Ett rikt växtoch. Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett rikt växtoch. Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet"

Transkript

1 Ett rikt växtoch djurliv Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet RAPPORT 5773 DECEMBER 2007

2 Ett rikt växt- och djurliv Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet NATURVÅRDSVERKET

3 Beställningar Ordertel: Orderfax: E-post: Postadress: CM Gruppen, Box , Bromma Internet: Naturvårdsverket Tel: , fax: E-post: Postadress: Naturvårdsverket, SE Stockholm Internet: ISBN pdf ISSN Elektronisk publikation Naturvårdsverket 2007 Tryck: CM Gruppen AB Omslag: illustration, Tobias Flygar

4 Förord Vart fjärde år genomför regeringen en fördjupad utvärdering av arbetet med miljökvalitetsmålen och redovisar detta till riksdagen. I april 2008 ska Miljömålsrådet lämna sin samlade bedömning av miljömålsarbetet i dess helhet till regeringen. Föreliggande rapport behandlar miljökvalitetsmålet Ett rikt växt- och djurliv. Rapporten har utarbetats av Mark Marissink. De texter som handlar om delmålet om hotade arter har skrivits av Per Johansson, och det föreslagna delmålet om tätortsnära natur har tagits fram av Amanda Palmstierna. Även Kati Dalkowski, Krister Mild och Anki Weibull har bidragit med texter. Samtliga är anställda på Naturvårdsverket. Underlag till utvärderingen har inhämtats från myndigheterna, från regionala och nationella utredningar och rapporter och från forskningsrapporter. Remissvar har inkommit från 47 instanser. Många synpunkter och förslag har arbetats in i rapporten. Naturvårdsverket vill rikta ett stort tack till alla som bidragit med synpunkter under arbetets gång. Naturvårdsverket, december

5 4

6 Innehåll FÖRORD 3 INNEHÅLL 5 SAMMANFATTNING Når vi målet och delmålen? 8 8 Föreslagna delmål 9 Delmål om att hejda förlusten av biologisk mångfald 9 Delmål om minskad andel hotade arter 10 Delmål om hållbart nyttjande i ett landskapsperspektiv 10 Delmål om tätortsnära natur 10 Nya åtgärder och styrmedel 11 För att nå delmålet om hållbart nyttjande i ett landskapsperspektiv 11 För att nå delmålet om tätortsnära natur 11 Kunskapsuppbyggnad 11 SUMMARY Will the objective and the interim targets be achieved? Proposals for interim targets 14 Interim target to halt the loss of biological diversity 14 Interim target for fewer species under threat 15 Interim target for sustainable use with a landscape approach 15 Interim target for urban and peri-urban nature 15 New measures and policy instruments 16 To achieve the interim target for sustainable use with a landscape approach 16 To achieve the interim target for urban and peri-urban nature 16 Building a knowledge base 17 INLEDNING OCH BAKGRUND Utvärderingens användningsområden och syften Utvärderingens framväxt och förankring 19 UTVECKLINGEN I MILJÖN I FÖRHÅLLANDE TILL ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV Det övergripande målet Tolkning av miljökvalitetsmålet 21 Generationsmålet och utvecklingen i miljön 25 Drivkrafter i samhället 26 Delmålet om att hejda förlusten av biologisk mångfald 30 Uppföljning med SEBI-indikatorerna 31 Slutsats 43 Delmålet om minskad andel hotade arter 44 Rödlistning 44 Andelen hotade och försvunna arter i rödlistorna 2000 och

7 Hotade arter i olika artgrupper och naturtyper 45 Trender för rödlistade arter i olika naturtyper 45 Slutsatser 45 Delmålet om hållbart nyttjande 45 Slutsats 46 UTVÄRDERING Det övergripande målet Ett rikt växt- och djurliv i miljömålssystemet. 47 Internationellt arbete med biologisk mångfald 48 Arbetet med biologisk mångfald inom EU (och på pan-europeisk nivå) 49 Delmålet om att hejda förlusten av biologisk mångfald 50 Delmålet om minskad andel hotade arter 50 Områdesskydd och miljöersättningar 51 Hotade arter utanför skyddade områden 51 Åtgärdsprogram för hotade arter 52 Slutsatser 53 Delmålet om hållbart nyttjande 53 Arbetet med regionala landskapsstrategier 54 Monetär värdering av biologisk mångfald 56 FÖRSLAG TILL NYA OCH JUSTERADE MÅL Det övergripande målet Delmålet om att hejda förlusten av biologisk mångfald 57 Delmålet om minskad andel hotade arter 58 Delmålet om hållbart nyttjande i ett landskapsperspektiv 58 Landskapsperspektivet 59 Kunskap om biologisk mångfald och hållbart nyttjande 60 Gynnsam bevarandestatus för naturtyper 60 Ett nytt delmål om tätortsnära natur 61 Ansvar för att genomföra, driva på och följa upp delmålet 62 Delmålets innebörd 63 Motivering av delmålet 67 Uppföljning av delmålet 72 Samhällets kostnader och intäkter 73 FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER OCH STYRMEDEL Allmänt Åtgärder och styrmedel som främst bidrar till att hejda förlusten av biologisk mångfald 77 Åtgärder och styrmedel för att bibehålla den genetiska mångfalden 77 Åtgärder och styrmedel som främst bidrar till minskad andel hotade arter 77 Sektorsspecifika åtgärder 77 Åtgärder i skyddade områden 78 Åtgärdsprogram för arter där fisketrycket är en del av hotbilden 78 Åtgärdsprogram för övriga arter 78 6

8 Åtgärder och styrmedel som främst bidrar till hållbart nyttjande i ett landskapsperspektiv 78 Sektorsspecifika åtgärder och styrmedel för hållbart nyttjande 78 Att värdera biologisk mångfald 79 Ekosystemansatsen 79 Landskapsstrategier för biologisk mångfald 80 En nationell strategi för markanvändning, skydd och skötsel i ett klimatperspektiv 82 Åtgärder för att hantera främmande arter och genotyper 83 Det biologiska kulturarvet 84 Ett nationellt viltövervakningssystem 84 En nationell behovsanalys av förekomst av naturtyper av europeiskt intresse 85 Åtgärder och styrmedel som främst bidrar till det nya delmålet om tätortsnära natur 86 Lokala naturvårdsbidrag 87 Skydd och förvaltning av tätortsnära natur 87 Minst hektar skog har en rekreationsinriktad skötsel 88 Ett system för nationell uppföljning 89 Verktygsöversikt 90 Åtgärder som främst bidrar till kunskapsuppbyggnad om biologisk mångfald 90 Utredningen Kunskap för biologisk mångfald 90 Rödlisteindex 91 Kunskap om biologisk mångfald i ett förändrat klimat 91 Förekomst av hotade arter i skyddade områden 91 Informationsspridning 92 REFERENSER 93 7

9 Sammanfattning Det nationella miljökvalitetsmålet Ett rikt växt- och djurliv ska ses som komplement till främst naturtypsmålen Levande skogar, Levande sjöar och vattendrag, Hav i balans samt levande kust och skärgård, Ett rikt odlingslandskap, Storslagen fjällmiljö och Myllrande våtmarker. De mål och åtgärder som rör den biologiska mångfalden i en viss naturtyp hör hemma under respektive naturtypsmål. Ett rikt växt- och djurliv tar därför bara upp mer övergripande mål och åtgärder. För närvarande pågår många parallella processer som kan påverka arbetet mot målet Ett rikt växt- och djurliv. De redovisas i inledningen. I rapporten föreslås att de åtgärder som tas fram inom ramen för dessa regeringsuppdrag tas in i miljömålsarbetet när så är lämpligt. Når vi målet och delmålen? Den biologiska mångfalden skall bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och processer skall värnas. Arter skall kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor skall ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd. Bedömningen är att målet blir mycket svårt att nå till år Mycket tyder på att förlusten av den biologiska mångfalden fortsätter trots att insatserna för att minska förlusten har ökat, även om det finns tecken på att takten på förlusten har minskat något (se vidare uppföljningen under delmålet om hejdad förlust av biologisk mångfald). Senast år 2010 skall förlusten av biologisk mångfald inom Sverige vara hejdad. Bedömningen är att delmålet blir mycket svårt att nå. Tidigare har bedömningen för delmålet varit gul. Den nyligen avslutade första analysen av de arter och naturtyper som omfattas av art- och habitatdirektivet visar att nästan tre fjärdedelar av dessa naturtyper och ca hälften av arterna inte har gynnsam bevarandestatus i dagsläget. För naturtyperna beror det oftast på brister i kvalitet (strukturer och processer) snarare än kvantitet. Trenden för rödlistade arter pekar fortfarande åt fel håll (se även delmålet om hotade arter), men även flera vanligare arter visar går fortfarande tillbaka, till exempel fåglar i jordbrukslandskapet. Arbetet med att hejda förlusten av genetisk mångfald är ännu i sin linda. Trenderna för olika drivkrafter och påverkan är otydliga och olika, se även respektive miljömål. Responsen ökar i form av större intresse, större finansiella satsningar och fler och nya åtgärder. De bedöms dock inte som tillräckliga för att hejda förlusten av biologisk mångfald till Det är inte sannolikt att delmålet kommer att nås till år 2010 ens om nya styrmedel och åtgärder sätts in. Detta beror dels på inneboende tröghet i systemet, dels på att det krävs omfattande åtgärder som inte kan genomföras på så kort sikt, dels på att det inom vissa områden (t.ex. säkerställandet av den genetiska mångfalden) ännu inte är klarlagt vilka åtgärder som behöver sättas in. 8

10 År 2015 skall bevarandestatusen för hotade arter i landet ha förbättrats så att andelen bedömda arter som klassificeras som hotade har minskat med minst 30 procent jämfört med år 2000, och utan att andelen försvunna arter har ökat. Delmålet bedöms vara möjligt att nå under förutsättning att de åtgärder som föreslås i åtgärdsprogrammen för hotade arter genomförs samt att skydd och skötsel av områden med höga naturvärden sker i enlighet med vad som sägs under naturtypsmålen. Senast år 2007 skall det finnas metoder för att följa upp att biologisk mångfald och biologiska resurser såväl på land som i vatten nyttjas på ett hållbart sätt. Senast år 2010 skall biologisk mångfald och biologiska resurser såväl på land som i vatten nyttjas på ett hållbart sätt så att biologisk mångfald upprätthålls på landskapsnivå. Bedömningen är att delmålet blir mycket svårt att nå. Tidigare har bedömningen för delmålet varit gul. Flera vanliga arter går fortfarande tillbaka, till exempel fåglar i jordbrukslandskapet. Dessutom visar den nyligen avslutade första analysen av de arter och naturtyper som omfattas av art- och habitatdirektivet att nästan tre fjärdedelar av dessa naturtyper och ca hälften av arterna inte har gynnsam bevarandestatus i dagsläget. Detta är starka indikationer på att nyttjandet av de biologiska resurserna inte är hållbart i dagsläget. Det bedöms dessutom som mycket svårt att uppnå ett hållbart nyttjande av biologisk mångfald och biologiska resurser såväl på land som i vatten till Det beror främst på att omställningar i bl. a. jordbruk, skogsbruk, fiske, industri och samhällsbyggnad tar tid att genomföra. Även om begreppet hållbart nyttjande tolkas så att det leder till klara och användbara riktlinjer i sektorerna är det knappast troligt att samtliga verksamhetsutövare har hunnit anpassa sig till dessa till år För att klara delmålet måste dessutom landskapsperspektivet genomsyra arbetet så att hänsyn kan tas till effekterna av aktörers handlande utanför det direkt berörda området Föreslagna delmål Delmål om att hejda förlusten av biologisk mångfald Senast år 2010 ska förlusten av biologisk mångfald inom Sverige vara hejdad. Delmålet bör stå kvar i miljömålsstrukturen och utvärderas bl a i den fördjupade utvärderingen Det är ett internationellt antaget mål som har lyfts in i miljömålsstrukturen. Ett ev. nytt internationellt mål bör kunna lyftas in på liknande sätt. I rapporten föreslås därför inget nytt delmål; i stället ges några förslag på saker som bör kunna ingå i det internationella arbetet. 9

11 Delmål om minskad andel hotade arter År 2015 ska bevarandestatusen för hotade arter i landet ha förbättrats så att andelen bedömda arter som klassificeras som hotade har minskat med minst 30 procent jämfört med år 2000, och utan att andelen försvunna arter har ökat. Målet bör stå kvar. Delmål om hållbart nyttjande i ett landskapsperspektiv Ett omformulerat och preciserat delmål föreslås med ett nytt målår. Delmålet bör ha följande lydelse: Senast år 2015 ska biologisk mångfald och biologiska resurser nyttjas på ett hållbart sätt så att arter och ekosystem bevaras och återställs på landskapsnivå. Det innebär att: Ekosystem, processer, naturtyper och strukturer förekommer i en sådan omfattning i landskapet att alla i landet naturligt förekommande arter som inte är hotade fortlever i livskraftiga populationer inom sina naturliga utbredningsområden och att inga tidigare livskraftiga arter är hotade. Ett landskapsperspektiv anläggs vid genomförande och tillämpning av åtgärder och styrmedel i naturvården. Hänsyn tas till effekterna på det större landskapet vid åtgärder i areella och övriga näringar. Naturens resiliens (motståndskraft och återhämtningsförmåga) upprätthålls eller ökas. Åtgärder som genomförs i arbetet med de övriga miljömålen får inte äventyra den biologiska mångfalden. Den av klimatscenarier utpekade förhöjda risken för utdöende har minskat för de arter och naturtyper som löper störst risk att påverkas negativt av klimatförändringen. Andelen naturtyper i art- och habitatdirektivet som har gynnsam bevarandestatus har ökat. Delmål om tätortsnära natur Ett nytt delmål föreslås som bör ha följande lydelse: Senast år 2015 har befolkningen tillgång till tätortsnära natur med höga frilufts-, kulturmiljö- och naturvärden. Det innebär att: Den tätortsnära naturens frilufts-, kulturmiljö- och naturvärden bevaras, vårdas och utvecklas, varav minst hektar tätortsnära skog har en rekreationsinriktad skötsel. Den tätortsnära naturens värden och allemansrättens skyldigheter och rättigheter görs kända. Tätortsnära natur tillgängliggörs för befolkningen oavsett ålder, kön, funktionshinder, etnisk tillhörighet eller tillgång till fordon. Lokal kunskap tas tillvara genom att dialog förs med markägare och lokala aktörer vid bevarande, vård, utveckling och tillgängliggörande av tätortsnära natur. 10

12 Nya åtgärder och styrmedel Förutom de åtgärder och styrmedel som resulterar från pågående uppdrag (se ovan) som nämns i texten föreslås följande: För att nå delmålet om hållbart nyttjande i ett landskapsperspektiv Varje länsstyrelse bör ta fram minst två landskapsstrategier för biologisk mångfald för landskapsavsnitt med höga och potentiellt höga natur-, kulturmiljö- och friluftsvärden fram till Naturvårdsverket bör ta fram en nationell strategi för markanvändning, skydd och skötsel i ett klimatperspektiv. Strategin bör tas fram i samarbete med övriga berörda myndigheter, till exempel Skogsstyrelsen, Jordbruksverket, Fiskeriverket, Sametinget, Vägverket, Boverket och Riksantikvarieämbetet. Kunskapen i vetenskapssamhället bör tas till vara genom att Centrum för biologisk mångfald, ArtDatabanken och Vetenskapliga rådet för biologisk mångfald m.fl. berörda forskare deltar i processen. Artdatabanken bör, utifrån resultatet från rapporteringen av naturtyper enligt artikel 17 i art- och habitatdirektivet, analysera förekomsten av de naturtyper där en gynnsam bevarandestatus ej har kunnat fastställas för att se var naturtypen saknas eller saknar tillräcklig kvalitet i utbredningsområdet. Naturvårdsverket bör ha samma typ av övergripande ansvar för viltövervakningen som när det gäller miljöövervakningen. Ett nationellt viltövervakningssystem bör täcka fler arter än de nu berörda. En utvidgad viltövervakning bör fortsatt bygga på betydande ideellt arbete men där staten bidrar för vissa kostnader, i likhet med det system som nu gäller för inventering av stora rovdjur. För att nå delmålet om tätortsnära natur Den lokala naturvårdssatsningen (LONA) bör fortsätta som en kontinuerlig åtgärd Skydd och förvaltning av tätortsnära natur. Det bör övervägas om programmen för skydd och förvaltning av värdefull tätortsnära natur bör utvidgas till fler län än storstadslänen. Kommuners och kommunala stiftelsers möjlighet att söka statsbidrag för reservatsbildning bör bättre marknadsföras, vilket syftar till en omfördelning inom anslag 34:3 ap.2 så att en större summa läggs på statsbidrag till kommun eller kommunal stiftelse än vad som är fallet idag. Senast år 2015 har minst hektar tätortsnära skog en rekreationsinriktad skötsel som bevarar, vårdar och utvecklar dess rekreations-, natur- och kulturvärden. Ett system för uppföljning av den tätortsnära naturens värden och befolkningens tillgång till denna bör sammanställas. Det bör tas fram en översikt över processer, verktyg och resurser som kan användas av olika aktörer för att främja och tillgängliggöra tätortsnära natur. Kunskapsuppbyggnad ArtDatabanken bör i samband med arbetet inför 2010 års rödlista även ta fram ett svenskt rödlisteindex för de olika organismgrupper som redovisas i listan, så att detta kan bidra till att utvärdera om förlusten av biologisk mångfald har hejdats till år 2010 Det behövs en forskningsansträngning i form av ett femårigt forskningsprogram om ca 25 miljoner kronor med inriktning på vilka konsekvenser klimatförändring kommer att ha för den biologiska mångfalden i Sverige samt hur effekterna kan minimeras. 11

13 Naturhistoriska riksmuseet är ansvarsmuseum för det naturvetenskapliga området. Utredningen Kunskap för biologisk mångfald 1 föreslår att uppdraget till Naturhistoriska riksmuseet utvidgas så att museet får ett ansvar för att i sin utställnings- och programverksamhet tydligt spegla den biologiska mångfalden och miljötillståndet. Detta bör ske genom en ändrad lydelse av museets instruktion. 1 SOU 2005:94 12

14 Summary The national environmental quality objective for A Rich Diversity of Plant and Animal Life is regarded as complementary to the objectives for habitats Sustainable Forests, Flourishing Lakes and Streams, A Balanced Marine Environment and Flourishing Coastal Areas and Archipelagos, A Varied Agricultural Landscape, A Magnificent Mountain Landscape, and Thriving Wetlands. Targets and measures for biological diversity in a particular habitat belong under the objective for that habitat, while A Rich Diversity of Plant and Animal Life focuses on overall targets and measures. Many parallel processes are going on at present which may affect progress towards the Plant and Animal Life objective. These are described in the introduction. The report suggests that measures developed within the framework of these government commissions be incorporated with environmental objectives efforts when appropriate. Will the objective and the interim targets be achieved? Biological diversity must be preserved and used sustainably for the benefit of present and future generations. Species habitats and ecosystems and their functions and processes must be safeguarded. Species must be able to survive in long-term viable populations with sufficient genetic variation. Finally, people must have access to a good natural and cultural environment rich in biological diversity, as a basis for health, quality of life and well-being. The assessment is that this objective will be very difficult to achieve by There are many indications that the loss of biodiversity is continuing despite increased efforts to halt it. However, there are also signs that the rate of loss has dropped somewhat (see the evaluation under the interim target for halting the loss of biodiversity). By 2010 the loss of biological diversity in Sweden will have been halted. The assessment is that this interim target will be very difficult to achieve. The first analysis of the species and habitats included in the Habitats directive was recently completed. It shows that nearly three quarters of these habitats and about half of the species do not have a favourable conservation status under present conditions. For habitats, this is most often due to quality shortcomings in terms of structures and processes rather than to problems of quantity. The trend for red listed species is still pointing the wrong way (see also the interim target for species under threat), but several more common species are also declining. This applies to birds in the agricultural landscape, for example. The work undertaken in order to halt the loss of genetic diversity is still in its early stages. Trends for different driving forces and effects are unclear and variable (see also under each environmental objective). Society is paying greater heed to these issues, through greater interest, bigger financial commitments, and through more and new measures. These factors are not judged to be sufficient to halt the loss of biodiversity by 2010, however. 13

15 It is unlikely that this interim target will be met by 2010 even if new policy instruments and measures are applied. This is due partly to an inherent inertia in the system, and partly to the fact that extensive measures are required which cannot be carried out in the short term. For some areas (e.g. the safeguarding of genetic diversity), furthermore, it has still not been clarified what measures need to be applied. By 2015 the conservation status of threatened species in Sweden will have improved to the point where the proportion of evaluated species classified as threatened will have fallen by at least 30% on corresponding figures for 2000, with no increase in the percentage of species that have become regionally extinct. This interim target is judged to be achievable on condition that the measures proposed in the action programme for threatened species are carried out, and that areas with high natural values are protected and managed as specified under the environmental objectives for specific habitats. By 2007 methods will be available with a view to assess whether biological diversity and biological resources, both terrestrial and aquatic, are used in a sustainable manner. By 2010 biological diversity and biological resources, both terrestrial and aquatic, will be used in a sustainable manner, so that biodiversity is maintained at the landscape level. The assessment is that this interim target will be very difficult to achieve. Several commoner species are still declining, e.g. birds in the agricultural landscape. Additionally, the first analysis of the species and habitats included in the Habitats directive, which was recently completed, shows that almost three quarters of these habitats and about half of the species do not have a favourable conservation status. These are powerful indications that current use of biological resources is unsustainable. It is further judged to be very difficult to achieve sustainable use of biological diversity and biological resources, both terrestrial and aquatic, by This is primarily because the necessary changes in sectors such as agriculture, forestry, fisheries, industry and urban development take time to implement. Even if the term sustainable use is interpreted in such a way that it leads to clear and usable guidelines for the social sectors concerned, it is hardly likely that all operators will have had time to adapt their activities to them by For the interim target to be achieved it will also be necessary for all efforts to be guided by a landscape approach, so that the effects of operators activities beyond the directly affected area can also be taken into account. Proposals for interim targets Interim target to halt the loss of biological diversity By 2010 the loss of biological diversity in Sweden will have been halted. By 2010 the loss of biological diversity in Sweden will have been halted. This interim target should remain in the environmental objective structure and be evaluated, in the 2012 in-depth evaluation as well as elsewhere. It is an internation- 14

16 ally adopted target which has been incorporated into the environmental objective structure. Any new international target should be incorporated in a similar way. The report therefore does not propose a new interim target. Instead it makes some suggestions for aspects which may be included in international processes on developing biodiversity policy. Interim target for fewer species under threat By 2015 the conservation status of threatened species in Sweden will have improved to the point where the proportion of evaluated species classified as threatened will have fallen by at least 30 % on corresponding figures for 2000, with no increase in the percentage of species that have become regionally extinct. The target should remain. Interim target for sustainable use with a landscape approach This is a reformulated and specified interim target with a new target year. It should have the following wording: By 2015 biological diversity and biological resources will be used in a sustainable way so that species and ecosystems are conserved and restored at a landscape level. This means that Ecosystems, processes, habitats and structures occur in such an extent that all of Sweden s naturally occurring species which are not threatened survive in viable populations within their natural ranges and that no nonthreatened species become threatened. A landscape approach is employed for carrying out measures and applying policy instruments in environmental protection. Due consideration is given to the effects on the extended landscape of actions in agriculture, forestry, fishery, and other commercial activities. Nature s resilience is maintained or increased. Measures carried out as part of the efforts to achieve the other environmental objectives may not be allowed to jeopardise biological diversity. The heightened risk of extinction highlighted by climate scenarios has been reduced for the species and habitats that run the greatest risk of negative effects due to climate change. The percentage of habitats with favourable conservation status according to the Habitats directive shall be increased. Interim target for urban and peri-urban nature This proposed new interim target should have the following wording: By 2015 the population will have access to urban and peri-urban nature with high recreational, cultural and natural values. This means that The recreational, cultural and natural values of the urban and peri-urban nature is preserved, managed, and developed. At least 150,000 hectares of urban and peri-urban forest will be managed for recreational purposes. The values of urban and peri-urban nature, and the obligations and rights inherent in the right of public access are known by the public. 15

17 Urban and peri-urban nature is made accessible to the entire population regardless of age, gender, disability, ethnic background or access to vehicles. Local knowledge is put to use by means of a dialogue with landowners and local stakeholders on preservation, management, development, and accessibility measures for urban and peri-urban nature. New measures and policy instruments In addition to the measures and policy instruments that on-going government commissions will lead to, the following are proposed: To achieve the interim target for sustainable use with a landscape approach Every county administrative board should have drawn up at least two landscape strategies for biodiversity for landscape areas with high and potentially high natural, cultural, and recreational values, by The Swedish EPA should draw up a national strategy for land use, protection, and management from a climate perspective. The strategy should be developed in collaboration with other authorities concerned, e.g. the Forest Agency, the Board of Agriculture, the Board of Fisheries, the Sami Parliament, the Road Administration, the Board of Housing, Building and Planning, and the National Heritage Board. Knowledge in the scientific community should be utilised by including the Swedish Biodiversity Centre, the Swedish Species Information Centre, and the Scientific Council for Biodiversity in the process, as well as other scientists concerned. The Swedish Species Information Centre should, on the basis of the results reported on habitats under Section 17 of the Habitats directive, analyse the occurrence of those types of habitats for which a favourable conservation status could not be determined. The aim of the analysis is to see where in its range the habitat is missing. The Swedish EPA should have the same type of overall responsibility for wildlife monitoring as it has for environmental monitoring. A national wildlife monitoring system should cover more species than those currently affected. Expanded wildlife monitoring should continue to be based on significant amounts of voluntary work, but with state grants for certain costs, in a manner similar to the current system for inventories of large predators. To achieve the interim target for urban and peri-urban nature The local environmental protection scheme (abbreviated LONA in Swedish) should continue as a permanent measure Protection and management of urban and peri-urban nature. The counties of Stockholm, Skåne and Västra Götaland already have programmes för preservation and management of valuable urban and peri-urban nature. Programmes for counties other than those with major cities should be considered as well. The possibility for municipalities and municipal foundations to apply for state grants to establish nature reserves should be better advertised. This should be aimed at a redistribution of an allocation named Anslag 34:3 ap.2, so that a larger amount is spent on state grants to municipalities or municipal foundations than is the case today. 16

18 By 2015 at least 150,000 hectares of urban and peri-urban forest will be managed for recreational purposes in a way that preserves, manages, and develops its recreational, natural, and cultural values. A system should be developed for monitoring the values of urban and peri-urban nature, as well as the population s access to it. A survey should be carried out of processes, tools, and resources that can be used by different stakeholders to promote urban and peri-urban nature, and to make it accessible. Building a knowledge base The Species Information Centre should prepare a Red List Index in coordination with the work being undertaken towards the 2010 Red List. There is need of a 5-year, 25-million SEK research programme on the consequences of climate change on biodiversity in Sweden and how to minimise these consequences. The Swedish Museum of Natural History has a special responsibility for information on natural sciences. As proposed previously, it should also have a specified responsibility for information on biodiversity and environment. 17

19 Inledning och bakgrund Miljökvalitetsmålet Ett rikt växt- och djurliv antogs av riksdagen år 2005 som ett komplement till de femton övriga, tidigare beslutade miljökvalitetsmålen. Denna fördjupade utvärdering är den första som görs av målet Ett rikt växt- och djurliv, medan öriga mål har utvärderats en gång tidigare. Ett rikt växt- och djurliv är tänkt att komplettera, inte ersätta, det arbete med biologisk mångfald som görs inom ramen för de övriga miljökvalitetsmålen och då i synnerhet naturtypsmålen Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker, Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap, Storslagen fjällmiljö och God bebyggd miljö. Syftet med målet är enligt regeringens proposition (Prop. 2004/05:150) att "åstadkomma ett mer effektivt, fokuserat och bättre koordinerat arbete med bevarande och hållbart nyttjande av biologisk mångfald". Det ska "inte leda till att arbetet med biologisk mångfald under de övriga miljökvalitetsmålen försämras eller ifrågasätts eller att sektorsintegreringen försämras. Regeringen föreslår att det som går att behandla, kopplat till respektive sektor, under övriga miljökvalitetsmål som hanterar biologiska resurser därför skall behandlas där, även vid nästa fördjupade utvärdering". Miljömålet om biologisk mångfald har därför en mer övergripande karaktär än andra miljökvalitetsmål. Det understryks inte minst av de två delmål som formulerades av regeringen och ersatte de mer specifika åtgärdsmålen i Naturvårdsverkets förslag. (De två mer allmänt formulerade målen handlar om hejdad förlust av biologisk mångfald och om hållbart nyttjande). För närvarande pågår en rad parallella uppdrag vars resultat kan komma att påverka arbetet med Ett rikt växt- och djurliv. Flera av dem ska rapporteras i december Uppdragen är följande: Till Naturvårdsverket om etablering av ett uppföljningssystem (december 2007) Till Naturvårdsverket om strategi för genetisk mångfald (december 2007) Till Naturvårdsverket om strategi för främmande arter (juni 2008) Till Naturvårdsverket och länsstyrelser om regionala landskapsstrategier (december 2008) Mål i Naturvårdsverkets regleringsbrev om vägledning för ekosystemansatsen (december 2007) Varsitt uppdrag till Skogsstyrelsen, Jordbruksverket och Fiskeriverket om hållbart nyttjande (december 2007) Till Konjunkturinstitutet om monetär värdering av biologisk mångfald (december 2007) Till Riksantikvarieämbetet att inom ramen för arbetet med miljömålen utarbeta ett förslag till nationellt genomförande av Europeiska landskapskonventionen. Dessa uppdrag kommer att bidra med förslag till åtgärder som bör beaktas i det fortsatta arbetet med Ett rikt växt- och djurliv. När denna utvärdering görs finns för en del av dessa uppdrag preliminära resultat i form av föreslagna åtgärder. Europeiska miljöbyrån, EEA, driver ett projekt under namnet SEBI2010 (Streamlining European Biodiversity Indicators) där man utvecklar indikatorer för att följa upp 2010-målet (dvs. delmålet om att hejda förlusten av biologisk mångfald). I denna rapport har preliminära resultat från projektet använts. 18

20 Utvärderingens användningsområden och syften Utvärderingens huvudsakliga syfte är att beskriva behovet av ytterligare eller preciserade delmål, insatser och åtgärder för att nå målet Ett rikt växt- och djurliv. Den ska också bidra till Miljömålsrådets samlade utvärdering och bedömning av miljömålsarbetet i dess helhet. Den kommer också att utgöra ett av flera underlag till regeringens fördjupade utvärdering av miljömålssystemet Ytterligare ett användningsområde kan vara som kunskapsunderlag. Utvärderingens framväxt och förankring Ett utkast till utvärderingsrapport remissbehandlades under sommaren instanser lämnade svar, men av dem avstod 8 från att lämna synpunkter. Synpunkterna i remissvaren har lett till en mindre omformulering i delmålet om hållbart nyttjande i ett landskapsperspektiv och till omstruktureringar och förtydliganden i texten. Avsnitten om uppföljning och utvärdering av framför allt det övergripande målet och delmålet om hejdad förlust av biologisk mångfald har kompletterats avsevärt efter remissomgången. Flera remissinstanser påpekade att ett delmål om tätortsnära natur främst bör hanteras under miljömålet God bebyggd miljö. Andra menade att det hör hemma under Ett rikt växt- och djurliv. Avsnittet om tätortsnära natur har därför kompletterats med ett resonemang om för- och nackdelar med de föreslagna placeringarna. 19

Hav i balans samt levande kust och skärgård. Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet

Hav i balans samt levande kust och skärgård. Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet Hav i balans samt levande kust och skärgård Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet Rapport 5321 okt 2003 Hav i balans samt levande kust och skärgård Underlagsrapport till fördjupad

Läs mer

Mål i sikte. Analys och bedömning av de 16 miljökvalitetsmålen i fördjupad utvärdering VOLYM 1

Mål i sikte. Analys och bedömning av de 16 miljökvalitetsmålen i fördjupad utvärdering VOLYM 1 Mål i sikte Analys och bedömning av de 16 miljökvalitetsmålen i fördjupad utvärdering VOLYM 1 Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö

Läs mer

Monetär värdering av biologisk mångfald. En sammanställning av metoder och erfarenheter

Monetär värdering av biologisk mångfald. En sammanställning av metoder och erfarenheter Monetär värdering av biologisk mångfald. En sammanställning av metoder och erfarenheter Magnus Sjöström SPECIALSTUDIE NR 14, DECEMBER 2007 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET KONJUNKTURINSTITUTET (KI) gör

Läs mer

Hav i balans samt levande kust och skärgård. Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet

Hav i balans samt levande kust och skärgård. Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet Hav i balans samt levande kust och skärgård Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet RAPPORT 5770 DECEMBER 2007 Hav i balans samt levande kust och skärgård Underlagsrapport till

Läs mer

Yttrande över Miljömålsberedningens delbetänkande Med miljömålen i fokus - hållbar användning av mark och vatten SOU 2014:50

Yttrande över Miljömålsberedningens delbetänkande Med miljömålen i fokus - hållbar användning av mark och vatten SOU 2014:50 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Karin Löfström 2014-10-22 KS 2014/0753 0480-450165 Kommunstyrelsen Yttrande över Miljömålsberedningens delbetänkande Med miljömålen i fokus - hållbar

Läs mer

Sveriges åtagande i Baltic Sea Action Plan

Sveriges åtagande i Baltic Sea Action Plan Efter den 1 juli 2011 ansvarar Havs- och vattenmyndigheten för denna publikation. Telefon 010-698 60 00 publikationer@havochvatten.se www.havochvatten.se/publikationer Sveriges åtagande i Baltic Sea Action

Läs mer

En bok om svensk vattenförvaltning

En bok om svensk vattenförvaltning Efter den 1 juli 2011 ansvarar Havs- och vattenmyndigheten för denna publikation. Telefon 010-698 60 00 publikationer@havochvatten.se www.havochvatten.se/publikationer En bok om svensk vattenförvaltning

Läs mer

KEMI. Rapport. Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen 6/04 KEMIKALIEINSPEKTIONEN

KEMI. Rapport. Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen 6/04 KEMIKALIEINSPEKTIONEN KEMI Rapport 6/04 Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen KEMIKALIEINSPEKTIONEN Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen ISSN: 0284-1185 Best.nr. 360 804 Sundbyberg i mars

Läs mer

Död ved i levande skogar. Hur mycket behövs och hur kan målet nås?

Död ved i levande skogar. Hur mycket behövs och hur kan målet nås? Död ved i levande skogar Hur mycket behövs och hur kan målet nås? R A P P O RT 5413 OKTOBER 2005 Död ved i levande skogar Hur mycket behövs och hur kan målet nås? Redaktörer Johnny de Jong och Malin Almstedt

Läs mer

Har miljökvalitetsnormer förbättrat utomhusluften?

Har miljökvalitetsnormer förbättrat utomhusluften? Har miljökvalitetsnormer förbättrat utomhusluften? rapport 5915 december 2008 Har miljökvalitetsnormer förbättrat utomhusluften? Författare: Lena Gipperth och Håkan Pleijel Göteborgs universitet NATURVÅRDSVERKET

Läs mer

Gör arbetet med klimatstrategier någon skillnad? En utvärdering av lokalt klimatstrategiarbete

Gör arbetet med klimatstrategier någon skillnad? En utvärdering av lokalt klimatstrategiarbete Gör arbetet med klimatstrategier någon skillnad? En utvärdering av lokalt klimatstrategiarbete Gör arbetet med klimatstrategier någon skillnad? En utvärdering av lokalt klimatstrategiarbete NATURVÅRDSVERKET

Läs mer

Arter & naturtyper i habitatdirektivet bevarandestatus i Sverige 2013

Arter & naturtyper i habitatdirektivet bevarandestatus i Sverige 2013 Arter & naturtyper i habitatdirektivet bevarandestatus i Sverige ArtDatabanken 1 Arter & naturtyper i habitatdirektivet bevarandestatus i Sverige ArtDatabanken SLU Redaktör Wenche Eide Följande personer

Läs mer

Unga som varken arbetar eller studerar

Unga som varken arbetar eller studerar Unga som varken arbetar eller studerar statistik, stöd och samverkan Slutbetänkande av Utredningen om unga som varken arbetar eller studerar Stockholm 2013 SOU 2013:74 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Storstad i rörelse Kunskapsöversikt över utvärderingar av storstadspolitikens lokala utvecklingsavtal

Storstad i rörelse Kunskapsöversikt över utvärderingar av storstadspolitikens lokala utvecklingsavtal Storstad i rörelse Kunskapsöversikt över utvärderingar av storstadspolitikens lokala utvecklingsavtal Slutbetänkande av Utredningen om utvärdering av lokala utvecklingsavtal Stockholm 2005 SOU 2005:29

Läs mer

20 07:7. Åtgärdsprogram för hotade fiskarter och skaldjur LARS ASK ANN-BRITT FLORIN ERIK PETERSSON HENRIK SVEDÄNG

20 07:7. Åtgärdsprogram för hotade fiskarter och skaldjur LARS ASK ANN-BRITT FLORIN ERIK PETERSSON HENRIK SVEDÄNG 20 07:7 Åtgärdsprogram för hotade fiskarter och skaldjur LARS ASK ANN-BRITT FLORIN ERIK PETERSSON HENRIK SVEDÄNG Fiskeriverket, Avd. för forskning och utveckling Ansvarig utgivare: Axel Wenblad Redaktionskommitté:

Läs mer

Slututvärdering av Miljö- och landsbygdsprogrammet 2000-2006

Slututvärdering av Miljö- och landsbygdsprogrammet 2000-2006 Slututvärdering av Miljö- och landsbygdsprogrammet 2000-2006 Sveriges lantbruksuniversitet Slututvärdering av Miljö- och landsbygdsprogrammet 2000-2006 - vad fick vi för pengarna? ISBN 978-91-86197-01-8

Läs mer

Effektivare miljöledningssystem

Effektivare miljöledningssystem Effektivare miljöledningssystem en studie om brister, behov och möjligheter till förbättring Rapport 5304 September 2003 Ett samarbetsprojekt mellan: Naturvårdsverket Verket för näringslivsutveckling (NUTEK)

Läs mer

Det saknade miljömålet

Det saknade miljömålet Björn Möllersten Det saknade miljömålet Om miljöpåverkan i andra länder av svensk konsumtion, med förslag till nytt miljökvalitetsmål Andra upplagan Björn Möllersten Det saknade miljömålet Om miljöpåverkan

Läs mer

Att utveckla regionernas lärande. Rapport 2013:02

Att utveckla regionernas lärande. Rapport 2013:02 Rapport 2013:02 Att utveckla regionernas lärande Tillväxtanalys har fått i uppdrag att analysera hur lärandet inom den regionala tillväxtpolitiken kan utvecklas. Syftet med denna rapport är att dels göra

Läs mer

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5 Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:210

Regeringens proposition 2008/09:210 Regeringens proposition 2008/09:210 En ny rovdjursförvaltning Prop. 2008/09:210 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 maj 2009 Fredrik Reinfeldt Andreas Carlgren (Miljödepartementet)

Läs mer

Tillgängliga natur- och kulturområden

Tillgängliga natur- och kulturområden Tillgängliga natur- och kulturområden En handbok för planering och genomförande av tillgänglighetsåtgärder i skyddade utomhusmiljöer Naturvårdsverket Riksantikvarieämbetet Handisam RAPPORT 6562 APRIL 2013

Läs mer

Med nya mått mätt en ESO-rapport om indikationer på produktivitetsutveckling i offentlig sektor

Med nya mått mätt en ESO-rapport om indikationer på produktivitetsutveckling i offentlig sektor Med nya mått mätt en ESO-rapport om indikationer på produktivitetsutveckling i offentlig sektor Magnus Arnek Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2014:7 Finansdepartementet Rapportserien

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:155 Svenska miljömål för ett effektivare miljöarbete 2009/10:155

Regeringens proposition 2009/10:155 Svenska miljömål för ett effektivare miljöarbete 2009/10:155 Regeringens proposition 2009/10:155 Svenska miljömål för ett effektivare miljöarbete Prop. 2009/10:155 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 mars 2010 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

Rapport Ny vår för skogen. Naturskyddsföreningens förslag till ny skogspolitik och rättsliga förstärkningar

Rapport Ny vår för skogen. Naturskyddsföreningens förslag till ny skogspolitik och rättsliga förstärkningar Rapport Ny vår för skogen Naturskyddsföreningens förslag till ny skogspolitik och rättsliga förstärkningar Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 1 Utgångspunkter 5 1.1 Inledning och syfte 5 1.1.2 Avgränsning

Läs mer

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål 2008 miljömålen nu är det bråttom! Det var en bra bäck. Klar och brun dansade den över tussar av fjolårslöv och genom kvarglömda

Läs mer

FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012. Steg på vägen tre fokusområden för politiken

FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012. Steg på vägen tre fokusområden för politiken FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012 Steg på vägen tre fokusområden för politiken 1 Naturvårdsverkets förslag till fokusområden för politiken Vi har i samverkan med myndigheter och organisationer utvärderat

Läs mer

Tillämpningen av miljöbalkens 16 kap 9

Tillämpningen av miljöbalkens 16 kap 9 Tillämpningen av miljöbalkens 16 kap 9 En studie av handläggares erfarenheter av och attityder till kompensation för intrång i allmänna intressen Tove Hägglund Examensarbete i Miljö- och hälsoskydd 15

Läs mer

Kollektivtrafik utan styrning

Kollektivtrafik utan styrning Kollektivtrafik utan styrning Jan-Eric Nilsson Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2011:6 Finansdepartementet Rapportserien kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

Rovdjursturism. Tre rapporter med kartläggning, litteraturstudie och juridisk analys

Rovdjursturism. Tre rapporter med kartläggning, litteraturstudie och juridisk analys Rovdjursturism Tre rapporter med kartläggning, litteraturstudie och juridisk analys rapport 5687 MARS 2008 Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se Postadress:

Läs mer