SPFs försättsblad till FOIs slutrapportering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SPFs försättsblad till FOIs slutrapportering"

Transkript

1 DATUM MYNDIGHETSBETECKNING SPF Dnr 169/07 FOI DATUM FOI BETECKNING FOI Dnr SPFs försättsblad till FOIs slutrapportering Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) har fått i uppdrag av Styrelsen för psykologiskt försvar (SPF) att studera och redovisa orsakerna till radio och tv avbrottet den 7 augusti 2007 och andra störningar i det digitala i marknätet. Bakgrund I samband med övergången från analoga till digitala tv sändningar i marknätet har ett antal sändningsavbrott och andra störningar inträffat i Teracoms sändarnät. Ett av de mer omfattande avbrotten inträffade på tisdagskvällen den 7 augusti 2007, då en avklippt överföringskabel i Göteborgsområdet gjorde att SVTs tv sändningar och Sveriges Radios P4 sändningar i södra och västra Sverige avbröts. Efter avbrottet beslutade SPF att närmare studera avbrottets orsaker utifrån ett medieberedskapsperspektiv. Ett utvidgat uppdrag FOI har sedan 2005 i uppdrag att följa digitaliseringen av tv mediet utifrån ett beredskapsperspektiv för SPFs räkning. Projektet har följt hela den svenska övergången från analoga till digitala tv sändningar i marknätet och SPF avser publicera projektets slutapport under våren Genom projektet har FOI underhand ackumulerat erfarenheter att studera marknätet utifrån ett beredskapsperspektiv. När SPF beslutade att genomföra denna fallstudie var det därför lämpligt att utvidga FOIs pågående projekt till att närmare undersöka avbrott och störningar i marknätet. Projektbeskrivning Uppdraget omfattar en fallstudie av hur det digitala marknätet har fungerat under en längre period. Särskild uppmärksamhet ägnas orsakerna till avbrottet som inträffade den 7 augusti i sydvästra Sverige. Även orsakerna till avbrottet i P4 inkluderas. SPF har gett FOI i uppdrag att genomföra en analys av avbrottets orsaker samt, utifrån tidigare avbrottshistorik, försöka se trender i felens orsaker och omfattning för att utröna hur väl det digitala marknätet fungerar. En övergripande jämförelse med det analoga marknätet genomförs också. Fallstudiens syfte är att bidra till ökad säkerhet och beredskap framöver genom att dra övergripande lärdomar av inträffade händelser. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX E-POST WEBBPLATS PLUSGIRO Box 2195 Olof Palmes gata 29, 3 tr Stockholm Stockholm

2 Studiens upplägg Studien inleddes med ett startmöte den 18 september med berörda aktörer för att diskutera SPFs föreslagna studieupplägg. Mötets syfte var att gemensamt utforma studiens upplägg och optimera nyttan av resultaten för samtliga aktörer. Utöver FOI och SPF deltog representanter för Teracom, Sveriges Television och Sveriges Radio vid mötet. Studiens upplägg och inriktning har vilat på tillgängliga data och underhand försköts studiens tidplan något när informationsinhämtningen tog längre tid än beräknat. Fallstudiens analysfas hade inslag av både kvantitativ databearbetning samt kvalitativ analys av störningarnas orsaker och organisatoriska förhållanden. Projektgruppen återkopplade underhand till respektive underlagslämnare för faktagranskning. FOI och SPF har haft regelbundna avstämningsmöten för generella frågeställningar kring fallstudiens inriktning. Vid vissa avstämningsmöten har även Krisberedskapsmyndigheten varit representerad, för att underhand ta del av FOIs ackumulerade kunskap på övergripande nivå. SPFs inriktning för studiens slutrapportering var en skriftlig redovisning av FOIs övergripande lärdomar och slutsatser. FOI har inte redovisat insamlat arbetsmaterial i form av studerade data för SPF. Studiens resultat ska även redovisas muntligen för berörda aktörer vid ett seminarium. Slutrapportering Uppdraget har resulterat i en slutrapport som idag har inkommit till SPF. För innehållet står FOI. Anna Marklund Handläggare, Medieberedskap Styrelsen för psykologiskt försvar

3 Datum Vid korrespondens åberopa FOI beteckning Nr Styrelsen för psykologiskt försvar Avdelning 150 Box Stockholm Er referens Anna Marklund, Dnr SPF 56/07 Vår referens Georg Fischer Avrapportering av fallstudie om avbrott och störningar i marknätet för digital television I bifogade PM återfinns den skriftliga redovisningen av fallstudien om avbrott och störningar i marknätet för digital television. Med vänlig hälsning Georg Fischer Brev på svenska med logotyp i svartvitt Utgåva 3.0 FOI Totalförsvarets forskningsinstitut Postadress Besöksadress Telefon Fax Hemsida Stockholm Gullfossgatan 6

4 PM Avbrott och tillgänglighet i marksänd digital-tv några iakttagelser 1. INLEDNING I samband med övergången från analoga till digitala tv-sändningar i marknätet har ett antal sändningsavbrott och andra störningar inträffat i Teracoms sändarnät. Ett av de mer omfattande avbrotten inträffade på tisdagskvällen den 7 augusti, då en avklippt överföringskabel i Göteborgsområdet gjorde att SVT:s tv-sändningar och Sveriges Radios P4- sändningar i södra och västra Sverige avbröts. Mot denna bakgrund valde SPF att utvidga det uppdrag FOI redan har att följa digitaliseringen av tv-mediet ur ett beredskapsperspektiv. Utvidgningen av uppdraget omfattade en fallstudie av hur det digitala marknätet har fungerat under en längre period. Särskild uppmärksamhet skall ägnas det avbrott som inträffade den 7 augusti i södra och västra Sverige. Även orsakerna till Sveriges Radios avbrott skulle också uppmärksammas i studien. 1.1 Syfte Studien genomförs i kontexten av medieberedskap och samhällets krisberedskap. Syftet är att projektgruppen vid FOI genom egen analys skall bidra med iakttagelser och lärdomar som kan förbättra säkerhet och beredskap framöver inom mediesektorn. I uppdraget till FOI ingick att genomföra en analys av avbrottets orsaker samt, utifrån tidigare avbrottshistorik, försöka se trender i felens orsaker och omfattning för att utröna hur väl det digitala marknätet fungerar, på övergripande nivå även i jämförelse med det analoga. Syftet med analysen är att bidra till ökad säkerhet och beredskap framöver genom att dra lärdomar av inträffade händelser. SPF pekade på att följande frågeställningar är av särskilt intresse att övergripande belysa: Hur har frekvensen störningar (avbrott) förändrats över tiden? Hur ser den geografiska fördelningen ut för störningarna? Har orsakerna till störningar förändrats vilka komponenter/system/processer har orsakat störningarna? Eventuella förändringar i fördelning av störningar mellan SVT, SR, Teracoms egna system och underleverantörer? Har det skett någon förändring i hur störningar hanteras, t.ex. snabbare larm, diagnos, hantering? Har det skett någon förändring i säkerhetstänkande, rutiner, planering, beredskap, samverkan, övningsverksamhet, erfarenhetsåterföring, krav på och förhållande till underleverantörer etc. hos inblandade aktörer (som kan ha påverkat utfallet)? 1

5 1.2 Metod Den 18 september genomfördes ett gemensamt uppstartsmöte för berörda aktörer där samtliga gavs möjlighet att diskutera studiens preliminära upplägg. Utöver SPF och FOI deltog även representanter för SVT, Teracom och SR vid detta möte. Syftet var att gemensamt utforma studiens upplägg och optimera nyttan av resultaten för samtliga aktörer. Vid mötet enades deltagarna kring uppfattningen att FOI kan genomföra en studie med den föreslagna inriktningen. Det fortsatta arbetet i studien har bedrivits genom intervjuer, studiebesök, dokumentgranskning, litteraturstudier och allmän informationssökning via webbkällor. Studiens upplägg och inriktning har vilat på de data som gjorts tillgängliga för projektgruppen. I och med att informationsinhämtningen tog längre tid än beräknat och i viss utsträckning varit bristfällig har tidsplanen successivt förskjutits. 1.3 Innehållet i denna PM Denna PM är en del av den redovisning som sker från studien. En kompletterande redovisning kommer också att ske muntligen för SPF. Då SPF har begärt att denna rapport skall kunna spridas till en vidare krets har detta avsevärt begränsat möjligheterna att redovisa stora delar av det underlag som projektgruppen tagit del av. I huvudsak beror detta på att underlaget är belagt med sekretess. 2. TILLGÄNGLIGHETEN I DET DIGITALA MARKNÄTET Ett sätt att beskriva säkerheten i sändningarna i det digitala marknätet är att jämföra faktiska avbrottstider under ett år med den totala tillgängliga sändningstiden. Detta är ett mått som brukar kallas tillgänglighet. Ett år om 365 dagar motsvarar 8760 timmar. Om man under ett år skulle sammantaget acceptera ett dygns avbrott i tv-sändningarna skulle detta motsvara ett tillgänglighetskrav på 99,726 procent. För att få en uppfattning om vad som kan betraktas som en hög tillgänglighet kan man exempelvis göra en jämförelse med de servicenivåer som erbjuds inom datakommunikationsområdet. I statens ramavtal med TeliaSonera 1 för nättjänsten DataNet erbjuds de kunder som köper den högsta servicenivån (1B) en tillgänglighet på 99,95 procent, vilket under ett år skulle motsvara en sammanlagd avbrottstid på 4 timmar och 23 minuter. I denna studie är projektgruppen av sekretesskäl förhindrad att exakt redovisa de tillgänglighetskrav som gäller för det digitala marknätet och för det avvecklade analoga nätet. Därför används ett indirekt redovisningssätt i det följande. I det underlag som studerats för åren kan vi konstatera att tillgängligheten i det digitala marknätet väl klarar servicenivån i exemplet med TeliaSoneras DataNet servicenivå 1B, det vill säga att avbrottstiderna har med god marginal hållit sig under 4 timmar och 23 1 Statskontoret; Ramavtal 6787/05, bilaga 4, Dnr 2004/

6 minuter per sändarstation 2. En fråga är då hur väl det digitala marknätet står sig i förhållande till det tidigare analoga nätet. En jämförelse av tillgänglighetskraven för de analoga sändningarna av SVT 1 och SVT 2 i förhållande till det digitala marknätet (för SVT:s kanaler) visar att kraven har varit störst för SVT 1 nära följt av SVT 2, som tilläts ha drygt 40 procent längre avbrottstid än SVT 1. De avtalade kraven på tillgänglighet i det digitala marknätet har inte varit lika starka som för de båda analoga sändningarna av SVT 1 respektive SVT 2. I det digitala marknätet tilläts 3 sju gånger längre avbrottstid per sändarstation för SVT:s kanaler än vad som var fallet för det analoga SVT 1. I förhållande till den analoga sändningen av SVT 2 så tilläts fem gånger längre avbrottstid i det digitala nätet. Under perioden 2003 till 2006 har avbrotten i de digitala sändningarna med god marginal hållit sig inom det avtalade gränsvärdet. Även om man hade tillämpat samma tillgänglighetskrav på de digitala sändningarna som för den analoga sändningen av SVT 2 så skulle avbrotten ha hållit sig under gränsvärdet för hela perioden. Det vill säga, tillgängligheten i det digitala nätet har varit så pass bra att det klarat de tidigare kraven för den analoga sändningen av SVT 2. Om man dock hade tillämpat de än snävare tillgänglighetskraven för den analoga sändningen av SVT 1 så skulle sändningsavbrotten i det digitala nätet överskridit avtalade gränsvärden för nästan hela perioden, med undantag för år 2005, då avbrottstiden för de digitala sändningarna var mycket låg. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det kommer krävas en avsevärd förbättring av tillgängligheten i det digitala marknätet för att det skall nå upp till samma nivå som varit fallet för de analoga sändningarna av SVT1. Övergången från analoga tv-sändningar till ett helt digitalt marknät är i vissa avseenden ett betydande teknikskifte. Visserligen har det digitala nätet byggts upp under ett antal år sedan mitten av 90-talet men den avslutande utbygganden av de sista delarna av nätet och nedsläckningen av de analoga sändningarna har inneburit en teknisk och organisatorisk utmaning för Teracom. En fråga som delvis har legat inom ramen för denna studie är om tvtittarnas möjligheter att få tillgång till public service-kanalerna har påverkats av digital-tvövergången. Vid genomförandet av denna studie har synpunkter framförts om att det inte är rimligt att jämföra den hittillsvarande säkerheten i det digitala nätet med säkerheten i det analoga marknätet, som är ett sedan länge etablerat och moget system. Denna synpunkt aktualiserar frågan om det är acceptabelt att säkerheten minskar i samband med teknikskiften eller andra systemförändringar. Inom vissa områden, som till exempel kärnkraftsindustri och trafikflyg, finns det starka krav på bibehållen eller ökad säkerhet när ny teknik införs eller system förändras. Frågan om vilka avbrottstider och grad av tillgänglighet som är acceptabel för marknätet är i grunden en principiell fråga för staten, programbolag och distributörer att enas om. I utredningen Radio och TV i allmänhetens tjänst ett beredningsunderlag anser utredaren att: 2 Tillgänglighetskravet i avtalet mellan SVT och Teracom uttrycks som maximal avbrottstid per sändarstation per år. 3 Fram till

7 samma krav på beredskap, teknisk kvalitet och säkerhet som gäller för dagens analoga sändningar också skall gälla sändningar med digital teknik AVBROTTSORSAKER I DET DIGITALA MARKNÄTET Det underlag som ligger till grund för analysen av avbrotten i det digitala marknätet är: Tjänstekvalitetsrapporter Innehållet i dessa rapporter har varierat något mellan åren, men i huvudsak redovisas i avbrott i storstationer som är längre än 1 timme. Även uppgifter om avbrott i kompletterande sändarstationer och anslutningsförbindelser redovisas. Avbrottsstatistik för år 2002, 2006 och 2007 (t.o.m. augusti). Här ges en mer fullständig redovisning av de avbrott som inträffat under de enskilda åren. Underlaget ger vissa möjligheter att ge en profil över avbrotten i det digitala marknätet, men då projektgruppen inte haft tillgång till kompletta redovisningar för samtliga år är det inte möjligt att ge en rättvisande beskrivning av utvecklingstendenser och geografiska fördelningar eller att identifiera särskilt utsatta sändarstationer. Den följande analysen får därför inte betraktas som fullständig eller heltäckande. En översiktlig genomgång av de längre avbrotten i storsändare visar att det sammantaget omfattar ett femtiotal olika typer av händelser. De avbrott det handlar om har varit mer eller mindre omfattande. I vissa fall är det en enskild sändare i ett glesbefolkat område som drabbats under en kortare tid i andra fall så har effekterna blivit både geografiskt och tidsmässigt mycket omfattande. Grovt kan man indela orsakerna i de sex olika huvudgrupperna: miljöpåverkan, sabotage och åverkan, externa faktorer, felfunktion i utrustning, mänskliga faktorn samt systemförändringar. 1. Miljöpåverkan I denna kategori av orsaker återfinns faktorer som hänförs till den naturliga miljön. Här är det till exempel åska som orsakat skador på till elektrisk utrustning, så som UPS-aggregat 5 och säkringar till ställverk. Fädning 6 är också en miljöfaktor som på flera håll i landet har orsakat sändningsavbrott. 2. Sabotage och åverkan Enligt Teracom utsätts utrustning och anläggningar i marknätet i viss utsträckning för sabotage och annan åverkan. I det underlag som analyserats går det dock inte att urskilja vilka avbrott som orsakats på grund av detta. Till exempel redovisas avbrottet den 7 augusti som förbindelsefel. Därför kan projektgruppen inte redogöra för omfattningen och karaktären på avbrotten inom denna orsakskategori. 4 SOU 2000:55, Radio och TV i allmänhetens tjänst ett beredningsunderlag, s UPS (eng. Uninterruptible Power Supply) är ett slags reservbatteri som träder in om den ordinarie strömförsörjningen skulle slås ut. 6 Fädning (eng. fading) är ett fenomen som kan uppkomma på grund av att tv-signalens radiovågor studsar på föremål i omgivningen eller skiktningar i atmosfären, vilket gör att mottagaren får samma signal speglad från flera olika håll. Under vissa förhållanden sammanfaller dessa olika signaler hos mottagaren på ett sådant sätt att de släcker ut varandra. 4

8 3. Externa faktorer Bland de externa orsakerna till sändningsavbrott handlar det till exempel om fel eller avbrott i transmissionsnät och elförsörjning. Avbrott och störningar i elförsörjningen har i vissa fall låst sändarautomatik samt utlöst automatsäkringar och därmed orsakat sändningsavbrott. 4. Felfunktion i utrustning (hårdvara och mjukvara) Det digitala marknätet innehåller en stor mängd teknisk utrustning som på olika sätt kan fallera. Nedan följer några av de avbrottsorsaker som anges i driftsstatistiken: - Fel i playlist 7 - Fel i övervakningssystem, inklusive styrning och koppling - Fel i växlingsautomatik till reservsändare - Synkroniseringsfel - Utrustningsfel: router, modulator, synkroniseringutrustning, MUX, sändarfel - Brand i filterkondensator, combiner, antennmast - Fel i kylsystem, läckande kylslang - Trasig ingång för regionalinmatning - Reservkraft stannade. 5. Den mänskliga faktorn Även om en stor del av de digitala tv-sändningarna sköts helt automatiskt av de tekniska systemen så finns det moment som kräver mänskliga ingrepp. Vid dessa tillfällen finns det alltid risk för att ett fel begås. I den undersökta driftsstatistiken finns det några avbrott som skulle kunna hänföras till denna kategori. 6. Systemförändringar Precis som för många andra tekniska system så utgör förändringar i systemen en riskfaktor. När exempelvis ny teknisk utrustning ersätter gammal eller när ny programvara installeras och testas finns det oftast en risk att ingreppen görs på ett felaktigt sätt eller att kompatibilitetsproblem uppkommer. I den undersökta driftsstatistiken finns det några avbrott som skulle kunna hänföras till denna kategori 4. AVBROTTET DEN 7 AUGUSTI 2007 I DE DIGITALA TV- SÄNDNINGARNA ÖVER SYDVÄSTRA SVERIGE Under tisdagskvällen den 7 augusti 2007 drabbades cirka 1,7 miljoner hushåll i stora delar av sydvästra Sverige av avbrott i tv-sändningarna i det digitala marknätet. Avbrottet startade klockan och varade i två timmar. I Borås och Göteborg kom dock sändningar tillbaka redan efter 40 minuter. Även Sveriges Radios P4-sändningar påverkades av avbrottet, men kom igång efter cirka en timme. TV4:s digitala sändningar och SVT:s analoga sändningar fungerade dock normalt. 7 En playlist ingår i styrsystemet för tv-sändningarna och är i princip ett schema som anger vad som skall gå ut i sändning vid varje enskild tidpunkt. När till exempel de regionala sändningarna skall brytas in i stället för de nationella tv-programmen anges detta som en rad i playlisten. När ett särskilt datorprogram (managementsystem) läser denna rad initieras instruktioner till andra delar i sändarsystemet så att det regionala programmet läggs ut i sändning. 5

9 Den direkta orsaken till avbrottet vara att koppartjuvar 8 av okunskap hade klippt av fiberförbindelsen till Teracoms FM/TV-sändarstation Brudaremossen i Göteborg. På grund av detta bröts även distributionen av tv-signalerna till ytterligare sändarstationer i södra Sverige. Att avbrottet fick sådan omfattning och långvarighet berodde på att Teracom inte hade ett fungerande reservsystem som automatiskt kunde koppla förbi den skadade förbindelsen. Den reservfiber som fanns låg i samma kabelknippe som den ordinarie fibern. Vid tiden för avbrottet var övergången till digitala tv-sändningar inte helt genomförd i det drabbade området. Detta innebar att hushåll i vissa områden fortfarande hade möjlighet att ta emot de analoga tv-sändningarna. I det område som tillhörde etapp 3 i digital-tv-övergången 9, i huvudsak Småland, var dock de analoga tv-sändningarna nedsläckta. Detta innebar att hushåll med tillgång till endast marksänd digital-tv saknade alternativa möjligheter att ta emot tv-sändningarna. Drygt hushåll ingick i etapp 3. Hur många av dessa hushåll som var helt beroende av de digitala tv-sändningarna har denna studie inte vidare utrett. En genomgång av Teracoms avbrottsstatistik för både de analoga och digitala tv-sändningarna visar att långvariga avbrott över stora geografiska områden är sällan förekommande. Under lång tid har säkerheten i systemen för sändningar av public service (såväl radio som TV) varit en del av totalförsvarsplaneringen och beredskapen inför krig och allvarliga kriser. I och med bildandet av Teracom AB 1992 och bolagets utveckling under de senaste åren har även renodlat kommersiella skäl motiverat en hög tillgänglighet i sändarnäten. Detta har inneburit att betydande resurser har lagts ned på att bygga system med hög säkerhet och flera reservalternativ. Mot bakgrund av den allmänna inriktningen på säkerhetsarbetet inom Teracom så skulle en avklippt förbindelse inte kunnat orsaka ett så omfattande avbrott som var fallet den 7 augusti I normala fall skulle en reservförbindelse ha tagit över distributionen av tv-signalerna. Att så inte var fallet i Göteborg berodde på flera samverkande omständigheter. Den viktigaste omständigheten var att både den ordinarie förbindelsefibern och reservfibern låg i samma kabelknippe. Detta innebar att när kabeln klipptes av så slogs båda förbindelserna ut samtidigt. I normala fall är reservförbindelser fysiskt/geografiskt åtskilda. Distributionen av marksänd digital-tv i Sverige sker i huvudsak i ett radiolänknät där ett hundratal mikrovågsförbindelser överbryggar avstånd på upptill 50 kilometer. Från Kaknästornet i Stockholm styrs och kontrolleras alla förbindelser och sändare. Eftersom länknätet utnyttjar radiovågor för distributionen påverkas förbindelserna av eventuella störningar i atmosfären. Den radiolänkförbindelse som Teracom använder som ordinarie i Göteborg har tidigare haft problem med att överföringssignalerna har tappat i kvalitet på grund av fädning 10. Särskilt sommartid har detta varit ett problem. I början av år 2007 fattade Teracom beslut om att genomföra ett antal större förbättringar för att höja tillgängligheten i DTTV-distributionen i hela landet. För Göteborgs del innebar detta 8 I den polisutredning som för närvarande pågår är brottet rubricerat som sabotage, men enligt polisen i Västra Götaland är det förmodligen koppartjuvar som skyldiga. I nuläget avvaktar man den tekniska utredningen innan man tar ställning till den fortsatta hanteringen av ärendet. 9 Etapp 3 i digital-tv-övergången genomfördes den 6 november 2006 och omfattade storstationer på följande orter: Borås, Emmaboda, Finnveden Halmstad, Jönköping, Nässjö, Skövde, Varberg, Vislanda och Västervik. 10 Fädning (eng. fading) kan exempelvis uppkomma på grund av att radiovågor studsar på föremål i omgivningen eller skiktningar i atmosfären, vilket gör att mottagaren får samma signal speglad från flera olika håll. Under vissa förhållanden sammanfaller dessa olika signaler hos mottagaren på ett sådant sätt att de släcker ut varandra. 6

10 två separata fibervägar och en radiolänkmatad väg med förbättrad automatisk skyddsomkoppling mellan radiolänk och fiber. När Teracoms projekt för att etablera två separata fibervägar i Göteborg påbörjades kunde underleverantören GothNet 11 inte leverera en redundant väg, eftersom man inte hade en ytterligare fiber som klarade de tekniska kvalitetskraven. Därför beslutade Teracom att lägga ordinarie förbindelse och reservfiber i samma kabelknippe. Enligt uppgift från Teracom restfördes den saknade redundanta fiberförbindelsen inom projektet, men denna information fördes dock inte vidare i organisationen. De fiberförbindelser Teracom använde sig av hyrde man av stadsnätföretaget GothNet. Den tjänst Teracom köpt var en så kallad svartfiber, vilket i princip innebär att GothNet endast tillhandahåller de optiska fiberförbindelserna, all annan utrustning får Teracom tillhandahålla. Inför sommaren 2007 fattades, av flera olika skäl - bland annat risken för fädning, beslut om att tillfälligt lägga den ordinarie distributionen till sändarstation Brudaremossen i en fiberförbindelse. Enligt Teracom togs beslutet utan vetskap om att både ordinarie förbindelse och reservfibern fanns i samma kabelknippe. Radiolänkförbindelsen, som också fanns tillgänglig, var inte förbered för snabb manuell inkoppling. I mitten av juli 2007 levererade Gothnet en redundant fiberväg av rätt kvalitet. Inom Teracom överlämnades fibern tisdagen den 31 juli till tekniker för driftsättning. När avbrottet skedde den 7 augusti hade den redundanta fibern dock inte ännu tagits i drift. Det var emellertid denna fiber som användes för att återställa distributionskedjan. Var tv-avbrottet en allvarlig händelse? Frågan om tv-avbrottet den 7 augusti var en allvarlig händelse kan bedömas utifrån olika perspektiv. Om man endast betraktar den inträffade händelsen med utgångspunkt från den just då rådande situationen så kan avbrottet knappast betraktas som en allvarlig händelse. Enligt våra undersökningar fanns det vid tillfället inga behov av att via TV och radio nå ut med ett viktigt meddelande till allmänheten (så kallat VMA). Samhället i stort fungerade normalt och i stora delar av de drabbade områdena fanns de analoga tv-sändningar fortfarande kvar. Andra informationskanaler, så som analog TV, TV4, Internet, telefoni (fast och mobil) samt radio fungerade i huvudsak som under normala förhållanden. Avbrottet i sig orsakade inga fysiska skador på människor eller egendom. Sannolikt uppstod det dock en psykologisk oro hos allmänhet och beslutsfattare. 12 Denna oro verkar dock inte ha varit av någon allvarligare och långvarig karaktär. Eventuellt kan tilltron till säkerheten i den marksända TV:n minskat till följd av händelsen. Om man däremot betraktar avbrottet utifrån ett principiellt perspektiv så är händelsen av allvarligare karaktär. Ett två timmar långt avbrott i public service-sändningarnas samtliga tvkanaler och radio P4 över ett stort område med många människor kan potentiellt innebära ökade risker. Under olyckligare omständigheter, där det i samhället har inträffat allvarliga 11 GothNet AB är en del av Göteborg Energi koncernen och säljer kommunikationstjänster baserat på det egna stadsnätet. 12 För denna studie har inga särskilda undersökningar gjorts för att undersöka de psykologiska effekterna av det inträffade avbrottet. 7

11 händelser, exempelvis omfattande kemikalieutsläpp, förgiftning av dricksvatten och andra akuta nödsituationer, så kan svårigheter att nå ut med viktig information förvärra en redan allvarlig situation. Samhället har, via regering och riksdag, satsat betydande resurser för att försäkra sig om att det alltid skall finnas en oberoende kommunikationskanal öppen för viktig information, såväl under normala förhållanden som under kriser och i krig. Även om det under normala förhållanden finns en mångfald av informationskanaler att tillgå så är detta ingen garanti för att dessa kommer att fungera vid allvarliga händelser, kriser och andra nödlägen. 5. LÄRDOMAR Efter en så omfattande händelse som tv-avbrottet den 7 augusti, där i princip nästan 40 procent av landets hushåll berördes, inställer sig frågan om vem som bär ansvaret och om det var något som kunde ha gjorts för att undvika den. Denna studie har dock inte syftat till att klarlägga ansvarsfrågor. Fokus har istället legat på att identifiera lärdomar som framöver kan förbättra säkerhet och beredskap inom mediesektorn. Även om det finns viktiga lärdomar att dra för alla inblandade parter av avbrottet har projektgruppen valt att i detta kapitel främst fokusera på den strategiska roll staten kan ha för att förstärka säkerhetsarbetet när det gäller distributionen av public service-kanaler. 5.1 Statens roll Sveriges Television är ett aktiebolag som ägs av en stiftelse. Verksamheten finansieras via tvlicensavgifterna. Det är i SVT:s sändningstillstånd som regeringen anger villkoren för den marksända televisionen. Teracom AB ägs helt av staten och förvaltas genom Näringsdepartementet. I kraft att vara ensam ägare har staten möjlighet att styra Teracoms inriktning och verksamhet. Således har Riksdag och Regering ett övergripande ansvar och möjlighet att genom tillståndskrav och ägarstyrning påverka de båda bolagens säkerhetsarbete. I det sändningstillstånd som Regeringen beviljat SVT 13 anges att bolaget skall upprätthålla en hög säkerhet för produktion och distribution. Sändningarna skall ske med så god säkerhet att eventuella sändningsavbrott blir så korta som möjligt. Man anger vidare att SVT skall ställa höga krav på de leverantörer som anlitas för programinsamling och distribution av egensändningar. Exakt vad dessa krav innebär i termer av säkerhetsåtgärder och acceptabla avbrottstider är dock oklart. Det förefaller som att det till stor del är upp till SVT att avgöra detta. Enligt de intervjuer som genomförts inom ramen för denna studie verkar den övergripande ambitionen vara en nolltolerans mot avbrott man skall alltid sända. I praktiken lyckas man dock inte uppnå denna nivå. En analys av tillgänglighetsstatistik för SVT:s marksända tv-kanaler visar att avbrottstiderna ligger på en relativt jämn nivå över åren, i allt väsentligt inom ramen för de avtal som SVT träffat med Teracom. I Teracoms bolagsordning, som fastställdes i april 2006, formuleras verksamhetens syfte på följande sätt: 13 Tillstånd att sända television; Regeringsbeslut III:18,

12 Bolagets syfte skall vara att på affärsmässiga villkor bedriva utsändning och överföring av radio- och TVprogram samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall erbjuda programbolagen utsändnings- och överföringstjänster på likvärdiga villkor. Bolaget skall, om efterfrågan från programbolagen finns, erbjuda en grundläggande infrastruktur över hela eller delar av landet. Detta gäller under förutsättning att programbolagen enligt sina sändningstillstånd är skyldiga att sända eller överföra med den efterfrågade räckvidden i ett marknät. Bolaget skall utifrån dessa utgångspunkter och de regulativa förutsättningarna agera uteslutande affärsmässigt. 14 Man kan här konstatera att verksamheten i allt väsentligt skall bedrivas affärsmässigt utan några särskilda samhällsåtaganden vad gäller säkerhet och krisberedskap. Detta är en betydande förändring i förhållande till den tidigare bolagsordningen där Teracoms verksamhet hade en mer utpekad samhällsroll: Bolaget skall som oberoende distributör av radio- och TV-sändningar skapa förutsättningar för att målet för mediepolitiken uppfylls samt för att svenska folket kan få information vid höjd beredskap och vid svåra påfrestningar på samhället i fred 15 Förändringen var i huvudsak föranledd av den nya lagstiftningen inom området elektroniska kommunikationer 16 som kom år I budgetpropositionen för år 2006 konstaterade Regeringen att det nya regelverket innebär förändringar för verksamheten inom Teracom AB, och man ansåg därför att det tidigare kravet från staten som ägare, vad gäller bolagets beredskapsåtgärder, borde utgå. Regeringen menade att det nya regelverket istället innebär att Post- och telestyrelsen kan meddela föreskrifter om planering i fredstid för totalförsvarets behov av elektroniska kommunikationer. 17 I detta sammanhang kan nämnas att ett av skälen till det helstatligt ägda Teracoms tillkomst och särskiljning från dåvarande Televerket var just beredskapsargumentet. Det ansågs, mot bakgrund av verkets planerade bolagisering och eventuella privatisering, som angeläget att rundradionätet som en del av samhällets grundläggande infrastruktur samt av beredskapsskäl och andra skäl skulle behållas i statlig ägo under en särskild huvudman vid sidan av Televerket. 18 Vid en sammantagen granskning av sändningstillstånden för SVT och bolagsordningen för Teracom kan vi konstatera att ansvaret för säkerhetsdimensionen i de markbundna tvsändningarna i huvudsak lagts på SVT. Det är genom att ställa krav på sina underleverantörer för programinsamling, distribution m.m. som SVT skall uppnå en hög säkerhet i tvsändningarna. I vilken utsträckning SVT når upp till de ambitioner statsmakterna uttrycker i sändningstillståndet är dock oklart. Det är även oklart vilken myndighet som har ett tillsynsansvar för distributionen av SVT:s tvkanaler. I kraft av att vara tillsynsmyndighet inom området elektroniska kommunikationer kan möjligen även PTS ha ett visst tillsynsansvar. Möjligen ligger ett visst ansvar hos Riksrevisionen, då såväl public service-bolagen (SVT, SR och UR) som Teracom AB är utpekade revisionsobjekt 19. Ett sådant ansvar förefaller också ligga väl i linje med 14 Bolagsordning för Teracom AB; Teracom AB, beslutad vid årsstämma den 27 april 2006, 15 Bolagsordning för Teracom AB; Teracom AB, beslutad vid årsstämma den 20 april 2004, 16 Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation. 17 Proposition 2005/06:1 utgiftsområde Proposition 1991/92:140, s Riksrevisionens granskningsplan 2007; Riksrevisionen, DNR

13 Riksrevisionens verksamhet. Exempelvis angav man hoten mot samhället som en central inriktning i granskningsplanen för år 2007: Ett grundläggande statligt åtagande är att garantera medborgarna trygghet och säkerhet. Medborgarna kan förvänta sig att staten ansvarar för att ett antal basfunktioner kontinuerligt är tillgängliga och fungerar. Det finns en rad sådana basfunktioner inom centrala områden som rör medborgarnas fysiska säkerhet, det finansiella systemets stabilitet samt infrastruktur och kommunikationer. Riksrevisionens pågående granskning inom denna inriktning fokuseras mot att ett antal samhällsviktiga aktiviteter ska granskas och analyseras ur fyra olika perspektiv; mål och krav, förmåga, ansvar och samverkan samt uppföljning och tillsyn. 20 Slutsats: Mot bakgrund av den särställning public service-tv har, inte minst i samband med extraordinära händelser, kriser och i krig bör sändningssäkerheten i olika distributionskanaler vara en högt prioriterad fråga för staten. Även om en viss statlig styrning sker genom villkoren i programbolagens sändningstillstånd så förefaller det finnas brister i uppföljningen av dessa krav. I synnerhet tycks det vara en brist på tillsyn av de företag som bedriver distribution av public service-kanaler. Eventuellt kan det även finnas behov av att utveckla ett regelverk för denna samhällsviktiga funktion. 5.2 SVT SVT är enligt sitt sändningstillstånd ålagd att sända i marknät som täcker minst 99,8 procent av den fast bosatta befolkningen. I det analoga tillståndet har det tidigare funnits krav på SVT att anlita Teracom AB för marknätsdistribution. I de digitala tillstånden har motsvarande krav inte införts. Genom regeringsbeslut 21 har villkoret tagits bort. Ändringen är föranledd av det nya regelverk för elektroniska kommunikationstjänster som införts och som inte medger förekomsten av direkta eller indirekta monopol. 22 Som tidigare nämnts finns det i SVT:s sändningstillstånd krav på att bolaget skall upprätthålla en hög säkerhet för produktion och distribution. Sändningarna skall ske med så god säkerhet att eventuella sändningsavbrott blir så korta som möjligt. Vidare skall SVT ställa höga krav på de leverantörer som anlitas för programinsamling och distribution av egensändningar. FOI:s projektgrupp har i samband med denna studie inte fått ta del av innehållet i avtalet mellan SVT och Teracom om marksänd digital-tv. Båda bolagen hänvisar till affärssekretess i sina ställningstaganden. Av den anledningen kan ingen bedömning göras i vilken utsträckning SVT eventuellt brustit i sin kravställning gentemot Teracom i fråga om säkerhetskrav etc. Följaktligen kan inga synpunkter heller ges på eventuella förbättringsåtgärder. 5.3 Teracom Trots att avbrottet den 7 augusti var så pass långvarigt och drabbade ett så stor område framhåller Teracom att avbrottet ändå rymdes inom avtalet med SVT. Mot bakgrund av det underlag och de intervjuer som ingått i denna studie så gör projektgruppen bedömningen att det var olika organisatoriska/administrativa förhållanden 20 Ibid. 21 Regeringsbeslut den 15 december 2005, I: Proposition 2005/06:112; Viktigare än någonsin Radio och TV i allmänhetens tjänst 10

14 inom Teracom som gjorde att den avklippta fiberförbindelsen i Göteborg kunde leda till ett så omfattande avbrott den 7 augusti Detta är den slutsats som även Teracom drar av sin analys av händelsen. Vad projektgruppen erfar så vidtas åtgärder för att hantera identifierade brister GothNet AB FOI:s projektgrupp har i samband med denna studie inte tagit del av avtalet mellan Teracom och GothNet angående de hyrda fiberförbindelserna. Enligt Teracom ställde man emellertid inga särskilda krav på säkerhet eller skalsäkerhet i det nu aktuella fallet. Enligt medieuppgifter i anslutning till tv-avbrottet meddelade GothNet att företaget tänker förstärka säkerheten vid gatubrunnar Intervju i SVT:s Västnytt med Mats Devert, VD GothNet; i Sabotage låg bakom tv-avbrott,

Komplettering av sändningstillstånd för Sveriges Television AB med rätt att sända tv i hd-tv-kvalitet

Komplettering av sändningstillstånd för Sveriges Television AB med rätt att sända tv i hd-tv-kvalitet Regeringsbeslut 87 2013-12-19 Ku2013/2333/MFI (delvis) Ku2013/2529/MFI Kulturdepartementet Sveriges Television AB 105 10 Stockholm Komplettering av sändningstillstånd för Sveriges Television AB med rätt

Läs mer

Avbrott i bredbandstelefonitjänst

Avbrott i bredbandstelefonitjänst BESLUT 1(7) Datum Vår referens Aktbilaga 2013-10-17 Dnr: 12-9626 37 Nätsäkerhetsavdelningen Karin Lodin 073-644 56 04 karin.lodin@pts.se Avbrott i bredbandstelefonitjänst Saken Tillsyn enligt 7 kap. 1

Läs mer

Halloj, det är din tur.

Halloj, det är din tur. Halloj, det är din tur. Under 2007 går västra och södra Sverige i tre etapper över till enbart digitala tv-sändningar i marknätet. I den här broschyren berättar vi mer om hur, när och varför digital-tv-övergången

Läs mer

Underrättelse om misstanke om att Viasat AB tillämpar en längre inledande bindningstid än 24 månader

Underrättelse om misstanke om att Viasat AB tillämpar en längre inledande bindningstid än 24 månader UNDERRÄTTELSE 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2017-09-08 Dnr: 17-2528 13 Viasat AB Org. nummer 556304-7041 Underrättelse om misstanke om att Viasat AB tillämpar en längre inledande bindningstid än 24

Läs mer

Underrättelse om misstanke om att Canal Digital Sverige AB tillämpar en längre inledande bindningstid än 24 månader

Underrättelse om misstanke om att Canal Digital Sverige AB tillämpar en längre inledande bindningstid än 24 månader UNDERRÄTTELSE 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2017-09-08 Dnr: 17-2527 10 Canal Digital Sverige AB org. nummer 556039-8306 Underrättelse om misstanke om att Canal Digital Sverige AB tillämpar en längre

Läs mer

Tillsyn över dokumentation av tillgångar och förbindelser

Tillsyn över dokumentation av tillgångar och förbindelser AVSKRIVNINGSBESLUT 1(5) Datum Vår referens 2017-03-23 Dnr: 16-3568 Nätsäkerhetsavdelningen Anna Montelius 08-678 58 12 anna.montelius@pts.se Hi3G Access AB Att. Magnus Forslund Tillsyn över dokumentation

Läs mer

Uppdrag till Myndigheten för radio och tv om sändningsutrymme för marksänd tv

Uppdrag till Myndigheten för radio och tv om sändningsutrymme för marksänd tv Regeringsbeslut 2 2013-02-21 Ku2013/313/MFI Kulturdepartementet Myndigheten för radio och tv Box 33 121 25 Stockholm Uppdrag till Myndigheten för radio och tv om sändningsutrymme för marksänd tv Regeringens

Läs mer

Årlig tillsyn över incidentrapportering och inträffade incidenter Hi3G Access AB

Årlig tillsyn över incidentrapportering och inträffade incidenter Hi3G Access AB AVSKRIVNINGSBESLUT 1(6) Datum Vår referens 2016-04-29 Dnr: 16-1282 Nätsäkerhetsavdelningen Anders Lindell 08-678 55 41 anders.lindell@pts.se Hi3G Access AB Årlig tillsyn över incidentrapportering och inträffade

Läs mer

Tekniska stödtjänster

Tekniska stödtjänster Sveriges Television AB:s (SVT) och Sveriges Utbildningsradio AB:s (UR) samrådsyttrande över PTS andra förslag till beslut avseende grossistmarknaden för programutsändningstjänster för distribution av TV-sändningsinnehåll

Läs mer

Datum Vår referens Sida Dnr: (5)

Datum Vår referens Sida Dnr: (5) Datum Vår referens Sida 2008-09-24 Dnr: 08-8790 1(5) Ert datum Er referens Ku2008/1375/MFI Spektrummarknadsavdelningen Carina Horvath 08-678 56 85 carina.horvath@pts.se Kulturdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Remissvar Nya villkor för public service (SOU 2012:59)

Remissvar Nya villkor för public service (SOU 2012:59) REMISSVAR 1 (6) ERT ER BETECKNING 2012-10-22 Ku2012/1365/MFI Regeringskansliet Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar Nya villkor för public service (SOU 2012:59) Regeringen beviljar public service

Läs mer

Regeringsbeslut 2 2014-03-27 Ku2014/644/MFI (delvis) Kulturdepartementet Sveriges Television AB 105 10 Stockholm Komplettering av sändningstillstånd för Sveriges Television AB med rätt att sända tv i hd-tv-kvalitet

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

Årlig tillsyn rörande incidentrapportering och inträffade driftstörningar och avbrott

Årlig tillsyn rörande incidentrapportering och inträffade driftstörningar och avbrott BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2015-08-12 Dnr: 15-2012 10 Nätsäkerhetsavdelningen Peder Cristvall 08-678 55 29 Peder.cristvall@pts.se TeliaSonera AB Stab Juridik 123 86 Farsta Att: Per Hemrin

Läs mer

Dags att. digitalisera! 0771-10 11 00 www.digitaltvovergangen.se. Information om digital-tv-övergången.

Dags att. digitalisera! 0771-10 11 00 www.digitaltvovergangen.se. Information om digital-tv-övergången. Dags att 0771-10 11 00 www.digitaltvovergangen.se digitalisera! Information om digital-tv-övergången. 1. Varför digital-tv? Ny teknik Bättre kvalitet Hela Sverige går över till digitala tv-sändningar i

Läs mer

Avgift för tvistlösning och tillsyn enligt utbyggnadslagen

Avgift för tvistlösning och tillsyn enligt utbyggnadslagen PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2017-03-13 Dnr: 17-2485 1(5) Administrativa avdelningen Avgift för tvistlösning och tillsyn enligt utbyggnadslagen Bakgrund Den 1 juli 2016 trädde lagen (2016:534) om

Läs mer

Dags att digitalisera! Information om digital-tv-övergången.

Dags att digitalisera! Information om digital-tv-övergången. Dags att digitalisera! Information om digital-tv-övergången. Fler kanaler att välja på. 1. Varför digital-tv? Varför digital-tv? Beslut av Sveriges riksdag Riksdagen har bestämt att hela Sverige ska gå

Läs mer

Regeringsbeslut 3 2014-03-27 Ku2014/644/MFI (delvis) Kulturdepartementet Sveriges Utbildningsradio AB 105 10 Stockholm Komplettering av sändningstillstånd för Sveriges Utbildningsradio AB med rätt att

Läs mer

Svar på remiss av strategi för Myndigheten för press, radio och tv:s tillståndsgivning för analog kommersiell radio

Svar på remiss av strategi för Myndigheten för press, radio och tv:s tillståndsgivning för analog kommersiell radio Beslut Datum Vår referens Sida 2017-06-09 Dnr: 17-6404 1(5) Spektrumavdelningen Ulf Johansson 086785592 ulf.johansson@pts.se Er referens Dnr: 17/00477 Myndigheten för press, radio och tv Svar på remiss

Läs mer

Årlig tillsyn över incidentrapportering och inträffade incidenter Hi3G Access AB

Årlig tillsyn över incidentrapportering och inträffade incidenter Hi3G Access AB AVSKRIVNINGSBESLUT 1(6) Datum Vår referens 2015-06-16 Dnr: 15-1621 Nätsäkerhetsavdelningen Karin Lodin 08-678 56 04 karin.lodin@pts.se Årlig tillsyn över incidentrapportering och inträffade incidenter

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post Datum Diarienr 2011-12-12 755-2011 Socialnämnden Södertälje Kommun 151 89 Södertälje Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

TV4 AB Tegeluddsvägen 3-5 115 79 Stockholm

TV4 AB Tegeluddsvägen 3-5 115 79 Stockholm BESLUT 2013-12-18 Dnr: 13/02810 TV4 AB Tegeluddsvägen 3-5 115 79 Stockholm SAKEN Fråga om uppfyllelse av generella krav på tillgänglighet till tv-sändningar på svenska för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Anmälan enligt kap 2 1 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK)

Anmälan enligt kap 2 1 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) BESLUT 1(4) Datum Vår referens Aktbilaga 2008-11-05 Dnr: 08-9691 Konkurrensavdelningen Ingela Cronberg 08-678 57 47 ingela.cronberg@pts.se Telemar Scandinavia AB Box 9304 400 97 GÖTEBORG Part Telemar Scandinavia

Läs mer

Återkallelse av tillstånd att sända programtjänsten Viasat Fotboll i marknätet

Återkallelse av tillstånd att sända programtjänsten Viasat Fotboll i marknätet 1/5 BESLUT 2011-05-19 Dnr: 11/00271 Viasat Broadcasting UK Limited Att: Jonny Searle Floor 2, Building 11 566 Chiswick High Road London W4 5 XR United Kingdom Återkallelse av tillstånd att sända programtjänsten

Läs mer

Bilaga 3 till F:203. Säkerhet. Dnr 93-25-09 Fasta och mobila operatörstjänster samt transmission -C. Bilaga 3. Säkerhet

Bilaga 3 till F:203. Säkerhet. Dnr 93-25-09 Fasta och mobila operatörstjänster samt transmission -C. Bilaga 3. Säkerhet Bilaga 3 Säkerhet Säkerhet 2 (8) Innehållsförteckning Bilaga 3 Säkerhet 1 Allmänt 3 2 Säkerhet 4 2.1 Administrativa säkerhetskrav 4 2.1.1 Basnivå för informationssäkerhet 4 2.1.2 Uppföljning och kontroll

Läs mer

Inledning. Om marknätet. Myndigheten för Radio och TV registrator@radioochtv.se. Stockholm den 4 april 2012

Inledning. Om marknätet. Myndigheten för Radio och TV registrator@radioochtv.se. Stockholm den 4 april 2012 Myndigheten för Radio och TV registrator@radioochtv.se Stockholm den 4 april 2012 Teracom Group har inbjudits att lämna synpunkter på Stelacons och PTS rapporter till Myndigheten för radio och tv angående

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-02-18. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-02-18. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-02-18 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 7 februari

Läs mer

Vissa frågor om kommersiell radio

Vissa frågor om kommersiell radio MTG Radio remissvar på Ds 2016:23 Vissa frågor om kommersiell radio MTG Radio ( MTG ) har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter på DS 2016:23 Vissa frågor om kommersiell radio. Med anledning av

Läs mer

Kartläggning av SAMHÄLLSVIKTIGA VERKSAMHETERS BEROENDE AV ELEKTRONISK KOMMUNIKATION - EN FÖRSTUDIE

Kartläggning av SAMHÄLLSVIKTIGA VERKSAMHETERS BEROENDE AV ELEKTRONISK KOMMUNIKATION - EN FÖRSTUDIE Kartläggning av SAMHÄLLSVIKTIGA VERKSAMHETERS BEROENDE AV ELEKTRONISK KOMMUNIKATION - EN FÖRSTUDIE Beroendet av elektronisk kommunikation ökar Tid & frekvens Försvar Kraftdistribution Utbildning Fast telefoni

Läs mer

Bilaga 3 Säkerhet. Bilaga 3 Säkerhet. Dnr 93-25-09 Kommunikation som tjänst - A

Bilaga 3 Säkerhet. Bilaga 3 Säkerhet. Dnr 93-25-09 Kommunikation som tjänst - A 2 (8) Innehållsförteckning 1 Allmänt 3 2 4 2.1 Administrativa säkerhetskrav 4 2.2 Allmänna tekniska säkerhetskrav 7 3 (8) 1 Allmänt 4 (8) 2 Tele2 bedriver en verksamhet vars produktion till största delen

Läs mer

Läget för telekommunikationerna den 17 januari 2005 med anledning av stormen den 8 och 9 januari 2005

Läget för telekommunikationerna den 17 januari 2005 med anledning av stormen den 8 och 9 januari 2005 PROMEMORIA DATUM VÅR REFERENS 17 januari 2005 05-000379 HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Roland Svahn Avdelningen för nätsäkerhet 08-678 55 47 roland.svahn@pts.se Läget för telekommunikationerna

Läs mer

Årlig tillsyn över incidentrapportering och inträffade integritetsincidenter Telia Company AB

Årlig tillsyn över incidentrapportering och inträffade integritetsincidenter Telia Company AB AVSKRIVNINGSBESLUT 1(6) Datum Vår referens 2016-04-29 Dnr: 16-1327 Nätsäkerhetsavdelningen Anna Montelius 08-678 58 12 anna.montelius@pts.se Telia Company AB Årlig tillsyn över incidentrapportering och

Läs mer

2. Sändningsutrymmet 470-694 MHz får från och med den 1 april2014 till och med den 31 mars 2020 upplåtas för tillståndspliktiga tvsändningar.

2. Sändningsutrymmet 470-694 MHz får från och med den 1 april2014 till och med den 31 mars 2020 upplåtas för tillståndspliktiga tvsändningar. ------ REGERINGEN Kulturdepartementet Regeringsbeslut 2014-02-27 Myndigheten för radio och tv Box33 121 25 Stockholm 7 Ku2013/1232/MFI, Ku2013/1994/MFI, Ku2013/2084/MFI, Ku2013/2201/MFI, Ku2013/2209/MFI;

Läs mer

SÄKERHETSPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUNKONCERN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-28, 8

SÄKERHETSPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUNKONCERN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-28, 8 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING SÄKERHETSPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUNKONCERN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-28, 8 RIKTLINJER FÖR SÄKERHETSARBETET ANTAGNA AV KOMMUN- STYRELSEN 2013-01-14, 10

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap

Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-15 114 Diarienummer 09KS226 Sid 2 (8) Ersätter Plan för samordning av verksamheten

Läs mer

Riksrevisionens rapport om digitalradio

Riksrevisionens rapport om digitalradio Konstitutionsutskottets betänkande 2015/16:KU6 Riksrevisionens rapport om digitalradio Sammanfattning Utskottet föreslår att riksdagen lägger regeringens skrivelse till handlingarna. Som regeringen anför

Läs mer

Utredning avseende anmälan om SVT och TV 4:s krav på särskild ersättning för visning av fotbolls-vm 2006

Utredning avseende anmälan om SVT och TV 4:s krav på särskild ersättning för visning av fotbolls-vm 2006 FÖRETAGAROMBUDSMANNEN PROMEMORIA Stiftelsen Den Nya Välfärden Datum 2006-09-29 Danderydsgatan 10 Ärende FO 2006-007 Box 5625 PM nr 2 (slutlig bedömning) 114 86 Stockholm Utredare Mårten Hyltner Utredning

Läs mer

Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation KKV1007, v1.2, 2011-02-06 YTTRANDE 2012-05-03 Dnr 142/2012 1 (5) Post- och Telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation Er referens 11-9384

Läs mer

Årlig tillsyn över incidentrapportering och inträffade integritetsincidenter Tele2 Sverige AB

Årlig tillsyn över incidentrapportering och inträffade integritetsincidenter Tele2 Sverige AB AVSKRIVNINGSBESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga 2017-04-20 Dnr: 17-1211 Nätsäkerhetsavdelningen Ulrika de la Iglesia 08-678 56 29 ulrika.delaiglesia@pts.se Tele2 Sverige AB Årlig tillsyn över incidentrapportering

Läs mer

PTS redovisar härmed sin utredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning avseende upphävandet av de allmänna råden.

PTS redovisar härmed sin utredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning avseende upphävandet av de allmänna råden. Konsekvensutredning Datum Vår referens Sida 2015-01-26 Dnr: 14-13006 1(14) Nätsäkerhetsavdelningen Karin Lodin 08-678 56 04 karin.lodin@pts.se Konsekvensutredning avseende upphävande av Post- och telestyrelsens

Läs mer

Jan-Olof Gurinder. senior adviser Sveriges Television

Jan-Olof Gurinder. senior adviser Sveriges Television Jan-Olof Gurinder senior adviser Sveriges Television Tjänster i marknätet grunden för SVT Sändningstillstånd i marknätet grunden för SVT Inget sändningstillstånd för satellit Sändningstillstånd för tråd

Läs mer

Förvaltningsrätten i Linköping. 581 04 Linköping

Förvaltningsrätten i Linköping. 581 04 Linköping Kenneth Lind Djurgårdsgatan 3 59341 Västervik 2014-03-20 Förvaltningsrätten i Linköping Box 406 581 04 Linköping Överklagande av Västerviks kommunfullmäktiges beslut 2014-02-24, 16, avseende ägardirektiv

Läs mer

Årlig tillsyn över incidentrapportering och inträffade incidenter Com Hem AB

Årlig tillsyn över incidentrapportering och inträffade incidenter Com Hem AB AVSKRIVNINGSBESLUT 1(7) Datum Vår referens 2016-04-29 Dnr: 16-2574 Nätsäkerhetsavdelningen Mikael Ejner 08-678 57 21 mikael.ejner@pts.se Com Hem AB Årlig tillsyn över incidentrapportering och inträffade

Läs mer

Yttrande över PTS skrift 800 MHz-bandet. Förslag till planering och tilldelning

Yttrande över PTS skrift 800 MHz-bandet. Förslag till planering och tilldelning 1 PTS Att: 800-bandet@pts.se Diarienummer 09-9526 Yttrande över PTS skrift 800 MHz-bandet. Förslag till planering och tilldelning Boxer TV-Access AB har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204)

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Datum Dnr 2008-06-23 473-2008 Stadsdelsnämnden Södra Innerstaden, Malmö stad Box 7070 200 42 Malmö samt via e-post och fax sodrainnerstaden@malmo.se 040-346460 Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen

Läs mer

Dnr: KRISKOMMUNIKATIONSPLAN

Dnr: KRISKOMMUNIKATIONSPLAN 2015 03 26 Dnr: 2014 000094 KRISKOMMUNIKATIONSPLAN Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Ansvarsprincipen... 2 Bemanning och inkallning av informationsorganisationen... 2 Lokaler... 3 Kommunikationsarbete

Läs mer

Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet i forskning

Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet i forskning BESLUT 1(6) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Mikael Herjevik 08-5630 87 27 mikael.herjevik@uka.se Uppsala universitet Rektor Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet

Läs mer

Ombud: advokaterna Ingrid Eliasson och Fredrik Gustafsson, Advokatfirma Lindhs DLA Nordic KB, Box 7315, Stockholm.

Ombud: advokaterna Ingrid Eliasson och Fredrik Gustafsson, Advokatfirma Lindhs DLA Nordic KB, Box 7315, Stockholm. 1661 BESLUT Datum Vår referens Aktbilaga 2008-03-12 Dnr: 08-1331/23 Konkurrensavdelningen Barbro Svensson 08-678 56 50 barbro.svensson@pts.se Teracom AB Att: advokaterna Ingrid Eliasson och Fredrik Gustafsson

Läs mer

Beslut om avslag av begäran om omedelbara tillsynsåtgärder mot TeliaSonera Network Sales AB

Beslut om avslag av begäran om omedelbara tillsynsåtgärder mot TeliaSonera Network Sales AB BESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga 2008-11-21 Dnr: 08-10862 17 Konkurrensavdelningen Tove Källberg 08-678 56 63 tove.kallberg@pts.se Telenor Sverige AB Box 4247 102 65 Stockholm Saken Beslut om avslag

Läs mer

Informationsskyldighet vid tillhandahållande av Minicall-tjänst

Informationsskyldighet vid tillhandahållande av Minicall-tjänst BESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga 2012-12-18 Dnr: 12-8689 18 Nätsäkerhetsavdelningen Karin Malmberg 08-678 56 04 Karin.Malmberg@pts.se Generic Mobile Systems Sweden AB Box 4023 131 04 Nacka Informationsskyldighet

Läs mer

Styrelsen för psykologiskt försvars. risk- och sårbarhetsanalys av mediesektorn 2008

Styrelsen för psykologiskt försvars. risk- och sårbarhetsanalys av mediesektorn 2008 Styrelsen för psykologiskt försvars risk- och sårbarhetsanalys av mediesektorn 2008 Innehållsförteckning Förord... 3 Sammanfattning... 5 Den samhällsviktiga mediesektorn..................................

Läs mer

Granskning av underrättelser om beslut om inhämtning av uppgifter enligt inhämtningslagen

Granskning av underrättelser om beslut om inhämtning av uppgifter enligt inhämtningslagen Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2015-03-25 Dnr 46-2014 Granskning av underrättelser om beslut om inhämtning av uppgifter enligt inhämtningslagen 1. SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

Läs mer

Teracoms synpunkter på MRTV:s strategi inför tillståndsgivning för marksänd tv 2014-20

Teracoms synpunkter på MRTV:s strategi inför tillståndsgivning för marksänd tv 2014-20 Stockholm 2013-08-23 Myndigheten för radio och tv Registrator@mrtv.se Teracoms synpunkter på MRTV:s strategi inför tillståndsgivning för marksänd tv 2014-20 Teracom AB är en nätoperatör i det svenska marknätet.

Läs mer

Statskontoret ska löpande informera Regeringskansliet (Socialdepartementet)

Statskontoret ska löpande informera Regeringskansliet (Socialdepartementet) Regeringsbeslut IV:5 2011-03-31 S2011/3603/SFÖ (delvis) Socialdepartementet Statskontoret Box 8110 104 20 Stockholm Uppdrag att ta fram ett samlat underlag om myndigheternas service i samverkan Regeringens

Läs mer

Det finns tre olika sätt att få digital-tv: genom marknät, kabel eller satellit. TV-signalerna överförs i kablar som finns indragna till bostaden.

Det finns tre olika sätt att få digital-tv: genom marknät, kabel eller satellit. TV-signalerna överförs i kablar som finns indragna till bostaden. Du kan använda din nuvarande TV när du tar emot digital-tv, men du måste ha en box till varje TV-apparat. Boxen omvandlar den digitala signalen så att TV-apparaten kan visa TV-programmen. Företagen som

Läs mer

Föreläggande vid vite att efterleva tillståndsvillkor om effektnivå för den fullständiga multiplexsignalen vid användning av ljudrundradiosändare

Föreläggande vid vite att efterleva tillståndsvillkor om effektnivå för den fullständiga multiplexsignalen vid användning av ljudrundradiosändare BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2016-11-24 Dnr: 16-9900 37 Spektrumavdelningen Teracom AB, org. nr 556441-5098 Box 30150 104 25 Stockholm Föreläggande vid vite att efterleva tillståndsvillkor

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

Trygghetslarm en vägledning

Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm är en av flera insatser som bidrar till att ge trygghet för ett stort antal äldre och personer med funktionsnedsättning. I ordet trygghet

Läs mer

Fredrik Ohlström Spektrum/Fast radio och satellit - tillstånd Box SUNDBYBERG

Fredrik Ohlström Spektrum/Fast radio och satellit - tillstånd Box SUNDBYBERG BESLUT DATUM DIARIENR 14 oktober 2004 04-10068 AKTBIL. HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Fredrik Ohlström Spektrum/Fast radio och satellit - tillstånd 08-678 55 46 fredrik.ohlstrom@pts.se Teracom

Läs mer

Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser

Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser Styrdokument KS 2012.0295 Ansvarig organisationsenhet: Fastställd av KF 2012-12-18 234 Ersätter KF 2007-06-18 127 Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser Styrdokument

Läs mer

Regeringens proposition 2003/04:118

Regeringens proposition 2003/04:118 Regeringens proposition 2003/04:118 Digitala TV-sändningar Prop. 2003/04:118 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 mars 2004 Marita Ulvskog Mona Sahlin (Kulturdepartementet)

Läs mer

Krisledningsplan. Österåkers Kommun. Beslutad av Kommunfullmäktige

Krisledningsplan. Österåkers Kommun. Beslutad av Kommunfullmäktige Krisledningsplan Österåkers Kommun Beslutad av Kommunfullmäktige 2016-09-19 Österåkers kommuns krisledningsplan Österåkers kommun arbetar i först hand med att förebygga och minimera risker i syfte att

Läs mer

Granskning av kameraövervakning i Göteborgs Stad

Granskning av kameraövervakning i Göteborgs Stad Rapportsammandrag Stadsrevisionen 13 september 2016 Granskning av kameraövervakning i Göteborgs Stad Bakgrund Utvecklingen i samhället går mot ökad användning av kameraövervakning. Brottsförebyggande rådet

Läs mer

FOI rekommenderar inte outsourcad IT-drift och förvaltning.

FOI rekommenderar inte outsourcad IT-drift och förvaltning. Vid korrespondens åberopa FOI beteckning Socialdepartementet Enheten för statlig förvaltning 103 33 Stockholm Er referens Karin Edin Vår handläggare Jessica Norlin Remissvar gällande betänkandet ett myndighetsgemensamt

Läs mer

Yttrande över från analog till digital marksänd radio en plan från Digitalradiosamordningen (SOU 2014:77)

Yttrande över från analog till digital marksänd radio en plan från Digitalradiosamordningen (SOU 2014:77) Regelrådet är ett oberoende särskilt beslutsorgan utsett av regeringen. Rådets uppgift består av att bedöma konsekvensutredningars kvalitet med hänsyn till de effekter författningsförslaget kan få för

Läs mer

Villkor för kommunens användning av GeoVy och behandling av personuppgifter för Lantmäteriets räkning

Villkor för kommunens användning av GeoVy och behandling av personuppgifter för Lantmäteriets räkning Villkor för kommunens användning av GeoVy och behandling av personuppgifter för Lantmäteriets räkning Antagna av Lantmäteriet februari 2017. Dnr 106-2017/687 1. BAKGRUND 1.1 Ansvaret för fastighetsbildningsverksamheten

Läs mer

Tillsyn om störningar och avbrott i elektroniska kommunikationsnät och - tjänster

Tillsyn om störningar och avbrott i elektroniska kommunikationsnät och - tjänster AVSKRIVNINGSBESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2016-02-10 Dnr: 14-9556 17 Nätsäkerhetsavdelningen Anders Lindell 08-6785541 anders.lindell@pts.se TeliaSonera Sverige AB Tillsyn om störningar och

Läs mer

Koordineringsarbete digital TV och ljudradio (DVB-T och T-DAB)

Koordineringsarbete digital TV och ljudradio (DVB-T och T-DAB) Koordineringsarbete digital TV och ljudradio (DVB-T och T-DAB) Första regeringsuppdraget - 28 mars 1996 - I den första etappen skall Post- och telestyrelsen koordinera frekvenser så att sändningsmöjlighet

Läs mer

Undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen (1998:204)

Undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen (1998:204) BESLUT Dnr 2008-03-18 1402-2007 Svenska Bankföreningen Att: Marie-Louise Ulfward Box 7603 103 94 STOCKHOLM Såsom ombud för: Se bilaga. Undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen (1998:204) Datainspektionens

Läs mer

Tillsyn efter inträffad integritetsincident i fakturasystem

Tillsyn efter inträffad integritetsincident i fakturasystem BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2014-09-30 Dnr: 14-6336 9 Nätsäkerhetsavdelningen Karin Lodin 08-678 56 04 karin.lodin@pts.se Tillsyn efter inträffad integritetsincident i fakturasystem Saken

Läs mer

Förslaget om vidaresändningsplikt och upphovsrättskostnader

Förslaget om vidaresändningsplikt och upphovsrättskostnader Bakgrund Förslaget om vidaresändningsplikt och upphovsrättskostnader SABOs medlemsföretag och deras kabelnät SABO har idag ca 300 medlemsföretag med sammanlagt omkring 730 000 lägenheter. Drygt 90 % av

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post Datum Diarienr 2011-12-12 749-2011 Capio S:t Görans Sjukhus 112 81 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Exponerade fakturor på internet

Exponerade fakturor på internet BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2013-12-18 Dnr: 13-9151 12 Nätsäkerhetsavdelningen Jeanette Kronwall 08-6785898 jeanette.kronwall@pts.se TeliaSonera AB Att: Ann Ekstrand Stab Juridik, Regulatoriska

Läs mer

Anmälan enligt lex Sarah enligt socialtjänstlagen (SoL) inom verksamhetsområde Barn och familj vid socialtjänsten i Motala kommun

Anmälan enligt lex Sarah enligt socialtjänstlagen (SoL) inom verksamhetsområde Barn och familj vid socialtjänsten i Motala kommun BESLUT inspektionenforvårdochomsorg Avdelning sydöst Cecilia Lobos Cecilia.Lobosgivo.se 2013-09-04 Dnr 8.1.2-30137/20131(5) Motala kommun Socialnämnden 591 86 Motala Ärendet Anmälan enligt lex Sarah enligt

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post Datum Diarienr 2011-12-12 750-2011 Landstingsstyrelsen Landstinget Blekinge 371 81 Karlskrona Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post Datainspektionens beslut

Läs mer

Skrivelse gällande public service-kommitténs uppdrag

Skrivelse gällande public service-kommitténs uppdrag Skrivelse gällande public service-kommitténs uppdrag Regeringen inbjöd ett stort antal remissinstanser att inkomma med synpunkter på den tidigare medieutredningen. I sammanhanget begärde regeringen särskilt

Läs mer

2. Tillståndet gäller för Uppsala län.

2. Tillståndet gäller för Uppsala län. BESLUT DATUM DIARIENR 29 september 2005 05-11171 ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Jan Boström Spektrum / Fast radio och satellit tillstånd 08 678 58 86 jan.bostrom@pts.se Digiweb Ltd IDA

Läs mer

Tillsyn över dokumentation av informationsbehandlingstillgångar

Tillsyn över dokumentation av informationsbehandlingstillgångar AVSKRIVNINGSBESLUT 1(6) Datum Vår referens 2017-02-01 Dnr: 16-6142 Nätsäkerhetsavdelningen Karin Lodin 08-678 56 04 karin.lodin@pts.se Hi3G Access AB Tillsyn över dokumentation av informationsbehandlingstillgångar

Läs mer

Tillsyn av åtgärder för skydd av behandlade. uppgifter i butiks- och återförsäljarledet.

Tillsyn av åtgärder för skydd av behandlade. uppgifter i butiks- och återförsäljarledet. 16-11007-4 BESLUT Datum Vår referens Sida 2017-10-06 Dnr: 16-11007 1(6) Nätsäkerhetsavdelningen Mikael Ejner 08-678 57 21 mikael.ejner@pts.se Telenor Sverige AB Stefan Wahlstedt Endast via e-post Tillsyn

Läs mer

Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-09-27 R 62-2013 1 (5) Cecilia Renfors Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm

Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-09-27 R 62-2013 1 (5) Cecilia Renfors Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm YTTRANDE Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-09-27 R 62-2013 1 (5) Cecilia Renfors Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remiss av Polisorganisationskommitténs betänkande Tillsyn

Läs mer

Skapa tilltro Generell tillsyn, enskildas klagomål och det allmänna ombudet inom socialförsäkringen (SOU 2015:46)

Skapa tilltro Generell tillsyn, enskildas klagomål och det allmänna ombudet inom socialförsäkringen (SOU 2015:46) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2015-06-30 S2015/3232/SF Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Skapa tilltro Generell tillsyn, enskildas klagomål och det allmänna ombudet inom socialförsäkringen

Läs mer

Föreläggande om efterlevnad av skyldighet att lagra trafikuppgifter m.m. för brottsbekämpande ändamål

Föreläggande om efterlevnad av skyldighet att lagra trafikuppgifter m.m. för brottsbekämpande ändamål BESLUT 1(7) Datum Vår referens Aktbilaga 2014-10-01 Dnr: 14-4682 10 Nätsäkerhetsavdelningen Peder Cristvall ComHem AB Org. nr 556181-8724 Bo Bredby FE 521 833 84 Strömsund Föreläggande om efterlevnad av

Läs mer

Förnyad prövning och förlängning av vissa tillståndsvillkor för marksänd tv

Förnyad prövning och förlängning av vissa tillståndsvillkor för marksänd tv 1/4 BESLUT 2015-09-30 Dnr: 15/01995 TILLSTÅNDSHAVARE Se sändlista SAKEN Förnyad prövning och förlängning av vissa tillståndsvillkor för marksänd tv BESLUT Tillståndsvillkoren 1, 5 och 8 i respektive beslutsbilaga

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Beslut Dnr 2008-09- 09 810-2008 Utbildningsnämnden i Skövde kommun 541 83 SKÖVDE Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar att

Läs mer

Nordisk Mobiltelefon Sverige AB:s konkursbo, 556684-6340. Lagrummet december nr 1580 AB, 556773-3091, under namnbyte till AINMT Sverige AB

Nordisk Mobiltelefon Sverige AB:s konkursbo, 556684-6340. Lagrummet december nr 1580 AB, 556773-3091, under namnbyte till AINMT Sverige AB BESLUT 1(4) Datum Vår referens Aktbilaga 2009-03-11 Dnr: 09-2097/18 4 Spektrummarknadsavdelningen Per G. Andersson 08 678 57 73 per.g.andersson@pts.se Nordisk Mobiltelefon Sverige AB:s konkursbo Lagrummet

Läs mer

Begränsningsbeslut avseende / MHz

Begränsningsbeslut avseende / MHz BESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga 20ÅÅ-MM-DD Dnr: 15-11708 Spektrumavdelningen Begränsningsbeslut avseende 1775-1780/1870-1875 MHz Saken Begränsning av antalet tillstånd i ett frekvensutrymme enligt

Läs mer

Försvarsdepartementet

Försvarsdepartementet Ds 2006:1 En strategi för Sveriges säkerhet Försvarsberedningens förslag till reformer REGERINGENS PROPOSITION 2005/06:133 Samverkan vid kris - för ett säkrare samhälle Säkerhetsstrategin Arbetet bör bedrivas

Läs mer

Digitaliseringen av tv-mediet

Digitaliseringen av tv-mediet Slutrapport Digitaliseringen av tv-mediet utifrån ett medieberedskapsperspektiv Tobias Jonason, Georg Fischer och Ann-Sofie Stenérus Slutrapport Digitaliseringen av tv-mediet utifrån ett medieberedskapsperspektiv

Läs mer

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 I checklistan gäller det att instämma med de påståenden som anges i listan för att vara säker på att verksamhetens miljöledningssystem

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post Datum Diarienr 2011-12-12 757-2011 Socialnämnden Lunds Kommun 221 00 Lund Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Ändring av målet för mediepolitiken som avser att motverka skadliga inslag i massmedierna

Ändring av målet för mediepolitiken som avser att motverka skadliga inslag i massmedierna Promemoria 2014-03-28 Ku2014/772/MFI Kulturdepartementet Ändring av målet för mediepolitiken som avser att motverka skadliga inslag i massmedierna Denna promemoria innehåller förslag till ändring av det

Läs mer

3. PTS beslutar att 116 112 undantas från tilldelning. 4. PTS beslutar att 116 200-116 999 reserveras för framtida bruk.

3. PTS beslutar att 116 112 undantas från tilldelning. 4. PTS beslutar att 116 200-116 999 reserveras för framtida bruk. BESLUT ER REFERENS HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Bo Martinsson Nätsäkerhetsavdelningen + 46 8 678 5653 Bo.martinsson@pts.se DATUM VÅR REFERENS 7 december 2007 07-12807 Saken Ändring av

Läs mer

YTTRANDE 2009-11-26. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm. Ändrade regler för tillstånd att använda radiosändare, m.m. (dnr: N2008/4773/ITP)

YTTRANDE 2009-11-26. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm. Ändrade regler för tillstånd att använda radiosändare, m.m. (dnr: N2008/4773/ITP) YTTRANDE 2009-11-26 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Ändrade regler för tillstånd att använda radiosändare, m.m. (dnr: N2008/4773/ITP) Den Nya Välfärden bedriver verksamhet i bland annat näringspolitiska

Läs mer

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär.

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär. Fiber är en bredbandslösning som erbjuder bäst prestanda idag och i framtiden. Fiber är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar såsom åska och har näst intill obegränsad kapacitet. Här kan du

Läs mer

Avseende förslagens konsekvenser för krisberedskapen både för berörda myndigheter som för vård- och omsorgssektorn i sin helhet

Avseende förslagens konsekvenser för krisberedskapen både för berörda myndigheter som för vård- och omsorgssektorn i sin helhet MSB-108.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap REMISSVAR 1 (5) Ert datum 2012-06-12 Er referens S2012/3890/FS Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Michael Lindstedt 010-240 52

Läs mer

Del 1. Hur ser ni på den svenska mediemarknaden och public service-bolagens påverkan?

Del 1. Hur ser ni på den svenska mediemarknaden och public service-bolagens påverkan? Sida 1 av 6 Del 1. Hur ser ni på den svenska mediemarknaden och public service-bolagens påverkan? Hur beskriva mediemarknaden? För att kunna analysera public service-bolagens påverkan på mediemarknaden

Läs mer

Angående TeliaSoneras skyldighet att tillhandahålla bitström för tv och funktionalitet för distributed multicast replication

Angående TeliaSoneras skyldighet att tillhandahålla bitström för tv och funktionalitet för distributed multicast replication PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2011-06-27 Dnr: 10-8138 1(6) Konkurrensavdelningen Susanne Severin Tedborn Lena Töregård 08-678 55 00 susanne.tedborn@pts.se lena.toregard@pts.se Angående TeliaSoneras

Läs mer

HEL-projektet i korthet:

HEL-projektet i korthet: HEL-projektet i korthet: 2001 gav regeringen Energimyndigheten i uppdrag att utveckla elförsörjningens säkerhet och beredskap genom att skapa en helhetssyn och utveckla formerna för samverkan och informationsutbyte.

Läs mer

Sverigeinför digital-tv!

Sverigeinför digital-tv! 1/7 Sverigeinför digital-tv! Är din tv redo för digital mottagning? 2/7 Vi ska få digital-tv i Sverige Kan din tv ta emot digital-tv? Analog sändning är det gamla sättet att sända tv-program. Digital sändning

Läs mer

Undersökning: Konkurrensen från public service

Undersökning: Konkurrensen från public service Undersökning: Konkurrensen från public service Bakgrund Sammanlagt har 62 personer svarat på frågorna. Undersökningen har utförts av Alstra. Undersökningen genomfördes mellan 19 januari till 16 februari

Läs mer