... A l{~ Göteborgs ~ ~~ l-lamn AB. KALLELSE Datu m MBL-information MÅJ.~DAGEN den 25 februåri kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "... A l{~ Göteborgs ~ ~~ l-lamn AB. KALLELSE Datu m 1985-02-19. MBL-information MÅJ.~DAGEN den 25 februåri kl. 08.30"

Transkript

1 r 1. ~~. '., ~..!. A l{~ Göteborgs ~ ~~ l-lamn AB Tjänsteställe Handlaggare / Ankn P-tjänsten Tommy Siv rdal r,;.{.-' Hamnarbetarfökb.._ avd. 4 L-E Jansson Bo Baeckströrn c.c. Åke Helleman Werner Stoppenbach Ookurnentnarnn KALLELSE Datu m Sida Beteckning MBL-information MBL-information MÅJ.~DAGEN den 25 februåri kl Konferensru~met, Älvsborg öst, Älvsborgshamnen Ärende: Trådlös da taj~omrnunika tion permanentning av nuvarande systern - vidareutveckling av systemen Underlag har utsänts tidigare deq.-84).:;. ' ' f... /.,.

2 Realtidsinformation - trådlös överföriflg Trådlös dataöverföring har provats under en längre tidsperiod med ett positivt mottagande från berörda parter.se bjlaga utvärdering trådlös kommunikation. Stuveriet vill nu införa terminalerna på permanent basis samt utvidga antalet applikationer, antalet terminaler och komplettera med talfunktion med möjlighet till selektiva anrop. Samtidigt önskar vi koppla ljusskyltar till vissa terminaler för att informera förare om bl a transportsätt. Akutella platser för ljusskyltar är tallyterminalerna samt upplyftningstruckar. Bärbara trådlösa terminaler för tallyregistering ombord på ro-ro fartyg. " Ovanstående teknik krävs för att TICS skall ändras till realtids system dessutom har krav framförts från vissa kunder på realtidsinformation. Personalkonsekvenser Genomförandet av trådlös datateknik kommer inte att medföra några omedelbara personalförändringar. På sikt kommer vissa arbetsmonent att kunna utföras mera effektivt. Framtida målsättning - System och service utvecklas i realtid - Öka den interna effektiviteten - Kalkyler anlöp - Integrerad administation - Öka externa servicen - Öka konkurrenskraft

3 ,.! I Motiv till förändringen Trådlös dataöverföring kan ses som ett led i att skapa ett realtidssystem av TICS. Föt att ha möjlighet att vidareutveckla vårt nuvarande system och därmed hänga med i utvecklingen inom informationstekniken krävs att våra system uppdateras vid platsen för händelsen. Fordelar med att exakt veta var enheterna befinner sig har visat sig vara många och värdefulla. Som exempel på realtidsinformation kan nämnas parkplacering av exportenheter på Skandia Syd/Väst. Där har denna information avsevärt förenklat sekvensning samt förenklat hanteringen på sektionerna. ;;,: Nu när man har tillgång till trådlösa terminler och därmed realtidsinformation har irritationen över att inte ha kontroll över enheterna minskat och därmed har ett lungare arbetsklimat skapats. För att kunna erbjuda våra, kunder informationsutbyte och därmed ligga avsevärt före andra hamnar måste JICS ändras till real-tidssystem. För närvarande har vi genom trådlös teknik möjlighet att registrera losstally vid kranhantering samt delvis ro-ro hantering. Dessutom har vi möjlighet att göra förfrågningar om ägare vid utlämning av enheter. För att komma vidare enligt ovan krävs emellertid att nya tillämpningar skapas för att samla in information från flera håll i hamnen där det idag brister i informationslämnandet. ;, Exempel på områden där trådlösa tekniken lämpar sig att införas är: I. Parkplacering 2. Teknisk inspektion järnväg 3. Lasttally 4. Tally om bord ro-ro fartyg 5. Information om enhet i

4 Utbildning av berörd personal Handhavandeinstruktion i for_m av utbildning kommer att ges till berörd personal omgående av HT-Data tillsammans med utbildningsfunktionen. Internutbildning av arbetsledare kommer att ske på varje sektion av sektio.nens egen_personal, i små grupper. Uppföljnipg av instruktioner kommer att ske på varje sektion av arbetsledarna. Kostnader för introduktion/drift Terminalplaceringar SKANDIAHAMNEN I/kran = 7 st loss/last - tally 5/sektion = 15 st parkplacering 4 st 2 Skandia Plan, I st Skandia Syd, I st Skandia Väst) förfrågan I st Skandia Plan teknisk inspektion järnväg Summa ca 27 st inklusive redan installerade dataterminaler..1 st ljusskylt/kran = 7 st Terminalkostnad för Skandiahamnen Kostnad ljusskyltar " Totalt 356' 67' 423': -/år ÄLVSBORGSHAMNEN 3/roll - läge = 6 st loss/last - tally 5 st parkplacering I st förfrågan Summa ca 12 st inklusive redan insänerade dataterminaler. 2 st ljusskyltar Terminalkostnad för Älvsborgshamnen Kostnad ljusskyltar " Totalt 158' 19' 177':-/år Installationskonstnad för montering i truckar m.m. 50' kr. Kostnader för mjukvara system, program montage tillkommer med ca 200' kr.

5 Intäkt mätt i ökade resurser - Bättre intern information mellan sektioner Bibehålla kunder som har krav på direkt information - Lugnare a-rbetsförhållande för berörd personal genom bättre kontroll. Ar_betsmiljöförbättringar mindre stressande radiotrafik) - Minskat letande efter enheter - Effektivare utnyttjande av maskinella resurser - Krankapacitet utnyttjas bättre Rederianknytningar snabbare information till rederier) vilket underlättar tvåvägskommunikation - Bättre och snabbare service till kunder,'

6 1 Göteborgs StuveriAB {Dcouri t tr, r Utfärdare tjänsteställe, namn, telefon, signatur) Bil aga Sid.nr :vär-deriftg-tr-ådlösa-datater-mina~lue""r' Werner Stoppenbach cc Hans Assarsson Bengt Carlsson Lars Erik Jansson Gunnar Falck BAKGRUND Provperioden med trådlöst tally inleddes 4,nder hösten 1982 i Skandiahamnen. På Skandia Plan finns två dataterminaler för rederiförfrågan monterade i truckar. Skandia Väst har en stationär dataterminal i kran Kl samt två mobila terminaler för installation i de kranar man för dagen använder.inför en framtida satsning på trådlös dataöverföring i Skandiahamnen och Älvsborgshamnen, med bl a permanentning av de befintliga systemen med losstallyregistrering/rederiförfrågan samt utökning av funktionerna för parkplacerings-och lasttallyregistrering, är nedanstående analys framtagen. Syftet är att få en ordentlig utvärdering av den provperiod som förevarit, och därvid få fram synpunkter från användarna. Utvärderingen har skett i form av intervjuer enligt fastställda frågeformulär. Totalt har 29 personer intervjuats 2 administratörer, 9 arbetsledare och 18 hamnarbetare). Urvalet av hamnarbetare har skett via driftsråden på Skandia Plan och Väst. SKANDIA PLAN använder trådlös terminal för rederiförfrågan på tomcontainers, utför ingen registrering) Arbetsledare Genomgående anser dessa att datatekniken medfört ett klart positivare arbetsklimat. Man anser t ex att arbetssituationen blivit mindre stressig genom mindre radiotrafik, och att man därigenom nu kan ägna sig åt arbetsledande rutiner i större utsträckning. Vidare anser man att antalet felutlämningar av enheter minskat. Utveckling av systemet rekommenderas till att omfatta även placering i parkerna. Vidareutveckling av systemet till att omfatta även övriga parker anses som lämplig ny funktion. Utseendet och placeringen av terminalen anser arbetsledarna vara bra. Dock vill man ha en större display samt valmöjlighet att få ut svaret från datorn via antingen remsan eller på displayen m ' ~ ~---.

7 Göt borgs StuveriAB Utfärdare tjänsteställe 1 namn, telefon, signatur) B ilaga Sid.nr Önskemål finns även om att få en ny funktion genom en talkanal per grupp jvg, tompark, motpark etc) arbetare. Terminalernas fastsättning i truckarna måste förbättras. Enhetlig utbildning av systemet har ej erhållits, men trots detta anser man utbildningen vara tillräcklig. Öns~emål om ytterligare utbildning, främst i systemets användning och även i TICS framkom. Flertalet tycker att arbetet blivit mer intressant genom att man kan ägna sig åt intressantare arbetsuppgifter. Krav på att kunna flytta terminalen från truck till truck genom kassettsystem el. dyl. finns. För övrigt anser man att bättre samordning mellan sektionerna är nödvändig. Ett sätt att lösa delar av det problemet vore om losstallyt registreras on-line för att förbättra informationen. Hamnarbetare sköter förfrågan om ägare) Samtliga tillfrågade har en mycket positiv syn på datatekniken. Man anser t ex att man slipper stressigt "tjat" och får kortare svarstider på sina frågor. Dessutom kan man i vissa fall förbereda sitt arbete, ex genom att fråga på flera enheter samtidigt. Felutlämning av tomenheter minskar då man själv lätt kan konstatera enhetens ägareförhållande man behöver inte chansa). Systemet anses enkelt att hantera. Dock anses de tidigare störningarna i radioförbindelsen besvärande. Någon har anfört synpunkter att arbetet kan bli opersonligt om radiotrafiken helt försvinner. Ytterligare uppgifter önskas, ex placering enheten storlek, viktklassning, trasiga). park, uppgifter om Vidareutveckling till att omfatta även mot-parken m m önskas. Placering och utformning av terminalen anses bra. Dock bör avskärmning av displayen mot solljus ske. Fastsättningen av terminalen måste dock ordnas snarast. Utbildningen har omfattat ca 2 timmar i de flesta fall, och flertalet anser detta vara tillräckligt. lnstruktionslappen har uppfattats positivt, och vissa har lärt sig enbart efter denna. Vidar"eutbildning önskas om systemet utvecklas. Vissa önskar en mer övergripande information om våra datasystem och dess funktioner m L-~~~~~~~~~~-~~~~-'-~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---J

8 Göteborgs Stuveri AB Utfärdare tjänsteställe, namn, telefon, s ignalur) Bil aga Sid.nr cär-oering trädjösa-dat.at-er-mina!et: Truckarnas hytt anses av de..flesta för trång, vilket tycks ha samband med längden på föraren hytten på de maskiner där terminalerna testats är av annan konstruktion, och mindre än på de flesta andra maskiner). Arbetsledaren kan lämna den information om systemet som krävs. Flertalet anser att arbetet blivit mer intressant " genom att man själv kan styra arbetet. Arbetet upplevs som mindre stressande genom att man slipper vänta på svar från arbetsledaren via radio. Någon har uttryckt önskemål om terminalplacering i terminaltraktor i tomparken, så att föraren kan förplanera sitt arbete bättre. Man anser att vid investering i nya truckar bör man ta hänsyn till ev. terminalplacering i hytten. För övrigt framkom synpunkter på för mycket mellanhantering av enheter från lossningstillf ället till parkplaceringen. SKANDIA VÄST använder trådlös terminal för registrering av lossning fartyg).., \.... Administrativ personal sköter efter behandling) I stort påverkar inte trådlös registrering personalens arbetsrutiner nämnvärt. Registrering av arbetsordern måste dock ske tidigare än förut. Positivt upplevs att man slipper registrera tallyt. Stora problem uppstår när störningar förekommer vilket medför merarbete för administrationen systemet, När registrering skett av delar av totaltallyt via trådlös terminal förekommer det att somliga ej noterat i losslistan vilka enheter där datatallyt ej använts. Detta gör att svårigheter uppstår med att få ihop ett fullständigt tally. Man får då i vissa fall gå andra vägar för att få reda på vad som är lossat från fartyget. Ett sätt är att exempelvis fråga Skandia Plan vilka enheter de mottagit från anlöpet. Vid nummerfel har adm. fått problem med den enhet som förekommer på losslistan med fel nummer. Nummerändring borde kunna ske direkt från den trådlösa terminalen. Allmänt anser adm. att tallykåren har för dålig utbildning gäller även manuellt tally) m L ' '

9 .. Göteborgs StuveriAB Utfärdare tjänsteställ e, namn, telefon, signatur) Bil aga Sid.nr Önskemål om att fasta tallymän sköter det trådlösa tallyt, speciellt under test och inledningsskedet. Önskemål om att hela anlöpet lossas trådlöst även rollen) framfördes. Problem uppstår annars med att endast vissa delar skall registreras på kontoret. " Adm. personal har ej fått någon utbildning av systemet, och önskemål framkom om att praktiskt få se registreringen på kajen. Arbetsledare Operativa anser att man fått klara förbättringar i arbetsrutinerna, dels genom att man kan se när enheten är loss, dels genom att Skandia Plan själva kan se när enheterna är lossade. För arbetsledare fartyg har systemet ej underlättat arbetet, man har vid störningar fått mer förfrågningar från tajjymännen. Problem upplevs med att funktionerna ej varit fasta i kranarna, utan flyttats mejjan kontoret och de olika kranarna ideligen. Vanligaste felen är nummerfel och överloss. Vid nummerfel har trådlöst tajjy ej medfört några förbättringar. Man anser att det är en fördel att överloss kan registreras direkt vid kranen. För de operativa har en klar fördel noterats genom att man kan se om en bay slutlossats, och därmed se om någon enhet finns kvarglömd i bayen eller ej. Trafikledningen kan numera oceanfartyg är tillgängliga arbetsledaren slipper leta enheternas status. se direkt när ex. f eederenheter från för lastning på feeder-anlöpet, och tajjylistor för att kontrojjera Negativt upplevs ajja förekommande störningar i systemet, vilket gör att man inte kan lita på detsamma och risk föreligger att tallymannen ej gör all registrering. Kopplingar av ljusramp el. dyl. för kommunikation mellan tallyman och terminaltraktorföraren finns önskemål om. Utbildningen har varit bristfällig, och har inte skett kontinuerligt. För lång tid har gått mellan utbildning och det praktiska användandet. Grundläggande information om företagets datasystem är önskvärd tycker många. m L-~~~~~~~~~--~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ c

10 .. Göteborgs StuveriAB Utfärdare t jänsteställe, namn, telefon, signatur) Bilaga S id.nr cä-hl e-r-ffig-t-fådllisa---da-ta-te-f-m-ffia-l""er~ = " Miljön i tallyhytten upplevs som dålig. Man anser t ex att renhållning, fönsterputsning ej fungerar tillfredsställande. Förslag om att konstruera en ny tallyhytt och placera denna på ett av kranbenen ca 2-3 m ovanför marken framkom. Fördelen skulle vara att tallymannen skulle fä bättre sikt, närhet till förare samt en säkrare placering ej under hivet). Tallyhytten skulle då ej heller fungera som väntrum för annan personal. " Operativa upplever arbetet mindre jäktigt, genom att ett mindre antal telefonsamtal förekommer. Fartygsförmännen upplever ingen skillnad. Avläsning av plombnummer under kran upplevs som ett stort problem. Snabbutryckning måste kunna ske när problem med dataterminalen uppstår. Hamnarbetare registrerare av losstally) Större delen av de intervjuade anser att datatekniken underlättat arbetet, eftersom man får aktuell information om enheten och slipper leta i listor. Vissa tycker dock att det innebär merarbete, genom att man nu även arbetar parallellt med manuellt system. Önskemål om att ha lossplanen tillgänglig för att underlätta registreringen framfördes. Vid felslagning kan tidsbrist uppkomma. Några anser att man arbetar för sällan med systemet för att få rutin i arbetet. Vid överloss vet somliga ej hur man skall registrera. Nummerfel observeras inte alltid genom att man ofta tittar losslistan först och registrerar efter denna. Rent tekniskt är systemet lätthanterligt. Förekommande störningar är dock irriterande. ' i I ~ N :13 iii Pappersrullar finns ofta inte tillgängliga till skrivaren. Ofta är terminalen ej förprogrammerad, vilket innebär att arbetet med terminalen ej kommer igång. Dessutom förekommer det ibland att säkring i kranen är trasig. Förbättringar i form av bättre kommunikation mellan tally och terminal-traktorförare är önskvärd. ;=

11 !. Göteborgs Stuveri AB Utfa1dare IJänsteställe, namn, telefon, signatur) B i l aga Sid nr Terminalens utseende och placering anses bra i senaste utförandet ny stol och bord i Kl installerat). Någon form av avskärmning av displayen mot solljus bör göras. Utbildningen har varit dåligt planerad och praktisk tillämpning samband med denna har saknats. De flesta tycker att man kan klara sig hjälpligt med erhållen utbildning. Vid fel har många svårigheter att veta hur man skall bete sig. Ytterligare utbildning av systemets handhavande önskvärd, och den bör läggas i anslutning till mer praktisk tillämpning. Tallyhytterna anses allmänt ha dålig miljö. Städningen är dålig, främst putsningen av glasytor. Hytterna är för trånga, värmen för dålig. Några anser att hytten är felplacerad mellan kranbenen, och att den borde sitta på något kranben. Belysningen bör utgöras av någon spotlight som redan finns installerad i en kran, vilket ej ger upphov till reflexer. De flesta upplever att arbetsledaren ej vet mer om systemet än de själva. Man har egentligen ingen att fråga när problem uppstår. Uppfattningen att arbetet blivit intressantare genom införandet av datateknik är varierande. Någon anser att man får lära sig nya arbetsområden. Någon anser att arbetet blivit alltför låst. Andra anser att ingen förändring skett. Arbetet upplevs som mer jäktigt, dels genom att man inte behärskar systemet till fullo, dels genom att man ej kan förarbeta registreringen. Nuvarande dubbelarbete är även en bidragande orsak till ökade jäktet. Arbetet kan bli mer intressant om terminaler finns i truckarna, så att man kan sköta arbetet mer självständigt. Ibland kan det vara svårt att avläsa cont.numret på enheter. Svårigheter att få folk att ställa upp som tallymän då man realiteten förlorar pengar truckförarthlägg) m '--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

En motiverande bok om att beställa användbarhet

En motiverande bok om att beställa användbarhet En motiverande bok om att beställa användbarhet Henrik Artman, Ulrika Dovhammar, Stefan Holmlid, Ann Lantz, Sinna Lindquist, Erik Markensten och Anna Swartling 1 2 ATT BESTÄLLA NÅGOT ANVÄNDBART ÄR INTE

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult Januari 2013 Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare Gällivare kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Principer för en ny nummerplan, inklusive överväganden om riktnummerområden. Rapport från Post- och telestyrelsen

Principer för en ny nummerplan, inklusive överväganden om riktnummerområden. Rapport från Post- och telestyrelsen Principer för en ny nummerplan, inklusive överväganden om riktnummerområden Rapport från Post- och telestyrelsen INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 2 1 INLEDNING... 4 2 NATIONELLA NUMMERPLANER I EUROPA...

Läs mer

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna genom att kontinuerligt omorganisera eller införa nya organisationsformer. För att nå framgång blir det nödvändigt att

Läs mer

Teknisk översikt av IT-stöd i äldreomsorgen

Teknisk översikt av IT-stöd i äldreomsorgen Delrapport: Teknisk översikt av IT-stöd i äldreomsorgen Författare: Niklas Johansson Isabella Scandurra Lena Eriksson Bengt Sandblad Innehåll 1 FÖRORD... 3 2 INLEDNING... 4 3 PRESENTERADE IT-STÖD... 5

Läs mer

Har vi blivit bättre på att bemöta brukarna?

Har vi blivit bättre på att bemöta brukarna? Har vi blivit bättre på att bemöta brukarna? Resultatet av den uppföljande intervjuundersökningen 2008 Diarienummer 1895-2008 Tryckt på AB Danagårds Grafiska, november 2008 Den här intervjun var väldigt

Läs mer

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Arbetsmiljöverket 2007 Text: Bengt Olof Åradsson, enheten för processäkerhet

Läs mer

Slutrapport Laddat för kunskap

Slutrapport Laddat för kunskap Slutrapport Laddat för kunskap Slutrapport för projektet Laddat för kunskap, 381111, mars 2015 Om Power Circle. Power Circle är en medlemsorganisation, med syfte att stärka, stödja och främja svensk el

Läs mer

1. Motion att SÖIBF skall ge bättre support till föreningarna på IDA, och på tider då ideellt arbetande personer ute i föreningarnas arbetar med IDA

1. Motion att SÖIBF skall ge bättre support till föreningarna på IDA, och på tider då ideellt arbetande personer ute i föreningarnas arbetar med IDA 4 st motioner till SÖIBF ordförandekonferens. Plus 2 st punkter att ta upp till diskussion 1. Motion att SÖIBF skall ge bättre support till föreningarna på IDA, och på tider då ideellt arbetande personer

Läs mer

Att lära stort från små incidenter en handledning med fokus på att utvärdera effektiviteten i lärandet

Att lära stort från små incidenter en handledning med fokus på att utvärdera effektiviteten i lärandet Att lära stort från små incidenter en handledning med fokus på att utvärdera effektiviteten i lärandet Att lära stort från små incidenter en handledning med fokus på att utvärdera effektiviteten i lärandet

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

GUIDE FÖR LOKALA RUTINER FÖR VÅRD OCH STÖDSAMORDNING

GUIDE FÖR LOKALA RUTINER FÖR VÅRD OCH STÖDSAMORDNING GUIDE FÖR LOKALA RUTINER FÖR VÅRD OCH STÖDSAMORDNING med utgångspunkt i LGS delregionala överenskommelse 2012-09-12 och lokala överenskommelser mellan SDF/kommun och enheter inom SU Psykiatri Psykos Projekt

Läs mer

Etiska dilemman i socialtjänstens vardag

Etiska dilemman i socialtjänstens vardag UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete C-uppsats HT-2007 Etiska dilemman i socialtjänstens vardag En kvalitativ studie av personalens upplevelser Handledare: Mona Dufåker Författare: Elisabeth

Läs mer

Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem

Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Marina Ericsson Fredrik Wallin Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem Vad måste man ta hänsyn till och tänka på? Företagsekonomi D-uppsats

Läs mer

insatser för unga inom Finsam

insatser för unga inom Finsam insatser för unga inom Finsam en studie om samordnat stöd till unga Joakim Tranquist December 2014 [ Tranquist Utvärdering Insatser för unga inom Finsam] 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården

Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården REMISSVAR 2015-06-18 Dnr 10.1-8703/2015 1(11) Socialdepartementet Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården (dnr S2015/1547/FS) Övergripande

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Sammanfattning 1 Sammanfattning Utmaningsrätt är en initiativrätt till upphandling eller i vissa fall försäljning av kommunal eller landstingskommunal

Läs mer

Hur ligger Sverige till i förhållande till WCAG 2.0 nivå AA

Hur ligger Sverige till i förhållande till WCAG 2.0 nivå AA Lägesanalys: Hur ligger Sverige till i förhållande till WCAG 2.0 nivå AA Funka Nu AB Döbelnsgatan 21, 111 40 Stockholm 08-555 770 60 kontakt@funkanu.se Fakta om rapporten Beställare: Utförd av: Vår referens:

Läs mer

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Andrea Franzén Wallberg och Lotta Göthe Miljöbyrån Ecoplan AB På uppdrag av Power Väst, i samarbete med Länsstyrelsen Västra Götalands

Läs mer

Uppföljning av nya byggnaders specifika energianvändning

Uppföljning av nya byggnaders specifika energianvändning Boverket Regeringsuppdrag Uppföljning av nya byggnaders specifika energianvändning Uppdrag nr 11 Energikrav i nya byggnader enligt regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Boverket. M2008/4791/A Uppföljning

Läs mer

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik LÄRARUTBILDNINGEN Självständigt arbete, 15 hp Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik Hur synliggörs och väcks barnens nyfikenhet av teknik? Ansvarig institution: Institutionen för utbildningsvetenskap

Läs mer

Tillgänglighet, arbetsmiljörisker och resursutnyttjande

Tillgänglighet, arbetsmiljörisker och resursutnyttjande Tillgänglighet, arbetsmiljörisker och resursutnyttjande hur hänger det ihop? Ett utforskande partnerskap mellan Monica Hane och Bengt-Åke Wennberg och Kvinnokliniken vid Motala Lasarett Rehabiliteringsmedicinska

Läs mer