Elevers sociala bakgrund och skolprestation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Elevers sociala bakgrund och skolprestation"

Transkript

1 Lärarutbildningen Individ och samhälle Examensarbete 5 poäng Elevers sociala bakgrund och skolprestation Pupils social background and their achievement at school Peter Pripp Gymnasielärarutbildning, Praktisk-pedagogisk utbildning, 40 p Höstterminen 2006 Handledare: Bengt-Olof Bergfeldt

2 Sammanfattning Syftet med denna uppsats har varit att undersöka sambandet mellan social bakgrund och skolprestationer. Metoden har varit en litteraturstudie med en hermeneutisk ansats. I uppsatsen definieras social bakgrund som den bakgrund en grupp av människor har beroende på att de delar likartade grundläggande materiella, sociala och existentiella villkor. Den sociala bakgrund som en elev har påverkar hur han eller hon ser på skolan, kunskap, sina möjligheter, sin framtid mm. Det är entydigt i materialet att det finns ett samband mellan social bakgrund och skolprestation. Fram till och med grundskolans införande på 60-talet och femton till tjugo år efter införandet hade skolan en tydlig idé om att med likvärdig utbildning försöka utjämna klasskillnader. Då var det skolsystemets organisation som skulle lösa den uppgiften. Principen om alla elevers rätt till en likvärdig utbildning finns fortfarande i skollagen. På 80- och 90- talet påverkade Public Choice-teorin organisationen av välfärden. Inflytande skulle utövas genom att medborgaren väljer vem som ska leverera den aktuella välfärden. I skolan blev det möjligt med fritt skolval. Elever och vårdnadshavare med en högre social bakgrund utnyttjar oftare sin valmöjlighet. Vid en internationell jämförelse märks att det svenska skolsystemet är relativt likvärdigt, social bakgrund har totalt sett inte så stor påverkan på prestationerna. Utbildningssystem har alltid en reproducerande funktion, men i dagens skola ökar klyftorna mellan elever med lägre respektive högre social bakgrund. Nyckelord klass, marginalisering, social bakgrund, social snedrekrytering, social sortering, utbildningsval

3 Innehållsförteckning 1. Inledning Bakgrund Den svenska skolan i ett historiskt perspektiv Regelverk Syfte och frågeställning Syfte Frågeställning Undersökningens metod och presentation Tillvägagångssätt Metodiska ställningstaganden Definitioner Undersökningens presentation Undersökningens resultat Resultat Sammanfattning av resultat Diskussion...23 Referenser...26

4 1. Inledning 1.1 Bakgrund På gymnasiets individuella program har jag funnit att elevernas kunskap inom centrala kunskapsområden i ämnena engelska, matematik och svenska ofta kan relateras till yttre faktorer. Frågan om vad som är särskiljande för en elev på det programmet jämfört med en högpresterande elev på exempelvis naturvetenskapsprogrammet är intressant. I en del fall kan konkreta förhållanden i grundskolan vara orsaken till ett misslyckande där skoltrötthet, skolk och andra individrelaterade orsaker inte räcker som förklaring. De flesta elever på grundskolan får, åtminstone i teorin, en likartad undervisning. Vad är det som gör att en elev lyckas och en annan misslyckas? Vilken betydelse har social bakgrund? 1.2 Den svenska skolan i ett historiskt perspektiv Sveriges första folkskolestadga utfärdades Det är först i mitten av 1800-talet som man på allvar kan tala om utbildning för folket. Humanismen och de klassiska bildningsvärdena var väl representerad på universitet och i läroverk, privata skolor och övriga skolor för välsituerade. I diskussionerna om skolans innehåll och organiseringen av skolorna märktes i slutet av 1800-talet uppfattningen bland konservativa debattörer att det inte var statens uppgift att utbilda för näringslivet. I enlighet med den konservativa ståndsläran med dess strikta åtskiljande mellan andligt och materiellt och mellan offentligt och privat ålåg det staten att svara för utbildning endast av det offentliga ståndet, dvs statens ämbetsmän, präster, vetenskapsmän och konstnärer, medan de som ingick i näringsklassen själva borde stå för sin utbildning. Denna uppfattning förknippades ofta med en psykologisk teori, enligt vilken det fanns två riktningar i de mänskliga anlagen: en högre och ideell samt en lägre och materiell. (Richardsson 1990, s 46) De liberala debattörerna hävdade att "näringsklassen" var till nytta för samhället och att staten borde svara för utbildning även för näringslivets behov. Liberalerna förespråkade en realistisk läroplanskod och de konservativa debattörerna en klassisk läroplanskod. Med begreppet läroplanskod menas de sammanfattande principerna för urval, organisation och förmedlingsform för skolans undervisning (Linde 2000). 1

5 Den realistiska läroplanskoden syftar till att grundlägga en vetenskaplig och rationell världsbild. Med en klassisk läroplanskod syftar utbildningen till bildning, eleverna ska förädlas. I ett historiskt perspektiv blev läroverken med den klassiska skolningen och de efterföljande latingymnasierna starkt sorterande, de var inte öppna för alla. Den klassiska skolningen användes som en maktsymbol och statusmarkör. Elevsynen blev elitistisk och kunskap reproducerades snarare än producerades. Genom självdisciplinerande studieflit och litteraturens gestaltning av det höga och ädla skulle drömmen om en svunnen guldåder uppnås (Linde 2000). Richardsson (1990) skriver att striden mellan debattörerna i slutet av 1800-talet löstes genom en kompromiss. De läroverk som då fanns fick en form av reallinje där latin, grekiska och hebreiska fick stå tillbaka till förmån för naturvetenskapliga ämnen och moderna språk. Så småningom bildades både tekniska läroverk och högskolor. Folkskolan var dåligt utbyggd och i flera kommuner var det en ekonomisk omöjlighet att hålla ett fullgott skolväsen. Sveriges demokratisering i slutet av 1800-talet och den alltmer ökande industrisektorn gav upphov till ett större utbildningsbehov än tidigare. Bland annat mot bakgrund av demokratiseringen och de framväxande folkrörelserna startades folkhögskolor. Folkhögskolor, studieförbund, folkskola, realskola, läroverk, flickskolor, tekniska läroverk och diverse privata läroanstalter samt det historiska arvet från bland annat katedral- och domskolor ger ett spretigt intryck av svensk skola från 1800-talet och fram till 1962 då riksdagen beslutade om en nioårig grundskola för alla barn. Runt förra sekelskiftet, samtidigt med folkskollärarnas professionalisering, började lärarna själva kräva att kyrkans inflytande skulle minska. Den pedagogiska debatten tog fart och läroböcker skrevs (Imsen 1999). Politiskt började det föras diskussioner om att införa en sk bottenskola för folket i samband med demokratiseringens genombrott. Bottenskolan kan sägas vara en föregångare till grundskolan. Sverige fick allmän och lika rösträtt Fackliga och socialdemokratiska krav på sociala och politiska reformer öppnade även för diskussioner om skolan och dess innehåll. Utbildning blev ett viktigt verktyg för att utjämna klasskillnader. Bottenskolan blev i viss mån realiserad först i och med 1927 års skolreform. Därefter följde ytterligare många års utredande och debatterande tillsattes en utredning med syfte att bland annat se över frågan om en enhetsskola, dvs ett gemensamt skolsystem för alla. Efter 2

6 andra världskriget fick debatten om en gemensam skola och skolans innehåll ny fart. En skolkommission tillsattes och man ville [ ] höja den allmänna bildningsnivån (bla genom att förlänga skolgången och införa engelska som obligatoriskt ämne), [ ] demokratisera skolväsendet (genom att skapa bättre utbildningsmöjligheter för tidigare eftersatta elevgrupper, avskaffa parallellskolesystemet och genomföra en pedagogisk nydaning med inriktning på samarbete och elevaktivitet) samt söka göra den praktiska utbildningen likvärdig med och lika attraktiv som den teoretiska. [ ] (Richardsson 1990, s 64) Skolkommissionen presenterade 1948 ett betänkande där man skrev att en demokratisk undervisning måste vila på en objektiv vetenskaplig grund (Imsen 1999). Skolan efter andra världskriget blev en skola med en innehållslig essentialism, akademiskt definierade läroämnen, och med en formmässig progressivism, aktivitetspedagogik. Den första svenska läroplanen för grundskolan LGr 62, var essentiell till sin karaktär. Högstadiet baserades på realskolans ( ) läroplan, med tillägg av praktiska ämnen. LGr 69 och LGr 80 hade progressiv karaktär. Undervisningen skulle utgå från elevernas erfarenheter och intressen. Studierna borde vara ämnesövergripande orienteringsämnen, projekt och temastudier. I LGr 80 förespråkas ett undersökande, progressivt, arbetssätt samverkan, projekt och laborativa arbetsformer. LGr 80 hade också rekonstruktiva drag genom betoning på framtidsfrågor och skolans roll i samhällsförändringen (Stensmo 1994). När grundskolan infördes sköts elevernas tidiga utbildningsval upp ett antal år och då minskade den sociala snedrekryteringen, menar Erikson och Jonsson (SOU 1993:85). Samhällsutvecklingen, med ökat välstånd, social ingenjörskonst och framtidstro, under 50- och 60-talet påverkade synen på människan och arbetet. Politisk medvetenhet, klasskamp och framsteg på jämställdhetsområdet överensstämmer väl med skolans inriktning under 70-talet och fram till dagens läroplan. Samhällsklimatet, den politiska debatten och medvetenheten ändrades under 80 och 90-talen. Statens regel- och centralstyrning av skolan ersattes av målstyrning och kommunerna fick ta över ansvaret för skolan efter en rad beslut. Besluten som ledde fram till den nuvarande läroplanen föranledde ingen större ideologisk debatt om det systemskifte som genomfördes (Fejan Ljunghill & Svensson, 2006). Det fanns en allmän nyliberal idéströmning i samhället och ekonomen Buchanans Public Choice-teori fick stort genomslag för organisationen av offentlig verksamhet i västvärlden. Kortfattat går 3

7 den ut på att flytta inflytande över välfärden närmare medborgarna. Inflytandet utövas genom att medborgaren väljer vem som ska leverera den aktuella välfärden. (Jansson 2005 och Korp 2006). De nya läroplanerna och ändringar i skollagen gav fristående skolor rätt till ekonomiska bidrag. Reglerna för skolplacering ändrades i flera kommuner och skolpeng infördes. Gymnasieskolan förändrades så att eleverna fick en större valfrihet än tidigare. Samtidigt med förändringen av läroplanen skapades även ett nytt betygssystem, uppdelningen av allmän och särskild kurs i engelska och matematik försvann på grundskolan och gymnasieskolans program gjordes treåriga med många gemensamma kurser. Detta gällde såväl praktiska som teoretiska utbildningar. 4

8 1.3 Regelverk I detta avsnitt redovisas utdrag ur styrdokument och två utdrag ur offentligt tryck som är aktuella för uppsatsen. I såväl skollagen som läroplanerna för grundskolan och gymnasiet behandlas frågan om alla elevers rätt till likvärdig utbildning. I skollagen står det att Alla barn och ungdomar skall, oberoende av kön, geografisk hemvist samt sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i det offentliga skolväsendet för barn och ungdom. Utbildningen skall inom varje skolform vara likvärdig, varhelst den anordnas i landet. (Skollag, 1 kap 2 ) I läroplanerna kan man läsa Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling. (Lpo 94, avsnitt 1) Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. (Lpf 94, avsnitt 1.1) I avsnittet om mål och riktlinjer står det läraren skall utgå från den enskilda elevens behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande [ ] (Lpf 94 och Lpo 94, avsnitt 2.1) För några år sedan genomfördes en omfattande reform av landets lärarutbildningar. I den utredning som föregick propositionen kan man bland annat läsa: Som lärare förväntas man [ ] ha både en god kunskap om den enskilde elevens intressen, erfarenheter och sociala bakgrund. (SOU 1999:63, s 52) 1995 tillsatte den dåvarande socialdemokratiska regeringen en kommitté med uppdrag att belysa det inre arbetet i det offentliga skolväsendet för barn och ungdom. Kommittén skulle även föreslå åtgärder för att stimulera den pedagogiska utvecklingen och den fick en parlamentarisk referensgrupp med representanter från samtliga riksdagspartier. 5

9 Skolan skall bidra till att samhället utvecklas bort från orättvisor mellan människor. [ ] [ ] Elever med olika sociala bakgrund har ofta olika språk och olika erfarenheter. Också sättet att lära sig kan vara olika beroende på social bakgrund. Hur eleverna väljer ämnen och studievägar har starkt samband med deras sociala bakgrund. Uppenbarligen fungerar skolan fortfarande så att eleverna sorteras och kvalificeras för liv med mycket olika grad av frihet och självbestämmande. (SOU 1997:121, s 331) 6

10 2. Syfte och frågeställning 2.1 Syfte Syftet med detta examensarbete är att undersöka sambandet mellan social bakgrund och skolprestationer. Avsikten är att skapa en översiktlig beskrivning av hur detta har uppmärksammats i forskning och rapporter. 2.2 Frågeställning Vilket samband finns mellan elevers kunskapsutveckling i skolan och deras sociala bakgrund? 7

11 3. Undersökningens metod och presentation 3.1 Tillvägagångssätt Tillvägagångssättet för att samla in litteratur var dels sökning bland kurslitteratur ingående i den praktisk-pedagogiska utbildningen och dels via biblioteket i Lund samt Malmö Högskolas bibliotek. En systematisk sökning i Skolverkets databas gav relevanta rapporter för uppsatsen. Riksdags-, utrednings- och lagstiftningstryck har sökts i Rixlex. Även Malmö högskolas databas för elektronisk publicering av arbeten gjorda av forskare och studenter har använts, sökmotorn Google samt databaserna Artikelsök och Mediearkivet. Sökord har varit social bakgrund, social snedrekrytering, social reproduktion och ny läroplan. Med hänsyn till uppsatsens omfattning, syfte i lärarutbildningen och mitt syfte med arbete har ett urval av forskningsrapporter gjorts. Detta urval är subjektivt och färgat av den förförståelse av området som jag redan hade. 3.2 Metodiska ställningstaganden Vad som i uppsatssammanhang menas med begreppet metod varierar. Hartman (2003) skriver att det kan betyda hur forskningsmaterial samlats in, hur det har bearbetats, hur det analyseras, skribentens personliga förhållningssätt till undersökningen och materialet samt även betyda hur skribenten tänker och argumenterar när forskningsproblemet och slutsatserna formuleras. Bjereld, Demker och Hinnfors (2002) menar att vetenskaplig verksamhet syftar till att skapa förståelse hur världen hänger samman. Detta görs genom att forskaren beskriver, förklarar och försöker se konsekvenserna av de samband som existerar mellan olika företeelser, skeenden och handlingar i naturen och i det mänskliga livet. Problemformulering, val av metod och ingående material är beroende av det idésammanhang, och den miljö där författaren verkar. Ett arbete har inre, teoretiska och intellektuella förutsättningar (Hartman 2003). I uppsatsens inledning anges ett yrkesrelaterat perspektiv. Elevers sociala bakgrund som orsak till varför elever misslyckas eller lyckas i skolan är uppsatsens utgångspunkt. De områden som detta arbete därvid berör är omfattande och det finns många olika infallsvinklar. Social snedrekrytering, social bakgrund, utbildningsval, 8

12 marginalisering med flera adekvata begrepp omfattar en rad olika teorier. Begreppet social bakgrund är inte heller helt entydigt. Uppsatsens intention är inte att gå på djupet i sociologisk forskning eller i teorier kring utbildningsval. Utan ett vetenskapligt problem riskerar forskningsuppgiften att bli oändligt stor. För tidsåtgången nödvändiga avgränsningar måste då bli slumpmässiga. [ ] [ ] I den oändligt mångfacetterade världen utgör forskning alltid en reducering och förenkling. (Bjereld, Demker & Hinnfors 2002, s 43) I samband med att jag upptäckte intressanta orsakssamband kring social bakgrund och elevers prestationer i diverse rapporter, kunskapsöversikter och andra uppsatser övervägde jag även andra metoder för uppsatsen. Ett mer positivistiskt kvantitativt fokus låg då nära tillhands. Det vill säga att med hjälp av tillgänglig statistik analysera prestationer, uttryckt i resultat på nationella prov, betyg, andel med fullföljd utbildning på grund-, gymnasie- och högskolenivå etc, och deras eventuella samvarians med socioekonomisk bakgrund, föräldrars utbildningsbakgrund med flera andra möjliga mått. Trots att detta kanske skulle kunna ge värdefulla kunskaper valde jag litteraturstudier av följande skäl. Uppsatsen ingår som en delkurs i en yrkesrelaterad högskoleutbildning, lärarutbildningen. Just denna lärarutbildning är inriktad på redan yrkesverksamma lärare med behov av att komplettera sina kunskaper kring skolans styrning, läraruppdraget och andra för yrket viktiga områden. Kursplanen för den praktisk-pedagogiska utbildningen betonar att utbildningen ska behandla lärarprofessionens olika delar ur ett helhetsperspektiv och att studenten ska förberedas för läraryrkets uppgifter och funktioner (Malmö Högskola 2003). [ ] examensarbetet ingår i lärarutbildningen som ett sätt att göra den mer vetenskaplig. Men vetenskapen får inte bli ett självändamål. [ ] [ ] Att sätta yrkesrelevansen i centrum för examensarbetet står inte i motsättning till vetenskaplig stringens. (Johansson & Svedner, 2001, s 19) Mot bakgrund av just yrkesrelevansen, uppsatsens begränsade omfattning och det faktum att den inte ingår i en samhällsvetenskaplig utbildning inriktad på statistik valdes den kvantitativa metoden bort. Ytterligare ett skäl kan anföras för metodvalet: Det fanns redan många belägg för sambandet social bakgrund skolprestationer i andra arbeten, publicerade av forskare vid en rad svenska högskolor och av Skolverket, Högskoleverket och Socialstyrelsen, vilket jag upptäckte i samband med uppsatsens förberedelsearbete. 9

13 Den hermeneutiske forskaren närmar sig forskningsobjektet subjektivt utifrån sin egen förförståelse. Förförståelsen, de tankar, intryck och känslor och den kunskap som forskaren har, är en tillgång och inte hinder för att tolka och förstå forskningsobjektet. (Patel & Davidson, 1991, s 26) Min uppsats är en litteraturstudie med en hermeneutisk ansats. 3.3 Definitioner Uppsatsen hämtar kunskap ur sociologisk forskning, varför en definition av sociologi är nödvändig. Sociologins studieobjekt är sociala fakta, dvs. det nätverk av samhälleliga determinanter (traditioner, institutioner, organisationer, sociala relationer, normer, värden, kollektiva föreställningar) som utövar ett tvång eller tryck [ ] på individerna. (Brante, Andersen & Korsnes, 2001, s 304) Den sociologiske forskaren kan ta sin utgångspunkt i exempelvis ungdomars egna erfarenheter och upplevelser. Ett sådant perspektiv har Trondman och Bunar (2000), vars arbete refereras längre fram i uppsatsen. Dock är det viktigt att klargöra att denna uppsats inte syftar till att med sociologiska modeller försöka förklara varför elever misslyckas. Begrepp som social bakgrund, klass, socialgrupp etc är begrepp som i samtal, debatt och diskussion används som begrepp vilka är förgivet tagna. Olika forskningsprojekt väljer dock sina tolkningar och skapar eller omformulerar begreppen. Över tid har begreppen använts mer eller mindre flitigt. På 60- och 70-talen fanns ofta en politisk koppling till begreppet klass och då med krav på en utjämnande politik, bland annat uttryckt i skolans fokus på likvärdig undervisning för alla elever. Skolan skulle finnas till för alla elever. Det finns alltså anledning att försöka tydliggöra begreppet social bakgrund för just denna uppsats. Samtidigt måste det betonas att en ingående diskussion om begreppen, hur de har definierats över tid och vilka bakomliggande teorier som finns kring dem, inte finns med. Där kan den intresserade hitta detta i den litteratur som finns i referenslistan. Social bakgrund (socialt ursprung) definieras som föräldrarnas samhällsklass. Det vanligaste måttet är socioekonomisk grupp som huvudsakligen bygger på yrke. En människas sociala 10

14 bakgrund beskrivs som den högsta av faders/moders socioekonomiska grupp. Föräldrarnas utbildningsbakgrund kan användas som mått på social bakgrund. (Högskoleverket 2006) Det är angeläget att förstå människan i sitt historiska, strukturella, relationsmässiga och biografiska sammanhang och att tydliggöra skillnaden mellan vad som kan vara ett samhälleligt respektive ett personligt problem (Trondman & Bunar 2000). Elevers subjektiva erfarenheter, upplevelser och handlingar måste alltså relateras till de strukturella villkor i vilka de blir till och som de hanterar mer eller mindre framgångsrikt. Begreppet arbetarklass är centralt för Trondman och Bunar som poängterar att med klass avser de vetskapen om att specifika grupper av människor, hur olika de än är eller synes vara, delar likartade grundläggande materiella, sociala och existentiella villkor (Trondman & Bunar 2000). I min uppsats blir social bakgrund liktydigt med klass, dvs den bakgrund som en grupp av människor har beroende på att de delar likartade grundläggande materiella, sociala och existentiella villkor. Den klass/sociala bakgrund som en elev tillhör/har påverkar hur han eller hon ser på skolan, kunskap, sina möjligheter, sin framtid mm. Ytterligare ett begrepp finns med i uppsatsen och det är social snedrekrytering. Med det menas att elever och studenter från lägre samhällsklasser, vid de tillfällena i utbildningssystemet som innebär val, i högre utsträckning väljer bort studier, än elever och studenter från högre samhällsklasser. Det märks tydligast vid övergången från gymnasiet till högskolan. 11

15 3.4 Undersökningens presentation Uppsatsen består av fem avsnitt där inledningen är det första. I den finns en kort bakgrund till varför jag ville genomföra detta arbete. En kortfattad beskrivning av den svenska skolans utveckling, från folkskola till sammanhållen grundskola och till dagens skola för att ge en historisk klangbotten följer därpå. Första avsnittet avslutar med relevanta delar ur skolans styrdokument. Syfte, frågeställningar samt detta avsnitt följer därefter. Uppsatsens resultat redovisas i avsnitt fyra. I slutet på det avsnittet finns en sammanfattning av resultaten. Slutligen finns den avslutande diskussionen. 12

16 4. Undersökningens resultat 4.1 Resultat Undersökningens resultat sammanfattas i nästa del av detta avsnitt (4.2). Här följer en gruppering av resultatet kring sex rubriker: Varför motverka den sociala bakgrundens betydelse?, Samhällets strukturförändringar, En skolkultur för alla?, Det fria skolvalet, Program for International Student Assessment (PISA) och Ökade klyftor. Varför motverka den sociala bakgrundens betydelse? Varför har det svenska skolsystemet en tydlig idé om att utbildningen ska vara likvärdig och sammanhållen? Den sociala snedrekryteringen till högre studier har länge betraktats som ett samhälleligt problem. Åtminstone sedan början av seklet har man sökt åtgärda det politiskt. Allt sedan problemet identifierades har det huvudsakligen betraktats ur två synvinklar: Den ena är att social snedrekrytering utgör en ojämlikhet som bör reduceras; den andra att den innebär en effektivitetsförlust som måste minimeras. (SOU 1993:85, s 29) Alltså finns det kopplingar till det tidiga 1900-talets strävanden om ett rättvist samhälle och kring den moderna tidens fokus på att fullt ut utnyttja samhällets samlade begåvning för skapande av tillväxt och välfärd. Den svenska skolan ska vara likvärdig för alla. Erikson och Jonsson (SOU 1993:85) menar att en breddning av gymnasieskolan där alla utbildningar ger möjlighet att gå vidare till högre studier bidrar till att minska den sociala snedrekryteringen. Andra möjliga sätt att minska snedrekrytering, menar Erikson och Jonsson, är att skolsystemet innehåller så lite differentiering som möjligt. Ev tillval i grundskolan ska inte begränsa valmöjligheterna till gymnasiet. Studiebegåvade barn bör aktivt rådas att välja teoretiska utbildningar samt efter gymnasiet stöttas att söka sig till högskolan. Den nuvarande gymnasieskolan, med gemensamma kärnämnen för alla program, är tydligt påverkad av den ovan refererade statliga utredningen. 13

17 Erikson och Jonsson (SOU 1993:85) menar att det skulle krävas mycket för att jämna ut prestationsskillnader mellan elever med olik social bakgrund. Denna skillnad står för ungefär hälften av den sociala snedrekryteringen. De menar vidare att om vi bara skulle kunna få barn från olika samhällsklasser, men med samma betyg, att göra lika utbildningsval så skulle den sociala snedrekryteringen halveras (SOU 1993:85). Samhällets strukturförändringar Trondman och Bunar (2000) har svarat för sammanställning av ett av Folksam finansierat forskningsprojekt. Ur olika vetenskapliga perspektiv analyserar fjorton forskare 1990-talets strukturförändringar och deras följder för ungdomar. Tyngdpunkten ligger på ungdomar i åldern år, men även yngre och äldre ungdomar var av intresse för projektet. Projektet har bland annat försökt synliggöra det samtida samhällets begränsande och möjliggörande dimensioner för ungdomar. Det är [ ] i samspelet mellan ungdomarnas sociala ursprung, kön och sociala rum (bostadsorter med specifika sociala strukturer) och deras utbildnings, kultur- och fritidsmönster vi kan skönja [en särskiljande tendens:] de två vägarnas logik. Å ena sidan barn som växer upp med föräldrar med hög utbildning och ett förstärkande kultur- och fritidsmönster och som därför i de flesta fall tenderar att återskapa föräldrarnas utbildnings- och kulturväg och därmed likartade positioner på arbetsmarknaden. Å andra sidan barn till lågutbildade, främst arbetsklassbarn, som i de flesta fall tenderar att återskapa föräldrarnas utbildnings- och kulturväg och därmed likartade sociala och ekonomiska positioner på arbetsmarknaden. [ ] Det intressanta för oss i denna studie [ ] är att de två vägarnas logik under 1980-talet för de allra flesta ledde till ett jobb och en mer eller mindre oproblematisk vuxendestination. (Trondman & Bunar 2000, s 34) Trondman och Bunar (2000) visar att de två vägarnas logik idag inte på motsvarande sätt leder till att ungdomar (och främst arbetarklassungdomar) kan etablera sig som vuxna på arbetsmarknaden. Begreppet arbetarklass är centralt i studien, Trondman och Bunar poängterar att med klass avser de vetskapen om att specifika grupper av människor, hur olika de än är eller synes vara, delar likartade grundläggande materiella, sociala och existentiella villkor. Trondman och Bunar (2000) refererar till en på slutet av 80-talet av Trondman genomförd studie av ungdomars kulturmönster och livschanser. Två ungdomars livsvillkor och självförståelse ges som exempel på att det då fanns en grundläggande materiell, social och existentiell tillit till nuet och framtiden. 14

18 Om vi kallar de livsvillkor som Helene och Michael vuxit upp under och i stor utsträckning präglats av för deras objektiva livschanser och de självförståelser och framtida förhoppningar dessa villkor i stor utsträckning gett upphov till för deras subjektiva livschanser, så kan vi hävda att den grundläggande tilliten kan definieras som en god överensstämmelse mellan just objektiva villkor och subjektiva förståelseformer och val. Denna överenstämmelse förutsätter förvisso närvaron av två nödvändiga livsdimensioner. Dels att det är strukturellt möjligt att bli det man vill bli [nedan kallat möjlighetsstruktur] [ ]. Dels förutsätter detta att individen i samspelet med sin miljö balanserar sina livsvillkor och sin självförståelse, förhoppningar och val, det vill säga Helene och Michael måste själva kunna och vilja det de vill. (Trondman & Bunar 2000, s 67) I forskningsprojektet som Trondman och Bunar (2000) sammanställt lyfter de fram sex områden som förändrats och som alla starkt har påverkat förutsättningarna för många människor och främst arbetarklassungdom. De sex områdena är ekonomiska förutsättningar, arbetslöshet, hälsa, utbildning, fritids- och kulturvanor och politik. Inte minst utbildning har under 90-talet blivit det medel med vars hjälp samhället försöker hantera arbetslösheten och de förändrade möjlighetsstrukturerna. [ ] Empiriska [studier som redovisas av Trondman mfl] visar att framför allt arbetarklassens barn, i synnerhet pojkar och ungdomar födda utomlands, tvingas hantera åtminstone fem svårigheter. För det första, att de redan innan de börjar skolan präglats av sina villkor på ett sådant sätt att de överlag klarar skolan sämre än barn från andra sociala grupper. För det andra, att de under 90-talet fått sina villkor försämrade, både i sina familjer och när det gäller stöd i barnomsorgen, årskurs 1 till 9 och i gymnasieskolan. För det tredje, att de oftare än andra sociala grupper inte klarar skolans krav på att nå minst betyget Godkänd i svenska, matematik och engelska. För det fjärde, att de även när de har tillräckligt höga betyg i större utsträckning än barn till högutbildade väljer bort högre studier. För det femte, att de i betydligt mindre utsträckning får tillgång till sådan utbildning som ökar möjligheterna att svara mot tidens möjlighetsstrukturer. (Trondman & Bunar 2000, s ) En skolkultur för alla? Lalander och Johansson (2002) skriver om ett avsnitt från sociologen Paul Willis forskningsrapport Fostran till lönearbete som skrevs i början av 70-talet. Avsnittet handlar om några engelska arbetargrabbar som i skolan maskar, skämtar om lärare, retar plugghästar etc. I skolan möter de medelklassens hegemoni [monopol på kultur] i form av en skolkultur där den teoretiska kunskapen belönas och uppmuntras medan praktisk dito inte tillskrivs något högre värde. De känner sig vilsna i denna miljö och deras svar på denna känsla blir att skapa en egen gruppkultur, där de hyllar arbetarklassens ideal [ ] (Lalander & Johansson 2002, s 38) Willis menar att killarna utövar motstånd mot medelklassens hegemoni och företrädarna för denna, i detta fall lärarna. [ ] gruppen [kan] åstadkomma vad man kan kalla ett imaginärt överordnande, dvs. ett överordnande i tanken, för att kunna hantera den underordnade position man har i samhället. (Lalander & Johansson 2002, s 38) 15

19 Att utöva motstånd är att göra den egna friheten och det egna oberoendet tydligt. Motsatsen till motstånd är att anpassa sig och göra som andra. [ ] Motståndet genererar känslor av makt, dvs. den som genomför motståndet upplever sig själv som kapabel att opponera sig, säga emot etc. [ ] sannolikt är det så att många utövar motståndet för motståndets skull och de känslomässiga sensationer detta ger upphov till. (Lalander & Johansson 2002, s 37) Forskaren Mats Trondman genomförde en kvalitativ kortstudie, byggd på gruppintervjuer och deltagarobservationer av ett 40-tal högstadieelever. I studien visar han exempel på skilda strategier för kommunikation och konflikthantering och kopplar de till elevernas skilda sociala ursprung, erfarenheter och upplevelser. Trondman menar att medelklassbarnen oftare är inriktade på att vilja förstå skolan och lärarnas undervisning medan det bland arbetarklassbarnen finns många elever som uppvisar en slags motkultur de blir inte förstådda av skolan och lärarna. I flera citat låter Trondman elever ge exempel på hur dialogen i klassrummen i den undersökta skolan har varit. Han relaterar elevernas berättelser och hans egna observationer till att det finns två strategier som eleverna använder den kommunikativt förståelseinriktade och den avståndstagande motkulturella (Trondman & Bunar 2000). Den kommunikativt förståelseinriktade strategin: Att vara förstådd men inte nödvändigtvis kunna förstå a. omfattar endast en delaspekt av skoltillvaron b. påverkar i grund och botten inte helhetsbilden av skolan c. påverkar i grund och botten inte skolmotivationen d. påverkar i grund och botten inte den egna självtilliten och självbilden e. mobiliserar kommunikativa strategier som restaurerar en fungerande, kommunikativ skolkultur på skolans villkor f. förbättrar inom givna, existerande ramar elevernas framtida livschanser Den avståndstagande motkulturella strategin: Att inte vara förstådd och distansera sig från möjligheten att förstå a. omfattar hela skoltillvaron b. påverkar i grund och botten helhetsbilden av skolan c. påverkar i grund och botten skolmotivationen d. påverkar i grund och botten den egna självtilliten och självbilden e. mobiliserar motkulturella strategier som förhindrar och bryter ner en fungerande, kommunikativ skolkultur på skolans villkor f. riskerar att inom givna, existerande ramar försämra elevernas framtida livschanser (Trondman & Bunar 2000, s 208) Eleverna som använder den avståndstagande motkulturella strategin skolkar, stör avsiktligt lektioner, söker konflikter med lärare och skolpersonal. De säger sig skita i vad alla andra tycker fast innerst inne menar de det inte, skriver Trondman (Trondman & Bunar 2000). 16

20 I en annan studie, utförd av Carina Petersson och Mats Trondman, som tas upp av Trondman och Bunar (2000), beskrivs begreppet skoltrötthet. Peterson och Trondman har följt ett antal tonårstjejer och deras avsikt har varit att studera skoltrötthet för att sociologiskt dekonstruera den, vilket för dem har inneburit att försöka synliggöra de sociala villkor och livssituationer som producerar uttrycket och samtidigt döljer de sammanhang och relationer som producerar det. Skoltrötthet blir därmed ett förrädiskt begrepp som alltför ofta tenderar att göra samhälleliga sammanhang och problem till personliga bekymmer för vilka de skoltrötta tjejerna till slut själva blir ansvariga. (Trondman & Bunar 2000, s 238) I studien skiljer Petersson och Trondman på två typer av skoltrötthet den stora skoltröttheten och den lilla skoltröttheten. I studien ger de exempel på dessa båda varianter och på en tredje som befinner sig mellan de båda. För det första har de skoltrötta tjejerna präglats av sina sociala ursprungserfarenheter vilka bidrar till att forma den socialt delade värld som får dem att tänka sig att, om de lyckas i skolan skulle de bli som Kajsa Hansson, rikemansbarnet som klär sig fint och är en av pluggisarna. Den egna självförståelsen längtar efter att få ett arbete och slippa tvånget att studera vidare. Skolan, säger den egna självförståelsen i enlighet med det egna sociala och kulturella ödet, är inte för såna som oss. Också Jeanettes mamma var skoltrött. Hon vet därför av egen erfarenhet hur det är och förstår situationen genom att inte bry sig om att dottern är skoltrött och skolkar. Förhoppningen är densamma som merparten av arbetarklassens medlemmar gett uttryck för i generationer. Nu finns inga arbeten för Anki och Jeanette och skolresultaten räcker inte för att gem den en plats på varken teoretiska eller yrkesförberedande gymnasieprogram. (Trondman & Bunar 2000, s 228) I de två skoltrötta flickornas sätt att hantera sin situation, skriver Petersson och Trondman, märks upproriska och utåtagerande handlingar respektive inåtvända och självutplånande handlingar. För det andra rymmer den stora skoltrötthetens väsen en social och existentiell ensamhet. En social ensamhet därför att merparten av tjejerna saknar eller har för få meningsfulla sociala kontakter särskilt om vi med meningsfulla kontakter avser sådana relationer som kan hjälpa tjejerna att förändra sin livssituation genom att bryta sina handlingsmönster. En existentiell ensamhet därför att vi starkt upplever att Anki, Jeanette och de andra tjejerna bär på och ofta ger uttryck för känslor av övergivenhet i relation till föräldrar, skola och vänner. De har inga vuxenauktoriteter eller kamrater med vilka de kan identifiera sig med att för att kunna bryta mönstret för skoltröttheten. De saknar en stödjande, tillitsskapande och mobiliserande tillhörighet. (Trondman & Bunar 2000, s 229) 17

Eva Lindström Ordförande för ESO

Eva Lindström Ordförande för ESO Förord Utbildningspolitiken är ett viktigt medel för att förändra samhället och förverkliga demokratin. Detta uttrycktes redan 1968 av Olof Palme på följande: Skolan är och förblir en nyckel till att avskaffa

Läs mer

Anders Böhlmark och Helena Holmlund. 20 år med förändringar i skolan: Vad har hänt med likvärdigheten?

Anders Böhlmark och Helena Holmlund. 20 år med förändringar i skolan: Vad har hänt med likvärdigheten? 20 Anders Böhlmark och Helena Holmlund 20 år med förändringar i skolan: Vad har hänt med likvärdigheten? Innehåll Förord Sammanfattning 1. Inledning 1 Studiens syfte och bidrag till kunskapsläget 3 Avgränsningar

Läs mer

Hur elever upplever betyg och bedömning i bild- och medieämnen en kvalitativ studie

Hur elever upplever betyg och bedömning i bild- och medieämnen en kvalitativ studie Hur elever upplever betyg och bedömning i bild- och medieämnen en kvalitativ studie Sofia Agronius & Eva Sjöberg Examensarbete 15 hp HT 07 Examensarbete på Lärarprogrammet, 180p Institutionen för estetiska

Läs mer

LIV OCH LÄRANDE I GYMNASIESKOLAN

LIV OCH LÄRANDE I GYMNASIESKOLAN LIV OCH LÄRANDE I GYMNASIESKOLAN En studie om elevers och lärares erfarenheter i en liten grupp på gymnasieskolans individuella program Martin Hugo School of Education and Communication Jönköping University

Läs mer

Specialpedagogisk verksamhet i en senmodern tid. Special education services in a late modern period

Specialpedagogisk verksamhet i en senmodern tid. Special education services in a late modern period Specialpedagogisk verksamhet i en senmodern tid En kritisk studie av gymnasieskolan och den specialpedagogiska praktikens sociala konsekvenser Special education services in a late modern period A critical

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14 Rätten till kunskap En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Skolinspektionens rapport 2010:14 Diarienummer 40-2009:2037 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning

Läs mer

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Beteckning: Akademin för Utbildning och Ekonomi För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Calle Dahlberg December 2010 Examensarbete

Läs mer

Specialpedagogiskt stöd i grundskolan

Specialpedagogiskt stöd i grundskolan IPD-rapport 2007:03 Specialpedagogiskt stöd i grundskolan omfattning, former och konsekvenser Joanna Giota Olof Lundborg Förord Under våren 2007 inledde Lärarnas Riksförbund och ledningsgruppen för UGUprojektet

Läs mer

God kvalitet i fritidshem

God kvalitet i fritidshem God kvalitet i fritidshem Grund för elevers lärande, utveckling och hälsa Carin Falkner Ann Ludvigsson Ett diskussionsunderlag framtaget för Kommission för ett socialt hållbart Malmö 13 augusti 2012 Författare

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Vad är kvalitet i förskolan?

Vad är kvalitet i förskolan? Institutionen för pedagogik Vad är kvalitet i förskolan? Intervjuundersökning av hur förskolans personal beskriver sin uppfattning av kvalitetsbegreppet Anna- Lena Karlsson & Birgitta Lindell Examensarbete

Läs mer

Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? Kunskapsöversikt om betydelsen av olika faktorer Sammanfattande analys

Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? Kunskapsöversikt om betydelsen av olika faktorer Sammanfattande analys Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? Kunskapsöversikt om betydelsen av olika faktorer Sammanfattande analys KUNSKAPSÖVERSIKT Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? Kunskapsöversikt om betydelsen

Läs mer

D-UPPSATS. Tid för reflektion

D-UPPSATS. Tid för reflektion D-UPPSATS 2008:113 Tid för reflektion en studie över att synliggöra och att bli medveten om sitt eget lärande Märtha Andersson Luleå tekniska universitet D-uppsats Svenska och lärande Institutionen för

Läs mer

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö EXAMENSARBETE 2009:006 En god lärandemiljö - vad innebär det och hur skapas en sådan? Tove Åström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var MITTUNIVERSITETET Institutionen för humaniora Svenska språket B Sommaren 2011 Helen Jonsson Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var En redovisning av vad elever och lärare tycker om placering

Läs mer

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö Övergripande granskningsrapport 2009:3 Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:3 Diarienummer 00-2008-474 Stockholm

Läs mer

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Allas rätt till kunskap Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Bryt sorteringen bryt klasskillnaderna i skolan... 4 Kunskap är makt -

Läs mer

vi lär barnen att ha fritid.

vi lär barnen att ha fritid. vi lär barnen att ha fritid. En kvalitativ studie om fritidspedagogens yrkesroll, arbetsuppgifter och yrkesval Jessica Wallin Examinator: Ann S. Pihlgren Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning

Läs mer

Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child?

Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child? Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child? Annica Eriksson Lill Persson Examensarbete: 15 hp Sektion: Lärarutbildningen Program: Speciallärarprogrammet/

Läs mer

EXAMENSARBETE. Tar pojkar och flickor lika stort utrymme i klassrummet?

EXAMENSARBETE. Tar pojkar och flickor lika stort utrymme i klassrummet? EXAMENSARBETE 2006:037 Tar pojkar och flickor lika stort utrymme i klassrummet? En studie kring hur utrymmet fördelas mellan könen i ämnet biologi Maria Thurfjell Marie Viklund Luleå tekniska universitet

Läs mer

Inkluderande undervisning vad kan man lära av forskningen?

Inkluderande undervisning vad kan man lära av forskningen? FoU skriftserie nr 3 Inkluderande undervisning vad kan man lära av forskningen? FÖRFATTARE Claes Nilholm, Malmö högskola Kerstin Göransson, Mälardalens högskola Forsknings- och utvecklingsrapport om Inkluderande

Läs mer

Decentralisering, skolval och fristående skolor: resultat och likvärdighet i svensk skola

Decentralisering, skolval och fristående skolor: resultat och likvärdighet i svensk skola Decentralisering, skolval och fristående skolor: resultat och likvärdighet i svensk skola Helena Holmlund Josefin Häggblom Erica Lindahl Sara Martinson Anna Sjögren Ulrika Vikman Björn Öckert RAPPORT 2014:25

Läs mer

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning Rapport 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Skolinspektionens rapport 2014:04 Diarienummer 2013:1536 Stockholm 2014 Foto: Monica

Läs mer

till viss del? En komparativ studie av Lpo 94 och Lgr 11 i ämnet idrott och hälsa. Författare: Emelie Sölgen & Marina Söderholm Rapport nr: 2011ht5025

till viss del? En komparativ studie av Lpo 94 och Lgr 11 i ämnet idrott och hälsa. Författare: Emelie Sölgen & Marina Söderholm Rapport nr: 2011ht5025 Rapport nr: 2011ht5025 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i utbildningsvetenskap inom allmänt utbildningsområde, 15 hp till viss del? En komparativ studie av Lpo

Läs mer

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer

Undervisningen i matematik utbildningens innehåll och ändamålsenlighet

Undervisningen i matematik utbildningens innehåll och ändamålsenlighet Kvalitetsgranskning Rapport 2009:5 Undervisningen i matematik utbildningens innehåll och ändamålsenlighet www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:5 Diarienummer 2008:553 Stockholm 2009 Foto:

Läs mer

VÄLJA ELLER HAMNA Det praktiska sinnet, familjers val och elevers spridning på grundskolor

VÄLJA ELLER HAMNA Det praktiska sinnet, familjers val och elevers spridning på grundskolor Charlotte Skawonius VÄLJA ELLER HAMNA Det praktiska sinnet, familjers val och elevers spridning på grundskolor Pedagogiska institutionen Stockholms universitet 2005 Akademisk avhandling för filosofie doktorsexamen

Läs mer

Vad innebär hälsa? Gymnasieelevers uppfattningar om hälsa samt deras bild av hälsa i skolämnet idrott och hälsa. Ulf Nilsson

Vad innebär hälsa? Gymnasieelevers uppfattningar om hälsa samt deras bild av hälsa i skolämnet idrott och hälsa. Ulf Nilsson Vad innebär hälsa? Gymnasieelevers uppfattningar om hälsa samt deras bild av hälsa i skolämnet idrott och hälsa Ulf Nilsson Examensarbete 2007 Pedagogik med didaktisk inriktning C Examensarbete vid Pedagogiska

Läs mer

Att inte följa den förväntade vägen

Att inte följa den förväntade vägen Att inte följa den förväntade vägen En studie om ungdomar utanför gymnasieskolan och om det kommunala uppföljningsansvaret Marianne Lundgren Jan Magnusson Rapport 3:2009 Kvalitetskriterier för FoU-rapporter

Läs mer

Örebro juni 2005 Helena och Maria

Örebro juni 2005 Helena och Maria FÖRORD Vi vill framföra ett varmt tack till alla som har stöttat oss i vårt arbete med denna uppsats. Ett stort tack till de lärare som tog sig tid för intervjuer som i sin tur gav oss en intressant analys

Läs mer