ENERGIDEKLARATION. Margreteborgsvägen 28, Sollentuna Sollentuna kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2014 Energideklarations-ID:

Save this PDF as:
Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ENERGIDEKLARATION. Margreteborgsvägen 28, Sollentuna Sollentuna kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2014 Energideklarations-ID:"

Transkript

1 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Margreteborgsvägen 28, kommun Nybyggnadsår: 2014 Energideklarations-ID: 5939 Energiprestanda: 77 /m² och år Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer information: Sammanfattningen är upprättad enligt Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration för byggnader. Krav vid uppförande av ny byggnad [jan 2012]: Energiklass C, 90 /m² och år Uppvärmningssystem: Fjärrvärme Radonmätning: Utförd Ventilationskontroll (OVK): Utförd Åtgärdsförslag: Har inte lämnats Energideklarationen är utförd av: Marie Forshällen, Skanska Sverige AB, Energideklarationen är giltig till:

2 Energideklaration Version: Dekl.id: Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Silverdals kulle 1 Margreteborgsvägen 23 Organisationsnummer Utländsk adress gfedc Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer E-postadress Byggnadens ägare - Övriga Byggnaden - Identifikation Län Stockholm Kommun Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Marsken 1 O.B.S! Småhus i bostadsrätt ska deklareras av bostadsrättsföreningen. gfedc Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning Trapphus 1-3 Husnummer 2 Prefix byggnadsid Byggnadsid Orsak till avvikelse uppgifter är fel/saknas Margreteborgsvägen Huvudadress Margreteborgsvägen Huvudadress Margreteborgsvägen Huvudadress i

3 Byggnaden - Egenskaper Typkod Hyreshusenhet, huvudsakligen bostäder Byggnadens komplexitet i Enkel Komplex Atemp mätt värde (exkl. Avarmgarage) 3495 Avarmgarage 07 Antal källarplan uppvärmda till >10 C (exkl.garageplan) 0 Antal våningsplan ovan mark 7 Antal trapphus 3 Antal bostadslägenheter 37 Projekterat genomsnittligt hygieniskt uteluftsflöde i lokalbyggnader Byggnadstyp Friliggande Verksamhet Fördela enligt nedan: Byggnadskategori Flerbostadshus Nybyggnadsår 2014 Bostäder (inkl. biarea, t.ex. trapphus och uppvärmd källare) Hotell, pensionat och elevhem Restaurang Kontor och förvaltning Butiks- och lagerlokaler för livsmedelshandel Butiks- och lagerlokaler för övrig handel Köpcentrum Vård, dygnet runt Procent av Atemp (exkl. Avarmgarage) 100 Finns installerad eleffekt >10 W/ för uppvärmning och varmvattenproduktion Ja i Nej i Nej l/s, Är byggnaden skyddad som byggnadsminne? Vård, dagtid (samt serviceboende, frisersalong o. dyl) Skolor (förskola-universitet) Bad-, sport-, idrottsanläggningar (ej utomhusarenor) Teater-, konsert-, biograflokaler och övriga samlingslokaler Ja enligt 3 kap KML Ja enligt SBM-förordningen Är byggnaden en sådan särskilt värdefull byggnad som avses i 8 kap 13 PBL? i Nej Ja, är utpekad i detaljplan eller områdesbestämmerlse Ja, är utpekad i annan typ av dokument Ja, egen bedömning Övrig verksamhet - ange vad Summa 100

4 Energianvändning Verklig förbrukning Vilken 12-månadsperiod avser energiuppgifterna? (ange första månaden i formatet ÅÅMM) - Hur mycket energi har använts för värme och komfortkyla angivet år (ange mätt värde om möjligt)? Angivna värden ska inte vara normalårskorrigerade Fjärrvärme (1) Eldningsolja (2) Naturgas, stadsgas (3) Ved (4) Flis/pellets/briketter (5) Övrigt biobränsle () Mätt Fördelat värde värde Beräknad förbrukning Beräknad energianvändning anges för nybyggda/andra byggnader utan mätbar förbrukning och normalårskorrigeras ej gfedcb Omvandlingsfaktorer för bränslen i tabellen nedan gäller om inte annat uppmätts: Eldningsolja /m 3 Naturgas Stadsgas 4 00 /1 000 m 3 Pellets /1 000 m 3 (effektivt värmevärde) /ton, beroende av träslag och fukthalt Källa: Energimyndigheten För övriga biobränsle varierar värmevärdet beroende av sammansättning och fukthalt. Det är expertens ansvar att omräkna bränslets vikt eller volym till energi på ett korrekt sätt. El (vattenburen) (7) Ja Ja El (direktverkande) (8) El (luftburen) (9) Markvärmepump (el) (10) Värmepump-frånluft (el) (11) Värmepump-luft/luft (el) (12) Värmepump-luft/ vatten (el) (13) Energi för uppvärmning och varmvatten 1 (Σ1) Varav energi till varmvattenberedning Finns solvärme? i Nej Finns solcellssystem? i Nej Ort (graddagar) Fjärrkyla (14) Ange solfångararea 8700 Ange solcellsarea Beräknad energiproduktion /år Beräknad elproduktion Normalårskorrigerat värde (graddagar) /år Övrig el (ange mätt värde om möjligt) Angivna värden ska inte vara normalårskorrigerade Fastighetsel 2 (15) Hushållsel 3 (1) Verksamhetsel 4 (17) El för komfortkyla (18) Tillägg komfortkyla 5 (19) Byggnadens energianvändning (Σ3) Ort (Energi-Index) Byggnadens elanvändning 7 (Σ4) Energiprestanda varav el Referensvärde 1 (enligt nybyggnadskrav) Mätt Fördelat värde värde Normalårskorrigerat värde (Energi-Index) 8 Referensvärde 2 (statistiskt intervall) /,år /,år /,år - /,år 1 Summa 1-13 (Σ1) 2 Den el som ingår i fastighetsenergin 3 Den el som ingår i hushållsenergin 4 Den el som ingår i verksamhetsenergin 5 Beräkning av värdet sker med utgångspunkt i vilket energislag och typ av kylsystem som används (se Boverkets byggregler, BFS 2008:20 och BFS 2011:) Enligt definition i Boverkets byggregler (Summa 1-15, (Σ3)) 7 Den el som ingår i byggnadens energianvändning (Summa 7-13,15,18-19 (Σ4)) 8 Underlag för energiprestanda

5 Uppgifter om ventilationskontroll Finns det krav på återkommande ventilationskontroll i byggnaden? i Ja Nej Typ av ventilationssystem gfedcb FTX gfedc FT gfedc F med återvinning gfedc F gfedc Självdrag Är ventilationskontrollen utförd vid tidpunkten för energideklarationen? i Ja Nej Delvis 10 % utan anmärkning 10 Avser när byggnaden har fler ventilationsaggregat Uppgifter om luftkonditioneringssystem Finns luftkonditioneringssystem med nominell kyleffekt större än 12kW? Ja i Nej Uppgifter om radon Är radonhalten mätt? i Ja Nej Radonhalt Typ av mätning 80 Bq/m 3 Långtidsmätning enligt SSM Datum för radonmätning

6 Utförda energieffektiviseringsåtgärder sedan föregående energideklaration Rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder Övrigt Har byggnaden deklarerats tidigare? Har byggnaden besiktigats på plats? Ja i Nej Byggnaden är nybyggd Ja i Nej Vid nej, vilket undantag åberopas ( ) SFS 2012:400 Byggnaden är ny eller energiprestandan är bättre än nybyggnadsvärdet Kommentar Expert Förnamn Marie Datum för godkännande Efternamn Forshällen E-postadress Certifikatnummer Certifieringsorgan Behörighetsnivå 1053-CFX-0919 DNV Kvalificerad Företag Skanska Sverige AB

ENERGIDEKLARATION. Johannesbergsplan 14, Sollentuna Sollentuna kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2013 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Johannesbergsplan 14, Sollentuna Sollentuna kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2013 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Johannesbergsplan 14, 191 37 kommun Nybyggnadsår: 2013 Energideklarations-ID: 729817 Energiprestanda: 105 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]: Energiklass

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Ringgatan 4A, 752 17 Uppsala Uppsala kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2009 Energideklarations-ID: 581809

ENERGIDEKLARATION. Ringgatan 4A, 752 17 Uppsala Uppsala kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2009 Energideklarations-ID: 581809 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Ringgatan 4A, 752 17 kommun Nybyggnadsår: 2009 Energideklarations-ID: 581809 Energiprestanda: 93 /m² och år Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare.

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Kungsgatan 93A, Uppsala Uppsala kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2018 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Kungsgatan 93A, Uppsala Uppsala kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2018 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Kungsgatan 93A, 753 8 kommun Nybyggnadsår: 208 Energideklarations-ID: 850654 Energiprestanda: 69 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 205]: Energiklass C,

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Grönalundsgatan 22, Limhamn Malmö stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1982 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Grönalundsgatan 22, Limhamn Malmö stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1982 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Grönalundsgatan 22, 26 6 Malmö stad Nybyggnadsår: 982 Energideklarations-ID: 832545 Energiprestanda: 86 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 25]: Energiklass

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Vanadisvägen 4B, 113 46 Stockholm Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2008 Energideklarations-ID: 600878

ENERGIDEKLARATION. Vanadisvägen 4B, 113 46 Stockholm Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2008 Energideklarations-ID: 600878 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Vanadisvägen 4B, 113 4 s stad Nybyggnadsår: 2008 Energideklarations-ID: 00878 Energiprestanda: 98 /m² och år Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare.

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Sågargatan 10A, 753 18 Uppsala Uppsala kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2014 Energideklarations-ID: 627618

ENERGIDEKLARATION. Sågargatan 10A, 753 18 Uppsala Uppsala kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2014 Energideklarations-ID: 627618 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Sågargatan 10A, 753 18 kommun Nybyggnadsår: 2014 Energideklarations-ID: 2718 Energiprestanda: 8 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [jan 2012]: Energiklass C,

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Emaljvägen 10, Järfälla Järfälla kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1964 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Emaljvägen 10, Järfälla Järfälla kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1964 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Emaljvägen 0, 76 73 kommun Nybyggnadsår: 964 Energideklarations-ID: 67322 Energiprestanda: 69 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 205]: Energiklass C, 80

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Sjövallavägen 43, Växjö Växjö kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2012 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Sjövallavägen 43, Växjö Växjö kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2012 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Sjövallavägen 43, 352 59 kommun Nybyggnadsår: 212 Energideklarations-ID: 445 Energiprestanda: 8 /m² och år Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare.

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Drottninggatan 236A, Helsingborg Helsingborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1901 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Drottninggatan 236A, Helsingborg Helsingborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1901 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Drottninggatan 236A, 254 33 s stad Nybyggnadsår: 90 Energideklarations-ID: 630098 Energiprestanda: 65 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [jan 202]: Energiklass

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Färsnagatan 22A, Norrtälje Norrtälje kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2013 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Färsnagatan 22A, Norrtälje Norrtälje kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2013 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Färsnagatan 22A, 761 54 kommun Nybyggnadsår: 213 Energideklarations-ID: 81313 Energiprestanda: 115 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 215]: Energiklass

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Grisslevägen 2, 227 32 Lund Lunds kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2011 Energidekarations-ID: 580452

ENERGIDEKLARATION. Grisslevägen 2, 227 32 Lund Lunds kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2011 Energidekarations-ID: 580452 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Grisslevägen 2, 227 32 s kommun Nybyggnadsår: 2011 Energidekarations-ID: 580452 Energiprestanda: 3 /m² och år Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare.

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Milstensvägen 58, Uppsala Uppsala kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2012 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Milstensvägen 58, Uppsala Uppsala kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2012 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Milstensvägen 58, 752 67 kommun Nybyggnadsår: 2012 Energideklarations-ID: 696680 Energiprestanda: 121 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]: Energiklass

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Björcksgatan 51A, Göteborg Göteborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1939 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Björcksgatan 51A, Göteborg Göteborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1939 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Björcksgatan 5A, 46 5 s stad Nybyggnadsår: 939 Energideklarations-ID: 630234 Energiprestanda: 50 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [jan 202]: Energiklass C,

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Tussmötevägen 300, Älvsjö Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2009 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Tussmötevägen 300, Älvsjö Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2009 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Tussmötevägen 300, 15 74 Älvsjö Stockholms stad Nybyggnadsår: 009 Energideklarations-ID: 671960 Energiprestanda: 48 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Gränbyvägen 4A, Uppsala Uppsala kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2012 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Gränbyvägen 4A, Uppsala Uppsala kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2012 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Gränbyvägen 4A, 754 32 kommun Nybyggnadsår: 2012 Energideklarations-ID: 773425 Energiprestanda: 76 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]: Energiklass

Läs mer

Energideklaration. Organisationsnummer Postnummer Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc Egna hem (privatägda småhus)

Energideklaration. Organisationsnummer Postnummer Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc Egna hem (privatägda småhus) Energideklaration Version: Dekl.id:.1 566688 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Södra Ängen c/o Badhustorget Privatbostäder AB, Badhusv.4 Organisationsnummer 769617-3181 44431 Land Telefonnummer

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Formarstigen 5, Gustavsberg Värmdö kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1952 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Formarstigen 5, Gustavsberg Värmdö kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1952 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Formarstigen 5, 34 3 Värmdö kommun Nybyggnadsår: 952 Energideklarations-ID: 87209 Energiprestanda: 3 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 205]: Energiklass

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Vantörsvägen 260, Hägersten Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2014 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Vantörsvägen 260, Hägersten Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2014 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Vantörsvägen 260, 129 57 Stockholms stad Nybyggnadsår: 2014 Energideklarations-ID: 729619 Energiprestanda: 78 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Sörmlandsvägen 2, Sollentuna Sollentuna kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2013 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Sörmlandsvägen 2, Sollentuna Sollentuna kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2013 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Sörmlandsvägen, 19 54 kommun Nybyggnadsår: 013 Energideklarations-ID: 81684 Energiprestanda: 99 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 015]: Energiklass C,

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Rumpetorp 105A, Prässebo Lilla Edets kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1909 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Rumpetorp 105A, Prässebo Lilla Edets kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1909 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Rumpetorp 05A, 463 97 Lilla Edets kommun Nybyggnadsår: 909 Energideklarations-ID: 659774 Energiprestanda: 53 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 205]: Energiklass

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Portalgatan 58, Uppsala Uppsala kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2013 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Portalgatan 58, Uppsala Uppsala kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2013 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Portalgatan 58, 754 18 kommun Nybyggnadsår: 2013 Energideklarations-ID: 728443 Energiprestanda: 75 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]: Energiklass

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Skrivargatan 28, Sundbyberg Sundbybergs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2015 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Skrivargatan 28, Sundbyberg Sundbybergs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2015 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Skrivargatan 28, 74 4 s stad Nybyggnadsår: 205 Energideklarations-ID: 82832 Energiprestanda: 87 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 205]: Energiklass C,

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Warfvinges Väg 25, 112 51 Stockholm Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2013 Energideklarations-ID: 595873

ENERGIDEKLARATION. Warfvinges Väg 25, 112 51 Stockholm Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2013 Energideklarations-ID: 595873 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Warfvinges Väg 25, 112 51 s stad Nybyggnadsår: 2013 Energideklarations-ID: 595873 Energiprestanda: 43 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [jan 2012]: Energiklass

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Kvillegatan 19, 417 08 Göteborg Göteborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2012 Energideklarations-ID: 589836

ENERGIDEKLARATION. Kvillegatan 19, 417 08 Göteborg Göteborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2012 Energideklarations-ID: 589836 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Kvillegatan 19, 417 08 s stad Nybyggnadsår: 2012 Energideklarations-ID: 589836 Energiprestanda: 60 /m² och år Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare.

Läs mer

Energideklaration. Organisationsnummer Postnummer Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc Egna hem (privatägda småhus)

Energideklaration. Organisationsnummer Postnummer Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc Egna hem (privatägda småhus) Energideklaration Version: Dekl.id: 2.1 558463 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Bostadsrättsföreningen Bruno Klockargatan 1 Organisationsnummer 769611-3039 Utländsk adress gfedc Land Telefonnummer

Läs mer

Energideklaration. Organisationsnummer Postnummer Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc Egna hem (privatägda småhus)

Energideklaration. Organisationsnummer Postnummer Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc Egna hem (privatägda småhus) Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 508674 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Electrum Frestavägen 28-36 Organisationsnummer 769621-2211 192 48 Utländsk adress gfedc Land Telefonnummer

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Tullgatan 4A, Örnsköldsvik Örnsköldsviks kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2010 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Tullgatan 4A, Örnsköldsvik Örnsköldsviks kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2010 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Tullgatan 4A, 891 39 s kommun Nybyggnadsår: 010 Energideklarations-ID: 811367 Energiprestanda: 90 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 015]: Energiklass

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Läkarstigen 1, Rönninge Salems kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2005 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Läkarstigen 1, Rönninge Salems kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2005 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Läkarstigen 1, 144 5 Salems kommun Nybyggnadsår: 005 Energideklarations-ID: 8178 Energiprestanda: 70 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 015]: Energiklass

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Monsungatan 70, Göteborg Göteborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2013 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Monsungatan 70, Göteborg Göteborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2013 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Monsungatan 70, 417 66 s stad Nybyggnadsår: 2013 Energideklarations-ID: 599468 Energiprestanda: 72 /m² och år Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare.

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Astris Gata 84, 417 67 Göteborg Göteborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2010 Energideklarations-ID: 634700

ENERGIDEKLARATION. Astris Gata 84, 417 67 Göteborg Göteborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2010 Energideklarations-ID: 634700 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Astris Gata 84, 417 7 s stad Nybyggnadsår: 2010 Energideklarations-ID: 34700 Energiprestanda: /m² och år Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare.

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Skebokvarnsvägen 51A, Bandhagen Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2012 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Skebokvarnsvägen 51A, Bandhagen Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2012 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Skebokvarnsvägen 51A, 124 33 Bandhagen s stad Nybyggnadsår: 212 Energideklarations-ID: 669653 Energiprestanda: 92 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 215]:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Förrådsgatan 2, Örebro Örebro kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2014 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Förrådsgatan 2, Örebro Örebro kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2014 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Förrådsgatan 2, 703 81 kommun Nybyggnadsår: 2014 Energideklarations-ID: 868308 Energiprestanda: 137 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]: Energiklass

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Lindholmsvägen 12, Göteborg Göteborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2010 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Lindholmsvägen 12, Göteborg Göteborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2010 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Lindholmsvägen 12, 417 57 s stad Nybyggnadsår: 2010 Energideklarations-ID: 634699 Energiprestanda: 102 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [jan 2012]: Energiklass

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Lindhagensgatan 106, Stockholm Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2012 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Lindhagensgatan 106, Stockholm Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2012 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Lindhagensgatan 106, 11 18 s stad Nybyggnadsår: 01 Energideklarations-ID: 744168 Energiprestanda: 64 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 015]: Energiklass

Läs mer

Energideklaration. Organisationsnummer 769612-8987. Postnummer 30224. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc Egna hem (privatägda småhus)

Energideklaration. Organisationsnummer 769612-8987. Postnummer 30224. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc Egna hem (privatägda småhus) Energideklaration Version: Dekl.id: 2.1 5398 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Villa Real Nissabogatan 2 Organisationsnummer 7912-8987 3224 Utländsk adress gfedc Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Venngarn 639A, Sigtuna Sigtuna kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1900 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Venngarn 639A, Sigtuna Sigtuna kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1900 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Venngarn 639A, 93 9 kommun Nybyggnadsår: 900 Energideklarations-ID: 80237 Energiprestanda: 95 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 205]: Energiklass C, 50

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Hammarsmedsgatan 11, Mariestad Mariestads kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1977 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Hammarsmedsgatan 11, Mariestad Mariestads kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1977 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Hammarsmedsgatan 11, 542 35 s kommun Nybyggnadsår: 1977 Energideklarations-ID: 740191 Energiprestanda: 114 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]: Energiklass

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Nämndemansgatan 13, Solna Solna stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2014 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Nämndemansgatan 13, Solna Solna stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2014 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Nämndemansgatan 13, 170 stad Nybyggnadsår: 2014 Energideklarations-ID: 793904 Energiprestanda: 0 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]: Energiklass

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Karen Blixens Gata 5, Bromma Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2015 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Karen Blixens Gata 5, Bromma Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2015 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Karen Blixens Gata 5, 18 44 Stockholms stad Nybyggnadsår: 2015 Energideklarations-ID: 73195 Energiprestanda: 59 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]:

Läs mer

Energideklaration. Organisationsnummer Postnummer gfedc Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning.

Energideklaration. Organisationsnummer Postnummer gfedc Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Energideklaration Version: Dekl.id: 2.1 53984 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Smörblomman i Boklok Housing AB Land E-postadress henrik.grahn@boklok.se Organisationsnummer 7925-2753

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Steglitsvägen 3A, Lund Lunds kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1968 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Steglitsvägen 3A, Lund Lunds kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1968 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Steglitsvägen 3A, 227 32 s kommun Nybyggnadsår: 968 Energideklarations-ID: 85823 Energiprestanda: 28 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 205]: Energiklass

Läs mer

Energideklaration. Organisationsnummer Postnummer Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc Egna hem (privatägda småhus)

Energideklaration. Organisationsnummer Postnummer Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc Egna hem (privatägda småhus) Energideklaration Version: Dekl.id: 2.1 561963 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn HSBs Brf Flaggskeppet i Adress Klyvaregatan 1 Organisationsnummer 769620-5744 Postnummer 30290 Postort Utländsk

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Rundbäcksgatan 1, Göteborg Göteborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2013 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Rundbäcksgatan 1, Göteborg Göteborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2013 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Rundbäcksgatan 1, 417 24 s stad Nybyggnadsår: 2013 Energideklarations-ID: 648027 Energiprestanda: 63 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [jan 2012]: Energiklass

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Smedslättstorget 46, Bromma Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1929 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Smedslättstorget 46, Bromma Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1929 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Smedslättstorget 46, 67 63 Bromma Stockholms stad Nybyggnadsår: 929 Energideklarations-ID: 74892 Energiprestanda: 50 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Lostigen 26, Värmdö Värmdö kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1977 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Lostigen 26, Värmdö Värmdö kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1977 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Lostigen 2, 139 40 Värmdö Värmdö kommun Nybyggnadsår: 1977 Energideklarations-ID: 27018 Energiprestanda: 70 /m² och år Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Esplanaden 4, Täby Täby kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2013 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Esplanaden 4, Täby Täby kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2013 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Esplanaden 4, 183 39 kommun Nybyggnadsår: 2013 Energideklarations-ID: 716324 Energiprestanda: 66 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]: Energiklass

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Ostindiefararen 19, Göteborg Göteborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2013 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Ostindiefararen 19, Göteborg Göteborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2013 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Ostindiefararen 9, 47 65 s stad Nybyggnadsår: 203 Energideklarations-ID: 650906 Energiprestanda: 05 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 205]: Energiklass

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Lönndalsvägen 19, Brännö Göteborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2013 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Lönndalsvägen 19, Brännö Göteborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2013 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Lönndalsvägen 19, 430 85 Göteborgs stad Nybyggnadsår: 2013 Energideklarations-ID: 902 Energiprestanda: 47 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]: Energiklass

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Västra Varvsgatan 21D, Malmö Malmö stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2016 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Västra Varvsgatan 21D, Malmö Malmö stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2016 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Västra Varvsgatan 21D, 211 76 stad Nybyggnadsår: 2016 Energideklarations-ID: 830383 Energiprestanda: 79 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]: Energiklass

Läs mer

Energideklaration. Organisationsnummer Postnummer Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc Egna hem (privatägda småhus)

Energideklaration. Organisationsnummer Postnummer Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc Egna hem (privatägda småhus) Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 40582 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Kungsbacken 1 Drottninggatan 114 b Organisationsnummer 71421-729 113 0 Utländsk adress gfedc Land Telefonnummer

Läs mer

Energideklaration. Organisationsnummer Postnummer Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc Egna hem (privatägda småhus)

Energideklaration. Organisationsnummer Postnummer Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc Egna hem (privatägda småhus) Energideklaration Version: Dekl.id: 2.1 555044 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Vattenmyntan Adress Stensövägen 1 Organisationsnummer 7922-807 Postnummer 13830 Postort Nacka Utländsk

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Kvarngränd 11, Nacka Nacka kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2015 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Kvarngränd 11, Nacka Nacka kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2015 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Kvarngränd 11, 131 31 kommun Nybyggnadsår: 2015 Energideklarations-ID: 785329 Energiprestanda: 81 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]: Energiklass

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Kvarnholmsvägen 84, Nacka Nacka kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2017 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Kvarnholmsvägen 84, Nacka Nacka kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2017 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Kvarnholmsvägen 84, 131 31 kommun Nybyggnadsår: 017 Energideklarations-ID: 81100 Energiprestanda: 4 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 015]: Energiklass

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Hagvägen 2B, Sollentuna Sollentuna kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2005 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Hagvägen 2B, Sollentuna Sollentuna kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2005 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Hagvägen 2B, 191 35 kommun Nybyggnadsår: 25 Energideklarations-ID: 854778 Energiprestanda: 12 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 215]: Energiklass C, 8

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Astris Gata 58, Göteborg Göteborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2012 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Astris Gata 58, Göteborg Göteborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2012 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Astris Gata 58, 47 67 s stad Nybyggnadsår: 202 Energideklarations-ID: 72378 Energiprestanda: 57 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 205]: Energiklass C,

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Lilla Marconigatan 1, Västra Frölunda Göteborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2012 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Lilla Marconigatan 1, Västra Frölunda Göteborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2012 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Lilla Marconigatan 1, 421 42 Göteborgs stad Nybyggnadsår: 212 Energideklarations-ID: 63943 Energiprestanda: 82 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [jan 212]:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Kvillegatan 27, Göteborg Göteborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2013 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Kvillegatan 27, Göteborg Göteborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2013 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Kvillegatan 27, 417 08 s stad Nybyggnadsår: 2013 Energideklarations-ID: 670040 Energiprestanda: 56 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]: Energiklass

Läs mer

Energideklaration. Organisationsnummer Postnummer Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc Egna hem (privatägda småhus)

Energideklaration. Organisationsnummer Postnummer Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc Egna hem (privatägda småhus) Energideklaration Version: Dekl.id: 2.1 57278 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Båtsmanstorpet Adress Box 951 Organisationsnummer 7913-75 Postnummer 1271 Postort Stockholm Land Telefonnummer

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Mjölnarvägen 24, Nacka Nacka kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2015 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Mjölnarvägen 24, Nacka Nacka kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2015 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Mjölnarvägen 24, 131 31 Nacka Nacka kommun Nybyggnadsår: 201 Energideklarations-ID: 843303 Energiprestanda: 98 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 201]:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Lotta Svärds Gränd 12, Hägersten Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2013 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Lotta Svärds Gränd 12, Hägersten Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2013 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Lotta Svärds Gränd 12, 129 57 Stockholms stad Nybyggnadsår: 2013 Energideklarations-ID: 590318 Energiprestanda: 52 /m² och år Energideklarationen i sin helhet finns

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Igeldammsgatan 34, 112 49 Stockholm Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1929 Energidekarations-ID: 591575

ENERGIDEKLARATION. Igeldammsgatan 34, 112 49 Stockholm Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1929 Energidekarations-ID: 591575 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Igeldammsgatan 34, 2 49 s stad Nybyggnadsår: 929 Energidekarations-ID: 59575 Energiprestanda: 66 /m² och år Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare.

Läs mer

Energideklaration. Organisationsnummer 769620-7328. Postnummer 42658. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc Egna hem (privatägda småhus)

Energideklaration. Organisationsnummer 769620-7328. Postnummer 42658. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc Egna hem (privatägda småhus) Energideklaration Version: Dekl.id: 2.1 550765 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Fiskebäckshamn Hälleflundregatan 18A Organisationsnummer 769620-7328 Västra _Frölunda Utländsk adress

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Skogvaktaregatan 23, Norrköping Norrköpings kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2000 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Skogvaktaregatan 23, Norrköping Norrköpings kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2000 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Skogvaktaregatan 23, 602 08 s kommun Nybyggnadsår: 2000 Energideklarations-ID: 853266 Energiprestanda: 96 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 205]: Energiklass

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Astris Gata 84, Göteborg Göteborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2010 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Astris Gata 84, Göteborg Göteborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2010 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Astris Gata 84, 417 67 s stad Nybyggnadsår: 2010 Energideklarations-ID: 639205 Energiprestanda: 66 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [jan 2012]: Energiklass

Läs mer

Energideklaration. Organisationsnummer Postnummer Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc Egna hem (privatägda småhus)

Energideklaration. Organisationsnummer Postnummer Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc Egna hem (privatägda småhus) Energideklaration Version: Dekl.id:.0 516900 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Terra Nova Ostindiefararen 53 Organisationsnummer 769613-56 417 65 Utländsk adress gfedc Land Telefonnummer

Läs mer

Energideklaration. Organisationsnummer Postnummer Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc Egna hem (privatägda småhus)

Energideklaration. Organisationsnummer Postnummer Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc Egna hem (privatägda småhus) Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 4103 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Hjälmaren-Sköntorp Tämnarvägen 14 Organisationsnummer 79904-383 120 53 Utländsk adress gfedc Land Telefonnummer

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Bratteråsgatan 50, Göteborg Göteborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2016 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Bratteråsgatan 50, Göteborg Göteborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2016 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Bratteråsgatan 50, 47 2 s stad Nybyggnadsår: 20 Energideklarations-ID: 7073 Energiprestanda: / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 205]: Energiklass C, 75

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Kolkgatan 5, Luleå Luleå kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1945 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Kolkgatan 5, Luleå Luleå kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1945 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Kolkgatan 5, 974 41 Luleå Luleå kommun Nybyggnadsår: 1945 Energideklarations-ID: 63698 Energiprestanda: 15 /m² och år Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Drottninggatan 118, Helsingborg Helsingborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1899 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Drottninggatan 118, Helsingborg Helsingborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1899 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Drottninggatan 8, 252 22 s stad Nybyggnadsår: 899 Energideklarations-ID: 837854 Energiprestanda: 5 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 25]: Energiklass

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Gubbängsvägen 49, Enskede Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1946 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Gubbängsvägen 49, Enskede Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1946 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Gubbängsvägen 49, 22 44 Enskede Stockholms stad Nybyggnadsår: 946 Energideklarations-ID: 738094 Energiprestanda: 75 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Skogskullegatan 17, 441 46 Alingsås Alingsås kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2013 Energideklarations-ID: 608367

ENERGIDEKLARATION. Skogskullegatan 17, 441 46 Alingsås Alingsås kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2013 Energideklarations-ID: 608367 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Skogskullegatan 17, 441 46 kommun Nybyggnadsår: 213 Energideklarations-ID: 68367 Energiprestanda: 9 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [jan 212]: Energiklass

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Franzéngatan 75, Stockholm Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2015 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Franzéngatan 75, Stockholm Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2015 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Franzéngatan 75, 112 15 s stad Nybyggnadsår: 2015 Energideklarations-ID: 774539 Energiprestanda: 64 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]: Energiklass

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Fregattgatan 3, Malmö Malmö stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2011 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Fregattgatan 3, Malmö Malmö stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2011 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Fregattgatan 3, 211 13 stad Nybyggnadsår: 2011 Energideklarations-ID: 696945 Energiprestanda: 68 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]: Energiklass

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Johan Skyttes Väg 380, Älvsjö Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2012 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Johan Skyttes Väg 380, Älvsjö Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2012 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Johan Skyttes Väg 380, 15 59 s stad Nybyggnadsår: 01 Energideklarations-ID: 631513 Energiprestanda: 58 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [jan 01]: Energiklass

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Järva Skjutbaneväg 60, Solna Solna stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2012 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Järva Skjutbaneväg 60, Solna Solna stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2012 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Järva Skjutbaneväg 0, 170 2 stad Nybyggnadsår: 2012 Energideklarations-ID: 90174 Energiprestanda: 7 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]: Energiklass

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Kanalgränd 5, Lomma Lomma kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2013 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Kanalgränd 5, Lomma Lomma kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2013 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Kanalgränd 5, 23 39 kommun Nybyggnadsår: 2013 Energideklarations-ID: 728319 Energiprestanda: / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]: Energiklass C, 75

Läs mer

Energideklaration. Organisationsnummer Postnummer Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer

Energideklaration. Organisationsnummer Postnummer Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer Energideklaration Version: Dekl.id: 2.1 554455 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Bostadsrättsföreningen Båtklubben Pollargatan 24 Organisationsnummer 7918-5151 Utländsk adress gfedc Land

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Mjölnarvägen 18, Nacka Nacka kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2015 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Mjölnarvägen 18, Nacka Nacka kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2015 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Mjölnarvägen 18, 131 31 kommun Nybyggnadsår: 2015 Energideklarations-ID: 843312 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer information: www.boverket.se

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Barken Beatrices Gata 40, Göteborg Göteborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2003 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Barken Beatrices Gata 40, Göteborg Göteborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2003 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Barken Beatrices Gata 40, 417 60 s stad Nybyggnadsår: 2003 Energideklarations-ID: 659258 Energiprestanda: 110 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Badhusgatan 5, 261 30 Landskrona Landskrona stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2013 Energideklarations-ID: 662371

ENERGIDEKLARATION. Badhusgatan 5, 261 30 Landskrona Landskrona stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2013 Energideklarations-ID: 662371 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Badhusgatan 5, 261 30 stad Nybyggnadsår: 2013 Energideklarations-ID: 662371 Energiprestanda: 70 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]: Energiklass C,

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Skarplötsallé 13 A F, Väster Haninge Haninge kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2014 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Skarplötsallé 13 A F, Väster Haninge Haninge kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2014 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Skarplötsallé 13 A F, 137 43 Haninge kommun Nybyggnadsår: 214 Energideklarations-ID: 656274 Energiprestanda: 4 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 215]:

Läs mer

Energideklaration. Organisationsnummer Postnummer Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc Egna hem (privatägda småhus)

Energideklaration. Organisationsnummer Postnummer Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc Egna hem (privatägda småhus) Energideklaration Version: Dekl.id:.0 50133 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Tegeludden 11 Rimbogatan 8 Organisationsnummer 769617-1367 114 3 Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer Utländsk

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Gullfaxegatan 17, Lund Lunds kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2006 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Gullfaxegatan 17, Lund Lunds kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2006 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Gullfaxegatan 17, 4 74 s kommun Nybyggnadsår: 006 Energideklarations-ID: 316595 Energiprestanda: 7 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 015]: Energiklass

Läs mer

Energideklaration. Organisationsnummer Postnummer Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc Egna hem (privatägda småhus)

Energideklaration. Organisationsnummer Postnummer Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc Egna hem (privatägda småhus) Energideklaration Version: Dekl.id: 2.1 573973 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Trädgårdsmästaren Vimmerbyvägen 9 Organisationsnummer 769620-7187 Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Falkenbergsgatan 19, Varberg Varbergs kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1952 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Falkenbergsgatan 19, Varberg Varbergs kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1952 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Falkenbergsgatan 9, 432 5 s kommun Nybyggnadsår: 952 Energideklarations-ID: 58455 Energiprestanda: 56 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [jan 202]: Energiklass

Läs mer

Värmlandsgatan 24A, Göteborg Göteborgs stad

Värmlandsgatan 24A, Göteborg Göteborgs stad sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Värmlandsgatan 24A, 43 28 s stad Nybyggnadsår: 907 Energideklarations-ID: 92758 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer information: www.boverket.se

Läs mer

Energideklaration. Organisationsnummer 769614-3192. Postnummer 17069. gfedc Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning Solna Mobiliseringen 1

Energideklaration. Organisationsnummer 769614-3192. Postnummer 17069. gfedc Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning Solna Mobiliseringen 1 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 531022 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf. Luckan Fridensborgsvägen 2 Land E-postadress styrelsen@brfluckan.se Organisationsnummer 7914-3192 1709

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Husensjövägen 41A, Helsingborg Helsingborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1984 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Husensjövägen 41A, Helsingborg Helsingborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1984 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Husensjövägen 41A, 252 52 s stad Nybyggnadsår: 1984 Energideklarations-ID: 87164 Energiprestanda: 127 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 215]: Energiklass

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Evenemangsgatan 30, Solna Solna stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2016 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Evenemangsgatan 30, Solna Solna stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2016 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Evenemangsgatan 30, 69 56 Solna Solna stad Nybyggnadsår: 206 Energideklarations-ID: 83097 Energiprestanda: 77 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 205]:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Liedstrandsgatan 12, Göteborg Göteborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2012 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Liedstrandsgatan 12, Göteborg Göteborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2012 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Liedstrandsgatan 12, 416 58 s stad Nybyggnadsår: 2012 Energideklarations-ID: 762440 Energiprestanda: 53 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]: Energiklass

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Hållövägen 18, Enskededalen Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2011 Energidekarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Hållövägen 18, Enskededalen Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2011 Energidekarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Hållövägen 18, 121 32 Enskededalen Stockholms stad Nybyggnadsår: 2011 Energidekarations-ID: 58459 Energiprestanda: 92 /m² och år Energideklarationen i sin helhet finns

Läs mer

Energideklaration. Organisationsnummer Postnummer Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc Egna hem (privatägda småhus)

Energideklaration. Organisationsnummer Postnummer Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc Egna hem (privatägda småhus) Energideklaration Version: Dekl.id:.0 4960 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Essinge Brygga Adress Primusgatan 74 Organisationsnummer 769609-7646 Postnummer 1167 Postort Utländsk adress

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Hyllie Allé 10, Malmö Malmö stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2016 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Hyllie Allé 10, Malmö Malmö stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2016 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Hyllie Allé 0, 25 36 stad Nybyggnadsår: 206 Energideklarations-ID: 778299 Energiprestanda: 47 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 205]: Energiklass C, 75

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Frökentorpsvägen 28, Halmstad Halmstads kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2013 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Frökentorpsvägen 28, Halmstad Halmstads kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2013 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Frökentorpsvägen 28, 32 29 s kommun Nybyggnadsår: 213 Energideklarations-ID: 61655 Energiprestanda: 12 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [jan 212]: Energiklass

Läs mer

Energideklaration. Organisationsnummer Postnummer Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc Egna hem (privatägda småhus)

Energideklaration. Organisationsnummer Postnummer Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc Egna hem (privatägda småhus) Energideklaration Version: Dekl.id: 2. 511813 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Hasselbacken Motionsvägen 7 Organisationsnummer 769612-5439 434 9 Utländsk adress gfedc Land Telefonnummer

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Tensmyra 1, Älvkarleby Älvkarleby kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1909 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Tensmyra 1, Älvkarleby Älvkarleby kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1909 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Tensmyra 1, 814 95 Älvkarleby Älvkarleby kommun Nybyggnadsår: 1909 Energideklarations-ID: 429 Energiprestanda: 44 /m² och år Energideklarationen i sin helhet finns hos

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Odlarvägen 4A, Umeå Umeå kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2018 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Odlarvägen 4A, Umeå Umeå kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2018 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Odlarvägen 4A, 904 20 Umeå Umeå kommun Nybyggnadsår: 2018 Energideklarations-ID: 850768 Energiprestanda: 65 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]:

Läs mer

Fyrvaktarkroken 10, Enskededalen Stockholms stad

Fyrvaktarkroken 10, Enskededalen Stockholms stad sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Fyrvaktarkroken 10, 121 32 Stockholms stad Nybyggnadsår: 2015 Energideklarations-ID: 896136 Energiprestanda: 94 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Rundbäcksgatan 11, Göteborg Göteborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2013 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Rundbäcksgatan 11, Göteborg Göteborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2013 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Rundbäcksgatan 11, 417 24 s stad Nybyggnadsår: 2013 Energideklarations-ID: 384 Energiprestanda: 71 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]: Energiklass

Läs mer

Energideklaration. Organisationsnummer Postnummer Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc Egna hem (privatägda småhus)

Energideklaration. Organisationsnummer Postnummer Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc Egna hem (privatägda småhus) Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 515337 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Lilla Ingebäcksv. Lilla Ingebäcksv. 28A Organisationsnummer 769617-6077 425 65 Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer

Läs mer