Allmän information. VARNING! HOTANDE FARA Den här symbolen kännetecknar information, som kan leda till allvarliga personskador om de inte beaktas.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Allmän information. VARNING! HOTANDE FARA Den här symbolen kännetecknar information, som kan leda till allvarliga personskador om de inte beaktas."

Transkript

1 WN 98 9/ HAD MS V/V Software Release R. Innehållsförteckning Allmän information Säkerhetsinformation Symbolförklaring Arbetssäkerhet Faror som kan uppstå från produkten Säkerhetsrelevanta bestämmelser Reservdelar Förpackning Tekniska data Installation, programmera styringen Driftinstruktion / Funktionsbeskrivning Underhåll / Kontroll Feldiagnos Kontrollbok AUTO RETURN Förändringar och ombyggnader av produkten Typskylt Kontroll av portanläggningen Kontroll och underhållsbevis för portanläggningen Kontrollista till portanläggningen EGförsäkran om överensstämmelse Allmän information Säkerhetsinformation Innan några arbete påbörjas med denna produkt ska driftsinstruktioner, i synnerhet säkerthetsinformationen, läsas igenom grundligt. Det kan uppstå fara om produkten inte används på ett fackmannamässigt sätt, om den används felaktigt eller inte enligt föreskrift. Vid skador, som uppstår på grund av att den här instruktionen inte beaktas, upphör tillverkarens garanti att gälla. Symbolförklaring! VARNING! HOTANDE FARA Den här symbolen kännetecknar information, som kan leda till allvarliga personskador om de inte beaktas. VARNING! FARAFÖR ELEKTRISK STRÖM De arbeten som skall utföras får endast genomföras av en elektriker. Den här symbolen kännetecknar information som om den inte beaktas, kan leda till felaktiga funktioner och / eller till att drivningen slutar att fungerar. Hänvisning till text och bild Arbetssäkerhet Om den angivna säkerhetsinformationen och anvisningarna i den här driftsinstruktionen följs noga kan person och sakskador, under arbetet med och vid dem här produkten, undvikas. Tekniska data Om man inte iakttar den angivna säkerhetsinformationen och anvisningarna i den här driftsinstruktio Mått hus Höjd x bredd x djup nen samt de olycksförebyggande bestämmelserna och allmänna säkerhetsbestämmelserna som gäller för användningsområdet, är alla ansvars och skadeståndsanspråk gentemot tillverkaren och dennes representanter uteslutna. Försörjningsspänning Faror som kan uppstå från produkten Produkten har genomgått en riskanalys. Produktens Styrspänning konstruktion och utförande, som är baserade på den Motoreffekt här analysen, motsvarar dagens aktuella teknik. Hydraulmotor Produkten är driftsäker när den används enligt Portdrivning användningssyftet. Dock kvarstår alltid vissa risker! Produkten arbetar med en hög elektrisk spänning. Innan man påbörjar några arbeten vid elektriska anläggningar skall följande noga beaktas:. Frikoppla. Säkra mot återtillkoppling. Säkerställ att strömmen är frånkopplad Säkerhetsrelevanta bestämmelser Vid installation, idrifttagande, underhåll och kontroll av styrningen måste man iaktta de bestämmelser som gäller på platsen! Följande bestämmelser måste beaktas: Europeiska normer DIN EN 98 Säkerhetskrav för lastbryggor DIN EN Kontrollförfarande Användningssäkerhet för elektriskt aktiverade portar DIN EN Krav Användningssäkerhet för elektriskt aktiverade portar DIN EN 98 Krav och kontrollförfaranden Skyddsanordningar för elektriskt aktiverade portar Dessutom måste informationen i de uppförda normerna beaktas. VDEbestämmelser DIN EN 8 Maskinsäkerhet NÖDSTOPPanordning, funktionella aspekter Utformningsdirektiv DIN EN / VDE Elektriska anläggningar med elektriska driftmedel DIN EN / VDE Säkerhet för elektriska apparater för privat bruk och för liknande syften Reservdelar Använd uteslutande original reservdelar och sådant tillbehör som har auktoriserats av tillverkaren, så att användarnas säkerhet förblir garanterad. Förändringar och ombyggnader av produkten I syfte att undvika faror samt säkra optimal prestanda är det förbjudet att genomföra ändringar eller tillbyggnads och ombyggnader av produkten, som inte uttryckligen har godkänts av tillverkaren. Typskylt Typskylten är placerad på sidan av motorhuvudet. De angivna anslutningsvärdena skall beaktas. Förpackning Bortforsling av förpackningsmaterialet skall alltid ske miljövänligt och med beaktande av de på platsen gällande deponireglerna. x x mm Montering Lodrät Antal kabelgenomföringar () x M, x M, x M Vutsnitt x V AC x V AC V DC max., kw max., kw Skyddsklass IP Drifttemperatur C till + C Denna monterings,drifts och underhållsinstruktion ska sparas under hela användningstiden!

2 Installation Erforderliga verktyg Montering av styrningen Öppna fronten till styrningen Anslutningar Beteckning: J Start / impulsingång (ÖPPEN / STOPP / STÄNGD) J Säkerhetsfotocell eller trådar J Tillslutningskant O / 8K / DW J J J Nödstopp, slaklinebrytare, lås Gränslägesbrytare viloläge Hjulstopp J Nyckelströmbrytare / Dragkontakt 9 Digitala gränsläge motorkabel J Anslutning av ytterligare styrningar J Anslutning radiomottagare J Antenn J Kodlås J Kommunikationsgränssnitt X Nätanslutning X Nätutgång L, N (W / V) X Skyddsledarkontakt X X X Hydraulaggregat Potentialfri reläutgång, relä portstatus Potentialfri reläutgång, relä portstatus X X8 Motorenhet Hydraulventiler och sensorer Nätanslutning Styrningen är förberedd för att kopplas med en CEEstickpropp Aoch ca. m kabel enligt a. Felaktig anslutning av nätspänningen kan leda till defekter i styrningen. Ta hänsyn till det roterande fältet.! Huvudbrytare En huvudbrytare har installerats för allpoligt avskiljande av nätspänningen. Vid reparations och skötselarbeten ska huvudbrytaren säkras mot obehörig eller oavsiktlig tillkoppling. Anslutning hydraulmotor Ventilanslutning Vid sidan av ventilanslutningen kan man ansluta en sensor och en gränslägesbrytare för funktionen automatisk återgång. Nödstoppknapp Avlägsna bryggan och tryck på nödstoppknappen. Vid avbrott stannar lastbryggan, inget flytläge. Sensor viloläge Krävs vid kombidrift med parallell låsning (meny =). Porten kan bara stängas i viloläget. br brun bk svart bl blå 8 Hjulstopp Anslutningsmöjligheter för en hjulstoppsensor. Val meny =. Lastbryggan kan endast lyftas och köras ut vid ett positionerat hjulstopp. br brun gr grå bk svart 9 Anslutning nyckelströmbrytare / dragkontakt Om man använder en nyckelströmbrytare / dragbrytareskall man i meny välja önskad funktion. Reläutgång växelkontakter: V AC / A eller V DC / A. Vutgång X8: max. ma Val av Reläfunktion: meny och Motoranslutning Anslut motorn utifrån befintlig nätspänning. Jämför även med bild. Motoranslutningskabel Anslutningskabeln är förberedd för motor och digital gränsställare DES plugga in. Anslutning impulsstyrning Om porten ska öppnas och stängas med hjälp av en knapp (UppStoppNer) så ska du välja följande: b ställ in värdet i meny eller också väljer du d meny, fabriksinställning Anslutning fotocell I meny ställs fotocellen in på motsvarande sätt. a Trådfotocell LS Stängningskörningen får inte störas. Då kan en felaktig position registreras. b trådfotocell LS c RLK9 fotocell reflektor Om man i menyn har valt en fotocell monterad I karmen, genomför styrningen vid den följande körningen i riktning STÄNGD en inlärningskörning för identifiering av positionen. Anslutning av bottenlist Vid impulsdrift STÄNGD skall en säkerhetsbottenlist anslutas. Välj motsvarande i meny. a b c d Optosensor Elektrisk säkerhetsbottenlist med 8, Kohm motstånd elektrisk stängningskantsäkring 8K i seriekoppling med brytaren för slaklinan och gångdörren DWkontakt 8, Kohm motstånd Radiofjärrstyrning Anslut mottagarmodul (option) på J och lär in Anslut meny eller i handsändaren. Programmera styrningen Överström hydraulmotor (meny ) Om det inställda strömvärdet överskrids kopplar styrningen från pumpen. Visning av det verkliga värdet Lyft lastbryggan tills tryckavlastningsventilen sätter igång. Tryck nu in den ovala knappen i meny i fem sekunder. Värdet för motorströmmen kommer nu att visas. Se till att det inställda värdet är större än det som visas. Automatiktid (Meny ) Lastbryggan lyfts upp under den inställda tiden efter att Returnknappen har tryckts ned. Lastbryggan sjunker sedan ned och hamnar i viloläget. Driftmöjligheter lastbryggaport För den första idrifttagningen är styrningen i meny = inställd på driften lastbrygga. När porten tas i drift ska motsvarande funktion ställas in.! Se till att porten och lastbryggan inte kan skada varandra. Korrektur av eftersläpningssträckan (Meny ) Utjämnar förändringar av STÄNGD positionen, som härstammar från temperatur, drivningens inkörning o.s.v. Golvanpassning (Meny ) Utjämnar förändringar i positionen STÄNGD, som uppstår genom en förlängning av linan respektive genom en höjning av golvet. Ställ först in den exakta positionen STÄNGD, ställ därefter in meny. I inställningarna, och anpassas de inlärda lägena från meny, och på motsvarande sätt. Identifiering av fjäderbrott (meny ) För att identifiera ett fjäderbrott kan man göra en inställning i meny. Vid ett överskridande av inmatat värde indikeras fel E. Efter ett fjäderbyte ska portens gränslägen ställas in på nytt. Inmatningsvärde för Automatik 9./. = U x portbladsvikt fördelat per fjäder / kg Exempel: U = 8 varv för att öppna porten. Portbladsvikt = kg, vid fjädrar bär varje fjäder kg. koppling kan då ske vid tex kg. Inmatningsvärdet blir då = 8 x kg / kg =! Inställningen krävs för port med frånkoppling, annars måste man ansluta fjäderbrottsskydd. Kontroll av fjäderbalansering Kör en öppnings respektive stängningscykel, låt porten stanna i stängt läge. Välj meny, håll knappen intryckt i sekunder. Balanseringsvärdet visas I displayen: = Fullt utbalanserad port (ungefärligt värde) till 9 = fjädrarna är spända hårdare än, dvs porten strävar uppåt. till 99 = fjädrarna är spända lösare än, dvs porten strävar neråt Hur många kilo utbalanseringen avviker uppåt eller nedåt från fullt utbalanserad port beräknas enligt följande: indikeringsvärde i meny X kg (avser 9. motorn= std GFA) / antal varv som trumman går för att öppna porten. Exempel: antal varv = 8, indikeringsvärde i meny =, ger X / 8 = kg för hårt spänd fjäder. Resultaten är endast cirka värden. För exakta resultat krävs en kraftmätningskörning Programmeringen är menystyrd. Utför samtliga inställningar enligt mallen. Öppningskraftsbegränsning (meny 8) Om inställningarna är skyddade visas ett L i För att porten ska ha kraftbegränsning i displayen och tillgången till menyn är låst. För att öppningscykeln görs en inställning under meny 8. öppna menyn måste en frigivningssignal ges med IRfjärrkontrollen. Beräkning av detta inmatningsvärde = antal varv som trumman går för att öppna porten X kg (avser 9. motorn= std GFA) / önskad begränsningsvikt. Denna monterings,drifts och underhållsinstruktion ska sparas under hela användningstiden! Exempel: antal varv vid öppning = 8, önskad kraftbegränsning kg, motorn GFA 9. (std GFA) = kg ger 8 X / = 8, dvs inmatningsvärdet vid kraftbegränsning kg för GFA std motor 9. är lika med antalet varv vid öppningscykeln. Om kraftbegränsningen överskrids visas F i displayen. Då kan porten endast köras via hålldon, efter åtgärdat fel kan porten manövreras via impuls igen. När kraften uppåt överstiger inställt värde, t ex kg, stannar porten dock först efter att en viss sträcka gått tex, meter beroende på portens höjd och var porten stannar. En öppningscykel är indelad i sekvenser och om tex en, meter hög port öppnas stannar den efter,m/=, meter. Resultaten är endast cirka värden. För exakta resultat krävs en kraftmätningskörning. Kraftmätningskörning / Test Detta är ett praktisk test av kraftbegränsning, för att kontrollera att rätt inmatningsvärde angetts enl

3 beräkningar i föregående stycke (meny 8). Stäng porten. När du har matat in värdet 99 i meny 8 genomför styrningen en kraftmätningskörning, därefter: ) Fäst en testvikt tex kg på porten, öppna och stäng porten. ) Därefter visas värdet som importeras såsom kraftbegränsningsvärde. Detta värde kan ändras (halverat värde = halva kraften) ) Ta bort testvikten och kör en öppningsoch stängningscykel igen. Tid som motorn är ansluten (meny 9) Den inställda inkopplingstiden förhindrar att drivmotorn blir för varm och undviker så eventuella skador.! Om du använder automatiken. med plastväxel ska inkopplingstiden ställas in på (~) eller på (WS, ~). RWAfunktion (RVA rökvärmeavgaser) Ställ in respektive portläge i meny. Anslut brandlarmsystemet till J och ställ i meny in värdet. Externa styrningar / impulsgivare (meny ) Ingång J. har använts för impulsgivning STÄNGD, ingång J. har använts för impulsgivning ÖPPEN. Man måste alltid kunna se porten från platsen där den manövreras. Ingångarna används för impulsgivning ÖPPEN Stopp STÄNGD, J.. för en ½ portöppning, J. för en hel portöppning. Programmering av handsändaren Varje handsändare måste läras in separat. Det är möjligt att lära in radiokoder. Följande funktioner kan läras in: KeeLoq, Bit Multibit. Den första koden fastställer typen. Välja styrningstyp (meny 9) I meny 9 kan man välja olika styrningstyper. Respektive inställningar återfinns i de extra blad som bifogas. Startimpuls (meny ) Gå till menyn och aktivera handsändarens knapp för startfunktionen. När koden har lärts in blinkar punktindikeringen på displayen fem gånger. Ljusfunktion (meny ) Gå till menyn och aktivera handsändarens knapp för ljusfunktionen. När koden har lärts in blinkar punktindikeringen fem gånger. Radera radiokoder (meny ) För att radera alla inlärda koder i menyn tryck på den ovala knappen under sex sekunder. DUfunktioner (huvudmeny ) Vid den första idrifttagningen ska styrningen nollställas på fabriksinställningarna i meny 99. Funktionen Öppningskraftbegränsning i DU kan du välja i meny 8: Värde =, kraftbegränsning Av Värde = 99, kraftbegränsningen är aktiverad! För att skydda motorn mot överhettning ska inkopplingstiden ställas in på värdet i meny 9. Driftinstruktion / Funktionsbeskrivning Drift av lastbryggan I det här kapitlet beskrivs lastbryggans fullständiga drift. För att kunna arbeta säkert med produkten är det absolut nödvändigt att följa följande anvisningarna gällande säkerhet och risker. Alla som ska använda lastbryggan måste först få instruktioner. Operatören måste se till att alla personer har förstått instruktionerna. Personalen måste noggrant läsa bruksoch användaranvisningen och måste ha förstått all information. Endast personer över 8 år och som har utbildning får lov att använda anordningen på egen hand.. Var uppmärksam på lastbryggans rörelser!. När lastbryggan lyfts och sänks får inga personer vistas inom röresleområdet för lastbryggan.. Under lastning måste huvudbrytaren alltid stå på läget I. I lastdrift följer lastbryggan annars inte lastbilens vertikala rörelser.. Vid nödsituationer ska du ställa in den gulröda huvudbrytaren på. Varje rörelse från lastbryggan avbryts om du: a) aktiverar huvudbrytaren eller b) slår av strömtillförseln eller c) aktiverar nödstoppknappen. Lastningen måste avbrytas. Se återstartspärren.. Innan den dagliga idrifttagningen måste lastbryggan av säkerhetsskäl genomgå en okulär besiktning: Om du inte upptäcker några fel kan du ta lastbryggan i drift. Ställ in huvudbrytaren och tryck snabbt på Lyftknappen. Lastbryggan är nu klar att användas. Autoknapp Genom att trycka snabbt på AUTOknappen förs lastbryggan automatiskt tillbaka till viloläget och porten stängs sedan automatiskt utan knapptryck (endast möjligt i impulsdrift öppna/stäng). Automatisk återkörning (tillval) Efter att lastbilen har kört iväg körs lastbryggan automatiskt tillbaka till viloläget och porten stängs. Den här funktionen är bara möjlig i kombination med motsvarande sensorer. I tillägg måste en optisk och akustisk signal installeras. Belysning och / eller förvarningsljus (tillval) Styrningen har reläutgångar som man kan koppla till lastlampan och/eller en röd/grönlampa med (Meny och ). Lastlampa (tillval) När porten når öppet läge (Portöppensensor) tänds lastlampan. Så snart porten lämnar det öppna läget släcks lastlampan. Säkerhetshjulstopp (tillval) Endast när hjulstoppet är placerat bakom lastbilens hjul kan lastbryggan lyftas och köras ut. Funktion Nyckelströmbrytare (option) Styrningen är utrustad med en ingång för en nyckelströmbrytare. Med denna är det möjligt, att aktivera följande funktioner: Impulsgivare UppStoppNer Styrningens manöverfält spärras Alla externa manöverelement spärras Styrningens manöverfält och alla externa manöverelement spärras Under sekunder är styrningens m a n ö v e r f ä l t o c h a l l a e x t e r n a manöverelement aktiva Omkoppling av driftarten till Impuls Öppen / Dödman Stängd Ingång J för impulsgivare med kopplingsföljd /STOPPNER RWAfunktion (RVA rökvärmeavgaser) Ställ in respektive portläge i meny. Anslut brandlarmsystemet till J och ställ i meny in värdet. Styrningen möjliggör olika driftarter: Dödman Öppen / Dödman Stängd Genom att hålla knapp intryckt, startar portens rörelse i riktning mot Öppen tills man har nått positionen Öppen för porten eller tills portens rörelse stoppas genom att man släpper knappen. Porten stängs genom att man ständigt trycker på knapp (Dödman funktion), tills man har nått portens position. Om man släpper knappen medan porten håller på att stängas, stoppas porten omedelbart. Lyft Impuls Öppen / Dödman Stängd När du håller knappen intryckt lyfts lastbryggan. Genom att trycka kort på knappen eller genom externa Samtidigt fälls klaffläppen ut i lastbryggans övre arbetsområde. Efter att du har släppt upp knappen impulsgivare startar portens rörelse i riktning mot Öppen, tills portens slutposition Öppen har nåtts eller stoppas sänks lastbryggan automatiskt. genom att man tryckt på knappen Öppen. Om man trycker på knappen igen, fortsätts öppningsrörelsen. Flytläge Porten stängs genom att man ständigt trycker på Efter att du har släppt upp Lyftknappen sjunker knappen (Dödman funktion), tills portens slutposition lastbryggan ned mot lastbilens släp och befinner sig i har nåtts. Om man släpper knappen medan porten flytläget. Lastbryggan följer lastbilens vertikala håller på att stängas, stoppas den omedelbart. rörelser. Impuls Öppen / Impuls Stängd Återstartspärr! Om man aktiverar knapp under en kort stund eller Efter att huvudbrytaren eller nödstoppknappen har slagits på igen är återstartspärren aktiv och den gula genom externa impulsgivare startas portens rörelse i riktning mot Öppen tills slutpositionen Öppen har varningsindikeringen blinkar i displayen. nåtts eller stoppas genom knappen. Om man aktiverar knappen under en kort stund startas Det är då förbjudet att beträda portens rörelse i riktning mot Stängd tills slutpositionen Stängd har nåtts. Den här driftarten lastbryggan. kräver att man installerar en säkerhetsbottenlist och fotocell (Meny ). Return / försätt lastbryggan i viloläge När säkringen av tillslutningskanten utlöses stoppas När lastningen har avslutats kan du genom att trycka stängningsrörelsen och riktningen reverserar. på knappen RETURN försätta lastbryggan i viloläget Bottenkantsäkring och fotocell är ej i funktion vid igen. Lastbryggan höjs och sänks sedan av sig själv öppningsrörelsen. Vid en defekt kan man stänga till lastrampens höjd utan att knappen trycks in. porten med hjälp av. Portdrift Inlärning av radio handsändare (option) Knapp: Start Första impulssändningen: Drivningen startar och kör porten till den inställda slutpositionen ÖPPEN eller STÄNGD. Impulssändning under körningen: Porten stoppas. Förnyad impuls: Porten körs vidare i motsatt riktning. Knapp: Ljusfunktion Vid ljusfunktionen rör det sig om ett fast ljus, som kan kopplas oberoende av portens rörelse Till /. Underhåll / Kontroll Denna monterings,drifts och underhållsinstruktion ska sparas under hela användningstiden! För din egen säkerhet rekommenderar vi att du noga beaktar serviceindikeringen. Serviceindikeringen Om det föreligger ett behov av att kontrollera styrningen tänds serviceindikeringen. Informera en fackfirma.

4 Programöversikt 9 Meny Item Enter Exit x Nr. Grundeinstellungen Grundinställningar Ladebrücke lastbrygga Vädertätning * 8 9 * 8 9 * Överström motorpump, A, A, A,8 A, A, A, A, A,8 A, A 8, A 8, A 9, A Automatiktid s s s 9 s s s s s s s Hjulstopp Utan hjulstopp Med hjulstopp Driftmöjligheter Parallell låsning port lastbrygga Utan förregling lastbrygga Låsning port lastbrygga utan sensor Låsning lastbrygga när dörren inte är öppen Endast drift för lastbrygga Endast portdrift Vädertätning Uppblåsbar vädertätning Fördröjningstid för slutposition stängd = s ; = s ; = s ; = s ; = s = s ; = s; = s; 8 = s 9 = s ; = s ; = s ; = s Fördröjningstid för portöppning = s ; = s ; = s ; = s ; = s = s ; = s; = s; 8 = s 9 = s ; = s ; = s ; = s Nr. Grundinställningar port Utvidgade inställningar port Menü Menypunkt Inmatning Punkt Val Menypunkt Inmatning Val * * 99 * * Inställning av portens övre slutposition Riktningsändring (tryck under fem sekunder) Inställning av portens nedre slutposition Fininställning av den övre slutpositionen... 8mm lägre... 8mm högre Fininställning av den nedre slutpositionen... 8mm lägre... 8mm högre Val av tillslutningskant Mätvärdesindikering (tryck under fem sekunder) Optosensor O Elektrisk bottenlist 8K Pneumatisk list med självtest Elektrisk bottenlist 8K med slaklinebrytare Val av fotocell Utan fotocell tråds fotocell Ls tråds fotocell LS, Reflektionsfotocell Fotocell LS i karmen F otocell LS, Reflektionsfotocell i karmen ledare fotocell med stoppfunktion i UPP ledare fotocell med stoppfunktion i UPP Korrigering förgränsläge tillslutningskant... mm lägre... mm högre Val av driftart Dödman Öppen / Dödman Stängd Impuls Öppen / Dödman Stängd Impuls Öppen / Impuls Stängd Reaktion säkring tillslutningskant Hel reversering Delreversering Korrektur eftersläpningssträcka Till Anpassning till underlag Portstopp före ändläge genom stängningkant Aktiverad för cykler Aktiverad för cykler obegränsat aktiv * Fabriksinställning

5 Programöversikt 9 Meny Item Enter Exit x Nr. Diverse inställningar Utvidgade inställningar port Menypunkt Inmatning Val Meny Inmatning Punkt Val Portstatusrelä X Meddelande port STÄNGD M eddelande port ÖPPEN / Lastningslampa minuters garageljus minuters garageljus Handsändare TILL / FRÅN Automatisk återgång Signal för automatisk återgång Portstatusrelä X Meddelande port STÄNGD Meddelande port ÖPPEN Rött ljus utan förvarningstid sekunders förvarningstid innan porten går ner sekunders förvarningstid innan porten går upp och ner Identifiering av fjäderbrott Indikering fjäderbalansering (tryck under fem sekunder) Inmatning fjäderkraft Öppningsgränskraft Inmatning frånkopplingskraft Genomför en viktmätningskörning med kontrollvikt Motorns inkopplingstid Utan begränsning Växelmotor. Min / % Växelmotor. WS Min / % Växelmotor 9., 9., 9, Min / % Växelmotor 9, WS Min / % Växelmotor. DU Min / % Växelmotor. Min / % Funktion nyckelströmbrytare (J) Impulsgivare UppNer Spärra manöverrutan Spärra externa manöverelement Spärra manöverrutan och externa betjäningselement Aktivera manöverelementen under sekunder Omkoppling till dödman NER Impuls UPPSTOPPNER Impuls för RWA (RVA) (inställning i meny ) Funktion externa impulsgivare J knappstyrning Öppen Stopp Stängtfunktion (J. /, J. hel öppning) Nr. Diverse Radio inställningar Duinställningar 8 Inmatning styrningsadress,,,, Plugin modul Aktiveringsprofiler, se plugin modul Kompletteringsstyrning Aktiveringsprofiler se kompletterande styrning Portinställning för RWA (RVA) läge Programmera in handsändare startknapp Programmera in handsändaren ljusknapp Radera radiokoder (tryck under fem sekunder) Öppningshastighet Varvtal i antal varv/min. Stängningshastighet Varvtal i antal varv/min. Högre stängningshastighet Varvtal i antal varv/min. Portinställning brytpunkt [] på [] Accelerationshastighet Upp x, sec. Accelerationshastighet Ner x, sec. Bromstid Upp x, sec. Bromstid Ner x, sec. * Fabriksinställning

6 Programöversikt 9 Meny Item Enter Exit x Nr. 9 Servicemeny Menypunkt Inmatning * 8 9* Val Val av serviceintervaller port Ingen serviceintervall cykler cykler 8 cykler cykler cykler cykler cykler cykler cykler cykler cykler cykler Utmatning cykelräknare port cykler Val av serviceintervaller lastbryggan cykler cykler cykler cykler cykler cykler cykler cykler cykler cykler cykler cykler Utmatning cykelräknare lastbryggan cykler Val av serviceintervaller vädertätning cykler cykler cykler cykler cykler cykler cykler cykler cykler cykler cykler cykler Utmatning cykelräknare vädertätning cykler Utmatning räkneverk för antalet drifttimmar timmar Utmatning felminne timmar felkod Utmatning programvaruversion seriennr. datum Återställa inställningen från fabriken(tryck under fem sek.) * Fabriksinställning

7 Feldiagnos Fel Tillstånd Diagnos / åtgärd E Porten varken öppnas eller stängs Slaklinebrytaren har utlösts. E Porten reverserad / stängs inte Tillslutningskanten har utlösts. Kontrollera menyinställning []. E Porten reverserad / stängs inte Fotocellen har utlösts. Kontrollera menyinställning []. E8 E9 E Porten varken öppnas eller stängs Externa säkerhetsanordningar (Nödstopp. Slaklina, gångdörr, termoskydd) har aktiverats. Kontrollera. Porten varken öppnas eller stängs Ingen inlärning av portens gränslägen. Inlärning av portens gränslägen Meny [] []. Meny inställd på Öppna och stäng porten helt, så att fotocellens position bestäms. F Porten/lastbryggan rör sig inte Fel nätspänning, kontrollera strömriktning och byt strömriktning (fasföljd). F F F F F F Porten varken öppnas eller stängs Den hydrauliska motorn stängs av Det har uppträtt ett fel vid den automatiska testningen. Byt styrning Det har uppträtt ett fel vid den automatiska testningen. Byt styrning Det har uppträtt ett fel vid den automatiska testningen. Byt styrning Kontrollera spänning till spolen i ventilen. Test av fotocellen har misslyckats. Kontrollera fotocellen. F Portens ändläge uppnås inte. Justera i meny /. Motorn är blockerad. Kontrollera portmekanismen/kontrollera motorns anslutningskabel. Motorn roterar åt fel håll Porten körs endast med Dödman till positionen Stängd Porten varken öppnas eller stängs Porten varken öppnas eller stängs Porten stoppades under ÖPPEN körningen Fel i spänningsförsörjningen. Kontrollera anslutningen på nätsidan. Nätfaserna har förväxlats, korrigera eller gör en ny inställning. Knapp aktiverad. Ständig impuls registrerad. Kontrollera extern ordergivare (J). Fjäderbrottidentifieringen har reagerat. Kontrollera fjädrarna och byt ut dem vid behov. Efter fjäderbyte ska portens ändlägen ställas in på nytt. Öppningskraftbegränsningen har reagerat. Porten körs endast med dödmans grepp. Åtgärda problemet med att porten är svårrörlig eller blockerad. Kontrollera fjädrarna. Åtgärda orsaken för att kraften har överskridits och kör sedan upp porten och därefter ner igen. F Porten varken öppnas eller stängs Inkopplingstiden har överskridits. Vänta och låt motorn svalna. F Porten varken öppnas eller stängs Varvtalsövervakningen har slagit till. Byt ut DUmotorn. F Kompletteringsstyrning V bortfall. Kontrollera anslutningarna på kompletteringsstyrningen. F Kompletteringsstyrning Fel vid självtest. Byt ut kompletteringsstyrningen. F Kompletteringsstyrning Ingen anslutning. Det har uppträtt ett fel vid den automatiska testningen. Byt styrning Tillslutningskanten felaktig. Kontrollera spänningen (J. J. >V). V spänningsförsörjningen har bortfallit. Kontrollera anslutningarna. F9 Den hydrauliska motorn stängs av Motorpumpens elektriska kontroll har utlösts. F Porten stoppas kort efter startorder F Kortslutning i ventil Störning i styrningens elektronik. Byt ut styrningen. F Avbrott i ventil Kontrollera spänning till spolen i ventilen. F Ingen respons från lastbryggan Fel i hydraulmotorn F9 F F F Porten körs endast med Dödman till positionen Stängd Porten körs endast med Dödman till positionen stängd Driftavbrott under en kort tid Vid test av tillslutningskanten har positionen Stängd misslyckats. Kontrollera säkringen av tillslutningskanten. Körtidsbegränsning av portdrivningen. Låt drivningen svalna under ca minuter. Gränsläget har överskridits och motorns driftsstop har aktiverats. Driftsfel eller defekt tryckknapp. F på startkommando Portens ändlägen är defekta. Kontrollera ändlägena och om möjligt omprogrammera. F F F F8 F9 F F F F på startorder på startorder Ingen förbindelse med DES. Kontrollera motoranslutningskabeln och DES. Intern test av folieknappsats felaktig. Byt ut folieknappsatsen. Intern test av externa knappar / strömbrytare har misslyckats. Impulsen hoppar tillbaka till styrningen. Kontrollera styrningen, säkerhetslisterna och fotocellen. L Den auktoriserade återförsäljaren har Vänligen kontakta återförsäljaren. spärrat menyåtkomsten. Det är endast möjligt att upphäva spärren med hjälp av respektive servicetool. Lo Styrningen har spärrats. Vänligen kontakta återförsäljaren. Det är endast möjligt att upphäva spärren med hjälp av respektive servicetool. U Den auktoriserade återförsäljaren har upphävt spärren för menyåtkomsten. Med förbehåll för ändringar

8 Anläggningens operatör: Portanläggningens adress: Kontrollbok för portanläggningen Kontroll och underhållsbevis för portanläggningen Datum Genomförda arbeten / nödvändiga åtgärder Idrifttagande / den första kontrollen Kontroll genomförd Namnteckning / firmans namn Fel åtgärdade Namnteckning / firmans namn Drivningsdata Motortyp: Tillverkningsdatum: Tillverkare: Styrning: Portdata: Porttyp: Konstruktionsår: Serienr.: Dörrbladets vikt: Portens mått: Beslag: Montering och idrifttagande Firma, montör: Namn, montör: idrifttagande datum: Namnteckning: Övriga uppgifter Ändringar i efterhand Allmänt Elektriskt aktiverade portar måste vid idrifttagandet och vid de intervaller som har föreskrivits av tillverkaren samt eventuellt på grund av nationella specialbestämmelser (t.ex. BGR Direktiv för elektriskt aktiverade f ö n s t e r, d ö r r a r o c h p o r t a r ) kontrolleras respektive underhållas av för detta område kvalificerade montörer (personer med en lämplig utbildning samt kvalificerade genom sina kunskaper och sin erfarenhet) respektive av sakkunniga. Kontroll av portanläggningen I den föreliggande kontrollboken skall alla underhålls och kontrollarbeten dokumenteras. Denna bok skall tillsammans med dokumentationen om portanläggningen av operatören förvaras på en säker plats under hela nyttjandetiden samt skall senast vid idrifttagandet komplett ifylld överlämnas till denne av montören (Vi rekommenderar att detta görs även vid manuellt aktiverade portar). De regler och normvärden som är noterade i portanläggningens dokumentation (monterings,driftsoch underhållsinstruktioner) måste alltid ovillkorligen beaktas. Tillverkarens garanti upphör att gälla om produkten inte kontrolleras och underhålls korrekt! Ändringar av portanläggningen (såvida dessa överhuvudtaget är tillåtna), måste även dokumenteras. OBS!: En kontroll är inte lika med ett underhåll! Denna monterings,drifts och underhållsinstruktion ska sparas under hela användningstiden! Denna monterings,drifts och underhållsinstruktion ska sparas under hela användningstiden!

9 . Port Kontrollista till portanläggningen Dokumentera produkternas utrustning genom att checka ( ) av punkterna på listan före idrifttagandet! Utrustning föreligger / korrekt Egenskaper som skall kontrolleras Anmärkning. Manuell aktivering av porten Går lätt att manövrera. Infästningar Tillstånd / Position. Gångjärn Tillstånd / Smörjning. Löphjul / Rullhållare Tillstånd / Smörjning. Tätningslister Tillstånd / Position. Vägg och takskenor / Portgjedrar VågLod / Infästning. Portblad VågLod / Tillstånd. Utbalansering / Säker öppning. Fjädrar Tillstånd / Position / Spänning.. Spännhuvuden / Lagerbockar Tillstånd.. Fjäderbrottsäkring Tillstånd / Typskylt. Stålwirar Tillstånd / Position.. Wirefästen Tillstånd / Position.. Lintrummor / säkerhetsvarv.. Slaklinebrytare Tillstånd / Position / Funktion. Fallskydd Tillstånd. Fjäderaxel Tillstånd. Drivning / Styrning. Motor / Konsoler Tillstånd / Fastsättning. Elektriska ledningar / Anslutningar Tillstånd. Nödfrikoppling Tillstånd / Funktion.. Manuell kedjeöppning Tillstånd / Funktion.. Handvev Tillstånd / Funktion. Aktiveringsanordningar, Knappar / Handsändare Tillstånd / Position. Nödstopp Tillstånd / Position. Klämskydd. Kraftbegränsning Stoppar och reverserar. Skydd mot personlyft Portblad stoppas. Miljö på byggnadsplatsen Säkerhetsavstånd. Övriga tillbehör. Lås Tillstånd / Funktion. Gångdörr Funktion / Tillstånd.. Gångdörrsbrytare Funktion / Tillstånd.. Dörrstängare Funktion / Tillstånd. Trafikljus Funktion / Tillstånd. Fotoceller Funktion / Tillstånd. Operatörens dokumentation. Typskylt / CEmärkning Komplett / Läsbart. Konformitetsförklaring till portanläggningen Komplett / Läsbart. Monterings, drifts och underhållsinstruktion Komplett / Läsbart Lastbrygga. Kontroll av infästningar. Kontroll ev skador. Kontroll att lager och gångjärn är smorda _. Kontroll av oljenivå / ev oljeläckage _. Kontroll av elinstallation _. Manövrering _. Inställning av gränsläge _. Kontroll av säkerhet nödstopp / arbetsstöd _. Kontroll av tilläggsautomatik _. CEmärke monterat _. Maxlastmärke monterat 8. Instruktionsmärke för arbetsstöd monterat 9. Kontroll att bryggplan ej sjunker vid nödstopp _. Kontroll av sidotäckplåt _ Vädertätning. Kontroll av infästningar _. Kontroll ev skador _. Kontroll av elinstallation _. Kontroll av oljenivå / ev oljeläckage _. Kontroll av manövrering, tätning till / från _. Kontroll av nivåstopp _. Kontroll av autoåtergång _ 8. Kontroll av tilläggsautomatik _

10 EGförsäkran om överensstämmelse enligt produktstandard EN för industriportar, bilaga IIA Novoferm Nederland BV Industrieweg 9 8 CA Waardenburg Nederländerna Intygar härmed att Novoferm Takskjutport av typen Thermo och Novolux överensstämmer med gällande föreskrifter i : Byggproduktdirektivet 89//EG Maskindirektivet //EG Lågspänningsdirektivet /9/EG EMCdirektivet /8/EG Följande harmoniserade standard har tillämpats: ENIndustriportarProduktstandard Överensstämmelsen kontrollerades av: RWTÜV Systems GmbH Notifed Body Langemarckstraße D Essen Waardenburg, Nederländerna, november underskrift: F.W. Rieder Undertecknad är Verkställande Direktör på Novoferm Nederland BV Vi intygar att tillverkarens anvisningar har följts. installationsföretag: ort: datum: underskrift: produktionsnummer: Vid en för oss okänd ändring på denna produkt, förlorar denna försäkran sin validitet. Denna monterings,drifts och underhållsinstruktion ska sparas under hela användningstiden!

11 EGförsäkran om överensstämmelse enligt Maskindirektivet //EG Novoferm Nederland BV Industrieweg 9 8 CA Waardenburg Nederländerna Intygar härmed att Novo Dock L, Li, Li, Li, Li överensstämmer med gällande föreskrifter i : Byggproduktdirektivet 89//EG Maskindirektivet //EG Lågspänningsdirektivet /9/EG EMCdirektivet /8/EG. Följande harmoniserade standarder har tillämpats: EN98 lastbryggor ENISO: ENISO: EN9 EN: Waardenburg, Nederländerna, november underskrift: F. W. Rieder Undertecknad är Verkställande Direktör på Novoferm Nederland BV Vi intygar att tillverkarens anvisningar har följts. installationsföretag : ort: datum: underskrift: produktionsnummer: Vid en för oss okänd ändring på denna produkt, förlorar denna försäkran sin validitet. Denna monterings,drifts och underhållsinstruktion ska sparas under hela användningstiden!

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (utan manövermodul)

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (utan manövermodul) Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (utan manövermodul) Driftinstruktion Montage, handhavande, idrifttagning Innehållsförteckning SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Läs först driftinstruktionen!

Läs mer

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Driftinstruktion Montering, handhavande, idrifttagning Innehållsförteckning AM 01.1/AM 02.1 Läs först driftinstruktionen!

Läs mer

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) med manövermodul AUMATIC AC 01.2 Non-Intrusive

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) med manövermodul AUMATIC AC 01.2 Non-Intrusive Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) med manövermodul AUMATIC Styrning Parallell Profibus DP Modbus Driftinstruktion Montering, handhavande, idrifttagning Innehållsförteckning

Läs mer

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 420 V, DA 420 V EXT DA 424 V, DA 424 V EXT sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor

Läs mer

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och

Läs mer

Bruksanvisning. Maestro 16 / 24 SW. Läs den noga innan idrifttagningen! Bevara bruksanvisningen! Art.: 80430711 sv Utgåva: 02/2014

Bruksanvisning. Maestro 16 / 24 SW. Läs den noga innan idrifttagningen! Bevara bruksanvisningen! Art.: 80430711 sv Utgåva: 02/2014 Bruksanvisning Maestro 16 / 24 SW Art.: 80430711 sv Utgåva: 02/2014 Läs den noga innan idrifttagningen! Bevara bruksanvisningen! EG-försäkran om överensstämmelse utbytbar utrustning (Direktiv 2006/42/EG)

Läs mer

. LOGO! Manual _---------------------------------------------------------------------------------------------------

. LOGO! Manual _--------------------------------------------------------------------------------------------------- Välkommen till LOGO! Bäste kund, Tack för att du valde LOGO!. Vi gratulerar till ditt beslut. I LOGO! finns en logikmodul som uppfyller de stränga kvalitetskraven i ISO 9001. LOGO! är universell i sin

Läs mer

Beépítési és üzemeltetési utasítás US. Instrukcja monta u i obs ugi F. Návod k montá i a obsluze E. Montavimo ir naudojimo instrukcija NL

Beépítési és üzemeltetési utasítás US. Instrukcja monta u i obs ugi F. Návod k montá i a obsluze E. Montavimo ir naudojimo instrukcija NL Wilo-EMU KS / KS Ex D Einbau- und Betriebsanleitung HU Beépítési és üzemeltetési utasítás US Installation and operating instructions PL Instrukcja monta u i obs ugi F Notice de montage et de mise en service

Läs mer

Instruktionsboken Husbilen Van Exclusive, Toskana Exclusive och Sphinx. Version 08/2011

Instruktionsboken Husbilen Van Exclusive, Toskana Exclusive och Sphinx. Version 08/2011 Instruktionsboken Husbilen Van Exclusive, Toskana Exclusive och Sphinx S Version 08/2011 Inledning Bäste husbilsägare, Vi gratulerar dig till köpet av din nya husbil från HOBBY. Det förtroende du ger oss

Läs mer

SIDOOR. Hissdörrdrift AT40. Bruksanvisning 01/2012. Produkter för specifika krav. Answers for industry.

SIDOOR. Hissdörrdrift AT40. Bruksanvisning 01/2012. Produkter för specifika krav. Answers for industry. SIDOOR Bruksanvisning 01/2012 Produkter för specifika krav Answers for industry. Produkter för specifika krav SIDOOR Kompakt bruksanvisning Juridisk information Varningskoncept Denna handbok innehåller

Läs mer

Manual Ulma Basic 25 kw

Manual Ulma Basic 25 kw Manual Ulma Basic 25 kw 1 Kapitel Innehållsförteckning Sida 1. Information 3 2. Beskrivning 4 3. Installation 4 4. Elinstallation 9 5. Uppstart & Inställningar 10 6 Kontrollpanel & Bränslematning 10 7.

Läs mer

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6 Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6 Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning helt för att uppnå bästa prestanda och säkerställa år av problemfri användning.

Läs mer

Bruksanvisning. Manöverdon. Bernard

Bruksanvisning. Manöverdon. Bernard 1. Säkerhetsinformation Den här enheten överensstämmer med gällande säkerhetsstandarder. Installation, underhåll och användning av manöverdonet ska göras av kvalificerad och utbildad personal. Läs noggrant

Läs mer

Runner 16 Användarmanual

Runner 16 Användarmanual Runner 16 Användarmanual V6 Safety Line Security AB Tel: + 46 31 65 22 85 ADI Alarmsystem Svenska AB Tel: + 46 8 410 113 50 50085351b12e.doc Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

BRUKSANVISNING 2013. 125 Duke EU 200 Duke EU 200 Duke MAL. Art.nr 3211963sv

BRUKSANVISNING 2013. 125 Duke EU 200 Duke EU 200 Duke MAL. Art.nr 3211963sv BRUKSANVISNING 2013 125 Duke EU 200 Duke EU 200 Duke MAL Art.nr 3211963sv KÄRA KTM-KUND 1 KÄRA KTM-KUND Vi gratulerar dig till ditt köp av en KTM motorcykel. Du äger nu en modern, sportig motorcykel som

Läs mer

FGC 211. Installations- och användarhandbok

FGC 211. Installations- och användarhandbok FGC 211 Installations- och användarhandbok Innehållsförteckning Innehållsförteckning Läs detta först... 3... 3 Inledning...3 Säkerhetsföreskrifter för ägare/driftsansvarig... 3 Garanti... 3 Symboler som

Läs mer

optimail 30 Frankeringsmaskin Användarhandbok MMI version

optimail 30 Frankeringsmaskin Användarhandbok MMI version optimail 30 MMI version Frankeringsmaskin Användarhandbok 2 optimail 30 display och tangentbord Display Multifunktionstangenter (Softkeys) Piltangenter Navigera Bläddra Höja / sänka värden Bekräfta inmatning

Läs mer

Installations- och driftsinstruktioner

Installations- och driftsinstruktioner Installations- och driftsinstruktioner Kondenserande gaspanna HR11 HR22 HR30 HR43 HR60 Var vänlig och läs igenom noga innan installation och service Version 1.00 20070427-JMA Vi förbehåller oss rätten

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 5877 WPS Edition 111. sv - NDS. Läs ovillkorligen bruksanvisningen

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 5877 WPS Edition 111. sv - NDS. Läs ovillkorligen bruksanvisningen Bruksanvisning Tvättmaskin W 5877 WPS Edition 111 Läs ovillkorligen bruksanvisningen sv - NDS innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen.

Läs mer

Innehållsförteckning Sida 1 Arbetsmiljöverkets inledning (Svensk anpassning) 3

Innehållsförteckning Sida 1 Arbetsmiljöverkets inledning (Svensk anpassning) 3 Bowlinganläggningar Detta är ett särtryck och översättning till svenska av den tyska informationsskriften Kegel- und Bowlinganlagen, 8689, med tillstånd från DGUV, Deutsche Gesetzliche Unfallsversicherung.

Läs mer

Instruktionsboken Husbilen VAN och Siesta. Version 08/2011

Instruktionsboken Husbilen VAN och Siesta. Version 08/2011 Instruktionsboken Husbilen VAN och Siesta S Version 08/2011 Inledning Bäste husbilsägare, Vi gratulerar dig till köpet av din nya husbil från HOBBY. Det förtroende du ger oss är vår sporre och vår skyldighet

Läs mer

Instruktionsbok Öppen tank DXOB med MTR40

Instruktionsbok Öppen tank DXOB med MTR40 Instruktionsbok Öppen tank DXOB med MTR40-0806 - Innehållsförteckning Öppna tankar, DX... 3 Säkerhetsföreskrifter... 3 Öppen tank DXOB med MTR40... 7 Allmän beskrivning... 7 Funktion... 7 Huvudfunktioner...

Läs mer

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK Wespot SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK SV Denna handbok utges av Optex utan garanti. Optex kan när som helst förbättra och ändra denna handbok på grund av typografiska fel,

Läs mer

TUNNELDISKMASKIN WD-11. Installations- och användarmanual

TUNNELDISKMASKIN WD-11. Installations- och användarmanual TUNNELDISKMASKIN WD-11 (originaldokumentation) Installations- och användarmanual S/N: Gäller från: 01. 01. 2012 Rev.: 2.0 WD-11 Rev. 1. Allmänt... 1 1.1 Symboler som används i handboken... 1 1.2 Symboler

Läs mer

Greenfire. Bruksanvisning. www.heta.d. Dansk Design Dansk Kvalitet Danska Produktionen

Greenfire. Bruksanvisning. www.heta.d. Dansk Design Dansk Kvalitet Danska Produktionen Greenfire Bruksanvisning Dansk Design Dansk Kvalitet Danska Produktionen www.heta.d k dk SE www.heta.dk se Bästa kund! Vi vill önska dig lycka till med din nya pelletskamin och vi är övertygade om att

Läs mer

TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR

TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning

Läs mer

SUPERINTEND VRE-08/16/32/64

SUPERINTEND VRE-08/16/32/64 SUPERINTEND VRE-08/16/32/64 Felströmsövervakningssystem (GFM) för jordade elektriska system med 8/16/32/64 mätpunkter Användarhandbok v2.00 (svenska rev.1d) Superintend VRE-08/16/32/64 användarhandbok

Läs mer

Instruktionsbok. Säkerhetssystem MGB-L1-...AR.-... / MGB-L2-...AR.-... och MGB-L1-...AP.-... / MGB-L2-...AP.-... fr. V2.2.1

Instruktionsbok. Säkerhetssystem MGB-L1-...AR.-... / MGB-L2-...AR.-... och MGB-L1-...AP.-... / MGB-L2-...AP.-... fr. V2.2.1 Instruktionsbok Säkerhetssystem MGB-L1-...AR.-... / MGB-L2-...AR.-... och MGB-L1-...AP.-... / MGB-L2-...AP.-... fr. V2.2.1 More than safety. Innehåll 1 Till denna instruktionsbok 3 1.1 Giltighet 3 1.2

Läs mer