Intern uppföljning för perioden 1 januari till 31 augusti 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Intern uppföljning för perioden 1 januari till 31 augusti 2011"

Transkript

1 Intern uppföljning för perioden 1 januari till 31 augusti 2011 Inledning Enligt beslut i universitetsstyrelsen görs interna uppföljningar av verksamhet och ekonomi tertialvis. Interna uppföljningsrapporter tas fram per 30 april och 31 augusti samt 31 december. Härutöver genomförs, i organisationen, en fortlöpande uppföljning med månadsavstämningar. Utöver de interna uppföljningarna tas en delårsrapport fram per 30 juni i enlighet med förordningskrav. Delårsrapporten tas fram på övergripande nivå och anger resultat och ställning efter sex månader och en prognos för hela Sammanfattning Det ekonomiska utfallet efter åtta månader uppgår till ett överskott på 73 mnkr. För motsvarande period föregående år redovisades ett överskott på 180 mnkr. I prognosen för hela 2011 beräknas ett överskott på drygt 40 mnkr. Resultatförändringen beror på kostnadseffekter av nytt löneavtal och på en planerad ökad verksamhetsvolym med åtföljande kostnadsförbrukning främst gällande personalkostnader och övriga driftkostnader. Personalkostnaderna beräknas öka med 280 mnkr (9,7 procent) jämfört med utfallet för Bland annat ökar antalet årsarbetare med 138 jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år. I prognosen för utbildning på grundnivå och avancerad nivå beräknas ett överskridande av takbeloppet på ca 50 mnkr. Bidragsintäkterna ökar med 85 mnkr och oförbrukade bidrag ökar också, jämfört med föregående år. Jämfört mot budget är det en rimligt god följsamhet när det gäller både intäkter och kostnader. I budgeten för 2011 har beräknats ett överskott på 50 mnkr. Utbildning på grund- och avancerad nivå Regeringen har för budgetåret 2011 tilldelat universitetet ett takbelopp på mnkr till utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Grundutbildningens resultat har svängt mellan över- och underskott under 2000-talet. År 2000 och 2001 nåddes inte takbeloppet, medan åren därefter innebar stora överskott. Dessa överskott användes för att täcka underskotten under åren 2006 och 2007 samt Under 2009 vändes trenden till överskott igen. Universitetet har inte, som flera andra lärosäten, tvingats betala tillbaka delar av anslagen någon gång sedan nuvarande system infördes under början av 1990-talet. För närvarande finns totalt 94 mnkr som kan användas för att täcka eventuella underskott kommande år och med hänsyn till det höga söktryck som råder för universitetets utbildningar bedöms risken för återbetalning av anslag under de närmaste åren som obefintlig. Grundutbildningens utfall i förhållande till takbeloppet under åren 2000 till 2010 framgår av diagrammet nedan. Kurvan ser ut att variera kraftigt då skalan är i miljoner 1

2 Utfall i mkr Göteborgs universitet Intern uppföljning kronor. Utfallet varierar mellan -63 mnkr och +113 mnkr, vilket räknat i procent i förhållande till takbeloppet utgör en variation på mellan -4 till +8 procent. Grundutbildningens utfall År Utfall i mkr Takbelopp Fler sökande till höstens kurser och program Antalet förstahandssökande till höstterminens program, exklusive lokal- och internationell antagning, var lika många som till förra årets hösttermin. Dock skiljer det sig åt mellan olika utbildningar. Antalet sökande till utbildningar inom hum-samområdet har ökat jämfört med höstterminen 2010, medan antalet sökande till utbildningar inom Sahlgrenska akademin har minskat. För många utbildningar inom Sahlgrenska akademin krävs dock fortfarande mycket höga meritvärden för att bli antagen. Antalet förstahandssökande till lärarutbildningar har ökat med cirka 300 personer vilket kan tolkas som att många har väntat in den nya lärarutbildningen. Antalet sökande till den internationella antagningen på avancerad nivå har minskat betydligt, vilket beror på att personer utanför EU/EES-området numera måste betala studieavgifter. Nämndernas prognoser De flesta nämnder bedömer att styrelsens uppdrag kommer att nås, några nämnder beräknar att deras resultat hamnar strax under takbeloppet och ett antal bedömer att de kommer att hamna över takbeloppet. Under 2011 görs ingen avräkning av utbildningsuppdragen med anledning av den osäkerhet som rådde inför införandet av studieavgifter. Prognos för hela universitetets utfall Utfallet av den totala utbildningsvolymen följde samma kurva under våren men från och med maj går det ner något, dock inte till de nivåer som rådde under perioden Detta indikerar att takbeloppet för 2011 kommer att uppnås och överskridas, men inte lika mycket som förra året. Universitetet strävar efter att ligga så nära takbeloppet som möjligt eftersom det är ineffektiv användning av resurser till att bedriva utbildning 2

3 utfall i % av takbeloppet Göteborgs universitet Intern uppföljning som inte ersätts. Den prognos som universitetet lämnade till utbildningsdepartementet i juli visar på ett överskridande på drygt 50 mnkr. 120 GU totalt Takbelopp mars april maj juni aug sept okt nov dec Diagram 2: Grundutbildningens utfall i relation till takbeloppet Forskning Ranking QS World University Rankings producerar årligen en rankinglista över universitet i hela världen. År 2011 placerar sig Göteborgs universitet på plats 184, medan exempelvis Lunds universitet ligger på plats 86. Göteborgs universitets placering är i princip oförändrad jämfört med förra årets placering (183:e plats). Den komponent som väger tyngst i rankingen är en enkätundersökning riktad till akademiker om vilka lärosäten de anser är bäst (40 procent). Kritik har riktats mot rankingen, bland annat därför att många anser att anseendeindikatorer har orimligt stor vikt. Shanghai-listan som publicerades i augusti har som syfte att särskilja de bästa universiteten med fokus på naturvetenskap, medicin och teknikvetenskap. För svenska universitet beror placeringen på listan mycket på nobelpristagare från första halvan av 1900-talet. På den s.k. Shanghai-listan har Göteborgs universitet för 2011 avancerat från plats 212 till plats 203, vilket beror på att Göteborgs universitet, relativt andra universitet, har haft fler publikationer i tidskrifterna Nature och Science. Vetenskapsrådet har i uppdrag av utbildningsdepartementet att bibliometriskt mäta forskningen som ett delunderlag för fördelning av statens prestationsbaserade fakultetsanslag. Årets mätning visar att Göteborgs universitet har ökat sin andel från 9,53 procent till 9,61 procent, likaså har Stockholms universitet ökat medan Lund, Uppsala och Karolinska institutet minskat sina andelar något. Denna ökning leder till en marginell ökning av anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå för kommande år. 3

4 Ekonomi Delårsresultat och årsprognos Universitetet redovisar som resultat per 31 augusti ett överskott på 73 mnkr. För motsvarande period föregående år redovisades ett överskott på 180 mnkr. Resultatförsämringen på 107 mnkr beror främst på: Kostnadseffekter av nytt löneavtal med giltighet från och med (avtal klart i april 2011) Ökad planerad kostnadsförbrukning främst gällande personalkostnader och övriga driftkostnader För hela året beräknas ett positivt ekonomiskt utfall på drygt 40 mnkr. Det beräknade utfallet är nästan 10 mnkr sämre än budgeterat resultat för året. Jämfört med utfallet i bokslutet för 2010 (232 mnkr i överskott) innebär detta en resultatförändring på 190 mnkr. Denna förändring, som redan beaktats i budgeten för året, beror i huvudsak på ökade verksamhetskostnader (personal och drift). Resultatutveckling under 2011, jämfört med budget för året och med utfallet för 2010 framgår av nedanstående sammanställning (belopp i mnkr). Bokslut Utfall Utfall Prognos Budget Intäkter Intäkter av anslag Avgifter/ersättningar Bidrag Finansiella intäkter Summa intäkter Kostnader Personalkostnader Lokalkostnader Övriga driftkostnader Finansiella kostnader Avskrivningar Summa kostnader Verksamhetsutfall Resultatandel i dotterföretag 0,4 2,7 3,5 3,5 0 Transfereringar Finansiering av bidrag Lämnade bidrag Saldo Årets kapitalförändring

5 Intäkter av anslag uppgår till mnkr och ökar med 18 mnkr i utfallet per 31 augusti, jämfört med utfallet för motsvarande period föregående år. Ökningen beror på pris- och löneomräkning av anslagen mellan budgetåren samt på ett fullföljande av beslutade satsningar från forskningspropositionen mm. I prognosen beräknas intäkterna av anslag till totalt mnkr. Intäkter av anslag ökar med 36 mnkr jämfört med bokslutet för Av anslagsintäkterna utgör mnkr medel för utbildning på grund- och avancerad nivå och mnkr medel för forskning och utbildning på forskarnivå samt 477 mnkr anslag till ersättningar till sjukvårds- respektive tandvårdshuvudmännen för den kliniska delen av läkar- respektive tandläkarutbildningen. Av anslagsintäkterna beräknas 15 mnkr användas för att finansiera transfereringar (främst till studentkårerna). I nedanstående tabell redovisas intäkter av anslag och dess utveckling för respektive tertial under 2010 och 2011 (P anger prognosvärde). Anslag, mnkr 2010 T T T T T T3 P Intäkter av avgifter och andra ersättningar uppgår till 256 mnkr i utfallet per 31 augusti. Dessa intäkter minskar med 2 mnkr jämfört med utfallet för motsvarande period föregående år. I prognosen beräknas avgiftsintäkterna till 450 mnkr, vilket är en minskning mot utfallet för föregående år och även mot beräknat i årets budget. Minskningen av avgiftsintäkterna beror bland annat på ett lägre utfall av de nya studieavgifterna för studenter från tredje land. Intäkter av avgifter och andra ersättningar utgörs av intäkter för uppdragsverksamheter (uppdragsutbildning och uppdragsforskning samt studieavgifter) och för resurssamordning mellan universitetet och Västra Götalandsregionen samt övriga försäljningsintäkter. De sistnämnda består av avgifter som tas ut med stöd av 4 i Avgiftsförordningen och utgörs i huvudsak av sålda varor och tjänster. I nedanstående tabell redovisas intäkter av avgifter och andra ersättningar och dess utveckling för respektive tertial under 2010 och 2011 (P anger prognosvärde). Avgifter och andra ersättningar, mnkr 2010 T T T T T T3 P Intäkter av bidrag uppgår till 808 mnkr i utfallet per 31 augusti och ökar med 85 mnkr jämfört med utfallet för motsvarande period föregående år. Bidragsintäkterna beräknas öka med 136 mnkr jämfört med bokslutet för Dessa intäkter omfattar främst forskningsbidrag från forskningsråden och andra forskningsfinansiärer. Jämfört med motsvarande period föregående år ökar de löpande bidragsinkomsterna från forskningsråden medan de minskar från andra givare. Sammantaget är de löpande bidragsinkomsterna oförändrade mellan augusti 5

6 2010 och augusti I nedanstående tabell redovisas utvecklingen av löpande bidragsinkomster i augusti under åren I nedanstående tabell redovisas intäkter av bidrag och dess utveckling för respektive tertial under 2010 och 2011 (P anger prognosvärde). Bidrag, mnkr 2010 T T T T T T3 P De finansiella intäkterna uppgår till 32 mnkr och ökar med 22 mnkr i utfallet per 31 augusti, jämfört med motsvarande period föregående år. De finansiella intäkterna beräknas till 52 mnkr för hela året. Ökningen förklaras av de höjda räntenivåerna samt på den ökade behållningen på räntekontot. Sammantaget uppgår verksamhetens intäkter till mnkr och ökar med 123 mnkr jämfört med motsvarande period föregående år. För hela året beräknas intäkterna öka med drygt 180 mnkr eller 3,6 procent. I nedanstående tabell redovisas de samlade intäkterna och dess utveckling för respektive tertial under 2010 och 2011 (P anger prognosvärde). Summa intäkter, mnkr 2010 T T T T T T3 P Personalkostnaderna uppgår till mnkr och ökar med drygt 180 mnkr i utfallet per 31 augusti, jämfört med utfallet för motsvarande period föregående år. Antalet årsarbetare uppgår totalt till i augusti 2011 och ökar med 138 eller 6

7 nästan 3 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Volymökningen beräknas motsvara ökade personalkostnader på årsbasis på ca 90 mnkr. Nytt löneavtal gäller från och med 1 oktober Avtalsförhandlingarna avslutades i månadsskiftet april/maj Den totala nivåhöjningen av det nya löneavtalet ligger på 5,8 procent och har beaktats i den beräknade årsprognosen. Personalkostnaderna beräknas för helåret att uppgå till mnkr och förväntas öka med 280 mnkr (9,7 procent) jämfört med bokslutet för I nedanstående tabell redovisas personalkostnaderna och dess utveckling för respektive tertial under 2010 och 2011 (P anger prognosvärde). Personalkostnader, mnkr 2010 T T T T T T3 P Lokalkostnaderna uppgår till 416 mnkr och har ökat med 17 mnkr i utfallet per 31 augusti, jämfört med utfallet för motsvarande period föregående år. Lokalkostnaderna beräknas uppgå till 624 mnkr för hela året och beräknas bli 19 mnkr högre än i föregående års bokslut och 11 mnkr högre än beräknat i årsbudgeten. I nedanstående tabell redovisas lokalkostnaderna och dess utveckling för respektive tertial under 2010 och 2011 (P anger prognosvärde). Lokalkostnader, mnkr 2010 T T T T T T3 P Övriga driftkostnader uppgår till 804 mnkr i utfallet per 31 augusti och är 25 mnkr högre än utfallet för motsvarande period föregående år. Driftkostnaderna beräknas totalt till mnkr (härav avser 477 mnkr utbetalningar av ersättningar till den kliniska delen av läkar- och tandläkarutbildningarna). Driftkostnaderna beräknas öka med 46 mnkr (3,6 procent) jämfört med föregående års bokslut. I nedanstående tabell redovisas övriga driftkostnader och dess utveckling för respektive tertial under 2010 och 2011 (P anger prognosvärde). Övriga driftkostnader, mnkr 2010 T T T T T T3 P Finansiella kostnader uppgår till 6 mnkr och är 4 mnkr högre än utfallet per 31 augusti föregående år. De finansiella kostnaderna beräknas hamna på 13 mnkr för hela året dvs. betydligt högre än föregående år. Ökad investeringsvolym och högre ränteläge förklarar ökningen. 7

8 Avskrivningarna uppgår till 102 mnkr i utfallet per 31 augusti och är 5 mnkr högre än utfallet för motsvarande period föregående år. Avskrivningarna beräknas överstiga föregående års bokslut med drygt 20 mnkr. Avskrivningsnivån för året kommer att påverkas av genomförda satsningar på förstärkt infrastruktur till forskning och utbildning. I nedanstående tabell redovisas avskrivningarna och dess utveckling för respektive tertial under 2010 och 2011 (P anger prognosvärde). Avskrivningar, mnkr 2010 T T T T T T3 P Sammantaget uppgår verksamhetens kostnader till mnkr och ökar med 232 mnkr eller 7 procent, jämfört med motsvarande period föregående år. För hela året beräknas kostnaderna öka med 378 mnkr eller 8 procent. I nedanstående tabell redovisas de samlade kostnaderna och dess utveckling för respektive tertial under 2010 och 2011 (P anger prognosvärde). Summa kostnader, mnkr 2010 T T T T T T3 P Holdingbolaget vid Göteborgs universitet AB Holdingbolaget startar, utvecklar och finansierar kommersialiseringsbara forskningsresultat, affärsprojekt och företag sprungna ur universitetets verksamhet. Dessa förvaltas aktivt för god lönsamhet och tillväxt och när så är lämpligt utlicensieras eller avyttras till industriella aktörer. Bolaget har idag ägarinnehav i 30 bolag och i fem affärsprojekt, totalt 35 engagemang. Under perioden januari till augusti har bolaget genomfört åtta emissionsrundor och genomlyst sjutton nya affärsidéer. Omsättningen i moderbolaget uppgick under perioden till 10,1 mnkr (8,7 mnkr under motsvarande period föregående år). Omsättningen i koncernen är 24,7 mnkr (19,9 mnkr). Moderbolaget redovisar ett resultat på 2,7 mnkr för årets första åtta månader. Koncernen redovisar ett positivt resultat på 3,5 mnkr per 31 augusti. För koncernen prognostiseras med ett överskott på 3,5 mnkr för hela räkenskapsåret. Det positiva resultatet beror främst på reavinst vid försäljning av aktieinnehav. Investeringar och låneramar Investeringarna under årets åtta första månader uppgår till 111 mnkr vilket är 8 mnkr högre än för motsvarande period föregående år. 8

9 Universitetet disponerar under budgetåret en låneram på 600 mnkr för finansiering av investeringar. Upptagna lån hos Riksgälden för anläggningstillgångar uppgick per 31 augusti till 439 mnkr. Investeringsnivån kommer att fortsätta att öka under den återstående delen av året, inte minst genom de infrastruktursatsningar i forsknings- och studiemiljöer som är under genomförande. Likviditet Kassabehållningen har ökat med 78 mnkr jämfört med bokslutet per och med 141 mnkr jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år. (belopp i mnkr) Den ökade likviditeten beror främst på ökade oförbrukade forskningsbidrag men också på den positiva kapitalförändringen. Balanserat kapital Universitetet redovisar som periodens kapitalförändring ett överskott på 73 mnkr och en positiv prognos för helåret på 40 mnkr. Med ett ingående myndighetskapital på 771 mnkr innebär årets beräknade resultat ett utgående myndighetskapital på 811 mnkr. Med anledning de ekonomiska reserverna pågår och planeras för ytterligare ett antal åtgärder för att förstärka verksamhetens konkurrenskraft. Redovisning per fakultetsnämnd/motsvarande Utfallet avseende verksamhetens ekonomi kommenteras per fakultetsnämnd/motsv. I nedanstående tabell redovisas balanserat kapital vid ingången till 2011, ekonomiskt resultatmål för 2011, utfall per 31 augusti, beräknad prognos för hela 2011 samt prognostiserat balanserat kapital vid årets utgång per fakultetsnämnd/motsv. 9

10 Fakultet/motsv Utfall Utfall Balans. Ek.res- Utfall Prognos Balans. Belopp i mkr kapital mål per kapital Humanistisk Samhällsvetenskaplig Handelshögskolan Utbildningsvetenskaplig Naturvetenskaplig Sahlgrenska akademin Konstnärlig Lärarutbildningsnämnden IT-fakulteten Universitetsbiblioteket Styrelsens anslagsfördelning Gemensamma verksamheter Övrigt gemensamt Övriga enheter 1) Donationskapital Verksamhetsutfall Resultatandel GUH Summa kapitalförändring ) GMV, NCM, Genus, Havsmiljö och SND Humanistiska fakultetsnämnden Nämnden redovisar efter andra tertialet ett resultat på 26 mnkr. För året beräknas ett positivt resultat på 31 mnkr vilket är något bättre än budgeterat resultatmål på 28 mnkr. Detta medför ett prognostiserat eget kapital vid årets utgång på 94 mnkr. Utbildningen på grundnivå och avancerad nivå beräknas uppnå ett betydligt högre överskott än budgeterat. Differensen ligger på institutionsnivå; bl.a. har ett antal ämnen med negativa ingående balanser hämtat in delar av underskotten från tidigare år och några program startar först ht 2011 men har fått tilldelning även under våren. För forskning och utbildning på forskarnivå prognostiseras däremot ett lägre resultat än budgeterat. Orsaken är främst högre kostnader inom forskarutbildningen och högre kostnader för medfinansiering än budgeterat. Investeringar uppgår till 2 mnkr, att jämföra med budgeterade 4 mnkr. Flera av betalningarna för investeringar planerade för 2011 gjordes före bokslutet vilket fick till följd att 2010 års investeringar uppgick till hela 7,6 mnkr medan låneramen även då uppgick till 4 mnkr. Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Nämnden redovisar efter andra tertialet ett positivt resultat på 9 mnkr. För året beräknas ett negativt resultat på knappt 10 mnkr vilket är en liten resultatförbättring jämfört med det beslutade negativa resultatmålet på drygt 10 mnkr. Detta medför ett prognostiserat positivt eget kapital vid årets utgång på drygt 68 mnkr. Orsaken till förbättringen av prognosen är bl.a. anslagsmedel från LUN samt att bidragsintäkterna ökar. Det negativa budgeterade resultatet beror i huvudsak på att fakulteten utnyttjar tidigare års balanserade kapital. Av fakultetens resultat per augusti på 9 mnkr avser 7,7 mnkr verksamhet inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå och 1,3 mnkr avser verksamhet inom forskning och utbildning på forskarnivå. 10

11 Fakulteten räknar fylla sitt grundutbildningsuppdrag. Lånefinansierade investeringar uppgår till 2,6 mnkr av budgeterade 16 mnkr. Prognosen för investeringarna 2011 uppgår till 9 mnkr. I fakultetens investeringsram för 2011 ingår investeringar för stärkt infrastruktur och ökad konkurrenskraft, dessa investeringar pågår och kommer vara klara under Handelshögskolan Nämnden redovisar efter andra tertialet ett positivt resultat på 8 mnkr. Uppdelat på de olika verksamhetsgrenarna redovisar utbildning på grundnivå och avancerad nivå ett underskott på 3 mnkr medan verksamheten för forskning och utbildning på forskarnivå redovisar ett överskott på 11 mnkr för perioden. För året beräknas ett positivt resultat på 2 mnkr vilket är bättre än det beslutade resultatmålet, ett underskott på 2 mnkr. Detta medför ett prognostiserat eget kapital vid årets utgång på 68 mnkr. Resultatförbättringen i prognosen förklaras främst av att bidragsinkomsterna kommer att bli lite bättre än föregående år. Nämnden räknar med att takbeloppet nås. Lånefinansierade investeringar uppgår till drygt 2 mnkr av budgeterade 6 mnkr. Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden Nämnden redovisar efter andra tertialet ett negativt resultat på 8 mnkr. För året beräknas ett negativt resultat på 11 mnkr vilket motsvarar beslutat ekonomiskt resultatmål. Detta medför ett prognostiserat eget kapital vid utgången av året på 43 mnkr. Fakulteten räknar med att överproducera inom det ordinarie uppdraget men inte nå upp till uppdragen från LUN. Lånefinansierade investeringar uppgår till knappt 8 mnkr, av budgeterade 4 mnkr för hela året. Nämnden tilldelades även investeringsstöd för idrottslabb på 10 mnkr vilket ger en budget på 14 mnkr. De investeringarna var avsedda för 2010 men har förlängts och genomförs först under Investeringarna följer planen. Prognosen för 2011 är drygt 8 mnkr. Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Nämnden redovisar efter andra tertialet ett underskott på drygt 12 mnkr. För året beräknas det budgeterade underskottet på 10 mnkr ligga kvar. Detta medför ett prognostiserat eget kapital vid utgången av året på 17 mnkr. Resultatet per augusti fördelar sig med ett överskott inom anslagsfinansierad utbildning på grundnivå och avancerad nivå på 3 mnkr, ett underskott inom anslagsfinansierad forskning och utbildning på forskarnivå på drygt 14 mnkr och ett underskott på externa verksamheter med 0,2 mnkr. Under tertial två har institutionerna jobbat med konkreta åtgärder för att vända underskottet i resultatet för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Kursutbudet har setts över liksom lönekonteringarna och det har resulterat i färre kurser och mindre lärarledd undervisning. Resultatet har på så vis förbättrats från underskott till överskott. Prognosen för 2011 är minst ett nollresultat. Lånefinansierade investeringar uppgår till drygt 20 mnkr, av budgeterade 30 mnkr. Sahlgrenska akademin Nämnden redovisar efter andra tertialet ett positivt resultat på 19 mnkr. För 2011 beräknas ett positivt resultat på 5 mnkr vilket är väsentligt bättre än budgeterat underskott på 23 mnkr. Detta medför ett prognostiserat eget kapital vid utgången av året på drygt 246 mnkr. Resultatförbättringen i prognosen, jämfört med budget, är främst hänförlig till bidragsfinansierad forskning. Samtliga institutioner har i stort sett en balanserad ekonomi. De ekonomiska verksamhetsutfallen är små, i förhållande till institutionernas omslutning Akademin räknar med att helt fullgöra sitt grundutbildningsuppdrag för

12 Lånefinansierade investeringar uppgår till 15 mnkr. Det är cirka 26 procent av låneramen för akademin som är drygt 55 mnkr. Vissa projekt, som var planerade att bli avräknade tidigare under året, planeras nu att avräknas i slutet av året. 51 mnkr av den beviljade låneramen beräknas bli utnyttjad vid årets utgång. Konstnärliga fakultetsnämnden Nämnden redovisar efter andra tertialet ett negativt resultat på 29 mnkr. För hela året beräknas ett negativt resultat på 43 mnkr vilket är ett större underskott än beslutat negativt resultatmål på 21 mnkr. Detta medför ett prognostiserat eget kapital vid utgången av året på 11 mnkr. Resultatförsämringen ligger främst inom anslagsfinansierad utbildning på grundnivå och avancerad nivå där löne- och lokalkostnaderna är högre än budgeterat samt inom bidragsfinansierad forskning där flera pågående externfinansierade projekt felaktigt avräknats med överskott under 2010 och som nu avräknats med motsvarande underskott. Lånefinansierade investeringar uppgår till 3,5 mnkr av budgeterade 8,9 mnkr. Prognosen för 2011 är att nyttja låneramen fullt ut. Lärarutbildningsnämnden (LUN) Nämnden redovisar efter andra tertialet ett överskott på 9 mnkr. För 2011 beräknas ett negativt resultat på 8 mnkr vilket överensstämmer med beslutat resultatmål. Detta medför ett prognostiserat eget kapital vid utgången av året på 32 mnkr. Av det är egna kapitalet är 16 mnkr anslagssparande vilket LUN kommer att använda genom att ge ett högre uppdrag till institutionerna jämfört med styrelseuppdraget. Lånefinansierade investeringar är 29 tkr, av budgeterade 300 tkr. IT-fakulteten Nämnden redovisar efter andra tertialet ett resultat på 7 mnkr. För året beräknas ett positivt resultat på 7,6 mnkr, vilket är bättre än budgeterat resultatmål på 2 mnkr. Detta ger ett prognostiserat eget kapital vid utgången av året på 29 mnkr. Fakulteten räknar med överskott i verksamheten för utbildning på grundnivå och avancerad nivå och för forskning och utbildning på forskarnivå. Investeringsramen för innevarande år var satt till 0. Investeringar har gjorts till ett värde av 153 tkr under perioden januari-augusti Universitetsbiblioteket Universitetsbiblioteket redovisar efter andra tertialet ett resultat på 3,7 mnkr. För året beräknas ett underskott på drygt 5,6 mnkr vilket är sämre än beslutat resultatmål som var ett underskott på 2,5 mnkr. Detta medför ett prognostiserat eget kapital vid utgången av året på 5 mnkr. Resultatförsämringen förklaras i huvudsak av högre lönekostnader beroende på satsningen på open access och på högre driftkostnader som beror på satsningen på e-böcker. Lånefinansierade investeringar uppgår till 2,6 mnkr, av budgeterade 4,2 mnkr. Prognosen för 2011 revideras till 6,3 mnkr. Universitetsgemensamma funktioner Gemensamma verksamheter redovisar ett negativt utfall på 2 mnkr. Det beräknade underskottet på drygt 16 mnkr beror dels på kostnader i samband med driftsättning av servicecentra, dels på underskott inom IT-verksamheten. Styrelsens anslagsfördelning redovisar ett positivt utfall på 3,5 mnkr. Det beräknade underskottet beror på effekter av beslutade strategiska satsningar under 2010 och Övrigt gemensamt redovisar ett positivt utfall på 40 mnkr. Det beräknade överskottet på 124 mnkr beror dels på planerat överskott för internbanken, dels på en justeringspost avseende en övergripande bedömning av fakultetsnämndernas lämnade prognoser. 12

13 Övriga enheter redovisar ett positivt utfall på 1 mnkr. Det beräknade underskottet för helåret är 5 mnkr då GMV och Havsmiljö beräknas gå med underskott. Donationskapitalet redovisar ett utfall och prognos på 2 mnkr. Oförbrukade och upplupna bidrag I nämndernas/motsv. balansräkningar redovisas oförbrukade och upplupna bidrag enligt tabellen nedan för perioden Oförbrukade bidrag är en periodiseringspost som kan betraktas som en skuld till bidragsgivaren. Det är medel universitetet fått till speciella ändamål/projekt vilka ännu inte förbrukats. Beloppet har ökat med 611 mnkr sedan Upplupna bidragsintäkter är en periodiseringspost vilken kan betraktas som en fordran på bidragsgivare. Beloppet består av utgifter/utlägg universitetet haft i pågående projekt för vilka bidragsgivare ännu inte överfört medel i tillräcklig omfattning, avser ofta projekt finansierade av EUs institutioner vilka betalar ut bidrag i efterskott. Giltiga avtal om finansiering av projekt är särskilt viktiga då det alltid föreligger en risk i att betala ut medel för annans räkning. Nämnd Oförbrukade bidrag per nämnd Upplupna bidrag per nämnd HFN SFN HHFN UFN NFN SA KFN LUN ITN UB Gemensamt Summa I särskild tabellbilaga redovisas en ekonomisk översikt med jämförelsedata per 31 augusti

14 RESULTATRÄKNING (tkr) Utfall Utfall Prognos Verksamhetens intäkter Intäkter av anslag Intäkter av avgifter o andra ersättningar Intäkter av bidrag Finansiella intäkter Summa Verksamhetens kostnader Kostnader för personal Kostnader för lokaler Övriga driftkostnader Finansiella kostnader Avskrivningar Summa Verksamhetsutfall Resultat från andelar i hel- och delägda företag Uppbördsverksamhet Intäkter av avgifter m.m. samt andra 0 intäkter som inte disponeras av myndigheten 0 0 Medel som tillförts till statens budget från 0 uppbördsverksamhet 0 0 Saldo Transfereringar Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag Medel som erhålligt från övriga för finansiering av bidrag Lämnade bidrag Saldo Årets kapitalförändring

15 BALANSRÄKNING (tkr) TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utveckling Rättigheter och andra immateriella tillgångar S:a immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader Förbättringsutgifter på annans fastighet Maskiner, inventarier, installationer m m S:a materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i hel- och delägda företag Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar S:a finansiella anläggningstillgångar Varulager Fordringar Kundfordringar Fordringar hos andra myndigheter Övriga fordringar S:a fordringar Periodavgränsningsposter Förutbetalda kostnader Upplupna bidragsintäkter Övriga upplupna intäkter S:a periodavgränsningsposter Avräkning med statsverket Kortfristiga placeringar Värdepapper & andelar Kassa och bank Behållning på räntekonto i Riksgäldskontoret Kassa, postgiro och bank S:a kassa och bank SUMMA TILLGÅNGAR

16 BALANSRÄKNING (tkr) KAPITAL OCH SKULDER Myndighetskapital Statskapital Donationskapital Resultatandelar i hel- och delägda företag Balanserad kapitalförändring Kapitalförändring enligt resultaträkning S:a myndighetskapital Avsättningar Avsättning för pensioner Övriga avsättningar Avsättning för pensioner Skulder m m Lån i Riksgäldskontoret Skulder till andra myndigheter Leverantörskulder Övriga skulder Depositioner S:a skulder m m Periodavgränsningsposter Upplupna kostnader Oförbrukade bidrag Övriga förutbetalda intäkter S:a periodavgränsningsposter SUMMA KAPITAL OCH SKULDER ANSVARSFÖRBINDELSER

17 ANSLAGSREDOVISNING (tkr) Redovisning mot anslag UO 16 Utbildning och universitetsforskning 2:7 Grundutbildning Årets tilldeln Totalt Utgifter Saldo enl. regl.brev disp. belopp 2:7 ap 1 Takbelopp (ram) :7 ap 3 Nationellt resurscentrum i matematik (ram) Summa :8 Forskning och forskarutbildning 2:8 ap 7 Basresurs (ram) :8 ap 9 Havsmiljöinstitutet (ram) Summa :56 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 2:56 ap 3 Göteborgs universitet, alf (ram) :56 ap 7 Göteborgs universitet, tua (ram) Summa UO 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 11:2 ap 1 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen (ram) Summa Inkomsttitel Inkomster Övriga ränteinkomster 0 Medel som redovisas mot inkomsttitel avser ränta på valutakonto för EU-medel. Räntan på valutakontot får inte disponeras av universitetet utan ska tillföra en inkomsttitel på statsbudgeten. Erhållen ränta betalas till konto hos Riksgälden 17

GÖTEBORGS UNIVERSITET

GÖTEBORGS UNIVERSITET GÖTEBORGS UNIVERSITET Ekonomiavdelningen PM 2011-09-26 dnr B l 1800/ 10 I / l Universitetsstyrelsen Intern uppföljning för perioden 1 januari - 31 augusti 2011 I årets andra interna uppfoljningsrapport

Läs mer

Delårsrapport 2014 Linköpings universitet LINKÖPINGS UNIVERSITET

Delårsrapport 2014 Linköpings universitet LINKÖPINGS UNIVERSITET Delårsrapport 2014 Linköpings universitet LINKÖPINGS UNIVERSITET 2014-08-11 BESLUT Dnr LiU-2014-01028 1(5) Delårsrapport för räkenskapsåret 2014 per den 30 juni 2014 Bakgrund Vissa myndigheter ska enligt

Läs mer

Delårsrapport 2015. Linköpings universitet

Delårsrapport 2015. Linköpings universitet Delårsrapport 2015 Linköpings universitet 2015-08-10 DNR LIU-2015-00873 BESLUT 1(7) Delårsrapport för räkenskapsåret 2015 per den 30 juni 2015 Bakgrund Vissa myndigheter ska enligt Förordning (2000:605)

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2014

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2014 Styrelsen Lars Nilsson PM 1 / 1 2014-08-06 dnr V 2014/448 Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2014 I enlighet med förordningen om årsredovisning och budgetunderlag (SFS 2000:605) ska myndigheten

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2014

Delårsrapport för januari juni 2014 Stockholm, 2014-08-15 Delårsrapport för januari juni 2014 Ekonomiskt resultat och prognos 2013 uppvisade KTH ett betydligt lägre resultat än de fem föregående årens stora positiva resultat, kapitalförändringen

Läs mer

Delårsrapport 30 juni 2014

Delårsrapport 30 juni 2014 DNR: SLU ua 2014.1.1.1-3063 Exp. den: Dubbelklicka här för att redigera Styrelsen 2014-08-13 Regeringen Landsbygdsdepartementet Delårsrapport 30 juni 2014 Ekonomiskt utfall SLU redovisar ett underskott

Läs mer

Delårsrapport 2008 Dnr: 2799/2008- Innehållsförteckning. Sid. Finansiell redovisning 1. Verksamheten 4. Resultaträkning 5.

Delårsrapport 2008 Dnr: 2799/2008- Innehållsförteckning. Sid. Finansiell redovisning 1. Verksamheten 4. Resultaträkning 5. Delårsrapport 2008 Delårsrapport 2008 Dnr: 2799/2008-100 2008-08-13 Innehållsförteckning Sid Finansiell redovisning 1 Verksamheten 4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Anslagsredovisning 8 Beslut och undertecknande

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR BUDGETÅRET 2013

DELÅRSRAPPORT FÖR BUDGETÅRET 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR BUDGETÅRET 2013 per den 30 juni 2013 Linköpings universitet 2013-08-09 BESLUT Dnr LiU-2013-01245 1(6) Delårsrapport för räkenskapsåret 2013 per den 30 juni 2013 Vissa myndigheter ska

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Beslutade

Läs mer

Svenska ESF-rådet överlämnar härmed delårsrapporten för perioden bestående av

Svenska ESF-rådet överlämnar härmed delårsrapporten för perioden bestående av 1(8) Diarienummer 2008-08-11 2008-01743 Till Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Delårsrapport 2008 Svenska ESF-rådet överlämnar härmed delårsrapporten för perioden 2008-01-01 2008-06-30 bestående

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport aåê=mrjqvmnjnmm Delårsrapport 2005-06-30 2005-08-11 = 2 av 6 Väsentlig information Inom ramen för Finansinspektionens kompetensväxlingsprogram ersätts succesivt de som lämnat myndigheten och genom nyrekryteringen

Läs mer

AD /05 1(8) Delårsrapport

AD /05 1(8) Delårsrapport AD 12-579/05 1(8) Delårsrapport 2005 2005-01-01 2005-06-30 AD 12-579/05 2(8) Innehållsförteckning 1. INLEDNING...3 2 RESULTATRÄKNING...4 3 BALANSRÄKNING...5 4 ANSLAGSREDOVISNING...6 5 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR...5

Läs mer

4 3 5 10 12 14 15 16 17 RESULTATRÄKNING (tkr) Not 2010 2009 Verksamhetens intäkter Intäkter av anslag 1 17 901 16 864 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 3 334 2 599

Läs mer

Delårsrapport 2012 INNEHÅLL. Beslutad Dnr 4642/ Sid. Finansiell redovisning 1. Verksamheten 4. Resultaträkning 5.

Delårsrapport 2012 INNEHÅLL. Beslutad Dnr 4642/ Sid. Finansiell redovisning 1. Verksamheten 4. Resultaträkning 5. Delårsrapport 2012 Delårsrapport 2012 Beslutad 2012-08-13 Dnr 4642/2012-100 INNEHÅLL Sid Finansiell redovisning 1 Verksamheten 4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Anslagsredovisning 8 Beslut och undertecknande

Läs mer

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2015

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2015 BESLUT Datum 2015-08-14 Beteckning 111-25939-2015 Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni

Läs mer

Delårsrapport 2009 Dnr: 3746/2009- Innehållsförteckning. Sid. Finansiell redovisning 1. Verksamheten 4. Resultaträkning 5.

Delårsrapport 2009 Dnr: 3746/2009- Innehållsförteckning. Sid. Finansiell redovisning 1. Verksamheten 4. Resultaträkning 5. Delårsrapport 2009 Delårsrapport 2009 Dnr: 3746/2009-100 2009-08-12 Innehållsförteckning Sid Finansiell redovisning 1 Verksamheten 4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Anslagsredovisning 8 Beslut och undertecknande

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2015

Delårsrapport för januari juni 2015 Delårsrapport för januari juni 2015 Ekonomiskt resultat och prognos I samband med delårsrapporten 2015 uppvisar KTH ett negativt resultat på 25,6 mnkr, samma period 2014 var resultatet 4,4 mnkr. För 2015

Läs mer

Enligt universitetets arbetsordning ska universitetsstyrelsen årligen fastställa den totala budgeten.

Enligt universitetets arbetsordning ska universitetsstyrelsen årligen fastställa den totala budgeten. Planerings- och uppföljningssektionen Frida Wiklander Universitetsstyrelsen Budget för 2015 Enligt universitetets arbetsordning ska universitetsstyrelsen årligen fastställa den totala budgeten. Budgetarbetet

Läs mer

2014-01-01 -- 2014-08-31. Delårsrapport

2014-01-01 -- 2014-08-31. Delårsrapport 2014-01-01 -- 2014-08-31 Delårsrapport Innehåll 1 Inledning 5 2 Resultaträkning med prognos för 2014 6 3 Kommentarer till resultaträkning 7 4 Balansräkning 8 5 Kommentarer till balansräkning 10 6 Anslagsredovisning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om underlag för årsredovisning för staten; SFS 2011:231 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Delårsrapport 2010 Beslutad Dnr 4205/

Delårsrapport 2010 Beslutad Dnr 4205/ Delårsrapport 2010 Delårsrapport 2010 Beslutad 2010-08-12 Dnr 4205/2010-100 INNEHÅLL Sid Finansiell redovisning 1 Verksamheten 4 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Anslagsredovisning 9 Beslut och undertecknande

Läs mer

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2016

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2016 BESLUT Datum 2016-08-15 Beteckning 111-27884-2016 Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET BUDGETUNDERLAG 1(5) Universitetsstyrelsen Planeringschef Ingemar Larsson 1998-02-20 Doss 112 Dnr 2596/97

STOCKHOLMS UNIVERSITET BUDGETUNDERLAG 1(5) Universitetsstyrelsen Planeringschef Ingemar Larsson 1998-02-20 Doss 112 Dnr 2596/97 STOCKHOLMS UNIVERSITET BUDGETUNDERLAG 1(5) Universitetsstyrelsen Planeringschef Ingemar Larsson Regeringen Utbildningsdepartementet Förslag till finansiering av verksamheten budgetåren 1999-2001 1 Intäkter

Läs mer

Totalbudget för Lunds universitet 2011

Totalbudget för Lunds universitet 2011 BESLUT 1(6) 2011-02-15 Dnr EK 2010/41 Styrelsen Totalbudget för Lunds universitet 2011 Budgeterat underskott 2011 uppgår till 165 mnkr fördelat på ett underskott inom utbildningen på 108 mnkr och forskningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR BUDGETÅRET per den 30 juni 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR BUDGETÅRET per den 30 juni 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR BUDGETÅRET 2011 per den 30 juni 2011 Sid 1 (10) LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT Dnr: LiU-2011-00679 Universitetsstyrelsen 2011-08-10 Delårsrapport för budgetåret 2011 per den 30 juni 2011

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR BUDGETÅRET per den 30 juni 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR BUDGETÅRET per den 30 juni 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR BUDGETÅRET 2012 per den 30 juni 2012 Sid 1 (9) LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT Dnr: LiU-2012-00695 Universitetsstyrelsen 2012-08-13 Delårsrapport för räkenskapsåret 2012 per den 30 juni

Läs mer

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2011

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2011 BESLUT Datum 2011-08-10 Beteckning 111-2011-20076 Regeringen Socialdepartementet 103 33 Stockholm Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni

Läs mer

Stockholms universitet Delårsrapport

Stockholms universitet Delårsrapport Dnr SU FV-1.1.8 1571-17 Stockholms universitet Delårsrapport 2017-06-30 Myndighetskod: 130039 Innehållsförteckning Sid Sammanfattning 3 Händelser under första halvåret 2017 3 Delårsresultat och årsprognos

Läs mer

Kungl. Slottsstaten Årsbokslut 2010

Kungl. Slottsstaten Årsbokslut 2010 Kungl. Slottsstaten Årsbokslut 2010 Kungl. Slottsstaten Årsbokslut 2010 Avser Ståthållarämbetet (Slottsförvaltningarna) och Kungl. Husgerådskammaren, 4.1:1 anslagspost nr 2 i regleringsbrevet för Kungl.

Läs mer

Delårsrapport AD /06 1(8)

Delårsrapport AD /06 1(8) Delårsrapport 2006 2006-01-01 2006-06-30 AD 12-744/06 1(8) AD 12-744/06 2(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDANDE KOMMENTARER...3 2 RESULTATRÄKNING...4 3 BALANSRÄKNING...5 4 ANSLAGSREDOVISNING...6 5 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR...7

Läs mer

Delårsrapport 2015. Dnr. 2015/04521. Delårsrapport 2015 ehälsomyndigheten 1/10

Delårsrapport 2015. Dnr. 2015/04521. Delårsrapport 2015 ehälsomyndigheten 1/10 Delårsrapport 2015 Dnr. 2015/04521 Delårsrapport 2015 ehälsomyndigheten 1/10 Innehåll Inledning... 3 Viktiga händelser första halvåret 2015... 3 Resultaträkning... 4 Kommentarer till resultaträkning...

Läs mer

Delårsrapport 2014. Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773. Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9

Delårsrapport 2014. Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773. Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9 Delårsrapport 2014 Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773 Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9 Innehåll Inledning... 3 Viktiga händelser första halvåret... 3 Resultaträkning... 4 Kommentarer till resultaträkning...

Läs mer

Totalbudget för Lunds universitet 2015

Totalbudget för Lunds universitet 2015 BESLUT 1(6) 2015-02-13 Dnr V 2014/1698 Styrelsen Totalbudget för Lunds universitet 2015 Budgeterat resultat för 2015 är ett underskott på 336 mnkr fördelat på ett underskott inom utbildningen på 77 miljoner

Läs mer

1 VERKSAMHET. 1.1 Verksamhetsstyrning

1 VERKSAMHET. 1.1 Verksamhetsstyrning Bilaga 4: Göteborgs universitet Riksdagen har beslutat om anslagen till Göteborgs universitet för budgetåret. Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret för Göteborgs universitet och nedan

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Riksdagen har beslutat om Göteborgs universitets verksamhet för budgetåret 2010.

Riksdagen har beslutat om Göteborgs universitets verksamhet för budgetåret 2010. Bilaga 3 Göteborgs universitet Riksdagen har beslutat om Göteborgs universitets verksamhet för budgetåret. Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret för Göteborgs universitet och nedan

Läs mer

FS Bilaga p 6

FS Bilaga p 6 Bokslut Lärarhögskolan Innehåll LÄRARHÖGSKOLANS RESULTAT, TOTALA INTÄKTER OCH KOSTNADER... 3 GRUNDUTBILDNINGSVERKSAMHETENS INTÄKTER, KOSTNADER OCH RESULTAT: TOTALT SAMT PER VERKSAMHET 3 FORSKNINGSVERKSAMHETENS

Läs mer

Eolus Vind AB (publ)

Eolus Vind AB (publ) Sida 1 av 5 DELÅRSRAPPORT För perioden 2005-09-01 2006-02-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Almi Företagspartner AB Org.nr 556481-6204. Koncernens resultaträkning Mkr 2012 2011 1 januari - 30 juni

Almi Företagspartner AB Org.nr 556481-6204. Koncernens resultaträkning Mkr 2012 2011 1 januari - 30 juni Koncernens resultaträkning Mkr 2012 2011 1 januari - 30 juni Intäkter Ränteintäkter & andra finansiella intäkter 238,2 240,4 Anslag 165,0 154,4 Övriga rörelseintäkter 75,5 88,2 478,7 483,0 Rörelsens kostnader

Läs mer

Läkemedelsverkets delårsrapport 2010. Dnr: 5829:2010/516027

Läkemedelsverkets delårsrapport 2010. Dnr: 5829:2010/516027 Läkemedelsverkets delårsrapport 2010 Dnr: 5829:2010/516027 Innehåll KOMMENTARER 2 Redovisnings- och värderingsprinciper 2 Allmänt 2 Återrapportering 2 Avgiftsbelagd och bidragsfinansierad verksamhet 2

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner

Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner Bilaga 2: Lunds universitet Riksdagen har beslutat om Lunds universitets verksamhet för budgetåret 2006. Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Lunds universitet och nedan

Läs mer

Kommentarer till halvårsbokslut och prognos

Kommentarer till halvårsbokslut och prognos V 2015/442 2015-07-23 Till Sektion ekonomi Kansli N Ekonomi Kommentarer till halvårsbokslut 2015-06-30 och prognos 2 2015 Sammanfattning Resultat per 30 juni 2015 är negativt om 15,9 Mkr, med fördelningen

Läs mer

Högskolan i Halmstad. Delårsrapport. Budgetår 2004

Högskolan i Halmstad. Delårsrapport. Budgetår 2004 Högskolan i Halmstad Delårsrapport Budgetår 2004 Innehåll Fastställande av delårsrapport 3 Verksamhetsredovisning 4 Redovisning och värderingssprinciper 6 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Anslagsredovisning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Manual till den ekonomiska mallen

Manual till den ekonomiska mallen MANUAL 1(7) Avdelning Analysavdelningen Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 marie.kahlroth@uk-ambetet.se Manual till den ekonomiska mallen Ekonomiska mallen består av fyra blad, Resultaträkning, Ekonomiska

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2008-09-01 2008-11-30 (3 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen

Läs mer

Kommentarer till kvartalsbokslutet per 30 september samt ekonomisk prognos 2013

Kommentarer till kvartalsbokslutet per 30 september samt ekonomisk prognos 2013 2013-10-23 N 2013/180 Sektion ekonomi Budget och uppföljning Kansli N Lena Svensson, ekonomichef Kommentarer till kvartalsbokslutet per 30 september samt ekonomisk prognos 2013 Analys av det ekonomiska

Läs mer

Avvikelser 1 Utf Avvikelse bud-utfall. Bud 2016 Prog Bud 2016 Jan- Jun

Avvikelser 1 Utf Avvikelse bud-utfall. Bud 2016 Prog Bud 2016 Jan- Jun 1 2016-07-22 Dnr V 2016/881 Naturvetenskapliga fakulteten Monika Bengtsson Ekonomisk rapportering per 2016-06-30 1. Sammanfattning Utf 2015 Utf 2016 Bud 2016 Avvikelse bud-utfall Bud 2016 Prog 1 2016 helår

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Manual till den ekonomiska mallen

Manual till den ekonomiska mallen MANUAL 1(8) Avdelning Analysavdelningen Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 Marie.kahlroth@uka.se Manual till den ekonomiska mallen Ekonomiska mallen består numera av sex blad, Resultaträkning, Ekonomiska

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Rapport. Tidsserier för Årsredovisning för staten :29

Rapport. Tidsserier för Årsredovisning för staten :29 Rapport Tidsserier för sredovisning för staten 2014 2015:29 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Högskolan i Halmstad. Delårsrapport

Högskolan i Halmstad. Delårsrapport Högskolan i Halmstad Delårsrapport 2005-06-30 DELÅRSRAPPORT 2005 06 30 HÖGSKOLAN i HALMSTAD INNEHÅLLSFÖRTECKNING Fastställande av delårsrapport 2 Verksamhetsredovisning 3 Redovisning och värderingsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

Enligt universitetets arbetsordning ska universitetsstyrelsen årligen fastställa den totala budgeten.

Enligt universitetets arbetsordning ska universitetsstyrelsen årligen fastställa den totala budgeten. PM 2016-02-11 Dnr E 2015/97 Planerings- och uppföljningssektionen Frida Wiklander Universitetsstyrelsen Budget för 2016 Enligt universitetets arbetsordning ska universitetsstyrelsen årligen fastställa

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Budget för 2014 Enligt universitetets arbetsordning ska universitetsstyrelsen årligen fastställa den totala budgeten.

Budget för 2014 Enligt universitetets arbetsordning ska universitetsstyrelsen årligen fastställa den totala budgeten. PM Lars Nilsson 2014-02-07 dnr E 2013/334 Universitetsstyrelsen Budget för 2014 Enligt universitetets arbetsordning ska universitetsstyrelsen årligen fastställa den totala budgeten. Budgetarbetet inför

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

52% 64% 76% 86% 84% 87% 82% 90% 90% 85% 120% 100% 80% 60% 40% 20% Åk09 Åk10 Åk11 0% NA NI SA EK ES TE HU FT VF BF EE HA BA VO HV NB RL HT IN JGY Årskull 11 100% 80% 60% 40% 20% 0% 160 140 135 138 120

Läs mer

BUDGETUNDERLAG 2010 2012

BUDGETUNDERLAG 2010 2012 : 29-2-27 Dnr 21-163-29 BUDGETUNDERLAG 21 212 Nedan presenteras budgetunderlag upprättat enligt föreskrifterna till Förordning (2:65) om årsredovisning och budgetunderlag. VERKSAMHETENS FINANSIERING (tkr)

Läs mer

Eolus Vind AB (publ)

Eolus Vind AB (publ) Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2006-09-01 2007-05-31 (9 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen

Läs mer

Arkiv Digital AD AB Delårsrapport. januari juni Arkiv Digital AD AB Organisationsnummer:

Arkiv Digital AD AB Delårsrapport. januari juni Arkiv Digital AD AB Organisationsnummer: Arkiv Digital AD AB Delårsrapport januari juni 2016 Arkiv Digital AD AB Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Arkiv Digital AD AB, 556688-7633, får härmed avge en delårsrapport

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Delårsrapport per den 30 juni 2014 samt prognos för verksamhetsåret 2014 avseende Humanistiska och teologiska fakulteterna

Delårsrapport per den 30 juni 2014 samt prognos för verksamhetsåret 2014 avseende Humanistiska och teologiska fakulteterna 1 2014-07-22 Dnr STYR 2014/621 Sektionen Ekonomi Kansli HT Ekonomichef Jonas Sundin Ekonomichef Delårsrapport per den 30 juni 2014 samt prognos för verksamhetsåret 2014 avseende Humanistiska och teologiska

Läs mer

Förändringar gällande grundutbildningsuppdraget för 2015

Förändringar gällande grundutbildningsuppdraget för 2015 PM Datum: -06-22 Dnr: E 2014/257 Mottagare: Rektor Handläggare: Heléne Gustafsson Förändringar gällande grundutbildningsuppdraget för Universitetets anslagsfördelning och interna fördelning av grundutbildningsuppdraget

Läs mer

Genline AB - året som gått

Genline AB - året som gått PRESSMEDDELANDE 2007-02-28 Genline AB Rökerigatan 5 121 62 Johanneshov Phone +46 8 600 33 10 Fax +46 8 600 33 20 E-mail info@genline.se www.genline.se Bokslutskommuniké från Genline AB (publ.) för 2006

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET

GÖTEBORGS UNIVERSITET Rektor FÖRSLAG l / l 2011-02-07 Dnr B l 5600/1 Universitetsstyre Isen Fastställande av budgetunderlag för Göteborgs universitet 2012-2014 Universitet och högskolor uppdras årligen att avge budgetunderlag

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ESV Cirkulär

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814 Innehållsförteckning Sida RESULTATRÄKNING 2 BALANSRÄKNING 3 BALANSRÄKNING 4 KASSAFLÖDESANALYS 5 NYCKELTAL OCH EGET KAPITAL 6 BYTE

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 1 (8) ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Godtemplaren avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

INTÄKTER Medlemsavgifter Not 1 Annat statligt bidrag Övriga bidrag Not 2 Övriga intäkter SUMMA INTÄKTER

INTÄKTER Medlemsavgifter Not 1 Annat statligt bidrag Övriga bidrag Not 2 Övriga intäkter SUMMA INTÄKTER RESULTATRÄKNING Räken- Jämförelseskapsår år INTÄKTER Medlemsavgifter Not 1 Annat statligt bidrag Övriga bidrag Not 2 Övriga intäkter SUMMA INTÄKTER ADMINISTRATIONSKOSTNADER Personalkostnader Övriga externa

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

Delårsrapport för perioden

Delårsrapport för perioden 1(6) Nordanstigs Bostäder Aktiebolag Org nr 556410-7745 Delårsrapport för perioden 2015-01-01-2015-06-30 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning 5 Om inte annat särskilt

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(6) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del av

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

SFV Delårsrapport 2015

SFV Delårsrapport 2015 HANDLÄGGARE, TELEFON DATUM Beteckning Maja Dahlén, 010-478 71 63 2015-08-14 652-541/14 EPOST, MOBIL maja.dahlen@sfv.se +46 76-803 00 06 Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm SFV Delårsrapport

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Göteborgs Symfoniker AB

Göteborgs Symfoniker AB Göteborgs Symfoniker AB Utfall Budget Utfall Budget 2015 2015 2014 2014 RESULTATRÄKNING (kkr) Jan - Aug Jan - Aug Jan - Aug Jan - Aug Rörelsens intäkter Nettomsättning 21083 20696 23248 22368 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter för rapportering av ekonomisk information till statsredovisningen (S-koder) beslutade den 25

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Göteborgs universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Göteborgs universitet Regeringsbeslut III:6 Utbildningsdepartementet 2016-12-20 U2016/04490/UH U2016/05494/BS (delvis) U2016/05636/UH Göteborgs universitet Box 100 405 30 Göteborg Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende

Läs mer

Kommentarer till delårsbokslut samt ekonomisk prognos 2010

Kommentarer till delårsbokslut samt ekonomisk prognos 2010 2010-07-30 Sektion ekonomi Budget och uppföljning Kansli N Lena Svensson, ekonomichef Kommentarer till delårsbokslut 2010-06-30 samt ekonomisk prognos 2010 Analys av det ekonomiska utfallet per den 30

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer