Allmän information. VARNING! HOTANDE FARA Den här symbolen kännetecknar information, som kan leda till allvarliga personskador om de inte beaktas.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Allmän information. VARNING! HOTANDE FARA Den här symbolen kännetecknar information, som kan leda till allvarliga personskador om de inte beaktas."

Transkript

1 WN 98 9/ HAD MS V/V Software Release R. Innehållsförteckning Allmän information Säkerhetsinformation Symbolförklaring Arbetssäkerhet Faror som kan uppstå från produkten Säkerhetsrelevanta bestämmelser Reservdelar Förpackning Tekniska data Installation, programmera styringen Driftinstruktion / Funktionsbeskrivning Underhåll / Kontroll Feldiagnos Kontrollbok AUTO RETURN Förändringar och ombyggnader av produkten Typskylt Kontroll av portanläggningen Kontroll och underhållsbevis för portanläggningen Kontrollista till portanläggningen EGförsäkran om överensstämmelse Allmän information Säkerhetsinformation Innan några arbete påbörjas med denna produkt ska driftsinstruktioner, i synnerhet säkerthetsinformationen, läsas igenom grundligt. Det kan uppstå fara om produkten inte används på ett fackmannamässigt sätt, om den används felaktigt eller inte enligt föreskrift. Vid skador, som uppstår på grund av att den här instruktionen inte beaktas, upphör tillverkarens garanti att gälla. Symbolförklaring! VARNING! HOTANDE FARA Den här symbolen kännetecknar information, som kan leda till allvarliga personskador om de inte beaktas. VARNING! FARAFÖR ELEKTRISK STRÖM De arbeten som skall utföras får endast genomföras av en elektriker. Den här symbolen kännetecknar information som om den inte beaktas, kan leda till felaktiga funktioner och / eller till att drivningen slutar att fungerar. Hänvisning till text och bild Arbetssäkerhet Om den angivna säkerhetsinformationen och anvisningarna i den här driftsinstruktionen följs noga kan person och sakskador, under arbetet med och vid dem här produkten, undvikas. Tekniska data Om man inte iakttar den angivna säkerhetsinformationen och anvisningarna i den här driftsinstruktio Mått hus Höjd x bredd x djup nen samt de olycksförebyggande bestämmelserna och allmänna säkerhetsbestämmelserna som gäller för användningsområdet, är alla ansvars och skadeståndsanspråk gentemot tillverkaren och dennes representanter uteslutna. Försörjningsspänning Faror som kan uppstå från produkten Produkten har genomgått en riskanalys. Produktens Styrspänning konstruktion och utförande, som är baserade på den Motoreffekt här analysen, motsvarar dagens aktuella teknik. Hydraulmotor Produkten är driftsäker när den används enligt Portdrivning användningssyftet. Dock kvarstår alltid vissa risker! Produkten arbetar med en hög elektrisk spänning. Innan man påbörjar några arbeten vid elektriska anläggningar skall följande noga beaktas:. Frikoppla. Säkra mot återtillkoppling. Säkerställ att strömmen är frånkopplad Säkerhetsrelevanta bestämmelser Vid installation, idrifttagande, underhåll och kontroll av styrningen måste man iaktta de bestämmelser som gäller på platsen! Följande bestämmelser måste beaktas: Europeiska normer DIN EN 98 Säkerhetskrav för lastbryggor DIN EN Kontrollförfarande Användningssäkerhet för elektriskt aktiverade portar DIN EN Krav Användningssäkerhet för elektriskt aktiverade portar DIN EN 98 Krav och kontrollförfaranden Skyddsanordningar för elektriskt aktiverade portar Dessutom måste informationen i de uppförda normerna beaktas. VDEbestämmelser DIN EN 8 Maskinsäkerhet NÖDSTOPPanordning, funktionella aspekter Utformningsdirektiv DIN EN / VDE Elektriska anläggningar med elektriska driftmedel DIN EN / VDE Säkerhet för elektriska apparater för privat bruk och för liknande syften Reservdelar Använd uteslutande original reservdelar och sådant tillbehör som har auktoriserats av tillverkaren, så att användarnas säkerhet förblir garanterad. Förändringar och ombyggnader av produkten I syfte att undvika faror samt säkra optimal prestanda är det förbjudet att genomföra ändringar eller tillbyggnads och ombyggnader av produkten, som inte uttryckligen har godkänts av tillverkaren. Typskylt Typskylten är placerad på sidan av motorhuvudet. De angivna anslutningsvärdena skall beaktas. Förpackning Bortforsling av förpackningsmaterialet skall alltid ske miljövänligt och med beaktande av de på platsen gällande deponireglerna. x x mm Montering Lodrät Antal kabelgenomföringar () x M, x M, x M Vutsnitt x V AC x V AC V DC max., kw max., kw Skyddsklass IP Drifttemperatur C till + C Denna monterings,drifts och underhållsinstruktion ska sparas under hela användningstiden!

2 Installation Erforderliga verktyg Montering av styrningen Öppna fronten till styrningen Anslutningar Beteckning: J Start / impulsingång (ÖPPEN / STOPP / STÄNGD) J Säkerhetsfotocell eller trådar J Tillslutningskant O / 8K / DW J J J Nödstopp, slaklinebrytare, lås Gränslägesbrytare viloläge Hjulstopp J Nyckelströmbrytare / Dragkontakt 9 Digitala gränsläge motorkabel J Anslutning av ytterligare styrningar J Anslutning radiomottagare J Antenn J Kodlås J Kommunikationsgränssnitt X Nätanslutning X Nätutgång L, N (W / V) X Skyddsledarkontakt X X X Hydraulaggregat Potentialfri reläutgång, relä portstatus Potentialfri reläutgång, relä portstatus X X8 Motorenhet Hydraulventiler och sensorer Nätanslutning Styrningen är förberedd för att kopplas med en CEEstickpropp Aoch ca. m kabel enligt a. Felaktig anslutning av nätspänningen kan leda till defekter i styrningen. Ta hänsyn till det roterande fältet.! Huvudbrytare En huvudbrytare har installerats för allpoligt avskiljande av nätspänningen. Vid reparations och skötselarbeten ska huvudbrytaren säkras mot obehörig eller oavsiktlig tillkoppling. Anslutning hydraulmotor Ventilanslutning Vid sidan av ventilanslutningen kan man ansluta en sensor och en gränslägesbrytare för funktionen automatisk återgång. Nödstoppknapp Avlägsna bryggan och tryck på nödstoppknappen. Vid avbrott stannar lastbryggan, inget flytläge. Sensor viloläge Krävs vid kombidrift med parallell låsning (meny =). Porten kan bara stängas i viloläget. br brun bk svart bl blå 8 Hjulstopp Anslutningsmöjligheter för en hjulstoppsensor. Val meny =. Lastbryggan kan endast lyftas och köras ut vid ett positionerat hjulstopp. br brun gr grå bk svart 9 Anslutning nyckelströmbrytare / dragkontakt Om man använder en nyckelströmbrytare / dragbrytareskall man i meny välja önskad funktion. Reläutgång växelkontakter: V AC / A eller V DC / A. Vutgång X8: max. ma Val av Reläfunktion: meny och Motoranslutning Anslut motorn utifrån befintlig nätspänning. Jämför även med bild. Motoranslutningskabel Anslutningskabeln är förberedd för motor och digital gränsställare DES plugga in. Anslutning impulsstyrning Om porten ska öppnas och stängas med hjälp av en knapp (UppStoppNer) så ska du välja följande: b ställ in värdet i meny eller också väljer du d meny, fabriksinställning Anslutning fotocell I meny ställs fotocellen in på motsvarande sätt. a Trådfotocell LS Stängningskörningen får inte störas. Då kan en felaktig position registreras. b trådfotocell LS c RLK9 fotocell reflektor Om man i menyn har valt en fotocell monterad I karmen, genomför styrningen vid den följande körningen i riktning STÄNGD en inlärningskörning för identifiering av positionen. Anslutning av bottenlist Vid impulsdrift STÄNGD skall en säkerhetsbottenlist anslutas. Välj motsvarande i meny. a b c d Optosensor Elektrisk säkerhetsbottenlist med 8, Kohm motstånd elektrisk stängningskantsäkring 8K i seriekoppling med brytaren för slaklinan och gångdörren DWkontakt 8, Kohm motstånd Radiofjärrstyrning Anslut mottagarmodul (option) på J och lär in Anslut meny eller i handsändaren. Programmera styrningen Överström hydraulmotor (meny ) Om det inställda strömvärdet överskrids kopplar styrningen från pumpen. Visning av det verkliga värdet Lyft lastbryggan tills tryckavlastningsventilen sätter igång. Tryck nu in den ovala knappen i meny i fem sekunder. Värdet för motorströmmen kommer nu att visas. Se till att det inställda värdet är större än det som visas. Automatiktid (Meny ) Lastbryggan lyfts upp under den inställda tiden efter att Returnknappen har tryckts ned. Lastbryggan sjunker sedan ned och hamnar i viloläget. Driftmöjligheter lastbryggaport För den första idrifttagningen är styrningen i meny = inställd på driften lastbrygga. När porten tas i drift ska motsvarande funktion ställas in.! Se till att porten och lastbryggan inte kan skada varandra. Korrektur av eftersläpningssträckan (Meny ) Utjämnar förändringar av STÄNGD positionen, som härstammar från temperatur, drivningens inkörning o.s.v. Golvanpassning (Meny ) Utjämnar förändringar i positionen STÄNGD, som uppstår genom en förlängning av linan respektive genom en höjning av golvet. Ställ först in den exakta positionen STÄNGD, ställ därefter in meny. I inställningarna, och anpassas de inlärda lägena från meny, och på motsvarande sätt. Identifiering av fjäderbrott (meny ) För att identifiera ett fjäderbrott kan man göra en inställning i meny. Vid ett överskridande av inmatat värde indikeras fel E. Efter ett fjäderbyte ska portens gränslägen ställas in på nytt. Inmatningsvärde för Automatik 9./. = U x portbladsvikt fördelat per fjäder / kg Exempel: U = 8 varv för att öppna porten. Portbladsvikt = kg, vid fjädrar bär varje fjäder kg. koppling kan då ske vid tex kg. Inmatningsvärdet blir då = 8 x kg / kg =! Inställningen krävs för port med frånkoppling, annars måste man ansluta fjäderbrottsskydd. Kontroll av fjäderbalansering Kör en öppnings respektive stängningscykel, låt porten stanna i stängt läge. Välj meny, håll knappen intryckt i sekunder. Balanseringsvärdet visas I displayen: = Fullt utbalanserad port (ungefärligt värde) till 9 = fjädrarna är spända hårdare än, dvs porten strävar uppåt. till 99 = fjädrarna är spända lösare än, dvs porten strävar neråt Hur många kilo utbalanseringen avviker uppåt eller nedåt från fullt utbalanserad port beräknas enligt följande: indikeringsvärde i meny X kg (avser 9. motorn= std GFA) / antal varv som trumman går för att öppna porten. Exempel: antal varv = 8, indikeringsvärde i meny =, ger X / 8 = kg för hårt spänd fjäder. Resultaten är endast cirka värden. För exakta resultat krävs en kraftmätningskörning Programmeringen är menystyrd. Utför samtliga inställningar enligt mallen. Öppningskraftsbegränsning (meny 8) Om inställningarna är skyddade visas ett L i För att porten ska ha kraftbegränsning i displayen och tillgången till menyn är låst. För att öppningscykeln görs en inställning under meny 8. öppna menyn måste en frigivningssignal ges med IRfjärrkontrollen. Beräkning av detta inmatningsvärde = antal varv som trumman går för att öppna porten X kg (avser 9. motorn= std GFA) / önskad begränsningsvikt. Denna monterings,drifts och underhållsinstruktion ska sparas under hela användningstiden! Exempel: antal varv vid öppning = 8, önskad kraftbegränsning kg, motorn GFA 9. (std GFA) = kg ger 8 X / = 8, dvs inmatningsvärdet vid kraftbegränsning kg för GFA std motor 9. är lika med antalet varv vid öppningscykeln. Om kraftbegränsningen överskrids visas F i displayen. Då kan porten endast köras via hålldon, efter åtgärdat fel kan porten manövreras via impuls igen. När kraften uppåt överstiger inställt värde, t ex kg, stannar porten dock först efter att en viss sträcka gått tex, meter beroende på portens höjd och var porten stannar. En öppningscykel är indelad i sekvenser och om tex en, meter hög port öppnas stannar den efter,m/=, meter. Resultaten är endast cirka värden. För exakta resultat krävs en kraftmätningskörning. Kraftmätningskörning / Test Detta är ett praktisk test av kraftbegränsning, för att kontrollera att rätt inmatningsvärde angetts enl

3 beräkningar i föregående stycke (meny 8). Stäng porten. När du har matat in värdet 99 i meny 8 genomför styrningen en kraftmätningskörning, därefter: ) Fäst en testvikt tex kg på porten, öppna och stäng porten. ) Därefter visas värdet som importeras såsom kraftbegränsningsvärde. Detta värde kan ändras (halverat värde = halva kraften) ) Ta bort testvikten och kör en öppningsoch stängningscykel igen. Tid som motorn är ansluten (meny 9) Den inställda inkopplingstiden förhindrar att drivmotorn blir för varm och undviker så eventuella skador.! Om du använder automatiken. med plastväxel ska inkopplingstiden ställas in på (~) eller på (WS, ~). RWAfunktion (RVA rökvärmeavgaser) Ställ in respektive portläge i meny. Anslut brandlarmsystemet till J och ställ i meny in värdet. Externa styrningar / impulsgivare (meny ) Ingång J. har använts för impulsgivning STÄNGD, ingång J. har använts för impulsgivning ÖPPEN. Man måste alltid kunna se porten från platsen där den manövreras. Ingångarna används för impulsgivning ÖPPEN Stopp STÄNGD, J.. för en ½ portöppning, J. för en hel portöppning. Programmering av handsändaren Varje handsändare måste läras in separat. Det är möjligt att lära in radiokoder. Följande funktioner kan läras in: KeeLoq, Bit Multibit. Den första koden fastställer typen. Välja styrningstyp (meny 9) I meny 9 kan man välja olika styrningstyper. Respektive inställningar återfinns i de extra blad som bifogas. Startimpuls (meny ) Gå till menyn och aktivera handsändarens knapp för startfunktionen. När koden har lärts in blinkar punktindikeringen på displayen fem gånger. Ljusfunktion (meny ) Gå till menyn och aktivera handsändarens knapp för ljusfunktionen. När koden har lärts in blinkar punktindikeringen fem gånger. Radera radiokoder (meny ) För att radera alla inlärda koder i menyn tryck på den ovala knappen under sex sekunder. DUfunktioner (huvudmeny ) Vid den första idrifttagningen ska styrningen nollställas på fabriksinställningarna i meny 99. Funktionen Öppningskraftbegränsning i DU kan du välja i meny 8: Värde =, kraftbegränsning Av Värde = 99, kraftbegränsningen är aktiverad! För att skydda motorn mot överhettning ska inkopplingstiden ställas in på värdet i meny 9. Driftinstruktion / Funktionsbeskrivning Drift av lastbryggan I det här kapitlet beskrivs lastbryggans fullständiga drift. För att kunna arbeta säkert med produkten är det absolut nödvändigt att följa följande anvisningarna gällande säkerhet och risker. Alla som ska använda lastbryggan måste först få instruktioner. Operatören måste se till att alla personer har förstått instruktionerna. Personalen måste noggrant läsa bruksoch användaranvisningen och måste ha förstått all information. Endast personer över 8 år och som har utbildning får lov att använda anordningen på egen hand.. Var uppmärksam på lastbryggans rörelser!. När lastbryggan lyfts och sänks får inga personer vistas inom röresleområdet för lastbryggan.. Under lastning måste huvudbrytaren alltid stå på läget I. I lastdrift följer lastbryggan annars inte lastbilens vertikala rörelser.. Vid nödsituationer ska du ställa in den gulröda huvudbrytaren på. Varje rörelse från lastbryggan avbryts om du: a) aktiverar huvudbrytaren eller b) slår av strömtillförseln eller c) aktiverar nödstoppknappen. Lastningen måste avbrytas. Se återstartspärren.. Innan den dagliga idrifttagningen måste lastbryggan av säkerhetsskäl genomgå en okulär besiktning: Om du inte upptäcker några fel kan du ta lastbryggan i drift. Ställ in huvudbrytaren och tryck snabbt på Lyftknappen. Lastbryggan är nu klar att användas. Autoknapp Genom att trycka snabbt på AUTOknappen förs lastbryggan automatiskt tillbaka till viloläget och porten stängs sedan automatiskt utan knapptryck (endast möjligt i impulsdrift öppna/stäng). Automatisk återkörning (tillval) Efter att lastbilen har kört iväg körs lastbryggan automatiskt tillbaka till viloläget och porten stängs. Den här funktionen är bara möjlig i kombination med motsvarande sensorer. I tillägg måste en optisk och akustisk signal installeras. Belysning och / eller förvarningsljus (tillval) Styrningen har reläutgångar som man kan koppla till lastlampan och/eller en röd/grönlampa med (Meny och ). Lastlampa (tillval) När porten når öppet läge (Portöppensensor) tänds lastlampan. Så snart porten lämnar det öppna läget släcks lastlampan. Säkerhetshjulstopp (tillval) Endast när hjulstoppet är placerat bakom lastbilens hjul kan lastbryggan lyftas och köras ut. Funktion Nyckelströmbrytare (option) Styrningen är utrustad med en ingång för en nyckelströmbrytare. Med denna är det möjligt, att aktivera följande funktioner: Impulsgivare UppStoppNer Styrningens manöverfält spärras Alla externa manöverelement spärras Styrningens manöverfält och alla externa manöverelement spärras Under sekunder är styrningens m a n ö v e r f ä l t o c h a l l a e x t e r n a manöverelement aktiva Omkoppling av driftarten till Impuls Öppen / Dödman Stängd Ingång J för impulsgivare med kopplingsföljd /STOPPNER RWAfunktion (RVA rökvärmeavgaser) Ställ in respektive portläge i meny. Anslut brandlarmsystemet till J och ställ i meny in värdet. Styrningen möjliggör olika driftarter: Dödman Öppen / Dödman Stängd Genom att hålla knapp intryckt, startar portens rörelse i riktning mot Öppen tills man har nått positionen Öppen för porten eller tills portens rörelse stoppas genom att man släpper knappen. Porten stängs genom att man ständigt trycker på knapp (Dödman funktion), tills man har nått portens position. Om man släpper knappen medan porten håller på att stängas, stoppas porten omedelbart. Lyft Impuls Öppen / Dödman Stängd När du håller knappen intryckt lyfts lastbryggan. Genom att trycka kort på knappen eller genom externa Samtidigt fälls klaffläppen ut i lastbryggans övre arbetsområde. Efter att du har släppt upp knappen impulsgivare startar portens rörelse i riktning mot Öppen, tills portens slutposition Öppen har nåtts eller stoppas sänks lastbryggan automatiskt. genom att man tryckt på knappen Öppen. Om man trycker på knappen igen, fortsätts öppningsrörelsen. Flytläge Porten stängs genom att man ständigt trycker på Efter att du har släppt upp Lyftknappen sjunker knappen (Dödman funktion), tills portens slutposition lastbryggan ned mot lastbilens släp och befinner sig i har nåtts. Om man släpper knappen medan porten flytläget. Lastbryggan följer lastbilens vertikala håller på att stängas, stoppas den omedelbart. rörelser. Impuls Öppen / Impuls Stängd Återstartspärr! Om man aktiverar knapp under en kort stund eller Efter att huvudbrytaren eller nödstoppknappen har slagits på igen är återstartspärren aktiv och den gula genom externa impulsgivare startas portens rörelse i riktning mot Öppen tills slutpositionen Öppen har varningsindikeringen blinkar i displayen. nåtts eller stoppas genom knappen. Om man aktiverar knappen under en kort stund startas Det är då förbjudet att beträda portens rörelse i riktning mot Stängd tills slutpositionen Stängd har nåtts. Den här driftarten lastbryggan. kräver att man installerar en säkerhetsbottenlist och fotocell (Meny ). Return / försätt lastbryggan i viloläge När säkringen av tillslutningskanten utlöses stoppas När lastningen har avslutats kan du genom att trycka stängningsrörelsen och riktningen reverserar. på knappen RETURN försätta lastbryggan i viloläget Bottenkantsäkring och fotocell är ej i funktion vid igen. Lastbryggan höjs och sänks sedan av sig själv öppningsrörelsen. Vid en defekt kan man stänga till lastrampens höjd utan att knappen trycks in. porten med hjälp av. Portdrift Inlärning av radio handsändare (option) Knapp: Start Första impulssändningen: Drivningen startar och kör porten till den inställda slutpositionen ÖPPEN eller STÄNGD. Impulssändning under körningen: Porten stoppas. Förnyad impuls: Porten körs vidare i motsatt riktning. Knapp: Ljusfunktion Vid ljusfunktionen rör det sig om ett fast ljus, som kan kopplas oberoende av portens rörelse Till /. Underhåll / Kontroll Denna monterings,drifts och underhållsinstruktion ska sparas under hela användningstiden! För din egen säkerhet rekommenderar vi att du noga beaktar serviceindikeringen. Serviceindikeringen Om det föreligger ett behov av att kontrollera styrningen tänds serviceindikeringen. Informera en fackfirma.

4 Programöversikt 9 Meny Item Enter Exit x Nr. Grundeinstellungen Grundinställningar Ladebrücke lastbrygga Vädertätning * 8 9 * 8 9 * Överström motorpump, A, A, A,8 A, A, A, A, A,8 A, A 8, A 8, A 9, A Automatiktid s s s 9 s s s s s s s Hjulstopp Utan hjulstopp Med hjulstopp Driftmöjligheter Parallell låsning port lastbrygga Utan förregling lastbrygga Låsning port lastbrygga utan sensor Låsning lastbrygga när dörren inte är öppen Endast drift för lastbrygga Endast portdrift Vädertätning Uppblåsbar vädertätning Fördröjningstid för slutposition stängd = s ; = s ; = s ; = s ; = s = s ; = s; = s; 8 = s 9 = s ; = s ; = s ; = s Fördröjningstid för portöppning = s ; = s ; = s ; = s ; = s = s ; = s; = s; 8 = s 9 = s ; = s ; = s ; = s Nr. Grundinställningar port Utvidgade inställningar port Menü Menypunkt Inmatning Punkt Val Menypunkt Inmatning Val * * 99 * * Inställning av portens övre slutposition Riktningsändring (tryck under fem sekunder) Inställning av portens nedre slutposition Fininställning av den övre slutpositionen... 8mm lägre... 8mm högre Fininställning av den nedre slutpositionen... 8mm lägre... 8mm högre Val av tillslutningskant Mätvärdesindikering (tryck under fem sekunder) Optosensor O Elektrisk bottenlist 8K Pneumatisk list med självtest Elektrisk bottenlist 8K med slaklinebrytare Val av fotocell Utan fotocell tråds fotocell Ls tråds fotocell LS, Reflektionsfotocell Fotocell LS i karmen F otocell LS, Reflektionsfotocell i karmen ledare fotocell med stoppfunktion i UPP ledare fotocell med stoppfunktion i UPP Korrigering förgränsläge tillslutningskant... mm lägre... mm högre Val av driftart Dödman Öppen / Dödman Stängd Impuls Öppen / Dödman Stängd Impuls Öppen / Impuls Stängd Reaktion säkring tillslutningskant Hel reversering Delreversering Korrektur eftersläpningssträcka Till Anpassning till underlag Portstopp före ändläge genom stängningkant Aktiverad för cykler Aktiverad för cykler obegränsat aktiv * Fabriksinställning

5 Programöversikt 9 Meny Item Enter Exit x Nr. Diverse inställningar Utvidgade inställningar port Menypunkt Inmatning Val Meny Inmatning Punkt Val Portstatusrelä X Meddelande port STÄNGD M eddelande port ÖPPEN / Lastningslampa minuters garageljus minuters garageljus Handsändare TILL / FRÅN Automatisk återgång Signal för automatisk återgång Portstatusrelä X Meddelande port STÄNGD Meddelande port ÖPPEN Rött ljus utan förvarningstid sekunders förvarningstid innan porten går ner sekunders förvarningstid innan porten går upp och ner Identifiering av fjäderbrott Indikering fjäderbalansering (tryck under fem sekunder) Inmatning fjäderkraft Öppningsgränskraft Inmatning frånkopplingskraft Genomför en viktmätningskörning med kontrollvikt Motorns inkopplingstid Utan begränsning Växelmotor. Min / % Växelmotor. WS Min / % Växelmotor 9., 9., 9, Min / % Växelmotor 9, WS Min / % Växelmotor. DU Min / % Växelmotor. Min / % Funktion nyckelströmbrytare (J) Impulsgivare UppNer Spärra manöverrutan Spärra externa manöverelement Spärra manöverrutan och externa betjäningselement Aktivera manöverelementen under sekunder Omkoppling till dödman NER Impuls UPPSTOPPNER Impuls för RWA (RVA) (inställning i meny ) Funktion externa impulsgivare J knappstyrning Öppen Stopp Stängtfunktion (J. /, J. hel öppning) Nr. Diverse Radio inställningar Duinställningar 8 Inmatning styrningsadress,,,, Plugin modul Aktiveringsprofiler, se plugin modul Kompletteringsstyrning Aktiveringsprofiler se kompletterande styrning Portinställning för RWA (RVA) läge Programmera in handsändare startknapp Programmera in handsändaren ljusknapp Radera radiokoder (tryck under fem sekunder) Öppningshastighet Varvtal i antal varv/min. Stängningshastighet Varvtal i antal varv/min. Högre stängningshastighet Varvtal i antal varv/min. Portinställning brytpunkt [] på [] Accelerationshastighet Upp x, sec. Accelerationshastighet Ner x, sec. Bromstid Upp x, sec. Bromstid Ner x, sec. * Fabriksinställning

6 Programöversikt 9 Meny Item Enter Exit x Nr. 9 Servicemeny Menypunkt Inmatning * 8 9* Val Val av serviceintervaller port Ingen serviceintervall cykler cykler 8 cykler cykler cykler cykler cykler cykler cykler cykler cykler cykler Utmatning cykelräknare port cykler Val av serviceintervaller lastbryggan cykler cykler cykler cykler cykler cykler cykler cykler cykler cykler cykler cykler Utmatning cykelräknare lastbryggan cykler Val av serviceintervaller vädertätning cykler cykler cykler cykler cykler cykler cykler cykler cykler cykler cykler cykler Utmatning cykelräknare vädertätning cykler Utmatning räkneverk för antalet drifttimmar timmar Utmatning felminne timmar felkod Utmatning programvaruversion seriennr. datum Återställa inställningen från fabriken(tryck under fem sek.) * Fabriksinställning

7 Feldiagnos Fel Tillstånd Diagnos / åtgärd E Porten varken öppnas eller stängs Slaklinebrytaren har utlösts. E Porten reverserad / stängs inte Tillslutningskanten har utlösts. Kontrollera menyinställning []. E Porten reverserad / stängs inte Fotocellen har utlösts. Kontrollera menyinställning []. E8 E9 E Porten varken öppnas eller stängs Externa säkerhetsanordningar (Nödstopp. Slaklina, gångdörr, termoskydd) har aktiverats. Kontrollera. Porten varken öppnas eller stängs Ingen inlärning av portens gränslägen. Inlärning av portens gränslägen Meny [] []. Meny inställd på Öppna och stäng porten helt, så att fotocellens position bestäms. F Porten/lastbryggan rör sig inte Fel nätspänning, kontrollera strömriktning och byt strömriktning (fasföljd). F F F F F F Porten varken öppnas eller stängs Den hydrauliska motorn stängs av Det har uppträtt ett fel vid den automatiska testningen. Byt styrning Det har uppträtt ett fel vid den automatiska testningen. Byt styrning Det har uppträtt ett fel vid den automatiska testningen. Byt styrning Kontrollera spänning till spolen i ventilen. Test av fotocellen har misslyckats. Kontrollera fotocellen. F Portens ändläge uppnås inte. Justera i meny /. Motorn är blockerad. Kontrollera portmekanismen/kontrollera motorns anslutningskabel. Motorn roterar åt fel håll Porten körs endast med Dödman till positionen Stängd Porten varken öppnas eller stängs Porten varken öppnas eller stängs Porten stoppades under ÖPPEN körningen Fel i spänningsförsörjningen. Kontrollera anslutningen på nätsidan. Nätfaserna har förväxlats, korrigera eller gör en ny inställning. Knapp aktiverad. Ständig impuls registrerad. Kontrollera extern ordergivare (J). Fjäderbrottidentifieringen har reagerat. Kontrollera fjädrarna och byt ut dem vid behov. Efter fjäderbyte ska portens ändlägen ställas in på nytt. Öppningskraftbegränsningen har reagerat. Porten körs endast med dödmans grepp. Åtgärda problemet med att porten är svårrörlig eller blockerad. Kontrollera fjädrarna. Åtgärda orsaken för att kraften har överskridits och kör sedan upp porten och därefter ner igen. F Porten varken öppnas eller stängs Inkopplingstiden har överskridits. Vänta och låt motorn svalna. F Porten varken öppnas eller stängs Varvtalsövervakningen har slagit till. Byt ut DUmotorn. F Kompletteringsstyrning V bortfall. Kontrollera anslutningarna på kompletteringsstyrningen. F Kompletteringsstyrning Fel vid självtest. Byt ut kompletteringsstyrningen. F Kompletteringsstyrning Ingen anslutning. Det har uppträtt ett fel vid den automatiska testningen. Byt styrning Tillslutningskanten felaktig. Kontrollera spänningen (J. J. >V). V spänningsförsörjningen har bortfallit. Kontrollera anslutningarna. F9 Den hydrauliska motorn stängs av Motorpumpens elektriska kontroll har utlösts. F Porten stoppas kort efter startorder F Kortslutning i ventil Störning i styrningens elektronik. Byt ut styrningen. F Avbrott i ventil Kontrollera spänning till spolen i ventilen. F Ingen respons från lastbryggan Fel i hydraulmotorn F9 F F F Porten körs endast med Dödman till positionen Stängd Porten körs endast med Dödman till positionen stängd Driftavbrott under en kort tid Vid test av tillslutningskanten har positionen Stängd misslyckats. Kontrollera säkringen av tillslutningskanten. Körtidsbegränsning av portdrivningen. Låt drivningen svalna under ca minuter. Gränsläget har överskridits och motorns driftsstop har aktiverats. Driftsfel eller defekt tryckknapp. F på startkommando Portens ändlägen är defekta. Kontrollera ändlägena och om möjligt omprogrammera. F F F F8 F9 F F F F på startorder på startorder Ingen förbindelse med DES. Kontrollera motoranslutningskabeln och DES. Intern test av folieknappsats felaktig. Byt ut folieknappsatsen. Intern test av externa knappar / strömbrytare har misslyckats. Impulsen hoppar tillbaka till styrningen. Kontrollera styrningen, säkerhetslisterna och fotocellen. L Den auktoriserade återförsäljaren har Vänligen kontakta återförsäljaren. spärrat menyåtkomsten. Det är endast möjligt att upphäva spärren med hjälp av respektive servicetool. Lo Styrningen har spärrats. Vänligen kontakta återförsäljaren. Det är endast möjligt att upphäva spärren med hjälp av respektive servicetool. U Den auktoriserade återförsäljaren har upphävt spärren för menyåtkomsten. Med förbehåll för ändringar

8 Anläggningens operatör: Portanläggningens adress: Kontrollbok för portanläggningen Kontroll och underhållsbevis för portanläggningen Datum Genomförda arbeten / nödvändiga åtgärder Idrifttagande / den första kontrollen Kontroll genomförd Namnteckning / firmans namn Fel åtgärdade Namnteckning / firmans namn Drivningsdata Motortyp: Tillverkningsdatum: Tillverkare: Styrning: Portdata: Porttyp: Konstruktionsår: Serienr.: Dörrbladets vikt: Portens mått: Beslag: Montering och idrifttagande Firma, montör: Namn, montör: idrifttagande datum: Namnteckning: Övriga uppgifter Ändringar i efterhand Allmänt Elektriskt aktiverade portar måste vid idrifttagandet och vid de intervaller som har föreskrivits av tillverkaren samt eventuellt på grund av nationella specialbestämmelser (t.ex. BGR Direktiv för elektriskt aktiverade f ö n s t e r, d ö r r a r o c h p o r t a r ) kontrolleras respektive underhållas av för detta område kvalificerade montörer (personer med en lämplig utbildning samt kvalificerade genom sina kunskaper och sin erfarenhet) respektive av sakkunniga. Kontroll av portanläggningen I den föreliggande kontrollboken skall alla underhålls och kontrollarbeten dokumenteras. Denna bok skall tillsammans med dokumentationen om portanläggningen av operatören förvaras på en säker plats under hela nyttjandetiden samt skall senast vid idrifttagandet komplett ifylld överlämnas till denne av montören (Vi rekommenderar att detta görs även vid manuellt aktiverade portar). De regler och normvärden som är noterade i portanläggningens dokumentation (monterings,driftsoch underhållsinstruktioner) måste alltid ovillkorligen beaktas. Tillverkarens garanti upphör att gälla om produkten inte kontrolleras och underhålls korrekt! Ändringar av portanläggningen (såvida dessa överhuvudtaget är tillåtna), måste även dokumenteras. OBS!: En kontroll är inte lika med ett underhåll! Denna monterings,drifts och underhållsinstruktion ska sparas under hela användningstiden! Denna monterings,drifts och underhållsinstruktion ska sparas under hela användningstiden!

9 . Port Kontrollista till portanläggningen Dokumentera produkternas utrustning genom att checka ( ) av punkterna på listan före idrifttagandet! Utrustning föreligger / korrekt Egenskaper som skall kontrolleras Anmärkning. Manuell aktivering av porten Går lätt att manövrera. Infästningar Tillstånd / Position. Gångjärn Tillstånd / Smörjning. Löphjul / Rullhållare Tillstånd / Smörjning. Tätningslister Tillstånd / Position. Vägg och takskenor / Portgjedrar VågLod / Infästning. Portblad VågLod / Tillstånd. Utbalansering / Säker öppning. Fjädrar Tillstånd / Position / Spänning.. Spännhuvuden / Lagerbockar Tillstånd.. Fjäderbrottsäkring Tillstånd / Typskylt. Stålwirar Tillstånd / Position.. Wirefästen Tillstånd / Position.. Lintrummor / säkerhetsvarv.. Slaklinebrytare Tillstånd / Position / Funktion. Fallskydd Tillstånd. Fjäderaxel Tillstånd. Drivning / Styrning. Motor / Konsoler Tillstånd / Fastsättning. Elektriska ledningar / Anslutningar Tillstånd. Nödfrikoppling Tillstånd / Funktion.. Manuell kedjeöppning Tillstånd / Funktion.. Handvev Tillstånd / Funktion. Aktiveringsanordningar, Knappar / Handsändare Tillstånd / Position. Nödstopp Tillstånd / Position. Klämskydd. Kraftbegränsning Stoppar och reverserar. Skydd mot personlyft Portblad stoppas. Miljö på byggnadsplatsen Säkerhetsavstånd. Övriga tillbehör. Lås Tillstånd / Funktion. Gångdörr Funktion / Tillstånd.. Gångdörrsbrytare Funktion / Tillstånd.. Dörrstängare Funktion / Tillstånd. Trafikljus Funktion / Tillstånd. Fotoceller Funktion / Tillstånd. Operatörens dokumentation. Typskylt / CEmärkning Komplett / Läsbart. Konformitetsförklaring till portanläggningen Komplett / Läsbart. Monterings, drifts och underhållsinstruktion Komplett / Läsbart Lastbrygga. Kontroll av infästningar. Kontroll ev skador. Kontroll att lager och gångjärn är smorda _. Kontroll av oljenivå / ev oljeläckage _. Kontroll av elinstallation _. Manövrering _. Inställning av gränsläge _. Kontroll av säkerhet nödstopp / arbetsstöd _. Kontroll av tilläggsautomatik _. CEmärke monterat _. Maxlastmärke monterat 8. Instruktionsmärke för arbetsstöd monterat 9. Kontroll att bryggplan ej sjunker vid nödstopp _. Kontroll av sidotäckplåt _ Vädertätning. Kontroll av infästningar _. Kontroll ev skador _. Kontroll av elinstallation _. Kontroll av oljenivå / ev oljeläckage _. Kontroll av manövrering, tätning till / från _. Kontroll av nivåstopp _. Kontroll av autoåtergång _ 8. Kontroll av tilläggsautomatik _

10 EGförsäkran om överensstämmelse enligt produktstandard EN för industriportar, bilaga IIA Novoferm Nederland BV Industrieweg 9 8 CA Waardenburg Nederländerna Intygar härmed att Novoferm Takskjutport av typen Thermo och Novolux överensstämmer med gällande föreskrifter i : Byggproduktdirektivet 89//EG Maskindirektivet //EG Lågspänningsdirektivet /9/EG EMCdirektivet /8/EG Följande harmoniserade standard har tillämpats: ENIndustriportarProduktstandard Överensstämmelsen kontrollerades av: RWTÜV Systems GmbH Notifed Body Langemarckstraße D Essen Waardenburg, Nederländerna, november underskrift: F.W. Rieder Undertecknad är Verkställande Direktör på Novoferm Nederland BV Vi intygar att tillverkarens anvisningar har följts. installationsföretag: ort: datum: underskrift: produktionsnummer: Vid en för oss okänd ändring på denna produkt, förlorar denna försäkran sin validitet. Denna monterings,drifts och underhållsinstruktion ska sparas under hela användningstiden!

11 EGförsäkran om överensstämmelse enligt Maskindirektivet //EG Novoferm Nederland BV Industrieweg 9 8 CA Waardenburg Nederländerna Intygar härmed att Novo Dock L, Li, Li, Li, Li överensstämmer med gällande föreskrifter i : Byggproduktdirektivet 89//EG Maskindirektivet //EG Lågspänningsdirektivet /9/EG EMCdirektivet /8/EG. Följande harmoniserade standarder har tillämpats: EN98 lastbryggor ENISO: ENISO: EN9 EN: Waardenburg, Nederländerna, november underskrift: F. W. Rieder Undertecknad är Verkställande Direktör på Novoferm Nederland BV Vi intygar att tillverkarens anvisningar har följts. installationsföretag : ort: datum: underskrift: produktionsnummer: Vid en för oss okänd ändring på denna produkt, förlorar denna försäkran sin validitet. Denna monterings,drifts och underhållsinstruktion ska sparas under hela användningstiden!

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Monterings-, användar-, underhållsinstruktioner. och fabriksgaranti för automatisk garageportsöppnare GTA 611

Monterings-, användar-, underhållsinstruktioner. och fabriksgaranti för automatisk garageportsöppnare GTA 611 Monterings-, användar-, underhållsinstruktioner och fabriksgaranti för automatisk garageportsöppnare GTA 611 1 7 10 4 3 4 2 6 9 10 10, 13, 17 12 13 5 14 11 0 1 15 16 17 3 1/2 7 1/2 7 3a 3 5 2 3b 3c 2 3

Läs mer

programmeringsanvisningar

programmeringsanvisningar programmeringsanvisningar MARKISMOTORER p r o g r a m m e r i n g s a n v i s n i n g a r Orea RTS Altus RTS LT50/LT60 Instruktionsmaterial från Tvååkersmarkisen och Somfy. i n n e h å l l s a n v i s

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

INSTALLATIONS guide Altus RTS

INSTALLATIONS guide Altus RTS Ref. 000071 Svensk -01 INSTALLATIONS guide Altus RTS Elektroniskt styrd rörmotor med RTS radiomottagare, sol- & vindautomatik SOMFY Altus RTS är en rörmotor med inbyggd RTS radiomottagare, sol- & vindautomatik

Läs mer

Monterings-, bruks-, serviceinstruktion och fabriksgaranti för

Monterings-, bruks-, serviceinstruktion och fabriksgaranti för WN 020324 01/04 Monterings-, bruks-, serviceinstruktion och fabriksgaranti för Portöppnare Dieden Favomatic 601 Denna monterings-, bruks-, och serviceinstruktion ska sparas under hela användningstiden!

Läs mer

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8 5' VWHJWHUPRVWDW I UOXIWYlUPHSXPSPHGDYIURVWQLQJVIXQNWLRQ 2SHUDW UVPDQXDO 3URJUDPYHUVLRQ -())(OHFWURQLFV$% Sidan 1 av 8 ,QOHGQLQJ JEFF Electronics AB Regulator RD25 är en kompakt tvåstegs termostat med

Läs mer

Lindab Bruksanvisning - Lastbrygga. Lindab Doorline 1406.01. Bruksanvisning Lastbrygga

Lindab Bruksanvisning - Lastbrygga. Lindab Doorline 1406.01. Bruksanvisning Lastbrygga Lindab Bruksanvisning - Lastbrygga 1406.01 Lindab Doorline Bruksanvisning Lastbrygga Innehåll 1. Allmänt... 3 1.1 Användande av manual... 3 1.2 Funktion/Teknik... 3 1.3 Garanti... 3 1.4 Service... 3 1.5

Läs mer

PORTEO. Monteringsanvisning

PORTEO. Monteringsanvisning PORTEO Monteringsanvisning Innehåll i förpackningen 5 7 1 790 50 1 2 6 A 4 8 12 10 9 11 1 14 a) 1x 2x 2x 1x 1x b) 1x 2x 2x 2x a) 15 17 b) Använd medföljande verktyg för att justera vridpotentiometrar 1

Läs mer

1. 2. 0 3 1 4 7 5 6 11 4 9 5 2 10 11 8 11 14 12 iso 20 13 17 15 16 1 5a 9 8 16 7 3 16 1 10 17 11 12 4 13 2 5b X 10 X 10 3 7 a a 5 8 3 6

1. 2. 0 3 1 4 7 5 6 11 4 9 5 2 10 11 8 11 14 12 iso 20 13 17 15 16 1 5a 9 8 16 7 3 16 1 10 17 11 12 4 13 2 5b X 10 X 10 3 7 a a 5 8 3 6 Novomatic 413 1. 2. 0 1 3 2 5 4 8 5 6 14 7 9 10 11 4 11 11 1 12 13 15 16 17 5a iso 20 10 9 8 16 7 3 16 1 17 11 12 4 13 2 5b X 10 X 10 3 7 5 8 a a 3 6 8 13 4 12 max. 45 7 11 11 10 a a b 8 12 7 9 9 O 10

Läs mer

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31 RU 24 NDT Manual SV 9000-608-26/31 SV 2 9000-608-26/31 2009/03/10 Innehåll Viktig information 1. Allmänt...4 1.1 Direktiv...4 1.2 Allmänna anvisningar...4 1.3. Avfallshantera produkten...4 1.4 Ändamålsenlig

Läs mer

Centronic SunWindControl SWC510

Centronic SunWindControl SWC510 Centronic SunWindControl SWC510 sv Montage- och bruksanvisning sol- och vindstyrenhet med radiomottagare Viktig information för: montörer/ elektriker/ användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans

Läs mer

Manual Elstyrning EL110

Manual Elstyrning EL110 Manual Elstyrning EL110-1 drift Läs noga igenom manualen innan arbetet påbörjas! Titel Reg. Nr Sist sparad Rev. Nr Sidor EL110_rev1 100-110 2008-06-10 1 16 1 Innehållsförteckning 1 Tillverkardeklaration

Läs mer

Användarinstruktioner

Användarinstruktioner Allmän information Motorenheten typ D Compact fungerar tillsammans med Pumptyperna PA-W samt PB-W i alla Ergoswiss hydrauliska system. Systemet styrs med hjälp av en sladdförsedd kontrollpanel. 1 Systemet

Läs mer

DeLaval Y/D start Instruktionsbok

DeLaval Y/D start Instruktionsbok Instruktionsbok 87077931 2013-12-16, Version 1 Bruksanvisning i original Innehållsförteckning EG-försäkran om överensstämmelse - DeLaval Y/D start... 5 Säkerhetsföreskrifter... 7 DeLaval Y/D start 1 Förord...

Läs mer

Centronic VarioControl VC420-II, VC410-II

Centronic VarioControl VC420-II, VC410-II Centronic VarioControl VC420-II, VC410-II sv Monterings- och bruksanvisning Radiomottagare för infällt montage VC420-II, radiomottagare för utanpåliggande montage VC410-II Viktig information för: Montörer

Läs mer

S3 DATOR DATIORINKREMENTALGIV

S3 DATOR DATIORINKREMENTALGIV Minimanual för S3-dator. Innehållsförteckning 1. Innan strömmen slås på 2. Hur fungerar tangentbordet? 3. Backup C 4. Fasfel 5. Justering motorskydd 6. Ställa in parametrar i frekvensstyrning 7. Vad krävs

Läs mer

INSTALLATIONS manual. Soliris Sensor RTS

INSTALLATIONS manual. Soliris Sensor RTS 1818199 110315 INSTALLATIONS manual SE Art.nr. 1818199 är en sol- & vindgivare för Somfy Altus RTS och Orea RTS motorer med inbyggd sol- & vindautomatik. Information om rådande sol- & vindförhållanden

Läs mer

Monteringsanvisning Norgate Garageportsöppnare

Monteringsanvisning Norgate Garageportsöppnare Monteringsanvisning Norgate Garageportsöppnare WN 923004 01/12 Detta behövs för att montera garageportsöppnaren: Rev.nr: 120308 Borrmaskin/ Skruvdragare Borr Vattenpass Tumstock Hylsnyckel 10mm 13mm Trappstege

Läs mer

Installationsanvisning. deviheat 550 08095218 01.02

Installationsanvisning. deviheat 550 08095218 01.02 GB SE Installationsanvisning Instruction deviheat 550 08095218 01.02 Ž Innehållsförteckning Installation av deviheat 550 4 Aktivering av deviheat 550 13 Ändring av grundinställning 15 Fabriksinställningar

Läs mer

Monterings-, Bruks-, serviceinstruktion och fabriksgaranti för

Monterings-, Bruks-, serviceinstruktion och fabriksgaranti för WN 02348 02/04 Monterings-, Bruks-, serviceinstruktion och fabriksgaranti för Portöppnare Novomatic 440/470 6 4 3b 0, 13, 17 1a 2 1 7 4 3 4 2 8 6 9 12 13 5 14 iso 20 1 15 16 5a 9 8 7 16 7 3 16 1 17 12

Läs mer

Centronic SensorControl SC811

Centronic SensorControl SC811 Centronic SensorControl SC811 sv Bruksanvisning för radiostyrd sol- och vindsensor Viktig information för: montörer/ elektriker/ användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans med produkten!

Läs mer

Lindab Bruksanvisning - vädertätning. Lindab Doorline 1409.01. Bruksanvisning Vädertätning. LP403 mekanisk LP407 elektrisk

Lindab Bruksanvisning - vädertätning. Lindab Doorline 1409.01. Bruksanvisning Vädertätning. LP403 mekanisk LP407 elektrisk Lindab Bruksanvisning - vädertätning 1409.01 Lindab Doorline Bruksanvisning Vädertätning LP403 mekanisk LP407 elektrisk Innehåll 1. Allmänt...3 1.1 Användande av manual...3 1.2 Funktion/Teknik...3 1.3

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION MONTERINGSANVISNING

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE SV BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 2 FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION INNEHÅLL

Läs mer

Monteringsanvisning och Bruksanvisning

Monteringsanvisning och Bruksanvisning 6304 5461 03/2000 SE Till användaren Monteringsanvisning och Bruksanvisning Panndriftsmodul ZM 427 för manöverpanel Logamatic 4212 Var vänlig läs texten före montering och manövrering Förord Viktiga allmänna

Läs mer

Användarmanual för pollare, styrda av logik U200 eller U 201 Version V8

Användarmanual för pollare, styrda av logik U200 eller U 201 Version V8 öppnar för ett tryggare samhälle Användarmanual för pollare, styrda av logik U200 eller U 201 Version V8 DENNA MANUAL ÄR AVSEDD FÖR KVALIFICERADE ELLER UTBILDADE TEKNIKER. ALLT ICKE AUKTORISERAT ARBETE

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker.

Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker. Touchsensor 3 Plus 2kanals F100 Best. nr. : 2042 xx Touchsensor 3 plus 3kanals (1+2) F100 Best. nr. : 2043 xx Touchsensor 3 Plus 6kanals (2+4) F100 Best. nr. : 2046 xx Bruksanvisning 1 Säkerhetsanvisningar

Läs mer

Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker.

Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker. 2kanals Best. nr. : 5142 00 5kanals (2+3) Best. nr. : 5145 00 Bruksanvisning 1 Säkerhetsanvisningar Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker. Om anvisningarna

Läs mer

SM40. Strömförsörjning med plats för batteri

SM40. Strömförsörjning med plats för batteri LARMDONSSTYRNING BESKRIVNING donskort för montage i 19 kassett (SM911), i våra likriktare eller i kapsling för väggmontage. 19 kassetten SM911 kan förses med 4st kort. Det ger upp till 20 utgångar i en

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning För installatör Installationsanvisning VWZ EH SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning Information om dokumentationen...3. Förvaring av dokumentation...3.2 Använda symboler...3.3

Läs mer

Albany RapidRoll 300 Plus Alu Den ekonomiska porten för inomhusbruk. Tekniskt datablad

Albany RapidRoll 300 Plus Alu Den ekonomiska porten för inomhusbruk. Tekniskt datablad Albany RapidRoll 300 Plus Alu Den ekonomiska porten för inomhusbruk Tekniskt datablad Albany RapidRoll 300 Plus Alu Kompakt, lätt och snabbgående port för inomhusbruk Extrautrustning finns för användning

Läs mer

Bruksanvisning i original

Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Stå & Sittbord med elektrisk nivåjustering 1-pelare 2-pelare 3-pelare Innan användning av systemet, läs igenom denna manual och spara den för framtida behov. 1 Allmän produkt

Läs mer

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installations-

Läs mer

S ANSLUTNINGAR KOPPLINGSPLINT CN1

S ANSLUTNINGAR KOPPLINGSPLINT CN1 ELEKTRONIKSKÅP LRX 2035 READER Enfas elektronikskåp för automatikstyrning av vipportar och jalusiportar med inbyggd radiomottagare och möjligheten till anslutning av 1 eller 2 beröringsfria läsare BeSAFE

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

BAS-95N Installation och bruksanvisning

BAS-95N Installation och bruksanvisning BAS-95N Installation och bruksanvisning Vill du mötas av ett varmt och skönt hus? De flesta som har ett fritidshus har någon gång upplevt den otrevliga känslan av fuktig, råkall luft och isande golv! Skulle

Läs mer

Albany RapidProtect TM 100 Porten för materialhantering. Tekniskt datablad

Albany RapidProtect TM 100 Porten för materialhantering. Tekniskt datablad Albany RapidProtect TM 100 Porten för materialhantering Tekniskt datablad Albany RapidProtect TM 100 I transportsystem, till exempel löpande band I områden med råvaruhantering och förarlösa transportsystem

Läs mer

BoxControl Den kombinerbara motorstyrningen för sektional och rullportar samt rullgaller

BoxControl Den kombinerbara motorstyrningen för sektional och rullportar samt rullgaller SE BoControl Den kombinerbara motorstyrningen för sektional och rullportar samt rullgaller Kortfack för: BoCard basic BoCard plus BoCard premium Modul kopplingsur Radiostyrningsmodul Nätledning Motorledning

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING 55508 Radiomanöverdon 2008-03-19 Försäljning/Sales/Verkauf Mossvägen 8, 641 49 KATRINEHOLM,SWEDEN Telephone: +46 150-489550 Telefax: +46 150-489551 E-mail: zepro@zepro.com

Läs mer

Bruksanvisning. Viktig information före användning

Bruksanvisning. Viktig information före användning MYLOQ 1101 Kodcylinder Bruksanvisning SE Viktig information före användning För att använda Kodcylindern måste den först aktiveras (se sida 3). En administratörskod måste läggas in, var noga med att notera

Läs mer

BRUKSANVISNING. SYR Safe-T

BRUKSANVISNING. SYR Safe-T BRUKSANVISNING SYR Safe-T 1 Innehållsförteckning 1. Tillämpningsområde 1 Tillämpningsområde 2 SYR Safe-T är ett effektiv anti-läckage system som följer internationella och rekommenderade standarder. Den

Läs mer

Felsökning av bakgavellyft

Felsökning av bakgavellyft Felsökning av bakgavellyft Indikering och avläsning i nya generationens lyft. Felsökning av bakgavellyft 4.1 Felsökning av programstyrd bakgavellyft Indikering och avläsning Styrkortet är bestyckad med

Läs mer

Manual Elstyrning EL120P - 2 drift

Manual Elstyrning EL120P - 2 drift Manual Elstyrning EL120P - 2 drift Läs noga igenom manualen innan arbetet påbörjas! Titel Reg. Nr Sist sparad Rev.nr Sidor EL120P Tillfällig 2013-06-19 0 16 1 2 Innehållsförteckning Tillverkardeklaration

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning.

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. Tvåkanalig fjärrkontroll Innehåll Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. VARNING! DRA UT AC- ELLER DC-STRÖMMEN UNDER INSTALLATION!

Läs mer

Albany RapidRoll 300 Den modulära snabbgående rullporten Du definierar kraven vi bygger porten. Tekniskt datablad

Albany RapidRoll 300 Den modulära snabbgående rullporten Du definierar kraven vi bygger porten. Tekniskt datablad Albany RapidRoll 300 Den modulära snabbgående rullporten Du definierar kraven vi bygger porten Tekniskt datablad Albany RapidRoll 300 Det modulära systemet möjliggör anpassade konfigurationer Snabba öppningar

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

TERMOMAT. Solvärmeautomatik TM 5 G5 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

TERMOMAT. Solvärmeautomatik TM 5 G5 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING TERMOMAT Solvärmeautomatik TM 5 G5 2005.09 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Termomat 5 är en elektronisk differenstemperaturregulator avsedd för styrning av cirkulationspump i solvärmeanläggningar. Den har

Läs mer

Vill du slippa gå ur bilen vid garaget i mörker och oväder?

Vill du slippa gå ur bilen vid garaget i mörker och oväder? Garageportöppnare Sommer och Aperto garageportö Vill du slippa gå ur bilen vid garaget i mörker och oväder? Med en garageportöppnare slipper du gå ur bilen i regn och rusk bara för att öppna porten. Portöppnaren

Läs mer

Steglöst reglerbar ljudkänslighet i ett stort område. Digitalt ljudfilter med 4 förprogrammerade nivåer för att undvika felutlösning

Steglöst reglerbar ljudkänslighet i ett stort område. Digitalt ljudfilter med 4 förprogrammerade nivåer för att undvika felutlösning BRUKSANVISNING FÖR RÖSTLARMET VOICE Variofon2 Röstlarmet Variofon2 (från Mediswitch Signal Technik) är en apparat i bordsutförande för övervakning av ljudet i ett rum. När ljudnivån överstiger ett förinställt

Läs mer

Centronic SensorControl SC431-II

Centronic SensorControl SC431-II Centronic SensorControl SC431-II sv Montage- och bruksanvisning Fjärrkontroll med ljussensor Viktig information för: montörer/ elektriker/ användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans med

Läs mer

Albany RapidProtect TM 2000 Maskinskyddsport med portblad i aluminium för automatiserade processer. Tekniskt datablad

Albany RapidProtect TM 2000 Maskinskyddsport med portblad i aluminium för automatiserade processer. Tekniskt datablad Albany RapidProtect TM 2000 Maskinskyddsport med portblad i aluminium för automatiserade processer Tekniskt datablad Albany RapidProtect TM 2000 Typ testad maskinskyddsport med portblad av aluminium Gränslägesbrytare

Läs mer

Omgivningstemperatur: -20 C till +50 C

Omgivningstemperatur: -20 C till +50 C Ref. 000067 Sv INSTALLATIONS guide inteo Soliris Sensor RTS Soliris Sensor RTS är en sol- & vindgivare för Somfy Altus RTS och Orea RTS motorer med inbyggd sol- & vindautomatik. Information om rådande

Läs mer

IPX5. Innehållsförteckning

IPX5. Innehållsförteckning 1311 Pure 2900 5200 Installations- och bruksanvisning Läs anvisningen tillsammans med instruktionerna för bastuaggregat resp ånggenerator. Inkoppling skall utföras av behörig el-installatör. SPARA ANVISNINGEN!

Läs mer

SWCombi. Sol-Vind-RadioAutomatik Installations- & bruksanvisning. Ver. 1V3

SWCombi. Sol-Vind-RadioAutomatik Installations- & bruksanvisning. Ver. 1V3 SWCombi Sol-Vind-RadioAutomatik Installations- & bruksanvisning Ver. 1V3 SW COMBI är en styrning för manuell och automatisk kontroll av motordrivna solskydd som markiser, screens etc. Automatiken är till

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS Tovenco Damper System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

GARAGE BB-30 INSTALLATIONSMANUAL

GARAGE BB-30 INSTALLATIONSMANUAL TILL INSTALLATÖREN GARAGE BB-30 INSTALLATIONSMANUAL Sid nr 2 Rubrik Sid nr Leveransen innehåller 3 Uppställning 3 Planritning 4 Anslutning. 5 Nödöppning. 6 Inställning av radiatorn. 6 Inställning av lockets

Läs mer

3,5 mm extern mikrofoningång. Storlek och vikt Höjd: 100 mm Bredd: 65 mm Djup: 27 mm Vikt: 120 g, inkl. batterier

3,5 mm extern mikrofoningång. Storlek och vikt Höjd: 100 mm Bredd: 65 mm Djup: 27 mm Vikt: 120 g, inkl. batterier BE1411 Knappar och anslutningar Test / programmering Statuslampor 3,5 mm extern mikrofoningång Intern mikrofon BE9199 / BE9200 Extern mikrofon Tryckknapp för dörrklocka Extern triggeringång Teknisk information

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING SNABBGUIDE

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING SNABBGUIDE FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + SV BRUKSANVISNING SNABBGUIDE MONTERINGSANVISNING MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 2 FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION

Läs mer

Laddningsregulator 12/24V 10A. Bruksanvisning

Laddningsregulator 12/24V 10A. Bruksanvisning Laddningsregulator 12/24V 10A Bruksanvisning 1 Inledning Denna laddningsregulator har statusdisplay och 3-stegs PWM laddningsfunktion. Den har också två USB uttag för laddning av mindre apparater. 2 Anslutningsdiagram

Läs mer

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning SE Monterings- och bruksanvisning Myson Standard är en modern, robust elradiator fylld med miljövänlig olja. Klass I - 230V / 400V - 50 Hz www.myson.se MYSON STANDARD SÄKERHETSINFORMATION Följande informationstexter

Läs mer

Tekniska data. NVKC24A-SZ-TPC S Med reservation för tekniska ändringar 1

Tekniska data.  NVKC24A-SZ-TPC S Med reservation för tekniska ändringar 1 Ventilställdon NVKC24A-SZ-TPC Ventilställdon med nödfunktion passande 2- och 3-ports Belimoventiler med upp till 2 mm lyfthöjd Kraft N 24 V AC/DC V... V DC styrsignal 2 mm lyfthöjd 35 s / 2 mm gångtid

Läs mer

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 Dränkbara pumpar TALLAS ACI 125 TALLAS ACI 200 Fig. A Fig. B MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 2 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER Läs först

Läs mer

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Var vänlig och läs bruksanvisningen noggrant innan filterkretsen används. Säkerhetsföreskrifter Följ alltid nedanstående föreskrifter

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning. Utanpåliggande gong 1200..

Monterings- och bruksanvisning. Utanpåliggande gong 1200.. Monterings- och bruksanvisning Utanpåliggande gong 1200.. Beskrivning Utanpåliggande gong är en förmonterad enhet och ingår i Gira porttelefonsystem. Den används för extra signal vid port- och internanrop

Läs mer

Manual Elstyrning EL120

Manual Elstyrning EL120 Manual Elstyrning EL120-2 drifter Läs noga igenom manualen innan arbetet påbörjas! Titel Reg. Nr Sist sparad Rev. Nr Sidor EL120_rev2 100-120 2008-09-22 1 16 1 Innehållsförteckning 1 Tillverkardeklaration

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

Felsökning. Förklaring Åtgärder. indikering

Felsökning. Förklaring Åtgärder. indikering Värmetimer. 1 Tid 2 Förprogrammering 3 Värme 4 Bakåt 5 Framåt 6 Minnesindikator 7 Indikator för fjärrkontroll 8 Veckodag resp. förprogrammerad dag 9 Aktuell tid resp. förprogrammerad tid 10 Temperatur

Läs mer

Telis 4 RTS fjärrkontroll

Telis 4 RTS fjärrkontroll Telis 4 RTS fjärrkontroll Bruksanvisning Telis 4 RTS Pure Artnr. 8063 Telis 4 RTS Silver Artnr. 80638 Telis 4 RTS Patio Artnr. 80644 Telis 4 RTS Lounge Artnr. 8065 Telis 4 RTS fjärrkontroll 5 Kanal fjärrkontroll

Läs mer

Centronic SensorControl SC43

Centronic SensorControl SC43 Centronic SensorControl SC43 sv Monterings- och bruksanvisning Ljussensor till tidsautomatik TC52 Viktig information för: montörer/ elektriker/ användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans

Läs mer

Honeywell Rondostat Elektronisk radiatorreglerare

Honeywell Rondostat Elektronisk radiatorreglerare Honeywell Rondostat Elektronisk radiatorreglerare Klar att använda efter tre steg: 1. Sätt i batterierna 2. Ställ in datum och tid 3. Montera enheten Klar! Kontrollera vid uppackningen att: Förpackningen

Läs mer

Innehållsförteckning / Bruksanvisning

Innehållsförteckning / Bruksanvisning Radiofjärrkontroll Teknisk beskrivning Bruksanvisning Monteringsanvisning Eberspächer Svenska Eberspächer AB Skarpnäck info@eberspaecher.se www.eberspaecher.se Den dubbelriktade radiofjärrkontrollen TP5

Läs mer

MC P4 VRS. 01077414 Monterings- och bruksanvisning. Impulsspänning, märkvärde: 2,5 kv. Effektförbrukning:

MC P4 VRS. 01077414 Monterings- och bruksanvisning. Impulsspänning, märkvärde: 2,5 kv. Effektförbrukning: VESTAMATIC MC P4 VRS MC P4 VRS Art. nr.: 01077414 Mikroprocessorstyrd motorstyrning för styrning av 4 solskyddsanläggningar med central, grupp- och individuell manövrering, via kabelbundna strömställare

Läs mer

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip TELECO AUTOMATION SRL - Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TELEFON: ++9.0.5 FAX: ++9.0.5 - www.telecoautomation.com Det här dokumentet tillhör Teleco Automation Srl som förbehåller sig

Läs mer

ParkBoard PQ Code number Version Teknisk Manual. Funktion och underhåll

ParkBoard PQ Code number Version Teknisk Manual. Funktion och underhåll Teknisk Manual Funktion och underhåll Allmänna anvisningar Detta system består av PQ-ParkBoard-plattformar, som kan skjutas i sidled. En bil kan parkeras per plattform. Dessa plattformar kan inte köras

Läs mer

Elektrisk Ureamembranpump

Elektrisk Ureamembranpump Elektrisk Ureamembranpump 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 S S Användningsinstruktion för elektrisk Urea-membranpump Innehållsförteckning 1. Allmänna uppgifter 2 1.1 Ändamålsenlig användning 2 1.2

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL Elpatron MOA för Epecons handdukstorkar. ver MOA

ANVÄNDARMANUAL Elpatron MOA för Epecons handdukstorkar. ver MOA ANVÄNDARMANUAL Elpatron MOA för Epecons handdukstorkar ver.2015.12 MOA Säkerhetskrav installation 1. Montering och anslutning av elpatronen ska endast utföras av en kvalificerad installatör. 2. Anslut

Läs mer

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden Elektronisk timer SE 1 aktuell tid/normalläge (manuellt) 2 minus (-) 3 plus (+) När apparaten har anslutits till elnätet visas siffrorna 0 00 i displayen. Tryck på knapp 1. Du ställer in aktuell tid genom

Läs mer

Handbok för installation av parkeringskontrollenheten ESE-BP2R

Handbok för installation av parkeringskontrollenheten ESE-BP2R Handbok för installation av parkeringskontrollenheten ESE-BP2R RW Presentation Parkeringskontrollenheten ESE-BP2R möjliggör HF-kontroll av två tillträden till parkeringsplats, kallade "INGÅNG" och "UTGÅNG".

Läs mer

Albany RapidRoll 600 Elegant design och modern teknik. Tekniskt datablad

Albany RapidRoll 600 Elegant design och modern teknik. Tekniskt datablad Albany RapidRoll 600 Elegant design och modern teknik Tekniskt datablad Albany RapidRoll 600 Albany RapidRoll 600 har en modulär uppbyggnad som ger stora driftsmässiga fördelar. Snabb öppning och stängning

Läs mer

JF-Link. Trådlös elmanövrering av hydraulik. Instruktionsbok. Bruksanvisning i original

JF-Link. Trådlös elmanövrering av hydraulik. Instruktionsbok. Bruksanvisning i original JF-Link Trådlös elmanövrering av hydraulik Instruktionsbok Bruksanvisning i original S INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. JF-LINK TRÅDLÖS ELMANÖVRERING AV HYDRAULIK... 5 VENTILBOX... 5 INLÄRNING AV FJÄRRMANÖVRERING...

Läs mer

Albany RapidRoll Clean Certifierade portar för renrum. Tekniskt datablad

Albany RapidRoll Clean Certifierade portar för renrum. Tekniskt datablad Albany RapidRoll Clean Certifierade portar för renrum Tekniskt datablad Albany RapidRoll Clean Lämplig för renrum certifierad av Fraunhofer Institute Uppfyller internationella standarder och riktlinjer

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Säkerhetsansvarig nivå 3,6 Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy DIMENSION G3 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC enligt SSF 1014 för security grade 3

Läs mer

ANAB AB C/O ANDERS GUSTAVSSON VASTANBY ROSENLUND 2 716 93 FJUGESTA SWEDEN WWW.ANABINT.COM

ANAB AB C/O ANDERS GUSTAVSSON VASTANBY ROSENLUND 2 716 93 FJUGESTA SWEDEN WWW.ANABINT.COM CB-580 Manual Distrubitör/återförsäljare ANAB AB C/O ANDERS GUSTAVSSON VASTANBY ROSENLUND 2 716 93 FJUGESTA SWEDEN WWW.ANABINT.COM 1. Säkerhets Instruktioner..2 2. Produkt instruktion.2 2.1 Yttre konstruktionsskiss

Läs mer

OW 480 VOLT 351/451/551

OW 480 VOLT 351/451/551 Kompletteringsblad till bruksanvisningen Tillval från fabrik S OW 480 VOLT 351/451/551 Utrustning av aggregatet för 480 V nätanslutning (ingen komplettering) Beakta vidare systemdokumentation! Allmänna

Läs mer

DeLaval avspolningssystem WS3. Instruktionsbok. DeLaval 2011. 2011-06-28, Version 1 85700131. Bruksanvisning i original

DeLaval avspolningssystem WS3. Instruktionsbok. DeLaval 2011. 2011-06-28, Version 1 85700131. Bruksanvisning i original Instruktionsbok 2011-06-28, Version 1 85700131 Bruksanvisning i original Innehållsförteckning EG-försäkran om överensstämmelse - DeLaval avspolningssystem WS3... 5 Säkerhetsföreskrifter... 7 1 Förord...

Läs mer

GRÄSTRIMMER LTA350 HN Användarmanual Läs användarmanualen noggrant innan grästrimmern tas i bruk.

GRÄSTRIMMER LTA350 HN Användarmanual Läs användarmanualen noggrant innan grästrimmern tas i bruk. GRÄSTRIMMER LTA350 HN 10052 Användarmanual Läs användarmanualen noggrant innan grästrimmern tas i bruk. 1 2 GRÄSTRIMMERENS HUVUDDELAR 1. Handtag 2. Startkontakt 3. Kabelhållare 4. Kabel och kontakt 5.

Läs mer

Installationsmanual 10/2015

Installationsmanual 10/2015 1 Installationsmanual 10/2015 SÄKERHET OCH KORREKT ANVÄNDNING För att säkerställa en säker och hållbar prestanda på denna produkt måste instruktionerna i denna manual följas. Underlåtande att efterfölja

Läs mer

Originalbruksanvisning AS-i Safety-kretskort E7015S 7390842/00 07/2010

Originalbruksanvisning AS-i Safety-kretskort E7015S 7390842/00 07/2010 Originalbruksanvisning AS-i Safety-kretskort E7015S 7390842/00 07/2010 Innehåll Säkerhetsanvisningar 3 Installation/idriftsättning 4 Montering/elektrisk anslutning 5 Reaktionstider 8 Anmärkning angående

Läs mer

FUSE. 5 sec. Tryck ned tills Erforderligt ändläge (1) Tryck ned samtidigt (5 s) Rörelser (2 st.) Släpp upp samtidigt

FUSE. 5 sec. Tryck ned tills Erforderligt ändläge (1) Tryck ned samtidigt (5 s) Rörelser (2 st.) Släpp upp samtidigt nabbguide Rörmotor för solmarkiser Anvisningar för konsultation I denna snabbguide är numreringssystemet oberoende och motsvarar inte numreringen i texten i den kompletta manualen. Denna snabbguide ersätter

Läs mer

INKOPPLINGSANVISNING. MicroMax180

INKOPPLINGSANVISNING. MicroMax180 INKOPPLINGSANVISNING STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE MicroMax180 2003-09-09 Version 1.1 F21018901 Tillverkardeklaration Tillverkarens försäkran om produktens överensstämmelse med kraven i EMC-DIREKTIVET

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

industriportar Industriportar och lastlösningar Vägen till en komplett lastlösning anpassad efter era behov och en rejäl port att lita på börjar här

industriportar Industriportar och lastlösningar Vägen till en komplett lastlösning anpassad efter era behov och en rejäl port att lita på börjar här industriportar Industriportar och lastlösningar Vägen till en komplett lastlösning anpassad efter era behov och en rejäl port att lita på börjar här + Vi skapar lösningen utifrån era behov. 4-5 6-7 Kinema

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE MANÖVERELEMENT FÖR EBERSPÄCHER KUPÉVÄRMARE A WORLD OF COMFORT FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION MONTERINGSANVISNING

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE MANÖVERELEMENT FÖR EBERSPÄCHER KUPÉVÄRMARE A WORLD OF COMFORT FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE SV BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING MANÖVERELEMENT FÖR EBERSPÄCHER KUPÉVÄRMARE A WORLD OF COMFORT 2 FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL COBRA 8800/8900 CAN

ANVÄNDARMANUAL COBRA 8800/8900 CAN ANVÄNDARMANUAL COBRA 8800/8900 CAN Bäste kund, Gratulerar till ert köp av denna produkt vilken har designats och tillverkats enligt de högt ställda bilindustrikraven och med den senaste teknologin för

Läs mer

Light Control LC 2. Handbok

Light Control LC 2. Handbok Light Control LC 2 Handbok L I G H T C O N T R O L L C 2 Light Control LC 2 är enkel att installera och kräver endast en beröring av handen eller en signal från en fjärrkontroll för att styra din belysning.

Läs mer

1. Temperaturbegränsarens återställning

1. Temperaturbegränsarens återställning STYRPANEL 48-2-505 PROG O. Styrning på/av 2. Bastubelysning på/av 3. Förvalstid 4. Badtid 5. Badtemperatur 6. Reglering uppåt 7. Reglering nedåt 8. Aktivera funktion (PROG O) 9. Styrpanelens huvudbrytare

Läs mer

Användarmanual. SPARK är CE-märkt och uppfyller de europeiska direktiven: Lågspänningsdirektivet 2006/95/EG EMC-direktivet 2004/108/EG

Användarmanual. SPARK är CE-märkt och uppfyller de europeiska direktiven: Lågspänningsdirektivet 2006/95/EG EMC-direktivet 2004/108/EG Användarmanual SPARK 1 Översikt 2 Starta och stoppa laddning 3 PIN-kod 4 Säkerhetsföreskrifter 5 Vanliga frågor och svar 7 Återvinning 7 Kontaktinformation 7 SPARK är CE-märkt och uppfyller de europeiska

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 Innehållsförteckning 1 Introduktion 3 2 Omfattning 3 3 Teknisk specifikation 4 4 Kort beskrivning av systemet 5 4.1 Mottagare 5 4.2 Sändare 5 5 Beskrivning

Läs mer