1991 rd - RP 51 PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1991 rd - RP 51 PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL"

Transkript

1 1991 rd - RP 51 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av vägtrafiklagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att vägtrafiklagen ändras så att parkeringstillstånd för handikappade även beviljas för transport av synskadade. Samtidigt föreslås det att utländska parkeringstillstånd för handikappade även skall gälla i Finland. Dessutom föreslås vissa smärre ändringar, avsedda att tillgodose de handikappades parkeringsbehov. Användning av s.k. parkeringsljus skall enligt förslaget tillåtas i tätorter främst för person- och paketbilar. Benämningen på de ljus nu kallas parkeringsljus ändras till framljus. I propositionen finns också bestämmelser om väjningsplikt för förare som kommer från en snöskoterled till en annan väg. Skyldigheten att uppsätta avstängnings- och varningsanordningar samt trafikljus vid järnväg överförs från väghållaren till den som underhåller järnvägen. Avsikten är att lagen skall träda i kraft så snart som möjligt efter att den har antagits av riksdagen. MOTIVERING l. Nuläget och de föreslagna ändringarna 1.1. Parkeringstillstånd för handikappade I 48 5 mom. vägtrafiklagen (267/81) och i 53 (182/82 och 1261/90) vägtrafikförordningen stadgas om parkeringstillstånd för handikappade. Dessutom har inrikesministeriet meddelat föreskrifter om förfarandet vid beviljande av parkeringstillstånd. Tillståndet beviljas av den lokala polisen och ges i allmänhet för fem år. Tillståndet skrivs på en av inrikesministeriet fastställd blankett. Riksdagens trafikutskott uttalade i sitt betänkande 1/89 om regeringens proposition nr 14/1989 rd.: "Utskottet har också diskuterat behovet att utvidga kretsen av handikappade med rätt att av polisen få tillstånd till parkering på en avgiftsbelagd parkeringsplats utan betalning och på områden där parkering är förbjuden. Utskottet anser det vara angeläget att man undersöker möjligheterna att ge flera dylik rätt till parkering." Det finns ingen noggrann statistik över antalet parkeringstillstånd i Finland. I Helsingfors, där tillstånden kan antas ha den största betydelsen, finns det drygt tusen tillstånd. Dessutom parkeras det i Helsingfors mycket med andra polisinrättningars eller länsmansdistrikts tillstånd. Tillståndens antal har inte givit upphov till problem i Helsingfors. Avsikten är att på samma sätt som nu i vägtrafikförordningen noggrant definiera beskaffenheten och svårighetsgraden hos sådana handikapp som berättigar till parkeringstillstånd. På så sätt ökar antalet tillstånd inte heller i framtiden så mycket att det förorsakar betydande olägenhet för övriga trafikanter eller så att det försämrar kommunernas möjligheter att planera parkeringen. Eftersom den gällande lagen begränsar handikappet till rörelsehämmade, kan parkeringstillstånd inte beviljas för transport av synska G

2 rd - RP 51 dade. Med beaktande av de synskadades orienteringssvårigheter och deras relativt låga antal föreslås det i propositionen att antalet personer som kan erhålla tillstånd utvidgas till att gälla alla gravt handikappade. Enligt europeiska transportministerkonferensens (CEMT) rekommendation från år 1977 bör en överskridning av tidsbegränsningen vid parkering tillåtas för dem som har parkeringstillstånd för handikappade. Tillståndet bör gälla även i andra länder än det land det har utfärdats. Den internationella handikappsymbolen bör då användas. Utländska parkeringstillstånd duger för närvarande inte i Finland. Den som innehar ett utländskt parkeringstillstånd erhåller enligt 53 2 mom. vägtrafikförordningen ett finländskt parkeringstillstånd genom att uppvisa sitt utländska tillstånd. Med tanke på en normal turistresa är förfarandet besvärligt. Det föreslås att stadgandet ändras i enlighet med CEMT:s rekommendation. Enligt 48 5 mom. vägtrafiklagen ger ett tillstånd som beviljats en handikappad rätt att parkera på ett område där parkering förbjudits med vägmärke. Om tidsbegränsningen angetts med en tilläggsskylt i samband med en skylt som anger parkeringsförbud är det enligt de nuvarande stadgandena klart att denna tidsbegränsning kan överskridas med parkeringstillstånd för handikappade. Däremot har oklarheter uppstått då tidsbegränsningen anges i samband med märket "parkeringsplats". Det har ansetts att tidsbegränsningen inte får överskridas eftersom det i detta fall är fråga om parkering på ett område där parkering tillåtits med vägmärke. En dylik skillnad i trafikreglerna är inte ändamålsenlig. Det föreslås därför i 28 b att det i bägge fallen skall vara tillåtet att överskrida tidsbegränsningen. Invalidtaxibilar och vanliga, särskilt för handikappade speciellt utrustade taxibilar är ofta tvungna att parkera på platser, avsedda för betald parkering, för att avhämta eller lämna av en kund. Enligt 27 2 mom. vägtrafiklagen skall avgift erläggas även för ett kort stannande. Å andra sidan erhålls vid sådan betalning dock inget kvitto för bokföringen. Det föreslås att dessa fordon i dessa fall befrias från avgift. För följdriktighetens skull borde bestämmelsen om placeringen av tillståndet överföras från förordningen till lagens 28 b på samma sätt som fallet är i fråga om placeringen av parkeringsskivan i 28 a. Från förordningen överförs även stadgandet om skyldigheten att flytta fordonet på polisens uppmaning till en av polisen angiven plats, då parkeringen medför uppenbar olägenhet. Enligt 33 vägtrafiklagen får andra fordon än moped och cykel parkeras på gårdsgata endast på markerad parkeringsplats. Eftersom detta i vissa fall förorsakat stora svårigheter för handikappade att använda egen bil, föreslås det att innehavare av parkeringstillstånd för handikappad ges rätt att parkera även annanstans, förutsatt att detta inte medför oskälig olägenhet för användningen av gårdsgatan. På motsvarande sätt föreslås en ändring av den punkt enligt vilken körning till gårdsgata endast är tillåten för parkering på markerad parkeringsplats så, att körning blir tillåten även för parkering annanstans Parkeringsljus och framljus Enligt 37 l mom. vägtrafiklagen skall på fordon som stannats eller parkerats på oupplyst väg i mörker, skymning eller vid annars nedsatt sikt parkerings- eller halvljusen eller, om sådana inte finns, andra för fordonet föreskrivna ljus vara tända. Enligt artikel 32 punkt 4 i den i Wien ingångna konventionen om vägtrafik (FördrS 30/86) får på motordrivna fordon som är stannade eller parkerade på en väg och som inte är längre än 6 meter och inte bredare än 2 meter användas även ett s.k. parkeringsljus. Parkeringsljuset är tillåtet då inget annat fordon är kopplat till fordonet. Europeiska gemenskapens direktiv nr 76/756/EEC och ECE:s reglemente nr 48 med motsvarande innehåll förutsätter att parkeringsljus (parking lam p) tillåts i nämnda fordon. Enligt direktivet och reglementet kan parkeringsljuset installeras även genom en koppling, genom vilken framljusen och bakljusen på någondera sidan av fordonet tänds. I propositionen föreslås att 37 ändras så att till paragrafen fogas ett 2 mom., genom vilket parkeringsljus tillåts även i Finland. Genomförandet av förslaget är ändamålsenligt för ett förenhetligande av stadgandena angående ljus med dem som gäller inom Europeiska gemenskapen. Dessutom spar det en viss mängd energi och minskar på slitaget på lamporna. Det ljus som närmast skall utvisa bredden på bilens framdel har i finländsk författningstext

3 1991 rd - RP 51 3 fått benämningen "seisontavalo". I svenskspråkig lagtext används hos oss benämningen "parkeringsljus". I i Wien konventionen om vägtrafik heter det på engelska "front position (side)light". Det sistnämnda uttrycket används allmänt även på annat håll i Europa, t.ex. i Sverige används termen "främre positionslykta". Särskilt vår svenskspråkiga term kommer att vara vilseledande sedan det ovan nämnda parkeringsljuset har tagits i bruk. Ä ven på grund av internationell praxis är det skäl att ändra benämningen på parkeringsljuset så att det kommer att vara av samma typ som i det övriga Europa. Därför föreslås det att termen "seisontavalo", på svenska "parkeringsljus" i 36 och 37 vägtrafiklagen ersätts med termen "etuvalo", på svenska "framljus". Termen framljus används redan i trafikministeriets beslut om verkställighet av fordonsförordningen (150/83). I detta beslut används termen framljus om ljus som motsvarar nuvarande parkeringsljus på släpvagnar och släpanordningar Övriga ändringsförslag Den nya terrängtrafiklagen (670/91) träder i kraft den l juli Efter att lagen trätt i kraft kommer antalet snöskoterleder troligen att stiga. De allvarligaste olyckorna med snöskotrar har inträffat då snöskotrarna plötsligt har kommit in på körbanan. Det är ofta svårt för en förare som kör längs en annan väg att observera en snöskoterled som bara används på vintern och trots det bildar en jämställd korsning med en annan väg, om den inte anses vara en "mindre väg" i enlighet med 14 3 mom. vägtrafiklagen. För klarhetens och trafiksäkerhetens skull föreslås att den som kommer från en snöskoterled till annan väg alltid skall ha väjningsplikt. Enligt 51 4 mom. vägtrafiklagen uppsätts vägmärke som anger plankorsning med j~.rnväg av den som underhåller järnvägen. Ovriga anordningar för styrning av trafiken i plankorsningar uppsätts enligt samma paragraf av väghållaren. I praktiken har den som underhåller järnvägen i samarbete med väghållaren skött uppsättaodet av ljus samt avstängningsoch varningsanordningar. Eftersom dessa har en åtminstone lika stor betydelse för trafiksäkerheten på järnvägarna som vägmärken som anger plankorsning, är det oändamålsenligt att väghållaren är skyldig att uppsätta säkerhetsanordningarna. Det föreslås att stadgandet ändras så att det bättre motsvarar gällande praxis. 2. Ärendets beredning För att korrigera bristerna angående parkeringstillstånd för handikappade och för att uppfylla av riksdagens trafikutskotts ovan nämnda uttalande uppgjorde trafikministeriet hösten 1989 som tjänsteuppdrag ett förslag till ändring av stadgandena angående parkeringstillstånd för handikappade. Utlåtanden om förslaget begärdes från inrikesministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, bilregistercentralen, medicinalstyrelsen, Trafikskyddet, Invalidförbundet, De Synskadades Centralförbund, Suomen taxiliitto, Finlands stadsförbund och Suomen Kunnallisliitto. I utlåtandena förordades genomförandet av det nu föreslagna lagförslaget med små ändringar, vilka beaktats i denna proposition. Hösten 1990 begärdes utlåtanden om ett införande av parkeringsljus från bl.a. bilregistercentralen och Trafikskyddet samt från organisationer inom bilbranschen. Utlåtandena var positiva. statsjärnvägarna har i ett brev som sänts till trafikministeriet föreslagit ändringen av stadgandet om uppsättande av trafikljus i plankorsning med järnväg. 3. Närmare stadganden och bestämmelser Närmare stadganden om vilka vägmärken den som har parkeringstillstånd för handikappade får avvika från kommer att tas in i vägtrafikförordningen. I fordonsförordningen (233/82) och i trafikministeriets beslut kommer parkeringsljuset att definieras. Där kommer också att anges i vilka fordon det är tillåtet. Enligt internationell praxis kommer parkeringsljus att tillåtas främst i person- och paket bilar. 4. Ikraftträdande Lagen föreslås träda i kraft så snart den har antagits av riksdagen. Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs Riksdagen följande lagförslag:

4 rd - RP 51 Lag om ändring av vägtrafiklagen I enlighet med riksdagens beslut upphävs i vägtrafiklagen av den 3 april 1981 (267/81) 48 5 mom., ändras 14 3 mom., 33 l mom., 36 4 mom., 37 l mom. och 51 4 mom., av dessa lagrum 33 l mom. sådant det lyder i lag av den 19 maj 1989 (449/89) och 36 4 mom. sådant det lyder i lag av den 27 november 1987 (873/87), samt fogas till lagen en ny 28 b och till 37, sådant det lyder ändrad genom nämnda lag av den 27 november 1987, ett nytt 2 mom., varvid de nuvarande 2 och 3 mom. blir 3 och 4 mom., som följer: 14 Väjningsplikt Föraren skall dock alltid väja för den övriga trafiken när han kommer in på en väg från en gårdsplan, parkeringsplats, servicestation eller något annat motsvarande område eller från en stig, ägoväg eller någon annan mindre väg eller från en snöskoterled. 28 b Parkeringstillstånd för handikappade Polisen kan bevilja parkeringstillstånd för gravt handikappade eller för transport av gravt handikappade. Genom förordning bestäms närmare om arten och svårighetsgraden av handikappet. Med detta tillstånd eller med ett motsvarande av behörig utländsk myndighet beviljat tillstånd som är försett med den internationella handikappsymbolen, får ett fordon parkeras l) på avgiftsbelagda parkeringsplatser utan att avgift erläggs, 2) på områden där parkering är förbjuden genom vägmärken, enligt vad som närmare stadgas genom förordning, 3) på parkeringsplatser där den maximala parkeringstiden har begränsats med vägmärken, för längre tid än begränsningen. Parkeringstillståndet skall för parkeringstiden placeras på ett synligt ställe, i bilar innanför vindrutan. Också taxibilar och invalidtaxibilar får stannas på avgiftsbelagda parkeringsplatser utan att avgift erläggs, om en handikappad passagerare skall stiga på eller av. Om parkering som nämns i l room. medför uppenbar olägenhet, skall fordonet på polisens uppmaning flyttas till en lämplig, av polisen anvisad plats. 33 Körning på gårdsgata På gårdsgata får motordrivet fordon framföras endast vid körning till fastighet som är belägen vid gatan eller för parkering. Parkering av andra fordon än cykel, moped och fordon som är försett med parkeringstillstånd för handikappad är tillåten endast på markerad parkeringsplats. Parkering utanför markerad parkeringsplats får inte medföra oskälig olägenhet för användningen av gårdsgatan. 36 Användning av ljus vid körning Dimstrålkastare och dimbakljus får användas endast i dimma eller vid kraftigt regn eller snöfall. Dimstrålkastare får då användas i stället för halvljus, om framljusen samtidigt är tända. Dimbakljus får även användas när snö, damm eller slask, som rörs upp från vägen av draget vid körningen, väsentligt begränsar möjligheterna att urskilja fordonet bakifrån. 37 Användning av ljus på stannat eller parkerat fordon Då ett fordon stannats eller parkerats på väg

5 1991 rd - RP 51 5 i mörker eller skymning eller när sikten på grund av väderleksförhållandena eller av någon annan orsak är nedsatt, skall framljusen eller halvljusen eller, då sådana inte finns, andra för fordonet föreskrivna ljus vara tända, om vägen inte är så väl belyst att fordonet även annars tydligt kan observeras på tillräckligt avstånd. Om ett fordon, enligt vad som närmare bestäms genom förordning, har parkerats i körbanans riktning och inga andra fordon har kopplats till det, kan i tätort i stället för de i l mom. nämnda ljusen användas parkeringsljus. Ljuset skall vara tänt på den sida av fordonet som är vänd mot trafiken eller, om fordonet parkerats mitt på körbanan, på båda sidorna. 51 Uppsättande av trafikanordning Vägmärke som anger plankorsning med järnväg samt trafikljus och avstängnings- och varningsanordningar vid plankorsning sätts upp av den som underhåller järnvägen. Denna lag träder i kraft den 199. Helsingfors den 14 juni 1991 Republikens President MAUNO KOIVISTO Trafikminister Ole Norrback

6 rd - RP 51 Bilaga Lag om ändring av vägtrafiklagen I enlighet med riksdagens beslut upphävs i vägtrafiklagen av den 3 april 1981 (267/81) 48 5 mom., ändras 14 3 mom., 33 l mom., 36 4 mom., 37 l mom. och 51 4 mom., av dessa lagrum 33 l mom. sådant det lyder i lag av den 19 maj 1989 (449/89) och 36 4 mom. sådant det lyder i lag av den 27 november 1987 (273/87), samt fogas tilllagen en ny 28 b och till 37, sådant det lyder delvis ändrad genom nämnda lag av den 27 november 1987, ett nytt 2 mom., varvid de nuvarande 2 och 3 mom. blir 3 och 4 mom., som följer: Gällande lydelse Föreslagen lydelse 14 Väjningsplikt Förare skall dock alltid väja för den övriga trafiken när han kommer in på väg från gårdsplan, parkeringsplats, servicestation eller annat motsvarande område eller från stig, ägoväg eller annan mindre väg. Föraren skall dock alltid väja för den övriga trafiken när han kommer in på en väg från en gårdsplan, parkeringsplats, servicestation eller något annat motsvarande område eller från en stig, ägoväg eller någon annan mindre väg eller från en snöskoter/ed. 28 b Parkeringstillstånd för handikappade Polisen kan bevilja parkeringstillstånd för gravt handikappade eller för transport av gravt handikappade. Med detta tillstånd, eller med ett motsvarande av behörig utländsk myndighet beviljat tillstånd som är försett med den internationella handikappsymbolen, får ett fordon parkeras l) på avgiftsbelagda parkeringsplatser utan att avgift erläggs, 2) på områden där parkering är förbjuden genom vägmärken, enligt vad som närmare stadgas genom förordning, 3) på parkeringsplatser där den maximala parkeringstiden har begränsats med vägmärken, för längre tid än begränsningen. Parkeringstillståndet skall för parkeringstiden placeras på ett synligt ställe, i bilar innanför vindrutan. Också taxibilar och invalidtaxibilar får stannas på avgiftsbelagda parkeringsplatser utan att avgift erläggs, om en handikappad passagerare skall stiga på eller av.

7 1991 rd - RP 51 7 Gällande lydelse Föreslagen lydelse Om parkering som nämns i l mom. medför uppenbar olägenhet, skall fordonet på polisens uppmaning flyttas till en lämplig, av polisen anvisad plats. 33 Körning på gårdsgata På gårdsgata får motordrivet fordon framföras endast vid körning till fastighet som är belägen vid gatan eller till markerad parkeringsplats. Parkering av andra fordon än cykel och moped är tillåten endast på markerad parkeringsplats. Parkering av cykel och moped får inte medföra oskälig olägenhet för användningen av gårdsgatan. 33 Körning på gårdsgata På gårdsgata får motordrivet fordon framföras endast vid körning till fastighet som är belägen vid gatan eller för parkering. Parkering av andra fordon än cykel, moped och fordon som är försett med parkeringstillstånd för handikappad är tillåten endast på markerad parkeringsplats. Parkering utanför markerad parkeringsplats får inte medföra oskälig olägenhet för användningen av gårdsgatan. 36 Användning av ljus vid körning Dimstrålkastare och dimbakljus får användas endast i dimma eller vid kraftigt regn eller snöfall. Dimstrålkastare får då användas i stället för halvljus, om parkeringsljusen samtidigt är tända. Dimbakljus får även användas när snö, damm eller slask som rörs upp från vägen av draget vid körningen väsentligt begränsar möjligheterna att urskilja fordonet bakifrån. Dimstrålkastare och dimbakljus får användas endast i dimma eller vid kraftigt regn eller snöfall. Dimstrålkastare får då användas i stället för halvljus, om framljusen samtidigt är tända. Dimbakljus får även användas när snö, damm eller slask, som rörs upp från vägen av draget vid körningen, väsentligt begränsar möjligheterna att urskilja fordonet bakifrån. 37 Användning av ljus på stannat eller parkerat fordon Då fordon stannats eller parkerats på väg i mörker eller skymning och sikten på grund av väderleksförhållandena eller av annan orsak är nedsatt, skall parkerings- eller halvljusen eller, då sådana ej finns, andra för fordonet föreskrivna ljus vara tända, såvida vägen inte är så väl belyst att fordonet även annars tydligt kan observeras på tillräckligt avstånd. 37 Användning av ljus på stannat eller parkerat fordon Då ett fordon stannats eller parkerats på väg i mörker eller skymning eller när sikten på grund av väderleksförhållandena eller av någon annan orsak är nedsatt, skall framljusen eller halvljusen eller, då sådana inte finns, andra för fordonet föreskrivna ljus vara tända, om vägen inte är så väl belyst att fordonet även annars tydligt kan observeras på tillräckligt avstånd. Om ett fordon, enligt vad som närmare bestäms genom förordning, har parkerats i körbanans riktning och inga andra fordon har kopplats till det, kan i tätort i stället för de i l mom. nämnda ljusen användas parkeringsljus.

8 rd - RP 51 Gällande lydelse Föreslagen lydelse Ljuset skall vara tänt på den sida av fordonet som är vänd mot trafiken eller, om fordonet parkerats mitt på körbanan, på båda sidorna. 48 Undantagsstadganden Rörelsehämmad som fått tillstånd av polisen har på villkor varom närmare stadgas genom förordning rätt att utan att erlägga avgift parkera fordon på abgiftsbelagd parkeringsplats och på sådant område där parkering förbjudits med vägmärke. 51 Uppsättande av trafikanordning Vägmärke som anger plankorsning med järnväg uppsätts av den som underhåller järnvägen. (upphävs) 51 Uppsättande av trafikanordning Vägmärke som anger plankorsning med järnväg samt trafikljus och avstängnings- och varningsanordningar vid plankorsning sätts upp av den som underhåller järnvägen. Denna lag träder i kraft den 199.

1992 rd- RP 335. ALLMÄN MOTIVERING l. Nuläget och de föreslagna ändringarna Upphävande av lagen om kör- och vilotider inom vägtrafiken

1992 rd- RP 335. ALLMÄN MOTIVERING l. Nuläget och de föreslagna ändringarna Upphävande av lagen om kör- och vilotider inom vägtrafiken 1992 rd- RP 335 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om kör- och vilotider inom vägtrafiken och till lag om ändring av vägtrafiklagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

RP 40/1998 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL ALLMÄN MOTIVERING. 3. Beredningen av propositionen

RP 40/1998 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL ALLMÄN MOTIVERING. 3. Beredningen av propositionen RP 40/1998 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av vägtrafiklagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Det föreslås att vägtrafiklagen (267 l 1981) ändras så, att bestämmelserna

Läs mer

RP 48/2010 rd. Dessutom föreslås att i undantagsbestämmelserna

RP 48/2010 rd. Dessutom föreslås att i undantagsbestämmelserna RP 48/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av vägtrafiklagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att vägtrafiklagen ändras. Enligt förslaget

Läs mer

RP 10/2006 rd. tunnlar som anges med ett vägmärke. Bestämmelserna

RP 10/2006 rd. tunnlar som anges med ett vägmärke. Bestämmelserna RP 10/2006 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av vägtrafiklagen och 2 i lagen om Vägförvaltningen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås

Läs mer

l och 2 lagen om studiestöd för högskolestuderande

l och 2 lagen om studiestöd för högskolestuderande 1992 rd- RP 247 Regeringens proposition till Riksdagen med rörslag till lagar om ändring lagen om studiestöd samt lagen om studiestöd rör högskolestuderande PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 212/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagomändringav50 vägtrafiklagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Det föreslås att i vägtrafiklagen samlas bestämmelser

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 66 och 69 vägtrafiklagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås vägtrafiklagen att ändras genom revidering

Läs mer

RP 3/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

RP 3/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING RP 3/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om auktoriserade translatorer PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen

Läs mer

RP 2/2010 rd. (EEG) nr 3821/85 och (EG) nr 2135/98 samt om upphävande av rådets förordning

RP 2/2010 rd. (EEG) nr 3821/85 och (EG) nr 2135/98 samt om upphävande av rådets förordning RP 2/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av i arbetstidslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att bestämmelsen i arbetstidslagen

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 124/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om registrering av fordon PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om registrering

Läs mer

1994 rd- RP 77 PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

1994 rd- RP 77 PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 1994 rd- RP 77 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av l och 6 lagen om tullfrihet för vissa i landet temporärt införda fordon PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

1992 rd - RP 155. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av barnbidragslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

1992 rd - RP 155. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av barnbidragslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 1992 rd - RP 155 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av barnbidragslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att barnbidragslagen ändras

Läs mer

RP 79/2008 rd. ansvariga för betalning av farledsavgiften.

RP 79/2008 rd. ansvariga för betalning av farledsavgiften. RP 79/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om farledsavgift PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att lagen om farledsavgift

Läs mer

1994 rd - RP 80. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av vägtrafiklagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

1994 rd - RP 80. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av vägtrafiklagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 1994 rd - RP 80 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av vägtrafiklagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att förutsättningarna för beviljande

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 282/2004 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och i lagen om aktiebolag PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen om aktiebolag

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 228/2004 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 16 i lagen om vattentjänster PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om vattentjänster

Läs mer

Smidig parkering i Helsingfors

Smidig parkering i Helsingfors Smidig parkering i Helsingfors D enna guide redogör för var och hur man kan parkera i Helsingfors, vem som fattar beslut om parkeringsplatser, varför parkeringen övervakas och var man får parkeringstillstånd.

Läs mer

1992 rd- RP 48. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen angående stämpelskatt

1992 rd- RP 48. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen angående stämpelskatt 1992 rd- RP 48 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen angående stämpelskatt PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen angående

Läs mer

RP 268/2006 rd. Den föreslagna lagen avses träda i kraft så snart som möjligt. 1. Nuläge och föreslagna ändringar

RP 268/2006 rd. Den föreslagna lagen avses träda i kraft så snart som möjligt. 1. Nuläge och föreslagna ändringar Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om kommersiell godstransport på väg PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen om kommersiell

Läs mer

RP 92/1999 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 64 vägtrafiklagen

RP 92/1999 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 64 vägtrafiklagen RP 92/1999 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 64 vägtrafiklagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att vissa bestämmelser om körrätt

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 kap. 7 och 4 kap. lagen om offentlig arbetskraftsservice samt 8 kap. lagen om utkomstskydd för arbetslösa PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

RP 88/2008 rd. I denna proposition föreslås att lagen om användningen av vissa internationellt skyddade beteckningar ändras.

RP 88/2008 rd. I denna proposition föreslås att lagen om användningen av vissa internationellt skyddade beteckningar ändras. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om användningen av vissa internationellt skyddade beteckningar PROPOSITIONENS HUVUDSAKIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 23 mars 2006 Nr 187 193 INNEHÅLL Nr Sidan 187 Lag om ändring av lagen om domännamn... 593 188 om domännamnsförvaltning i landskapet Åland...

Läs mer

RP 36/1996 rd. Enligt 5 2 mom. lagen om Svenska handelshögskolan

RP 36/1996 rd. Enligt 5 2 mom. lagen om Svenska handelshögskolan RP 36/1996 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om Helsingfors handelshögskola och lagen om Svenska handelshögskolan PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om bostadsbidrag

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om bostadsbidrag RP 269/1998 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om bostadsbidrag PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om bostadsbidrag

Läs mer

RP 336/2010 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 45 i lagen om främjande av integration

RP 336/2010 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 45 i lagen om främjande av integration RP 336/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 45 i lagen om främjande av integration PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås en ändring

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 123/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagomändringav47aoch47b lagenomspecialiserad sjukvård PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen

Läs mer

1.2. Objekt f'ör beviljande av räntestödslån

1.2. Objekt f'ör beviljande av räntestödslån 1992 rd - RP 310 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om vissa räntestödslån av kreditanstalters medel PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

RP 108/1996 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL ALLMÄN MOTIVERING

RP 108/1996 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL ALLMÄN MOTIVERING RP 108/1996 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av l lagen om sjömanspensioner PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att tillämpningsområdet

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 145/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om allmänna vägar PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I

Läs mer

Lag. trafikbrott. Nu församlade riksdag, som i ärendet har mottagit lagutskottets betänkande nr rd, har antagit följande lagar:

Lag. trafikbrott. Nu församlade riksdag, som i ärendet har mottagit lagutskottets betänkande nr rd, har antagit följande lagar: RSv 263/1998 rd - RP 32/1997 rd Riksdagens svar på regeringens proposition med förslag till revidering av lagstiftningen om trafikbrott Till 1997 års riksdag har överlämnats regeringens proposition nr

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 239/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagomändringav25a 1mom.och41d lagenomstudiestöd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det i bestämmelserna

Läs mer

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med PUL. Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av förvaltning/nämnd.

Läs mer

av europeiska ekonomiska intressegrupperingar. utländska sammanslutningar beskattas på delägarnivå.

av europeiska ekonomiska intressegrupperingar. utländska sammanslutningar beskattas på delägarnivå. 1994 rd - RP 256 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av inkomstskattelagen och 6 lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet PROPOSITIO~ENS HUVVDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

l. N uläge och föreslagna ändringar

l. N uläge och föreslagna ändringar RP 60/1997 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 12 utlänningslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att utlänningslagen ändras genom

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 16/2004 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 och 5 a lagen om organisering av konstens främjande PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

Smidig parkering i Helsingfors

Smidig parkering i Helsingfors Smidig parkering i Helsingfors enna guide redogör för var och hur man kan D parkera i Helsingfors, vem som fattar beslut om parkeringsplatser, varför parkeringen övervakas och var man får parkeringstillstånd.

Läs mer

t. Nuläge och föreslagna ändringar RP 98/2000 rd

t. Nuläge och föreslagna ändringar RP 98/2000 rd RP 98/2000 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag tilllagar om ändring av lagen om genomförande av en generell ordning för erkännande av examina inom Europeiska gemenskapen och 2 lagen om

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 219/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av vägtrafiklagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att vägtrafiklagen ändras. Genom

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2007 Nr 6 Nr 6 LANDSKAPSLAG om ändring av vägtrafiklagen för landskapet Åland Föredragen för Republikens President den 12 januari 2007 Utfärdad i Mariehamn den 25 januari 2007

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 101/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om offentlig upphandling PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om offentlig

Läs mer

l. Nuläget I propositionen ingår förslag till sådana

l. Nuläget I propositionen ingår förslag till sådana 992 rd- RP 25 Regeringens proposition till Riksdagen med forslag till lagar om ändring av 3 patentlagen, 3 lagen om nyttighetsmodellrätt och 5 mönsterrättslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen

Läs mer

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med PUL. Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av förvaltning/nämnd.

Läs mer

Till fots och med cykel

Till fots och med cykel Till fots och med cykel Innehåll: Innehåll... 1 Till fots och med cykel... 2 På egna banor... 3 Cykling på cykelbana... 4 Gågata och gårdsgata... 5 Att korsa en väg... 6 Till fots... 6 Med cykel... 7 Var

Läs mer

RP 179/2017 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 februari 2018.

RP 179/2017 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 februari 2018. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 61 i körkortslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att godkännandet av utländska körkort

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och 8 lagen om genomförande av Europeiska gemenskapens kvotsystem för mjölk och mjölkprodukter PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av aravalagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att regleringen i anslutning till preskribering och

Läs mer

1993 rd- RP 328. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av fastighetsregisterlagen

1993 rd- RP 328. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av fastighetsregisterlagen 993 rd- RP 328 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av fastighetsregisterlagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att fastighetsregisterlagen

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 97/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ändring av arbetsavtalslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att arbetsavtalslagen ändras. Lagen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276); SFS 2001:753 Utkom från trycket den 30 oktober 2001 utfärdad den 18 oktober 2001. Regeringen föreskriver att 3 kap. 6,

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 1 lagen om mynt PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att till lagen om mynt fogas en bestämmelse om

Läs mer

1992 rd - RP 40 PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

1992 rd - RP 40 PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 1992 rd - RP 40 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om aktiebolaget Kera Ab PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om aktiebolaget

Läs mer

RP 35/2009 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om domännamn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 35/2009 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om domännamn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om domännamn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att lagen om domännamn ändras enligt erfarenheterna

Läs mer

RP 89/2010 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 28 i lagen om försäkringsförmedling

RP 89/2010 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 28 i lagen om försäkringsförmedling Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 28 i lagen om försäkringsförmedling PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om försäkringsförmedling

Läs mer

l. Nuläget och de föreslagna ändringarna Enligt 3 a lagen om arbetsförmedling (1645/91) kan en arbetssökande som är arbetslös

l. Nuläget och de föreslagna ändringarna Enligt 3 a lagen om arbetsförmedling (1645/91) kan en arbetssökande som är arbetslös 1992 rd - RP 230 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om arbetsförmedling PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om arbetsförmedling

Läs mer

1992 rd - RP 72 PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

1992 rd - RP 72 PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 1992 rd - RP 72 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd och lag om begränsning av rätten att få vuxenstudiepenning PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagomändringav30och31 lagenomortodoxakyrkosamfundet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att begreppet skatteöre slopas

Läs mer

ANSÖKAN om parkeringstillstånd för rörelsehindrad

ANSÖKAN om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Kommunledningsförvaltn/kansli Box 500, 833 24 Strömsund ANSÖKAN om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Undantag från lokala trafikföreskrifter om parkering som ger tillstånd att parkera enligt inramad

Läs mer

RP 126/2005 rd. 1. Nuläge och föreslagna ändringar

RP 126/2005 rd. 1. Nuläge och föreslagna ändringar RP 126/2005 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 1 a och 2 i lagen om apoteksavgift PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om

Läs mer

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN ANSÖKAN Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade Jag ansöker för första gången. Bifoga ett läkarintyg och välliknande passfoto. Se nedan och bifogad information. Jag

Läs mer

l. Nuläge och föreslagna ändringar

l. Nuläge och föreslagna ändringar 1993 rd - RP 87 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om arbetslöshetskassor PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om arbetslöshetskassor

Läs mer

RP 18/2015 rd. Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt.

RP 18/2015 rd. Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

Välj rätt fordonsbelysning

Välj rätt fordonsbelysning Välj rätt fordonsbelysning Informationen i denna broschyr baseras på Trafikförordningen (1998:1276) Vägmärkesförordningen (2007:90) Förordning om vägtrafikdefinitioner (2001:651) Transporstyrelsens föreskrifter

Läs mer

RP 50/ / /2016 rd

RP 50/ / /2016 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Europeiska konventionen om rättsligt

Läs mer

RP 36/1998 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 36/1998 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 36/1998 rd Regeringens proposition till Riksdagen med rorslag till lag om ändring av semesterlagen iör sjömän PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att semesterlagen för

Läs mer

RP 121/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om extra konstnärspensioner

RP 121/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om extra konstnärspensioner Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om extra konstnärspensioner PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det stiftas en lag om extra konstnärspensioner.

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 181/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av aravalagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att den gällande bestämmelsen i aravalagen

Läs mer

Lag. om ordningsbotsförseelser. Tillämpningsområde

Lag. om ordningsbotsförseelser. Tillämpningsområde I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om ordningsbotsförseelser 1 Tillämpningsområde Denna lag tillämpas på användning av ordningsbot som straff för vissa förseelser, om inte strängare straff

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ändring av 4 och i lagen om stöd för närståendevård PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att närståendevårdares rätt till

Läs mer

1992 rd - RP 102 PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL ALLMÄN MOTIVERING

1992 rd - RP 102 PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL ALLMÄN MOTIVERING 1992 rd - RP 102 Regeringens proposition till Riksdagen med rörslag till lag om ändring av lagen angående stämpelskatt PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att de värdepapper

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 129/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås

Läs mer

1992 rd- RP 64 PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

1992 rd- RP 64 PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 1992 rd- RP 64 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 15 gymnasietagen samt temporär ändring av lagen om statsandelar och statsunderstöd till grundskolor, gymnasier

Läs mer

RP 256/2004 rd. I denna proposition föreslås att det stiftas en ny tidsbunden lag om användning av indexvillkor

RP 256/2004 rd. I denna proposition föreslås att det stiftas en ny tidsbunden lag om användning av indexvillkor RP 256/2004 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om användning av indexvillkor i arbets- och tjänstekollektivavtalen för 2005 2007 PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad För att kunna behandla ansökan fordras att legitimerad läkare fyllt i läkarintyget på sidan 2 samt att ett välliknande foto i passfotoformat samt namnteckning

Läs mer

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Fysisk planering Svartuddsvägen 1 94185 Piteå Tel: 0911-69 62 00 Blanketten är ifyllnadsbar men måste skrivas ut för underskrift. Jag söker för första

Läs mer

RP 41/2008 rd. som yrkeskompetensen. Lagen avses träda i kraft den 10 september 2008.

RP 41/2008 rd. som yrkeskompetensen. Lagen avses träda i kraft den 10 september 2008. RP 41/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om yrkeskompetens för lastbilsoch bussförare PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

RP 175/2006 rd. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt efter det att de har antagits och blivit stadfästa.

RP 175/2006 rd. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt efter det att de har antagits och blivit stadfästa. RP 175/2006 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare samt upphävande av 3 i lagen om vissa stipendier

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 52/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om höjda avskrivningar på investeringar inom utvecklingsområdet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 243/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 58 lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar samt 68 skoltlagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 236/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om specialiserad sjukvård och 28 lagen om missbrukarvård PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

RP 181/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 och 57 i järnvägslagen

RP 181/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 och 57 i järnvägslagen Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 och 57 i järnvägslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det vissa preciseringar och ändringar

Läs mer

Det är meningen att övervakningen i transportföretagens

Det är meningen att övervakningen i transportföretagens 1994 rd - RP 355 Regeringens proposition till Riksdagen med rörslag till lag om ändring av vägtrafiklagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att vägtrafiklagen skall

Läs mer

2001. (678/1992) är personer som har frontmannatecken, (364/1963), dock så att det arvode som. 1994, vissa utländska frivilliga som

2001. (678/1992) är personer som har frontmannatecken, (364/1963), dock så att det arvode som. 1994, vissa utländska frivilliga som RP 62/1999 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagstiftning om rörmaner för personer som tjänstgjort i minröjningsuppdrag i anslutning till Finlands krig PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 130/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om försäkringskassor PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen om försäkringskassor

Läs mer

RP 110/1996 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 110/1996 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 110/1996 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av kommunallagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att kommunallagen ändras så att

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av vägtrafiklagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det i vägtrafiklagen skall införas en bestämmelse

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 167/2010 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om läkarundersökning av fartygspersonal. Ärende. Beredning i utskott

Lag. RIKSDAGENS SVAR 167/2010 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om läkarundersökning av fartygspersonal. Ärende. Beredning i utskott RIKSDAGENS SVAR 167/2010 rd Regeringens proposition med förslag till lag om läkarundersökning av fartygspersonal Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till lag om

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till utveckling av lagstiftningen om bostadssparpremiesystemet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om bostadssparpremier,

Läs mer

RP 307/2010 rd. I denna proposition föreslås att det stiftas en ny lag om förfarandet vid tilldelning av EU-miljömärke. Genom den föreslagna lagen

RP 307/2010 rd. I denna proposition föreslås att det stiftas en ny lag om förfarandet vid tilldelning av EU-miljömärke. Genom den föreslagna lagen RP 307/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om förfarandet vid tilldelning av EU-miljömärke PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det stiftas

Läs mer

RP 20/2008 rd. dock alltid vara bosatt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte registermyndigheten

RP 20/2008 rd. dock alltid vara bosatt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte registermyndigheten RP 20/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 6 i lagen angående rättighet att idka näring och 13 a i handelsregisterlagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

RP 247/2009 rd. I propositionen föreslås det att vägtrafiklagen. Bestämmelsen om den övre åldersgränsen Till lagen fogas en ny paragraf om ändring

RP 247/2009 rd. I propositionen föreslås det att vägtrafiklagen. Bestämmelsen om den övre åldersgränsen Till lagen fogas en ny paragraf om ändring Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av vägtrafiklagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att vägtrafiklagen ändras. gränsen. ikraftträdande

Läs mer

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad 1(5) Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Fysisk planering Svartuddsvägen 1 941 85 Piteå Tel: 0911-69 62 00 För att ansökan ska behandlas fordras att legitimerad läkare fyllt i läkarintyget

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 35/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 1 kap. 3 kyrkolagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Det föreslås att kyrkolagen kompletteras så Ett barn som

Läs mer

RP 49/2017 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 oktober 2017.

RP 49/2017 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 oktober 2017. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om statsbudgeten PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

trädde inte i kraft i Finland samtidigt l. Nuläge och föreslagna ändringar 1994 rd - RP 280

trädde inte i kraft i Finland samtidigt l. Nuläge och föreslagna ändringar 1994 rd - RP 280 1994 rd - RP 280 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 lagen angående rättighet att idka näring PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276); SFS 2014:1035 Utkom från trycket den 29 juli 2014 utfärdad den 17 juli 2014. Regeringen föreskriver i fråga om trafikförordningen

Läs mer

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Samhällsbyggnad Medborgarhuset 780 50 VANSBRO Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad För att kunna behandla ansökan fordras att legitimerad läkare fyllt i läkarintyget på sid 2 samt att ett

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUD SAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUD SAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om rehabilitering som ordnas av folk pensionsanstalten PROPOSITIONENS HUVUD SAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av sjukförsäkringslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att den bestämmelse i sjukförsäkringslagen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276); SFS 2015:929 Utkom från trycket den 18 december 2015 utfärdad den 10 december 2015. Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer