Vi BYGGER MALMÖ HELT.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi BYGGER MALMÖ HELT."

Transkript

1 Vi BYGGER MALMÖ HELT. FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

2 Malmö är idag en ung, modern och global kunskapsstad. Våra stora investeringar i infrastruktur, miljö och högskola har gett fantastiska resultat. Malmös nutidshistoria visar att ingenting är omöjligt när det finns mod och handlingskraft. Men, vi är inte nöjda. Nu fokuserar vi på att stärka vår viktigaste tillgång, Malmöborna. Vi satsar på nya arbetstillfällen, på ökad kvalitet i förskola och skola och på fler bostäder som man har råd att bo i. Så vill vi bygga Malmö helt. 2 SOCIALDEMOKRATERNAS PROGRAM FÖR MALMÖ SOCIALDEMOKRATERNAS PROGRAM FÖR MALMÖ 3

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Fler jobb i ett växande Malmö 5 Barnens bästa i främsta rummet 8 Minskade klyftor 11 En respektfull omsorg 12 Krafttag för tryggheten 16 Vård efter behov 17 Fler bostäder i den hållbara staden 18 En grön framtid 22 Ett rikt kulturliv 24 En aktiv fritid 26 Station Triangeln. Citytunneln har förenklat arbetsresandet för många. FOTO: Ayanle Omar Ali. Fler jobb i ett växande Malmö Egen försörjning ger både frihet och trygghet. Arbetet är en väg in i samhällsgemenskapen. Med fler arbetstillfällen och fler Malmöbor i arbete får vi också råd med en välfärd att vara stolta över. Därför är jobben den viktigaste frågan för oss socialdemokrater. Vi går till val på att bryta arbetslösheten, särskilt ungdomsarbetslösheten, både i Sverige och i Malmö. Människor ska inte behöva konkurrera med varandra om ett begränsat antal jobb. Arbetstillfällena ska bli fler, så som de har blivit när Malmö har förändrats. Vi driver en politik som visar omsorg om företagen, små som stora. Vi värnar både om det näringsliv som finns, och om de nya branscher som växer fram. Läget i Öresundsregionen är Skånes och Malmös stora styrka. Det är bra arbetsmarknadspolitik att underlätta pendlingen. Vi vill fortsätta arbetet för en ny fast förbindelse en Öresundsmetro som knyter Köpenhamns city och centrala Malmö närmare varandra och ger snabb tillgång till arbetsmarknaden på bägge sidor av sundet. Fehmarn Bält-förbindelsen, som byggs för att minska restiden mellan de centrala delarna av Danmark och Tyskland, kommer att föra Malmö närmare övriga Europa och bära med sig nya möjligheter för både människor och företag. Men redan nu behövs Malmöringen, med tåg på Kontinentalbanan som möjliggör snabb, miljövänlig pendling och som kopplar ihop Malmös olika delar. Vi vill att Malmö ska vara Sveriges talanghuvudstad. Då måste kommunen satsa på det nya, innovativa näringslivet, men det räcker inte. Ingen annan svensk storstad har lyft sin utbildningsnivå så snabbt som Malmö, men massor av talang går fortfarande till spillo. För att fånga upp den behövs det fler framåtsträvande satsningar på utbildning och kompetensutveckling. För att jobben ska komma alla till del behövs olika typer av politiska insatser. SOCIALDEMOKRATERNAS PROGRAM FÖR MALMÖ 5

4 Alla ska kunna ha ett jobb, även den som behöver extra stöd när hon eller han står långt från arbetsmarknaden eller är funktionsnedsatt. Vi vill att Arbetsförmedlingens pengar ska användas klokare. Anställningar ska i möjligaste mån ersätta åtgärder. Insatserna ska möjliggöra bättre matchning gentemot den lokala och regionala arbetsmarknaden och inte minst ta vara på närheten till Köpenhamn. För att bryta ungdomsarbetslösheten garanterar en socialdemokratisk regering arbetslösa ungdomar utbildning, praktik eller jobb inom 90 dagar. Malmö stad ska också ta krafttag mot ungdomsarbetslösheten, med insatser inom de områden som kommunen styr över. Trots att de praktiska gymnasieutbildningarna i många fall leder till ett arbete har de svårt att locka unga. Staden ska tillsammans med näringslivet arbeta för att ge Malmös unga en positiv bild av yrkena. Kopplingen mellan skola och arbetsliv måste bli starkare och det behövs fler praktikplatser. Erbjudanden från de företag och föreningar som vill hjälpa till ska tas till vara. Strukturomvandlingen har lett till att nästan 9 av 10 Malmöföretag idag har färre än 10 anställda. Därför är det viktigt att förbättra matchningen mellan ungdomarnas utbildning och den kompetens som företagen efterfrågar, bland annat med skräddarsydda yrkesutbildningar. Även den som har försörjningsstöd ska få bästa möjliga stöd för att komma tillbaka i jobb. Socialt företagande, det vill säga företag med huvudmålet att anställa personer som har svårt att få jobb och som återinvesterar sin vinst för att kunna ta in fler, är här ett viktigt verktyg. Kommunen är Malmös största arbetsgivare och ska vara ett föredöme för andra. Som arbetsgivare har Malmö stad ett stort ansvar för att skapa jämställda och goda arbetsvillkor och löner. Medarbetarnas arbetsförhållanden avgör hur bra kvaliteten blir på kommunens verksamheter. Vi socialdemokrater vill att Malmö stad ska locka engagerade och kunniga medarbetare med tillsvidareanställning och heltid som norm, en attraktiv lönenivå, BUSSAR PASSERAR TRIANGELN. FOTO: MEZZO MEDIA bra arbetsmiljö, nära samverkan med facken och goda möjligheter till kompetensutveckling och avancemang. Vi vill dessutom ta krafttag för att få bort de ofrivilligt delade arbetspassen. Idag vittnar många yrkesgrupper i välfärden om att deras arbetstid har kidnappats av detaljregleringar och administration. Vår uppfattning är att välfärdens proffs ska få vara proffs. Styrningen måste utgå ifrån de välfärdsprofessionellas kompetens och yrkesetik. Det är viktigt att Malmö stad använder sina möjligheter att påverka företagen i de kontrakt som skrivs vid kommunala upphandlingar. Miljökraven ska vara lika hårda och den som arbetar åt Malmö stad ska ha lika bra villkor oavsett om tjänsten utförs av kommunen själv eller köps in från ett företag. Vi Socialdemokrater ska verka för att svenska kollektivavtal ska vara ett krav vid upphandling av tjänster i Malmö stad. Vi vill att Vita Jobb, som är ett arbetssätt för kollektivavtalsliknande villkor, mot svartarbete och social dumpning, ska användas i alla upphandlingar, även i de kommunala bolagen, till dess att vi kan kräva kollektivavtal. Upphandlingarna ska dessutom vara ett verktyg för att skapa jobb och praktikplatser åt arbetslösa ungdomar. 6 SOCIALDEMOKRATERNAS PROGRAM FÖR MALMÖ SOCIALDEMOKRATERNAS PROGRAM FÖR MALMÖ 7

5 Barnens bästa i främsta rummet För oss socialdemokrater är det självklart att barnens perspektiv hela tiden ska vara med när vi bygger staden, så att barnfamiljer tryggt kan välja att bo, arbeta och studera i Malmö. Malmös barn ska få den bästa tänkbara starten i livet. När ett barn riskerar att fara illa ska samhället agera snabbt, fånga upp barnet tidigt och sedan ge stöd genom hela uppväxten. Skola, medicinsk elevhälsa och socialtjänst ska arbeta nära tillsammans och barnet ska få komma till tals både i skolfrågor och vid vårdnadstvister. Arbetet mot mobbning ska ges högsta prioritet i skolorna. Alla kommunens verksamheter ska tillämpa FN:s barnkonvention. Målet når vi när alla barn klarar skolan, ser på andra människor med respekt och vilja till samarbete, och kan minnas sin uppväxt som trygg och glädjerik. Det är positivt att så många unga familjer väljer att flytta till Malmö eller väljer att bo kvar när de har blivit föräldrar. Det blir en stor utmaning att under mandatperioden öka tempot i utbyggnaden ännu mer för att möta de ökande behoven. Utbyggnaden av förskoleplatser ska ske med fortsatt fokus på hög pedagogisk kvalitet. Vi socialdemokrater är helt på det klara med att de höga kraven på kvalitet i förskolan kräver mer personal och mindre barngrupper. När ekonomin medger det ska Malmö stad dessutom ta avgörande steg mot rätten till 30-timmars förskola för alla. Barnen i Malmö ska ha rätt till skolor som kan hjälpa dem att fulla av framtidstro och kraft komma ut i samhället och på arbetsmarknaden. Malmös kommunala skolor ska ge varje elev bästa tänkbara förutsättningar att utvecklas och lära. Skolornas främsta resurs är personalen. Lärandet sker i klassrummet där läraren möter eleven. Malmös skolor ska vara attraktiva arbetsgivare och öka kvaliteten genom att locka de bästa lärarna och de bästa skolledarna. Skolorna måste använda bästa möjliga pedagogiska verktyg för att kunna stötta alla barn utifrån deras behov. Inte minst måste alla elever som har funktionshinder och klasserna de går i ges stöd utifrån sina behov. Skolans arbetssätt ska vila på vetenskaplig grund. Tidiga insatser är bäst ur både barnets och samhällets synvinkel. Viktigast är att bryta den utveckling som innebär att föräldrarnas bakgrund är avgörande för hur deras barn klarar skolan, och här spelar inte minst förskolan en viktig roll. Forskningen visar ANSIKTSMÅLNING. FOTO: MEZZO MEDIA att regelbunden fysisk aktivitet ger både bättre hälsa och bättre skolprestationer, därför är det viktigt att ge alla elever rikliga tillfällen till fysisk aktivitet. En stor utmaning blir att få alla nya skolor som behövs till de växande barnkullarna på plats. En lösning som vi vill pröva är att man bygger flexibla lokaler som kan växla mellan att vara förskolor, skolor och andra verksamheter, allt efter behovet. På sikt vill vi socialdemokrater minska de största elevgrupperna i grundskolan till cirka 20 elever och även fritidshemsgrupperna behöver minskas till cirka 30 elever per grupp. En socialdemokratisk regering är beredd att ta ett stort nationellt ansvar för att investera i skolan. 8 SOCIALDEMOKRATERNAS PROGRAM FÖR MALMÖ SOCIALDEMOKRATERNAS PROGRAM FÖR MALMÖ 9

6 Barnen främst. Far och son vid Swedbank stadion. FOTO: Ayanle Omar Ali. Förutom fler specialpedagoger, läxhjälp till alla elever och en ökad professionalisering av läraryrket vill man investera i mindre klasser - först för de yngre barnen från förskoleklass till årskurs tre. Vi vill att Malmö stad på samma sätt ska styra resurserna så att man möjliggör mindre elevgrupper i de lägre åldrarna. Dagens friskolesystem bygger på att det ska finnas ett överskott på skolor och att dessa ska konkurrera om eleverna. Det betyder att skolföretagens vinstmål har överordnats elevernas rätt till en bra skola. Så kan vi inte ha det. Skolsystemet måste vara på barnens sida. För att förhindra ekonomiskt slöseri och värna den pedagogiska kvaliteten måste staten ställa upp tydliga regler för friskolorna. Vi är kritiska mot friskolor som har politisk eller religiös grund, eller som drivs med vinst som huvudsakligt mål. Den som inte vill driva sin skola med målet barnens bästa måste kunna förklaras olämplig som skolhuvudman. Kommunerna ska kunna påverka friskoleetableringarna. Minskade klyftor En av politikens största utmaningar är att ge alla Malmöbor möjlighet att leva ett tryggt och hälsosamt liv. Malmökommissionen har under två år arbetat med att ta fram ett vetenskapligt underlag om hur skillnaderna i hälsa mellan olika grupper i befolkningen kan minska. Om man sammanfattar deras rekommendationer i ett enda ord så lyder det: jämlikhet. Genom att förbättra levnadsvillkoren i vardagen och ändra den ojämlika fördelningen av makt och resurser kan vi skapa bättre hälsa, och ge möjlighet för var och en att utvecklas och leva ett bra liv. Med kloka sociala investeringar vill vi minska klyftorna. Det handlar om att bryta det kortsiktiga tänkandet där välfärdens verksamheter måste bära sina egna kostnader på ett år, och istället se fördelarna i ett längre perspektiv. Välfärden ska präglas av omtanke och omsorgsfull planering. Skattefinansierad verksamhet ska alltid utföras under demokratisk kontroll. Tydliga kvalitetskrav ska ställas på både offentliga och privata utförare. Malmö stads välfärdsleverantörer ska ha rutiner som motverkar vinstplaceringar i skatteparadis och korruption. Det finns exempel på att privata företag inom välfärden tummar på kvaliteten för att kunna göra stora vinster. För oss är detta oacceptabelt. Socialdemokraterna i Malmö vill säkerställa att de gemensamma resurser som är avsedda för välfärden verkligen används till välfärd, och inte till vinster. En socialdemokratisk regering kommer att ge kommunen rätt att rikta upphandlingar inom välfärden till enbart kooperativa och ideella aktörer som inte drivs i vinstsyfte. 10 SOCIALDEMOKRATERNAS PROGRAM FÖR MALMÖ SOCIALDEMOKRATERNAS PROGRAM FÖR MALMÖ 11

7 En respektfull omsorg En viktig del av välfärden är omsorgen om alla äldre Malmöbor. Äldre ska kunna leva ett självständigt och aktivt liv. Alla ska mötas med respekt, ha inflytande och få sina behov tillgodosedda. Det ska finnas fler tillfällen att kombinera måltid och socialt umgänge, där ett alternativ kan vara att fler mötesplatser för äldre ska kunna erbjuda måltider i samvaro. Vi vill också att alla äldre ska erbjudas en frivillig översyn av bostaden i syfte att förebygga fallskador. Hemtjänstpersonalen ska vara möjliggörare och så långt det går anpassa insatserna efter den äldres önskemål. Vi socialdemokrater vill uppnå bättre kontinuitet i hemtjänsten genom att minska personalomsättningen och genom att kontaktpersonen utför en större del av hemtjänstinsatserna. Äldreomsorgen behöver utvecklas med nya bostadsformer, mer flexibla biståndsbedömningar, ny teknik, mötesplatser i alla stadsområden och fokus på en god omvårdnad, rehabilitering och socialt innehåll. Färdtjänsten ska vara trygg och punktlig. Plats på vårdboende eller gruppboende ska finnas för den som behöver det. Vi vill i god tid planera för det ökade behovet av särskilt boende för äldre som förväntas uppstå från Vi vill att vinstdrivande företag i framtiden inte ska driva äldreomsorg åt Malmö stad. Därför ska vi göra en tidsplan för hur upphandlad verksamhet kan återföras till Malmö stad. Personer med funktionsnedsättning har rätt att få stöd för att kunna leva som andra och delta aktivt i samhället. Vi tycker att det är viktigt att LSS-bostäder byggs in i befintliga bostadsområden och att de planeras in från början när nya områden växer fram i staden. Korttidsboende på Matildenborg i Limhamn. Bild: Love Flygren»Äldreomsorgen behöver utvecklas med nya bostadsformer, mer flexibla biståndsbedömningar, ny teknik, mötesplatser i alla stadsområden och fokus på en god omvårdnad, rehabilitering och socialt innehåll.» 12 SOCIALDEMOKRATERNAS PROGRAM FÖR MALMÖ SOCIALDEMOKRATERNAS PROGRAM FÖR MALMÖ 13

8 »För oss socialdemokrater är det viktigt att hälso- och sjukvården finansieras solidariskt via skatten, styrs demokratiskt, och att resurserna fördelas efter behov. Vi vill stoppa nedskärningarna, tillföra mer resurser till vården och anställa mer personal.» 14 SOCIALDEMOKRATERNAS PROGRAM FÖR MALMÖ SOCIALDEMOKRATERNAS PROGRAM FÖR MALMÖ 15

9 Krafttag för tryggheten Malmö ska upplevas som tryggt av alla invånare och besökare, oavsett ålder och bakgrund och oavsett var i staden man bor eller vistas. Kommunen har ett stort ansvar att minska utsattheten för brott och öka tryggheten. Den fysiska miljön ska vara utformad så att känslan av trygghet stärks, med upplysta cykel- och gångbanor och säkra parkeringsplatser. Ett välfungerande samarbete med föreningar och andra aktörer i det civila samhället ger också trygghetsskapande effekter. Vi vill att Malmö stad ska ta lärdom av satsningar som har gjorts, både i Sverige och internationellt, för att öka kvinnors trygghet i det offentliga rummet. Det är viktigt att tidigt upptäcka barn och unga med riskbeteende eller som befinner sig i riskmiljöer och att ha ett bra samarbete med polisen. Vi socialdemokrater vill därutöver sätta ökat fokus på det drogförebyggande arbetet och på att motarbeta trafficking. Kommunen behöver också göra mer för att skydda personer som utsätts för våld av närstående. Vi vill att alla kvinnor som söker stöd ska få adekvat hjälp. Vi vill se en riktig mobilisering från hela samhället mot den organiserade brottsligheten, där kommunen självklart ska göra sin del. Polisen måste få tillräckliga resurser och en modern vapenlagstiftning som är anpassad efter dagens verklighet för att få bort vapnen från gatorna. Där är det kommunens roll att driva på regeringen och påtala Malmöbornas rätt att känna sig trygga i sin stad. Insatser tillsammans med andra myndigheter för att komma åt den ekonomiska brottsligheten ska prioriteras. Skattefusk och ekobrott slår ut seriösa företag och stora summor går förlorade som skulle kunna användas i välfärden. Vård efter behov En välfungerande hälso- och sjukvård är en grundbult i välfärdssamhället. Region Skåne har ansvar för hälso- och sjukvården i Malmö. Under åren har regionen styrts av en Moderatledd femklöver som har gjort stora nedskärningar i sjukvården. Privata lösningar har gynnats medan man har gått illa åt den offentliga vården. Vår uppgift är att stå på Malmöbornas sida och ställa krav på en bättre sjukvård. För oss socialdemokrater är det viktigt att hälso- och sjukvården ska finansieras solidariskt via skatten, styras demokratiskt, och att resurserna ska fördelas efter behov. Vi vill stoppa nedskärningarna, tillföra mer resurser till vården och anställa mer personal. Den vardagsnära vården måste vara enkelt tillgänglig för Malmöborna, även på kvällar och helger. För att detta ska kunna förverkligas behövs det fler vårdcentraler. För barn och unga upp till 20 år ska all hälso- och sjukvård vara avgiftsfri, liksom glasögon. Sjukhuset måste moderniseras och byggas ut idag finns det för få vårdplatser åt Malmöborna. Vi tycker att det behövs en rejäl satsning på förlossningsvården och att båda föräldrarna måste kunna stanna över natten på Familje-BB. Inte minst därför behövs det ett patienthotell i Malmö. Den psykiatriska vården har kraftigt rustats ned. Det innebär att många människor som behöver hjälp och stöd från psykiatrin idag inte får det. Vi vill se ett kraftfullt förebyggande arbete för att tackla den växande psykiska ohälsan bland barn och unga. Det kräver både en grundlig resursförstärkning och en bättre samverkan mellan kommunen och regionen. Mer resurser och en bättre samverkan krävs också för en bra vård av multisjuka äldre. 16 SOCIALDEMOKRATERNAS PROGRAM FÖR MALMÖ SOCIALDEMOKRATERNAS PROGRAM FÖR MALMÖ 17

10 Malmö behöver fler bostäder. Bostadshusen på bilden ramar in en bekant miljö: Möllevångstorget. FOTO: Ayanle Omar Ali. Fler bostäder i den hållbara staden För oss socialdemokrater är bostaden en social rättighet och en viktig del av välfärden, precis som skolan och vården. Möjligheten att få en bostad är en förutsättning för en fungerande arbetsmarknad, för bättre ekonomisk tillväxt och för att människor ska kunna utbilda sig. Alla Malmöbor ska kunna hitta en bostad som passar deras plånbok och behov. Idag byggs det för lite och på tok för dyrt. Snittpriset för en nybyggd bostad i Sverige ligger mer än 70 procent högre än i EU, och mer än 30 procent över Danmark som är näst dyrast. Vi vill att kommunen ska stimulera till konkurrens mellan byggbolagen, bland annat genom att dela upp de områden som ska bebyggas på flera byggherrar. Malmös kommunala bostadsbolag MKB ska bygga minst 500 lägenheter varje år. För att få bukt med trångboddheten i vissa av Malmös stadsdelar behöver det byggas större lägenheter, som barnfamiljerna har råd med. Det är även viktigt att rikta delar av nyproduktionen till unga som behöver ta sig in på bostadsmarknaden. Det finns också ett behov av statliga subventioner. Socialdemokraterna har därför föreslagit stimulanser till byggandet av små hyreslägenheter för ungdomar och studentbostäder, samt ett avdragsgillt bosparande för unga, enligt norsk modell. Nya bostäder i gammal miljö. Dragörkajen i Limhamn. Foto: Mezzo Media Därutöver behövs det fler flyttkedjor, bland annat för att barnfamiljer ska kunna flytta in i en efterlängtad villa. Flyttkedjorna kommer igång om man ser till att det byggs bostäder för alla faser i livet. Vi vill att helt nya områden skapas genom förtätning, på bra lägen och med blandade upplåtelseformer. Andra ledord för stadsplaneringen är inflytande, möten och aktiviteter. Vi tycker att det är viktigt att Malmöborna får vara med och säga sin mening när staden planeras, eftersom de som använder de offentliga rummen har expertkunskaper som behövs i planprocessen. Vi vill koppla ihop det fysiska byggandet med en socialt hållbar stad. Inte minst är det viktigt att ta hänsyn till tillgängligheten 18 SOCIALDEMOKRATERNAS PROGRAM FÖR MALMÖ SOCIALDEMOKRATERNAS PROGRAM FÖR MALMÖ 19

11 vid nyproduktion av bostäder. All planering ska ske med jämställdhetsperspektiv och kvinnors upplevda otrygghet ska tas i beaktande. Det är också viktigt att man i planeringen tar stort hänsyn till barnen. Nya och gamla områden ska utformas med inbjudande utemiljöer. Idrottsytor och föreningslokaler ska planeras in från början. Fysiska barriärer mellan bostadsområdena ska byggas bort i möjligaste mån. Alla ska kunna känna sig välkomna och trygga i Malmös stadsrum. En attraktiv, levande stadskärna med väl fungerande offentliga ytor är Malmöbornas främsta mötesplats.»för oss socialdemokrater är bostaden en social rättighet och en viktig del av välfärden, precis som skolan och vården.» Vi vill att alla nya bostäder, stora som små och billiga som dyra, ska byggas med höga hållbarhetskrav. Men även många av de existerande bostadsområdena behöver bli mer hållbara. Miljonprogramsområdena måste till exempel renoveras på både in- och utsidan och energieffektiviseras. Men omställningen ska inte leda till chockhöjda hyror. För att få med de privata hyresvärdarna på ett bra sätt vill en socialdemokratisk regering ge stöd till seriösa fastighetsägare. Omställningen skapar tillfällen för jobb och praktik för unga arbetslösa. Den kan också ge tillfälle att införa boendedemokrati och självförvaltning i fler bostadsområden. De flesta hemlösa i Malmö behöver bara en bostad, inget annat. Därför är hemlösheten till stor del ingen socialtjänstfråga utan den handlar om bostadsbrist. En av de mest verksamma åtgärderna mot hemlöshet är att förebygga vräkning, inte minst av barnfamiljer. Och för oss är det oacceptabelt att barn ska behöva uppleva hemlöshet. Andra hemlösa har en social problematik med psykisk ohälsa och missbruksproblem. Vi vill att Malmö stad ska fortsätta att arbeta enligt Bostad först-modellen som grundas i att en egen bostad är en trygghet som den hemlöse behöver för att kunna ta itu med sina andra problem. För den som står långt ifrån eget boende behövs boenden och stödinsatser, som vi tar fram bland annat med hjälp av en social investeringsfond. SOLPANELER PÅ DEN SÅ KALLADE TEGELBORGEN I VÄSTRA HAMNEN, MALMÖ. FOTO: ANNA CORNANDER 20 SOCIALDEMOKRATERNAS PROGRAM FÖR MALMÖ SOCIALDEMOKRATERNAS PROGRAM FÖR MALMÖ 21

12 En grön framtid Vi socialdemokrater har höga ambitioner för Malmös miljöarbete och vi har nått resultat: Malmö har blivit världskänt som en föregångsstad. Samtidigt som miljövinster gjorts har vi hjälpt till att utveckla miljöteknikbranschen till en ny exportindustri som har skapat många nya jobb. Vi vill att Malmö ska vara miljöbäst även i framtiden. Nu är klimatfrågan den viktigaste. Insikten om att det behövs en omställning av hela samhället växer. För att Malmö ska kunna nå sina klimatmål till år 2030 vill vi satsa på hållbara energislag, minskad energiförbrukning och energieffektivisering. Energiomställningen ska inte bara ske genom att kommunen köper in miljövänlig el, utan vi vill bygga fler vindkraftverk och solcellssystem i Malmö. Förutom att miljöanpassa kommunens egna byggnader, verksamheter, upphandlingar och inköp vill vi också sporra näringslivet och Malmöborna att ta del i ett framtidsblickande miljöarbete. Alla ska kunna få kunskaper om hur man kan leva klimatsmart och hälsosamt, det ska inte vara förbehållet de resursstarka. Ett område där vi vill göra mer är farliga kemikalier. Inte minst är det viktigt att minska miljö- och hälsoriskerna där barnens vistas, som till exempel på förskolorna. Förtätningen av staden sker delvis på gammal industrimark, vilket aktualiserar behovet av marksanering. Principen är att de företag som förorenat, ska betala för saneringen. Men det uppstår problem när företagen för länge sedan lagts ned eller gått i konkurs. I en gammal industristad som Malmö är detta ett svårlöst problem som måste ges större uppmärksamhet även om lösningarna ser olika ut från gång till gång. Förtätningen får inte gå ut över stadens grönska. Tvärtom vill vi anlägga fler parker och plantera träd på gator och torg. Och vi tycker att kommunen ska vara öppen för nya tekniker som kan AUGUSTENBORG, GRÖNT OCH PRÄGLAT AV UPPMÄRKSAMMADE MILJÖSATSNINGAR. FOTO: MEZZO MEDIA göra Malmö grönare. Ett exempel är gröna tak som renar luften, motverkar översvämningar och har estetiska kvaliteter. Trafikfrågornas betydelse växer snabbt i Malmö. Vi vill att Malmöborna alltid ska kunna välja att gå, cykla eller åka kollektivt. På det sättet säkerställs också god tillgänglighet för dem som väljer att köra bil. Malmös kollektivtrafik måste klara av att växa också i framtiden. Ett planeringsarbete har pågått under en längre tid för att göra det möjligt att införa spårvagnar i Malmö. För att skapa en mer trafiksäker och tryggare stad vill vi ta tillvara både barns, kvinnors och mäns erfarenheter i trafikplaneringen. För att få en säkrare trafikmiljö, bättre luft och mindre buller i centrum vill vi att fler gator ska bli gågator. Stora miljövinster kan göras om godstransporterna effektiviseras och föras över till spårbunden trafik. Norra Hamnen ska bli ett nav i ett miljövänligt godstransportsystem. 22 SOCIALDEMOKRATERNAS PROGRAM FÖR MALMÖ SOCIALDEMOKRATERNAS PROGRAM FÖR MALMÖ 23

13 ett spännande kulturellt centrum, som är öppet för alla. Tillgången till kulturlivet skapar gemensamma referensramar som ger möjlighet till inlevelse med andra och har stor vikt för hur demokrati, tolerans och jämställdhet utvecklas. Därför har kulturen stor betydelse för en hållbar samhällsutveckling. Malmöfestivalen. Tävling i dopping, house och hiphop i alla stilar vid Fontänen i Raul Wallenbergs park. Foto: Johan Bäverman Ett rikt kulturliv Malmös kulturliv är spännande, varierat och väcker uppmärksamhet långt utanför stadens gränser. Variationen är grunden för ett rikt kulturliv och måste värnas och utvecklas. I en socialdemokratisk kulturpolitik är amatörkulturen och det professionella kulturlivet varandras förutsättningar. Malmö är en attraktiv stad. Ett öppet samhälle där mångfald uppmuntras ger staden en tilldragande puls. Kulturlivet och evenemangen spelar stor roll för människors vilja att slå sig ned och bo kvar i en stad. De bär dessutom besöksnäringen, som skapar många arbetstillfällen. Framför oss ligger utmaningen att utveckla en redan stark Malmöprofil, och att göra Malmö Live till Skillnaderna är fortfarande stora mellan dem som har bra möjlighet till ett rikt kulturliv och dem som inte har det. Socialdemokraterna driver en kulturpolitik för hela Malmö. Kulturen behöver bli mer tillgänglig och finnas i hela staden. Vi vill fortsätta Malmö stads satsningar på kultur för barn och unga och på gratis kultur för alla, men även rikta särskilda insatser till pensionärer, studenter, personer med funktionshinder och andra som inte självklart tar del av kulturlivet. Samarbete med ideella kulturföreningar är ett sätt att öka mångfalden av kulturformer och göra kulturen tillgänglig för fler. Vi vill också utveckla Malmö som centrum för barn- och ungdomsteatern. Kulturskolan fyller en viktig funktion i att ge barn och unga i Malmö möjlighet att själva utöva kultur. Därför vill Socialdemokraterna bygga ut Kulturskolan. Den bör även utvecklas genom att ha mer verksamhet ute i stadsområden och på grundskolorna, och det är viktigt att avgifterna hålls låga. Malmö är ett centrum för bland annat litteratur, film och teater. Vi vill hitta nya strukturer för att stötta stadens kulturskapare, inte minst det fria kulturlivet. Det kommer också att behövas en satsning på mer ändamålsenliga lokaler till Malmö konstmuseum, så att dess konstskatt kan bli tillgänglig för Malmöborna. 24 SOCIALDEMOKRATERNAS PROGRAM FÖR MALMÖ SOCIALDEMOKRATERNAS PROGRAM FÖR MALMÖ 25

14 En aktiv fritid Malmö är en av de städer i Sverige som ger mest ekonomiskt stöd per invånare till fritidsverksamheten. Det syns på utbudet och nöjdheten, inte minst bland stadens ungdomar. Det är viktigt att kunna erbjuda lockande verksamhet i bra lokaler och att hålla nere deltagaravgifterna så att alla som vill kan vara med. De fritidsaktiviteter som Malmö stad erbjuder eller stöttar ska vara tillgängliga och välkomnande för alla barn och ungdomar. Barn och unga med funktionsnedsättning har rätt att delta på samma villkor som andra. Det finns fritidsgårdar och/eller mötesplatser i alla Malmös stadsområden men i vissa områden behövs fler platser där unga kan mötas. Det gäller exempelvis områden där barn och unga har svårt att ta sig utanför det egna bostadsområdet på grund av restriktioner från föräldrar, känsla av otrygghet eller dålig ekonomi. Därför vill vi skapa nya fritidsgårdar och mötesplatser för ungdomar i utsatta bostadsområden. Detta ska ske i dialog med ungdomarna, intresseorganisationer och föreningar som finns i området och i närheten. Vi vill också att det ska finnas många mötesplatser med speciell profil som kan locka ungdomar från hela Malmö, till exempel HBTQ, endast för tjejer, konst, dataspel eller för unga vuxna. För oss är all idrott, från vardagsmotion till elitidrott, en kommunal angelägenhet. Inom idrotten missgynnas fortfarande tjejer jämfört med killar vad gäller resursfördelning, träningstider och uppmärksamhet i samband med prestationer. Det vill vi ändra på. Malmö ska ligga i framkant vad gäller idrottsanläggningar. Vi vill att Stadionområdet ska utvecklas till ett av Europas största idrottsområden, med bland annat en ny simarena. Vi vill också att det ska byggas fler konstgräsplaner runtom i staden. Tillgänglighetsanpassning är en självklarhet när nya idrottsanläggningar byggs men svårare när det gäller äldre lokaler. För att tillgodose behovet av idrottslokaler vill vi socialdemokrater stödja byggandet av en fullskalig sporthall för funktionsnedsatta. Socialdemokraterna ser föreningslivet som en viktig kugge i välfärdssamhället och en betydelsefull ZLATAN COURT. FOTO: MEZZO MEDIA samarbetspartner. Föreningarna har ett rikt utbud av olika aktiviteter och det ekonomiska stödet från kommunen är en viktig förutsättning för att förbättra deras möjligheter att bedriva sina verksamheter. Många föreningar efterfrågar bra lokaler. En av åtgärderna som Malmö stad erbjuder är nolltaxan, som innebär att föreningar får använda kommunens idrottsanläggningar gratis. Idag kommer nolltaxan mest idrotten till del. Vi vill utöka den genom att se till att kommunens skollokaler öppnas upp för föreningar med andra typer av verksamhet. Vi vill också att kommunen ska fortsätta att ge stöd till Folkets Hus, eftersom de tillhandahåller möteslokaler. 26 SOCIALDEMOKRATERNAS PROGRAM FÖR MALMÖ SOCIALDEMOKRATERNAS PROGRAM FÖR MALMÖ 27

15 Vi bygger malmö helt. När vi nu blickar in i framtiden ser vi skolor som ger alla Malmös barn luft under vingarna. Vi ser Malmö som en huvudstad för företag som vill prova nya idéer, som en levande kulturstad med stark social gemenskap och som ett grönt stadsområde längs kusten. Vi ser ett starkare Malmö. Ett mer jämlikt Malmö. Ett Malmö där allt fler människor väljer att bo och där Malmöbornas öppenhet, kompetens och stolthet är stadens främsta tillgångar. Vår ledstjärna är att Malmö växer sig starkt när alla Malmöbor växer. Nu söker vi socialdemokrater förtroende att fortsatt få styra Malmö. Granska oss gärna, ställ kritiska frågor och kom med idéer om framtiden. Rösta på Socialdemokraterna den 14 september. FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja!

Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja! Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja! u p p l a n d s v ä s b y Valfrihet om du själv får välja! KRISTDEMOKRATERNA UPPLANDS VÄSBY KOMMUNPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM 2014 Innehåll INLEDNING...

Läs mer

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA.

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. VALMANIFEST 2014 Till alla. ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. VALMANIFEST 2014 Sid. 10 En ambitiös jobbpolitik. För

Läs mer

riktlinjer Politiska Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer

riktlinjer Politiska Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 ISBN: 978-91-532-0652-1 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer Politiska riktlinjer socialdemokraterna.se Antagna av Jobbkongressen

Läs mer

Mål och budget 2015 2017

Mål och budget 2015 2017 Mål och budget 2015 2017 Omslagsbilden: Ruba Daklallah studerar på barn- och fritidsprogrammet på Torekällgymnasiet och praktiserar på en förskola i Södertälje. Innehållsförteckning Ett attraktivt och

Läs mer

Att ta ansvar för välfärden BUDGET 2011-2013

Att ta ansvar för välfärden BUDGET 2011-2013 Att ta ansvar för välfärden BUDGET 2011-2013 Socialdemokraterna i Region Skåne Innehållsförteckning Att ta ansvar för välfärden... 3 Del I REGIONAL UTVECKLING... 3 1 Regional utveckling... 3 1.1 Aktiva

Läs mer

MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA

MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA Handlingsprogram 2010-2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA... 3 JOBBEN FÖRST I KUNGSBACKA... 4 ATT BO I KUNGSBACKA... 5 FÖR- OCH GRUNDSKOLA... 7 GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNING...

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Innehåll Förutsättningar för välfärd.... 5

Läs mer

För en feministisk politik. Feministiskt initiativ 2013

För en feministisk politik. Feministiskt initiativ 2013 För en feministisk politik Feministiskt initiativ 2013 Antagen vid kongressen 5 7 april 2013 Innehållsförteckning För en feministisk politik 2011 En feministisk politik 3 A. Välfärd som verktyg 4 B. Ekonomi

Läs mer

Den demokratiska nationalismen

Den demokratiska nationalismen Sverigedemokraternas budgetförslag 2015 samt planer för 2016 och 2017 Den demokratiska nationalismen Den demokratiska nationalismen skall ligga till grund för vårt Karlskrona. Som socialkonservativa utgår

Läs mer

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018 Vi bygger Sverige Alliansens valmanifest 2014-2018 Vi bygger Sverige Alliansens valmanifest 2014-2018 Innehåll Partiledarnas förord: Alliansens löfte till väljarna 6 Utgångspunkter för Alliansens politik

Läs mer

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. 1 Rösta på oss! I år, 2014, är det val den 14 september. Då får alla svenska medborgare som har fyllt 18

Läs mer

Ett starkare Sverige

Ett starkare Sverige Ett starkare Sverige Gemensam budgetmotion för 2015 1. Sammanfattning Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna lägger gemensamt fram en budget för fler jobb, mer kunskap

Läs mer

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 mmunf av ko Beslutad -06-17 ge 2014 ullmäkti Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 Inledning... 2 Kapitel 1. Kommunfullmäktiges beslut... 4 Kapitel 2. Omvärldsanalys... 5 Kapitel 3. Styrning av verksamheten

Läs mer

Så blir Norrköping bättre för ungdomar!

Så blir Norrköping bättre för ungdomar! 2014-08-12 Så blir Norrköping bättre för ungdomar! - Förslag från Unga kommunutvecklare 2014 KS 2013/0967 EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Inledning... 3 Metod... 3 Vilka är vi?... 4

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Det hållbara Göteborg. Rapport till kommunstyrelsen i Göteborg från Rådet för integration och samhällsgemenskap

Det hållbara Göteborg. Rapport till kommunstyrelsen i Göteborg från Rådet för integration och samhällsgemenskap Det hållbara Göteborg Rapport till kommunstyrelsen i Göteborg från Rådet för integration och samhällsgemenskap GÖTEBORG 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UPPDRAG OCH GENOMFÖRANDE 4 Uppdraget 4 Rådets verksamhet

Läs mer

Arbete. Arbete för alla - Full sysselsättning

Arbete. Arbete för alla - Full sysselsättning Arbete. Arbete för alla - Full sysselsättning Arbete för alla är grunden för socialdemokratins generella välfärdsmodell. Full sysselsättning och arbete för alla är förutsättningen för ökad ekonomisk jämlikhet.

Läs mer

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Allas rätt till kunskap Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Bryt sorteringen bryt klasskillnaderna i skolan... 4 Kunskap är makt -

Läs mer

Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. Välfärd ger näring

Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. Välfärd ger näring Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013 2013 Välfärd ger näring Innehåll Förord... 4 Uppdrag och syfte... 4 Avgränsningar och förtydliganden... 4 Utredning... 5 Näringspolitik för välfärdstjänsterna...

Läs mer

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN och god Brukare och inflytan de närstående bemöts på och i planering och Ökad livskvalitet genom ett varierat och individuella insatser ett respektfullt sätt och utformning av med rätt stöd och insatser

Läs mer

reflektioner Om KOOPErATiOn KOOPErATÖrEr redaktörer HAnnAH OHm & PEr EKlunD

reflektioner Om KOOPErATiOn KOOPErATÖrEr redaktörer HAnnAH OHm & PEr EKlunD fördomar form framtid reflektioner Om KOOPErATiOn från unga POliTiKEr OcH KOOPErATÖrEr redaktörer HAnnAH OHm & PEr EKlunD TITELSIDA FÖRDOMAR, FORM OCH FRAMTID Reflektioner om kooperation från unga politiker

Läs mer

Ett Stockholm i världsklass. STADSLEDNINGSKONTORET Stadshuset, 105 35 Stockholm Telefon 08-508 29 000 www.stockholm.se VISION2O3O

Ett Stockholm i världsklass. STADSLEDNINGSKONTORET Stadshuset, 105 35 Stockholm Telefon 08-508 29 000 www.stockholm.se VISION2O3O Ett Stockholm i världsklass STADSLEDNINGSKONTORET Stadshuset, 105 35 Stockholm Telefon 08-508 29 000 www.stockholm.se VISION2O3O Utgångspunkter för visionen om Stockholm 2030 Stockholm är människornas

Läs mer

En välfärd fri från kommersiella intressen

En välfärd fri från kommersiella intressen En välfärd fri från kommersiella intressen Vänsterpartiet 2012 Innehåll Sammanfattning 3 Därför blir välfärden bättre om den avkommersialiseras 4 Välfärden ska fördelas efter behov, inte efter lönsamhet

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

Håll i och håll ut! Erfarenheter av jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting

Håll i och håll ut! Erfarenheter av jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting Håll i och håll ut! Erfarenheter av jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting Håll i och håll ut! Erfarenheter av jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting Upplysningar om innehållet:

Läs mer

Idrotten vill. Idrottsrörelsens idéprogram. omslagets framsida

Idrotten vill. Idrottsrörelsens idéprogram. omslagets framsida Idrotten vill Idrottsrörelsens idéprogram omslagets framsida Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill Idrottsrörelsens idéprogram ISBN 978-91-9781-300-6 Idrotten vill Förord Förord Vid Riksidrottsmötet

Läs mer

Strategisk plan 2016-2018

Strategisk plan 2016-2018 Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (48) Strategisk plan 2016-2018 Till landstingsfullmäktige 9-10 juni 2015 GÄLLER FÖR VERKSAMHET [Norrbottens läns landsting] GODKÄNT DATUM [Godkänt datum] DOKUMENT-ID

Läs mer

En offensiv budget för jobb och kunskap

En offensiv budget för jobb och kunskap En offensiv budget för jobb och kunskap Socialdemokraterna och Vänsterpartiets kompletteringsbudget för 2009 En offensiv budget för jobb och kunskap Sverige är på väg in i en lågkonjunktur och en jobbkris

Läs mer