Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning"

Transkript

1 Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Perspektiv på e-förvaltning 1

2 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern för beslutsfattare som driver förändring mot en ännu bättre offentlig sektor. Vi är ett antal konsulter som alla har stor erfarenhet av att utveckla offentliga verksamheter, som anställda och som konsulter. Vi har också ett nätverk av associerade konsulter, i form av forskare och specialister. Tillsammans vill vi bidra till en positiv samhällsutveckling. 2 Enklare, helt enkelt!

3 Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Förord...2 Från strategi till genomförande...5 Organisation och styrning i en digital kontext Förenkla för medborgaren som medskapare! Samverkan utifrån ett medborgarperspektiv Kundtjänst en väg in för medborgaren E-förvaltning i praktiken hur gör man? På spaning efter framtiden Perspektiv på e-förvaltning 1

4 KAPITEL 1 Förord E-förvaltning har funnits på offentlig sektors agenda i över 10 år. Under denna relativt korta tid har det skett något som kan kallas för en e-revolution på många plan. Innebörden i begreppet har växlat från att primärt ha handlat om teknik till att inkludera näst intill all förändring i offentliga verksamheter - från att vara elektronisk till att även inkludera effektivitet och engagemang. Den traditionella definitionen av e-förvaltning lyder verksamhetsutveckling med stöd av IT vilket, förutom teknik, även inkluderar organisation och process. Idag när teknik och IT finns inom alla verksamhetsområden kan man ju fråga sig vad som inte är e-förvaltning. När behöver vi inte ta ställning till om eller hur tekniken kan och bör påverka verksamheten? Vi tycker att det vore meningsfullt att diskutera e-förvaltning och fundera över varför det är viktigt att fortsatt driva detta område. Teknik finns överallt och på många nivåer, men behovet av en ökad förståelse för dess effekt, nytta och utmaningar är fortsatt stort. Hur ska man möta alla förväntningar och förhoppningar om öppenhet, effektivitet och transparens som ryms i begreppet och företeelsen e-förvaltning? 2 Enklare, helt enkelt!

5 I denna skrift ger vi vår syn på viktiga faktorer för att skapa handlingskraft i offentliga verksamheter. För att nå förändring i praktiken krävs att vi diskuterar hur e-förvaltning påverkar strategier, organisation samt relationen till medborgare och kunder. Hur ser det ut om 5 10 år? Var befinner vi oss då? Kvarstår de utmaningar vi idag ser som centrala eller är det helt nya frågor som står i fokus? Vi tror och hoppas men ser också goda tecken på att vi då har kommit längre. Varför? För att medborgaren och kunden tydligare står i fokus och för att verksamheterna samverkar för att göra det enklare, helt enkelt. Men det är inte helt enkelt för att lyckas genomföra och nå förändring krävs mod och handlingskraft från både politiker och tjänstemän. Med denna skrift hoppas vi att vi kan bidra till att stärka er men kanske också utmana er i just detta. Detta är vårt perspektiv på e-förvaltning Vilket är ert? Vi vill gärna fortsätta dialogen tillsammans med er tillsammans gör vi det enklare! Caroline Andersson, VD Governo AB Perspektiv på e-förvaltning 3

6 De nationella strategierna för e-förvaltning finns på plats men händer det tillräckligt mycket i praktiken? Vad gör de här strategierna för skillnad för kommuner, landsting och myndigheter? Vi upplever att det finns ett glapp mellan vision och handling det man vanligen kallar för just strategi. I detta ligger att formulera konkreta mål som kan följas upp, synliggöra prioriteringar, allokera medel, tilldela ansvar och skapa genomförandekraft när det gäller gemensamma frågor. Kan det vara så att det behövs en strategi för strategierna?

7 KAPITEL 2 Från strategi till genomförande Caroline Andersson Nationella strategier utgör ramen De senaste åren har inneburit ett starkt fokus på ett antal centrala frågor för e-förvaltningen alltifrån öppna nät och tillgänglighet till e-tjänster och bredband. Ett tecken på detta är de strategier som utarbetats på nationell nivå av aktörer såsom regeringen, e-delegationen, Digitaliseringskommissionen och Sveriges kommuner och landsting (SKL). Fokus har legat på gemensamma utmaningar: e-förvaltning innebär en betydande förändringsresa för offentliga verksamheter. Strategierna pekar ut en riktning och bidrar med visionerna och de övergripande målen. Hittills har det dock varit viss avsaknad av medel och konkreta initiativ för att åstadkomma mer betydande förändringar av gemensamma utmaningar. Samtidigt pågår e-utvecklingen för fullt i offentliga verksamheter, där myndigheter och kommuner hanterar komplexa IT-projekt parallellt med att förändra arbetssätt och roller. E-förändring hur då? Perspektiv på e-förvaltning 5

8 För beslutsfattare i offentlig sektor som står inför ett införande av e-förvaltning aktualiseras ett antal frågor, utifrån de ramar som de nationella strategierna sätter upp. En första fråga att ställa sig är vilka förutsättningar som finns i just er verksamhet? Vi ser att det råder stora skillnader mellan olika verksamheter, vilket påverkar former och möjligheter till e-förvaltningsarbete: stora kommuner och landsting och statliga verksamheter har vanligtvis möjlighet att genomföra mer omfattande satsningar på IT och verksamhetsutveckling, medan mindre verksamheter måste förhålla sig till en mer begränsad budget. En andra fråga är på vilket sätt ni kan driva ert förändringsarbete? Vi kan konstatera att det finns en mängd olika sätt att driva förändring inom e-förvaltning. Vissa börjar med att ta fram en egen e-strategi (eller i vissa fall en IT-strategi) som genom mål och aktiviteter visar vägen. Här kan de nationella strategierna tjäna som vägledning vilka är de viktiga områdena just för min verksamhet och mitt uppdrag? Andra börjar istället arbetet från tekniksidan med fokus på tjänsterna genom att själv utveckla de första tjänsterna eller genom att dessa köps av en extern ITleverantör. Stockholms stad har exempelvis arbetat genom ett e-tjänstprogram omfattande 650 MSEK, där respektive förvaltning har projektlett förstudier och införande och där styrning har skett genom ansökan om centrala medel. Andra, mindre kommuner har istället antingen påbörjat resan genom att köpa vissa e-tjänster eller införa en portal med en färdig uppsättning tjänster som sedan anpassas. Vår bild är att det bör finnas någon form av styrdokument som hanterar e-frågorna, antingen som en egen strategi eller som en del i ett övergripande strategidokument. Det viktiga är att e-förvaltningen inte ses som ett separat spår i verksamheten, utan som en integrerad del. En tredje fråga som vi ser bör lyftas än tydligare hos beslutsfattare inom området är uppföljning, analys och åtgärder. Hur får vi det att hända? Vad har vi för mekanismer för uppföljning? Hur styr vi e-förvaltningen mot uppsatta mål och indikatorer? Genom god 6 Enklare, helt enkelt!

9 uppföljning kan slutsatser dras av värde för såväl den egna som andra verksamheter med ambitioner inom e-området. E-förvaltning som leder till resultat Oavsett vilken väg organisationen väljer att gå finns vissa framgångsfaktorer för ett lyckosamt e-förändringsarbete: Tydligt mandat från högsta ledningen såväl tjänstemän som politiker Tydliga mål och förväntade effekter av arbetet som pekar ut riktningen Vissa centrala medel för att åstadkomma centrala satsningar som många delar av organisationen kan ha nytta av Tydliga prioriteringar och nyttoberäkningar var ser vi störst nytta av effektiviseringar? Börja med ett fåtal projekt snarare än det stora greppet Ett fokuserat projektarbete med tydlig projekt- och tidplan God beställarkompetens vid köp av IT-tjänster och system Hög grad av förankring och kommunikation Dags att skrota e? De senaste åren har e-förvaltning som begrepp breddats e har gått från att syfta på elektronisk förvaltning till numera såväl effektiv som engagerad förvaltning. Detta är något som börjat anammas i vissa offentliga organisationer, där e-förvaltning snarare blir en del av kvalitets- och verksamhetsutvecklingsarbetet. Vi ser också att innovationsbegreppet har gjort sitt intåg, där idag i stort sett all verksamhetsutveckling innefattas. Kanske är det nu så att det är dags att sluta prata om e-förvaltning och snarare enbart verksamhetsutveckling, där IT är en integrerad del? Perspektiv på e-förvaltning 7

10 Oavsett benämning är e-förvaltning viktigt för att kunna uppnå mål avseende ökad kvalitet och effektivitet i verksamheter. Genom att etablera en tydlig strategi, god uppföljning och ett välorganiserat genomförande sätts ramarna för ett effektivt utnyttjande av potentialen i e och vinsterna av en elektronisk, effektiv och engagerad förvaltning synliggörs. 8 Enklare, helt enkelt!

11

12 Är våra drömmar om IT som möjliggörare för den flexibla, lättrörliga och decentraliserade organisationen borta? Är de fortfarande oupp nåeliga utopier? Troligen inte, utvecklingen mot den moderna organisationen har fler verktyg att tillgå än någonsin, men för att förverkliga den strävan krävs att vi har en tydlig tanke om vart vi är på väg, konkreta strategier för hur vi tar oss dit och organisation och styrning som svarar upp mot detta.

13 KAPITEL 3 Organisation och styrning i en digital kontext Anders Ljung Den moderna organisationen - utopi eller verklighet? Några av 80- och 90-talens populära scenarier för framtidens organisation och styrning var det papperslösa företaget ; decentraliserade och självstyrande verksamheter 1 ; flexibla arbetstider och arbetsplatser; chefer som styr verksamheten med aktuell information från en kontrollpanel på sin dator. Vissa delar av detta har förverkligats men i stor utsträckning har dessa tankar förblivit utopier. Ofta har i stället många organisationer centraliserats, och makten koncentreras snarare än decentraliseras. Arbetsorganisationen har utformats så att många medarbetare kommit längre ifrån kunden/brukaren snarare än närmare. Många tjänster i offentlig sektor har processtyrts enligt Lean-inspirerade modeller som löpande band snarare än skapat breddade arbetsuppgifter. Den administrativa bördan har många gånger snarare blivit större än minskat. Den ständigt uppkopplade medarbetaren har snarare fått mindre fritid än tvärtom. Och så vidare. Så här var det väl inte tänkt? Vad har egentligen hänt? 1 Ett exempel är den tidigare SAS-chefen Jan Carlzons bok, Riv pyramiderna (1985) Perspektiv på e-förvaltning 11

14 En tänkbar förklaring är att den teknik som skulle möjliggöra allt det nya inte visade sig hålla måttet. Samtidigt var verksamheten och medarbetarna kanske inte mogna att ta till sig det nya. Eller var det måhända fel tänkt från början? I detta avsnitt diskuterar vi hur vi kan ta tillvara informations- och kommunikationsteknologin för att skapa en organisation och styrning som inte bara medger effektiva lösningar för kunden/ brukaren, utan också utveckling av de ledare och medarbetare som ska förverkliga dessa. Hur kan vi säkerställa att vi i framtiden växer i termer av kompetens, kvalitet och effektivitet snarare än att rationaliseras bort? Möjligheterna i den digitala miljön På samma sätt som vi för 20 år sedan skulle betrakta det som en fullständigt orealistisk utopi att vi skulle kunna sköta vår självdeklaration med vår mobiltelefon, kan dagens drömmar om den effektiva, meningsfyllda och decentraliserade organisationen vara möjlig att uppnå. Tiden och tekniken är troligen på plats. Samtidigt kan en styrning av verksamheter som bygger på långsiktigt lärande och utveckling snarare än kortsiktig ekonomisk uppföljning bli verklighet. Både systemen och viljan finns i de flesta organisationer. Vi menar att det nu finns alla förutsättningar att ta tillvara de möjligheter som den nya tekniken ger oss. Det handlar exempelvis om: Kommunikationsteknologi som ger oss möjlighet att komma åt viktig information när vi bäst behöver den, d.v.s. när vi är nära kunden/brukaren. Den skapar också möjligheter till flexibelt arbete där man kan arbeta hemifrån och på de tider som bäst passar en själv. Kunskapsdelning och tjänsteutveckling - Att ta tillvara kunskaper och erfarenheter som finns i organisationen och hos medarbetarna. Lärande inom och mellan kollegor och enheter. Tillsammans med forskarvärlden och externa partners kan ny kunskap och nya tjänster skapas. 12 Enklare, helt enkelt!

15 Automatisering av rutiner - Mer meningsfyllda arbetsuppgifter kan skapas där repetitiva monotona arbetsmoment eller tråkiga administrativa uppgifter kan försvinna och ge plats för meningsfyllt och utvecklande arbete. Effektivisering - Den effektiva organisationen där resurserna används fullt ut i verksamhetens kärna (som att utbilda barnen eller ge omsorg till patienterna) snarare än att brännas upp i administrativa rutiner. Balanserad verksamhetsstyrning - En ledning som kan känna trygghet i att man vet vad organisationen presterar och ligger till i relation till ambitioner och planer. Detta skapar en god grund för en genuin decentralisering där beslut kan fattas nära brukaren/kunden eller m.a.o. den det handlar om. Detta är några av de möjligheter för framtidens organisation som, i den mån de infrias, kan bidra till att nå de övergripande målen om en enklare vardag för medborgare, en öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet samt högre kvalitet och effektivitet i verksamheten. Nya krockar och utmaningar Vägen till framtidens organisationer och styrning ligger dock inte rakt utstakad framför oss. Det finns nya utmaningar och krockar mellan olika intressen som hinder på färden. Dagens organisationer befinner sig ofta i gränslandet mellan traditionella synsätt och nya arbetsformer och roller. Den klassiska spänningen mellan linje och stab har inte försvunnit utan kompletterats med krocken mellan linjen och projekt- och processansvariga. Detta har inte direkt underlättat styrningen av verksamheten. Kanske bäst att återgå till det gamla? Governos syn på e-förvaltning 13

16 Den klassiska hierarkiska organisationen innebar ett begränsat kontroll-spann för många chefer. Deras ledarskap blir inte lättare av att ha plattats till och fått många fler underställda. Möjligheterna att kombinera utveckling av verksamheten med medarbetarnas behov av vägledning/coachning skapar nya konflikter. Kanske bäst att göra som vi gjorde tidigare? Tidigare fasta roller och ansvarsområden var utmärkta för att skapa stabilitet och ordning. Nu skapas nya roller baserade på processer och projekt. Strukturer luckras upp och flexibiliseras. En god tanke, men det skapar inte en situation där man i lugn och ro kan planera långsiktigt. Frågan är hur man skall kunna hantera denna nya, mer komplexa och kanske röriga situation? Hur skall jag som ledare agera för att navigera rätt? Vägskäl: management by mail - eller management by meaning Vi ställde frågan till en tidigare VD för ett stort svenskt företag hur han ser på dagens ledare. Han svarade att dagens chefer dessvärre leder genom att skicka mail ( management by mail ) snarare än genom ett personligt och engagerat ledarskap. Han menade att det är viktigt att chefer i den nya digitala miljön återtar ledarskapet genom att klara ut vart organisationen är på väg ( management by meaning ). Man behöver också beskriva hur man skall organisera sig och hur lärande och styrning säkerställs under resan. De tre perspektiven: Inriktning Organisation Styrning måste vara väl i samklang. Detta har alltid varit en viktig princip. Nu när det ofta finns en risk att tekniken dominerar lösningarna är detta ännu viktigare. Finns det en tydlig inriktning för hur vi skall använda tekniken? Är syfte, mål och strategier kända och förankrade? Hur säkerställer vi att kunden står i fokus och får största möjliga nytta? Hur skall vi organisera oss? Finns det tydliga roller och ansvar? Finns det rätt kompetens? Har vi en kultur som stödjer nya arbetssätt? Hur 14 Governos syn på e-förvaltning

17 skall vi styra och följa upp att vi är på rätt väg? Hur skall vårt ledningsarbete och vår ledarstil utformas för att stödja den valda inriktningen? Det finns således en hel del strategiskt arbete att göra inför resan. Några avslutande ord på vägen: Den nya digitala miljön medför oanade möjligheter att skapa bättre och effektivare organisationer till nytta för både kunder/brukare och medarbetare ta vara på dessa möjligheter! På resan till framtidens organisation och styrning dyker nya konflikter och krockar upp. Allt tycks bli projekt, processer eller nya funktioner. Det blir rörigt och osäkerheten sprider sig håll ut, var trygga det kommer att lösa sig! Bästa reskamraten till framtidens organisation är en tydlig bild av vad man egentligen vill uppnå. Vart är vi på väg? Hur skall vi gruppera oss och hur ser vi till att vi lär oss under resan? precisera resmålet och rita kartan! Utopier är per definition ett tänkt idealtillstånd, en strävan efter perfektion. Den strävan kommer att vara oändlig, men kanske kan dagens utopier bli verklighet fortare än vi någonsin tror. Det finns, som vi ser det, många pusselbitar på plats: Tekniken finns där. Viljan hos många är tydlig. Nu börjar resan! Governos syn på e-förvaltning 15

18 Vi ser alltmer fokus på ökad delaktighet och ett fungerande samspel mellan offentliga verksamheter och medborgare. Men hur får vi dialogen att fungera? Hur får vi dialogen att skapa nytta både internt och externt? Från policy och strategisk nivå beskrivs hur offentlig sektor ska arbeta med sin e-förvaltning utifrån medborgarens behov. Kanske lättare sagt än gjort och många organisationer har ännu inte kommit så långt i att förverkliga dessa ambitioner. Inkluderandet av medborgaren riskerar att bli en läpparnas bekännelse. Men det går att göra det enklare för medborgaren att vara medskapare på riktigt!

19 KAPITEL 4 Förenkla för medborgaren som medskapare! Sofie Arvidsson Fler möjligheter när medborgare och kunder involveras I offentliga verksamheter pågår en diskussion om behovsdriven utveckling, målgruppsanpassning och medborgaren i fokus, ofta ur ett demokratiskt perspektiv. Vår representativa demokrati förutsätter ju att politiken har en dialog med medborgarna. Finns det anledning att inkludera detta i förvaltningsmodellen? Kan inte professionen utforma sin verksamhet utifrån sin spetskompetens och låta medborgarna utöva sin rösträtt vart fjärde år? Varför och på vilket sätt är en dialog med medborgare och kunder viktigt utifrån ett e-förvaltningsperspektiv? Vi menar att e-förvaltning och ett tydligt medborgarperspektiv medför möjligheter att stärka demokratin och därför är av mycket stor betydelse. Först är det dock viktigt att understryka att man behöver hålla isär en medborgardialog från en kund- eller brukardialog. Båda dialoger medför nyttor, men utifrån olika perspektiv: Perspektiv på e-förvaltning 17

20 Medborgare: En öppen och transparent förvaltning ger högre legitimitet för fattade beslut. Ökar människors engagemang och ansvarstagande i demokratin. Kund: God service utvecklas i samverkan med användare och brukare och minskar risken för kostsamma, användarovänliga och exkluderande lösningar. Båda former av dialog medför också nyttor för ledare och medarbetare genom att de ger utrymme för kreativ samverkan med externa aktörer. Det skapar helt enkelt bättre förutsättningar för att effektivisera processer och öka kvaliteten i tjänsteproduktionen. Med risk för en läpparnas bekännelse De nyttor som nämnts ovan har diskuterats under lång tid och närmast blivit en allmänt vedertagen sanning. Varför är det då så många som säger och relativt få som gör? Varför riskerar ofta medborgarperspektivet i e-förvaltning att bli ett skyltfönster och inte ett perspektivskifte i praktiken? Det finns hinder av olika karaktär som hämmar möjligheter för medborgaren som medskapare. Några av dem är av kulturell karaktär och andra av mer strukturell karaktär, där vi ser att den förstnämnda har absolut störst betydelse. Det har skett stora förändringar på kort tid i hur medborgare vill och kan påverka eller ha kontakt med offentliga verksamheter och beslutsfattare. Vi har sett hur den digitala revolutionen har drivit en så kallad delaktighetskultur i den vill medborgaren inte vara en passiv mottagare eller konsument av offentlig verksamhet och dess tjänster, utan en aktiv medskapare. Denna kultur är oberoende av kanal och kräver nya och innovativa lösningar kring hur vi tar tillvara på människors initiativ och idéer. Den har också förändrat vårt sätt att se på service, öppenhet och tillgänglighet. Kort sagt: förståelsen för hur den digitala revolutionen har skapat nya spelregler för vårt sätt att delta i samhället är ofta relativt låg i den offentliga förvaltningen. Samtidigt är den tekniska mognaden inte sällan högre utanför den offentliga organisationen än innanför. 18 Enklare, helt enkelt!

21 Att möjliggöra och öppna upp sina processer genom exempelvis öppna data och informationsdelning anses ofta vara tids- och resurskrävande. Vi ser dock att det framförallt är en attityd- och kulturfråga. Att involvera kunder och medborgare innebär ett helt annat sätt att arbeta för både ledare och medarbetare. Detta utmanar den förvaltningstradition som gällt sedan lång tid tillbaka. Och ja, utvecklingsprocesser tar tid. Det kräver också mod och engagemang att arbeta på nya sätt och att tillvara den initiativförmåga som finns såväl inom som utanför den egna organisationen. Den nya tekniken sänker trösklarna för detta och kan göra det enklare att både samla in och analysera information från andra. Vi ser förvånansvärt sällan att kommuner och myndigheter aktivt frågar medborgare hur de vill ha dialogen. Blir det då rätt målgrupp som involveras i dialogen? Eller är det den målgrupp som alltid hörs och som är mest aktiv? Diskuterar vi ens den fråga som är mest relevant för målgruppen eller för verksamheten, eller kan det vara så att vi främst har symboliska torgmöten? Töms förslagslådan mer eller mindre rakt i soptunnan, eller använder vi resultatet av dialogen? Ska alla involveras vid alla tidpunkter? Vi ser att medborgarna ofta blir engagerade vid tidpunkter som kanske inte passar verksamheten, sent i beslutsprocessen eller då beslut redan är tagna. Det gäller att involvera vid rätt tidpunkt och inte passivt informera om beslutet något vi ser som en stor utmaning. För att det offentliga ska upplevas proaktivt snarare än som reaktivt agerande och passivt, krävs att vi möter medborgare, förstår deras behov och i praktiken sätter medborgaren i fokus. Att sätta medborgaren i fokus hur tar vi nästa steg? Många offentliga verksamheter är både kreativa och modiga i hur de sätter medborgaren i fokus i sin verksamhetsutveckling. Den största framgångsfaktorn för dessa organisationer är att de har vågat prova och lära! De har utvärderat och lärt av det som gick bra och av det som gick mindre bra. Ett sådant exempel är Värmdö kommun, som har tagit fram sin vision på ett inkluderande och inspirerande sätt. För att medarbetare ska få testa nytt och ges möjlighet att skapa kreativa krockar krävs ett modigt ledarskap Perspektiv på e-förvaltning 19

22 som möjliggör en tillåtande organisationskultur. Detta ledarskap krävs både av politiker och tjänstemän. Fanan måste hållas högt och uthållighet är en förutsättning. Det behöver heller inte bli perfekt direkt. Det är snarare en fördel att börja i det lilla och det enkla, snarare än att försöka greppa alla i alla utvecklingsprojekt. Börja med att testa nya lösningar där det redan finns en förändringsvilja och en reell utvecklingspotential. Ett modigt ledarskap ser vi bygger på en ökad förståelse för när och hur medborgarna vill kommunicera med oss. Styrmodellen utvecklas därefter för att säkerställa en struktur där medborgarna också ges inflytande i de centrala beslutsprocesserna. Det behövs ny kunskap och förståelse för hur denna delaktighetskultur påverkar våra arbetssätt även utanför den ram som skapats. Vi behöver ställa oss frågan: hur tar vi tillvara medborgarnas engagemang på rätt sätt och hur involverar vi på riktigt medborgarna i vår verksamhetsutveckling? När ett reellt problem och ett tydligt behov har identifierats måste vi fråga oss varför medborgaren ska involveras i utvecklingsprocessen. Det krävs ett tydligt syfte, en riktning för vad detta ska leda till, vart ska vi nå med informationen och vad vi kan använda den till. Det krävs också tydliga ramar och förutsättningar för både ledare, medarbetare och medborgare som förtydligar hur inflytandet och deltagandet kan bidra i processen. Då skapar vi förutsättningar för att på bästa sätt ta tillvara de initiativ och den kunskap som finns både inom och utanför organisationen. 20 Enklare, helt enkelt!

23 Våga testa och lär Det viktigaste för att möjliggöra för medborgaren som medskapare är att offentliga organisationer vågar ta klivet att testa! Lär under tiden! Det finns inte en metod, eller en lösning på hur detta bäst kan ske. Det finns en mängd olika faktorer som påverkar; timing, målgrupp, frågeställning och lokala förutsättningar. Samtidigt ser vi att oavsett vilken typ av verksamhet eller var i organisationen du befinner dig, finns ett antal viktiga perspektiv och ställningstaganden för att förbättra förutsättningarna för att förenkla för medborgaren som medskapare: Ta vara på initiativkraften hos aktörer utanför den egna organisationen Sänk kulturella och tekniska trösklar för kreativitet Identifiera problem och lösningar tillsammans med andra utifrån behov och önskemål Perspektiv på e-förvaltning 21

24 Förvaltningspolitikens heliga graal har under lång tid varit att få horisontell samverkan över förvaltningsgränser att fungera. I och med e-förvaltningens intåg har detta, genom teknikens möjligheter att skapa gemensamma integrerade gränsytor och informationsutbyte mellan myndigheter, blivit ett mer realistiskt mål. Nu även utifrån ett medborgarperspektiv genom fokus på livshändelser eller medborgarroller. Inriktningen mot sammanhållen e-förvaltning, eller joined-up government, har hittills varit starkare i t.ex. USA och Storbritannien än i Sverige, men förändring är i antågande. 22 Enklare, helt enkelt!

25 KAPITEL 5 Samverkan utifrån ett medborgarperspektiv Anders Persson Utvecklingen av sammanhållen förvaltning i Sverige I Sverige finns behovet av att samverka utifrån ett medborgarperspektiv uttryckt i förvaltningspolitiska inriktningspropositioner sedan 1970-talet. Detta har genom 24-timmars-myndigheten och fokuseringen på e-förvaltning kommit att bli ett allt tydligare inslag i visionerna om den svenska förvaltningen. De svenska satsningarna på e-förvaltning har trots detta nått sina framgångar främst inom respektive myndighets eller fackförvaltnings verksamhets- och ansvarsområde. Vi har t. ex. en Skattemyndighet som har ett av världens mest utvecklade och använda e-tjänsteutbud. När det gäller samverkanslösningar såsom gemensamma medborgarfokuserade portaler, myndighetsövergripande informationsutbyten och sammanhållna e-tjänster är den svenska förvaltningen, i en internationell jämförelse, inte lika framstående trots att det finns vissa goda exempel. Perspektiv på e-förvaltning 23

26 Utbudet av e-tjänster har ofta skapats på ett sätt som återskapar förvaltningens organisatoriska stuprör i form av digitala stuprör. Trots att behovet av samverkan identifierades tidigt, är det först under de senaste åren som samverkan genom e-förvaltning har börjat hanteras mer samordnat. Utvecklingen har skett utifrån satsningar på dels gemensamma sektoriella portaler som Verksamt.se och Körkortsportalen, dels genom satsningar på mjuk infrastruktur och myndighetsövergripande informationsutbyten som t.ex. e-delegationens projekt Mina meddelanden och Mina ärenden. Att vara medborgare i en fragmenterad förvaltning Många av medborgarnas ärenden, problemområden eller relationer med det offentliga finns uppdelade på flera myndigheter. För medborgaren utgör ärendet dock ofta ett sammanhållet problemområde det kan vara en process eller en livshändelse såsom att bli förälder eller starta ett företag. I dessa situationer behöver medborgaren identifiera vilka ansökningar och tillstånd som krävs, i vilken ordning de skall genomföras, vilka underlag som behöver bifogas och vilka krav de olika ansökningarna eller tillstånden innebär. Ofta behöver medborgaren även hämta information och underlag på en myndighet för att lämna in dem på en annan myndighet eller lämna samma eller liknande uppgifter till flera myndigheter. I en traditionell fragmenterad myndighetskultur läggs ansvaret för dessa navigations- och koordinationsproblem helt på den enskilde medborgaren. Detta innebär att den aktör som har minst kunskaper, minst erfarenhet och kanske till och med befinner sig i en utsatt situation, är den som ska få myndigheterna att fungera samtidigt på ett samordnat sätt. De bördor man kan lätta för den enskilde handlar om att göra det enkelt för medborgaren genom att frilägga och hantera gränsöverskridande, sammansatta ärenden och utveckla stödjande informationssystem och e-tjänster för detta. Det kan också handla om att det offentliga tar på sig ansvaret för uppgiftslämnande och informationsutbyte där handlingar är gemensamma eller redan finns på en myndighet. En viss uppgift ska bara behöva lämnas till myndigheterna en gång. 24 Enklare, helt enkelt!

27 Vad krävs för att etablera samverkan? Varför är det då så svårt att etablera samverkan? För det första är den svenska förvaltningsmodellen, som innebär en uppdelning i olika självständiga myndigheter och med kommunalt självstyre, en komplicerande faktor genom långt gången specialisering och fragmentering. I många samverkansprojekt är frågan kring hur myndigheterna ska fördela ansvaret för de olika delarna av en gemensam tjänst en central del av problembilden. Dessutom måste, för att samverkan skall komma till stånd, flera autonoma eller semi-autonoma myndigheter och förvaltningar samordna, prioritera och budgetera för verksamhetsutveckling utifrån en gemensam problembild samtidigt. I vissa fall hamnar kostnadseffektiviseringarna på en myndighet medan kostnaderna för utvecklingen kan landa tyngre på en annan myndighet. I många andra länder har man arbetat med gemensamma medel för utveckling för att lösa denna knut men det har i ringa utsträckning skett i Sverige. Till sist går samverkan mot essensen i den byråkratiska organisationen där fokus ligger på just ansvar inom myndighetens eller förvaltningens jurisdiktion. Samverkan tenderar därmed att utmana grunderna för byråkratins självbild och institutioner. Samverkan handlar om att skapa en helhet i medborgarens relation till det offentliga. För att få pusslet att gå ihop finns det idag många olika bitar som behöver falla på plats. Nedan struktureras dessa utifrån dimensionerna medarbetarna, processerna och informationssystemen. Medarbetarna: Att samverka med medborgaren i fokus handlar om att som förvaltningsmyndighet se sig som en del av vad som för medborgarna är en myndighetsövergripande helhet. Det handlar om att utvidga synen på medborgaren från skattskyldig, bygglovsärende eller serveringstillstånd till en mer sammanhållen bild, exempelvis en nyföretagare. Detta innebär att det som myndighet och handläggare inte räcker att lyfta blicken och se sina kunder utan att man måste se livshändelsen och medborgaren som den svenska förvaltningens kund. Denna grundförutsättning ställer stora krav på myndighetsledningarna att etablera en myndighetsövergripande servicekultur och etablera former för att gemensamt skapa medborgarnytta. Perspektiv på e-förvaltning 25

Varför innovera. och inte bara göra mera? Om innovation i offentlig sektor

Varför innovera. och inte bara göra mera? Om innovation i offentlig sektor Varför innovera och inte bara göra mera? 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern för beslutsfattare som driver förändring

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet är tänkt att inspirera ungdomsarbetare, strateger och beslutsfattare i kommuner att påbörja och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom den

Läs mer

Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer

Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer Hur myndigheter kan planera, genomföra och följa upp sin bidragsgivning till ideella organisationer ESV 2015:43 ESV:s vägledningar

Läs mer

Nya vägar till arbetsmarknaden

Nya vägar till arbetsmarknaden Nya vägar till arbetsmarknaden kvalitetssäkring av samverkan Att samverka är en komplex uppgift. Det finns idag ett stort behov av att utveckla kunskap och praktiska redskap för att få till stånd en väl

Läs mer

Integrering av mångfald och jämställdhet. En handbok för Sollefteå kommun

Integrering av mångfald och jämställdhet. En handbok för Sollefteå kommun Kunskap Verktyg Medvetenhet Aktion Integrering av mångfald och jämställdhet En handbok för Sollefteå kommun Förord Förord Sollefteå kommun står inför en stor utmaning. Inom en tioårsperiod kommer en tredjedel

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

Guide för effektiv regional e-utveckling

Guide för effektiv regional e-utveckling . Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Kommuner och landsting står inför stora utmaningar. Vår åldrande befolkning och den förväntade befolkningsökningen, kommer att ställa allt större krav

Läs mer

Från byråkrati till innovation. Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data

Från byråkrati till innovation. Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data Från byråkrati till innovation En-i till-att-a ntroduktion- rbeta-med-öp pna-data Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data 1 Projektgruppen: Projektledare: Christer

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Arbetsplatsutveckling genom projekt

Arbetsplatsutveckling genom projekt Arbetsplatsutveckling genom projekt En syntes av kunskap om och från nio ESF-projekt Slutrapport Louise Svensson Christina Ehneström Per-Erik Ellström Arbetsplatslärande och omställning (A&O) Sammanfattning

Läs mer

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv Utbildningens användbarhet Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning Kvalitet ur ett studentperspektiv Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

En motiverande bok om att beställa användbarhet

En motiverande bok om att beställa användbarhet En motiverande bok om att beställa användbarhet Henrik Artman, Ulrika Dovhammar, Stefan Holmlid, Ann Lantz, Sinna Lindquist, Erik Markensten och Anna Swartling 1 2 ATT BESTÄLLA NÅGOT ANVÄNDBART ÄR INTE

Läs mer

v i n n o v a r a p p o r t v r 2 0 0 8 : 1 8 VÅRDA IDÉERNA!

v i n n o v a r a p p o r t v r 2 0 0 8 : 1 8 VÅRDA IDÉERNA! v i n n o v a r a p p o r t v r 2 0 0 8 : 1 8 VÅRDA IDÉERNA! Trots många framgångsrika projekt inom vård och omsorg skapas inte varaktiga effekter. Varför förvaltas och utnyttjas inte idéerna? JAN DAHLIN

Läs mer

It i människans tjänst

It i människans tjänst It i människans tjänst en digital agenda för Sverige 2 Produktion Näringsdepartementet Foto Maskot, istockphoto Tryck: åtta.45, Stockholm, oktober 2011 Artikelnummer N2011.12 Diarienummer 2011/342/ITP

Läs mer

JämStöds Praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15

JämStöds Praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15 JämStöds Praktika Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15 JämStöds Praktika Metodbok för jämställdhetsintegrering Metodbok från JämStöd Utredningen om stöd för jämställdhetsintegrering i staten

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna genom att kontinuerligt omorganisera eller införa nya organisationsformer. För att nå framgång blir det nödvändigt att

Läs mer

HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER?

HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER? HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER? Ett studie inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående

Läs mer

En skrift om samordning utifrån ett individperspektiv mellan arbetsförmedling, försäkringskassa, kommun och landsting Marie Fridolf

En skrift om samordning utifrån ett individperspektiv mellan arbetsförmedling, försäkringskassa, kommun och landsting Marie Fridolf Samordning nya möjligheter inom välfärdsområdet En skrift om samordning utifrån ett individperspektiv mellan arbetsförmedling, försäkringskassa, kommun och landsting Marie Fridolf Samordning nya möjligheter

Läs mer

Mål & metoder. Att arbeta som personligt ombud

Mål & metoder. Att arbeta som personligt ombud Mål & metoder Att arbeta som personligt ombud Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Kunskapsöversikt. Det innebär att rapporten baseras på vetenskap och/eller beprövad

Läs mer

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Upplysningar om innehållet: Nina Andersson-Brynja, nina.anderssonbrynja@skl.se Tel

Läs mer

2011:22. Tänk efter före. Om viss styrning av kommuner och landsting

2011:22. Tänk efter före. Om viss styrning av kommuner och landsting 2011:22 Tänk efter före Om viss styrning av kommuner och landsting MISSIV DATUM DIARIENR 2011-09-26 2010/252-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-12-22 Fi2010/5805 Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer