Redovisning av arbete med utformning av utvärderingsformulär vid Öppenvårdsgruppen, Örebro kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning av arbete med utformning av utvärderingsformulär vid Öppenvårdsgruppen, Örebro kommun"

Transkript

1 Redovisning av arbete med utformning av utvärderingsformulär vid Öppenvårdsgruppen, Örebro kommun Förord Vi som arbetat med att omforma och förbättra vår uppföljningsmodell vill säga ett tack för deltagande i Utvärderingsverkstan. Deltagandet där har varit en pådrivande kraft att arbeta vidare och inte tappa tråden. Vi vill även rikta ett speciellt tack till vår handledare Karin Josefsson som på ett engagerat och entusiastiskt sätt stöttat oss och gett oss uppslag och idéer i det fortsatta arbetet. Sammanfattning Syftet med vårt arbete och deltagande i Utvärderingsverkstan har varit att förbättra och omforma vårt utvärderingsarbete på Öppenvårdsgruppen. Öppenvårdsgruppen är en verksamhet inom Örebro kommun som vänder sig till personer med behov av stöd och behandling angående missbruk av alkohol, droger och spel. Uppföljningen görs 6 månader efter avslutad klientkontakt och har pågått kontinuerligt sedan ca 4 år tillbaka. En omarbetning och förbättring har dock ansetts som behövlig. Flera skäl har legat till grund för detta. Dels har det inte gått att få ut något bra avläsbart svar hur resultatet blivit för klienten. Svaren har mest gett en uppfattning om behandlingen. Dels har det tillkommit en arbetsgrupp som arbetar mer med stödjande insatser och som tidigare inte omfattades av uppföljning. Det arbete som genomförts under pågående utvärderingsverkstad har varit att utarbeta en ny uppföljningsblankett som mer avläser om målen uppnåtts under insatsen samt få en värdemätare på hur klienten uppfattar oss och vilken kvalitet vi har. Inledning Öppenvårdsgruppen (tidigare Behandlingsgruppen) är en resurs för vuxna angående behandling för missbruk av alkohol, droger och spel. Den tillhör Örebro kommuns socialtjänst och har varit verksam sedan Verksamheten består i dag av strukturerad behandling samt olika stödinsatser. Vid starten 2004 var det endast strukturerad behandling i poliklinisk form. Från och med januari 2009 genomfördes dock en sammanslagning med en grupp kallad Resursteamet, som arbetat mestadels med stödinsatser, och gemensamma namnet Öppenvårdsgruppen etablerades. Till nuvarande Öppenvårdsgruppen kommer personer som får bistånd från socialkontoret i form av öppenvård. I ett inledande skede utformas en genomförandeplan (bilaga 1) där det klargörs vad målet är och hur insatsen ska se ut. Tiden på insatsen har stor variation. Det kan vara korta behandlingsinsatser på ett antal veckor, men också stödinsatser pågående under flera år. Innehållet i insatsen kan handla om motivationsarbete, mer klar och tydlig behandling/förändring samt eftervård vid utsluss från behandlingshem. Arbetet sker både individuellt och i grupp. Under 2006 påbörjades ett arbete på dåvarande Behandlingsgruppen med att göra uppföljningar på de insatser som utförts. Två ur personalen fick ansvarat för att genomföra uppföljningarna. Upplägget var att i samband med att genomförandeplanen upprättades, tillfråga klienten om den godkände att en uppföljning fick göras 6 månader efter avslutad insats. Om detta accepterades tog någon av de uppföljningsansvariga kontakt med klienten efter denna tid och bokade en träff och ett antal frågor ställdes. Detta utifrån ett utarbetat frågeformulär (bilaga 2). 1

2 Till en början kompletterades detta även med att en ASI-uppföljning gjordes. ASI (Addiction Severity Index) är en strukturerad standardintervju för kartläggning och bedömning av problem och resurser för personer med missbruks- och beroendeproblematik. En tanke med ASI är att regelbundna uppföljningar ska göras för att se om behovssituationen förändras över tid. Det material som man får fram genom intervjuerna kan även inregistreras på en databas för att sedan bl.a. användas som ett underlag för att ta ut statistikuppgifter hur det går för klientgrupper i stort. Då ASI inte har kunnat genomföras i alla ärenden, samt att ingen har utsetts att ta ansvar för statistikuppgifterna, avslutades arbetet med att göra ASI-uppföljningar efter sex månader under Den senaste tiden har därför bara det utarbetade frågeformuläret använts. Över tid har tankar väckts att det kan finnas behov av att omforma och förbättra det uppföljningsformulär som används. Frågan blev även aktuell med hänseende att uppföljning skulle göras på alla ärenden på Öppenvårdsgruppen. Fram tills nu hade inte klienter som tagit del av gamla Resursteamets insatser följts upp. Syfte Syftet med arbetet har varit att arbeta fram en ny intervjuguide för uppföljningsarbetet. Målsättningen har varit att rikta mer fokus på att mäta resultat, samt att få tydligare feedback på bemötande och behandlingsinnehåll. Vi har strävat efter en mer avgränsad uppföljning, med tydligare frågor och svar som lättare går att sammanställa och redovisa. Metod Denna sammanställning ska försöka beskriva arbetet med att utforma en ny uppföljningsblankett, samt vilka utgångspunkter uppföljningen grundar sig på. För att börja med det sista. De uppföljningsfrågor som tidigare använts kan beskrivas som en semistrukturerad intervju. En färdigställd intervjuguide har använts. Vi har använt en guide till de klienter som genomgått behandling för missbruk/beroende och en annan för de som genomgått anhörigbehandling. Samma frågor har ställts till alla inom respektive klientgrupp. Frågorna har ställs i samma ordningsföljd men med möjlighet till följdfrågor. Svarsalternativen kan beskrivas som öppna. Frågorna har handlat om; bemötande, innehållet i behandlingen, resultat av behandlingen, saker som varit bra samt mindre bra och om det varit andra saker som påverkat resultatet i behandlingen. En summerande återkoppling har gjorts på slutet. Då intervjupersonen godkänt detta så har intervjuerna spelats in, för att sedan skrivas ned av intervjuaren. Vid sammanställning av svaren har resultatet blivit ett antal olika åsikter och upplevelser av behandlingsinsatsen. Åsikterna har reducerats till olika nyckelord, som vid sammanställningen grupperats i olika teman. Detta har sedan återrapporterats till personalgruppen. Som beskrivits ovan har vi sett behov av att titta över och omarbeta uppföljningsfrågorna. Detta då vi under arbetet med att genomföra intervjuerna och vid sammanställandet av dessa upptäckt en del svårigheter. När vi utarbetade vår intervjuguide från början var denna tänkt som ett komplement till en ASI-intervju. Då ASI-intervjun i hög grad fångar hur det sett ut senaste halvåret gällande intag av droger/alkohol, så valde vi att ha frågor som fokuserade mer på bemötande och klientens upplevelser snarare än resultatet. När vi inte längre hade med ASI-intervjun i uppföljningen, så saknades frågor som fångar hur det gått för klienten vad gäller drogfrihet/nykterhet/spelfrihet. 2

3 En annan utgångspunkt vid utformandet av de ursprungliga frågorna var att vi genom uppföljningarna ville synliggöra och formulera för oss själva hur vårt behandlingsinnehåll såg ut. Dessa frågor har visat sig väldigt svåra för klienterna att svara på, och har inte gett så mycket information. Vid mer eftertanke har vi förstått att detta var fel väg att gå, och att vi försökte fånga in allt för många olika aspekter med våra uppföljningar. Vi har också märkt att de uppföljningar vi genomfört har varit väldigt tidskrävande att sammanställa, och svåra att redovisa på ett tydligt och användbart sätt. En klient kan ha uttryckt både flera positiva och negativa uttalanden om insatsen, vilket gör det svårt att få ett mätvärde på hur många som tycker vad. Många positiva uttalanden kan tolkas som att många personer varit positiva, men det skulle då kunna vara så att det enbart är en person som uttalat samtliga dessa. Försök har gjorts att dela upp uttalanden på specifika personer, men det har varit ett mödosamt och tidskrävande arbete, som ändå inte blivit så tydligt i redovisningen. Ytterligare en anledning att omforma uppföljningsintervjun var den sammanslagning med två olika arbetsgrupper som skett. I och med sammanslagningen så breddades våra arbetsuppgifter till att avse både psykosocialt stöd och strukturerad behandling, och vi önskade kunna använda samma intervjufrågor oavsett insats. Så utifrån dessa erfarenheter och omständigheter bestämde vi oss för att omarbeta uppföljningsfrågorna. I ett första skede fördes en diskussion med arbetsledningen och kollegor angående vad vi ville förändra och vad som behövde beaktas. Då erbjudandet kom att delta i en Utvärderingsverkstad föll det sig naturligt att ansöka om deltagande där. Med ledning (handledning) och stöd från Utvärderingsverkstan har arbetet gått vidare i att arbeta fram ett nytt och mer användbart utvärderingsformulär. Frågan om tydliga mätvärden har varit central. Till viss del har det handlat om att kunna läsa av ett resultat av insatsen, om målen avseende drogfrihet/nykterhet/spelfrihet uppnåtts. Detta kan beskrivas som en mer målrelaterad utvärderingsmodell. I utvärderingen vill vi även ha fokus på hur klienten uppfattar vårt bemötande och den behandling som genomgåtts. Detta i syfte att vi ska bli bättre på det vi gör, samt att få en värdemätare på vår kvalitet. Målet har varit en mer avgränsad uppföljning, med tydligare frågor och svar som är möjliga att sammanställa och redovisa så enkelt och överskådligt som möjligt, samt att uppföljningen skall kunna tillämpas på hela arbetsgruppen. Resultat I den färdigställda utvärderingsblanketten (bilaga 3) går det nu att avläsa hur det gått för klienten, om målen uppnåtts. Det går även att få fram ett värde på hur klienten uppfattar oss avseende bemötande samt i vilken grad insatsen varit hjälpsam. Det finns även möjlighet att uttrycka åsikter om saker som klienten varit nöjd/missnöjd med eller saknat. Utvärderingsblanketten kommer att tillämpas på samtliga klienter som haft en kontakt på Öppenvårdsgruppen och där det formulerats en genomförandeplan. En förutsättning är också att klienten gett sitt medgivande till att delta i uppföljningen. Uppföljning kommer att erbjudas antingen som telefonintervju eller personlig kontakt. Som ett led i att göra en mer avgränsad uppföljning har vi valt bort anhöriggruppen, då det är väldigt svårt att omfatta två olika klientgrupper med helt olika mål i samma uppföljning. Vi har också parallellt med arbetet att formulera nya intervjufrågor utformat en ny avslutslapp (bilaga 4) som kan användas av hela arbetsgruppen och som är funktionell för oss i uppföljningsarbetet. Utifrån avslutslappen är vår intention att också kunna föra en del 3

4 statistik, t ex vad gäller totala antalet avslut och hur många av dessa som är aktuella för uppföljning. Diskussion Arbetet med att utforma utvärderingsblanketten har varit intressant och givande. Det har varit värdefullt att få synpunkter och råd av Utvärderingsverkstan under arbetets gång. När vi nu har börjat använda de nya utvärderingsfrågorna har det visat sig att olika delar fungerar olika bra. Den första delen som handlar om bemötande verkar så här långt fungera bra. Intervjupersonerna har inte haft några svårigheter att förstå eller svara på frågorna. En liten farhåga hos oss är dock att när vi ställer frågorna som vi gör i form av skalfrågor, så kanske inte personerna lyssnar så noga på vad frågan faktiskt gäller och överväger sitt svar. Det ligger i sakens natur att de klienter som kommer till uppföljning oftast är övervägande positivt inställda. De har ju fullföljt en behandling här, och därmed sannolikt tyckt att det varit givande, annars skulle de valt att avsluta. Detta ser vi som en stor brist i uppföljningsarbetet då det skulle vara värdefullt att också få ta del av synpunkter från dem som inte varit så nöjda. Totalt så är det ca en tredjedel av klienterna på öppenvårdsgruppen som är aktuella för uppföljning (har genomförandeplan och samtycker till uppföljning). Av dessa är det sedan ytterligare bortfall då en del väljer att inte delta när vi hör av oss efter sex månader, och en del lyckas vi aldrig komma i kontakt med. Ambitionen finns att på något sätt följa upp de klienter som aldrig påbörjar eller i ett tidigt skede avbryter sin behandling här, och tankar finns om att få till ett samarbete med studenter på universitetet för ett sådant arbete. Mittendelen av intervjun, den som handlar om resultat, har visat sig vara mer komplicerad än vad vi föreställt oss. Vad gäller spelmissbruk så förefaller det som att man kan ha sitt missbruk under kontroll, och anse sig uppnått målen, men samtidigt fortfarande spela lite grann, men kanske i andra former och i annan omfattning än tidigare. Vad gäller alkohol/narkotika så är sex månader ganska lång tid och missbruksmönstret kan hinna ändra sig. En person kan t ex återgå i missbruk direkt efter behandlingen, men efter några veckor bryta detta och sedan vara helt drogfri. Här tänker vi att det blir missvisande att redovisa detta som ej drogfri/ej nykter, och vi kommer därmed att jobba vidare med denna del av intervjun för att förhoppningsvis hitta en bra nivå på kategorierna. Den sista delen av intervjun som handlar om huruvida behandlingen varit hjälpsam, förefaller så här långt att fungera bra. Örebro Annika Rasmussen Göte Pettersson 4

5 5 Bilaga 1

6 Uppföljningsfrågor: Bilaga 2. Hur upplevde du din kontakt på Behandlingsgruppen? (bemötande, förhållningssätt, jmfrt med annat) Kan du beskriva innehållet i behandlingen? (konkret, vad jobbade ni med, fokus i samtalen) Har du haft användning av behandlingen? På vilket sätt i så fall? (vad gjorde skillnad, verktyg, lärde sig, kom på) Hur har det fungerat för dig med alkohol/narkotika/spel efter behandlingen? Finns det något som var speciellt bra i din kontakt med Behandlingsgruppen? I efterhand, är det något som du saknade i behandlingen? Finns det andra saker som hjälpt dig vara nykter/drogfri/spelfri? (självhjälp, aktiviteter, intressen, internet, nätverk) 6

7 Uppföljningsfrågor, Anhöriga: (Bilaga 2.) Hur upplevde du din kontakt på Behandlingsgruppen? (bemötande, förhållningssätt, jmfrt med annat) Kan du beskriva innehållet i kontakten med Behandlingsgruppen? (konkret, vad jobbade ni med, fokus i samtalen) Har du haft användning av den kontakten? På vilket sätt i så fall? (vad gjorde skillnad, verktyg, lärde sig, kom på) Finns det något som var speciellt bra i din kontakt med behandlingsgruppen? I efterhand, är det något som du saknade i behandlingen? Finns det andra saker som varit till hjälp för dig i din situation som anhörig? (självhjälp, aktiviteter, intressen, internet, nätverk) 7

8 Bilaga 3. Uppföljning 6 månader efter avslut: Intervju genomförd av Den intervjuades initialer Månad Kvinna Man... Bemötande: I vilken grad kände du: - Att du blev lyssnad på under behandlingen? Inte alls I hög grad - Dig delaktig i behandlingen? Inte alls I hög grad - Att du och din behandlare samarbetade för att förbättra din situation? Inte alls I hög grad - Att din behandlare ansträngde sig för att förstå dig? Inte alls I hög grad 8

9 Resultat: - Drogfri = 0 återfall - Mellanalternativ = Intagit drog/alkohol/spelat max 3 dagar i följd vid max 3 olika tillfällen - Ej drogfri = Återgått till missbruk Hur har det gått för dig efter behandlingen vad gäller: - Drogfrihet: Drogfri 3 tillfällen 3 dgr i följd Ej drogfri - Nykterhet: Nykter 3 tillfällen 3 dgr i följd Ej nykter - Spelfrihet: Spelfri 3 tillfällen 3 dgr i följd Ej spelfri 9

10 Hjälpsamt: I vilken grad bidrog stödet/behandlingen till drogfrihet? Inte alls I hög grad Kan du berätta lite mer om vad som får dig att välja den siffran? Nöjd med: Saknade: Missnöjd med: 10

11 Avslutat ärende Bilaga 4. Namn: Senaste aktuella telefonnummer: Personnummer: Mailadress: Ärendet påbörjat datum: Grund-ASI Genomförandeplan upprättad Samtycker till uppföljning Samtycker inte Annat Kommer för problem med: Alkohol Narkotika Spel Anhörig Innehåll inom Öppenvårdsgruppen: Tjejgrupp Återfallspreventionsgrupp Regelbundna urinprover Akupunktur Enskilda samtal Psykoterapi Inriktning på uppdraget: Psykosocialt stöd Psykosocial behandling Kort sammanfattning av kontaktens innehåll (fokus i samtalen, tillvägagångssätt, metoder mm): Orsak till avslut: Ärende avslutat datum: Behandlare: 11

Öppenvård, handläggare

Öppenvård, handläggare Kvalitetsindex Öppenvård, handläggare Rapport 2014-0-0 Innehåll SSIL Kvalitetsindex - Strategi och metod - Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal - Genomförda intervjuer

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 20120612 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 20140116 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal

Läs mer

Kvalitetsindex. Rapport Selfhelp Kliniken Gävleborg AB. Resultat samt jämförelser med samtliga intervjuer under

Kvalitetsindex. Rapport Selfhelp Kliniken Gävleborg AB. Resultat samt jämförelser med samtliga intervjuer under Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 2016042 Resultat samt jämförelser med samtliga intervjuer under 20150401 20160331 Innehåll SSIL Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 20110313 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 20140317 Innehåll SSIL Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall Genomförda intervjuer

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 201406 Innehåll SSIL Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall Genomförda intervjuer

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 20140905 Innehåll SSIL Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall Genomförda intervjuer

Läs mer

Utvärdering av utredningsplatser inom hem för vård och boende. En brukarundersökning.

Utvärdering av utredningsplatser inom hem för vård och boende. En brukarundersökning. Utvärdering av utredningsplatser inom hem för vård och boende En brukarundersökning. Författare: Torun Jansson och Kerstin Karlsson Examinator: Kari Jess, Uppsala Universitet Inledning Älby akut- och utredningshem

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 20140314 Innehåll SSIL Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall Genomförda intervjuer

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 20120711 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Svenska Kvinnofridsprogrammet (Skyddsboende) Rapport 20160517 Innehåll SSIL Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive

Läs mer

Genomförandet av mätningen 2010

Genomförandet av mätningen 2010 Genomförandet av mätningen I sammanställningen redovisas resultaten från den enkät som genomfördes vid Socialförvaltningens Alkohol- och drogsektion under. Enkäten ska hädanefter utföras årligen. Enkäten

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 20140311 Innehåll SSIL Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall Genomförda intervjuer

Läs mer

Riktlinjerna säger; Orientering i bedömningsinstrument inom socialtjänsten VAD ÄR ASI? Addiction severity index

Riktlinjerna säger; Orientering i bedömningsinstrument inom socialtjänsten VAD ÄR ASI? Addiction severity index Riktlinjerna säger; Orientering i bedömningsinstrument inom socialtjänsten För att upptäcka och bedöma graden av alkoholeller narkotikaproblem hos en person behövs olika former av bedömningsinstrument.

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 2011-03-13 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex - Strategi och metod - Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och

Läs mer

Har alkohol eller droger blivit ett hinder i ditt liv? Kontakta oss på avdelningen för missbruk och beroende, Socialkontoret

Har alkohol eller droger blivit ett hinder i ditt liv? Kontakta oss på avdelningen för missbruk och beroende, Socialkontoret Har alkohol eller droger blivit ett hinder i ditt liv? Kontakta oss på avdelningen för missbruk och beroende, Socialkontoret Om du har egna problem Har alkohol eller droger blivit ett problem eller hinder

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 2012-05-2 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex - Strategi och metod - Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 201621 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Solgläntans Behandlingshem i Kramfors AB Rapport 2015-03-03 Innehåll SSIL Kvalitetsindex - Strategi och metod - Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Röingegården Röinge Rapport 20141017 Innehåll SSIL Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall

Läs mer

Kvalitetsindex. Solgläntans Behandlingshem i Kramfors AB. Delrapport 2007-10-01

Kvalitetsindex. Solgläntans Behandlingshem i Kramfors AB. Delrapport 2007-10-01 Kvalitetsindex Solgläntans Behandlingshem i Kramfors AB Delrapport 2007-10-01 SKANDINAVISK SJUKVÅRDSINFORMATION Box 79 827 22 LJUSDAL Tel: 0651-160 40 Fax: 0651-71 19 80 www.sjukvardsinformation.com info@sjukvardsinformation.com

Läs mer

Systematisk Uppföljning i Ekonomiskt bistånd

Systematisk Uppföljning i Ekonomiskt bistånd Systematisk Uppföljning i Ekonomiskt bistånd Utveckling av uppföljningsmodell Siv Nyström 2015-12-10 Återblick utvecklingsarbete 2005 ASI prövades i ekonomiskt bistånd i fyra stadsdelar i Stockholm. Klienter

Läs mer

www.pwc.se Granskning av missbruksvården Lena Brönnert November 2013 Mjölby kommun

www.pwc.se Granskning av missbruksvården Lena Brönnert November 2013 Mjölby kommun www.pwc.se Granskning av missbruksvården Lena Brönnert November 2013 Mjölby kommun Innehåll 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 2013-06-20 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex - Strategi och metod - Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 20160914 Innehåll SSIL Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall Genomförda intervjuer

Läs mer

Kvalitetsindex. Rapport Lansen Omsorg AB Blåklockan. LSS, handläggare

Kvalitetsindex. Rapport Lansen Omsorg AB Blåklockan. LSS, handläggare Kvalitetsindex LSS, handläggare Lansen Omsorg AB Blåklockan Rapport 20160614 Innehåll SSIL Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 20170228 Innehåll SSIL Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall Genomförda intervjuer

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 20130520 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal

Läs mer

Kvalitetsindex. Rapport Hoppet Fågelbo HVB. Resultat samt jämförelser med samtliga intervjuer under

Kvalitetsindex. Rapport Hoppet Fågelbo HVB. Resultat samt jämförelser med samtliga intervjuer under Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 20160614 Resultat samt jämförelser med samtliga intervjuer under 20150601 20160531 Innehåll SSIL Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg

Läs mer

Innehåll. Förord 7 Vad menas med värdegrund? 9 Lagstiftning om värdegrund 25

Innehåll. Förord 7 Vad menas med värdegrund? 9 Lagstiftning om värdegrund 25 Innehåll Förord 7 Vad menas med värdegrund? 9 Lagstiftning om värdegrund 25 Vad innebär lagtexten om värdegrund för äldre personer? 31 för anhöriga? 37 för personal? 43 Hur kan du stötta dina medarbetare

Läs mer

Öppenvård, handläggare

Öppenvård, handläggare Kvalitetsindex Öppenvård, handläggare Rapport 2013022 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 20110225 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal

Läs mer

Sammanställning av kursutvärdering

Sammanställning av kursutvärdering Kursutvärdering P O Ågren per-olof.agren@umu.se Vårterminen 2017 Sid 1 (13) Sammanställning av kursutvärdering Examensarbete i informatik, 15 hp, VT 2017 Kursansvarig: Per-Olof Ågren Samlad bedömning 1

Läs mer

Nationellt system för uppföljning som kommunerna nu implementerar. Omfattning, förutsättningar och framtidsutsikter för privat utförd vård och omsorg

Nationellt system för uppföljning som kommunerna nu implementerar. Omfattning, förutsättningar och framtidsutsikter för privat utförd vård och omsorg Nationellt system för uppföljning som kommunerna nu implementerar Bakgrund *Socialtjänstlagen och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade har bestämmelser om att kvaliteten i verksamheten

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 2011-09-09 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex - Strategi och metod - Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och

Läs mer

Till dig som söker stöd och råd för missbruk av alkohol och andra droger

Till dig som söker stöd och råd för missbruk av alkohol och andra droger Till dig som söker stöd och råd för missbruk av alkohol och andra droger Individ- och familjeomsorgens vuxenavdelning På vuxenavdelningen missbruk arbetar socialsekreterare, öppenvårdssamordnare, behandlingsassistent

Läs mer

Brukarundersökning individ- och familjeomsorgen perioden september t.o.m november 2012.

Brukarundersökning individ- och familjeomsorgen perioden september t.o.m november 2012. SMEDJEBACKENS KOMMUN 2013-02-04 Familje- och utbildningsförvaltningen Individ- och familjeomsorgen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 Familje- och utbildningsnämnden Brukarundersökning

Läs mer

Kvalitetsindex. Rapport Kulabodan. Standard

Kvalitetsindex. Rapport Kulabodan. Standard Kvalitetsindex Standard Rapport 20-0-24 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex - Strategi och metod - Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 201120 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal

Läs mer

Riktlinjer för stöd till anhöriga

Riktlinjer för stöd till anhöriga Riktlinjer för stöd till anhöriga Upprättad 2014-08-28 1 Innehåll Riktlinjer för anhörigstöd/stöd till närstående... 2 Inledning... 2 De som omfattas av stöd till anhöriga... 2 Syftet med stöd till anhöriga...

Läs mer

Enkätundersökning hos AHA:s Medlemmar

Enkätundersökning hos AHA:s Medlemmar Enkätundersökning hos AHA:s Medlemmar 2014 Är du man eller kvinna? 13% 11% Man Kvinna 76% Ålder? 11% 6% 11% 26% 20-30 31-45 40-60 Över 61 46% Hur hittade ni AHA (Anhöriga Hjälper Anhöriga)? 11% 3% 8% 22%

Läs mer

Kvalitativ intervju en introduktion

Kvalitativ intervju en introduktion Kvalitativ intervju en introduktion Olika typer av intervju Övning 4 att intervjua och transkribera Individuell intervju Djupintervju, semistrukturerad intervju Gruppintervju Fokusgruppintervju Narrativer

Läs mer

Statistikrapport Sagahemmet av Johan Holmdahl

Statistikrapport Sagahemmet av Johan Holmdahl Statistikrapport Sagahemmet av Johan Holmdahl Innehållsförteckning. Personalens perspektiv.... Beskrivning av personalen.... Om målsättning.... Om stödet..... Om kontaktmannaskapet.... Om metoder.... Om

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 2011-03-22 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex - Strategi och metod - Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och

Läs mer

Metodavsnitt kvalitativ del

Metodavsnitt kvalitativ del Metodavsnitt kvalitativ del Urval Gäldenärer Undersökningen riktar sig till gäldenärer som någon gång ansökt om skuldsanering på kronofogdemyndigheten. Inför djupintervjuerna gjordes först och främst en

Läs mer

Standard, handlggare

Standard, handlggare Kvalitetsindex Standard, handlggare Solgläntans Behandlingshem i Kramfors AB Rapport 2014-03-05 Innehåll SSIL Kvalitetsindex - Strategi och metod - Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive

Läs mer

Genomförandet av mätningen 2013

Genomförandet av mätningen 2013 2 Genomförandet av mätningen 2013 I sammanställningen redovisas resultaten från den enkät som genomfördes vid Socialförvaltningens Vuxensektion under 2013. Enkäten utförs årligen. Sammanställningar kommer

Läs mer

Kvalitetsindex. Rapport 2015-07-16. Wäxthuset Väddö AB. Resultat samt jämförelser med samtliga intervjuer under 2014-07-01-2015-06-30

Kvalitetsindex. Rapport 2015-07-16. Wäxthuset Väddö AB. Resultat samt jämförelser med samtliga intervjuer under 2014-07-01-2015-06-30 Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 20150716 Resultat samt jämförelser med samtliga intervjuer under 20140701 20150630 Innehåll SSIL Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg

Läs mer

Att sammanställa och återkoppla en strukturerad intervju. IKM (Institutet för kunskaps- och metodutveckling inom ungdomsoch missbruksvården)

Att sammanställa och återkoppla en strukturerad intervju. IKM (Institutet för kunskaps- och metodutveckling inom ungdomsoch missbruksvården) Att sammanställa och återkoppla en strukturerad intervju IKM (Institutet för kunskaps- och metodutveckling inom ungdomsoch missbruksvården) Varför ska vi återkoppla? För att öka klientens delaktighet i

Läs mer

Rusmedelsproblem påp befolkningsnivå exemplet alkohol

Rusmedelsproblem påp befolkningsnivå exemplet alkohol ASI metoden Rusmedelsproblem påp befolkningsnivå exemplet alkohol 1 2 Missbruk / rehabilitering som process ( aktörsmodell ) J. Blomqvist OM JAG VILL LYCKAS MED ATT FÖRA EN MÄNNISKA MOT ETT BESTÄMT MÅL,

Läs mer

COACHING - SAMMANFATTNING

COACHING - SAMMANFATTNING . COACHING - SAMMANFATTNING Joakim Tranquist, Mats Andersson & Kettil Nordesjö Malmö högskola, 2008 Enheten för kompetensutveckling och utvärdering 1 Copyright 2007 Malmö högskola, Enheten för kompetensutveckling

Läs mer

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Sammanfattning Detta bygger på av socialstyrelsen 2007 utfärdade nationella riktlinjerna

Läs mer

Socialförvaltningen i Örebro kommun. Brukarundersökning. Bemötande våren 2012. Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare

Socialförvaltningen i Örebro kommun. Brukarundersökning. Bemötande våren 2012. Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare Socialförvaltningen i Örebro kommun Brukarundersökning Bemötande våren 2012 Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 3 Redovisning av frågor

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Skyddsvärnet- Behandlingshem Föreningen Skyddsvärnet Rapport 2012-02-2 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex - Strategi och metod - Antal intervjuer,

Läs mer

Reviderad 2006-05-09. Vårdkedjehandbok

Reviderad 2006-05-09. Vårdkedjehandbok Reviderad 2006-05-09 Vårdkedjehandbok INNEHÅLL Vårdkedjearbetet steg för steg Informationsbroschyr. Samtycke till att delta i vårdkedjearbetet Process för behandlingsplanering Behandlingsplan, gemensam

Läs mer

Kvalitetsindex. Rapport Röingegården Röinge. Resultat samt jämförelser med samtliga intervjuer under

Kvalitetsindex. Rapport Röingegården Röinge. Resultat samt jämförelser med samtliga intervjuer under Kvalitetsindex Standard, handläggare Röingegården Röinge Rapport 20150623 Resultat samt jämförelser med samtliga intervjuer under 20140601 20150531 Innehåll SSIL Kvalitetsindex Strategi och metod Antal

Läs mer

Implementering av socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård Slutrapport

Implementering av socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård Slutrapport SOCIALFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STAD SÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2011-09-01 Handläggare: Christina Högblom Telefon: 08 508 25 606 Till Socialnämnden Implementering av socialstyrelsens

Läs mer

Kvalitetsindex. Minnesota I Malmö AB. Rapport

Kvalitetsindex. Minnesota I Malmö AB. Rapport Kvalitetsindex Rapport 2009-12-10 Innehåll - 2009-12-10 - Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex - Strategi och metod - Medelpoäng, aritmetiskt medelvärde, totalt samt på respektive fråga -

Läs mer

STÖDGRUPPER I DANDERYDS KOMMUN. Paraplyet

STÖDGRUPPER I DANDERYDS KOMMUN. Paraplyet STÖDGRUPPER I DANDERYDS KOMMUN Paraplyet Innehållsförteckning 1. Aladdin 2. Barnkraft 3. Skilda Världar 4. Komet 5. Anhörigstödet 6. Gapet 7. Öppenvårdsgrupper 8. Egna anteckningar 9. Kontaktuppgifter

Läs mer

Information om Insatser för vuxna Individ- och familjeomsorgen. Åstorps Kommun

Information om Insatser för vuxna Individ- och familjeomsorgen. Åstorps Kommun Information om Insatser för vuxna Individ- och familjeomsorgen i Åstorps kommun Mottagningssekreterare kontaktuppgiter Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den

Läs mer

Ett samverkansprojekt mellan Kriminalvården, Arbetsförmedlingen och socialtjänsten i Umeå. Halvårsrapport 2007-03-01 2007-09-15

Ett samverkansprojekt mellan Kriminalvården, Arbetsförmedlingen och socialtjänsten i Umeå. Halvårsrapport 2007-03-01 2007-09-15 Ett samverkansprojekt mellan Kriminalvården, Arbetsförmedlingen och socialtjänsten i Umeå Halvårsrapport 2007-03-01 2007-09-15 Rapporten sammanställd av: Wilhelm Franklin Frivårdsinspektör På uppdrag av

Läs mer

Barns brukarmedverkan i den sociala barnavården. Västernorrlands modell för att göra barns röster hörda

Barns brukarmedverkan i den sociala barnavården. Västernorrlands modell för att göra barns röster hörda Barns brukarmedverkan i den sociala barnavården Västernorrlands modell för att göra barns röster hörda Västernorrlandsmodellen ett sätt lyssna till barns röster om mötet med socialtjänsten Ger det enskilda

Läs mer

Uppföljning och utvärdering av insatserna. Upplevd kvalitet av insatserna på Kvinnohemmet Rosen

Uppföljning och utvärdering av insatserna. Upplevd kvalitet av insatserna på Kvinnohemmet Rosen Uppföljning och utvärdering av insatserna Upplevd kvalitet av insatserna på Kvinnohemmet Rosen Sammanfattande bedömningar av socialsekreterare avseende pågående placeringar Pågående placering i januari

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 201505 Innehåll SSIL Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall Genomförda intervjuer

Läs mer

Stubben Rapport

Stubben Rapport Stubben Rapport 2016-02-05 Stubben HVB AB STYRELSENS SÄTE ORGANISATIONSNUMMER TELEFON TELEFAX E-POST Skållerud Mellerud 556641-0253 0530 301 23 0530 301 20 info@stubben.se 464 40 ÅSENSBRUK Innehåll - Strategi

Läs mer

Genomförandet av mätningen 2011

Genomförandet av mätningen 2011 Genomförandet av mätningen I sammanställningen redovisas resultaten från den enkät som genomfördes vid Socialförvaltningens Alkohol- och drogsektion under. Enkäten ska utföras årligen. Enkäten riktades

Läs mer

Genomförandet av mätningen 2015

Genomförandet av mätningen 2015 Genomförandet av mätningen 015 I sammanställningen redovisas resultaten från den enkät som genomfördes vid Socialförvaltningens Vuxensektion under 015. Enkäten utförs årligen. Enkäten riktades till alla

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 20131217 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal

Läs mer

Kvalitetsindex. Rapport BeFeM. Resultat samt jämförelser med samtliga intervjuer under Standard, handläggare

Kvalitetsindex. Rapport BeFeM. Resultat samt jämförelser med samtliga intervjuer under Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 20110216 Resultat samt jämförelser med samtliga intervjuer under 20100201 20110131 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET

UPPDRAG OCH YRKESROLL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll barn och ungdom är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service

Läs mer

Verksamhetsplan 2016

Verksamhetsplan 2016 Verksamhetsplan 2016 2016-04-08 Verksamhetsplan 2016 för vuxenverksamheten, socialkontoret Diarienummer: SN 2016/0111 Verksamhetsplanen är antagen av socialdirektören den 8 april 2016. I dokumentet redovisas

Läs mer

Målsättningsarbete. Bakgrund. Bakgrund (forts)

Målsättningsarbete. Bakgrund. Bakgrund (forts) SMS för personer med kognitiva och kommunikativa funktionsnedsättningar en intervjustudie av användares upplevelser SMS för personer med kognitiva och kommunikativa funktionsnedsättningar en intervjustudie

Läs mer

Kvalitetsindex. Utvecklingshemmet Ringgården. Rapport

Kvalitetsindex. Utvecklingshemmet Ringgården. Rapport Kvalitetsindex Rapport 2009-06-09 Innehåll - 2009-06-09 - Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex - Strategi och metod - Medelpoäng, aritmetiskt medelvärde, totalt samt på respektive fråga -

Läs mer

medarbetarsamtalet Medarbetaren i samverkan Samverkansavtalet bygger på delaktighet, dialog och möten

medarbetarsamtalet Medarbetaren i samverkan Samverkansavtalet bygger på delaktighet, dialog och möten Medarbetaren i samverkan medarbetarsamtalet Malmö högskolas samverkansavtal med Dnr Mahr 19-2012/488 har verksamheten och medarbetarna i fokus. Det ställer krav på ledarskap och medarbetarskap, två begrepp

Läs mer

Riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Klippan

Riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Klippan Riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Klippan Antagen i socialnämnden 52 Socialnämnden har valt att erbjuda en vårdkedja som ska präglas av en humanistisk människosyn med respekt och tillit till

Läs mer

Resultat från seminarium 2

Resultat från seminarium 2 Projektet Vård och Omsorgscollege Västerbotten Resultat från seminarium 2 En sammanställning av inkomna synpunkter och förslag från BUSprojektets seminarieserie i Vilhelmina, Lycksele, Umeå och Skellefteå

Läs mer

Riktlinjer missbruk/beroende

Riktlinjer missbruk/beroende Riktlinjer missbruk/beroende Riktlinjer för Individ- och familjeomsorgens arbete avseende vuxna medborgare med missbruks- eller beroendeproblematik. Antagna av nämnden i Höör 2016-04-21 1 INLEDNING Riktlinjernas

Läs mer

SIKTA Process missbruk cannabis

SIKTA Process missbruk cannabis SIKTA Process missbruk cannabis Kriminalvården: Frivårdsinspektör Fredrik Eliasson Lunds socialförvaltning: Socialsekreterare Tale Wide Svensson Statens institutionsstyrelse: Utredningssekreterare Maria

Läs mer

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 INTERN FÖRANKRING... 4 EN STOR ELLER MÅNGA SMÅ... 5 TIMING... 6 INFORMATION INFÖR OCH UNDER GENOMFÖRANDET...

Läs mer

Rapport från tillsyn av Ljung & Sjöberg AB

Rapport från tillsyn av Ljung & Sjöberg AB A Socialtjänst- och Arbetsmarknadsförvaltningen RESURSTEAMEN BARN OCH UNGDOM Adoption Familjehem Placeringskonsultation B C D E Rapport från tillsyn av Ljung & Sjöberg AB Datum för tillsyn 2009-09-10 Närvarande

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 2013-09-19 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex - Strategi och metod - Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och

Läs mer

Strategidokument för Stiftelsen Credo 2012 2014

Strategidokument för Stiftelsen Credo 2012 2014 Strategidokument för Stiftelsen Credo 2012 2014 Strategi för Credo Stiftelsen Credos strategi utgår från Stiftelsens överordnade värdegrund, vision och målsättning. Strategin styr och fördelar Stiftelsens

Läs mer

Vad är viktiga coachbeteenden

Vad är viktiga coachbeteenden Svenska Ishockeyförbundet Elittränarutbildning Vad är viktiga coachbeteenden Fredrik Olausson Handledare: Göran Pegenius 2011 06 13 Innehållsförteckning 1. Inledning sid. 1 2. Bakgrund sid. 2 2.1 Ledarteorier

Läs mer

Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012

Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012 www.ljungby.se Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012...3

Läs mer

Uppföljande intervjuer kring tillgänglighet, information och nöjdhet hösten 2009

Uppföljande intervjuer kring tillgänglighet, information och nöjdhet hösten 2009 2010-02-15 Ärendenr: Nf 60/2010 Handläggare: Annelie Fridman Sophia Greek Uppföljande intervjuer kring tillgänglighet, information och nöjdhet hösten 2009 Vård och Stöd Förvaltningen för funktionshindrare

Läs mer

ALKOHOL OCH DROGPOLICY FÖR FÖRETAGET

ALKOHOL OCH DROGPOLICY FÖR FÖRETAGET ALKOHOL OCH DROGPOLICY FÖR FÖRETAGET Denna policy omfattar frågor som har med vanor och skadligt bruk att göra och kan användas som mall för upprättande av en egen alkohol- och drogpolicy. Syfte och mål

Läs mer

Genomförandeplan och uppföljning nummer 3 avseende Staffanstorps kommuns samarbete med SIKTA.

Genomförandeplan och uppföljning nummer 3 avseende Staffanstorps kommuns samarbete med SIKTA. PROJEKTPLAN 1(5) 2010-07-01 INDIVID OCH FAMILJEOMSORGEN Genomförandeplan och uppföljning nummer 3 avseende Staffanstorps kommuns samarbete med SIKTA. Bakgrund: Arbetet med missbruk- och beroendeproblematik

Läs mer

Brukarundersökning Bostad med särskild service

Brukarundersökning Bostad med särskild service Brukarundersökning Bostad med särskild service 2016-01-14 KS 2016.356-1 UNDERRUBRIK Brukarundersökning Finspångs 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: @finspang.se Webbplats: www.finspang.se

Läs mer

LÖNESÄTTANDE SAMTAL OCH SMHIs LÖNEKRITERIER 2009

LÖNESÄTTANDE SAMTAL OCH SMHIs LÖNEKRITERIER 2009 Utfärdad av: Dokumentnamn: LÖNESÄTTANDE SAMTAL OCH SMHIs LÖNEKRITERIER 2009 Den individuella lönesättningen sker i samtal mellan chef och medarbetare. Den individuella lönen medarbetarens förmåga att uppfylla

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 2015-04-2 Innehåll SSIL Kvalitetsindex - Strategi och metod - Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall - Genomförda intervjuer

Läs mer

Vad krävs för att beakta barns behov av information, råd och stöd?

Vad krävs för att beakta barns behov av information, råd och stöd? Vad krävs för att beakta barns behov av information, råd och stöd? Utveckling av barn- och föräldrastöd vid Beroendecentrum Stockholm (BCS) Barn och unga i familjer med missbruk 2 december 2013 Christina

Läs mer

En sammanfattning Implementeringsutvärdering av Beslutsstöd i tre kommuner

En sammanfattning Implementeringsutvärdering av Beslutsstöd i tre kommuner En sammanfattning Implementeringsutvärdering av Beslutsstöd i tre kommuner - Examensarbete av Lina Smith och Petra Hansson, socionomprogrammet inriktning verksamhetsutveckling, Malmö Högskola Kontakt:

Läs mer

Individ och familjeomsorgen Hällefors kommun. Daniel Åhnberg Områdeschef Individ- och familjeomsorgen

Individ och familjeomsorgen Hällefors kommun. Daniel Åhnberg Områdeschef Individ- och familjeomsorgen Individ och familjeomsorgen Hällefors kommun Daniel Åhnberg Områdeschef Individ- och familjeomsorgen Socialtjänsten i Hällefors kommun Individ- och familjeomsorgen Individ- och familjeomsorgen Hällefors

Läs mer

Kvalitetsdeklaration för utförande verksamheter inom missbruk och socialpsykiatri

Kvalitetsdeklaration för utförande verksamheter inom missbruk och socialpsykiatri TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-11-11 SN-2013/4615.710 1 (2) missbruk och socialpsykiatri Förslag till beslut antar förvaltningens förslag till kvalitetsdeklaration för utförande verksamheter inom missbruk och socialpsykiatri.

Läs mer

Servicegarantier inom Socialtjänst/LSS

Servicegarantier inom Socialtjänst/LSS Servicegarantier inom Socialtjänst/LSS Övergripande Servicegarantier 2014 Mål och resultatstyrning sker i Robertsfors kommun genom balanserade styrkort. Kommunfullmäktige har antagit styrkort som kommunstyrelsen

Läs mer

Att undersöka klienters känsla av delaktighet i Brogårdens utredningar - rapport från utvärderingsverkstad 2014

Att undersöka klienters känsla av delaktighet i Brogårdens utredningar - rapport från utvärderingsverkstad 2014 VÅRD & BILDNING DIVISION VÅRD & OMSORG BARN, UNGDOM OCH FAMILJ BROGÅRDEN AKUT- OCH UTREDNING Att undersöka klienters känsla av delaktighet i Brogårdens utredningar - rapport från utvärderingsverkstad 2014

Läs mer

Personalomsättningen i Skärholmen/Stockholm var mycket hög. Många erfarna slutade. Svårt att rekrytera erfaren personal. Många oerfarna anställdes.

Personalomsättningen i Skärholmen/Stockholm var mycket hög. Många erfarna slutade. Svårt att rekrytera erfaren personal. Många oerfarna anställdes. Personalomsättningen i Skärholmen/Stockholm var mycket hög. Många erfarna slutade. Svårt att rekrytera erfaren personal. Många oerfarna anställdes. De oerfarna slutade också, ofta efter kort tid. Majoriteten

Läs mer

2006-09-01. Dnr SN 2006/81. Riktlinjer. Insatser till personer med missbruk och beroendeproblem

2006-09-01. Dnr SN 2006/81. Riktlinjer. Insatser till personer med missbruk och beroendeproblem 2006-09-01 Dnr SN 2006/81 Riktlinjer Insatser till personer med missbruk och beroendeproblem Nacka kommun Innehåll INLEDNING...1 LAGSTIFTNING...1 KOMMUNENS UTGÅNGSPUNKTER...2 HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION...2

Läs mer