väl sägas ha facit av EU som fredsprojekt, både för svensk och fransk del. det ett år innan även Sverige var med på tåget. Sverige sände trupper till andra sidan jordklotet, inom Först var de bara fredsbe- sig vid direkta angrepp. Nu har det glidit över till att även arbeta offensivt och förebyggande, dvs söka upp för nästa angreppskrig. förbudszon bombade man intensivt under ett halvt års tid. Sverige deltog med spa- till att bomberna skulle träffa sina mål. Möjligen var det svenska insatser som hösten kunde lokaliseras, gripas och torteras ihjäl. Regimen störtades och vad Frihet? Trygghet? Demokrati? angreppskriget det mot Syrien medverkar Sveri- regeringen Reinfeldt sänt i bidrag till rebellerna. Det har också konstaterats, att rebellsidan förfogar över det svenska granatgeväret Varken Sverige eller länder som Frankrike och Storbritannien har blivit fredligare pga EU. Det kan nu också konstateras, att det EU som Sverige 1994 beslöt att gå med i var något annat än det EU som Både Frankrike och Neder- omröstningar där folken förkastade de förändringar i riktning mot överstatlighet som då var aktuella. EU-ledarna lät sig inte nöja med detta, utan återkom med i stort sett samma förslag i ny förpackning. - rik Reinfeldt. En svensk anslutning till det nya fördraget drevs igenom utan folkomröstning. En grundlagsändring krävdes dock, vilken föreskriver två olika riksdagsbeslut med mellanliggande val. I praktiken kringgicks detta genom att det första beslutet togs med acklamation och utan debatt. I påföljande valrörelse debatterades heller inte det nya EU-fördraget. När det andra beslutet tog hösten gedemokraterna nej. EU-lag kriminaliserar eget utsäde Rune Lanestrands blogg: Detta är inget dåligt politiskt skämt. Men nu har Monsanto lobbyister lyckats sälja in förslag till en ny EU-lag, som, avser att kriminalisera all odling med eget utsäde, rötter, knölar, fröer, sticklingar eller delande av plantor. professionella bönder, småbrukare, hobbyodlare och privatpersoner. På samma sätt som när EU för några år sedan kom med den avskydda Frölagen som försvarades av jordbruksminister Eskil Erlandsson kan vi troligen inte räkna med något stöd från regeringen heller i och inte heller protesterade mot den tidgare Frölagen. Frölagen gjorde det omöjligt råd att hålla äldre, för klima- de stora har inget intresse att bevara vårt omistligt odlararv. Frölagen kompletteras med ett EU-omfattande förbud mot odling och uppdrivning centralt registrerat utsäde. Detta förbud innefattar också skogsbruket, och som också kriminell om en plan- själv naturligt. Parallellt med att lagen arbetas fram planeras också för en ny EU-myndighet som ska tillse att lagens implementeras (som det heter på byråkratspråk) av medlemsländerna. Mustafas Mycket hallå blev det kring att Omar Mustafa, ordförande i Islamiska förbundet, invaldes i den socialdemokratiska partistyrelsen. Mindre uppmärksamhet väckte det att Mustafas föregångare på posten som ordförande i Islamiska förbundet tidigare invaldes i riksdagen för Moderaterna och hamnade i försvarsutskottet. Till saken hör att Abdirizak Waberi gjort uttalanden om att Koranen är överordnad svenska lagar och regler. Vad som lagts Omar Mustafa till last gäller mindre någon bokstavstroende tolkning av Koranen, än påstådd antisemitism. Föredragshållare, anlitade av Mustafa, skulle ha fällt antisemitiska uttalanden. Det har dock inte klargjorts på vilket sätt: vad gör ett uttalande antisemitiskt? Räcker det med att anföra kritik mot den politik som bedrivs av makthavarna i dagens Israel? Det tongivande judar ogillar, och där medverkar svenska massmedia. Också intressant i detta sammanhang är en formulering i Omar Mustafas avskedsbrev till (S). Han talar om det muslimska samhället, som någonting skilt från det svenska samhället. Vad blir det då kvar av den gemensamma värdegrund som de politiska korrekta annars brukar kräva sådan uppslutning bakom?

8 Schweiz folkomröstar! En permanent folkomröstning kan sedan decennier sägas ha pågått om det mångkulturella projektet, där både svenskar och invandrare givit sin mening tillkänna om detta stora samhällsexperiment. De har sökt sig bort från de större städernas så kallade utsatta bostadsområden. I det tysta har de röstat med fötterna och sagt nej till den uppifrån påbjudna omdaningen. SCHWEIZ FOLKOMRÖSTAR OM ASYLINVANDRINGEN Nu kan denna möjlighet vara på väg att tas bort, genom det nya regelverket för bostadsmarknaden som gör det möjligt för kommuner att köpa bostadsrätter och sedan hyra ut dessa till personer som just tilldelats permanent uppehållstillstånd (PUT). I förlängningen kan det bli svårt att ens genom hög skuldsättning för köp av bostadsrätt komma undan mångkultur i närmiljön. En bieffekt kan bli fallande värde på bostaden, som gör att banken kanske vill ha större säkerhet för lånet. Den 9 juni röstar de schweiziska väljarna om ett lagförslag som innebär en skärpning av regelverket för asylinvandring till landet. I början av sommaren går de schweiziska väljarna återigen till valurnorna för att folkomrösta i en fråga som har med invandring att göra. Denna gång handlar det om skärpta krav för asylinvandring, något som en majoritet av parlamentets ledamöter redan ställt sig bakom. Med röstsiffrorna 121 mot 63 röstade parlamentet i september förra året ja till förslaget. Oppositionen krävde därför att folket ska få säga sitt i en beslutande folkomröstning som hålls den 9 juni i år. Enligt lagförslaget ska särskilda federala asylanläggningar upprättas som ges långtgående möjligheter att hålla problematiska asylsökare inlåsta under tiden deras asylansökan prövas. På så sätt hoppas man komma till rätta med asylsökare som håller sig undan utvisningsbeslut för att stanna kvar i landet illegalt. Den som vill söka asyl ska dessutom först ordna med ett temporärt visum, giltigt i tre månader, innan denne ansöker om asyl. De som inte ordnar med sådant visum i tid kommer att nekas asyl, oavsett asylskäl. Samtidigt försvinner möjligheten att söka asyl på schweiziska ambassader och konsulat utomlands. Andra förändringar från idag är att tidsfristen för att kunna överklaga ett avvisningsbeslut av skyddsbehövande skärpas. Exempelvis ska inte soldater som riskerar straff i sina hemländer för att de deserterat eller vägrat göra vapentjänst beviljas asyl. Med förändringarna hoppas man stävja den ökande strömmen av asylsökare och snabba upp handläggningstiden samtidigt som man upprätthåller lag och ordning i landet. Lagförslaget väntas röstas igenom med bred majoritet. De senaste veckorna har ja-sidan haft ett betryggande försprång före nej-sidan med mer än ett tiotal procentenheter. Den schweiziska direktdemokratin där medborgarna genom så kallade folkinitiativ kan begära folkomröstning i olika frågor är unik i Europa. Under förra året röstade folket i inte mindre än tolv olika frågor... Systemet kritiseras dock ofta av politiker och media i övriga västeuropa, i synnerhet i frågor som rör migration. I februari Hösten samma år hölls den uppmärksammade folkomröstningen om att förbjuda byggandet av minareter i landet och året därpå röstade det schweiziska folket om att utvisa kriminella invandrare. Båda lagförslagen röstades igenom. Istället för att ta intryck av erfarenheter och lyssna på kritik kör Moderaterna och övriga partier inom riksdagens 7-klöver bara på - rakt in i väggen. NAMNINSAMLING FÖR FOLKOMRÖSTNING OM INVANDRINGSPOLITIKEN Sverige har under de senaste decennierna haft en väsentligt mer omfattande invandring än någonsin tidigare i sin historia. Jämfört med jämförbara länder intar Sverige en extrem tätposition. Alla bör kunna vara överens om att denna invandring sedan 1980-talet i grunden påverkat vårt samhälle: Sverige har blivit ett mångkulturellt samhälle. NU måste svenska folket få ta ställning till den fortsatta kursen i invandringspolitiken och i en folkomröstning kunna välja mellan två alternativ: ringspolitiken. Värmlandsgruppen 14-7, Box 5, Grums.

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 1999 Utgiven i Helsingfors den 22 september 1999 Nr 99 101 INNEHÅLL Nr Sidan 99 Lag om godkännande av vissa bestämmelser

Läs mer

--------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

--------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- Totalt Kön Ålder --------- ----------------------- --------------------------------------------------- Man Kvinna 18-29 år 30-49 år 50-64 år 65+ år --------- --------- --------- --------- --------- ---------

Läs mer

Hög invandring och mångkulturella ideal hotar välfärdsstaten Publicerad: 2009-12-07, Uppdaterad: 2009-12-07

Hög invandring och mångkulturella ideal hotar välfärdsstaten Publicerad: 2009-12-07, Uppdaterad: 2009-12-07 SVERIGEDEMOKRATERNA OCH MEDIERNA GUNNAR SANDELIN OM SVERIGEDEMOKRATERNA OCH MEDIERNA Hög invandring och mångkulturella ideal hotar välfärdsstaten Publicerad: 2009-12-07, Uppdaterad: 2009-12-07 Invandringens

Läs mer

.DQGLGDWXSSVDWVL6WDWLVWLN (QMlPI UDQGHVWXGLHDY KlOVDRFKKlOVRUHODWHUDGOLYVNYDOLWHW L/LQN SLQJRFK1RUUN SLQJ 0DULD0XUSK\ ) URUG 8SSGUDJVJLYDUHQI UH[DPHQVDUEHWHWlU)RONKlOVRYHWHQVNDSOLJW&HQWUXPL /LQN SLQJ8SSVDWVlPQHWDWWXQGHUV

Läs mer

Vanliga fördomar om invandrare

Vanliga fördomar om invandrare Vanliga fördomar om invandrare Det pågår en massinvandring till Sverige. Det stämmer inte. I dag är cirka 15 procent av Sveriges befolkning födda i ett annat land. Statistiska centralbyrån beräknar att

Läs mer

Så går det i riksdagsvalet!

Så går det i riksdagsvalet! Så går det i riksdagsvalet! 25 mars 2010 Arne Modig David Ahlin Hur har väljaropinionen utvecklats sedan valet 2006? Sida 3 Hur ser styrkeförhållandet ut mellan Moderaterna och Socialdemokraterna? Sida

Läs mer

Mars Mottagande av asylsökande

Mars Mottagande av asylsökande Mars 2016 Mottagande av asylsökande Hur arbetar Migrationsverket med asylsökande och flyktingar? Tar ut och hjälper kvotflyktingar att komma till Sverige. Prövar asylansökningar. Ansvarar för boendet.

Läs mer

OKIFAX 5680. hjälpguide

OKIFAX 5680. hjälpguide OKIFAX 5680 hjälpguide 9DUMHnWJlUGKDUYLGWDJLWVI UDWWJDUDQWHUDDWWLQIRUPDWLRQHQLGHWWDGRNXPHQWlU IXOOVWlQGLJULNWLJRFKDNWXHOO7LOOYHUNDUHQSnWDUVLJLQJHWDQVYDUI UUHVXOWDWDYIHO XWDQI U VLQ NRQWUROO 7LOOYHUNDUHQ

Läs mer

Till dig som söker asyl i Sverige

Till dig som söker asyl i Sverige Senast uppdaterad: 2015-09-28 Till dig som söker asyl i Sverige www.migrationsverket.se 1 Reglerna för vem som kan få asyl i Sverige står i FN:s flyktingkonvention och i svensk lag. Det är som prövar din

Läs mer

Vanliga fördomar om invandrare

Vanliga fördomar om invandrare Matton Collection/Johnér Vanliga fördomar om invandrare Det pågår en massinvandring till Sverige. Det stämmer inte. I dag är cirka 15 procent av Sveriges befolkning födda i ett annat land. Statistiska

Läs mer

Shirin Pettersson Henare. Tel: 010-4855499. Teamledare på Mottagningsenheten i Borås. shirin.petterssonhenare@migrationsver. ket.

Shirin Pettersson Henare. Tel: 010-4855499. Teamledare på Mottagningsenheten i Borås. shirin.petterssonhenare@migrationsver. ket. Januari 2013 Shirin Pettersson Henare Tel: 010-4855499 Teamledare på Mottagningsenheten i Borås shirin.petterssonhenare@migrationsver ket.se Migrationsverkets uppdrag Vi prövar ansökningar från de som

Läs mer

Mars Stockholm 26 september 2016

Mars Stockholm 26 september 2016 Mars 2016 Stockholm 26 september 2016 Prognos 25 juli Fortsatt internationell flyktingkris men begränsad framkomlighet till och genom Europa Planeringsantagande för 2016 34 500 asylsökande, varav 3 000

Läs mer

2!+%, n NYTT RADIOKOMMUNIKATIONSSYSTEM 0OLISMYNDIGHETEN I 6ØSTRA ' TA LAND PLANERAR ATT B RJA ANVØNDA SIG AV DET NYA RADIOKOMMUNIKA TIONSSYSTEMET 2!+%, I FEBRUARI!LLA vbl»sljusmyndigheterv SKA ANVØNDA

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

2014-08-25 Artikeln är skriven tillsammans med min hustru, Christina Hamnö.

2014-08-25 Artikeln är skriven tillsammans med min hustru, Christina Hamnö. 2014-08-25 Artikeln är skriven tillsammans med min hustru, Christina Hamnö. Det är det här valet handlar om För de flesta politiker har det politiska engagemanget börjat i en önskan om en bättre värld,

Läs mer

Först några inledande frågor

Först några inledande frågor ISSP 2006 Siffrorna anger svarsfördelning i %. Först några inledande frågor Fråga 1 Anser Du att människor bör följa lagen utan undantag, eller finns det vissa tillfällen då människor bör följa sitt samvete

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Partierna har lämnat sina texter till Lättläst-tjänsten på Centrum för lättläst och vi har

Läs mer

Riktlinjer för vårdgivare

Riktlinjer för vårdgivare Riktlinjer för vårdgivare Policy Gömda flyktingar I vårt land finns det troligtvis över tiotusentals gömda flyktingar. Med gömda flyktingar menas personer som sökt och fått avslag på sin asylansökan och

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

Pdf- filer kräver et t hjälpprogram som het er Adobe Acrobat Reader. Acrobat Reader är en grat is programvara som du kan hämt a på den här sidan.

Pdf- filer kräver et t hjälpprogram som het er Adobe Acrobat Reader. Acrobat Reader är en grat is programvara som du kan hämt a på den här sidan. 1(5/$''1,1* 2&+,167$//$7,21 $9 $&52%$7 5($'(5 3GIGRNXPHQW Pdf- filer kräver et t hjälpprogram som het er Adobe Acrobat Reader. Acrobat Reader är en grat is programvara som du kan hämt a på den här sidan.

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:83 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) Barnperspektiv i asylprocessen

Motion till riksdagen 2015/16:83 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) Barnperspektiv i asylprocessen Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:83 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) Barnperspektiv i asylprocessen 1 Innehåll 1 Innehåll 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 1 3 Inledning 2 4 Barnkonventionen

Läs mer

Motion gällande: Hur bör Stockholm arbeta för att ta emot och inkludera nyanlända/flyktingar i samhället?

Motion gällande: Hur bör Stockholm arbeta för att ta emot och inkludera nyanlända/flyktingar i samhället? Motion gällande: Hur bör Stockholm arbeta för att ta emot och inkludera nyanlända/flyktingar i samhället? Problemformulering Risken att nyanlända hamnar i ett socialt utanförskap är betydligt större än

Läs mer

Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som behöver det mest?

Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som behöver det mest? Är Sverige till Salu?? Ja idag är Sverige till salu! Vill vi ha det så? Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som

Läs mer

Äldrefrågor på undantag igen! UPPFÖLJNING AV PRO-RAPPORTEN ÄLDREFRÅGOR PÅ UNDANTAG I SVENSK POLITIK

Äldrefrågor på undantag igen! UPPFÖLJNING AV PRO-RAPPORTEN ÄLDREFRÅGOR PÅ UNDANTAG I SVENSK POLITIK Äldrefrågor på undantag igen! UPPFÖLJNING AV PRO-RAPPORTEN ÄLDREFRÅGOR PÅ UNDANTAG I SVENSK POLITIK ÄLDREFRÅGOR PÅ UNDANTAG IGEN! 3 Innehåll. 1. Förord...4 2. Inledning...5 3. Äldrefrågorna i partierna...6

Läs mer

Analys väljarrörlighet sedan valet

Analys väljarrörlighet sedan valet Analys väljarrörlighet sedan valet Analysen är baserad på Novus väljarbarometrar sedan valet 2014, där vi tittat på nettoflöden mellan partier över tid. Bakgrund Det har varit en minst sagt turbulent mandatperiod.

Läs mer

TEMA: RÄTTVISA OCH MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER: Schengen, asyl, visum

TEMA: RÄTTVISA OCH MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER: Schengen, asyl, visum Lektion 26 SCIC 28/03/2014 TEMA: RÄTTVISA OCH MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER: Schengen, asyl, visum Besök mellan 10:00 11:00 av... Ur mitt brev till Catrine: Mina frågor: A. Rädda barnen kritiska till asylregler

Läs mer

Börja med at t st art a programmet Word. menyfält et. välj däreft er at t klicka på %LOGREMHNW och vidare på :RUG$UW. Tillbaka.

Börja med at t st art a programmet Word. menyfält et. välj däreft er at t klicka på %LOGREMHNW och vidare på :RUG$UW. Tillbaka. I den här kursen har jag använt Word 2002. Några mindre skillnader kan f örekomma med t idigare versioner men jag t ror at t du lät t kan gå igenom den här lat hunden oberoende av Word- v ersion. Känner

Läs mer

Presentation Länsstyrelsen Gävleborg Gustav Wilhelmsson

Presentation Länsstyrelsen Gävleborg Gustav Wilhelmsson Presentation Länsstyrelsen Gävleborg 2016-06-16 Gustav Wilhelmsson Agenda Organisation Statistik Migrationsverkets uppdrag Mottagningssystemet Skydd/asyl/asylsökande Asylprocessen Rättigheter/skyldigheter

Läs mer

SD-sympatisörer tror att livet blir sämre de kommande åren i högre utsträckning än andra väljare!!

SD-sympatisörer tror att livet blir sämre de kommande åren i högre utsträckning än andra väljare!! SDs landsdagar Om undersökningen Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 år och

Läs mer

Perspektivmeldingen 2017

Perspektivmeldingen 2017 Perspektivmeldingen 217 Flyktingsituationen i Sverige - konsekvenser och utmaningar 7 juni, 216 John Hassler Flyktingkrisen En av de största utmaningarna för Sverige och Europa på många år. Mina kommentarer:

Läs mer

Snabba fakta om Asyl från Migrationsverket

Snabba fakta om Asyl från Migrationsverket Snabba fakta om Asyl från Migrationsverket Mottagandet av asylsökande Migrationsverket ska se till att de sökande som inte kan ordna sitt boende själva också har någonstans att bo. Under tiden som asylansökan

Läs mer

Lathund om asylregler för ensamkommande barn mars 2017

Lathund om asylregler för ensamkommande barn mars 2017 1 Lathund om asylregler för ensamkommande barn mars 2017 Många av RFS medlemmar hör av sig till kansliet för att få hjälp med att ge bra stöd till de ensamkommande barn som de är gode män och särskilt

Läs mer

Rätten att söka skydd

Rätten att söka skydd Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:2974 av Johanna Jönsson m.fl. (C) Rätten att söka skydd Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att värna rätten

Läs mer

Asylsökande, nyanlända och personer som vistas i Sverige utan tillstånd (tidigare kallade gömda och papperslösa)

Asylsökande, nyanlända och personer som vistas i Sverige utan tillstånd (tidigare kallade gömda och papperslösa) Asylsökande, nyanlända och personer som vistas i Sverige utan tillstånd (tidigare kallade gömda och papperslösa) Begrepps förklaring Asylsökande En person som benämns asylsökande har kommit till Sverige

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2645 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, FP, KD) Utgiftsområde 8 Migration

Motion till riksdagen: 2014/15:2645 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, FP, KD) Utgiftsområde 8 Migration Flerpartimotion Motion till riksdagen: 2014/15:2645 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, FP, KD) Utgiftsområde 8 Migration Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening

Läs mer

Demokrati och Mänskliga rättigheter Alla FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna från år Religionsfrihet * Rösträtt Yttrandefrihet

Demokrati och Mänskliga rättigheter Alla FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna från år Religionsfrihet * Rösträtt Yttrandefrihet Demokrati och Mänskliga rättigheter Alla människor i hela världen har vissa rättigheter. Det står i FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna från år 1948. Det är staten i varje land som ska se till

Läs mer

Hemtentamen politisk teori II.

Hemtentamen politisk teori II. Hemtentamen politisk teori II. Inledning: Att kunna formulera en fråga som är politisk-filosofiskt var inte det lättaste för mig, eftersom det inom vilken gräns kan man skapa en sådan fråga. Något som

Läs mer

Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande

Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande SFS 1994:137 Källa: Rixlex Utfärdad: 1994-03-30 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2007:323 Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. [Fakta & Historik] Allmänna bestämmelser 1 I denna lag ges bestämmelser

Läs mer

Fredagsmys. 12 sidor om fattiga barn i ett rikt land.

Fredagsmys. 12 sidor om fattiga barn i ett rikt land. Fredagsmys. 12 sidor om fattiga barn i ett rikt land. Sverige är ett rikt land Trots det lever över 220 000 barn i fattigdom. Det beror ofta på att deras föräldrar saknar jobb eller arbetar deltid mot

Läs mer

Avgifter för äldreomsorg

Avgifter för äldreomsorg Avgifter för äldreomsorg 2015 Göteborg Stad tar ut avgifter för service, stöd och omvårdnad inom äldreomsorgen. Din kostnad beror på vilken inkomst du har, samt hur mycket och vilken slags hjälp du får.

Läs mer

Ekonomiskt bistånd Aktuella juridiska frågor. Asylsökande och nyanlända

Ekonomiskt bistånd Aktuella juridiska frågor. Asylsökande och nyanlända Ekonomiskt bistånd Aktuella juridiska frågor Asylsökande och nyanlända Mia Hemmestad Arbetsmarknadssektionen Sveriges Kommuner och Landsting Den 30 januari 2017 Olika kategorier av medborgare Svenska medborgare

Läs mer

Allmänheten om den framtida finansieringen av välfärden

Allmänheten om den framtida finansieringen av välfärden TIMBRO Allmänheten om den framtida finansieringen av välfärden Rapport från opinionsundersökning 2 februari 2009 Arne Modig 1 Allmänheten om den framtida finansieringen av välfärden Syftet med undersökningen

Läs mer

,QI UDQGHW DY HXURQ NRPPLVVLRQHQ UHGRJ U LQJnHQGH I U I UEHUHGHOVHUQD RFK I UHVOnU WMXJR

,QI UDQGHW DY HXURQ NRPPLVVLRQHQ UHGRJ U LQJnHQGH I U I UEHUHGHOVHUQD RFK I UHVOnU WMXJR ,3 Bryssel den 3 april 2001,QI UDQGHW DY HXURQ NRPPLVVLRQHQ UHGRJ U LQJnHQGH I U I UEHUHGHOVHUQD RFK I UHVOnU WMXJR OlPSOLJDnWJlUGHU GDJDU I UH HXURGDJHQ ODGH NRPPLVVLRQHQ IUDP HWW PHGGHODQGH RP I UEHUHGHOVHUQDI

Läs mer

Åtgärder för att möta flyktingkrisen 11 P M NOVEMBER 2015

Åtgärder för att möta flyktingkrisen 11 P M NOVEMBER 2015 Åtgärder för att möta flyktingkrisen 11 P M NOVEMBER 2015 PM: Åtgärder för att möta flyktingkrisen Det pågår en humanitär kris i världen. Krig, förtryck, islamistiska terrorgrupper samt förföljelse av

Läs mer

Yttrande över utkast till lagrådsremiss Begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige

Yttrande över utkast till lagrådsremiss Begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige Skapat den 2016-03-10 Justitiedepartementet Yttrande över utkast till lagrådsremiss Begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige RFSL avstyrker förslaget om temporära ändringar i bestämmelserna

Läs mer

Frågor och svar Inventering av evakueringsplatser för asylsökande

Frågor och svar Inventering av evakueringsplatser för asylsökande 1 [5] Stöd- och utvecklingsenheten 2015-10-12 Frågor och svar Inventering av evakueringsplatser för asylsökande Finns inte just din fråga besvarad? Hör i så fall av dig till Kontaktcenter kontaktcenter@botkyrka.se)

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro September 2011

Väljaropinion i samarbete med Metro September 2011 Väljaropinion i samarbete med Metro September 2011 Ekonomi viktigast Den ekonomiska situationen i världen har gjort att folket rankar ekonomi som den viktigaste politiska frågan just nu. Tidigare har arbetslöshet

Läs mer

Julia Nilsson Talmanus Demonstration Avgå 20150915 FINAL Version

Julia Nilsson Talmanus Demonstration Avgå 20150915 FINAL Version Idag är vi samlade här i Stockholm för att visa vår regering i Sverige att vi inte tänker stå och se på när Sverige håller på att sjunka som ett skepp i ett djupt hav. Jag är djupt oroad över den utveckling

Läs mer

Avgifter Vård och omsorg i Malmö stad 2015.

Avgifter Vård och omsorg i Malmö stad 2015. Avgifter Vård och omsorg i Malmö stad 2015. MS_nya_avgifter_fördjupning_16-sid.indd 1 2015-01-08 17:17:42 MS_nya_avgifter_fördjupning_16-sid.indd 2 2015-01-08 17:17:43 Illustration: Helena Halvarsson I

Läs mer

MÖJLIGHETERNAS TÄBY Allmänt

MÖJLIGHETERNAS TÄBY Allmänt MÖJLIGHETERNAS TÄBY Allmänt Socialdemokraterna i Täby HUR SER DET UT I TÄBY? I Täby har Moderaterna genom flera mandatperioder av egen majoritet kunnat forma politiken utan att ta hänsyn till andra partier.

Läs mer

Ökad jämställdhet för utländska medborgare

Ökad jämställdhet för utländska medborgare Ökad jämställdhet för utländska medborgare De får inte jobba som domare och inte rösta i riksdagsvalet. Inte heller får de byta kön. Utländska medborgare som lever i Sverige saknar fortfarande vissa rättigheter.

Läs mer

Novus Opinion. Vilka är Sverigedemokraternas sympatisörer?

Novus Opinion. Vilka är Sverigedemokraternas sympatisörer? Novus Opinion Vilka är Sverigedemokraternas sympatisörer? 1 Undersökningen Målgrupp Väljare, dvs svenska medborgare 18 år eller äldre Metod Telefonintervjuer inom ramen för Novus telefonomnibus 4.000 intervjuer

Läs mer

Moderaterna tappar. Juli YouGov Sweden AB Holländargatan 17B Stockholm

Moderaterna tappar. Juli YouGov Sweden AB Holländargatan 17B Stockholm Moderaterna tappar Moderaterna toppar inte längre förtroendet för att kunna lösa arbetslösheten, S är nu rejält om. Socialdemokraterna syns mest och knappar in även på det parti som gör bäst jobb. Fredrik

Läs mer

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det.

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det. Idag handlar mycket om val. Den 15 maj är det omval till Regionfullmäktige. Alla vi som bor i Västra Götaland ska återigen gå till vallokalen och lägga vår röst. Idag med alla val är det lätt att bli trött,

Läs mer

18 april Mottagande av asylsökande

18 april Mottagande av asylsökande 18 april 2016 Mottagande av asylsökande Att få söka asyl är en mänsklig rättighet FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (1948): - Artikel 14 1. Var och en har rätt att i andra länder söka

Läs mer

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokrati på 2000-talet Lättläst En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokratipropositionen har bearbetats till lättläst svenska av Kitte Arvidsson, Centrum

Läs mer

Ökat Nato-motstånd och minskat stöd

Ökat Nato-motstånd och minskat stöd Ökat Nato-motstånd och minskat stöd för den svenska insatsen i Afghanistan Ökat Nato-motstånd och minskat stöd för den svenska insatsen i Afghanistan Ulf Bjereld T orsdagen den 17 mars antog FN:s säkerhetsråd

Läs mer

tidskrift för politisk filosofi nr 3 2014 årgång 18

tidskrift för politisk filosofi nr 3 2014 årgång 18 tidskrift för politisk filosofi nr 3 2014 årgång 18 Bokförlaget thales varför enfrågepartier ställer till det Torbjörn Tännsjö redan på 1700-talet visade den franske tänkaren Condorcet att så snart man

Läs mer

TEMA: EKONOMI, FINANS OCH SKATTER indirekt beskattning. (http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/skatter/skattetryck/skatteintakter-perskatt/)

TEMA: EKONOMI, FINANS OCH SKATTER indirekt beskattning. (http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/skatter/skattetryck/skatteintakter-perskatt/) Lektion 33 SCIC 13/06/2014 TEMA: EKONOMI, FINANS OCH SKATTER indirekt beskattning A. Olika skatter (http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/skatter/skattetryck/skatteintakter-perskatt/) Före: Uttala de markerade

Läs mer

Genomförande av det ändrade direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning

Genomförande av det ändrade direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning Ds 2013:32 Genomförande av det ändrade direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU

Läs mer

Minnesanteckningar Workshop 1: asylprocessen och asylrätt

Minnesanteckningar Workshop 1: asylprocessen och asylrätt Skapad: 18e mar 2013 1 (5) Minnesanteckningar Workshop 1: asylprocessen och asylrätt 18 mar 2013 Tid: 17.00 Plats: RFSL, Sveavägen 59, 2 vån (portkod 5795) Föreläsare: Aino Gröndahl Kontaktuppgifter: (aino.grondahl@rfsl.se,

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Informations- och prognosbrev

Informations- och prognosbrev Sida: 1 av 5 Datum: 2013-02-15 Diariernummer: Af- 2013/066505 Till Kommunstyrelsen samt integrationsansvarig i kommun Informations- och prognosbrev Det osäkra politiska och ekonomiska läget i omvärlden

Läs mer

Studenthäfte. För dig som är student och söker försörjningsstöd vid Umeå Kommun under sommaren

Studenthäfte. För dig som är student och söker försörjningsstöd vid Umeå Kommun under sommaren Studenthäfte För dig som är student och söker försörjningsstöd vid Umeå Kommun under sommaren Information till Studerande som söker försörjningsstöd under sommaren Du som inte har din sysselsättning och

Läs mer

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN Film och diskussion VAD ÄR PROBLEMET? Filmen Ett fönster mot världen är en introduktion till mänskliga rättigheter. Den tar upp aktuella ämnen som kvinnors rättigheter, fattigdom,

Läs mer

Mat Maten i äldreboendet kostar 3 319 kr i månaden. Då ingår frukost, lunch, kvällsmat och mellanmål/kaffe.

Mat Maten i äldreboendet kostar 3 319 kr i månaden. Då ingår frukost, lunch, kvällsmat och mellanmål/kaffe. Sida 1(5) Omsorgsavgifter i äldreboende Kommunen har enligt socialtjänstlagen rätt att ta ut avgifter för den service och personliga omvårdnad som ges inom kommunens äldreboenden. I denna skrift kan du

Läs mer

Extra ändringsbudget för 2016 Ändring av rätten till bistånd för vissa utlänningar

Extra ändringsbudget för 2016 Ändring av rätten till bistånd för vissa utlänningar Socialförsäkringsutskottets yttrande 2015/16:SfU3y Extra ändringsbudget för 2016 Ändring av rätten till bistånd för vissa utlänningar Till finansutskottet Finansutskottet beslutade den 5 april 2016 att

Läs mer

MINSKAT FLYKTINGMOTSTÅND SVÅR MARKNAD FÖR FRÄMLINGSFIENTLIG POLITIK

MINSKAT FLYKTINGMOTSTÅND SVÅR MARKNAD FÖR FRÄMLINGSFIENTLIG POLITIK Minskat flyktingmotstånd svår marknad för främlingsfientlig politik MINSKAT FLYKTINGMOTSTÅND SVÅR MARKNAD FÖR FRÄMLINGSFIENTLIG POLITIK MARIE DEMKER F lyktingmotståndet fortsätter att minska i Sverige.

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

Det svenska samhällskontraktet

Det svenska samhällskontraktet Enskild motion Motion till riksdagen 2017/18:3463 av Robert Hannah (L) Det svenska samhällskontraktet Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka

Läs mer

Svenskarnas syn på politiska frågor

Svenskarnas syn på politiska frågor Svenskarnas syn på politiska frågor I februari är väljarnas viktigaste politiska frågor Sysselsättning och jobb (3), Utbildning och skola (3) och Flyktingar & Invandring (2). Väljarna anser att moderaterna

Läs mer

Rättslig styrning 2011-06-22 RCI 19/2011

Rättslig styrning 2011-06-22 RCI 19/2011 BFD12 080926 1 (5) Rättslig styrning 2011-06-22 RCI 19/2011 Rättsligt ställningstagande angående uppehållstillstånd för fristadsförfattare 1 Bakgrund Med fristadsförfattare avses författare som i sina

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

INLEDNING... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 URVAL OCH INSAMLING AV INFORMATION... 3 FRÅGEFORMULÄR... 3 SAMMANSTÄLLNING OCH ANALYS... 4

INLEDNING... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 URVAL OCH INSAMLING AV INFORMATION... 3 FRÅGEFORMULÄR... 3 SAMMANSTÄLLNING OCH ANALYS... 4 INLEDNING... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 URVAL OCH INSAMLING AV INFORMATION... 3 FRÅGEFORMULÄR... 3 SAMMANSTÄLLNING OCH ANALYS... 4 BORTFALLREDOVISNING... 4 Bortfall... 4 RESULTAT SAMTLIGA RESPONDENTER...

Läs mer

5HVXOWDWWDYODQ I U GHQ LQUH PDUNQDGHQ YLVDU DWW IUDPVWHJ JMRUWV PHQ IRUWIDUDQGH ILQQV GHW KDQGHOVKLQGHU

5HVXOWDWWDYODQ I U GHQ LQUH PDUNQDGHQ YLVDU DWW IUDPVWHJ JMRUWV PHQ IRUWIDUDQGH ILQQV GHW KDQGHOVKLQGHU ,3 Bryssel den 16 maj 2002 5HVXOWDWWDYODQ I U GHQ LQUH PDUNQDGHQ YLVDU DWW IUDPVWHJ JMRUWV PHQ IRUWIDUDQGH ILQQV GHW KDQGHOVKLQGHU (QOLJW GHQ VHQDVWH UHVXOWDWWDYODQ I U GHQ LQUH PDUNQDGHQ lu I UVHQLQJDUQD

Läs mer

Politisk Teori 2 Jag kommer i denna hemtentamen att redogöra vad jag ser för problem med Robert Nozick teori om självägarskap. Dels övergripande ur individens synpunkt och dels ur ett lite större perspektiv

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET SIDA 1/6 de mänskliga rättigheterna (sid. 1) de mänskliga rättigheterna består av 30 artiklar. Nedan presenteras en förenklad översättning (ur Pådraget, Amnesty International). Artikel 1. Alla människor

Läs mer

Frågeformuläret. Fråga 1 Till att börja med har vi några frågor om kvinnor. Håller Du med om eller tar Du avstånd från följande påståenden?

Frågeformuläret. Fråga 1 Till att börja med har vi några frågor om kvinnor. Håller Du med om eller tar Du avstånd från följande påståenden? Frågeformuläret Fråga 1 Till att börja med har vi några frågor om kvinnor. Håller Du med om eller tar Du från följande påståenden? VAR VÄNLIG KRYSSA I EN RUTA FÖR VARJE DELFRÅGA (a - f) a) En mamma som

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Valstrategi. Tillsammans skapar vi möjligheternas. Västra Götaland. Biskopsgården. för Socialdemokraterna i Biskopsgården 2011-03-30

Valstrategi. Tillsammans skapar vi möjligheternas. Västra Götaland. Biskopsgården. för Socialdemokraterna i Biskopsgården 2011-03-30 Biskopsgården 2011-03-30 Valstrategi för Socialdemokraterna i Biskopsgården Tillsammans skapar vi möjligheternas Västra Götaland Socialdemokraterna i Biskopsgården www.socialdemokraterna.se/biskopsgarden

Läs mer

Sverigedemokraterna i Skåne

Sverigedemokraterna i Skåne Sverigedemokraterna i Skåne Sverigedemokraterna i Skåne Anders Sannerstedt Sverigedemokraterna gick starkt framåt i valet 2006. I riksdagsvalet fördubblade de sin röstandel jämfört med 2002, och i kommunalvalet

Läs mer

BILAGA A BESPARING PÅ INVANDRING OCH INTEGRATION

BILAGA A BESPARING PÅ INVANDRING OCH INTEGRATION sid 1 av8 BILAGA A BESPARING PÅ INVANDRING OCH INTEGRATION I denna bilaga redogörs för hur Sverigedemokraterna skapar ett budgetutrymme genom att föra en mer restriktiv invandringspolitik. Den grupp som

Läs mer

Svenskarnas syn på gränskontrollen mellan Sverige och Danmark 4 januari 2016

Svenskarnas syn på gränskontrollen mellan Sverige och Danmark 4 januari 2016 Svenskarnas syn på gränskontrollen mellan Sverige och Danmark 4 januari 2016 Svenskarnas syn på gränskontrollen mellan Sverige och Danmark Allt färre svenskar uppger att de har förtroende för regeringens

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro Juli 2011

Väljaropinion i samarbete med Metro Juli 2011 Väljaropinion i samarbete med Metro Juli 2011 Moderaterna tappar Moderaterna toppar inte längre förtroendet för att kunna lösa arbetslösheten, S är nu rejält om. Socialdemokraterna syns mest och knappar

Läs mer

Materialet framtaget i Projekt Mitt val.

Materialet framtaget i Projekt Mitt val. För mer demokrati 2 Materialet framtaget i Projekt Mitt val. Ett projekt i samverkan med FUB och Riks-Klippan med stöd från Allmänna Arvsfonden och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Projektledare:

Läs mer

INTEGRATION. Integration. Svenska samhället. Invandrare

INTEGRATION. Integration. Svenska samhället. Invandrare 17 Människor flyttar från ett land till ett annat av olika anledningar. När nya människor kommer till ett land uppstår möjligheter, men också problem. Olika kulturer och åsikter ska leva sida vid sida.

Läs mer

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val.

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Jag bryr mig om valet i höst! För jag tror på alla människors lika värde och rätt. Och jag vägrar ge upp.

Läs mer

Migration, en åldrande befolkning och offentliga finanser

Migration, en åldrande befolkning och offentliga finanser Migration, en åldrande befolkning och offentliga finanser Bilaga 6 till LU 2015 Lennart Flood Joakim Ruist Handelshögskolan vid Göteborg Universitet SNS Vilken betydelse har invandringen för framtidens

Läs mer

I skuggan av REVA Papperslösas hälsa och tillgång till sjukvård

I skuggan av REVA Papperslösas hälsa och tillgång till sjukvård I skuggan av REVA Papperslösas hälsa och tillgång till sjukvård Region skånes policy 2008 2011! Vuxna fd asylsökande, så kallade gömda, får rätt till omedelbar vård och vård/ tandvård som inte kan anstå,

Läs mer

svenska valrörelsen Ulf Bjereld

svenska valrörelsen Ulf Bjereld Nato-opinionen och den svenska valrörelsen Nato-opinionen och den svenska valrörelsen Ulf Bjereld D e borgerliga partierna vill under namnet Allians för Sverige samordna sin politik och inför den svenska

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

Sweden ISSP 2002 Family and Changing Gender Roles III Questionnaire

Sweden ISSP 2002 Family and Changing Gender Roles III Questionnaire Sweden ISSP 2002 Family and Changing Gender Roles III Questionnaire 60 Fråga 1 Till att börja med har vi några frågor om kvinnor. Håller Du med om eller tar Du från följande påståenden? VAR VÄNLIG KRYSSA

Läs mer

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag Demokrati Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Gustav Vasa kallade till två riksmöten 1527 och 1544 där präster, adel, borgare och bönder samlades

Läs mer

Yttrande över promemorian Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet (Ds 2015:37)

Yttrande över promemorian Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet (Ds 2015:37) 2015-10- 08 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm (e- post till ju.l7@regeringskansliet.se) Yttrande över promemorian Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet (Ds 2015:37) Frågor om situationen

Läs mer

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag.

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag. EU på 10 minuter Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam arbetet

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 1 ODELBARA RÄTTIGHETER

ARBETSMATERIAL MR 1 ODELBARA RÄTTIGHETER SIDA 1/9 Abalonien Ni ingår i regeringen i landet Abalonien ett litet land med mycket begränsade resurser. Av olika politiska och ekonomiska anledningar kan inte folket få alla de rättigheter som finns

Läs mer