INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETE... 11

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETE... 11"

Transkript

1 0

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETE MOTION NR Ang. Ett hållbart arbetsliv MOTION NR Ang. Anställningsformer MOTION NR Ang. LAS företrädesrätten MOTION NR Ang. Man ska inte förlora på sitt politiska engagemang MOTION NR Ang. Arbetstidsförkortning MOTION NR Ang. Avskaffa AVA och sänk övertidstaket MOTION NR Ang. Införande av sex timmars arbetsdag MOTION NR Ang. Inhyrd arbetskraft MOTION NR Ang. Otillräcklig bemanning MOTION NR Ang. Stärk rätten till högre sysselsättning MOTION NR Ang. Vår tids arbetsmarknadsreform MOTION NR Ang. Ändrat heltidsmått MOTION NR Ang. Semesterlagen MOTION NR Ang. Huvudansvar MOTION NR Ang. Internationell solidaritet MOTION NR Ang. Vi ifrågasätter arbetslinjen MOTION NR Ang. Etablering för flyktingar

3 MOTION NR Ang. Etablering för flyktingar MOTION NR Ang. Organiserat och solidariskt flyktingmottagande MOTION NR Ang. Medborgarskap dras i långbänk men bara för somalier och afghaner MOTION NR Ang. Vad vill socialdemokratin UTBILDNING, FÖRSKOLA MOTION NR Ang. Provtermin på gymnasiet MOTION NR Ang. För ökad samverkan mellan de kommunala gymnasieskolorna MOTION NR Ang. Mäns våld mot kvinnor MOTION NR Ang. Förstelärare skall vara Utvecklingslärare MOTION NR Ang. Vad har kommunaliseringen av skolan och friskolereformen fått för konsekvenser för elever och lärare, samt studierultat? MOTION NR Ang. Ett stort misstag att kommunalisera skolan! Förstatliga den kommunala skolan. Friskolereformen framtvingades av skol-väsendet MOTION NR Ang. Utbildningen måste bli mycket bättre för att möta företagens behov (Framtidens jobb) MOTION NR Ang. Avgiftsfri skola MOTION NR Ang. Naturkunskap som kurs på samtliga gymnasieprogram MOTION NR Ang. Ökat fokus på specialpedagogik i lärar- och rektorsutbildningen MOTION NR Ang. Visstidsanställningar inom högre utbildning MOTION NR Ang. Satsa på våra ungdomars fritid! SJUKVÅRD MOTION NR

4 Ang. Mer resurser mot läkarbrist MOTION NR Ang. Förebygg psykisk ohälsa bland barn och ungdomar MOTION NR Ang. Kunskapscentrum för jämlik vård i Region Skåne MOTION NR Ang. Valfrihet i livets slutskede MOTION NR Ang. Subventionering av alla receptbelagda preventivmedel för kvinnor upp till 25 år inom Region Skåne MOTION NR Ang. Förbättra sjukhusvården för äldre patienter MOTION NR Ang. Prioritera behandlingsmetoder för permanent (bestående) viktminskning MOTION NR Ang. Sjukvårdens finaste uppgift ska vara att hålla folk friska MOTION NR Ang. Hälsovård MOTION NR Ang. Hållbara problemlösningar för rekryteringsbehovet, sett ur ett genusperspektiv MOTION NR Ang. Minska nyttjandet av bemanningsföretag genom att utvidga och effektivisera resursteamet MOTION NR Ang. Vi vill ha sex, vi vill ha sex, vi vill ha sex med kondom! EU OCH INTERNATIONELLT MOTION NR Ang. Assembly of European Regions MOTION NR Ang. Hungerkatastrofer är preliminärt en ekonomisk fråga, inte en fråga om hur mycket odlingsmark det finns MOTION NR Ang. Avskaffa enprocentmålet i biståndet, biståndet, Sida och biståndsindustrin MOTION NR Ang. Hur fungerar Sveriges bistånd och hur kan de göras i stället gen om hjälp till självhjälp med konkreta resultat? MOTION NR

5 Ang. Stoppa inskränkningarna på den svenska välfärden MOTION NR Ang. Stoppa ISDS SOCIAL/SOCIALFÖRSÄKRINGAR MOTION NR Ang. Höj inte pensionsåldern MOTION NR Ang. Jämnställda pensioner! MOTION NR Ang. Värna om de svagaste i samhället och arbetslöshetens historia, ideologiska teorier, orsaker och lösningar till den MOTION NR Ang. Barnens bästa i centrum i vårdnadstvister MOTION NR Ang. Den svenska sjukvården är bevisligen ojämlik och odemokratisk ända in i döden MOTION NR Ang. Barns rättigheter MOTION NR Ang. Kontaktdagar OMSORG OCH FOLKHÄLSA MOTION NR Ang. Kvinno- och barns rättsskydd (jourhem) MOTION NR Ang. Samhällets styvbarn MOTION NR Ang. Ett modernare nattis MOTION NR Ang. Arbetsmiljölagen i förskola och fritidshem MOTION NR Ang. Barns kost och hälsa MOTION NR Ang. Samordnad vårdplanering för Dig som bor i Skåne SKATTER/EKONOMI MOTION NR Ang. Införande av båtskatt MOTION NR

6 Ang. Förbättringsförslag ska inte beskattas MOTION NR Ang. Avdrag på deklarationen MOTION NR Ang. Avskaffa finanspolitiska rådet MOTION NR Ang. Ett grönt båtliv - Återinför båtregister och inför Båtskatt MOTION NR Ang. Modell för att möjliggöra progressiv kommunal- och lands-tingsskatt MOTION NR Ang. Ta bort effektskatten på kärnkraft MOTION NR Ang. Öresundsskatterna måste göras om MOTION NR Ang. Ökade skattefria traktamenten MOTION NR Ang. Dagens globalisering MOTION NR Ang. Översyn av SMS/Snabblån MOTION NR Ang. Hyresrätter BOSTÄDER MOTION NR Ang. Allas rätt till en bostad MOTION NR Ang. Bygg fler bostäder MOTION NR Ang. Vi behöver en bostadspolitik för ett ökat bostadsbyggande JÄMSTÄLLDHET MOTION NR Ang. Jämställdhet och kroppsräkning eller jämlikhet och lika möjligheter oavsett kön MILJÖ, JORDBRUK OCH ENERGI MOTION NR Ang. Skogsbruket måste klara miljömålet - Levande skogar MOTION NR Ang. Inventering av tak för solcellsuppbyggnad

7 MOTION NR Ang. EU: s energisäkerhet är ett energiproblem som är mycket nära MOTION NR Ang. Inga onödiga tillsatser i maten MOTION NR Ang. Konstgödning och konstgödsel MOTION NR Ang. Långsiktigt hållbar tillväxt MOTION NR Ang. Miljö- och klimatåtgärder ska utgå från vad människor sannolikt gör och inte vad de borde göra och globalt snarare än lokalt MOTION NR Ang. Myten om biogas och osmarta vägval i trafiken MOTION NR Ang. Pesticider (bekämpningsmedel) MOTION NR Ang. Varför satsa på ett av de ineffektivaste sätten att hjälpa och på en hjälp som få önskar?.. 98 MOTION NR Ang. Varför ska vi inte odla ekologiskt? MOTION NR Ang. Värna om jordbruksmarken! Bygg inte på den goda jorden. Tänk på ett hållbart samhälle.99 MOTION NR Ang. Den naturliga vilda skogen måste bevaras MOTION NR Ang. Etanol är en politisk bubbla, en hälsofara som orsakar ner död, cancer, smog, marknära ozon och mer växthusgaser än bensin och diesel MOTION NR Ang. Ett uthålligt samhälle som värnar om miljön? MOTION NR Ang. Höj panten för miljön och inför pant på alla vardagsför-packningar MOTION NR Ang. Ökad pant på förpackningar MOTION NR Ang. Vindkraft är rena snurren TRAFIK OCH KOMMUNIKATION MOTION NR Ang. Satsa på Simrishamnsbanan en viktig del i ett hållbart Skåne

8 MOTION NR Ang. Satsa på Simrishamnsbanan en viktig del i ett hållbart Skåne MOTION NR Ang. Satsa på Simrishamnsbanan en viktig del i ett hållbart Skåne MOTION NR Ang. Satsa på Simrishamnsbanan en viktig del i ett hållbart Skåne MOTION NR Ang. Satsa på Simrishamnsbanan en viktig del i ett hållbart Skåne MOTION NR Ang. Biljetter till Skånetrafiken MOTION NR Ang. Reglering av järnvägen MOTION NR Ang. Förbättra kollektivtrafiken MOTION NR Ang. Utöka kollektivtrafikens resegaranti MOTION NR Ang. Gratis kollektivtrafik för pensionärer NÄRINGSLIV OCH REGIONAL UTVECKLING MOTION NR Ang. Angående framtiden för statligt ägda PostNord MOTION NR Ang. Stimulera och stötta de redan existerande småföretagen att växa och expandera (Framtidens jobb) MOTION NR Ang. IT och Bredband på landsbygden MOTION NR Ang. Mätande av Skånes utveckling MOTION NR Ang. "Brobyggande också österut BROTT OCH STRAFF MOTION NR Ang. Lag och rätt är inte en fråga om skuld och ansvar i Sverige, vilket är unikt i Europa MOTION NR Ang. Nämndemän i Sverige speglar ej befolkningen, inför en pool med sakkunniga eller medborgarplikt MOTION NR

9 Ang. Advokater ska dömas som alla andra, lika inför lagen MOTION NR Ang. Blank fastställelse och motivering av avslag MOTION NR Ang. Översyn av 3 kap. 5 och 6 skadeståndslagen (1972:207) MOTION NR Ang. Deltagande i terrorhandlingar och i krig utomlands MOTION NR Ang. Sexuellt utnyttjande av barn utomlands FÖRSVAR MOTION NR Ang. Mönstring och värnplikt MOTION NR Ang. Nej till svenskt NATO-medlemskap! MOTION NR Ang. Prioritera rätt när det gäller Sveriges framtid KULTUR MOTION NR Ang. Kultur en skånsk framtidsinvestering! MOTION NR Ang. Kultur är framtidsinvestering Skåne kan gå före! MOTION NR Ang. Kultur en skånsk framtidsinvestering! MOTION NR Ang. Avgiftsfri musik-och kulturskola ORGANISATION MOTION NR Ang. Representation av framgångsrika arbetarekommuner MOTION NR Ang. Solidarisk resefördelning MOTION NR Ang. Har vi några förpliktelser? MOTION NR Ang. Möjlighet att nominera kandidater till EP vallistan MOTION NR Ang. Partivård

10 MOTION NR Ang. Politisk organisation MOTION NR Ang. Jämställdhetsansvarig i partiorganisationen MOTION NR Ang. Partiskatt MOTION NR Ang. Rådslag om politisk handlingslinje MOTION NR Ang. Nu måste vi diskutera Fritt Sök Skåne! MOTION NR Ang. Politiska diskussioner kräver näring! MOTION NR Ang. Strategi för ökad jämlikhet MOTION NR Ang. Den röda Fanan ÖVRIGT MOTION NR Ang. Ändrad valkretsindelning för riksdagsvalet MOTION NR Ang. Den personal som arbetar i serviceavdelningar att vara mer humant med människor som ber om hjälp MOTION NR Ang. Förbud mot att publicera opinionsundersökningar när vallokalerna är öppna MOTION NR Ang. Grundlagsskydda den offentliga sektorn! MOTION NR Ang. Låt apoteken övergå i gemensam ägo MOTION NR Ang. Socialdemokratisk politik är att vilja något och vilja förändra. (Framtidens folkrörelse) MOTION NR Ang. Är ersättningen till de förtroendevalda politikerna i EU, Riksdagen, Landstingen och kommunerna för höga? MOTION NR Ang. Bättre demokrati genom beslutande folkomröstningar MOTION NR Ang. Den svenska utnämningsmakten

11 MOTION NR Ang. Endast de personer som nyligen har flyttat till Sverige bör betecknas som invandrare MOTION NR Ang. Konsten att tänka fritt, självständigt, kritiskt, vetenskapligt, och objektivt MOTION NR Ang. Stärk den ideella sektorn MOTION NR Ang. Den kommunala revisionen MOTION NR Ang. Monarkins avskaffande MOTION NR Ang. Det demokratiska övertagandet MOTION NR Ang. EU- migranter MOTION NR Ang. EU- migranter Ang. Mänskliga rättigheter MOTION NR Ang. Mänskliga rättigheter MOTION NR Ang. Brev från migrationsverket MOTION NR Ang. Information på rätt språk från Migrationsverket

12 Sedan 1970 har vi i Sverige haft 40 timmars arbetsvecka och 5 veckors semester. Fram tills dess var arbetstidsförkortning en naturlig del av arbetarrörelsens strävan efter ett drägligt arbetsliv. Efter det har många röster tystnat i kampen för kortare arbetstid. Det ses som politiskt svårt att genomföra, särskilt i en tid av kriser. Men faktum kvarstår att just en förkortad arbetstid hade kunnat vara en del av lösningen på de problem vi har i samhället idag. Vi kan konstatera att sedan 70-talet har produktivitetstakten ökat i takt med att företagsägarnas vinster har ökat. Det har blivit mer press på arbetarna medan vi har fått lite tillbaka. Produktivitetstakten och konsumtionstakten har dessutom lett fram till en av vår tids värsta kriser klimatförändringarna. Istället för att alltid kämpa för materiell utveckling hade vi kunnat satsa på fritidssektorn, att människor skulle ha mer tid att lägga på mänskliga relationer och på de fritidssysselsättningar de tycker är givande. På så sätt hade vi kunnat få höjd levnadsstandard utan att slita på jordens resurser. För kvinnor, i synnerhet arbetarkvinnor hade en arbetstidsförkortning spelat stor roll. Många kvinnor jobbar idag ofrivillig deltid, dels på grund av att det i många kvinnodominerade yrken är svårt att få ihop scheman men också på grund av att jobben ofta är så tunga att en inte orkar med att arbeta 40 timmar i veckan. Ett lägre heltidsmått med bibehållen lön skulle göra arbetssituationen långt mycket mer rimlig för kvinnor i denna situation. Den ekonomiska självständigheten skulle dessutom öka för dessa personer, såväl som när man arbetar som under föräldraledighet eller pension. Vi har i skånska partidistriktet antagit en motion om att sträva mot 30 timmars arbetsvecka. Vi tycker det är viktigt att ha en strategi och vill nu sätta upp milstolpar för när vi ska nå dit. Vi finner att första målet är en arbetsvecka på 36 timmar. Med hänvisning till ovanstående yrkar vi: att Socialdemokraterna ska verka för, en på sikt, 30 timmars arbetsvecka, att Socialdemokraterna ska, i första steget verka för 36 timmars arbetsvecka, att Socialdemokraterna ska, sätta en tidsram för när en arbetsvecka på 36 timmar ska vara norm, att Socialdemokraterna ska, sätta en tidsram för när en arbetsvecka på 30 timmar ska vara genomförd. Laila Olsen Staffanstorps arbetarekommun har beslutat att insända motionen som egen. Rikard Larsson Grunden för vår svenska modell ligger i att arbetsmarknadens parter träffar överenskommelse vilka regler som ska gälla på arbetsmarknaden genom rikstäckande kollektivavtal. Detta har under en lång period varit en modell som har fört Sverige framåt till en respekterad position i hela världen. Den hanteringen av arbetsmarknaden har medfört en långsiktig trygghet för de anställda och företagen har kunnat långsiktigt bygga upp en bra och lönsam verksamhet. Denna trygghet, 11

13 för både anställda och företagen, har gjort att en hög välfärd har skapats och klyftorna i samhället har utjämnats. Som komplement till kollektivavtalen har det stiftats arbetsrättslagar som utgör ett ramverk. Tidigare fanns det, i lagen, fler otrygga och flexibla anställningsformer men idag är de bortplockade. Detta har gjort att tryggheten för anställda har ökat och välfärden fortsatt utvecklats starkt. Idag är tendensen att historien återkommit och fler otrygga anställningsförhållande har skapats. Företagen utnyttjar oftare de tidsbegränsande anställningsformerna med syfte att lättare omsätta personal. Vissa yrkesgrupper och individer blir hårt drabbade av detta och det är något som socialdemokraterna bör motverka. Som sades inledningsvis har den svenska modellen med kollektivavtal varit grunden till Sveriges goda välfärdssamhälle, som vi idag fortfarande har kvar. Att parterna på arbetsmarknaden, i samförstånd, träffar överenskommelser om vilka förhållande som ska gälla på arbetsmarknaden skapar både bäst förutsättningar för företagen att utvecklas och de anställda att vara delaktiga och känna trygghet. Alla branscher har olika förutsättningar och lagen ger en grund som passar alla branscher och som sedan varje bransch anpassar genom kollektivavtal. Anställningsformerna är idag reglerat i LAS med en rad olika alternativ att tillgå. Vilka anställningsformer som tillämpas avgörs av arbetsgivaren utifrån vilket behov som finns. Tyvärr kan vi konstatera att numera utnyttjas de anställningsformerna som regleras i LAS för att lättare omsätta personalen med en otrygghet som följd för den enskilde. För att stärka de anställdas trygghet som medför en positiv utveckling för företagen bör endast tillsvidare anställningen vara reglerad i LAS. De branscher som har ett behov av fler anställningsformer ska självklar ha den möjligheten men det borde vara upp till parterna att träffa överenskommelse om vilka som ska gälla, i kollektivavtalen. Därför yrkar jag följande: att Byggfackens S-förening, Skurup, antar motionen och översänder den till arbetarekommunen, att Skurups Arbetarekommun antar motionen som sin egen och översänder den till distriktskongressen, att tillsvidareanställning och när arbetstagare fyllt 67år ska vara de anställningsformer som regleras i LAS. Magnus Alm Skurups arbetarekommun har beslutat att insända motionen som egen. Maria Nyman-Stjärnskog Lagen om anställningsskydd är till för att skydda den enskilde och ge en trygghet vi ett arbete och en rättsäker prövning vid ev uppsägningar. Den syftar även till att ge de fackliga organisationerna möjligheten att ha synpunkter vid uppsägningar och därmed slå vakt om löntagarnas intresse. I LAS finns där en företrädesrätt som ger den uppsagda medarbetaren rätten till sitt arbete om företaget skulle behöva anställa inom 9månader. Denna rätt är mycket positiv för den som varit föremål för uppsägning och stärker även företagen och dess kompetensförsörjning. På svensk arbetsmarknad har det blivit mer regel än undantag att företag tar in bemanningsföretag istället för att återanställa, innan uppsagd personal. Allt för att komma runt LAS. Lagar och regler på den svenska arbetsmarknaden ska följas och respekteras, men tyvärr har företagen tagit sig friheten att helt bortse från den arbetsrättsliga lagstiftning som stärker den svenska arbetsmarknaden. Detta gör att företrädesrätten är urholkad och måste åter bli tillämplig, i praktiken. Det fanns hopp om att arbetsmarknadens parter skulle träffa överrenskommelse i kollektivav- 12

14 talen som förhindrade att företrädesrätten urholkas, under avtalsrörelsen Avtal träffades och nu 4år senare kan vi se att dessa avtal inte fått den önskvärda effekt för att skydda arbetstagarna och stärka kompetensen hos företagen. Jag föreslår följande: att Byggfacken s-förening i Skurup antar motionen och översänder den till arbetarekommunen, att Skurups Arbetarekommunen antar motionen som sin egen och översänder den till distriktskongressen, att Skåne partidistrikt aktivt verkar för att företrädesrätten inte ska kunna bortses, att Skåne partidistrikt översänder motionen till riksdagsgruppen för handläggning. Magnus Alm Skurup arbetarekommun har beslutat att insända motionen som egen. Maria Nyman-Stjärnskog Som det är idag så är inte ersättning för politiskt arbete, varken arvoden eller förlorad arbetsförtjänst, A-kassegrundande. Det gör kanske att vi har svårt att få yngre aktiva politiker. Jag föreslår: att socialdemokratiska partiet jobba för att ändra reglerna så att ersättningar för politiskt arbete blir A-kassegrundande. Irena Alm Bjuvs arbetarekommun har beslutat att insända motionen som egen. Martin Fridehjelm Arbetstiden i Sverige är 40 timmar per vecka dvs 2080 timmar om året. Men när man räknar bort semester, lov och ledighet blir arbetstiden kortare arbetade vi faktiskt 1610 timmar enligt OECD:s statistik. Den faktiska arbetstiden visar att vi arbetar ungefär 40 veckor om året. Motsvarade siffror i några Europeiska länder är: Arbetslösheten är nästan 8 % i Sverige medan arbetslösheten i ovanstående länder, med undantag Frankrike, är lägre än Sverige: För att höja arbetets kvalité, minska arbetslösheten, ha gladare medarbetare och friskare pensionärer, använda bättre medarbetarnas kompetens och förstärka landets ekonomi yrkar vi: 13

15 att Socialdemokraterna verkar för en arbetstidsförkortning. S-förening för skola och utbildning Malmö arbetarekommun har beslutat att insända motionen som enskild. Joakim Sandell Arbetslivet är för många en källa till glädje, gemenskap och personlig utveckling. Dessvärre är det ofta organiserat på ett sådant sätt att det också är en källa till frustration, själslig utarmning och ohälsa. Sjukskrivningarna på grund av psykiska diagnoser ökar och värst drabbade är kvinnor. Det är hög tid att gå till botten med vad som orsakar denna ohälsa. Något är grundläggande fel i ett arbetsliv som gör människor sjuka. Arbetslivet, inte bara i Sverige utan i hela världen, har genomgått några grundläggande förändringar de senaste decennierna. Den kvinnodominerade tjänstesektorn används ofta som murbräcka för att introducera nya, för löntagarna ofördelaktiga, normer som sedan sprider sig på resten av arbetsmarknaden. Samtidigt som den ordinarie personalen lever under ständig stress över att hinna med sina arbetsuppgifter hänvisas människor till olika tillfälliga anställningsformer. Tidsbegränsade anställningar får ett allt större utrymme. Bland arbetare i detaljhandeln och den kommunala sektorn ligger de tidsbegränsade anställningarna runt 30 procent. För arbetare i hotell- och restaurangbranschen är motsvarande siffra 44 procent. Detta kan inte helt förklaras av tillfälliga och oförutsedda behov av personal. På många arbetsplatser skulle en vanlig arbetsdag inte fungera om det inte vore för den tillfälliga personalen. Konsekvenserna av denna nyordning är allvarliga och kan bland annat utläsas i sjukfrånvarostatistiken. De som hänvisas till otrygga jobb, vare sig det är tidsbegränsade anställningar eller korta deltider, döms både till ekonomisk otrygghet och också en svag anknytning till arbetsplatsen. Även de som själva har tillsvidareanställningar på hög sysselsättningsgrad drabbas av de tillfälliga anställningarna. Undersökningar visar att fast anställda på arbetsplatser med hög grad av tillfällig bemanning upplever att det saknas personal och kommer hem utmattade från jobbet i betydligt större utsträckning än anställda på arbetsplatser med låg grad av tillfällig bemanning. Det är helt enkelt ett arbetsmiljöproblem. Ett annat problem som vi märker av är att samtidigt som arbetslösheten är stor och låga deltider oerhört vanligt så jobbar heltidspersonal ofta övertid. Tidsbegränsade anställningar behövs. Därom råder inget tvivel. Lagstiftningen bör tillåta tidsbegränsade anställningar under ett antal tydligt definierade omständigheter, som är relevanta för alla branscher (till exempel provanställning, vikariat, projekt, säsongsanställning). I övrigt varierar det från bransch till bransch under vilka omständigheter det är motiverat att ta in tillfällig personal. Det bör därför regleras i avtal mellan fack och arbetsgivare, i enlighet med den svenska modellen. Den nuvarande ordningen, där lagen ger arbetsgivarna mycket större friheter än något fackförbund någonsin skulle sluta avtal om, håller dock effektivt arbetsgivarna borta från förhandlingsbordet. Varför sluta avtal som innebär en konkurrensnackdel gentemot dem som står utanför kollektivavtalsmodellen? Allmän visstidsanställning måste tas bort ur LAS så att parterna får incitament att sluta överenskommelser med varandra. Att begränsa tiderna för hur länge en person får vara tidsbegränsat anställd är nödvändigt men inte tillräckligt. I värsta fall får det endast till konsekvens att den tillfälliga personalen byts ut i snabbare takt. Det är möjligheten att ta in tillfällig personal trots att den behövs tillsvidare som är problemet. Vi föreslår: 14

16 att Socialdemokraterna ska verka för att allmän visstidsanställning tas bort ur LAS. idsbegränsade anställningar ska behöva motiveras, att Socialdemokraterna ska verka för att sänka övertidstaket i arbetstidslagen, att Malmö arbetarekommun antar motionen som sin egen och skickar över den till Skånes socialdemokratiska partidistrikts årskongress 2015, att Malmö arbetarekommun antar motionen som sin egen och skickar den till socialdemokratiska distriktskongressen 2015 och till partikongressen 2015, att partikongressen 2015 bifaller motionen. Maria Bergqvist Malmö arbetarekommun har beslutat att insända motionen som egen. Joakim Sandell Om målet med samhällsutvecklingen var att vi alla skulle arbeta maximalt voro vi sinnessjuka. Målet är att frigöra människan till att skapa maximalt. Dansa. Måla. Sjunga. Laga mat. Ja, vad ni vill. Frihet. Citatet ovan kommer från Ernst Wigforss. Under åren har arbetstiden successivt förkortats, och för 95 år sedan infördes åtta timmars arbetsdag i Sverige infördes även fem dagars arbetsvecka. Sedan dess har det stått stilla. Arbetslösheten i Sverige är hög samtidigt som de som har heltidsarbete har svårt att få tiden att räcka till. En normal arbetsdag är idag åtta timmar lång. Samtidigt slutar inte arbetet när man går hem från sitt förvärvsarbete. Efter arbetet väntar ytterligare hemarbete. Barn som ska hämtas från förskola eller fritids, mat som ska lagas så snabbt som möjligt, tvätt, handlande, ja, vi är nog alla medvetna om hur sådana måsten tar upp det som vi kallar för vår fritid. När dessa måsten är över ska vi, om tiden räcker till, hinna med eventuella fritidsaktiviteter, föreningsverksamhet, umgås med familj och vänner eller vad man nu vill fylla sin fria tid med. Istället för att människan ska frigöras till att skapa maximalt, som Wigforss talade om, tyckts det idag råda en norm där människan ska frigöras från en meningslös fritid för att istället kunna förverkliga sig själv genom att arbeta maximalt. Man tillskrivs ett människovärde genom att ha ett arbete; ett människovärde som tyckts minska om man står utan arbete. Från socialdemokratiska företrädare har vi på senare tid hört utspel som Socialdemokratisk politik ger dig en något jobbigare morgon men ett betydligt bättre liv. Inom den offentliga sektorn; vård, skola och omsorg, efterlyses ständigt mer händer för att arbetet ska kunna utföras på ett bra sätt. De som idag arbetar där slits ofta ut i förtid och orkar inte arbeta fram till pensionen. Samtidigt har vi en hög ungdomsarbetslöshet. Införandet av sex timmars arbetsdag skulle innebära att fler skulle komma i arbete, fler skulle orka arbeta fram till pensionen, och man skulle även få den tid som man behöver för att hinna med att få en meningsfull fritid. S-studenter Malmö föreslår: att ge partistyrelsen i uppdrag att arbeta för ett införande av sex timmars arbetsdag med bibehållen lön, 15

17 att Malmö Arbetarkommun antar motionen som sin egen och skickar den vidare till den socialdemokratiska distriktskongressen 2015 och till partikongressen Frida Michelsen Malmö arbetarekommun har beslutat att insända motionen som enskild. Joakim Sandell Ett stort problem som vi har på vår arbetsmarknad är att arbetsgivare säger upp sin befintliga personal för att sen hyra in. På det viset kringgår de även reglerna om återanställning. Det ska inte vara okej att säga upp sin personal för att anställa nya via bemanningsföretag. Det är inte heller bara vid uppsägningar som detta är ett problem. När arbetsgivare idag behöver få in personal är det vanligt att ett bemanningsföretag används med hänvisningen att vi vet inte hur ofta arbetet kommer behövas. Vi som finns ute på arbetsplatserna däremot ser ju att det hyrs in arbetskraft trots att behovet för personalen ständigt finns där. På en arbetsplats där en viss del av de anställda är anställda av den riktiga arbetsgivaren och en annan del är anställd via bemanningsföretag så uppstår det olika läger. Det blir ett vi och dem tänk då det inte alltid är säkert att alla får delta vid personalmöten, personalaktiviteter osv. Anställda behöver känna en trygghet och en vi känsla för att orka vara starka tillsammans. Därför föreslår vi: att Socialdemokraterna ska verka för att LAS inte ska kunna sättas åt sidan genom att företaget säger upp personal för att sedan hyra in personal från bemanningsföretag för samma arbetsuppgifter, att Socialdemokraterna ska verka för att Lagen om uthyrning av arbetskraft ändras så att det blir förbjudet att hyra ut och hyra in arbetskraft för ett stadigvarande arbetskraftsbehov, att Socialdemokraterna ska verka för att rätten till företräde till återanställning ska utökas till tolv månader från det att anställningen upphörde, att Malmö arbetarekommun antar motionen som sin egen och skickar över den till Skånes socialdemokratiska partidistrikts årskongress 2015, att Malmö arbetarekommun antar motionen som sin egen och skickar över den till socialdemokratiska distriktskongressen 2015 och till partikongressen 2015, att partikongressen 2015 bifaller motionen. Maria Bergqvist Malmö arbetarekommun har beslutat att insända motionen som egen. Joakim Sandell Idag jobbar människor med en oerhört hög arbetsbelastning och ingen möjlighet till återhämtning. Samtidigt som vi tittar på att pensionssystemet kommer urholkas p.g.a. att vi lever längre så ser vi också att många snart inte kommer orka jobba till den nuvarande pensionsåldern 16

18 på 65 år. Arbetsgivare slimmar sina organisationer in i den sista sekunden på ett sådant sätt att arbetstiden inte räcker till. Det är oerhört vanligt att vid sjukdom/semester och liknande att den ordinarie personalen också ska utföra den ledigas arbete. Arbetsgivare ser alla möjligheter de kan att öka vinsten och få ner kostnaderna, det är ingen hemlighet att personalen är det som kostar mest. Vi ser alarmerade rapporter om unga som gamla som lider av utmattningssyndrom. Vi befarar att detta är endast början på en oerhört farlig resa som Sverige är på väg på. När arbetsmarknaden är så osäker som den är idag så vågar få sätta ner foten och säga ifrån, istället utför arbetstagarna de arbetsuppgifter som arbetsgivaren lägger fram. Risken är annars att du inom en snar framtid inte har något jobb. När det gäller att till exempel lyfta tunga föremål kan ett skyddsombud begära att man på förhand ska beräkna hur många personer, alternativt vilka hjälpmedel, som krävs för att lyfta föremålet på ett säkert sätt. När det kommer till arbetsskador som uppstår på grund av stress finns inte samma verktyg. Det är ofta lätt att på förhand se att om dessa arbetsuppgifter ska utföras på ett säkert sätt så krävs en högre bemanning. Likväl är det svårt att tvinga arbetsgivaren att anpassa sin bemanning till de förekommande arbetsuppgifterna. Vi måste därför hitta en lösning för att sätta stopp för arbetsgivarnas ovilja att anpassa sin bemanning till det behovet som finns. Vi föreslår: att Socialdemokraterna ska initiera en utredning i syfte att arbetsmiljölagen ska tillämpas på ett sådant sätt att en bemanning som är otillräcklig för att utföra förekommande arbetsuppgifter på ett hälsosamt sätt kan förebyggas, att Malmö arbetarekommun antar motionen som sin egen och skickar över den till Skånes socialdemokratiska partidistrikts årskongress 2015, att Malmö arbetarekommun antar motionen som sin egen och skickar den till socialdemokratisk distriktskongress 2015 och till partikongress 2015, att partikongressen 2015 bifaller motionen. Maria Bergqvist Malmö arbetarekommun har beslutat att insända motionen som egen. Joakim Sandell Utnyttjandet utav deltidsanställningar ökar för varje år och många arbetsgivare väljer att anställa många till låga deltider istället för få med högre deltider eller rent av heltidstjänster. Allt för att öka arbetsgivarens flexibilitet. För den anställde innebär detta att du måste ha flera olika jobb för att få din ekonomi att gå ihop. De olika arbetenas scheman krockar ofta och för många innebär det även att aldrig ha lediga dagar. Inom hotell- och restaurangbranschen är den genomsnittliga arbetstiden 53 %. Det är inte bara ett problem att arbetarna har låga deltider utan de jobbar även betydligt mer än vad som står på sitt kontrakt utan att få en högre sysselsättningsgrad. De som arbetar inom detaljhandeln och som är anställda på 5 timmar per vecka har en faktisk arbetstid på 12,7 timmar per vecka. De som har 10 timmar på sitt kontrakt arbetar i själva verket 14,1 timmar. Deltidsanställda används alltså, precis som tidsbegränsat och bemanningsanställda, som en buffertarbetskraft som varje månad varje vecka jagar extratimmar. 17

19 Idag finns det en trygghet i LAS som säger att du kan begära en högre sysselsättningsgrad om sådan finns. Tyvärr så ser vi brister även i den, t.ex. att arbetsgivaren väljer att anställa fler deltider eller helt enkelt inte tillsätta den högre tjänsten. LAS måste stärkas så den enskilda arbetstagarens rätt ökar. Ett annat problem vi ser är att arbetsgivare ofta hänvisar till omorganisationer där de anställda helt plötsligt får lägre sysselsättningsgrader. Anledningen kan vara allt till att slimma organisationen till att öka flexibiliteten. Vi föreslår: att Socialdemokraterna ska verka för att LAS formuleras så att den enskilde individens rätt att utöka sin tjänstgöringsgrad i samband med att någon med högre tjänstgöringsgrad slutar stärks, att Socialdemokraterna ska verka för att LAS turordningsregler kompletteras så att den enskilde individens rätt att bibehålla sin tidigare tjänstgöringsgrad vid en omorganisering stärks, att Malmö arbetarekommun antar motionen som sin egen och skickar över den till Skånes socialdemokratiska partidistrikts årskongress 2015, att Malmö arbetarekommun antar motionen som sin egen och skickar den till socialdemokratiska distriktskongressen 2015 och till partikongress 2015, att partikongressen bifaller motionen. Maria Bergqvist Malmö arbetarekommun har beslutat att insända motionen som egen. Joakim Sandell Många reformer som arbetarrörelsen drivit fram har handlat om allas rätt till ett arbete, ett arbete som möjliggör ekonomisk trygghet och frihet. Detta är fortfarande vår tids stora fråga trots att arbetsmarknaden ser väldigt annorlunda ut. Idag kan man grovt dela upp arbetstagarna i tre grupper. De med fast heltidsarbete där övertidstimmarna skjuter i höjden. De (främst unga kvinnor) som har otrygga timanställningar, visstidsanställningar och ofrivillig deltid. Och till slut den stora grupp människor som idag är arbetslösa och utlämnade till haltande trygghetssystem (Anställningsformer 2014, LO). Behoven av att omfördela arbetstiden mer rättvist är stort. Att prata om att vi behöver fler arbetade timmar kanske snarare bör omformuleras till hur vi kan fördela arbetade timmar mer rättvist. En bra utformad arbetstidsförkortning kan ge både fler jobb och ökad livskvalitet. I Frankrike sänktes normalarbetstiden vid millennieskiftet från 39 till 35 timmar. Den franska arbetstidsreformen var utformad så att företag som nyanställde till följd av arbetstidsförkortningen fick sänkt arbetsgivaravgift under infasningen av 35-timmarsveckan, vilket delvis finansierades genom minskade utgifter för arbetslöshet. Sveriges senaste stora arbetsmarknadsreform var när 40 timmars arbetsvecka infördes Sedan dess har vi haft en enorm produktivitetsökning inom de flesta sektorer, främst industri och näringsliv. En produktivitetsökning som varken följts av en proportionerlig reallöneökning eller arbetstidsförkortning. Produktiviteten har fördubblats i Sverige sedan 1970-talet. Samtidigt har löneandelen av det samlade produktionsresultatet sjunkit kraftigt (Riksdagens utredningstjänst, Dnr 2010: 1914 ). Det ekonomiska utrymmet för arbetstidsförkortning med bibehållen lön är alltså fullt möjligt inom ramen för ekonomin som helhet men för att utrymmet ska komma alla 18

20 till del krävs en lagstadgad arbetstidsförkortning. Arbetstidsförkortningen kan till viss del finansieras genom att företagen sänker sin vinstandel med någon procentenhet och till viss del genom skatter. På så sätt tar både arbetsgivare och arbetstagare ansvar för en hållbar och rättvis arbetsmarknad. Tiden som politiskt begrepp har under alliansens tid vid makten reducerats till att handla om vilka tjänster du som individ kan köpa för att underlätta din vardag. Men inte är det väl RUT vi har behov av, det är väl tiden vi saknar? Det är därför högst relevant och nödvändigt för socialdemokratin att skapa en politik för att utjämna den ojämlika fördelningen av tid, makt och pengar. Organiseringsgraden i partierna har haft en negativ utveckling över tid, likaså delaktighet i föreningslivet. När tid ses som hårdvaluta tvingas människor prioritera det som anses allra mest nödvändigt. På sikt riskerar det att skapa ett demokratiskt underskott då arbetstagare inte har tid att prioritera partimöte, fackmöte, studiecirklar eller föreläsningar. Då skapas en makthierarki som går långt utanför arbetets ramar kring vilka som kan ta del av bildande och kulturella värden och de som inte kan det. Många av de idag missbrukade arbetsformerna (timanställning och allmän visstid) omöjliggör planering av tid, såväl som privatliv och ekonomi. Att det finns en hel grupp på arbetsmarknaden som inte har möjlighet att äga sin egen tid är oacceptabelt. Denna grupp utgörs till största del av unga kvinnor. Socialdemokraterna är ett feministiskt parti som strävar efter jämställdhet och jämlikhet. Idag är det främst de kvinnodominerade yrkesgrupperna som dubbelbestraffas med låga löner, oregelbundna tider och hårt kroppsarbete. Att förkorta arbetstiden är en feministisk reform lika mycket som det är en reform som tjänar ett större samhällsekonomiskt värde. Det finns flera studier och pilotprojekt som visat på flera positiva effekter av en generell arbetstidsförkortning såsom: Lägre sjukskrivningstal Bättre upplevd hälsa Fler skulle orka arbeta till pension Lägre arbetslöshet genom fler arbetstillfällen Rättvisare fördelning av arbetade timmar Kvinnor och män får samma möjligheter och villkor i arbetslivet vilket ger större möjlighet till jämställdhet även utanför arbetet Fler får ork och tid att kunna välja att delta i samhälle och eller föreningar Arbetarrörelsen måste återföra tid som ett maktbegrepp, både i förhållande till vårt arbete och i en vidare demokratisk mening. Att förändra samhällets reproducerande och orättvisa strukturer kräver en omfördelningspolitik som tar hänsyn till både makt, tid och kapital. Det finns således flera perspektiv utifrån vilka vi kan hävda att tiden för ytterligare en arbetstidsförkortningsreform är både nödvändig och fullt möjlig. Mot bakgrund av ovanstående yrkas: att Socialdemokraterna verkar för att till år 2020 införa 35 timmars arbetsvecka med bibehållen lön, att Malmö Arbetarekommun antar motionen som sin egen och skickar den vidare till den Socialdemokratiska distriktskongressen 2015 och till partikongressen Malmö arbetarekommuns styrelse Malmö arbetarekommun har beslutat att insända motionen som egen. Joakim Sandell, 19

Arbete. Arbete för alla - Full sysselsättning

Arbete. Arbete för alla - Full sysselsättning Arbete. Arbete för alla - Full sysselsättning Arbete för alla är grunden för socialdemokratins generella välfärdsmodell. Full sysselsättning och arbete för alla är förutsättningen för ökad ekonomisk jämlikhet.

Läs mer

riktlinjer Politiska Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer

riktlinjer Politiska Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 ISBN: 978-91-532-0652-1 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer Politiska riktlinjer socialdemokraterna.se Antagna av Jobbkongressen

Läs mer

Ett program för förändring. Partiprogram beslutad version

Ett program för förändring. Partiprogram beslutad version Ett program för förändring Partiprogram beslutad version Innehållsförteckning ETT PROGRAM FÖR FÖRÄNDRING... 4 DEN DEMOKRATISKA SOCIALISMEN... 5 VÅRA VÄRDERINGAR... 7 Demokrati... 7 Frihet, jämlikhet och

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

2014-01-09, rättad 2. En rapport från partistyrelsens arbetsgrupp för arbetstidsförkortning.

2014-01-09, rättad 2. En rapport från partistyrelsens arbetsgrupp för arbetstidsförkortning. Striden om tiden. dags att förverkliga visionen om sex timmars arbetsdag 2014-01-09, rättad 2 En rapport från partistyrelsens arbetsgrupp för arbetstidsförkortning. Underlag för vidare diskussion i Vänsterpartiet

Läs mer

Fler jobb måste bli bra jobb! Att maxa politiken för mer kvalitet och kvantitet i arbetslivet

Fler jobb måste bli bra jobb! Att maxa politiken för mer kvalitet och kvantitet i arbetslivet Fler jobb måste bli bra jobb! Att maxa politiken för mer kvalitet och kvantitet i arbetslivet Monika Arvidsson Jakob Molinder RAPPORT 3 2014 Tankesmedjan Tiden www.tankesmedjantiden.se Tankesmedjan Tiden

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

För en feministisk politik. Feministiskt initiativ 2013

För en feministisk politik. Feministiskt initiativ 2013 För en feministisk politik Feministiskt initiativ 2013 Antagen vid kongressen 5 7 april 2013 Innehållsförteckning För en feministisk politik 2011 En feministisk politik 3 A. Välfärd som verktyg 4 B. Ekonomi

Läs mer

en rättvis värld är möjlig Socialdemokraternas internationella program

en rättvis värld är möjlig Socialdemokraternas internationella program en rättvis värld är möjlig Socialdemokraternas internationella program en rättvis värld är möjlig Socialdemokraternas internationella program, antaget vid den 35e ordinarie kongressen 29 oktober 3 november

Läs mer

obben örst n ansvarsfull ekonomisk politik sätter jobben först

obben örst n ansvarsfull ekonomisk politik sätter jobben först obben örst n ansvarsfull ekonomisk politik sätter jobben först Jobbkongressen 2009 Häfte A Jobben först En ansvarsfull ekonomisk politik sätter jobben först Partistyrelsens utlåtanden och motioner som

Läs mer

Kampen mot all form av diskriminering är av central betydelse för

Kampen mot all form av diskriminering är av central betydelse för Handels rapporterar Kampen mot all form av diskriminering är av central betydelse för Handels Underlag för utarbetande av handlingsplan syftande till att stärka Handels arbete mot diskriminering En rapport

Läs mer

JAG TAR VÄRKTABLETTER MEN DET HJÄLPER INTE EN ANALYS AV ARBETARKVINNORS ARBETSMARKNAD

JAG TAR VÄRKTABLETTER MEN DET HJÄLPER INTE EN ANALYS AV ARBETARKVINNORS ARBETSMARKNAD 6 JAG TAR VÄRKTABLETTER MEN DET HJÄLPER INTE EN ANALYS AV ARBETARKVINNORS ARBETSMARKNAD RAPPORTFÖRFATTARE: REBECKA BOHLIN, VICTOR BERNHARDTZ & ANNA NORELL Katalys - Institut för facklig idéutveckling

Läs mer

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA.

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. VALMANIFEST 2014 Till alla. ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. VALMANIFEST 2014 Sid. 10 En ambitiös jobbpolitik. För

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

Kollektivavtal som arbetsmarknadsmodell

Kollektivavtal som arbetsmarknadsmodell Kollektivavtal som arbetsmarknadsmodell Underlagsrapport till LOs 27e ordinarie kongress 2012 På omslaget: Ivo Gouweleeuw, 37 år, SEKO Civil: 401 Klubb Högskolor & Kultur Stiftelsen Skansen, Park- och

Läs mer

Vad är socialdemokrati?

Vad är socialdemokrati? Vad är socialdemokrati? En bok om idéer och utmaningar Ingvar Carlsson ordförande i Sveriges socialdemokratiska arbetareparti och statsminister 1986-1996. Anne-Marie Lindgren utredningschef i Arbetarrörelsens

Läs mer

reflektioner Om KOOPErATiOn KOOPErATÖrEr redaktörer HAnnAH OHm & PEr EKlunD

reflektioner Om KOOPErATiOn KOOPErATÖrEr redaktörer HAnnAH OHm & PEr EKlunD fördomar form framtid reflektioner Om KOOPErATiOn från unga POliTiKEr OcH KOOPErATÖrEr redaktörer HAnnAH OHm & PEr EKlunD TITELSIDA FÖRDOMAR, FORM OCH FRAMTID Reflektioner om kooperation från unga politiker

Läs mer

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda.

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här ok? - en rapport om de visstids- och timanställdas verklighet av Annakarin Wall, Kommunal 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018 Vi bygger Sverige Alliansens valmanifest 2014-2018 Vi bygger Sverige Alliansens valmanifest 2014-2018 Innehåll Partiledarnas förord: Alliansens löfte till väljarna 6 Utgångspunkter för Alliansens politik

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Framtiden vi vill ha Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Produktion: Utrikesdepartementet, Stockholm Redaktör: Daniel Emilson, Politiskt sakkunnig, Ministerkansliet Medredaktör: Jenny Häggmark,

Läs mer

Den demokratiska nationalismen

Den demokratiska nationalismen Sverigedemokraternas budgetförslag 2015 samt planer för 2016 och 2017 Den demokratiska nationalismen Den demokratiska nationalismen skall ligga till grund för vårt Karlskrona. Som socialkonservativa utgår

Läs mer

Hit men inte längre? En rapport om deltider, välfärdspolitik. om en jämlik arbetsmarknad

Hit men inte längre? En rapport om deltider, välfärdspolitik. om en jämlik arbetsmarknad Hit men inte längre? En rapport om deltider, välfärdspolitik och målet om en jämlik arbetsmarknad Handels utredningsgrupp Josefine Boman & Agneta Berge Oktober 2013 Innehåll Sammanfattning 1. Inledning

Läs mer

Ett starkare Sverige

Ett starkare Sverige Ett starkare Sverige Gemensam budgetmotion för 2015 1. Sammanfattning Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna lägger gemensamt fram en budget för fler jobb, mer kunskap

Läs mer

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Över Gränserna Projekterfarenheter från KRUT Över Gränserna Utlandspraktik som ett medel för ökad delaktighet i samhället 1 Innehåll VARJE MÄNNISKA EN RESURS...

Läs mer

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. 1 Rösta på oss! I år, 2014, är det val den 14 september. Då får alla svenska medborgare som har fyllt 18

Läs mer

Rik på riktigt. En värdeful vardag är möjlig!

Rik på riktigt. En värdeful vardag är möjlig! Rik på riktigt. En värdeful vardag är möjlig! OBS detta dokument är ett särtryck omfattande bokens inledning samt de avsnitt som tydligast hänger samman med tid. 2005 Fredrik Warberg, Jörgen Larsson och

Läs mer

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med?

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med? En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden Ny i Sverige vad kan jag bidra med? Innehåll 3 Inledning 9 Inflyttningen till Sverige 14 Fördelar med invandring 17 Sysselsättning

Läs mer

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Innehåll Förutsättningar för välfärd.... 5

Läs mer

Sjukas rätt till stöd

Sjukas rätt till stöd Sjukas rätt till stöd En idéskrift om morgondagens sjukförsäkring Författare: Åsa Forssell och Linda Grape, Näringspolitiska enheten. Förord Allt för många människor är sjukskrivna allt för länge, utan

Läs mer