Dagordning Val-SM Konglig Datasektionen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dagordning Val-SM 2011-05-05 Konglig Datasektionen"

Transkript

1 Konglig Datasektionen 1(4) Dagordning Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare 4. Mötets behöriga utlysande 5. Eventuella adjungeringar 6. Anmälan av övriga frågor 7. Fastställande av föredragningslistan 8. Tidigare mötens protokoll 3 Rapporter 1. D-rektoratet (a) Presidiet (b) Kassör (c) Sekreterare (d) Ledamot för sociala frågor och relationer (e) Ledamot för utbildningsfrågor (f) Ledamot för studiemiljöfrågor 2. Övriga funktionärer (a) DIU (b) DKM (c) ESCapo (d) Fanbärare (e) Ior (f) Jämlikhetsnämnden (g) KF-ledamöter (h) Mottagningen

2 Konglig Datasektionen 2(4) (i) Näringslivsgruppen (j) Programansvarig student (k) Prylmånglaren (l) QN (m) Redaqtionen (n) Revisorer (o) SIL (p) Sektionshistoriker (q) Spexdireqteur (r) Spexmästeriet (s) Studienämnden (t) Valberedningens ordförande (u) Datasektionens CSC-styrelserepresentant 3. Kåren 4. Projekt (a) dåre2011 (b) studs Sektionen för Medieteknik 4 Hedersdelta 5 Inför valet av namn på sektionslokalen 6 Utövande av SM:s befogenheter 1. Beslut om att utöka budgeten för flytten från kr till kr 7 Bordlagda ärenden 1. Val av Näringslivsansvarig 2. Verksamhetsberättelse för hösten Resultatrapport för hösten Ansvarsfrihet för verksamhetsåret hösten Andra läsningen 1. Stadgeändring angående Stödmedlem 2. Stadgeändring angående Juniormedlemskap

3 Konglig Datasektionen 3(4) 9 Propositioner 1. Proposition angående inköp av galler till ölkylarna 2. Proposition angående skapandet av projekt Vårbal Proposition angående digitalisering av diabilder från mottagningen 4. Proposition angående budget för mat under tvingat arbete 5. Proposition angående budget för Konglig Östrogennämnden 10 Motioner 1. Motion angående mer lunch åt nøllan 2. Motion angående deadlines inför sektionsmöten 3. Motion angående städning av reglementet för Redaqtionen, Spexmästeriet och Prylmånglaren 4. Motion angående borttagande av urnval ur stadgarna 11 Valärenden 1. Val av Öfvermatrona 2. Val av Fanbärare 3. Val av Informationsansvarig 4. Val av Jämlikhetsnämndens ordförande 5. Val av Klubbmästare 6. Val av Konglig Lokalchef 7. Val av Ledamot för sociala frågor och relationer 8. Val av Ledamot för studiemiljöfrågor 9. Val av Ledamot för utbildningsfrågor 10. Val av Näringslivsansvarig 11. Val av Programansvarig student 12. Val av Projektledare för dåre Val av Qulturattaché 14. Val av Sektionshistoriker 15. Val av Sektionsidrottsledare 16. Val av Studienämndens ordförande 17. Val av Valberedningens ordförande 18. Val av Vice fanbärare

4 Konglig Datasektionen 4(4) 12 Övriga frågor 13 Nästa möte 14 Mötets högtidliga avslutande Bilagor 1. Proposition angående Stödmedlem 2. Proposition angående Juniormedlemskap 3. Proposition angående inköp av galler till ölkylarna 4. Proposition angående skapandet av projekt Vårbal Proposition angående digitalisering av diabilder från mottagningen 6. Proposition angående budget för M.U.T.A (Mat Under Tvingat Arbete) 7. Proposition angående budget för Konglig Östrogennämnden 8. Budget för Konglig Östrogennämnden 9. Motion angående mer lunch åt nøllan 10. Svar på motion angående mer lunch åt nøllan 11. Motion angående deadlines inför sektionsmöten 12. Svar på motion angående deadlines inför sektionsmöten 13. Motion angående städning av reglementet för Redaqtionen, Spexmästeriet och Prylmånglaren 14. Svar på motion angående städning av reglementet för Redaqtionen, Spexmästeriet och Prylmånglaren 15. Motion angående borttagande av urnval ur stadgarna 16. Svar på motion angående borttagande av urnval ur stadgarna

5 Proposition angående Stödmedlem Revisions-SM KF har beslutat vi ska erbjuda stödmedlemskap. För att våra stadgar ska överensstämma med THS stadgar behöver vi ändra i våra stadgar. Mot bakgrund av ovanstående yrkar D-Rektoratet att 2.3 Alumnimedlem tas bort och ersätts med 2.3 Stödmedlem med följande lydelse Stödmedlem är medlem som har anknytning till sektionen och erlagt av kårfullmäktige för stödmedlemskap fastställd avgift. Stödmedlem har närvarorätt på SM. Medlemskap för stödmedlem upphör när stödmedlemmen ej erlagt avgift för stödmedlemskap för angiven period eller då denne hos THS frånsäger sig sitt medlemskap. D-rektoratet genom Frida Jansson Sekreterare

6 Proposition angående Juniormedlemskap Revisions-SM Det finns regelmässiga problem med att servera nøllan under mottagningen eftersom nøllan inte är THS-medlem från början. Genom att införa ett gratis och tidsbegränsat juniormedlemskap för nøllan skulle sektionen ha rätt att servera nøllan under sitt alkoholtillstånd på mottagningens arrangemang. Mot bakgrund av ovanstående yrkar D-Rektoratet att stadgarnas 2.4 Medlemsavgift döps om till 2.5 Medlemsavgift att en ny paragraf 2.4 Juniormedlem läggs till direkt efter 2.3 Alumnimedlem i stadgarna, med lydelsen Endast för nyligen antagen till Datateknikprogrammet. Medlemskapet gäller från uppropet och två månader framåt. Juniormedlem har närvarorätt och yttranderätt på SM. att lydelsen i stadgarnas 2 Medlemskap ändras från till Sektionsmedlem är ordinarie sektionsmedlem enligt 2.1 hedersmedlem enligt 2.2 alumnimedlem enligt 2.3 Sektionsmedlem är ordinarie sektionsmedlem enligt 2.1 hedersmedlem enligt 2.2 alumnimedlem enligt 2.3 juniormedlem enligt 2.4 D-rektoratet genom Alexander Solsmed Styrelseledamot för utbildningsfrågor

7 Proposition angående inköp av galler till ölkylarna Äntligen flyttar Kongliga Datasektionen till ny sektionslokal. För att klubbmästerierna ska slippa fylla och tömma ölkylarna varje gång de används behövs det ett galler till ölkylarna. Dessa måste specialtillverkas för kylarna och gjutas fast. Därför vill D-rektoratet lägga max kr för inköp av galler till ölkylarna. Då lokalen delas med media står data för halva inköpssumman. Mot bakgrund av ovanstående yrkar D-Rektoratet att lägga max kr för att köpa in galler till ölkylarna. D-rektoratet genom Frida Jansson Sekreterare

8 Proposition angående skapandet av projekt Vårbal 2012 Datasektionen har under de senaste åren endast haft Ettans fest som finare evenemang, vilket bland annat resulterat i att medaljutdelning och traditioner kopplade till finare evenemang har blivit åsidosatta. För att intressera sektionens medlemmar kommer evenemanget att behöva reklamföras och planeras extensivt. Ett evenemang av den storlek och långtida planering som denna vårbal skulle innebära riskerar lätt att bli mer tidskrävande än någon av de reguljära organisationsorganen har möjlighet att hantera. Mot bakgrund av ovanstående yrkar D-Rektoratet att projekt Vårbalen 2012 startas upp som ett sektionsprojekt. att projektledarposten åläggs att presentera en skälig ekonomisk plan för D-rektoratet snarast efter tillsättning av posten att val utlyses för projektledarposten till Budget-SM D-rektoratet genom Marie Alexander Vice Sektionsordförande

9 Proposition angående digitalisering av diabilder från mottagningen Bilderna från mottagningen från anno 80-talet till anno 2000-talet finns just nu endast sparade som diabilder. Detta tycker vi i D-rektoratet är oerhört tråkigt då de blir väldigt otillgängliga; någon måste hämta ut dem, få tag på en fungerande diabildprojektor (sektionen har hela fem diabildsprojektorer men okänt antal fungerande), och alla borde få se hångel med nøllan, fotboll i Stadsbibliotekets damm och klädstreck längs Drottningatan. Därför vill vi hitta någon som är intresserad av att ta tag i digitaliseringen av dessa bilder och ge denne medlen för att göra detta. Mot bakgrund av ovanstående yrkar D-Rektoratet att digitalisera samtliga diabilder yrkesmässigt med hög kvalitet för max kr. att de digitaliserade bilderna ska finnas tillgängliga på ett enkelt sätt för sektionens medlemmar. att D-rektoratet ålägger en person som ansvarar för att detta utförs D-rektoratet genom Andreas Falk Sektionsordförande

10 Proposition angående budget för M.U.T.A (Mat Under Tvingat Arbete) D-rektoratet har sedan årsskiftet fått rutin på att ha arbetsmöte varannan vecka. Dessa möten brukar vara mellan fyra och tio timmar. Under mötena brukar vi jobba med allt från bokföring (det är bland annat dessa möten som gör att vi nästan ligger helt i fas med bokföringen), skriva propositioner, planera olika event och allmänt rensa bland gamla sektionssaker för att få ordning på allt. Allt detta är jobb som MÅSTE göras. Under dessa ofta långa och sena möten har vi ätit ihop och vid ett antal tillfällen har sektionen fått betala för detta (även vi är studenter med begränsad budget och att laga mat gör att vi förlorar tid som vi kan spendera på jobbet istället). För att göra det tydligare att vi gör detta och även känna att vi har sektionens stöd för att vi gör detta vill D-rektoratet införa en budgetpost som är tillägnad mat under styrelsens arbetsmöten. Mot bakgrund av ovanstående yrkar D-Rektoratet att budgetposten M.U.T.A (Mat Under Tvingat Arbete) införs under centralt på kr. D-rektoratet genom Andreas Falk Sektionsordförande

11 Proposition angående budget för Konglig Östrogennämnden Konglig Östrogennämnden röstades igenom som ny nämnd på Revisions-SM och bör förutom en verksamhetsbeskrivning även ha en budget för dess första verksamhetsår. Mot bakgrund av ovanstående yrkar D-Rektoratet att en budget fastställs för Konglig Östrogennämnden för verksamhetsåret 2011 enligt bilaga D-rektoratet genom Åsa Sproge Ledamot för sociala frågor och relationer

12 Konglig Östrogennämnden Utgifter Intäkter Middagar och fika Biljettintäkter (40 spänn per pers) 4000 Beräknat på 25 pers och fyra stycken middagar 25x40x4 Företagsspons 2000 Vet ej vad som är möjligt men går ut med liten siffra Fikabudgeten 1000 Matinköp 7000 Subtotal 0 Årlig Gasque Biljettintäkter 5200 Beräknat på 40 pers, pris 130 spänn Matinköp spänn per pers. Dekorationer 2000 Vin och läsk kr per flaska, 2 pers delar på en flaska Spons 1000 Subtotal 0

13 Motion angående mer lunch åt nøllan Vi i Titel tycker det är oerhört tråkigt att en av de första sakerna nøllan möts av här på KTH är en lunch som inte mättar. Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi i Titel att budgetposten för mat under DOS ökas från 4500 kr till 5500 kr. Titel genom Alexander Roghult Mamma

14 Svar på motion angående mer lunch åt nøllan NØllan växer fortfarande och behöver äta ordentligt! Mot bakgrund av ovanstående yrkar D-Rektoratet att budgeten för DOS-lunchen ökas till 7000 kr. D-rektoratet genom Alexander Solsmed Ledmot för utbildningsfråor tillika skogshuggare

15 Motion angående deadlines inför sektionsmöten I sektionens styrdokument finns ett stort antal deadlines som berör sektionsmötet. Det handlar exempelvis om saker som när kallelsen till möten skall publiceras eller när sista dag för att skriva motioner till SM är. Dessa deadlines är svåra att komma ihåg och det är idag väldigt många olika deadlines som ibland kommer i en konstig ordning. Exempelvis kan det kallas till ett SM efter att man redan måste ha utlyst val till funktionärsposter som ska väljas. För att förenkla detta föreslår vi att införa ett enklare system med deadlines 15, tio och fem läsdagar innan SM. Det blir enklare att komma ihåg och i många fall motsvarar fem läsdagar precis en kalendervecka, vilket gör det ännu enklare att hantera. Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi att det andra stycket i 3.4 Kallelse i sektionens stadgar ändras från till Kallelse skall anslås enligt 1.8 samt tillsändas THS styrelse och THS sakrevisorer senast 8 läsdagar före mötet för att mötet skall anses vara behörigt utlyst. Kallelse till ordinarie SM skall anslås enligt 1.8 samt tillsändas THS styrelse och THS sakrevisorer senast 15 läsdagar före mötet för att mötet skall anses vara behörigt utlyst. att lägga till följande stycke efter det andra stycket under 3.4 Kallelse i sektionens stadgar: Kallelse till extra SM skall anslås enligt 1.8 samt tillsändas THS styrelse och THS sakrevisorer senast åtta läsdagar före mötet för att mötet skall anses vara behörigt utlyst. att det tredje stycket i 3.4 Kallelse i sektionens stadgar ändras från till Föredragningslista och övriga handlingar skall anslås jämte kallelse senast fyra dagar före mötet. Föredragningslista och övriga handlingar skall anslås jämte kallelse senast fem läsdagar före mötet. att det första stycket i 3.8 Interpellation, motion och proposition i sektionens stadgar ändras från Motion eller interpellation till SM skall vara D-rektoratet tillhanda senast 7 läsdagar före SM. D-rektoratet skall skriftligen besvara samtliga motioner.

16 till Motion eller interpellation till SM skall vara D-rektoratet tillhanda senast tio läsdagar före SM. D-rektoratet skall skriftligen besvara samtliga motioner. att stycket i Valberedning i sektionens stadgar ändras från till SM skall utse en eller flera valberedare. Om flera utses, skall en väljas till sammankallande. Endast sammankallande eller ensam valberedare betraktas som funktionär. Valberedningen skall enligt 1.8 anslå en nomineringslista senast 20 läsdagar före SM då ordinarie val sker. På denna lista kan sektionsmedlemmar nominera funktionärer. Valberedningen skall fråga de nominerade och i anslutning till handlingarna för SM då val sker anslå en ny lista på samtliga nominerade som tackat ja till nomineringen. Nominering till funktionärspost måste lämnas in senast fyra läsdagar före det SM där valet sker. Nominering till funktionärspost måste accepteras senast en läsdag före det SM där valet sker för att kandidaturen ska vara giltig. SM skall utse en eller flera valberedare. Om flera utses, skall en väljas till sammankallande. Endast sammankallande eller ensam valberedare betraktas som funktionär. Valberedningen skall enligt 1.8 anslå en nomineringslista senast 15 läsdagar före SM då ordinarie val sker. På denna lista kan sektionsmedlemmar nominera funktionärer. Nominering till funktionärspost måste lämnas in senast fem läsdagar före det SM där valet sker. Nominering till funktionärspost måste accepteras senast en läsdag före det SM där valet sker för att kandidaturen ska vara giltig. Valberedningen skall tillfråga de nominerade och i anslutning till handlingarna för SM då val sker anslå en ny lista på samtliga nominerade som tackat ja till nomineringen. att den andra punkten under Uppgifter i sektionens stadgar ändras från till att senast 8 läsdagar före de SM vid vilka fråga om ansvarsfrihet behandlas anslå revisionberättelse enligt 1.8 samt inlämna revisionberättelse till D-rektoratet. att senast fem läsdagar före de SM vid vilka fråga om ansvarsfrihet behandlas anslå revisionberättelse enligt 1.8 samt inlämna revisionberättelse till D-rektoratet. att stycket i 6.2 Verksamhetsberättelse och årsbokslut i sektionens stadgar ändras från till Sektionens verksamhetsberättelse och årsbokslut skall överlämnas till revisorerna senast 16 läsdagar före det SM på vilka de skall granskas, samt anslås enligt 1.8 senast 8 läsdagar före samma SM. Sektionens verksamhetsberättelse och årsbokslut skall överlämnas till revisorerna senast 15 läsdagar före det SM på vilka de skall granskas, samt anslås enligt 1.8 senast tio läsdagar före samma SM. Erik Lindström och Jonas Sundberg

17 Svar på motion angående deadlines inför sektionsmöten De föreslagna besluten underlättar både för styrelsen, funktionärer och övriga sektionsmedlemmar och D-rektoratet anser därför att de bör genomföras. Dock ser D-rektoratet ett problem med att revisionsberättelsen ska lämnas in till styrelsen samma dag som handlingarna ska ut. Därför föreslår D-rektoratet att revisionberättelsen istället ska lämnas in 10 läsdagar innan SM. att antalet läsdagar i texten i sjätte att-satsen (rörande Ÿ6.1.2) ändras från fem till 10. att att all förekomster av nummer skrivna med ord i textändringarna skrivs med siror i stället. motionen bifalles i sin helhelt med de ovan beskrivna ändringarna D-rektoratet genom Andreas Tarandi Styrelseledamot för studiemiljöfrågor

18 Motion angående städning av reglementet för Redaqtionen, Spexmästeriet och Prylmånglaren Sektionens reglemente är på en del ställen onödigt detaljerat och vissa saker motsvarar inte hur saker sker i verkligheten. Några av de punkter där en stor del onödig information står skriven i reglementet är i de delar som reglerar Redaqtionen, Spexmästeriet och Prylmånglaren. Vi föreslår att man rensar ut delar av reglementet som inte är relevant och passar bättre i ett internt testamente som kan uppdateras regelbundet än i sektionens styrdokument. Dessutom känns det onödigt att Spexmästeriet som knappt har någon verksamhet skall vara bokföringspliktig. Då inga bokföringsrutiner finns i Spexmästeriet känns det bättre att sektionen centralt hanterar nämndens bokföring tillsvidare. Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi att följande text i Organisation i sektionens reglemente stryks: Bland dessa skall Chefredaqteuren utse en Webbredaqteur, som ansvarar för Redaqtionens sidor på World Wide Web. Chefredaqteuren äger rätt att när som helst avsätta Webbredaqteuren och tillsätta posten efter eget godtycke. att lydelsen under Organisation i sektionens reglemente ersätts med följande: Spexmästeriet leds av Spexmästaren, som samordnar all aktivitet inom nämnden. Övriga medlemmar är intresserade personer, både sektionsmedlemmar och utomstående. att lydelsen under Verksamhet i sektionens reglemente ersätts med följande: Spexmästeriet skall sträva efter att varje år delta i Sångartäflan och att med jämna mellanrum, gärna vartannat år, uppföra sektionens spex Dataspelet. Däremellan skall spexmästeriet främja spex- och gyckelkulturen genom att till exempel uppföra gyckel på fester och arrangemang, särskilt under Mottagningen. att paragraf Bokföringsplikt i sektionens reglemente stryks. att hela Prylmånglaren i sektionens reglemente ersätts med följande: Prylmånglaren Prylmånglaren har som syfte att förse sektionen med sektionsrelaterade prylar, såsom märken, pins, medaljer, spegater och sångböcker. Väljs på Glögg- SM. Har kalenderår som mandatperiod.

19 Verksamhet Prylmånglaren skall kontinuerligt se till att det finns deltamärken, pins, spegater, sångböcker och dylikt till hands. Om något skulle ta slut skall det beställas nya omedelbart. Prylmånglaren skall sträva efter att finnas till hands inför större fester och vid förfrågan. Prylmånglaren skall dessutom sträva efter att finnas till hands inför och under Mottagningen. Prylmånglaren skall inventera alla prylar varje månad för att förenkla inför bokföringen. Prylmånglaren skall under Mottagningen göra sig synlig bland nøllan och arrangera ett tillfälle då nøllan får prova overaller. Prylmånglaren har som ansvar att överse införskaffandet av ettans overaller. Prylmånglaren skall också hjälpa ettan att utforma och beställa årskursmärken. Vid jubileum och andra större händelser på sektionen bör Prylmånglaren i samarbete med ansvariga för händelsen utforma och beställa märken och andra prylar relaterade till händelsen. Erik Lindström och Jonas Sundberg

20 Proposition angående städning av reglementet för Redaqtionen, Spexmästeriet och Prylmånglaren De föreslagna besluten kommer göra det lättare för Redaqtionen, Spexmästeriet och Prylmånglaren att ändra sina rutiner. Detta ses som en bra sak av D-Rektoratet och bör därför genomföras. En redationell ändring av deltamärken till sektionsändring är nästan allt som behövs ändras. Bokföringsplikten bör också behållas då Spexmästeriet också kan innehålla medlemmar utanför Konglig Datasektionen. Dessutom är D-Rektoratets arbetsbörda tyngd till stor del av bokföring vilket kan ledda till att ett framtida D-Rektorat inte ställer sig bakom en uppsättning av Dataspelet för den ökade arbetsbörda detta kommer leda till. Detta D-Rektotrat anser att Dataspelet är roligt, och det går man på, men vill inte ta på sig ännu mer bokföring. Mot bakgrund av ovanstående yrkar D-Rektoratet att i den sjätte att-satsen under ğ Verksamhet ändra deltamärken till sektionsmärken i det första styckets första mening. att stryka den fjärde att-satsen. D-rektoratet genom Max Nordlund Kassör

21 Motion angående borttagande av urnval ur stadgarna Sedan årsskiftet har THS nya regler för val till kårfullmäktige, som vi tidigare har hanterat med urnval. Dessa regler innebär även att sektionens ordförande och vice ordförande inte längre automatiskt är med i kårfullmäktige. I och med detta kan sektionen själva besluta hur valförfarandet för dessa poster ska gå till. De senaste åren har urnval på sektionen av många setts som onödigt omständigt och kandidaterna till urnvalen diskuteras sällan i samma utsträckning som posterna som väljs på ett SM. Då det handlar om några av de viktigaste valen som görs på sektionen ser vi ingen anledning till att behandla dem på ett sätt som ger dem mindre uppmärksamhet. Vi föreslår därför att sektionen inte längre använder urnval för val av ordförande och vice ordförande utan att de istället väljs på ett sektionsmöte. Då stadgarna och reglementet bör stämma överens under tiden ändringen sker föreslår vi att ändringarna i reglementet behandlas precis som en stadgeändring. Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi att paragraf Urnval i sektionens stadgar stryks. att en ny underparagraf Kårfullmäktigeval förs in under Valberedning i sektionens stadgar med följande lydelse: Sektionens mandat i kårfullmäktige bestäms i enlighet med THS styrdokument. Sektionens ledamöter och suppleanter till kårfullmäktige väljs i enlighet med THS styrdokument. att stycket i Obligatoriska funktionärer i sektionens stadgar ändras från till Utöver D-rektoratets ledamöter, valberedare, revisorer och ordförande för de under uppräknade nämnderna, som regleras särskilt, skall det finnas en programansvarig student och ett studerandeskyddsombud. Utöver D-rektoratets ledamöter, valberedare, revisorer, kårfullmäktigeledamöter, kårfullmäktigesuppleanter och ordförande för de under uppräknade nämnderna, som regleras särskilt, skall det finnas en programansvarig student och ett studerandeskyddsombud. att följande mening i det andra stycket i Skyldigheter i sektionens reglemente stryks: Valberedaren skall ansvara för att personbeskrivningar inför urnval arkiveras och delges sektionshistorikern.

22 att paragraf Urnval i sektionens reglemente stryks. att dessa ändringar i reglementet endast genomförs efter likalydande beslut på följande SM och att D-rektoratet skall föra upp fråga om andra läsning av dessa reglementesändringar till nästa SM. Erik Lindström och Jonas Sundberg

23 Svar på motion angående borttagande av urnval ur stadgarna D-rektoratet anser att det här en mycket viktig fråga som tål att diskuteras på SM. D- rektoratet ser både fördelar och nackdelar med motionen, men då detta påverkar hur delar av D-rektoratet väljs vill D-rektoratet inte föreslå något beslut åt SM. D-rektoratet genom Andreas Tarandi Styrelseledamot för studiemiljöfrågor

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Revisions-SM 2011-03-29 1(7) Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-03-29, 17:51 20:21 Plats Närvarande L1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2010-09-27 1(6) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2010-09-27, 17:37 18:57 Plats Närvarande E52, KTH Sekreterare Alexander Roghult, D-08 Ordförande, D-06 Ledamot

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-05-24 1(4) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-05-24, 17:26 19:15 Plats 4523, KTH Närvarande Sekreterare Frida Jansson, D-09 Ordförande, D-09 Ledamot

Läs mer

Föredragningslista 2011-09-27

Föredragningslista 2011-09-27 S E K T I O N S M Ö T E 1. Formalia Föredragningslista 2011-09-27 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justerare tillika rösträknare 1.5 Fråga om mötets

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-03-22 1(6) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-03-22, 17:35 20:17 Plats 1535, KTH Närvarande Sekreterare Frida Jansson, D-09 Ordförande Andreas Falk,

Läs mer

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Revisions-SM 2009-03-24 1(7) Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2009-03-24, 17.20 20.24 Plats Närvarande K2, KTH se bifogad lista 1 Mötets högtidliga öppnande

Läs mer

Dagordning Budget-SM 2011-09-27 Konglig Datasektionen

Dagordning Budget-SM 2011-09-27 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Budget-SM 2011-09-27 1(4) Dagordning Budget-SM 2011-09-27 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val

Läs mer

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Val-SM 2010-05-11 1(10) Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2010-05-11, 17:42 21:03 Plats Närvarande L1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Egil Antonsen

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 2 Innehåll 1. 1 Allmänt 3 1.1. Ändamål.....................................3 1.2. Reglementsändringar...........................3

Läs mer

Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

Reglemente Sektionen för Energi och Miljö Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Ändamål... 3 1.2 Reglementsändringar... 3 2 Förtroendevalda... 3 2.1 Ordförande... 3 2.2 Vice Ordförande... 3 2.3 Sekreterare...

Läs mer

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning Förord 2 1. Föreningen 3 2. Syfte 3 3. Obundenhet 3 4. Verksamhetsåret 3 5. Medlemskap 3 6. Sektionsmöte 3 7. Årsmöte 4 8.

Läs mer

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Val-SM 2004-05-11 1(7) Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande Ordföranden förklarar mötet öppnat klockan 16:30. För närvarolista, se bilaga 1.

Läs mer

Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Budget-SM 2011-09-27 1(14) Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-09-27, 17:49 00:20 Plats Närvarande L1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Andreas

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

!!! STADGAR. Konglig Samhällsbyggnadssektion, THS. Stockholm. Org. nr. 802412-5737 Drottning Kristinas väg 19, 100 44 Stockholm

!!! STADGAR. Konglig Samhällsbyggnadssektion, THS. Stockholm. Org. nr. 802412-5737 Drottning Kristinas väg 19, 100 44 Stockholm STADGAR Konglig Samhällsbyggnadssektion, THS Stockholm Org. nr. 802412-5737 Drottning Kristinas väg 19, 100 44 Stockholm Sid 2(14) Stadgan fastställd 2002-10-30. Sammanställd av Malin Svenningsson L99.

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Dagordning DM 2013-10-08 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2013-10-08 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 20131008 1(18) Dagordning DM 20131008 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

Protokoll fört vid Revisions-SM (Fylle-SM) Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Revisions-SM (Fylle-SM) Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Revisions-SM (Fylle-SM) 2004-11-08 1(5) Protokoll fört vid Revisions-SM (Fylle-SM) Konglig Datasektionen Tidpunkt 2004-11-08, 17:28 18:38 Plats E31, KTH Närvarande Ordförande Frej

Läs mer

Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00

Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00 Konglig Samhällsbyggnadssektion Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justeringspersoner

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2009-10-27 1(4) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2009-10-27, 17.19 18.59 Plats E52, KTH Närvarande Sektionsordförande Joel Westberg, D-05 Vice sektionsordförande

Läs mer

Senast reviderad 2010-05-19

Senast reviderad 2010-05-19 STUDENTFIKET CAMPUS NORRKÖPING Studentfiket Campus Norrköping Senast reviderad 2010-05-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 4 1.1. SYFTE... 4 1.2. FIRMA... 4 1.3. SÄTESORT... 4 1.4. VERKSAMHETSÅR... 4

Läs mer

Föredragningslista Sektionsmöte , 17:00

Föredragningslista Sektionsmöte , 17:00 Föredragningslista, 17:00 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av mötesordförande 1.3. Val av mötessekreterare 1.4. Val av två justerare tillika rösträknare 1.5. Fråga om mötets behöriga utlysande

Läs mer

Stadgar. Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner. Karin Elgh Ordförande 2014/2015 1 (8)

Stadgar. Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner. Karin Elgh Ordförande 2014/2015 1 (8) 1 (8) MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Stadgar Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner Karin Elgh Ordförande 2014/2015 Mikael Mäkinen Vice Ordförande 2014/2015 2 (8) Maskinteknologsektionens

Läs mer

KALLELSE SM3. Mötestid: 2 Oktober 17:30 på TC Extra mötestid: 3 & 4 Oktober 17:30 Motionsstopp: 22 September Väl mött!

KALLELSE SM3. Mötestid: 2 Oktober 17:30 på TC Extra mötestid: 3 & 4 Oktober 17:30 Motionsstopp: 22 September Väl mött! KALLELSE SM3 Mötestid: 2 Oktober 17:30 på TC Extra mötestid: 3 & 4 Oktober 17:30 Motionsstopp: 22 September Väl mött! Kongliga Flygsektionen Fack vid THS SE-100 44 Stockholm Dagordning Flygsektionens Sektionsmöte

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18 Stockholm 2015-03-18 Styrelsemöte 10 mars 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 16.14 1.2. Mötets behöriga utlysande Extrainsatt Styrelsen beslutar

Läs mer

STADGAR. Sektionen för Medicinsk Teknik

STADGAR. Sektionen för Medicinsk Teknik STADGAR Sektionen för Medicinsk Teknik Senast ändrad 24 mars 2015 Innehåll 1 Allmänt 3 1.1 Namn............................... 3 1.2 Kårtillhörlighet.......................... 3 1.3 Ändamål.............................

Läs mer

Protokoll från Sektionsmöte 1 09/10 (inklusive bilagor)

Protokoll från Sektionsmöte 1 09/10 (inklusive bilagor) Protokoll från Sektionsmöte 1 09/10 (inklusive bilagor), KTH 2009-09-17 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande Jonas Lundgren förklarar mötet för öppnat kl. 17.22. 1.2 Mötets behöriga utlysande SM finner mötet

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. D rektoratet

Verksamhetsplan 2013. D rektoratet Verksamhetsplan 2013 \section{jämlikhetsnämnden} Jämlikhetsnämnden skall genomföra minst en undersökning om hur jämlikhetssituationen på sektionen är. utvärdera resultaten av undersökningen och presentera

Läs mer

Till hedersmedlem kan av sektionsmötet utses person som synnerligen främjat sektionens intressen och strävanden.

Till hedersmedlem kan av sektionsmötet utses person som synnerligen främjat sektionens intressen och strävanden. 1. Ändamål 1.1. Syfte N-sektionen är en ideell förening som har till uppgift att verka för sammanhållningen mellan sina medlemmar, samt att bevaka och tillvarata deras intressen. 1.2. Utbildningsprogram

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2013-01-31 1(19) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2013-01-31, 17:42 19:27 Plats 1537, KTH Närvarande Sektionsordförande, Vice fanbärare, m.m. Petter Djupfeldt,

Läs mer

Uppdaterade 2013-12-09. Stadgar Sektionen för Energi och Miljö

Uppdaterade 2013-12-09. Stadgar Sektionen för Energi och Miljö Uppdaterade 2013-12-09 Stadgar Sektionen för Energi och Miljö 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT... 3 1.1 NAMN... 3 1.2 ÄNDAMÅL... 3 1.3 SAMMANSÄTTNING... 3 1.4 GRUNDPRINCIPER... 3 1.5 SÄTE... 3 1.6 VERKSAMHETSÅR...

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03 Styrelsemöte 3 juni 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens Stormöte 2013-05-22 Fastställda av Umeå Studentkårs Fullmäktige 2013-09-25 Kap. 1 Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen)

Läs mer

Studentsektionen Sesam Stadgar

Studentsektionen Sesam Stadgar Studentsektionen Sesam Stadgar Antagna: Antagna på sektionsmöte 2016-02-09 samt 2016-04-07 och stadda i kraft 2016-04-07. Innehåll: 1. Allmänt 2. Sektionsmöte 3. Besvär 4. Valberedning 5. Styrelsen 6.

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-08-04

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-08-04 Styrelsemöte 4 augusti 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat klockan 18.21 1.2. Mötets behöriga utlysande att anse mötet behörigt utlyst 1.3. Emma Klint

Läs mer

STADGAR KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS

STADGAR KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS STADGAR KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS Fastställd av Sektionsmötet den 25 november 2003 Ändrad av Sektionsmötet den 22 november 2005 ( 5.7.2.7 infördes) Ändrad av Sektionsmötet den 20 april 2006 ( 3.1 ändrades)

Läs mer

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN FÖRSLAG STADGAR MESKALIN 1 NAMN Föreningens namn är Meskalin, och har sitt säte i Kalmar. Meskalin är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. 2 SYFTE Meskalin ska representera och arbeta för

Läs mer

Feministiskt initiativ Gävle ÅRSMÖTE 2016

Feministiskt initiativ Gävle ÅRSMÖTE 2016 Protokoll Årsmöte 2016-03-20 Feministiskt initiativ Gävle ÅRSMÖTE 2016 Plats och tid: Fängelsemuseet, Hamiltongatan 1, kl. 13:00-16:00 BILAGOR Dagordning (bilaga 1) Närvarolista och röstlängd (bilaga 2)

Läs mer

Wermlands Nations Stadgar Antagna

Wermlands Nations Stadgar Antagna Wermlands Nations Stadgar Antagna 1986-05-13 Åter antagna 2007-11-25 Reviderade 2011-12-03 Wermlands Nation Stadgar 2011-12-03 2 (8) Kapitel 1 Allmän bestämmelse 1.1 Ändamål Wermlands Nation i Linköping

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppande Sektionsordförande Tonima Afroze öppnar mötet 17.07.

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-09-24

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-09-24 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-09-24 Styrelsemöte 24 september 2014 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppna 17.21 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse

Läs mer

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Allmänna bestämmelser 1. 2. 3. Medlemskap 4. 5. 6. Sveriges läkarförbund student Lund är en lokalavdelning av Sveriges läkarförbund student inom Sveriges Läkarförbund

Läs mer

Kongliga Flygsektionens Stadgar

Kongliga Flygsektionens Stadgar Stadgar för Kongliga Flygsektionen vid Tekniska Högskolans Studentkår. Dessa antogs av Flygsektionens Vårmöte och Höstmöte 2009. Stadgarna träder i kraft 2010-01-01 och gäller tills vidare. Senaste ändrade

Läs mer

Vi välkomnar alla medlemmar till Årsmötet för föreningen Svenska Pride.

Vi välkomnar alla medlemmar till Årsmötet för föreningen Svenska Pride. Kallelse till årsmöte för föreningen Svenska Pride. Vi välkomnar alla medlemmar till Årsmötet för föreningen Svenska Pride. Datum: 29 mars kl 18.00 Var: Internet via appen "Go-to-meeting" Det kommer även

Läs mer

SAKS Sektionen för Systemvetenskap och Informatik Reviderade 2012-05-24 2011-05-16 Antagna 2000-04-26

SAKS Sektionen för Systemvetenskap och Informatik Reviderade 2012-05-24 2011-05-16 Antagna 2000-04-26 STADGAR för SAKS Sektionen för Systemvetenskap och Informatik Reviderade 2012-05-24 2011-05-16 Antagna 2000-04-26 Innehåll 1 Ändamål... 5 1.1 Ändamål... 5 1.2 Sektionens namn... 5 2 Medlemskap... 6 2.1

Läs mer

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Revisions-SM 2006-10-10 1(9) Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2006-10-10, 17:20 20:06 Plats E2, KTH Närvarande Sektionsordförande Jakob Bergendahl, D-03

Läs mer

Stadgar Funkibator Öst ideell förening

Stadgar Funkibator Öst ideell förening Stadgar Funkibator Öst ideell förening Stadgar för Funkibator Öst ideell förening. Antagna vid årsmöte 26 mars 2018. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator Öst ideell förening. 2 - Föreningens

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-11-08 1(5) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-11-08, 17:26 19:36 Plats Rum 4523, KTH Närvarande Sekreterare Frida Jansson, D-09 Revisor Max Roth, D-09

Läs mer

Klubbens Stadgar

Klubbens Stadgar Klubbens Stadgar 2019-05-18 1. Föreningens namn Föreningens namn är Svenska Volvo C70-klubben 2. Föreningens syfte Svenska Volvo C70-klubben är en religiöst och politiskt obunden ideell förening, med kulturell

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens extra årsmöte 2014-04-07 Fastställda av Umeå studentkårs fullmäktige 2014-04-16 Innehåll Kap. 1 Ändamål... 2 Kap. 2 Medlemskap... 2

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF)

Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF) Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF) Inledande bestämmelser 1 Juridiska föreningen vid Umeå universitet, nedan föreningen, är en partipolitiskt, fackligt och religiöst oberoende ideell

Läs mer

Stadgar Göteborg Lacrosse

Stadgar Göteborg Lacrosse Stadgar Göteborg Lacrosse 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Göteborg lacrosse med smeknamnet Seadrakes. Föreningen har sitt säte i Göteborgs kommun. 2 Syfte Föreningens syfte är att främja

Läs mer

Dagordning DM 2014-02-27 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2014-02-27 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2014-02-27 1(6) Dagordning DM 2014-02-27 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

FLiNS Stadgar Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare FÖRENINGEN LINKÖPINGS NATIONALEKONOMER OCH STATSVETARE STADGAR

FLiNS Stadgar Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare FÖRENINGEN LINKÖPINGS NATIONALEKONOMER OCH STATSVETARE STADGAR FÖRENINGEN LINKÖPINGS NATIONALEKONOMER OCH STATSVETARE STADGAR Antagna av FLiNS årsmöte 2015 Förslag till FLiNS årsmöte 2015 1 Innehållsförteckning 1 Firma... 3 2 Syfte... 3 3 Firmatecknare... 3 4 Medlemskap...

Läs mer

Proposition om reform av styrelsen

Proposition om reform av styrelsen Sida 1 av 8 Proposition om reform av styrelsen Styrelsen genom Fabian Wahlgren, Styrelseledamot Bakgrund Nuvarande situation För närvarande har vi på sektionen något som kallas för funktionärsstyrelse.

Läs mer

Mötet utlystes via facebook, hemsidan och via mejlutskick minst två veckor innan mötet

Mötet utlystes via facebook, hemsidan och via mejlutskick minst två veckor innan mötet SIDA 1 AV 9 COPEN VAL-SM 2013 Tisdagen den 15 oktober 2013 kl. 15.15, M2, KTH Campus * = medföljd bilaga 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Niklas öppnar mötet 15:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet

Läs mer

Stadgar för Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet. Fastställd av Sektionsmötet:

Stadgar för Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet. Fastställd av Sektionsmötet: Stadgar för Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet Fastställd av Sektionsmötet: 2016-04-26 Innehållsförteckning Kapitel 1 Allmänt... 3 Kapitel 2 Medlemmar... 3 Kapitel 3 Organisation...

Läs mer

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift.

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift. Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2013 11 12 2014 05 13 Raderat Tillagt Omformulerat från Omformulerat till Flyttat från Flyttat till Tänk: Rött, lila och blått ska bort

Läs mer

Extra Sektionsmöte, 2000-11-09

Extra Sektionsmöte, 2000-11-09 Kongl. Datasektionen vid THS Extra Sektionsmöte 2000-11-09 1(5) Extra Sektionsmöte, 2000-11-09 1 Mötets högtidliga öppnande Ordföranden förklarar mötet öppnat klockan 17:21 med 26 teknologer närvarande.

Läs mer

LOGISTIKSEKTIONENS STADGAR

LOGISTIKSEKTIONENS STADGAR LOGISTIKSEKTIONENS STADGAR Senast reviderad: 2015-01-15 2 Innehållsförteckning 1. Ändamål... 5 1.1. Ändamål... 5 2. Medlemskap... 5 2.1. Medlem... 5 2.2. Hedersmedlem... 6 3. Organisation... 6 3.1. Organisation...

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2(5) Kapitel I: Inledande bestämmelser 1 Definitioner FUTF: Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker F-STORM:

Läs mer

Föredragningslista 2011-04-27

Föredragningslista 2011-04-27 Sida 1 av 16 1 Formalia Föredragningslista 1.1 Mötets högtidliga öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justerare tillika rösträknare 1.5 Fråga om mötets behöriga

Läs mer

Stadgar för Datateknologsektionen

Stadgar för Datateknologsektionen Sidan 1 av 23 för Chalmers, Göteborg Uppdaterad: 2013-03-19 Sidan 2 av 23 Innehåll 1 Allmänt 3 2 Medlemmar 4 3 Organisation 5 4 Sektionsmötet 6 5 Valberedning 9 6 Sektionsstyrelsen 10 7 Studienämnden 12

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Föredragningslista

Föredragningslista SEKTIONSMÖTE Föredragningslista 2010-11-30 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av mötesordförande 1.3. Val av mötessekreterare 1.4. Val av två justerare tillika rösträknare 1.5. Fråga om mötets behöriga

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL Mom 1 Föreningen skall verka för att personer som har eller har

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

Motion 1- Motion om Detektivnämnden

Motion 1- Motion om Detektivnämnden Motion 1- Motion om Detektivnämnden Till SM 3 2014/2015 Motivering/bakgrund: Trots att W-sektionen inte har funnits särskilt länge så kretsar en hel del mysterier runt i dess inre. Var befinner sig den

Läs mer

Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet

Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet Juridiska föreningen Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet 1 Namn Juridiska föreningen är en sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet och verkar som en ideell

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-11-26

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-11-26 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-11-26 Styrelsemöte 26 november 2014 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppna 18.21 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse

Läs mer

Uppdaterade 2013-07- 23. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

Uppdaterade 2013-07- 23. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö Uppdaterade 2013-07- 23 Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Ändamål... 3 1.2 Reglementsändringar... 3 2 Förtroendevalda... 3 2.1 Ordförande... 3 2.2 Vice

Läs mer

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14 Stadgar för SSK-L 2 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 4 6 Sjuksköterskesektionens styrelse 5 7

Läs mer

Hembygdsgillet i Karlstad Stadgar

Hembygdsgillet i Karlstad Stadgar ÄNDAMÅL 1 Hembygdsgillet i Karlstad, Gillet, är en ideell förening vars ändamål och syfte är att med folklig tradition som grund verka för ett sunt nöjesliv i förening med god arbetsvilja. Gillets verksamhet

Läs mer

!!!!!!!! Kongliga Flygsektionen, THS. Handlingar SM 3 2014 Q2, 13/10-14 kl 17:30 TC, 14-15/10 kl 17:30

!!!!!!!! Kongliga Flygsektionen, THS. Handlingar SM 3 2014 Q2, 13/10-14 kl 17:30 TC, 14-15/10 kl 17:30 Kongliga Flygsektionen, THS Handlingar SM 3 2014 Q2, 13/10-14 kl 17:30 TC, 14-15/10 kl 17:30 Kallelse Flygsektionens Sektionsmöte 3 2014 Carl-Anders Carlsson Ordförande 2014-09-22 Sida 1 ( 1) KALLELSE

Läs mer

Folkdanslaget Viljan - här nedan kallat laget - bildat den 8 oktober år 1941, av medlemmar inom Lf 2398 Ledstjärnan av NTO, har till huvudändamål:

Folkdanslaget Viljan - här nedan kallat laget - bildat den 8 oktober år 1941, av medlemmar inom Lf 2398 Ledstjärnan av NTO, har till huvudändamål: I. ALLMÄNT 1 ÄNDAMÅL Folkdanslaget Viljan - här nedan kallat laget - bildat den 8 oktober år 1941, av medlemmar inom Lf 2398 Ledstjärnan av NTO, har till huvudändamål: - att väcka och vidmakthålla intresse

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN HAVÄNGS SOMMARBY sid. 1(5)

STADGAR FÖR FÖRENINGEN HAVÄNGS SOMMARBY sid. 1(5) sid. 1(5) ÄNDAMÅL 1 Föreningens namn och firma är Föreningen Havängs Sommarby. Föreningen är en ideell förening med org nr 802449-8878. Föreningens räkenskapsår är kalenderår. 2 Föreningens ändamål är

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-08

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-08 Stockholm 2015-04-08 Styrelsemöte 8 april 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:15 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet

Läs mer

Stadgar för #jagärhär

Stadgar för #jagärhär Stadgar för #jagärhär ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1. Firma Föreningens namn är #jagärhär. 2. Syfte / ändamål #jagärhär är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som arbetar för ett inkluderande

Läs mer

Föreningens namn är Riksföreningen Hepatit C, RHC, med säte i Stockholm. Organisationen skall vara partipolitiskt och religiöst obunden.

Föreningens namn är Riksföreningen Hepatit C, RHC, med säte i Stockholm. Organisationen skall vara partipolitiskt och religiöst obunden. RHC stadgar Senast reviderad 2016-03-06 1 Namn och ändamål Föreningens namn är Riksföreningen Hepatit C, RHC, med säte i Stockholm. Organisationen skall vara partipolitiskt och religiöst obunden. RHC är

Läs mer

StorStockholms Genealogiska Förening

StorStockholms Genealogiska Förening StorStockholms Genealogiska Förening Förslag till revidering av stadgarna för SSGF. Nu gällande stadgar. 1 Föreningens namn är StorStockholms Genealogiska Förening, förkortat SSGF. Föreningen är en ideell

Läs mer

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december.

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december. Studentradion i Sverige - Stadgar SENAST ÄNDRADE 2014-10-12 Firma 1 Föreningens firma är Studentradion i Sverige, och förkortas SRS. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig.

Läs mer

1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun.

1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. Stadgar antagna den 24 april 2018 Föreningen Svalorna Indien Bangladesh Stadgar för Föreningen Svalorna Indien Bangladesh 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh.

Läs mer

Föredragningslista Sektionsmöte 2013-10-09, 17:00

Föredragningslista Sektionsmöte 2013-10-09, 17:00 Sektionen för Medieteknik Sektionsmöte 2013-10-09 Föredragningslista Sektionsmöte 2013-10-09, 17:00 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av mötesordförande 1.3. Val av mötessekreterare 1.4. Val av

Läs mer

Östasiatiska föreningen

Östasiatiska föreningen Östasiatiska föreningen Stadgar antagna 2014-11-24 Innehåll 1 Föreningens namn.......................... 1 2 Föreningens säte........................... 1 3 Föreningsform............................ 1

Läs mer

Revidering av stadgar Förslag till revidering Vad gäller här? Ska det vara inneha eller kanske rätt att söka?

Revidering av stadgar Förslag till revidering Vad gäller här? Ska det vara inneha eller kanske rätt att söka? Paragr af nr. Gällande stadgar reviderade 2011-04-18 Kommentar Föreslagen revidering av stadgar Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen) har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka

Läs mer

KEMISEKTIONENS STADGAR

KEMISEKTIONENS STADGAR KEMISEKTIONENS STADGAR Antagna våren 2011 (SM3 110228 och SM4 110510) Ändringar gjorda: 2012-02-27 2.3, 2.6 2012-07-01 2.1, 4 2012-09-24 3.2 2013-11-18 1.3, 1.6, 3.2 2014-05-12 3.1, 3.2 2014-10-06 4 2016-02-11

Läs mer

Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige

Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige 1. Föreningens namn och organisationsnummer Föreningens namn är Psykologstudent Sverige, med förkortningen PS. Föreningens organisationsnummer är 80244157688.

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-04-12 1(6) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-04-12, 17:26 19:38 Plats Närvarande 1635, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande förklarade mötet

Läs mer

Stadga för Mattecentrum Senast reviderad:

Stadga för Mattecentrum Senast reviderad: Stadga för Mattecentrum Senast reviderad: 2017-03-19 1 Syfte Mom 1 Mattecentrum ska utan vinstdrivande intresse öka elevers förståelse för matematik och dess roll i samhället, inspirera med förebilder

Läs mer

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt.

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt. Stadgar 1 Namn Partiets namn är Vägvalet. 2 Säte Partiets säte är Göteborg. 3 Syfte och värderingar Vägvalets mål och syfte är att driva politik där demokratin utgår från medborgarna och speglar deras

Läs mer

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ.

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ. Stadga för FÖRSVARSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR Denna stadga antogs första gången 31 januari 2008. Stadgan reviderades en första gång 3 mars 2010. Denna version av stadga gäller från och med 1 juli 2010. ÄNDAMÅL

Läs mer

1 oförändrat. 2 oförändrat. 3 oförändrat

1 oförändrat. 2 oförändrat. 3 oförändrat Stadgar för Föreningen G-gruppen - Genealogi över Östersjön antagna den 14 december 2000 samt ändrade den 26 februari 2004, den 20 februari 2007, den 21 februari 2009 och den 26 februari 2011 1 Föreningens

Läs mer

Protokoll för Spegelglas årsmöte 2015-01-17

Protokoll för Spegelglas årsmöte 2015-01-17 Protokoll för Spegelglas årsmöte 2015-01-17 Sida 1 av 5 Protokoll för Spegelglas årsmöte 2015-01-17 Närvarande: Caroline Bergström, Alice af Jochnick, Cecilia af Jochnick, Alexander Johansson, Joel Johansson,

Läs mer

Föreningsmöte för Föräldraföreningen vid Stuxbergsgatans Fritidspark Måndagen den 27 augusti 2012 kl. 18:45 Föreningslokalen i Stuxbergsparken

Föreningsmöte för Föräldraföreningen vid Stuxbergsgatans Fritidspark Måndagen den 27 augusti 2012 kl. 18:45 Föreningslokalen i Stuxbergsparken Välkommen alla medlemmar till Föreningsmöte för Föräldraföreningen vid Stuxbergsgatans Fritidspark Måndagen den 27 augusti 2012 kl. 18:45 Föreningslokalen i Stuxbergsparken 1 Mötet öppnas 2 Val av ordförande,

Läs mer