... A l{~ Göteborgs ~ ~~ l-lamn AB. KALLELSE Datu m MBL-information MÅJ.~DAGEN den 25 februåri kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "... A l{~ Göteborgs ~ ~~ l-lamn AB. KALLELSE Datu m 1985-02-19. MBL-information MÅJ.~DAGEN den 25 februåri kl. 08.30"

Transkript

1 r 1. ~~. '., ~..!. A l{~ Göteborgs ~ ~~ l-lamn AB Tjänsteställe Handlaggare / Ankn P-tjänsten Tommy Siv rdal r,;.{.-' Hamnarbetarfökb.._ avd. 4 L-E Jansson Bo Baeckströrn c.c. Åke Helleman Werner Stoppenbach Ookurnentnarnn KALLELSE Datu m Sida Beteckning MBL-information MBL-information MÅJ.~DAGEN den 25 februåri kl Konferensru~met, Älvsborg öst, Älvsborgshamnen Ärende: Trådlös da taj~omrnunika tion permanentning av nuvarande systern - vidareutveckling av systemen Underlag har utsänts tidigare deq.-84).:;. ' ' f... /.,.

2 Realtidsinformation - trådlös överföriflg Trådlös dataöverföring har provats under en längre tidsperiod med ett positivt mottagande från berörda parter.se bjlaga utvärdering trådlös kommunikation. Stuveriet vill nu införa terminalerna på permanent basis samt utvidga antalet applikationer, antalet terminaler och komplettera med talfunktion med möjlighet till selektiva anrop. Samtidigt önskar vi koppla ljusskyltar till vissa terminaler för att informera förare om bl a transportsätt. Akutella platser för ljusskyltar är tallyterminalerna samt upplyftningstruckar. Bärbara trådlösa terminaler för tallyregistering ombord på ro-ro fartyg. " Ovanstående teknik krävs för att TICS skall ändras till realtids system dessutom har krav framförts från vissa kunder på realtidsinformation. Personalkonsekvenser Genomförandet av trådlös datateknik kommer inte att medföra några omedelbara personalförändringar. På sikt kommer vissa arbetsmonent att kunna utföras mera effektivt. Framtida målsättning - System och service utvecklas i realtid - Öka den interna effektiviteten - Kalkyler anlöp - Integrerad administation - Öka externa servicen - Öka konkurrenskraft

3 ,.! I Motiv till förändringen Trådlös dataöverföring kan ses som ett led i att skapa ett realtidssystem av TICS. Föt att ha möjlighet att vidareutveckla vårt nuvarande system och därmed hänga med i utvecklingen inom informationstekniken krävs att våra system uppdateras vid platsen för händelsen. Fordelar med att exakt veta var enheterna befinner sig har visat sig vara många och värdefulla. Som exempel på realtidsinformation kan nämnas parkplacering av exportenheter på Skandia Syd/Väst. Där har denna information avsevärt förenklat sekvensning samt förenklat hanteringen på sektionerna. ;;,: Nu när man har tillgång till trådlösa terminler och därmed realtidsinformation har irritationen över att inte ha kontroll över enheterna minskat och därmed har ett lungare arbetsklimat skapats. För att kunna erbjuda våra, kunder informationsutbyte och därmed ligga avsevärt före andra hamnar måste JICS ändras till real-tidssystem. För närvarande har vi genom trådlös teknik möjlighet att registrera losstally vid kranhantering samt delvis ro-ro hantering. Dessutom har vi möjlighet att göra förfrågningar om ägare vid utlämning av enheter. För att komma vidare enligt ovan krävs emellertid att nya tillämpningar skapas för att samla in information från flera håll i hamnen där det idag brister i informationslämnandet. ;, Exempel på områden där trådlösa tekniken lämpar sig att införas är: I. Parkplacering 2. Teknisk inspektion järnväg 3. Lasttally 4. Tally om bord ro-ro fartyg 5. Information om enhet i

4 Utbildning av berörd personal Handhavandeinstruktion i for_m av utbildning kommer att ges till berörd personal omgående av HT-Data tillsammans med utbildningsfunktionen. Internutbildning av arbetsledare kommer att ske på varje sektion av sektio.nens egen_personal, i små grupper. Uppföljnipg av instruktioner kommer att ske på varje sektion av arbetsledarna. Kostnader för introduktion/drift Terminalplaceringar SKANDIAHAMNEN I/kran = 7 st loss/last - tally 5/sektion = 15 st parkplacering 4 st 2 Skandia Plan, I st Skandia Syd, I st Skandia Väst) förfrågan I st Skandia Plan teknisk inspektion järnväg Summa ca 27 st inklusive redan installerade dataterminaler..1 st ljusskylt/kran = 7 st Terminalkostnad för Skandiahamnen Kostnad ljusskyltar " Totalt 356' 67' 423': -/år ÄLVSBORGSHAMNEN 3/roll - läge = 6 st loss/last - tally 5 st parkplacering I st förfrågan Summa ca 12 st inklusive redan insänerade dataterminaler. 2 st ljusskyltar Terminalkostnad för Älvsborgshamnen Kostnad ljusskyltar " Totalt 158' 19' 177':-/år Installationskonstnad för montering i truckar m.m. 50' kr. Kostnader för mjukvara system, program montage tillkommer med ca 200' kr.

5 Intäkt mätt i ökade resurser - Bättre intern information mellan sektioner Bibehålla kunder som har krav på direkt information - Lugnare a-rbetsförhållande för berörd personal genom bättre kontroll. Ar_betsmiljöförbättringar mindre stressande radiotrafik) - Minskat letande efter enheter - Effektivare utnyttjande av maskinella resurser - Krankapacitet utnyttjas bättre Rederianknytningar snabbare information till rederier) vilket underlättar tvåvägskommunikation - Bättre och snabbare service till kunder,'

6 1 Göteborgs StuveriAB {Dcouri t tr, r Utfärdare tjänsteställe, namn, telefon, signatur) Bil aga Sid.nr :vär-deriftg-tr-ådlösa-datater-mina~lue""r' Werner Stoppenbach cc Hans Assarsson Bengt Carlsson Lars Erik Jansson Gunnar Falck BAKGRUND Provperioden med trådlöst tally inleddes 4,nder hösten 1982 i Skandiahamnen. På Skandia Plan finns två dataterminaler för rederiförfrågan monterade i truckar. Skandia Väst har en stationär dataterminal i kran Kl samt två mobila terminaler för installation i de kranar man för dagen använder.inför en framtida satsning på trådlös dataöverföring i Skandiahamnen och Älvsborgshamnen, med bl a permanentning av de befintliga systemen med losstallyregistrering/rederiförfrågan samt utökning av funktionerna för parkplacerings-och lasttallyregistrering, är nedanstående analys framtagen. Syftet är att få en ordentlig utvärdering av den provperiod som förevarit, och därvid få fram synpunkter från användarna. Utvärderingen har skett i form av intervjuer enligt fastställda frågeformulär. Totalt har 29 personer intervjuats 2 administratörer, 9 arbetsledare och 18 hamnarbetare). Urvalet av hamnarbetare har skett via driftsråden på Skandia Plan och Väst. SKANDIA PLAN använder trådlös terminal för rederiförfrågan på tomcontainers, utför ingen registrering) Arbetsledare Genomgående anser dessa att datatekniken medfört ett klart positivare arbetsklimat. Man anser t ex att arbetssituationen blivit mindre stressig genom mindre radiotrafik, och att man därigenom nu kan ägna sig åt arbetsledande rutiner i större utsträckning. Vidare anser man att antalet felutlämningar av enheter minskat. Utveckling av systemet rekommenderas till att omfatta även placering i parkerna. Vidareutveckling av systemet till att omfatta även övriga parker anses som lämplig ny funktion. Utseendet och placeringen av terminalen anser arbetsledarna vara bra. Dock vill man ha en större display samt valmöjlighet att få ut svaret från datorn via antingen remsan eller på displayen m ' ~ ~---.

7 Göt borgs StuveriAB Utfärdare tjänsteställe 1 namn, telefon, signatur) B ilaga Sid.nr Önskemål finns även om att få en ny funktion genom en talkanal per grupp jvg, tompark, motpark etc) arbetare. Terminalernas fastsättning i truckarna måste förbättras. Enhetlig utbildning av systemet har ej erhållits, men trots detta anser man utbildningen vara tillräcklig. Öns~emål om ytterligare utbildning, främst i systemets användning och även i TICS framkom. Flertalet tycker att arbetet blivit mer intressant genom att man kan ägna sig åt intressantare arbetsuppgifter. Krav på att kunna flytta terminalen från truck till truck genom kassettsystem el. dyl. finns. För övrigt anser man att bättre samordning mellan sektionerna är nödvändig. Ett sätt att lösa delar av det problemet vore om losstallyt registreras on-line för att förbättra informationen. Hamnarbetare sköter förfrågan om ägare) Samtliga tillfrågade har en mycket positiv syn på datatekniken. Man anser t ex att man slipper stressigt "tjat" och får kortare svarstider på sina frågor. Dessutom kan man i vissa fall förbereda sitt arbete, ex genom att fråga på flera enheter samtidigt. Felutlämning av tomenheter minskar då man själv lätt kan konstatera enhetens ägareförhållande man behöver inte chansa). Systemet anses enkelt att hantera. Dock anses de tidigare störningarna i radioförbindelsen besvärande. Någon har anfört synpunkter att arbetet kan bli opersonligt om radiotrafiken helt försvinner. Ytterligare uppgifter önskas, ex placering enheten storlek, viktklassning, trasiga). park, uppgifter om Vidareutveckling till att omfatta även mot-parken m m önskas. Placering och utformning av terminalen anses bra. Dock bör avskärmning av displayen mot solljus ske. Fastsättningen av terminalen måste dock ordnas snarast. Utbildningen har omfattat ca 2 timmar i de flesta fall, och flertalet anser detta vara tillräckligt. lnstruktionslappen har uppfattats positivt, och vissa har lärt sig enbart efter denna. Vidar"eutbildning önskas om systemet utvecklas. Vissa önskar en mer övergripande information om våra datasystem och dess funktioner m L-~~~~~~~~~~-~~~~-'-~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---J

8 Göteborgs Stuveri AB Utfärdare tjänsteställe, namn, telefon, s ignalur) Bil aga Sid.nr cär-oering trädjösa-dat.at-er-mina!et: Truckarnas hytt anses av de..flesta för trång, vilket tycks ha samband med längden på föraren hytten på de maskiner där terminalerna testats är av annan konstruktion, och mindre än på de flesta andra maskiner). Arbetsledaren kan lämna den information om systemet som krävs. Flertalet anser att arbetet blivit mer intressant " genom att man själv kan styra arbetet. Arbetet upplevs som mindre stressande genom att man slipper vänta på svar från arbetsledaren via radio. Någon har uttryckt önskemål om terminalplacering i terminaltraktor i tomparken, så att föraren kan förplanera sitt arbete bättre. Man anser att vid investering i nya truckar bör man ta hänsyn till ev. terminalplacering i hytten. För övrigt framkom synpunkter på för mycket mellanhantering av enheter från lossningstillf ället till parkplaceringen. SKANDIA VÄST använder trådlös terminal för registrering av lossning fartyg).., \.... Administrativ personal sköter efter behandling) I stort påverkar inte trådlös registrering personalens arbetsrutiner nämnvärt. Registrering av arbetsordern måste dock ske tidigare än förut. Positivt upplevs att man slipper registrera tallyt. Stora problem uppstår när störningar förekommer vilket medför merarbete för administrationen systemet, När registrering skett av delar av totaltallyt via trådlös terminal förekommer det att somliga ej noterat i losslistan vilka enheter där datatallyt ej använts. Detta gör att svårigheter uppstår med att få ihop ett fullständigt tally. Man får då i vissa fall gå andra vägar för att få reda på vad som är lossat från fartyget. Ett sätt är att exempelvis fråga Skandia Plan vilka enheter de mottagit från anlöpet. Vid nummerfel har adm. fått problem med den enhet som förekommer på losslistan med fel nummer. Nummerändring borde kunna ske direkt från den trådlösa terminalen. Allmänt anser adm. att tallykåren har för dålig utbildning gäller även manuellt tally) m L ' '

9 .. Göteborgs StuveriAB Utfärdare tjänsteställ e, namn, telefon, signatur) Bil aga Sid.nr Önskemål om att fasta tallymän sköter det trådlösa tallyt, speciellt under test och inledningsskedet. Önskemål om att hela anlöpet lossas trådlöst även rollen) framfördes. Problem uppstår annars med att endast vissa delar skall registreras på kontoret. " Adm. personal har ej fått någon utbildning av systemet, och önskemål framkom om att praktiskt få se registreringen på kajen. Arbetsledare Operativa anser att man fått klara förbättringar i arbetsrutinerna, dels genom att man kan se när enheten är loss, dels genom att Skandia Plan själva kan se när enheterna är lossade. För arbetsledare fartyg har systemet ej underlättat arbetet, man har vid störningar fått mer förfrågningar från tajjymännen. Problem upplevs med att funktionerna ej varit fasta i kranarna, utan flyttats mejjan kontoret och de olika kranarna ideligen. Vanligaste felen är nummerfel och överloss. Vid nummerfel har trådlöst tajjy ej medfört några förbättringar. Man anser att det är en fördel att överloss kan registreras direkt vid kranen. För de operativa har en klar fördel noterats genom att man kan se om en bay slutlossats, och därmed se om någon enhet finns kvarglömd i bayen eller ej. Trafikledningen kan numera oceanfartyg är tillgängliga arbetsledaren slipper leta enheternas status. se direkt när ex. f eederenheter från för lastning på feeder-anlöpet, och tajjylistor för att kontrojjera Negativt upplevs ajja förekommande störningar i systemet, vilket gör att man inte kan lita på detsamma och risk föreligger att tallymannen ej gör all registrering. Kopplingar av ljusramp el. dyl. för kommunikation mellan tallyman och terminaltraktorföraren finns önskemål om. Utbildningen har varit bristfällig, och har inte skett kontinuerligt. För lång tid har gått mellan utbildning och det praktiska användandet. Grundläggande information om företagets datasystem är önskvärd tycker många. m L-~~~~~~~~~--~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ c

10 .. Göteborgs StuveriAB Utfärdare t jänsteställe, namn, telefon, signatur) Bilaga S id.nr cä-hl e-r-ffig-t-fådllisa---da-ta-te-f-m-ffia-l""er~ = " Miljön i tallyhytten upplevs som dålig. Man anser t ex att renhållning, fönsterputsning ej fungerar tillfredsställande. Förslag om att konstruera en ny tallyhytt och placera denna på ett av kranbenen ca 2-3 m ovanför marken framkom. Fördelen skulle vara att tallymannen skulle fä bättre sikt, närhet till förare samt en säkrare placering ej under hivet). Tallyhytten skulle då ej heller fungera som väntrum för annan personal. " Operativa upplever arbetet mindre jäktigt, genom att ett mindre antal telefonsamtal förekommer. Fartygsförmännen upplever ingen skillnad. Avläsning av plombnummer under kran upplevs som ett stort problem. Snabbutryckning måste kunna ske när problem med dataterminalen uppstår. Hamnarbetare registrerare av losstally) Större delen av de intervjuade anser att datatekniken underlättat arbetet, eftersom man får aktuell information om enheten och slipper leta i listor. Vissa tycker dock att det innebär merarbete, genom att man nu även arbetar parallellt med manuellt system. Önskemål om att ha lossplanen tillgänglig för att underlätta registreringen framfördes. Vid felslagning kan tidsbrist uppkomma. Några anser att man arbetar för sällan med systemet för att få rutin i arbetet. Vid överloss vet somliga ej hur man skall registrera. Nummerfel observeras inte alltid genom att man ofta tittar losslistan först och registrerar efter denna. Rent tekniskt är systemet lätthanterligt. Förekommande störningar är dock irriterande. ' i I ~ N :13 iii Pappersrullar finns ofta inte tillgängliga till skrivaren. Ofta är terminalen ej förprogrammerad, vilket innebär att arbetet med terminalen ej kommer igång. Dessutom förekommer det ibland att säkring i kranen är trasig. Förbättringar i form av bättre kommunikation mellan tally och terminal-traktorförare är önskvärd. ;=

11 !. Göteborgs Stuveri AB Utfa1dare IJänsteställe, namn, telefon, signatur) B i l aga Sid nr Terminalens utseende och placering anses bra i senaste utförandet ny stol och bord i Kl installerat). Någon form av avskärmning av displayen mot solljus bör göras. Utbildningen har varit dåligt planerad och praktisk tillämpning samband med denna har saknats. De flesta tycker att man kan klara sig hjälpligt med erhållen utbildning. Vid fel har många svårigheter att veta hur man skall bete sig. Ytterligare utbildning av systemets handhavande önskvärd, och den bör läggas i anslutning till mer praktisk tillämpning. Tallyhytterna anses allmänt ha dålig miljö. Städningen är dålig, främst putsningen av glasytor. Hytterna är för trånga, värmen för dålig. Några anser att hytten är felplacerad mellan kranbenen, och att den borde sitta på något kranben. Belysningen bör utgöras av någon spotlight som redan finns installerad i en kran, vilket ej ger upphov till reflexer. De flesta upplever att arbetsledaren ej vet mer om systemet än de själva. Man har egentligen ingen att fråga när problem uppstår. Uppfattningen att arbetet blivit intressantare genom införandet av datateknik är varierande. Någon anser att man får lära sig nya arbetsområden. Någon anser att arbetet blivit alltför låst. Andra anser att ingen förändring skett. Arbetet upplevs som mer jäktigt, dels genom att man inte behärskar systemet till fullo, dels genom att man ej kan förarbeta registreringen. Nuvarande dubbelarbete är även en bidragande orsak till ökade jäktet. Arbetet kan bli mer intressant om terminaler finns i truckarna, så att man kan sköta arbetet mer självständigt. Ibland kan det vara svårt att avläsa cont.numret på enheter. Svårigheter att få folk att ställa upp som tallymän då man realiteten förlorar pengar truckförarthlägg) m '--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--

~#~ ~7Siverdal. ~' Göteborgs. ~~Hamn AB. PROTOKOLL Datum 1985-02-25. MBL-information

~#~ ~7Siverdal. ~' Göteborgs. ~~Hamn AB. PROTOKOLL Datum 1985-02-25. MBL-information ~' Göteborgs ~~Hamn AB Tjänsteställe PA Mottagare Handläggare Tommy Siverdal, 2671/EA Ankn Dokumentnamn PROTOKOLL Datum 1985-02-25 Sida 2(2) Beteckning MBL-information Ordföranden sammanfattade redogörelsen

Läs mer

HTF-klubben SALF-klubben SKTF SKAF, sekt.6 SKAF, sekt.7 Transport avd.2 Hamnarb.förb avä.4

HTF-klubben SALF-klubben SKTF SKAF, sekt.6 SKAF, sekt.7 Transport avd.2 Hamnarb.förb avä.4 Tjänsteställe Pers.t'änst Tomm Mottagare HTF-klubben SALF-klubben SKTF SKAF, sekt.6 SKAF, sekt.7 Transport avd.2 Hamnarb.förb avä.4 Nils Birgander Roger Carlsson Astor Ankar Cyril Andersson Åke Helleman

Läs mer

Datum. Karl Hallgren Arne Johansson Karl-Axel Kandevik Jan Mörck

Datum. Karl Hallgren Arne Johansson Karl-Axel Kandevik Jan Mörck Utfärdare tjänsteställe, namn, telefon. signatur) ~kumentnamn PROTOKOLL Datum l Tommy Siverdal/MN 42 04 80 ankn 65 1982-02-18 MBL - information 1982-02-05 1 Närvarande: Peter Liljegren Tommy Siverdal Thomas

Läs mer

Hyrf irmor (mobila kranar och truckar med blixtregistrerade förare). Antal hamnarbetare

Hyrf irmor (mobila kranar och truckar med blixtregistrerade förare). Antal hamnarbetare ~~ Göteborgs ~~ Tjänsteställe Handläggare Ankn Dokumentnamn UTREDNING Datum Beteckning Sida 1 ( 5) Förhand! K Ödman/KW 2534 1985-05-08 EXTERN RESURSPLANERING Mottagare Närvarande: Lage Bäcklund Bengt Christiansson

Läs mer

Sigvard Holm -"- Bertil Ulriksson -"- Karl Hallgren Sv. Hamnarb.förb. avd.4 Åke Norrby -"- -"- -"-

Sigvard Holm -- Bertil Ulriksson -- Karl Hallgren Sv. Hamnarb.förb. avd.4 Åke Norrby -- -- -- ro;;kumentnamn PROTOKOLL Utfärdare (tjänsteställe, namn, t elefon, signatur) Datum ]Bilaga Sid.nr L.E Jansson, Pers.tj. tel. 531224 ] 79-05-10 1. 1 Ärende Mottagare T Närvarande: Jan Lindgren GSAB Ordf.

Läs mer

Göte bor~ Hamn AB. 1986-09- 11 kl 10.30 N:a Hamngatan 8, 4:e våningen SS/ EE. Svenska Ham narbetarförbundet avd 4 Box 9005 400 70 GÖTEBORG KALLELSE

Göte bor~ Hamn AB. 1986-09- 11 kl 10.30 N:a Hamngatan 8, 4:e våningen SS/ EE. Svenska Ham narbetarförbundet avd 4 Box 9005 400 70 GÖTEBORG KALLELSE Handaggare Göte bor~ Vårt datum/our date 1986-09-04 Ert datum/your date Vår referens/our relerence SS/ EE Er relerens/your relerence Svenska Ham narbetarförbundet avd 4 Box 9005 400 70 GÖTEBORG KALLELSE

Läs mer

Hamn AB. Göteborgs. lc)90-10- 29 Ert datumfy ~ur date. Svenska Hamnarbetarförbundet. Svenska Transportarbetarförbundet

Hamn AB. Göteborgs. lc)90-10- 29 Ert datumfy ~ur date. Svenska Hamnarbetarförbundet. Svenska Transportarbetarförbundet Göteborgs Hamn AB ------------ Vårt... lum 10ur date lc)90-10- 29 Ert datumfy ~ur date Vår reterens10ur reterenc:e Svenska Hamnarbetarförbundet SKAF Svenska Transportarbetarförbundet Åberopar vårt samtal

Läs mer

PRISLISTA TRELLEBORGS HAMN

PRISLISTA TRELLEBORGS HAMN PRISLISTA TRELLEBORGS HAMN Gäller från och med 2015-07-01 och tillsvidare. Samtliga priser är angivna i SEK och är exklusive svensk mervärdesskatt. INNEHÅLLSFÖRTECKNING A. Fartygshamnavgifter... 2 B. Varuhamnavgifter...

Läs mer

Enkel webbtjänst ger bättre ledningskoll

Enkel webbtjänst ger bättre ledningskoll Enkel webbtjänst ger bättre ledningskoll Enklare, snabbare, säkrare Att gräva av en ledning är ofta både kostsamt och tidskrävande. Men det finns ett bra sätt att undvika skador och onödigt arbete. Ledningskollen.se

Läs mer

Göteborgs. Hamn AB 850530 BOC 632698 Handlaggare Ert datum/your date Er referens/your refere11ce BOC

Göteborgs. Hamn AB 850530 BOC 632698 Handlaggare Ert datum/your date Er referens/your refere11ce BOC Vårt datum/our date Var relerensiour reterer e Hamn AB 850530 BOC 632698 Handlaggare Ert datum/your date Er referens/your refere11ce BOC Svenska Harnnarb. förb. Avd 4 Box 9005 400 70 Göteborg Härmed kallas

Läs mer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPC

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPC är den mobila arbetsplatsen en Windowsbaserad terminal för alla typer av registreringar via dator eller surfplatta, både på företaget och för dem på språng. Imponerande kraftfull off-line funktionalitet.

Läs mer

T Närvarande: Å Helleman T Alexandersson L-E Jansson J Lindgren T Lumsden K ödman K Hallgren

T Närvarande: Å Helleman T Alexandersson L-E Jansson J Lindgren T Lumsden K ödman K Hallgren ..!1 Göteborgs StuveriAB Utfärdare (tjänsteställe, namn, telefon, signatur) Förhandl funk K Ärende Förhandling fdokumentnamn PROTOKOLL ratum ödman/kw, 2534 1983-04-06 ~~ ]Bilaga / ri~nr (4) Mottagare T

Läs mer

Guide för inköp av redovisningsoch revisionstjänster

Guide för inköp av redovisningsoch revisionstjänster Guide för inköp av redovisningsoch revisionstjänster Administration, revision, bokföring, deklaration, likviditetsplanering, kontrolluppgifter, aktieägaravtal, momsdeklarationer, lönehantering, förfrågan

Läs mer

Projektmaterial. Birkagårdens folkhögskola

Projektmaterial. Birkagårdens folkhögskola Projektmaterial EN REFLEKTION ÖVER DATAUNDERVISNING OCH SAMARBETE Birkagårdens folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Instruktion Direktanmälan ackrediterade verkstäder

Instruktion Direktanmälan ackrediterade verkstäder Instruktion Direktanmälan ackrediterade verkstäder Observera att de delar i instruktionen som beskriver inmatning av data kan skilja sig åt mellan olika program. Version: Datum: Huvudsakliga ändringar:

Läs mer

PRISLISTA TRELLEBORGS HAMN

PRISLISTA TRELLEBORGS HAMN PRISLISTA TRELLEBORGS HAMN Gäller från och med 2016-07-01 och tillsvidare. Samtliga priser är angivna i SEK och är exklusive svensk mervärdesskatt. INNEHÅLLSFÖRTECKNING A. Fartygshamnavgifter... 2 B. Varuhamnavgifter...

Läs mer

Dokumentnam~ B-M Persson Börjeson 2236 1989-04-14

Dokumentnam~ B-M Persson Börjeson 2236 1989-04-14 ~~~ Göteborgs ~ Hamn AB T1ar.s1estalle PE Mottagare Dokumentnam~ Handlagga ( Ankn Datum B-M Persson Börjeson 2236 1989-04-14 PROTOKOLL 1(4) Beteckning MB-information Närvarande: Bengt Carlsson Anders Bohlin

Läs mer

Datum. MINNESANTECKNINGAR möte den 1 december 2005

Datum. MINNESANTECKNINGAR möte den 1 december 2005 ti"j ARBETSMILJÖ MINNESANTECKNINGAR Vår betecknini:i 2005-12-02 AIGÖ 2005/56091 --Sid 1 (2) Handläggare, telefon Jonas Pehrson, 031-743 72 95 jonas.pehrson@av.se GÖTEBORGS HAMN AKTIEBOLAG 403 38 GÖTEBORG

Läs mer

Utvärdering av psykologkandidatpraktiken(vfu) inom Region Örebro Län våren 2017.

Utvärdering av psykologkandidatpraktiken(vfu) inom Region Örebro Län våren 2017. 1 (6) Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Utbildningscentrum, Berit Eriksson, 20170705 Leg Psykolog/studierektor Utvärdering av psykologkandidatpraktiken(vfu) inom Region Örebro Län våren 2017.

Läs mer

Redovisning av Synpunkten 2013

Redovisning av Synpunkten 2013 ärenden: 240 Inkom via Blankett/svarskort 4 Brev 1 E-postmeddelande 3 Webbformulär 232 Totalt: 240 Kommentar: 240 synpunkter inkom under 2013, vilket faktiskt är en liten minskning med föregående år då

Läs mer

Matos från restaurang, Grev Turegatan 22

Matos från restaurang, Grev Turegatan 22 Miljöförvaltningen Hälsoskyddsavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-03-23 Handläggare Charlotte Larsson Telefon: 08-508 28 871 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2016-04-12 p. 8 Matos från restaurang,

Läs mer

Dokumentnamn KALLELSE 1 ( 1) Ankn Datum Beteckning 2534 1989-05-19. MBL-information

Dokumentnamn KALLELSE 1 ( 1) Ankn Datum Beteckning 2534 1989-05-19. MBL-information KALLELSE 1 ( 1) Ankn Datum Beteckning 2534 1989-05-19 Transp avd 2 Gösta Börjesson SKAF, sektion 7 Bengt Fredriksson Hamn 4:an HTF-klubben Bo Jonsson SALF-klubben Lennart Andersson MBL-information Härmed

Läs mer

Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun. Alec Mägi Särnholm

Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun. Alec Mägi Särnholm Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun Vad är VDI? VDI är en serverbaserad lösning för en fullständig PC-miljö som inte är begränsad till klientoperativ, datorstandard eller placering VDI är Broker funktionenen

Läs mer

4PS Mobil. Itero Business Solutions. Göteborg Prästgårdsgatan 28 431 44 Mölndal. Stockholm Parmmätargatan 24 112 24 Stockholm

4PS Mobil. Itero Business Solutions. Göteborg Prästgårdsgatan 28 431 44 Mölndal. Stockholm Parmmätargatan 24 112 24 Stockholm 4PS Mobil Itero Business Solutions Göteborg Prästgårdsgatan 28 431 44 Mölndal Stockholm Parmmätargatan 24 112 24 Stockholm Sömlös integration sparar tid och pengar Med 4PS Mobil får du en mobil lösning

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning

Järnvägsnätsbeskrivning Västerviks Logistik & Industri AB Innehållsförteckning 1. Allmän information s.2 2. Villkor för tillträde och trafikering s.3 3. Infrastruktur s.4 4. Kapacitetstilldelning s.5 5. Tjänster s.5 6. Avgifter

Läs mer

Leverans. Innehåll. Leverans Bilaga 6 Dokumentnr N , Rev G,

Leverans. Innehåll. Leverans Bilaga 6 Dokumentnr N , Rev G, Leverans Innehåll 1 ALLMÄNT... 2 2 HANTERINGSGRÄNSSNITT... 2 3 BESTÄLLNING... 2 3.1 Hanteringsfall som beställs via NBTAB... 3 3.2 Tillvalstjänster som beställs via NBTAB... 3 3.3 Svar på beställning...

Läs mer

HAMNSTYREl.SENS SAMMANTRADE ÄRENDE NR:

HAMNSTYREl.SENS SAMMANTRADE ÄRENDE NR: KOPIA ~ GÖTEBORGS HAMN 1982-11-16 AD 259/82 GvB/ELj HAMNSTYREl.SENS SAMMANTRADE ÄRENDE NR: DEN 9 l2 ~06 Göteborgs Hamnstyrelse Inköp av byggnad i Sannegårdshamnen I Sannegårdshamnens sydvästra del lagras

Läs mer

Instruktion Direktanmälan ackrediterade verkstäder

Instruktion Direktanmälan ackrediterade verkstäder Instruktion Direktanmälan ackrediterade verkstäder Observera att de delar i instruktionen som beskriver inmatning av data kan skilja sig åt mellan olika program. Version: Datum: Huvudsakliga ändringar:

Läs mer

~-~--~I O> A ~ A --,,.,, A iij u l

~-~--~I O> A ~ A --,,.,, A iij u l - -----... - --- -- - --- ------- ---------.. - --- --. -------- -- - --- -- -- - -- --- -------~-~--~I O> A ~ A --,,.,, A iij u l,, Trafikledning produktionsomrade Skandiahamnen Syd. Nuläge: Två separata

Läs mer

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket 1 Allmänt 1.1 Posten AB (publ), nedan kallat Posten, erbjuder företag och privatpersoner att ladda ner och använda Postens datorprogram med

Läs mer

SVENSKA H.AMNARBETARFÖRBUNDET Avd. 4 Göteborg PM ANGÅENDE AVDELNINGENS ADMINISTRATION

SVENSKA H.AMNARBETARFÖRBUNDET Avd. 4 Göteborg PM ANGÅENDE AVDELNINGENS ADMINISTRATION SVENSKA H.AMNARBETARFÖRBUNDET Avd. 4 Göteborg PM ANGÅENDE AVDELNINGENS ADMINISTRATION Bakgrund Under senare år har antalet medlemmar inom Hamnarbetarförbundet hai't en negativ utveckling. främst beroende

Läs mer

REVIDERAT DATUM 2012-02-01. Järnvägsnätbeskrivning för industrispår i Göteborgs Hamn

REVIDERAT DATUM 2012-02-01. Järnvägsnätbeskrivning för industrispår i Göteborgs Hamn Sida 1 REVIDERAT DATUM 2012-02-01 Järnvägsnätbeskrivning för industrispår i Göteborgs Hamn Sida 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄN INFORMATION... 3 1.1 ALLMÄN INFORMATION... 3 1.2 ANSVAR... 3 1.3 GILTIGHETSTID...

Läs mer

Dags att byta port? Allt du behöver veta när du funderar på att byta! Vi gör det lätt.

Dags att byta port? Allt du behöver veta när du funderar på att byta! Vi gör det lätt. Dags att byta port? Allt du behöver veta när du funderar på att byta! Vi gör det lätt. Välj en leverantör som passar dig Det kan vara viktigare än du tror! Hur mår din port? Kanske är det uppenbart dags

Läs mer

Tio tips för att lyckas med mobila lösningar

Tio tips för att lyckas med mobila lösningar Tio tips för att lyckas med mobila lösningar Mobila lösningar för arbetsorderhantering har visat sig dramatiskt effektivisera rapportering och andra arbetsuppgifter för personal på fältet. De sparar tid

Läs mer

Härmed kallas till MB-information onsdagen den 26 april. kl 14.00 i förhandlingslokalerna, Norra Hamngatan 8, Kajsa Wengholm e.u.

Härmed kallas till MB-information onsdagen den 26 april. kl 14.00 i förhandlingslokalerna, Norra Hamngatan 8, Kajsa Wengholm e.u. / Handläggare Göteborgs Hamn AB Vårt datum/our date Vår referens/our reference 1989-04-17 P-0 Falk/kw Ert datum/your date Er referens/your reference Svenska Hamnarbetarf örbundet Avd 4 Box 9005 400 70

Läs mer

Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun. Alec Mägi Särnholm

Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun. Alec Mägi Särnholm Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun Härryda kommun Vi är drygt 34 000 invånare och befolkningen ökar. Yta: 290 kvadratkilometer. Det är tre mil från den östra gränsen till den västra. Hälften av ytan

Läs mer

Utöver dessa föreskrifter kan lokala bestämmelser förekomma för varje enskild industri!

Utöver dessa föreskrifter kan lokala bestämmelser förekomma för varje enskild industri! 5.2 Vid lossningsplatsen Utöver dessa föreskrifter kan lokala bestämmelser förekomma för varje enskild industri! Allmänna regler Trafikregler Hastigheten är begränsad till max 30 km/h inom fabriksområdet.

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL HAMNARBETAREA VTALETS EKONOMISKA DELAR 2000-04-01

KOLLEKTIVAVTAL HAMNARBETAREA VTALETS EKONOMISKA DELAR 2000-04-01 I I '. - 1,, : MEDDELANDE 2000-04-10 1 (4) Gill Ring PEL 2576 Yvonne Börjesson PEF 2244 HAMNARBETAREA VTALETS EKONOMISKA DELAR 2000-04-01 1. Månadslön Månadslön Grundlön inkl ack vid beräk komp av ötid/tim

Läs mer

Göteborgs Hamns Järnvägsnätbeskrivning

Göteborgs Hamns Järnvägsnätbeskrivning S i d a 1 2015 Göteborgs Hamns Järnvägsnätbeskrivning S i d a 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLL ALLMÄN INFORMATION... 4 ALLMÄN INFORMATION... 4 ANSVAR... 4 GILTIGHETSTID... 4 PUBLICERING... 4 KONTAKTUPPGIFTER...

Läs mer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal är en enkel, webbaserad ingång till ProMark både när det gäller att registrera sin egen tid, sina uppgifter, sin information och att utföra specifika arbetsuppgifter. körs i en webbläsare och kan även

Läs mer

~' Göteborgs ... ~b Hamn A:B. MBL-inf ormation. Hamn 4:an

~' Göteborgs ... ~b Hamn A:B. MBL-inf ormation. Hamn 4:an ~' Göteborgs ~b Hamn A:B Tjänsteställe PEF Mottagare Handläggare A Helleman Dokumentnamn Sida KALLELSE 1 (1) Ankn Datum Beteckning 2532 1988-11-28 Hamn 4:an Bengt Carlsson Gertrud Hultin Thomas Lumsden

Läs mer

~kumen t namn. Ärende Sammanträde Skyddskomrnitten å Göteborgs Stuveri AB 1981-04-22 och. Vid protokollet! Undertecknad Rune -~ohansson

~kumen t namn. Ärende Sammanträde Skyddskomrnitten å Göteborgs Stuveri AB 1981-04-22 och. Vid protokollet! Undertecknad Rune -~ohansson Utfärdare (tjänstestille, namn, telefon, signatur) ~kumen t namn ~Dat um Tekn Arb Miljö Rune Johansson/UR f~_} 810520 } Bilaga A,B ; C (5) Ärende Sammanträde Skyddskomrnitten å Göteborgs Stuveri AB 19810422

Läs mer

Utvärdering Projekt Vägen

Utvärdering Projekt Vägen Utvärdering Projekt Vägen Projektets bakgrund och utgångspunkter I Lycksele finns ett antal utrikes födda personer som idag har kontakt med alla fyra aktörer (Lycksele kommun, VLL, AF och Försäkringskassan)

Läs mer

Cumulusklubben E-info 1-2009 E-info 090220 - Rapport från Medlems- / seglarträffar från Albin Marin Samverkande segelklubbar AMK

Cumulusklubben E-info 1-2009 E-info 090220 - Rapport från Medlems- / seglarträffar från Albin Marin Samverkande segelklubbar AMK Cumulusklubben E-info 1-2009 E-info 090220 - Rapport från Medlems- / seglarträffar från Albin Marin Samverkande segelklubbar AMK Cumulusklubben Albin 78 klubben Stratusklubben Albin Marin-klubb Verksamheter

Läs mer

Uppföljning av omorganisation på kommunledningskontoret

Uppföljning av omorganisation på kommunledningskontoret 2015-03-19 Eva Åström RAPPORT Uppföljning av omorganisation på kommunledningskontoret Bakgrund I budget 2014 framgår att en satsning skulle göras för att öka tillväxten i kommunen genom en samlad strategi.

Läs mer

7. Avslutning. 5. Skrivelser. a. b. I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordningen. 3. Protokolljustering. 4. Rapporter.

7. Avslutning. 5. Skrivelser. a. b. I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordningen. 3. Protokolljustering. 4. Rapporter. DAGORDNING STYR ELSEMÖTE. 2000/02/21 Möte nr, 2 I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordningen. 3. Protokolljustering. 4. Rapporter. a. Flytt av Kontoret till Skandiahamnen b. Blixtens agerande ang. Timo

Läs mer

Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet tekniska system inom vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år;

Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet tekniska system inom vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år; Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet tekniska system inom vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år; beslutade den -- maj 2015. Skolverket föreskriver följande med stöd av 2 kap. 2 förordning

Läs mer

Punkt 15: Riktlinje för internrevision

Punkt 15: Riktlinje för internrevision 2016-09-21 Punkt 15: Riktlinje för internrevision Förslag till beslut i styrelsen att anta Riktlinje för internrevision för försäkrings AB Göta Lejon Denna riktlinje kallades tidigare Riktlinje för oberoende

Läs mer

Vad är Ledningskollen?

Vad är Ledningskollen? Vad är Ledningskollen? Ledningskollen.se Reducerar antalet grävskador Robustare infrastruktur Undvika störningar Minskade skadekostnader Ledningskollen privat-offentlig samverkan Maskinentreprenörerna

Läs mer

Ärendet. Förslag till beslut Nämnden föreslås besluta att. - anta informationssäkerhets- och IT-plan för 2014. Staffan Blom Förvaltningschef.

Ärendet. Förslag till beslut Nämnden föreslås besluta att. - anta informationssäkerhets- och IT-plan för 2014. Staffan Blom Förvaltningschef. Handläggare: Christina Hegefjärd 1 (1) PAN 2014-02-11 P 12 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-01-20 PaN A1312-00361-57 Ärendet Det åligger varje nämnd att årligen planera för informationssäkerhetsarbetet. Detta ska

Läs mer

DAGORDNING. För skyddstyrelsens extra möte 92-12-09 kl. 8:00 Plats: Sannegårdens fackexp. 1. Mötets öppnande.

DAGORDNING. För skyddstyrelsens extra möte 92-12-09 kl. 8:00 Plats: Sannegårdens fackexp. 1. Mötets öppnande. DAGORDNING För skyddstyrelsens extra möte 92-12-09 kl. 8:00 Plats: Sannegårdens fackexp. 1. Mötets öppnande. 2. Uppläsande och godkännande av dagordning. 3. Genomgång av föregående protokoll. (inställdes)

Läs mer

TEKNISKA SYSTEM EL. Ämnets syfte

TEKNISKA SYSTEM EL. Ämnets syfte TEKNISKA SYSTEM EL Ämnet tekniska system el behandlar den arbetsprocess där man projekterar och dokumenterar tekniska system och anläggningar inom teknikområdet elinstallation. I projektering ingår utrednings-

Läs mer

uppdaterad augusti 2010 Välkommen till Sjöfruns Samfällighetsförening

uppdaterad augusti 2010 Välkommen till Sjöfruns Samfällighetsförening uppdaterad augusti 2010 Välkommen till Sjöfruns Samfällighetsförening Allmän information Sjöfruns samfällighet består av radhus och fristående hus på Sjöfruvägen Tomtebo, Umeå. Här finns 76 hushåll. Gemensamma

Läs mer

Hur kan vi ta vara på våra naturliga resurser I Östersjön och samtidigt bidra till en förbättrad miljö I havet?

Hur kan vi ta vara på våra naturliga resurser I Östersjön och samtidigt bidra till en förbättrad miljö I havet? Hur kan vi ta vara på våra naturliga resurser I Östersjön och samtidigt bidra till en förbättrad miljö I havet? 1. VINDKRAFT 2. VÅGKRAFT 3. HAVSSTRÖMMAR 4. SYRESÄTTNING 5. FORSKNING 6. UTVECKLING 7. FISKODLING

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT. av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT. av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den K(2002) 99 Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA BESTÄMMELSER FÖR DOKUMENTHANTERING Utkast till KOMMISSIONENS

Läs mer

AvI-index. Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet

AvI-index. Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet ANDERS GUNÉR AvI-index Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet Iordanis Kavathatzopoulos Uppsala universitet ISBN 978-91-976643-5-6 Copyright 2008 Iordanis Kavathatzopoulos. Uppsala universitet,

Läs mer

Taxa Gävle Hamn AB Gäller från 1 januari 2015 och tills vidare

Taxa Gävle Hamn AB Gäller från 1 januari 2015 och tills vidare Taxa Gävle Hamn AB Gäller från 1 januari 2015 och tills vidare 1. Fartygsavgifter Hamnavgift för fartyg utgår, där inte annat sägs, varje gång ett fartyg anlöper Gävle hamn. Avgiften beräknas i kronor

Läs mer

info@avtalsbevakning.se 08-500 052 20

info@avtalsbevakning.se 08-500 052 20 08-500 052 20 Avtalsbevakning, / / 1 Vad är Avtalsbevakning? Full avtalskontroll till låg kostnad Avtalsbevakning är ett webbaserat affärssystem för elektronisk hantering av ett företags alla avtal. När

Läs mer

Inbjudan till utställning Svenska Demensdagarna 2016

Inbjudan till utställning Svenska Demensdagarna 2016 Inbjudan till utställning Svenska Demensdagarna 2016 19-20 maj på Svenska Mässan i Göteborg Välkommen som utställare till Svenska Demensdagarna 2016 i Göteborg OM KONFERENSEN Svenska Demensdagarna 2016

Läs mer

TEKNISKA SYSTEM VVS. Ämnets syfte

TEKNISKA SYSTEM VVS. Ämnets syfte TEKNISKA SYSTEM VVS Ämnet tekniska system VVS behandlar den arbetsprocess där man projekterar och dokumenterar tekniska system och anläggningar inom teknikområdet VVS-installation. I projektering ingår

Läs mer

Ordföranden anmälde att följande frågor förelåg till behandling. 1. Justering av de nya övertidsreglerna. (Bil 1.1)

Ordföranden anmälde att följande frågor förelåg till behandling. 1. Justering av de nya övertidsreglerna. (Bil 1.1) ~b Göteborgs Handläggare Ankn Datum K Ödman/kw 2534 1989-09-07 1 ( 4) Beteckning Förhandlingar Närvarande: Åke Helleman Bengt Carlsson Gertrud Hultin Ronny Karlsson Thomas Lumsden Åke Olausson -Werner

Läs mer

Dialogue Technologies Effektiv kundtjänst

Dialogue Technologies Effektiv kundtjänst Dialogue Technologies Effektiv kundtjänst Oktober, 2004 Dialogue Technologies AB Skalholtsgatan 10 B 164 40 Kista Kunder uppsöker leverantörer med olika frågor och önskemål Jag skulle vilja ha? Hur får

Läs mer

Upplev den nya generationen kösystem!

Upplev den nya generationen kösystem! Upplev den nya generationen kösystem! timeacle är ett fullständigt fritt skalbart kösystem som Software as a service direkt från molnet! Det kan anpassas flexibelt efter dina önskemål och erbjuder många

Läs mer

via länken: Kontaktpersoner på Uppsala universitet: Bengt Sandblad, Arne W Andersson.

via länken:  Kontaktpersoner på Uppsala universitet: Bengt Sandblad, Arne W Andersson. Denna presentation är framtagen av projektet Framtida effektiv trafikstyrning (tidigare FTTS Framtida Tågtrafikstyrning) som bedrivs i samverkan mellan MDI (människa-datorinteraktion), institutionen för

Läs mer

Uppgiftsfördelning och kunskaper

Uppgiftsfördelning och kunskaper 5 Det skall finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsförhållandena i arbetsgivarens verksamhet skall vara för att ohälsa och olycksfall i arbetet skall förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post Datum Diarienr 2011-12-12 755-2011 Socialnämnden Södertälje Kommun 151 89 Södertälje Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

HUR MAN LYCKAS MED BYOD

HUR MAN LYCKAS MED BYOD HUR MAN LYCKAS MED BYOD WHITE PAPER Innehållsförteckning Inledning... 3 BYOD Checklista... 4 1. Val av system... 4 2. Installation och konfiguration... 5 3. Prestanda... 5 4. Valfrihet ökar upplevelsen...

Läs mer

Kontoret på fickan. Förbättra likviditeten. Öka lönsamheten. Skippa papperslapparna! En bättre vardag

Kontoret på fickan. Förbättra likviditeten. Öka lönsamheten. Skippa papperslapparna! En bättre vardag Kontoret på fickan Coredination hjälper dig planera och hålla ordning på din mobila verksamhet. Du och dina medarbetare har alltid uppdaterad information om varandra och arbetet ni utför. Oavsett var ni

Läs mer

Den flytande brottsplatsen Brottsplatsundersökning ombord på passagerarfartyg

Den flytande brottsplatsen Brottsplatsundersökning ombord på passagerarfartyg Den flytande brottsplatsen Brottsplatsundersökning ombord på passagerarfartyg Erik Palmqvist Ålands polismyndighet Specialarbete i Kriminalteknisk grundutbildning 2007-2008 vid Statens kriminaltekniska

Läs mer

Glassäkra miljöer Förskolor

Glassäkra miljöer Förskolor Glassäkra miljöer Förskolor Oktober20 Glassäkra miljöer Förskolor Publikationerna Glassäkra miljöer syftar till att ge vägledning vid val av glas för att uppfylla krav i Boverkets Byggregler (BBR), avsnitt.

Läs mer

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag Till: Energimyndigheten Box 310 631 04 Eskilstuna REMISSYTTRANDE Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag SABOs synpunkter Allmänt SABOs medlemsföretag de allmännyttiga kommunala

Läs mer

J t~p-~~--:hl PROTOKOLL. Förhandlingar. Närvarande: A Helleman It. K öd man B Molander protokollf K-A Kandevik Hamnarb förb, avd 4 G Malmgren "

J t~p-~~--:hl PROTOKOLL. Förhandlingar. Närvarande: A Helleman It. K öd man B Molander protokollf K-A Kandevik Hamnarb förb, avd 4 G Malmgren ~kumentnamn Utfärdare (tjänsteställe, namn, telefon, signatur) Datum Bilaga Sid.nr Personalavd B Molander/KW ank 19 800117 1 (1) Ärende Förhandlingar Närvarande: A Helleman GS, ordf It R Johansson n K

Läs mer

Önskemål om utfört arbete

Önskemål om utfört arbete Markus Wirf Rättareg 4 583 33 Linköping 0737551942 markus.wirf@gmail.com Önskemål om utfört arbete Text i rött nedan indikerar önskat arbete utfört / köp av er. Problemet Gamla kökskranen gick sönder och

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets föreskrifter om sjöfartsskydd; beslutade den 22 juni 2004. Sjöfartsverket föreskriver följande med stöd av 3, 4 och 9 förordningen (2004:283) om sjöfartsskydd.

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR. Verksamhetstillsyn av hemtjänsten i sex kommuner i Kalmar län. Meddelande 2005:17

LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR. Verksamhetstillsyn av hemtjänsten i sex kommuner i Kalmar län. Meddelande 2005:17 LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR Verksamhetstillsyn av hemtjänsten i sex kommuner i Kalmar län Meddelande 2005:17 Verksamhetstillsyn av hemtjänsten i sex kommuner i Kalmar län Utgiven av: Meddelande

Läs mer

Utökning av antalet poströstningslokaler för att underlätta valdeltagandet Motion av Juan Carlos Cebrián (s) (2002:11)

Utökning av antalet poströstningslokaler för att underlätta valdeltagandet Motion av Juan Carlos Cebrián (s) (2002:11) Utlåtande 2002:91 RI (Dnr 420/02) Utökning av antalet poströstningslokaler för att underlätta valdeltagandet Motion av Juan Carlos Cebrián (s) (2002:11) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

~ t.11 / g.]"pnj =;.6

~ t.11 / g.]pnj =;.6 . 1J " 0. b ' ~ 2 ~ t.11 / g.]"pnj =;.6 ÖVER EN SK 0 M f\-1 ELS E ( ( Mellan Göteborgs Lastbilcentral, Salsmästareg 14, 422 46 Hisings Backa, nedan kallad G LC och Göteborgs Stuveri AB, Box 7027, 402 31

Läs mer

Medarbetarens närmaste chef är ansvarig för att samtalet inplaneras, genomförs och dokumenteras.

Medarbetarens närmaste chef är ansvarig för att samtalet inplaneras, genomförs och dokumenteras. 1 (7) Utvecklingssamtal Allmänt Chefer och medarbetare ska genomföra minst två medarbetarsamtal per år, ett lönesamtal och ett utvecklingssamtal. Lönesamtalet är ett prestationsinriktat samtal som ska

Läs mer

HANDBOK FÖR SÄKERHETSORGANISATIONEN

HANDBOK FÖR SÄKERHETSORGANISATIONEN HANDBOK FÖR SÄKERHETSORGANISATIONEN 1. Säkerhets- och miljöskyddsförklaring 2. Ägarförhållande 3. Säkerhets- och miljöansvarig 4. Ansvar och befogenheter 5. Kompetens och utbildning 6. Checklistor för

Läs mer

PrintObs.NET dokumentation

PrintObs.NET dokumentation 0.0 1 8 PrintObs.NET dokumentation 0.0 2 8 1 INLEDNING/BAKGRUND/OM DOKUMENTATIONEN Detta dokument beskriver hur man installerar, loggar in i och hanterar programmet PrintObs.Net som ersätter det gamla

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret Datum 2012-04-03

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret Datum 2012-04-03 PERSONALHANBOK atum 1(6) RIKTLINJER FÖR GENOMFÖRANE AV MEARBETARSAMTAL Allmänt Medarbetarsamtal är ett samtal mellan arbetstagare och personalledare. et kan genomföras enskilt och ska ske minst en gång

Läs mer

Bilaga 17 Mall för operativt samverkansavtal med GSIT 2.0- leverantören Dnr: 2.4.2-7622/2015 Förfrågningsunderlag 2016-01-11

Bilaga 17 Mall för operativt samverkansavtal med GSIT 2.0- leverantören Dnr: 2.4.2-7622/2015 Förfrågningsunderlag 2016-01-11 Bilaga 17 Mall för operativt samverkansavtal med GSIT 2.0- leverantören Dnr: 2.4.2-7622/2015 Förfrågningsunderlag stockholm.se Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Hantverkargatan

Läs mer

Glassäkra miljöer Bostäder

Glassäkra miljöer Bostäder Oktober 0 Glassäkra miljöer - Bostäder Glassäkra miljöer Bostäder Publikationerna Glassäkra miljöer syftar till att ge vägledning vid val av glas för att uppfylla krav i Boverkets Byggregler (BBR), avsnitt

Läs mer

Avancerad dispensansökan i Trix. 2012-08-24 Elmia, Jönköping

Avancerad dispensansökan i Trix. 2012-08-24 Elmia, Jönköping Avancerad dispensansökan i Trix 2012-08-24 Elmia, Jönköping Thomas Holmstrand Specialist transportdispenser thomas.holmstrand@trafikverket.se Direkt: 010-123 59 91 2 2012-08-31 Transportdispenser = beslut

Läs mer

Din manual DORO AUDIOLINE CLD50 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2336745

Din manual DORO AUDIOLINE CLD50 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2336745 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för DORO AUDIOLINE CLD50. Du hittar svar på alla dina frågor i DORO AUDIOLINE CLD50 instruktionsbok

Läs mer

För- och Färdiganmälan på webben Användarbeskrivning för installatör

För- och Färdiganmälan på webben Användarbeskrivning för installatör För- och Färdiganmälan på webben Användarbeskrivning för installatör Inloggning Gå in via Mälarenergis hemsida www.malarenergi.se Välj: > Företag > Elnät > Anslutning till elnätet > För- och färdiganmälan

Läs mer

Glassäkra miljöer - Bostäder Maj 2015

Glassäkra miljöer - Bostäder Maj 2015 Glassäkra miljöer - Bostäder Maj 0 Glassäkra miljöer Bostäder Publikationerna Glassäkra miljöer syftar till att ge vägledning vid val av glas för att uppfylla krav i Boverkets Byggregler (BBR), avsnitt

Läs mer

på fredag Dessutom slipper ni tjatet om att hålla ordning och trivseln förbättras.

på fredag Dessutom slipper ni tjatet om att hålla ordning och trivseln förbättras. Ordning och reda på fredag nej, alltid Ordning och reda (OR) handlar om att skapa bättre ordning på arbetsplatsen, utan att tjata. Ordning och reda handlar också om att minska risken för olycksfall och

Läs mer

Tillsyn och tillsynsvägledning enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor

Tillsyn och tillsynsvägledning enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor MSB-14.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Minnesanteckningar 1 (5) Antecknat av Carl Bonde Peter Norlander Mötesdatum 2012-11-21 Mötestid 09.00-15.00 Länsstyrelsen Karin Sigvardsson (enhetschef)

Läs mer

Slutrapport Central licenshantering

Slutrapport Central licenshantering Slutrapport Central licenshantering Författare: Ida Francke Datum: 2011-06-30 Innehåll Bakgrund... 2 Måluppfyllelse... 2 Kvarstående punkter... 3 Organisation... 4 Tidplan/Resursåtgång... 4 Tid... 4 Budget...

Läs mer

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 5 Scadasystem.doc. Dokument Scadasystem. Sidnr 1(9)

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 5 Scadasystem.doc. Dokument Scadasystem. Sidnr 1(9) 1(9) Sidantal 9 LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 5.doc Landstingsservice i Uppsala Län 751 85 UPPSALA Tel. 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(9) Innehållsförteckning Allmänt......3

Läs mer

Mål nr 2928-12, 2930-12 och 2931-12, Per & Sara Gastro i Helsingborg AB./. Socialnämnden i Helsingborgs kommun angående serveringstillstånd

Mål nr 2928-12, 2930-12 och 2931-12, Per & Sara Gastro i Helsingborg AB./. Socialnämnden i Helsingborgs kommun angående serveringstillstånd Stockholm den 11 februari 2013 Kammarrätten i Göteborg Avdelning 1 Box 1531 401 50 Göteborg Mål nr 2928-12, 2930-12 och 2931-12, Per & Sara Gastro i Helsingborg AB./. Socialnämnden i Helsingborgs kommun

Läs mer

LOKALA DRIFT- OCH ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR SÖLVESBORGS HANDELSHAMN

LOKALA DRIFT- OCH ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR SÖLVESBORGS HANDELSHAMN LOKALA DRIFT- OCH ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR SÖLVESBORGS HANDELSHAMN Lokala drifts- och ordningsföreskrifter för Sölvesborgs handelshamn Utöver vad som anges i Hamnordningen för Sölvesborgs Handelshamn gäller

Läs mer

TYCK OM BURLÖV! Statistikrapport. Socialförvaltningen 2013-01-01-2013-06-30

TYCK OM BURLÖV! Statistikrapport. Socialförvaltningen 2013-01-01-2013-06-30 TYCK OM BURLÖV! Statistikrapport Socialförvaltningen 03-0-0-03-06-30 (6) Tyck om Burlöv Den första resp. sista synpunkten under aktuell period registrerades 03-0-4-03-05-3 Sammanfattning registrerade synpunkter

Läs mer

Föreskrifter Reglementen KS 2012:89/003

Föreskrifter Reglementen KS 2012:89/003 Dokumentnamn REGLEMENTE FÖR Kommunstyrelsen Dokumenttyp Diarienummer Föreskrifter Reglementen KS 2012:89/003 Beslutad av Framtagen av Gällivare Kommunstyrelsen Christian Sundvall Beslutad Giltighetstid

Läs mer

Rapport Version 1.0 Johan Aldén Sida 1 av 12 2011-04-25. Rapport Förstudie Elevadministration och schemaläggning Sambruk

Rapport Version 1.0 Johan Aldén Sida 1 av 12 2011-04-25. Rapport Förstudie Elevadministration och schemaläggning Sambruk Johan Aldén Sida 1 av 12 Rapport Förstudie Elevadministration och schemaläggning Sambruk Johan Aldén Sida 2 av 12 Innehållsförteckning Inledning... 4 Deltagande kommuner... 4 Sammanfattning... 5 Förstudiens

Läs mer

Göteborgs Hamn AB 1986-04-01 Bengt Carlsson/ bmp E da1 v, 11 E

Göteborgs Hamn AB 1986-04-01 Bengt Carlsson/ bmp E da1 v, 11 E Hat dl ggare Göteborgs Hamn AB 1986-04-01 Bengt Carlsson/ bmp E da1 v, 11 E Svenska Hamnarbe tareför bundet avd 4 Box 9005 400 70 GÖTEBORG Förslagskommitten Till den nyinrättade förslagskommitten skall

Läs mer

Medarbetarens närmaste chef är ansvarig för att samtalet inplaneras, genomförs och dokumenteras.

Medarbetarens närmaste chef är ansvarig för att samtalet inplaneras, genomförs och dokumenteras. 1 (7) Utvecklingssamtal Allmänt Chefer och medarbetare ska genomföra minst två medarbetarsamtal per år, ett lönesamtal och ett utvecklingssamtal. Lönesamtalet är ett prestationsinriktat samtal som ska

Läs mer