DÄRFÖR UPPSALA UTDRAG, IAKTTAGELSER OCH RESULTAT FRÅN STUDIEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DÄRFÖR UPPSALA UTDRAG, IAKTTAGELSER OCH RESULTAT FRÅN STUDIEN"

Transkript

1 UPPSALA 2012 AUN 45

2

3 DÄRFÖR UPPSALA UTDRAG, IAKTTAGELSER OCH RESULTAT FRÅN STUDIEN MED UPPSALA I CENTRUM Uppsalaområdet under bronsålder och äldre järnålder in i vendeltid. En arkeologisk förhistoria baserad på områdets miljöförutsättningar och en GIS-utvecklad kartvärld med Mälardalen, Östersjöbäckenet och Europa som bakgrund Lars Landström Department of Archaeology and Ancient History Uppsala 2012

4 Dissertation presented at Uppsala University to be publicly examined in Universitetshuset, sal X, Uppsala. Friday, May 4, 2012 at 13:00 for the degree of Doctor of Philosophy. The examination will be conducted in Swedish. Abstract Landström, L. E DÄRFÖR UPPSALA: Utdrag, iakttagelser och resultat från studien MED UPPSALA I CENTRUM. Uppsalaområdet under bronsålder och äldre järnålder in i vendeltid. En arkeologisk förhistoria baserad på områdets miljöförutsättningar och en GIS-utvecklad kartvärld med Mälardalen, Östersjöbäckenet och Europa som bakgrund. Uppsala universitet. Aun. 248 pp. Uppsala. ISBN The study describes and explains the geographical, economic and political development in the Uppsala area from the Bronze age to the Vendel Period. The landscape development was central. In the 1990s 14C datings made it possibly to create maps of this using GIS. The area contains forty thousand known constructions. When plotted they provide a picture of the area use. Together with information regarding the climate, pollen analyses and the external economic and political development, conditions was discerned. The key to the development was the position at the edge of the expanding mainland. The vicinity to earlier cultures, the River Dalälven and Åland together with possible contacts with southern cultures were significant. In Periods III-IV led unrest to collaboration and the markings of territories. Cairns, hill forts, large stone settings and the great cult house in Håga were constructed. The Håga mound was probably an attempt to retain the old order. Towards the end of the Bronze Age, the collaboration withered and there are indications of border zones. The boat-development around AD 0 expanded the contacts, mainly through long-distance travel for catching herring or seal. Although agriculture provided a basis for subsistence in the area and increased, it was not dominating. Fishing, hunting and gathering together played an equal role. The organized longdistance trade was limited. Helgö was a collaborative project to tie into international trading networks. After the Roman Period, Fjädrundaland s predecessor was no longer an autonomous power. In the 6th century fighting occurred between the precursors to Attundaland and Tiundaland/Fjädrundaland. It ceased AD 600, and it seems likely that a federation was formed. Gamla Uppsala and the royal election site at Mora became the insignia. The federation formed a political impasse which with the economic situation may be the cause of the slow changes during the Vendel Period. Lars E. Landström, Uppsala University, Department of Archaeology and Ancient History, Archaeology, Box 626, SE Uppsala, Sweden. Lars E. Landström 2012 ISSN ISBN urn:nbn:se:uu:diva (http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva ) Printed in Sweden by Edita Västra Aros, Västerås 2012

5 Innehåll Introduktion kopplingen till MED UPPSALA I CENTRUM 7 DEL I INLEDNING 9 Kap. 1 Uppsalaområdet 9 2 Vetenskapshistorik 18 DEL II FÖRUTSÄTTNINGAR 19 Kap. 3 Strandförskjutning 19 4 Landskap, klimat och vegetation 29 5 Båtutveckling och försörjning 37 DEL III OMRÅDETS ANVÄNDNING 65 Kap. 6 Fornlämningsstruktur 65 DEL IV 7 Delområdesanalys 99 SAMHÄLLSUTVECKLING OCH MAKTPOLITISKA STRUKTURER 117 Kap. 8 Bronsålder och äldsta järnålder Yngre förromersk och romersk järnålder Folkvandringstid och tidig vendeltid Uppsalaområdet från bronsålder till vendeltid 193 DEL V SUMMARY OCH REFERENSER 223 Summery 223 Referenser 235

6

7 INTRODUKTION - kopplingen till studien MED UPPSALA I CENTRUM Föreliggande arbete bygger i sin helhet på studien MED UPPSALA I CENTRUM. Uppläggning, många vida problemställningar och antalet sidor har gjort att det bedömts lämpligt att forma en när det gäller bakgrundsgenomgångar begränsad redovisning av huvudstudiens analyser och slutsatser. * Arbetet har till syfte att i stor utsträckning, om än inte till alla delar och inte vad gäller bakgrunden, ge samma information som huvudstudien. För ett mer fullständigt informationsinhämtande krävs att man tar del av refererade hänvisningar i MED UPP- SALA I CENTRUM (MUIC). * DÄRFÖR UPPSALA har samma kapitelupplägg som huvudstudien, även om kapitlen är kortare och när det gäller kapitel två Vetenskapshistorik enbart hänvisar till huvudstudien. * För att inte missförstånd skall uppkomma sammanfaller bildnumren med huvudstudiens. Detta ger hopp i den löpande bildnumreringen. * DÄRFÖR UPPSALA saknar bilagor. Bilagehänvisningarna är kopplade till motsvarande bilagenummer i huvudstudien. * Hänvisningar till huvudstudien benämns genomgående MUIC + kapitel, bildnummer eller bilaga, Därför Uppsala 7

8

9 DEL I INLEDNING UPPSALAOMRÅDET 1 Landskapet Uppland som frilagts de senaste sex tusen åren är Sveriges yngsta landskap. Uppsalaområdet i dess centrala del är en relativt sent socialt organiserad miljö. Trots neolitiska fynd och signaler som Dragbykistan och gravläggningsmiljön vid Sommaränge skog, är det först långt in i bronsålder vi ser tecken på samverkan mellan bygder. Fornborgen vid Lurbo, det större kulthuset vid Håga och Hågahögen har setts som tecken på att det förekommit en samhällsstruktur från mellersta bronsåldern Området utvecklades från att under bronsålder ha varit en region med spridda kult- och bosättningsmiljöer, via att under yngre järnålder få en ledande funktion i Mälardalen och längs Östersjökusten, till att så småningom härbärgera huvudorten i en nation. Kultiska anläggningar i centrum Under den här processen fungerade Uppsala och dess närområde som metropoler för tre à fyra religioner. Betydelsefulla kultlokaler från tre tusen år Håga, Broby, Gamla Uppsala och Uppsala domkyrka, ligger alla inom ett område på 5 x 6 km. Anläggningarna är belägna kring en förhistorisk vik av Mälaren [Bild I:1]. Miljöer av stor lokal, sedan regional och så småningom nationell betydelse från bronsålder till medeltid. Lokalisering och utformning av lokaler och anläggningar var en följd av medvetna och strategiska beslut såväl under förhistorisk tid som under medeltid. Samtiden och framtiden skulle påverkas genom delvis kolossala projekt som syftade till att bygga upp, stötta och långsiktigt säkra egen ideologi och ställning. Kunskapen om Uppsalaområdet riklig men fragmentarisk Uppsalaområdet är i konkurrens med Gotland och Skåne Sveriges arkeologiskt kanske mest behandlade region. I likhet med vad som gäller för andra delar av Sverige, är ändå kun- Bild I:1 Centra från bronsåldern inom Uppsalaområdet Geografisk miljö: 600 BC skapen om den övergripande förhistoriska samhällsutvecklingen begränsad delvis närmast obefintlig. Specialöversikter av hög kvalitet publicerades tidigt som Bernhard Salins Den förhistoriska tiden (1905), Arvid Högboms Studier öfver Upplands äldre bebyggelsehistoria (1912) och Joel Erikssons Studier Därför Uppsala 9

10 över Upplands förhistoriska geografi (1913) liksom Gunnar Ekholms arbeten om sten- och bronsålder Äldre översiktsbeskrivningar utgick emellertid länge från den norröna sagolitteraturen och tidens storsvenska ideal. Håga och Gamla Uppsala uppfattades som centra i omfattande välden exempelvis i Birger Nermans Sveriges rikes uppkomst (1941) och föregångaren Nerman (1925). Uppsalas tidiga maktpolitiska utveckling försvann i det närmaste som problemområde när de nationalistiska övertonerna falnade kring och efter andra världskriget. Av någon anledning försvann också mycket av analyserna avseende Mälardalens och Uppsalaområdets långsiktiga utveckling i andra avseenden. Ämnen och frågeställningar begränsades även om de också fördjupades bland annat som en följd av den uppsjö av samhällsutbyggnadsstyrda utgrävningsprojekt som genomfördes. Dessa ökade påtagligt kunskapen om tidiga livsförhållanden. Förenklat uppkom ett allt bättre men fortfarande fragmentariskt kunskapsläge med geografiska och ämnesmässiga skillnader. De få moderna sammanhangsbeskrivningar som publicerades före de sista åren av 1990-talet, avsåg främst den byggtekniska utvecklingen och Uppsalas roll vid den svenska statsbildningen under vikingatid och medeltid. Samhällspolitiska probleminventeringar, med en ny övergripande grundsyn, inriktade mot yngre järnålder som Hyenstrand (1989), Sawyer (1991) och Hyenstrand (1996), hade dock publicerats. Ett nytt läge Fakta och tekniskt kunnande som sammanställdes och kommunicerades efter andra världskriget både avseende Skandinavien och Europa innebar i mitten på 1990-talet en ny arkeologisk kunskapssituation. Sovjetunionens fall med ökad information från Polen och DDR som följd, medförde nya inblickar i den förhistoriska svenska kopplingen till kontinenten. En massiv ökning av lokala 14 C- data, GIS-teknologin och mer lättillgängligt material från geologer, biologer och klimatforskare gav andra möjligheter än tidigare att registrera, följa och tolka förhistorien. I norra Mälardalen har utgrävningar föranledda av väg- och järnvägsutbyggnader samt undersökningar och analyser av lokaler som Broby, Håga, Gamla Uppsala, Vallsgärde och Vendel gett ny kunskap. SYFTE OCH GRUNDSYN Detta arbete liksom huvudstudien MED UPP- SALA I CENTRUM (MUIC) syftar till att översiktligt ge en bakgrund till, beskriva och förklara Uppsalaområdets ekonomiska och maktpolitiska utveckling och ställning under bronsålder och äldre järnålder in i vendeltid. Strävan är att koppla natur- och omvärldsförutsättningar med områdets fynd- och anläggningsbild och utifrån detta spåra och tolka en övergripande händelseutveckling. Det är alltså frågan om ett försök till förhistorisk historieskrivning där källäget i mycket är avgörande för VAD som kan beskrivas, VAR det skett och NÄR det uppfattas ha skett. VARFÖR det skett går ibland att förstå, men HUR det skett är i linje med Weibulls (1921:325) inställning sällan åtkomligt. FRÅGESTÄLLNINGAR Fem problem har varit centrala: 1. Hur var levnadsförutsättningarna inom Uppsalaområdet? 2. Hur såg försörjningsbasen ut? Hur förändrades näringsinriktning och ekonomi i stora drag? 3. Hur utvecklades befolkningens lokalisering och Uppsalaområdets nyttjande? 4. Vad var bakgrunden till, formerna för och utsträckningen av de samhällsbildningar som successivt utvecklades inom området? Hur långt hade de nått vid vendeltidens mitt. Hade en överregional maktställning etablerats med området som bas och hur såg den i så fall ut? 5. Vilken roll och inflytande syns Uppsalaområdets ha haft i Östersjöbäckenet? Inom ramen för analysen och diskussionen om utvecklingen under två och ett halvt årtusende inom norra Mälardalen har många mer specificerade frågeställningar, ofta rörande dess förutsättningar, gjort sig gällande, exempelvis: - Hur såg brons- och järnålderns klimatologiska och geografiska utveckling ut? - Vad innebar förändringarna för den geografiska tillgängligheten, flora, fauna, områdets utnyttjande och näringsinriktning? - Vad hade de geografiska förändringarna för betydelse för Uppsalaområdets strategiska läge och förbindelser med Östersjön? 10 Därför Uppsala

11 - Hur påverkade båtens utveckling det externa hotet och den egna räckvidden när det gällde räder och näringsfångst? - Hur såg anläggningsutvecklingen ut inom Uppsalaområdet från bronsålderns början in i vendeltid. Hur såg maktlandskapet ut och hur förändrades det? - Hur såg områdets försörjning ut? Är det troligt att näringsinriktningen i den kustmiljötyp Uppsalaområdet tillhörde där jakt och fiske såväl tidigare som från medeltid och framåt ingått som viktiga komponenter inte gjorde det under brons- och järnålder? Hur stor andel av försörjningen kan jordbruket uppfattas ha svarat för vid äldre järnålderns slut? - Brons, medelhavskulturen, germaniseringen, Romarväldet, elithandelskonjunkturer, religioner och ideologier påverkade Skandinavien, Mälardalen och Uppsalaområdet under tidens gång. På vilka vägar och på vilket sätt? - Vad berättar omvärldens ekonomiska signaler och Uppsalaområdets ekonomi och fynd om områdets förhållanden? - Vad innebar en agrar samhällsstruktur ideologiskt i förhållande till ett samhälle där jakt- och fiskeexpeditioner var centrala element? - Uppsalaområdet utgjorde en ekonomisk och maktpolitisk del av Mälardalen och Östersjöområdet. Hur utvecklades relationer, hot och konflikter? - Vi inser att maktstrukturer funnits inom Mälardalen och Uppsalaområdet åtminstone långt ned i bronsåldern, men hur såg de ut och hur förändrades de? När enades Mälardalen och vad betydde Gamla Uppsala och Mora? Inom ramen för dessa problem finns än mer konkreta frågeställningar. Vilken roll spelade Håga? Varför denna exceptionella gravhög i ett område som inte kunde mäta sig med Enköpingsregionens äldre och rikare kultur? Varför brändes fornborgen i Lurbo? Varför var Uppsalaön trots sin fördelaktiga lokalisering och sin glaciallera så lite utnyttjad? Varför utvecklades inte Broby vidare? Vilka var aktörerna i Östersjöbäckenet? Är den äldre bilden av svear och göter som stora svenska förhistoriska folk i konflikt med varandra korrekt eller stod beteckningen göter/goter kanske för något helt annat än ett mer eller mindre politiskt organiserat folk? Varför hittar vi annars goter på kontinenten vid Kristi födelse och i Danmark under tidig vikingatid? En vida större betydelse för det gotiska namnet kan ligga bakom att också Beowulfs folk rymdes under denna beteckning. Varför dessa förromerska/romerska vapengravfält i Läby- och Knivstaområdet och grupper av fornborgar inom Ålands och Husby-Långhundra socknar? Varför brändes Broborg? Var den enorma Tureholmsskatten ett element i kampen om Mälardalen. Varför byggdes kungshögarna i Gamla Uppsala, som vad vi hittills vet knappast var kungagravar? Kan vi sätta likhetstecken mellan högarna och en övergripande kontinuerlig maktställning? Var Gamla Uppsala överhuvudtaget ett tidigt vendeltida kungssäte? Vallsgärdes roll? Moras bakgrund? Vilken roll spelade Vendel och varför denna lokalisering? Är det kanske till och med så att vendeltidens högreståndsgravar ljuger om allmän rikedom och makt i området? Mot bakgrund av tidens klimatkris och långvariga ekonomiska problem kan det inte utan ytterligare stöd i arkeologiskt material uteslutas att det i mycket är fråga om en importerad extravagant gravkultur hos samhällets ledning som kanske alltför lättvindigt översatts till ett mer allmänt välstånd och generellt kontaktnät. I grunden är det en fråga om inte mycket av den traditionella Uppsalabilden är efterhandskonstruktioner från vikingatid och framåt. För eftervärlden styrkt av fynden från speciella vendeltida gravformer, för att inte tala om den exceptionella Hågahögen. Utvecklingen mot den statsbildning vi kan se en bit in i medeltiden har förvisso ägt rum, men tycks varken ha skett i det tempo eller på det sätt som traditionellt antagits. Det är kanske så att det mesta av den politiska hopkopplingen även inom Mälardalen ägde rum under sju- till elvahundratalen närmast under vikingatid. Något som inte gör det mindre angeläget att få en bild av Uppsalaområdets resa och roll från bronsålder till vendeltid. GRUNDSYN Studiens syfte kräver information från många områden och därmed en bred ansats. En principmodell [Bild I:2] avseende bedömda faktorer och relationer av betydelse för områdets utveckling, har styrt en hel del av de fråge- Därför Uppsala 11

12 Bild I:2 Faktorer av betydelse för Uppsalaområdets utveckling Principmodell ställningar som behandlats och penetrerats. Modellen tillkom vid studiens inledning inte för att lösa problemen utan som hjälpmedel för att fånga upp betydelsefulla faktorer en ryssja. Källäget påverkar sedan ansatsen och möjligheterna till klarläggande av situation och utveckling. Livsmedelsförsörjningen engagerade nästan alla Under bronsålder och äldre järnålder spelade landskapet som resursmiljö en avgörande roll för befolkningens bosättning, överlevnad, handlingsförmåga och begränsade tillväxt. Fortfarande i slutet av 1800-talet var 70 % av arbetskraften i Sverige sysselsatt med livsmedelsförsörjning. Detta var ändå en kraftig nedgång från förhistoriens successivt fallande nivå kring gissningsvis 95 %. Idag är 2 % engagerade. Klädesförsörjningen under en tid då skinn och päls av olika slag utgjorde basen var också en tidskrävande och väsentligt element i bronsålderns och den äldre järnålderns hushållning. Födoämnesproduktionens betydelse innebar att geografiska förhållanden, klimat, och biologisk tillväxtmiljö på land och i vatten, var centrala för den långsiktiga samhällsutvecklingen. Starka avvikelser i förutsättningarna utgör signaler om troliga kopplade samhällsförändringar på ont eller gott. Studier av långvariga kinesiska förhållanden har visat på nära samband mellan missväxtförhållanden och krig (se MUIC kapitel 10). En ungefärlig befolkningsbild ger betydelsefulla relationer Inledningsvis hade jag uppfattningen att det med förekommande förhistoriska befolkningsstatistiska ansatser avseende Mälardalen skulle vara möjligt att på ett eller annat sätt utveckla och forma en grov lokaliserings- och förändringsbild. Modellerna visade sig dock alltför generella och lösligt baserade. Den befolkningsstatistiska problematiken uppfattades därmed som en alltför omfattande uppgift inom studiens ram. Förhistoriska befolkningsstorlekar i Mälarområdet har inte heller på allvar behandlats de senaste årtiondena. Se också Wikborg (2007:185). Inte desto mindre skulle någorlunda trovärdiga befolkningsöversikter vara av väsentlig betydelse för förståelsen av Mälarområdet och Nordens plats i ett europeiskt sammanhang. Det finns grova försök till sådana översiktliga analyser och sammanställningar. I ett arbete utgivet av OECD i Paris (Maddison, 2001) redovisas en relativt detaljerad bedömning av världens befolkning år 0, 1000 och mot nutid. Nuvarande Sverige ges här 200 respektive 400 tusen innevånare. Danmark 180 och 360 tusen. Norge 100 och 200 tusen samt Finland 20 respektive 40 tusen. Siffrorna får tas för vad de är värda, men betydelsefullt är att Europa inklusive Östeuropa, men exklusive det forna Sovjetunionen, bedöms ha haft strax under 30 miljoner innevånare kring Kristi födelse. En siffra som inte nämnvärt ökas till år Dagens Tyskland bedöms ha haft 3 respektive 3,5 miljoner innevånare. Frankrike uppfattas ha ökat från 5 till 6,5 miljoner och Italien minskat från 7 till 5. Inom ramen för denna ungefärliga befolkningsbild är Uppland myggan på oxens horn. Siffrorna har betydelse för insikten om vad de tyska flodmynningsområdena betydde för Skandinaviens kontakter och utveckling. Uppsalaområdets lokalisering Det geografiska och kommunikativa läget i stort var betydelsefullt. Uppsalaområdet kunde inte ändra sin lokalisering söder om det stora jakt- och fiskebaserade Norrland, inte heller på närheten till den åländska jakt- och fiskebryggan och inte heller på det kommunikationsmässigt stora men krympande avståndet till södra Östersjön och kontinenten. Uppland påverkades dessutom av att regionen utgjorde ett lås för färder åt norr och söder. För åsarna till lands likaväl som för korsande vattenleder och kustleden längs Östersjön. Central maktutövning sätter spår En stark ekonomi var ett nödvändigt men inte tillräckligt villkor för en överregional domine- 12 Därför Uppsala

13 rande ställning. Styrkan i en förhistorisk elitekonomi bör delvis kunna avläsas i jämförelser med rika samtida miljöer inom Skandinavien/Östersjöbäckenet. Långvariga och omfattande kontakter bör kunna spåras. En långvarig och omfattande regional och strategisk maktutövning fordrade stora resurser och skulle ha gett svallvågor när det gäller maktcentra och anläggningar hamnar och båtskyl, dyrbara och ovanliga lösfynd, stora betes- och åkermarker, etc. Också kontinentala spår. Utan lokala materiella eller, från folkvandrings- och vendeltid litterära kontinentala lämningar, framstår existensen av förhistorisk långvarig överregional maktutövning knappast trovärdig ens inom det marginella Östersjöområdet. Det här har betydelse både för Mälardalen och för Danmark. Samverkan - en tidsbegränsad affär Myter och berättelser är viktiga. De utgör ett kitt som håller folk och organisationer samman. Vilka faktorer som i detalj utgör drivkraften för olika organisationers, kulturers och samhällens utveckling, och varför dessa så småningom försvinner, delas upp eller assimileras varierar. Vad vi vet är att samhällsstrukturer och organisationer vanligtvis är relativt kortsiktiga företeelser. Med undantag för den katolska kyrkan, finns i Västerlandet knappast någon organisation eller statsbildning som är mer än tusen år gammal. Universiteten med sin medeltida bakgrund tillhör de äldsta samverkansformerna. Bland affärsdrivande organisationer finns inga som är mer än några århundraden även om de kan innehålla äldre verksamheter. Ledarna Det är inte en händelse att historien i stor utsträckning kopplas till ledarna och deras agerande i avgörande lägen. Vad de gör och inte gör, liksom deras kontaktnät och förmåga, är av betydelse för alla organisationer och deras utveckling. Inom arkeologin innebär detta ett problem. Ätter och ledare från förhistorisk tid är sällan kända. Vad vet vi om ätter och närliggande maktstrukturer under bronsålder och äldre järnålder ingenting, utom vad gravar avslöjar. Aktörerna människorna förblir undflyende. Ynglingaätten, hur omskriven den än är, framstår utan stöd i kopplade fynd och samtida källor när det gäller den östnordiska grenen, som en under lång tid driven och utvecklad skaldepersonifiering av ledartyper man vet måste ha funnits och längtat efter att få höra om. Beskrivningarna av de olika sagokungarna och deras öden stämmer heller ofta inte med den tekniska och administrativa utvecklingsnivån som vi känner den. Det är troligtvis frågan om en blandning av legender och händelser i vikingatida miljöer, som rullats bakåt för att gestalta en bragdrik forntid. En tid många generationer bakåt, som ingen hade minsta grepp om. Den medeltida litteraturen är full av sagohjältar utan verklighetsförankring Starkodder hittar vi på många håll. Kungalängder och kungaberättelser från äldre järnålder och tidig vendeltid i Norden är knappast användbara annat än som signaler om vikingatida och medeltida arkaiska stämningar. Se Krag (1991:244), Sawyer (1991:15) och Hyenstrand (1996:52 ff.). Utan skriftligt stöd är det kollektiva minnet svagt. Vid 1600-talets kartläggning av fornlämningar inom ramen för Rannsakningar efter antikviteter saknade man såväl hågkomst som förståelse för anläggningarnas bakgrund. De ansågs ibland vara jättars verk. Effektiviteten närmast optimal Det förhistoriska kunnandet skall däremot inte underskattas. Bronsålders- och järnåldersmänniskornas långa erfarenhet formade lösningar i stort och i smått som gav dem en kunskap och kapacitet vi inte är i närheten av att förstå utifrån kända materiella lämningar. Produktiviteten i kontinuerlig verksamhet ökar successivt även utan investeringar. Förbättringar tar längre och längre tid, men upphör inte. Små eller stora projekt. Erfarenhet ger förbättringar. Lång erfarenhet ger stora förbättringar. Det här innebar att när bronsålderns och järnålderns livsstilar upphörde, bör kunnandet inom ramen för dess olika teknologier varit extremt utvecklad. UPPLÄGG, KÄLLOR OCH BEGRÄNSNINGAR Det finns skäl till att det fortfarande saknas en mer samlad bild av Mälardalens och Uppsalaområdets förhistoriska samhällsutveckling. Komplexiteten i en övergripande ansats gör det nödvändigt att gå utanför traditionell arkeologi. Fakta och föreställningar måste hämtas från många ämnen och geografiska områden. De måste också formas och tolkas. En vid och tidsmässigt omfattande an- Därför Uppsala 13

14 sats ger emellertid också fördelar. Stora material och långa tidsserier ger information som annars inte är iakttagbar eller uppfattas som betydelsefull. UPPLÄGG Studien behandlar bronsålder, äldre järnålder och tidig vendeltid även om jag glider något i såväl början som slutet. Det är frågan om att få ett grepp om Uppsalaområdet under tiden 1800 BC till AD Studiens tyngdpunkt ligger i dess senare del i analysen av den maktpolitiska utvecklingen under - bronsålder och äldre förromersk järnålder - århundradena kring och efter Kristi födelse - folkvandringstid och början av vendeltid. Periodens geografi, klimat och växtlighet liksom försörjningsinriktningen och dess koppling till den båttekniska utvecklingen är bakgrundfaktorer, som klarlagts och sammanställts i den utsträckning som huvudstudiens omfattning tillåtit. (Kapitel 3-5). Vid en genomgång av ett förhistoriskt område, är gjorda fynd och fasta anläggningar ofta primära. En totalgenomgång har gjorts avseende det kända läget 1999/2000 med vissa senare kompletteringar från större utgrävningsrapporteringar. Lokalisering och åldersbedömning av ett stort antal anläggningstyper inom Uppsalaområdet har genomförts. Med detta och ett utvecklat kartmaterial som bas har sedan användningen av olika delområden från bronsålder till vendeltid bedömts. Därmed har också klarlagts vad som inte finns, eller i varje fall inte är känt. (Kapitel 6-7). Uppsalaområdets ställning och utveckling är emellertid i varierande utsträckning en följd av ett samspel med dess omvärld. Ett samspel som ofta berört Mälardalen, ibland Östersjöbäckenet och då inte sällan Danmark och norra Tyskland, men ibland också indirekt händelser längre bort på kontinenten. Händelser inom ett samtida Europa med en befolkning förmodligen tusentals gånger större än Uppsalaområdets. Aktörer och förhållanden redovisas i anslutning till diskussionerna av den maktpolitiska utvecklingen inom norra Mälardalen och Uppsalaområdet (Kapitel 8-10). En övergripande beskrivning av Uppsalaområdet och dess utveckling redovisas så i det avslutande kapital 11. KÄLLOR OCH BEGRÄNS- NINGAR Kunskapen om den materiella kulturen är såväl gles som geografiskt och tidsmässigt ojämn. Möjligheten att få grepp om ett tvåtusenfemhundraårigt förhistoriskt skede avseende Uppsalaområdet från bronsålderns början in i vendeltid är emellertid i viss mån möjligt genom att hjälp tas av material och vetande från andra vetenskapsområden. Oavsett källornas ursprung gäller att de ofta baseras på information utifrån, eller i varje fall från vida större områden än Uppsalaområdet. Informationsinsamlingen avseende studien har i princip täckt tiden till Religion och kultinriktning ej behandlad Religionen har i alla tider spelat en väsentlig roll i legitimering av makt och herravälde. I det sammanhanget har religion och kult betydelse för studien. Anläggningar har fungerat som signaler kring funktions- och maktstrukturer. Inriktning, innehåll och utövandet i sig har däremot inte uppfattats betydelsefullt. Förhållandet att kulten gavs tid och resurser betyder inte att religionsutformningen i sig hade annat än marginella effekter på områdets utveckling. GIS teknologin En grundläggande källa för att få grepp om aktiviteter inom området är den materiella kulturen. En tolkning kräver dock att geografi, anläggningar, fynd, tid och samtidsinformation från omvärlden kan kombineras. Genom datortekniken har ett verktyg för detta tillkommit som inte tidigare stått till buds GIS ( = geografiska informationssystem). GIS utnyttjar förhållandet att objekt/händelser i princip kan kopplas till en geografisk position. Selektering, förändring och undertryckning av valda data i olika förstoringsnivåer möjliggör nya informationsoch analysmiljöer. GIS fordrar inlärning och anpassade data, men möjliggjort framtagandet av detaljerade förhistoriska kartor över Uppsalaområdet och till detta kopplade anläggningar, fynd, strukturer, jordarter och jordmåner. GIS möjliggör hantering av stora datavolymer och lämpliga bildutsnitt. Information som ofta är svår att förmedla i text. Huvudstudiens många bilder är en följd av detta. Digitaliseringen har gjort att analyserna kunnat göras i betydligt större detaljeringsgrad på dataskärm än bilderna i studien förmedlar. 14 Därför Uppsala

15 Källor för anläggningar och fynd Fornlämningsbilden har listats, granskats och värderats främst utifrån Riksantikvarieämbetets anläggningsregister. Värderingen baseras i stor utsträckning på registrets texter, egna konstruerade kartor och kontextsammanställningar. I vissa fall också på Upplandsmuseets register, utgrävningsrapporter och på anmälningar till ATA. Analyserna har baserats på en total inläggning och typbestämning på det av mig godtyckligt definierade Uppsalaområdets årsskiftet 1999/2000 registrerade förhistoriska anläggningar, exklusive runstenar. Riksantikvarieämbetets anläggningsregister innefattar också lösfynd. Utöver denna information har jag utnyttjat Ekholm (1921), Oldeberg (1974, 1976) och Baudou (1960) avseende bronsåldern. Nicklasson (1997) och Wikborg (1998) är mina källor för äldre järnåldersvapen och Ljungqvist (2000b) för vendeltida vapenfynd. Vid granskningen av äldre järnålder i Mälardalen har jag använt Kent Anderssons arbeten över romartida fynd och guld (Andersson, 1993 och 1993b). Rapportmaterialet avseende keramiken i norra Mälarområdet är omfattande och har ökat under senare tid. Här finner jag att de referenser jag använt i stor utsträckning går tillbaka på arbeten av Thomas Eriksson. Dock ej på hans avhandling från 2009 som publicerats för sent för att annat än delvis ingå som underlag. För den kontinentala bakgrunden har vid sidan av litteratur och rapporter, information främst hämtats och sammanställts från det arkeologiska uppslagsverket Reallexikon der Germanischen Altertumskunde. Den biologiska, kulturgeografiska och osteologiska ämneslitteraturen avseende Uppland är omfattande. Ändå är det svårt att få ett grepp om det som är centralt vid en bedömning av jordbrukets roll dess andel av den totala ekonomin, fördelningen boskapsskötsel /odling, produktionsvolymer och känslighet. Kombinerat med moderna jordbrukshistoriska arbeten har förhållanden som rådde under 1800-talet, före konstgödselrevolutionen, i en hel del fall fått fungera som ledstång. Juhlin- Dannfelts (1908) redogörelse för lanthushållningen i Uppland är en viktig källa. UPPSALAOMRÅDET Geografiska förhållanden är väsentliga för den förhistoriska utvecklingen. Kunskap om analysområdets föränderliga geografi från bronsålder till vendeltid har därför uppfattats som nödvändig. Kartor har konstruerats avseende sex tidsperioder. De över ytan tidssynkrona digitala kartorna som utformades 1997 har gjort det möjligt att lägga in anläggningar och fynd i sitt geografiska sammanhang. Området och dess förändrade förutsättningar och användning har därigenom kunnat bedömas både översiktligt och i detalj. Begränsad datorkapacitet Tillgänglig datorkapacitet under 1990-talet satte dock gränser för det område jag kunde karlägga med hög detaljeringsgrad. Unixdatorer och persondatorer vid Geocentrum i Uppsala klarade 1997 inte av att behandla större datamängder än de som fordrades för 2 m höjdnivåer inom vald begränsad yta. Datorkapaciteten har tillsammans med de dåvarande kostnaderna per ytenhet för utdrag ur Lantmäteriverkets höjddatabas och behovet att kunna återge kartmaterialet läsbart inom ramen för A4-formatet, påverkat storleken på det primära analysområdet. Inledningsvis var strävan att arbeta med ett mindre Uppsalaområde och en vida större Uppsalaregion. Begränsningarna skapade en nödlösning ett mellanting. Det område jag kunde täcka med mina kartkonstruktioner och som innefattar de centrala delarna av behandlad problematik benämns Uppslaområdet. Översikter avseende Mälardalen och Östersjöbäckenet stöds av inläggningar på blindkarteunderlag. Uppsalaområdet Med Uppsalaområdet avses den yta som begränsas av hörnkoordinaterna 1580/6675, 1625/6675, 1625/6620 och 1580/6620. Det är ett område på 45 x 55 km Ytan täcker ett område från Vendel i norr till Skokloster i söder och från Örsundsbro i väster till Husby Långhundra i öster [Bild I:5]. Ytan på bilden redovisas mot bakgrund av folklandens utsträckning. Dessa återkommer trots sin medeltida tillhörighet som betydelsefulla geografiska och politiska förhistoriska områden under studiens gång. Därför Uppsala 15

C-uppsats i arkeologi Stockholms Universitet, HT 2004 Författare: CHRISTINA SCHIERMAN Handledare: Anders Carlsson

C-uppsats i arkeologi Stockholms Universitet, HT 2004 Författare: CHRISTINA SCHIERMAN Handledare: Anders Carlsson C-uppsats i arkeologi Stockholms Universitet, HT 2004 Författare: CHRISTINA SCHIERMAN Handledare: Anders Carlsson 1. INLEDNING... 1 2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR... 2 3. ARKEOLOGISKA FYND FRÅN NÄROMRÅDETS

Läs mer

När våra förfäders bygder växte fram

När våra förfäders bygder växte fram När våra förfäders bygder växte fram 2 När våra FÖRFÄDERS BYGDER växte fram Lars Bägerfeldt 3 4 Till minne av min far och farfar Tillägnad Katarina, Josefin och Johan 5 När våra förfäders bygder växte

Läs mer

Man vill ha det lite jämställt sådär

Man vill ha det lite jämställt sådär Jenny Alsarve & Katarina Boye Man vill ha det lite jämställt sådär Planer för föräldraledighet och arbetsdelning bland blivande föräldrar Arbetsrapport 14 2011 Innehållsförteckning Inledning... 3 Doing

Läs mer

Organisation är kommunikation. Kommunikation är organisation.

Organisation är kommunikation. Kommunikation är organisation. Uppsala universitet Institutionen för Informationsvetenskap Enheten för Medier och kommunikation C-uppsats i Medie- och kommunikationsvetenskap Framlagd VT 2008 Organisation är kommunikation. Kommunikation

Läs mer

NÄR SVERIGE BLEV TILL EN ANNORLUNDA TEORI OM. Svea Rikes Vagga. Lars Bägerfeldt

NÄR SVERIGE BLEV TILL EN ANNORLUNDA TEORI OM. Svea Rikes Vagga. Lars Bägerfeldt NÄR SVERIGE BLEV TILL EN ANNORLUNDA TEORI OM Svea Rikes Vagga Lars Bägerfeldt 2 BÄGERFELDT, LARS. När Sverige blev till. En annorlunda teori om Svea rikes vagga. Tillägnad Katarina, Josefin och Johan Lars

Läs mer

Barnet i den sociala barnavården

Barnet i den sociala barnavården Barnet i den sociala barnavården Gunvor Andersson Karin Aronsson Sven Hessle Anna Hollander Tommy Lundström Centrum för utvärdering av socialt arbete Liber Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i

Läs mer

Talspråk och skriftspråk

Talspråk och skriftspråk Akademin för utbildning EXAMENSARBETE kultur och kommunikation, UKK HSV407 15 hp Termin VT År 2012 Talspråk och skriftspråk Samma fast olika Spoken language and written language Same but different Handledare:

Läs mer

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Andrea Franzén Wallberg och Lotta Göthe Miljöbyrån Ecoplan AB På uppdrag av Power Väst, i samarbete med Länsstyrelsen Västra Götalands

Läs mer

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige 2012:20 Köpta relationer Om korruption i det kommunala Sverige MISSIV DATUM DIARIENR 2012-06-01 2011/174-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-06-16 Fi2011/2882 (delvis) Regeringen Finansdepartementet 103 33

Läs mer

KULTURMILJÖER I VANSBRO KOMMUN

KULTURMILJÖER I VANSBRO KOMMUN KULTURMILJÖER I VANSBRO KOMMUN KJELL SUNDSTRÖM VANSBRO KOMMUN 2005 Omslagsbilden visar en gråstensskorsten - något av en symbol för kulturmiljövärdena i Vansbro kommun. Teckningar i texten är utförda av

Läs mer

Tre dimensioner av hållbar utveckling i tre regionala strukturfondsprogram Hållbar utveckling ett universellt ledord med en individuell betydelse?

Tre dimensioner av hållbar utveckling i tre regionala strukturfondsprogram Hållbar utveckling ett universellt ledord med en individuell betydelse? Fälkursbudget vt 2008 Tre dimensioner av hållbar utveckling i tre regionala strukturfondsprogram Hållbar utveckling ett universellt ledord med en individuell betydelse? Anna Härlin Handledare: Margareta

Läs mer

Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet RAPPORT 2005:17

Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet RAPPORT 2005:17 Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet RAPPORT 2005:17 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (Brå) verkar för att brottsligheten minskar och

Läs mer

Nya steg mot hållbara städer. Antologi från Global Utmaning

Nya steg mot hållbara städer. Antologi från Global Utmaning Nya steg mot hållbara städer Antologi från Global Utmaning Drygt hälften av världens invånare lever nu i städer och urbaniseringstakten är snabb. Under 5000 år har vi byggt städer för 3 miljarder människor.

Läs mer

Om undervisning på engelska

Om undervisning på engelska Rapport 2010:15 R Om undervisning på engelska några bidrag från en konferens www.hsv.se Rapport 2010:15 R Om undervisning på engelska några bidrag från en konferens Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box

Läs mer

Rapport 2007:8. Färöarna

Rapport 2007:8. Färöarna Rapport 2007:8 Färöarna En studie av institutionellt handlingsutrymme, ekonomisk utveckling och ekonomisk-politiskt lärande De senaste rapporterna från ÅSUB 2006:1 Företagsrådgivningen vid Ålands Handelskammare

Läs mer

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap EXAMENSARBETE 2008:009 Elevers uppfattningar om begreppet kunskap Daniel Sandberg Helena Zetterström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

Att beställa utvärderingar

Att beställa utvärderingar 2005:26 UTVÄRDERING Att beställa utvärderingar en vägledning 1 Innehållsförteckning Förord 3 Inledning 4 Processbeskrivning 6 1. Klargör syftet 8 2. Formulera utvärderingsfrågan 12 3. Går utvärderingsfrågan

Läs mer

De två totala solförmörkelserna 3337 och 3299 f.kr. samt några till

De två totala solförmörkelserna 3337 och 3299 f.kr. samt några till De två totala solförmörkelserna 3337 och 3299 f.kr. samt några till Lars Bägerfeldt & med källuppgifter och astronomiska tolkningar av Göran Henriksson 2 De två totala solförmörkelserna 3337 och 3299 f.kr.

Läs mer

HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER?

HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER? HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER? Ett studie inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående

Läs mer

Innehåll: Sammanfattning Introduktion 1. Bakgrund Problemformulering 3. Syfte 4. Frågeställning 5. Metod

Innehåll: Sammanfattning Introduktion 1. Bakgrund Problemformulering 3. Syfte 4. Frågeställning 5. Metod = Rapportt 2011:57 = Institutio onen för pedagogik,didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i ledarskap inom Magisterprogrammet i Ledarskap, 15 hp Varför berättade ni aldrig det? Informationens betydelse

Läs mer

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning Rapport 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Skolinspektionens rapport 2014:04 Diarienummer 2013:1536 Stockholm 2014 Foto: Monica

Läs mer

Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem

Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Marina Ericsson Fredrik Wallin Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem Vad måste man ta hänsyn till och tänka på? Företagsekonomi D-uppsats

Läs mer

Regleringsbrevsuppdrag Inträdesålder på arbetsmarknaden och antal år med pensionsrätt

Regleringsbrevsuppdrag Inträdesålder på arbetsmarknaden och antal år med pensionsrätt Regleringsbrevsuppdrag Inträdesålder på arbetsmarknaden och antal år med pensionsrätt Innehåll Uppdraget... 3 Sammanfattning... 3 Inledning... 5 Vanliga metoder för att beräkna genomsnittlig inträdesålder,

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4 Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:4 Diarienummer 400-2011:1842

Läs mer

Ingenting om oss utan oss

Ingenting om oss utan oss Ingenting om oss utan oss Allmänna Arvsfondens stöd till projekt rörande människor med psykiska problem Alain Topor och Sara Holmqvist Institutionen för Socialt Arbete Stockholms Universitet, 2011 INNEHÅLL

Läs mer

Sist in först ut Om huvudprincipens effekter för utsatta arbetstagargrupper

Sist in först ut Om huvudprincipens effekter för utsatta arbetstagargrupper Institutionen för handelsrätt HT 2007 HAR137 Självständigt arbete Kandidatuppsats Sist in först ut Om huvudprincipens effekter för utsatta arbetstagargrupper Handledare Reinhold Fahlbeck Författare Therese

Läs mer

OM LÄSNING MER ELLER MINDRE? EN KOMMENTERANDE JÄMFÖRELSE AV FEM LÄSVANESTUDIER

OM LÄSNING MER ELLER MINDRE? EN KOMMENTERANDE JÄMFÖRELSE AV FEM LÄSVANESTUDIER OM LÄSNING MER ELLER MINDRE? EN KOMMENTERANDE JÄMFÖRELSE AV FEM LÄSVANESTUDIER Statens kulturråd, Box 7843, 103 98 Stockholm Besök: Långa raden 4, Skeppsholmen Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 Webbplats:

Läs mer

En skola för eller med alla

En skola för eller med alla INGA-LILL MATSON En skola för eller med alla En kommuns arbete för att nå sina mål Licentiatavhandling i barn- och ungdomsvetenskap Individ, omvärld och lärande/forskning nr 39 Inga-Lill Matson En skola

Läs mer

ARKEOLOGISK FORSKNINGSHISTORIK ÖVER GÄVLEBORGS LÄN

ARKEOLOGISK FORSKNINGSHISTORIK ÖVER GÄVLEBORGS LÄN Rapport Länsmuseet Gävleborg 2008:05 ARKEOLOGISK FORSKNINGSHISTORIK ÖVER GÄVLEBORGS LÄN 2007 Katarina Eriksson Maria Persson Bo Ulfhielm Länsmuseet Gävleborgs rapportserie Rapportserien innefattar rapporter

Läs mer

Far väl välfärden? Socialtjänsten i framtiden

Far väl välfärden? Socialtjänsten i framtiden Far väl välfärden? Socialtjänsten i framtiden Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst En konferens i Göteborg 12 13 april 2011 Far väl välfärden? Socialtjänsten i framtiden Socialtjänstforum

Läs mer