Arbeta i en globaliserad värld

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbeta i en globaliserad värld"

Transkript

1 Fakulteten för samhälls-och livsvetenskaper Christian Andersson Arbeta i en globaliserad värld Bo och arbeta i ett annat land i ett EU-perspektiv Working in a globalized world Live and work in another country in an EU-perspective Sociologi C-uppsats Datum/Termin: Handledare: Sten Blomberg Examinator: Löpnummer: Karlstads universitet Karlstad Tfn Fax

2 Sammanfattning. Uppsatsen är baserad på de intervjuer som jag gjort. Jag tar reda på bakgrund och orsaker till varför man väljer att komma till Sverige för att leva och arbeta. Det kan finnas många skäl till varför man väljer att flytta till ett annat land. Vi lever idag i en globaliserad värld där allt som görs lokalt får en global påverkan. Pengar och företag flyttar runt i världen utan att ta hänsyn till nationella gränser. Människor i västvärlden har stora möjligheter att resa och arbeta i större utsträckning än tidigare. Men det är dock inte lika för alla. Det finns de som är hett eftertraktade på marknaden, och de som inte har samma möjligheter. Det gäller att skaffa sig en utbildning som gör personen attraktiv att anställa. EU har inneburit att det inte längre finns några formella hinder som begränsar möjligheterna att arbeta i annat medlemsland. De som kommer till Sverige gör det för att de vill ha bättre arbetsvillkor, eller för att komma närmare naturen. Med bra kommunikationer, är det heller inte så svårt att besöka sitt gamla hemland. Utbyggnaden av Internet har också medfört att det numera är mycket enklare att upprätthålla kontakter med familj och vänner. Familjen har idag inte samma betydelse som det hade förr. Innan industrin byggde sina fabriker så var det vanligt med storfamiljer. Familjen hade en gemensam ekonomi och man hade inte särskilt stora valmöjligheter. När industrin ville ha arbetskraft, så innebar det att familjen inte längre hade samma ekonomiska betydelse. Man kunde i högre grad välja hur man ville leva sitt liv. Detta var starten för konsumtionssamhället. Människor började lämna sina storfamiljer och flyttade dit det fanns arbete. 1

3 Innehållsförteckning. SAMMANFATTNING... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 SYFTE... 4 DISPOSITION... 4 TEORI... 6 VAD INNEBÄR GLOBALISERING?... 6 DEN GLOBALA MARKNADEN... 6 DET LOKALAS PÅVERKAN PÅ DET GLOBALA EU:S BETYDELSE FÖR RÖRLIGHET PÅ ARBETSMARKNADEN POLITISKA MÅL... 9 NATIONALSTATENS BETYDELSE... 9 ARBETE FÖRR OCH NU DE ÖKADE KRAVEN PÅ INDIVIDEN VARFÖR FLYTTAR VI? FAMILJEN INTERNETS BETYDELSE FÖR FAMILJEN DEN SOCIALA OTRYGGHETEN METOD URVAL INTERVJUNS UTFORMNING INTERVJUERNAS GENOMFÖRANDE ETIK ANALYS OCH RESULTAT ORSAKER TILL FLYTT VARFÖR FLYTTAR MAN TILL SVERIGE OCH VÄRMLAND? VILKA ÄR DET SOM FLYTTAR? KONTAKTER MED SLÄKT OCH VÄNNER PROBLEM NÄR MAN KOMMIT TILL SVERIGE VILKA REKRYTERINGSBEHOV KOMMER DET ATT FINNAS? DISKUSSION VARFÖR MAN KOMMER TILL SVERIGE FÖR ATT BO OCH ARBETA? KOMMUNIKATION MED SLÄKT OCH VÄNNER HUR KOMMER DET ATT SE UT I FRAMTIDEN? AVSLUTANDE KOMMENTAR LITTERATURLISTA BILLAGA

4 Inledning Mitt intresse för globaliseringsfrågor har alltid funnits. När jag läste boken När karaktären krackelerar av Richard Sennet, väcktes mitt intresse hur globaliseringen påverkat rörligheten på arbetsmarknaden. Det finns dock skeptiker som anser att globaliseringens betydelse är överskattad. Mina utgångspunkter är dock, att globaliseringen påverkar utvecklingen och att den är en realitet. Allt som människor gör i den moderna världen har en global påverkan. Ekonomin med alla dess olika marknader runt om i världen är ständigt igång. Alla utsläpp som sprids får en global påverkan i världen. Förbättrade transportmedel har inneburit nya möjligheter. Människan har alltid varit intresserad av att resa och att upptäcka nya saker. Men vilka är det som har möjlighet idag att utnyttja alla de nya möjligheter som uppstått? Är det bara de rika och välutbildade som utnyttjar möjligheterna? Det talas allt mer om en flexibel arbetsmarknad, där människor skall vara anpassningsbara och snabbt kunna anpassa sig till nya utmaningar som kan komma. Den flexibla arbetsmarknaden skall skapa nya arbeten och det finns starka politiska intressen, som menar att Europa dvs. EU, skall fungera på ett liknande sätt som USA, där arbetskraften i högre grad flyttar dit behoven finns. Problemet med EU är att det finns stora skillnader mellan de olika medlemsländerna. Det medför att det blir svårt att direkt sätta igång att arbeta när man flyttar till och ett annat land. Den tydligaste skillnaden är språket. Alla länder har sitt eget språk och är inte beredda att ge upp det. Arbete inom traditionella industrier flyttas i allt högre omfattning till andra länder där lönerna är lägre. Kommer det att komma nya arbeten som ersätter dem som försvinner? Ökad rörlighet på arbetsmarknaden är det som ofta nämns när det gäller att skaffa nya arbeten. Är detta svaret och kommer det att bli en större rörlighet i ett EU-perspektiv? Kommer människor bo och arbeta i andra länder än det som man ursprungligen kommer ifrån? 3

5 Syfte Mitt huvudsyfte är att med intervjuer ta reda på hur människor tänker, när de kommer till Sverige för att arbeta på den svenska arbetsmarknaden. Jag inriktar mig på några av de konsekvenser som uppstår av globaliseringen. Jag avser speciellt att studera hur globaliseringen påverkar människor när det gäller deras mobilitet. Innan det moderna samhället uppstod med nya kommunikationsmöjligheter, så var möjligheterna begränsade att flytta dit arbete fanns. Jag avser undersöka dagens samhälle med de nya krav som uppkommit på att t ex vara mer flexibel, kunna anpassa sig och sin familj till en ny arbets- och familjesituation. Har gamla mönster med traditioner, släkt och vänner förändrats. Om hur relativt nya påfund, som möjligheten att kommunicera med vänner och bekanta via Internet påverkat familjebanden. Jag kommer ha en viss tyngdpunkt på individer som kommer till Sverige från andra EU-länder. Jag kommer inte att behandla invandring från utomeuropeiska länder. Med hjälp av intervjuer försöker jag ta reda på mer om hur de som söker sig hit tänker. Jag vill även ta reda på varför det blev Sverige som man kom till. Disposition Jag disponerar min uppsats på följande sätt: Inledning: Här ger jag min syn på vad min uppsats kommer att innehålla. Jag beskriver mitt syfte med uppsatsen. Teori: Här redogör jag för hur globaliseringen påverkar oss alla. Jag ägnar mig åt rörligheten på arbetsmarknaden, i anslutning till detta finns många problem förknippade. Jag skriver även om familjen, och jag tar upp vikten av bra kommunikationer. Metod: Jag har gjort en kvalitativ intervju. Här går jag igenom hur jag gjort mitt urval. Jag redogör för hur de genomfördes 4

6 Analys och resultat: Här kommer jag att redovisa de resultat som jag fått fram via mina intervjuer. Diskussion: Här kommer jag att redovisa mina slutsatser. Jag tar även problem som jag haft med uppsatsen. 5

7 Teori Globaliseringen tog ordentlig fart på 60 och 70-talet när de multinationella företagen bildades och expanderade. (Held, D & McGrew, A. 2003) Vad innebär globalisering? Idag har alla våra beroenden blivit globala. Det finns idag ingen möjlighet att ta beslut som är helt oberoende. Beslut som tas är anhängiga den globala marknaden och den globala finansen. Alla åtgärder och beslut kan få globala konsekvenser. (Bauman, Z. 2004) Enklast att se beroendet, är om man jämför med miljöutsläpp, där Beck (1992) i sin bok Risk Society har ett exempel med pingviner från Antarktis som hade spår av DDT i sitt kött. Globaliseringen får ofta skulden när arbeten flyttar utomlands. (Beck, U. 2001) Man ser låglöneländer som ett hot mot det egna arbetet. I USA, där det finns många arbetare som tjänat bra och under hårda förhandlingar skaffat sig olika förmåner, kan det bli svårt att acceptera ett arbete med minimilön när man varit van en hög levnadsstandard. I den globaliserade världen finns det många möjligheter om man har utbildning och pengar. I fattiga länder är valmöjligheterna få och möjligheten att skapa sin egen livsstil är få förunnat. De flesta som lever under fattiga förhållanden har som främsta mål att få mat på bordet talet kännetecknas främst av ökade skillnader mellan olika befolkningsgrupper (Thörn, H. 2004). Den globala marknaden. Vi lever i en globaliserad värld, människor kan med förbättrade kommunikationer arbeta och resa i princip i hela världen. Detta gäller dock endast den rika delen av världen. Rikedomen i världen är ojämnt fördelad, och människor i väst drar nytta av den billiga 6

8 arbetskraft som fattiga länder erbjuder. Pengar flödar fram och tillbaka utan att några nationsgränser lägger hinder i vägen. När en marknad stänger, öppnas en annan. Känslan som fås är att ingen styr, ingen är i kontroll. Marknaden styrs inte bara av ekonomiska principer, utan också av psykologiska faktorer som inte lättvindigt kan förklaras. Vissa sociologer såsom Ulrich Beck (2005) förespråkar att man skall gå tillbaka till de regleringar som rått tidigare. Beck (2005) anser att politikerna inte längre har makt att styra vad som händer, vi är alla åskådare när kapitalet flödar fritt och alla beslut läggs på marknaden. (Beck, U. 2005) Marknaden, dvs. de olika börserna, vill idag att företag skall kunna handskas med förändringar. Är de inte kapabla att handskas med förändringarna så straffas de obönhörligen av marknaden. Kortsiktighet belönas, långsiktighet belönas inte. Företag bryr sig därför inte om att ha egen lojal personal. Idag förläggs produktion istället i högre grad till låglöneländer. Kortsiktigheten i det ekonomiska klimat som råder på börser världen runt, gör att det ibland är lättare att sälja ut ett företag trots att det är lönsamt. Det är lättare att montera ned ett existerande företag än att bygga upp ett nytt. Företag har som målsättning att ha en lösare organisationsform, där man lätt kan göra förändringar. Det görs uttalanden från vissa företag att de inte anställer personal, eftersom de ändå kommer att bli friställda vid nästa lågkonjunktur. Personalneddragningar när ett företag går dåligt, medför att hela organisationen blir orolig, och därmed gör ett sämre arbete. De transnationella företagen har till skillnad från de nationella, inga band som binder dem till enskilda stater. De kan utan att ha särskilt dåligt samvete lätt flytta eller lägga ned tillverkning. (Bauman, Z. 2004) Globaliseringen tog ytterligare fart när det politiska landskapet drastiskt förändrades. Den gamla uppdelningen i öst och väst luckrades upp. De gamla kommunistländerna införde marknadsekonomi, och ändrade sina politiska system i riktning mot de västerländska. Detta innebar att flera länder, som tidigare varit ganska så isolerade gentemot väst, nu länkades samman ekonomiskt med väst. Detta bidrog till att globaliseringen tog ytterligare fart. Det kalla kriget hade upphört. (Giddens, A. 2003) 7

9 Det lokalas påverkan på det globala. Bauman (2004) anser att allt vi gör har en global påverkan och påverkar allas framtid. Beslutar vi oss för att inte göra någonting alls, har det också en påverkan. Alla människor på jorden är beroende av varandra, och den insikten kan medföra att människor känner en hopplöshet. Det spelar inte någon roll vad jag gör, jag kan inte göra någonting ensam. Istället för att vara en aktiv och påverkande människa, är det lätt att bli passiv och istället anta rollen som åskådare. Har man intagit den passiva rollen som åskådare, är det svårt att uppbringa den kraft som behövs för att bli aktiv. Som åskådare är det lätt att få känslan att det inte spelar någon roll vad man gör. Man känner att man inte kan påverka globaliseringen. Man får känslan att globaliseringen styr världen, och vi kan inte göra något för att påverka. (Bauman, Z. 2004) Men det som görs lokalt har även en global påverkan. De val som vi gör har alltså en påverkan. Bestämmer vi oss t.ex. för att börja sopsortera, har det en global påverkan. Lokala politiska beslut kan få globala konsekvenser. (Beck, U. 1992) EU:s betydelse för rörlighet på arbetsmarknaden. När EU bildades var det främst för att bevara freden i Europa. Detta skulle ske genom att skapa så starka ekonomiska band mellan nationer, att man inte skulle ha möjlighet att gå i krig med varandra. I och med att kol- och stålgemenskapen bildades 1952, (www.euupplysningen.se) så var det första steget taget för en gemensam europeiskt arbetsmarknad. Utvecklingen har sedan skett i många steg, där samarbetet mellan medlemsländerna successivt fördjupats. Rörligheten på arbetsmarknaden är mycket viktig för EU. Tanken är att EU skall fungera som den amerikanska arbetsmarknaden, där arbetskraften är rörlig och lätt kan flytta till andra delar. Sverige gick med i EU den 1 januari Samarbetet mellan medlemsländerna har sedan dess genom olika avtal ständigt fördjupats, så att man 8

10 numera kan arbeta och bo i alla EU-länder. Ett exempel på förenklingar är att medlemsländernas erkänner varandras examensbevis. (www.sweden.gov.se). När de det blev 10 nya medlemsländer 1 maj 2004, så gavs det möjlighet till att begränsa den fria rörligheten för en sjuårig övergångsperiod, för de nya medlemsländerna. Det visade sig dock att de länder som inte införde reglerna, däribland Sverige, hade mindre invandring från de nya medlemsländerna än de som införde övergångsreglerna. (www.euupplysningen.se) Politiska mål. Det politiska syftet med ökad rörlighet på arbetsmarknaden är att det skall leda till nya arbeten lanserades av EU som det Europeiska året för arbetstagares rörlighet. Målet man hade var att öka arbetstagarnas rörlighet mellan medlemsländerna. Bland annat så skapades det en gemensam webbportal, där platsannonser från medlemsländernas arbetsförmedlingar samlades. Man anser att rörligheten mellan medlemsländerna är för låg. Man jämför sig då med USA, där rörligheten alltid varit stor. I EU är det endast 2 % som bor i ett annat EU-land än det land som man ursprungligen kommer ifrån. Siffran är samma som den var för trettio år sedan. (www.euupplysningen.se) Ett problem som finns med rörligheten i Europa är alla de olika språken. Alla länder vill ha kvar sitt eget språk. Jämför man med USA, finns det inte samma startupperiod som det finns i Europa. Europa har många olika språk- och kulturskillnader. Eftersom man kanske måste lära sig ett nytt språk för att kunna arbeta, innebär det att det tar ett tag innan man kan arbeta för fullt. (Beck, U, 2005) Nationalstatens betydelse. Det faktum att vi har stater har inneburit att den råa kapitalismen inte kunnat härja fritt. De fattigas klagan över knappa levnadsförhållanden, har gjort att politiker varit tvungna 9

11 att ta hänsyn till deras krav. På 1800-talet infördes det regler där man begränsade den skrupelfria kapitalismen. Regler för barnaarbete, arbetstidens längd, säkerhet och hygien infördes. (Bauman, Z. 2004) Statens viktigaste uppgift är se till att det finns tillräckligt med arbetskraft som kapitalet sedan kan köpa. För att detta skall fungera så måste arbetskraften som erbjuds, vara den som kapitalet efterfrågar. Statens uppgift blir då att se till att utbyte och köp av arbetskraft sker utan hinder. Det kapitalistiska systemet har sina upp och nedgångar, vid nedgångar uppstår ett överskott av arbetskraft. Överskottet av arbetskraft är beredda att arbeta när behov uppstår. (Bauman, Z. 2002) Idag behövs det inte längre en reserv av arbetare. Tillverkningsindustrin flyttar numera sina fabriker till låglöneländer. Detta innebär att en grupp människor hamnar utanför systemet. De har inte den rätta utbildningen eller kunskapen för att få ett nytt arbete. Tillverkningsindustrin har varit det som traditionellt stått för den ekonomiska utvecklingen. Idag är det konsumenterna som skall driva på den ekonomiska utvecklingen. Bauman (2002) menar att gruppen som ställs utanför är ointressant för marknaden. De har ju inga pengar att spendera. Beck (2005) har en pessimistisk syn på framtiden. Beck (2005) ser en framtid där endast hälften av Europas arbetskraft har fasta heltidsjobb, och att en stor del av de heltidsjobben är osäkra och otrygga. Bauman (2004) anser att nationalstaterna inte längre står på en stabil grund. Avreglering och flexibilitet, dvs. inga långsiktiga åtaganden har blivit ett honnörsord. Statens gamla uppgift att skapa ett samhälle där alla har det bra har övergivits. (Bauman, Z. 2004) Politiker vare sig de är höger eller vänster har ett intresse att kapitalet stannar i landet. Problemet är att kapitalet har som främsta intresse att tjäna så mycket pengar som möjligt. Politiker måste ta andra hänsyn om de vill bli omvalda. Politikerna försöker då att göra sitt land så attraktivt som möjligt genom att ha en så hög flexibilitet på arbetsmarknaden och finansmarknaden som möjligt. (Bauman, Z. 2002) 10

12 Arbete förr och nu. Den amerikanske sociologen Richard Sennet (2003) ger exempel på ett par livsöden, där han jämför olika generationer och pekar på hur samhället har förändrats. Förr så var arbetet tungt, men man hade sin yrkesstolthet. Sennet (2003) upplever att mycket har förändrats på bara en generation. Idag stannar man vanligtvis inte mer än ett par år på en arbetsplats. De som är tvungna att ta låglönejobb, går från ett låglönejobb till ett annat. Här kan man jämföra med Henry Fords synsätt. Ford ansåg att det blev alldeles för dyrt att hela tiden utbilda nya arbetare för att ersätta de som slutat. För att komma till rätta med problemet, så beslutade sig han för att fördubbla arbetarnas löner. Som skäl angav han att alla som arbetade på Ford skulle ha råd att köpa bilen de tillverkade. Det viktigaste skälet var dock inte att alla skulle ha råd att köpa en egen Ford, utan att skapa en lojal arbetsstyrka. En arbetsstyrka som inte slutade efter några få år, som stannade kvar länge. (Bauman, Z. 2004) Situationen idag är annorlunda, idag värdesätts inte lojalitet på samma sätt. Förr så sågs en person som hoppade mellan olika arbeten med en viss misstänksamhet. Idag så upplevs det i alla fall inte negativt att man haft flera arbeten. Arbetet har gått från att vara manuellt och kräva stora mängder med arbetskraft, till att skötas av maskiner som enbart kräver övervakning och underhåll. Sennet (2003) tar upp ett exempel med ett bageri, där det tidigare bakades för hand. Arbetet var tungt, men man hade sin yrkesstolthet. Senare ersattes det manuella arbetet med maskiner. Detta medförde att de som arbetar där nu, inte har någon egentlig kunskap om hur man bakar bröd. De trycker på knappar, och bryr sig egentligen inte så mycket om processen. När det blev något fel kunde de heller inte göra någonting åt det, de kunde bara vänta på att reparatören skulle komma. Sennet (2003) menar dock att man inte skall romantisera bilden hur det var förr. Arbetet var tungt och maskinerierna har tagit bort tunga och farliga arbeten. (Sennet, R. 2003) 11

13 De ökade kraven på individen. Individens frihet är idag starkt begränsad. Människan kan idag inte göra helt fria val, vi är styrda individualiseringen. Man kan inte skylla det som händer på någon annan. Blir man sjuk, så beror det på att man inte följt kostråden. Får man inget arbete, beror det på att man inte har tillskaffat sig möjligheter att göra bra ifrån sig på intervjun. Man inte lagt ned sig tillräckligt för att hitta ett arbete, eller att man helt enkelt inte vill ha ett arbete. Man kanske tror att man inte kan påverka sin karriär i någon större utsträckning. (Bauman, Z. 2002) Processen gör att det blir svårt för en människa att styra sitt liv helt själv. De normer som styr vårt samhälle, lägger vissa krav på oss som vi måste leva upp till. Vi förväntas delta i individualiseringsprocessen, och följa de regler som styr vårt liv. Människans vilja att på egen hand fatta beslut som påverkar vårt liv dramatiskt är därför minimala, individualiseringen är nu liksom tidigare ett öde och inte ett val (Bauman, Z. 2002:61) Giddens (1994) tycker dock i kontrast till Bauman (2002) att vi idag har fler valmöjligheter. Att. vi numera lever i ett posttraditionellt samhälle, där traditionen inte längre har samma betydelse. I det samhälle som vi lever i idag, har vi fler valmöjligheter som vi inte har haft i tidigare traditionella samhällen. Vi kan välja vad vi vill äta, om vi vill röka, vart vi vill bo, vad vi vill arbeta med osv. (Giddens, A. 1994) Varför flyttar vi? Det kan finnas många olika orsaker till varför vi flyttar, några av orsakerna är att man behöver ett arbete. Nya politiska vindar leder till andra krav. Kraven ökar på individer att de skall söka arbeten som är okvalificerade, som inte motsvarar den utbildning som man egentligen har. Andra anledningar varför människor flyttar är, att de vill uppleva något nytt. De har tröttnat på det de har, och beslutat sig för att söka något annat. De här människorna är oftast driftiga personer som är villiga att ta risker och inte är rädda för att starta upp företag. Människor från andra EU-länder som flyttar till Sverige, har ofta en 12

14 drivkraft som gör dem framgångsrika. Människor som flyttat hit är då villiga att bosätta sig i de avfolkningskommuner som desperat försöket att öka sitt innevånarantal. Längtan till naturen och att inte bo trångbott anges ofta som skäl till att de vill bosätta sig i Sverige. Invandrare från EU-länder som Holland och Tyskland anger ofta som skäl att de vill komma ifrån den trångboddhet som de upplever finns i sina ursprungsländer. (Andersen, U & Engström, H-P. 2005) I USA, som har en stor inre marknad är det lättare att få en rörlig arbetskraft. I och med att man har språket gemensamt till skillnad från EU så underlättar det mobiliteten. Något som har bidragit till en ökad rörlighet är de nya transportmedlen. Tillkomsten av bilar, tåg och flygplan har inneburit att människor relativt enkelt kan ta sig till olika platser inom en rimlig tid. (Bauman, Z. 2000) Vill egentligen människor bara vila på sina lagrar? En populär tanke är att vi längtar efter att ta det lugnt. Den franske renässansförfattaren Michel de Montaigne (1996) menar att så inte är fallet. Montaigne (1996) tar upp ett exempel i sin berättelse om kung Pyrrhus, som inte kunde ta det lugnt förrän han uppnått alla sina mål om erövringar, och om filosofen Cineas som gav honom rådet att ta det lite lugnare. Pyrrhus hånade de råd han fick av Cineas om att han skulle ta det lugnt. Pyrrhus hävdade Cineas okunnighet om hur människan fungerar. Människan vill ha äventyr och spänning. Det finns inget värre än att lägga sig ned och inte göra någonting. (Montaigne, M.1996) Är det kanske så att det är jakten som är det viktigaste? Och inte det man fångar. (Bauman, Z. 2004) Är det så att människan har en inneboende kraft att aldrig vara helt nöjd? Och är det så om man allt man kan önska sig så kommer det inte att leda till lycka eftersom man inte har något att se fram emot? Familjen. Familjen ser olika ut i olika samhällen och kulturer. Det har tidigare varit vanligt med arrangerade äktenskap, och i vissa kulturer är detta fortfarande vanligt. Ofta är det ekonomiska intressen som styr när det gäller att hitta lämplig make/maka. I äldre tider var 13

15 alla engagerade i familjens försörjning, särskilt i de gamla bondesamhällena. Samhället blev under 1800-talet industrialiserat och moderniserat, det gamla bondesamhället började försvinna. Industrin behövde arbetskraft, vilket möjliggjorde att man kunde skaffa sig en egen försörjning. (Giddens, A. 2003) I och med att familjen inte längre stod i centrum, och att det gamla familjehushållet minskade i betydelse, så uppstod det en ny frihet. Frigörande från ekonomiska skyldigheter man hade till det gamla familjehushållet och dess långsiktiga åtaganden, innebar att man kunde bejaka andra möjligheter. Man kunde realisera egna idéer och enbart fokusera sig på sina egna inkomster och utgifter. Konsekvenserna av att det gamla familjehushållet upplöstes, blev att den moderna kapitalismen fick upp farten. (Bauman, Z. 2004) Internets betydelse för familjen. Har familjen blivit svagare? Har den nya moderniteten där familjen inte längre bor på samma ställe, medfört att människor blivit mer socialt isolerade från varandra? Manuel Castells (2002) anser att Internet med alla dess kommunikationsmöjligheter skapat ett nytt sätt för människor att umgås. De nya kommunikationsmöjligheterna har inte på ett negativt sätt påverkat vårt vardagslivsmönster. Det finns däremot vissa klasskillnader, de med högre utbildning, tenderar att använda Internet för kommunikation i större utsträckning än de med lägre utbildning. Människor med högre utbildning tycks ha fler vänner som inte bor i närområdet. Kommunikation via Internet blir då ett sätt att hålla kontakten. Människor med lägre utbildning har istället fler oplanerade besök till sina släkt och vänner. (Castells, M. 2002) De som fått tillgång till Internet har ökat sitt sociala kontaktnät. Personer som flyttat så pass långt att det inte är möjligt att besöka dem, har fått en betydligt bättre kommunikation med sin familj. Allteftersom storfamiljerna har minskat, så har nya kommunikationsmöjligheter med Internet, medfört att kontakt med släkt och vänner kunnat upprätthållas. Internet har medfört att redan starka familjeband blivit stärkta. (Castells, M. 2002) 14

16 Den sociala otryggheten. Undersökningar gjorda av Luc Boltanski och Éve Chiapello, har kommit fram till att människor som arbetar i ett företag inte längre gör karriär. De går bara från ett projekt till ett annat. När man arbetar i projekt så har man kanske en osäker anställning, och man är hela tiden beroende av att göra så bra ifrån sig som möjligt för att få plats i nästa projekt (Bauman, Z. 2004) Bauman (2002) har åsikten att tiden är förbi när man kunde lita på att industrin skulle skapa arbete till alla. Industrin kommer inte att återanställa de som avskedats, i alla fall inte de som avskedats i västvärlden. Det mesta av tillverkningen kommer att ske i låglöneländer. (Bauman, Z. 2002) Anblicken av de fattiga håller de icke-fattiga i schack (Bauman, Z. 2002:144) De som har ett arbete skall bli påminda om att livet är otryggt, och att framgång inte kan tas för givet. Det kommer rapporter om hur människor utnyttjar systemet. Man tar inte erbjudna arbeten utan lever hellre på bidrag. Dessa människor ses som en börda för de som har ett arbete. Men genom att se människor som har det eländigt, så känner dem som har ett arbete en viss tillfredsställelse i att se att det finns de som har det värre. Människor som har det fattigt, har inte samma möjligheter att utvecklas. Men de har i alla fall sin trygghet i att veta att de kommer att få sitt bidrag i slutet av månaden. De har därför en trygghet som många som arbetar inte har. De som arbetar måste hela tiden anpassa sig till ökade krav och flexibilitet. Oron över sin anställning, ovissheten om man kommer att ha kvar sitt arbete. (Bauman, Z. 2002) Arbetslösheten har numera blivit strukturell. Det finns inte längre tillräckligt med arbete till alla. Detta skapar en otrygghet, eftersom man inte har de färdigheter som krävs för att få ett nytt arbete. Man vet att om man har ett arbete och förlorar det, så är det inte säkert att man kan få ett nytt (Bauman, Z. 2002) 15

17 Beck (2001) menar att moderniseringen med dess integration av marknadsekonomi, välfärdsstat och demokrati varit det gällande i västerländska länder. Beck (2001) anser att kapitalismen skapar arbetslöshet och blir en kapitalism utan arbete (Beck, U. 2001:21). Till slut så kommer alla arbeten att vara bortrationaliserade. 16

18 Metod. Uppsatsen har sin empiri i de intervjuer som jag genomfört. Eftersom jag ville få med erfarenheter från individer som kommer från andra länder så var valet av metod tämligen enkelt. Jag beslutade mig för att det bästa angreppssättet att ta reda på fakta om rörligheten i arbetslivet, var att genomföra en kvalitativ undersökning. Det skulle bli alltför svårt att genomföra en enkätundersökning. Mitt intresse baseras till stor del på de personliga erfarenheter, som kan finnas om man har bott och arbetat i ett annat land. Urval. Urvalet skedde delvis i samråd med min handledare, som gav mig några tips på vilka som kunde sitta inne med användbar information. Jag har därför gjort ett strategiskt urval (Trost, J. 2005), där jag kontaktat myndigheter och personer med erfarenhet av arbetsmarknad i ett europeiskt perspektiv. Jag fick även ett par tips på eventuella lämpliga intervjupersoner från några av dem som jag intervjuade. Jag hade inga större problem med att få tag på personer som kunde tänka sig att bli intervjuade. De flesta var dock lite tveksamma när jag först kontaktade dem, men efter att jag förklarat vad min intervju gick ut på så ställde de flesta upp. Det var endast en person som jag kontaktat, som ansåg att deras företag inte hade något att bidra med. Jag hade bara ett problem med dem som jag intervjuade. Samtliga var män. Detta var absolut inget som jag strävat efter och jag försökte att få tag på en kvinna att intervjua. En viss tidsbrist har dock gjort att jag tog dem personer som jag först fick tag på, och de visade sig vara män. Två av intervjuerna genomfördes med representanter för Karlstads kommun respektive Värmlands läns landsting. Jag har även intervjuat två personer från Tyskland respektive Holland. Holländare och tyskar är ganska vanligt förekommande i Värmland så därför beslutade jag mig för att undersöka de två grupperna. 17

19 Intervjuns utformning. Jag har utgått ifrån Steinar Kvales (1997) idéer om hur man genomför en kvalitativ intervju. Jag har följt Kvales (1997) sju olika stadier hur man utformar en kvalitativ intervju. Det är viktigt att man i en intervjusituation försöker att undvika ledande frågor. Små ändringar i frågans formulering kan innebära att svaren blir helt annorlunda. Reliabilitet och validitet är begrepp som avvänds vid kvantitativa studier. Detta kan egentligen inte appliceras på den kvalitativa intervjun. Det som är svårast med den kvalitativa intervjun är att visa dess trovärdighet. Det gäller att data som redovisas, är insamlade på ett sådant sätt att de är pålitliga. Ett tecken på att så ej är fallet är att rapporten inte innehåller en etisk reflektion. (Trost, J. 2005) Min intervjuguide bestod av ett antal områden som jag ville diskutera. Första området behandlade bakgrunden som de intervjuade har. Det andra området behandlade de orsaker man har till att flytta till ett nytt land. Det tredje området behandlade kontakt med familjen och det fjärde de problem som man kan ha haft när man kom hit. Det femte området behandlade framtiden. Sedan så ställde jag följdfrågor, som blev lite olika beroende vilken person som intervjuades. Jag ville ha en viss styrning av frågorna och ha möjlighet att göra uppföljningsfrågor. Min målsättning var att ta reda de olika anledningar personer kan ha när de flyttar, hur familjesituationen påverkats och eventuella problem som uppstått. När jag intervjuat representanter för kommun och landsting, så har de endast kunnat redogöra för hur deras arbetsgivare sett på saken, och inte kunnat förklara på ett lika personligt sätt, som de som kommit från andra länder och därför haft egna personliga erfarenheter. I och med att jag intervjuat representanter för kommun och landsting, anser jag att jag fick saklig och korrekt information utifrån deras perspektiv. Den tredje personen som jag intervjuade kom ifrån Holland och den fjärde från Tyskland. Det är min bedömning att 18

20 eftersom jag var ute efter personliga erfarenheter, och hur de själva upplevt sin flytt till ett nytt land, att jag fått trovärdiga uppgifter. Jag ville i mina intervjuer ta reda på olika anledningar till varför man beslutade sig för att komma till Sverige. Vad är det som lockar? Kommer man att stanna här hela livet? Vilken kontakt man har med släkt och vänner i det gamla landet? Allt detta anser jag att jag fick svar på i mina olika intervjuer. De som jag intervjuat har också ett visst kontaktnät som gör de kommer i kontakt med andra till Sverige invandrade landsmän. Intervjuernas genomförande. Intervjuerna skedde med hjälp av diktafon. Samtliga av de intervjuade ställde upp på att bli inspelade. Vissa personer kan bli hämmade av att bli inspelade (Trost, J. 2005), men de som jag intervjuade hade inga uppenbara problem med det. De inspelade intervjuerna har jag noga transkriberat. Inspelningarna är digitala och jag har kunnat använda mig av en dator för att transkribera. Intervjuerna varierade ganska så mycket i längd, alltifrån en timme till en halvtimme. Jag intervjuade fyra personer. Intervjuerna skedde på de intervjuades respektive arbetsplats, på deras arbetsrum eller i annat lämpligt rum. Jag lät de som jag skulle intervjuas, välja lämplig plats för intervjuns genomförande. Trost (2005) tar upp att det finns för- och nackdelar med platser intervjun sker. Olika störningar som att telefonen ringer eller om man är i den intervjuades hem, att barnen kommer hem från skolan. Det viktigaste är att den intervjuade känner sig trygg i intervjusituationen. (Trost, J. 2005) Intervjuerna skedde i mitt närområde dvs. Karlstad. Jag fick bra kvalitet på mina inspelningar. Jag genomförde även en pilotintervju, vilket visade sig vara värdefullt. Materialet som jag fick från pilotintervjun använde jag till att förbättra utformningen på mina frågor. Kvale (1997) anser att innan man genomför de riktiga intervjuerna, bör man genomföra en pilotintervju. Detta för att få mer erfarenhet och känna sig tryggare som intervjuare. Man får även bra information när man stängt av diktafonen. Den intervjuade slappnar då 19

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling Den nya vägen in ett migrantperpektiv Veronica Nordlund och Lisa Pelling 1 Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund och metod... 5 Urval... 5 Fördelningen arbetskraftsinvandrare/skyddssökande... 5

Läs mer

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant VTI notat 83 2000 VTI notat 83-2000 Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant Författare FoU-enhet Projektnummer 40346 Projektnamn Uppdragsgivare Distribution Gunilla Sörensen

Läs mer

GEMENSKAP PÅ ÄLDRE DA R

GEMENSKAP PÅ ÄLDRE DA R GEMENSKAP PÅ ÄLDRE DA R EN STUDIE OM ÄLDRE KINESERS LIVSSITUATION, BEHOV OCH ÖNSKEMÅL INFÖR ÅLDERDOMEN Eva Sennemark, Elizabeth Hanson, Lennart Magnusson TITEL FÖRFATTARE Gemenskap på äldre da r. En studie

Läs mer

Den ekonomiska tillväxten -som den presenteras i fyra aktuella läroböcker för gymnasiet

Den ekonomiska tillväxten -som den presenteras i fyra aktuella läroböcker för gymnasiet Den ekonomiska tillväxten -som den presenteras i fyra aktuella läroböcker för gymnasiet Natalie Edberg Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot humaniora och samhällsvetenskap Självständigt

Läs mer

Från något till någon Framgångsfaktorer i Järvalärling. Jytte Rüdiger & Peter Waara

Från något till någon Framgångsfaktorer i Järvalärling. Jytte Rüdiger & Peter Waara Från något till någon Framgångsfaktorer i Järvalärling Jytte Rüdiger & Peter Waara 1 1. Inledning Vägen till ett vuxenliv beskrivs idag som en icke linjär process där tidigare etablerade modeller för ungdomars

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Ungas framtid. En hermeneutisk studie om hur ungdomar upplever sin framtid.

Ungas framtid. En hermeneutisk studie om hur ungdomar upplever sin framtid. Mälardalens högskola Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Vt 2012 Ungas framtid En hermeneutisk studie om hur ungdomar upplever sin framtid. Uppsats kandidatnivå Författare: Madeleine Bengtsson

Läs mer

Etiska dilemman i socialtjänstens vardag

Etiska dilemman i socialtjänstens vardag UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete C-uppsats HT-2007 Etiska dilemman i socialtjänstens vardag En kvalitativ studie av personalens upplevelser Handledare: Mona Dufåker Författare: Elisabeth

Läs mer

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka.

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Umeå universitet Institutionen för socialt arbete C-uppsats Höstterminen 2008 Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Författare: Emma

Läs mer

Möten mellan olika kulturer

Möten mellan olika kulturer Institutionen för Tematisk Utbildning och Forskning Campus Norrköping Möten mellan olika kulturer Shanis Amid Monica Hinz Pontus Pfeiffer Arsim Zekaj En antologi från Samhälls- och kulturanalys år 2005

Läs mer

Vilka faktorer kan påskynda eller förhindra integration?

Vilka faktorer kan påskynda eller förhindra integration? Beteckning Institutionen för vårdvetenskap och sociologi Vilka faktorer kan påskynda eller förhindra integration? Mary Eriksson & Karin Johansson maj 2008 C-uppsats 15 p Sociologi Sociologi C Examinator:

Läs mer

Lösningar på de demografiska utmaningarna - En jämförelse mellan Sveriges kommuner

Lösningar på de demografiska utmaningarna - En jämförelse mellan Sveriges kommuner C-uppsats Statsvetenskapliga institutionen Lösningar på de demografiska utmaningarna - En jämförelse mellan Sveriges kommuner Marlene Gustafsson Förord Denna C-uppsats är skriven under höstterminen 2013

Läs mer

Mellan jobb. - en kvalitativ fallstudie av Outplacement. Examensarbete för kandidatexamen i personalvetenskap 15 hp

Mellan jobb. - en kvalitativ fallstudie av Outplacement. Examensarbete för kandidatexamen i personalvetenskap 15 hp Mellan jobb - en kvalitativ fallstudie av Outplacement Examensarbete för kandidatexamen i personalvetenskap 15 hp Deirdre Net Susanna Stenson Handledare: Lars Walter Juni, 2013 Abstract Examensarbete,

Läs mer

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat c - uppsats Hösten 2005 Institutionen för beteendevetenskap Personal- och arbetslivsprogrammet Psykologi Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat Författare Johanna Gullwi Therese Persson Handledare

Läs mer

En tupp i hönsgården

En tupp i hönsgården En tupp i hönsgården - manliga vårdbiträdens och undersköterskors arbetssituation i äldreomsorgen Marie Karlsson Meddelandeserien 2007:1 FoU/Äldreomsorg Innehållsförteckning 1. Inledning 1 Bakgrund 1 Syfte

Läs mer

Äldres tankar kring pensionering, åldrande och förluster.

Äldres tankar kring pensionering, åldrande och förluster. S:t Lukas utbildningsinstitut Psykoterapiprogrammet, 90 hp Examensuppsats på avancerad nivå, 15 hp Vårterminen 2012 Äldres tankar kring pensionering, åldrande och förluster. Older persons' thoughts concerning

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

TV- och datorspels påverkan på barn

TV- och datorspels påverkan på barn LÄRARPROGRAMMET TV- och datorspels påverkan på barn Två lärares tankar om vilka konsekvenser ökat TV- och datorspelande kan få för barn, samt vad åtta barn själva anser om TV- och datorspelande. Emelie

Läs mer

Man vill ha det lite jämställt sådär

Man vill ha det lite jämställt sådär Jenny Alsarve & Katarina Boye Man vill ha det lite jämställt sådär Planer för föräldraledighet och arbetsdelning bland blivande föräldrar Arbetsrapport 14 2011 Innehållsförteckning Inledning... 3 Doing

Läs mer

Vem är det som ska lyssna då? ungdomar - socialt kapital - regional utveckling

Vem är det som ska lyssna då? ungdomar - socialt kapital - regional utveckling Vem är det som ska lyssna då? ungdomar - socialt kapital - regional utveckling Siw Hammar & Lotta Svensson Arbetsrapport från FoU-Centrum Söderhamn Innehåll: Förord Del 1: sida Inledning: ungdomar socialt

Läs mer

Rik på riktigt. En värdeful vardag är möjlig!

Rik på riktigt. En värdeful vardag är möjlig! Rik på riktigt. En värdeful vardag är möjlig! OBS detta dokument är ett särtryck omfattande bokens inledning samt de avsnitt som tydligast hänger samman med tid. 2005 Fredrik Warberg, Jörgen Larsson och

Läs mer

Nu känner jag mig som en del av världen

Nu känner jag mig som en del av världen Nu känner jag mig som en del av världen En studie om ungas liv idag och deras erfarenheter av att tidigare ha levt gömda Socionomprogrammet C-uppsats Författare: Karin Andersson & Johanna Korol Handledare:

Läs mer

Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö

Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Lotta Svensson En rapport från FoU Söderhamn Att växa upp i storstadsskugga - i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Lotta Svensson Omslagsbilden

Läs mer

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI Rapport över effekter Våren 2012 1 Projektet SFI på Jamtli har möjliggjorts med stöd från Östersunds kommun. Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Innehåll: Sammanfattning Introduktion 1. Bakgrund Problemformulering 3. Syfte 4. Frågeställning 5. Metod

Innehåll: Sammanfattning Introduktion 1. Bakgrund Problemformulering 3. Syfte 4. Frågeställning 5. Metod = Rapportt 2011:57 = Institutio onen för pedagogik,didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i ledarskap inom Magisterprogrammet i Ledarskap, 15 hp Varför berättade ni aldrig det? Informationens betydelse

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Tyst kunskap Kunskap som inte går att googla eller slå upp i en bok

Tyst kunskap Kunskap som inte går att googla eller slå upp i en bok Rapport 2011024 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i pedagogik, 15 hp Tyst kunskap Kunskap som inte går att googla eller slå upp i en bok Emelie Lindberg Frida Peacock

Läs mer

UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007

UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007 UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007 UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007 1 UNGDOMSSTYRELSEN är en statlig myndighet som verkar för att

Läs mer