E 2016E 2017E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2013 2014 2015E 2016E 2017E"

Transkript

1 E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 8 maj 2015 Sammanfattning Lagercrantz (LAGR B) Förvärvsmaskin med edge Under de senaste tio åren har Lagercrantz rört sig från att främst domineras av sina handelsrörelser, till ett betydande inslag av egna produktbolag. Lönsamheten har stadigt förbättrats och även skapat förutsättningar att expandera internationellt. Lista: Börsvärde: Bransch: VD: Styrelseordf: 200 Mid Cap MSEK Industrial Goods & Services Jörgen Wigh Anders Börjesson OMXS 30 Lagercrantz Lagercrantz har en förvärvsstrategi som visat sig vara synnerligen framgångsrik. De lyckas köpa bolag som är stabila, lönsamma och har en stark position inom sin nisch. Dessutom sker förvärven till rimliga priser, som regel 4-6x rörelseresultatet. Med ett 40-tal dotterbolag och fortsatt expansion i sikte ger aktien en mycket intressant exponering mot framgångsrika nordiska småbolag. Efter det senaste årets starka kursuppgång ser vi dock för närvarande bara en begränsad potential i aktien maj 06-aug 04-nov 02-feb 03-maj Redeye Rating (0 10 poäng) Ledning Ägarskap Tillväxtutsikter Lönsamhet Finansiell styrka 8,0 poäng 8,0 poäng 5,0 poäng 9,0 poäng 8,0 poäng Nyckeltal 13/14 14/15 15/16E 16/17E 17/18E Omsättning, MSEK Tillväxt 9% 12% 17% 10% 12% EBITDA EBITDA-marginal 11% 11% 13% 13% 14% EBIT EBIT-marginal 10% 10% 10% 11% 11% Resultat före skatt Nettoresultat Nettomarginal 7% 7% 8% 8% 8% Utdelning/Aktie 4,00 4,50 4,76 5,43 5,87 VPA 7,80 8,94 11,07 12,94 14,31 P/E 14,9 17,7 15,0 12,9 11,6 EV/S 1,2 1,4 1,3 1,2 1,1 EV/EBITDA 10,4 12,1 10,3 8,9 7,8 Fakta Aktiekurs (SEK) 167 Antal aktier (milj) 22,7 Börsvärde (MSEK) Nettoskuld (MSEK) 370 Free float (%) 93% Dagl oms. ( 000) 12 Analytiker: Henrik Alveskog Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. Redeye, Mäster Samuelsgatan 42, 10tr, Box 7141, Stockholm. Tel E-post:

2 Redeye Rating: Bakgrund och definition Avsikten med Redeye Rating är att hjälpa investerare att identifiera bolag med en hög kvalitet och attraktiv värdering. Company Qualities Avsikten med Company Qualities är att den ska ge en strukturerad och god bild av ett bolags kvalitet (eller verksamhetsrisk) dess chans att överleva och förutsättningar att uppnå långsiktigt stabil vinsttillväxt. Vi klassificerar bolagets kvalitet utifrån en tiogradig skala baserad på fem värderingsnycklar; 1 Ledning (Management), 2 Ägarskap (Ownership), 3 Tillväxtutsikter (Growth Outlook), 4 Lönsamhet (Profitability) och 5 Finansiell styrka (Financial Strength). Varje värderingsnyckel utvärderas utifrån ett antal kvantitativa och kvalitativa nyckelfrågor som viktas olika utifrån hur viktiga de anses vara. Varje nyckelfråga tilldelas ett antal poäng utifrån sitt betyg. Det är det sammanlagda antalet poäng från de enskilda frågorna som ligger till grund för bedömningen av varje värderingsnyckel. Betygsskalan sträcker sig från 0 till +10 poäng. Det sammanlagda betyget för varje värderingsnyckel visualiseras genom storleken på dess stapelkropp. Den relativa storleken mellan staplarna beror därmed på betygsfördelningen mellan de olika värderingsnycklarna. Ledning Vår rating av Ledning representerar en bedömning av styrelsens och ledningens förmåga att förvalta bolaget med aktieägarnas bästa för sina ögon. En duktig styrelse och ledning kan göra en medioker affärsidé lönsam, och en dålig kan försätta till och med ett starkt bolag i kris. De faktorer som utgör bedömningen av Ledning är; 1 Exekvering, 2 Kapitalallokering, 3 Kommunikation, 4 Erfarenhet, 5 Ledarskap, och 6 Integritet. Ägarskap Vår rating av Ägarskap representerar en bedömning av utövat ägarskap för ett mer långsiktigt värdeskapande. Ägarengagemang och kompetens är avgörande för bolagets stabilitet och för styrelsens handlingskraft. Bolag som har spridd ägarstruktur utan tydlig huvudägare har historiskt sett gått betydligt sämre än börsens index över tiden. De faktorer som utgör bedömningen av Ägarskap är; 1 Ägarstruktur, 2 Ägarengagemang, 3 Institutionellt ägande, 4 Maktmissbruk, 5 Renommé, och 6 Finansiell uthållighet. Tillväxtutsikter Vår rating av Tillväxtutsikter representerar en bedömning av bolagets förutsättningar att uppnå långsiktigt stabil vinsttillväxt. På lång sikt följer aktiekursen ungefär bolagets resultatutveckling. Ett bolag som inte växer kan vara en god kortsiktig placering, men är det sällan på lång sikt. De faktorer som utgör bedömningen av Tillväxtutsikter är; 1 Strategier och affärsmodell, 2 Försäljningspotential, 3 Marknadstillväxt, 4 Marknadsposition, och 5 Konkurrenskraft. Lönsamhet Vår rating av Lönsamhet representerar en bedömning av hur effektivt bolaget historiskt har utnyttjat sitt kapital för att skapa vinst. Bolag kan inte överleva om de inte är lönsamma. Bedömningen av hur lönsamt ett bolag varit baseras på ett antal nyckeltal och kriterier under en period på upp till fem år tillbaka i tiden; 1 Avkastning på totalt kapital (Return on total assets; ROA), 2 Avkastning på eget kapital (Return on equity; ROE), 3 Nettomarginal (Net profit margin), 4 Fritt kassaflöde, och 5 Rörelseresultat (Operating profit margin, EBIT). Finansiell styrka Vår rating av Finansiell styrka representerar en bedömning av bolagets betalningsförmåga på kort och lång sikt. Basen i ett bolags finansiella styrka är balansräkningen och dess kassaflöden. Om inte balansräkningen klarar av att finansiera tillväxten är inte ens den bästa potentialen till någon nytta. Bedömningen av ett bolags finansiella styrka baseras på ett antal nyckeltal och kriterier; 1 Räntetäckningsgrad (Times-interest-coverage ratio), 2 Skuldsättningsgrad (Debt-to-equity ratio), 3 Kassalikviditet (Quick ratio), 4 Balanslikviditet (Current ratio), 5 Omsättningsstorlek, 6 Kapitalbehov, 7 Konjunkturkänslighet, och 8 Kommande binära händelser. 2

3 Innehållsförteckning Investeringssammanfattning sid 4 Lagercrantz i ett nötskal sid 6 Kundsegment och marknader sid 8 Lagercrantz DNA sid 9 Hur har det gått? sid 10 Ägare, ledning, organisation sid 11 Förvärv inriktning & utvärdering sid 13 Förvärven sid 16 Bokslutsrapporten sid 20 Prognoser sid 21 Värdering sid 23 Redeye Rating sid 27 Lagercrantz i siffror sid 28 Appendix: Divisionerna Electronics sid 30 Mechatronics sid 31 Communication sid 32 Niche Products sid 33 3

4 Investeringssammanfattning Lagercrantz Lagercrantz kan vid en första anblick framstå som en diversehandel med ett 40-tal dotterbolag som i allt väsentligt agerar självständigt och med begränsade synergier sinsemellan. Bolaget har emellertid en väl beprövad och tydlig expansionsstrategi, som till stor del är förvärvsdriven. I det avseendet har bolaget varit disciplinerat och hållit sig på den utstakade vägen vilket också varit synnerligen framgångsrikt. Dessutom finns ett antal gemensamma nämnare för verksamheterna i koncernens alla dotterbolag: Enbart business-to-business Någon form av teknikinnehåll och gärna kundanpassat Bolagen skall ha en marknadsledande position inom sin delmarknad eller nisch Flera produktbolag med marginaler runt 20% Koncernen utvecklades ursprungligen kring värdeadderande handel i Sverige och sedermera på de nordiska marknaderna. Efter att Lagercrantz ställdes på egna ben år 2001 har man alltmer inriktat expansionen mot egna produkter. Dels för att höja lönsamheten och dels för att öka tillväxtpotentialen. I dagsläget är fördelningen intäktsmässigt ungefär 50/50 mellan handelsrörelsen och egna produkter. Bolagen med egna produkter står emellertid för en större del av resultatet då de har klart bättre marginaler, i ett flertal fall 20% eller högre. Lönsam tillväxt under många års tid Lagercrantz kan visa upp en imponerande lång historik med förbättrad lönsamhet och kontinuerlig tillväxt. Tillväxten är förvisso huvudsakligen förvärvsdriven. Men med goda kassaflöden och en stabil intjäning har samtliga förvärv varit självfinansierade och balansräkningen ger fortsatt utrymme för expansion. De finansiella målen är: 15% årlig vinsttillväxt 25% avkastning på eget kapital Har infriat målet om 15% vinstillväxt Och når nästan 25% RoE Vinsttillväxten har Lagercrantz klarat av att leverera, både under senare tid och sett över en 10-årsperiod. Sedan år 2005 har koncernen alltid redovisat vinst och bara under två år, i efterdyningarna av Lehman kraschen, har resultaten minskat. I genomsnitt har vinsttillväxten varit strax över 15% per år. Avkastningen på eget kapital har också varit god, men hittills har de inte riktigt nått 25%. 4

5 Små lönsamma nischade bolag Förvärvsmaskin utan exitstrategi Förvärvsstrategin bygger på att köpa mindre bolag som har en stark position inom sin specifika nisch. Dessa omsätter omkring MSEK, är välskötta och lönsamma bolag med begränsad risk. Målet är att fortsätta bygga upp en stor portfölj med framgångsrika bolag. Lagercrantz har utan tvekan lyckats med detta under de senaste åren. Högt förvärvstempo på senare tid Sedan år 2012 har Lagercrantz köpt cirka 15 bolag och tempot har varit extra högt sedan förra hösten. Samtliga bolag har, så vitt vi kunnat se, haft stabil och riktigt bra lönsamhet. Rörelsemarginalerna är i genomsnitt omkring 20%. Förvärven har också kunnat göras till ett klart rimligt pris som motsvarar omkring 5x rörelseresultatet. Det finns ingen exitstrategi och hittills har inga bolag avyttrats. Vissa mindre enheter som inte kunnat visa lönsamhet har man fasat ut under årens lopp. Däremot har inga bolag sålts och det tror vi inte heller kommer att vara aktuellt under överskådlig framtid. Lagercrantz är inte i behov av exitvinster utan kan finansiera sin fortsatta expansion med egengenererade medel och en stark balansräkning. Långsiktigt värdeskapande med god riskspridning Den breda portföljen av dotterbolag som genomgående har god lönsamhet och är verksamma inom relativt mogna marknadssegment ger stabilitet och riskspridning. Förvärvsinriktningen, mot lönsamma bolag, begränsar också risken. Även om vi förväntar oss ett fortsatt högt tempo på förvärvssidan, så räknar vi inte med vare sig någon imponerande organisk tillväxt eller kraftigt förbättrad lönsamhet. Några av bolagen kommer säkert leverera det, men för koncernen som helhet blir effekterna begränsade. Exponering mot framgångsrika nordiska småbolag God avkastning över tiden Aktien ger en god exponering mot framgångsrika nordiska småbolag. I någon mån kan den därför ses som ett klart intressant alternativ till fondsparande. Lagercrantz bevisat goda förmåga att köpa och utveckla bolagen ger ytterligare potential att skapa hög avkastning över tiden. I synnerhet mot bakgrund av att utdelningarna också är generösa och har stigit i takt med resultatet under lång tid. Motiverat värde strax över dagens nivå All-time-high i aktien Vår värdering indikerar ett motiverat värde runt 188 kronor, alltså bara strax över dagens nivåer. Aktien har mycket välförtjänt handlats upp till nya toppnivåer och framstår inte längre som uppenbart undervärderad, varken jämfört med sektorkollegorna eller de egna historiska nyckeltalen. I det korta perspektivet kan aktien möjligen lyfta ytterligare om bolaget annonserar några större förvärv. På längre sikt ser vi även att förbättrad lönsamhet och organisk tillväxt kan driva värderingen. 5

6 Lagercrantz i ett nötskal Starka positioner i mindre nischer Lagercrantz kan med sin breda affärsidé: att inom expansiva nischer erbjuda värdeskapande tekniska produkter och lösningar till företagskunder, enklast beskrivas som ett konglomerat. I visionen förklaras även att man strävar efter marknadsledande positioner inom respektive nisch. Denna inriktning av verksamheten har delvis en historisk förklaring men är också en del av drivkraften då bolaget ser att affärsmöjligheterna finns i en rad mindre marknadssegment där man kan skapa starka positioner med begränsad internationell konkurrens. Bergman & Beving => B&B Tools, Addtech, Lagercrantz Lagercrantz har en lång gemensam historik med de två andra börsbolagen B&B Tools (tidigare Bergman & Beving) och Addtech. Bergman & Beving grundades år 1906 och var generalagent för utländska tillverkare av tekniskt avancerade produkter till svensk industri. Lagercrantz startade 1938 och köptes av Bergman & Beving Koncernen expanderade till övriga Norden under 70-talet och börsnoterades Under 80 och 90- talet fortsatte expansionen och år 2001 beslutades om att dela upp och särnotera Lagercrantz och Addtech. Inom Lagercrantz lades verksamheter inom elektronik, IT och kommunikation. Addtech utgjordes av dotterbolagen riktade mot process- och tillverkningsindustri samt medicinteknik. Kvar i B&B Tools var de delar som enklast kan beskrivas som en avancerad järnhandel till yrkesmän. De tre bolagen har fortfarande ett par gemensamma storägare som också är aktiva genom att sitta i styrelserna. Däremot är bolagen sedan länge helt frikopplade från varandra rent verksamhetsmässigt. Lagercrantz och Addtech kan ibland stöta på varandra som konkurrenter om samma bolag som är ute till försäljning, men i huvudsak är beröringspunkterna få. Svag lönsamhet åren efter millennieskiftet föranledde en strategiförändring Omvandling sedan 2005 Den inriktning och utveckling som har skett i Lagercrantz under de senaste tio åren präglas i mångt och mycket av strategiförändringen som skedde i kölvattnet av krisen inom elektronik- och telekomindustrin, några år efter millennieskiftet. Koncernen har sedan de knoppades av år 2001 alltid redovisad svarta siffror, men under var marginalerna lövtunna. Någonting måste göras för att stärka bolagets lönsamhet och långsiktiga konkurrenskraft. Livscyklerna på produkterna inom elektronikområdet blev allt kortare och stora delar av tillverkningen flyttade österut. Lagercrantz utarbetade en ny strategi med fokus på högre förädlingsvärden och breddning in i nya tekniknischer för att skapa både tillväxt och uthållig lönsamhet. 6

7 Rationalisering, sedan expansion Initialt handlade mycket om att rationalisera befintlig verksamhet. Lagercrantz decentraliserade också ansvar och befogenheter ut i organisationen för att skapa flexibilitet och en nära kundrelation. Förvärv har alltid varit en naturlig del i koncernens utveckling både innan och efter det att bolaget knoppades av från Bergman & Beving. Det senaste decenniet har inriktningen på förvärven huvudsakligen varit egna produkter snarare än teknikhandelsbolag. Andelen egna produkter ökar stadigt Andel av försäljningen 2006/ /15 Handel 62% 41% Egna Produkter 13% 38% Nischproduktion 13% 12% Övrigt 12% 9% Källa: Lagercrantz Egna produkter ger avsevärt bättre hävstång Förflyttningen mot en större andel egna produkter över tiden har varit högst medveten och har lett till att andelen handelsverksamhet har minskat. År 2006 utgjorde så kallad värdeadderande handel 62% av total försäljning, medan siffran i dagsläget är omkring 41%. År 2006 var andelen egna produkter 13% av koncernens försäljning medan den idag är ca 38%. Den traditionella rollen som teknikhandelsbolag bygger på att man agerar som marknads- och serviceorganisation på en förutbestämd geografisk marknad åt någon tillverkare. Därigenom finns någon form av begränsning i både tillväxt- och lönsamhetspotentialen. Med egna produkter som riktar sig till en internationell marknad blir hävstången givetvis mycket större. Ser vi till omsättningsökningen och marginalförbättringar har koncernen onekligen utvecklats åt rätt håll sedan år Marginalerna har stärkts succesivt under många år Omsättning och marginaler /07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 Nettoomsättning, vänster skala Bruttomarginal EBIT-marginal i 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Källa: Lagercrantz 7

8 Försäljning per kundgrupp 2013/14 i Kraft & Eldistribution Elektronik Bygg& Konstruktion IT Transport Telekom Medicin Säkerhet Övrigt Källa: Lagercrantz Lagercrantz består idag av ett 40-tal dotterbolag organiserade inom divisionerna: Electronics, Mechatronics, Communications och Niche Products. Varken namnen på divisionerna eller grupperingen av bolagen ger dock någon klar bild av vad de gör eller vilka kunder de riktar sig till. Bilden ovan ger en något bättre uppfattning om vilka marknadssegment eller kundgrupperna är. Ökande andel export de senaste åren Lagercrantz har över åren breddat sig geografiskt, främst genom ökad andel exportaffärer. Jämfört med exempelvis år 2006/07 har försäljningen utanför Norden ökat från 11% till 22% av koncernens totala omsättning. Fortfarande är emellertid Sverige, Danmark och Norge de klart viktigaste marknaderna. Geografisk fördelning 2013/14 i Sverige, Danmark och Norge alltjämt viktigaste marknaderna Sverige Danmark Norge Finland Övriga Europa Övriga världen Källa: Lagercrantz 8

9 Lagercrantz DNA Vid en första anblick kan Lagercrantz se ut som en diversehandel med egna produktbolag, systemintegration och service blandad med ett antal handelsrörelser. Men det finns ett flertal gemensamma nämnare bland det 40-talet bolag som ingår i koncernen idag. Dessa är främst: Verksamma inom så kallad Business-to-Business, B2B. Inga konsumentprodukter. Någon form av teknikinnehåll och gärna kundanpassat. Lagercrantz gillar inte "plug and play" lösningar. Då har de inte samma nära relation med kunderna. De skall ha en marknadsledande position, nummer ett eller två, inom sin delmarknad eller nisch. Nischen kan utgå ifrån produkt, system eller geografi. Så länge marknadspositionen är stark, räcker det alltså om den är det lokalt eller regionalt. Nischen skall vara expansiv. På denna punkt kan vi dock konstatera att det varierar mellan dotterbolagen. Bland nytillskotten stämmer det bättre, medan några av de äldre verksamheterna inte gör det. Bolagen köps relativt billigt och får nya möjligheter att växa Gruppen består av ett antal nischade små bolag som vart och ett är alltför litet för att vara börsnoterade, möjligen med något enstaka undantag. Dotterbolagen drivs självständigt och arbetar under egna varumärken inom en mängd olika marknadssegment. Bolagen kan köpas billigt till följd av att de är förhållandevis små och personberoende. Verksamheterna värderas sedan högre när de ingår i Lagercrantz. Att de värderas högre som en del av Lagercrantzkoncernen är dock inte enbart ett reptrick eftersom bolagen får andra möjligheter att utvecklas med sina nya ägare. Det gäller i synnerhet de mindre produktbolagen som ofta inte haft kunskap, kapital eller i vissa fall modet att expandera till nya marknader. Lagercrantz har i viss utsträckning en medveten strategi att sprida sina affärsrisker. Både geografiskt och till ett flertal olika industrier. Vi har däremot inte uppfattat att de aktivt letar efter nya förvärvsobjekt utifrån kriteriet att de exempelvis skall vara kontracykliska. Genom att köpa bolag som är starka inom respektive nisch undviker de per automatik att lägga alla äggen i samma korg. 9

10 Hur har det gått? Det hör verkligen inte till vanligheterna att ett börsbolag under en tidsperiod väl över ett decennium har oförändrade finansiella mål. Lagercrantz hör därvidlag till undantagen och i deras fall är målen dessutom fullt rimliga och relevanta: Årlig vinstillväxt om 15% i resultat före skatt. Avkastning på eget kapital minst 25%. Har levererat 15% vinsttillväxt Tabellen nedan visar några av de övergripande mätpunkterna för koncernens utveckling sedan år I den röda rutan återfinns vinsttillväxten och avkastning på eget kapital. Vinsttillväxten under denna period, räknat som geometriskt genomsnitt, prickar faktiskt 15% per år. Under se senaste åren ganska stabilt på eller något över målet. Ledningen menar att den befintliga verksamheten skall kunna bidra med omkring en tredjedel, alltså 5%, och förvärven resterande 10% av resultatökningen. I runda slängar ser det också ut att stämma någorlunda väl med utfallet. Avkastning på eget kapital strax under målet Avkastning på eget kapital har inte riktigt nått 25%, men var väldigt nära under de senaste 4-5 åren. Med lite högre skuldsättning hade de kunnat nå dit. Skuldsättningsgraden, nettoskuld/ eget kapital har legat stabilt på 0,4 de senaste tre åren. Uppenbart är att marginalerna visar en positiv trend där konsekvent stigande bruttomarginaler även har lyft EBIT-marginalerna. Vi noterar även att de har visat en god stabilitet i intjäningen. Under krisåret 2009/10 minskade omsättningen med 20% och koncernen tappade drygt 100 MSEK i bruttoresultat. EBIT-marginalen minskade ändå inte med mer är en procentenhet, motsvarande 40 MSEK. Tillväxten har främst kommit ifrån förvärven som uppgått till i genomsnitt tre stycken per år sedan år Utveckling och måluppfyllelse 2006/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 Nettoomsättning, MSEK Lönsamhet Bruttomarginal 24,5% 25,3% 26,3% 26,5% 28,0% 29,0% 30,5% 31,6% 32,1% EBIT-marginal 5,0% 6,0% 4,9% 3,9% 7,2% 8,1% 9,1% 9,5% 9,8% Vinsttillväxt (res. före skatt) 64% 34% -22% -38% 136% 25% 17% 15% 15% RoE 16% 21% 14% 8% 20% 22% 24% 24% 24% Tillväxt Försäljningstillväxt 23% 10% -2% -20% 18% 12% 3% 9% 12% Varav organisk tillväxt 4% 4% -4% -20% 13% 7% -3% 3% 5% Antal förvärv Nettoskuld, MSEK VPA, SEK 2,75 3,92 3,05 1,91 4,63 5,66 7,09 7,85 8,99 Utdelning per aktie, SEK 1,25 1,50 1,50 1,50 2,25 2,75 3,25 4,00 4,50 Källa: Lagercrantz, Redeye Research 10

11 Stabila ägare: Anders Börjesson Tom Hedelius Ägare När Bergman och Beving för 15 år sedan delades upp i tre bolag skedde det genom att Lagercrantz och Addtech delades ut till aktieägarna. De två ägarfamiljerna Anders Börjesson respektive Tom Hedelius är alltjämt de röstmässigt starkaste ägarna i samtliga tre bolag. Deras långsiktiga engagemang har med all säkerhet varit viktigt för att skapa stabilitet och långsiktighet. Långsiktig strategi med god disciplin Lagercrantz har förvisso aldrig varit illa ute och därför har ägarna kanske inte satts på några riktigt svåra prov. Bolaget har aldrig behövt ta in kapital från aktiemarknaden och krediter har knappast varit ett problem. Utifrån sett verkar de heller aldrig haft sådana problem som gjort att de behövt ifrågasätta bärkraften i affärsidén. Men Lagercrantz har ändå visat att man är disciplinerade och inte frångår den röda tråden som definierar deras strategiska inriktning. För ett förvärvsdrivet konglomerat är det annars lätt hänt att man slirar lite på kriterierna när goda affärsmöjligheter dyker upp vid sidan av. Brett aktieägande i styrelse och ledning I styrelsen äger samtliga ledamöter aktier. Även de anställda ledande befattningshavarna har ett betydande incitament i form av aktier och optioner. Samtliga äger optioner och majoriteten även aktier. Det totala ägandet bland styrelserepresentanter och personal är trots allt ganska lågt räknat som andel av kapitalet, knappt 8%. Den kapitalmässigt starkaste ägaren är Lannebo fonder följt av Didner & Gerge. Dessa båda och de flesta andra förvaltarna i tabellen nedan har funnits på listan under flera års tid, men varierat något över tiden. Lagercrantz hade vid senaste årsskiftet drygt 0,5 miljoner aktier i eget förvar. Syftet med innehavet är att balansera kostnaderna för de utestående personaloptionsprogrammen. Största ägare, april 2015 Andel Röster Kapital Anders Börjesson o familj 16,4% 4,0% Tom Hedelius 14,8% 2,1% Lannebo fonder 9,2% 13,1% Didner & Gerge fonder 6,7% 9,5% SEB Investment Management 5,1% 7,3% Swedbank Robur fonder 4,4% 6,3% Odin fonder 3,2% 4,5% SEB Asset Management 3,0% 4,3% Handelsbanken fonder 2,8% 4,0% Nordea fonder 1,9% 2,7% Övriga ca st 32,5% 42,2% Källa: Lagercrantz, Modular Finance AB (Holdings). 11

12 All affärsverksamhet drivs ute i de självständiga dotterbolagen Ledning och organisation Koncernledningen utgörs av ett 10-tal personer, samtliga namngivna i figuren nedan. Den affärsmässiga verksamheten sker ute i respektive dotterbolag som drivs helt självständigt. I något enstaka fall sker en samordning men i så fall helt på affärsmässiga grunder. Respektive divisionschef och någon ytterligare person från koncernledningen sitter som regel i dotterbolagens styrelser, som även kan innehålla någon extern expert. Tillsammans med respektive dotterbolags vd sätter ledningsteamet på Lagercrantz upp affärsplaner och budget. Koncernen är indelad i 4 divisioner enligt bilden nedan. Inom divisionerna finns i några fall tydliga beröringspunkter. Exempelvis har Electronics bolag som är specialister inom belysning med LED-teknologi: El-produkter och Vanpee bolagen. Mechatronics har tre bolag som tillverkar kundanpassat kablage: Elfac, EFC och Kablageproduktion. Inom Communications finns flera bolag verksamma inom access- och nätverksområdet för data och telekommunikation: Leteng, Direktronik och K&K Active. Men majoriteten av bolagen har mycket liten koppling till sina systerbolag inom koncernen. I flera fall hade de även kunnat hamna inom någon av de andra divisionerna eftersom det inte finns några skarpa gränser för respektive verksamhet. Koncernledning VD Jörgen Wigh CFO Bengt Lejdström Affärsutveckling Magnus Söderlind Ledningsgrupp/Stab Koncerncontroller Eva Berger 5 st divisionschefer, se nedan Electronics Mechatronics Communications Niche Products Ulf Gladh Sten Alfredsson Kjell Eriksson Jonas Ahlberg Per Ikov 11 resultatenheter 8 resultatenheter 12 resultatenheter 8 resultatenheter 6 länder 5 länder 4 länder 2 länder ACTE A/S Cue Dee AB Betech Data A/S Asept International AB ACTE AS EFC Finland Oy CAD-Kompagniet A/S Dooman Teknik AB ACTE Solutions AB Elfac A/S COBS AB Plåt & Spiralteknik AB ACTE Sp.zo.o. Elkapsling AB Direktronik AB Steelo AB El-produkter AS Elpress AB Excidor AB Svenska Idesco Oy Enkom Oy ISG Systems AB Industriborstar AB ISIC A/S Kablageproduktion AB K&K Active Oy Swedwire AB Unitronic AG Leteng AS Thermod AB Vanpee A/S Load Indicator AB Vendig AB Vanpee AB Nordic Alarm AB Vanpee AS Precimeter Control AB STV Video Data AB Källa: Lagercrantz 12

13 Förvärv - inriktning & utvärdering Lagercrantz har utan tvekan en väl genomtänkt och beprövad förvärvsstrategi som de har följt på ett disciplinerat sätt. Ledningen följer kontinuerligt ett stort antal företag som övergripande passar in på deras uppställda kriterier för att ingå i koncernen. De skall, som nämnts tidigare, ha karaktären av att vara marknadsledande inom sin nisch och med en viss teknikhöjd. Andra parametrar och riktvärden för förvärvsobjekten är: Bolag med bas i Norden, men kan gärna ha internationella dotterbolag. Omsättning MSEK, kan dock vara både större och mindre. Om de är väsentligt mindre uppfylls sällan kravet i nästa punkt nedan. Om de är väsentligt större blir de ofta för dyra. Beprövad affärsmodell och god lönsamhet med begränsad risk. Högre marginaler än koncernsnittet. Bra ledning, då Lagercrantz strävar efter att kunna behålla ledande befattningshavare, ofta tillika säljaren, under en övergångsperiod. Lagercrantz siktar på att kunna genomföra 3-5 förvärv per år. Attraktiv köpare Lagercrantz vill givetvis vara en så attraktiv köpare som möjligt. I flera fall är det inte prislappen som är helt avgörande. Lagercrantz vill som regel alltid att ledningen, ofta säljaren, stannar i bolaget och då är personkemin och andra parametrar viktiga. Vanligtvis är en del av köpeskillingen villkorad och relaterad till resultatutfallet under kommande år. Det är ytterligare en morot till säljaren och skapar en gemensam drivkraft att utveckla verksamheten tillsammans. Inga budstrider Betalar 4-7x EBIT Lagercrantz uppger att de alltid erbjuder ett pris motsvarande 4-7x rörelseresultatet. Oftast hamnar de ungefär mitt i intervallet. Vad som avgör hur mycket de är villiga att betala är en kombination av tillväxtutsikter och den samlade riskbilden. De säger sig aldrig delta i några budstrider, vilket vi heller inte har någon anledning att tro. Lagercrantz får i princip aldrig några industriella synergier via sina förvärv och måste därför utvärdera vart och ett helt på egna meriter. Om någon annan köper bolaget så innebär det inte någon förändring för Lagercrantz, även om denna köparen därmed stärker sin marknadsposition. Detta har sannolikt gjort det lättare att avstå om priset blir för högt. 13

14 De övergripande målen driver finansiellt sunda affärer Det faktum att förvärven utvärderas helt på egna meriter och inte på förväntade synergieffekter bör man från ett helikopterperspektiv betrakta som en styrka i sammanhanget. Det hänger givetvis också samman med att bolagen är relativt små och nischade och inte intressanta som förvärvsobjekt för internationella industribolag eller bland venture capital aktörer. Med prislappar omkring 5x rörelseresultatet istället för det dubbla, som är mer vanligt för etablerade bolag med ett internationellt fotfäste, är det lättare att göra bra affärer. Så länge Lagercrantz har ett antal möjliga förvärv i sikte kommer de knappast känna sig stressade att köpa bolag. Deras övergripande mål är ju som bekant vinsttillväxt och avkastning på eget kapital. Att enbart växa i storlek verkar aldrig ha varit en drivkraft, varken till förvärv eller vid annan expansion. Framtida förvärv Vi räknar med att de närmaste årens förvärvsaffärer i första hand kommer likna de som har genomförts under senare tid. Det vill säga produktbolag med starka positioner inom sina nischer, med bas i Norden och goda exportmöjligheter. Kompletteringsförvärv bör bli mer aktuellt Vi tror också att det kommer bli alltmer aktuellt att göra tilläggsförvärv inom vissa områden. Många av bolagen i Lagercrantz portfölj borde kunna stärka sitt erbjudande via kompletteringsförvärv. De har nu också funnits i koncernen några år och sannolikt haft tid och möjlighet att identifiera förvärvskandidater som kan hjälpa dem att ta nästa stora steg i deras expansion. Vi har inte gjort någon närmare kartläggning men ser att det borde vara ett logiskt steg för ett typiskt bolag i storleksordningen miljoner kronor som är på väg att ta klivet ut på världsmarknaden. 14

15 Förvärvade bolag har marginaler runt 20% Utvärdering Vad gäller förvärven under de senaste 3 åren, stycken, ser alla ut att uppfylla kriterierna ovan. Alla är produktbolag med stabil och god lönsamheten där marginalerna i samtliga fall ligger väsentligt högre än koncernsnittet som nu närmar sig 10%. Flera av de nya bolagen har marginaler runt 25% och i genomsnitt uppskattningsvis 20%. Tabellen nedan listar de förvärv som genomfördes åren Priserna på de allra senaste förvärven känner vi ännu inte till. Köpeskillingen som anges är den som har uppgivits i Lagercrantz rapporter och inkluderar antaganden om villkorad köpeskilling. Slutbeloppen kommer därför variera beroende på bolagens utveckling. Men det ger sannolikt en god indikation. Justerat pris ca 4,4x EBIT Resultatnivån vid förvärvstidpunkten har vi delvis fått uppskatta eftersom flera av bolagen har ändrat redovisningsår efter att de bytt ägare. Dessutom kan det givetvis förekomma poster av engångskaraktär som gör att redovisat resultat varit missvisande. Vi kan dock konstatera att prislapparna som regel är omkring 4-6x årsresultatet, vilket Lagercrantz också uppger. I köpeskillingarna ingår förväntad tilläggsköpeskilling som betalas om resultaten förbättras under kommande år. För att jämföra resultat och köpeskilling drar vi av 15% (som verkar vara en normal nivå på tilläggsköpeskilling). Genomsnittligt pris blir då 4,4x EBIT, se nedan. Många av bolagen omsätter inte mer än MSEK, men de har visat en stabil utveckling åtminstone under de senaste åren. Storleken på bolagen har säkerligen bidragit till att de kunnat köpas till klart rimliga multiplar. På sidorna nedan listas bolagen och siffror över deras utveckling. Det är främst förvärven som gjordes under år 2012 som vi kan bedöma utifrån de uppgifter som finns tillgängliga i dagsläget. Förvärv under Bolag Tidpunkt Årsresultat Köpeskilling EV/EBIT vid förvärv, ca Idesco Oy Mar ,7 Plåt & Spiralteknik AB Juli ,6 Thermod AB Aug ,9 Vanpee AS Aug ,0 Elkapsling AB Dec ,5 Frontwall Jun-13 1,5 11 7,3 Asept International AB Aug ,7 El-Produkter AS Dec ,4 Load Indicator AB Aug-14 8 tot: ,7 Precimeter Control AB Dec-14 7 Summa: ,2 Villkorad del av köpeskilling (antaget 15%) 75 Köpeskilling exkl. villkorad del 427 4,4 Källa: Lagercrantz, Bolagsverket, Proff (Norge), PRH (Finland), Redeye Research 15

16 Förvärv 2012 Övervägande positiv utveckling sedan förvärv Bolagen som köptes under år 2012 kan vi till viss del utvärdera utifrån hur de har utvecklats efter att de förvärvades. Plåt & Spiralteknik ser ut att ha haft en vikande trend i försäljning och lönsamhet medan flera av bolagen visar stigande resultat. Vanpee AS och Elkapsling har haft både ökad försäljning och förbättrade marginaler. Observera att de rapporterade perioderna i tabellen nedan varierar då bolagen har anpassat sina räkenskapsår till Lagercrantz efter att de köptes. Plåt & Spiralteknik (PST) tillverkar axellösa spiraler som har en rad olika applikationsområden så som transportörer, sedimentavskiljare eller blandare. Kunder är sågverk, biobränsleanläggningar, reningsverk m fl. Thermod erbjuder kundanpassade dörrar i armerad glasfiber till miljöer med höga krav på hygien, värmeisolering och fukttålighet. Kunder är främst sjukhus, restauranger, livsmedelsindustrier och butiker. Vanpee med dotterbolag i Norge och Sverige består av en handelsrörelse och konsulttjänster kring belysning och ljusstyrning. Elkapsling tillverkar skåp i plåt och aluminium för telekom- och datautrustning. Skåpen är robusta för att skydda elektroniken mot tuffa utomhusmiljöer. Idesco är ett finskt bolag som utvecklar produkter och system baserade på RFID-teknologin. Systemen används för passagekontroll, larm och en mängd andra industriella och logistiska lösning. Förvärv 2012 Plåt & Spiralteknik AB * 13/14 Intäkter 43,4 18,0 35,6 EBIT 10,3 3,2 6,3 EBIT-marginal 24% 18% 18% * 7 månader Thermod AB /13 * 13/14 Intäkter 34,8 47,4 32,5 PTP 5,0 9,1 6,2 EBIT-marginal 14% 19% 19% * 15 månader Vanpee AS /13 * 13/14 Intäkter 43,7 59,4 54,6 EBIT 7,9 12,8 13,3 EBIT-marginal 18% 22% 24% * 15 månader, belopp i MNOK Elkapsling AB /13 * 13/14 Intäkter 88,6 106,8 91,1 PTP 17,3 18,2 18,8 Marginal 20% 17% 21% * 15 månader Idesco Oy /13 13/14 Intäkter 5,6 4,9 5,05 EBITA 0,7 0,66 0,48 EBITA-marginal 13% 13% 10% Belopp i MEUR 16

17 Förvärv 2013 Frontwall köptes för att skapa synergier, vilket är lite ovanligt för Lagercrantz Under 2013 gjordes två bolags- och ett inkråmsförvärv, Frontwall i Anderstorp AB. Denna verksamhet ingår nu i dotterbolaget Steelo inom Niche Products. Frontwall hade under en längre tid varit kund till Steelo och genom att gå samman såg bägge parter en möjlighet att stärka erbjudandet. Således var detta en lite ovanlig affär för Lagercrantz eftersom den byggde på att skapa industriella synergier. Vi har ännu inte kunnat se resultatet av detta. Den första perioden som gemensamt bolag redovisades inte något resultatlyft. Men det kan givetvis bero på helt andra faktorer. Beträffande de två nedanstående bolagen så förvärvades de under andra halvåret Det är därför svårt att dra slutsatser och utvärdera dem utifrån de uppgifter som idag finns tillgängliga. Däremot blir det intressant att se hur de utvecklades under det senaste räkenskapsåret. Asept International har ett brett utbud av förpackningslösningar, huvudsakligen till restauranger och livsmedelsindustrin. Förpackningarna bygger på ett dispensersystem som garanterar god hygien och minskar behovet av konserveringsmedel. Det är också ett viktigt medel i livsmedelsproducenterna marknadsföringsstrategi som skapar långsiktiga relationer med restaurangkedjorna. Ingår i Niche Products. El-produkter AS är ett norskt bolag som tillverkar LED-belysning och relaterade tillbehör för belysning. Produkterna säljs under eget varumärke till installatörer i Norge. Bolaget täcker in hela den norska marknaden men har ingen export. Ingår i division Electronics. Förvärv 2013 Asept International AB /14 * Intäkter 56,8 66,2 67,9 PTP 14,4 12,5 11,7 Marginal 25% 19% 17% * 15 månader El-Produkter AS Intäkter 50,6 61,1 52,0 57,4 EBIT 19,1 24,9 20,3 18,6 EBIT-marginal 38% 41% 39% 32% Belopp i MNOK Källa: Lagercrantz, Bolagsverket 17

18 Kluster inom styr- och reglerteknik Förvärv 2014 Under förra hösten gjordes två förvärv. Båda bolagen ligger inom divisionen Communications och utgör nu tillsammans med Excidor, som nämndes ovan, ett minikluster kring styr- och reglerteknik. Att denna grupp ligger inom division Communications kan kanske tyckas något apart, då de övriga bolagen i divisionen är betydligt mer inriktade på just kommunikation. Begreppet styr- och reglerteknik används vanligtvis i samband med industriprocesser eller värme och ventilation. Lagercrantz definition är bredare än så då dessa tre bolag även vänder sig till helt andra användningsområden. Möjligen finns det en ambition att bygga en större grupp av företag med tydligare beröringspunkter inom styr- och reglerteknik. I så fall kommer klustret troligen flyttas och om det är tillräckligt stort kanske bilda en ny division. Load Indicator tillverkar så kallade lastceller som används för att mäta exempelvis kraft och tyngd. Lösningarna är ofta skräddarsydda och applikationerna återfinns inom en rad olika områden. Kunderna inkluderar flera av de största svenska industrierna så som SKF, Volvo, Atlas Copco och Astrazeneca. Mot bakgrund av den kundlistan blev vi något överraskade över att bolaget inte ens har en hemsida på engelska. Här finns sannolikt en stor exportpotential om de börjar adressera nya marknader. Precimeter Control utvecklar system för att mäta nivåer och flöden av metaller och används framförallt av aluminiumgjuterier. Bolaget har sin bas i göteborgsregionen, dotterbolag i tyskland och USA samt säljkontor i Kina. Till skillnad mot Load Indicator förefaller Precimeter Control vara extremt internationaliserat redan. Förvärv 2014 Load indicator AB 2010/11 11/12 12/13 13/14 Intäkter 24,4 28,2 26,6 27,4 EBIT 7,7 7,3 5,9 6,6 EBIT-marginal 32% 26% 22% 24% Precimeter Control AB P Intäkter 36,5 33,2 26,1 30,2 EBIT 9,9 8,7 4 8,4 EBIT-marginal 27% 26% 15% 28% Källa: Lagercrantz, Bolagsverket 18

19 Förvärv 2015 Högt tempo hittills i år Sedan årsskiftet har tempot varit ovanligt högt. De fyra bolagen som har förvärvats är samtliga produktbolag med starka positioner inom sin marknadsnisch. Alla har haft en historiskt stabil och hög lönsamhet. EBITmarginalerna är nästan de dubbla mot vad koncernen totalt sett har idag. Cue Dee är det allra senaste förvärvet och tillträdet sker först under räkenskapsåret 2015/16. Bolaget tillverkar fästen för motering av exempelsvis telekom- och vindmätningsutrustning i master, tak och liknande. Verksamheten har sin bas i Sverige och ett dotterbolag i Kina som startades upp under Den kraftiga tillväxten under 2014 kommer till stor del, men inte enbart, från Kina. Ingår i division Mechatronics. Dooman Teknik tillverkar dörröppnare och garagemoduler för handikappfordon. Kunderna är framförallt kommuner i Sverige, men planen är att expandera till grannländerna. Ingår i division Niche Products. Svenska Industriborstar tillverkar specialdesignade stål- och plastborstar där kraven är extra höga på att borsten inte lossnar och kan orsaka skador i anläggningar eller maskiner. Används till snöröjning av flygplatser i norra Europa och Nordamerika samt till kunder inom tillverkningsindustrin. Ingår i Niche Products. Excidor utvecklar och tillverkar styrsystem för förarmiljöer till skogsmaskiner, grävmaskiner och liknande. Bland kunderna finns tillverkare så som Svetruck, Rottne m fl. Ingår i Communications. Förvärv 2015 CUE DEE AB * Intäkter 85,4 131, EBIT 13, ,5 u.s. EBIT-marginal 15% 27% 21% u.s. Dotterbolag i Kina står för majoriteten av tillväxten Dooman Teknik AB 2010/11 11/12 12/13 13/14 Intäkter 17, ,2 21,7 EBIT 3,3 4,4 4,9 4,6 EBIT-marginal 19% 20% 21% 21% Industriborstar AB 2010/11 11/12 12/13 13/14 Intäkter 53,5 43, ,4 EBIT 9,6 5,7 8,8 7,6 EBIT-marginal 18% 13% 21% 17% Excidor AB Intäkter 27,4 25,9 29,5 34 EBIT 4,6 4,1 5,2 6,1 EBIT-marginal 17% 16% 18% 18% Källa: Bolagsverket, Lagercrantz 19

20 Q4-rapport, mest sött lite surt Lagercrantz Lagercrantz släppte sin bokslutsrapport för det brutna räkenskapsåret 2014/15 den 7 maj. I vanlig ordning var avvikelserna mot den tidigare trenden relativt små. Sammantaget var omsättningen något högre än vi hade räknat med medan resultatet i princip prickade vår prognos. Rörelsemarginalen steg ytterligare något och nådde nu i det fjärde kvartalet 10,0%. Glädjande var att den organiska tillväxten blev 5% under såväl helåret som det senaste kvartalet. Det är inga stora tal men i Lagercrantz värld är det trots allt riktigt skapligt. Föreslagen utdelning är 4,50 SEK (4,00 SEK ifjol), även det lite högre än vi hade räknat med. Inga övriga kommentarer i rapporten tyder på några större förändringar för bolagets framtidsutsikter eller verksamhet. Marknadsläget är över lag fortsatt starkt i Sverige och Danmark, medan Norge har försvagats under senare tid. I Finland ser bolaget inga tydliga tecken till förbättring. Förväntat vs. utfall 13/14 14/15 Utfall Diff MSEK Q4 Q4E Försäljning % Bruttoresultat % EBITDA % EBIT % PTP % VPA, SEK 2,18 2,62 2,48-5% Försäljningstillväxt 12% 11% 13% Bruttomarginal 30,8% 32,0% 32,4% EBITDA marginal 11,4% 12,0% 11,6% EBIT marginal 9,7% 10,0% 10,0% VPA tillväxt (YoY) 12% 20% 14% Källa: Lagercrantz, Redeye Research Blandat utfall inom gruppen Även om koncernen totalt sett gick som väntat fanns det överraskningar i några av dotterbolagen och divisionerna. Dessa var främst: Mechatronics som visade god tillväxt och starka marginaler där dotterbolagen Elpress, Elkapsling och Norwesco omnämns. Niche Products visade också en stark tillväxt och rejält resultatlyft tack vare utvecklingen i Asept, Steelo och Plåt & Spiralteknik samt positivt bidrag från nyförvärvade bolag. Communications hade däremot klart lägre intäkter och resultat än vi hade räknat med. Här anges orsaken vara lägre försäljning inom AV utrustning samt fortsatt svagt inom mjukvara. 20

21 Prognoser Våra prognoser kan i grova drag delas upp i två delar: befintlig verksamheten samt antaganden om framtida förvärv. I båda dessa avseenden har vi valt att hålla oss på en relativt övergripande nivå. Det innebär att vi inte gör prognoser för alla enskilda bolag i gruppen. Antalet bolag och den begränsade informationen kring deras affärsplaner gör att det knappast skulle vara meningsfullt. EBITA-marginal mest rättvisande Vad gäller Lagercrantz befintliga verksamhet har vi givetvis beaktat det senaste årets förvärv inom respektive division. Dessa effekter blir betydande med sex stycken nytillskott sedan förra hösten. Sammantaget adderar dessa omkring 340 MSEK till omsättningen på årsbasis. Med marginaler runt 20% bör resultatet öka väsentligt under innevarande år. Förvärven kommer dock medföra högre avskrivningar på immateriella tillgångar. Ett mer rättvisande marginalmått blir därmed på EBITA-nivå. Vi utgår ifrån att den allmänna industrikonjunkturen är stabil på bolagets huvudmarknader under kommande år. Totalt sett har koncernen haft cirka 3% organisk tillväxt per år sedan svackan 2012/13. Med en successivt starkare portfölj av bolag med egna produkter och exportpotential bör det finnas möjligheter att öka tillväxten. Vi är dock lite försiktiga och räknar med omkring 4% årlig organisk tillväxt under perioden. Prognoser per division MSEK 2012/13 13/14 14/15 15/16E 16/17E 17/18E Nettoomsättning Electronics Mechatronics Communications Niche Products Kommande förvärv Summa nettoomsättning Summa tillväxt 3% 9% 12% 17% 10% 12% Varav förvärv 6% 6% 4% 13% 6% 7% Varav organiskt -3% 3% 5% 4% 5% 4% EBIT Electronics Mechatronics Communications Niche Products Kommande förvärv Moderbolag/koncernkostnader Summa EBIT EBIT-marginal Electronics 7,1% 8,1% 8,2% 8,5% 9,0% 9,0% Mechatronics 12,7% 14,4% 15,1% 15,0% 15,0% 15,0% Communications 8,2% 6,4% 6,3% 7,0% 8,0% 8,0% Niche Products 16,1% 14,9% 15,7% 16,0% 17,0% 17,0% Kommande förvärv 11,3% 11,3% 11,3% Summa EBIT-marginal 9,1% 9,5% 9,7% 10,4% 11,0% 11,0% EBITA-marginal 9,9% 10,3% 11,0% 11,7% 12,5% 12,6% Källa: Lagercrantz, Redeye Research 21

22 Vi antar framtida förvärv ungefär i linje med de senaste årens Kommande förvärv Eftersom förvärv är en central del av Lagercrantz affärsidé, som också visat sig fungera väl, måste det beaktas i våra prognoser. Det förvärvstempo vi har antagit är ungefär det som Lagercrantz har hållit i genomsnitt under de senaste åren. Vi räknar med att förvärven kommer kunna göras till priser motsvarande 5x EBIT, alltså något högre än vi har kunnat se att de har gjort historiskt (4,4x EBIT, se sid 15). Simuleringen har gjorts med antagande om att nyförvärven har 15% i rörelsemarginal. Avskrivningar på immateriella tillgångar från förvärven kommer därefter tynga deras redovisade resultat. Våra prognoser, i tabellen ovan, bygger på siffrorna i nedanstående tabell och med beaktande av tillkommande avskrivningar. Kommande förvärv MSEK 2015/16E 16/17E 17/18E Köpeskilling Multipel, EV/EBIT Nyförvärv Nettoomsättning EBITA EBITA-marginal 15% 15% 15% Källa: Redeye Research Utifrån våra prognoser ser vi inte att balansräkningen skulle innebär någon begränsning. Bolaget siktar på att hålla skuldsättningsgraden, räntebärande nettoskuld i relation till eget kapital, under 1,0. Tillfälligt kommer den dock vara högre än vad som återges i tabellen nedan. Omedelbart efter ett förvärv ökar skulderna medan det egna kapitalet bara ökar i takt med resultatgenereringen. Det förvärvstempo vi har antagit kommer inte försvaga balansräkningen och medger dessutom fortsatt goda utdelningar. Däremot kan en begränsande faktor i expansionen vara att hitta rätt förvärvsobjekt och att komma till avslut. Redeyes prognoser MSEK 2012/13 13/14 14/15 15/16E 16/17E 17/18E Försäljning EBITA EBIT PTP VPA, SEK 7,1 7,8 8,9 11,1 12,9 14,3 Utdelning, SEK 3,3 4,0 4,5 4,8 5,4 5,9 Försäljningstillväxt 3% 9% 12% 17% 10% 12% Varav organiskt -3% 3% 5% 4% 5% 4% EBITA marginal 9,9% 10,3% 11,0% 11,7% 12,5% 12,6% EBIT marginal 9,1% 9,5% 9,7% 10,4% 11,0% 11,0% VPA tillväxt (YoY) 26% 10% 15% 24% 17% 11% Skuldsättningsgrad 0,44 0,42 0,40 0,48 0,45 0,41 Källa: Lagercrantz, Redeye Research 22

23 Värdering Motiverat värde: ~188 kronor per aktie I vårt huvudscenario, Base Case, värderar kassaflödesmodellen verksamheten till nära 4,7 mdr SEK. Med avdrag för nettolåneskulden, 370 MSEK inklusive pensionsskuld, blir motiverat börsvärde 4,3 mdr SEK, motsvarande 188 kronor per aktie. WACC: 9,5% Avkastningskrav - WACC Avkastningskravet som har använts är 9,5%. Detta räknas fram genom ett antal olika parametrar som tillsammans utgör Redeyes ratingmodell. De underliggande faktorerna syftar till att fånga upp den företagsspecifika risken och berör allt ifrån ledning och ägare till marknadsposition och balansräkning. Aktiens likviditet och volatilitet ingår däremot inte i dessa kriterier, vilket skiljer vår beräkning av WACC från de flesta andra. Avkastningskravet 9,5% kan möjligen tyckas något högt med tanke på att Lagercrantz har en mycket god riskspridning och dessutom består av en portfölj med genomgående lönsamma stabila bolag. En förklarande faktor är att Redeye tar höjd för att den riskfria räntan långsiktigt kommer vara väsentligt mycket högre än idag. Vår utgångspunkt är en riskfri ränta på 3,5%. Därtill har Lagercrantz en riskpremie om 6%. Känslighetsanalys I tabellerna nedan har vi varierat avkastningskrav och EBIT-marginal, som är två av de mest avgörande parametrarna för värderingen. Rutan markerar vårt Base Case där EBIT-marginalen långsiktigt förväntas ligga omkring 10%. Det är ungefär samma nivå som idag och lite lägre än vad vi tror att bolaget kommer nå under de närmaste åren. Den uthålliga nivån, 10%, skall dock ta höjd även för perioder av lågkonjunktur. Känslighetsanalys, SEK per aktie Uthållig EBIT-marginal 8% 9% 10% 11% 12% WACC 8,5% ,5% ,5% Källa: Redeye Research 23

24 Scenarios Vårt huvudscenario, som i tabellen nedan återges under rubriken Base Case, är utgångspunkten för vår värdering och ger ett motiverat värde omkring 188 SEK per aktie. Vi har även skissat på ett par andra möjliga utfall. Dessa scenarion är båda fullt möjliga om än klart positivt respektive negativt. Bull Case Detta scenario baseras på en högre expansionstakt och ytterligare förbättrad lönsamhet. Detta skulle vara möjligt om flera av produktbolagen lyckas väl med att växa på sina exportmarknader. EBIT-marginaler antas stiga till följd av god tillväxt i de lönsammaste dotterbolagen. Det motiverade värdet i detta scenario blir väsentligt mycket högre, cirka 245 kronor per aktie. Bear Case I detta fall skissar vi på effekterna av en kraftig konjunkturnedgång de närmaste åren, liknande den som inträffade år Försäljningen kommer då med all sannolikhet minska markant och lönsamheten försämras de närmaste åren. Expansionen skulle därefter återupptas, men från en lägre nivå. Motiverat värde i detta scenario blir 144 kronor per aktie. Bull Case MSEK År 2016/17E Antaganden år: DCF-värde, SEK per aktie Intäkter 3820 Årlig tillväxt 11,0% EV 262 EBIT 440 EBIT-marginal 11,7% Nettoskuld -16 EBIT-marginal 11,5% Tillväxt år 2023 => 4,0% DCF-värde 246 EBIT-marginal 2023=> 12,0% Base Case MSEK År 2016/17E Antaganden år: DCF-värde, SEK per aktie Intäkter 3662 Årlig tillväxt 9,0% EV 205 EBIT 403 EBIT-marginal 10,5% Nettoskuld -16 EBIT-marginal 11,0% Tillväxt år 2023 => 4,0% DCF-värde 188 EBIT-marginal 2023=> 10,0% Bear Case MSEK År 2016/17E Antaganden år: DCF-värde, SEK per aktie Intäkter 3058 Årlig tillväxt 6,0% EV 161 EBIT 285 EBIT-marginal 9,5% Nettoskuld -16 EBIT-marginal 9,3% Tillväxt år 2023 => 4,0% DCF-värde 144 Källa: Redeye Research EBIT-marginal 2023=> 10,0% 24

25 Relativvärdering Aktien handlas för närvarande till klart högre multiplar än den har gjort historiskt. Det gäller förvisso även för hela aktiemarknaden och Lagercrantz har under det senaste året i princip följt med uppåt i den allmänt positiva börstrenden. Efter den senaste månadens lyft från 160-kronorsnivån har aktien emellertid haft en starkare utveckling än börsen som helhet. Bortsett från 2014/15 då värderingsmultiplarna är klart högre, så framstår nyckeltalen för de närmaste åren nu som varken höga eller låga. Värderingsmultiplar Kurs: 170 SEK 12/13 13/14 14/15 15/16P 16/17P P/E 12,7 14,9 17,7 15,4 13,1 EV/EBIT 10,9 12,3 14,3 11,4 9,8 EV/EBITDA 10,4 12,1 12,1 9,5 8,1 Källa: Redeye Research Teknikhandelsbolag Stockholmsbörsen har ett kluster av bolag inom teknikhandel som brukar användas som referens ur aktiemarknadens synpunkt. Inom denna grupp finns dock ett flertal väsentliga skillnader mellan bolagen, som gör att jämförelserna skall tas med en nypa salt. De bolag som är mest relevanta att jämföra med Lagercrantz är Indutrade, Addtech, OEM International och i viss mån Beijer Ref. Tabellen nedan är en sammanställning av prognoser som finns tillgängliga i Bloomberg och på nedersta raden har vi lagt till våra prognoser för Lagercrantz. Samlat fält Redeyes prognoser för Lagercrantz ligger högre Skillnaderna är relativt små mellan Indutrade, Addtech, Beijer Ref och Lagercrantz avseende både EV/EBITDA och P/E. Multiplarna är ganska samlade för samtliga medan B&B Tools värderas klart lägre. Vi kan konstatera att våra prognoser för Lagercrantz ligger högre än de som Bloomberg har i sin sammanställning, vilket kan leda till positiva överraskningar om våra prognoser infrias. Relativvärdering Marknads EV/EBITDA P/E värde Bolag Pris (SEK) (MSEK) 15E 16E 17E 15E 16E 17E INDUTRADE AB* 397, ,3 11,2 10,3 17,8 15,9 14,5 ADDTECH AB-B SHARES* 109, ,1 11,1 10,4 17,6 16,0 14,8 BEIJER REF AB* 166, ,5 11,2 10,4 17,5 15,5 14,1 B&B TOOLS AB-B SHS* 131, ,5 7,7 7,0 12,1 10,8 9,7 OEM INTERNATIONAL AB-B SHS* 105, CHRISTIAN BERNER TECH TRADE* 10, Aggregerad Peer grupp ,7 10,6 9,8 16,9 15,1 13,8 Median ,2 11,1 10,3 17,6 15,7 14,3 LAGERCRANTZ GROUP AB-B SHS* (Konsensus) 167, ,6 8,8 9,5 15,6 14,7 14,1 Lagercrantz, Redeye estimates 12,7 9,9 8,5 18,7 15,1 12,9 Källa: Redeye Research, * Bloomberg 25

26 Samlat fält, med ett par undantag Lönsamheten i flera av de svenska noterade teknikhandelsbolagen ligger på likartade nivåer. Ett par undantag finns dock. Det är framförallt Christian Berner Tech Trade som haft tunna marginaler de senaste åren. Även Beijer Ref har lite lägre marginaler och avkastning på eget kapital än det övriga fältet som är relativt samlat. EBIT-marginaler ~10% Bra avkastning på eget kapital Lagercrantz har förbättrat sina marginaler mest Indutrade, OEM International, Addtech och Lagercrantz har de senaste åren haft rörelsemarginaler runt, eller strax under 10%. Samtliga visar också riktigt bra avkastning på eget kapital. Här ligger Addtech i topp, tätt följt av Indutrade och Lagercrantz. Stabiliteten i intjäningen är också påfallande för samtliga bolag, undantaget Christian Berner TT. Lagercrantz utmärker sig genom att visa en tydlig trend mot förbättrade marginaler. Tabellen nedan återger tillväxt, avkastning på eget kapital samt rörelsemarginal. Samtliga uttryckta i procentenheter. Peers, tillväxt och lönsamhet Enheter i % Indutrade Omsättningstillväxt ROE EBIT-marginal 9,1 10,3 9,5 9,7 10,1 OEM International Omsättningstillväxt ROE EBIT-marginal 9,7 10,9 9,9 9,5 9,5 Beijer Ref Omsättningstillväxt ROE EBIT-marginal 6,9 7,4 6,1 5,7 6,7 Christian Berner Tech Trade Omsättningstillväxt u.s ROE EBIT-marginal neg 2,3 0,9 3,7 3,0 2010/11 11/12 12/13 13/14 14/15 Addtech Omsättningstillväxt ROE EBIT-marginal 8,6 9,0 8,1 8,2 7,9 Lagercrantz Omsättningstillväxt ROE EBIT-marginal 7,2 8,1 9,1 9,5 9,7 Källa: respektive bolag, Redeye Research. 26

27 Sammanfattning Redeye Rating Lagercrantz Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2p. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng. Ratingförändringar i denna rapport: Inga förändringar. Ledning 8,0p Ägarskap 8,0p Tillväxtutsikter 5,0p Lönsamhet 9,0p Lagercrantz får höga betyg till följd av en lång historik av framgångsrik utveckling av bolaget. Ledningen har varit intakt under lång tid och borgar för god kontinuitet och bolagskulturen förefaller vara stark. För att få ännu högre betyg krävs bättre transparens i redovisning och rapportering. Det kan förvisso vara en utmaning då koncernen består av en mängd självständiga dotterbolag i vitt skilda marknadssegment. Även Ägarskap får hög rating då ett antal personer i ledning och styrelse har betydande aktieinnehav. Lagercrantz har även ett flertal institutionella ägare som ger både stabilitet och som vid behov skulle kunna tillskjuta kapital. De två dominerande ägarna har dock framförallt röststarka aktier och styrelsen representerar en förhållandevis liten del av aktiekapitalet. Betyget minskas också av det faktum att VD sitter i styrelsen utan att vara huvudägare. Lagercrantz får ett medelbetyg och har svårt att själva påverka detta i någon större utsträckning. Marknadsförutsättningarna avseende tillväxt, konkurrenssituation och lönsamhet är förvisso bra för flera av dotterbolagen, men totalt sett inte tillräckligt för att ge toppbetyg. Koncernens tillväxtmotor har varit förvärvsdriven medan den organiska tillväxten varit relativt blygsam. Även om bruttomarginalen visat en positiv trend ligger den inte på en sådan nivå att den ger betydande utväxling i resultatet. Här får Lagercrantz nära nog full pott då lönsamheten har varit på en stabil och god nivå under lång tid. Avkastning på eget kapital har legat väl över 20 procent och bolaget har visat goda kassaflöden från rörelsen. Med ytterligare marginalförstärkning finns möjlighet att höja betyget ännu något. Finansiell styrka 8,0p Lagercrantz har fortfarande en stark balansräkning även om den senaste tidens höga förvärvsaktivitet har medfört lite högre skuldsättning än tidigare. Räntebärande nettoskuld i relation till eget kapital uppgår till cirka 0,5, vilket är klart blygsamt med tanke på den stabila intjäningen. Diversifieringen till ett stort antal olika kundsegment och geografiska marknader minskar också risken. Däremot finns någon form av allmän konjunkturkänslighet som drar ned betyget. 27

28 Resultaträkning 13/14 14/15 15/16E 16/17E 17/18E Omsättning Summa rörelsekostnader EBITDA Avskrivningar materiella tillg Avskrivningar immateriella tillg Goodwill nedskrivningar EBIT Resultatandelar Finansnetto Valutakursdifferenser Resultat före skatt Skatt Nettoresultat Balansräkning 13/14 14/15 15/16E 16/17E 17/18E Tillgångar Omsättningstillgångr Kassa och bank Kundfordringar Lager Andra fordringar Summa omsättn Anläggningstillgångar Materiella anl.tillg Finansiella anl.tillg Övriga finansiella tillg Goodwill Imm. tillg. vid förväv Övr. immater. tillg Övr. anlägg. tillg Summa anlägg Uppsk. skatteford Summa tillgångar Skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Kortfristiga skulder Övriga kortfristiga skulder Summa kort. skuld Räntebr. skulder L. icke ränteb.skulder Konvertibler Summa skulder Uppskj. skatteskuld Avsättningar Eget kapital Minoritet Minoritet & E. Kap Summa skulder och E. Kap Fritt kassaflöde 13/14 14/15 15/16E 16/17E 17/18E Omsättning Sum rörelsekost Avskrivningar EBIT Skatt på EBIT NOPLAT Avskrivningar Bruttokassaflöde Föränd. i rörelsekap Investeringar DCF värdering Kassaflöden, MSEK WACC 9,5 % NPV FCF ( ) 115 NPV FCF ( ) 1358 NPV FCF (2025-) 3167 Rörelsefrämmade tillgångar 80 Räntebärande skulder -450 Motiverat värde MSEK 4270 Antaganden Genomsn. förs. tillv. 10,0 % Motiverat värde per aktie, SEK 188,1 EBIT-marginal 10,7 % Börskurs, SEK 166,5 Lönsamhet 13/14 14/15 15/16E 16/17E 17/18E ROE 24% 24% 25% 25% 24% ROCE 22% 22% 23% 23% 23% ROIC 19% 18% 20% 19% 19% EBITDA-marginal 11% 11% 13% 13% 14% EBIT-marginal 10% 10% 10% 11% 11% Netto-marginal 7% 7% 8% 8% 8% Data per aktie 13/14 14/15 15/16E 16/17E 17/18E VPA 7,80 8,94 11,07 12,94 14,31 VPA just 7,80 8,94 11,07 12,94 14,31 Utdelning 4,00 4,50 4,76 5,43 5,87 Nettoskuld 15,02 16,30 22,64 24,73 26,40 Antal aktier 22,70 22,70 22,70 22,70 22,70 Värdering 13/14 14/15 15/16E 13/14 14/15 Enterprise Value 2 974, , , , ,9 P/E 14,9 17,7 15,0 12,9 11,6 P/S 1,0 1,3 1,1 1,0 0,9 EV/S 1,2 1,4 1,3 1,2 1,1 EV/EBITDA 10,4 12,1 10,3 8,9 7,8 EV/EBIT 12,3 14,3 12,4 10,8 9,7 P/BV 3,3 3,9 3,5 3,0 2,6 Aktiens utveckling Tillväxt/år 13/15e 1 mån -4,6 % Omsättning 14,3 % 3 mån 11,0 % Rörelseresultat, just 19,80 % 12 mån 24,5 % V/A, just 19,2 % Årets Början 19,4 % EK 15,1 % Aktiestruktur % Röster Kapital Lannebo fonder 9,2 % 13,1 % Didner & Gerge fonder 6,7 % 9,5 % SEB Investment Management 5,1 % 7,3 % Swedbank Robur fonder 4,4 % 6,3 % Odin fonder 3,2 % 4,5 % SEB Asset Management 3,0 % 4,3 % Anders Börjesson o familj 16,4 % 4,0 % Handelsbanken fonder 2,8 % 4,0 % Nordea fonder 1,9 % 2,7 % Tom Hedelius 14,8 % 2,1 % Aktien Reuterskod LAGRb.ST Lista Mid Cap Kurs, SEK 166,5 Antal aktier, milj 22,7 Börsvärde, MSEK 3779,6 Bolagsledning & styrelse VD CFO IR Ordf Jörgen Wigh Bengt Lejdström Jörgen Wigh Anders Börjesson Nästkommande rapportdatum Q1 15/16 17 Juli, 2015 Fritt kassaflöde Kapitalstruktur 13/14 14/15 15/16E 16/17E 17/18E Soliditet 43% 44% 44% 47% 49% Skuldsättningsgrad 47% 49% 51% 48% 44% Nettoskuld Sysselsatt kapital Kapit. oms. hastighet 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 Tillväxt 13/14 14/15 15/16E 16/17E 17/18E Försäljningstillväxt 9% 12% 17% 10% 12% VPA-tillväxt (just) 10% 15% 24% 17% 11% Analytiker Henrik Alveskog Redeye AB Mäster Samuelsgatan 42, 10tr Stockholm 28

29 Omsättning & Tillväxt (%) EBIT (justerad) & Marginal (%) E 2016E 2017E 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% E 2016E 2017E 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Omsättning Försäljningstillväxt EBIT just EBIT just-marginal Vinst Per Aktie Soliditet & Skuldsättningsgrad (%) % 52% % 46% 50% 48% % 46% % 40% 44% 42% E 2016E 2017E 0 38% E 2016E 2017E 40% VPA VPA (just) Soliditet Skuldsättningsgrad Produktområden Geografiska områden Intressekonflikter Henrik Alveskog äger aktier i bolaget: Nej Redeye utför/har utfört tjänster åt bolaget och erhåller/har erhållit ersättning från bolaget i samband med detta. Verksamhetsbeskrivning Lagercrantz affärsidé är:?att inom expansiva nischer erbjuda värdeskapande tekniska produkter och lösningar till företagskunder?. Med ett 40-tal dotterbolag inom nästan lika många marknadssegment kan Lagercrantz närmast beskrivas som ett konglomerat, där fördelningen mellan handelrörelse och egna produkter är ungefär 50/50. 29

Delårsrapport 2014/15 Perioden 1 april 31 december 2014

Delårsrapport 2014/15 Perioden 1 april 31 december 2014 Delårsrapport 2014/15 Perioden 1 april 31 december 2014 29 januari 2015 Jörgen Wigh, VD och koncernchef Bengt Lejdström, finansdirektör Introduktion till Lagercrantz Group Teknikkoncern med ledande positioner

Läs mer

Delårsrapport 9 mån 2013/14 Perioden 1 april 31 december 2013

Delårsrapport 9 mån 2013/14 Perioden 1 april 31 december 2013 Delårsrapport 9 mån 2013/14 Perioden 1 april 31 december 2013 30 januari 2014 Jörgen Wigh, VD och koncernchef Bengt Lejdström, finansdirektör Introduktion till Lagercrantz Group Teknikkoncern med ledande

Läs mer

Delårsrapport 2015/16 Perioden 1 april 30 september 2015

Delårsrapport 2015/16 Perioden 1 april 30 september 2015 Delårsrapport 2015/16 Perioden 1 april 30 september 2015 22 oktober 2015 Jörgen Wigh, VD och koncernchef Bengt Lejdström, finansdirektör Introduktion till Lagercrantz Group Teknikkoncern med ledande positioner

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 29 januari 2016 Sammanfattning Lagercrantz (LAGR B) Storshoppar i Danmark Utfallet i Q3 påminde mycket om kvartalet innan, där tillväxten mattades medan marginalerna

Läs mer

E 2015E 2016E

E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 29 april 2015 Sammanfattning Lagercrantz (LAGR B) Förvärvsmaskin med edge Under de senaste tio åren har Lagercrantz rört sig från att främst domineras av sina handelsrörelser,

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015/16 Perioden 1 april 2015 31 mars 2016

Bokslutskommuniké 2015/16 Perioden 1 april 2015 31 mars 2016 Bokslutskommuniké 2015/16 Perioden 1 april 2015 31 mars 2016 10 maj 2016 Jörgen Wigh, VD och koncernchef Bengt Lejdström, finansdirektör Introduktion till Lagercrantz Group Teknikkoncern med ledande positioner

Läs mer

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ.

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ. Lagercrantz Group AB Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006 Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO Lagercrantz Group Ledande inom värdeskapande teknikhandel med marknadsledande positioner

Läs mer

Lagercrantz Group AB. 28 augusti 2012 Hotell Anglais Stockholm

Lagercrantz Group AB. 28 augusti 2012 Hotell Anglais Stockholm Välkommen till årsstämma 2012 Lagercrantz Group AB 28 augusti 2012 Hotell Anglais Stockholm Årsstämmopresentation VD Jörgen Wigh Verksamhetsåret 2011/12 Lagercrantz inför framtiden Inledningen 2012/13

Läs mer

Välkommen till årsstämma 2013

Välkommen till årsstämma 2013 Välkommen till årsstämma 2013 Lagercrantz Group AB 27 augusti 2013 IVA Konferenscenter Stockholm Årsstämmopresentation VD Jörgen Wigh Verksamhetsåret 2012/13 Lagercrantz inför framtiden Inledningen 2013/14

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 20 juli 2015 Sammanfattning Lagercrantz (LAGR B) Resultatet på ny toppnivå Q1-rapporten för bokslutsåret 2015/16 var övervägande stark även om överraskningsmomenten

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012/13 Perioden 1 april 2012 31 mars 2013

Bokslutskommuniké 2012/13 Perioden 1 april 2012 31 mars 2013 Bokslutskommuniké 2012/13 Perioden 1 april 2012 31 mars 2013 7 maj 2013 Jörgen Wigh, VD och koncernchef Bengt Lejdström, finansdirektör Introduktion till Lagercrantz Group Teknikkoncern med ledande positioner

Läs mer

Välkommen till årsstämma i Lagercrantz Group AB 29 augusti 2007

Välkommen till årsstämma i Lagercrantz Group AB 29 augusti 2007 Välkommen till årsstämma i Lagercrantz Group AB 29 augusti 2007 Årsstämmopresentation VD Jörgen Wigh Verksamhetsåret 2006/07 Lagercrantz inför framtiden Kvartal 1 2007/08: 1 april 30 juni 2007 PAGE 2 Lagercrantz

Läs mer

Lagercrantz Group AB. Bokslutskommuniké Apr Mars 2006/07 (12 mån) 9 maj 2007. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ.

Lagercrantz Group AB. Bokslutskommuniké Apr Mars 2006/07 (12 mån) 9 maj 2007. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ. Lagercrantz Group AB Bokslutskommuniké Apr Mars 2006/07 (12 mån) 9 maj 2007 Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO Lagercrantz Group Ledande inom värdeskapande teknikhandel med marknadsledande positioner

Läs mer

Delårsrapport 2016/17 Perioden 1 april 31 December 2016

Delårsrapport 2016/17 Perioden 1 april 31 December 2016 Delårsrapport 2016/17 Perioden 1 april 31 December 2016 26 Januari 2017 Jörgen Wigh, VD och koncernchef Bengt Lejdström, finansdirektör Introduktion till Lagercrantz Group Teknikkoncern med ledande positioner

Läs mer

Delårsrapport 1 april 31 december månader

Delårsrapport 1 april 31 december månader Delårsrapport 1 april 31 december 2008 9 månader 10 februari 2009 Jörgen Wigh, VD och koncernchef Niklas Enmark, vvd och finansdirektör Värdeskapande teknikhandelsföretag med marknadsledande positioner

Läs mer

2005 2006 2007e 2008e 2009e

2005 2006 2007e 2008e 2009e Analysgaranti* 16 juli 27 Carl Lamm (CLAM.ST) Aptit på bättre lönsamhet Den organiska tillväxten uppgick till dryga 23 procent, vilket imponerar. Det är uppenbart att Carl Lamm gynnas av en god konjunktur,

Läs mer

Delårsrapport 2016/17 Perioden 1 april 30 september 2016

Delårsrapport 2016/17 Perioden 1 april 30 september 2016 Delårsrapport 2016/17 Perioden 1 april 30 september 2016 26 Oktober 2016 Jörgen Wigh, VD och koncernchef Bengt Lejdström, finansdirektör Introduktion till Lagercrantz Group Teknikkoncern med ledande positioner

Läs mer

Lagercrantz Group AB. 31 augusti 2010 IVA konferenscenter Stockholm

Lagercrantz Group AB. 31 augusti 2010 IVA konferenscenter Stockholm Välkommen till årsstämma 2010 Lagercrantz Group AB 31 augusti 2010 IVA konferenscenter Stockholm Årsstämmopresentation VD Jörgen Wigh Kort introduktion till Lagercrantz Året 2009/10 Framtid Kvartal 1 2

Läs mer

Kvartalsrapport 3 2007/08 (apr dec 9 mån)

Kvartalsrapport 3 2007/08 (apr dec 9 mån) Lagercrantz Group AB Kvartalsrapport 3 2007/08 (apr dec 9 mån) 11 februari 2008 Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vice VD, CFO Perioden april december 2007/08 (9 mån) Nettoomsättningen ökade 14 % till 1

Läs mer

Mekonomen Group. Januari - juni 2013. 27 augusti 2013

Mekonomen Group. Januari - juni 2013. 27 augusti 2013 Mekonomen Group Januari - juni 2013 27 augusti 2013 Andra kvartalet 2013 Intäkter: 1 591 MSEK (1 341) Försäljningen i jämförbara enheter ökade med 5 procent EBITA: 195 MSEK (154) EBITA-marginal: 12 procent

Läs mer

Presentation av Addtech

Presentation av Addtech 1 Presentation av Addtech Kort om Addtech En teknikhandelskoncern Förädlingslänk mellan leverantörer och kunder Fokus på Added Value i produkt Mellan- till lågvolym Från standardprodukter till egna produkter

Läs mer

2004 2005 2006p 2007p 2008p

2004 2005 2006p 2007p 2008p ANALYSGARANTI* 27 februari 2006 Wilh. Sonesson (WSONb.ST) omsänd På rätt väg Wilh. Sonessons bokslut för 2005 gav ett blandat intryck. Visserligen överträffar bolaget sin egen prognos men vi hade betydligt

Läs mer

Bokslutskommuniké 2008/09

Bokslutskommuniké 2008/09 Bokslutskommuniké 2008/09 13 maj 2009 Jörgen Wigh, VD och koncernchef Niklas Enmark, vvd och finansdirektör Lagercrantz idag Värdeskapande teknikhandelsföretag med marknadsledande positioner i nischer

Läs mer

Mekonomen. Mekonomen. Januari - juni 2012

Mekonomen. Mekonomen. Januari - juni 2012 Mekonomen Mekonomen Januari - juni 2012 Andra kvartalet 2012 Intäkter: 1 341 MSEK (1 169) Rörelseresultat: 141 MSEK (173) Rörelsemarginal: 11 % (15) Resultat efter finansiella poster: 132 MSEK (167) Resultat

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Välkommen till årsstämma i Lagercrantz Group AB 23 augusti 2006

Välkommen till årsstämma i Lagercrantz Group AB 23 augusti 2006 Välkommen till årsstämma i Lagercrantz Group AB 23 augusti 2006 Presentation, VD Jörgen Wigh Verksamhetsåret 2005/06 Lagercrantz inför framtiden Kvartal 1 2006/07: 1 april 30 juni 2006 PAGE 2 Räkenskapsåret

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Mekonomen. Mekonomen. Group. Januari - mars 2013. 8 maj 2013

Mekonomen. Mekonomen. Group. Januari - mars 2013. 8 maj 2013 Mekonomen Mekonomen Group Januari - mars 2013 8 maj 2013 Första kvartalet 2013 Intäkter: 1 405 MSEK (1 096) EBITA: 129 MSEK (119) EBITA-marginal: 9 procent (11) Rörelseresultat: 103 MSEK (111) Rörelsemarginal:

Läs mer

TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat

TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat ANALYSGARANTI* 16 februari 26 TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat Q4-rapporten var svagare än väntat. Vi hade väntat oss att ordern från Nordamerika skulle infalla i Q4 25, men ordern inföll istället i

Läs mer

Delårsrapport 1 april 31 december månader

Delårsrapport 1 april 31 december månader Delårsrapport 1 april 31 december 2009 9 månader 9 februari 2010 Jörgen Wigh, VD och koncernchef Niklas Enmark, vvd och finansdirektör Introduktion Värdeskapande teknikhandelsföretag med marknadsledande

Läs mer

1 april 31 december 2011 (9 månader)

1 april 31 december 2011 (9 månader) 1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån)

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Lagercrantz Group Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Nettoomsättningen för perioden 1 april 30 juni 2005 (3 mån) uppgick till 387 MSEK (387) Rörelseresultatet för första kvartalet ökade till 15

Läs mer

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014 Mekonomen Group januari - december 2013 13 februari 2014 Januari december 2013 Intäkter: 5 863 MSEK (5 426) Försäljningen i jämförbara enheter var oförändrad EBITA: 626 MSEK (602) EBITA-marginal: 11 procent

Läs mer

2002 2003 2004 2005p 2006p

2002 2003 2004 2005p 2006p ANALYSGARANTI* 25:e augusti 25 Bolagsanalys Resco (Resco.ST) Starkt utomlands - svagt i Sverige Rescos rapport under gårdagen var något bättre än våra förväntningar. Tillväxten var goda 35 procent under

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008 Bokslutskommuniké Januari december 15 februari 2008 1 Verksamhet Ledande på den skandinaviska marknaden för kvalitetsreservdelar och tillbehör Försäljning till verkstäder och övrigt (75%) och konsumenter

Läs mer

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014 Mekonomen Group Januari - mars 2014 8 maj 2014 Första kvartalet 2014 Intäkter: 1 441 MSEK (1405) EBITA: 133 MSEK (129) EBITA-marginal: 9 procent (9) Rörelseresultat: 103 MSEK (103) Rörelsemarginal: 7 procent

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

Delårsrapport 2014/15 Q2

Delårsrapport 2014/15 Q2 Delårsrapport Q2 Andra kvartalet (1 juli 30 september 2014) Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 652 (577). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till +6 procent för jämförbara enheter.

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 1 april 2015 Sammanfattning West International (WINT) Förväntningarna höjs West International meddelade idag en omvänd vinstvarning för Q1 2015. Bolaget räknar

Läs mer

Presentation av Addtech 18 september Roger Bergqvist, VD

Presentation av Addtech 18 september Roger Bergqvist, VD Presentation av Addtech 18 september 2007 Roger Bergqvist, VD Kvällens presentation Addtech ett teknikhandelsföretag Kundexempel Finansiell utveckling Addtech som börsbolag Addtechs agenda Addtech - ett

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 16 maj 214 Sammanfattning North Chemical (NOCH) Tempot på väg uppåt Årets första kvartal var snarlikt samma period ifjol rent siffermässigt. Rekryteringar på marknadssidan medförde dock lite

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 12 juni 2015 Sammanfattning Systemair (SYSR.ST) Marginallyft hägrar Avslutningen på bokslutsåret 2014/15 bjöd på stark organisk tillväxt: 8% är den högsta siffran

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december

Bokslutskommuniké Januari december Bokslutskommuniké Januari december 2008 18 februari 2009 Summering januari december 2008 Operativt Vikande marknad där Mekonomen fortsätter ta marknadsandelar Nya butikskoncepten Mekonomen Mega och Mekonomen

Läs mer

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist Concentric Rekommendation: Behåll Riktkurs DCF: 115 Den goda vinsttillväxten - Bolaget har sedan sin notering genererat en god vinsttillväxt trots en mer eller mindre oförändrad omsättning. Detta tyder

Läs mer

Mekonomen Group. januari september 2014

Mekonomen Group. januari september 2014 Mekonomen Group januari september 2014 1 Tredje kvartalet 2014 Intäkter: 1 467 MSEK (1 417) EBITA: 200 MSEK (178) EBITA-marginal: 14 procent (13) Rörelseresultat: 172 MSEK (149) Rörelsemarginal: 12 procent

Läs mer

Delårsrapport 1 april - 30 september 1998

Delårsrapport 1 april - 30 september 1998 PRESSRELEASE - BERGMAN & BEVING-KONCERNEN Delårsrapport 1 april - 3 september 1998 Faktureringen ökade till 3 517 MSEK (3 225) Resultatet före skatt uppgick till 166 MSEK (171) Resultatet per aktie uppgick

Läs mer

Presentation av Addtech. Johan Sjö

Presentation av Addtech. Johan Sjö Presentation av Addtech Johan Sjö 1906: Bergman & Beving grundas 1976: Börsnotering 2001: Uppdelning i 3 nya noterade bolag 2016: Utdelning av affärsområde 2 Addtech - Affärsmodell & Inriktning Förädlingslänk

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 7 september 2015 Sammanfattning (Genob.st) Medvind för nya produkter Försäljningen ökade med cirka 40 % i det andra kvartalet. De två nya produkterna har blivit

Läs mer

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport 0 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport Kraftig resultatförbättring för Proffice - resultatet efter finansnetto ökade med 66 procent till 34 (20) MSEK Proffice nettoomsättning

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 28 november 2014 Sammanfattning Systemair (SYSR.ST) Stabilt, trots tappet i Ryssland Q2-rapporten visade upp en fortsatt resultatförbättring och lönsamheten ser

Läs mer

Mekonomen. Mekonomen. Januari - december 2012. 14 februari 2013

Mekonomen. Mekonomen. Januari - december 2012. 14 februari 2013 Mekonomen Mekonomen Januari - december 2012 14 februari 2013 Fjärde kvartalet 2012 Intäkter: 1 556 MSEK (1 088) Rörelseresultat: 125 MSEK (104) Rörelsemarginal: 8 procent (10) Resultat efter finansiella

Läs mer

Andra kvartalet Intäkter: MSEK (1 591) Rörelsemarginal: 10 procent (10) Resultat efter finansiella poster: 154 MSEK (160)

Andra kvartalet Intäkter: MSEK (1 591) Rörelsemarginal: 10 procent (10) Resultat efter finansiella poster: 154 MSEK (160) 1 Andra kvartalet 2014 Intäkter: 1 534 MSEK (1 591) EBITA: 184 MSEK (195) EBITA-marginal: 12 procent (12) Rörelseresultat: 157 MSEK (166) Rörelsemarginal: 10 procent (10) Resultat efter finansiella poster:

Läs mer

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per affärstyp 3 mån 2010/11 Sverige 49% Danmark 31% Finland 8% Norge 6% Tyskland 5% Övriga 1% Handel 51% Egna produkter 25% Nischproduktion 13% Systemintegration

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

Mekonomen Group. Januari - september 2013. 7 november 2013

Mekonomen Group. Januari - september 2013. 7 november 2013 Mekonomen Group Januari - september 2013 7 november 2013 Tredje kvartalet 2013 Intäkter: 1 417 MSEK (1 433) Försäljningen i jämförbara enheter ökade med 2 procent EBITA: 178 MSEK (176) EBITA-marginal:

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 28 oktober 2015 Sammanfattning DGC One (dgc.st) Allt mer fokus på fiber DGC:s rapport för det tredje kvartalet var som väntat relativt svag lönsamhetmässigt jämfört

Läs mer

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0)

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0) Omsättning per land 6 mån 2011/12 (6 mån ) Omsättning per affärstyp 6 mån 2011/12 (6 mån ) Sverige 48%(47) Danmark 33%(33) Norge 8%(7) Finland 6%(7) Tyskland 4%(5) Övriga 1%(1) Handel 50%(51) Egna produkter

Läs mer

Delårsrapport kvartal 1

Delårsrapport kvartal 1 Delårsrapport kvartal 1 2012 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 7,3 MSEK (7,0) Rörelseresultatet uppgick till 0,3 MSEK (0,0) Resultatet efter skatt blev 0,2 MSEK (-0,1) Resultatet efter skatt

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Välkommen till Årsstämma Johnny Alvarsson, VD 28 april 2014

Välkommen till Årsstämma Johnny Alvarsson, VD 28 april 2014 Välkommen till Årsstämma 2014 Johnny Alvarsson, VD 28 april 2014 Indutrade i korthet Industrikomponenter, system och tjänster med high-tech innehåll Marknadsledande i väl definierade nischer Omsättning

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Delårsrapport Q1 2011. 11 maj 2011

Delårsrapport Q1 2011. 11 maj 2011 Delårsrapport Q1 2011 11 maj 2011 SUMMERING Finansiellt Intäkterna ökade med 12 procent justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar. Innan justering ökade intäkterna med 7 procent

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools. Electronics. Industry

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools. Electronics. Industry Delårsrapport 1 april 31 december 1998 MediTech Tools Electronics Industry Bergman & Beving-koncernen Delårsrapport 1 april 31 december 1998 Faktureringen ökade till 5 726 MSEK (5 101) Resultatet före

Läs mer

Kraftig tillväxt för Nolato Medical

Kraftig tillväxt för Nolato Medical Nolato delårsrapport tre månader 2007, sid 1 av 11 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 2007 Kraftig tillväxt för Nolato Medical Första kvartalet 2007 i sammandrag Omsättningen uppgick till 560 (594)

Läs mer

EPS 2,29 1,52 1,29 1,49 1,67 P/E 11,8 17,8 20,9 18,1 16,2 EV/EBITDA 11,0 11,5 12,6 10,6 9,5 P/S 0,6 0,7 0,8 0,7 0,7 EV/S 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8

EPS 2,29 1,52 1,29 1,49 1,67 P/E 11,8 17,8 20,9 18,1 16,2 EV/EBITDA 11,0 11,5 12,6 10,6 9,5 P/S 0,6 0,7 0,8 0,7 0,7 EV/S 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 ANALYSGARANTI* 3 maj 2006 Wilh. Sonesson (WSONb.ST) Satsning kan bära frukt Wilh. Sonessons första kvartal tyngdes av ökade marknadsföringskostnader för satsning på nya produkter vilket på sikt kan ge

Läs mer

EPS 0,82 1,12 0,82 1,68 2,04 P/E 10,9 8,1 11,0 5,3 4,4 EV/EBITDA 6,2 8,5 10,5 4,2 4,0 P/S 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 EV/S 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

EPS 0,82 1,12 0,82 1,68 2,04 P/E 10,9 8,1 11,0 5,3 4,4 EV/EBITDA 6,2 8,5 10,5 4,2 4,0 P/S 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 EV/S 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 ANALYSGARANTI* 16:e mars 2005 Doro (DORO.ST) Prispress och dollar tynger Doros vinstvarnar idag för bolagets första kvartal. Hård prispress, en något starkare dollar, nedskrivningar av lager samt omstruktureringskostnader

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 19 mars 215 Sammanfattning Allenex Tillväxten lyfts av valuta Allenex försäljning i Q4 var lägre än vi förväntat oss, men resultatet var betydligt bättre. Det berodde

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

Stureguld Sverige AB DELÅRSRAPPORT TRE

Stureguld Sverige AB DELÅRSRAPPORT TRE Stureguld Sverige AB DELÅRSRAPPORT TRE - 2015 INNEHÅLL VD har ordet 1 Översikt 2 Koncernens Resultat & Balansräkning 3 Redovisnings- och värderingsprinciper 6 Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Bokslutsrapport för Betting Promotion

Bokslutsrapport för Betting Promotion Bokslutsrapport för Betting Promotion Betting Promotions löpande verksamheten inom spelbranschen redovisar ett rörelseresultat, proforma för hela 2005, på 22 MSEK (21). Den totala spelomsättningen uppgick

Läs mer

Midsona Stockholm Corporate Finance Life Science/Health Care. 7 mars 2012

Midsona Stockholm Corporate Finance Life Science/Health Care. 7 mars 2012 Midsona Stockholm Corporate Finance Life Science/Health Care 7 mars 2012 Agenda Midsona i korthet Hälsa och välbefinnande en växande marknad Viktiga steg mot en starkare kärnverksamhet Finansiell ställning

Läs mer

E 2017E 2018E

E 2017E 2018E 2014 2015 2016E 2017E 2018E BOLAGSANALYS 30 augusti 2016 Sammanfattning (SYSR.ST) Bra drag på flera fronter Inledningen på bokslutsåret 2016/17 var upplyftande med dryga 7% organisk tillväxt och en skaplig

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 12 september 214 Sammanfattning Allenex God tillväxt enligt förväntan -rapporten var relativt odramatisk. Försäljningen växte med 16 procent, vilket var marginellt högre än vi räknat med.

Läs mer

E 2017E 2018E E 2017E 2018E

E 2017E 2018E E 2017E 2018E 2014 2015 2016E 2017E 2018E BOLAGSANALYS 26 februari 2016 Sammanfattning North Chemical (NOCH) Turn-around i sikte Utfallet i Q4-rapporten var som väntat svagt. Försäljningen minskade 3% till 31,5 MSEK

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Årsstämma 2017 Årsstämma 2017

Årsstämma 2017 Årsstämma 2017 Årsstämma Över 200 bolag Verksamhet i 28 länder i 4 världsdelar 5 500 anställda Årlig tillväxt på 17% i genomsnitt sedan starten 1978 Nettoomsättning 13 miljarder SEK God tillväxt i omsättning och vinst

Läs mer

Bedöm den organiska omsättningstillväxten för de kommande fem åren baserat på:

Bedöm den organiska omsättningstillväxten för de kommande fem åren baserat på: ATT GÖRA EN DCF VÄRDERING STEG FÖR STEG 1. Omsättning och tillväxt Bedöm den organiska omsättningstillväxten för de kommande fem åren baserat på: - Tidigare års utfall - Ledningens prognos - Baserat på

Läs mer

Delårsrapport Januari juni. 26 augusti 2009

Delårsrapport Januari juni. 26 augusti 2009 Delårsrapport Januari juni 2009 26 augusti 2009 Summering januari juni 2009 Operativt Stärkt marknadsposition med ökade andelar på samtliga marknader, på en svag totalmarknad. Utrullningen av Mekonomen

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Omsättning 2013 (Mkr)

Omsättning 2013 (Mkr) Axfood är idag en av de största aktörerna inom dagligvaruhandeln i norden. Aktien har gett en stabil direktavkastning, samtidigt har värdet ökat med ungefär 15 % per år de senaste 14 åren. De senaste dagarna

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 23 november 2015 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Marginallyft i USA Utfallet i Q3-rapporten var något bättre än väntat och ett kvitto på stabiliteten och den

Läs mer

E 2016E 2017E E 2016E 2017E

E 2016E 2017E E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 27 augusti 2015 Sammanfattning North Chemical (NOCH) Vem tar över taktpinnen? Q2-rapporten visar tyvärr inget trendbrott utan följer det senaste årets utveckling

Läs mer

Årsstämma 2016 Årsstämma 2016

Årsstämma 2016 Årsstämma 2016 Årsstämma 200 bolag Verksamhet i 27 länder i 4 världsdelar Över 5 000 anställda Årlig tillväxt på 17% i genomsnitt sedan starten 1978 Nettoomsättning 12 miljarder SEK God tillväxt i omsättning och vinst

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 25 september 2015 Sammanfattning (Exina.st) Radiotystnad råder Verksamheten fortsätter utvecklas svagt och andra kvartalet visade på klart lägre omsättningen än

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december Finansiell Översikt Nettoomsättning 103 073 112 278 197 358 217 150 Rörelseresultat 12 626-11 736 7 800-15 672 EBITDA 17 323-6 905 17 207-6 050 EBITDA

Läs mer

Välkommen till Årsstämman Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

Välkommen till Årsstämman Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Välkommen till Årsstämman 2009 Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden 2 Indutrades tillväxt 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

2003 2004 2005 2006p 2007p

2003 2004 2005 2006p 2007p ANALYSGARANTI* 20 februari, 2006 Zodiak Television (Zodib.ST) Går in i en stabilare fas Zodiaks rapport för det fjärde kvartalet mötte inte våra högt ställda förväntningar, både försäljning och resultat

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 11 december 215 Sammanfattning Allenex Svagt Q3 men ljusning i sikte Försäljningen backade med,6 procent i Q3 trots medvinden från valutor. Både Europa och Nordamerika

Läs mer