I LEKENS VÄRLD en studie kring några pedagogers och föräldrars syn på lek och dess betydelse för lärande, språkutveckling och könsidentitet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I LEKENS VÄRLD en studie kring några pedagogers och föräldrars syn på lek och dess betydelse för lärande, språkutveckling och könsidentitet"

Transkript

1 I LEKENS VÄRLD en studie kring några pedagogers och föräldrars syn på lek och dess betydelse för lärande, språkutveckling och könsidentitet Zehra Uruc Ibtisam Rafiq Shafiq Lek/didaktik/LAU370 Handledare: Eva Palmblad Examinator: Sten Båt Rapportnummer: VT

2 Abstract Titel: I lekens värld en studie kring några pedagogers och föräldrars syn på lek och dess betydelse för lärande, språkutveckling och könsidentitet Författare: Zehra Uruc och Ibtisam Rafiq Shafiq Termin och år: Vårterminen 2008 Kursansvarig institution: Sociologiska institutionen Handledare: Eva Palmblad Examinator: Sten Båth Rapportnummer: VT Nyckelord: Förskola, lek, lärande, språkutveckling, leksaker, genus, pedagoger och föräldrars roll _~âöêìåç Forskningar visar att barn utvecklas genom lek. Under leken lär de sig att använda sig av språk, samspel och kommunikation. Det visar sig dock också att lek och leksaker skapar könsidentitet, vilket föräldrarna och omgivningen också spelar en stor roll. Studien i vårt arbete utgår vi från barns sociala utveckling i leken. Syfte Huvudsyftet med denna undersökning är att ta reda på vad lek har för betydelse för barns lärande och sociala utveckling. Syftet är också att undersöka om lek och leksaker har någon betydelse för barnets val av könsidentitet. Vi är även nyfikna om det är någon skillnad i pedagogers och föräldrars syn på lek. I uppsatsen tar vi också först upp om våra frågeställningar och vad forskning och litteratur säger angående dessa frågeställningar som är: s~çä êëáöä~êåáäéâéå\ h~åäéâìíîéåâä~ä~êåéíëëéê â\ m îéêâ~êäéâçåüäéâë~âéêä~êåéíëâ åëêçäälâ åëáçéåíáíéí\ sáäâéåëóåé äéâü~êééç~öçöéêå~çåüñ ê äçê~êå~\ jéíçç sáü~êë âíçåüö ííáöéåçãäáííéê~íìêçåüñçêëâåáåöëçãü~åçä~êçãäéâçåüçéëëäéíóçéäëéñ êä~êåks ê~éãéáêáëâ~ëíìçáéê ÖêìåÇ~êëáÖé áåíéêîàìéêãéçñ êëâçäéééç~öçöéêçåüéåâ íëçãü~êçéä~íëìííáääñ ê äçê~êëçãü~êä~êåáñ êëâçä~åk Metoden som vi har använt är kvalitativ. oéëìäí~í Vårt resultat pekar mot att lek utvecklar barn, den är lärorik, utvecklar språket och vi ser att den kan påverka könsidentiteten. Leken definieras som ett skapande där fantasi, kreativitet och verklighet möts och därigenom bildas den sociala och språkliga utvecklingen för barnet. Lek stärker också barnens könsidentitet genom att de leker med olika leksaker och får intryck av omgivningen (t.ex. föräldrar, media, leksaksaffärer, leksaker som finns i förskolan mm). _ÉíóÇÉäëÉÑ êä ê~êóêâéí Éí sáü~êñ ííéåäáäç~îäéâéåçåü~ííçéåü~êéåëíçêäéíóçéäëéñ êä~êåéíëìíîéåâäáåökfäéâéåíê å~êä~êåëáåëçåá~ä~iâêé~íáî~çåü âçããìåáâ~íáçåëñ êã Ö~KaÉí êç êñ êîáâíáöíñ êééç~öçöéêáñ êëâçä~åçåüëâçä~å~ííü~ãéçäéâçåü~îë íí~ãéêíáçáéääéê ìí~åñ êìåçéêîáëåáåöéåk O

3 c êçêç I vårt examensarbete har vi gemensamt ansvarat för formatet, struktureringen och innehållet. Vi tackar alla förskolepedagoger och föräldrar som har visat ett stort intresse med att delta och samverka i vår undersökning. Vi vill också särskilt tacka vår handledare Eva Palmblad för stöd och engagemang för att detta examensarbete blev genomförd. Innehållsförteckning P

4 1. INLEDNING SYFTE, FRÅGESTÄLLNINGAR & AVGRÄNSNING VAD SÄGER STYRDOKUMENTEN OM LEK OCH OM KÖNSMÖNSTER LITTERATURGENOMGÅNG Lek definitioner och perspektiv Definitionen på lek Vad är lek? Vad är fri lek? Sociokulturell perspektiv LEKENS BETYDELSE FÖR LÄRANDE Lärande genom lek Språkutveckling genom lek Språkutveckling genom rollek LEK OCH KÖNSIDENTITET Vad betyder lek och leksak för barn? Flick och pojkleksaker Lek och leksakernas påverkan på barnets könsidentitet Flickors och pojkars lek Socialinlärningsteori vid de olika könens lek Vuxnas synsätt och bemötande av flickor och pojkarkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkns 5. jbqla Kvalitativ metod Val av undersökningsgrupper Intervju som redskap Urval Genomförande Enkät Urval Genomförande BEARBETNING OCH ANALYS Etiska överväganden Tillförlighet och giltighet RESULTAT Intervjustudierna Lärande genom lek Språkutveckling genom lek Lek och leksakernas påverkan på barnets könsidentitet Enkätstudierna Föräldrar KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKOQ 6.3 Pedagogernas och föräldrarnas syn på lek DISKUSSION Metod diskussion Resultat diskussion Lärande genom lek Språkutveckling genom lek Lek och leksakernas påverkan på barnets könsidentitet FORTSATT FORSKNING SLUTORD REFERENSLISTA...32 Q

5 NKfåäÉÇåáåÖ fç åãéç~ííëâêáî~çãäéâçåüçéëëäéíóçéäëéìééâçãå êîááåë Ö~ííîááåíÉÜ~ÇÉéê~í~íçãÇÉíë ãóåâéíáåçãî êä åö~ä ê~êìíäáäçåáåöksá êääáî~åçéä ê~êéáåçãã~íéã~íáâiçéå~íìêîéíéåëâ~éäáö~ ãåéå~çåüëîéåëâ~eâìäíìêçåüëéê âfñê åñ êëâçä~åíáää êëâìêërksáî~äçéäéâé ÖêìåÇ~î~ííîá å ÖçêäìåÇ~Ü~Ñíë~ãã~áåêáâíåáåÖ~êçÅÜáåíÉÜ~Ñíå ÖçåëíìÇáÉáåçãäÉâKsáî~êáåíêÉëëÉê~ÇÉ~îÜìê Ä~êåä êëáööéåçãäéâçåüüìêçéìíîéåâä~ëksáîáääéñ êçàìé~çëëãéêáüìêä~êåí åâéêçåüâåóíéêëáå~ ÉêÑ~êÉåÜÉíÉêçÅÜÑ~åí~ëáÉêíáääÇÉåëçÅá~ä~ãáäà åçåüíáääâ åëáçéåíáíéík j~åâ~åë Ö~~ííÄ~êåÉåëäÉâÄ êà~êêéç~åîáçëâ íäçêçéíçåüçéå ê~ää~ëñ êëí~éêñ~êéåüéíkaéíäáää~ Ä~êåÉíäÉêå êñ ê äçê~êå~âä~éé~êä~êåéåëü åçéêiëâçà~êöéåçã~ííää ë~é ã~öéåiàçääê~êçåüäéâéêk a êéñíéêçê àéêçéíáåíéä åöéñ êê åä~êåéíëî~ê~êé ëâçà~åçéíçåüäéâéåçåüí~êçéíñ êëí~ëíéöéííáää âçããìåáâ~íáçåéåãéççãöáîåáåöéåkiéâéåö êçåâë ~ííä~êåéåëöä ããéêüéäíçåüü ääéíáçéå îéêâäáöüéíçéäéîéêák fiéñ VUÄÉíçå~êã~åãóÅâÉíé ÜìêäÉââ~åëíáãìäÉê~Ä~êåÉåëìíîÉÅâäáåÖK c êëâçä~åëâ~ääéêäàìç~ä~êåéåéåíêóööãáäà ëçãë~ãíáçáöíìíã~å~êçåüäçåâ~ê íáäääéâçåü~âíáîáíéíeiéñ VUINVVUIëKVFK ^ííäéâ~ êêçäáöíçåüîáâíáöíiãéçäéâìééí ÅâÉêã~åÑäÉê~~âíáîáíÉíÉêëçãíKÉñKã~åä êëáöëéê âi~ííñ âçãéáë~êçåü~ííìééí Åâ~î~ÇëçãÜ åçéêêìåíçãâêáåöëáöksáã ëíé îéåîáë~ä~êåêéëééâíå êçé äéâéêçåüáåíé~îäêóí~çéãkiéâéåü~êéöå~î êäç~êiçéí êáåíééåçê ãiçéíü åçéêé êáâíáöíëçã~ää~ ã ååáëâçêìééäéîíçéíkfää~åçñ~åíáëéê~êîáå êîáäéâéêkiéâü~êéííë~ãä~åçãéçüìãçêjã~å ëâê~íí~êiëéêöä~çìíá~åëáâíéíjçåü êçéí êçåâë Éå~îëä~ééåáåÖKjÉÇäÉââ~åã~åÄäáî ååéêçåü Ü~êáåíÉå ÖçíãÉÇÑáÉåÇëâ~é~ííÖ ê~k_~êåéåâ~åääáçî ååéêìåçéêäéâéåãéåçéíçê àéêáåíéä åöé áåå~åçéääáêî ååéêáöéåk bå~åå~å~ëééâíëçãîááåíêéëëéê~êçëëñ ê êâ åëêçääéålâ åëáçéåíáíéíéåëçãâ~åëâéé îéêâ~êî ê áçéåíáíéíêéç~åîáçñ ÇëÉäåKdÉåçã~ííÑ ê äçê~êå~âä êçéê~ëä~êåáêçë~eñäáåâçêå~fçåüää íí Eéçàâ~êå~Fë ëâ~é~êîáçåüäéëí ããéêâ åëêçääéêå~kj~åëéêçåâë ÑäáÅâçêå~ëçãäìÖå~Ä~êåëçãäÉâÉê ãéçççåâçêiéçàâ~êå~ëçãîáäç~ä~êåëçãäéâéêãéçäáä~êkc ê äçê~êå~éê~í~êçåâë é çäáâ~ë íííáääéå éçàâéçåüíáääéåñäáåâ~çåüé ë ë ííñ êëí êâéêã~å ååìéåö åöä~êåéíëâ åkiéâ êçåâë ÉííîáâíáÖí îéêâíóöëçãëâ~é~êâ åëáçéåíáíéíkcäáåâçêå~ëçåüéçàâ~êå~ëäéââ~åî~êáéê~ãóåâéíñê åî~ê~åçê~ksáäâ~ äéâë~âéêä~êåäéâéêãéçiüìêçéäéâéêçåüîáäâéåâ åçéäéâéêãéçâ~åçåâë é îéêâ~çéê~ëâ åëêçääéêk fiéñ VUÄÉíçå~êã~åé Üìêã~åëâ~ãçíîÉêâ~â åëêçääéêå~k sìñå~ëë íí~ííäéã í~ñäáåâçêçåüéçàâ~êäáâëçãçéâê~îçåüñ êî åíåáåö~êëçã ëí ääëé ÇÉãÄáÇê~êíáää~íÑçêã~ÑäáÅâçêëçÅÜéçàâ~êëìééÑ~ííåáåÖçãî~Çëçã ê âîáååäáöíçåüã~åäáöíkc êëâçä~åëâ~ääãçíîéêâ~íê~çáíáçåéää~â åëã åëíéêçåü â åëêçääéêkcäáåâçêçåüéçàâ~êëâ~ääáñ êëâçä~åü~ë~ãã~ã àäáöüéíéê~ííéê î~çåü ìíîéåâä~ñ êã ÖçêçÅÜáåíêÉëëÉåìí~åÄÉÖê åëåáåö~êìíáñê åëíéêéçíóé~â åëêçääéê EiéÑ VUINVVUIëKOSFK R

6 OKpóÑíÉ Huvudsyftet med denna undersökning är att ta reda på vad lek har för betydelse för barns lärande och utveckling. Syftet är också att undersöka om lek och leksaker har någon betydelse för barnets val av könsidentitet. Vi är även nyfikna om det är någon skillnad i pedagogers syn på lek och föräldrars syn på lek och leksakernas betydelse för könsidentitet. OKNcê ÖÉëí ääåáåö~ê s~çä êëáöä~êåáäéâéå\ h~åäéâìíîéåâä~ä~êåéíëëéê â\ m îéêâ~êäéâçåüäéâë~âéêä~êåéíëâ åëêçääéêlâ åëáçéåíáíéí\ sáäâéåëóåé äéâü~êééç~öçöéêå~çåüñ ê äçê~êå~\ OKO^îÖê åëåáåö _~êåëäéâáñ êëâçä~å aéåñêá~äéâéå O

7 PKs~Çë ÖÉêëíóêÇçâìãÉåíÉåçãäÉâçÅÜçãâ åëã åëíéê çåüçãâ åëã åëíéê\ fä êçéä~åñ êçéíçääáö~íçêáëâ~ëâçäî ëéåçéíiñ êëâçäéâä~ëëéåçåüñêáíáçëüéããéínvvqeiéçvqfiëçãä ÇÉ Ñ êëâçäéâä~ëëéåëçåüöêìåçëâçä~åëä ê~êéñ äàéêiäéíçå~ëçéí~ííw Särskilt under de tidiga skolåren har leken betydelse för att eleverna skall tillägna sig kunskaper (Lpo94, 1998, s.7). Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet (Lpo94, 1998, s.7). fñ êëâçä~åëä êçéä~åeiéñ VUFëí êçéí îéå~ííw Leken är viktigt för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande skall präglas i förskolan. I lekens och det lustfyllda lärandes olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem. Barn kan i den skapande och gestaltande leken få möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter (Lpfö98, 1998, s. 4). I Lpfö98 står det att förskolan skall sträva efter att varje barn: Utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära (Lpfö98, 1998, s.12). Utvecklar sitt ord- och begreppsförråd och sin förmåga att leka med ord (Lpfö98, 1998, s. 13). Utvecklar ett rikt och nyanserat talspråk och sin förmåga att kommunicera med andra och uttrycka sig (Lpfö98, 1998, s.13). Utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama (iéñ VUINVVUIs.14). fiéçvqëí êçéíçåâë ~ííëâçä~åë~êäéíéã ëíéáåêáâí~ëé ~ííöééä~íëñ êçäáâ~âìåëâ~éëñçêãéêçåü~íí ëâ~é~éííä ê~åçéç ê~ää~çéä~êëâ~é~êéåüéäüéík skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet (Lpo94, 1998, s. 7). Skolan skall främja elevernas harmoniska utveckling. Detta skall åstadkommas genom en varierad och balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer. Gemensamma erfarenheter och den sociala och kulturella värld som skolan utgör skapar utrymme och förutsättningar för ett lärande och utveckling där olika kunskapsformer är delar av en helhet. Ett ömsesidigt möte mellan de pedagogiska synsätten i förskoleklass, skola och fritidshem kan berika elevernas utveckling och lärande. (Lpo94, 1998, s.8) bäéîéêå~ëâ~ääçåâë Ñ ÉåÅÜ~åë~ííéê î~é çåüìíîéåâä~çäáâ~ìííêóåâëñçêãéêkråçéêã äçåüêáâíäáåàéê ëí êçéííóçäáöí~ííw alla som arbetar i skolan skall samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande (Lpo94, s.14). bå~åå~åéìåâíëçãã~åö êáåé êéëíéíáëâ~çéäéåklãçéíí~ëí êçéí~ííëâçä~åëîéêâë~ãüéíëâ~ää áååéü ää~çäáâ~éëíéíáëâ~ìííêóåâëë ííëçãçê~ã~iêóíãáâiç~åëiãìëáâçåüäáäçk P

8 Ett tydligt budskap som styr lärarnas arbete och utbildning i Sverige är Lärarnas handbok (2002). I lärarens handbok står flera villkor om könsmönster som alla lärare och blivande lärare måste gå igenom. Några villkor och mål är: Se till alla elever, oavsett kön och social och kulturell bakgrund, få ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll, samt att detta inflytande ökar med stigande ålder och mognad (Lpo94, 1998, s.18). Verka för att flickor och pojkar får ett lika stort inflytande över och utrymme i undervisningen, svara för att alla elever får pröva olika arbetssätt och arbetsformer och tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen och förbereda eleverna och delaktighet och med ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som präglar ett demokratisk samhälle (Lpo94, 1998, s.18) Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar som ställs på dem bidrar till at forma flickors och pojkars uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt. Förskolan skall motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar skall i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller (Lpfö98, 1998, s.26). Överföra ett kulturarv värden, traditioner och historia, språk och kunskaper - från en generation till nästa (Lpfö98, 1998, s.9). Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den (Lpfö98, 1998, s.30). QKiáííÉê~íìêÖÉåçãÖ åö fäáííéê~íìêöéåçãö åöéåâçããéêîá~ííêéççö ê~çéåäáííéê~íìêîáü~êä ëíçãäéâiçéëëçéñáåáíáçåiäéâéåë ÄÉíóÇÉäëÉÑ êä ê~åçéiäéâéåëäéíóçéäëéîáçëéê âìíîéåâäáåöçåüäéâéåëäéíóçéäëéîáçëâ~é~åçéí~î â åëêçääéêkm ë ë ííëâ~îáçåâë Ñ êë â~ëî~ê~é î ê~ñê ÖÉëí ääåáåö~êáäáííéê~íìêöéåçãö åöéåk Q

9 QKNiÉâ iéâóçéñáåáíáçåéêçåüééêëééâíáî ÇÉÑáåáíáçåÉêçÅÜéÉêëéÉâíáî QKNKNaÉÑáåáíáçåÉåé äéâ aéñáåáíáçåéåé äéâ aéñáåáíáçåéå~îî~çäéâ êáåíéëà äîâä~êkaéíãéå~ê_áêöáíí~håìíëççííéêläçñëëçåenvutfëçã êäéâíçê áåçãééç~öçöáâçåüéëóâçäçöákeçåãéå~ê~ííáåöéåâ~åäéëâêáî~é ÉííÉåâÉäíë ííî~çäéâ êçåüç êñ ê êáåíéçéñáåáíáçåéåüéäíöáîéåkhåìíëççííéêläçñëëçåà ãñ êçåâë ~êäéíéçåüäéâãéçî~ê~åçê~áëáåäçâ iéâñ êäáîéíenvutfkeçåãéå~ê~ííäéâéåáåíéü~êéåçáêéâíéê~âíáëâñìåâíáçåçåüé ééâ~ê~ííäéâëâ~é~ë å êä~êå~êäéí~êkm ë ë ííä êçéëáöå êçéäéâéêçåüçé~êäéí~êå êçéä êëáöiéñíéêëçãçéåñêá~äéâéåáåíé ÄÉÜ îéêü~å ÖçíêÉëìäí~íçÅÜ~ääíáÇäÉÇÉêíáääâçãéÉíÉåëK_~êåÉåëäÉââçããÉêìêäìëíIâçåí~âíçÅÜÖä ÇàÉ çåü êñêáîáääáökiéâü~êáåöéíã äçåü êáëáííéöéíã äiãéç~å~êäéíé êã äjçåüéêççìâíáåêáâí~íkeçå é ééâ~ê~ííãçíáî~íáçåíáääéíí~êäéíéâçããéêìíáñê åçãî êäçéåãéç~åãçíáî~íáçåéåíáäääéâéåâçããéê Ñê åçéíáåêéiçîëáåáñê åéåëà äîkc êñ~íí~êéåãéå~ê~ííå êä~êåäéâéê~îö êçéëáå~êéöäéêëà äî~ãéç~å ~êäéíéíëêéöäéêëíóêë~îîéêâäáöüéíéåk Lek är ett stimulerande system avskiljt från verkliga livet och ändå återspeglande det. Somom-inställningen hjälper barn att pröva och variera både mål och medel, vare sig det gäller lekfullt manipulerande med saker eller låtsaslekarnas prövande av den sociala verkligheten (Knutsdotter Olofsson, 1987, s.15). iáääéãóêenvvmfëâêáîéê~ííçéíáåíéñáååëå ÖçåÖÉåÉêÉääÇÉÑáåáíáçåé äéâke~åãéå~ê~ííäéâ â~åü~çäáâ~ñìåâíáçåéêñ êä ÇÉÄ~êåçÅÜîìñå~KsáäâÉíâ~åî~ê~ëî êí~ííüáíí~å Öçå Ñ êâä~êáåöëçãçéñáåáéê~êî~çäéâ êk QKNKOs~Ç êäéâ\ s~ç êäéâ\ båäáöíhåìíëççííéêläçñëëçåenvvof êäéâå ÖçíëçãÄ ÇÉëâÉêé êáâíáöíçåüé ä íë~ëkeçåãéå~ê~íí ÇÉíÄáäÇ~ëÉåê~ãêìåíÇÉíëçãëâÉêáäÉâÉåKlãäÉâÉåëâÉêé êáâíáöíë ëâéêçéåáåå~åñ êäéâéåëáåêé ê~ã~êiãéç~åáä íë~ëäéâéåëâéêçéåìí~åñ êê~ã~êå~ko~ã~êå~ëçãëí êáåå~åñ êäéâéå êçéíäéâéåë êéöäéêçåüñ äàçêáâíáöüéíëçãö ääéêiç ÄäáêäÉâÉåÉåëä~ÖëîÉêâäáÖÜÉíìí~åÑ êçéåäéñáåíäáö~îéêâäáöüéíéåk jéççéíí~ãéå~êñ êñ~íí~êéå~ííç â~åä~êåéåö áåéääéêìíìêäéâê~ãéåëçãé Ö êkhåìíëççííéê läçñëëçåãéå~êçåâë ~ííáäéâéåâ~åä~êåéåä ÇÉÑ å êüéíçåü~îëí åçíáääçéíçéü~êî~êáíãéççãáçéí îéêâäáö~äáîéíkiéâéåñáååëüéä~íáçéåçåüãéçäéâéåâ~åã~åö ê~ë~âéêé êáâíáöçåüíî êíçãkaéí êçéí ëçã êçéííêóöö~éåäáöíñ êñ~íí~êéåkm ë ë ííâ~åä~êåéåñ ÉåÇáëí~åëé ÇÉíÇÉÜ~êìééäÉîíKc êñ~íí~êéå ÄÉëâêáîÉêçÅâë äéâéåëçãéííã íéãéää~åçéåóííêéçåüáåêéî êäçéåkbåäáöíüéååé êçéíìééäéîéäëéêçåü ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê~îîÉêâäáÖÜÉíÉåëçãëâ~é~êáååÉÜ ääñ êäéâéåkjéåáååéü ääéíâ~å åçê~ëéñíéêä~êåéåëëóñíé áéåëâ~é~åçéìíîéåâäáåök_~êåâ~åëí í~é ÑäÉê~Ñ êéã äëçãñáååëáçãöáîåáåöéåçåüçéíí~î ÅâÉêÉå äìëíçåüë~ãã~åâçééäáåö~êáä~êåéíå êçéäéâéêiîáäâéíë ííéêáö åöñ~åí~ëáåñ ê~íí~åî åç~ëáö~îçéëë~ Ñ êéã äkeçåãéå~êñ ê~íí îéêüìîìçí~öéíâìåå~äéâ~ êçéíîáâíáöí~ííñ êëí ~íí~ääíáåíé êî~ççéíëéê ìí~ííî~ê~çîëäéâî êäçéå êéåñ êíêçää~çî êäçiç ê~ääíéä íëäáöíâ~åü åç~kc êñ~íí~êéåé ééâ~ê~íí Ñ êî~åçäáåöéå~îîéêâäáöüéíéåíáääñ~åí~ëáñ êéâçããéíãóåâéíìåçéêäéâéåehåìíëççííéêläçñëëçåinvvofk dìåáää~iáåçèîáëíenvvsfëçã êñçêëâ~êéáåçãééç~öçöáâ~åëéê~ííäéâ êëçãéåñ êäéêéçéäëéñ êäáîéí çåü îéåö êäáîéíñ êëí ÉäáÖíKiÉâÉå êçåâë ÉåäáÖíÑ êñ~íí~êéåéíí~âíáîíã íéãéää~åä~êåéíëáåêéiâ åëäçê çåüí~åâ~êçåüçéåóííêéîéêâäáöüéíéåkfçéíçéíí~ã íéñáååëêéöäéêiëçãñ~ëíëí ääë~îçéñáåáíáçåéêçåü ìééñ ê~åçéåëçãìééëí êáäéâéåëü åçéäëéñ êäçééç êä~êåéåä ÖÖÉêëáå~ åëâåáåö~êáåáäéâéåëñçêãk iáåçèîáëí~åëéê~ííçéí êâ åëä~åëçãé îéêâ~êäéâéåëö åöçåüçéëëñ ê åçêáåökiéâ êéåñ~åí~ëáéêçåéëë ëçãëâ~é~êåó~äéíóçéäëéêöéåçãëáíì~íáçåéêëçãâçããéêìééáîéêâäáöüéíéåçåüé ë ë ííñ êéííåóíí R

10 áååéü ääkeçåé ééâ~ê~ííöêìåçéåñ êä~êåëëâ~é~åçéñáååëáäéâéåçåüçéíí~ö ê~ííä~êåíçäâ~êëáå~ ìééäéîéäëéêçåüçê~ã~íáëéê~êçéãkaéíí~ êéåñ~åí~ëáéêçåéëëiéåäáöíüéååékiáåçèîáëíé ééâ~êçåâë ~íí îìñå~ü~êéåëíçêêçääáåçãäéâéåçåüçéã ëíéìééãìåíê~ëáå~ä~êåñ ê~ííäéâ~keçåãéå~ê~ííáëâçä~å êäéâîáâíáöçåüã~åã ëíéñ êë â~äóöö~ìééçäáâ~äéâãáäà Éêáâä~ëëêìããÉíçÅÜÄêóí~ÇÉíÒíê~ÇáíáçåÉää~ êçääéêå~òëçãìééëí êãóåâéíìåçéêäéâíáçåéêå~kj~åëâ~ñ êë â~ä ÖÖ~äÉâÉåáÅÉåíêìãÑ êçéå ééç~öçöáëâ~îéêâë~ãüéíéåë ~ííä~êåéåâ~åääáãéçîéíå~çåüü~âìåëâ~éçãî êäçéåöéåçã~ííëâ~é~ Ñ~åí~ëáÑìää~çÅÜÜ~åíÉêÄ~ê~î êäç~êk läécêéçêáâiáääéãóêeommof êéåìíäáäç~çä ê~êéáåçããìëáâçåüééç~öçöáâçåüëçãçåâë Ü~êÑ êë âí Ñ êâä~ê~î~çäéâ êkc êñ~íí~êéåë ÖÉê~ííäÉâ êîáâíáöñ êä~êåéíëìíîéåâäáåöiéñíéêëçãçéåü~êéåãéåáåö Ñ êä~êåéíkk êä~êåäéâéêä êçéâ åå~ëáöëà äî~içéåî êäççåüîéêâäáöüéíçéäéñáååéêëáöákm ë ë íí ëçåá~äáëéê~ëçéiñ êçåâë ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê~î~ííâä~ê~~îìíã~åáåÖ~êçÅÜ~ííâçããìåáÅÉê~çÅÜÑ êü ää~ëáöíáää ~åçê~kiáääéãóêé ééâ~ê~ííçéåìééäéîéäëéëçãìééâçããéêçåüëâéêáäéâéå êãóåâéíîáâíáöíiéñíéêëçã äéâ êëé åå~åçéiëâ~é~êäìëíçåüãçíáî~íáçåüçëä~êåkiéââ~åëéëëçãéííìííêóåâñ êçéåáåêéçêáñíéå îáäâéíöéêéåíê åáåöíáääçéíîìñå~äáîéíiçéíîáääë Ö~ÇÉåìíîÉÅâä~êÄ~êåÉíKc êñ~íí~êéåé ééâ~êçåâë ~íí Ä~êåâ~åëâÉáåíÉ~ääíáÇÑ êëí êî~çëçãü åçéêáäéâéåiãéå åç Ñ êçééååü~åë~ííäé~êäéí~å Öçå Ü åçéäëéëçãü~êü åíáçéíîéêâäáö~äáîéíçåüë~ãã~åñçö~êçéåå~ü åçéäëéáäéâéåkiáääéãóê~åëéê~íí äéâéåü~êéåëíçêäéíóçéäëéñ êä~êåâìäíìêéåçåü êãóåâéíîáâíáöíñ êçéåke~åëéêçåâë äéâéåëçãéíí ÉÖÉåî êçéáëáöksáç~êéãéå~êñ êñ~íí~êéå~ííå êä~êåäéâéê~åî åçéêçéëáå~éöå~éêñ~êéåüéíéêçåüé ë ë ííä ÖÖÉêÇÉåó~ÉêÑ~êÉåÜÉíÉêíáääÇÉÖ~ãä~KaÉíí~Ö ê~ííä~êåéíëëçåá~äáë~íáçåìíîéåâä~ëkiáääéãóêé ééâ~ê çåâë ~ííäéâéåáåíéü~êå Öçíã äiçéåëâ~é~êöä ÇàÉçÅÜäìëíçÅÜÄ~êåäÉâÉêÑ ê~ííçéí êêçäáöíkiéâçåü ä ê~åçé êä ÇÉÉåìééäÉîÉäëÉçÅÜÉåáåäÉîÉäëÉIÇÉíîáääë Ö~ÇÉäí~Ö~åÇÉí êåéåíê~äíçåüîáâíáöíáäéâéåk a êñ ê êçéíîáâíáöíiãéå~êiáääéãóêi~ííä~êåáëâçä~åñ êíáääö åöíáäääéâkfåçãäéâéå êâ åëä~åçåâë ÅÉåíê~äíçÅÜ êçåâë ÖêìåÇÉåáÇÉí~âíáî~äÉâ~åÇÉíçÅÜÇÉíä ê~åçéä~êåéíiéñíéêëçããéçüà äé~îâ åëä~å Ääáêå ÖçíãÉåáåÖëÑìääíKc ê~ííä~êåéåë~åëî~êçåüëà äîâ åëä~ëâ~ â~ã ëíéçäáâ~ñçêãéê~îäéâçåü ä ê~åçéìééâçãã~kiáääéãóêãéå~ê~ííééç~öçöáâéåã ëíéí~äéâéåé ~ääî~êçåüêéëééâíéê~ä~êåéåëäéâk lek är viktig för den pedagogiska verksamheten är att man kan se att barn gör erfarenheter i leken, utforskar, prövar och använder fantasin på ett sådant sätt att de lär känna sig själva och utvecklar självtillit. De får också erfarenheter av att klara av utmaningar och får färdigheter i att kommunicera och förhålla sig till andra. Dessutom får de unika ögonblickupplevelser. Barn upplever och lär sig en mängd saker genom leken (Lillemyr, 2002, s. 41). Lillemyr (1990) skriver att man bland forskare är överens om några allmänna egenskaper hos leken, vilket är bra utgångspunkter för både teori och praktik: 1. Leken är ett typiskt sätt för barnet att vara och bete sig på, en karaktärisk och dominerad egenskap i förskolebarnets liv. 2. Lek är en aktivitet som i sig själv engagerar barnet och som alltså verkar motiverande. I detta ligger en klar fingervisning om att barn lek har ett stort praktiskt värde för pedagogiken, i synnerhet på daghem och förskolor. 3. Lek är en allsidig aktivitet som snabbt kan ändra karaktär, från stort allvar till glädje och skoj, från livfull fantasi till utpräglad rutin. 4. Lek är en problemlösning, där barnen utforskar omgivningen och utvecklas i kreativ riktning. Lek stimulerar utvecklingen på många olika områden. Genom lek utvecklar och stärker barnet sin identitet och självkänsla. I lek får barnet tillfälle att pröva åsikter, värderingar och normer. S

11 5. Leken är en viktig företeelse i samhälle och kultur. Lek leder inte enbart till utveckling och kunskaper som är viktiga för barnet senare i liver, den är också central del av barnkulturen. Ulf Jederlund (2002) är musikhandledare, musikterapeut, utbildare och handledare. Han har arbetat med specialpedagogik och behandlingsinriktat musik. Författaren betonar lekens betydelse med dess ord: I skapande fri lek sammansmälter barnen sålunda talspråk, kroppsspråk, musikspråk, bildspråk och kanske flera till en musik helhet som uttrycker barnets alla upplevelser det som är leken! (Jederlund, 2002, s.87). Och även med dessa ord: I leken utvecklar man fantasin, sin föreställningsförmåga. Barn blir språkligt medvetna om att ord och ting kan vara symboler fristående från varandra (Jederlund, 2002, s.89). QKNKPs~Ç êñêáäéâ\ cêáäéâëçãçéñáåáíáçåçåüäéöêéééäéëâêáîëçåüíóçäáöö êëáåíéë êëâáäíãóåâéíáçéåäáííéê~íìêçåü ÑçêëâåáåÖîáÜ~êä ëíkaéñáåáíáçåéåçåüñ êâä~êáåöéåé ÑêáäÉâáåÖ êçñí~ëíáçéäéëâêáîåáåö~êëçãñ êñ~íí~êé çåüñçêëâ~êéö ê~îäéâá~ääã åüéíkj~åâ~åñ êëí ~ííå êçäáâ~ñ êñ~íí~êéçåüñçêëâ~êéëâêáîéêçãäéâi ãéå~êçéñêáäéâk iáääéãóêeommofçéñáåáéê~êñêáäéâëçãçéåëà äîáåáíáéê~çéäéâéåke~åãéå~ê~ííçéåñêá~äéâéå êçéåäéâ ëçãíáääí~ä~êäéâéåãéëíkhåìíëççííéêläçñëëçåenvvsfãéå~ê~ííñêáäéâäóööéêé Ä~êåÉåëáåáíá~íáîçÅÜ ~âíáîáíéíéêk cêáäéâäóööéêé Ä~êåÉåëáåáíá~íáîçÅÜ~âíáîáíÉíÉêK_~êåî åàéêëáöîáç~ííêç~ëáöëà äî~iëóëëéäë íí~ëáö ãéçå ÖçåêçäáÖäÉâEhåìíëÇçííÉêläçÑëëáINVVSIëKOPQF Knutsdotter Olofsson (1996) beskriver den fria leken vidare genom den fria lekens pedagogik (s.239). Med det menar hon att i den fria leken kan också pedagogerna delta i leken och skapa lekro för barnen. Lindqvist (1996) definierar fri lek genom Fröbelpedagogik. Fröbelpedagogiken hör ihop den tyske pedagogen Friedrich Fröbel ( ). Lindqvist hänvisar till Fröbel och menar att den fria leken är barnens fria uttryck. Genom fri lek utvecklar barnen sin inre natur och fri lek är en angelägenhet för barnen. Fri lek är en självständig aktivitet, där barnen utvecklas fysiskt, andligt och moraliskt. Vidare skriver författaren att ännu idag är pedagogerna osäkra på hur de skall förhålla sig till fri lek. QKNKQpçÅáçâìäíìêÉääéÉêëéÉâíáî pçåáçâìäíìêéääééêëééâíáî fç~ö êçéíëçåáçâìäíìêéää~ééêëééâíáîéíé äéâãóåâéíñê~ãíê Ç~åÇÉKaÉåÜ~ê îéåí~öáíéåëíçêéä~íëáçéí ééç~öçöáëâ~~êäéíéíkiéîpksóöçíëâáàñ êâåáéé~ëãéççåü êìíö åöëéìåâíéåñ êçéíëçåáçâìäíìêéää~ ééêëééâíáîéíkgçü~åëëçåcmê~ãäáåöjp~ãìéäëëçåeommpfëâêáîéê~íísóöçíëâáàü~êü~ñíéííãóåâéíëíçêí áåñäóí~åçéáåçãçéíí~ñ êü ääåáåöëë ííkiéîpsóöçíëâáàenvvrfî~êçéåîáâíáö~ëíéëçåáçâìäíìêéää~ åóí åâ~êéåáçéåëçîàéíáëâ~éëóâçäçöáåke~åäéîçéìåçéênuvsjnvpqí~äéíkc êsóöçíëâáà êäéâçéåëíçê~ ìíö åöëéìåâíéåçåüöêìåçéåñ êä~êåëëâ~é~åçékc êüçåçã êäéâéåéåëçåá~äéêçåéëëçåüéåîáâíáö T

12 ëí~êíéìåâíñ êä~êåéíñ ê~ííìíîéåâä~éåãéçîéíéåüéíçãî êäçéåk_~êåéåäéâéêáåíéñ ê~ííçéí êêçäáöí çåüäìëíñóääíìí~åçéäéâéêñ ê~ííäé~êäéí~îéêâäáöüéíéåesóöçíëâáàinvvrfkdêìåçéåñ êä~êåëëâ~é~åçé ÑáååëáäÉâÉåIãÉå~êsóÖçíëâáàKfäÉâÉåÖÉêÄ~êåÉíìííêóÅâ íëáå~ìééäéîéäëéêçåüç êáöéåçãöéêçéäáî í ëáå~â åëäçêkiéâ êéííñ êäéêéç~åçéëíéöíáäää~êåéíëéöéåëâ~é~åçéîáäâéíäáåçëë~ãã~åãéççéå ééêëçåäáö~ìééäéîéäëéåkaê~ã~íáëéêáåöéåëí êäéâéåå êã~ëíiéñíéêëçãå êä~êåäéâéêiäéâéêçéãéççéíçé êéç~åü~êî~êáíãéççãçåü~åî åçéêëáå~ñ~åí~ëáéêiéêñ~êéåüéíéêçåüñ êã ÖçêçÅÜìíîÉÅâä~êÇÉëë~ãÜ~ â åëäçêå~ka êáöéåçãöéêä~êåéíäáîíáääéååóîéêâäáöüéíáçéê~ëéöéåî êäççåüãü~çéê~ëéöéåñ~åí~ëá â~åä~êåéíäé~êäéí~çéíçéü~êî~êáíãéççãçåüäé~êäéí~çéííáääåó~âìåëâ~ééêk Leken är barnets livs-skola, som fostrar det andliga och fysiska (Vygotskij, 1995, s.83). sóöçíëâáàé ééâ~êçåâë ~ííäéâéå êéåëçåá~äéêçåéëëxçéäéâéêáåíéñ ê~ííçéí êäìëíñóääíìí~åçéäéâéêñ ê ~ííäé~êäéí~îéêâäáöüéíéåk_~êåéåëäéâü êáüçéãéçîéêâäáöüéíéåçåüãéççéíãéå~êsóöçíëâáà~ííäéâéå áåíé êüéäíñêáiéñíéêëçãáåçãäéâéå~åî åçéêä~êåéí~ää~ëáå~éêñ~êéåüéíéêçåüé ë ë ííä êçéëáöå Öçí åóííksáçëáç~å~îçéíí~é ééâ~êsóöçíëâáàçåâë ~ííäéâéå êéííä ÖÉÇ êä~êåéíö êìíñê åîéêâäáöüéíéå Ñ êéåëíìåççåü~åî åçéêã àäáöüéíéåíáää~íí~åî åç~ëáå~áç ÉêIÑ~åí~ëáÉêçÅÜîÉêâäáÖÖ êëáå~çê ãã~êk sóöçíëâáàãéå~ê~ííöêìåçëíéåéåáäéâéå êäáîéíkjéççéíãéå~êü~å~ííàìêáâ~êéîéêâäáöüéíéå êçéëíç ãéêñáååëçéíéä~íëñ êñ~åí~ëáéêçåüíî êíçãkfçéëë~ãéåáåö~êñáååéêã~åçéåñ êëí~çåüîáâíáö~ëíéä~öéåi ÉåäáÖíVygotskij för fantasins verksamhet: Fantasins skapande är direkt avhängning av rikedomen och mångfalden i människans tidigare erfarenheter, eftersom dessa erfarenheter utgör det material som fantasikonstruktionerna byggs av. Ju rikare en människas erfarenheter är, desto mer material förfogar hennes fantasi över. Ett barns fantasi är fattigare än en vuxen människas, eftersom dess erfarenheter är mindre rika (Vygotskij, 1995, s.19). Lindqvist (1996) menar att leken har varit barnets sätt att lära sig det sociala livet. Inom det sociokulturella perspektivet finns tre viktiga begrepp och det är: kontext (institutionalisering), mediering och kommunikation. Redskap är också ett viktigt begrepp inom detta perspektiv, vilket framhävs mycket med de andra begreppen. I det sociokulturella perspektivet har även omgivningen och individen och dess kommunikation och relation en stor plats. Om kontext (institutionalisering) skriver Löfdahl (2002) att det är ett sammanhang där något utspelar sig. Säljö (2000) skriver om mediering och menar att medieringen har gjort att vårt tänkande och våra föreställningar har växt ur omgivningen. Här ingår även kulturen, de intellektuella och verktygen som är delar av vårt samhälle. Dessa spelar en stor roll och påverkar vårt tänkande och föreställningar. Med dessa redskap kan människan hantera verkligheten och detta är ett medier handlande. Mediering innebär att vårt tänkande och våra föreställningsvärldar är framvuxna ur, och därmed färgade av vår kultur och dess intellektuella och fysiska redskap (Säljö, 2000, s.82). Lek ingår i det sociokulturella synsättet. Inom detta perspektiv har man den uppfattningen om att barnets lek påverkas av omgivningen omkring sig. Denna omgivning är även påverkad av vår kultur och mycket annat vilket har en verkan på leken. Därigenom omformas barnen när de leker och använder de redskap som erbjuds av omgivningens kultur, samtidigt som de skapar nytt och utvecklas (Säljö, 2000). Löfdahl (2002) anser att kommunikation och dialog är en väsentlig del i det sociokulturella perspektivet, vilket samspel också spelar en stor roll. Vygotskij (1995) menar att alla människor i U

13 grunden är sociala och formas till människor genom samspel med andra genom kommunikation och dialog i omvärlden. Människan är också beroende av den kultur och språk han/hon föds och lever i. Säljö (2000) skriver att inom detta perspektiv är också verktyg och redskap en viktig del. Dessa verktyg är kulturella verktyg såsom språk, berättelser, uttryck som film, konst, lek etc. De kulturella verktygen kan användas inom kommunikation, dialog och samspel vilket är viktigaste för människans utveckling. Detta är grundtanken för det sociokulturella perspektivet. Det är genom kommunikation som sociokulturella resurser skapas, men det är också genom kommunikation som de förs vidare (Säljö, 2000, s.22). Vygotskij (1995) påpekar att det är genom kommunikation och dialog som människan blir delaktig i kunskaper och färdigheter. Kulturella aktiviteter är viktiga för omformningen av människan och vilka redskap hon/han använder inom kulturen är också en viktig del i det sociokulturella perspektivet (Säljö, 2000). 4.2 Lekens betydelse vid lärande QKOKNi ê~åçéöéåçãäéâ KNi ê~åçéöéåçãäéâ håìíëççííéêläçñëëçåenvutfëâêáîéê~ííå êä~êåäéâéêä êçéëáöãóåâéíkbåäáöíüéååéäé~êäéí~êä~êåéå ëáå~ìééäéîéäëéêãéçüà äé~îëáå~â åëäçêiçîëä~êåéåâ~åäéâ~éääéêäéâéêãéççéíçéü~êî~êáíãéççãá îéêâäáöüéíéåkfäéâéå êçéíãóåâéíâ åëäçìééäéîéäëéêëçã êãéççåüü~êéåëíçêêçääiãéå~êhåìíëççííéê läçñëëçåke êáåö ê îéåáåêéçåüóííêéü åçéäëéêáäéâéåëî êäçkc êñ~íí~êáåå~åé ééâ~ê~íí Ñ êéëí ääåáåöëñ êã Ö~åíê å~ëãóåâéíáäéâéåiîáäâéí êçéíîáâíáö~ëíéñìåâíáçåéåñ êä~êåéíëìíîéåâäáåök jéççéíãéå~êüçå~ííäéâéå êéåçéä~îçéü åçéäëéêçåüìééäéîéäëéêëçãä~êåéåü~êî~êáíãéççãá îéêâäáöüéíéåk I låtsatshandlingen skiljs föremåls och handlingarnas vanliga betydelse bort och de får en annan betydelse (klossen blir en kopp, att hålla en sked mot örat blir att telefonera) som barnet får föreställa sig (Knutsdotter Olofsson, 1987, s.111). råçéêéåäéâç êã åö~ä~êåäéâéêíáääë~ãã~åëíê å~êçéééêëééâíáîí~öåáåöéåiéåäáöíhåìíëççííéê läçñëëçåk_~êåéíö êüéä~íáçéåìí~åñ êëáöëà äîçåüñ êë âéêìééñ~íí~~åçê~ëêçääéêçåüëóåë ííîáäâéí âê îéêéåëíçêâçååéåíê~íáçåkiéâéåöéêâìåëâ~éiãéå~êüçåkk êä~êåéåäéâéêãéçî~ê~åçê~ä êçéëáö~î î~ê~åçê~çåüâ~åí~çéä~îî~ê~åçê~ëéêñ~êéåüéíéêkm ë ë ííñ êä~êåéíéååóçàìé~êéâìåëâ~éçãå Öçí ëçãü~êáåíê ÑÑ~íáîÉêâäáÖÜÉíÉåIãÉå~êÑ êñ~íí~êáåå~åkbíí~åå~íîáâíáöêéçëâ~éëçãâ~åíê å~ëáäéâéå ê âêé~íáîáíéíçåüéííåóííí åâ~åçéiéñíéêëçã~ääëä~öëäéâëâ~é~êñ êü ääåáåöëë ííëçãöéêéå ~åâåóíåáåöëêáâéççãíáääçäáâ~ñ êéã äáîéêâäáöüéíéåk håìíëççííéêläçñëëçåenvutfü~êë~ãã~åñ~íí~íçåüéìåâ~íî~çä~êåä êëáöìåçéêäéâw fäéâãéçîìñå~ä êä~êåëáööêìåçéêå~ñ êëçåá~äë~ãî~êçië~ãíóåâéi ãëéëáçáöüéíçåü íìêí~ö~åçék fäéâãéçâ åëäçêä êçéâ åå~ëáå~â åëäçêé~âíáçåéêiñ êâçåíêçää îéêê Çëä~çÅÜ~ÖÖêÉëëáçåçÅÜ ä êëáö~ííêé~öéê~~çéâî~ík fëéê âäéâä êçéëáöä ëåáåöçåüëâêáîåáåök V

14 fäéâãéçë~âéêäé~êäéí~êä~êåìééí ÅâíÉêçÅÜìééäÉîÉäëÉêKaÉä êâ åå~íáåöéåëéöéåëâ~ééêçåü äéâéåëíáãìäéê~êíáääéííâêé~íáîí~åî åç~åçé~îçéãç êñ~ëíä ëíüéíäêóíëçåüñäéñáäáäáíéíéå â~êk iéâãéçë~âéêëíáãìäéê~êçåâë ÇÉåâçÖåáíáî~ìíîÉÅâäáåÖÉåKEhåìíëÇçííÉêläçÑëëçåIëKTOF håìíëççííéêläçñëëçåenvutf~åëéê~ííöéåçãäéâëâéêçéíéåçãéçîéíéåáåä êåáåökk êä~êåäéâéêí åâéê ÇÉáåíÉé ~ííçéä êëáöiçåüç êñ êâ~åçéáåíéäéëâêáî~î~ççéü~êä êíëáöéñíéêäéâéåëëäìíkjéåçã Ä~êåÉíãÉÇîÉíÉíÖ êéåìåçéêë âåáåöiìééí ÅâÉêå ÖçíçÅÜÉñéÉêáãÉåíÉê~êâ ååéêçé~ííçéü~êä êíëáö çåüìééí Åâíå ÖçíKsáÇ~êÉãÉå~êÑ êñ~íí~êáåå~å~ííä~êå~åî åçéêëáö~îä Ç~ãÉíçÇÉêå~IÇÉíîáääë Ö~ äéâçåü~êäéíéñ ê~ííìíîáçö~ëáåâìåëâ~ékc ê~ííä ê~åçéëâ~ëâéöéåçãäéâéåâê îëçéíéå äéâëíáãìäéê~åçéãáäà çåüäéâäìëí~îìñå~iéåäáöíhåìíëççííéêläçñëëçåksìñå~ëçãäéñáååéêëáöáäéâéåë ê~ã~êâ~åé îéêâ~ä~êåéíëäéâçåüäéâçãê ÇÉKjÉåçãÇÉíÑáååëÉåäÉâäìëíÉåîìñÉåáäÉâãáäà åâ~å Ä~êåÉåëâ~ÑÑ~êÉÇëâ~éÑ ê~ííüáíí~ä ëåáåö~êé ÇÉíâê åöäáöüéíéêçéü~êî~êáíãéççãáîéêâäáöüéíéåkm ë ë ííä êëáöä~êåéíçåüâ~å~åî åç~ëáö~îçéåâìåëâ~éëçãäéü îëüéä~íáçéåk iáääéãóêeommofäéëâêáîéêäéâéåìêéííééç~öçöáëâíééêëééâíáîkc êñ~íí~êéåãéå~ê~ííöéåçãäéâä êä~êåéí â åå~ëáöëà äîkiéâëíáãìäéê~êçåâë íáäää ê~åçéçåüìíîéåâäáåöiçåü îéåíáääâçããìåáâ~íáçåãéää~åçé äéâ~åçéä~êåéåkiéâéåö êçåâë ~ííä~êåéíñ êéåã àäáöüéí~ííìííêóåâ~ëáöçåü ê îéåéåöêìåçä ÖÖ~åÇÉ áåä êåáåöëñçêãkc êñ~íí~êéå~åëéê îéå~ííä~êåçñí~ä êëáööéåçã~ííìåçéêë â~çåüéñééêáãéåíéê~i ÖÉåçãìééäÉîÉäëÉêçÅÜëâ~é~åÇÉ~âíáîáíÉíÉêKa êñ ê êäéâéåñ êä~êåéíéå~åå~åãéíççñ ê~ííä ê~ëáöi ìééäéî~çåüìééí Åâ~çäáâ~ë~âÉêK iáääéãóêeommofêéñéêéê~êíáääñäéê~ñ êñ~íí~êéemê~ãäáåöp~ãìéäëëçåcpüéêáç~åinvvviiáääéãóênvvmi OMMNI_ÉêÖNVVOFçÅÜë~ãã~åÑ~íí~êáåÉÇ~åëí ÉåÇÉéìåâíÉêÇÉëë~ëëóåé äéâéåëäéíóçéäëéñ êáåä êåáåök äéâéåëíáãìäéê~êëéê âéí äéâéåëíáãìäéê~êñ~åí~ëáçåüâêé~íáîáíéí äéâéåìíîéåâä~êëçåá~äâçãééíéåë äéâéåìíîéåâä~êáçéåíáíéí äéâéåöéêä~êåéíã àäáöüéííáää~âíáîíáåñäóí~åçé äéâéåãçíáîéê~êçåüáåëéáêéê~êä~êåéíeiáääéãóêiommoiëknnrf iáääéãóêé ééâ~ê~ííñ êñ~íí~êå~~åëéêçåâë ~ííçéëë~éìåâíéê îéåö ääéêáçãî åççêçåáåöiçîë~íí äéâéåé îéêâ~ë~îëéê âiñ~åí~ëáiâêé~íáîáíéíçåü~î~åçê~ñ~âíçêéêk båäáöímê~ãäáåöc`~êäëëçåeommpf êä~êåéíëëóñíé~ííäéâ~kaéëâêáîéê~ííä~êåáåíé êäéâ~åçééääéê ä ê~åçéiãéåçéëéêäéâçåüä ê~åçéëçãéåüéäüéíkc êñ~íí~êå~ãéå~ê~ííå êä~êåéíäéâéêä êçéëáö ë~ãíáçáöíìí~å~ííçé êãéçîéíå~çãçéíki leken sker ett viktigt lärande, där barn lär tillsammans och av varandra. Under leken utvecklar barnet tankar om rättigheter, delaktighet och inflytande, vilket gör att ett samlärande sker. Med samlärande menar författarinnorna att barnet praktiserar de demokratiska principerna och att på så sätt utövar de makt. Vilket i sin tur skapar en samvaro mellan barnen när de leker och de lär sig av varandra. De lär också innebörden om delaktighet och om vem som har makten att bestämma om regler, det vill säga de lär sig att utöva ett medbestämmande Språkutveckling genom lek péê â êâçããìåáâ~íáçåçåüãéçëéê ââ~åîáã ååáëâçêìííêóåâ~çëëksóöçíëâáàenvvrfé ééâ~ê~íí ëéê â êîáâíáöçéä~îî êíî~êç~öäáö~äáîkrí~åñìåöéê~åçéëéê âñ êã~åëî êáöüéíéê~ííñìåöéê~á î~êç~öëäáîéíiéñíéêëçãëéê âéíü~êñ ííéåîáâíáöêçääáç~öéåëë~ãü ääékdéåçãçá~äçöéêëâ~é~êîá âìåëâ~ééêkpéê âéíçåüçéëëçêç êçåâë ÉåîáâíáÖÇÉäÑ êí åâ~åçéíëìíîéåâäáåökjéççéíí~ãéå~ê NM

Lärande och utveckling genom leken.

Lärande och utveckling genom leken. Lärande och utveckling genom leken. En studie om pedagogers syn på lekens betydelse för förskolebarns lärande och utveckling. Ann-Charlotte Augustsson och Cecilia Jacobsson Handledare: Maj Arvidsson Examinator:

Läs mer

Pedagogens roll i barns lek och lärande. Hur anpassas miljön för att stimulera leken?

Pedagogens roll i barns lek och lärande. Hur anpassas miljön för att stimulera leken? ÖREBRO UNIVERSITET Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap Huvudområde: pedagogik Pedagogens roll i barns lek och lärande. Hur anpassas miljön för att stimulera leken? Emelie Sivermalm

Läs mer

IDAG HAR VI BARA LEKT. All lek har en mening och bidrar till lärande. Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2008

IDAG HAR VI BARA LEKT. All lek har en mening och bidrar till lärande. Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2008 Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2008 IDAG HAR VI BARA LEKT All lek har en mening och bidrar till lärande Camilla Eriksson och Sandra Svensson Sammanfattning Arbetets art:

Läs mer

Pedagogens sätt att arbeta för att alla barn skall få bli delaktiga i den fria leken

Pedagogens sätt att arbeta för att alla barn skall få bli delaktiga i den fria leken Pedagogens sätt att arbeta för att alla barn skall få bli delaktiga i den fria leken Linda Johansson Carina Olofsson Examensarbete 15 hp Utbildningsvetenskap 61 90 hp Lärarprogrammet Institutionen för

Läs mer

Pedagogers tal om sin roll i leken

Pedagogers tal om sin roll i leken Lärarutbildningen Examensarbete Hösten 2004 Pedagogers tal om sin roll i leken Handledare: Charlotte Tullgren Författare: Emma Svensson Linda Holmberg Pedagogers tal om sin roll i leken Abstract Det här

Läs mer

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Förskola i utveckling bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Utbildningsdepartementet 2010 En omsorgsfull implementering av förtydliganden och kompletteringar i förskolans läroplan är viktig. Med

Läs mer

Pedagogers definition och syn på lek

Pedagogers definition och syn på lek Pedagogers definition och syn på lek En enkätstudie mellan pedagoger inom två pedagogiker Maria Svensson & Linda Torstenson Kurs. LAU370 Handledare: Staffan Stukát Examinator: Pia Williams Rapportnummer:

Läs mer

Glädje, samhörighet viss del galenskap

Glädje, samhörighet viss del galenskap Glädje, samhörighet viss del galenskap Förskolepedagogers förhållningssätt till musik, i ljuset av kreativitet och barns delaktighet Simon Elmquist Johnny Hagman Kurs: LAU370/LAU390 Handledare: Christina

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan.

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan. EXAMENSARBETE Hösten 2012 Lärarutbildningen Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan. Författare Malin Lundstedt Linda Olsson Handledare Lena Jensen www.hkr.se Abstrakt Bakgrund

Läs mer

Han, hon eller hen? Genusuppdraget i förskolan tolkat av några förskollärare

Han, hon eller hen? Genusuppdraget i förskolan tolkat av några förskollärare LÄRARUTBILDNINGEN Examensarbete, 15 hp Han, hon eller hen? Genusuppdraget i förskolan tolkat av några förskollärare Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap Handledare:

Läs mer

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik LÄRARUTBILDNINGEN Självständigt arbete, 15 hp Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik Hur synliggörs och väcks barnens nyfikenhet av teknik? Ansvarig institution: Institutionen för utbildningsvetenskap

Läs mer

Social kompetens i förskolan. Social competence in preschool

Social kompetens i förskolan. Social competence in preschool Institutionen för samhälls Och beteendevetenskap Social kompetens i förskolan En studie om pedagogers arbetssätt kring barns sociala kompetens. Social competence in preschool A study about preschool teachers

Läs mer

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla?

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Högskolan Kristianstad Lärarutbildningen Examensarbete HT 2004 Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Författare: Johanna Ifwarsson Helena Wendel Handledare Siv Wilborgsson Hur skapar man

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98 FÖRSKOLAN Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan I denna utgåva av läroplan för förskolan är samtliga

Läs mer

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö EXAMENSARBETE 2009:006 En god lärandemiljö - vad innebär det och hur skapas en sådan? Tove Åström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

Små barns sätt att kommunicera i leken Christina Algotsson

Små barns sätt att kommunicera i leken Christina Algotsson Institutionen för pedagogik Små barns sätt att kommunicera i leken Christina Algotsson Examensarbete 10 poäng i Lärarutbildningen Kursbeteckning GOX 219, 299 Sommarterminen 2007 Examensarbete 10 poäng

Läs mer

Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 11

Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 11 LÄRARPROGRAMMET Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 11 Louise Åkesson Examensarbete 15 hp Höstterminen 2012 Handledare: Marika Danielsson Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap

Läs mer

Man är ju stark om man har sagan i sig. - En studie om hur pedagoger använder barnboken i förskolan

Man är ju stark om man har sagan i sig. - En studie om hur pedagoger använder barnboken i förskolan Man är ju stark om man har sagan i sig - En studie om hur pedagoger använder barnboken i förskolan Jenny Berg Charlotte Vennberg Examensarbete 15 p Utbildningsvetenskap 61-90 p Lärarprogrammet Institutionen

Läs mer

Hur är en bra lärare?

Hur är en bra lärare? Hur är en bra lärare? Ur ett elevperspektiv Linda Hellfon och Annie Skoog Lärarhögskolan i Stockholm Institutionen för Samhälle, Kultur och Lärande Examensarbete 10 p Lärarprofession ur elevperspektiv

Läs mer

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap EXAMENSARBETE 2008:009 Elevers uppfattningar om begreppet kunskap Daniel Sandberg Helena Zetterström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

Bilden i ett vidgat textbegrepp

Bilden i ett vidgat textbegrepp d qb_lodp=rkfsbopfqbq= ríäáäçåáåöëj=çåü=ñçêëâåáåöëå ãåçéå=ñ ê=ä ê~êìíäáäçåáåö= i ê~êéêçöê~ããéíi=éñ~ãéåë~êäéíé=nm=éç åö= Bilden i ett vidgat textbegrepp Samspel mellan bild och text Linda Graas, Therese

Läs mer

På fritids tänker man inte på att man lär sig saker

På fritids tänker man inte på att man lär sig saker På fritids tänker man inte på att man lär sig saker Lärande på fritidshem Ingrid Bardon D-uppsats Pedagogik Höstterminen 2008 Handledare Ann Ludvigsson Examinator Christina Chaib HÖGSKOLAN FÖR LÄRANDE

Läs mer

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG EMPATI - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Pedagogik Examensarbete i lärarutbildningen Grundnivå 15 hp Handledare Kamran Namdar

Läs mer

Att främja kommunikation och interaktion i förskolan utifrån ett sociokulturellt perspektiv

Att främja kommunikation och interaktion i förskolan utifrån ett sociokulturellt perspektiv LÄRARPROGRAMMET Att främja kommunikation och interaktion i förskolan utifrån ett sociokulturellt perspektiv En observationsstudie om kommunikationen i förskolan Per Andersson Examensarbete 15 hp Höstterminen

Läs mer

Bild som samtal EXAMENSARBETE. Hösten 2006 Lärarutbildningen. www.hkr.se. bildarbete i undervisningen för konstruktiv konflikthantering

Bild som samtal EXAMENSARBETE. Hösten 2006 Lärarutbildningen. www.hkr.se. bildarbete i undervisningen för konstruktiv konflikthantering EXAMENSARBETE Hösten 2006 Lärarutbildningen Bild som samtal bildarbete i undervisningen för konstruktiv konflikthantering Författare Lisa Carlsson Christina Lantz Handledare Elisabet Malmström Ewa Gislèn

Läs mer

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan?

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? En kvalitativ studie av hur förskolechefer i Östergötlands län uppfattar betydelsen av formell kompetens i förskolan Författare: Carolina

Läs mer

Pia Williams & Niklas Pramling

Pia Williams & Niklas Pramling Att bli en berättande person: Samverkan mellan bibliotek och förskola i syfte att främja barns språkutveckling Pia Williams & Niklas Pramling Innehåll Förord... 4 Inledning... 5 Rapportens disposition...

Läs mer

Förskolan Trollets verksamhetsidé

Förskolan Trollets verksamhetsidé Förskolan Trollets verksamhetsidé - 1 - Förskolan Trollets verksamheter Administration Klunkens backe 10 393 52 Kalmar Förskolechef Zanna Lakatos 0480-45 31 35 zanna.lakatos@kalmar.se Ringdansen Adelgatan

Läs mer

Leken som grogrund för lärande

Leken som grogrund för lärande SKOLPORTENS NUMRERADE ARTIKELSERIE FÖR UTVECKLINGSARBETE I SKOLAN Leken som grogrund för lärande Aspekter på lek inom fritidshemmets verksamhetsområde Författare Per Wetterblad ARTIKEL NUMMER 5/2012 Skolportens

Läs mer