Uppföljning av deponeringsförbuden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppföljning av deponeringsförbuden"

Transkript

1 Uppföljning av deponeringsförbuden Rapport 5383 juni 2004

2 Uppföljning av deponeringsförbuden NATURVÅRDSVERKET

3 BESTÄLLNINGAR Ordertelefon: Orderfax: E-post: Postadress: CM-Gruppen Box Bromma Internet: Tel: Internet: Postadress: Omslagsfoto: NATURVÅRDSVERKET (växel) Naturvårdsverket Stockholm ISBN pdf ISSN Elektronisk publikation Länsstyrelsen i Västra Götaland Naturvårdsverket 2004

4 RAPPORT 5383 UPPFÖLJNING AV DEPONERINGSFÖRBUDEN Förord Naturvårdsverket har i regleringsbrevet för budgetår 2002 fått i uppdrag att följa utvecklingen och efterlevnaden av deponeringsförbuden för brännbart och organiskt avfall. Uppdraget ska redovisas till regeringen årligen fram till Rapporten för år 2004 har tagits fram av Simon Lundeberg och Catarina Östlund, Naturvårdsverket. Värdefulla bidrag har lämnats av samtliga länsstyrelser. Naturvårdsverkets diarienummer för redovisningen är , Rp. Stockholm i juni 2004 Naturvårdsverket 3

5 4

6 Innehållsförteckning Förord... 3 Sammanfattning... 6 Summary... 7 Uppdraget... 8 Deponeringen minskar... 9 Kapaciteten ökar Kraftig utbyggnad av avfallsförbränning under Utbyggnadsplaner för biologisk behandling...12 Behov av kapacitet för deponering och återvinning Nya regler om undantag och dispenser...13 Svårbedömt kapacitetsbehov...13 Utsorteringen påverkar kapacitetsbehovet...13 Undantagen begränsar dispensbehovet för organiskt avfall...14 Brist eller överskott svår bedömning...14 Sammanfattande slutsatser och behov av åtgärder Bilaga Mängd brännbart avfall i länsstyrelsernas dispensbeslut Bilaga Medgivna respektive utnyttjade dispensmängder Bilaga Planerad ökning av förbränningskapacitet i befintliga och nya anläggningar

7 Sammanfattning Naturvårdsverkat har sedan 2002 på uppdrag av regeringen följt utvecklingen och efterlevnaden av bestämmelserna om deponeringsförbuden. Sedan 2002 har det varit förbjudet att deponera utsorterat brännbart avfall och den 1 januari 2005 utökas förbudet till att omfatta allt organiskt avfall, med vissa undantag. Vid brist på kapacitet att behandla avfallet har länsstyrelserna möjlighet att meddela dispens från förbuden. Mängden brännbart avfall i dispensbesluten har minskat från 1,5 miljoner ton förra året till knappt ton för 2004, vilket är en minskning med drygt 70 %. Det visar Naturvårdsverkets enkät om deponeringsförbuden som samtliga länsstyrelser har besvarat. Av enkäten framgår dock att en stor del av medgivna dispenser för 2003 inte utnyttjades. Den minskade deponeringen av brännbart avfall beror på att kapaciteten för avfallsförbränning och biologisk behandling byggs ut. Det finns idag ett stort antal planer på att öka kapaciteten för avfallsförbränning ytterligare. Om alla planer på utbyggnad genomförs kommer förbränningskapaciteten att öka med 1,6 miljoner ton, enligt länsstyrelsens uppgifter. Jämfört med 2003 då mängden avfall till avfallsförbränning uppgick till 3,1 miljoner ton 1 innebär det en ökning med 50 %. Flera av dessa planer är dock osäkra. Även den biologiska behandlingen ökar, men den utgör en relativt liten del av den totala utbyggnaden. En positiv effekt av den ökade avfallsförbränningen, som en del länsstyrelser visar på, är att sorteringen av brännbart avfall förväntas öka. Vidare blir kravet på sortering av brännbart avfall tydligare när Naturvårdsverkets nya föreskrifter om hantering av brännbart avfall och organiskt avfall (NFS 2004:4) träder i kraft. Bristfällig statistik över hur mycket brännbart och organiskt avfall som deponeras gör det svårt att bedöma behovet av ökad kapacitet för att uppfylla förbuden. Uppgifter från länsstyrelserna om dispenser för brännbart avfall och kommande dispenser för organiskt avfall indikerar att det kan bli överskott på förbränningskapacitet. Å andra sidan tyder en undersökning om utbyggnadsplanerna från Renhållningsverksföreningen 2 på att det 2008 inte kommer att finnas tillräckligt med kapacitet för att behandla allt organiskt avfall, även om alla planer genomförs. Eftersom behovet är svårbedömt är det viktigt att beslut om ny utbyggnad föregås av noggranna planer och undersökningar av det regionala behovet. Naturvårdsverket bedömer att deponeringsförbuden inom några år till stor del kommer att kunna uppfyllas. Tillsynen på deponierna är viktig för att kontrollera efterlevnaden av undantagen från förbuden. Vidare behöver avfallsproducenterna och deponiägarna ha tillräckligt med kunskap för att kunna följa reglerna. 1 Preliminär uppgift från Renhållningsverksföreningen 2 Avfallsförbränning, Utbyggnadsplaner, behov och brist RVF utveckling 2004:02. Undersökningen genomförd av konsultföretaget Profu, Göteborg 6

8 Summary The Swedish Environmental Protection Agency has been monitoring development of and compliance with regulations on the prohibition of landfilling on behalf of the Swedish Government since The landfilling of sorted combustible waste has been prohibited since 2002, and on 1 January 2005 the ban will be extended to cover all organic waste. If there is a lack of capacity to treat the waste, county administrative boards are entitled to grant exemptions. The volume of combustible waste in exemption decisions has fallen from 1.5 million tonnes last year to just under 400,000 tonnes for This is the outcome of the Swedish EPA s survey on landfill prohibitions to which all the county administrative boards have responded. The survey revealed, however, that a large proportion of the exemptions granted for 2003 were not utilised. The reduced landfilling of combustible waste is due to the expansion of waste incineration and biological treatment. There are a large number of plans at present for a further increase in waste incineration capacity. If all the plans for expansion are implemented, incineration capacity will increase by 1.6 million tonnes, according to county administrative board figures. In comparison with 2003, when the volume of waste sent for waste incineration amounted to 3.1 million tonnes 1 this signifies an increase of 50 %. However, several of these plans are uncertain. Biological treatment is also increasing, but accounts for a relatively small part of the total expansion. A positive effect of the increased incineration of waste identified by some county administrative boards is that the sorting of combustible waste is expected to increase. In addition, the requirement for the sorting of combustible waste is becoming clearer with the entry into force of the Swedish EPA s new regulations on the handling of combustible waste and organic waste (NFS 2004:4). Inadequate statistics on how much combustible and organic waste is landfilled make it difficult to assess the need for increased capacity to comply with the prohibitions. Figures from the county administrative boards on exemptions for combustible waste and future exemptions for organic waste indicate that a surplus of incineration capacity may arise. On the other hand, a study on the expansion plans by the Swedish Association of Waste Management 2 suggests that in 2008 there will not be sufficient capacity to treat all organic waste, even if all the plans are implemented. As it is difficult to assess the need, it is important that decisions on expansion are preceded by detailed plans and studies of regional need. The Swedish EPA anticipates that it will be possible to comply with the prohibitions on landfilling within a few years. Supervision of landfills is important to check compliance with exemptions from prohibitions. In addition, waste producers and landfill owners need to have sufficient knowledge to be able to follow the rules. 1 Preliminary figure from the Swedish Association of Waste Management 2 Waste incineration, Expansion plans, needs and deficiencies RVF development 2004:02. Study carried out by the consultancy Profu, Göteborg 7

9 Uppdraget Naturvårdsverket har sedan år 2002 haft i uppdrag av regeringen att följa upp deponeringsförbuden. Uppdraget ska redovisas årligen den 30 juni. Uppdraget är formulerat såhär: Naturvårdsverket skall följa utvecklingen och efterlevnaden av bestämmelserna om förbud att deponera utsorterat brännbart avfall från år 2002 samt organiskt avfall generellt från år I uppdraget ingår också att redovisa hur dispensförfarandet fungerar. Av verkets redovisning skall framgå hur verket följer och driver på aktörerna i utvecklingen mot ett ekologiskt omhändertagande av avfall. Verket skall vid behov lämna förslag på kompletterande åtgärder och förslag till nödvändiga förändringar av regelverket för att uppnå ett ekologiskt hållbart omhändertagande av avfall. Uppdraget syftar till att få en kontinuerlig redovisning av utvecklingen på området och verket skall därför redovisa uppdraget i sin helhet årligen senast den 30 juni 2002, 2003, 2004 respektive år I år är uppdraget koncentrerat på utvecklingen och efterlevnaden av deponeringsförbuden. Som en del i detta uppdrag har Naturvårdsverket låtit samtliga länsstyrelser besvara en enkät om deponeringsförbuden och planerad utbyggnad av återvinningskapacitet. Verket har även tagit kontakt med vissa länsstyrelser för att få ytterligare upplysningar. 8

10 Deponeringen minskar Deponeringen av avfall minskar. Mellan åren 2002 och 2003 minskade mängden avfall till deponier och bioceller (exklusive industrins egna deponier) med 22 %, från ton till ton, enligt preliminära uppgifter från Renhållningsverksföreningen (RVF), se figur 1. Mängd avfall (tusen ton) * * preliminär uppgift Figur 1: Mängd avfall som tillförts deponier och bioceller inklusive planreaktorer enligt RVF (uppgifterna för åren Svensk Avfallshantering År 2003 är en preliminär uppgift från RVF) Likaså fortsätter mängden utsorterat brännbart avfall som deponeras med dispens från deponeringsförbuden att minska. För 2004 har länsstyrelserna hittills medgivit dispens för cirka ton, varav ton är hushållsavfall och ton annat avfall. (Observera att denna mängd troligen kommer att öka något, eftersom alla beslut för 2004 ännu inte fattats.) Detta är en kraftfull minskning jämfört med året innan då den dispensgivna mängden uppgick till knappt 1,5 miljoner ton (se tabell 1). Det är framförallt dispensmängderna för annat avfall än hushållsavfall som har minskat. Tabell 1: Medgivna dispenser (ton) enligt uppgifter från länsstyrelserna i maj År Hushållsavfall Annat avfall än Totalt hushållsavfall ( *) ( *) ( *) * Mängd avfall i medgivna dispenser enligt uppgifter från länsstyrelserna maj Att deponeringsförbudet för utsorterat brännbart avfall på allvar börjat slå igenom märks genom att det är flera länsstyrelser som inte meddelar några dispenser alls för I de 9

11 fyra länen, Norrbotten, Södermanland 1, Västra Götaland och Örebro meddelades inga dispenser för vare sig hushållsavfall eller övrigt avfall. Och för hushållsavfall gavs inga dispenser i Dalarna, Västerbotten och Östergötland. Se vidare bilaga 1 som innehåller en sammanställning över meddelade dispenser länsvis. Mängden brännbart avfall som deponerades med dispens 2003 var betydligt mindre än beslutade dispenser i flera län (se bilaga 2). I Stockholm deponerades t.ex. endast ton av den totalt medgivna dispensmängden för annat avfall på ton. För vissa län saknas uppgifter om hur stor del av dispenserna som utnyttjades. Naturvårdsverket har bedömt att dispensdeponeringen under 2003 uppgick till cirka ton 2. Det innebär att bara drygt hälften av medgivna dispenser utnyttjades. En viktig fråga gäller huruvida deponering i biocellsreaktorer ska definieras som deponering eller inte. Ett avfallsbolag i Skåne har deponerat utsorterat brännbart avfall i biocellsreaktorer utan dispens med motiveringen att deponering i biocellsreaktorer inte bör betraktas som deponering. Naturvårdsverket har överklagat ärendet till miljööverdomstolen. 1 I Södermanland förekommer deponering i bioceller för vilket dispens inte har sökts. 2 För de län där uppgifter saknas om dispensdeponering har Naturvårdsverket antagit att dispenserna har utnyttjats fullt ut. 10

12 Kapaciteten ökar Kraftig utbyggnad av avfallsförbränning under 2005 Det finns planer på att öka förbränningskapaciteten i landet med 1,6 miljoner ton avfall jämfört med idag. Det framgår av de uppgifter länsstyrelserna redovisat i enkätsvaren. Avfallsförbränningen 2003 uppgick till 3,1 miljoner ton i 28 anläggningar (preliminära uppgifter från RVF). Det innebär att avfallsförbränningen kan komma att öka med 50 % om alla dessa planer genomförs. Ökningen planeras främst att ske genom utbyggnad i befintliga anläggningar. Enligt enkätsvaren kommer kapaciteten att öka med knappt ton under Därefter väntas en kraftig utbyggnad under 2005 omfattande ton avfall. Anläggningarna i Stockholm, Linköping och Uppsala står för mer än hälften av denna utbyggnad. Den planerade utbyggnaden efter 2005 uppgår till cirka ton. Utbyggnadsplanerna per anläggning redovisas i bilaga 3. Ökningen fram t.o.m utgörs i stort sett bara av beslutade planer om utbyggnad. Planerna därefter är betydligt osäkrare. Tillstånd saknas för några anläggningar, och för andra finns tillstånd men beslut om utbyggnad har ännu inte fattats. En osäkerhet vid beslut om utbyggnad är om det kommer att finnas tillräckligt med avfall för de planerade anläggningarna. En annan osäkerhetsfaktor är huruvida det kommer bli en skatt på avfallsförbränning eller inte. Mängderna överensstämmer i stort med vad som redovisas i den senaste undersökning om utbyggnadsplaner av konsultföretaget Profu i Göteborg på uppdrag av RVF 1. Enligt Profu kommer den befintliga och planerade kapaciteten att uppgå till 4,9 miljoner ton år 2008, d.v.s. en ökning på 1,8 miljoner ton. Det är alltså en något större ökning än vad länsstyrelserna redovisar. Det beror till stor del på att Profu:s undersökningen innehåller fler planer på utbyggnad efter Några av dessa ytterligare planer bedömer Naturvårdsverket vara mycket osäkra. Profu:s planer redovisas tillsammans med uppgifterna från länsstyrelserna i bilaga 3. En konsekvens av den snabba utbyggnaden av avfallsförbränning är att det finns ökad risk för att utbyggnaden i vissa regioner kan bli större än behovet av fjärrvärme. Det innebär att energin från avfallsförbränning inte kommer att kunna nyttiggöras fullt ut under vissa perioder av året. Det finns exempel på att värme kyls bort i högre grad under sommarhalvåret. 1 Avfallsförbränning, Utbyggnadsplaner, behov och brist RVF utveckling 2004:02 11

13 Utbyggnadsplaner för biologisk behandling Planerad utbyggnad av biologisk behandling fram till år 2005 är till stor del känd genom den omfattande enkätundersökning som RVF lät genomföra hösten Naturvårdsverket lät Profu göra en uppföljning av denna studie inför redovisningen av regeringsuppdraget förra året. Resultatet av denna uppföljning var att den biologiska behandlingskapaciteten, som är relevant för deponeringsförbuden, kommer öka från ton/år för 2003 till ton/år för Den planerade ökningen under 2005 uppgår till ton/år. Det saknas uppgifter om hur stor andel av detta avfall som utgörs av matavfall. Uppgifter om detta behövs för att kunna följa upp de två nationella delmålen för återvinning av matavfall. Målet för matavfall från hushåll, restauranger, storkök och butiker anger att minst 35 % av detta avfall ska behandlas genom biologisk behandling senast Det innebär att behandlingen av detta avfall ska öka från dagens cirka ton (år 2002/2003) till ton år Målet avser både hemkompostering och central behandling. Det andra målet anger att allt matavfall och jämförligt avfall från livsmedelsindustrier senast år 2010 ska behandlas biologiskt. Målet gäller sådant avfall som har sådan kvalitet att det är lämpligt att efter behandling återföra till växtodling. I enkätsvaren redovisar länsstyrelserna bara ett fåtal av de utbyggnadsplaner som finns i Profu:s undersökning. Redovisningen från Värmland innehåller dock ytterligare uppgifter om utbyggnad omfattande ton. Det handlar till stor del om slammer från skogsindustrin. Andelen kapacitet i biogasanläggningar ökar enligt RVF:s enkätundersökning från knappt en tredjedel år 2000 till knappt hälften 2005, vilket innebär att andelen komposteringskapacitet minskar i motsvarande grad. Effekten kan förstärkas av att det under kommande år ges statsbidrag genom det s.k. Klimatinvesteringsprogrammet för bland annat biogasanläggningar och inte till komposteringsanläggningar. Första året för KLIMP var 2003 och då beviljades exempelvis 30 % investeringsbidrag till 11 biogasrelaterade åtgärder. Tendensen är alltså att andelen biogaskapacitet ökar och sannolikt kan väntas öka även efter Denna utveckling innebär att energieffektiviteten ökar vid den biologiska behandlingen framöver. 12

14 Behov av kapacitet för deponering och återvinning Nya regler om undantag och dispenser För att kunna bedöma behovet av kapacitet för materialåtervinning, förbränning eller biologisk behandling behövs kunskap om vilka avfall som omfattas av deponeringsförbuden. Vilka avfall som omfattas av förbuden har blivit tydligare sen de nya föreskrifterna och allmänna råden om hantering av brännbart avfall och organiskt avfall (NFS 2004:4) beslutades i vår. De ersätter föreskrifterna och allmänna råden om hantering av brännbart avfall. Undantagen börjar gälla den 1 januari Enligt föreskrifterna undantas följande avfall: 1. Aska < 18 vikt-% totalt organiskt kol (TOC) 2. Komposterat avloppsslam 3. Grönlutslam 4. Animaliskt avfall som enligt andra föreskrifter får grävas ned 5. Homogent avfall < 10 viktprocent TOC 6. Heterogent avfall < 10 volymprocent brännbart avfall Undantaget för avfall som har sådana fysiska och kemiska egenskaper att det inte bör behandlas på annat sätt än genom deponering kvarstår. För att få deponera avfall enligt detta undantag gäller att deponiägaren ska samråda med tillsynsmyndigheten. Dispensreglerna i de nya föreskrifterna har skärpts genom att fler uppgifter ska redovisas i ansökan jämfört med tidigare. För att förhindra att avfall transporteras långa sträckor för att deponeras på deponier med dispens ska ansökan t.ex. innehålla uppgifter om avfallets ursprung. Vidare innehåller föreskrifterna regler om sortering av brännbart avfall. Svårbedömt kapacitetsbehov Utsorteringen påverkar kapacitetsbehovet Av länsstyrelsernas enkätsvar framgår att utsorteringen av brännbart avfall, både vid källan och i efterhand, i många fall är bristfällig. Detta avfall deponeras idag ofta osorterat utan dispens. Några länsstyrelser framför i enkätsvaren att den ökade kapaciteten för avfallsförbränning kommer leda till ökad sortering av brännbart avfall. Naturvårdsverket delar denna bedömning. Länsstyrelsen i Stockholm anger att när den nya förbränningsanläggningen i Högdalen tas i drift kommer utsorteringen på deponierna att öka ytterligare. Även länsstyrelsen i Västra Götaland anger att ökad förbränningskapacitet leder till ökad utsortering. 13

15 Naturvårdsverket bedömer vidare att undantaget som gäller heterogent avfall med en brännbar andel mindre än 10 volymprocent kommer att medföra en ökad sortering. Exempel på heterogent avfall är bygg- och rivningsavfall. Undantaget innebär att kravet på utsortering blir tydligare. Undantagen begränsar dispensbehovet för organiskt avfall Behovet av kapacitet för att uppfylla deponeringsförbudet för organiskt avfall har minskat jämfört med vad man antagit i tidigare kapacitetsundersökningar. Det beror på att man i tidigare undersökningar utgått från att i princip allt avfall innehållande organiskt kol skulle omfattas, såsom alla typer av slam. Undantagen enligt de nya föreskrifterna innebär dock att grönlutslam, komposterat avloppsslam och renslaktavfall (enligt föreskrifter från Jordbruksverket, om detta avfall uppkommer i glesbygdskommuner) får deponeras. Av länsstyrelsernas enkätsvar framgår att behov av dispenser för deponering av organiskt avfall efter 2005 till stor del kommer att omfatta olika typer av slammer. Inom skogsindustrin deponerades år 2001 cirka ton olika sorters slammer (enligt Skogsindustrierna). Dispensbehov anges även för latrin, gallerrens, vattenverksslam, livsmedelsavfall och fettavskiljarslam. Kapacitetsbehovet för att omhänderta avloppsslam är svårt att bedöma. Under 2003 togs ton avloppsslam emot vid deponier enligt preliminära uppgifter från RVF. En del av denna mängd användes troligen som täcknings- eller konstruktionsmaterial. Denna hantering gör att det är osäkert i vilken grad undantaget för komposterat slam kommer att utnyttjas. Vidare kommer det troligen vara brist på komposteringskapacitet för slam. Brist eller överskott svår bedömning Under 2004 kommer knappt ton brännbart avfall att deponeras med dispens enligt länsstyrelserna beslut om dispenser. Samtidigt ökar avfallsförbränningen med ton och mängden avfall till biologisk behandling ökar med cirka ton. Under 2005 planeras avfallsförbränningen öka med ytterligare ton och den biologiska behandlingen med ton. Slutsatsen är att det under 2005 kommer att finnas tillräckligt med kapacitet för att kunna behandla de mängder brännbart avfall som deponeras med dispens under Den planerade utbyggnaden av förbränningskapacitet efter 2005 uppgår till cirka ton. Samtidigt kommer den biologiska behandlingen att öka. Trots denna kraftiga utbyggnad bedömer Profu 1 att det år 2008 inte kommer att finnas tillräckligt med kapacitet för att behandla allt organiskt avfall. De förutspår en kapacitetsbrist 2008 på cirka ton även om alla planer genomförs. Naturvårdsverket anser att det finns allt för många osäkra parametrar för att kunna uttala sig om det 2008 kommer att finnas brist eller överskott på återvinningskapacitet. Svårigheterna att bedöma kapacitetsbehovet beror delvis på bristfällig statistik för annat avfall än hushållsavfall. Det är helt enkelt svårt att säkert säga hur stora mängder avfall som deponeras idag. Vidare är det svårt att bedöma hur mycket avfallet kommer att öka 1 Avfallsförbränning, Utbyggnadsplaner, behov och brist RVF utveckling 2004:02 14

16 eftersom det är starkt beroende av konjunkturen. Tidigare undersökningar för några svenska regioner visar att konjunktursvängningar kan ge förändringar i avfallsmängd om +/- 10 %. 1 1 Avfallsförbränning, Utbyggnadsplaner, behov och brist RVF utveckling 2004:02 15

17 Sammanfattande slutsatser och behov av åtgärder Naturvårdsverket bedömer att deponeringsförbuden inom något eller några år till stor del kommer att kunna uppfyllas. Tillsynen på deponierna är viktig för att kunna kontrollera att undantagen från deponeringsförbudet efterlevs (gäller främst undantagen för homogent och heterogent avfall). Det är även viktigt att länsstyrelserna som dispensgivande myndighet arbetar aktivt med deponeringsförbuden. Vidare behöver avfallsproducenterna och deponiägarna se till att de har tillräckligt med kunskap för att kunna efterleva reglerna. Positivt är att branschen (RVF) planerar att genomföra ett projekt för att hitta bra metoder att kontrollera undantagen för homogent och heterogent avfall. Kapaciteten för avfallsförbränning och biologisk behandling fortsätter att öka. Uppgifter från länsstyrelserna om medgivna dispenser för brännbart avfall och behovet av dispensdeponering för organiskt avfall indikerar att den planerade utbyggnaden av återvinningskapacitet kan bli större än behovet. Å andra sidan gör Profu bedömningen i sin senaste kapacitetsutredning att det 2008 inte kommer att finnas tillräckligt med kapacitet för att behandla allt organiskt avfall, även om alla planer genomförs. Naturvårdsverket anser att det finns allt för många osäkra parametrar för att kunna uttala sig om det 2008 kommer att finnas brist eller överskott på återvinningskapacitet. Vid planering av ny återvinningskapacitet är det därför viktigt med noggrann planering och undersökning av det regionala behovet. Verket kommer att fortsätta att följa de utbyggnadsplaner som finns och olika prognoser över kapacitetsbehovet. 16

18 Bilaga 1 Mängd brännbart avfall i länsstyrelsernas dispensbeslut Län Hushållsavfall (ton) Annat avfall (ton) Blekinge Dalarna Gotland Gävleborg Halland Jämtland Jönköping Kalmar Kronoberg Norrbotten Skåne Stockholm Södermanland Uppsala Värmland Västerbotten Västernorrland Västmanland Västra Götaland Örebro Östergötland SUMMA Dispensbesluten överensstämmer inte med kalenderåret. Uppskattad mängd för det aktuella året. 2 Dispens medgiven t.o.m Länsstyrelsen medgav inga dispenser för Beslutet överklagades och dispens medgavs t.o.m Ansökt mängd. Beslut ej fattat. 17

19 Bilaga 2 Medgivna respektive utnyttjade dispensmängder 2003 Hushållsavfall (ton) Annat avfall (ton) Län Beslutad dispens Deponerad mängd Beslutad dispens Deponerad mängd Blekinge Uppg saknas Uppg saknas Dalarna Gotland 4000 ingår i annat avfall Gävleborg Halland Jämtland 7470 Uppg saknas 3980 Uppg saknas Jönköping Kalmar Kronoberg (inkl icke brännbart) Norrbotten Skåne Stockholm Södermanland Uppg saknas 0 0 Uppsala 8000 Uppg saknas Värmland Västerbotten Västernorrland Uppg saknas Uppg saknas Västmanland Västra Götaland Uppg saknas Örebro Uppg saknas Östergötland

20 Bilaga 3 Planerad ökning av förbränningskapacitet i befintliga och nya anläggningar Kommun Ökning (ton) Ökning (ton) Planerad Kommentar enligt lst enligt Profu 1 driftstart Borås, ny /2005 Byggnation Eksjö höst 2005 Tillstånd Finspång, ny Togs i drift i mars 2004 Gotland, Cementa 5000 Uppg saknas 2004 Gävle, ny Uppg saknas Göteborg Prövning Halmstad hösten 2004 Jönköping höst 2006 Tillstånd Kalmar Uppg saknas Karlskoga Uppg saknas Karlskrona, ny Uppg saknas Katrineholm, ny Uppgift saknas Tillstånd Kil Inkörning pågåt Linköping mars/april 2005 Byggnation Ljungby Prövning. Ökningen innebär ingen utbyggnad Malmö Prövning Markaryd, ny Byggnation Norrköping, Fiskeby Uppg saknas Oklart Osäker plan Skövde, ny Tillstånd Stockholm /2005 Byggnation Sundsvall Tillstånd Uddevalla, ny Tillstånd Umeå, Dåvamyren Uppg saknas Uppsala Byggnation SUMMA Avfallsförbränning, Utbyggnadsplaner, behov och brist RVF utveckling 2004:02. Genomförd av Profu. 19

21 Rapport 5383 juni 2004 Uppföljning av deponeringsförbuden Deponeringen av brännbart avfall minskar kraftigt under Det visar Naturvårdsverkets uppföljning av deponeringsförbuden. Sedan 2002 har det varit förbjudet att deponera brännbart avfall och från 2005 utvidgas förbudet till att gälla allt organiskt avfall, med vissa undantag. Vid brist på kapacitet att behandla avfallet har länsstyrelsen möjlighet att meddela dispens från deponeringsförbuden. Naturvårdsverket har för denna redovisning låtit samtliga länsstyrelser besvara en enkät om bl.a. mängden dispenser samt de planer som finns på utbyggnad av förbränning och biologisk behandling i länet. I rapporten diskuteras behovet av ytterligare utbyggnad av förbränning och biologisk behandling för att kunna uppfylla deponeringsförbu ISBN ISSN NATURVÅRDSVERKET

Uppföljning av deponeringsförbuden 2008 och 2009

Uppföljning av deponeringsförbuden 2008 och 2009 Uppföljning av deponeringsförbuden 2008 och 2009 rapport 5996 november 2009 Uppföljning av deponeringsförbuden 2008 och 2009 NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933

Läs mer

Uppföljning av deponeringsförbuden

Uppföljning av deponeringsförbuden Uppföljning av deponeringsförbuden RAPPORT 5493 JUNI 2005 Uppföljning av deponeringsförbuden NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se Postadress:

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Aborter i Sverige 2001 januari december

Aborter i Sverige 2001 januari december STATISTIK HÄLSA OCH SJUKDOMAR 2002:1 Aborter i Sverige 2001 januari december Preliminär sammanställning EPIDEMIOLOGISKT CENTRUM January-December The National Board of Health and Welfare CENTRE FOR EPIDEMIOLOGY

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Transport av avfall över gränserna (import till Sverige) påverkar behovet av dispenser för att deponera brännbart avfall då det är kapacitetsbrist

Transport av avfall över gränserna (import till Sverige) påverkar behovet av dispenser för att deponera brännbart avfall då det är kapacitetsbrist 2007-03-26 Transport av avfall över gränserna (import till Sverige) påverkar behovet av dispenser för att deponera brännbart avfall då det är kapacitetsbrist Sammanfattning Miljösamverkan Sverige - projektgrupp

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om hantering av brännbart avfall och organiskt avfall; beslutade den 14 april 2004. NFS 2004:4 Utkom

Läs mer

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008 Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 28 Diagram 1. Share of activities by type of activity 28 Annan gruppverksamhet 11% Studiecirklar 44% Kulturprogram 45% Diagram 1. Andel aktiviteter efter

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Avfall från verksamheter. Hörby 2009. Sortering av brännbart avfall från annat avfall samt karakterisering av avfall till deponi HÖRBY KOMMUN

Avfall från verksamheter. Hörby 2009. Sortering av brännbart avfall från annat avfall samt karakterisering av avfall till deponi HÖRBY KOMMUN Avfall från verksamheter Hörby 2009 Sortering av brännbart avfall från annat avfall samt karakterisering av avfall till deponi RAPPORT 2010-2 Sid 2 Inledning Under 2008-2009 har Miljösamverkan Skåne bedrivit

Läs mer

Beskrivning och konsekvensanalys av förslag till revidering av föreskrifter och allmänna råd om innehållet i kommunal avfallsplan

Beskrivning och konsekvensanalys av förslag till revidering av föreskrifter och allmänna råd om innehållet i kommunal avfallsplan 1 (9) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Catarina Östlund Tel: 08-698 10 47 catarina.ostlund@naturvardsverket.se Konsekvensanalys 2005-09-22 Dnr 641-4711-05 Beskrivning och konsekvensanalys av förslag

Läs mer

Erfarenheter av förbud mot deponering av organiskt och brännbart avfall. Thomas Rihm

Erfarenheter av förbud mot deponering av organiskt och brännbart avfall. Thomas Rihm Erfarenheter av förbud mot deponering av organiskt och brännbart avfall Thomas Rihm EU Strategi skall säkerställa att det nedbrytbara kommunala avfall som går till deponier senast 2016 skall ha nedbringats

Läs mer

NFS 2004:X. Förslag till Naturvårdsverkets allmänna råd om hantering av brännbart avfall och organiskt avfall;

NFS 2004:X. Förslag till Naturvårdsverkets allmänna råd om hantering av brännbart avfall och organiskt avfall; 2003-09-16 NFS 2004:X Förslag till Naturvårdsverkets allmänna råd om hantering av brännbart avfall och organiskt avfall; beslutade den XX 2004. Dessa allmänna råd ersätter tidigare allmänna råd (NFS 2001:22)

Läs mer

Föreskrifter och AR om hantering av brännbart avfall och organiskt avfall (NFS 2004:4) Ersätter NFS 2001:17 Hantering av brännbart avfall

Föreskrifter och AR om hantering av brännbart avfall och organiskt avfall (NFS 2004:4) Ersätter NFS 2001:17 Hantering av brännbart avfall Föreskrifter och AR om hantering av brännbart avfall och organiskt avfall (NFS 2004:4) Ersätter NFS 2001:17 Hantering av brännbart avfall Sortering av brännbart avfall Undantag Dispenser 04-12-03 1 Undantag

Läs mer

Aborter i Sverige 2011 januari juni

Aborter i Sverige 2011 januari juni HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2011 Aborter i Sverige 2011 januari juni Preliminär sammanställning SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik Hälso- och sjukvård Aborter i Sverige 2011 Januari-juni Preliminär

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Tillsyn trycksatta anordningar

Tillsyn trycksatta anordningar Tillsyn trycksatta anordningar Sabiha Hajdarevic, Göteborg 2014-10-24 OBS! För att ändra denna text, växla till menyfliken Infoga. I gruppen Text, klicka på Sidhuvud/sidfot 2014-10-22 1 Inspektionsavdelningen

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

RSV-rapport för vecka 18-19, 2017

RSV-rapport för vecka 18-19, 2017 RSV-rapport för vecka 18-19, 2017 Denna rapport publicerades den 18 maj 2017 och redovisar RSV-läget vecka 18-19 (1 14 maj). Lägesbeskrivning Aktiviteten för RSV ligger på en mycket låg nivå och passerade

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

RSV-rapport för vecka 6, 2017

RSV-rapport för vecka 6, 2017 RSV-rapport för vecka 6, 2017 Denna rapport publicerades den 16 februari 2017 och redovisar RSV-läget vecka 6 (6-12 februari). Lägesbeskrivning Rapporteringen av respiratory syncytial virus (RSV) visar

Läs mer

RSV-rapport för vecka 9, 2017

RSV-rapport för vecka 9, 2017 RSV-rapport för vecka 9, 2017 Denna rapport publicerades den 9 mars 2017 och redovisar RSV-läget vecka 9 (27 februari 5 mars). Lägesbeskrivning Antalet fall av respiratory syncytial virus (RSV) minskade

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013

Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013 Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013 NATURVÅRDSVERKET 2 Förord Naturvårdsverket beslutade om denna redovisning i mars 2014. NATURVÅRDSVERKET 3 Innehåll INLEDNING 4 Uppdraget

Läs mer

Remiss av förslag om att ändra Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:9) om miljörapport och ersätta dessa med nya föreskrifter

Remiss av förslag om att ändra Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:9) om miljörapport och ersätta dessa med nya föreskrifter 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Linda Sjöö Tel: 010-6981150 linda.sjoo @naturvardsverket.se MISSIV 2016-06-29 Ärendenr: NV-01427-16 Enligt sändlista Utskick endast per e-post Remiss av förslag

Läs mer

Bilaga Datum

Bilaga Datum Bilaga 1 (5) Fördelningsmodell för fastställande av länsvis fördelning av tillfälliga asylplatser Bakgrund Länsstyrelsen Norrbotten har av Regeringen fått i uppdrag att göra en inventering av befintliga

Läs mer

RSV-rapport för vecka 10, 2014

RSV-rapport för vecka 10, 2014 RSV-rapport för vecka 10, 2014 Denna rapport publicerades den 13 mars 2014 och redovisar RSV-läget vecka 10 (3-9 mars). Lägesbeskrivning Antalet fall som diagnosticerades vecka 10 är i samma storleksordning

Läs mer

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 1 Sammanfattning 1 (2) En tredjedel av de svenskar som inte redan är pensionärer

Läs mer

Patienters tillgång till psykologer

Patienters tillgång till psykologer Patienters tillgång till psykologer - en uppföljande kartläggning av landets vårdcentraler 2011 - genomförd av Sveriges Psykologförbund 2011 2011-12-14 Syfte och genomförande Psykologförbundet har gjort

Läs mer

RSV-rapport för vecka 8, 2017

RSV-rapport för vecka 8, 2017 RSV-rapport för vecka 8, 2017 Denna rapport publicerades den 2 mars 2017 och redovisar RSV-läget vecka 8 (20-26 februari). Lägesbeskrivning Antalet fall av respiratory syncytial virus (RSV) minskade mellan

Läs mer

Ekonomiska styrmedel inom miljöområdet. - en sammanställning

Ekonomiska styrmedel inom miljöområdet. - en sammanställning Ekonomiska styrmedel inom miljöområdet - en sammanställning Rapport 5333 november 2003 Ekonomiska styrmedel inom miljöområdet - en sammanställning Naturvårdsverket BESTÄLLNINGAR Ordertelefon: 08-505 933

Läs mer

Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011

Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011 PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2012-04-27 PTS-ER-2012:18 1(6) Konsumentmarknadsavdelningen Anna Wibom Tina Stukan Bilaga 1 Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011 Följande

Läs mer

Företagarpanelen Q Hallands län

Företagarpanelen Q Hallands län Företagarpanelen Q3 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 5 2 80 34 40 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 43 44 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

RSV-rapport för vecka 8, 2015

RSV-rapport för vecka 8, 2015 RSV-rapport för vecka 8, 2015 Denna rapport publicerades den 26 februari 2015 och redovisar RSV-läget vecka 8 (16/2 22/2). Lägesbeskrivning Antalet laboratoriebekräftade fall av respiratory syncytial virus

Läs mer

Så skyddas värdefull skog den nationella strategin för formellt skydd av skog

Så skyddas värdefull skog den nationella strategin för formellt skydd av skog Så skyddas värdefull skog den nationella strategin för formellt skydd av skog Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se Postadress: CM-Gruppen, Box 110 93, 161 11

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

RSV-rapport för vecka 13, 2017

RSV-rapport för vecka 13, 2017 RSV-rapport för vecka 13, 2017 Denna rapport publicerades den 6 april 2017 och redovisar RSV-läget vecka 13 (27 mars - 2 april). Lägesbeskrivning Antalet fall av respiratory syncytial virus (RSV) fortsatte

Läs mer

Johan Sundberg. Profu. Profu. Profu

Johan Sundberg. Profu. Profu. Profu Johan Sundberg Delägare i forsknings- och utredningsföretaget. Forskningsledare för avfallsgruppen på Chalmers 1993-2005 (tekn. doktor i avfallssystemanalys 1993). (Projektinriktad forskning och utveckling)

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loans 2005

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loans 2005 Återbetalning av studiestöd 2005 Repayment of student loans 2005 UF 70 SM 0601 Återbetalning av studiestöd 2005 Repayment of student loans 2005 I korta drag Obetydlig ökning av antalet låntagare Antalet

Läs mer

Transportör: Adress: Postnr: Ort: Avfallsentreprenör: Adress: Postnr: Ort: Annan Om annan, ange vad:

Transportör: Adress: Postnr: Ort: Avfallsentreprenör: Adress: Postnr: Ort: Annan Om annan, ange vad: Ifylles av Atleverket Atleverkets löpnummer. : Behandlat av: Avfallsdeklaration för grundläggande karakterisering av deponiavfall Gäller endast icke-farligt avfall samt asbest som ska deponeras Faxa ifylld

Läs mer

Företagarpanelen Q Kalmar län

Företagarpanelen Q Kalmar län Företagarpanelen Q4 2012 län Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för

Läs mer

De 10 branscher med flest antal konkurser i riket innevarande år

De 10 branscher med flest antal konkurser i riket innevarande år Totalt Riket 25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 26 27-1 6 236 6 179 0,42 0,43-3% 41 Byggande av hus 63 78-15 11 217 11 978 0,53 0,70-24% 43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Antal förprövade platser för olika djurslag under 2014

Antal förprövade platser för olika djurslag under 2014 1(7) 215-2-2 Stabsenheten Harald Svensson Enheten för idisslare och gris Gunnar Palmqvist Antal förprövade platser för olika djurslag under 214 Jordbruksverket ställer årligen samman uppgifter om antalet

Läs mer

YH - antal platser med avslut

YH - antal platser med avslut YH - antal platser med avslut 2017-2023 Ekonomi, administration och försäljning Teknik och tillverkning Samhällsbyggnad och byggteknik Data/IT Hälso- och sjukvård samt socialt arbete Hotell, restaurang

Läs mer

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Var tredje svensk saknar eget pensionssparande Undersökning av Länsförsäkringar 200 Sammanfattning Drygt var tredje svensk pensionssparar inget alls. Vanligast är att spara upp till 1 000 kronor i månaden

Läs mer

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen Kvinnors och mäns i Sverige och i länen Statistik från SCB:s RAMS-databas (2006, 2008, 2010 & 2012), bearbetat av Tillväxtverket 1 Om statistiken Anger ens operativa sledare, dvs. den person som sköter

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

RSV-rapport för vecka 13, 2016

RSV-rapport för vecka 13, 2016 RSV-rapport för vecka 13, 2016 Denna rapport publicerades den 7 april 2016 och redovisar RSV-läget vecka 13 (28 mars 3 april). Lägesbeskrivning Under vecka 13 diagnosticerades färre fall av respiratory

Läs mer

Tillgång och efterfrågan på matavfall för rötning i Stockholms län idag och i framtiden

Tillgång och efterfrågan på matavfall för rötning i Stockholms län idag och i framtiden Tillgång och efterfrågan på matavfall för rötning i Stockholms län idag och i framtiden 1 Tillgång på utsorterat matavfall idag Årligen uppkommer nationellt knappt 100 kg matavfall per invånare och år

Läs mer

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge.

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge. 4 35% 3 25% 15% 1 5% bussföretag (*för att bli NTF-godkänd krävs en trafiksäkerhetspolicy, godkänd hastighetsregulator, två eller trepunktsbälte på samtliga platser, alkolås, information om trafiksäkerhet

Läs mer

Statistikbilder. för december 2016

Statistikbilder. för december 2016 Statistikbilder för december 206 i december 206 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 6 64 år = 6,7 % = 6,8 8,8 % = 8,9 % Genomsnitt för Riket +/- procentenhet O W S Z T E X U D F N G H K

Läs mer

PR-Slamsugning AB Utgåva 1, 2007-12-17

PR-Slamsugning AB Utgåva 1, 2007-12-17 BLANKETT FÖR GRUNDLÄGGANDE KARAKTERISERING AV AVFALL SOM SKA DEPONERAS Datum. Avfallsproducent Namn Adress Organisationsnummer Postnummer Kontaktperson Postort Telefonnummer Beskrivning av avfall Karakteriseringen

Läs mer

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loan 2007

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loan 2007 Återbetalning av studiestöd 2007 Repayment of student loan 2007 Återbetalning av studiestöd 2007 Repayment of student loan 2007 UF 70 SM 0801 Återbetalning av studiestöd 2007 Repayment of student loan

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Antalet nötkreatur fortsätter att minska. Färre svinföretag men betydligt högre besättningsstorlekar. Anders Grönvall,

Antalet nötkreatur fortsätter att minska. Färre svinföretag men betydligt högre besättningsstorlekar. Anders Grönvall, JO 20 SM 0601 Husdjur i juni 2005 Slutlig statistik Livestock in June 2005 I korta drag Antalet nötkreatur fortsätter att minska Totala antalet nötkreatur uppgick i juni 2005 till 1 604 900, en minskning

Läs mer

Bilaga 5. Uppgifter till länsstyrelsen. Bilaga till Avfallsplan

Bilaga 5. Uppgifter till länsstyrelsen. Bilaga till Avfallsplan Bilaga 5. Uppgifter till länsstyrelsen Bilaga till Avfallsplan 2016-2019 2 1 Administrativa uppgifter Kommun Norrtälje kommun År 2016-2019 Datum när planen antogs Ansvarig nämnd 2016-XX-XX, statistik som

Läs mer

Västmanlands län Månad

Västmanlands län Månad Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Månad 12 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 16 14 12 1 8 6 4 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214

Läs mer

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loans 2006

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loans 2006 Återbetalning av studiestöd 2006 Repayment of student loans 2006 1 UF 70 SM 0701 Återbetalning av studiestöd 2006 Repayment of student loans 2006 I korta drag Minskning av antalet låntagare för första

Läs mer

Vad gör vi med våra deponier?

Vad gör vi med våra deponier? Vad gör vi med våra deponier? Internationellt perspektiv Inkapsling rätt eller fel? Tar vår generation hand om vårt eget avfall Håkan Rosqvist Seminarium om deponering Tyréns 28 februari 2013 Geologiska

Läs mer

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Influensarapport för vecka 46, 2016 Denna rapport publicerades den 24 november 2016 och redovisar influensaläget vecka 46 (14 20 november).

Influensarapport för vecka 46, 2016 Denna rapport publicerades den 24 november 2016 och redovisar influensaläget vecka 46 (14 20 november). Influensarapport för 46, 2016 Denna rapport publicerades den 24 november 2016 och redovisar influensaläget 46 (14 20 november). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?...

Läs mer

Influensarapport för vecka 46, 2015 Denna rapport publicerades den 19 november 2015 och redovisar influensaläget vecka 46 (9 15 november).

Influensarapport för vecka 46, 2015 Denna rapport publicerades den 19 november 2015 och redovisar influensaläget vecka 46 (9 15 november). rapport för 46, 2015 Denna rapport publicerades den 19 november 2015 och redovisar influensaläget 46 (9 15 november). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

Polismyndigheternas tillståndsprövning och tillsynsverksamhet enligt lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor

Polismyndigheternas tillståndsprövning och tillsynsverksamhet enligt lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor Polismyndigheternas tillståndsprövning och tillsynsverksamhet enligt lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor Årsredovisning 2008 MSB:s kontaktperson: Helen Cerwall, 010-240 53 42 2 3 Innehållsförteckning

Läs mer

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Statistiken över sjuklöneperioden bygger på ett urval av arbetsgivare och deras utbetalningar av sjuklön till sina anställda under sjuklöneperioden. Insamlig sker kvartalsvis

Läs mer

Enkätundersökning om länsstyrelsens roll i kommunal avfallsplanering

Enkätundersökning om länsstyrelsens roll i kommunal avfallsplanering Bilaga 4 PM Enkätundersökning om länsstyrelsens roll i kommunal avfallsplanering 1 Bakgrund Naturvårdsverket arbetar med revidering av föreskrifter och allmänna råd om innehållet i kommunal avfallsplan.

Läs mer

KPMG:s första småföretagarbarometer. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611

KPMG:s första småföretagarbarometer. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 KPMG:s första småföretagarbarometer Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av KPMG och Diplomat. Undersökningen

Läs mer

Företagsklimatet 2016 Kronobergs län

Företagsklimatet 2016 Kronobergs län Företagsklimatet 2016 Kronobergs län Om undersökningen Intervjuperiod januari-april 2016 Genomfört av Demoskop på uppdrag av Svenskt Näringsliv Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer Antal

Läs mer

Varför en avfallsplan?

Varför en avfallsplan? Varför en avfallsplan? Enligt miljöbalken är varje kommun skyldig att ha en avfallsplan. Planen ska omfatta allt slags avfall men fokuserar på det avfall som kommunen ansvarar för. Planen beskriver kommunernas

Läs mer

Biodling, gårdsbutiker och gårdsnära livsmedelsproduktion

Biodling, gårdsbutiker och gårdsnära livsmedelsproduktion Biodling, gårdsbutiker och gårdsnära livsmedelsproduktion Bakgrund LRF har i samarbete med företaget, söktjänsten, Gårdsnära tagit fram antalet företag med biodling, gårdsbutik samt egen livsmedelsproduktion

Läs mer

Influensarapport för vecka 11, 2015 Denna rapport publicerades den 19 mars 2015 och redovisar influensaläget vecka 11 (9/3-15/3).

Influensarapport för vecka 11, 2015 Denna rapport publicerades den 19 mars 2015 och redovisar influensaläget vecka 11 (9/3-15/3). rapport för 11, 2015 Denna rapport publicerades den 19 mars 2015 och redovisar influensaläget 11 (9/3-15/3). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden Sida av 8 Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 0 Källa: Kronofogden Blekinge Sölvesborg 0 0 Blekinge Totalt 0 0 Gotland Gotland 0 0 Gävleborg Gävle 0 0 Gävleborg Totalt 0 0 Halland Laholm 0 0

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten?

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten? Anvisning till blanketten Åtagande för utvald miljö miljöersättning för naturfrämjande insatser på åkermark Ingår i landsbygdsprogrammet 1. På länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se kan du läsa

Läs mer

Samtliga 21 landsting och regioner

Samtliga 21 landsting och regioner Samtliga 21 landsting och regioner Antal timmar övertid/mertid/fyllnadstid under 2016, samt vad det kostar och motsvarar i tjänster Övertidstimmar: 2 741 964 Snittkostnad/timme 333,19 kronor Totalkostnad:

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av januari månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av januari månad 2013 2013-01-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av januari månad 2013 Fler som har fått arbete och fler lediga platser indikerar att våren inte blir riktigt lika tuff på

Läs mer

Gårdsstödet grönsaker, bär och matpotatis

Gårdsstödet grönsaker, bär och matpotatis Gårdsstödet grönsaker, bär och matpotatis Innehåll Vad är tillstånd för grönsaker, bär och matpotatis?...........5 Kan jag få tillstånd för grönsaker, bär och matpotatis?........5 Hur får jag tillstånd

Läs mer

Småföretagare får låg pension

Småföretagare får låg pension Datum 2011-11-xx Sid 1(5) Småföretagare får låg pension Sveriges småföretagare har inga stora summor att vänta sig i allmän pension. Deras inkomstuppgifter i dag kommer inte att ge mer än runt 12 000 kr

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 Vismas Affärsbarometer hösten 2014: Optimistisk trend i landets små och medelstora företag Hälften av de mindre företagen i Sverige räknar med ökad försäljning det kommande halvåret.

Läs mer

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar Länsstyrelsernas handläggningstider skl granskar Förord Den 2 maj 2011 fick Sverige en ny plan- och bygglag. Målet var att reglerna för bygglov och planering skulle förenklas. Man ville snabba upp bygglovsprocessen

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Hinder för tillväxt

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Hinder för tillväxt Hinder för tillväxt 1 Totala näringslivets företag, anställda, omsättning och förädlingsvärde 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 97% Företag Anställda Omsättning Förädlingsvärde 3% 0,5% 0,1% 0-9

Läs mer

1. Inledning. Henrik Kvennberg Axel Starck Caroline Sigesgård

1. Inledning. Henrik Kvennberg Axel Starck Caroline Sigesgård Tillsyn över allmän kameraövervakning genomförd av länsstyrelserna gällande skolor och restauranger 212 1. Inledning Enligt 21 lagen (1998:15) om allmän kameraövervakning utövar länsstyrelsen tillsyn över

Läs mer

Ansökan om dispens från förbuden att deponera utsorterat brännbart avfall eller organiskt avfall

Ansökan om dispens från förbuden att deponera utsorterat brännbart avfall eller organiskt avfall Sida 1(7) Ansökan om dispens från förbuden att deponera utsorterat brännbart avfall eller organiskt avfall Sökanden Namn Ansökan avser Hushållsavfall från kommun Annat än hushållsavfall vid deponin Postadress

Läs mer

Influensarapport för vecka 44, 2014 Denna rapport publicerades den 6 november 2014 och redovisar influensaläget vecka 44 (27/10-2/11).

Influensarapport för vecka 44, 2014 Denna rapport publicerades den 6 november 2014 och redovisar influensaläget vecka 44 (27/10-2/11). rapport för 44, 2014 Denna rapport publicerades den 6 november 2014 och redovisar influensaläget 44 (27/10-2/11). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Sammanfattning Mer än 9 av 10 svenskar uppger att de källsorterar papper och glas. Den näst vanligaste miljöåtgärden

Läs mer

RSV-rapport för vecka 12, 2014

RSV-rapport för vecka 12, 2014 RSV-rapport för vecka 12, 2014 Denna rapport publicerades den 27 mars 2014 och redovisar RSV-läget vecka 12 (17-23 mars). Lägesbeskrivning Antalet RSV-diagnoser har legat på ungefär samma nivå veckorna

Läs mer

Lag (1993:1742) och förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation

Lag (1993:1742) och förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation Lag (1993:1742) och förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation Bestämmelser om Krav på tillstånd för: sjömätning fotografering och liknande registrering från luftfartyg upprättande av databaser

Läs mer

Krydda med siffror Smaka på kartan

Krydda med siffror Smaka på kartan Krydda med siffror Smaka på kartan Stefan Svanström Statistiska centralbyrån Avdelningen för regioner och miljö GIS i Västmanland Västerås Om SCB Statistik är en förutsättning för demokratin SCB är en

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Influensarapport för vecka 45, 2017 Denna rapport publicerades den 16 november 2017 och redovisar influensaläget vecka 45 (6 12 november).

Influensarapport för vecka 45, 2017 Denna rapport publicerades den 16 november 2017 och redovisar influensaläget vecka 45 (6 12 november). Influensarapport för 45, 2017 Denna rapport publicerades den 16 november 2017 och redovisar influensaläget 45 (6 12 november). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?...

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av april månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av april månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 9 maj 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län april 2014 11 870 (8,6 %) 5 196 kvinnor (7,9 %) 6 674 män (9,3 %) 2 751 unga

Läs mer

ITPS A2001: års rapport om den regionala utvecklingen i Sverige

ITPS A2001: års rapport om den regionala utvecklingen i Sverige ITPS A2001:003 2001 års rapport om den regionala utvecklingen i Sverige ITPS Box 4, 831 21 Östersund Telefon: 063-161870 Telefax: 063-161880 E-post: info@itps.nu www.itps.nu För ytterligare information

Läs mer