Vi BYGGER MALMÖ HELT.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi BYGGER MALMÖ HELT."

Transkript

1 Vi BYGGER MALMÖ HELT. FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

2 Malmö är idag en ung, modern och global kunskapsstad. Våra stora investeringar i infrastruktur, miljö och högskola har gett fantastiska resultat. Malmös nutidshistoria visar att ingenting är omöjligt när det finns mod och handlingskraft. Men, vi är inte nöjda. Nu fokuserar vi på att stärka vår viktigaste tillgång, Malmöborna. Vi satsar på nya arbetstillfällen, på ökad kvalitet i förskola och skola och på fler bostäder som man har råd att bo i. Så vill vi bygga Malmö helt. 2 SOCIALDEMOKRATERNAS PROGRAM FÖR MALMÖ SOCIALDEMOKRATERNAS PROGRAM FÖR MALMÖ 3

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Fler jobb i ett växande Malmö 5 Barnens bästa i främsta rummet 8 Minskade klyftor 11 En respektfull omsorg 12 Krafttag för tryggheten 16 Vård efter behov 17 Fler bostäder i den hållbara staden 18 En grön framtid 22 Ett rikt kulturliv 24 En aktiv fritid 26 Station Triangeln. Citytunneln har förenklat arbetsresandet för många. FOTO: Ayanle Omar Ali. Fler jobb i ett växande Malmö Egen försörjning ger både frihet och trygghet. Arbetet är en väg in i samhällsgemenskapen. Med fler arbetstillfällen och fler Malmöbor i arbete får vi också råd med en välfärd att vara stolta över. Därför är jobben den viktigaste frågan för oss socialdemokrater. Vi går till val på att bryta arbetslösheten, särskilt ungdomsarbetslösheten, både i Sverige och i Malmö. Människor ska inte behöva konkurrera med varandra om ett begränsat antal jobb. Arbetstillfällena ska bli fler, så som de har blivit när Malmö har förändrats. Vi driver en politik som visar omsorg om företagen, små som stora. Vi värnar både om det näringsliv som finns, och om de nya branscher som växer fram. Läget i Öresundsregionen är Skånes och Malmös stora styrka. Det är bra arbetsmarknadspolitik att underlätta pendlingen. Vi vill fortsätta arbetet för en ny fast förbindelse en Öresundsmetro som knyter Köpenhamns city och centrala Malmö närmare varandra och ger snabb tillgång till arbetsmarknaden på bägge sidor av sundet. Fehmarn Bält-förbindelsen, som byggs för att minska restiden mellan de centrala delarna av Danmark och Tyskland, kommer att föra Malmö närmare övriga Europa och bära med sig nya möjligheter för både människor och företag. Men redan nu behövs Malmöringen, med tåg på Kontinentalbanan som möjliggör snabb, miljövänlig pendling och som kopplar ihop Malmös olika delar. Vi vill att Malmö ska vara Sveriges talanghuvudstad. Då måste kommunen satsa på det nya, innovativa näringslivet, men det räcker inte. Ingen annan svensk storstad har lyft sin utbildningsnivå så snabbt som Malmö, men massor av talang går fortfarande till spillo. För att fånga upp den behövs det fler framåtsträvande satsningar på utbildning och kompetensutveckling. För att jobben ska komma alla till del behövs olika typer av politiska insatser. SOCIALDEMOKRATERNAS PROGRAM FÖR MALMÖ 5

4 Alla ska kunna ha ett jobb, även den som behöver extra stöd när hon eller han står långt från arbetsmarknaden eller är funktionsnedsatt. Vi vill att Arbetsförmedlingens pengar ska användas klokare. Anställningar ska i möjligaste mån ersätta åtgärder. Insatserna ska möjliggöra bättre matchning gentemot den lokala och regionala arbetsmarknaden och inte minst ta vara på närheten till Köpenhamn. För att bryta ungdomsarbetslösheten garanterar en socialdemokratisk regering arbetslösa ungdomar utbildning, praktik eller jobb inom 90 dagar. Malmö stad ska också ta krafttag mot ungdomsarbetslösheten, med insatser inom de områden som kommunen styr över. Trots att de praktiska gymnasieutbildningarna i många fall leder till ett arbete har de svårt att locka unga. Staden ska tillsammans med näringslivet arbeta för att ge Malmös unga en positiv bild av yrkena. Kopplingen mellan skola och arbetsliv måste bli starkare och det behövs fler praktikplatser. Erbjudanden från de företag och föreningar som vill hjälpa till ska tas till vara. Strukturomvandlingen har lett till att nästan 9 av 10 Malmöföretag idag har färre än 10 anställda. Därför är det viktigt att förbättra matchningen mellan ungdomarnas utbildning och den kompetens som företagen efterfrågar, bland annat med skräddarsydda yrkesutbildningar. Även den som har försörjningsstöd ska få bästa möjliga stöd för att komma tillbaka i jobb. Socialt företagande, det vill säga företag med huvudmålet att anställa personer som har svårt att få jobb och som återinvesterar sin vinst för att kunna ta in fler, är här ett viktigt verktyg. Kommunen är Malmös största arbetsgivare och ska vara ett föredöme för andra. Som arbetsgivare har Malmö stad ett stort ansvar för att skapa jämställda och goda arbetsvillkor och löner. Medarbetarnas arbetsförhållanden avgör hur bra kvaliteten blir på kommunens verksamheter. Vi socialdemokrater vill att Malmö stad ska locka engagerade och kunniga medarbetare med tillsvidareanställning och heltid som norm, en attraktiv lönenivå, BUSSAR PASSERAR TRIANGELN. FOTO: MEZZO MEDIA bra arbetsmiljö, nära samverkan med facken och goda möjligheter till kompetensutveckling och avancemang. Vi vill dessutom ta krafttag för att få bort de ofrivilligt delade arbetspassen. Idag vittnar många yrkesgrupper i välfärden om att deras arbetstid har kidnappats av detaljregleringar och administration. Vår uppfattning är att välfärdens proffs ska få vara proffs. Styrningen måste utgå ifrån de välfärdsprofessionellas kompetens och yrkesetik. Det är viktigt att Malmö stad använder sina möjligheter att påverka företagen i de kontrakt som skrivs vid kommunala upphandlingar. Miljökraven ska vara lika hårda och den som arbetar åt Malmö stad ska ha lika bra villkor oavsett om tjänsten utförs av kommunen själv eller köps in från ett företag. Vi Socialdemokrater ska verka för att svenska kollektivavtal ska vara ett krav vid upphandling av tjänster i Malmö stad. Vi vill att Vita Jobb, som är ett arbetssätt för kollektivavtalsliknande villkor, mot svartarbete och social dumpning, ska användas i alla upphandlingar, även i de kommunala bolagen, till dess att vi kan kräva kollektivavtal. Upphandlingarna ska dessutom vara ett verktyg för att skapa jobb och praktikplatser åt arbetslösa ungdomar. 6 SOCIALDEMOKRATERNAS PROGRAM FÖR MALMÖ SOCIALDEMOKRATERNAS PROGRAM FÖR MALMÖ 7

5 Barnens bästa i främsta rummet För oss socialdemokrater är det självklart att barnens perspektiv hela tiden ska vara med när vi bygger staden, så att barnfamiljer tryggt kan välja att bo, arbeta och studera i Malmö. Malmös barn ska få den bästa tänkbara starten i livet. När ett barn riskerar att fara illa ska samhället agera snabbt, fånga upp barnet tidigt och sedan ge stöd genom hela uppväxten. Skola, medicinsk elevhälsa och socialtjänst ska arbeta nära tillsammans och barnet ska få komma till tals både i skolfrågor och vid vårdnadstvister. Arbetet mot mobbning ska ges högsta prioritet i skolorna. Alla kommunens verksamheter ska tillämpa FN:s barnkonvention. Målet når vi när alla barn klarar skolan, ser på andra människor med respekt och vilja till samarbete, och kan minnas sin uppväxt som trygg och glädjerik. Det är positivt att så många unga familjer väljer att flytta till Malmö eller väljer att bo kvar när de har blivit föräldrar. Det blir en stor utmaning att under mandatperioden öka tempot i utbyggnaden ännu mer för att möta de ökande behoven. Utbyggnaden av förskoleplatser ska ske med fortsatt fokus på hög pedagogisk kvalitet. Vi socialdemokrater är helt på det klara med att de höga kraven på kvalitet i förskolan kräver mer personal och mindre barngrupper. När ekonomin medger det ska Malmö stad dessutom ta avgörande steg mot rätten till 30-timmars förskola för alla. Barnen i Malmö ska ha rätt till skolor som kan hjälpa dem att fulla av framtidstro och kraft komma ut i samhället och på arbetsmarknaden. Malmös kommunala skolor ska ge varje elev bästa tänkbara förutsättningar att utvecklas och lära. Skolornas främsta resurs är personalen. Lärandet sker i klassrummet där läraren möter eleven. Malmös skolor ska vara attraktiva arbetsgivare och öka kvaliteten genom att locka de bästa lärarna och de bästa skolledarna. Skolorna måste använda bästa möjliga pedagogiska verktyg för att kunna stötta alla barn utifrån deras behov. Inte minst måste alla elever som har funktionshinder och klasserna de går i ges stöd utifrån sina behov. Skolans arbetssätt ska vila på vetenskaplig grund. Tidiga insatser är bäst ur både barnets och samhällets synvinkel. Viktigast är att bryta den utveckling som innebär att föräldrarnas bakgrund är avgörande för hur deras barn klarar skolan, och här spelar inte minst förskolan en viktig roll. Forskningen visar ANSIKTSMÅLNING. FOTO: MEZZO MEDIA att regelbunden fysisk aktivitet ger både bättre hälsa och bättre skolprestationer, därför är det viktigt att ge alla elever rikliga tillfällen till fysisk aktivitet. En stor utmaning blir att få alla nya skolor som behövs till de växande barnkullarna på plats. En lösning som vi vill pröva är att man bygger flexibla lokaler som kan växla mellan att vara förskolor, skolor och andra verksamheter, allt efter behovet. På sikt vill vi socialdemokrater minska de största elevgrupperna i grundskolan till cirka 20 elever och även fritidshemsgrupperna behöver minskas till cirka 30 elever per grupp. En socialdemokratisk regering är beredd att ta ett stort nationellt ansvar för att investera i skolan. 8 SOCIALDEMOKRATERNAS PROGRAM FÖR MALMÖ SOCIALDEMOKRATERNAS PROGRAM FÖR MALMÖ 9

6 Barnen främst. Far och son vid Swedbank stadion. FOTO: Ayanle Omar Ali. Förutom fler specialpedagoger, läxhjälp till alla elever och en ökad professionalisering av läraryrket vill man investera i mindre klasser - först för de yngre barnen från förskoleklass till årskurs tre. Vi vill att Malmö stad på samma sätt ska styra resurserna så att man möjliggör mindre elevgrupper i de lägre åldrarna. Dagens friskolesystem bygger på att det ska finnas ett överskott på skolor och att dessa ska konkurrera om eleverna. Det betyder att skolföretagens vinstmål har överordnats elevernas rätt till en bra skola. Så kan vi inte ha det. Skolsystemet måste vara på barnens sida. För att förhindra ekonomiskt slöseri och värna den pedagogiska kvaliteten måste staten ställa upp tydliga regler för friskolorna. Vi är kritiska mot friskolor som har politisk eller religiös grund, eller som drivs med vinst som huvudsakligt mål. Den som inte vill driva sin skola med målet barnens bästa måste kunna förklaras olämplig som skolhuvudman. Kommunerna ska kunna påverka friskoleetableringarna. Minskade klyftor En av politikens största utmaningar är att ge alla Malmöbor möjlighet att leva ett tryggt och hälsosamt liv. Malmökommissionen har under två år arbetat med att ta fram ett vetenskapligt underlag om hur skillnaderna i hälsa mellan olika grupper i befolkningen kan minska. Om man sammanfattar deras rekommendationer i ett enda ord så lyder det: jämlikhet. Genom att förbättra levnadsvillkoren i vardagen och ändra den ojämlika fördelningen av makt och resurser kan vi skapa bättre hälsa, och ge möjlighet för var och en att utvecklas och leva ett bra liv. Med kloka sociala investeringar vill vi minska klyftorna. Det handlar om att bryta det kortsiktiga tänkandet där välfärdens verksamheter måste bära sina egna kostnader på ett år, och istället se fördelarna i ett längre perspektiv. Välfärden ska präglas av omtanke och omsorgsfull planering. Skattefinansierad verksamhet ska alltid utföras under demokratisk kontroll. Tydliga kvalitetskrav ska ställas på både offentliga och privata utförare. Malmö stads välfärdsleverantörer ska ha rutiner som motverkar vinstplaceringar i skatteparadis och korruption. Det finns exempel på att privata företag inom välfärden tummar på kvaliteten för att kunna göra stora vinster. För oss är detta oacceptabelt. Socialdemokraterna i Malmö vill säkerställa att de gemensamma resurser som är avsedda för välfärden verkligen används till välfärd, och inte till vinster. En socialdemokratisk regering kommer att ge kommunen rätt att rikta upphandlingar inom välfärden till enbart kooperativa och ideella aktörer som inte drivs i vinstsyfte. 10 SOCIALDEMOKRATERNAS PROGRAM FÖR MALMÖ SOCIALDEMOKRATERNAS PROGRAM FÖR MALMÖ 11

7 En respektfull omsorg En viktig del av välfärden är omsorgen om alla äldre Malmöbor. Äldre ska kunna leva ett självständigt och aktivt liv. Alla ska mötas med respekt, ha inflytande och få sina behov tillgodosedda. Det ska finnas fler tillfällen att kombinera måltid och socialt umgänge, där ett alternativ kan vara att fler mötesplatser för äldre ska kunna erbjuda måltider i samvaro. Vi vill också att alla äldre ska erbjudas en frivillig översyn av bostaden i syfte att förebygga fallskador. Hemtjänstpersonalen ska vara möjliggörare och så långt det går anpassa insatserna efter den äldres önskemål. Vi socialdemokrater vill uppnå bättre kontinuitet i hemtjänsten genom att minska personalomsättningen och genom att kontaktpersonen utför en större del av hemtjänstinsatserna. Äldreomsorgen behöver utvecklas med nya bostadsformer, mer flexibla biståndsbedömningar, ny teknik, mötesplatser i alla stadsområden och fokus på en god omvårdnad, rehabilitering och socialt innehåll. Färdtjänsten ska vara trygg och punktlig. Plats på vårdboende eller gruppboende ska finnas för den som behöver det. Vi vill i god tid planera för det ökade behovet av särskilt boende för äldre som förväntas uppstå från Vi vill att vinstdrivande företag i framtiden inte ska driva äldreomsorg åt Malmö stad. Därför ska vi göra en tidsplan för hur upphandlad verksamhet kan återföras till Malmö stad. Personer med funktionsnedsättning har rätt att få stöd för att kunna leva som andra och delta aktivt i samhället. Vi tycker att det är viktigt att LSS-bostäder byggs in i befintliga bostadsområden och att de planeras in från början när nya områden växer fram i staden. Korttidsboende på Matildenborg i Limhamn. Bild: Love Flygren»Äldreomsorgen behöver utvecklas med nya bostadsformer, mer flexibla biståndsbedömningar, ny teknik, mötesplatser i alla stadsområden och fokus på en god omvårdnad, rehabilitering och socialt innehåll.» 12 SOCIALDEMOKRATERNAS PROGRAM FÖR MALMÖ SOCIALDEMOKRATERNAS PROGRAM FÖR MALMÖ 13

8 »För oss socialdemokrater är det viktigt att hälso- och sjukvården finansieras solidariskt via skatten, styrs demokratiskt, och att resurserna fördelas efter behov. Vi vill stoppa nedskärningarna, tillföra mer resurser till vården och anställa mer personal.» 14 SOCIALDEMOKRATERNAS PROGRAM FÖR MALMÖ SOCIALDEMOKRATERNAS PROGRAM FÖR MALMÖ 15

9 Krafttag för tryggheten Malmö ska upplevas som tryggt av alla invånare och besökare, oavsett ålder och bakgrund och oavsett var i staden man bor eller vistas. Kommunen har ett stort ansvar att minska utsattheten för brott och öka tryggheten. Den fysiska miljön ska vara utformad så att känslan av trygghet stärks, med upplysta cykel- och gångbanor och säkra parkeringsplatser. Ett välfungerande samarbete med föreningar och andra aktörer i det civila samhället ger också trygghetsskapande effekter. Vi vill att Malmö stad ska ta lärdom av satsningar som har gjorts, både i Sverige och internationellt, för att öka kvinnors trygghet i det offentliga rummet. Det är viktigt att tidigt upptäcka barn och unga med riskbeteende eller som befinner sig i riskmiljöer och att ha ett bra samarbete med polisen. Vi socialdemokrater vill därutöver sätta ökat fokus på det drogförebyggande arbetet och på att motarbeta trafficking. Kommunen behöver också göra mer för att skydda personer som utsätts för våld av närstående. Vi vill att alla kvinnor som söker stöd ska få adekvat hjälp. Vi vill se en riktig mobilisering från hela samhället mot den organiserade brottsligheten, där kommunen självklart ska göra sin del. Polisen måste få tillräckliga resurser och en modern vapenlagstiftning som är anpassad efter dagens verklighet för att få bort vapnen från gatorna. Där är det kommunens roll att driva på regeringen och påtala Malmöbornas rätt att känna sig trygga i sin stad. Insatser tillsammans med andra myndigheter för att komma åt den ekonomiska brottsligheten ska prioriteras. Skattefusk och ekobrott slår ut seriösa företag och stora summor går förlorade som skulle kunna användas i välfärden. Vård efter behov En välfungerande hälso- och sjukvård är en grundbult i välfärdssamhället. Region Skåne har ansvar för hälso- och sjukvården i Malmö. Under åren har regionen styrts av en Moderatledd femklöver som har gjort stora nedskärningar i sjukvården. Privata lösningar har gynnats medan man har gått illa åt den offentliga vården. Vår uppgift är att stå på Malmöbornas sida och ställa krav på en bättre sjukvård. För oss socialdemokrater är det viktigt att hälso- och sjukvården ska finansieras solidariskt via skatten, styras demokratiskt, och att resurserna ska fördelas efter behov. Vi vill stoppa nedskärningarna, tillföra mer resurser till vården och anställa mer personal. Den vardagsnära vården måste vara enkelt tillgänglig för Malmöborna, även på kvällar och helger. För att detta ska kunna förverkligas behövs det fler vårdcentraler. För barn och unga upp till 20 år ska all hälso- och sjukvård vara avgiftsfri, liksom glasögon. Sjukhuset måste moderniseras och byggas ut idag finns det för få vårdplatser åt Malmöborna. Vi tycker att det behövs en rejäl satsning på förlossningsvården och att båda föräldrarna måste kunna stanna över natten på Familje-BB. Inte minst därför behövs det ett patienthotell i Malmö. Den psykiatriska vården har kraftigt rustats ned. Det innebär att många människor som behöver hjälp och stöd från psykiatrin idag inte får det. Vi vill se ett kraftfullt förebyggande arbete för att tackla den växande psykiska ohälsan bland barn och unga. Det kräver både en grundlig resursförstärkning och en bättre samverkan mellan kommunen och regionen. Mer resurser och en bättre samverkan krävs också för en bra vård av multisjuka äldre. 16 SOCIALDEMOKRATERNAS PROGRAM FÖR MALMÖ SOCIALDEMOKRATERNAS PROGRAM FÖR MALMÖ 17

10 Malmö behöver fler bostäder. Bostadshusen på bilden ramar in en bekant miljö: Möllevångstorget. FOTO: Ayanle Omar Ali. Fler bostäder i den hållbara staden För oss socialdemokrater är bostaden en social rättighet och en viktig del av välfärden, precis som skolan och vården. Möjligheten att få en bostad är en förutsättning för en fungerande arbetsmarknad, för bättre ekonomisk tillväxt och för att människor ska kunna utbilda sig. Alla Malmöbor ska kunna hitta en bostad som passar deras plånbok och behov. Idag byggs det för lite och på tok för dyrt. Snittpriset för en nybyggd bostad i Sverige ligger mer än 70 procent högre än i EU, och mer än 30 procent över Danmark som är näst dyrast. Vi vill att kommunen ska stimulera till konkurrens mellan byggbolagen, bland annat genom att dela upp de områden som ska bebyggas på flera byggherrar. Malmös kommunala bostadsbolag MKB ska bygga minst 500 lägenheter varje år. För att få bukt med trångboddheten i vissa av Malmös stadsdelar behöver det byggas större lägenheter, som barnfamiljerna har råd med. Det är även viktigt att rikta delar av nyproduktionen till unga som behöver ta sig in på bostadsmarknaden. Det finns också ett behov av statliga subventioner. Socialdemokraterna har därför föreslagit stimulanser till byggandet av små hyreslägenheter för ungdomar och studentbostäder, samt ett avdragsgillt bosparande för unga, enligt norsk modell. Nya bostäder i gammal miljö. Dragörkajen i Limhamn. Foto: Mezzo Media Därutöver behövs det fler flyttkedjor, bland annat för att barnfamiljer ska kunna flytta in i en efterlängtad villa. Flyttkedjorna kommer igång om man ser till att det byggs bostäder för alla faser i livet. Vi vill att helt nya områden skapas genom förtätning, på bra lägen och med blandade upplåtelseformer. Andra ledord för stadsplaneringen är inflytande, möten och aktiviteter. Vi tycker att det är viktigt att Malmöborna får vara med och säga sin mening när staden planeras, eftersom de som använder de offentliga rummen har expertkunskaper som behövs i planprocessen. Vi vill koppla ihop det fysiska byggandet med en socialt hållbar stad. Inte minst är det viktigt att ta hänsyn till tillgängligheten 18 SOCIALDEMOKRATERNAS PROGRAM FÖR MALMÖ SOCIALDEMOKRATERNAS PROGRAM FÖR MALMÖ 19

11 vid nyproduktion av bostäder. All planering ska ske med jämställdhetsperspektiv och kvinnors upplevda otrygghet ska tas i beaktande. Det är också viktigt att man i planeringen tar stort hänsyn till barnen. Nya och gamla områden ska utformas med inbjudande utemiljöer. Idrottsytor och föreningslokaler ska planeras in från början. Fysiska barriärer mellan bostadsområdena ska byggas bort i möjligaste mån. Alla ska kunna känna sig välkomna och trygga i Malmös stadsrum. En attraktiv, levande stadskärna med väl fungerande offentliga ytor är Malmöbornas främsta mötesplats.»för oss socialdemokrater är bostaden en social rättighet och en viktig del av välfärden, precis som skolan och vården.» Vi vill att alla nya bostäder, stora som små och billiga som dyra, ska byggas med höga hållbarhetskrav. Men även många av de existerande bostadsområdena behöver bli mer hållbara. Miljonprogramsområdena måste till exempel renoveras på både in- och utsidan och energieffektiviseras. Men omställningen ska inte leda till chockhöjda hyror. För att få med de privata hyresvärdarna på ett bra sätt vill en socialdemokratisk regering ge stöd till seriösa fastighetsägare. Omställningen skapar tillfällen för jobb och praktik för unga arbetslösa. Den kan också ge tillfälle att införa boendedemokrati och självförvaltning i fler bostadsområden. De flesta hemlösa i Malmö behöver bara en bostad, inget annat. Därför är hemlösheten till stor del ingen socialtjänstfråga utan den handlar om bostadsbrist. En av de mest verksamma åtgärderna mot hemlöshet är att förebygga vräkning, inte minst av barnfamiljer. Och för oss är det oacceptabelt att barn ska behöva uppleva hemlöshet. Andra hemlösa har en social problematik med psykisk ohälsa och missbruksproblem. Vi vill att Malmö stad ska fortsätta att arbeta enligt Bostad först-modellen som grundas i att en egen bostad är en trygghet som den hemlöse behöver för att kunna ta itu med sina andra problem. För den som står långt ifrån eget boende behövs boenden och stödinsatser, som vi tar fram bland annat med hjälp av en social investeringsfond. SOLPANELER PÅ DEN SÅ KALLADE TEGELBORGEN I VÄSTRA HAMNEN, MALMÖ. FOTO: ANNA CORNANDER 20 SOCIALDEMOKRATERNAS PROGRAM FÖR MALMÖ SOCIALDEMOKRATERNAS PROGRAM FÖR MALMÖ 21

12 En grön framtid Vi socialdemokrater har höga ambitioner för Malmös miljöarbete och vi har nått resultat: Malmö har blivit världskänt som en föregångsstad. Samtidigt som miljövinster gjorts har vi hjälpt till att utveckla miljöteknikbranschen till en ny exportindustri som har skapat många nya jobb. Vi vill att Malmö ska vara miljöbäst även i framtiden. Nu är klimatfrågan den viktigaste. Insikten om att det behövs en omställning av hela samhället växer. För att Malmö ska kunna nå sina klimatmål till år 2030 vill vi satsa på hållbara energislag, minskad energiförbrukning och energieffektivisering. Energiomställningen ska inte bara ske genom att kommunen köper in miljövänlig el, utan vi vill bygga fler vindkraftverk och solcellssystem i Malmö. Förutom att miljöanpassa kommunens egna byggnader, verksamheter, upphandlingar och inköp vill vi också sporra näringslivet och Malmöborna att ta del i ett framtidsblickande miljöarbete. Alla ska kunna få kunskaper om hur man kan leva klimatsmart och hälsosamt, det ska inte vara förbehållet de resursstarka. Ett område där vi vill göra mer är farliga kemikalier. Inte minst är det viktigt att minska miljö- och hälsoriskerna där barnens vistas, som till exempel på förskolorna. Förtätningen av staden sker delvis på gammal industrimark, vilket aktualiserar behovet av marksanering. Principen är att de företag som förorenat, ska betala för saneringen. Men det uppstår problem när företagen för länge sedan lagts ned eller gått i konkurs. I en gammal industristad som Malmö är detta ett svårlöst problem som måste ges större uppmärksamhet även om lösningarna ser olika ut från gång till gång. Förtätningen får inte gå ut över stadens grönska. Tvärtom vill vi anlägga fler parker och plantera träd på gator och torg. Och vi tycker att kommunen ska vara öppen för nya tekniker som kan AUGUSTENBORG, GRÖNT OCH PRÄGLAT AV UPPMÄRKSAMMADE MILJÖSATSNINGAR. FOTO: MEZZO MEDIA göra Malmö grönare. Ett exempel är gröna tak som renar luften, motverkar översvämningar och har estetiska kvaliteter. Trafikfrågornas betydelse växer snabbt i Malmö. Vi vill att Malmöborna alltid ska kunna välja att gå, cykla eller åka kollektivt. På det sättet säkerställs också god tillgänglighet för dem som väljer att köra bil. Malmös kollektivtrafik måste klara av att växa också i framtiden. Ett planeringsarbete har pågått under en längre tid för att göra det möjligt att införa spårvagnar i Malmö. För att skapa en mer trafiksäker och tryggare stad vill vi ta tillvara både barns, kvinnors och mäns erfarenheter i trafikplaneringen. För att få en säkrare trafikmiljö, bättre luft och mindre buller i centrum vill vi att fler gator ska bli gågator. Stora miljövinster kan göras om godstransporterna effektiviseras och föras över till spårbunden trafik. Norra Hamnen ska bli ett nav i ett miljövänligt godstransportsystem. 22 SOCIALDEMOKRATERNAS PROGRAM FÖR MALMÖ SOCIALDEMOKRATERNAS PROGRAM FÖR MALMÖ 23

13 ett spännande kulturellt centrum, som är öppet för alla. Tillgången till kulturlivet skapar gemensamma referensramar som ger möjlighet till inlevelse med andra och har stor vikt för hur demokrati, tolerans och jämställdhet utvecklas. Därför har kulturen stor betydelse för en hållbar samhällsutveckling. Malmöfestivalen. Tävling i dopping, house och hiphop i alla stilar vid Fontänen i Raul Wallenbergs park. Foto: Johan Bäverman Ett rikt kulturliv Malmös kulturliv är spännande, varierat och väcker uppmärksamhet långt utanför stadens gränser. Variationen är grunden för ett rikt kulturliv och måste värnas och utvecklas. I en socialdemokratisk kulturpolitik är amatörkulturen och det professionella kulturlivet varandras förutsättningar. Malmö är en attraktiv stad. Ett öppet samhälle där mångfald uppmuntras ger staden en tilldragande puls. Kulturlivet och evenemangen spelar stor roll för människors vilja att slå sig ned och bo kvar i en stad. De bär dessutom besöksnäringen, som skapar många arbetstillfällen. Framför oss ligger utmaningen att utveckla en redan stark Malmöprofil, och att göra Malmö Live till Skillnaderna är fortfarande stora mellan dem som har bra möjlighet till ett rikt kulturliv och dem som inte har det. Socialdemokraterna driver en kulturpolitik för hela Malmö. Kulturen behöver bli mer tillgänglig och finnas i hela staden. Vi vill fortsätta Malmö stads satsningar på kultur för barn och unga och på gratis kultur för alla, men även rikta särskilda insatser till pensionärer, studenter, personer med funktionshinder och andra som inte självklart tar del av kulturlivet. Samarbete med ideella kulturföreningar är ett sätt att öka mångfalden av kulturformer och göra kulturen tillgänglig för fler. Vi vill också utveckla Malmö som centrum för barn- och ungdomsteatern. Kulturskolan fyller en viktig funktion i att ge barn och unga i Malmö möjlighet att själva utöva kultur. Därför vill Socialdemokraterna bygga ut Kulturskolan. Den bör även utvecklas genom att ha mer verksamhet ute i stadsområden och på grundskolorna, och det är viktigt att avgifterna hålls låga. Malmö är ett centrum för bland annat litteratur, film och teater. Vi vill hitta nya strukturer för att stötta stadens kulturskapare, inte minst det fria kulturlivet. Det kommer också att behövas en satsning på mer ändamålsenliga lokaler till Malmö konstmuseum, så att dess konstskatt kan bli tillgänglig för Malmöborna. 24 SOCIALDEMOKRATERNAS PROGRAM FÖR MALMÖ SOCIALDEMOKRATERNAS PROGRAM FÖR MALMÖ 25

14 En aktiv fritid Malmö är en av de städer i Sverige som ger mest ekonomiskt stöd per invånare till fritidsverksamheten. Det syns på utbudet och nöjdheten, inte minst bland stadens ungdomar. Det är viktigt att kunna erbjuda lockande verksamhet i bra lokaler och att hålla nere deltagaravgifterna så att alla som vill kan vara med. De fritidsaktiviteter som Malmö stad erbjuder eller stöttar ska vara tillgängliga och välkomnande för alla barn och ungdomar. Barn och unga med funktionsnedsättning har rätt att delta på samma villkor som andra. Det finns fritidsgårdar och/eller mötesplatser i alla Malmös stadsområden men i vissa områden behövs fler platser där unga kan mötas. Det gäller exempelvis områden där barn och unga har svårt att ta sig utanför det egna bostadsområdet på grund av restriktioner från föräldrar, känsla av otrygghet eller dålig ekonomi. Därför vill vi skapa nya fritidsgårdar och mötesplatser för ungdomar i utsatta bostadsområden. Detta ska ske i dialog med ungdomarna, intresseorganisationer och föreningar som finns i området och i närheten. Vi vill också att det ska finnas många mötesplatser med speciell profil som kan locka ungdomar från hela Malmö, till exempel HBTQ, endast för tjejer, konst, dataspel eller för unga vuxna. För oss är all idrott, från vardagsmotion till elitidrott, en kommunal angelägenhet. Inom idrotten missgynnas fortfarande tjejer jämfört med killar vad gäller resursfördelning, träningstider och uppmärksamhet i samband med prestationer. Det vill vi ändra på. Malmö ska ligga i framkant vad gäller idrottsanläggningar. Vi vill att Stadionområdet ska utvecklas till ett av Europas största idrottsområden, med bland annat en ny simarena. Vi vill också att det ska byggas fler konstgräsplaner runtom i staden. Tillgänglighetsanpassning är en självklarhet när nya idrottsanläggningar byggs men svårare när det gäller äldre lokaler. För att tillgodose behovet av idrottslokaler vill vi socialdemokrater stödja byggandet av en fullskalig sporthall för funktionsnedsatta. Socialdemokraterna ser föreningslivet som en viktig kugge i välfärdssamhället och en betydelsefull ZLATAN COURT. FOTO: MEZZO MEDIA samarbetspartner. Föreningarna har ett rikt utbud av olika aktiviteter och det ekonomiska stödet från kommunen är en viktig förutsättning för att förbättra deras möjligheter att bedriva sina verksamheter. Många föreningar efterfrågar bra lokaler. En av åtgärderna som Malmö stad erbjuder är nolltaxan, som innebär att föreningar får använda kommunens idrottsanläggningar gratis. Idag kommer nolltaxan mest idrotten till del. Vi vill utöka den genom att se till att kommunens skollokaler öppnas upp för föreningar med andra typer av verksamhet. Vi vill också att kommunen ska fortsätta att ge stöd till Folkets Hus, eftersom de tillhandahåller möteslokaler. 26 SOCIALDEMOKRATERNAS PROGRAM FÖR MALMÖ SOCIALDEMOKRATERNAS PROGRAM FÖR MALMÖ 27

15 Vi bygger malmö helt. När vi nu blickar in i framtiden ser vi skolor som ger alla Malmös barn luft under vingarna. Vi ser Malmö som en huvudstad för företag som vill prova nya idéer, som en levande kulturstad med stark social gemenskap och som ett grönt stadsområde längs kusten. Vi ser ett starkare Malmö. Ett mer jämlikt Malmö. Ett Malmö där allt fler människor väljer att bo och där Malmöbornas öppenhet, kompetens och stolthet är stadens främsta tillgångar. Vår ledstjärna är att Malmö växer sig starkt när alla Malmöbor växer. Nu söker vi socialdemokrater förtroende att fortsatt få styra Malmö. Granska oss gärna, ställ kritiska frågor och kom med idéer om framtiden. Rösta på Socialdemokraterna den 14 september. FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland På rätt väg - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland 19 steg mot ett bättre Gotland Dessa 19 steg är socialdemokratiska tankar och idéer om hur vi tillsammans här på Gotland kan skapa

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ ALLA BEHÖVS I MALMÖ Socialdemokraterna i Malmö vill arbeta för att:» Grundskolan och förskolan ska fungera så att ingen förälder ska behöva välja bort förskolan eller skolan i sin närhet av kvalitetsskäl.»

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Framtidskontraktet. Sverige skall ha lägst arbetslöshet i EU 2020

Framtidskontraktet. Sverige skall ha lägst arbetslöshet i EU 2020 Framtidskontraktet Sverige skall ha lägst arbetslöshet i EU 2020 Sverige är ett bra land och Lysekil är en bra kommun. Det är aldrig fel att ha höga ambitioner. Felet ligger i förankringen i den verklighet

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet!

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! lättläst Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! Om Miljöpartiet får vara med och bestämma i majoriteten i kommun fullmäktige kan vi skapa ett bättre Stockholm. Miljöpartiet vill ha fler bostäder och renare

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Socialdemokraterna i Klippans kommun

Socialdemokraterna i Klippans kommun Socialdemokraterna i Klippans kommun Handlingsprogram 2015-2018 Vår vision för kommunen Den socialdemokratiska ideologin och politiken syftar till att skapa ett samhälle där alla människor oavsett bakgrund

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

ETT BÄTTRE TROSA. FÖR ALLA. Valprogram i kortversion 2014-2018. Fotograf: Erik Jacobsson FRAMTIDSPARTIET I TROSA

ETT BÄTTRE TROSA. FÖR ALLA. Valprogram i kortversion 2014-2018. Fotograf: Erik Jacobsson FRAMTIDSPARTIET I TROSA ETT BÄTTRE TROSA. FÖR ALLA. Valprogram i kortversion 2014-2018 Fotograf: Erik Jacobsson FRAMTIDSPARTIET I TROSA I Trosa kommun är det lätt att trivas. Fantastisk natur och läget i Mälardalen ger resurser

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. Läs om våra idéer för Sverige, ditt landsting och din kommun.

ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. Läs om våra idéer för Sverige, ditt landsting och din kommun. ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. Läs om våra idéer för Sverige, ditt landsting och din kommun. Till dig som väljer väg för Sverige. Sverige är ett land att vara stolt över. Jag vet det. Min uppväxt, min trygghet

Läs mer

MÖJLIGHETERNAS FALUN BYGGER VI TILLSAMMANS. Så här vill vi göra vår kommun ännu bättre. Jonny Gahnshag Roza Güclü Hedin Ingalill Persson

MÖJLIGHETERNAS FALUN BYGGER VI TILLSAMMANS. Så här vill vi göra vår kommun ännu bättre. Jonny Gahnshag Roza Güclü Hedin Ingalill Persson MÖJLIGHETERNAS FALUN BYGGER VI TILLSAMMANS Så här vill vi göra vår kommun ännu bättre. Jonny Gahnshag Roza Güclü Hedin Ingalill Persson FRAMTIDSPARTIET I FALUN KLIMAT FÖR UTVECKLING Jonas Lennerthson Anna

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Jobben först i möjligheternas Skåne

Jobben först i möjligheternas Skåne J O B B P R O G R A M F Ö R S K Å N E Jobben först i möjligheternas Skåne Socialdemokraterna i Region Skåne www.socialdemokratena.se/skane Vi socialdemokrater sätter jobben först. Jobb skapas genom att

Läs mer

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden.

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi drömmer om kulturella upplevelser, sköna stunder i skog och mark, och fascinerande möten med människor med olika bakgrund och

Läs mer

Följ med oss på resan till framtidens kommun

Följ med oss på resan till framtidens kommun Följ med oss på resan till framtidens kommun Handlingsprogram för Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun vill ha ditt förtroende att fortsätta ta ansvar för utveckling

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA. framtidspartiet i landskrona

VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA. framtidspartiet i landskrona VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA framtidspartiet i landskrona LANDSKRONA KAN BÄTTRE! VI VILL MER. Foto: Jens Ohlsson Mitt i Öresundsregionen, lika nära landsbygden som storstäderna och

Läs mer

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium Innehåll 1 Inledning 4 2 Framtidsbilder för klimat och miljö 5 3 Framtidsbilder för infrastruktur och boende 6 4 Framtidsbilder för näringsliv och turism

Läs mer

Styrelsens förslag till Valprogram. Växjö kan bättre!

Styrelsens förslag till Valprogram. Växjö kan bättre! Styrelsens förslag till Valprogram Växjö kan bättre! Vi tycker att Växjö är en bra kommun att leva i. Många vill bo och verka här och det välkomnar vi. Men mycket i Växjö går åt fel håll. Klyftorna mellan

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Nämndsmål 2016

Tjänsteskrivelse. Nämndsmål 2016 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2015-11-05 Vår referens Daniel Blennow Controller Daniel.Blennow@malmo.se Tjänsteskrivelse 2016 SOFN-2015-525 Sammanfattning Med utgångspunkt i kommunfullmäktiges

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12 Pressmeddelande 2013-06-12 Ny start för Malmö! Idag presenterar Moderaterna i Malmö sin budget för verksamhetsåret 2014. Moderaterna föreslår skarpa satsningar för att förbättra skolan, arbetsmarknaden

Läs mer

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen 2 (7) Innehållsförteckning Fler jobb och jämlik

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

Malmöcenterns valmanifest ETT HÅLLBART MALMÖ. För Jobben, miljön och skolan. MalmocenterN.

Malmöcenterns valmanifest ETT HÅLLBART MALMÖ. För Jobben, miljön och skolan. MalmocenterN. Malmöcenterns valmanifest ETT HÅLLBART MALMÖ För Jobben, miljön och skolan MalmocenterN www.malmocentern.se ETT grönt maktskifte För ett hållbart malmö Malmö ska vara en hållbar stad. Därför måste politiken

Läs mer

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag 2015-2018 Uppsala är en bra stad att bo och leva i, men: Stora grupper i förskola och skola Segregation Bostadsbrist Arbetslöshet hög konkurrens om

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Fyra år av rödgrönt samarbete

Fyra år av rödgrönt samarbete Fyra år av rödgrönt samarbete En rapport om rödgrön politik i Malmö 2007-2010 Arbete och tillväxt Ett av våra viktigaste mål under mandatperioden har varit att öka antalet arbetstillfällen i Malmö och

Läs mer

STIFTELSEN STORA SKÖNDAL. Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal. nya möten på historisk mark

STIFTELSEN STORA SKÖNDAL. Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal. nya möten på historisk mark Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal nya möten på historisk mark 1 STIFTELSEN STOR A SKÖNDAL VISION FÖR STADSBYGGANDE I STOR A SKÖNDAL GULLMARSPLAN GLOBEN Ett nytt område med nya möjligheter Innehåll

Läs mer

2 (6) Måste det vara så?

2 (6) Måste det vara så? 2 (6) Vi vill att Karlskrona ska vara den kommun där vi kan förverkliga våra drömmar, en kommun där man känner att man har möjligheter. Vi vill att barnen och ungdomarna ska få en bra start i livet och

Läs mer

EN BÄTTRE PLATS. FÖR ALLA.

EN BÄTTRE PLATS. FÖR ALLA. EN BÄTTRE PLATS. FÖR ALLA. Framtidskontrakt för Södertälje FRAMTIDSPARTIET I SÖDERTÄLJE FRAMTIDSKONTRAKT FÖR SÖDERTÄLJE Ingen ska lämna årskurs tre utan att kunna skriva, räkna och läsa. 20 miljoner om

Läs mer

MER ÄN BARA GRUNDTRYGGHET.

MER ÄN BARA GRUNDTRYGGHET. VI ÄLSKAR VÄLFÄRD MER ÄN BARA GRUNDTRYGGHET. Välfärden ska erbjuda mer än bara grundtrygghet. Den ska omfatta alla oavsett inkomst och finansieras solidariskt. Välfärden ska hålla en hög kvalitet och styras

Läs mer

10 löften och ett handslag! - En ny Socialdemokratisk arbetsgivarepolitik i Östergötland!

10 löften och ett handslag! - En ny Socialdemokratisk arbetsgivarepolitik i Östergötland! Östergötland 2009-11-16 10 löften och ett handslag! - En ny Socialdemokratisk arbetsgivarepolitik i Östergötland! Socialdemokraterna i Östergötland har presenterat ett program som ska genomföras efter

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning Inriktningsdokument 2014-05-26 Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning KS 2014/0236 Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2014. Inriktningen gäller för hela den kommunala

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

Socialdemokraterna. förbättrar och utvecklar Ulricehamns kommun 2007 2010

Socialdemokraterna. förbättrar och utvecklar Ulricehamns kommun 2007 2010 Socialdemokraterna 123 förslag som förbättrar och utvecklar Ulricehamns kommun 2007 2010 Vår kommun behöver nya tag, ett nytt ledarskap och en handlingskraftig ledning, som sätter kommunens intressen före

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE.

EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE. EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE. EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDEN Vi som lever i Sverige och Blekinge blir friskare och lever allt längre. Det är en positiv utveckling och ett resultat av vårt välstånd

Läs mer

!! En av landets bästa skolkommuner

!! En av landets bästa skolkommuner VALPLATTFORM 2014-2018 En av landets bästa skolkommuner En bra skola som ger våra barn de bästa möjligheterna att vidareutvecklas i livet är en av kommunens viktigaste uppgifter. Därför ska Vallentuna

Läs mer

Möjligheternas Katrineholm skapar vi tillsammans Vår politik för jobb, välfärd och utveckling

Möjligheternas Katrineholm skapar vi tillsammans Vår politik för jobb, välfärd och utveckling Möjligheternas Katrineholm skapar vi tillsammans Vår politik för jobb, välfärd och utveckling 2011 2014 Socialdemokraterna i Katrineholm Göran Dahlström, kommunstyrelsens ordförande Katrineholm i jobb

Läs mer

ETT BÄTTRE STRÄNGNÄS FÖR ALLA. Valprogram för Strängnäs kommun 2014-2018. FRAMTIDSPARTIET I STRÄNGNÄS KOMMUN

ETT BÄTTRE STRÄNGNÄS FÖR ALLA. Valprogram för Strängnäs kommun 2014-2018. FRAMTIDSPARTIET I STRÄNGNÄS KOMMUN ETT BÄTTRE STRÄNGNÄS FÖR ALLA. Valprogram för Strängnäs kommun 2014-2018. FRAMTIDSPARTIET I STRÄNGNÄS KOMMUN ETT BÄTTRE STRÄNGNÄS. Vi vill att Strängnäs ska bli en bättre kommun för alla. Oavsett bakgrund

Läs mer

Möjligheternas Karlstad. jobb istället för ökade klyftor

Möjligheternas Karlstad. jobb istället för ökade klyftor Möjligheternas Karlstad jobb istället för ökade klyftor Karlstad ska vara möjligheternas kommun Det ska vara lockande att flytta hit och attraktivt att bo här. Fler som bor, arbetar och driver företag

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

Klart att det spelar roll!

Klart att det spelar roll! roll! Klart att det spelar Vi kräver en politik för fler jobb I ett litet land som Sverige är den ekonomiska och sociala utvecklingen beroende av en framgångsrik exportindustri. I den globala konkurrensen

Läs mer

Kvartetten. Bra för Norrköping

Kvartetten. Bra för Norrköping Kvartetten Bra för Norrköping Överenskommelse för mandatperioden 2015-2018 Överenskommelse för mandatperioden 2015-2018 För mandatperioden 2015-2018 har ocialdemokraterna, Folkpartiet, Centerpartiet och

Läs mer

Vi planerar för framtidens kollektivtrafik i Malmö

Vi planerar för framtidens kollektivtrafik i Malmö Vi planerar för framtidens kollektivtrafik i Malmö Fakta Malmö 290 000 invånare (2008) Ökande befolkning för 22 året i rad 174 nationaliteter 47 % är under 35 år 28 000 arbetstillfällen 55 000 arbetspendlar

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Vision 2030 Burlövs kommun

Vision 2030 Burlövs kommun Vision 2030 Burlövs kommun Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur. Målorden för Burlövs kommun är: Trygg & nära, Grön & skön, Liv & rörelse Alla som bor och vistas i Burlövs

Läs mer

Det är det här vi vill

Det är det här vi vill Det är det här vi vill 9 Tankar om hur vi vill göra Vaggeryds kommun ännu bättre Socialdemokratiska kandidater till valet 2010 Socialdemokraterna i Vaggeryds kommun s-info.se/vaggeryd Politik är att vilja.

Läs mer

Västerviks kommun är fantastiskt, men kan med din hjälp bli mycket bättre. Rösta på Socialdemokraterna den 14 september.

Västerviks kommun är fantastiskt, men kan med din hjälp bli mycket bättre. Rösta på Socialdemokraterna den 14 september. Västerviks kommun är fantastiskt, men kan med din hjälp bli mycket bättre. Rösta på Socialdemokraterna den 14 september. FRAMTIDSPARTIET I VÄSTERVIKS KOMMUN FRAMTIDSP A R TIET I VÄSTERVIKS KOMMUN EN BÄTTRE

Läs mer

STRategi. Program. plan policy

STRategi. Program. plan policy STRategi Program plan policy riktlinjer regler HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 UTVECKLING & FÖRNYELSE inledning Höganäs kommun har idag ordning och reda i finanserna, alla investeringar betalas kontant samtidigt

Läs mer

MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN

MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN VISION I Karlskrona ska idrotts- och fritidsverksamheten vara ett naturligt inslag i det dagliga livet. Med ett rikt, varierat och synligt fritidsutbud gör vi vår kommun

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

ETT ÄNNU BÄTTRE MUNKEDAL FÖR ALLA.

ETT ÄNNU BÄTTRE MUNKEDAL FÖR ALLA. ETT ÄNNU BÄTTRE MUNKEDAL FÖR ALLA. Vår politik-valprogram för Socialdemokraterna i Munkedal FRAMTIDSPARTIET I MUNKEDAL VÅR POLITIK. Socialdemokratisk politik bygger på gemensamt ansvar och solidaritet.

Läs mer

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS TORSÅS KAN BÄTTRE. Det spelar roll vem som styr och leder kommunen. Här kan du läsa om några av de politiska prioriteringar

Läs mer

www.stockholmsvanstern.se

www.stockholmsvanstern.se www.stockholmsvanstern.se Det går att bygga ett Stockholm för alla. Ett Stockholm där det inte är tjockleken på plånboken som bestämmer vilken del av staden du kan bo i. Där innerstaden inte domineras

Läs mer

Åtgärder för en enklare byggprocess

Åtgärder för en enklare byggprocess Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:2413 av Markus Wiechel (SD) Åtgärder för en enklare byggprocess Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att

Läs mer

Malmös väg mot en hållbar framtid

Malmös väg mot en hållbar framtid Malmös väg mot en hållbar framtid En unik kommission för social hållbarhet Ojämlikhet i hälsa i Malmö p.g.a. sociala bestämningsfaktorer och samhällsstrukturer Ur direktiven till Malmökommissionen: Innovativa

Läs mer

Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030

Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030 Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030 1 Framtidsvision Framtidsvisionen är den styrande politikens idé om hur samhället i Nynäshamns kommun har utvecklats fram till 2030. Med visionen vill de styrande partierna

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Alla behövs i ett växande Stenungsund!

Alla behövs i ett växande Stenungsund! Alla behövs i ett växande Stenungsund! Stenungsund - en ort för alla Stenungsund ska vara attraktivt för alla som bor här, våra besökare och för näringslivet. Kommunens verksamheter ska ge bästa möjliga

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014 Vi tar ansvar En ekonomi i balans är förutsättningen för att driva en politik för Eslöv. Vi tar ansvar för att den kommunala organisationen ständigt utvecklas,

Läs mer

MÅ BÄST I JÄMTLANDS LÄN

MÅ BÄST I JÄMTLANDS LÄN MÅ BÄST I JÄMTLANDS LÄN SJUKVÅRDSPROGRAM 2014-2018 ETT BÄTTRE JÄMTLANDS LÄN. FÖR ALLA. 1 2 Vision Tillväxt och utveckling i regionen ger ökade skatteintäkter och möjliggör fortsatt utveckling av vården

Läs mer

FÖR ALLAS BÄSTA I hela Västra Götaland.

FÖR ALLAS BÄSTA I hela Västra Götaland. FÖR ALLAS BÄSTA I hela Västra Götaland. FRAMTIDSPARTIET I NORRA ÄLVSBORG Gert-Inge Andersson och Lena Hult FÖR ALLAS BÄSTA Vi tror på att alla ska kunna leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro.

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

FRAMTIDSKONTRAKTET KUNGÄLV 2020 15 skäl att rösta på Socialdemokraterna

FRAMTIDSKONTRAKTET KUNGÄLV 2020 15 skäl att rösta på Socialdemokraterna FRAMTIDSKONTRAKTET KUNGÄLV 2020 15 skäl att rösta på Socialdemokraterna Kontakta oss: - Maria Steen 0725-303683 Miguel Odhner 0703-520101 Besök vår hemsida: http://www.socialdemokraterna.se/kungalv Kungälv

Läs mer

Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014. Vardag med möjlighet till gemenskap och innehåll!

Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014. Vardag med möjlighet till gemenskap och innehåll! Ett gott liv i Malmö Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014 Allas rätt till välfärd, delaktighet och engagemang i samhällsbygget är grunden för den socialdemokratiska politiken. Det handlar

Läs mer

Forshaga en framtidskommun! Valprogram Tillsammans bygger vi framtiden!

Forshaga en framtidskommun! Valprogram Tillsammans bygger vi framtiden! Forshaga en framtidskommun! Valprogram 2010-2014 Tillsammans bygger vi framtiden! Låt barnen ta plats! De flesta barn växer upp i familjer där det finns resurser och sociala nätverk. Familjer är olika

Läs mer

VALPLATTFORM 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I HÄRNÖSAND

VALPLATTFORM 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I HÄRNÖSAND VALPLATTFORM 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I HÄRNÖSAND En solidarisk, hållbar och livaktig kommun Socialdemokraterna vill att Härnösand ska vara unikt. Vi vill att Härnösand ska ha lägsta arbetslösheten i regionen

Läs mer

ETT BÄTTRE GNESTA. FÖR ALLA.

ETT BÄTTRE GNESTA. FÖR ALLA. ETT BÄTTRE GNESTA. FÖR ALLA. VALPROGRAM FÖR JOBB, SKOLA OCH VÄLFÄRD GNESTA 2015-2018. Socialdemokraterna FRAMTIDSPARTIET I GNESTA Stefan Löfven Johan Rocklind ETT BÄTTRE GNESTA. FÖR ALLA. Sverige är ett

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26 Tänk stort! I Söderhamn tänker vi större och alla bidrar. Vi är en öppen och attraktiv skärgårdsstad

Läs mer

Socialdemokraterna i Härnösand. Valprogram 2010-2014

Socialdemokraterna i Härnösand. Valprogram 2010-2014 Socialdemokraterna i Härnösand Valprogram 2010-2014 Möjligheternas Härnösand Vi socialdemokrater i Härnösand vill skapa framtidstro. Vi ska arbeta med att göra Härnösand till en kommun med långsiktig,

Läs mer

En närodlad politik för ett hållbart Karlskrona

En närodlad politik för ett hållbart Karlskrona En närodlad politik för ett hållbart Karlskrona Valprogram Karlskrona 2014 Jobbskapande Fyra av fem nya jobb skapas i småföretagen. Jobb och företagande är grunden för att vi ska få resurser till en grön

Läs mer

Dnr: 2014/687-BaUN-019. Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott

Dnr: 2014/687-BaUN-019. Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: haidi.baversten@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2014-03-28 Dnr: 2014/687-BaUN-019 Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott Information- Lokal överenskommelse

Läs mer

Alkohol & droger. Vad är din bild av läget i Linköping?

Alkohol & droger. Vad är din bild av läget i Linköping? Vad är din bild av läget i Linköping? Alkohol & droger Även om man själv inte kommit i kontakt med droger eller alkohol, har de flesta någon anhörig, en kompis eller känner någon annan som har det. Vi

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Nya Moderaterna i Norrköping. Hela Norrköping ska fungera

Nya Moderaterna i Norrköping. Hela Norrköping ska fungera Nya Moderaterna i Norrköping Hela Norrköping ska fungera 2017-2020 Tillsammans kan vi göra mer Moderaterna i Norrköping vill se till hela kommunen och skapa framtidstro för att vi ska vara en fortsatt

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-27 Mer trygghet för Sveriges äldre Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens

Läs mer

VÅRT FRAMTIDSKONTRAKT FÖR HUDDINGE

VÅRT FRAMTIDSKONTRAKT FÖR HUDDINGE VÅRT FRAMTIDSKONTRAKT FÖR HUDDINGE I valet den 14 september väljer vi väg för Huddinge. Våra prioriteringar är tydliga: Jobben först ingen ung utan jobb Mindre klasser och fler lärare Ordning, reda och

Läs mer

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det.

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det. Idag handlar mycket om val. Den 15 maj är det omval till Regionfullmäktige. Alla vi som bor i Västra Götaland ska återigen gå till vallokalen och lägga vår röst. Idag med alla val är det lätt att bli trött,

Läs mer

Socialdemokraterna BOLLNÄS

Socialdemokraterna BOLLNÄS Socialdemokraterna BOLLNÄS Kommunalt handlingsprogram 2006 2010 Socialdemokraternas ledstjärnor är frihet, jämlikhet och solidaritet. Vårt program beskriver hur vi vill skapa ett tryggare och mer rättvist

Läs mer

Fysisk samhällsplanering för ett hållbart samhälle. Malmö den 24/5 2013. Jon Resmark

Fysisk samhällsplanering för ett hållbart samhälle. Malmö den 24/5 2013. Jon Resmark Fysisk samhällsplanering för ett hållbart samhälle Malmö den 24/5 2013. Jon Resmark Hur ser det hållbara samhället ut år 2025 om vi ska nå de nationella målen till år 2050? Omvärldsanalyser Dialog med

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Nytt program för upphandling och inköp. Stefan Nordin stadsledningskontoret

Nytt program för upphandling och inköp. Stefan Nordin stadsledningskontoret Nytt program för upphandling och inköp Stefan Nordin stadsledningskontoret The Capital of Scandinavia Nytt program för upphandling och inköp Program ersätter policy i enlighet med staden intention att

Läs mer

Framtidskontraktet. Ny version av område/avsnitt: En bra välfärd gör att människor växer och jobben blir fler. Version nr 2

Framtidskontraktet. Ny version av område/avsnitt: En bra välfärd gör att människor växer och jobben blir fler. Version nr 2 Framtidskontraktet Ny version av område/avsnitt: En bra välfärd gör att människor växer och jobben blir fler Version nr 2 Uppdaterad den 4 april klockan.54 En bra välfärd gör att människor växer och jobben

Läs mer

Intressepolitiskt program

Intressepolitiskt program Intressepolitiskt program HSO Stockholms stad Inledning Om HSO Stockholms stad HSO Stockholms stad är ett samarbetsorgan för anslutna funktionshinderorganisationers lokalföreningar eller länsföreningar

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Kultur- och fritidspolitiskt program Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Innehåll 1. Inledning 3 2. Varför ett kultur- och fritidspolitiskt program 4 3. Möten som utvecklar

Läs mer