Allmän information. VARNING! HOTANDE FARA Den här symbolen kännetecknar information, som kan leda till allvarliga personskador om de inte beaktas.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Allmän information. VARNING! HOTANDE FARA Den här symbolen kännetecknar information, som kan leda till allvarliga personskador om de inte beaktas."

Transkript

1 WN 98 9/ HAD MS V/V Software Release R. Innehållsförteckning Allmän information Säkerhetsinformation Symbolförklaring Arbetssäkerhet Faror som kan uppstå från produkten Säkerhetsrelevanta bestämmelser Reservdelar Förpackning Tekniska data Installation, programmera styringen Driftinstruktion / Funktionsbeskrivning Underhåll / Kontroll Feldiagnos Kontrollbok AUTO RETURN Förändringar och ombyggnader av produkten Typskylt Kontroll av portanläggningen Kontroll och underhållsbevis för portanläggningen Kontrollista till portanläggningen EGförsäkran om överensstämmelse Allmän information Säkerhetsinformation Innan några arbete påbörjas med denna produkt ska driftsinstruktioner, i synnerhet säkerthetsinformationen, läsas igenom grundligt. Det kan uppstå fara om produkten inte används på ett fackmannamässigt sätt, om den används felaktigt eller inte enligt föreskrift. Vid skador, som uppstår på grund av att den här instruktionen inte beaktas, upphör tillverkarens garanti att gälla. Symbolförklaring! VARNING! HOTANDE FARA Den här symbolen kännetecknar information, som kan leda till allvarliga personskador om de inte beaktas. VARNING! FARAFÖR ELEKTRISK STRÖM De arbeten som skall utföras får endast genomföras av en elektriker. Den här symbolen kännetecknar information som om den inte beaktas, kan leda till felaktiga funktioner och / eller till att drivningen slutar att fungerar. Hänvisning till text och bild Arbetssäkerhet Om den angivna säkerhetsinformationen och anvisningarna i den här driftsinstruktionen följs noga kan person och sakskador, under arbetet med och vid dem här produkten, undvikas. Tekniska data Om man inte iakttar den angivna säkerhetsinformationen och anvisningarna i den här driftsinstruktio Mått hus Höjd x bredd x djup nen samt de olycksförebyggande bestämmelserna och allmänna säkerhetsbestämmelserna som gäller för användningsområdet, är alla ansvars och skadeståndsanspråk gentemot tillverkaren och dennes representanter uteslutna. Försörjningsspänning Faror som kan uppstå från produkten Produkten har genomgått en riskanalys. Produktens Styrspänning konstruktion och utförande, som är baserade på den Motoreffekt här analysen, motsvarar dagens aktuella teknik. Hydraulmotor Produkten är driftsäker när den används enligt Portdrivning användningssyftet. Dock kvarstår alltid vissa risker! Produkten arbetar med en hög elektrisk spänning. Innan man påbörjar några arbeten vid elektriska anläggningar skall följande noga beaktas:. Frikoppla. Säkra mot återtillkoppling. Säkerställ att strömmen är frånkopplad Säkerhetsrelevanta bestämmelser Vid installation, idrifttagande, underhåll och kontroll av styrningen måste man iaktta de bestämmelser som gäller på platsen! Följande bestämmelser måste beaktas: Europeiska normer DIN EN 98 Säkerhetskrav för lastbryggor DIN EN Kontrollförfarande Användningssäkerhet för elektriskt aktiverade portar DIN EN Krav Användningssäkerhet för elektriskt aktiverade portar DIN EN 98 Krav och kontrollförfaranden Skyddsanordningar för elektriskt aktiverade portar Dessutom måste informationen i de uppförda normerna beaktas. VDEbestämmelser DIN EN 8 Maskinsäkerhet NÖDSTOPPanordning, funktionella aspekter Utformningsdirektiv DIN EN / VDE Elektriska anläggningar med elektriska driftmedel DIN EN / VDE Säkerhet för elektriska apparater för privat bruk och för liknande syften Reservdelar Använd uteslutande original reservdelar och sådant tillbehör som har auktoriserats av tillverkaren, så att användarnas säkerhet förblir garanterad. Förändringar och ombyggnader av produkten I syfte att undvika faror samt säkra optimal prestanda är det förbjudet att genomföra ändringar eller tillbyggnads och ombyggnader av produkten, som inte uttryckligen har godkänts av tillverkaren. Typskylt Typskylten är placerad på sidan av motorhuvudet. De angivna anslutningsvärdena skall beaktas. Förpackning Bortforsling av förpackningsmaterialet skall alltid ske miljövänligt och med beaktande av de på platsen gällande deponireglerna. x x mm Montering Lodrät Antal kabelgenomföringar () x M, x M, x M Vutsnitt x V AC x V AC V DC max., kw max., kw Skyddsklass IP Drifttemperatur C till + C Denna monterings,drifts och underhållsinstruktion ska sparas under hela användningstiden!

2 Installation Erforderliga verktyg Montering av styrningen Öppna fronten till styrningen Anslutningar Beteckning: J Start / impulsingång (ÖPPEN / STOPP / STÄNGD) J Säkerhetsfotocell eller trådar J Tillslutningskant O / 8K / DW J J J Nödstopp, slaklinebrytare, lås Gränslägesbrytare viloläge Hjulstopp J Nyckelströmbrytare / Dragkontakt 9 Digitala gränsläge motorkabel J Anslutning av ytterligare styrningar J Anslutning radiomottagare J Antenn J Kodlås J Kommunikationsgränssnitt X Nätanslutning X Nätutgång L, N (W / V) X Skyddsledarkontakt X X X Hydraulaggregat Potentialfri reläutgång, relä portstatus Potentialfri reläutgång, relä portstatus X X8 Motorenhet Hydraulventiler och sensorer Nätanslutning Styrningen är förberedd för att kopplas med en CEEstickpropp Aoch ca. m kabel enligt a. Felaktig anslutning av nätspänningen kan leda till defekter i styrningen. Ta hänsyn till det roterande fältet.! Huvudbrytare En huvudbrytare har installerats för allpoligt avskiljande av nätspänningen. Vid reparations och skötselarbeten ska huvudbrytaren säkras mot obehörig eller oavsiktlig tillkoppling. Anslutning hydraulmotor Ventilanslutning Vid sidan av ventilanslutningen kan man ansluta en sensor och en gränslägesbrytare för funktionen automatisk återgång. Nödstoppknapp Avlägsna bryggan och tryck på nödstoppknappen. Vid avbrott stannar lastbryggan, inget flytläge. Sensor viloläge Krävs vid kombidrift med parallell låsning (meny =). Porten kan bara stängas i viloläget. br brun bk svart bl blå 8 Hjulstopp Anslutningsmöjligheter för en hjulstoppsensor. Val meny =. Lastbryggan kan endast lyftas och köras ut vid ett positionerat hjulstopp. br brun gr grå bk svart 9 Anslutning nyckelströmbrytare / dragkontakt Om man använder en nyckelströmbrytare / dragbrytareskall man i meny välja önskad funktion. Reläutgång växelkontakter: V AC / A eller V DC / A. Vutgång X8: max. ma Val av Reläfunktion: meny och Motoranslutning Anslut motorn utifrån befintlig nätspänning. Jämför även med bild. Motoranslutningskabel Anslutningskabeln är förberedd för motor och digital gränsställare DES plugga in. Anslutning impulsstyrning Om porten ska öppnas och stängas med hjälp av en knapp (UppStoppNer) så ska du välja följande: b ställ in värdet i meny eller också väljer du d meny, fabriksinställning Anslutning fotocell I meny ställs fotocellen in på motsvarande sätt. a Trådfotocell LS Stängningskörningen får inte störas. Då kan en felaktig position registreras. b trådfotocell LS c RLK9 fotocell reflektor Om man i menyn har valt en fotocell monterad I karmen, genomför styrningen vid den följande körningen i riktning STÄNGD en inlärningskörning för identifiering av positionen. Anslutning av bottenlist Vid impulsdrift STÄNGD skall en säkerhetsbottenlist anslutas. Välj motsvarande i meny. a b c d Optosensor Elektrisk säkerhetsbottenlist med 8, Kohm motstånd elektrisk stängningskantsäkring 8K i seriekoppling med brytaren för slaklinan och gångdörren DWkontakt 8, Kohm motstånd Radiofjärrstyrning Anslut mottagarmodul (option) på J och lär in Anslut meny eller i handsändaren. Programmera styrningen Överström hydraulmotor (meny ) Om det inställda strömvärdet överskrids kopplar styrningen från pumpen. Visning av det verkliga värdet Lyft lastbryggan tills tryckavlastningsventilen sätter igång. Tryck nu in den ovala knappen i meny i fem sekunder. Värdet för motorströmmen kommer nu att visas. Se till att det inställda värdet är större än det som visas. Automatiktid (Meny ) Lastbryggan lyfts upp under den inställda tiden efter att Returnknappen har tryckts ned. Lastbryggan sjunker sedan ned och hamnar i viloläget. Driftmöjligheter lastbryggaport För den första idrifttagningen är styrningen i meny = inställd på driften lastbrygga. När porten tas i drift ska motsvarande funktion ställas in.! Se till att porten och lastbryggan inte kan skada varandra. Korrektur av eftersläpningssträckan (Meny ) Utjämnar förändringar av STÄNGD positionen, som härstammar från temperatur, drivningens inkörning o.s.v. Golvanpassning (Meny ) Utjämnar förändringar i positionen STÄNGD, som uppstår genom en förlängning av linan respektive genom en höjning av golvet. Ställ först in den exakta positionen STÄNGD, ställ därefter in meny. I inställningarna, och anpassas de inlärda lägena från meny, och på motsvarande sätt. Identifiering av fjäderbrott (meny ) För att identifiera ett fjäderbrott kan man göra en inställning i meny. Vid ett överskridande av inmatat värde indikeras fel E. Efter ett fjäderbyte ska portens gränslägen ställas in på nytt. Inmatningsvärde för Automatik 9./. = U x portbladsvikt fördelat per fjäder / kg Exempel: U = 8 varv för att öppna porten. Portbladsvikt = kg, vid fjädrar bär varje fjäder kg. koppling kan då ske vid tex kg. Inmatningsvärdet blir då = 8 x kg / kg =! Inställningen krävs för port med frånkoppling, annars måste man ansluta fjäderbrottsskydd. Kontroll av fjäderbalansering Kör en öppnings respektive stängningscykel, låt porten stanna i stängt läge. Välj meny, håll knappen intryckt i sekunder. Balanseringsvärdet visas I displayen: = Fullt utbalanserad port (ungefärligt värde) till 9 = fjädrarna är spända hårdare än, dvs porten strävar uppåt. till 99 = fjädrarna är spända lösare än, dvs porten strävar neråt Hur många kilo utbalanseringen avviker uppåt eller nedåt från fullt utbalanserad port beräknas enligt följande: indikeringsvärde i meny X kg (avser 9. motorn= std GFA) / antal varv som trumman går för att öppna porten. Exempel: antal varv = 8, indikeringsvärde i meny =, ger X / 8 = kg för hårt spänd fjäder. Resultaten är endast cirka värden. För exakta resultat krävs en kraftmätningskörning Programmeringen är menystyrd. Utför samtliga inställningar enligt mallen. Öppningskraftsbegränsning (meny 8) Om inställningarna är skyddade visas ett L i För att porten ska ha kraftbegränsning i displayen och tillgången till menyn är låst. För att öppningscykeln görs en inställning under meny 8. öppna menyn måste en frigivningssignal ges med IRfjärrkontrollen. Beräkning av detta inmatningsvärde = antal varv som trumman går för att öppna porten X kg (avser 9. motorn= std GFA) / önskad begränsningsvikt. Denna monterings,drifts och underhållsinstruktion ska sparas under hela användningstiden! Exempel: antal varv vid öppning = 8, önskad kraftbegränsning kg, motorn GFA 9. (std GFA) = kg ger 8 X / = 8, dvs inmatningsvärdet vid kraftbegränsning kg för GFA std motor 9. är lika med antalet varv vid öppningscykeln. Om kraftbegränsningen överskrids visas F i displayen. Då kan porten endast köras via hålldon, efter åtgärdat fel kan porten manövreras via impuls igen. När kraften uppåt överstiger inställt värde, t ex kg, stannar porten dock först efter att en viss sträcka gått tex, meter beroende på portens höjd och var porten stannar. En öppningscykel är indelad i sekvenser och om tex en, meter hög port öppnas stannar den efter,m/=, meter. Resultaten är endast cirka värden. För exakta resultat krävs en kraftmätningskörning. Kraftmätningskörning / Test Detta är ett praktisk test av kraftbegränsning, för att kontrollera att rätt inmatningsvärde angetts enl

3 beräkningar i föregående stycke (meny 8). Stäng porten. När du har matat in värdet 99 i meny 8 genomför styrningen en kraftmätningskörning, därefter: ) Fäst en testvikt tex kg på porten, öppna och stäng porten. ) Därefter visas värdet som importeras såsom kraftbegränsningsvärde. Detta värde kan ändras (halverat värde = halva kraften) ) Ta bort testvikten och kör en öppningsoch stängningscykel igen. Tid som motorn är ansluten (meny 9) Den inställda inkopplingstiden förhindrar att drivmotorn blir för varm och undviker så eventuella skador.! Om du använder automatiken. med plastväxel ska inkopplingstiden ställas in på (~) eller på (WS, ~). RWAfunktion (RVA rökvärmeavgaser) Ställ in respektive portläge i meny. Anslut brandlarmsystemet till J och ställ i meny in värdet. Externa styrningar / impulsgivare (meny ) Ingång J. har använts för impulsgivning STÄNGD, ingång J. har använts för impulsgivning ÖPPEN. Man måste alltid kunna se porten från platsen där den manövreras. Ingångarna används för impulsgivning ÖPPEN Stopp STÄNGD, J.. för en ½ portöppning, J. för en hel portöppning. Programmering av handsändaren Varje handsändare måste läras in separat. Det är möjligt att lära in radiokoder. Följande funktioner kan läras in: KeeLoq, Bit Multibit. Den första koden fastställer typen. Välja styrningstyp (meny 9) I meny 9 kan man välja olika styrningstyper. Respektive inställningar återfinns i de extra blad som bifogas. Startimpuls (meny ) Gå till menyn och aktivera handsändarens knapp för startfunktionen. När koden har lärts in blinkar punktindikeringen på displayen fem gånger. Ljusfunktion (meny ) Gå till menyn och aktivera handsändarens knapp för ljusfunktionen. När koden har lärts in blinkar punktindikeringen fem gånger. Radera radiokoder (meny ) För att radera alla inlärda koder i menyn tryck på den ovala knappen under sex sekunder. DUfunktioner (huvudmeny ) Vid den första idrifttagningen ska styrningen nollställas på fabriksinställningarna i meny 99. Funktionen Öppningskraftbegränsning i DU kan du välja i meny 8: Värde =, kraftbegränsning Av Värde = 99, kraftbegränsningen är aktiverad! För att skydda motorn mot överhettning ska inkopplingstiden ställas in på värdet i meny 9. Driftinstruktion / Funktionsbeskrivning Drift av lastbryggan I det här kapitlet beskrivs lastbryggans fullständiga drift. För att kunna arbeta säkert med produkten är det absolut nödvändigt att följa följande anvisningarna gällande säkerhet och risker. Alla som ska använda lastbryggan måste först få instruktioner. Operatören måste se till att alla personer har förstått instruktionerna. Personalen måste noggrant läsa bruksoch användaranvisningen och måste ha förstått all information. Endast personer över 8 år och som har utbildning får lov att använda anordningen på egen hand.. Var uppmärksam på lastbryggans rörelser!. När lastbryggan lyfts och sänks får inga personer vistas inom röresleområdet för lastbryggan.. Under lastning måste huvudbrytaren alltid stå på läget I. I lastdrift följer lastbryggan annars inte lastbilens vertikala rörelser.. Vid nödsituationer ska du ställa in den gulröda huvudbrytaren på. Varje rörelse från lastbryggan avbryts om du: a) aktiverar huvudbrytaren eller b) slår av strömtillförseln eller c) aktiverar nödstoppknappen. Lastningen måste avbrytas. Se återstartspärren.. Innan den dagliga idrifttagningen måste lastbryggan av säkerhetsskäl genomgå en okulär besiktning: Om du inte upptäcker några fel kan du ta lastbryggan i drift. Ställ in huvudbrytaren och tryck snabbt på Lyftknappen. Lastbryggan är nu klar att användas. Autoknapp Genom att trycka snabbt på AUTOknappen förs lastbryggan automatiskt tillbaka till viloläget och porten stängs sedan automatiskt utan knapptryck (endast möjligt i impulsdrift öppna/stäng). Automatisk återkörning (tillval) Efter att lastbilen har kört iväg körs lastbryggan automatiskt tillbaka till viloläget och porten stängs. Den här funktionen är bara möjlig i kombination med motsvarande sensorer. I tillägg måste en optisk och akustisk signal installeras. Belysning och / eller förvarningsljus (tillval) Styrningen har reläutgångar som man kan koppla till lastlampan och/eller en röd/grönlampa med (Meny och ). Lastlampa (tillval) När porten når öppet läge (Portöppensensor) tänds lastlampan. Så snart porten lämnar det öppna läget släcks lastlampan. Säkerhetshjulstopp (tillval) Endast när hjulstoppet är placerat bakom lastbilens hjul kan lastbryggan lyftas och köras ut. Funktion Nyckelströmbrytare (option) Styrningen är utrustad med en ingång för en nyckelströmbrytare. Med denna är det möjligt, att aktivera följande funktioner: Impulsgivare UppStoppNer Styrningens manöverfält spärras Alla externa manöverelement spärras Styrningens manöverfält och alla externa manöverelement spärras Under sekunder är styrningens m a n ö v e r f ä l t o c h a l l a e x t e r n a manöverelement aktiva Omkoppling av driftarten till Impuls Öppen / Dödman Stängd Ingång J för impulsgivare med kopplingsföljd /STOPPNER RWAfunktion (RVA rökvärmeavgaser) Ställ in respektive portläge i meny. Anslut brandlarmsystemet till J och ställ i meny in värdet. Styrningen möjliggör olika driftarter: Dödman Öppen / Dödman Stängd Genom att hålla knapp intryckt, startar portens rörelse i riktning mot Öppen tills man har nått positionen Öppen för porten eller tills portens rörelse stoppas genom att man släpper knappen. Porten stängs genom att man ständigt trycker på knapp (Dödman funktion), tills man har nått portens position. Om man släpper knappen medan porten håller på att stängas, stoppas porten omedelbart. Lyft Impuls Öppen / Dödman Stängd När du håller knappen intryckt lyfts lastbryggan. Genom att trycka kort på knappen eller genom externa Samtidigt fälls klaffläppen ut i lastbryggans övre arbetsområde. Efter att du har släppt upp knappen impulsgivare startar portens rörelse i riktning mot Öppen, tills portens slutposition Öppen har nåtts eller stoppas sänks lastbryggan automatiskt. genom att man tryckt på knappen Öppen. Om man trycker på knappen igen, fortsätts öppningsrörelsen. Flytläge Porten stängs genom att man ständigt trycker på Efter att du har släppt upp Lyftknappen sjunker knappen (Dödman funktion), tills portens slutposition lastbryggan ned mot lastbilens släp och befinner sig i har nåtts. Om man släpper knappen medan porten flytläget. Lastbryggan följer lastbilens vertikala håller på att stängas, stoppas den omedelbart. rörelser. Impuls Öppen / Impuls Stängd Återstartspärr! Om man aktiverar knapp under en kort stund eller Efter att huvudbrytaren eller nödstoppknappen har slagits på igen är återstartspärren aktiv och den gula genom externa impulsgivare startas portens rörelse i riktning mot Öppen tills slutpositionen Öppen har varningsindikeringen blinkar i displayen. nåtts eller stoppas genom knappen. Om man aktiverar knappen under en kort stund startas Det är då förbjudet att beträda portens rörelse i riktning mot Stängd tills slutpositionen Stängd har nåtts. Den här driftarten lastbryggan. kräver att man installerar en säkerhetsbottenlist och fotocell (Meny ). Return / försätt lastbryggan i viloläge När säkringen av tillslutningskanten utlöses stoppas När lastningen har avslutats kan du genom att trycka stängningsrörelsen och riktningen reverserar. på knappen RETURN försätta lastbryggan i viloläget Bottenkantsäkring och fotocell är ej i funktion vid igen. Lastbryggan höjs och sänks sedan av sig själv öppningsrörelsen. Vid en defekt kan man stänga till lastrampens höjd utan att knappen trycks in. porten med hjälp av. Portdrift Inlärning av radio handsändare (option) Knapp: Start Första impulssändningen: Drivningen startar och kör porten till den inställda slutpositionen ÖPPEN eller STÄNGD. Impulssändning under körningen: Porten stoppas. Förnyad impuls: Porten körs vidare i motsatt riktning. Knapp: Ljusfunktion Vid ljusfunktionen rör det sig om ett fast ljus, som kan kopplas oberoende av portens rörelse Till /. Underhåll / Kontroll Denna monterings,drifts och underhållsinstruktion ska sparas under hela användningstiden! För din egen säkerhet rekommenderar vi att du noga beaktar serviceindikeringen. Serviceindikeringen Om det föreligger ett behov av att kontrollera styrningen tänds serviceindikeringen. Informera en fackfirma.

4 Programöversikt 9 Meny Item Enter Exit x Nr. Grundeinstellungen Grundinställningar Ladebrücke lastbrygga Vädertätning * 8 9 * 8 9 * Överström motorpump, A, A, A,8 A, A, A, A, A,8 A, A 8, A 8, A 9, A Automatiktid s s s 9 s s s s s s s Hjulstopp Utan hjulstopp Med hjulstopp Driftmöjligheter Parallell låsning port lastbrygga Utan förregling lastbrygga Låsning port lastbrygga utan sensor Låsning lastbrygga när dörren inte är öppen Endast drift för lastbrygga Endast portdrift Vädertätning Uppblåsbar vädertätning Fördröjningstid för slutposition stängd = s ; = s ; = s ; = s ; = s = s ; = s; = s; 8 = s 9 = s ; = s ; = s ; = s Fördröjningstid för portöppning = s ; = s ; = s ; = s ; = s = s ; = s; = s; 8 = s 9 = s ; = s ; = s ; = s Nr. Grundinställningar port Utvidgade inställningar port Menü Menypunkt Inmatning Punkt Val Menypunkt Inmatning Val * * 99 * * Inställning av portens övre slutposition Riktningsändring (tryck under fem sekunder) Inställning av portens nedre slutposition Fininställning av den övre slutpositionen... 8mm lägre... 8mm högre Fininställning av den nedre slutpositionen... 8mm lägre... 8mm högre Val av tillslutningskant Mätvärdesindikering (tryck under fem sekunder) Optosensor O Elektrisk bottenlist 8K Pneumatisk list med självtest Elektrisk bottenlist 8K med slaklinebrytare Val av fotocell Utan fotocell tråds fotocell Ls tråds fotocell LS, Reflektionsfotocell Fotocell LS i karmen F otocell LS, Reflektionsfotocell i karmen ledare fotocell med stoppfunktion i UPP ledare fotocell med stoppfunktion i UPP Korrigering förgränsläge tillslutningskant... mm lägre... mm högre Val av driftart Dödman Öppen / Dödman Stängd Impuls Öppen / Dödman Stängd Impuls Öppen / Impuls Stängd Reaktion säkring tillslutningskant Hel reversering Delreversering Korrektur eftersläpningssträcka Till Anpassning till underlag Portstopp före ändläge genom stängningkant Aktiverad för cykler Aktiverad för cykler obegränsat aktiv * Fabriksinställning

5 Programöversikt 9 Meny Item Enter Exit x Nr. Diverse inställningar Utvidgade inställningar port Menypunkt Inmatning Val Meny Inmatning Punkt Val Portstatusrelä X Meddelande port STÄNGD M eddelande port ÖPPEN / Lastningslampa minuters garageljus minuters garageljus Handsändare TILL / FRÅN Automatisk återgång Signal för automatisk återgång Portstatusrelä X Meddelande port STÄNGD Meddelande port ÖPPEN Rött ljus utan förvarningstid sekunders förvarningstid innan porten går ner sekunders förvarningstid innan porten går upp och ner Identifiering av fjäderbrott Indikering fjäderbalansering (tryck under fem sekunder) Inmatning fjäderkraft Öppningsgränskraft Inmatning frånkopplingskraft Genomför en viktmätningskörning med kontrollvikt Motorns inkopplingstid Utan begränsning Växelmotor. Min / % Växelmotor. WS Min / % Växelmotor 9., 9., 9, Min / % Växelmotor 9, WS Min / % Växelmotor. DU Min / % Växelmotor. Min / % Funktion nyckelströmbrytare (J) Impulsgivare UppNer Spärra manöverrutan Spärra externa manöverelement Spärra manöverrutan och externa betjäningselement Aktivera manöverelementen under sekunder Omkoppling till dödman NER Impuls UPPSTOPPNER Impuls för RWA (RVA) (inställning i meny ) Funktion externa impulsgivare J knappstyrning Öppen Stopp Stängtfunktion (J. /, J. hel öppning) Nr. Diverse Radio inställningar Duinställningar 8 Inmatning styrningsadress,,,, Plugin modul Aktiveringsprofiler, se plugin modul Kompletteringsstyrning Aktiveringsprofiler se kompletterande styrning Portinställning för RWA (RVA) läge Programmera in handsändare startknapp Programmera in handsändaren ljusknapp Radera radiokoder (tryck under fem sekunder) Öppningshastighet Varvtal i antal varv/min. Stängningshastighet Varvtal i antal varv/min. Högre stängningshastighet Varvtal i antal varv/min. Portinställning brytpunkt [] på [] Accelerationshastighet Upp x, sec. Accelerationshastighet Ner x, sec. Bromstid Upp x, sec. Bromstid Ner x, sec. * Fabriksinställning

6 Programöversikt 9 Meny Item Enter Exit x Nr. 9 Servicemeny Menypunkt Inmatning * 8 9* Val Val av serviceintervaller port Ingen serviceintervall cykler cykler 8 cykler cykler cykler cykler cykler cykler cykler cykler cykler cykler Utmatning cykelräknare port cykler Val av serviceintervaller lastbryggan cykler cykler cykler cykler cykler cykler cykler cykler cykler cykler cykler cykler Utmatning cykelräknare lastbryggan cykler Val av serviceintervaller vädertätning cykler cykler cykler cykler cykler cykler cykler cykler cykler cykler cykler cykler Utmatning cykelräknare vädertätning cykler Utmatning räkneverk för antalet drifttimmar timmar Utmatning felminne timmar felkod Utmatning programvaruversion seriennr. datum Återställa inställningen från fabriken(tryck under fem sek.) * Fabriksinställning

7 Feldiagnos Fel Tillstånd Diagnos / åtgärd E Porten varken öppnas eller stängs Slaklinebrytaren har utlösts. E Porten reverserad / stängs inte Tillslutningskanten har utlösts. Kontrollera menyinställning []. E Porten reverserad / stängs inte Fotocellen har utlösts. Kontrollera menyinställning []. E8 E9 E Porten varken öppnas eller stängs Externa säkerhetsanordningar (Nödstopp. Slaklina, gångdörr, termoskydd) har aktiverats. Kontrollera. Porten varken öppnas eller stängs Ingen inlärning av portens gränslägen. Inlärning av portens gränslägen Meny [] []. Meny inställd på Öppna och stäng porten helt, så att fotocellens position bestäms. F Porten/lastbryggan rör sig inte Fel nätspänning, kontrollera strömriktning och byt strömriktning (fasföljd). F F F F F F Porten varken öppnas eller stängs Den hydrauliska motorn stängs av Det har uppträtt ett fel vid den automatiska testningen. Byt styrning Det har uppträtt ett fel vid den automatiska testningen. Byt styrning Det har uppträtt ett fel vid den automatiska testningen. Byt styrning Kontrollera spänning till spolen i ventilen. Test av fotocellen har misslyckats. Kontrollera fotocellen. F Portens ändläge uppnås inte. Justera i meny /. Motorn är blockerad. Kontrollera portmekanismen/kontrollera motorns anslutningskabel. Motorn roterar åt fel håll Porten körs endast med Dödman till positionen Stängd Porten varken öppnas eller stängs Porten varken öppnas eller stängs Porten stoppades under ÖPPEN körningen Fel i spänningsförsörjningen. Kontrollera anslutningen på nätsidan. Nätfaserna har förväxlats, korrigera eller gör en ny inställning. Knapp aktiverad. Ständig impuls registrerad. Kontrollera extern ordergivare (J). Fjäderbrottidentifieringen har reagerat. Kontrollera fjädrarna och byt ut dem vid behov. Efter fjäderbyte ska portens ändlägen ställas in på nytt. Öppningskraftbegränsningen har reagerat. Porten körs endast med dödmans grepp. Åtgärda problemet med att porten är svårrörlig eller blockerad. Kontrollera fjädrarna. Åtgärda orsaken för att kraften har överskridits och kör sedan upp porten och därefter ner igen. F Porten varken öppnas eller stängs Inkopplingstiden har överskridits. Vänta och låt motorn svalna. F Porten varken öppnas eller stängs Varvtalsövervakningen har slagit till. Byt ut DUmotorn. F Kompletteringsstyrning V bortfall. Kontrollera anslutningarna på kompletteringsstyrningen. F Kompletteringsstyrning Fel vid självtest. Byt ut kompletteringsstyrningen. F Kompletteringsstyrning Ingen anslutning. Det har uppträtt ett fel vid den automatiska testningen. Byt styrning Tillslutningskanten felaktig. Kontrollera spänningen (J. J. >V). V spänningsförsörjningen har bortfallit. Kontrollera anslutningarna. F9 Den hydrauliska motorn stängs av Motorpumpens elektriska kontroll har utlösts. F Porten stoppas kort efter startorder F Kortslutning i ventil Störning i styrningens elektronik. Byt ut styrningen. F Avbrott i ventil Kontrollera spänning till spolen i ventilen. F Ingen respons från lastbryggan Fel i hydraulmotorn F9 F F F Porten körs endast med Dödman till positionen Stängd Porten körs endast med Dödman till positionen stängd Driftavbrott under en kort tid Vid test av tillslutningskanten har positionen Stängd misslyckats. Kontrollera säkringen av tillslutningskanten. Körtidsbegränsning av portdrivningen. Låt drivningen svalna under ca minuter. Gränsläget har överskridits och motorns driftsstop har aktiverats. Driftsfel eller defekt tryckknapp. F på startkommando Portens ändlägen är defekta. Kontrollera ändlägena och om möjligt omprogrammera. F F F F8 F9 F F F F på startorder på startorder Ingen förbindelse med DES. Kontrollera motoranslutningskabeln och DES. Intern test av folieknappsats felaktig. Byt ut folieknappsatsen. Intern test av externa knappar / strömbrytare har misslyckats. Impulsen hoppar tillbaka till styrningen. Kontrollera styrningen, säkerhetslisterna och fotocellen. L Den auktoriserade återförsäljaren har Vänligen kontakta återförsäljaren. spärrat menyåtkomsten. Det är endast möjligt att upphäva spärren med hjälp av respektive servicetool. Lo Styrningen har spärrats. Vänligen kontakta återförsäljaren. Det är endast möjligt att upphäva spärren med hjälp av respektive servicetool. U Den auktoriserade återförsäljaren har upphävt spärren för menyåtkomsten. Med förbehåll för ändringar

8 Anläggningens operatör: Portanläggningens adress: Kontrollbok för portanläggningen Kontroll och underhållsbevis för portanläggningen Datum Genomförda arbeten / nödvändiga åtgärder Idrifttagande / den första kontrollen Kontroll genomförd Namnteckning / firmans namn Fel åtgärdade Namnteckning / firmans namn Drivningsdata Motortyp: Tillverkningsdatum: Tillverkare: Styrning: Portdata: Porttyp: Konstruktionsår: Serienr.: Dörrbladets vikt: Portens mått: Beslag: Montering och idrifttagande Firma, montör: Namn, montör: idrifttagande datum: Namnteckning: Övriga uppgifter Ändringar i efterhand Allmänt Elektriskt aktiverade portar måste vid idrifttagandet och vid de intervaller som har föreskrivits av tillverkaren samt eventuellt på grund av nationella specialbestämmelser (t.ex. BGR Direktiv för elektriskt aktiverade f ö n s t e r, d ö r r a r o c h p o r t a r ) kontrolleras respektive underhållas av för detta område kvalificerade montörer (personer med en lämplig utbildning samt kvalificerade genom sina kunskaper och sin erfarenhet) respektive av sakkunniga. Kontroll av portanläggningen I den föreliggande kontrollboken skall alla underhålls och kontrollarbeten dokumenteras. Denna bok skall tillsammans med dokumentationen om portanläggningen av operatören förvaras på en säker plats under hela nyttjandetiden samt skall senast vid idrifttagandet komplett ifylld överlämnas till denne av montören (Vi rekommenderar att detta görs även vid manuellt aktiverade portar). De regler och normvärden som är noterade i portanläggningens dokumentation (monterings,driftsoch underhållsinstruktioner) måste alltid ovillkorligen beaktas. Tillverkarens garanti upphör att gälla om produkten inte kontrolleras och underhålls korrekt! Ändringar av portanläggningen (såvida dessa överhuvudtaget är tillåtna), måste även dokumenteras. OBS!: En kontroll är inte lika med ett underhåll! Denna monterings,drifts och underhållsinstruktion ska sparas under hela användningstiden! Denna monterings,drifts och underhållsinstruktion ska sparas under hela användningstiden!

9 . Port Kontrollista till portanläggningen Dokumentera produkternas utrustning genom att checka ( ) av punkterna på listan före idrifttagandet! Utrustning föreligger / korrekt Egenskaper som skall kontrolleras Anmärkning. Manuell aktivering av porten Går lätt att manövrera. Infästningar Tillstånd / Position. Gångjärn Tillstånd / Smörjning. Löphjul / Rullhållare Tillstånd / Smörjning. Tätningslister Tillstånd / Position. Vägg och takskenor / Portgjedrar VågLod / Infästning. Portblad VågLod / Tillstånd. Utbalansering / Säker öppning. Fjädrar Tillstånd / Position / Spänning.. Spännhuvuden / Lagerbockar Tillstånd.. Fjäderbrottsäkring Tillstånd / Typskylt. Stålwirar Tillstånd / Position.. Wirefästen Tillstånd / Position.. Lintrummor / säkerhetsvarv.. Slaklinebrytare Tillstånd / Position / Funktion. Fallskydd Tillstånd. Fjäderaxel Tillstånd. Drivning / Styrning. Motor / Konsoler Tillstånd / Fastsättning. Elektriska ledningar / Anslutningar Tillstånd. Nödfrikoppling Tillstånd / Funktion.. Manuell kedjeöppning Tillstånd / Funktion.. Handvev Tillstånd / Funktion. Aktiveringsanordningar, Knappar / Handsändare Tillstånd / Position. Nödstopp Tillstånd / Position. Klämskydd. Kraftbegränsning Stoppar och reverserar. Skydd mot personlyft Portblad stoppas. Miljö på byggnadsplatsen Säkerhetsavstånd. Övriga tillbehör. Lås Tillstånd / Funktion. Gångdörr Funktion / Tillstånd.. Gångdörrsbrytare Funktion / Tillstånd.. Dörrstängare Funktion / Tillstånd. Trafikljus Funktion / Tillstånd. Fotoceller Funktion / Tillstånd. Operatörens dokumentation. Typskylt / CEmärkning Komplett / Läsbart. Konformitetsförklaring till portanläggningen Komplett / Läsbart. Monterings, drifts och underhållsinstruktion Komplett / Läsbart Lastbrygga. Kontroll av infästningar. Kontroll ev skador. Kontroll att lager och gångjärn är smorda _. Kontroll av oljenivå / ev oljeläckage _. Kontroll av elinstallation _. Manövrering _. Inställning av gränsläge _. Kontroll av säkerhet nödstopp / arbetsstöd _. Kontroll av tilläggsautomatik _. CEmärke monterat _. Maxlastmärke monterat 8. Instruktionsmärke för arbetsstöd monterat 9. Kontroll att bryggplan ej sjunker vid nödstopp _. Kontroll av sidotäckplåt _ Vädertätning. Kontroll av infästningar _. Kontroll ev skador _. Kontroll av elinstallation _. Kontroll av oljenivå / ev oljeläckage _. Kontroll av manövrering, tätning till / från _. Kontroll av nivåstopp _. Kontroll av autoåtergång _ 8. Kontroll av tilläggsautomatik _

10 EGförsäkran om överensstämmelse enligt produktstandard EN för industriportar, bilaga IIA Novoferm Nederland BV Industrieweg 9 8 CA Waardenburg Nederländerna Intygar härmed att Novoferm Takskjutport av typen Thermo och Novolux överensstämmer med gällande föreskrifter i : Byggproduktdirektivet 89//EG Maskindirektivet //EG Lågspänningsdirektivet /9/EG EMCdirektivet /8/EG Följande harmoniserade standard har tillämpats: ENIndustriportarProduktstandard Överensstämmelsen kontrollerades av: RWTÜV Systems GmbH Notifed Body Langemarckstraße D Essen Waardenburg, Nederländerna, november underskrift: F.W. Rieder Undertecknad är Verkställande Direktör på Novoferm Nederland BV Vi intygar att tillverkarens anvisningar har följts. installationsföretag: ort: datum: underskrift: produktionsnummer: Vid en för oss okänd ändring på denna produkt, förlorar denna försäkran sin validitet. Denna monterings,drifts och underhållsinstruktion ska sparas under hela användningstiden!

11 EGförsäkran om överensstämmelse enligt Maskindirektivet //EG Novoferm Nederland BV Industrieweg 9 8 CA Waardenburg Nederländerna Intygar härmed att Novo Dock L, Li, Li, Li, Li överensstämmer med gällande föreskrifter i : Byggproduktdirektivet 89//EG Maskindirektivet //EG Lågspänningsdirektivet /9/EG EMCdirektivet /8/EG. Följande harmoniserade standarder har tillämpats: EN98 lastbryggor ENISO: ENISO: EN9 EN: Waardenburg, Nederländerna, november underskrift: F. W. Rieder Undertecknad är Verkställande Direktör på Novoferm Nederland BV Vi intygar att tillverkarens anvisningar har följts. installationsföretag : ort: datum: underskrift: produktionsnummer: Vid en för oss okänd ändring på denna produkt, förlorar denna försäkran sin validitet. Denna monterings,drifts och underhållsinstruktion ska sparas under hela användningstiden!

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

programmeringsanvisningar

programmeringsanvisningar programmeringsanvisningar MARKISMOTORER p r o g r a m m e r i n g s a n v i s n i n g a r Orea RTS Altus RTS LT50/LT60 Instruktionsmaterial från Tvååkersmarkisen och Somfy. i n n e h å l l s a n v i s

Läs mer

PORTEO. Monteringsanvisning

PORTEO. Monteringsanvisning PORTEO Monteringsanvisning Innehåll i förpackningen 5 7 1 790 50 1 2 6 A 4 8 12 10 9 11 1 14 a) 1x 2x 2x 1x 1x b) 1x 2x 2x 2x a) 15 17 b) Använd medföljande verktyg för att justera vridpotentiometrar 1

Läs mer

Monterings-, Bruks-, serviceinstruktion och fabriksgaranti för

Monterings-, Bruks-, serviceinstruktion och fabriksgaranti för WN 02348 02/04 Monterings-, Bruks-, serviceinstruktion och fabriksgaranti för Portöppnare Novomatic 440/470 6 4 3b 0, 13, 17 1a 2 1 7 4 3 4 2 8 6 9 12 13 5 14 iso 20 1 15 16 5a 9 8 7 16 7 3 16 1 17 12

Läs mer

Centronic SunWindControl SWC510

Centronic SunWindControl SWC510 Centronic SunWindControl SWC510 sv Montage- och bruksanvisning sol- och vindstyrenhet med radiomottagare Viktig information för: montörer/ elektriker/ användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans

Läs mer

Monteringsanvisning Norgate Garageportsöppnare

Monteringsanvisning Norgate Garageportsöppnare Monteringsanvisning Norgate Garageportsöppnare WN 923004 01/12 Detta behövs för att montera garageportsöppnaren: Rev.nr: 120308 Borrmaskin/ Skruvdragare Borr Vattenpass Tumstock Hylsnyckel 10mm 13mm Trappstege

Läs mer

INSTALLATIONS guide Altus RTS

INSTALLATIONS guide Altus RTS Ref. 000071 Svensk -01 INSTALLATIONS guide Altus RTS Elektroniskt styrd rörmotor med RTS radiomottagare, sol- & vindautomatik SOMFY Altus RTS är en rörmotor med inbyggd RTS radiomottagare, sol- & vindautomatik

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

Användarinstruktioner

Användarinstruktioner Allmän information Motorenheten typ D Compact fungerar tillsammans med Pumptyperna PA-W samt PB-W i alla Ergoswiss hydrauliska system. Systemet styrs med hjälp av en sladdförsedd kontrollpanel. 1 Systemet

Läs mer

INSTALLATIONS manual. Soliris Sensor RTS

INSTALLATIONS manual. Soliris Sensor RTS 1818199 110315 INSTALLATIONS manual SE Art.nr. 1818199 är en sol- & vindgivare för Somfy Altus RTS och Orea RTS motorer med inbyggd sol- & vindautomatik. Information om rådande sol- & vindförhållanden

Läs mer

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8 5' VWHJWHUPRVWDW I UOXIWYlUPHSXPSPHGDYIURVWQLQJVIXQNWLRQ 2SHUDW UVPDQXDO 3URJUDPYHUVLRQ -())(OHFWURQLFV$% Sidan 1 av 8 ,QOHGQLQJ JEFF Electronics AB Regulator RD25 är en kompakt tvåstegs termostat med

Läs mer

SM40. Strömförsörjning med plats för batteri

SM40. Strömförsörjning med plats för batteri LARMDONSSTYRNING BESKRIVNING donskort för montage i 19 kassett (SM911), i våra likriktare eller i kapsling för väggmontage. 19 kassetten SM911 kan förses med 4st kort. Det ger upp till 20 utgångar i en

Läs mer

Albany RapidRoll 300 Den modulära snabbgående rullporten Du definierar kraven vi bygger porten. Tekniskt datablad

Albany RapidRoll 300 Den modulära snabbgående rullporten Du definierar kraven vi bygger porten. Tekniskt datablad Albany RapidRoll 300 Den modulära snabbgående rullporten Du definierar kraven vi bygger porten Tekniskt datablad Albany RapidRoll 300 Det modulära systemet möjliggör anpassade konfigurationer Snabba öppningar

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

Omgivningstemperatur: -20 C till +50 C

Omgivningstemperatur: -20 C till +50 C Ref. 000067 Sv INSTALLATIONS guide inteo Soliris Sensor RTS Soliris Sensor RTS är en sol- & vindgivare för Somfy Altus RTS och Orea RTS motorer med inbyggd sol- & vindautomatik. Information om rådande

Läs mer

Albany RapidRoll 300 Plus Alu Den ekonomiska porten för inomhusbruk. Tekniskt datablad

Albany RapidRoll 300 Plus Alu Den ekonomiska porten för inomhusbruk. Tekniskt datablad Albany RapidRoll 300 Plus Alu Den ekonomiska porten för inomhusbruk Tekniskt datablad Albany RapidRoll 300 Plus Alu Kompakt, lätt och snabbgående port för inomhusbruk Extrautrustning finns för användning

Läs mer

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installations-

Läs mer

Albany RapidRoll Clean Certifierade portar för renrum. Tekniskt datablad

Albany RapidRoll Clean Certifierade portar för renrum. Tekniskt datablad Albany RapidRoll Clean Certifierade portar för renrum Tekniskt datablad Albany RapidRoll Clean Lämplig för renrum certifierad av Fraunhofer Institute Uppfyller internationella standarder och riktlinjer

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING 55508 Radiomanöverdon 2008-03-19 Försäljning/Sales/Verkauf Mossvägen 8, 641 49 KATRINEHOLM,SWEDEN Telephone: +46 150-489550 Telefax: +46 150-489551 E-mail: zepro@zepro.com

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

DeLaval avspolningssystem WS3. Instruktionsbok. DeLaval 2011. 2011-06-28, Version 1 85700131. Bruksanvisning i original

DeLaval avspolningssystem WS3. Instruktionsbok. DeLaval 2011. 2011-06-28, Version 1 85700131. Bruksanvisning i original Instruktionsbok 2011-06-28, Version 1 85700131 Bruksanvisning i original Innehållsförteckning EG-försäkran om överensstämmelse - DeLaval avspolningssystem WS3... 5 Säkerhetsföreskrifter... 7 1 Förord...

Läs mer

Light Control LC 2. Handbok

Light Control LC 2. Handbok Light Control LC 2 Handbok L I G H T C O N T R O L L C 2 Light Control LC 2 är enkel att installera och kräver endast en beröring av handen eller en signal från en fjärrkontroll för att styra din belysning.

Läs mer

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning SE Monterings- och bruksanvisning Myson Standard är en modern, robust elradiator fylld med miljövänlig olja. Klass I - 230V / 400V - 50 Hz www.myson.se MYSON STANDARD SÄKERHETSINFORMATION Följande informationstexter

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

Bruksanvisning. Viktig information före användning

Bruksanvisning. Viktig information före användning MYLOQ 1101 Kodcylinder Bruksanvisning SE Viktig information före användning För att använda Kodcylindern måste den först aktiveras (se sida 3). En administratörskod måste läggas in, var noga med att notera

Läs mer

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE VariMax45 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Funktionsbeskrivning 1 Tekniska data 2 Funktioner 2-4 - DIP-omkopplare - Manuell körning (vid test) - Driftindikeringar - Larm

Läs mer

Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 9416-080-10 / IOM- V_07-02

Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 9416-080-10 / IOM- V_07-02 Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 946-080-0 / IOM- V_07-0 Uponor AB, VVS Sverige förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra de tekniska egenskaperna i enlighet

Läs mer

Steglöst reglerbar ljudkänslighet i ett stort område. Digitalt ljudfilter med 4 förprogrammerade nivåer för att undvika felutlösning

Steglöst reglerbar ljudkänslighet i ett stort område. Digitalt ljudfilter med 4 förprogrammerade nivåer för att undvika felutlösning BRUKSANVISNING FÖR RÖSTLARMET VOICE Variofon2 Röstlarmet Variofon2 (från Mediswitch Signal Technik) är en apparat i bordsutförande för övervakning av ljudet i ett rum. När ljudnivån överstiger ett förinställt

Läs mer

Anvisningar för installation och användning. Med förbehåll för tekniska ändringar!

Anvisningar för installation och användning. Med förbehåll för tekniska ändringar! Anvisningar för installation och användning EC Drain 1x4,0/ 21.03./27.04.05 Wilo-Control EC Drain 1x4,0 2523497 / 0503 Med förbehåll för tekniska ändringar! Typ: EC Drain 1x4,0 1 Innehåll: 1 Allmänt...

Läs mer

EC Vent Installationsinstruktion

EC Vent Installationsinstruktion -SE 15-03-2011V.A-002 Innehåll 1 Försäkran om överensstämmelse... 1 2 Varning... 2 3 Produktbeskrivning... 3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Beskrivning av rumsenhet... 3 3.1.2 Beskrivning av huvudenhet... 3 3.2

Läs mer

Manual Elstyrning EL120P - 2 drift

Manual Elstyrning EL120P - 2 drift Manual Elstyrning EL120P - 2 drift Läs noga igenom manualen innan arbetet påbörjas! Titel Reg. Nr Sist sparad Rev.nr Sidor EL120P Tillfällig 2013-06-19 0 16 1 2 Innehållsförteckning Tillverkardeklaration

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Centronic SensorControl SC211-II

Centronic SensorControl SC211-II Centronic SensorControl SC211-II sv Monterings- och bruksanvisning Fjärrstyrd markis-rörelsesensor Viktig information för: Montörer / Elektriker / Användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans

Läs mer

Felsökning av bakgavellyft

Felsökning av bakgavellyft Felsökning av bakgavellyft Indikering och avläsning i nya generationens lyft. Felsökning av bakgavellyft 4.1 Felsökning av programstyrd bakgavellyft Indikering och avläsning Styrkortet är bestyckad med

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS Tovenco Damper System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d...

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d... Användarmanual Användarmenyn När larmsystemet är i frånkopplat läge kan användarmenyn nås genom att en användare skriver in sin PIN-kod. Från användarmenyn kan larmsystemet sedan larmas på, sättas i skalskyddsläge,

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Säkerhetsansvarig nivå 3,6 Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy DIMENSION G3 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC enligt SSF 1014 för security grade 3

Läs mer

Programmering av Tidur E 18 978 85

Programmering av Tidur E 18 978 85 Programmering av Tidur E 18 978 85 Programmering av Tidur E 18 978 85... 1 1 Funktion... 2 2 Programmering... 2 2.1 Inställning av aktuella data... 2 2.1.1 Inställning sommar-/vintertid... 2 2.1.2 Inställning

Läs mer

BRUKSANVISNING EE6253/6254

BRUKSANVISNING EE6253/6254 BRUKSANVISNING EE6253/6254 Pelarlyften är avsedd för fast installation och framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Säkerhetsföreskrifter Läs manualen noga och förvara den i närheten

Läs mer

BRUKSANVISNING R-FORCE G2

BRUKSANVISNING R-FORCE G2 R-FORCE G2 INNEHÅLL INNEHÅLL INNEHÅLL... 2 SPECIFIKATION... 3 MÖJLIGHETER R-FORCE G2... 3 FUNKTION FRONTREGLAGE... 3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION... 4 FELSÖKNING... 4 PROGRAMMERING... 5 GÖR SÅ HÄR VID

Läs mer

Kalenderangivelse (veckodag, datum och månad) Alarm snooze funktion Tidzonsinställning Temperaturangivelse i grader Celsius LED bakgrundsljus

Kalenderangivelse (veckodag, datum och månad) Alarm snooze funktion Tidzonsinställning Temperaturangivelse i grader Celsius LED bakgrundsljus Radiostyrt projektorklocka med digital termometer Instruktion Introduktion Gratulerar till Ert val av projektorklocka med radiostyrd DCF-77 tidsangivelse. Produkten är enkel att använda. Läs anvisningen

Läs mer

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning Inledning: OBS! Läs igenom anvisningen noga innan du tar fjärrstyrningen i bruk. Krav för optimal funktion. Bra och stabil 2G GSM signal. Fri sikt från fjärrstyrningen

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning radiomottagare för infällt montage VC420-II radiomottagare för utanpåliggande montage VC410-II

Monterings- och bruksanvisning radiomottagare för infällt montage VC420-II radiomottagare för utanpåliggande montage VC410-II L L N N Centronic VarioControl VC420-II VarioControl VC410-II Centronic VarioControl VC420-II 4034 200 221 0 IP 20 µ 3 A 230 V~ 230 V/50 Hz Ind. Ind. N L sv Monterings- och bruksanvisning radiomottagare

Läs mer

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten)

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) S INSTALLATION OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) Varning! Rengör svarsapparaten endast med en torr trasa. Ophera en högtalande svarsapparat med färgskärm En svarsapparat

Läs mer

Reflective Rökdetektor med optisk stråle Användaranvisning

Reflective Rökdetektor med optisk stråle Användaranvisning Reflective Rökdetektor med optisk stråle Användaranvisning 1. Installation VIKTIGT MEDDELANDE: Den infraröda strålen måste alltid vara fri och ostörd. Underlåtenhet att inte iaktta detta kan resultera

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL COBRA 8800/8900 CAN

ANVÄNDARMANUAL COBRA 8800/8900 CAN ANVÄNDARMANUAL COBRA 8800/8900 CAN Bäste kund, Gratulerar till ert köp av denna produkt vilken har designats och tillverkats enligt de högt ställda bilindustrikraven och med den senaste teknologin för

Läs mer

Skjutdrivning 2SB5. Komplettering av bruksanvisningen SIPOS 5. Ändringar förbehålls!

Skjutdrivning 2SB5. Komplettering av bruksanvisningen SIPOS 5. Ändringar förbehålls! Skjutdrivning 2SB5 Komplettering av bruksanvisningen SIPOS 5 Utgåva 03.13 Ändringar förbehålls! Innehåll Komplettering av bruksanvisningen SIPOS 5 Innehåll Innehåll 1 Grunder... 3 1.1 Anvisningar beträffande

Läs mer

Størst på områdesikring i hele Norge

Størst på områdesikring i hele Norge Styrautomatik typ K2 CRX för maskindrivna grindar Bruksanvisning 11.08.2006 Størst på områdesikring i hele Norge G R U P P E N Innehåll Säkerhetsanvisningar... 3 Återvinning av förbrukad elektronik...

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop

Vattenfelsbrytare esystop 150317 sida 1 av 2 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av magnetventil i systemet se separat blad

Läs mer

ANAB AB C/O ANDERS GUSTAVSSON VASTANBY ROSENLUND 2 716 93 FJUGESTA SWEDEN WWW.ANABINT.COM

ANAB AB C/O ANDERS GUSTAVSSON VASTANBY ROSENLUND 2 716 93 FJUGESTA SWEDEN WWW.ANABINT.COM CB-580 Manual Distrubitör/återförsäljare ANAB AB C/O ANDERS GUSTAVSSON VASTANBY ROSENLUND 2 716 93 FJUGESTA SWEDEN WWW.ANABINT.COM 1. Säkerhets Instruktioner..2 2. Produkt instruktion.2 2.1 Yttre konstruktionsskiss

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING

INSTALLATIONSANVISNING INSTAATIONSANVISNING SAFERA Siro R spisvakt Strömbrytningsenheter: PCU PCU-W PCU5.-U PCU5.-P 087 V.5.0 SWE SIRO R-INE INNEHÅS AR. FÖRBEREDESE. Förberedelse. Montering. Felsökning. Montering av läckagevakt

Läs mer

Eventum II Larmdator

Eventum II Larmdator Eventum II Larmdator Handhavandemanual SCANDINAVIAN ELECTRONIC SYSTEMS AB Box 128-284 22 PERSTORP Tel 0435-341 50 Fax 0435-341 60 Mobil 070-543 49 95 www.scandelect.se info@scandelect.se Funktionsbeskrivning

Läs mer

INSTALLATIONS manual

INSTALLATIONS manual Ref: 1818163 080222 SE INSTALLATIONS manual Art.nr: 1818163 inteo, sol- & vindautomatik Soliris IB är en sol- & vindautomatik för motoriserade markiser, screens och per sienner. Automatiken styr solskyddet

Läs mer

SERVO-DRIVE Monteringsanvisning

SERVO-DRIVE Monteringsanvisning SERVO-DRIVE Monteringsanvisning Transformatorhållare för bottenmontering Transformatorhållare för väggmontering Julius Blum GmbH Beslagsfabrik 697 Höchst, Österrike Tel.: +4 5578 705-0 Fax: +4 5578 705-44

Läs mer

Leveransinformation. Godskontroll. Garanti. CE-märke. EG-försäkran. Damm- & Bossavskiljare

Leveransinformation. Godskontroll. Garanti. CE-märke. EG-försäkran. Damm- & Bossavskiljare MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING L- & I-line Damm- & Bossavskiljare ZMA0405SE 2013-12-01 Leveransinformation Godskontroll Kontrollera att antalet kolli stämmer överens med följesedeln och att emballaget

Läs mer

Installationsmanual Parkmaster 294F

Installationsmanual Parkmaster 294F Installationsmanual Parkmaster 294F Installation och konfiguration Ingeniörsfirman M.Sjöberg AB Råsundavägen 79 169 57 SOLNA Tel: 08-51 49 49 30 Epost info@m-sjoberg-ab.se Innehåll 1. Installationsverktyg...

Läs mer

Instruktionsmanual HA27

Instruktionsmanual HA27 Rev:1 Sida 1 av 6 Instruktionsmanual HA27 Rev:1 Sida 2 av 6 Innehåll 1. Teknisk Beskrivning... 3 2. Säkerhet... 4 3. Temperaturregulator... 5 4. Instrumentering... 5 5. Handhavande... 6 Rev:1 Sida 3 av

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING SE INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING NARVI ROCKY ELECTRON 600 NARVI ROCKY ELECTRON 600 DELUXE NARVI ROCKY ELECTRON 900 NARVI ROCKY ELECTRON 900 DELUXE 1. ETT PAKET MED ELEKTRISK BASTUUGN INNEHÅLLER: 1.

Läs mer

SVENSKA. 2. Säkerhet. 2.1 Varningssymboler som används i dessa driftsanvisningar

SVENSKA. 2. Säkerhet. 2.1 Varningssymboler som används i dessa driftsanvisningar 1. Allmän information Montering och idrifttagning skall göras av fackpersonal. 1.1 Användningsområde Cirkulationspumparna i Star-Z-serien används till pumpning av dricksvatten, bruksvatten och flytande

Läs mer

STYRCENTRAL FÖR 2-LEDARSMÖRJSYSTEM CC1 Alpha Art.nr. 906674 BRUKSANVISNING

STYRCENTRAL FÖR 2-LEDARSMÖRJSYSTEM CC1 Alpha Art.nr. 906674 BRUKSANVISNING I2843-S-06.04 STYRCENTRAL FÖR 2-LEDARSMÖRJSYSTEM CC1 Alpha Art.nr. 906674 BRUKSANVISNING INNEHÅLL 1. BESKRIVNING sid. 2 2. DATA sid. 2 3. HANDHAVANDE sid. 3 4. ELSCHEMA bilaga. 1 5. CE dokument bilaga.

Läs mer

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+ DATA MICRO+ Programmeringsexempel hittar du längst bak i denna manual (fr sid 5) Instruktioner Beskrivning DATA MICRO+ är ett kopplingsur utvecklat för att kontrollera vilken elektrisk installation som

Läs mer

Driftinstruktion mekanik

Driftinstruktion mekanik Driftinstruktion mekanik S Takskjutport- ELEKTROMATEN Serie SG50 SE 9.24 WS SE 9.24 SE 9.30 SE 14.21 och liknande ELEKTROMATEN - drivmotorenheter 51172057 / 09.2003 DRIFTINSTRUKTION 53210003 M : Driftinstruktion

Läs mer

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 SV Dator i BC2.5-serien BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 Funktioner och egenskaper: 1. START: Efter att ha tryckt på knappen Enter, kommer 0:00 att börja blinka. Då kan du ställa in tiden med knapparna

Läs mer

VÄXELDISPLAY med SHIFT CUT

VÄXELDISPLAY med SHIFT CUT Rev 3 Sellholm Tuning Gålby 73194 Köping VÄXELDISPLAY med SHIFT CUT - Visning av vald växel med röd 7-segment LED. - Shift light, Siffran på displayen byter färg till grön vid inställt varvtal. - Flatshift

Läs mer

VIKTIGT!!!! Man får under inga omständigheter starta fästet utan att en TV är monterad!

VIKTIGT!!!! Man får under inga omständigheter starta fästet utan att en TV är monterad! VIKTIGT!!!! Man får under inga omständigheter starta fästet utan att en TV är monterad! Vikten behövs för att hålla vajern mellan motorn och fästets arm spänd. Detta krävs för att elektroniken skall kunna

Läs mer

KONTROLLSKÅP LAWN MATE 7 & 12

KONTROLLSKÅP LAWN MATE 7 & 12 INSTALLATIONSANVISNING KONTROLLSKÅP LAWN MATE 7 & 12 2000-08-08 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KONTROLLSKÅP Sid. Installationsanvisning 1 Placering 1 Väggmontage 1 Nätanslutning 1 Ventilströmanslutning 2 Pumpstart-

Läs mer

Bruksanvisning Cebex SE7000

Bruksanvisning Cebex SE7000 Bruksanvisning Cebex SE7000 KONTAKTINFORMATION CEBEX Keramikexperterna AB Malmö Erlandsrovägen 3 S-218 45 VINTRIE Tel +46 40-671 77 60 Fax +46 40-671 77 61 5 fasta och 5 lagringsbara program. Digital display

Läs mer

Bruksanvisning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A utförande K WTC 25-A utförande K. Adress serviceföretag

Bruksanvisning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A utförande K WTC 25-A utförande K. Adress serviceföretag Weishaupt Svenska AB Enhagsvägen 10, Box 601, 187 26 Täby Te. 08-768 05 40, Telefax 08-768 05 63 Tel. Service 08-768 05 61 www.weishaupt.se Tryck-nr 83168042, dec. 2006 Rätten till ändringar förbehålles

Läs mer

Bruksanvisning FMK Satellite

Bruksanvisning FMK Satellite Bruksanvisning FMK Satellite Modell: Analog 4-20 ma Allmänt FMK Satellite är en gasgivare som används för detektering av hälsovådliga gaser, med förprogrammerade elektrokemiska mätceller. FMK Satellite

Läs mer

Operatörsmanual JPC Kombipanel

Operatörsmanual JPC Kombipanel Operatörsmanual JPC Kombipanel 2008 JEFF Electronics AB Sida 1(13) Innehåll Produktserie Kombi- och Driftspanel... 3 Datainsamling-/Displayenhet... 3 JPC Kombipanel... 4 JPDM Datainsamlingsenhet, master...

Läs mer

Instruktion Roterande värmeväxlare BCEA

Instruktion Roterande värmeväxlare BCEA Instruktion Roterande värmeväxlare 1. Allmänt Värmeåtervinnaren är en roterande värmeväxlare med hög temperatur- och fuktverkningsgrad. Värmeväxlaren arbetar med en verkningsgrad på upp till 82% vid lika

Läs mer

Centronic SunWindControl SWC441-II

Centronic SunWindControl SWC441-II Centronic SunWindControl SWC441-II sv Montage- och bruksanvisning Fjärrkontroll till sol- och vindstyrning Viktig information för: montörer/ elektriker/ användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig

Läs mer

ED 100 ED 250. Kopplingsexempel

ED 100 ED 250. Kopplingsexempel ED 100 ED 250 Kopplingsexempel Extern Programväljare DORMA sammankopplad med DORMA extern programväljare. Programväljaren är inkopplad på ingången för extern programväljare. Här monterar man en extern

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

CAASE ROBUST KODLÅS FÖR ALLA DÖRRMILJÖER. 4 DIAX screw M5x16. 1 M5 DIAX skiftnyckel. 1 Varistor. Bakstycke: 105x80x45mm. Antal Beskrivning Bild

CAASE ROBUST KODLÅS FÖR ALLA DÖRRMILJÖER. 4 DIAX screw M5x16. 1 M5 DIAX skiftnyckel. 1 Varistor. Bakstycke: 105x80x45mm. Antal Beskrivning Bild I I N N S S T T A A L L L A A T T I O I O N N I S N A S N T V R I U S C N T I N O G N S CAASE Box 9001 400 91 Göteborg, Sweden Tel: +46 31 760 19 30 Fax: +46 31 748 09 30 Email: info@cdvi.se Web: www.cdvi.se

Läs mer

Monteringsanvisning. Thermo Call TC3

Monteringsanvisning. Thermo Call TC3 Monteringsanvisning Thermo Call TC3 1 2 # 24990A 965 082 AMP 3 4 # 98393A # 67769A sw Felaktig installation eller reparation av Webasto uppvärmnings- och kylsystem kan orsaka brand eller läckage av giftig

Läs mer

www.kylkom.se info@fridgecom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge

www.kylkom.se info@fridgecom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 73 mm *Spänning 230 VAC *Programmering sker från instrumentets framsida *4 reläer, 1 x 16A@250VAC

Läs mer

Bruksanvisning. Maxcom KXT400

Bruksanvisning. Maxcom KXT400 Bruksanvisning Maxcom KXT400 Egenskaper Nummerpresentatör (CID) för FSK och DTMF Skärm med bakgrundsbelysning Kontrasten på skärmen kan ändras Minne för ingående- och utgående telefonnummer R-knapp, Redial

Läs mer

INSTRUKTION Installation av automatik till Kombi 2-Kanaligt kopplingsur

INSTRUKTION Installation av automatik till Kombi 2-Kanaligt kopplingsur INSTRUKTION Installation av automatik till Kombi 2-Kanaligt kopplingsur Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 10-1 Sid 1 Tider för 2 kanaligt kopplingsur. C1 C2 Reglermotor

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-6D LA-6D är en luftavfuktare

Läs mer

Klockslag resp. kopplingstid

Klockslag resp. kopplingstid 1. Bruksanvisning 2 1.0 Förord Läs igenom bruksanvisningen noggrant, så att alla urets fördelar kan utnyttjas optimalt. Programmeringen av detta mikroprocessortyrda ur sker enkelt och logiskt. Uret kan

Läs mer

STYRCENTRAL FÖR CENTRALSMÖRJSYSTEM MED PROGRESSIVFÖRDELARE OCH SPRAYMUNSTYCKEN CCL Alpha Spray

STYRCENTRAL FÖR CENTRALSMÖRJSYSTEM MED PROGRESSIVFÖRDELARE OCH SPRAYMUNSTYCKEN CCL Alpha Spray I2130-S-11.08 STYRCENTRAL FÖR CENTRALSMÖRJSYSTEM MED PROGRESSIVFÖRDELARE OCH SPRAYMUNSTYCKEN CCL Alpha Spray Art.nr. 907494 BRUKSANVISNING INNEHÅLL 1. BESKRIVNING sid. 2 2. DATA sid. 3 3. HANDHAVANDE sid.

Läs mer

TEKNISK NOTIS TN AT006

TEKNISK NOTIS TN AT006 TEKNISK NOTIS INDEX DATE AMENDMENTS BY CHECK BY 00 27/12/05 CREATION C. VIAL E. CHABANEIX 01 01/12/06 TRANSLATION TO SWEDISH P-U S 02 Säkerhets information: De instruktioner som föreslås i denna tekniska

Läs mer

Bruksanvisning för astrour typ 12.91.8.230.0000

Bruksanvisning för astrour typ 12.91.8.230.0000 Bruksanvisning för astrour typ 12.91.8.230.0000 Säkerhetsinstruktion: Installation och montering av elektrisk utrustning och produkter får bara utföras av behörig personal, då det annars finns risk för

Läs mer

Fjärrkontroll Telis 16 RTS

Fjärrkontroll Telis 16 RTS Fjärrkontroll Telis 16 RTS Bruksanvisning Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr.: 1811021 Fjärrkontroll Telis 16 RTS 16-Kanalsfjärrkontroll Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer

OTTERBINE Areator. Bruksanvisning

OTTERBINE Areator. Bruksanvisning OTTERBINE Areator Bruksanvisning Areatorns serie nr:... Leveransdatum:... Märkström:... A o o 1-fas 3-fas Tillverkare OTTERBINE BAREBO INC. 3840 Main Rd. East Emmaus, PA 18049 USA 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Manual för PC-program Larm

Manual för PC-program Larm Manual för PC-program Larm Rev. 04-06-02 Manual för PC-program...1 Allmänt...3 Programmet...3 Grundinställningar...4 Larmlistor...5 Larmlista - Funktion...5 Larmlista Typ...6 Larmlista - exempel...6 Ingångar

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 Installation 1. Montera hjulen och gummidelen på tanken, om dessa inte redan är monterade. 2. Montera insugningsfiltret i kompressorerna, om detta inte redan är

Läs mer

Svensk manual Version 0231-0234 Revision 3

Svensk manual Version 0231-0234 Revision 3 BJ5µP Svensk manual Version 0231-0234 Revision 3 Innehåll Sida 1. Förord. 3 2. Installation 3 3. Översiktstabell funktioner. 4 4. Detaljerat om funktioner nivå A med direkta knappar. 5 5. Detaljerat om

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Industrier AB, 2007-04-15 Artikelnummer: 12894 Utgåva 1.0 Copyright 2007. IVT Industrier AB.

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 SV IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Värmepumpar, 2009-10-05 Artikelnummer: 6720616401 Utgåva 2009/10 Copyright 2010.

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 TEKNISK DOKUMENTATION SV BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 TELEFONSTYRNING FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 11-0381_Manual.indd 1 2011-11-14 10.53 2 TEKNISK DOKUMENTATION INNEHÅLL KAPITEL TITEL

Läs mer