Produktbeskrivning: Höjdmodell Visning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Produktbeskrivning: Höjdmodell Visning"

Transkript

1 1(11) D atum: D ok umentversion: A vser tjänstens gränssnittsversion: Produktbeskrivning: Höjdmodell Visning Förändringsförteckning Innehållsförteckning 1 Allmän beskrivning Innehåll Insamlingsår Ursprung och kvalitet Terrängskuggning och Terränglutning Geografisk täckning Koordinatsystem Kvalitetsbeskrivning Aktualitet Lägesnoggrannhet Utseende på och uppritning av data Information för utskrift Förändringsförteckning Senaste förändring Tidigare förändringar... 9

2 LANTMÄTERIET (9) 1 Allmän beskrivning Höjdmodell Visning är en av Lantmäteriets visningstjänster för kartor och bilder. Tjänsten visar rasterbilder över Sverige som visualiserar terrängens form i två varianter, en skuggningsbild och en lutningsbild. Tjänsten innehåller också skikt med information om ursprung och kvalitet. 1.1 Innehåll Höjdmodell Visning presenterar informationen i fyra separata skikt: Insamlingsår Ursprung och kvalitet Terränglutning Terrängskuggning Insamlingsår I skiktet Insamlingsår presenteras insamlingsområden för höjddata färgade efter vilket år informationen samlades in, enligt bilden nedan. Exempelbild Insamlingsår, i skala 1: Ursprung och kvalitet I skiktet Ursprung och kvalitet presenteras information om tidpunkt, ursprung och metod för insamling av höjddata som en textsträng för varje avgränsat område. I skalområde 1: till 1: presenteras årtal för insamling av data och avgränsning för området. I skalområde 1: till 1:1 presenteras dessutom datum, ursprunglig organisation och metod för insamling av data. Ett exempel är LM-LS där LM betyder Lantmäteriet och LS betyder laserskanning.

3 LANTMÄTERIET (9) Exempelbild Ursprung och kvalitet, i skala 1: Terränglutning och terrängskuggning Tjänsten innehåller två skikt som visualiserar terrängens form ur två olika aspekter, lutning och skuggning. Skiktet Terränglutning visar den beräknade lutningen i gråskala för varje pixel. I skiktet Terrängskuggning presenteras en rasterbild i gråskala som tagits fram genom att en höjdmodell belysts med en simulerad belysningskälla. Skikten har tagits fram ur en terrängmodell i form av ett 1-meters grid vilken har skapats utifrån markklassificerade laserpunkter. Beräkningen av terrängmodellen sker genom linjär interpolering i ett TIN (Triangulated Irregular Network). osv. Rad 1 osv. Rad 2 xllcenter yllcenter Laserskannade punkter Grid 1m Terränglutnings- och terrängskuggningsbilder Terränglutning I skiktet Terränglutning presenteras en rasterbild i gråskala där varje pixel färgats efter dess beräknade lutningsvärde. Lutningsbilders pixelvärden kommer normalt från varje pixels framräknade lutning i grader eller procent. Det är viktigt att lutningen beräknas med en metod som bevarar detaljer, men som samtidigt inte skapar för stort brus i bilden. Alla beräkningsmetoder bygger på analys av flera närliggande punkters höjd och därför blir upplösningen i en lutningsbild ofta lägre än det genomsnittliga punktavståndet. I en lutningsbild kan det vara svårt att skilja på höjder och gropar. Eftersom låga lutningsvärden är vanligare än höga brukar man sträcka bilden för att få den mer kontrastrik. Lutningsbilden i Höjdmodell Visning har sträckts enligt tabellen nedan:

4 LANTMÄTERIET (9) Olinjär color-table för sträckning av bild Gråskala Lutning i grader Lutning i grader Gråvärde Enligt tabellen får då pixlar utan lutning (0 grader) gråvärdet 255 vilket motsvarar vitt. Pixlar med en lutning på 5 grader får gråvärdet 215 som är ljusgrått och så vidare till pixlar med 90 graders lutning som får gråvärdet 0 vilket motsvarar svart.

5 LANTMÄTERIET (9) Exempelbild Terränglutning, i skala 1: Exempelbild Terränglutning, i skala 1:5 000 Terrängskuggning I skiktet Terrängskuggning presenteras en rasterbild i gråskala som tagits fram genom att en terrängmodell belysts med en simulerad belysningskälla. Terrängskuggningsbildens utseende påverkas av ett antal parametrar som ställs in för simuleringen. Parametrarna är azimut, z-faktor och höjd (solvinkel). Azimuten är i grader och bestämmer från vilket väderstreck terrängmodellen ska belysas. Z-faktorn anger hur mycket höjdvärdena ska överdrivas innan skuggningen tas fram och höjden (solvinkeln) anger vinkeln mellan marken och belysningskällan. Skuggningsbilden i Höjdmodell Visning är framtagen med parametervärden enligt tabellen nedan: Azimut NV (nordväst) Z-faktor 2 Höjd (solvinkel) 45 grader Eftersom skuggbilder påverkas av från vilken vinkel ljuset kommer syns t ex grunda diken olika bra beroende på i vilken riktning de går.

6 LANTMÄTERIET (9) Exempelbild Terrängskuggning, i skala 1: Exempelbild Terrängskuggning, i skala 1: Geografisk täckning Höjdmodell Visning täcker hela Sverige. Men eftersom uppbyggnaden av den rikstäckande höjdmodellen inte är slutförd är informationen i tjänsten inte fullständig utan kommer att kompletteras allt eftersom höjdmodellen finns tillgänglig. Framväxten av höjdmodellen redovisas på Lantmäteriets hemsida. Se under Geografiska databaser/höjdinformation/nationell höjdmodell. 1.3 Koordinatsystem Plan: SWEREF 99 TM eller någon av de 12 lokala SWEREF 99 projektionszonerna WGS84 ETRS89/LAEA Europe eller LCC Europe ETRS89/TM32 eller TM33, TM34, TM35 Höjd: RH2000 För information om RH 2000 se Infoblad n:o 16 på

7 LANTMÄTERIET (9) 2 Kvalitetsbeskrivning Informationen som presenteras i Höjdmodell Visning är framtagen med en terrängmodell som grund och terrängmodellen i sin tur bygger på höjddata från laserskanning av marken. För ajourföring av terrängmodellen och rasterbilderna i tjänsten kan andra metoder komma att användas i ett senare läge, till exempel geodetisk eller fotogrammetrisk mätning En bra terrängmodell kräver bra redovisning av markpunkter. För att få bästa markrepresentation behöver skanning ske när så många laserpulser som möjligt har en chans att nå ner till marken. Lämpligast tid för skanning är tidigt på våren före lövsprickning eller sent på hösten före snöläggning. Kvaliteten kommer dock att variera mellan olika områden beroende på en rad olika faktorer. Dessa kan vara variation i terräng och vegetation samt skanningstidpunkt. I den visualiserade bilden av terrängen kommer man att kunna se områden med lägre punkttäthet genom att bilden där inte innehåller information med samma detaljskärpa som i övriga områden. Punkttätheten på vattenytor är ofta väldigt låg och på grund av det blir inte vattenytorna plana. Vattenytorna kan därför se ut att vara uppbyggda av trianglar med olika lutning. Exempelbild på vattenyta med trianglar i Terrängskuggning Klassificering av laserpunkterna sker i olika nivåer. Under 2015 kommer terrängskuggnings- och terränglutningsbilderna att vara framställda av data med klassificeringsnivå 2 och 3. Nivå 2 är rikstäckande och i den ingår inte broar. Efterhand kommer data att kompletteras med nivå 3 vilket innebär att nykarterade strandlinjer, dvs den strandlinje som gällde vid skanningen, används som brytlinjer vid framställningen av modellen. Detta medför att vatten får släta och väldefinierade ytor med en enda höjd i terrängmodellen. För mer information om laserdata, se

8 LANTMÄTERIET (9) 2.1 Aktualitet Aktualiteten för innehållet i rasterbilderna framgår av metadataskikten i tjänsten där insamlingstidpunkt och ursprung presenteras. Uppbyggnaden av en ny nationell höjdmodell pågår sedan Det laserpunktmoln som skapas vid laserskanningen är en ögonblicksbild som Lantmäteriet inte kommer att ajourhålla. Det finns ännu ingen beslutad plan eller ambitionsnivå för ajourhållning av terrängmodellen som ligger till grund för rasterbilderna i tjänsten. Se även Information om produktionen av den nya höjdinformationen finns under Geografiska databaser/höjdinformation/nationell höjdmodell. 2.2 Lägesnoggrannhet Lägesnoggrannhet beror på den mätmetod som använts vid datafångsten och kan sägas beskriva hur väl ett angivet läge överensstämmer med det verkliga läget i terrängen för det objekt man lägesbestämt. Lägesnoggrannheten anges med RMSE (Root Mean Square Error). För Höjdmodell Visning gäller att där punkttätheten är hög och på plana och väldefinierade ytor, är RMSE i plan i genomsnitt 0,3 m. Vid användning av höjdmodellen måste man dock alltid vara uppmärksam på att stora lokala variationer kan förekomma. 3 Utseende på och uppritning av data Informationen i skikten Insamlingsår, Terränglutning och Terrängskuggning visas i alla skalor. I skiktet Ursprung och kvalitet har en begränsning satts på utritning av text. Där visas endast årtal i skalområde 1: till 1: och en mer detaljerad text i skalområde 1: till 1: Information för utskrift Den maximala bildstorleken i tjänsten är 4096*4096 pixlar för att möjliggöra utskrift av kartbilder i större pappersformat och/eller i högre upplösning. Användande system uppmanas att endast hämta den maximala bildstorleken vid behov i samband med utskrift för att undvika prestandaproblem.

9 LANTMÄTERIET (9) 4 Förändringsförteckning Senaste förändring har en detaljerad beskrivning. Denna tas bort när ny ändring tillkommer. I tabellen anges i vilken version av produktbeskrivningen ändringen införts. Datumet anger från vilken dag ändringen gäller. 4.1 Senaste förändring Version Datum Orsak samt ändring mot tidigare version Fastställd version 4.2 Tidigare förändringar Version Datum Orsak samt ändring mot tidigare version

1(10) Datum: Dokumentversion: Avser tjänstens gränssnittsversion: Produktbeskrivning: Höjdmodell Visning

1(10) Datum: Dokumentversion: Avser tjänstens gränssnittsversion: Produktbeskrivning: Höjdmodell Visning 1(10) Datum: Dokumentversion: Avser tjänstens gränssnittsversion: 2016-12-01 1.1 1.0.1 Produktbeskrivning: Höjdmodell Visning LANTMÄTERIET 2016-12-01 2 (10) Innehållsförteckning 1 Allmän beskrivning...

Läs mer

1(9) Datum: Dokumentversion: Avser tjänstens gränssnittsversion: Produktbeskrivning: Höjdmodell Visning

1(9) Datum: Dokumentversion: Avser tjänstens gränssnittsversion: Produktbeskrivning: Höjdmodell Visning 1(9) Datum: Dokumentversion: Avser tjänstens gränssnittsversion: 2018-11-22 1.2 1.1.0 Produktbeskrivning: Höjdmodell Visning LANTMÄTERIET 2018-11-22 2 (9) Innehållsförteckning 1 Allmän beskrivning... 3

Läs mer

1(9) Datum: Dokumentversion: Avser tjänstens gränssnittsversion: Produktbeskrivning: Höjdmodell Visning

1(9) Datum: Dokumentversion: Avser tjänstens gränssnittsversion: Produktbeskrivning: Höjdmodell Visning 1(9) Datum: Dokumentversion: Avser tjänstens gränssnittsversion: 2019-01-28 1.3 1.1.0 Produktbeskrivning: Höjdmodell Visning LANTMÄTERIET 2019-01-28 2 (9) Innehållsförteckning 1 Allmän beskrivning... 3

Läs mer

Produktbeskrivning: Primärkarta och mätarkiv Visning

Produktbeskrivning: Primärkarta och mätarkiv Visning 1(8) D atum: D ok umentversion: 2013-11-05 1.0 Produktbeskrivning: Primärkarta och mätarkiv Visning Förändringsförteckning Innehållsförteckning 1 Allmän beskrivning... 2 1.1 Innehåll... 2 1.1.1 Primärkarta...

Läs mer

Topografisk webbkarta Visning

Topografisk webbkarta Visning 1(9) Datum: Dokumentversion: Avser tjänstens gränssnittsversion: 2016-09-01 1.3 1.0.2 Produktbeskrivning: Topografisk webbkarta Visning LANTMÄTERIET 2016-09-01 2 (9) Innehållsförteckning 1 Allmän beskrivning...

Läs mer

Produktbeskrivning: Topografisk webbkarta Visning, CC BY

Produktbeskrivning: Topografisk webbkarta Visning, CC BY 1(5) D atum: D ok umentversion: A vser tjänstens gränssnittsversion: 2015-07-01 1.0 1.0 Produktbeskrivning: Topografisk webbkarta Visning, CC BY Förändringsförteckning Innehållsförteckning 1 Allmän beskrivning...

Läs mer

GSD-Höjddata, grid 50+ nh

GSD-Höjddata, grid 50+ nh 1(5) Datum: Dokumentversion: 2016-12-01 1.1 Produktbeskrivning: GSD-Höjddata, grid 50+ nh LANTMÄTERIET 2016-12-01 2 (5) Innehållsförteckning 1 Allmän beskrivning... 3 1.1 Innehåll... 3 1.2 Geografisk täckning...

Läs mer

Produktbeskrivning: Topografisk webbkarta Visning, skiktindelad

Produktbeskrivning: Topografisk webbkarta Visning, skiktindelad 1(13) D atum: D ok umentversion: A vser tjänstens gränssnittsversion: 2015-02-17 1.1 1.1 Produktbeskrivning: Topografisk webbkarta Visning, skiktindelad Förändringsförteckning Innehållsförteckning 1 Allmän

Läs mer

Topografisk webbkarta Visning, CC BY

Topografisk webbkarta Visning, CC BY 1(7) Datum: Dokumentversion: Avser tjänstens gränssnittsversion: 2017-01-17 1.3 1.0.1 Produktbeskrivning: Topografisk webbkarta Visning, CC BY LANTMÄTERIET 2017-01-17 2 (7) Innehållsförteckning 1 Allmän

Läs mer

Topografisk webbkarta Visning, cache

Topografisk webbkarta Visning, cache 1(10) Datum: Dokumentversion: Avser tjänstens gränssnittsversion: 2018-06-29 1.7 1.0.3 Produktbeskrivning: Topografisk webbkarta Visning, cache LANTMÄTERIET 2018-06-29 2 (10) Innehållsförteckning 1 Allmän

Läs mer

Produktbeskrivning: Topografisk webbkarta Visning, skiktindelad

Produktbeskrivning: Topografisk webbkarta Visning, skiktindelad 1(15) D atum: D ok umentversion: A vser tjänstens gränssnittsversion: 2016-01-01 1.2 1.1.1 Produktbeskrivning: Topografisk webbkarta Visning, skiktindelad Innehållsförteckning 1 Allmän beskrivning... 2

Läs mer

Topografisk webbkarta Visning, cache

Topografisk webbkarta Visning, cache 1(10) Datum: Dokumentversion: Avser tjänstens gränssnittsversion: 2018-09-14 1.9 1.1.0 Produktbeskrivning: Topografisk webbkarta Visning, cache LANTMÄTERIET 2018-09-14 2 (10) Innehållsförteckning 1 Allmän

Läs mer

Planer, bestämmelser och rättigheter Visning

Planer, bestämmelser och rättigheter Visning 1(9) Datum: Dokumentversion: Avser tjänstens gränssnittsversion: 2017-09-12 2,0 1.1 Produktbeskrivning: Planer, bestämmelser och rättigheter Visning LANTMÄTERIET ÅÅÅÅ-MM-DD 2 (9) Innehållsförteckning 1

Läs mer

GSD-Terrängkartan, raster

GSD-Terrängkartan, raster 1(6) D atum: D ok umentversion: 2015-10-01 1.2 Produktbeskrivning: GSD-Terrängkartan, raster LANTMÄTERIET 2015-10-01 2 (6) Innehållsförteckning 1 Allmän beskrivning... 3 1.1 Innehåll... 3 1.2 Geografisk

Läs mer

GSD-Höjddata, grid 2+

GSD-Höjddata, grid 2+ 1(9) Datum: Dokumentversion: 2018-11-22 2.4 Produktbeskrivning: GSD-Höjddata, grid 2+ LANTMÄTERIET 2018-11-22 2 (9) Innehållsförteckning 1 Allmän beskrivning... 3 1.1 Innehåll... 3 1.2 Geografisk täckning...

Läs mer

Lantmäteriets Nationella Höjdmodell

Lantmäteriets Nationella Höjdmodell Lantmäteriets Nationella Höjdmodell Uppbyggnad Produkter Användning Nya tjänster Kristina.kallur.jaderkvist@lm.se Klimat- och sårbarhetsutredningen Utredningen, SOU 2007:60, föreslog att: Lantmäteriet

Läs mer

Topografisk webbkarta Visning, skiktindelad

Topografisk webbkarta Visning, skiktindelad 1(16) Datum: Dokumentversion: Avser tjänstens gränssnittsversion: 2017-09-01 1.6 1.1.3 Produktbeskrivning: Topografisk webbkarta Visning, skiktindelad LANTMÄTERIET 2017-09-01 2 (15) Innehållsförteckning

Läs mer

GSD-Fjällkartan, raster

GSD-Fjällkartan, raster 1(7) D atum: D ok umentversion: 2015-06-11 1.5 Produktbeskrivning: GSD-Fjällkartan, raster LANTMÄTERIET 2015-06-11 2 (7) Innehållsförteckning 1 Allmän beskrivning... 3 1.1 Innehåll... 3 1.2 Geografisk

Läs mer

Topografisk webbkarta, raster

Topografisk webbkarta, raster 1(11) Datum: Dokumentversion: Avser tjänstens gränssnittsversion: 2018-10-23 1.0 1.0 Produktbeskrivning: Topografisk webbkarta, raster LANTMÄTERIET 2018-10-23 2 (11) Innehållsförteckning 1 Allmän beskrivning...

Läs mer

GSD-Terrängkartan, raster

GSD-Terrängkartan, raster 1(6) D atum: D ok umentversion: 2016-01-01 1.3 Produktbeskrivning: GSD-Terrängkartan, raster LANTMÄTERIET 2016-01-01 2 (6) Innehållsförteckning 1 Allmän beskrivning... 3 1.1 Innehåll... 3 1.2 Geografisk

Läs mer

Produktbeskrivning: Fastighetsindelning Visning

Produktbeskrivning: Fastighetsindelning Visning 1(23) D atum: D ok umentversion: A vser tjänstens gränssnittsversion: 2016-01-18 1.3 1.1.1 Produktbeskrivning: Fastighetsindelning Visning Innehållsförteckning 1 Allmän beskrivning... 2 1.1 Innehåll...

Läs mer

GSD-Höjddata, grid 2+

GSD-Höjddata, grid 2+ Datum: Dokumentversion: 2016-12-01 2.3 Produktbeskrivning: GSD-Höjddata, grid 2+ LANTMÄTERIET 2016-12-01 2 (13) Innehållsförteckning 1 Allmän beskrivning... 3 1.1 Innehåll... 3 1.2 Geografisk täckning...

Läs mer

Geodata och tjänster från Lantmäteriet som ingår i FUK 25 nov 2014 Lunds universitet

Geodata och tjänster från Lantmäteriet som ingår i FUK 25 nov 2014 Lunds universitet Geodata och tjänster från Lantmäteriet som ingår i FUK 25 nov 2014 Lunds universitet Julie Mostert Innehåll Lantmäteriets Geodata som ingår i FUK Geodata för nedladdning Geodatatjänster Övrigt av intresse

Läs mer

Topografisk webbkarta Visning, skiktindelad

Topografisk webbkarta Visning, skiktindelad 1(16) Datum: Dokumentversion: Avser tjänstens gränssnittsversion: 2019-04-02 1.8 1.1.4 Produktbeskrivning: Topografisk webbkarta Visning, skiktindelad LANTMÄTERIET 2019-04-02 2 (16) Innehållsförteckning

Läs mer

Ny Nationell Höjdmodell

Ny Nationell Höjdmodell Ny Nationell Höjdmodell Janos Böhm Anpassning till ett förändrat klimat 2010-04-21/22 Malmö Ny nationell höjdmodell Klimat- och sårbarhetsutredningen föreslår i sitt betänkande (SOU 2007:60) att Lantmäteriet

Läs mer

GSD-Fastighetskartan, sammanslagen raster

GSD-Fastighetskartan, sammanslagen raster 1 Datum: Dokumentversion: 2016-01-13 1.4 Produktbeskrivning: GSD-Fastighetskartan, sammanslagen raster tillämpa Date för texten som ska visas här. 2(6) Innehållsförteckning 1 Allmän beskrivning... 3 1.1

Läs mer

1(12) Dokumentversion: 2.4. Produktbeskrivning: Laserdata NH

1(12) Dokumentversion: 2.4. Produktbeskrivning: Laserdata NH 1(12) Datum: 2018-03-05 Dokumentversion: 2.4 Produktbeskrivning: Laserdata NH LANTMÄTERIET 2018-03-05 2 (12) Innehållsförteckning 1 Allmän beskrivning... 3 1.1 Innehåll... 3 1.2 Geografisk täckning...

Läs mer

Karta 1:10 000, raster

Karta 1:10 000, raster 1(8) Datum: Dokumentversion: 2017-12-19 1.0 Produktbeskrivning: Karta 1:10 000, raster LANTMÄTERIET 2017-12-19 2 (8) Innehållsförteckning 1 Allmän beskrivning... 3 1.1 Innehåll... 3 1.2 Geografisk täckning...

Läs mer

Ny Nationell Höjdmodell (NNH)

Ny Nationell Höjdmodell (NNH) Ny Nationell Höjdmodell (NNH) Gunnar Lysell, Vattenstämman 2012-05-15 gunnar.lysell@lm.se Klimat- och sårbarhetsutredningen Utredningen, SOU 2007:60, föreslog att: Lantmäteriet bör få resurser för att

Läs mer

GSD-Höjddata, grid 2+

GSD-Höjddata, grid 2+ L A N T M Ä T E R I E T 1(16) D atum: D ok umentversion: 2013-06-01 1.6 Produktbeskrivning: GSD-Höjddata, grid 2+ LANTMÄTERIET 2013-06-01 2 (16) Innehållsförteckning 1 Allmän beskrivning... 3 1.1 Innehåll...

Läs mer

Produktbeskrivning: GSD-Tätort, raster

Produktbeskrivning: GSD-Tätort, raster 1(6) D atum: D ok umentversion: 2015-10-01 1.7 Produktbeskrivning: GSD-Tätort, raster LANTMÄTERIET 2015-10-01 2 (6) Innehållsförteckning 1 Allmän beskrivning... 3 1.1 Innehåll... 3 1.2 Geografisk täckning...

Läs mer

Höga vattenflöden/las-data/kris-gis. Mora Ulf Henriksson, Falu kn Lars Robertsson, Borlänge kn

Höga vattenflöden/las-data/kris-gis. Mora Ulf Henriksson, Falu kn Lars Robertsson, Borlänge kn Höga vattenflöden/las-data/kris-gis Mora 2016-03-10 Ulf Henriksson, Falu kn Lars Robertsson, Borlänge kn Fakta om laserskanning NNH, Ny Nationell Höjdmodell Laserskanning utförs från flygplan och ger laserdata

Läs mer

1(8) Dokumentversion: 1.0. Produktbeskrivning: Laserdata Skog

1(8) Dokumentversion: 1.0. Produktbeskrivning: Laserdata Skog 1(8) Datum: 2018-09-21 Dokumentversion: 1.0 Produktbeskrivning: Laserdata Skog LANTMÄTERIET 2018-09-11 2 (8) Innehållsförteckning 1 Allmän beskrivning... 3 1.1 Innehåll... 3 1.2 Geografisk täckning...

Läs mer

1(7) Dokumentversion: 1.1. Produktbeskrivning: Laserdata Skog

1(7) Dokumentversion: 1.1. Produktbeskrivning: Laserdata Skog 1(7) Datum: 2019-05-28 Dokumentversion: 1.1 Produktbeskrivning: Laserdata Skog LANTMÄTERIET 2019-05-28 2 (7) Innehållsförteckning 1 Allmän beskrivning... 3 1.1 Innehåll... 3 1.2 Geografisk täckning...

Läs mer

Produktbeskrivning: Topografisk webbkarta Visning

Produktbeskrivning: Topografisk webbkarta Visning 1(7) D atum: D ok umentversion: A vser tjänstens gränssnittsversion: 2015-02-17 1.1 1.0.1 Produktbeskrivning: Topografisk webbkarta Visning Förändringsförteckning Innehållsförteckning 1 Allmän beskrivning...

Läs mer

1(10) Dokumentversion: 2.5. Produktbeskrivning: Laserdata NH

1(10) Dokumentversion: 2.5. Produktbeskrivning: Laserdata NH 1(10) Datum: 2018-11-22 Dokumentversion: 2.5 Produktbeskrivning: Laserdata NH LANTMÄTERIET 2018-11-22 2 (10) Innehållsförteckning 1 Allmän beskrivning... 3 1.1 Innehåll... 3 1.2 Geografisk täckning...

Läs mer

GSD-Sverigekartor i skalorna 1:5 miljoner, 1:10 miljoner och 1:20 miljoner

GSD-Sverigekartor i skalorna 1:5 miljoner, 1:10 miljoner och 1:20 miljoner 1(12) Datum: Dokumentversion: 2018-12-07 2.2 Produktbeskrivning: GSD-Sverigekartor i skalorna 1:5 miljoner, 1:10 miljoner och 1:20 miljoner LANTMÄTERIET 2018-12-07 2 (12) Innehållsförteckning 1 Allmän

Läs mer

Produktbeskrivning: Historiska ortofoton

Produktbeskrivning: Historiska ortofoton L A N T M Ä T E R I E T 1(12) Datum: Dokumentversion: 2012-12-04 1.1 Produktbeskrivning: Historiska ortofoton Innehållsförteckning 1 Allmän beskrivning... 3 1.1 Innehåll... 3 1.2 Geografisk täckning...

Läs mer

GSD-Höjddata, grid 50+ hdb

GSD-Höjddata, grid 50+ hdb 1(9) Datum: Dokumentversion: 2016-12-01 2.3 Produktbeskrivning: GSD-Höjddata, grid 50+ hdb LANTMÄTERIET 2016-12-01 2 (9) Innehållsförteckning 1 Allmän beskrivning... 3 1.1 Innehåll... 3 1.2 Geografisk

Läs mer

GSD-Sverigekartor i skalorna 1:5 miljoner, 1:10 miljoner och 1:20 miljoner

GSD-Sverigekartor i skalorna 1:5 miljoner, 1:10 miljoner och 1:20 miljoner 1(11) D atum: D ok umentversion: 2015-04-30 1.2 Produktbeskrivning: GSD-Sverigekartor i skalorna 1:5 miljoner, 1:10 miljoner och 1:20 miljoner LANTMÄTERIET 2015-04-30 2 (11) Innehållsförteckning 1 Allmän

Läs mer

Produktbeskrivning: Gränspunkt Direkt

Produktbeskrivning: Gränspunkt Direkt 1(8) Datum: Dokumentversion: Avser tjänstens gränssnittsversion: 2018-02-01 2.0 1.0 Produktbeskrivning: Gränspunkt Direkt Innehållsförteckning 1 Allmän beskrivning... 2 1.1 Geografisk utsnitt... 2 1.2

Läs mer

Produktbeskrivning: GSD-Fastighetskartan, skiktat raster Förändringsförteckning Innehållsförteckning

Produktbeskrivning: GSD-Fastighetskartan, skiktat raster Förändringsförteckning Innehållsförteckning L A N T M Ä T E R I E T 1 (10) D atum: D ok umentversion: 2016-01-13 1.5 Produktbeskrivning: GSD-Fastighetskartan, skiktat raster Förändringsförteckning Innehållsförteckning 1 Allmän beskrivning... 3 1.1

Läs mer

Ny Nationell Höjdmodell (NNH)

Ny Nationell Höjdmodell (NNH) Ny Nationell Höjdmodell (NNH) Laserskanning (LiDAR) Aerial photo 3D-model of same area Graphics: DN/Stefan Rothmaier Den Nya Nationella Höjdmodellen (NNH) Framställs med hjälp av laserskanning Ger ett

Läs mer

NNH-data för 3Dvisualisering

NNH-data för 3Dvisualisering NNH-data för 3Dvisualisering av byggnader med FME FME World Tour 2016 lars.robertsson@borlange.se Hörsalen 10:00-10:30 Fakta om laserskanning NNH, Ny Nationell Höjdmodell Laserskanning utförs från flygplan

Läs mer

1 (9) Version 1.0 ERFARENHETER OCH PRAKTISKA RÅD VID ANVÄNDNING AV NNH (BILAGA TILL PRODUKTBESKRIVNING)

1 (9) Version 1.0 ERFARENHETER OCH PRAKTISKA RÅD VID ANVÄNDNING AV NNH (BILAGA TILL PRODUKTBESKRIVNING) L A N T M Ä T E R I E T 1 (9) ERFARENHETER OCH PRAKTISKA RÅD VID ANVÄNDNING AV NNH (BILAGA TILL PRODUKTBESKRIVNING) 2011-11-04 Version 1.0 Bakgrund Lantmäteriets laserskanning av landet resulterar i en

Läs mer

Kvalitetsbeskrivning nationell höjdmodell

Kvalitetsbeskrivning nationell höjdmodell Kvalitetsbeskrivning nationell höjdmodell 2016-12-01 Version: 1.1 LANTMÄTERIET 2016-12-01 2 (24) Förändringshistorik Version Datum Orsak samt ändring mot tidigare version 1.1 2016-12-01 Dokumentet har

Läs mer

Aktuellt från Lantmäteriet

Aktuellt från Lantmäteriet Aktuellt från Lantmäteriet Geodatasamverkan Skåne Höör 29 maj Julie Mostert Öppna geodata för ett effektivare samhälle Varför öppna geodata? Geodata har en särställning Information som adresser, kartor

Läs mer

Kvalitetsbeskrivning nationella höjdmodellen

Kvalitetsbeskrivning nationella höjdmodellen LANTMÄTERIET 2018-11-22 1 (24) Datum: 2018-11-22 Dokumentversion: 1.2 Kvalitetsbeskrivning nationella höjdmodellen LANTMÄTERIET 2018-11-22 2 (24) Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Generellt om kvaliteten

Läs mer

Produktbeskrivning: Planer, bestämmelser och rättigheter Visning

Produktbeskrivning: Planer, bestämmelser och rättigheter Visning 1(14) D atum: D ok umentversion: A vser tjänstens gränssnittsversion: 2015-03-30 1.1 1.0 Produktbeskrivning: Planer, bestämmelser och rättigheter Visning Förändringsförteckning Innehållsförteckning 1 Allmän

Läs mer

1(7) Datum: Dokumentversion: Avser tjänstens gränssnittsversion: Produktbeskrivning: Akt Direkt

1(7) Datum: Dokumentversion: Avser tjänstens gränssnittsversion: Produktbeskrivning: Akt Direkt 1(7) Datum: Dokumentversion: Avser tjänstens gränssnittsversion: 2018-12-04 1.0 1.0 Produktbeskrivning: Akt Direkt LANTMÄTERIET 2018-12-04 2 (7) Innehållsförteckning 1 Allmän beskrivning... 3 1.1 Geografisk

Läs mer

GSD-Distriktsindelning

GSD-Distriktsindelning 1(7) D atum: D ok umentversion: 2015-12-09 1.0 Produktbeskrivning: GSD-Distriktsindelning LANTMÄTERIET 2015-12-09 2 (7) Innehållsförteckning 1 Allmän beskrivning... 3 1.1 Innehåll... 3 1.2 Geografisk täckning...

Läs mer

GSD-Höjddata, grid 2+

GSD-Höjddata, grid 2+ D atum: D ok umentversion: 2015-10-01 2.2 Produktbeskrivning: GSD-Höjddata, grid 2+ 2015-10-01 2 (13) Innehållsförteckning 1 Allmän beskrivning... 3 1.1 Innehåll... 3 1.2 Geografisk täckning... 3 1.3 Geografiskt

Läs mer

Hur man arbetar med OL Laser

Hur man arbetar med OL Laser Hur man arbetar med OL Laser - Kortfattad handledning för nybörjare - 1. Att arbeta med OL Laser Det här dokumentet är en kortfattad beskrivning av hur man arbetar med programmet OL Laser för att skapa

Läs mer

Nytt från Lantmäteriet om höjd- och bilddata samt geodata i 3D. Gunnar Lysell

Nytt från Lantmäteriet om höjd- och bilddata samt geodata i 3D. Gunnar Lysell Nytt från Lantmäteriet om höjd- och bilddata samt geodata i 3D Gunnar Lysell gunnar.lysell@lm.se Nationell höjdmodell, NH Nationell höjdmodell, produktionsläge april 2014 Alla färdigskannade områden är

Läs mer

Laserskanning och orienteringskartritning

Laserskanning och orienteringskartritning Laserskanning och orienteringskartritning SOFT:s kartritningskurs 29 juni 1 juli 2011 i Sälen Gunnar Lysell, SOFT & Lantmäteriet gunnar.lysell@lm.se GeoXD AB Det aktuella läget»traditionella analoga flygbilder

Läs mer

Skogliga grunddata produktbeskrivning. Innehållsförteckning 1(5)

Skogliga grunddata produktbeskrivning. Innehållsförteckning 1(5) 1 1(5) Datum 2018-01-22 Skogliga grunddata produktbeskrivning Dokumentversion 1.0 Innehållsförteckning Skogliga grunddata produktbeskrivning... 1 Allmän beskrivning... 2 Innehåll... 2 Geografisk täckning...

Läs mer

MAGASINBESTÄMNING OCH TILLRINNINGSBERÄKNING

MAGASINBESTÄMNING OCH TILLRINNINGSBERÄKNING MAGASINBESTÄMNING OCH TILLRINNINGSBERÄKNING Utvärdering av möjligheter med laserskanningen från beredskapsplaneringsprojekten, ny nationell höjddata (NNH) och satellitbilder Duncan McConnachie Magasinbestämning

Läs mer

Kvalitetsbeskrivning laserdata

Kvalitetsbeskrivning laserdata LANTMÄTERIET 2019-05-28 1 (21) Datum: 2019-05-28 Dokumentversion: 1.0 Kvalitetsbeskrivning laserdata LANTMÄTERIET 2019-05-28 2 (21) Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Generellt om kvaliteten 3 3. Datafångst

Läs mer

Kartritarutbildning Sälen 2011-06-29 2011-07-01 Övningar. Dokumenttyp Instruktion Område Övningar

Kartritarutbildning Sälen 2011-06-29 2011-07-01 Övningar. Dokumenttyp Instruktion Område Övningar Kartritarutbildning Sälen 2011-06-29 2011-07-01 Jerker Boman/+46 (0)+46 (0)26 546321 2011-06-28 1 (22) Innehållsförteckning Övning 1 Installera OL Laser 3 Ladda ner installationsfiler... 3 Installera OL

Läs mer

Produktbeskrivning: Historiska Ortofoton

Produktbeskrivning: Historiska Ortofoton 1(10) Datum: Dokumentversion: 2017-02-10 1.4 Produktbeskrivning: Historiska Ortofoton LANTMÄTERIET 2017-02-10 2 (10) Innehållsförteckning 1 Allmän beskrivning... 3 1.1 Innehåll... 3 1.2 Geografisk täckning...

Läs mer

tillförlitlighet Arne Bergquist Lantmäteriet

tillförlitlighet Arne Bergquist Lantmäteriet Översvämningskarteringars i tillförlitlighet Arne Bergquist Beredskapssamordnare Lantmäteriet Agenda Hur påverkas översvämningsriskerna av den pågående klimatförändringen? Kvalitet i höjdmodell d baserad

Läs mer

Ny nationell höjdmodell (NNH) Gävle kommun - användarerfarenheter

Ny nationell höjdmodell (NNH) Gävle kommun - användarerfarenheter 2011-09-20 Ny nationell höjdmodell (NNH) Gävle kommun - användarerfarenheter Ungefär 1/3 av Gävles yta har skannats och materialet levererades i januari 2011. Innehåll: o Projekt - Nya nivåkurvor till

Läs mer

1(11) Datum: Dokumentversion: Produktbeskrivning: Historiska ortofoton

1(11) Datum: Dokumentversion: Produktbeskrivning: Historiska ortofoton 1(11) Datum: Dokumentversion: 2018-10-25 1.7 Produktbeskrivning: Historiska ortofoton LANTMÄTERIET 2018-10-25 2 (11) Innehållsförteckning 1 Allmän beskrivning... 3 1.1 Innehåll... 3 1.2 Geografisk täckning...

Läs mer

Hjälp/Instruktion OL Laser

Hjälp/Instruktion OL Laser Jerker Boman/+46 (0)+46 (0)26 546321 2012-04-16 1.3 1 (44) Innehållsförteckning Installera 4 Ladda ner installationsfiler... 4 Installera... 4 Läsa in laserdata, få information och spara laserdata 8 Öppna

Läs mer

Skogliga grunddata. Produktkatalog för öppna geodata inom geodatasamverkan

Skogliga grunddata. Produktkatalog för öppna geodata inom geodatasamverkan Skogliga grunddata Produktkatalog för öppna geodata inom geodatasamverkan Kartprodukter - skog VOL = Volym i m3sk/ha HGV = Grundytevägd medelhöjd i dm GY = Grundyta i m2/ha DGV = Grundytevägd medeldiameter

Läs mer

Ny nationell höjdmodell

Ny nationell höjdmodell Ny nationell höjdmodell Ny Nationell Höjdmodell (NNH) Var står vi nu (september 2011)? Aktuellt produktionsläge Höstens skanning Skanning under 2012 och framåt Vägen från skanning till färdiga data Noggrannhet

Läs mer

Kvalitetskontroll laserscanning Göta- och Nordre älvs dalgångar

Kvalitetskontroll laserscanning Göta- och Nordre älvs dalgångar Kvalitetskontroll laserscanning Göta- och Nordre älvs dalgångar Scanning utförd maj 2006 Mats Nyborg 2006-11-16 VATTENFALL POWER CONSULTANT Dokumenttyp Dokumentidentitet Rev. nr. Rapportdatum Uppdragsnummer

Läs mer

HMK. Höjddata års arbetsdokument. handbok i mät- och kartfrågor

HMK. Höjddata års arbetsdokument. handbok i mät- och kartfrågor HMK handbok i mät- och kartfrågor Höjddata 2013 års arbetsdokument Innehållsförteckning 1 Inledning... 5 2 Om höjddata... 6 2.1 Vektordata... 6 2.1.1 Punktmoln... 6 2.1.2 Punkthöjder... 7 2.1.3 Brytlinjer...

Läs mer

Stompunkt Visning v1.0 - teknisk beskrivning 1.0.0

Stompunkt Visning v1.0 - teknisk beskrivning 1.0.0 Stompunkt Visning v1.0 - teknisk beskrivning 1.0.0 Gränssnittsdefinition Åtkomstpunkt produktion GetCapabilities https://api.lantmateriet.se/stompunkt/wms/v1/token//?request=getcapabilities&version=&service=wms

Läs mer

Skogliga grunddata produktbeskrivning

Skogliga grunddata produktbeskrivning 1 1(5) Datum 2016-03-08 Skogliga grunddata produktbeskrivning Dokumentversion 1.0 Innehållsförteckning Skogliga grunddata produktbeskrivning... 1 Allmän beskrivning... 2 Innehåll... 2 Geografisk täckning...

Läs mer

Produktbeskrivning: Digitala flygbilder

Produktbeskrivning: Digitala flygbilder L A N T M Ä T E R I E T 1(11) D atum: D ok umentversion: 2013-04-15 1.2 Produktbeskrivning: Digitala flygbilder Förändringsförteckning Innehållsförteckning 1 Allmän beskrivning... 2 1.1 Innehåll... 2 1.2

Läs mer

Laserdata till Orienteringskartor

Laserdata till Orienteringskartor 2011-05-15 Laserdata till Orienteringskartor Jerker Boman, Gävle Orienterings Klubb Sammanfattning Gävle Orienterings Klubb beslutade tidigt att undersöka hur Laserdata från NNH projektet skulle kunna

Läs mer

Ytmodell från flygbilder och Ytmodell från flygbilder IRF

Ytmodell från flygbilder och Ytmodell från flygbilder IRF 1(12) Datum: Dokumentversion: 2016-10-25 1.0 Produktbeskrivning: Ytmodell från flygbilder och Ytmodell från flygbilder IRF LANTMÄTERIET 2016-10-25 2 (12) Innehållsförteckning 1 Allmän beskrivning... 3

Läs mer

Jämförelse av överlappande höjdmodeller

Jämförelse av överlappande höjdmodeller L A N T M Ä T E R I E T 1 (10) PM Jämförelse av överlappande höjdmodeller 2011-07-01 Dnr Jämförelse av överlappande höjdmodeller Bakgrund Vid uppbyggnaden av Ny nationell höjdmodell kommer laserskanningen

Läs mer

Beställning av laserdata från Lantmäteriets skanning

Beställning av laserdata från Lantmäteriets skanning Beställning av laserdata från Lantmäteriets skanning I takt med att landet täcks av laserdata ur Lantmäteriets rikstäckande skanning så kommer dessa data att utgöra en viktig informationskälla för många

Läs mer

Mät och Kart 2017 Noggrannheter UAS

Mät och Kart 2017 Noggrannheter UAS Noggrannheter UAS Anders Huhta Metria AB Metria rikstäckande mät- och konsultbolag. Vi är cirka 260 personer finns på 24 orter i Sverige. Metria är ett av landets ledande företag i branschen, vi kompetens

Läs mer

Produktbeskrivning: GSD-Ortofoto och GSD-Ortofoto25

Produktbeskrivning: GSD-Ortofoto och GSD-Ortofoto25 1(19) Datum: Dokumentversion: 2015-02-25 2.7 Produktbeskrivning: GSD-Ortofoto och GSD-Ortofoto25 LANTMÄTERIET 2015-02-25 2 (19) Innehållsförteckning 1 Allmän beskrivning... 3 1.1 Innehåll... 3 1.2 Geografisk

Läs mer

Geografisk Indelning Direkt

Geografisk Indelning Direkt 1(8) Datum: Dokumentversion: Avser tjänstens gränssnittsversion: 2019-01-31 2.0 2.0.0 Produktbeskrivning: Geografisk Indelning Direkt Innehållsförteckning 1 Allmän beskrivning... 3 1.1 Geografisk utsnitt...

Läs mer

Solpotentialstudier Hur?

Solpotentialstudier Hur? Solpotentialstudier Hur? Verktyg, metoder och dataunderlag Mats Elfström / mats.elfstrom@giskraft.com Potentialuppskattning i byggd miljö Olika verktyg Olika typer av data Rumslig analys Summering Vidare

Läs mer

Skogliga grunddata. Produktkatalog för öppna geodata

Skogliga grunddata. Produktkatalog för öppna geodata Skogliga grunddata Produktkatalog för öppna geodata Kartprodukter - skog VOL = Volym i m3sk/ha HGV = Grundytevägd medelhöjd i dm GY = Grundyta i m2/ha DGV = Grundytevägd medeldiameter i cm BIO = Biomassa

Läs mer

3D-Datainsamling Nu och framtiden i Göteborg. Alexander Winkler Stadsbyggnadskontoret Göteborg

3D-Datainsamling Nu och framtiden i Göteborg. Alexander Winkler Stadsbyggnadskontoret Göteborg 3D-Datainsamling Nu och framtiden i Göteborg Alexander Winkler Stadsbyggnadskontoret Göteborg Insamlingsmethoder Digital fotogrammetri (fotogrammetrisk kartering) Flygburen laserskanning Bilburen laserskanning

Läs mer

LUFTKVALITET WMS. Miljöförvaltningen, Johan Sylvén

LUFTKVALITET WMS. Miljöförvaltningen, Johan Sylvén LUFTKVALITET WMS Produktbeskrivning Titel: Version: 001 Luftkvalitet Publicerad: Oktober 2017 Kontakt: Miljöförvaltningen, Björn Wåhlstedt bjorn.wahlstedt@miljo.goteborg.se Miljöförvaltningen, Johan Sylvén

Läs mer

Texturerade 3D-modeller

Texturerade 3D-modeller Texturerade 3D-modeller från flygbilder och gatubilder Helén Rost Caroline Ivarsson (examensarbete 2014) Bakgrund 3D-modeller används idag allt oftare för att Visualisera Planera Utvärdera Kommunicera

Läs mer

4 Geografisk information

4 Geografisk information Stadsbyggnadsnämndens avgifter och taxor 2018-10-01 4 Geografisk information Kommunens produktion av geografisk information finansieras via både skatter och avgifter (nyttjanderättsavgifter) och är upphovsrättsligt

Läs mer

Fastighetsindelning Visning

Fastighetsindelning Visning 1(25) Datum: Dokumentversion: Avser tjänstens gränssnittsversion: 2017-09-28 2.0 1.1.2 Produktbeskrivning: Fastighetsindelning Visning LANTMÄTERIET ÅÅÅÅ-MM-DD 2 (25) Innehållsförteckning 1 Allmän beskrivning...

Läs mer

Operationer: GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo, GetLegendGraphic

Operationer: GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo, GetLegendGraphic Produktbeskrivning 1(5) Fastställd datum 2018-01-18 1.1 Dokumentversion Kontakt: kundservice@sgu.se PRODUKT: JORDARTER 1:25 000-1:100 000 (VISNINGSTJÄNST) Kort information om innehållet i visningstjänsten

Läs mer

Terrängmodellering Göta Älv

Terrängmodellering Göta Älv Terrängmodellering Göta Älv Thomas Hedvall 2008-06-25 Dokumenttyp Dokumentidentitet Rev. nr. Rapportdatum Uppdragsnummer RAPPORT 2008-05-25 2412100 Författare Uppdragsnamn Thomas Hedvall Beställare Vattenfall

Läs mer

Geodata Skog. Utveckling av Skogliga grunddata mha laserskanning. Sektorsvis fördjupning till nationella geodatastrategin

Geodata Skog. Utveckling av Skogliga grunddata mha laserskanning. Sektorsvis fördjupning till nationella geodatastrategin Geodata Skog Utveckling av Skogliga grunddata mha laserskanning Sektorsvis fördjupning till nationella geodatastrategin Dispostion 1. Bakgrund 2. Laserskanning + Ytmodell från flygbilder 3. Nya data =

Läs mer

ELF Basemap Visning v1.0 - teknisk beskrivning 1.6.7

ELF Basemap Visning v1.0 - teknisk beskrivning 1.6.7 ELF Basemap Visning v1.0 - teknisk beskrivning 1.6.7 Dokumentversion 1.0 Gränssnittsdefinition Åtkomstpunkt produktion http://maps.lantmateriet.se/elf/basemap/wms/v1?request=getcapab ilities&version=1.1.1

Läs mer

TRAFIKBULLER WMS. Miljöförvaltningen, Johan Sylvén

TRAFIKBULLER WMS. Miljöförvaltningen, Johan Sylvén TRAFIKBULLER WMS Produktbeskrivning Titel: Version: 001 Publicerad: Oktober 2017 Kontakt: Miljöförvaltningen, Belma Krslak belma.krslak@miljo.goteborg.se Miljöförvaltningen, Johan Sylvén johan.sylven@miljo.goteborg.se

Läs mer

Objekthöjd och objekttäckning ett attribut inom Nationella marktäckedata

Objekthöjd och objekttäckning ett attribut inom Nationella marktäckedata Objekthöjd och objekttäckning ett attribut inom Nationella marktäckedata Produktbeskrivning Utgåva 0.2 2017-06-22 NATURVÅRDSVERKET Version Datum Ändrade avsnitt Anmärkningar Författare 0.1 2017-05-21 Första

Läs mer

SCA Skog. Hur har SCA Skog utnyttjat det unika tillfället som Lantmäteriets rikstäckande laserskanningen erbjuder?

SCA Skog. Hur har SCA Skog utnyttjat det unika tillfället som Lantmäteriets rikstäckande laserskanningen erbjuder? SCA Skog Hur har SCA Skog utnyttjat det unika tillfället som Lantmäteriets rikstäckande laserskanningen erbjuder? Inledning Klimat- och sårbarhetsutredningen (SOU 2007:60) Kartlägga samhällets sårbarhet

Läs mer

Lantmäteriets bildförsörjningsprogram och nationella höjdmodell. Framtida planer. Mikael R Johansson Produktutvecklare

Lantmäteriets bildförsörjningsprogram och nationella höjdmodell. Framtida planer. Mikael R Johansson Produktutvecklare Lantmäteriets bildförsörjningsprogram och nationella höjdmodell Framtida planer Mikael R Johansson Produktutvecklare 2017-05-19 Bild och höjd närmar sig varandra och kraven på aktualitet och 3D data ökar

Läs mer

Möjlig uppdatering av NVDB:s geometrier

Möjlig uppdatering av NVDB:s geometrier RAPPORT 9A Möjlig uppdatering av NVDB:s geometrier Jämförelse mellan NVDB och mobil laserskanning från ANDA Del av FoU-projektet Infrastruktur i 3D i samarbete mellan Innovation Norge, Trafikverket och

Läs mer

Lantmäteriet har en vision om ett samhälle där öppna geodata förenklar människors vardag

Lantmäteriet har en vision om ett samhälle där öppna geodata förenklar människors vardag Lantmäteriet har en vision om ett samhälle där öppna geodata förenklar människors vardag Lantmäteriets vision I ett Sverige med mer öppna geodata; får företagen bättre förutsättningar för innovation och

Läs mer

Lantmäteriets användargrupp för Forskning & Utbildning

Lantmäteriets användargrupp för Forskning & Utbildning Lantmäteriets användargrupp för Forskning & Utbildning Värd för mötet Södertörns högskola, 2013-11-29 Välkommen! Dagens program 09.30 Samling och fika 10.00 Inledning och presentationsrunda 10.10 Kort

Läs mer

Produktbeskrivning: Ortnamn Direkt

Produktbeskrivning: Ortnamn Direkt 1(11) Datum: Dokumentversion: Avser tjänstens gränssnittsversion: 2018-06-29 2.0.1 1.1 Produktbeskrivning: Ortnamn Direkt Innehållsförteckning 1 Allmän beskrivning... 2 1.1 Geografisk utsnitt... 2 1.2

Läs mer

Bearbetning av Terrängmodell över Göta och Nordre Älv (SWEREF99TM RH2000)

Bearbetning av Terrängmodell över Göta och Nordre Älv (SWEREF99TM RH2000) Bearbetning av Terrängmodell över Göta och Nordre Älv (SWEREF99TM RH2000) Thomas Hedvall 2010-05-14 1 (9) Dokumenttyp Dokumentidentitet Rev. nr. Rapportdatum Uppdragsnummer RAPPORT 2010-05-14 3054900 Författare

Läs mer

Lantmäteriets framtida bildförsörjning och ajourhållning av nationella höjddata

Lantmäteriets framtida bildförsörjning och ajourhållning av nationella höjddata Lantmäteriets framtida bildförsörjning och ajourhållning av nationella höjddata Skoglig datainsamling för framtiden, Rundabordssamtal 7 februari 2017 Bengt Kjellsson, Lantmäteriet Utvecklad samverkan

Läs mer

Nationella marktäckedata tilläggsskikt markanvändning

Nationella marktäckedata tilläggsskikt markanvändning Nationella marktäckedata tilläggsskikt markanvändning Produktbeskrivning Utgåva 1.1 2018-04-06 (Note: när produktionen är klar är ambitionen ett dokument för alla produkter inom NMD (dvs basskikt och tilläggsskikt

Läs mer