Väg 13, Ystad Ängelholm, delen Hedeskoga Sövestad, gång- och cykelväg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Väg 13, Ystad Ängelholm, delen Hedeskoga Sövestad, gång- och cykelväg"

Transkript

1 GRANSKNINGSHANDLING Väg 13, Ystad Ängelholm, delen Hedeskoga Sövestad, gång- och cykelväg Ystad kommun, Skåne län Vägplanbeskrivning, Projektnummer:

2 Trafikverket Postadress: Björkhemsvägen 17, , Kristianstad E-post: Telefon: Dokumenttitel: Väg 13, Ystad Ängelholm, delen Hedeskoga Sövestad, gång- och cykelväg Författare: Niklas Ruijsenaars Dokumentdatum: Ärendenummer: TRV 2015/16714 Version: 1.0 Kontaktperson: Nina Hydbom Drennan Uppdragsansvarig: Oscar Otterhag, ÅF Infrastructure 2

3 Innehåll SAMMANFATTNING 6 1. BESKRIVNING AV PROJEKTET, DESS BAKGRUND, ÄNDAMÅL OCH PROJEKTMÅL Planläggningsprocessen Bakgrund Åtgärdsvalsstudie Ändamål och projektmål Geografisk avgränsning Eventuellt beslut om tillåtlighet enligt 17 kap. miljöbalken MILJÖBESKRIVNING FÖRUTSÄTTNINGAR Väg och trafik 11 Vägnät, standard och trafik 11 Trafikmängder och trafikprognos 11 Trafiksäkerhet 13 Kollektivtrafik 14 Oskyddade trafikanter Markanvändning Gällande planer Översiktsplan Detaljplaner Landskapet Boendemiljö Naturmiljö Kulturmiljö Naturresurser Rekreation och friluftsliv 21 3

4 3.10. Byggnadstekniska förutsättningar 21 Ledningar 21 Geotekniska förhållanden PÅVERKAN PÅ NATURA 2000-OMRÅDEN OCH ANDRA RIKSINTRESSEN DEN PLANERADE VÄGENS LOKALISERING OCH UTFORMNING MED MOTIV Val av lokalisering Val av utformning Gestaltning EFFEKTER OCH KONSEKVENSER AV PROJEKTET Trafik och användargrupper Lokalsamhälle och regional utveckling Miljö och hälsa 29 Landskapsbild 29 Naturmiljö 29 Kulturmiljö 30 Rekreation och friluftsliv 30 Naturresurser 30 Boendemiljö 31 Risk farligt gods Påverkan under byggnadstiden SAMLAD BEDÖMNING ÖVERENSSTÄMMELSE MED MILJÖBALKENS ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER, MILJÖKVALITETSNORMER OCH BESTÄMMELSER OM HUSHÅLLNING MED MARK OCH VATTENOMRÅDEN Miljöbalkens allmänna hänsynsregler Miljökvalitetsnormer MARKANSPRÅK OCH PÅGÅENDE MARKANVÄNDNING Vägområde för allmän väg Vägområde inom detaljplan Vägområde för allmän väg med inskränkt vägrätt 33 4

5 9.4. Område med tillfällig nyttjanderätt Förändringar av väghållningsområde Förändring av allmän väg FORTSATT ARBETE GENOMFÖRANDE OCH FINANSIERING Formell hantering Genomförande Kommunal planering Tillstånd och dispenser Finansiering UNDERLAGSMATERIAL OCH KÄLLOR 36 5

6 Sammanfattning Idag saknas en gång- och cykelväg längs väg 13 mellan Hedeskoga och Sövestad i Ystad kommun. I nuläget är oskyddade trafikanter hänvisade till att färdas i blandtrafik i ogynnsamma förhållanden. Målet med projektet är att öka tillgänglighet, framkomlighet och trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter på aktuell sträckning samt öka tillgängligheten till kollektivtrafiken och hållplatser avsedda för skolskjuts. Den geografiska avgränsningen utgörs av Vetegatan i Hedeskoga samt Sövestads skola och Brantebacksvägen i Sövestad utmed väg 13, en sträcka på ca 6 km. Vägplaneområdet är något mindre än utredningsområdet, från Vetegatans norra del till Byabacksvägens södra del. Med anledning av att det endast är inom detta område som ny mark måste tas i anspråk eftersom befintliga gång- och cykelmöjligheter finns på resten av sträckan. Hedeskoga och Sövestad hade år invånare respektive 386 invånare. Barn i Hedeskoga samt Bromma och Bussjö (mellan Hedeskoga och Sövestad utmed väg 13) går i skolan i Sövestad och är beroende av kollektivtrafik och särskild skolskjuts för att komma till skolan och andra målpunkter. Hedeskoga och Sövestad saknar exempelvis både dagligvaruhandel och vårdcentraler vilket gör att resor till exempelvis Ystad, som ligger ca 1 km söder om utredningsområdet, blir ett måste. Utredningsområdet berörs av riksintresse för kust och skärgård, kulturmiljövård samt naturvård enligt 3 och 4 kap miljöbalken, i övrigt förekommer inga Natura områden eller naturreservat. Längs aktuell väg finns ett antal kända fornlämningar och en arkeologisk utredning steg 2 har genomförts. Inom ett av områdena påträffades under mark dolda förhistoriska lämningar av boplatskaraktär. Då åtgärder föreslås inom detta område krävs länsstyrelsens tillstånd med tillhörande krav på arkeologisk förundersökning. Generella biotopskydd förekommer inom vägplaneområdet. Stenar i odlingsröset och stenmurarna vid sektionerna 0/750 respektive 1/825, 2/030 och 2/325 som påverkas av gång- och cykelvägen föreslås lyftas upp på befintlig mur eller röse och förstärka karaktären av denna. Åtgärden bedöms inte innebära någon negativ konsekvens för de miljöer som är knutna till stenmurarna eller odlingsröset. Då är intrånget är relativt litet i förhållande till stenmurarnas eller rösets totala volym. Samrådshandlingen föreslår en gång- och cykelväg på väg 13 västra sida. Gång- och cykelvägen föreslås bli 2,5 meter bred med skiljeremsa på minst 2 meter som vid vissa sektioner kan bli bredare på grund av lokala förutsättningar. De planerade åtgärderna kräver intrång i odlingsmark. Intrånget blir något större då skiljeremsan mellan väg 13 och gång- och cykelvägen längs stora delar av sträckan görs bredare än de 2 meter som är minsta tillåtna bredd. Den bredare skiljeremsan motiveras med att den ökar trafiksäkerhet och trygghet samt möjliggör bevarande av befintliga diken, vilket skapa goda förutsättningar för avvattning och gestaltning. Effekten av åtgärden är att en säkrare trafikmiljö skapas. Tillgänglighet, framkomlighet och trafiksäkerhet kommer öka för oskyddade trafikanterna samt tillgängligheten till hållplatser kommer förbättras. 6

7 1. Beskrivning av projektet, dess bakgrund, ändamål och projektmål 1.1. Planläggningsprocessen Ett vägprojekt ska planeras enligt en särskild planläggningsprocess som styrs av lagar och som slutligen leder fram till en vägplan. I planläggningsprocessen utreds var och hur vägen ska byggas. Hur lång tid det tar att få fram svaren beror på projektets storlek, hur många undersökningar som krävs, om det finns alternativa sträckningar, vilken budget som finns och vad de berörda tycker. I början av planläggningen tar Trafikverket fram ett underlag som beskriver hur projektet kan påverka miljön. Länsstyrelsen beslutar sedan om projektet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. I så fall ska en miljökonsekvensbeskrivning tas fram till vägplanen, där Trafikverket beskriver projektets miljöpåverkan och föreslår försiktighets- och skyddsåtgärder. I annat fall ska en miljöbeskrivning tas fram. För aktuellt projekt har länsstyrelsen beslutat, utifrån framtaget samrådsunderlag, att projektet inte antas medföra betydande miljöpåverkan. Därför har det tagits fram en miljöbeskrivning som ingår i denna vägplanebeskrivning. Samråd är viktigt under hela planläggningen. Det innebär att Trafikverket tar kontakt och för dialoger med andra myndigheter, organisationer och berörd allmänhet för att Trafikverket ska få deras synpunkter och kunskap. Synpunkterna som kommer in under samråd sammanställs i en samrådsredogörelse. Planen hålls tillgänglig för granskning så att de som berörs kan lämna synpunkter innan Trafikverket gör den färdig. När planen är fastställd följer en överklagandetid innan planen vinner laga kraft, se Figur 1 för vägplaneprocessen. Figur 1 Vägplaneprocessen 1.2. Bakgrund I dagsläget är oskyddade trafikanter hänvisade att färdas i blandtrafik då separat gångoch cykelväg samt vägren saknas mellan Hedeskoga och Sövestad i Ystad kommun. På grund av gällande hastighetsbegränsning, utformning och trafikflöden är detta en ogynnsam miljö. Barn i Hedeskoga samt Bromma och Bussjö (mellan Hedeskoga och Sövestad utmed väg 13) går i skola i Sövestad och är i dagsläget beroende av 7

8 kollektivtrafik och särskild skolskjuts för att komma till skolan och andra målpunkter. Hedeskoga och Sövestad saknar exempelvis både dagligvaruhandel och vårdcentraler vilket gör att resor till exempelvis Ystad, som ligger ca 1 km söder om utredningsområdet, blir ett måste. Ystad har god tillgång till service, bra tågförbindelser samt arbetsmöjligheter Åtgärdsvalsstudie Aktuellt projekt påbörjades under den tidigare planeringsprocessen som bestod i framtagandet av förstudie, vägutredning och arbetsplan. För aktuellt projekt färdigställdes aldrig förstudien istället togs en förenklad åtgärdsvalsstudie fram Åtgärdsvalsstudien, daterad , rekommenderade åtgärden: separerad gångoch cykelväg på västra sidan om väg 13. Trafikverket arbetar efter en strategi som kallas fyrstegsprincipen, vilket är en åtgärdsanalys som leder till att hitta den bästa åtgärden för att fylla ett behov. Analysen görs stegvis och ibland kan en kombination av olika åtgärder vara effektivt. 1. Åtgärder som kan påverka transportbehovet och val av transportsätt 2. Åtgärder som ger effektivare utnyttjande av befintligt vägnät och fordon 3. Begränsade ombyggnadsåtgärder 4. Nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder I tidigare skeden har åtgärder i steg 1 och 2 setts över. Då dessa åtgärder inte bedömts uppfylla projektmålen hanterade samrådsunderlaget ombyggnadsåtgärder utmed väg 13, som räknas som steg 4-åtgärder och kräver ett fastställande i enlighet med vägplan. Åtgärder enligt steg 2, exempelvis bymiljöväg, föreslogs i samrådsunderlaget som en del i förslag till åtgärd. Tidigare utredningar har kommit fram till att sträckning längs väg 13 är den genaste vägen mellan orterna, vilket är att föredra framför eventuellt alternativa sträckningar i landskapet Ändamål och projektmål Ystad kommuns lokala mål är att arbeta för friskare luft genom att minska luftutsläpp av föroreningar, vilket ett minskande bilanvändande kan bidra till. Detta kan uppnås genom att säkerställa en attraktiv cykeltrafik. Ytterligare ett lokalt mål är att utveckla ett fungerade cykelnät och öka möjligheten för rekreationscykling, cykelturism. Cykelvägarna ska anpassas till grönstrukturen i omgivningen samt att trafiksäkerhetsoch jämställdhetsaspekter ska beaktas. Vidare är följande projektmål identifierade: Ökad tillgänglighet och framkomlighet för oskyddade trafikanter Ökad tillgänglighet till kollektivtrafiken och hållplatser avsedda för skolskjuts Ökad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter 8

9 1.5. Geografisk avgränsning Den geografiska avgränsningen för projektet utgörs av Vetegatan i Hedeskoga och Sövestads skola och Brantebacksvägen i Sövestad. Hedeskoga är beläget drygt en kilometer norr om Ystads utkant medan Sövestad ligger ytterligare 5,5 km norrut. Utredningsområdet för projektet följer väg 13 sträckning och är omkring 6 km långt, se Figur 2. Dock finns redan befintlig gång- och cykelväg vid Fårabacksvägen i Sövestad, inom utredningsområdet, som leder till Sövestad skola. Vägplaneområdet för projektet är något mindre än utredningsområdet, från Vetegatans norra del till Byabacksvägens södra del, med anledning av att det endast är inom detta område som ny mark måste tas i anspråk, se Figur 3 för gator och vägars lokalisering. Influensområdet innefattar de boende och målpunkter som finns längs väg 13 i utredningsområdets närhet. Figur 2 Översiktskarta, utredningsområde markerat med röd streckad linje. 9

10 Figur 3 Översiktskarta med vägnamn 1.6. Eventuellt beslut om tillåtlighet enligt 17 kap. miljöbalken Prövning om tillåtlighet är inte aktuellt i detta projekt. 10

11 2. Miljöbeskrivning Under våren 2015 togs ett samrådsunderlag fram för aktuellt projekt. Med detta som underlag beslutade länsstyrelsen att projektet inte antas medföra betydande miljöpåverkan. Därför kommer ingen miljökonsekvensbeskrivning (MKB) att göras utan istället tas en miljöbeskrivning fram. I detta projekt genomförs ingen separat miljöbeskrivning utan miljöfrågorna hanteras i detta dokument samt på ritningarna. I kapitel 3 Förutsättningar beskrivs de befintliga förhållanden och under kapitel 6 Effekter och konsekvenser av projektet beskrivs de miljökonsekvenser som förslaget innebär. Avgränsningen av miljöbeskrivningen utgörs av projektets bedömda påverkan på omgivningen. 3. Förutsättningar 3.1. Väg och trafik Vägnät, standard och trafik Väg 13 är en statlig väg och sträcker sig mellan Ystad och Ängelholm i syd till nordvästlig riktning. Väg 13 utgör en del i huvudvägnätet i Ystad kommun och är en viktig länk för att nå målpunkter i området. Aktuell del av väg 13 sträcker sig mellan Hedeskoga och Sövestad. Längs aktuell sträckning är vägbredden ca 7-8 meter och vägen har ett körfält i vardera riktning. Vägren saknas i princip längs hela sträckan. Generellt har vägen hastighetsbegränsningen 90km/h inom utredningsområdet, vissa variationer förekommer dock i Hedeskoga och Sövestad, se Figur 4. Väg 13 är rekommenderad väg för farligt gods, vägen är klassade som primär väg för ändamålet. Trafikmängder och trafikprognos Trafikverkets mätningar från 2011 visar att den aktuella sträckan har en årsmedeldygnstrafik (ÅDT) på 3970 fordon/dygn varav 13 % är tung trafik. Kringliggande vägar som ansluter till väg 13 har ett betydligt lägre ÅDT, se Figur 5. Totalt ansluter tio enskilda vägar samt två statliga vägar till aktuell vägsträckning. Väster om utredningsområdet ligger Hedeskoga återvinningscentral. Återvinningscentralen är en avfallsdeponi för Ystad, Sjöbo och Skurup kommun. För att nå återvinningscentralen färdas den störa andelen besökare på Gustavsborgsvägen, vilken är en anslutande väg till aktuell väg 13. Utifrån besöksstatistik till återvinningscentralen bedöms Gustavsborgsvägen ha ett trafikflöde under deponins öppettider mellan fordon/dag. 17 % av trafiken som har återvinningscentralen som målpunkt är tung trafik. 11

12 Figur 4 Aktuella hastighetsbegränsningar Figur 5 Trafikflöden i och omkring aktuellt område. Som förutsättning för förslag till åtgärder längs aktuell sträckning har en trafikprognos genomförts. För trafikmätningar äldre än 2010 har förändringsfaktorer enligt Beräkningshandledning och gemensamma förutsättningar i transportsektorns samhällsekonomiska analyser; Kapitel 6 Trafikprognoser och prognosmodeller 1 använts. För faktiska och beräknade trafikflöden senare än 2010 har prognosen beräknats med hjälp av Trafikverkets nationella prognostal (Trafikuppräkningstal för EVA ) 2 giltiga från och med Antagande för prognosen är att gång- och cykelvägen är färdigställd 2017 samt att prognosåret är Prognosen beräknas utifrån ovan redovisade ÅDT och redovisas i Tabell trafikprognoser.pdf 2 f 12

13 Tabell 1 Prognotiserade trafikflöden Mätpunkt (år) ÅDT (f/d) Prognostiserat ÅDT 2037 (f/d) A (2011) B (2013) C (2011) D (2013) E (2014) F (2012) G (2014) H (2014) J (2004) För kollektivtrafiken har Region Skåne ett långsiktigt mål att till 2030 ska 40 % av alla resor ske med kollektivtrafiken. Målet bedöms som rimligt då en ökning av marknadsandelen ökat med 5 % från 2009 till nuvarande (februari 2015) 26 %. Skånetrafikens bedömning är att linje 301 inom utredningsområdet i sin helhet kommer ha en årlig ökning på ca 4 %. Trafiksäkerhet Inom utredningsområdet har det under 10-årsperioden inträffat 17 personskadeolyckor som rapporterats till sjukvård eller polis. 14 av olyckorna resulterade i lindrig utgång och tre i svår. I en av olyckorna var moped inblandad, de övriga var antingen singel motorfordonsolycka eller kollision med annat motorfordon. I ingen av olyckorna var oskyddade trafikanter inblandade, vilket antas beror på att oskyddade trafikanter gärna undviker att färdas längs aktuell sträcka på grund av dess låga standard. 13

14 Trafiksäkerhetsstandarden är låg, separerad gång- och cykelväg saknas, standarden är bristfällig på vissa busshållplatser och hastighetsbegränsningen är hög för motortrafikanterna. Belysning finns på följande sträckor och platser inom utredningsområdet: Vetegatan Korsningspunkten väg 13 och Hedeskogavägen Byabacksvägen norra del vid bebyggelse Krageholmsvägen Korsningspunkten väg 13 och Krageholmsvägen Fårabacksvägen Befintlig gång- och cykelvägen till Sövestad skola Figur 6 Belysning markerat med gult. Kollektivtrafik Skånetrafiken trafikerar vägsträckan inom aktuellt område med linje 301 Ystad - Sjöbo. Linjen trafikerar vägen med 42 turer per dag måndag till fredag, tio turer på lördagar och åtta turer på söndagar, med vissa säsongsvariationer. I Hedeskoga passerar stadsbusslinje 4 Vetegatan med 2 turer per timme mellan kl 6-19 på vardagar och 2 turer per timme mellan kl 8-18 på lördagar samt en gång i timmen mellan kl 8-17 på söndagar. Inom utredningsområdet finns det fem busshållplatslägen med en hållplats i vardera riktning vid varje läge. Hållplatserna i Hedeskoga, Bromma och Sövestad är tillgänglighetsanpassade med väderskydd, de övriga två är utformade som bussfickor. Skolskjuts trafikerar området, trafiksäkra gång- och cykelpassager saknas till största del på sträckan. I Hedeskoga vid korsningspunkten väg 13 och Hedeskogavägen finns en öppen refug som möjliggör paus vid passage. I Sövestad vid korsningspunkten mellan väg 13 och Krageholmsvägen finns ett övergångställe. Oskyddade trafikanter Från Ystad till Hedeskoga finns en befintlig gång- och cykelväg väster om väg 13. Den är avskild från väg 13 med skiljeremsa och upphör i höjd med Majsgatan respektive Vetegatan i Hedeskoga. Figur 8 och Figur 7 visar befintlig gång- och cykelväg riktning mot Hedeskoga, Hedeskoga skymtas i bakgrunden. 14

15 Figur 7 Befintlig gång- och cykelväg från Ystad mot Hedeskoga, på väg 13 västra sida. I Hedeskoga sker gång och cykling i blandtrafik. Vidare för att transportera sig mellan Hedeskoga och Sövestad är oskyddade trafikanter fortsatt hänvisade till att färdas i blandtrafik med mycket låg standard med avseende på trafiksäkerhet, trygghet och tillgänglighet. Även Sövestad saknar i princip separata gång- och cykelvägar, med undantag från ett fåtal vägar kring norra delen av Sövestad som leder genom ett grönområde, se Figur 9. Längs väg 13 i Sövestad finns trottoarer, dessa upphör utanför samhället. Figur 8 Befintlig gång- och cykelväg i Hedeskoga, markerat med rött. Figur 9 Befintlig gång- och cykelväg i Sövestad, markerat med rött. Genom Sövestad leder Sverigeleden, en cykeled som går på allmänna vägar. Den totala sträckan i hela Sverige är km. Inom större delen av aktuellt utredningsområde och för boende i Bromma och Bussjö är oskyddade trafikanter i nuläget hänvisade till att färdas i blandtrafik Markanvändning Ystad kommun har ett varierande näringsliv med möjlighet för nya företag att etablera sig. Ystad är regionens handelscentrum vilket återspeglar sig på näringslivet som till stor del består av kommunikation och handel. På landsbygden finns bördig jord vilket är en 15

16 god förutsättning för lantbruk. Ystads närhet till havet och dess kringliggande vackra natur genererar årligen mängder av besökare vilket gör att även turism är en viktig del av Ystads näringsliv. Invånarna i Sövestad jobbar i huvudsak i Ystad eller andra större kringliggande större orter. Hedeskoga och Sövestad tillhör Ystad kommun och hade år invånare respektive 386 invånare. Andelen invånare under 15 år är 15 %, vilket är en högre andel än genomsnittet i resten av landet. Inom samhällena består bebyggelsen till stor del av enfamiljshus. Längs med aktuell sträckningen ligger ett fåtal hus i direkt anslutning till vägen, på den östra sidan finns fem hus belägna samt på den västra sidan tre hus, i övrigt består utredningsområdet mestadels av jordbruksmark. Ungefär mitt på aktuell sträckning ligger Bromma och Bussjö på den östra sidan om väg 13, som består av omkring 120 hushåll utspritt i landskapet. Många av barnen som bor här går i skola i Hedeskoga och Sövestad beroende på årskurs och har fritidsaktiviteter i samma orter. Väg 13 upplevs som en kraftig barriär, särskilt i Sövestad där vägen delar samhället i två områden. Längs med aktuell del av väg 13 ansluter ett flertal enskilda vägar som leder ut till enstaka bebyggelse. Många av dessa vägar är infartsvägar och väg 13 är den väg som leder trafiken vidare mot Sövestad alternativt Hedeskoga. Viktiga målpunkter längs aktuell sträcka är busshållplatser, vilka kan ta resenärer vidare till Sjöbo, Lund och Ystad, totalt finns fem busshållplatser inom utredningsområdet, se tidigare visad Figur 3. Omkring 1 km nordväst om Hedeskoga ligger Hedeskoga återvinningscentral en viktig målpunkt för såväl privatpersoner som företag. Hedeskoga och Sövestad saknar service såsom dagligvaruhandel, vårdcentral och liknande. Däremot finns kyrkor och skolor i både Hedeskoga och Sövestad samt i den sistnämnda även en idrottsplats och ett bageri, se Figur 10 och Figur 11. Kyrkan i Sövestad är en viktig målpunkt då den utöver gudstjänster även erbjuder körverksamhet och babycafé. Sövestad har också ett starkt föreningsliv, där en fotbollsklubb med 350 medlemmar är en viktig målpunkt för invånarna. Idrottsplatsen är också en viktig målpunkt för invånarna i Bromma och Bussjö då många barn är aktiva i klubben. Här anordnas utöver idrottsrelaterade aktiviteter både Midsommar- och Valborgsfirande för byinvånarna. Figur 10 Målpunkter i Hedeskoga Figur 11 Målpunkter i Sövestad 16

17 3.3. Gällande planer Översiktsplan I Ystads kommuns översiktsplan från 2005 (antagen ) finns planer på att utveckla cykelnätet mellan de olika tätorterna i kommunen både för att förbättra arbetspendlingsmöjligheterna samt öka attraktiviteten för rekreationscykling. I översiktsplanen finns aktuell gång- och cykelväg längs väg 13 med som utvecklingsmål. En gång- och cykelväg kan också möjliggöra att turismen ledas vidare på mindre vägar runt om i landskapet. Väg 13 är av stor vikt för person- och godstransport från Ystad hamn och vidare norrut. Den befintliga sträckningen av väg 13 går genom Sövestad och då mycket tung trafik väljer denna väg är den i nuläget i behov av upprustning och kommunen föreslår därför i sin översiktsplan en förbifart som leder trafiken väster om Sövestad istället, se Figur 12. När i tiden en förbifart kan bli aktuell presenteras inte i översiktsplanen. Dock är närliggande väg 19 prioriterad för farligt gods. Figur 12 Utklipp från Ystads Översiktsplan, planerade utbyggnader av riksvägnätet. Utbyggnad av Sövestad planeras åt öster med anpassning till omkringliggande landskap. Området är aktuellt för riksintresse för naturvård och kulturvård, översiktsplanen konstaterar dock att detta inte ses som ett hinder då utbyggnadsområdet ligger i nära anslutning till befintligt samhälle. Samhället har en kapacitet att bygga ut bostäder vart 10:e år. I Tillägg till översiktsplan 2005 Utbyggnadsstrategi finns planer på utbyggnad av bostäder i Hedeskoga. Tanken är då att Hedeskoga blir ett eget område med goda kopplingar till Ystad centrum med både kollektivtrafik och cykel. Detta är inte aktuellt förrän

18 Detaljplaner Inom utredningsområdet förekommer följande detaljplaner: Hedeskoga 1, för del av Hedeskoga Hedeskoga 2, för del av Hedeskoga Hedeskoga 4, del av Hedeskoga 18:1 m. fl Sövestad 3, för del av Sövestad kyrkby Sövestad 5, del av Sövestad 1:1 m. fl Sövestad 6, del av Sövestad 49:1 Sövestad 11, Sövestad 50:1 och Sövestadby 1:1444 m. fl Hedeskoga 1, för del av Hedeskoga ligger inom vägplaneområdet och beskrivs nedan under avsnitt 11.3 hur den berörs av projektet Landskapet Landskapet på båda sidor om väg 13 är ett kuperat jordbrukslandskap, med inslag av ängsmark. Överlag ges möjlighet till långa utblickar över landskapet, bitvis bidrar dock det kuperade landskapet till mer definierade landskapsrum och utblickarna blir något mer begränsade. I landskapets lågpunkter förekommer mindre vattenansamlingar och inslag av ängsmark skymtas. I närområdet förekommer ett antal mossar, dock inte inom utredningsområdet. Den aktuella sträckans höjdpunkt ligger i norra delen av utredningsområdet och de längsta utblickarna ges mot söder. Vid vissa partier förekommer kraftigare sluttningar i vägens närhet varpå vägräcke har satts upp. I landskapet ses även spridd bebyggelse i form av mindre gårdar och bostadshus. Ett antal fastigheter är belägna nära väg 13 och tomterna skiljs från vägen med blandad vegetation och staket. Aktuell väg tar sig fram mellan gårdsmiljöer och åkermark, vägen går både i bank och skärning med omgivande landskap. Det kuperade landskapet innebär att vägen delvis följer landskapets riktning men även skär genom befintliga höjder. Detta innebär att vägen inte varierar allt för mycket i höjdled. I vissa partier är vägslänten till angränsande åkermark kraftig, både när vägen går i skärning och i bank. Slänterna är gräsbeklädda och aktuellt vägrum upplevs som en del av det stora jordbrukslandskapets som omgärdar vägen. 18

19 Figur 13 Foto visar en slänt längs väg 13, lokala variationer i topografin förekommer längs vägen. Figur 14 Vy över landskapet under sommaren längs väg 13. I utredningsområdet södra respektive norra del präglas landskapet av tätare bostadsbebyggelse i mindre finmaskig gatustruktur i Hedeskoga och Sövestad. Bebyggelsen är lågbyggd bostadsbebyggelse bestående av till största del friliggande villor men även radhus. Vid södra infarten till Sövestad finns bebyggelse av mer industriell karaktär, byggnaderna är fortfarande lågbyggda men volymerna större än omgivande hus, mindre verksamheter finns etablerade här Boendemiljö Det finns inga tidigare utredningar som påvisar problem med buller, vibrationer eller luftföroreningar utmed väg Naturmiljö Karaktäristiskt för det berörda områdets naturmiljö är kuperat jordbrukslandskap med inslag av mindre grupperingar av vegetation. Den böljande topografin ger ett visuellt sett mycket attraktivt landskap. Inom utredningsområdet och dess närhet förekommer generella biotopskydd. Vid Gustavsborgsvägen förekommer ett odlingsröse vid sektion 0/750. Vid samhället Bromma förekommer stenmurar i det öppna jordbrukslandskapet. Vid Bromma korsar stenmurarna väg 13 vid tre ställen, enligt längdmätningen 1/825, 2/030 och 2/325 på plankartan. Riksintresse för naturvården beskrivs i avsnitt 4. 19

20 3.7. Kulturmiljö Längs aktuell väg finns ett antal kända fornlämningar, se Figur 15. En arkeologisk utredning steg 1 har utförts inom aktuellt område. Denna visade att ytor med potential för under mark dolda fornlämningar är i princip likvärdiga på västra och östra sidan om väg 13 och därmed inte alternativskiljande. För fem områden med hög potential för under mark dolda fornlämningar har även en arkeologisk utredning steg 2 genomförts i syfte att klargöra den verkliga fornlämningssituationen. Inom ett av områdena, nordväst om Bromma, påträffades under mark dolda förhistoriska lämningar av boplatskaraktär. Då åtgärder föreslås inom detta område krävs länsstyrelsens tillstånd med tillhörande krav på arkeologisk förundersökning. För övriga områden undersökta i arkeologisk utredning steg 2 krävs inga fortsatta arkeologiska åtgärder. Riksintresse för kulturmiljövården beskrivs i avsnitt 4. Figur 15 Kända fornlämningar längs aktuell sträcka. Källa: 20

21 3.8. Naturresurser Åkermarken inom utredningsområdet är av mycket god kvalitet och hög bördighet. I den norra delen av utredningsområdet är jordbruksmarken klassad till 7 och i den södra delen till 8, på den 10-gradiga klassificeringsskalan, där 10 är högsta bördighet. Kring Hedeskoga och söderut är jordbruksmarken klassad till 9. Inom utredningsområdet finns ett dikningsföretag, Sövestadby, omkring 750 meter söder om Byabacksvägen som korsar väg Rekreation och friluftsliv Inom Ystads kommun finns det ett flertal områden för rekreation och friluftsliv. Bland annat ängs- och hagmark i de norra delarna av kommunen, sandstränder i de södra och lövskogsområden kring Krageholmsjön och Ellestadssjön. Inom aktuellt utredningsområde finns inget riksintresse för rekreation och friluftsliv. Dock finns målpunkter i både Sövestad och Hedeskoga som uppmuntrar till friluftsliv, bland annat idrottsplatsen i östra Sövestad. Nordöst om utredningsområdet finns även en etapp i Nord-sydleden som är en del av vandringsleden Skåneleden Byggnadstekniska förutsättningar Ledningar Följande ledningsägare har ledningar inom vägplanområdet: E.ON, Skanova, Ystad Energi och Ystad kommun VA-enheten. 21

22 Geotekniska förhållanden Figur 16 Utklipp från SGUs jordartskarta 1: Röd streckad linje visar utredningsområdet. I utredningsområde är den huvudsakliga jordarten lerig sandig morän, men även moränlera och en skålla förekommer. I den norra delen av utredningsområdet finns inslag av glacial silt. Se Figur 16 för aktuella jordarter. 22

23 4. Påverkan på Natura 2000-områden och andra riksintressen Aktuellt utredningsområde berörs av riksintresse för kust och skärgård, kulturmiljövård samt naturvård enligt 3 och 4 kap miljöbalken, se Figur 17. Men då vägplaneområdet är mindre än utredningsområdet samt beläget på västra sidan om väg 13 ligger den tänkta gång- och cykelvägen endast inom riksintresse för kust och skärgård. Riksintresset avser skydd för kustzonen och är inget som gång- och cykelvägen bedöms påverka negativt då denna anläggs längs med befintlig väg. Stora delar av Sövestad och området öster om Sövestad berörs av riksintresset för kulturmiljövård som avser slottslandskap kring Krageholms slott med delvis bevarad medeltida bebyggelse som idag är av stort arkitekturhistoriskt intresse. Riksintresset är beläget utanför vägplanområdet och bedöms inte påverkas av de planerade åtgärderna. Figur 17 Riksintressen i och omkring utredningsområdet. Riksintresset för naturvård förekommer i utredningsområdets sydöstra del och är benämnt som Bussjöområdet. Bussjöområdet är en geomorfologiskt mycket varierande del av det yttre backlandslandskapet med både storskaligt landskap och hög relief och ett mjukare mer småkulligt landskap. Området är av vikt för bevarande av det öppna landskapet. Riksintresset är beläget utanför vägplanområdet och bedöms inte påverkas av de planerade åtgärderna. Det finns inget Natura 2000-område inom aktuellt utredningsområde. 23

24 5. Den planerade vägens lokalisering och utformning med motiv 5.1. Val av lokalisering I det tidigare samrådsunderlaget har lokalisering av gång- och cykelvägen både väster och öster om väg 13 utretts. De givna förutsättningarna, såsom målpunkter och bebyggelse, har resulterat i att gång- och cykelvägen kommer att anläggas på den västra sidan om väg 13. I både Hedeskoga och Sövestad ligger skolorna på väster sida om väg 13. Likaså gör den övervägande delen av bebyggelsen i de båda orterna. Befintliga gångoch cykelvägar är också placerade på väster sida. Ytterligare ett argument är att anläggning av gång- och cykelväg längs västra sidan ger mindre fastighetsintrång jämfört med anläggning längs den östra sidan Val av utformning Gång- och cykelvägen kommer att utformas med generellt fem olika typsektioner, se Figur 18 - Figur 22. Dessa redovisas nedan och beror på om befintlig väg går på bank, i skärning eller i nivå med omgivande mark. Geometrin gör det nödvändigt med olika utformningar då vägen böljar upp och ner i landskapet. Avsteg från föreslagna typsektioner kan bli aktuellt på grund av lokala förutsättningar. Gällande planeringsdokument anger att skiljeremsan ska vara minst 2 meter vid gällande förutsättningar (hastighet och trafikflöden) längs aktuell sträcka. För att skapa en trafiksäker och trygg upplevelse för de oskyddade trafikanterna föreslås skiljeremsa i vissa sektioner bli ännu bredare då de lokala förutsättningarna föranleder detta. Exempelvis vid stora nivåskillnader, där väg 13 går på bank, kommer gång- och cykelvägen placeras längre ifrån väg 13 för att de oskyddade trafikanterna inte ska färdas för nära motortrafikens underrede som kan påverka trygghetsfaktorn. Vidare kommer befintligt dike att bevaras i största mån för att säkra avvattningen av väg 13 och planerad gång- och cykelväg. Detta då anläggning av dräneringsrör vore förknippat med hög anläggningskostnad samt svårigheter att ansluta till uppsamlingsområde. Där det inte finns befintligt dike skapas nytt dike som kopplas samman med befintliga. Vattnen leds till befintliga brunnar längs med sträckan. Bevarande av befintligt dike är positivt ur ett gestaltningsperspektiv då gång- och cykelvägen då följer landskapet bättre. Således kommer skiljeremsan att bli bredare än 2 meter för större delen av sträckan. Gång- och cykelvägen kommer ha en bredd av 2,5 meter och stödremsa på 0,25 meter. 24

25 Figur 18 Principskiss när skiljeremsa är längre än 2 meter när väg går på bank. Figur 19 Principskiss när skiljeremsan är 2 meter när väg går på bank. Figur 20 Principskiss som illustrerar när gång- och cykelvägen följer omgivande marks topografi, när befintlig väg i skärning. 25

26 Figur 21 Principskiss för om slänten ska schaktas ut för att ge plats åt gång- och cykelvägen, när befintlig väg går i skärning. Figur 22 Principskiss när skiljeremsa är lika med eller längre än 2 meter när befintlig väg går i nivå med omgivande mark. Sett från söder i Hedeskoga kommer gång- och cykelvägen ledas i blandtrafik längs Vetegatan, från befintlig gång- och cykelväg söder om Hedeskoga i 500 meter norrut. Därefter avtar Hedeskogas bebyggelse och en separat gång- och cykelväg kommer anläggas på den västra sidan om väg 13. Gång- och cykelvägen kommer passera Gustavsborgsvägen, vilken är en enskild väg som leder till Hedeskoga Återvinningscentral. Trafikflödet på Gustavsborgsvägen är relativt sett högt och föranleder att korsningspunkten utformas på ett trafiksäkert sätt. För att uppnå detta kommer gång- och cykelvägens passage anläggs ca 7 meter från väg 13. Detta innebär att när längre fordon, exempelvis lastbilar, använder korsningen mellan väg 13 och Gustavsborgsvägen kommer de att blockera gång- och cykelvägens passage vilket anses vara ett trafiksäkrare alternativ än om lastbilarna endast skymmer sikten men fortfarande möjliggör passage för de oskyddade trafikanterna. Möjlighet att skapa en passage, i plan eller planskilt, för oskyddade trafikanter över väg 13 vid samhället Bromma har utretts och förkastats då det skulle innebära alltför omfattande ombyggnadsåtgärder för att uppnå en ändamålsenlig utformning. Det finns möjlighet att höja trafiksäkerheten genom att förbättra belysning vid korsningen. I övrigt kommer samtliga korsningspunkter med de mindre vägarna ses över så att en god trafiksäkerhetsstandard uppnås. Gång- och cykelvägen kommer att passera sex enskilda vägar (Gustavsborgsvägen och fem mindre vägar). 26

27 Vägplaneområdet upphör vid Byabacksvägens södra del. En bedömning är gjord att ingen ny mark behöver tas i anspråk norr om denna punkt för att skapa en god koppling till Sövestad skola. Transport i blandtrafik samt mindre åtgärder inom befintligt vägområde är tillräckliga för att uppnå en god trafiksäkerhetsstandard med tanke på Byabacksvägens låga trafikflöde. Vid den norra gränsdragningen för vägplaneområdet föreslås de oskyddade trafikanterna ledas längs Byabacksvägen i blandtrafik. Detta då trafikflödet är betydligt lägre än på väg 13, hastighetsbegränsningen är 70 km/h samt siktförhållandena är goda. För att synliggöra de oskyddade trafikanterna och förbättra förhållandena ytterligare föreslås vägmålning enligt bymiljöväg-princip 3, se Figur 23 och Figur 24. Denna utformning föreslås fram till där Sövestad bebyggelse tar vid, därefter lämpar sig inte vägmålning enligt bymiljövägsprincip på grund av antalet utfarter, däremot är standarden god för att ta sig fram i blandtrafik med hastighetsbegränsningen 50 km/h. Figur 24 Informationsskylt vid bymiljöväg. Figur 23 Exempel på bymiljöväg. Vid Byabacksvägens norra del ansluts Krageholmsvägen. Exempel på mindre åtgärder inom befintligt vägområde mellan Krageholmsvägen och Fårabacksvägen har utretts. Möjlighet finns att skapa en passage med refug vid korsningspunkten Byabacksvägen/Krageholmsvägen för att leda gående över till västra/norra sidan om Krageholmsvägen, se orange markering i Figur 25. Vidare utredning av denna passage är pågående. Cyklister färdas i blandtrafik enligt gul markering i Figur 25. Figur 25 Krageholmsvägen. 3 Bymiljöväg är en väg som syftar till att ge mer utrymme, ökad framkomlighet samt trafiksäkrare trafikmiljö för oskyddade trafikanter. Principen är att befintlig väg avsmalnas så att endast ett körfält för motortrafiken skapas och två körfält, ett på vardera sida, skapas för oskyddade trafikanter. 27

28 5.3. Gestaltning Större delen av befintlig vägsträcka går idag genom ett kuperat jordbrukslandskap med inslag av mindre vegetationssamlingar. Slänterna är till största del gräsbevuxna och på ett fåtal ställen förekommer dungar av buskar, lövträd eller barrträd nära inpå vägen. Ett mål med gestaltning av slänter är att trafikanter och boende i vägens omgivning fortsättningsvis ska kunna uppleva ett grönt rum längs vägsträckan. Den befintliga vegetationen ska därför behållas i möjligaste mån. Nya slänter ska anläggas som följd av att den nya gång- och cykelvägen byggs. De nya slänterna ska uppfattas ha en mjuk övergång och smälta in i omgivande landskap. Slänterna ska vara erosionsskyddade men ska inte anläggas med stenkross, vilket ofta görs för att förhindra erosion. Risken med användningen av stenkross är att vegetationsetableringen sker mycket långsamt eller helt uteblir, vilket bidrar till att slänterna sticker ut och upplevs främmande i förhållande till det omgivande landskapet. Avbaningsmassorna (markvegetation och jordmån) från schaktningen i samband med vägbreddningen bör i största möjliga grad användas vid återställande av slänter och sidoområden för att säkerställa att vegetation etablerar sig med likartad sammansättning som anslutande mark. Behöver ny jordmån påföras ska en med samma typ av näringsinnehåll som de befintliga avbaningsmassorna för det specifika området användas. Slänterna frösås med en ängsfröblandning som ansluter i artsammansättning och härdighet som omgivande markvegetation. Genom att använda en inblandning av arter med långa utlöpare kan risken för erosion i slänterna minska. De nya slänterna ska uppfattas ha en mjuk övergång och smälta in i omgivande landskap. 6. Effekter och konsekvenser av projektet 6.1. Trafik och användargrupper Utformning av gång- och cykelvägen har utgått ifrån de oskyddade trafikanternas behov av god tillgänglighet och hög trafiksäkerhet. Då landskapet är kuperat och lokala variationer av slänter förekommer har även detta beaktats vid den mer detaljerade lokaliseringen av gång- och cykelvägen. Utbyggnad av gång- och cykelvägen innebär att trafiksäkerheten förbättras för de oskyddade trafikanterna. Därigenom ökar även tryggheten och med bättre framkomlighet förbättras även förutsättningarna för att välja kollektivtrafik. Detta förbättrar också möjligheterna för barn och personer med funktionshinder att lättare få tillgång till transportsystemet. En gång- och cykelväg möjliggör för alla invånare och främst barn, att ta sig till sina målpunkter i närliggande byar. Gång- och cykelvägen ökar även möjligheten till rekreationscykling och cykelturism, samt viss arbetspendling. Människors hälsa påverkas också positivt av att en gång- och cykelväg anläggs då det bidrar till att fler går, cyklar eller åker kollektivt. 28

29 En gång- och cykelväg längs väg 13 bedöms inte påverka framkomligheten negativt för biltrafiken. Om en åtgärd enligt bymiljöväg målas på Byabacksvägen kommer interaktioner behöva ske med mellan motortrafikanter och oskyddade trafikanter, vilket i viss mån kan påverka framkomligheten negativt för motortrafikanter vid dessa tillfällen. Genom att anlägga gång- och cykelvägen ökar komforten för cyklister och gående då de får tillgång till en separerad gång- och cykelväg istället för att gå och cykla i blandtrafik Lokalsamhälle och regional utveckling Anläggande av gång- och cykelvägen utmed väg 13 bidrar till kommunens mål om att utveckla cykelnätet mellan dess tätorter, förbättra möjligheterna för arbetspendling samt öka attraktiviteten för rekreationscykling i kommunen. Genom att anlägga gång- och cykelvägen uppnås även en del i översiktsplanen identifierade utvecklingsmål Miljö och hälsa Landskapsbild Viss påverkan kommer ske på omkringliggande landskap. Bedömningen är att landskapsbilden inte kommer påverkas nämnvärt negativt eftersom det redan idag finns ett intrång i landskapet och det tillkommande anspråket sker i anslutning till detta intrång. Norr om Vetegatan, i södra änden av vägplaneområdet, ligger ett antal lövträd i nära anslutning till väg 13. Befintlig vegetation bevaras i största möjliga mån, men majoriteten av dessa träd kommer att behöva avverkas. Ett till tre träd bedöms kunna stå kvar beroende på rotsystemens utbredning. Söder om Gustavsborgsvägen finns idag en tät och högvuxen dunge, etablerad kring en äldre sockengräns, se figur 21. Vid utformning av gång- och cykelvägen har hänsyn tagits till att minimera intrång i befintlig vegetation. De planerade åtgärderna innebär att cirka hälften av träden i dungen kommer att kunna stå kvar. Vid sektion 3/300 finns idag ett tätt bestånd av granar planterade på en fastighet i nära anslutning till vägen. Ett intrång kommer behöva göras i granarna vilket markägaren är införstådd i. Intrånget i relation till granbeståndets totala storlek är litet varpå negativ påverkan bedöms som liten. Naturmiljö Gång- och cykelvägen kommer att kräva ett intrång i omgivande mark. Bedömningen är dock att befintliga naturvärden kommer att bestå då intrånget i relation till områdenas storlek bedöms vara litet. Eventuella skyddsvärda habitat kommer inte att försvinna. Gång- och cykelvägen kommer möjliggöra för en ökad tillgänglighet för rekreation och friluftsliv vilket gynnar regionen. Stenar i odlingsröset och stenmurarna vid sektionerna 0/750 respektive 1/825, 2/030 och 2/325 som påverkas av gång- och cykelvägen föreslås lyftas upp på befintlig mur eller röse och förstärka karaktären av denna. Åtgärden bedöms inte innebära någon 29

30 negativ konsekvens för de miljöer som är knutna till stenmurarna eller odlingsröset. Då är intrånget är relativt litet i förhållande till stenmurarnas eller rösets totala volym. Fastställelsebeslut för vägplanen kommer även innefatta dispensprövning gällande bestämmelser generellt biotopskydd (jordbruksmark), se mer under avsnitt Kulturmiljö Arkeologisk utredning steg 1 visar att ytor med potential för under mark dolda fornlämningar är i princip likvärdiga på västra och östra sidan om väg 13 och därmed inte alternativskiljande. Användande av befintlig väg Byabacksvägen söder om Sövestad, minimerar eventuell konflikt med dolda fornlämningar eller fornlämningen Sövestad bytomt. I arkeologisk utredning steg 2 har inom ett av områdena påträffats under mark dolda förhistoriska lämningar av boplatskaraktär. Då åtgärder föreslås inom detta område krävs länsstyrelsens tillstånd med tillhörande krav på arkeologisk förundersökning. För övriga områden undersökta i arkeologisk utredning steg 2 krävs inga fortsatta arkeologiska åtgärder. Planerad gång- och cykelväg bedöms inte påverka riksintresset för kulturmiljövård negativt då vägplaneområdet inte innefattas av riksintresset. Rekreation och friluftsliv Planerad gång- och cykelväg uppmuntrar till rekreation och friluftsliv i området, eftersom den ökar tillgängligheten, framkomligheten och säkerheten för de oskyddade trafikanterna. Utbyggnaden bedöms sammantaget medföra positiva konsekvenser för både rekreation och friluftsliv i området. Naturresurser Jordmassor ska återanvändas inom området i möjligaste mån. Om överskottsmassor uppstår ska de borttransporteras till godkänd mottagningsplats. Miljöprovtagning har konstaterat en lokalt begränsad förorening i norra delen av området. Det rör sig sannolikt om ett mindre oljeutsläpp begränsad till en punkt då prover 50 cm norr och söder om föroreningspunkten inte uppvisar några tecken på föroreningar. Då förorening har konstaterats i samband med denna undersökning ska tillsynsmyndigheten (i detta fall Ystad- Österlenregionens Miljöförbund) delges dessa resultat, i enlighet med Miljöbalkens upplysningsskyldighet. Utifrån påvisade resultat föreslås att den påträffade föroreningen grävs upp och transporteras till mottagningsanläggning för farligt avfall. Innan avhjälpandeåtgärder påbörjas ska en anmälan om miljöfarlig verksamhet i enlighet med 28, förordningen om miljöfarlig verksamhet (SFS 1998:899) kommuniceras och bemötas av tillsynsmyndigheten. De planerade åtgärderna kräver ett intrång i bördig åkermark, vilket minskar den odlingsbara ytan. För att uppnå en god trafiksäkerhetsstandard krävs en skiljeremsa på minst 2 meter, men för att bidra till en högre trygghetsfaktor och öka trafiksäkerheten ytterligare föreslår denna vägplanen en utformning med generellt bredare skiljeremsa än 2 meter, enligt typsektioner som beskrivs under avsnitt 5.2. Vägplanen föreslår dessutom att i största mån behålla befintligt dike för att säkerställa avvattning av väg 13 och planerad gång- och cykelväg. Detta bidrar också till att skiljeremsa utformas bredare 30

31 än 2 meter och att mer mark måste tas i anspråk än om än om vägkroppens avvattning kunnat lösas med dräneringsrör och om endast 2 meter skiljeremsa anlagts längs hela sträckan. De planerade åtgärdernas nytta bedöms motivera intrånget i jordbruksmarken och det kommer att vara fortsatt möjligt att bedriva rationellt jordbruk på de berörda fastigheterna. Åkeranslutningar i form av utfarter till väg 13 påverkas i viss mån av de planerade åtgärderna då ett antal utfarter spärras. De utfarter som spärras bedöms ej användas idag och tillhör åkrar med andra utfarter till väg 13. Flera andra utfarter påverkas genom att de förlängs eller justeras i höjdled. Dessa förändringar bedöms inte påverka åkeranslutningarnas funktion. Boendemiljö Temporärt under byggtiden kan bullernivåerna påverkas. Bullernivåerna kommer vara oförändrade efter ombyggnation. Detta då gång- och cykelvägen inte alstrar bullergenererande trafik med undantag för eventuell någon moped klass II. Dessa kan dock ses som försumbara i förhållande till övrig motortrafik. Projektet påverkar inte utsläppen till luft annat än temporärt under byggtiden. Inga miljökvalitetsnormer kommer att överskridas. Risk farligt gods Gång- och cykelvägen kommer inte påverka risken för olycka med farligt gods Påverkan under byggnadstiden De störningar som uppstår under byggtiden är främst buller, vibrationer, damning, luftutsläpp och begränsad framkomlighet för vägtrafiken. Luftutsläpp i form kväveföroreningar kommer ske vid hantering och transport av massor från arbetsmaskiner och lastbilar. Schaktning kan ge upphov vibrationer och eventuellt påverka närliggande anläggningar i mark. Transporter, masshantering och användningen av maskiner orsakar buller. Störningarna kommer främst att drabba närboende samt vägtrafiken i form av nedsatt hastighet och tillfälligt begränsad framkomlighet. Mark kommer att tas i anspråk med tillfällig nyttjanderätt för att minimera störningar och begränsad framkomlighet på väg 13 under byggtid. 7. Samlad bedömning Den föreslagna anläggningen innebär att trafiksäkerheten förbättras, vilket troligen leder till färre dödade och svårt skadade. Framkomligheten förbättras för oskyddade trafikanter vilket ökar tillgängligheten att nå målpunkter i närområdet. Barns förutsättningar samt funktionshindrades möjligheter att färdas som oskyddade trafikanter längs väg 13 samt att nå busshållplatser och kollektivtrafiken förbättras. Ur miljösynpunkt görs bedömningen att området redan är påverkat och att allmänna intressen inte är hotade då miljöerna i det vägnära området till stor del redan idag är påverkade av befintlig anläggning. Det aktuella projektet bedöms inte motverka miljökvalitetsnormerna. 31

32 8. Överensstämmelse med miljöbalkens allmänna hänsynsregler, miljökvalitetsnormer och bestämmelser om hushållning med mark och vattenområden Miljöbalkens allmänna hänsynsregler Miljöbalkens andra kapitel beskriver de allmänna hänsynsreglerna vilka innefattar kraven på hänsyn som ska tas när ett projekt kan få inverkan på miljön eller människors hälsa. Syftet med hänsynsreglerna är att förebygga negativa effekter och öka miljöhänsynen. Nedan beskrivs en bedömning hur hänsynsreglerna tillämpas i projektet. Bevisbörderegeln. Genom att det i planen ingår en miljöbeskrivning som visar att verksamheten kan bedrivas i enlighet med hänsynsreglerna har kravet tillgodosetts. Kunskapskravet. Utöver den befintliga kunskap som inhämtats från länsstyrelsen, kommunen, Skånetrafiken m.fl. har även kunskap framkommit vid fältinventeringar, undersökningar och samråd. Försiktighetsprincipen. I planens miljöbeskrivning redovisas de åtgärder som föreslås för att förhindra eller minska miljökonsekvenserna av projektet. För projektet innebär det att den mark som tas i anspråk, permanent i form av vägområde eller temporärt i form av tillfällig nyttjanderätt, kommer att motiveras utifrån vald utformning på gångoch cykelvägen. Bästa möjliga teknik. Trafiklösningarna har utformats för bästa trafikekonomi och samtidigt med hänsyn till ett säkert avstånd från väg 13. Produktvalsprincipen och hushållningsprincipen. Produktvalsprincipen säkerställs inför byggskedet genom Trafikverkets styrande riktlinjer. Hushållningsprincipen. Säkerställs genom att åtgärderna vidtas med så begränsade insatser som möjligt i befintligt trafiksystem. Lokaliseringsprincipen. Lokaliseringen har tidigare utretts och den nya gång- och cykelvägen kommer att lokaliseras på den västra sidan av vägen. Skälighetsavvägning. Den integrerade miljöbeskrivningen i planen redovisar den miljöpåverkan som uppkommer med anledning av projektet. Prövningen av planen kan sägas vara en skälighetsavvägning. Avhjälpandeskyldighet. I planens beskrivning redovisas förslag för att avhjälpa och motverka att skada och/eller olägenhet uppkommer. Om skador eller olägenheter till 32

Väg 13, Ystad Ängelholm, delen Hedeskoga Sövestad, gång- och cykelväg

Väg 13, Ystad Ängelholm, delen Hedeskoga Sövestad, gång- och cykelväg SAMRÅDSUNDERLAG Väg 13, Ystad Ängelholm, delen Hedeskoga Sövestad, gång- och cykelväg Ystad kommun, Skåne län Vägplan, 2015-06-02 Projektnummer: 144882 TMALL 0095 Mall samrådsunderlag v.2.0 Trafikverket

Läs mer

Väg 13, Ystad Ängelholm, delen Hedeskoga Sövestad, gång- och cykelväg

Väg 13, Ystad Ängelholm, delen Hedeskoga Sövestad, gång- och cykelväg SAMRÅDSHANDLING Väg 13, Ystad Ängelholm, delen Hedeskoga Sövestad, gång- och cykelväg Ystad kommun, Skåne län Vägplanbeskrivning, 2015-08-28 Projektnummer: 144882 TMALL 0092 Mall planbeskrivning v.2.0

Läs mer

Väg 13, Ystad Ängelholm, delen Hedeskoga Sövestad, gång- och cykelväg

Väg 13, Ystad Ängelholm, delen Hedeskoga Sövestad, gång- och cykelväg SAMRÅDSUNDERLAG Väg 13, Ystad Ängelholm, delen Hedeskoga Sövestad, gång- och cykelväg Ystad kommun, Skåne län Vägplan, 2015-04-22 Projektnummer: 144882 TMALL 0095 Mall samrådsunderlag v.2.0 Trafikverket

Läs mer

Väg 121 Lönsboda - Loshult, delen Glimåkravägen Vallhallavägen i Lönsboda, ny gång- och cykelväg

Väg 121 Lönsboda - Loshult, delen Glimåkravägen Vallhallavägen i Lönsboda, ny gång- och cykelväg VÄGPLAN, SAMRÅDSUNDERLAG Väg 121 Lönsboda - Loshult, delen Glimåkravägen Vallhallavägen i Lönsboda, ny gång- och cykelväg Osby kommun, Skåne län Vägplanbeskrivning med miljöbeskrivning 2014-05-25 Projektnummer:

Läs mer

E18 Norrtälje Kapellskär. Granskning av vägplan Information om större förändringar efter samråd

E18 Norrtälje Kapellskär. Granskning av vägplan Information om större förändringar efter samråd E8 Granskning av vägplan Information om större förändringar efter samråd E8 Trafikverket planerar för att bygga om E8 mellan och. Sträckan är cirka km lång, mycket olycksdrabbad och brister i såväl framkomlighet

Läs mer

Vägplan: Gång- och cykelväg utmed Ryggebolvägen och Skallsjövägen. Samråd 2 september 2016

Vägplan: Gång- och cykelväg utmed Ryggebolvägen och Skallsjövägen. Samråd 2 september 2016 Vägplan: Gång- och cykelväg utmed Ryggebolvägen och Skallsjövägen Samråd 2 september 2016 Innehåll 1. Planeringsprocess enligt väglagen 2. Planeringsprocessen för gång- och cykelväg i Ryggebol 3. Syfte

Läs mer

Väg 620, ny gång- och cykelväg från E22, trafikplats Karlshamn Öst till Hällaryd

Väg 620, ny gång- och cykelväg från E22, trafikplats Karlshamn Öst till Hällaryd SAMRÅDSHANDLING Väg 620, ny gång- och cykelväg från E22, trafikplats Karlshamn Öst till Hällaryd Karlshamns kommun, Blekinge län Vägplanbeskrivning med miljöbeskrivning 2014-08-25 Projektnummer: 87933198

Läs mer

Samrådsmöte. Vägplan. Väg 2879 Gång- och cykelväg Högaliden-Hjo. Hjo kommun Västra Götalands län. 3 september 2013

Samrådsmöte. Vägplan. Väg 2879 Gång- och cykelväg Högaliden-Hjo. Hjo kommun Västra Götalands län. 3 september 2013 Samrådsmöte Vägplan Väg 2879 Gång- och cykelväg Högaliden-Hjo Hjo kommun Västra Götalands län 3 september 2013 Medverkande Trafikverket Marita Karlsson, projektledare Vectura Pär-Anders Emanuelsson, ansvarig

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun www.mjolby.se/planer Bedömning av för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun Antagen: åååå-mm-dd Laga kraft: åååå-mm-dd Genomförandetidens sista dag: åååå-mm-dd Miljöar för planer och program Om en plan

Läs mer

Underlag för samråd VÄGUTREDNING. Uppgifter om projektet. E22, Karlskrona-Kalmar, delen Lösen Jämjö Objektnummer

Underlag för samråd VÄGUTREDNING. Uppgifter om projektet. E22, Karlskrona-Kalmar, delen Lösen Jämjö Objektnummer Uppgifter om projektet Underlag för samråd VÄGUTREDNING E22, Karlskrona-Kalmar, delen Lösen Jämjö Objektnummer 87 914 002 2008-11-04 Bakgrund E22 ingår i det nationella vägnätet. Vägens funktion är att

Läs mer

Vägutredning väg 288 delen Gimo-Börstil

Vägutredning väg 288 delen Gimo-Börstil Samrådsunderlag för utökning av utredningsområde Vägutredning väg 288 delen Gimo-Börstil Östhammar, Uppsala län Samrådsunderlag 2011-11-21 Projektnummer: 880007 Dokumenttitel: Vägutredning väg 288 delen

Läs mer

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 1 Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 2 1. Samrådsmötet öppnas 2. Presentation av medverkande 3. Redogörelse för planprocessen 4. Presentation

Läs mer

Gång- och cykelväg mellan Bäckaskog och Gualöv

Gång- och cykelväg mellan Bäckaskog och Gualöv GRANSKNINGSHANDLING Gång- och cykelväg mellan Bäckaskog och Gualöv Kristianstad kommun och Bromölla kommun, Skåne län Plan- och miljöbeskrivning 2014-11-10 Projektnummer: 133719 Dokumenttitel: Granskningshandling,

Läs mer

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie Väg 77 Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie 1 Kort om väg 77 Vägen har ett körfält i vardera riktningen utan mitträcke. Vägbredden är ca 6,5m, respektive körfält 3m, vägrenar 0,25m.

Läs mer

Protokoll Tidigt samråd, Väg 49 delen Axvall-Varnhem

Protokoll Tidigt samråd, Väg 49 delen Axvall-Varnhem PROTOKOLL 1 (6) Protokoll Tidigt samråd, Väg 49 delen Axvall-Varnhem Tid: 18:30 ca 21:00 Datum: 2016-05-31 Plats: Varnhemsgården, Varnhem Föredragande deltagare: Trafikverket Mikael Rintala, Projektledare

Läs mer

Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut.

Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut. Elenore Bjelke Trafikplanering 08-508 260 35 elenore.bjelke@stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2012-03-15 Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut.

Läs mer

Samråd. Förlängning av mötesspår mellan Hässleholm Kristianstad och stängning av plankorsning i Attarp

Samråd. Förlängning av mötesspår mellan Hässleholm Kristianstad och stängning av plankorsning i Attarp Samråd Förlängning av mötesspår mellan Hässleholm Kristianstad och stängning av plankorsning i Attarp. 2016-12-06 Dagordning 1 Mötet öppnas 2 Presentation av medverkande 3 Närvarolista 4 Val av justeringsmän

Läs mer

Väg 84 Hede gång- och cykelväg

Väg 84 Hede gång- och cykelväg SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 84 Hede gång- och cykelväg Härjedalens kommun, Jämtlands län Vägplan 2015-08-28 Projektnummer: 145074 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 1.0 Trafikverket Postadress: Box 186, 871

Läs mer

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble Sammanställning av inkomna synpunkter över förslag till vägplan för Väg 140/627 ny cirkulationsplats samt förlängning av gång- och cykelväg mot Nygårds Visby. TRV 2010/50466 Detta är en webbanpassad version

Läs mer

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG 1(6) Dnr 1357/2012 FASTIGHETEN BORSTNEJLIKAN 1 M FL PÅARP, HELSINGBORGS STAD UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG SÖKANDE Mark- och exploateringsenheten inkom den 6 september 2012 med en förfrågan avseende upprättande

Läs mer

I funktionsanalysen har följande variabler, vilka utgår från tillgänglighetsmålets preciseringar, analyserats:

I funktionsanalysen har följande variabler, vilka utgår från tillgänglighetsmålets preciseringar, analyserats: 3 Funktionsanalys Det befintliga vägsystemets funktion analyseras utifrån det transportpolitiska funktionsmålet och hänsynsmålet samt tillhörande preciseringar. Funktionsanalysen är uppdelad i en redovisning

Läs mer

Samrådshandling oktober 2013

Samrådshandling oktober 2013 Samrådshandling oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Djupedalsäng 1:14 Återvinningsstation vid Råstensvägen Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING. E18 Köping-Västjädra. Köpings, Hallstahammars och Västerås kommun, Västmanlands län. PM Kommunal planering

GRANSKNINGSHANDLING. E18 Köping-Västjädra. Köpings, Hallstahammars och Västerås kommun, Västmanlands län. PM Kommunal planering GRANSKNINGSHANDLING E18 Köping-Västjädra Köpings, Hallstahammars och Västerås kommun, Västmanlands län PM Kommunal planering 2016-09-30 Dokumenttitel: PM Kommunal planering Skapat av: Mia Jameson Dokumentdatum:

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Kap. 5 FRILUFTSLIV - REKREATION

Kap. 5 FRILUFTSLIV - REKREATION Kap. 5 FRILUFTSLIV - REKREATION I kapitlet behandlas följande aspekter: -Riksintresse för friluftsliv -Riksintresse med geografiska bestämmelser / Det rörliga friluftslivet - Kullaberg och Hallandsåsen

Läs mer

6. Tänkbara åtgärder. N Rv 70

6. Tänkbara åtgärder. N Rv 70 6. Tänkbara åtgärder 6.1 Åtgärder enligt fyrstegsprincipen Enligt fyrstegsprincipen, som redovisas mer utförligt i kapitel 1.2, ska åtgärder på identifierade problem prövas förutsättningslöst i fyra steg.

Läs mer

Karta 5. Busshålplatser inom förstudieområdet. Väg 56 Katrineholm-Bie Förstudie 15 BIE STRÄNGSTORP Meters KATRINEHOLM

Karta 5. Busshålplatser inom förstudieområdet. Väg 56 Katrineholm-Bie Förstudie 15 BIE STRÄNGSTORP Meters KATRINEHOLM N BIE Lundsjön 677 677 Hissjö Övre Malmen Nordankärr STRÄNGSTORP Mellan Malmen Vallmotorp Nedre Malmen Lilla Näsnaren Näsnaren 0 250500 1 000 1 500 2 000 Meters KATRINEHOLM 55 Teckenförklaring Teckenförklaring

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2014-12-23 Dnr: 2012-0474-204 BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(8) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR

Läs mer

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart Hofors genomfart Bakgrund Uppdraget Projektera för en genomfart med målsättningarna att: Förtydliga Hofors tätort och dess infarter Öka tillgängligheten för näringsidkare Skapa en inbjudande känsla för

Läs mer

Karta 5. Busshålplatser inom förstudieområdet. Väg 56 Katrineholm-Bie Förstudie 15 BIE STRÄNGSTORP Meters KATRINEHOLM

Karta 5. Busshålplatser inom förstudieområdet. Väg 56 Katrineholm-Bie Förstudie 15 BIE STRÄNGSTORP Meters KATRINEHOLM N BIE Lundsjön 677 677 Hissjö Övre Malmen Nordankärr STRÄNGSTORP Mellan Malmen Vallmotorp Nedre Malmen Lilla Näsnaren Näsnaren 0 250500 1 000 1 500 2 000 Meters KATRINEHOLM 55 Teckenförklaring Teckenförklaring

Läs mer

Väg 892, Borlanda-Rottne, gång- och cykelväg Rydet-Rottne

Väg 892, Borlanda-Rottne, gång- och cykelväg Rydet-Rottne SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 892, Borlanda-Rottne, gång- och cykelväg Rydet-Rottne Projektnummer: 87733334 Växjö kommun, Kronobergs Län Vägplan, 2016-12-01 Yta för bild Trafikverket Postadress: Trafikverket,

Läs mer

Samråd. Väg E22/118, Trafikplats Hammar

Samråd. Väg E22/118, Trafikplats Hammar Samråd Väg E22/118, Trafikplats Hammar Fyrstegsprincipen 1 Tänk om 2 Optimera 3 Bygg om 4 Bygg nytt Åtgärder som kan påverka behov av transporter och val av transportsätt Åtgärder som effektiviserar nyttjandet

Läs mer

Avsiktsförklaring trafiksäkerhetsåtgärder på del av Huddingevägen

Avsiktsförklaring trafiksäkerhetsåtgärder på del av Huddingevägen GATU- OCH TRAFIKAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 3 mars 2015 KS-2015/375.351 1 (2) HANDLÄGGARE Annika Löfmark 08-535 365 52 annika.lofmark@huddinge.se Kommunstyrelsen Avsiktsförklaring

Läs mer

Trafik-PM Västra sjöstaden

Trafik-PM Västra sjöstaden 2013-06-14 Trafik- Västra sjöstaden Ystads kommun arbetar med att ta fram en detaljplan för Västra Sjöstaden. Som den del i detta behöver trafiken studeras med avseende på såväl trafiksäkerhet som framkomlighet

Läs mer

Välkommen till samrådsmöte. Väg 953, Gamla Särövägen gång- och cykelväg

Välkommen till samrådsmöte. Väg 953, Gamla Särövägen gång- och cykelväg Välkommen till samrådsmöte Väg 953, Gamla Särövägen gång- och cykelväg 2014-09-09 Dagordning 1 Mötet öppnas 2 Presentation av medverkande 3 Redogörelse för vägplanens prövning 4 Presentation av det upprättade

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

VÄLKOMNA TILL INFORMATIONSMÖTE. Gång- och cykelväg utmed Valldavägen Iseråsskolan 2013-09-30 kl 18.30

VÄLKOMNA TILL INFORMATIONSMÖTE. Gång- och cykelväg utmed Valldavägen Iseråsskolan 2013-09-30 kl 18.30 VÄLKOMNA TILL INFORMATIONSMÖTE Gång- och cykelväg utmed Valldavägen Iseråsskolan 2013-09-30 kl 18.30 MEDVERKANDE Kungsbacka kommun Charlotta Ljungkull, Projektledare Roland Nyman, Byggledare Christer Adlerborn,

Läs mer

Väg 19, Bjärlöv Broby, omgrävning av öppet dike i Bonnarp

Väg 19, Bjärlöv Broby, omgrävning av öppet dike i Bonnarp Samråd enligt 6 kap. 4 miljöbalken inför tillståndsprövning av vattenverksamhet: Väg 19, Bjärlöv Broby, omgrävning av öppet dike i Bonnarp Östra Göinge kommun, Skåne län Samrådsunderlag 2016-09-19 UNDERLAG

Läs mer

6. Tänkbara åtgärder. Exempel på utformning av mötesfri landsväg. Rv70 Enköping - Simtuna 15 (33)

6. Tänkbara åtgärder. Exempel på utformning av mötesfri landsväg. Rv70 Enköping - Simtuna 15 (33) 6. Tänkbara åtgärder 6.1 Analys av tänkbara åtgärder Enligt fyrstegsprincipen ska åtgärder på identifierade problem prövas förutsättningslöst i fyra steg. I det aktuella projektet bedöms åtgärder motsvarande

Läs mer

Väg 27 Viltstängsel Tranemo och Svenljunga kommun. Samrådsmöte

Väg 27 Viltstängsel Tranemo och Svenljunga kommun. Samrådsmöte Väg 27 Viltstängsel Tranemo och Svenljunga kommun Samrådsmöte Välkomna till samrådsmöte angående Väg 27, viltstängsel, Tranemo och Svenljunga kommun Västra Götalands län 2015-06-16 2 2015-06-10 2 2015-06-10

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping SPN 263/2008 BEHOVSBEDÖMNING tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde inom Arkösund i Norrköping Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering den 27 mars 2009 SAMRÅDSHANDLING

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

Riskhantering och måluppfyllelse

Riskhantering och måluppfyllelse Riskhantering och måluppfyllelse Riskhantering Skydds- och riskobjekt Inom förstudieområdet förekommer ett antal värden som bör skyddas från intrång. Nordväst om Alunda ligger ett riksintresse för kulturmiljö

Läs mer

Väg 136 Ottenby Borgholm, delen korsning vid Ekerum

Väg 136 Ottenby Borgholm, delen korsning vid Ekerum SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 136 Ottenby Borgholm, delen korsning vid Ekerum Borgholms Kommun, Kalmar Län Vägplan, 2015-05-27 Uppdragsnummer: 144732 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 1.0 Trafikverket Postadress:

Läs mer

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan.

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan. Samrådshandling Oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Hindås 1:539 Återvinningsstation vid Hindås station Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift är

Läs mer

E6.20 Hisingsleden, södra delen inkl Halvors länk. Samrådsmöte

E6.20 Hisingsleden, södra delen inkl Halvors länk. Samrådsmöte E6.20 Hisingsleden, södra delen inkl Halvors länk. Samrådsmöte 2014-08-27 Dagordning Presentation Inledning Presentation av projektet Miljöfrågor i projektet Fortsatt arbete Marklösenfrågor Övriga frågor

Läs mer

Del av STUVERUM 1:6, Lofta

Del av STUVERUM 1:6, Lofta Del av STUVERUM 1:6, Lofta Ekhagens golfbana Västerviks kommun, Kalmar län BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning Västerviks kommun Kommunledningskontoret 2007-11-05, reviderad 2011-05-17

Läs mer

3 Vägprojektet en översikt

3 Vägprojektet en översikt 3 Vägprojektet en översikt 3.1 Nuvarande väg Vägens funktion E20 har en nationell, regional och lokal funktion och den kraftigt ökande lastbilstrafiken visar också att E20 har en vital betydelse för näringslivet

Läs mer

Väg 27/1681, ny anslutning av väg 1681 samt gång- och cykelport vid Lockryd

Väg 27/1681, ny anslutning av väg 1681 samt gång- och cykelport vid Lockryd TEKNISK PM GEOTEKNIK Väg 27/1681, ny anslutning av väg 1681 samt gång- och cykelport vid Lockryd Svenljunga kommun, Västra Götalands län Vägplan, 2015-10-05 Projektnummer: 139007 1 Trafikverket Postadress:

Läs mer

E10 Avvakko Lappeasuando

E10 Avvakko Lappeasuando SAMRÅDSREDOGÖRELSE E10 Avvakko Lappeasuando Gällivare kommun, Norrbottens län Vägplan 2016-08-29 Projektnummer: 880950 Trafikverket Postadress: Box 809, 971 25 LULEÅ E-post: trafikverket@trafikverket.se

Läs mer

Förstudie för gångoch cykelväg mellan Olofsbo och Långaveka. Samråd med allmänheten 14 december 2011

Förstudie för gångoch cykelväg mellan Olofsbo och Långaveka. Samråd med allmänheten 14 december 2011 Förstudie för gångoch cykelväg mellan Olofsbo och Långaveka Samråd med allmänheten 14 december 2011 3. Planeringsprocessen enligt väglagen Förstudie Förstudien är första steget in i den fysiska vägplaneringen

Läs mer

Väg 73 Trafikplats Handen

Väg 73 Trafikplats Handen ARBETSPLAN - MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Väg 73 Trafikplats Handen Haninge kommun, Stockholms län Utställelsehandling 2012-01-27 Revidering 1: 2012-09-10 Objektnummer:884232 Revidering 1: Kap. 2.1 sid 18

Läs mer

Planens syfte. Trafiksäkerhet. Planerade åtgärder. Bymiljöväg. Cykelpassage

Planens syfte. Trafiksäkerhet. Planerade åtgärder. Bymiljöväg. Cykelpassage Gång- och cykelplan för Ockelbo kommun... 2 Förklaringar.... 2 Planens syfte Gång- och cykelplanen ska användas som underlag för kommande översikts- och detaljplaneläggning samt infrastrukturplanering.

Läs mer

Analys och förslag till förändring och upprustning av hållplatser längs väg 600 (gamla Europaväg 4) Uppsala- Björklinge

Analys och förslag till förändring och upprustning av hållplatser längs väg 600 (gamla Europaväg 4) Uppsala- Björklinge 2015-02-19 Dnr KTF2015-0044 Samhälle och trafik Lena Hübsch Tfn 073-866 59 62 E-post lena.hubsch@ul.se Analys och förslag till förändring och upprustning av hållplatser längs väg 600 (gamla Europaväg 4)

Läs mer

Detaljplan för Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 m.fl., Brantevik. Planens beteckning

Detaljplan för Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 m.fl., Brantevik. Planens beteckning Simrishamns kommun Planenheten 2017-01-26 Dnr: 2017/34 Behovsbedömning bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen (2010:900) och enligt kriterierna i MKB-förordningens

Läs mer

Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING

Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR Behovsbedömning Grundkarta (separat kartblad) Fastighetsförteckning Plankarta med

Läs mer

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för DEL AV HULABÄCK 19:1 STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-03-26 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Stad möter land. Strategier för staden Ystad 2030

Stad möter land. Strategier för staden Ystad 2030 Stad möter land Strategin går ut på att hantera mötet mellan stad och land, den stadsnära landsbygden. Ystad är en väl avgränsad stad där gränsen mellan stad och land är viktig. Strategin tar ett grepp

Läs mer

Väg 560, Årsta havsbad, gång- och cykelväg

Väg 560, Årsta havsbad, gång- och cykelväg SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 560, Årsta havsbad, gång- och cykelväg Haninge kommun, Stockholms län Vägplan, 2016-12-09 Uppdragsnummer: 137860 Diarienummer: TRV 2015/50829 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Vägutredning cykelled Brösarp/Haväng - Vitemölla. Simrishamns kommun, Skåne län. Samrådshandling 2014-01-28 Objekt: 8850568

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Vägutredning cykelled Brösarp/Haväng - Vitemölla. Simrishamns kommun, Skåne län. Samrådshandling 2014-01-28 Objekt: 8850568 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Vägutredning cykelled Brösarp/Haväng - Vitemölla Simrishamns kommun, Skåne län Samrådshandling 2014-01-28 Objekt: 8850568 Titel: Miljökonsekvensbeskrivning - Vägutredning cykelled

Läs mer

en del av Åby samhälle (Åby Gästgivaregård 2 m.fl.) I Kvillinge socken och kommun (Numera inom Åby i Norrköpings kommun).

en del av Åby samhälle (Åby Gästgivaregård 2 m.fl.) I Kvillinge socken och kommun (Numera inom Åby i Norrköpings kommun). 1(6) B EHOVSBEDÖMNING tillhörande tillägg till detaljplan för en del av Åby samhälle (Åby Gästgivaregård 2 m.fl.) I Kvillinge socken och kommun (Numera inom Åby i Norrköpings kommun)., fysisk planering

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING. SAMRÅDSHANDLING Dnr: DETALJPLAN HÖGLANDSSJUKHUSET. FASTIGHETEN Västanå 4 m.fl. Illustration: White arkitekter

BEHOVSBEDÖMNING. SAMRÅDSHANDLING Dnr: DETALJPLAN HÖGLANDSSJUKHUSET. FASTIGHETEN Västanå 4 m.fl. Illustration: White arkitekter SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2014-0331 Illustration: White arkitekter BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN HÖGLANDSSJUKHUSET FASTIGHETEN Västanå 4 m.fl. SAMRÅDSHANDLING 1(7) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR Till detaljplanen

Läs mer

KUNGSBACKA KOMMUN. Duvehed Trafikutredning. Göteborg 2013-03-01

KUNGSBACKA KOMMUN. Duvehed Trafikutredning. Göteborg 2013-03-01 KUNGSBACKA KOMMUN Trafikutredning Göteborg 2013-03-01 Trafikutredning Datum 2013-03-01 Uppdragsnummer 61441255720 Utgåva/Status Slutleverans v:\44\12\61441255720\3_teknik\t\dokument\pm 2013-03-01.doc Kinell

Läs mer

Öppet hus Tvärförbindelse Södertörn

Öppet hus Tvärförbindelse Södertörn Öppet hus Tvärförbindelse Södertörn Läs mer om projektet! www.trafikverket.se/tvarforbindelsesodertorn Teckenförklaring Utredningsområde 0 1 2 3 4 km Lantmäteriet, Geodatasamverkan Så jobbar vi med Utredningsområdet

Läs mer

Väg 852 Åkarp Lund och 896 Hjärup, gång- och cykelväg

Väg 852 Åkarp Lund och 896 Hjärup, gång- och cykelväg SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 852 Åkarp Lund och 896 Hjärup, gång- och cykelväg Burlövs kommun och Staffanstorps kommun, Skåne län Vägplan, 2016-08-26 Projektnummer: 144611 Yta för bild Trafikverket Postadress:

Läs mer

Ny väg 268 mellan Upplands Väsby och Vallentuna

Ny väg 268 mellan Upplands Väsby och Vallentuna Ny väg 268 mellan Upplands Väsby och Vallentuna Vägplan Samrådshandling oktober 2013 1 Ny väg 268 mellan Upplands Väsby och Vallentuna Väg 268 är en viktig tvärförbindelse mellan Upplands Väsby och Vallentuna/Åkersberga.

Läs mer

Väg 953, gång- och cykelväg

Väg 953, gång- och cykelväg SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 953, gång- och cykelväg Kungsbacka kommun, Hallands län Vägplan 2015-08-31 Projektnummer: 143 052 Trafikverket Postadress: Kruthusgatan 17, 405 33 Göteborg E-post: trafikverket@trafikverket.se

Läs mer

TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD

TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD PM TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD SAMRÅDSHANDLING 2017-03-22 Tyréns AB 118 86 Stockholm Besök: Peter Myndes Backe 16 Tel:010 452 20 00 www.tyrens.se Säte: Stockholm Org.nr: 556194-7986

Läs mer

Väg 27, Växjö-Borås, Rastplats Vandalorum vid E4 i Värnamo

Väg 27, Växjö-Borås, Rastplats Vandalorum vid E4 i Värnamo SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 27, Växjö-Borås, Rastplats Vandalorum vid E4 i Värnamo Värnamo Kommun, Jönköpings Län Vägplan, 2016-01-26 Projektnummer: 108764 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 1.0 Trafikverket

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan för

Bedömning av miljöpåverkan för Bedömning av för detaljplan HOGSTAD 13:1 m fl i Hogstad, Mjölby kommun Antagen: Laga kraft: Genomförandetidens sista dag: www.mjolby.se/planer Miljöar för planer och program Om en plan eller ett program

Läs mer

ANMÄLAN OM SAMRÅD ENLIGT 12 KAP. 6 MILJÖBALKEN Anmälan om samråd för om- och nybyggnation av ledningar görs på särskild blankett.

ANMÄLAN OM SAMRÅD ENLIGT 12 KAP. 6 MILJÖBALKEN Anmälan om samråd för om- och nybyggnation av ledningar görs på särskild blankett. ANMÄLAN OM SAMRÅD ENLIGT 12 KAP. 6 MILJÖBALKEN Anmälan om samråd för om- och nybyggnation av ledningar görs på särskild blankett Länsstyrelsens noteringar Ankomststämpel Diarienummer Allmänna uppgifter

Läs mer

SAMRÅDSUNDERLAG Väg E14, stigningsfält i Rännbergsbacken Åre kommun, Jämtlands län. Vägplan 2015-08-25 Projektnummer: 150208

SAMRÅDSUNDERLAG Väg E14, stigningsfält i Rännbergsbacken Åre kommun, Jämtlands län. Vägplan 2015-08-25 Projektnummer: 150208 SAMRÅDSUNDERLAG Väg E14, stigningsfält i Rännbergsbacken Åre kommun, Jämtlands län Vägplan 2015-08-25 Projektnummer: 150208 TMALL 0095 Mall samrådsunderlag v.2.0 Trafikverket Postadress: Trafikverket,

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING Behovsbedömning avseende miljöbedömning av detaljplan för Brunnsviks Gårdar, Brösarp, Tomelilla kommun, Skåne län

GRANSKNINGSHANDLING Behovsbedömning avseende miljöbedömning av detaljplan för Brunnsviks Gårdar, Brösarp, Tomelilla kommun, Skåne län Dnr: KS 2013/233 PLNR: 153 GRANSKNINGSHANDLING Behovsbedömning avseende miljöbedömning av detaljplan för Brunnsviks Gårdar, Brösarp, Tomelilla kommun, Skåne län Inledning Varje detaljplan som medför en

Läs mer

B E H O V S B E D Ö M N I N G

B E H O V S B E D Ö M N I N G 1(8) B E H O V S B E D Ö M N I N G tillhörande tillägg till detaljplan för fastigheterna Djurön 1:2 och 1:3 (Djurön 1:163 med närområde) inom Dagsberg i Norrköpings kommun, fysisk planering den 9 april

Läs mer

Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen

Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen Bilaga Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen 2016-08-31 Särskild sammanställning av miljökonsekvensbeskrivningen 2016-09-01 Innehåll 1 Särskild sammanställning... 3 2 Integrering

Läs mer

Väg 1606 Södra Mellby Stenshuvud, förbifart Svabesholm

Väg 1606 Södra Mellby Stenshuvud, förbifart Svabesholm Väg 1606 Södra Mellby Stenshuvud, förbifart Svabesholm Simrishamns kommun, Skåne län Samrådsredogörelse, 2015-06-03 Projektnummer: 8850521 1 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 1.0 Trafikverket Box 543

Läs mer

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun 1 SAMHÄLLSBYGGNAD Diarienr: Miljöreda 11/0246a Upprättad: 2012-02-01 Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun I samband med upprättande av

Läs mer

Väg 120, delen Delary Älmhult

Väg 120, delen Delary Älmhult GESTALTNINGSPROGRAM TILL VÄGPLAN Väg 120, delen Delary Älmhult Älmhults kommun, Kronobergs län Vägplan 2013-11-20 Objekt 87734293 Objektdata Vägnamn: Väg 120 Objektnamn: Delen Delary Brokhult Objektnr:

Läs mer

VMN Förstudie. Gång-och cykelbana mellan Bälinge och Ulva Kvarn

VMN Förstudie. Gång-och cykelbana mellan Bälinge och Ulva Kvarn VMN 11060 Förstudie Gång-och cykelbana mellan Bälinge och Ulva Kvarn Samrådshandling april 2003 Medverkande Projektledare: Konsult: Uppdrag: Tommy Danielsson Vägverket Konsult Uppsala Elisabeth Lloyd Hans

Läs mer

28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede

28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 29(65) TRAFIK Järnväg Cirka 2 km väster om Tanumshede ligger järnvägsstationen med tåg mot Strömstad samt Uddevalla/Göteborg.

Läs mer

Väg 47, gång- och cykelväg, delen Grästorp-Tre Älgar

Väg 47, gång- och cykelväg, delen Grästorp-Tre Älgar GRANSKNINGSHANDLING Väg 47, gång- och cykelväg, delen Grästorp-Tre Älgar Grästorps kommun, Västra Götalands län PM Gestaltning, 2015-12-15 Projektnummer: 139143 Trafikverket Postadress: Kruthusgatan 17,

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. E 18 Tullstation Hån. Årjängs kommun, Värmlands län. Vägplan,

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. E 18 Tullstation Hån. Årjängs kommun, Värmlands län. Vägplan, SAMRÅDSREDOGÖRELSE E 18 Tullstation Hån Årjängs kommun, Värmlands län Vägplan, 2016-09-30 Trafikverket Postadress: Box 1051, 651 15 Karlstad E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-921 921 Samrådsredogörelse

Läs mer

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HEDENLUNDSVÄGEN OCH DEL AV STATIONSGATAN I JÄRVSÖ. Planområdet i Järvsö

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HEDENLUNDSVÄGEN OCH DEL AV STATIONSGATAN I JÄRVSÖ. Planområdet i Järvsö SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HEDENLUNDSVÄGEN OCH DEL AV STATIONSGATAN I JÄRVSÖ Planområdet i Järvsö LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Datum 2016-02-26 Dnr 0370/13

Läs mer

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Vaggeryds kommun Programmet är utsänt på samråd under tiden 2010-06-07 t.o.m. 2010-08-27. Om ni har några synpunkter skall dessa framföras skriftligen till miljö- och byggnämnden

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län SAMRÅDSHANDLING Upprättad i mars 2008 PLANBESKRIVNING Upprättad i mars 2008 HANDLINGAR

Läs mer

VÄG 68 FÖRBI FORS, AVESTA KOMMUN VÄGUTREDNING 3 BEHOV AV FÖRÄNDRAD INFRASTRUKTUR. 3.1 Riksväg 68

VÄG 68 FÖRBI FORS, AVESTA KOMMUN VÄGUTREDNING 3 BEHOV AV FÖRÄNDRAD INFRASTRUKTUR. 3.1 Riksväg 68 3 BEHOV AV FÖRÄNDRAD INFRASTRUKTUR 3.1 Riksväg 68 Av alternativen från förstudien har tre korridorer valts att gå vidare att studeras närmare i den fortsatta planeringsprocessen. Alternativen Genom Fors

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Öppet hus 23 Mars E45 Vattnäs Trunna. Välkommen!

Öppet hus 23 Mars E45 Vattnäs Trunna. Välkommen! Öppet hus 23 Mars 2016 E45 Vattnäs Trunna Välkommen! Station 1. Samhällsplanering och åtgärdsbeställning Samhällsplanerare: Christina Hjorth Åtgärdsbeställare: Anna-Maria Montell Kontakta oss om frågor

Läs mer

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4 KS11.1017 Tillägg 1 (SLD 217) Ändring av detaljplan för del av fastigheten Hjällsnäs 36:1 och del av Lundby Prästgård 1:1, Bostäder vid Lundbyvägen (Ekdungen) i Gråbo tätort, Lerums kommun. Planbeskrivning

Läs mer

Väg 841 utbyte av öppningsbar bro vid Almarestäket

Väg 841 utbyte av öppningsbar bro vid Almarestäket SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 841 utbyte av öppningsbar bro vid Almarestäket Järfälla och Upplands-Bro kommuner, Stockholms län Vägplan, 2016-03-24 Projektnummer: 152560 Samrådsredogörelse, Väg 841, öppningsbar

Läs mer

Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun

Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand Beställare: ALINGSÅS KOMMUN Beställarens representant: Job van Eldijk Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Upprättad Reviderad Godkänd Antagen Lagakraft

PLANBESKRIVNING. Upprättad Reviderad Godkänd Antagen Lagakraft Dnr 2011SBN0268 1 (6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Christian Blomberg PLANBESKRIVNING Utökad handel i ALUNDA Fastigheterna Marma 1:44, del av 1:67 och del av samfälligheten Marma S:1 Östhammars kommun,

Läs mer

Miljöbedömning; Steg 1 - Behovsbedömning

Miljöbedömning; Steg 1 - Behovsbedömning PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Sara Lindh 2013-05-21 PLA 2012-020104 Miljöbedömning; Steg 1 - Behovsbedömning Detaljplan för Kv. Städet, Brillinge 3:3 BEHOVSBEDÖMNING FÖR MILJÖBEDÖMNING

Läs mer

Väg E10, Muorjevaarabackarna

Väg E10, Muorjevaarabackarna VÄGPLAN Väg E10, Muorjevaarabackarna Gällivare kommun, Norrbottens län Samrådshandling 2015-09-07 Planbeskrivning Projektnummer: 135238 TMALL 0092 Mall planbeskrivning v.2.0 Trafikverket Postadress: Box

Läs mer

Väg 46 Cirkulationsplats vid Ålleberg center

Väg 46 Cirkulationsplats vid Ålleberg center SAMRÅDSUNDERLAG Väg 46 Cirkulationsplats vid Ålleberg center Falköpings kommun, Västra Götalands län Vägplan, 2013-12-13 Projektnummer: 138960 Dokumenttitel: Samrådsunderlag, Väg 46, Cirkulationsplats

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

TRAFIKUTREDNING HÄLLEVIK STIBY 4:17 MFL

TRAFIKUTREDNING HÄLLEVIK STIBY 4:17 MFL RAPPORT TRAFIKUTREDNING HÄLLEVIK STIBY 4:17 MFL 2016-01-20 Uppdrag 265929, Trafikutredning Hällevik Titel på rapport: Trafikutredning Hällevik Stiby 4:17 mfl Status: Slutversion Datum: 2016-01-20 Medverkande

Läs mer

Öppet hus 30 augusti. E45, ny sträckning, Vattnäs-Trunna. Foto Länsstyrelsen Dalarna. Foto Länsstyrelsen Dalarna

Öppet hus 30 augusti. E45, ny sträckning, Vattnäs-Trunna. Foto Länsstyrelsen Dalarna. Foto Länsstyrelsen Dalarna Öppet hus 30 augusti E45, ny sträckning, Vattnäs-Trunna Foto Länsstyrelsen Dalarna Foto Länsstyrelsen Dalarna Öppet hus - Vad händer ikväll Trafikverket, konsulten ÅF och Orsa kommun finns på plats för

Läs mer