Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 5.1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 5.1"

Transkript

1 S Version Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 5.1 Kapitel 9 Trafiksäkerhet G L 6(1+0,1)

2 2

3 Innehåll 9. Trafiksäkerhet Olycksvärdering Kostnad för dödsfall Kostnad för svårt skadad Lindrigt skadad Kostnader för egendomsskador Olycksvärdering i långsiktiga kalkyler Internalisering av olyckskostnad Olycksvärdering för cykeltrafik... 7 Referenser Trafiksäkerhet 9.1 Olycksvärdering ASEK rekommenderar Trafikolyckor ska vid kortsiktiga analyser (mindre än 10 års kalkylperiod) värderas enligt tabell 9.1. Tabell 9.1. Olycksvärdering i kronor per skadad eller dödad i trafiken, 2010-års pris. Materiella kostnader inkl generellt momspåslag. Materiella Riskvärdering Totalt Dödsfall Svårt skadad Lindrigt skadad Egendomsskada

4 Trafikolyckor ska i långsiktiga analyser med en kalkylperiod på 40 år eller mer värderas enligt tabell 9.2. Tabell 9.2. Olycksvärdering, kronor per skadad eller dödad i trafiken i 2010-års pris. Materiella kostnader inkl generellt momspåslag. Materiella Riskvärdering Totalt Dödsfall Svårt skadad Lindrigt skadad Egendomsskada För analysen med en kalkylperiod på mer än 10 år men mindre än 40 år ska man använda olycksvärdena i tabell 9.1 uppräknade till långsiktiga priser enligt den metod som beskrivs i kapitel 4 (avsnitt 4.2, kontinuerlig uppräkning i modellverktyget eller användning av uppräkningsfaktor från tabell 4.3). Bakgrund och motivering Den samhällsekonomiska kostnaden för en trafikolycka består av dels en riskvärdering, som ska spegla kostnaden för olycksdrabbade individer på grund av förlust av liv eller hälsa, dels av materiella kostnader i form av kostnader för sjukvård, administration och skador på egendom samt produktionsbortfall på grund av sjukskrivning eller dödsfall. VSL är ett mått på nyttoförlusten i samhället på grund av förlusten av ett liv, i detta fall ett dödsfall på grund av en trafikolycka. Den riskreduktion som värderingen baseras på kan gälla en minskning av antalet dödsoffer i trafiken för en hel population, från t.ex. 5 stycken per personer och år till 4 stycken per personer och år vid given mängd trafik. Eftersom VSL bestäms av den marginella betalningsviljan är det beroende bl.a. av den initiala risknivå man utgår från vid värderingen av riskreduktionen. Att termen värde av statistiskt liv används beror på att VSL inte visar värdet av liv på individnivå (som är oändligt stort) utan den förändring av samhällets välfärd som blir resultatet om ytterligare en person, en anonym person vilken som helst, förolyckas i trafiken. Den genomsnittliga kostnaden per olycka består av en riskvärdering baserad på VSL samt materiella kostnader i form av kostnader för sjukvård, förlorat nettoproduktionsbortfall, egendomsskador och administration (SIKA 2002). Riskvärderingarna för olyckor med svårt eller lindrigt skadade1 har härletts från VSL med hjälp av ett så kallat Bush-index. Detta index utgår från att full fysisk aktivitet, fullständig rörlighet och bra sociala kontakter har vikten 1,0 och döden har vikten 0,0. En översättning av Bush s-index till svenska förhållanden gjordes Det resulterade i följande vikter; Död 250, Svårt skadad 41,5 och Lätt skadad 1. I tabell 9.3 visas dessa vikter omräknade till relativa termer, i förhållande till VSL. 1 Svår skada definieras som skada som kräver sluten vård. Lindrig skada kräver enbart öppen vård. 4

5 Tabell 9.3. Riskvärdering för svårt skadad och lindrigt skadad, i proportion till riskvärdering för dödsfall. Riskvärdering, andel av VSL Svårt skadad 16,6 % Lindrigt skadad 0,4 % VSL baseras numera huvudsakligen på resultat från studier baserade på SP-data.2 Tre större svenska CVM-studier3 av riskvärdering har gjorts på senare år (benämnda Örebro 2, Örebro 3 och Karlstad 1). I ASEK 4 togs ett förslag till nytt värde på ett statistiskt liv (riskvärdering) fram baserat på resultat från de aktuella svenska CVM-studierna (Hultkrantz och Svensson 2007). Hultkrantz och Svensson rekommenderar ett VSL-värde på 21 mkr (i 2006-års prisnivå) Kostnad för dödsfall Ett nytt riskvärde för ett dödsfall genom trafikolycka som togs fram i samband med ASEK4 uppgick till 21 miljoner kronor i prisnivå Riskvärderingen baseras på betalningsviljestudier och ska därmed räknas upp med såväl KPI som real BNP per capita. Mellan 2006 och 2010 har KPI ökat med 6,8 procent och real BNP per capita har minskat med 0,41 procent. Tillsammans ger detta en uppräkning med 6,35 procent. I den totala kostnaden för ett dödsfall ingår även materiella kostnader. Då det inte har gjorts någon ny skattning av de materiella kostnaderna för dödsfall har den gamla uppdaterats till aktuellt penningvärde med KPI. De materiella kostnaderna räknas upp med KPI med utgångspunkt i ASEK2 värdena i prisnivå KPI har mellan 1999 och 2010 ökat med 17,6 procent Kostnad för svårt skadad Svår skada definieras i detta sammanhang som en skada för vilken det krävs viss sluten vård. Riskvärderingen för en svårt skadad person har beräknats utifrån den svenska anpassningen av Bush s-index (se 9.3). Det innebär att riskvärderingen för en svårt skadad är 16,6 procent av VSL och alltså ca kronor. Eftersom ingen ny skattning av de materiella kostnaderna har gjorts har dessa endast uppdaterats med KPI. De materiella kostnaderna räknas upp med KPI med utgångspunkt i ASEK2 värdena i prisnivå KPI har mellan 1999 och 2010 ökat med 17,6 procent Lindrigt skadad Lindrig skada definieras i detta sammanhang som en skada för vilken det räcker med öppen vård. Riskvärderingen för en olycka som leder till en lindrig skada värderas inte längre enligt Bush s index. En studie av lindrigt skadade genomfördes i början av 1990-talet som resulterade i att riskvärderingen för lindrigt skadade höjdes från (enligt index) till kronor i 1993-års prisnivå. Riskvärderingen för lindriga skador har inte reviderats sedan dess. På grund av detta justeras i ASEK 4 inte riskvärdet utifrån det nya värdet på VSL. 2 SP står för Stated Preferences d v s uttalad betalningsvilja för hypotetiskt erbjudna nyttigheter. 3 CVM står för Contingent Valuation Method och är en undersökningsmetod som går ut på att genom enkätundersökning eller intervjuer ta reda på individers betalningsvilja för en viss nyttighet som de hypotetiskt sett får tillgång till. 5

6 Det gamla värdet uppdateras nu med KPI och real BNP per capita (eftersom riskvärdet grundas på betalningsvilja, se avsnitt 4.4). Värderingen från 1993 räknas upp med KPI och real BNP per capita, på 24,8 procent respektive 46,4 procent. Tillsammans 82,7 procent. De materiella kostnaderna räknas upp med KPI med utgångspunkt i ASEK2 värdena i prisnivå KPI har mellan 1999 och 2010 ökat med 17,6 procent Kostnader för egendomsskador Ingen ny uppskattning av egendomsskadekostnaderna har gjorts. De tidigare kostnaderna har uppdaterats med KPI. De materiella kostnaderna räknas upp med KPI med utgångspunkt i ASEK2 värdena i prisnivå KPI har mellan 1999 och 2010 ökat med 17,6 procent Olycksvärdering i långsiktiga kalkyler I avsnitt 4.3 konstaterades att det finns ett välbelagt positivt samband mellan betalningsviljebaserade kalkylvärden och ekonomisk tillväxt. De betalningsviljebaserade kalkylvärdena ska därför räknas upp med real BNP/capita under kalkylperioden, vilket enligt prognosen är 1,8 procent per år. Baserat på förväntad årlig tillväxt i BNP/capita fram till 2050 innebär detta vid en 40-årig kalkylperiod en uppräkningsfaktor på 1,34 om analysen görs i annat verktyg än Samkalk. Vid andra kalkylperioder se avsnitt 4.3 för aktuell uppräkningsfaktor. 9.2 Internalisering av olyckskostnad ASEK rekommenderar Andelen intern olyckskostnad sätts till noll för samtliga trafik- och fordonsslag. Olyckskostnaden behandlas alltså som en externalitet vilket också är i linje med HEATCO:s rekommendationer. Bakgrund och syfte En fråga av betydelse vid tillämpning av transportsektorns samhällsekonomiska analysmodeller är hur stor andel av olyckskostnaden som är intern respektive extern (VTI 2002, Jansson 2007). Detta har betydelse bland annat vid värdering av nyttoeffekter för överflyttad eller nygenererad trafik. Om olyckskostnaden (delvis) är intern innebär det att den beaktas av individer vid väg- och färdmedelsval vilket i sin tur innebär att den påverkar individens generaliserade transportkostnad4 och konsumentöverskott. Förändringen av konsumentöverskottet för nytillkomna och överflyttade resenärer, på grund av en sänkning av reskostnaden, är mindre än den aktuella reskostnadssänkningen. Den skattas genom tillämpning av the-rule-of-thehalf, d.v.s. genom att ta halva kostnadssänkningen. Om en kostnad är intern och påverkar konsumentöverskottet, så består alltså nyttoförändringen av en kostnadssänkning av endast halva kostnadssänkningen för tillkommande och överflyttad trafik. Om en kostnad däremot 4 Generaliserad transport- eller reskostnad är den totala kostnaden i såväl pengar som reala uppoffringar i form av restid, brist på komfort och att vara utsatt för olycksrisk. 6

7 är externa, det vill säga den drabbar andra individer än trafikanterna, så är nyttan av en kostnadssänkning alltid lika med hela kostnadssänkningen. Frågan om intern och extern olyckskostnad kan därför ha viss betydelse för beräkningen av det samhällsekonomiska kalkylresultatet. HEATCO rekommenderar att olyckskostnaden behandlas som en externalitet. Detta är ett huvudskäl till varför ASEK 5 rekommenderar att andelen intern olyckskostnad sätts till noll för samtliga trafik- och fordonsslag. Andra, mer praktiska skäl, är att det är problematiskt att införa en intern olyckskostnad i modellerna eftersom detta visat sig orsaka problem med andra beräkningar, samt att storleken på olyckskostnadens eventuella interna andel är osäker. 9.3 Olycksvärdering för cykeltrafik ASEK rekommenderar Att använda en olycksriskreduktion på 40 procent när cyklister separeras från motorfordon. På varje miljon kilometer cykeltrafikarbete inträffar 2,5 olyckor. Genomsnittskostnaden för en skadad cyklist sätts till 1 mnkr vid kortsiktiga analyser. Vid långsiktiga analyser används formeln 0,8 mnkr * uppräkningsfaktor + 0,2 mnkr Bakgrund och syfte Det finns kunskapsluckor på området cyklisternas trafiksäkerhet avseende olika vägmiljöer. Hur stor blir trafiksäkerhetsförbättring när man flyttar cykeltrafiken från blandtrafik (cykling tillsammans med andra motorfordon) till en separerad cykelväg? För att överbygga denna kunskapslucka måste olyckorna skattas utifrån var de sker: olycksskattningarna på cykelväg/fält ska härstamma från olyckor som inträffar på cykelväg/fält och olycksskattningarna i blandtrafik ska härstamma från olyckor som inträffar i blandtrafik. När olycksvärderingarna inte kan härledas från om olyckorna sker på cykelfält, cykelbana eller blandtrafik kan vi inte finna svaren på kärnfrågan: vad blir trafiksäkerhetsförbättringen när man flyttar cyklisterna från blandtrafik till cykelfält eller till en cykelbana? Om överflyttning sker från biltransporter eller kollektivtrafik till gång och cykel leder detta till färre personskador? Något sådant samband hittas inte i Elvik et al. (1997) eller Elvik (1998). Gångbana och cykelbana/cykelfält med säkra korsningar minskar sannolikt antalet trafikolyckor för fotgängare och cyklister. För att undvika en överskattning av eventuella fördelar har Saelensminde (2004) utgått från att antalet trafikolyckor med personskador kommer att förbli oförändrat på grund av ökade gång- och cykeltrafikanter när man bygger gång - och cykelvägar. En annan norsk empirisk skattning visar att risken för att cyklister skadas svårt eller omkommer reduceras med 4 procent om man flyttar cyklisterna till cykelbanor och med 35 7

8 procent om man flyttar dem till cykelfält (Erke, Elvik, 2006). När det gäller risk för olycka vid förflyttning med cykel finns grova bedömningar av längden på förflyttningen från RES Uppskattningsvis rör det sig om cirka 2 miljarder km. Utifrån dessa uppgifter och antal olyckor bedöms risken till 2,5 skadefall per miljon personkm på cykel. VTI (2011) anger att förflyttning till fots eller på cykel har en skadekvot som är ggr högre än den man har som bilist. I Trafikverkets effektkatalog anges att en fallolycka för cyklist i genomsnitt kostar 0,54 mnkr utryckt i 2006 års prisnivå. Ser man till prisnivå i 2010 och räknar på hela mängden skadade cyklister enligt STRADAsjukvård så blir genomsnittskostnaden för skadad cyklist 1 mnkr. Betalningsvilja för riskreduktion står för den största delen 5. De betalningsviljebaserade kalkylvärdena ska räknas upp med real BNP/capita under kalkylperioden. Baserat på förväntad årlig tillväxt i BNP/capita har en rad uppräkningsfaktorer tagits fram (se avsnitt 4.3). Vid analyser med en tidshorisont på 10 år eller längre ska dessa tillämpas genom att den kortsiktiga värderingen räknas upp på följande sätt: 0,8 mnkr * uppräkningsfaktor + 0,2 mnkr. Vid analyser med kalkylperiod 40 år eller längre innebär detta en värdering på 0,8 mnkr * 1,34 + 0,2 mnkr = 1,27 mnkr. Tabell 9.4. Trafiksäkerhet, kostnad kr per olycka och genomsnitt risk per miljoner kilometer trafikarbete. Prisnivå Olyckskostnad, kort sikt kr Olyckskostnad, lång sikt 0,8 mnkr*uppräkningsfaktorn + 0,2 mnkr Genomsnittlig risk 2,5 Referenser Erke, A. och Elvik, R. (2006) Effektkatalog for trafikksikkerhetstiltak. Oslo: Transportøkonomiskt institutt. Rapport 851/2006. Elvik, R., Mysen Borger, A. och Vaa, T. (1997) Trafikksikkerhetshåndbok: oversikt over virkninger, kostnader og offentlige ansvarsforhold for 124 trafikksikkerhetstiltak. Oslo: Transportøkonomiskt institutt. Elvik, R. (1998) Opplegg for konsekvensanalyser av tiltak for gående og syklende. Forprosjekt., Transportøkonomisk institutt, TØI notat 1103/1998, Oslo, Norge Transportøkonomisk institutt, TØI notat 1103/1998, Oslo, Norge Hultkrantz, L. och M. Svensson, (2007), Värdering av trafiksäkerhet, vad visar forskningen, PM , ESI, Örebro universitet. Jansson, J-O, (2007), Internt PM, Vägverket. 5 Enligt expertbedömning av Östen Johansson, Trafikverket utgörs ungefär 80 procent av betalningsvilja för riskreduktion. 8

9 Sælensminde, K. (2004) Cost benefit analyses of walking and cycling track networks taking into account insecurity, health effects and external costs of motorized traffic Transportation Research Part A 38 (2004). SIKA (2002a), Översyn av samhällsekonomiska metoder och kalkylvärden på transportområdet. SIKA Rapport 2002:4. VTI (2002), Andelen intern olyckskostnad. Underlagsrapport, version 2.3, VTI, augusti 2002 VTI (2011), Skadade fotgängare. Fokus på drift och underhåll vid analys av sjukhusrapporterade skadade i STRADA, VTI rapport 705 9

Ökad folkhälsa genom kollektivtrafikens fördubblingsprojekt

Ökad folkhälsa genom kollektivtrafikens fördubblingsprojekt RAPPORT 2012:62 VERSION 1.0 Ökad folkhälsa genom kollektivtrafikens fördubblingsprojekt Kunskaps- och metodstöd för kollektivtrafikens hälsoeffekter Dokumentinformation Titel: Ökad folkhälsa genom kollektivtrafikens

Läs mer

2005:5. Den samhällsekonomiska kalkylen. en introduktion för den nyfikne. SIKA Rapport

2005:5. Den samhällsekonomiska kalkylen. en introduktion för den nyfikne. SIKA Rapport SIKA Rapport 2005:5 Den samhällsekonomiska kalkylen en introduktion för den nyfikne Den samhällsekonomiska kalkylen En introduktion för den nyfikne Innehåll 5 Inledning 6 Introduktion till samhällsekonomiska

Läs mer

Producentöverskottet ex ante, ex post

Producentöverskottet ex ante, ex post Thesis 247 Producentöverskottet ex ante, ex post Fallstudie av Blekinge kustbanas elektrifiering Anders Bondemark Trafik och Väg Institutionen för Teknik och Samhälle Lunds Tekniska Högskola Lunds Universitet

Läs mer

Jämställdhet i prognoser, kalkyler och konsekvensbeskrivningar. WSP Analys & Strategi rapport 2007:12. Analys & Strategi

Jämställdhet i prognoser, kalkyler och konsekvensbeskrivningar. WSP Analys & Strategi rapport 2007:12. Analys & Strategi Jämställdhet i prognoser, kalkyler och konsekvensbeskrivningar WSP Analys & Strategi rapport 2007:12 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom

Läs mer

Överflyttningspotential för person- och godstransporter för att minska transportsektorns koldioxidutsläpp

Överflyttningspotential för person- och godstransporter för att minska transportsektorns koldioxidutsläpp TRAFFIC AB RAPPORT 2008:60 VERSION 1.0 Överflyttningspotential för person- och godstransporter för att minska transportsektorns koldioxidutsläpp åtgärder inom Mobility Management, effektivare kollektivtrafik

Läs mer

Långsiktig hållbarhet i samlade effektbedömningar

Långsiktig hållbarhet i samlade effektbedömningar TRAFFIC AB PM 2012:19 VERSION 1.1 Långsiktig hållbarhet i samlade effektbedömningar Dokumentinformation Titel: Långsiktig hållbarhet i samlade effektbedömningar Serie nr: 2012:19 Projektnr: 11192 Författare:

Läs mer

Uppföljning av de transportpolitiska målen. Rapport 2013:4

Uppföljning av de transportpolitiska målen. Rapport 2013:4 Uppföljning av de transportpolitiska målen Rapport 2013:4 Uppföljning av de transportpolitiska målen Rapport 2013:4 Trafikanalys Adress: Sveavägen 90 113 59 Stockholm Telefon: 010 414 42 00 Fax: 010 414

Läs mer

Fler äldre bilförare i trafiken färre olyckor per individ?

Fler äldre bilförare i trafiken färre olyckor per individ? VTI notat 6 23 VTI notat 6-23 Fler äldre bilförare i trafiken färre olyckor per individ? Författare FoU-enhet Projektnummer 4454 Projektnamn Uppdragsgivare Per Henriksson och Liisa Hakamies- Blomqvist

Läs mer

Samhällets kostnader för fallolyckor. Resultat

Samhällets kostnader för fallolyckor. Resultat Samhällets kostnader för fallolyckor Resultat 2 MSB:s kontaktperson: Linda Ryen, 010-240 56 64 Publikationsnummer MSB 0197-10 ISBN 978-91-7383-096-6 3 Förord Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Läs mer

Hur mycket cyklas det i din kommun?

Hur mycket cyklas det i din kommun? Hur mycket cyklas det i din kommun? Rekommendationer för uppföljning av målen om en ökad cykeltrafik med hjälp av resvaneundersökningar och cykelräkningar Titel: Hur mycket cyklas det i din kommun? Publikationsnummer:

Läs mer

RAPPORT. Reseavdrag och slopad förmånsbeskattningen av kollektivtrafikbiljetter Effektiva styrmedel som ger önskad effekt?

RAPPORT. Reseavdrag och slopad förmånsbeskattningen av kollektivtrafikbiljetter Effektiva styrmedel som ger önskad effekt? RAPPORT Reseavdrag och slopad förmånsbeskattningen av kollektivtrafikbiljetter Effektiva styrmedel som ger önskad effekt? 2012-11-14 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi

Läs mer

Förslag till nationell handlingsplan för säkerhetsfrämjande arbete för äldre personer

Förslag till nationell handlingsplan för säkerhetsfrämjande arbete för äldre personer Förslag till nationell handlingsplan för säkerhetsfrämjande arbete för äldre personer Fokus på fall-, trafik-, brand- och drunkningsolyckor, självmord samt våld och andra brottsliga handlingar 2011 Du

Läs mer

Välj välfärden vi har råd!

Välj välfärden vi har råd! Välj välfärden vi har råd! Välj välfärden - vi har råd! Rapport av Torbjörn Dalin och Thomas Berglund Kommunal 2014 Innehållsförteckning Inledning... 4 Den framtida befolkningsutvecklingen... 6 Tidigare

Läs mer

Mer cykeltrafik på säkrare vägar

Mer cykeltrafik på säkrare vägar Slutrapport 24 juni 2003 Mer cykeltrafik på säkrare vägar Uppföljning av Vägverkets Nationella strategi, avsiktsförklaring och handlingsplan Krister Spolander Consulting krister@spolander.se +46 8 720

Läs mer

LASTBILARNA - MYCKET KOLDIOXID I LASTEN

LASTBILARNA - MYCKET KOLDIOXID I LASTEN LASTBILARNA - MYCKET KOLDIOXID I LASTEN NÅGRA ORDFÖRKLARINGAR I transportsektorn används flera begrepp för att beskriva transporternas omfattning. Varje begrepp har sin egen betydelse och det är viktigt

Läs mer

OM ALKOHOLENS KOSTNADER OCH HÄLSOEFFEKTER I SVERIGE 2002

OM ALKOHOLENS KOSTNADER OCH HÄLSOEFFEKTER I SVERIGE 2002 TILL VILKET PRIS? OM ALKOHOLENS KOSTNADER OCH HÄLSOEFFEKTER I SVERIGE 2002 Johan Jarl Pia Johansson Antonina Eriksson Mimmi Eriksson Ulf-G. Gerdtham Örjan Hemström Klara Hradilova Selin Mats Ramstedt SoRAD

Läs mer

Fara på taken. svar på frågor om retroaktiva krav på taksäkerhet och obligatorisk besiktning av taksäkerhetsanordningar

Fara på taken. svar på frågor om retroaktiva krav på taksäkerhet och obligatorisk besiktning av taksäkerhetsanordningar Rapport 2011:7 REGERINGSUPPDRAG Fara på taken svar på frågor om retroaktiva krav på taksäkerhet och obligatorisk besiktning av taksäkerhetsanordningar Fara på taken svar på frågor om retroaktiva krav

Läs mer

Samhällskostnader för hudcancer samt en jämförelse med kostnaderna för vägtrafikolyckor

Samhällskostnader för hudcancer samt en jämförelse med kostnaderna för vägtrafikolyckor Samhällskostnader för hudcancer samt en jämförelse med kostnaderna för vägtrafikolyckor Gustav Tinghög Ingrid Synnerstad Per Carlsson Inger Rosdahl CMT Rapport 2007:5 Omslag och layout: Sussanne A. Larsson

Läs mer

Åtgärder för att begränsa den svarta marknaden i Sverige

Åtgärder för att begränsa den svarta marknaden i Sverige Åtgärder för att begränsa den svarta marknaden i Sverige Nationalekonomiska institutionen Karl-Magnus Dahlén Handledare: Åsa Hansson D-Uppsats 15 hp Sammanfattning Jag har i denna uppsats analyserat ett

Läs mer

Minimikrav "Enkel SEB utan beräknad NNK"

Minimikrav Enkel SEB utan beräknad NNK Enkel SEB utan NNK Minimikrav "Enkel SEB utan beräknad NNK" Enkel SEB ska tas fram då flera alternativ för att uppfylla samma syfte utreds. En sådan SEB tas fram för varje alternativ. Detta dokument visar

Läs mer

FÖREBYGGA eller BOTA CDUST. Om kostnadseffektiva sjukdomsförebyggande metoder i hälso- och sjukvård

FÖREBYGGA eller BOTA CDUST. Om kostnadseffektiva sjukdomsförebyggande metoder i hälso- och sjukvård FÖREBYGGA eller BOTA CDUST. Om kostnadseffektiva sjukdomsförebyggande metoder i hälso- och sjukvård Redaktionen Lars Hagberg Samhällsmedicinska enheten Örebro läns landsting 019-602 58 00 lars.hagberg@orebroll.se

Läs mer

2010:26. Kostnads- och konsekvensanalys av lagförslaget om bristande tillgänglighet

2010:26. Kostnads- och konsekvensanalys av lagförslaget om bristande tillgänglighet 2010:26 Kostnads- och konsekvensanalys av lagförslaget om bristande tillgänglighet MISSIV DATUM DIARIENR 2010-11-15 2010/105-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-06-03 IJ2010/1005/DISK Regeringen Integrations-

Läs mer

Sveriges trafiksäkerhet i ett 100-årigt perspektiv

Sveriges trafiksäkerhet i ett 100-årigt perspektiv 1 (9) Sveriges trafiksäkerhet i ett 100-årigt perspektiv Ulf Brüde (f.d. trafiksäkerhetsforskare på VTI) Ett förskräckligt år År 1911 var ett fasansfullt år vad gäller svensk trafiksäkerhet. Hela 148 personer

Läs mer

DET LÖNAR SIG II ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I EN ANALYS AV ARBETSMARKNADSPROJEKTS SAMHÄLLSEKONOMISKA LÖNSAMHET

DET LÖNAR SIG II ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I EN ANALYS AV ARBETSMARKNADSPROJEKTS SAMHÄLLSEKONOMISKA LÖNSAMHET TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden DET LÖNAR SIG II EN ANALYS AV ARBETSMARKNADSPROJEKTS SAMHÄLLSEKONOMISKA LÖNSAMHET Skrift från Temagruppen Unga i arbetslivet 2012:7

Läs mer

Trafiksäkra staden. handbok för ett målinriktat kommunalt trafiksäkerhetsprogram

Trafiksäkra staden. handbok för ett målinriktat kommunalt trafiksäkerhetsprogram trast fördjupning Trafiksäkra staden handbok för ett målinriktat kommunalt trafiksäkerhetsprogram Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Trafikverket 781 89 Borlänge ISBN: 978-91-7164-979-9 Sveriges

Läs mer

Finns det något samband mellan sjukintygets kvalitet och sjukfrånvaro?

Finns det något samband mellan sjukintygets kvalitet och sjukfrånvaro? Finns det något samband mellan sjukintygets kvalitet och sjukfrånvaro? Per Johansson Martin Nilsson RAPPORT 2008:27 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut under

Läs mer

Intelligenta försäkringar för person- och lastbilar

Intelligenta försäkringar för person- och lastbilar VTI rapport 561 Utgivningsår 2006 www.vti.se/publikationer Intelligenta försäkringar för person- och lastbilar Sara Arvidsson Omar Bagdadi Jan-Erik Nilsson Utgivare: Publikation: VTI rapport 561 Utgivningsår:

Läs mer

Rätt fart i staden Hastighetsnivåer i en attraktiv stad

Rätt fart i staden Hastighetsnivåer i en attraktiv stad Rätt fart i staden Hastighetsnivåer i en attraktiv stad Rätt fart i staden Handbok för hastighetsnivåer i en attraktiv stad December 2008 2 Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

Figur 4-17 Färdmedelsfördelning idag i Tyresö kommun (övre bilden) och för prognosticerad trafikökning fram till år 2030 (nedre bilden).

Figur 4-17 Färdmedelsfördelning idag i Tyresö kommun (övre bilden) och för prognosticerad trafikökning fram till år 2030 (nedre bilden). 55 Sammanfattning Prognosen för trafikutvecklingen fram till år 2030 pekar på att en större andel av den trafik som alstras av befolkningsutvecklingen kommer att ske med kollektivtrafik jämfört med de

Läs mer

RR 17 NEDSKRIVNINGAR. REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring

RR 17 NEDSKRIVNINGAR. REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring RR 17 NEDSKRIVNINGAR REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring SAMMANFATTNING 1. Denna rekommendation (RR 17) anger hur en nedskrivning av värdet på en tillgång skall beräknas och redovisas samt vilken

Läs mer