Vi BYGGER MALMÖ HELT.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi BYGGER MALMÖ HELT."

Transkript

1 Vi BYGGER MALMÖ HELT. FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

2 Malmö är idag en ung, modern och global kunskapsstad. Våra stora investeringar i infrastruktur, miljö och högskola har gett fantastiska resultat. Malmös nutidshistoria visar att ingenting är omöjligt när det finns mod och handlingskraft. Men, vi är inte nöjda. Nu fokuserar vi på att stärka vår viktigaste tillgång, Malmöborna. Vi satsar på nya arbetstillfällen, på ökad kvalitet i förskola och skola och på fler bostäder som man har råd att bo i. Så vill vi bygga Malmö helt. 2 SOCIALDEMOKRATERNAS PROGRAM FÖR MALMÖ SOCIALDEMOKRATERNAS PROGRAM FÖR MALMÖ 3

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Fler jobb i ett växande Malmö 5 Barnens bästa i främsta rummet 8 Minskade klyftor 11 En respektfull omsorg 12 Krafttag för tryggheten 16 Vård efter behov 17 Fler bostäder i den hållbara staden 18 En grön framtid 22 Ett rikt kulturliv 24 En aktiv fritid 26 Station Triangeln. Citytunneln har förenklat arbetsresandet för många. FOTO: Ayanle Omar Ali. Fler jobb i ett växande Malmö Egen försörjning ger både frihet och trygghet. Arbetet är en väg in i samhällsgemenskapen. Med fler arbetstillfällen och fler Malmöbor i arbete får vi också råd med en välfärd att vara stolta över. Därför är jobben den viktigaste frågan för oss socialdemokrater. Vi går till val på att bryta arbetslösheten, särskilt ungdomsarbetslösheten, både i Sverige och i Malmö. Människor ska inte behöva konkurrera med varandra om ett begränsat antal jobb. Arbetstillfällena ska bli fler, så som de har blivit när Malmö har förändrats. Vi driver en politik som visar omsorg om företagen, små som stora. Vi värnar både om det näringsliv som finns, och om de nya branscher som växer fram. Läget i Öresundsregionen är Skånes och Malmös stora styrka. Det är bra arbetsmarknadspolitik att underlätta pendlingen. Vi vill fortsätta arbetet för en ny fast förbindelse en Öresundsmetro som knyter Köpenhamns city och centrala Malmö närmare varandra och ger snabb tillgång till arbetsmarknaden på bägge sidor av sundet. Fehmarn Bält-förbindelsen, som byggs för att minska restiden mellan de centrala delarna av Danmark och Tyskland, kommer att föra Malmö närmare övriga Europa och bära med sig nya möjligheter för både människor och företag. Men redan nu behövs Malmöringen, med tåg på Kontinentalbanan som möjliggör snabb, miljövänlig pendling och som kopplar ihop Malmös olika delar. Vi vill att Malmö ska vara Sveriges talanghuvudstad. Då måste kommunen satsa på det nya, innovativa näringslivet, men det räcker inte. Ingen annan svensk storstad har lyft sin utbildningsnivå så snabbt som Malmö, men massor av talang går fortfarande till spillo. För att fånga upp den behövs det fler framåtsträvande satsningar på utbildning och kompetensutveckling. För att jobben ska komma alla till del behövs olika typer av politiska insatser. SOCIALDEMOKRATERNAS PROGRAM FÖR MALMÖ 5

4 Alla ska kunna ha ett jobb, även den som behöver extra stöd när hon eller han står långt från arbetsmarknaden eller är funktionsnedsatt. Vi vill att Arbetsförmedlingens pengar ska användas klokare. Anställningar ska i möjligaste mån ersätta åtgärder. Insatserna ska möjliggöra bättre matchning gentemot den lokala och regionala arbetsmarknaden och inte minst ta vara på närheten till Köpenhamn. För att bryta ungdomsarbetslösheten garanterar en socialdemokratisk regering arbetslösa ungdomar utbildning, praktik eller jobb inom 90 dagar. Malmö stad ska också ta krafttag mot ungdomsarbetslösheten, med insatser inom de områden som kommunen styr över. Trots att de praktiska gymnasieutbildningarna i många fall leder till ett arbete har de svårt att locka unga. Staden ska tillsammans med näringslivet arbeta för att ge Malmös unga en positiv bild av yrkena. Kopplingen mellan skola och arbetsliv måste bli starkare och det behövs fler praktikplatser. Erbjudanden från de företag och föreningar som vill hjälpa till ska tas till vara. Strukturomvandlingen har lett till att nästan 9 av 10 Malmöföretag idag har färre än 10 anställda. Därför är det viktigt att förbättra matchningen mellan ungdomarnas utbildning och den kompetens som företagen efterfrågar, bland annat med skräddarsydda yrkesutbildningar. Även den som har försörjningsstöd ska få bästa möjliga stöd för att komma tillbaka i jobb. Socialt företagande, det vill säga företag med huvudmålet att anställa personer som har svårt att få jobb och som återinvesterar sin vinst för att kunna ta in fler, är här ett viktigt verktyg. Kommunen är Malmös största arbetsgivare och ska vara ett föredöme för andra. Som arbetsgivare har Malmö stad ett stort ansvar för att skapa jämställda och goda arbetsvillkor och löner. Medarbetarnas arbetsförhållanden avgör hur bra kvaliteten blir på kommunens verksamheter. Vi socialdemokrater vill att Malmö stad ska locka engagerade och kunniga medarbetare med tillsvidareanställning och heltid som norm, en attraktiv lönenivå, BUSSAR PASSERAR TRIANGELN. FOTO: MEZZO MEDIA bra arbetsmiljö, nära samverkan med facken och goda möjligheter till kompetensutveckling och avancemang. Vi vill dessutom ta krafttag för att få bort de ofrivilligt delade arbetspassen. Idag vittnar många yrkesgrupper i välfärden om att deras arbetstid har kidnappats av detaljregleringar och administration. Vår uppfattning är att välfärdens proffs ska få vara proffs. Styrningen måste utgå ifrån de välfärdsprofessionellas kompetens och yrkesetik. Det är viktigt att Malmö stad använder sina möjligheter att påverka företagen i de kontrakt som skrivs vid kommunala upphandlingar. Miljökraven ska vara lika hårda och den som arbetar åt Malmö stad ska ha lika bra villkor oavsett om tjänsten utförs av kommunen själv eller köps in från ett företag. Vi Socialdemokrater ska verka för att svenska kollektivavtal ska vara ett krav vid upphandling av tjänster i Malmö stad. Vi vill att Vita Jobb, som är ett arbetssätt för kollektivavtalsliknande villkor, mot svartarbete och social dumpning, ska användas i alla upphandlingar, även i de kommunala bolagen, till dess att vi kan kräva kollektivavtal. Upphandlingarna ska dessutom vara ett verktyg för att skapa jobb och praktikplatser åt arbetslösa ungdomar. 6 SOCIALDEMOKRATERNAS PROGRAM FÖR MALMÖ SOCIALDEMOKRATERNAS PROGRAM FÖR MALMÖ 7

5 Barnens bästa i främsta rummet För oss socialdemokrater är det självklart att barnens perspektiv hela tiden ska vara med när vi bygger staden, så att barnfamiljer tryggt kan välja att bo, arbeta och studera i Malmö. Malmös barn ska få den bästa tänkbara starten i livet. När ett barn riskerar att fara illa ska samhället agera snabbt, fånga upp barnet tidigt och sedan ge stöd genom hela uppväxten. Skola, medicinsk elevhälsa och socialtjänst ska arbeta nära tillsammans och barnet ska få komma till tals både i skolfrågor och vid vårdnadstvister. Arbetet mot mobbning ska ges högsta prioritet i skolorna. Alla kommunens verksamheter ska tillämpa FN:s barnkonvention. Målet når vi när alla barn klarar skolan, ser på andra människor med respekt och vilja till samarbete, och kan minnas sin uppväxt som trygg och glädjerik. Det är positivt att så många unga familjer väljer att flytta till Malmö eller väljer att bo kvar när de har blivit föräldrar. Det blir en stor utmaning att under mandatperioden öka tempot i utbyggnaden ännu mer för att möta de ökande behoven. Utbyggnaden av förskoleplatser ska ske med fortsatt fokus på hög pedagogisk kvalitet. Vi socialdemokrater är helt på det klara med att de höga kraven på kvalitet i förskolan kräver mer personal och mindre barngrupper. När ekonomin medger det ska Malmö stad dessutom ta avgörande steg mot rätten till 30-timmars förskola för alla. Barnen i Malmö ska ha rätt till skolor som kan hjälpa dem att fulla av framtidstro och kraft komma ut i samhället och på arbetsmarknaden. Malmös kommunala skolor ska ge varje elev bästa tänkbara förutsättningar att utvecklas och lära. Skolornas främsta resurs är personalen. Lärandet sker i klassrummet där läraren möter eleven. Malmös skolor ska vara attraktiva arbetsgivare och öka kvaliteten genom att locka de bästa lärarna och de bästa skolledarna. Skolorna måste använda bästa möjliga pedagogiska verktyg för att kunna stötta alla barn utifrån deras behov. Inte minst måste alla elever som har funktionshinder och klasserna de går i ges stöd utifrån sina behov. Skolans arbetssätt ska vila på vetenskaplig grund. Tidiga insatser är bäst ur både barnets och samhällets synvinkel. Viktigast är att bryta den utveckling som innebär att föräldrarnas bakgrund är avgörande för hur deras barn klarar skolan, och här spelar inte minst förskolan en viktig roll. Forskningen visar ANSIKTSMÅLNING. FOTO: MEZZO MEDIA att regelbunden fysisk aktivitet ger både bättre hälsa och bättre skolprestationer, därför är det viktigt att ge alla elever rikliga tillfällen till fysisk aktivitet. En stor utmaning blir att få alla nya skolor som behövs till de växande barnkullarna på plats. En lösning som vi vill pröva är att man bygger flexibla lokaler som kan växla mellan att vara förskolor, skolor och andra verksamheter, allt efter behovet. På sikt vill vi socialdemokrater minska de största elevgrupperna i grundskolan till cirka 20 elever och även fritidshemsgrupperna behöver minskas till cirka 30 elever per grupp. En socialdemokratisk regering är beredd att ta ett stort nationellt ansvar för att investera i skolan. 8 SOCIALDEMOKRATERNAS PROGRAM FÖR MALMÖ SOCIALDEMOKRATERNAS PROGRAM FÖR MALMÖ 9

6 Barnen främst. Far och son vid Swedbank stadion. FOTO: Ayanle Omar Ali. Förutom fler specialpedagoger, läxhjälp till alla elever och en ökad professionalisering av läraryrket vill man investera i mindre klasser - först för de yngre barnen från förskoleklass till årskurs tre. Vi vill att Malmö stad på samma sätt ska styra resurserna så att man möjliggör mindre elevgrupper i de lägre åldrarna. Dagens friskolesystem bygger på att det ska finnas ett överskott på skolor och att dessa ska konkurrera om eleverna. Det betyder att skolföretagens vinstmål har överordnats elevernas rätt till en bra skola. Så kan vi inte ha det. Skolsystemet måste vara på barnens sida. För att förhindra ekonomiskt slöseri och värna den pedagogiska kvaliteten måste staten ställa upp tydliga regler för friskolorna. Vi är kritiska mot friskolor som har politisk eller religiös grund, eller som drivs med vinst som huvudsakligt mål. Den som inte vill driva sin skola med målet barnens bästa måste kunna förklaras olämplig som skolhuvudman. Kommunerna ska kunna påverka friskoleetableringarna. Minskade klyftor En av politikens största utmaningar är att ge alla Malmöbor möjlighet att leva ett tryggt och hälsosamt liv. Malmökommissionen har under två år arbetat med att ta fram ett vetenskapligt underlag om hur skillnaderna i hälsa mellan olika grupper i befolkningen kan minska. Om man sammanfattar deras rekommendationer i ett enda ord så lyder det: jämlikhet. Genom att förbättra levnadsvillkoren i vardagen och ändra den ojämlika fördelningen av makt och resurser kan vi skapa bättre hälsa, och ge möjlighet för var och en att utvecklas och leva ett bra liv. Med kloka sociala investeringar vill vi minska klyftorna. Det handlar om att bryta det kortsiktiga tänkandet där välfärdens verksamheter måste bära sina egna kostnader på ett år, och istället se fördelarna i ett längre perspektiv. Välfärden ska präglas av omtanke och omsorgsfull planering. Skattefinansierad verksamhet ska alltid utföras under demokratisk kontroll. Tydliga kvalitetskrav ska ställas på både offentliga och privata utförare. Malmö stads välfärdsleverantörer ska ha rutiner som motverkar vinstplaceringar i skatteparadis och korruption. Det finns exempel på att privata företag inom välfärden tummar på kvaliteten för att kunna göra stora vinster. För oss är detta oacceptabelt. Socialdemokraterna i Malmö vill säkerställa att de gemensamma resurser som är avsedda för välfärden verkligen används till välfärd, och inte till vinster. En socialdemokratisk regering kommer att ge kommunen rätt att rikta upphandlingar inom välfärden till enbart kooperativa och ideella aktörer som inte drivs i vinstsyfte. 10 SOCIALDEMOKRATERNAS PROGRAM FÖR MALMÖ SOCIALDEMOKRATERNAS PROGRAM FÖR MALMÖ 11

7 En respektfull omsorg En viktig del av välfärden är omsorgen om alla äldre Malmöbor. Äldre ska kunna leva ett självständigt och aktivt liv. Alla ska mötas med respekt, ha inflytande och få sina behov tillgodosedda. Det ska finnas fler tillfällen att kombinera måltid och socialt umgänge, där ett alternativ kan vara att fler mötesplatser för äldre ska kunna erbjuda måltider i samvaro. Vi vill också att alla äldre ska erbjudas en frivillig översyn av bostaden i syfte att förebygga fallskador. Hemtjänstpersonalen ska vara möjliggörare och så långt det går anpassa insatserna efter den äldres önskemål. Vi socialdemokrater vill uppnå bättre kontinuitet i hemtjänsten genom att minska personalomsättningen och genom att kontaktpersonen utför en större del av hemtjänstinsatserna. Äldreomsorgen behöver utvecklas med nya bostadsformer, mer flexibla biståndsbedömningar, ny teknik, mötesplatser i alla stadsområden och fokus på en god omvårdnad, rehabilitering och socialt innehåll. Färdtjänsten ska vara trygg och punktlig. Plats på vårdboende eller gruppboende ska finnas för den som behöver det. Vi vill i god tid planera för det ökade behovet av särskilt boende för äldre som förväntas uppstå från Vi vill att vinstdrivande företag i framtiden inte ska driva äldreomsorg åt Malmö stad. Därför ska vi göra en tidsplan för hur upphandlad verksamhet kan återföras till Malmö stad. Personer med funktionsnedsättning har rätt att få stöd för att kunna leva som andra och delta aktivt i samhället. Vi tycker att det är viktigt att LSS-bostäder byggs in i befintliga bostadsområden och att de planeras in från början när nya områden växer fram i staden. Korttidsboende på Matildenborg i Limhamn. Bild: Love Flygren»Äldreomsorgen behöver utvecklas med nya bostadsformer, mer flexibla biståndsbedömningar, ny teknik, mötesplatser i alla stadsområden och fokus på en god omvårdnad, rehabilitering och socialt innehåll.» 12 SOCIALDEMOKRATERNAS PROGRAM FÖR MALMÖ SOCIALDEMOKRATERNAS PROGRAM FÖR MALMÖ 13

8 »För oss socialdemokrater är det viktigt att hälso- och sjukvården finansieras solidariskt via skatten, styrs demokratiskt, och att resurserna fördelas efter behov. Vi vill stoppa nedskärningarna, tillföra mer resurser till vården och anställa mer personal.» 14 SOCIALDEMOKRATERNAS PROGRAM FÖR MALMÖ SOCIALDEMOKRATERNAS PROGRAM FÖR MALMÖ 15

9 Krafttag för tryggheten Malmö ska upplevas som tryggt av alla invånare och besökare, oavsett ålder och bakgrund och oavsett var i staden man bor eller vistas. Kommunen har ett stort ansvar att minska utsattheten för brott och öka tryggheten. Den fysiska miljön ska vara utformad så att känslan av trygghet stärks, med upplysta cykel- och gångbanor och säkra parkeringsplatser. Ett välfungerande samarbete med föreningar och andra aktörer i det civila samhället ger också trygghetsskapande effekter. Vi vill att Malmö stad ska ta lärdom av satsningar som har gjorts, både i Sverige och internationellt, för att öka kvinnors trygghet i det offentliga rummet. Det är viktigt att tidigt upptäcka barn och unga med riskbeteende eller som befinner sig i riskmiljöer och att ha ett bra samarbete med polisen. Vi socialdemokrater vill därutöver sätta ökat fokus på det drogförebyggande arbetet och på att motarbeta trafficking. Kommunen behöver också göra mer för att skydda personer som utsätts för våld av närstående. Vi vill att alla kvinnor som söker stöd ska få adekvat hjälp. Vi vill se en riktig mobilisering från hela samhället mot den organiserade brottsligheten, där kommunen självklart ska göra sin del. Polisen måste få tillräckliga resurser och en modern vapenlagstiftning som är anpassad efter dagens verklighet för att få bort vapnen från gatorna. Där är det kommunens roll att driva på regeringen och påtala Malmöbornas rätt att känna sig trygga i sin stad. Insatser tillsammans med andra myndigheter för att komma åt den ekonomiska brottsligheten ska prioriteras. Skattefusk och ekobrott slår ut seriösa företag och stora summor går förlorade som skulle kunna användas i välfärden. Vård efter behov En välfungerande hälso- och sjukvård är en grundbult i välfärdssamhället. Region Skåne har ansvar för hälso- och sjukvården i Malmö. Under åren har regionen styrts av en Moderatledd femklöver som har gjort stora nedskärningar i sjukvården. Privata lösningar har gynnats medan man har gått illa åt den offentliga vården. Vår uppgift är att stå på Malmöbornas sida och ställa krav på en bättre sjukvård. För oss socialdemokrater är det viktigt att hälso- och sjukvården ska finansieras solidariskt via skatten, styras demokratiskt, och att resurserna ska fördelas efter behov. Vi vill stoppa nedskärningarna, tillföra mer resurser till vården och anställa mer personal. Den vardagsnära vården måste vara enkelt tillgänglig för Malmöborna, även på kvällar och helger. För att detta ska kunna förverkligas behövs det fler vårdcentraler. För barn och unga upp till 20 år ska all hälso- och sjukvård vara avgiftsfri, liksom glasögon. Sjukhuset måste moderniseras och byggas ut idag finns det för få vårdplatser åt Malmöborna. Vi tycker att det behövs en rejäl satsning på förlossningsvården och att båda föräldrarna måste kunna stanna över natten på Familje-BB. Inte minst därför behövs det ett patienthotell i Malmö. Den psykiatriska vården har kraftigt rustats ned. Det innebär att många människor som behöver hjälp och stöd från psykiatrin idag inte får det. Vi vill se ett kraftfullt förebyggande arbete för att tackla den växande psykiska ohälsan bland barn och unga. Det kräver både en grundlig resursförstärkning och en bättre samverkan mellan kommunen och regionen. Mer resurser och en bättre samverkan krävs också för en bra vård av multisjuka äldre. 16 SOCIALDEMOKRATERNAS PROGRAM FÖR MALMÖ SOCIALDEMOKRATERNAS PROGRAM FÖR MALMÖ 17

10 Malmö behöver fler bostäder. Bostadshusen på bilden ramar in en bekant miljö: Möllevångstorget. FOTO: Ayanle Omar Ali. Fler bostäder i den hållbara staden För oss socialdemokrater är bostaden en social rättighet och en viktig del av välfärden, precis som skolan och vården. Möjligheten att få en bostad är en förutsättning för en fungerande arbetsmarknad, för bättre ekonomisk tillväxt och för att människor ska kunna utbilda sig. Alla Malmöbor ska kunna hitta en bostad som passar deras plånbok och behov. Idag byggs det för lite och på tok för dyrt. Snittpriset för en nybyggd bostad i Sverige ligger mer än 70 procent högre än i EU, och mer än 30 procent över Danmark som är näst dyrast. Vi vill att kommunen ska stimulera till konkurrens mellan byggbolagen, bland annat genom att dela upp de områden som ska bebyggas på flera byggherrar. Malmös kommunala bostadsbolag MKB ska bygga minst 500 lägenheter varje år. För att få bukt med trångboddheten i vissa av Malmös stadsdelar behöver det byggas större lägenheter, som barnfamiljerna har råd med. Det är även viktigt att rikta delar av nyproduktionen till unga som behöver ta sig in på bostadsmarknaden. Det finns också ett behov av statliga subventioner. Socialdemokraterna har därför föreslagit stimulanser till byggandet av små hyreslägenheter för ungdomar och studentbostäder, samt ett avdragsgillt bosparande för unga, enligt norsk modell. Nya bostäder i gammal miljö. Dragörkajen i Limhamn. Foto: Mezzo Media Därutöver behövs det fler flyttkedjor, bland annat för att barnfamiljer ska kunna flytta in i en efterlängtad villa. Flyttkedjorna kommer igång om man ser till att det byggs bostäder för alla faser i livet. Vi vill att helt nya områden skapas genom förtätning, på bra lägen och med blandade upplåtelseformer. Andra ledord för stadsplaneringen är inflytande, möten och aktiviteter. Vi tycker att det är viktigt att Malmöborna får vara med och säga sin mening när staden planeras, eftersom de som använder de offentliga rummen har expertkunskaper som behövs i planprocessen. Vi vill koppla ihop det fysiska byggandet med en socialt hållbar stad. Inte minst är det viktigt att ta hänsyn till tillgängligheten 18 SOCIALDEMOKRATERNAS PROGRAM FÖR MALMÖ SOCIALDEMOKRATERNAS PROGRAM FÖR MALMÖ 19

11 vid nyproduktion av bostäder. All planering ska ske med jämställdhetsperspektiv och kvinnors upplevda otrygghet ska tas i beaktande. Det är också viktigt att man i planeringen tar stort hänsyn till barnen. Nya och gamla områden ska utformas med inbjudande utemiljöer. Idrottsytor och föreningslokaler ska planeras in från början. Fysiska barriärer mellan bostadsområdena ska byggas bort i möjligaste mån. Alla ska kunna känna sig välkomna och trygga i Malmös stadsrum. En attraktiv, levande stadskärna med väl fungerande offentliga ytor är Malmöbornas främsta mötesplats.»för oss socialdemokrater är bostaden en social rättighet och en viktig del av välfärden, precis som skolan och vården.» Vi vill att alla nya bostäder, stora som små och billiga som dyra, ska byggas med höga hållbarhetskrav. Men även många av de existerande bostadsområdena behöver bli mer hållbara. Miljonprogramsområdena måste till exempel renoveras på både in- och utsidan och energieffektiviseras. Men omställningen ska inte leda till chockhöjda hyror. För att få med de privata hyresvärdarna på ett bra sätt vill en socialdemokratisk regering ge stöd till seriösa fastighetsägare. Omställningen skapar tillfällen för jobb och praktik för unga arbetslösa. Den kan också ge tillfälle att införa boendedemokrati och självförvaltning i fler bostadsområden. De flesta hemlösa i Malmö behöver bara en bostad, inget annat. Därför är hemlösheten till stor del ingen socialtjänstfråga utan den handlar om bostadsbrist. En av de mest verksamma åtgärderna mot hemlöshet är att förebygga vräkning, inte minst av barnfamiljer. Och för oss är det oacceptabelt att barn ska behöva uppleva hemlöshet. Andra hemlösa har en social problematik med psykisk ohälsa och missbruksproblem. Vi vill att Malmö stad ska fortsätta att arbeta enligt Bostad först-modellen som grundas i att en egen bostad är en trygghet som den hemlöse behöver för att kunna ta itu med sina andra problem. För den som står långt ifrån eget boende behövs boenden och stödinsatser, som vi tar fram bland annat med hjälp av en social investeringsfond. SOLPANELER PÅ DEN SÅ KALLADE TEGELBORGEN I VÄSTRA HAMNEN, MALMÖ. FOTO: ANNA CORNANDER 20 SOCIALDEMOKRATERNAS PROGRAM FÖR MALMÖ SOCIALDEMOKRATERNAS PROGRAM FÖR MALMÖ 21

12 En grön framtid Vi socialdemokrater har höga ambitioner för Malmös miljöarbete och vi har nått resultat: Malmö har blivit världskänt som en föregångsstad. Samtidigt som miljövinster gjorts har vi hjälpt till att utveckla miljöteknikbranschen till en ny exportindustri som har skapat många nya jobb. Vi vill att Malmö ska vara miljöbäst även i framtiden. Nu är klimatfrågan den viktigaste. Insikten om att det behövs en omställning av hela samhället växer. För att Malmö ska kunna nå sina klimatmål till år 2030 vill vi satsa på hållbara energislag, minskad energiförbrukning och energieffektivisering. Energiomställningen ska inte bara ske genom att kommunen köper in miljövänlig el, utan vi vill bygga fler vindkraftverk och solcellssystem i Malmö. Förutom att miljöanpassa kommunens egna byggnader, verksamheter, upphandlingar och inköp vill vi också sporra näringslivet och Malmöborna att ta del i ett framtidsblickande miljöarbete. Alla ska kunna få kunskaper om hur man kan leva klimatsmart och hälsosamt, det ska inte vara förbehållet de resursstarka. Ett område där vi vill göra mer är farliga kemikalier. Inte minst är det viktigt att minska miljö- och hälsoriskerna där barnens vistas, som till exempel på förskolorna. Förtätningen av staden sker delvis på gammal industrimark, vilket aktualiserar behovet av marksanering. Principen är att de företag som förorenat, ska betala för saneringen. Men det uppstår problem när företagen för länge sedan lagts ned eller gått i konkurs. I en gammal industristad som Malmö är detta ett svårlöst problem som måste ges större uppmärksamhet även om lösningarna ser olika ut från gång till gång. Förtätningen får inte gå ut över stadens grönska. Tvärtom vill vi anlägga fler parker och plantera träd på gator och torg. Och vi tycker att kommunen ska vara öppen för nya tekniker som kan AUGUSTENBORG, GRÖNT OCH PRÄGLAT AV UPPMÄRKSAMMADE MILJÖSATSNINGAR. FOTO: MEZZO MEDIA göra Malmö grönare. Ett exempel är gröna tak som renar luften, motverkar översvämningar och har estetiska kvaliteter. Trafikfrågornas betydelse växer snabbt i Malmö. Vi vill att Malmöborna alltid ska kunna välja att gå, cykla eller åka kollektivt. På det sättet säkerställs också god tillgänglighet för dem som väljer att köra bil. Malmös kollektivtrafik måste klara av att växa också i framtiden. Ett planeringsarbete har pågått under en längre tid för att göra det möjligt att införa spårvagnar i Malmö. För att skapa en mer trafiksäker och tryggare stad vill vi ta tillvara både barns, kvinnors och mäns erfarenheter i trafikplaneringen. För att få en säkrare trafikmiljö, bättre luft och mindre buller i centrum vill vi att fler gator ska bli gågator. Stora miljövinster kan göras om godstransporterna effektiviseras och föras över till spårbunden trafik. Norra Hamnen ska bli ett nav i ett miljövänligt godstransportsystem. 22 SOCIALDEMOKRATERNAS PROGRAM FÖR MALMÖ SOCIALDEMOKRATERNAS PROGRAM FÖR MALMÖ 23

13 ett spännande kulturellt centrum, som är öppet för alla. Tillgången till kulturlivet skapar gemensamma referensramar som ger möjlighet till inlevelse med andra och har stor vikt för hur demokrati, tolerans och jämställdhet utvecklas. Därför har kulturen stor betydelse för en hållbar samhällsutveckling. Malmöfestivalen. Tävling i dopping, house och hiphop i alla stilar vid Fontänen i Raul Wallenbergs park. Foto: Johan Bäverman Ett rikt kulturliv Malmös kulturliv är spännande, varierat och väcker uppmärksamhet långt utanför stadens gränser. Variationen är grunden för ett rikt kulturliv och måste värnas och utvecklas. I en socialdemokratisk kulturpolitik är amatörkulturen och det professionella kulturlivet varandras förutsättningar. Malmö är en attraktiv stad. Ett öppet samhälle där mångfald uppmuntras ger staden en tilldragande puls. Kulturlivet och evenemangen spelar stor roll för människors vilja att slå sig ned och bo kvar i en stad. De bär dessutom besöksnäringen, som skapar många arbetstillfällen. Framför oss ligger utmaningen att utveckla en redan stark Malmöprofil, och att göra Malmö Live till Skillnaderna är fortfarande stora mellan dem som har bra möjlighet till ett rikt kulturliv och dem som inte har det. Socialdemokraterna driver en kulturpolitik för hela Malmö. Kulturen behöver bli mer tillgänglig och finnas i hela staden. Vi vill fortsätta Malmö stads satsningar på kultur för barn och unga och på gratis kultur för alla, men även rikta särskilda insatser till pensionärer, studenter, personer med funktionshinder och andra som inte självklart tar del av kulturlivet. Samarbete med ideella kulturföreningar är ett sätt att öka mångfalden av kulturformer och göra kulturen tillgänglig för fler. Vi vill också utveckla Malmö som centrum för barn- och ungdomsteatern. Kulturskolan fyller en viktig funktion i att ge barn och unga i Malmö möjlighet att själva utöva kultur. Därför vill Socialdemokraterna bygga ut Kulturskolan. Den bör även utvecklas genom att ha mer verksamhet ute i stadsområden och på grundskolorna, och det är viktigt att avgifterna hålls låga. Malmö är ett centrum för bland annat litteratur, film och teater. Vi vill hitta nya strukturer för att stötta stadens kulturskapare, inte minst det fria kulturlivet. Det kommer också att behövas en satsning på mer ändamålsenliga lokaler till Malmö konstmuseum, så att dess konstskatt kan bli tillgänglig för Malmöborna. 24 SOCIALDEMOKRATERNAS PROGRAM FÖR MALMÖ SOCIALDEMOKRATERNAS PROGRAM FÖR MALMÖ 25

14 En aktiv fritid Malmö är en av de städer i Sverige som ger mest ekonomiskt stöd per invånare till fritidsverksamheten. Det syns på utbudet och nöjdheten, inte minst bland stadens ungdomar. Det är viktigt att kunna erbjuda lockande verksamhet i bra lokaler och att hålla nere deltagaravgifterna så att alla som vill kan vara med. De fritidsaktiviteter som Malmö stad erbjuder eller stöttar ska vara tillgängliga och välkomnande för alla barn och ungdomar. Barn och unga med funktionsnedsättning har rätt att delta på samma villkor som andra. Det finns fritidsgårdar och/eller mötesplatser i alla Malmös stadsområden men i vissa områden behövs fler platser där unga kan mötas. Det gäller exempelvis områden där barn och unga har svårt att ta sig utanför det egna bostadsområdet på grund av restriktioner från föräldrar, känsla av otrygghet eller dålig ekonomi. Därför vill vi skapa nya fritidsgårdar och mötesplatser för ungdomar i utsatta bostadsområden. Detta ska ske i dialog med ungdomarna, intresseorganisationer och föreningar som finns i området och i närheten. Vi vill också att det ska finnas många mötesplatser med speciell profil som kan locka ungdomar från hela Malmö, till exempel HBTQ, endast för tjejer, konst, dataspel eller för unga vuxna. För oss är all idrott, från vardagsmotion till elitidrott, en kommunal angelägenhet. Inom idrotten missgynnas fortfarande tjejer jämfört med killar vad gäller resursfördelning, träningstider och uppmärksamhet i samband med prestationer. Det vill vi ändra på. Malmö ska ligga i framkant vad gäller idrottsanläggningar. Vi vill att Stadionområdet ska utvecklas till ett av Europas största idrottsområden, med bland annat en ny simarena. Vi vill också att det ska byggas fler konstgräsplaner runtom i staden. Tillgänglighetsanpassning är en självklarhet när nya idrottsanläggningar byggs men svårare när det gäller äldre lokaler. För att tillgodose behovet av idrottslokaler vill vi socialdemokrater stödja byggandet av en fullskalig sporthall för funktionsnedsatta. Socialdemokraterna ser föreningslivet som en viktig kugge i välfärdssamhället och en betydelsefull ZLATAN COURT. FOTO: MEZZO MEDIA samarbetspartner. Föreningarna har ett rikt utbud av olika aktiviteter och det ekonomiska stödet från kommunen är en viktig förutsättning för att förbättra deras möjligheter att bedriva sina verksamheter. Många föreningar efterfrågar bra lokaler. En av åtgärderna som Malmö stad erbjuder är nolltaxan, som innebär att föreningar får använda kommunens idrottsanläggningar gratis. Idag kommer nolltaxan mest idrotten till del. Vi vill utöka den genom att se till att kommunens skollokaler öppnas upp för föreningar med andra typer av verksamhet. Vi vill också att kommunen ska fortsätta att ge stöd till Folkets Hus, eftersom de tillhandahåller möteslokaler. 26 SOCIALDEMOKRATERNAS PROGRAM FÖR MALMÖ SOCIALDEMOKRATERNAS PROGRAM FÖR MALMÖ 27

15 Vi bygger malmö helt. När vi nu blickar in i framtiden ser vi skolor som ger alla Malmös barn luft under vingarna. Vi ser Malmö som en huvudstad för företag som vill prova nya idéer, som en levande kulturstad med stark social gemenskap och som ett grönt stadsområde längs kusten. Vi ser ett starkare Malmö. Ett mer jämlikt Malmö. Ett Malmö där allt fler människor väljer att bo och där Malmöbornas öppenhet, kompetens och stolthet är stadens främsta tillgångar. Vår ledstjärna är att Malmö växer sig starkt när alla Malmöbor växer. Nu söker vi socialdemokrater förtroende att fortsatt få styra Malmö. Granska oss gärna, ställ kritiska frågor och kom med idéer om framtiden. Rösta på Socialdemokraterna den 14 september. FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ ALLA BEHÖVS I MALMÖ Socialdemokraterna i Malmö vill arbeta för att:» Grundskolan och förskolan ska fungera så att ingen förälder ska behöva välja bort förskolan eller skolan i sin närhet av kvalitetsskäl.»

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet!

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! lättläst Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! Om Miljöpartiet får vara med och bestämma i majoriteten i kommun fullmäktige kan vi skapa ett bättre Stockholm. Miljöpartiet vill ha fler bostäder och renare

Läs mer

Fyra år av rödgrönt samarbete

Fyra år av rödgrönt samarbete Fyra år av rödgrönt samarbete En rapport om rödgrön politik i Malmö 2007-2010 Arbete och tillväxt Ett av våra viktigaste mål under mandatperioden har varit att öka antalet arbetstillfällen i Malmö och

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12 Pressmeddelande 2013-06-12 Ny start för Malmö! Idag presenterar Moderaterna i Malmö sin budget för verksamhetsåret 2014. Moderaterna föreslår skarpa satsningar för att förbättra skolan, arbetsmarknaden

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

VI BYGGER FRAMTIDENS VALLENTUNA

VI BYGGER FRAMTIDENS VALLENTUNA VI BYGGER FRAMTIDENS VALLENTUNA Socialdemokraternas kommunalpolitiska handlingsprogram 2014-2018 BARN OCH UNGA ÄR FRAMTIDEN FRAMTIDSPLAN FÖR VALLENTUNA Socialdemokraterna bygger framtidens Vallentuna.

Läs mer

MoRA VaLmaNifESt MORA

MoRA VaLmaNifESt MORA MoRA VaLmaNifESt MORA framtidens MoRA RöStA GrÖNt Miljöpartiet de grönas vision för Mora är tydlig. I en värld där klimathot, ekonomiska kriser och främlingsfientlighet avlöser varandra vill vi vara en

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle, där medborgaren

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

www.stockholmsvanstern.se

www.stockholmsvanstern.se www.stockholmsvanstern.se Det går att bygga ett Stockholm för alla. Ett Stockholm där det inte är tjockleken på plånboken som bestämmer vilken del av staden du kan bo i. Där innerstaden inte domineras

Läs mer

Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014

Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014 Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014 I möjligheternas Arboga ska det finnas inspiration till nya idéer och ett klimat som får vårt näringsliv att trivas och växa. Vi socialdemokrater ska

Läs mer

Malmös väg mot en hållbar framtid

Malmös väg mot en hållbar framtid Malmös väg mot en hållbar framtid En unik kommission för social hållbarhet Ojämlikhet i hälsa i Malmö p.g.a. sociala bestämningsfaktorer och samhällsstrukturer Ur direktiven till Malmökommissionen: Innovativa

Läs mer

Intressepolitiskt program

Intressepolitiskt program Intressepolitiskt program HSO Stockholms stad Inledning Om HSO Stockholms stad HSO Stockholms stad är ett samarbetsorgan för anslutna funktionshinderorganisationers lokalföreningar eller länsföreningar

Läs mer

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det.

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det. Idag handlar mycket om val. Den 15 maj är det omval till Regionfullmäktige. Alla vi som bor i Västra Götaland ska återigen gå till vallokalen och lägga vår röst. Idag med alla val är det lätt att bli trött,

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Alkohol & droger. Vad är din bild av läget i Linköping?

Alkohol & droger. Vad är din bild av läget i Linköping? Vad är din bild av läget i Linköping? Alkohol & droger Även om man själv inte kommit i kontakt med droger eller alkohol, har de flesta någon anhörig, en kompis eller känner någon annan som har det. Vi

Läs mer

Politisk plattform. majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014

Politisk plattform. majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014 Politisk plattform majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014 Förutsättningar Plattformen innebär åtaganden på ett antal politiska områden och en viljeinriktning om att styra Finspång tillsammans

Läs mer

Klart att det spelar roll!

Klart att det spelar roll! roll! Klart att det spelar Vi kräver en politik för fler jobb I ett litet land som Sverige är den ekonomiska och sociala utvecklingen beroende av en framgångsrik exportindustri. I den globala konkurrensen

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. STEFAN LÖFVEN MAGDALENA ANDERSSON CARIN JÄMTIN MIKAEL DAMBERG

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. STEFAN LÖFVEN MAGDALENA ANDERSSON CARIN JÄMTIN MIKAEL DAMBERG KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. STEFAN LÖFVEN MAGDALENA ANDERSSON CARIN JÄMTIN MIKAEL DAMBERG EN AMBITIÖS JOBBPOLITIK. FÖR ALLA. VÅRT MÅL ÄR ATT ANTALET PERSONER SOM ARBETAR

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Innehåll Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun sid 3 Befolkningsprognos för äldre i Alingsås kommun sid 4 Att bo tryggt sid 5 Stöd för ett gott åldrande sid

Läs mer

ETT ÅR KVAR TILL VALET: HUR STÅR DET TILL I SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER? - SJU AV TIO VALLÖFTEN INTE UPPFYLLDA

ETT ÅR KVAR TILL VALET: HUR STÅR DET TILL I SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER? - SJU AV TIO VALLÖFTEN INTE UPPFYLLDA ETT ÅR KVAR TILL VALET: HUR STÅR DET TILL I SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER? - SJU AV TIO VALLÖFTEN INTE UPPFYLLDA GÖTEBORG SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER 20 ÅR ÄR EN LÅNG TID I POLITIKEN Utmaningarna inom

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

Centerpartiet ett hållbart val

Centerpartiet ett hållbart val Centerpartiet ett hållbart val Hela människan hela livet! Närhet är ett centralt ord när man talar om Centerpartiets politik. Decentralisering har vi pratat om i decennier, det vill säga att målet är att

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år.

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. Bästa Ingrid, Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. I mitt senaste brev redogjorde jag för min grundläggande syn, att funktionsnedsatta

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

ETT RÄTT- VISARE KRISTIANSTAD

ETT RÄTT- VISARE KRISTIANSTAD ETT RÄTT- VISARE KRISTIANSTAD Socialdemokraterna i Kristianstad Socialdemokraternas mål är att vinna valet 2010. Vi vill vinna valet därför att vi är övertygade om att det är vår politik som både klarar

Läs mer

Handikappolitiskt Program

Handikappolitiskt Program Handikappolitiskt Program Perstorps kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-02-26 2013-05-15 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Inledning 4 FN:S Standardregler, sammandrag 5 Förutsättningar

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

Sammanfattning av rundabordssamtal

Sammanfattning av rundabordssamtal Sammanfattning av rundabordssamtal I detta dokument summeras vad som hittills har diskuterats vid de rundabordssamtal som förts inom Kraftsamling sedan starten 2011. Det är ett omfattande material som

Läs mer

SSU Upplands Arbetsmarknadspolitiska program

SSU Upplands Arbetsmarknadspolitiska program SSU Upplands Arbetsmarknadspolitiska program Arbetet är en av grundstenarna i byggandet av det jämlika samhället. Arbetet skapar självständighet och frihet samt formar oss som individer. Men arbetet är

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling.

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling. Ger fler möjligheter Rätten till utbildning är en central fråga i socialdemokratisk politik. Alla har olika förutsättningar så därför måste utbudet vara brett, ändamålsenligt och anpassat till såväl individens

Läs mer

Vi Socialdemokraterna vill sätta stopp för nedskärningar i den skånska sjukvården. VI SOCIALDEMOKRATER VILL:

Vi Socialdemokraterna vill sätta stopp för nedskärningar i den skånska sjukvården. VI SOCIALDEMOKRATER VILL: DET ÄR KRIS I DEN SKÅNSKA VÅRDEN Orsaken är ständiga nedskärningar och dålig politisk ledarskap. Sjukvården har tvingats till kraftiga besparingar som drabbat stora delar av vården. Flera besparingar är

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet

POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet 2015-06-11 1 Sollentuna kommuns ekonomiska situation Sollentuna kommun har en välskött ekonomi vilket gör att det med rätt prioriteringar går

Läs mer

FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR.

FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR. FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR. Matilda Ernkrans, riksdagsledamot och förstanamn på riksdagslistan, och Marie-Louise Forsberg-Fransson, landstingsstyrelsens

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Cykeln först! FRAMTIDENS CYKELPOLITIK I MALMÖ

Cykeln först! FRAMTIDENS CYKELPOLITIK I MALMÖ Cykeln först! FRAMTIDENS CYKELPOLITIK I MALMÖ FÖRORD Vi står vid ett vägval i en global värld med en pågående urbanisering. Städerna växer och fler slåss om gaturummet. Om städerna ska vara framkomliga

Läs mer

Biblioteksstrategi Täby

Biblioteksstrategi Täby Skarpäng Mål TemakvällarGribbylund Huvudbiblioteket Service Biblioteksstrategi BokpratNäsbypark Täby Mötesplatser Hägernäs Kulturupplevelser Läslust Meröppet Tillgänglighet Täby kyrkby En plats för alla

Läs mer

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Fotografer: Duo Fotografi, Johan Lindqvist, Annelie Sjöberg, Inger Nilsson, Laila Mikaelsen, Therese Pettersson,

Läs mer

Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018

Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018 Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de Gröna kommer att ta majoritetsansvar för landstingets samtliga verksamheter under mandatperioden

Läs mer

Ett bättre Gotland. För alla.

Ett bättre Gotland. För alla. Ett bättre Gotland. För alla. Socialdemokraterna F R A M T I D S PA R T I E T Valprogram 2014.indd 1 2014-07-19 11:35:15 För oss socialdemokrater har ordet rättvisa alltid haft en speciell betydelse. Det

Läs mer

Fler skattebetalare i Malmö

Fler skattebetalare i Malmö Rapport Fler skattebetalare i Malmö jobb istället för bidrag En granskningsrapport från Moderaterna i Malmö 1 Introduktion Bidragspolitiken måste bytas ut mot en politik för jobb och företagande. Malmö

Läs mer

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun Mål för mandatperioden 2011 2014 Vård och Omsorg Eslövs kommun Verksamhetsidé Vård och Omsorg ska arbeta för att skapa goda levnadsförhållanden för de kommuninvånare som har behov av vård och omsorg, och

Läs mer

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO ÖrebroBostäders medlemskap i Fastighetsägarna MittNord är inte bara ett banbrytande steg för Örebro utan är också

Läs mer

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 1 Värdig äldreomsorg Västeråsarna blir allt äldre. Tack vare sjukvården kan vi bota allt fler sjukdomar och många får möjligheten att

Läs mer

Ett starkt Stockholm där alla kan växa. Allians för Stockholms femton prioriteringar för framtidens Stockholm

Ett starkt Stockholm där alla kan växa. Allians för Stockholms femton prioriteringar för framtidens Stockholm Ett starkt Stockholm där alla kan växa Allians för Stockholms femton prioriteringar för framtidens Stockholm Augusti 2010 Fyra år med Allians för Stockholm Vi kan konstatera att Stockholm har blivit bättre

Läs mer

EN KOMMUN FÖR ALLA. Policy för att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning

EN KOMMUN FÖR ALLA. Policy för att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning w EN KOMMUN FÖR ALLA Policy för att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning Framtagen i samråd med Rådet för funktionshinderfrågor och handikappföreningar i Skövde kommun. Beslutad av kommunfullmäktige

Läs mer

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna Så inleds vår samverkansöverenskommelse för mandatperioden. Kraftsamling kring Eskilstunas budget för 2016 - Vi gasar och bromsar samtidigt

Läs mer

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Stockholm 2014-08-26 Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Socialdemokraterna presenterar idag ett viktigt vallöfte: Vid regeringsskifte kommer en 90-dagarsgaranti för alla unga att införas. Genomförandet

Läs mer

Jämlik hållbar stad Budget för Göteborgs stad 2016. Budget för Göteborg 2016

Jämlik hållbar stad Budget för Göteborgs stad 2016. Budget för Göteborg 2016 Jämlik hållbar stad Budget för Göteborgs stad 2016 Budget för Göteborg 2016 Omvärld Stark ekonomi trots svag europeisk utveckling Stora investeringsbehov på grund av befolkningsutvecklingen Miljö- och

Läs mer

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2 NÄMNDEN FÖR ARBETSMARKNADSFRÅGOR OCH VUXENUTBILDNING Nämndens uppdrag Nämnden är kommunens arbetslöshetsnämnd har ansvaret för att nationella lokala mål förverkligas inom kommunens vuxenutbildning, arbetsmarknadsfrågor

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

Ungas tankar om ett bättre samhälle

Ungas tankar om ett bättre samhälle Ungas tankar om ett bättre samhälle Politiska motioner skapade av ungdomar i Malmö och Skåne genom workshoparbete inom projektet Ungt valdeltagand i Malmö och Skåne - fokus: supervalåret 2014. Genom wokshops

Läs mer

Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte

Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte Sthlm 2014-08-29 Förslag ur Socialdemokraternas valmanifest: Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte socialdemokraterna.se 2 (7) Regeringen har misslyckats med Arbetsförmedlingen: Arbetslösheten

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Alla behövs i ett växande Stenungsund!

Alla behövs i ett växande Stenungsund! Alla behövs i ett växande Stenungsund! Stenungsund - en ort för alla Stenungsund ska vara attraktivt för alla som bor här, våra besökare och för näringslivet. Kommunens verksamheter ska ge bästa möjliga

Läs mer

ETT BÄTTRE LINKÖPING. FÖR ALLA. Valmanifest Socialdemokraterna i Linköping 2014.

ETT BÄTTRE LINKÖPING. FÖR ALLA. Valmanifest Socialdemokraterna i Linköping 2014. ETT BÄTTRE LINKÖPING. FÖR ALLA. Valmanifest Socialdemokraterna i Linköping 2014. ett bättre linköping. för alla. Linköping är en bra stad att växa upp och leva i. Men mycket behöver bli bättre. Alldeles

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Kommission för ett socialt hållbart Malmö Vinnare av Sveriges Arkitekters Planpris 2014

Kommission för ett socialt hållbart Malmö Vinnare av Sveriges Arkitekters Planpris 2014 Kommission för ett socialt hållbart Malmö Vinnare av Sveriges Arkitekters Planpris 2014 HEMSIDA: www.malmo.se/kommission BLOGG: www.malmokommissionen.se Josephine Nellerup Planchef/avdelningschef Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Valplattform Socialdemokraterna

Valplattform Socialdemokraterna Valplattform Socialdemokraterna 1. Inledning Vi Socialdemokrater vill se ett samhälle där vi gemensamt tar ansvar för att göra Sundsvall bättre. Där vi ställer krav på varandra och hjälps åt. Vi vill lösa

Läs mer

Ett Stockholm där alla kan arbeta, utbilda sig och växa

Ett Stockholm där alla kan arbeta, utbilda sig och växa Budget 2012 264 miljoner till utbildning 140 miljoner för att bryta arbetslösheten 10 öres skattehöjning Stadens resurser används mer aktivt för att investera i utbildning och jobb Ett Stockholm där alla

Läs mer

NR Fråga Socialdemokraterna Folkpartiet

NR Fråga Socialdemokraterna Folkpartiet Fördelning av antal mandat i kommunfullmäktige efter valet 2010. Kommun Kommun M C FP KD S V MP SD Övriga Summa Kalix 6 3 1 20 2 7 2 41 Kalix Kalixpartiet (2) Dessa har valt att inte svara: Moderaterna,

Läs mer

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik!

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! För mer information gå in på: www.lo.se/stockholmsmodellen Facket ska jobba för att individen får mer inflytande. Man 38 år, Byggnads Sluta jaga sjuka.

Läs mer

Vår dröm om ett grönt Småland

Vår dröm om ett grönt Småland Vår dröm om ett grönt Småland Miljöpartiet de gröna Kronobergs län Regionalpolitiskt program för 2015 2018 kronoberg Vår dröm om ett grönt Småland Miljöpartiet de gröna Kronobergs län Regionalpolitiskt

Läs mer

ETT JÄMSTÄLLT SKÅNE ÄR MÖJLIGT

ETT JÄMSTÄLLT SKÅNE ÄR MÖJLIGT ETT JÄMSTÄLLT SKÅNE ÄR MÖJLIGT S-KVINNOR I SKÅNE 2014 1 Tillsammans kan vi skapa en bättre framtid. Den viktigaste lärdomen av socialdemokratins historia är just denna: samhället går att förändra Med dessa

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

26 punkter för ett bättre Västra Götaland

26 punkter för ett bättre Västra Götaland 26 punkter för ett bättre Västra Götaland Västra Götalandsregionen Kristdemokraterna vill arbeta för ett Västra Götaland med stark tillväxt där alla känner trygghet. Vår vision för hälso- och sjukvården

Läs mer

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014.

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. NORDANSTIGS KOMMUN Ledningskontoret Datum Diarienummer 2011 06 27 1 (6) Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. Antagna i fullmäktige 2011-06-27

Läs mer

Under den borgerliga regeringens styre saknar Sverige utbildningspolitiska målsättningar som innebär en högre ambition än dagens nivå.

Under den borgerliga regeringens styre saknar Sverige utbildningspolitiska målsättningar som innebär en högre ambition än dagens nivå. 2 (10) 3 (10) Vår vision är att alla kan leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. För en framtidsinriktad Socialdemokrati är utbildning nyckeln till framtidens jobb och därmed också till människors

Läs mer

Det handlar om Linköpings framtid.

Det handlar om Linköpings framtid. Det handlar om Linköpings framtid. Tre förslag från Socialdemokraterna för att få igång bostadsbyggandet i Linköping. Det byggs för lite i Linköping. Under flera år har antalet färdigställda bostäder underskjutit

Läs mer

Papyrus. Från bruksområde till blandstad för alla. Socialdemokraterna i Mölndal

Papyrus. Från bruksområde till blandstad för alla. Socialdemokraterna i Mölndal Papyrus Från bruksområde till blandstad för alla Socialdemokraterna i Mölndal Inledning Det här är en Socialdemokratisk idé, eller vision om man så vill, för hur vi tycker att Papyrusområdet skall utvecklas.

Läs mer

Alla har rätt till en bra bostad!

Alla har rätt till en bra bostad! Alla har rätt till en bra bostad Bostadspolitiskt program Hyresgästföreningen Södertälje/Nykvarn Bostadsbrist Idag råder det bostadsbrist i Södertäljes och Nykvarns kommuner och framför allt saknas det

Läs mer

Bostadspolitiskt program

Bostadspolitiskt program Bostadspolitiskt program 2014 Ämnespolitiskt program antaget av Centerstudenters förbundsstämma 11-13 april 2014, Växjö. Programmet redogör för Centerstudenters syn på bostadsmarknaden, stadsplanering

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-27 Mer trygghet för Sveriges äldre Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens

Läs mer

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Region Kronoberg ska bidra till ett livskraftigt län där människor vill leva och arbeta. Vi ska

Läs mer

Det behövs ett lyft för skolan och förskolan En rapport från Moderaterna i Malmö

Det behövs ett lyft för skolan och förskolan En rapport från Moderaterna i Malmö Rapport Det behövs ett lyft för skolan och förskolan En rapport från Moderaterna i Malmö Introduktion Malmö står inför stora utmaningar inom skolan de kommande åren. Skolresultaten behöver förbättras,

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer