Gränna fyr. Kulturhistorisk utredning. Gränna socken i Jönköpings kommun Jönköpings län. Agneta Åsgrim Berlin

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gränna fyr. Kulturhistorisk utredning. Gränna socken i Jönköpings kommun Jönköpings län. Agneta Åsgrim Berlin"

Transkript

1 Kulturhistorisk utredning Gränna fyr Gränna socken i Jönköpings kommun Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2010:14 Agneta Åsgrim Berlin

2

3 Kulturhistorisk utredning Gränna fyr Gränna socken i Jönköpings kommun Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Kulturmiljö bebyggelse Byggnadsvårdsapport 2010:14

4 Rapport, foto och ritningar: Agneta Åsgrim Berlin. Grafisk design: Anders Gutehall. Tryckning och distribution: Marita Tidblom Jönköpings läns museum. Box Jönköping Tel: E-post: Utdrag ur tryckta och ajourhållna ekonomiska kartor är återgivna enligt tillstånd: Ur allmänt kartmaterial från Lantmäteriet. Medgivande JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM 2010

5 Innehåll Inledning...5 Syfte...5 Historik...5 Hamnbyggnad och Grännas första fyr Hamnombyggnad och ny fyr En modern AGA-fyr...8 Beskrivning av Gränna fyr...9 Kulturhistorisk bedömning...12 Tekniska och administrativa uppgifter...13 Referenser...13 Tryckta källor...13 Otryckta källor...13 Arkiv...13 Bilagor Bilaga 1 Foto från fyrens byggnad 1937 Figurer Figur 1 Utdrag ur ekonomiska kartans blad...4 Figur 2 Aktiebrev Grenna Hamnbolag...5 Figur 23 Ritning av fyrtorn vid Grenna Hamn Figur 4 Detalj av ritning till ny fyr i Gränna hamn

6 Figur 1. Utdrag ur digitala ekonomiska kartans. Skala 1:

7 Inledning Med anledning av att en ombyggnad av Gränna hamn planeras har Vägverket Färjerederiet av Jönköpings läns museum beställt en kortare utredning gällande det kulturhistoriska värdet hos fyren i Gränna hamn. Utredning har utförts i januari 2010 av antikvarie Agneta Åsgrim Berlin, Hamnanläggningen och fyren ägs av Jönköpings kommun och förvaltas av Tekniska kontoret. Historik Hamnbyggnad och Grännas första fyr 1863 Vid 1800-talets mitt utgjordes angöringsplatsen i Gränna av en stenbrygga, vilken hade färdigställts Den första riktiga hamnen anlades åren Ritningarna till en hamn med två pirarmar hade tagits fram redan 1852, men ett omarbetat förslag, godkänt av Kongl. Majt i mars 1861, låg till grund för det genomförda projektet. Enligt uppgift skall hamnprojekteringen ha gjort av en överstelöjtnant Leijonankar. Göta kanal hade gett upphov till en ständigt växande båttrafik på Vättern. Förutom den reguljära ångbåtstrafiken fanns också en omfattande fraktfart med segelfartyg. Hamnbygget var ett av de största byggnadsföretag som ägt rum i staden. Det finansierades till stor del genom bidrag och lån från staten. Ett särskilt Hamnbolag, med Gränna stad som huvudägare, bildades för att genomföra projektet. Periodvis var upptill 200 man i arbete med hamnanläggningen. Totalkostnaden uppgick till Riksdaler. Ansvarig ledare för hamnbyggnaden var kapten A. G. von Essen. Aktie eller lottbrev i Grenna Hamnbolag. Vinjetten visar hamnen och fyrtornet som färdigställdes Hamnbolaget avvecklades

8 I samband med hamnbygget fick Gränna sin första fyr, placerad på det södra pirhuvudet, senare omnämnd som fotogenfyren. Vid en inspektion sommaren 1897 uppmärksammade lotsmyndigheten att fyren var i dåligt skick, och en modernisering av utrustningen utfördes följande år. Den nya fyrapparaten levererades av firma G W Lyth, fabrik för nautiska instrument i Stockholm. Det var en linsapparat av 6 te ordningen om 180 o. Den nya fyranordningen avsynades i oktober Om fyren lämnas då följande upplysning: Rundt, rödt, fyrhus af tegel, 7,7 m högt, uppfört å den 1,6 m höga stenpiren. Vidare att fyrens lysvidd var 6,7 distansminuter samt att fyren hölls tänd under den mörka årstiden. Förteckning över delar till fyrapparat, levered till Grenna Hamn 1 6 te ordn s linsapparat om 180 0, monterad på gjutjernsplatta m bottenplatta 1 rund messingslampa 1 rund messingslampa, reserv 2 st. brännare i reserv 15 st. lampglas 5 m. veke 1 rotator med 2 metallskärmar 1 bärställning med agatkopp och agat. 1 reservrotator med 2 metallskärmar 1 reservagat Inventariepersedlar: 1 oljekanna 1 tratt med filtertratt och duk 1 servislåda 1låda för tändstickor 1 låda för brännare och vekar 1 lampglasrensare 1 vekpensel 1 ask med talg 1 sax 1 skrufmejsel Ritning över Gränna fyrtorn, uppgjord i augusti 1898 av hamnfogde A Björkegren, i samband med att fyren erhöll ny fyrapparat Till höger förteckningen över de delar som levererades från G W Lyths firma för nautiska instrument i Stockholm. 6

9 Hamnombyggnad och ny fyr 1937 Hamnen i Gränna ägdes och förvaltades av Hamnbolaget, i vilket Gränna stad var majoritetsägare. Åren genomfördes omfattande upprustningsarbeten. Hamnbassängen muddrades till 3,3 meters vattendjup och kajsträckan förlängdes. Redan på 1930-talet väcktes frågan om att tillfredsställande kommunikationer mellan Visingsö och fastlandet borde säkerställas genom samhällets försorg, Denna strävan kunde föreverkligas först 1960, då Vägverket satte in den första regelrätta bilfärjan Brahe. Visingsö kommun fick ansvar för själva driften, med ekonomiskt stöd av landstinget och staten. Den ökande turisttrafiken ställde högre krav på hamnarna. Redan 1937 genomfördes en större ombyggnad och modernisering av Gränna hamn. Förslaget upprättades av en ingenjör Erik Garberg, och entreprenör var AB Hamnbyggnadsbyrån, Stockholm. Arbetena innebar enligt en samtida tidningsartikel bland annat ytterskydd för båda vågbrytarna, ombyggnad av södra pirhuvudet, nytt fyrtorn, reparation av södra och östra kajerna, ny kaj vid lastplanens norra sida med färjeläge för en planerad Visingsöfärja Detalj av ritning till Gränna fyr, Hamnbyggnadsbyrån AB. 9 juni Sektion. På bilden syns tre gasackumulatorerna placerade på golvet i fyren. 7

10 En modern AGA-fyr Den gamla fotogenfyren ersattes med en modern så kallad Aga-fyr. Denna nya teknik för fyrljus hade uppfunnits kring sekelskiftet 1900, och utvecklades vidare genom uppfinnaren Gustaf Dahlén och företaget Aga ( Svenska AB Gasackumulator) Ritningar till den nya fyren framställdes av AB Hamnbyggnadsbyrån och godkändes av Kungl Väg och Vattenbyggnadsstyrelsen 14 juni Fyren byggdes på pirhuvudet på den södra vågbrytaren och förankrades genom kraftiga gjutna postament. Fyrbyggnaden är en platsbyggd rund konstruktion i armerad betong. Enligt lotsstyrelsen kungörelse vid färdigställandet utgjordes fyrbelysningen av en 6:e ordn. AGA-linslykta, inrymd i en AGA-lanternin på ett vitt, runt 5 m högt betongtorn. Den skall horisonten runt visa vitt gruppblixtsken med 4 blixtar var 12:e sekund. Skenet blir förstärkt mellan c. 22 o och c. 222 o, i övrigt oförstärkt. Fyrlågans höjd över havet blir c 7 m. För det förstärkta skenet blir ljusstyrkan 200 Hefnerljus och lysvidden 9 n.m. (nautiska mil) Den nya fyrbelysningen tändes fr o m den 10 september På 1970-talet elektrifierades Gränna fyr och år 2006 släcktes fyren helt, och en ny fyr anlades på den yttre pirarmen. Anledningen var att fyrljuset på den inre hamnpiren var vilseledande för båtar som skulle angöra hamnen. Hamnfogde Henning Lindh vid den nya fyren, aug

11 Beskrivning av Gränna fyr Gränna fyr har en 5 meter hög, runt och upptill något avsmalnande fyrkropp, som kröns av en lanternin av glas och kopparplåt. Den totala höjden är därmed 6,5 meter. Fyrtornet är uppfört av armerad, platsgjuten betong och vitmålat. Dörren till fyrens inre är av svartmålad plåt Ett räcke av svartmålat järnsmide löper i midjehöjd runt fyren. Högt upp på yttermuren sitter ett antal plåtventilatorer, vilka ventilerat fyrens inre, där gasackumulatorerna ursprungligen varit placerade. I fyrens övre del löper runt lanterninen en utkiksplattform, vilken nås utvändigt genom en vid väggen förankrad stege av svartmålat stål. Lanterninens fönster är indelat med diagonalställda spröjsar av koppar. Ett räcke av svartmålat smidesjärn omsluter plattformen. En rad små belysningsarmaturer är monterade under plattformen vid väggen. På lanterninen är också monterat tre belysningsarmaturer på armar som sträcker sig ut över hamninloppet. Dessa har inte tillhört den ursprungliga utrusningen. Gränna fyr sedd från södra pirarmen 9

12 Fyrens övre del med utsiktsplattformen. Plåtkupor för ventilatorer syns över och under plattformen Fyrens lanternin med ursprungliga spröjsar och tak av kopparplåt 10

13 Detaljer av stege och smidd handledare samt skada i fyrens gjutna vägg 11

14 Kulturhistorisk bedömning Fyrtornet i Gränna hamn är typiskt för 1900-talets nya fyrbyggnader med konstruktion i armerad betong. Fyrbyggnadens exteriör har inte genomgått några större förändringar. Handledare och plattformräcke av smide är de ursprungliga liksom lanterningens spröjsade fönsterparti och taktäckningen av kopparplåt. Fyrens inre har inte besiktigats, men enligt uppgift har äldre utrustning tagits bort i samband med att fyren elektrifierades på 1970-talet. Gränna fyr har sitt kulturhistoriska värde i första hand som historiebärare och karaktärsskapande inslag i hamnmiljön i Gränna. Fyren erinrar om den stora betydelse som Vättersjöfarten och hamnbygget fick för Grännas utveckling under 1800-talets andra hälft samt om turisttrafikens växande betydelse under talet. Som en symbol för hamnen och sjöfarten är fyren viktig för helhetsupplevelsen av hamnmiljön även idag. I snart 150 år har ett fyrtorn utgjort ett landmärke i Gränna hamn. Länsmuseet förespråkar därför att man i samband med hamnombyggnaden försöker finna lösningar som möjliggör ett bevarande av fyren. Gränna fyr och södra pirarmen i januari

15 Tekniska och administrativa uppgifter Jönköpings läns museums dnr: /09 Beställare:... Vägverket Färjerederiet Fastighetsägare:... Jönköpings kommun Rapportansvarig:... Agneta Åsgrim Berlin Foto:... Agneta Åsgrim Berlin Län:... Jönköpings län Kommun:... Jönköpings kommun Socken:... Gränna socken Belägenhet:... Ekonomiska kartans blad Gränna 7E6E Dokumentationsmaterialet förvaras i Jönköpings läns museums arkiv Referenser Tryckta källor Andersson I Gränna Mellby Röttle hamnar genom axplock ur litteraturen. Ett solvarv i Gränna 2006 Grennfelt T. m fl Gränna Visingsö historia. Gränna hamn 100 år i Ett solvarv i Gränna 1963 Gränna Tidning 8 oktober 1937 Otryckta källor Öberg S. Fyrar och fyrskepp. På Svenska fyrsällskapets hemsida. Arkiv Jönköpings stadsarkiv Gränna stad. Hamnbolagets arkiv, i Gränna stads arkiv. Grenna Museum, foto, mm Uppgiftslämnare Håkan Jorikson, museichef Grenna Museum Jan Moberg, Visingsötrafiken. 13

16 BILDBILAGA FOTODOKUMENTATION AV FYRBYGGET Gjutformen byggs. 14

17 Pirhuvudets fundament under konstruktion, juli 1937 Gjutformens inre monterad på pirhuvudet, aug

18 Ovan: montering av formen före gjutning, Nedan: fyren färdigställs, aug

Fiskmåsen 13, Tranås

Fiskmåsen 13, Tranås Fiskmåsen 13, Tranås Kulturhistorisk dokumentation av fabriksbyggnad på Fiskmåsen 13 i Tranås Tranås stad i Tranås kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2015:1 Anders Franzén

Läs mer

Stora Rytterne kyrkoruin

Stora Rytterne kyrkoruin Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:57 Stora Rytterne kyrkoruin Restaureringsåtgärder 2010, etapp IV Antikvarisk rapport RAÄ 51 Lundby 4:1 Rytterne socken Västerås kommun Västmanland Helén Sjökvist

Läs mer

Kv Lönnen 14, fd Telegrafverkets hus, Sundsgatan/Lillbrogatan, Piteå. Antikvarisk förundersökning 2013 12 20

Kv Lönnen 14, fd Telegrafverkets hus, Sundsgatan/Lillbrogatan, Piteå. Antikvarisk förundersökning 2013 12 20 Kv Lönnen 14, fd Telegrafverkets hus, Sundsgatan/Lillbrogatan, Piteå Antikvarisk förundersökning 2013 12 20 ADRESS Fagerdalsgatan 9, 852 39 Sundsvall TELEFON 070 4313171 www.adlcreativa.se Innehåll Innehåll...

Läs mer

ENÅNGERS NYA KYRKA. Antikvarisk medverkan vid fasadrenovering samt ombyggnad av trappa och uppförande av ny ramp

ENÅNGERS NYA KYRKA. Antikvarisk medverkan vid fasadrenovering samt ombyggnad av trappa och uppförande av ny ramp Rapport Länsmuseet Gävleborg 2012:10 ENÅNGERS NYA KYRKA Antikvarisk medverkan vid fasadrenovering samt ombyggnad av trappa och uppförande av ny ramp Enångers nya kyrka Enångers socken Hudiksvalls kommun

Läs mer

Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:25. Helén. Sjökvist

Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:25. Helén. Sjökvist Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:25 Västerås biskopsgård Interiör renovering 2008 Antikvarisk kontroll Kvarteret Hagbard 4 Västerås domkyrkoförsamling Västmanland Helén Sjökvist Västerås biskopsgård

Läs mer

SVERIGES FÖRSTA NORMALSPÅRIGA JÄRNVÄG

SVERIGES FÖRSTA NORMALSPÅRIGA JÄRNVÄG SVERIGES FÖRSTA NORMALSPÅRIGA JÄRNVÄG - mellan Nora-Ervalla och Nora-Gyttorp med stickspår till Pershyttan. Utredning för byggnadsminnesförklaring 2005 2 SVERIGES FÖRSTA NORMALSPÅRIGA JÄRNVÄG - mellan

Läs mer

Kristinebergs slott 10

Kristinebergs slott 10 Kristinebergs slott 10 hornsbergs bussgarage Kungsholmen, Stockholm Byggnadsdokumentation Cathrine Mellander (text) Tomasz Pydzik (foto) Byggnadshistorisk rapport 2009:11 Omslagsbild framsida: Det södra

Läs mer

Vindkraft och ledningar vid Mjärdevi och Salvetorp

Vindkraft och ledningar vid Mjärdevi och Salvetorp Rapport 2011:20 Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 Vindkraft och ledningar vid Mjärdevi och Salvetorp Mjärdevi 16:1 och Salvetorpet 2:3 Hogstad socken Mjölby kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S

Läs mer

Det byggda kulturarvet i framtidens Kiruna

Det byggda kulturarvet i framtidens Kiruna Idag står Kiruna inför en omvandling som har väckt stort intresse även internationellt. En del av staden måste flyttas på grund av den underminering av marken som gruvnäringen skapar. För att diskutera

Läs mer

Tornhöjd 138 m och hinderbelysning

Tornhöjd 138 m och hinderbelysning Tornhöjd 138 m och hinderbelysning Teknikutveckling och enkätstudie Dnr 2008-001220 Svevind AB Kontor Piteå Norra Obbolavägen 115 Acusticum 4 904 22 UMEÅ 941 28 PITEÅ info@svevind.se 090-120793 0911-92240

Läs mer

En bild av Sveriges banvaktstugor

En bild av Sveriges banvaktstugor Rasmus Axelsson B A N V A K T S T U G O R En bild av Sveriges banvaktstugor Avdelningen för byggnadsvård Byggnadsvårdsprogrammet Högskolan på Gotland SE-621 67 Visby KURS Examensarbete i byggnadsvård 15

Läs mer

NY VÄG VID LANDAFORS. Särskild arkeologisk utredning. Gäversta S:2, 3:13, 3:46, 21:1, Lillanda 1:18 Segersta socken Bollnäs kommun Gästrikland 2013

NY VÄG VID LANDAFORS. Särskild arkeologisk utredning. Gäversta S:2, 3:13, 3:46, 21:1, Lillanda 1:18 Segersta socken Bollnäs kommun Gästrikland 2013 Rapport Länsmuseet Gävleborg 2014:07 NY VÄG VID LANDAFORS Särskild arkeologisk utredning Gäversta S:2, 3:13, 3:46, 21:1, Lillanda 1:18 Segersta socken Bollnäs kommun Gästrikland 2013 Katarina Eriksson

Läs mer

Kulturhistorisk bebyggelseanalys Av del av centrala Sundbyberg

Kulturhistorisk bebyggelseanalys Av del av centrala Sundbyberg Kulturhistorisk bebyggelseanalys Av del av centrala Sundbyberg Fastighetsbeteckning: Posten 7, korsningen Sturegatan/Stationsgatan med omgivning Namn/Gatuadress: Sturegatan/Stationsgatan Kommun, Stadsdel:

Läs mer

Bebyggelsen i Drumlinområdet

Bebyggelsen i Drumlinområdet Länsstyrelsen i Örebro län Rapport 2010:43 Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2011:6 Bebyggelsen i Drumlinområdet Riksintresseområde T10 Kulturhistorisk utredning Edsberg, Hackvad, Hardemo, Knista, Viby

Läs mer

förbättra tillgängligheten i badrum i samband med renoveringar SABO sveriges allmännyttiga bostadsföretag

förbättra tillgängligheten i badrum i samband med renoveringar SABO sveriges allmännyttiga bostadsföretag förbättra tillgängligheten i badrum i samband med renoveringar SABO sveriges allmännyttiga bostadsföretag 2 innehåll inledning 4 Bättre badrum i samband med renovering. SABOs bearbetning av förstudiens

Läs mer

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Vid vissa

Läs mer

Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter

Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter AD 1638/2012 Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter N2012/311/ENT Slutrapport Datum: 2013-11-29 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Ljungmark Åfeldt Mattias Ekhem Jimmy Everitt Viktoria

Läs mer

Boverkets Översyn nulägesbeskrivning bostadsanpassningsbidrag m.m.

Boverkets Översyn nulägesbeskrivning bostadsanpassningsbidrag m.m. regeringsuppdrag rapport 2014:27 Rapport 2014:38 Boverkets Översyn nulägesbeskrivning av lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m. en del av romsk inkludering 2012 2032 Översyn av lagen om bostadsanpassningsbidrag

Läs mer

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan 2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kom munens byggnadsnämnd. Vid

Läs mer

En fartygslämning från slutet av 1500-talet i Selångersån

En fartygslämning från slutet av 1500-talet i Selångersån STATENS MARITIMA MUSEER ARKEOLOGISK RAPPORT 2008:6 En fartygslämning från slutet av 1500-talet i Selångersån Arkeologisk förundersökning Medelpad, Sundsvalls kommun, Sundsvalls socken Niklas Eriksson 1

Läs mer

- SAMMANSTÄLLNING OCH JÄMFÖRANDE ANALYS AV GENOMFÖRDA ENKÄTER TILL LÄNSSTYRELSER OCH KOMMUNER, 2013

- SAMMANSTÄLLNING OCH JÄMFÖRANDE ANALYS AV GENOMFÖRDA ENKÄTER TILL LÄNSSTYRELSER OCH KOMMUNER, 2013 BOVERKET Utvärdering och analys av de nya strandskyddsreglerna - SAMMANSTÄLLNING OCH JÄMFÖRANDE ANALYS AV GENOMFÖRDA ENKÄTER TILL LÄNSSTYRELSER OCH KOMMUNER, 2013 Uppdragsnummer 3831701000 Sweco Architects

Läs mer

SLAGGAN 14 STOCKHOLMS SKOFABRIK

SLAGGAN 14 STOCKHOLMS SKOFABRIK SLAGGAN 14 STOCKHOLMS SKOFABRIK Adress: Hornsbruksgatan 19-25 Verksamhet: Småindustri, lager och kontor Ägare: Trygg Hansa Markareal: 2.765 kvm våningsyta: Bostäder 60 kvm, lokaler 10.585 kvm Stadsplan:

Läs mer

RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS

RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS -Implementering av Tysk prefabteknik Andreas Pihl Institutionen för geovetenskaper, Byggteknik, Uppsala universitet Examensarbeten 2009 Denna rapport är tryckt

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning Vindkra park Östavall Foto. Kristian Lilliesköld, Nordex Sverige AB Miljökonsekvensbeskrivning MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING VINDKRAFTPARK ÖSTAVALL FÖRFATTARE Camilla Friman FRAMSIDA Östavall. Foto: Kris

Läs mer

och fastighetssektorns miljöarbete

och fastighetssektorns miljöarbete Boverket Boverket Bygg- Landskapets och fastighetssektorns upplevelsevärden miljöarbete - vilka är de och var finns de? Miljömålsprojekt Rapport om särskilt sektorsansvar för miljömålsarbete 2007 Bygg-

Läs mer

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning 2014-12-15 1 (83) s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.20 Beslutande Peter Helander (C) Lassä Bröms (C) Sven Anders Söderberg (M), 198-214 Jan-Olov Sundqvist

Läs mer

Synpunkter och svar. Bilaga - utlåtande

Synpunkter och svar. Bilaga - utlåtande Bilaga - utlåtande Synpunkter och svar Utlåtande Förslaget till Härnösands kommuns nya översiktsplan har varit utställd för slutlig granskning under perioden 15 september - 15 november, 2010. Utställningshandlingarna

Läs mer

Stadsutveckling med samverkan. Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen

Stadsutveckling med samverkan. Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen Stadsutveckling med samverkan Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen Om Volante Research Huvudförfattare har varit Joakim Sternö, etnograf och analytiker vid Volante. Projektledare

Läs mer

Lövstabruks köksträdgård och dess Trädgårdsmästare

Lövstabruks köksträdgård och dess Trädgårdsmästare Beteckning Institutionen för Matematik, Natur och Datavetenskap Lövstabruks köksträdgård och dess Trädgårdsmästare Josephina Wesström Juhlin November 2008 Examensarbete, 10p, B Biologi med inriktning mot

Läs mer

Bevara Svartedalen Projekt Dalen

Bevara Svartedalen Projekt Dalen Bevara Svartedalen Projekt Dalen S A M M A N F A T T N I N G Att bygga vindkraftverksparker i våra tysta boendemiljöer med rikt natur- och friluftliv är som att tömma havet på vatten och fortfarande säga

Läs mer