Arbetsplan för förvaltning av målbilder 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsplan för förvaltning av målbilder 2016"

Transkript

1 PLAN 1(8) Datum Diarienr 2014/2973 Arbetsplan för förvaltning av målbilder 2016 Bakgrund Skogssektorns gemensamma målbilder för god miljöhänsyn vid skogsbruksåtgärder har funnits sedan hösten Avsikten med målbilderna är att de ska leda till en ökad samsyn om vilken miljöhänsyn som är lämplig och som skogssektorn förväntas tillämpa så att det skogspolitiska miljömålet och näraliggande nationella politiska mål kan nås. Målbilderna speglar lämplig miljöhänsyn utifrån sektorsansvarsprincipen och ska användas med beaktande av de situationsspecifika förutsättningarna. De ska vara så konkreta att de är användbara i praktiskt skogsbruk och utgöra grund för utbildning, rådgivning och uppföljning. Samverkansgruppen för förvaltning av målbilderna Målbilderna förvaltas först och främst genom praktisk användning i skogen och i skogssektorns alla organisationer. Nationellt leds förvaltningen av en samverkansgrupp som ansvarar för utveckling av målbilderna och hur de kommuniceras. Samverkansgruppen ska verka för fortsatt dialog och samsyn i syfte att uppnå de skogs- och miljöpolitiska målen. Centralt för samverkansgruppen är att vårda ett gemensamt ägande av målbilderna. Samverkansgruppen ska enligt sin uppdragsbeskrivning: Kartlägga behoven av att komplettera eller revidera målbilderna för god miljöhänsyn. I denna kartläggning ingår att kartlägga revideringsbehov ur ett användarperspektiv och att kartlägga om nya forskningsrön eller förändringar i de politiskt beslutade målen ger anledning till att revidera målbilderna. Ta fram förslag på kompletterande eller reviderade målbilder. Ta fram förslag som utvecklar formen för målbilderna och hur de kommuniceras (t.ex. i olika tekniska lösningar) för att öka målbildernas användbarhet. Anordna nationella sammankomster, t.ex. exkursioner, för att kalibrera uttolkningen av målbilderna och för att fånga upp behov av vidareutveckling. Fånga upp och vidarebefordra behov av aktiviteter från Skogsstyrelsen som syftar till att underlätta eller bidra till implementeringen av målbilderna. Årligen ta fram en arbetsplan för vad samverkansgruppen avser att genomföra under kommande år. Arbetsplanen ska innehålla kartlagda behov av kompletteringar och revideringar, en prioritering mellan dessa behov samt ge transparens i samverkansgruppens arbete.

2 Skogsstyrelsen Plan 2(12) Alla organisationer, företag och skogsägare ansvarar och äger själva frågan om den egna tillämpningen och implementeringen av målbilderna. Samverkansgruppen ska verka för att tillämpning och implementering underlättas men har inte rollen att koordinera detta. Kartlagda behov av revideringar och kompletteringar av målbilderna Utvecklingen av målbilderna är beroende av att erfarenheter, synpunkter och utvecklingsförslag kommer in till samverkansgruppen. Utvecklingsförslag och synpunkter på målbilderna samlas därför kontinuerligt in av samverkansgruppen. I oktober genomfördes en mindre webbundersökning som gav flera nya inspel. Framförallt gav webbundersökningen bekräftelse på att det som samverkansgruppen tidigare samlat på sig, internt diskuterat sig fram till och jobbat efter varit väl grundat. De flesta insamlade utvecklingsförslag handlar om att skapa nya målbilder eller att komplettera och utvidga de befintliga. Konkreta förslag på ändringar i befintliga målbilder är färre. Många förslag handlar också om hur användningen och spridningen av målbilderna kan utvecklas. Tydligt är att mer marknadsföring, informationsmaterial och utbildning är efterfrågat. Många av förslagen på nya målbilder rör annat än miljöhänsyn vid skogsbruksåtgärder. Samverkansgruppen har hittills avgränsat sig till miljöhänsyn men ser positivt på en framtida utvidgning av arbetet. Många frågor skulle vinna på ett större helhetsgrepp för att bättre kunna hantera avvägningen mellan skogspolitikens miljö- och produktionsmål. Samverkansgruppen ser det också som viktigt att alla målbildsinitiativ samordnas så att en likhet i användandet av målbildsbegreppet säkerställs. Alla insamlade lite större utvecklingsförslag finns redovisade i bilaga 1. Prioritering mellan utvecklingsförslagen Den prioritering som gjorts uttrycks i vad som avses göras under kommande år och vad som får vänta. Följande har beaktats vid prioriteringen: - Hur väl en befintlig målbild fungerar. - Hur stor samsynen/avsaknaden av samsyn är. - Hur allvarligt miljöproblemet är i skogen. - Hur stor förbättring förslagen kan ge. - Förändrade förutsättningar, t.ex. ny kunskap eller förändringar i politiskt beslutade mål. - Hur svåra förslagen bedöms vara att genomföra. - Tillgängliga och begränsade resurser för genomförande av förslagen.

3 Skogsstyrelsen Plan 3(12) Vad som avses genomföras under 2016 Samverkansgruppen avser att fortlöpande samla och fånga upp idéer och förslag på hur målbilderna och deras användning kan utvecklas. De som har synpunkter uppmanas att framföra dessa till samverkansgruppen. En huvudfråga för samverkansgruppen kommer under 2016 vara hur målbildernas budskap kan förenklas och göras tillgängligare för att underlätta den praktiska användningen. Samverkansgruppen kommer också att ha en viktig roll i att samordna, stötta och ge styrning till arbetsgrupperna. Arbetsgrupperna ansvarar för att utveckla själva målbilderna i enlighet med målbildsförvaltningens arbetsplan. Under 2016 kommer det först att handla om att ta hand om inkomna remissynpunkter och färdigställa de målbilder som är ute på remiss under början av året. På hösten ska sedan övriga målbilder under utveckling gå ut på remiss för att sedan färdigställas. Målbildsförvaltningen avser att under 2016 utveckla samarbetet med Skogsstyrelsens nya hänsynsuppföljning. Det är viktigt med en kalibrerad uttolkning av målbilderna och för detta har hänsynsuppföljningen en nyckelroll. Målbildsarbetsgrupperna kan hjälpa hänsynsuppföljningen att hitta rätt med omsättningen av målbilderna till uppföljningsbara parametrar och målbildsförvaltningen kan lära av hänsynsuppföljningens praktiska erfarenheter av att bedöma målbilderna i fält. En målsättning är att långsiktigt utveckla målbilderna så att de blir tydligare och lättare att följa upp. En översyn och uppdatering av samverkansgruppens uppdragsbeskrivning kommer att göras under Aktuella frågor att behandla i samband med detta är bland annat hur målbildsförvaltningens verksamhet ska redovisas, tydligare mandat och rollfördelning för målbildsförvaltningen och eventuell breddning av uppdraget. En kontrollstation för målbildsarbetet planeras till 2017 och riktlinjer för denna kommer ska tas fram under Framtagning av förslag på reviderade och kompletterande målbilder Alla målbilder ses kontinuerligt över avseende felaktigheter, detaljförändringar, form och kommunikation. Ett antal målbilder som utvecklats under 2015 kommer att gå ut på remiss den 15 december och remisstiden sträcker sig till den 15 februari 2016 (se bilaga 2 för en mycket kort sammanfattning av föregående års verksamhet). I fortsättningen kommer nya målbilder inte att på samma sätt samlas ihop till stora remisser utan istället remissas tematiskt vartefter förslag på nya målbilder blir klara. Följande lite större revideringar och kompletteringar planeras pågå under 2016, uppdelat på arbetsgrupperna: Arbetsgruppen för naturvård Sandtallskogar remiss vintern Förslag på ny målbild för äldre sandtallskogar med påtagligt inslag av mycket gamla träd har tagits fram. Sandtallskogar är en ny hänsynskrävande biotop i

4 Skogsstyrelsen Plan 4(12) 30 SvL och är den enda där ingående hänsynskrävande biotopen som saknar målbild. Kantzon mot våtmark remiss vintern Målbilden för kantzon mot våtmark har visat sig vara svår att tillämpa i praktiken och har därför setts över för att försöka göra den användarvänligare. Träd och buskar inklusive död ved Målbilden för hänsyn till träd och buskar med naturvärden hanns inte göras lika grundligt under dialogprojektet och utvecklas nu vidare bland annat med avseende på olika trädslag och död ved. Stormfällningsproblematik i hänsynskrävande biotoper Målbilderna för hänsynskrävande biotoper kompletteras med beskrivningar av hur man bör hantera risken för stormfällning och när stormfällning skett (jämför skrivningar som finns i målbilderna för kantzoner mot vattendrag). Behov av regionalisering De skogliga förutsättningarna ser mycket olika ut i olika delar av landet. Behov och möjligheter till att göra anpassningar av målbilderna för olika delar av landet kartläggs. Lövbiotoper Nya målbilder för lövbiotoper, inkl. ädellöv, tas fram. Lövbiotoperna är viktiga för bevarandet av biologisk mångfald. Målbilder för hänsyn till lövbiotoper är efterfrågat bl.a. avseende ädellövskogar, ädellövrika skogar, lövrik barrnaturskog, lövnaturskog, lövbränna, sekundär lövnaturskog och aspskog. Nyskapande och återskapande av naturvärden Ny målbild för nyskapande och återskapande av naturvärden tas fram. Nyskapande och återskapande i samband med skogsbruksåtgärder, t.ex. lämnande av högstubbar, är ett betydelsefullt bidrag till naturvården inte minst när speciella naturvärden att ta hänsyn till saknas. Arbetsgruppen för mark och vatten Hänsyn vid terrängkörning remiss vintern Förslag på en ny målbild för god miljöhänsyn vid terrängkörning har tagits fram med utgångspunkt från den branschgemensamma miljöpolicyn om körskador på skogsmark. Dikningsåtgärder Nya målbilder tas fram för god miljöhänsyn vid skyddsdikning och dikesrensning. Detta är vanligt förekommande skogsbruksåtgärder med stor påverkan på skogens vatten. Målbilder för detta är brett efterfrågat.

5 Skogsstyrelsen Plan 5(12) Arbetsgruppen för kulturmiljöer Kulturstubbar remiss vintern Ett förslag på ny målbild för användande av kulturstubbar är framtagen. Hur kulturstubbar används varierar vilket är olyckligt då det är ett av de främsta verktygen för att säkerställa god hänsyn genom hela skogsbrukskedjan. Fossil åker och röjningsröseområden remiss vintern Ett förslag på ny/reviderad målbild för god miljöhänsyn till fossil åker och röjningsröseområden är framtagen. Den reviderade målbilden ger bättre vägledning om hur hänsyn bör tas när lämningarna är yttäckande vilket ofta kan vara fallet för denna lämningstyp. Lämningar efter äldre tiders renskötsel remiss vintern Ett förslag på reviderad målbild för god miljöhänsyn till lämningar efter äldre tiders renskötsel är framtagen. Den reviderade målbilden ger bättre vägledning om hur hänsyn bör tas när lämningarna är yttäckande vilket ofta kan vara fallet för denna lämningstyp. Kolningsanläggningar remiss vintern Ett förslag till reviderad målbild för god miljöhänsyn till kolningsanläggningar finns framtaget. Den reviderade målbilden ger bättre vägledning om hur hänsyn bör tas när lämningarna är yttäckande vilket ofta kan vara fallet för denna lämningstyp. Bergshistoriska lämningar Ny målbild för god miljöhänsyn till bergshistoriska lämningar tas fram. Denna lämningstyp kan ofta vara yttäckande vilket utgör en speciell utmaning vid hänsynstagande. Lämningar vid vattendrag Ny målbild för god miljöhänsyn till lämningar vid vattendrag tas fram. Kring dessa lämningar kan det ofta finnas målbildskonflikter som behöver hanteras. Framtagandet av en ny målbild för lämningar vid vatten kommer att ge erfarenhet kring hur målbildskonflikter kan hanteras som sedan kan ligga till grund för en eventuell framtida målbild för generell hantering av målbildskonflikter. Hänsyn vid markberedning En ny målbild för hänsyn till kulturlämningar vid markberedning tas fram. Här finns en stor utvecklingspotential då markberedning idag alltför ofta orsakar skador på kulturlämningar. Introduktion till kulturmiljövård vid skogsbruksåtgärder En kort introduktion till kulturmiljömålbilderna och kulturmiljövård vid skogsbruksåtgärder generellt tas fram. Introduktionen ska ge en enkel bakgrund till vad som gäller, t.ex. KML eller SvL, länsstyrelsen eller Skogsstyrelsen, vad jag gör om jag hittar nya lämningar osv. (En KMV för dummies )

6 Skogsstyrelsen Plan 6(12) Arbetsgruppen för friluftsliv och rekreation Hänsyn till friluftsliv och rekreation remiss vintern Målbilderna för närskog, friluftsskog, uppehållsplatser, stigar och leder har setts över och förslag på nya reviderade målbilder finns framtaget. Det råder nu mycket större samsyn om dessa målbilder än det gjorde tidigare. Kommunikation vid skogsbruksåtgärder i områden viktiga för friluftsliv och rekreation remiss vintern Förslag på en ny målbild för information och dialog om skogsbruk i områden som är viktiga för friluftsliv och rekreation har tagits fram. Dialog och information är viktiga verktyg för att få acceptans för skogsbruksåtgärder och för att funktionellt kunna utforma hänsyn. Lokal dialog om skogsbrukets hänsyn till friluftsliv och rekreation Förslag på en ny målbild för lokal dialog med landskapsperspektiv om skogsbrukets hänsyn till friluftsliv och rekreation tas fram. För att framgångsrikt kombinera skogsbruk och höga upplevelsevärden i områden med högt nyttjande behövs mötesplatser för diskussion om hur samverkan kan ske. I arbetet kommer dialog och förankring med kommunerna att vara en viktig del. Under arbetet undersöks också hur en målbild som hanterar hänsyn till landskapsbild och andra landskapsvärden skulle kunna tas fram. Arbetsgruppen för skogsbilvägar (ny arbetsgrupp) Hänsyn vid byggande av skogsbilväg Ny målbild för miljöhänsyn vid byggande av skogsbilväg tas fram. Byggande av skogsbilväg kan ha en stor miljöpåverkan på alla skogens miljövärden och påverkas av när, var och hur byggande sker. Skogsbilvägar är ett ämnesöverskridande och nytt målbildsområde som kan delas upp i flera målbilder. Arbetsgruppen för hänsyn skogsbruk-rennäring (ny arbetsgrupp) Hänsyn skogsbruk-rennäring Nya målbilder för hänsyn skogsbruk-rennäring tas fram i samverkan med centrala samrådsgruppen skogsbruk-rennäring. Initiativet till detta kommer från centrala samrådsgruppen skogsbruk-rennäring och referensgruppen till projektet skogsbruk-rennäring Det är en naturlig fortsättning på flera års arbete med samverkan kring dessa frågor och har bred förankring hos berörda parter. Arbetet kan komma att resultera i flera olika. Framtagning av förslag som utvecklar formen för målbilderna och hur de kommuniceras Kort introduktion till målbilderna remiss vintern En kort praktisk vägledning för hur målbilderna är tänkta att användas har tagits fram. Brukshandledningen ska sätta målbilderna i ett sammanhang och beskriva bakgrund, syfte och motiv till målbilderna. Det finns idag en

7 Skogsstyrelsen Plan 7(12) osäkerhet kring detta bland många ute i skogen vilket hämmar målbildernas användning. En nyhet i introduktionen är en vägledning kring hur hänsyn som blir mycket omfattande kan hanteras. Vissa hänsynskrävande biotoper kan till exempel bli mycket stora. Workshops om målbildernas utformning och spridning Samverkansgruppen avser att under 2016 anordna workshops kring hur målbildernas form och kommunikation kan utvecklas utifrån ett användarperspektiv. Dessa ska mynna ut i konkreta utvecklingsförslag, till exempel kring hur målbilderna bäst kan göras tillgängligare i fält. Preliminärt planeras till att börja med workshops med maskinförare, hänsynsuppföljningsinventerare och skogsbrukets informatörer. Fortsatt arbete med hur målbildernas avsändare kan göras tydligare Målet med målbilderna är att de ska vara skogssektorns gemensamma men det blir lätt Skogsstyrelsens målbilder. Förslag på hur detta kan motverkas tas fram. Till exempel skulle fler loggor än Skogsstyrelsens kunna vara med på gemensamt informationsmaterial om målbilderna. Nyhetsbrev om målbilderna Ett nyhetsbrev kommer att startas under året för att möjliggöra enkel spridning av information om målbilderna och målbildsarbetet. Samverkansgruppen ska stå som avsändare av brevet och det gemensamma ägandet av målbilderna ska betonas i brevets utformning. Framtagning av förslag till förvaltningsstrategi En strategi för hur målbilderna ska förvaltas för att bäst säkerställa deras avsedda funktion tas fram. Hur samsyn och kalibrerade uttolkningar ska underhållas. Hur utvecklingsbehov ska fångas upp. Samverkansgruppen har pratat mycket om detta men det vore bra att också sammanställa dessa tankar för ökad tydlighet och transparens. Anordning av nationella sammankomster I samband med vårens publicering av nya och reviderade målbilder planeras för någon form av gemensamt aktivitet och handslag för att ge målbilderna en extra skjuts. Samverkansgruppen avser att söka samarbeten för att få till regionala målbildsexkursioner. Huvudsyftet är att få bredare förankring och samsyn kring målbilderna och målbildsarbetet. De nya målbilderna kan presenteras och erfarenheter och synpunkter på de gamla kan samlas upp. Det kan också bli aktuellt med någon gemensam träff för arbetsgrupperna för att diskutera gemensamma frågor och utveckla samarbetet mellan arbetsgrupperna.

8 Skogsstyrelsen Plan 8(12) Beredning och versionshantering Arbetsplanen är framtagen och förvaltas av målbildsförvaltningens samverkansgrupp, förankrad i Skogsstyrelsens nationella sektorsråd och fastställd av Skogsstyrelsens genereldirektör. Beredning och versionshantering Förslag framtaget av målbildsförvaltningens samverkansgrupp Förankring i Skogsstyrelsens nationella sektorsråd Revidering i form av mindre justeringar Fastställd av Skogsstyrelsens generaldirektör

9 Skogsstyrelsen Plan 9(12) Bilaga 1. Förteckning med förslag på större revideringar och kompletteringar av målbilderna Utvecklingsarbete som avses pågå 2016 Arbetsgruppen för naturvård Revidering av målbilden för kantzon mot våtmark Ny målbild för äldre sandtallskogar med påtagligt inslag av mycket gamla träd tas fram Utveckling av målbilden för träd och buskar med naturvärden, inkluderande död ved Komplettering kring stormfällningsproblematik i hänsynskrävande biotoper Regionalisering och storleksgränser för hänsynskrävande biotoper utreds Nya målbilder för lövbiotoper, inkl. ädellöv Ny målbild för nyskapande/återskapande av naturvärden Arbetsgruppen för mark och vatten Ny målbild för hänsyn vid terrängkörning Ny målbild för hänsyn vid skyddsdikning och dikesrensning Arbetsgruppen för kulturmiljöer Ny målbild för användande av kulturstubbar Utvecklad målbild för fossil åker och röjningsröseområden Utvecklad målbild för lämningar efter äldre tiders renskötsel Utvecklad målbild för kolningsanläggningar Ny målbild för bergshistoriska lämningar Ny målbild för lämningar vid vattendrag Ny målbild för hänsyn till kulturlämningar vid markberedning Ny introduktion till kulturmiljövård vid

10 Skogsstyrelsen Plan 10(12) skogsbruksåtgärder Arbetsgruppen för friluftsliv och rekreation Utvecklade målbilder för hänsyn friluftsliv och rekreation (närskog, friluftsskog, uppehållsplatser, stigar och leder) Ny målbild för kommunikation vid skogsbruksåtgärder i områden viktiga för friluftsliv och rekreation Ny målbild för lokal dialog om skogsbrukets hänsyn till friluftsliv och rekreation Arbetsgruppen för skogsbilvägar (ny arbetsgrupp) Ny målbild för miljöhänsyn vid byggande av skogsbilväg Arbetsgruppen för hänsyn skogsbruk-rennäring (ny arbetsgrupp) Nya målbilder för hänsyn skogsbruk-rennäring Utvecklingsförslag som får vänta Generella utvecklingsförslag Anpassning av hänsyn beroende på det omgivande landskapet Tydligare definitioner och kvantitativa tumregler för hänsyn Bredda till alla skogsbruksåtgärder Naturvård Ny målbild för fjällskog och höjdlägesskogar Art/artgruppsspecifik hänsyn, t.ex. rovfågelbon Friluftsliv och rekreation Ny målbild för hänsyn till landskapsbilden Ny målbild för skolskogar Övriga förslag Ny målbild för hantering av målbildskonflikter Ny målbild för prioritering av hänsyn Ny målbild för planering av hänsyn

11 Skogsstyrelsen Plan 11(12) Målbildsförslag samverkansgruppen inte tagit ställning till eftersom de inte bedömts ingå i miljöhänsyn vid skogliga åtgärder men som skulle kunna bli aktuella vid en utvidgning av arbetet Målbilder för frivillig avsättning och hantering av nyckelbiotoper Målbilder rörande skogspolitikens produktionsmål Målbilder för skoglig planering (skogsbruksplanering, traktplanering, hänsynsplanering) Målbilder för kompetens Målbilder rörande vilt och viltskador Ny målbild rörande klimatpåverkan och klimatförändring

12 Skogsstyrelsen Plan 12(12) Bilaga 2. Föregående års verksamhet Samverkansgruppen startade upp hösten 2014 och har haft verksamhet i drygt ett år. Följande har genomförts under 2015: 4 förslag på nya målbilder har tagits fram o Sandtallskog (hänsynskrävande biotop) o Hänsyn vid terrängkörning o Kulturstubbar o Kommunikation vid skogsbruksåtgärder 8 förslag på större revideringar av målbilder har tagits fram o Kantzon mot våtmark o Fossil åker och röjningsröseområden (delvis ny) o Kolningsanläggningar o Lämningar efter äldre tiders renskötsel o Närskog o Friluftsskog o Uppehållsplatser o Stigar och leder En ny introduktion till målbilderna har tagits fram som är tänkt att fungera som en användarhandledning till målbilderna Öppet dialogmöte med ca 50 deltagare, september i Sätra brunn Webbundersökning med drygt 200 svarande 7 möten i målbildsförvaltningens samverkansgrupp Nybildande/återskapande av fyra tematiska arbetsgrupper; naturvård, mark och vatten, kulturmiljö, friluftsliv och rekreation Gemensam uppstartsträff för de fyra nybildade arbetsgrupperna Över 30 arbetsgruppsmöten, många i form av heldagsexkursioner De nya och reviderade målbilderna skickas ut på remiss den 15 december och remisstiden sträcker sig till den 15 februari 2016.

Arbetsplan för förvaltning av målbilder 2018

Arbetsplan för förvaltning av målbilder 2018 1 Pkt 2b Förslag Arbetsplan 2018 1(8) Datum 2017-11-29 Diarienr 2014/2973 Arbetsplan för förvaltning av målbilder 2018 Målbildsförvaltningens arbete är under 2018 precis som 2017 inriktat på att få klart

Läs mer

Uppstartsträff för arbetsgrupper för utveckling av målbilder för god miljöhänsyn Stockholm 2015-03-26

Uppstartsträff för arbetsgrupper för utveckling av målbilder för god miljöhänsyn Stockholm 2015-03-26 Uppstartsträff för arbetsgrupper för utveckling av målbilder för god miljöhänsyn Stockholm 2015-03-26 Målbilderna i ett större sammanhang Monika Stridsman, Generaldirektör Skogsstyrelsen Sten Frohm, Skogsdirektör

Läs mer

Miljöhänsyn vid föryngringsavverkning resultat från Skogsstyrelsens Polytaxinventering (P1), avverkningssäsong 1998/ /2010

Miljöhänsyn vid föryngringsavverkning resultat från Skogsstyrelsens Polytaxinventering (P1), avverkningssäsong 1998/ /2010 PM 1(8) Datum 2011-04-11 Diarienr 2011/1993 Skogsenheten Skogsavdelningen Malin Andersson, Naturvårdsspecialist malin.andersson@skogsstyrelsen.se Tfn 0451-383 107, 070-345 83 25 Miljöhänsyn vid föryngringsavverkning

Läs mer

Meddelande Implementering av målbilder för god miljöhänsyn

Meddelande Implementering av målbilder för god miljöhänsyn Meddelande 9 2016 Implementering av målbilder för god miljöhänsyn Illustratör: Martin Holmer Johan Wester, Svante Claesson, Andreas Eriksson, Oskar Forsberg, Magnus Fridh, Göran Lundh, Ulf Rydja, Erik

Läs mer

Skogsstyrelsens åtgärder för att bidra till att miljömålen nås

Skogsstyrelsens åtgärder för att bidra till att miljömålen nås 1(8) Datum 2016-02-24 Diarienr 2016/335 Skogsstyrelsens åtgärder för att bidra till att miljömålen nås De åtgärder som tas upp i denna åtgärdslista svarar mot regeringsuppdraget om att bistå Miljömålsrådet

Läs mer

Förslag till färdplan för utökad dialog om miljöhänsyn

Förslag till färdplan för utökad dialog om miljöhänsyn PM 1(9) Datum 2011-08-11 Diarienr 2011/3281 Enheten för policy och analys Svante Claesson svante.claesson@skogsstyrelsen.se Tfn 036-359368 Förslag till färdplan för utökad dialog om miljöhänsyn Syftet

Läs mer

Åtgärdsprogram för levande skogar

Åtgärdsprogram för levande skogar sprogram för levande skogar Hyggesfritt skogsbruk i Spikbodarna Östersunds kommun Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt

Läs mer

Möjliga insatser för ökad produktion clas.fries@skogsstyrelsen.se Tall 80-100 år

Möjliga insatser för ökad produktion clas.fries@skogsstyrelsen.se Tall 80-100 år Möjliga insatser för ökad produktion clas.fries@skogsstyrelsen.se Tall 80-100 år Contortatall 15-20 år Tall 10 år Först en trailer SKA 15 (Skogliga konsekvensanalyser 2015) SKA 15 beskriver skogens utveckling

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND REMISSYTTRANDE Er ref 2011/3281 Ert datum 2013-04-05 Skogsstyrelsen Enh f policy och analys, Svante Claesson 551 83 Jönköping skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se Remiss av Målbilder

Läs mer

Närskogar. skolor, förskolor och vårdinstitutioner friluftsanläggningar och turistattraktioner tätorter, småorter och fritidshusområden

Närskogar. skolor, förskolor och vårdinstitutioner friluftsanläggningar och turistattraktioner tätorter, småorter och fritidshusområden Målbilder för god miljöhänsyn vid skogsbruksåtgärder framtagna i samverkan med skogssektorn inom projektet Dialog om miljöhänsyn. Skogsstyrelsen mars 2014 Närskogar foto: michael ekstrand Genom en aktiv,

Läs mer

Levande skogar. omgivande förkastningssluttningar och Tylöskogen-Tiveden i söder.

Levande skogar. omgivande förkastningssluttningar och Tylöskogen-Tiveden i söder. Miljömålet Levande skogar Skogens och skogsmar kens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den biolo giska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden vär nas. Sist i

Läs mer

Angående remissen om målbilder för god miljöhänsyn vid skogsbruk

Angående remissen om målbilder för god miljöhänsyn vid skogsbruk Stockholm den 18 maj 2017 Ärendenummer Dnr 2014/2973 Skogsstyrelsen Angående remissen om målbilder för god miljöhänsyn vid skogsbruk Sveaskog anser att det skogliga dialogarbetet runt målbilder är viktigt

Läs mer

Hur arbetar Skogsstyrelsen med skogens sociala värden? -möjligheter och utmaningar

Hur arbetar Skogsstyrelsen med skogens sociala värden? -möjligheter och utmaningar Hur arbetar Skogsstyrelsen med skogens sociala värden? -möjligheter och utmaningar Skogsstyrelsens definition av skogens sociala värden Skogens sociala värden är de värden som skapas av människans upplevelser

Läs mer

Målbilder för god miljöhänsyn vid skogliga åtgärder till friluftsliv och rekreation Innehåll

Målbilder för god miljöhänsyn vid skogliga åtgärder till friluftsliv och rekreation Innehåll Datum 2015-09-03 1(24) Skogsenheten Sofia Blomquist sofia.blomquist@skogsstyrelsen.se Målbilder för god miljöhänsyn vid skogliga åtgärder till friluftsliv och rekreation Innehåll Målbilder för god miljöhänsyn

Läs mer

Kulturlämningar och skogsbruk

Kulturlämningar och skogsbruk Kulturlämningar och skogsbruk Kulturlämningar och skogsbruk Skogen har brukats av människan så länge hon överhuvudtaget har bott på våra breddgrader och under hela denna tid har hon lämnat spår av sin

Läs mer

FÖRSLAG TILL NY FSC-STANDARD FÖR SKOGSBRUK I SVERIGE - KOMMENTARSMALL Forest Stewardship Council

FÖRSLAG TILL NY FSC-STANDARD FÖR SKOGSBRUK I SVERIGE - KOMMENTARSMALL Forest Stewardship Council FÖRSLG TLL NY FSC-STNDRD FÖR SKOGSBRUK SVERGE - KOMMENTRSMLL Forest Stewardship Council SKCKS TLL NFO@FSC-SVERGE.ORG SENST 21 NOVEMBER 2016 NMN: JOHN WESTER ORGNSTON: SKOGSSTYRELSEN MEDLEM SVENSK FSC:

Läs mer

VÄLKOMMEN STRATEGI FÖR SKYDD AV VÄRDEFULLA SKOGAR

VÄLKOMMEN STRATEGI FÖR SKYDD AV VÄRDEFULLA SKOGAR VÄLKOMMEN STRATEGI FÖR SKYDD AV VÄRDEFULLA SKOGAR 2017-03-20 Programmet för dagen Inledning Regeringsuppdraget och genomförande Grunderna i strategin Förändringar Bensträckare Arealfördelning och mål Frågor

Läs mer

Skogsstyrelsen för frågor som rör skog

Skogsstyrelsen för frågor som rör skog Skogsstyrelsen för frågor som rör skog Skogsstyrelsen är Sveriges skogliga myndighet. Vår uppgift är att bidra till ett hållbart skogsbruk med god miljöhänsyn. mer information finns på www.skogsstyrelsen.se

Läs mer

Svenska Jägareförbundet får härmed lämna följande yttrande över rubricerad remiss.

Svenska Jägareförbundet får härmed lämna följande yttrande över rubricerad remiss. 2013-05-31 Skogsstyrelsen Remissvar Översyn av föreskrifter och allmänna råd för 30 SvL Svenska Jägareförbundet får härmed lämna följande yttrande över rubricerad remiss. Sammanfattningsvis välkomnar Svenska

Läs mer

Beslutas att Policy för hyggesfritt skogsbruk, version 1.0, ska börja tillämpas fr.o.m. den 15 september 2010.

Beslutas att Policy för hyggesfritt skogsbruk, version 1.0, ska börja tillämpas fr.o.m. den 15 september 2010. PROTOKOLL Nr 111 1(1) Datum 2010-08-19 Närvarande: Monika Stridsman Johan Wester Håkan Wirtén Generaldirektör, beslutande Enhetschef Avdelningschef Handläggare, föredragande Justeras Monika Stridsman 1

Läs mer

Skogspolitik. (ur Okända djur Text: Beppe Wolgers, Musik: Olle Adolphson)

Skogspolitik. (ur Okända djur Text: Beppe Wolgers, Musik: Olle Adolphson) DET HÄR GÖR VI Vilka är vi? Skogsstyrelsen är en statlig myndighet för frågor som rör skog. Vi är en lokalt förankrad myndighet vilket innebär att vi har kunskap om det område där du bor och de specifika

Läs mer

Rapport Nya och reviderade målbilder för god miljöhänsyn. Skogssektorns gemensamma målbilder för god miljöhänsyn vid skogsbruksåtgärder

Rapport Nya och reviderade målbilder för god miljöhänsyn. Skogssektorns gemensamma målbilder för god miljöhänsyn vid skogsbruksåtgärder Rapport 12 2016 Nya och reviderade målbilder för god miljöhänsyn Skogssektorns gemensamma målbilder för god miljöhänsyn vid skogsbruksåtgärder Elisabet Andersson, Malin Andersson, Sofia Blomquist, Oskar

Läs mer

Rapport Nya och reviderade målbilder för god miljöhänsyn. Skogssektorns gemensamma målbilder för god miljöhänsyn vid skogsbruksåtgärder

Rapport Nya och reviderade målbilder för god miljöhänsyn. Skogssektorns gemensamma målbilder för god miljöhänsyn vid skogsbruksåtgärder Rapport 12 2016 Nya och reviderade målbilder för god miljöhänsyn Skogssektorns gemensamma målbilder för god miljöhänsyn vid skogsbruksåtgärder Elisabet Andersson, Malin Andersson, Sofia Blomquist, Oskar

Läs mer

Regeringsuppdrag om Värdefulla skogar

Regeringsuppdrag om Värdefulla skogar Regeringsuppdrag om Värdefulla skogar Hearing Stockholm, 2016-10-05 Program 10:15 Inledning Uppdraget Utvärderingen Nuläge värdefulla skogar Vägvalen i korthet 11:40 Lunch 12:30 Diskussioner om några vägval

Läs mer

RAPPORT 5 2013. Elisabet Andersson, Malin Andersson, Ylva Birkne, Svante Claesson, Oskar Forsberg, Göran Lundh

RAPPORT 5 2013. Elisabet Andersson, Malin Andersson, Ylva Birkne, Svante Claesson, Oskar Forsberg, Göran Lundh RAPPORT 5 2013 Elisabet Andersson, Malin Andersson, Ylva Birkne, Svante Claesson, Oskar Forsberg, Göran Lundh Innehåll Förord 1 Sammanfattning 2 Sammanfattning av de olika kapitlen 3 1. Bakgrund 5 Genomförande

Läs mer

Vad är skogsstrategin? Dialog

Vad är skogsstrategin? Dialog Vad är skogsstrategin? Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen har tillsammans tagit fram en strategi för bevarande av biologiskt värdefulla skogar i Västmanlands län. Skogsstrategin ska ge Länsstyrelsen och

Läs mer

Mottagare. Fastighetsbeteckning Kommun Församling. Eksjö. Höreda Områdets mittpunktskoordinater X/N 6383715 Y/E 490635. Namn Telefon Mobil

Mottagare. Fastighetsbeteckning Kommun Församling. Eksjö. Höreda Områdets mittpunktskoordinater X/N 6383715 Y/E 490635. Namn Telefon Mobil Anmälan om avverkning m.m. 1(4) Plats för streckkodsetikett Mottagare Skogsstyrelsen Avverkningsanmälan/-ansökan Box 7 351 03 Växjö A 40816-2012 Anmälan ska göras minst 6 veckor innan avverkning som omfattar

Läs mer

Skogsägares drivkrafter för klimatanpassning

Skogsägares drivkrafter för klimatanpassning Skogsägares drivkrafter för klimatanpassning Karin André, SEI Research Fellow karin.andre@sei-international.org Klimatanpassning Sverige 23 september 2015 Forskning om anpassningsprocesser Projektets syfte

Läs mer

Synpunkterna är framarbetade vid en workshop i Falun den 17 april, där merparten av distriktets personal medverkade.

Synpunkterna är framarbetade vid en workshop i Falun den 17 april, där merparten av distriktets personal medverkade. Distrikt Södra Dalarnas synpunkter på remiss Ändringar av föreskrifter och allmänna råd till 30 skogsvårdslagen samt remiss Målbilder för god miljöhänsyn. Synpunkterna är framarbetade vid en workshop i

Läs mer

Modell för hänsyn till friluftsliv och rekreation inom Skogsriket Norrbotten

Modell för hänsyn till friluftsliv och rekreation inom Skogsriket Norrbotten Modell för hänsyn till friluftsliv och rekreation inom Skogsriket Norrbotten Inledning Modellen är framtagen av Skogsriket Norrbottens arbetsgrupp för Dialog och Konflikthantering bestående av medlemmar

Läs mer

RAPPORT Elisabet Andersson, Malin Andersson, Ylva Birkne, Svante Claesson, Oskar Forsberg, Göran Lundh

RAPPORT Elisabet Andersson, Malin Andersson, Ylva Birkne, Svante Claesson, Oskar Forsberg, Göran Lundh RAPPORT 5 2013 Elisabet Andersson, Malin Andersson, Ylva Birkne, Svante Claesson, Oskar Forsberg, Göran Lundh Innehåll Förord 1 Sammanfattning 2 Sammanfattning av de olika kapitlen 3 1. Bakgrund 5 Genomförande

Läs mer

Ny kapitelindelning behövs för ökad transparens

Ny kapitelindelning behövs för ökad transparens 1(7) SLU.dha.2013.5.5 65. ArtDatabanken Lena Tranvik YTTRANDE 2013-05-30 Skogsstyrelsen 551 83 Jönköping Yttrande om Skogsstyrelsens remiss 2011/3281 2011/3281: Kravspecifikation för hänsynsuppföljning

Läs mer

Åtgärdsprogram för Levande skogar i Gävleborgs län

Åtgärdsprogram för Levande skogar i Gävleborgs län Åtgärdsprogram för Levande skogar i Gävleborgs län I arbetsgruppen för att ta fram ett nytt åtgärdsprogram för miljömålet Levande skogar i Gävleborgs län har följande deltagare medverkat. Jonas Geholm

Läs mer

Min skog. Fastighet: LIDHEM 2:1, VIKEN 1:7 m.fl. Kommun: Vimmerby

Min skog. Fastighet: LIDHEM 2:1, VIKEN 1:7 m.fl. Kommun: Vimmerby Min skog Fastighet: LIDHEM 2:1, VIKEN 1:7 m.fl. Kommun: Vimmerby 1/16 2/16 3/16 Om det gröna kuvertet Ett grönt kuvert är en sammanställning av information ur myndigheternas register om en eller flera

Läs mer

Strategi för formellt skydd av skog i Gotlands län

Strategi för formellt skydd av skog i Gotlands län www.i.lst.se Strategi för formellt skydd av skog i Gotlands län Bilaga 1: Sammanfattning av den nationella strategin Sammanfattning Nationell strategi för formellt skydd av skog Detta dokument redovisar

Läs mer

Skogsbrukets vattenpåverkan,åtgärder samt Skogsstyrelsens roll i genomförandet av vattendirektivet. Johan Hagström Skogsstyrelsen

Skogsbrukets vattenpåverkan,åtgärder samt Skogsstyrelsens roll i genomförandet av vattendirektivet. Johan Hagström Skogsstyrelsen Skogsbrukets vattenpåverkan,åtgärder samt Skogsstyrelsens roll i genomförandet av vattendirektivet Johan Hagström Skogsstyrelsen Skogsstyrelsens roll Skogstyrelsen är förvaltningsmyndighet för frågor om

Läs mer

ansvaret för friheten?

ansvaret för friheten? Att hitt ätt till V h Att hitta rätt tillsammans Vem har ansvaret för friheten? Ett handslag eller hårdare reglering? Översyn och framtagande av nya nationella skogliga sektorsmål under 2010 och 2011 Regeringsuppdrag

Läs mer

Seminarium i riksdagen, 13 jan 2016 Jan Terstad, skogs- och naturvårdschef

Seminarium i riksdagen, 13 jan 2016 Jan Terstad, skogs- och naturvårdschef Seminarium i riksdagen, 13 jan 2016 Jan Terstad, skogs- och naturvårdschef Hållbart skogsbruk en nyckelfråga Miljödimensionen = riksdagens miljökvalitetsmål, inklusive regeringens preciseringar av dessa

Läs mer

PEFC Skogscertifiering. Vi tar ansvar i skogen

PEFC Skogscertifiering. Vi tar ansvar i skogen PEFC Skogscertifiering Vi tar ansvar i skogen Det är en bra känsla att vara certifierad, dels miljömässigt för att det känns bra i hjärtat, men också ekonomiskt för att vi får mer betalt för virket. BIRGITTA

Läs mer

Kunskap ger effekt i skogen Skogsstyrelsens kompetensutvecklingsprojekt inom EU:s landsbygdsprogram

Kunskap ger effekt i skogen Skogsstyrelsens kompetensutvecklingsprojekt inom EU:s landsbygdsprogram Kunskap ger effekt i skogen Skogsstyrelsens kompetensutvecklingsprojekt inom EU:s landsbygdsprogram Skogsstyrelsen, 2014 Text Maria Nordström Projektledare Anette Arvidsson Stefan Andersson Ewa Nilsson

Läs mer

Svenska modellen. Skydd. Ex HF. Generell hänsyn

Svenska modellen. Skydd. Ex HF. Generell hänsyn Svenska modellen Skydd Ex HF Generell hänsyn MILJÖHÄNSYN VID SKOGLIGA ÅTGÄRDER BEVARA FÖRST -- NYSKAPA NU!!... ÅTERSKAPA B E V A R A F Ö R S T Ä R K Skog med naturvärden knutna till marksvampar, hänglavar,

Läs mer

Skogsbruk och vatten. Johan Hagström Skogsstyrelsen. Foto: J. Hagström

Skogsbruk och vatten. Johan Hagström Skogsstyrelsen. Foto: J. Hagström Skogsbruk och vatten Johan Hagström Skogsstyrelsen Foto: J. Hagström Sverige är fullt av vatten t ex 97 500 sjöar I skogen finns över: 60 000 mil rinnande vatten 88 000 mil diken 2009 anmäldes ca 216 243

Läs mer

Skogsstyrelsens författningssamling

Skogsstyrelsens författningssamling Skogsstyrelsens författningssamling ISSN 0347-5212 Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SKSFS 2011:2) om stöd till vissa åtgärder inom skogsbruket; beslutade den 4 juni 2014. SKSFS 2014:3 Utkom

Läs mer

Hållbarhet, skog och frihet under ansvar. Linda Berglund, Världsnaturfonden WWF 23 februari 2011

Hållbarhet, skog och frihet under ansvar. Linda Berglund, Världsnaturfonden WWF 23 februari 2011 Hållbarhet, skog och frihet under ansvar Linda Berglund, Världsnaturfonden WWF 23 februari 2011 Slaget om den svenska skogen Biologisk mångfald Vatten Virke Bioenergi Rennäring Topic can go here Presentation

Läs mer

ANMÄLAN 1(6) Mottagare

ANMÄLAN 1(6) Mottagare ANMÄLAN 1(6) Mottagare Plats för streckkodsetikett Skogsstyrelsen Avverkningsanmälan/-ansökan Box 7 351 03 Växjö Anmälan om avverkning m.m. Den här blanketten använder du för att anmäla om avverkning.

Läs mer

Informationsplan för delprojekt Information och utbildning inom Insektsbekämpning 2009

Informationsplan för delprojekt Information och utbildning inom Insektsbekämpning 2009 Bilaga Datum 2009-01-22 1(6) Informationsplan för delprojekt Information och utbildning inom Insektsbekämpning 2009 Nulägesbeskrivning Denna informationsplan ingår som en leverans i delprojekt Information

Läs mer

Skog. till nytta för alla. Skogsbränslegallring

Skog. till nytta för alla. Skogsbränslegallring Skog till nytta för alla Skogsbränslegallring Biobränslen och kretsloppet Biobränsle från skogen är ett viktigt inslag i ett kretsloppsanpassat samhälle. Men för att inte uttagen ska försämra skogsmarkens

Läs mer

Arbetet med biologisk mångfald måste fortsätta

Arbetet med biologisk mångfald måste fortsätta Pressmeddelande 67/2017 2017-05-18 Miljö- och energidepartementet Hanna Björnfors Pressekreterare hos miljöminister Karolina Skog 072-500 92 11 Arbetet med biologisk mångfald måste fortsätta Regeringen

Läs mer

Naturvårdsavtal för områden med höga sociala värden

Naturvårdsavtal för områden med höga sociala värden PM skog X/2014 Datum 2014-12-08 1(7) Naturvårdsavtal för områden med höga sociala värden Innehåll Naturvårdsavtal för områden med höga sociala värden... 1 Bakgrund... 1 Naturvårdsavtal med upplevelsevärdet

Läs mer

Översyn av föreskrifter och allmänna råd för 30 skogsvårdslagen

Översyn av föreskrifter och allmänna råd för 30 skogsvårdslagen Översyn av föreskrifter och allmänna råd för 30 skogsvårdslagen Fotograf/Copyright : Michael Ekstrand, Skogsstyrelsen Agenda Bakgrund och förutsättningar Övergripande mål Arbetssätt & Process Kort om förslagen

Läs mer

Riktlinjer för skogsbruk inom vattenskyddsområde för Lygnern vattentäkt. Inledning. TJÄNSTESKRIVELSE. Nämnden för Teknik Kungsbacka kommun

Riktlinjer för skogsbruk inom vattenskyddsområde för Lygnern vattentäkt. Inledning. TJÄNSTESKRIVELSE. Nämnden för Teknik Kungsbacka kommun TJÄNSTESKRIVELSE Nämnden för Teknik Kungsbacka kommun Riktlinjer för skogsbruk inom vattenskyddsområde för Lygnern vattentäkt. 1 (6) Datum 2014-02-21 Inledning. Lygnern- Fjärås Bräcka vattentäkt är Kungsbacka

Läs mer

Skogsstyrelsen och vatten. Daniel Palm, Johan Baudou

Skogsstyrelsen och vatten. Daniel Palm, Johan Baudou Skogsstyrelsen och vatten Daniel Palm, Johan Baudou Aktuell statistik Problem (Skogsstyrelsen) Skogsstyrelsens arbete Andel av avverkad areal där transport över vattendrag förekommer % 45 40 35 30 25 20

Läs mer

Länsnaturträff. Helsingborg 5 oktober Malin Andersson Friluftslivssamordnare

Länsnaturträff. Helsingborg 5 oktober Malin Andersson Friluftslivssamordnare Länsnaturträff Helsingborg 5 oktober 2016 Malin Andersson Friluftslivssamordnare Friluftslivspolitiken & friluftsmålen Länsstyrelsens uppdrag Ledinventering Riksintresse Friluftsliv Vad är friluftsliv?

Läs mer

A Anmälan 1(5) Skogsstyrelsen Avverkningsanmälan/-ansökan Box Växjö

A Anmälan 1(5) Skogsstyrelsen Avverkningsanmälan/-ansökan Box Växjö Anmälan 1(5) Mottagare A 59529-2015 Plats för streckkodsetikett Skogsstyrelsen Avverkningsanmälan/-ansökan Box 7 351 03 Växjö Den här blanketten använder du för att anmäla om avverkning. Du kan också använda

Läs mer

Remissyttrande över Miljömålsberedningens delbetänkande Hållbar markanvändning, Del 1, SOU 2013:43

Remissyttrande över Miljömålsberedningens delbetänkande Hållbar markanvändning, Del 1, SOU 2013:43 SVEBIO Svenska Bioenergiföreningen /Sofia Backéus 2013-09- 30 REMISSYTTRANDE M2013/1659/Nm Till Miljödepartementet 103 33 Stockholm m.registrator@regeringskansliet.se michael.lofroth@regeringskansliet.se

Läs mer

Landsbygdsprogrammet för skogens alla värden

Landsbygdsprogrammet för skogens alla värden -Landsbygdsprogrammet 2007-2013 Skogens Mångfald och Ädellöv idag - Förslag Nya stöd 2014-2020 Landsbygdsprogrammet för skogens alla värden Sånga-Säby 10-11 nov. 2010 Stöd för att bevara och utveckla skogens

Läs mer

Min skog. Fastighet: ULLSTORP 1:5 Kommun: HÖÖR

Min skog. Fastighet: ULLSTORP 1:5 Kommun: HÖÖR Min skog Fastighet: ULLSTORP 1:5 Kommun: HÖÖR 1/21 2/21 3/21 Om det gröna kuvertet Ett grönt kuvert är en sammanställning av information ur myndigheternas register om en eller flera fastigheter. Om du

Läs mer

Slutsatser från gruppdiskussioner vid seminarium om miljömål och kulturmiljöarbete den 3 oktober, Stockholm

Slutsatser från gruppdiskussioner vid seminarium om miljömål och kulturmiljöarbete den 3 oktober, Stockholm Slutsatser från gruppdiskussioner vid seminarium om miljömål och kulturmiljöarbete den 3 oktober, Stockholm Gruppdiskussioner instruktioner En sekreterare är utsedd för varje grupp. Varje grupp utser själv

Läs mer

Skogens trivsel- och upplevelsevärden

Skogens trivsel- och upplevelsevärden Skogsstyrelsen, Jönköping 2010 Författare: Sofia Blomquist Illustrationer: Bo Persson Grafisk form: Bo Persson Upplaga: 7000 ex Tryck: DanagårdLiTHO, Ödeshög Skog att trivas i 1 Skogens trivsel- och upplevelsevärden

Läs mer

Naturvårdsplan 2010. Lysekils kommun. DEL 2 Åtgärdsprogram. Antagandehandling 2010-12-16

Naturvårdsplan 2010. Lysekils kommun. DEL 2 Åtgärdsprogram. Antagandehandling 2010-12-16 Naturvårdsplan 2010 Lysekils kommun DEL 2 Åtgärdsprogram Antagandehandling 2010-12-16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 3 1.1 Syfte 1.2 Innehåll 1.3 Begränsningar 1.4 Beskrivning av hur planen arbetats

Läs mer

På gång inom Vattenförvaltningsarbetet. Ann-Louise Haglund

På gång inom Vattenförvaltningsarbetet. Ann-Louise Haglund På gång inom Vattenförvaltningsarbetet Ann-Louise Haglund Vattenförvaltningsarbetet under 2015 Remiss från Vattenmyndigheterna Förslag till Åtgärdsprogram Förvaltningsplan Miljökvalitetsnormer Miljökonsekvensbeskrivning

Läs mer

Regeringsuppdrag att koordinera arbetet med att utveckla en fungerande grön infrastruktur i svenska land, vatten- och havsområden.

Regeringsuppdrag att koordinera arbetet med att utveckla en fungerande grön infrastruktur i svenska land, vatten- och havsområden. Regeringsuppdrag att koordinera arbetet med att utveckla en fungerande grön i svenska land, vatten- och havsområden. (M2015/684/Nm)- Bakgrund och motiv Propositionen: En svensk strategi för biologisk mångfald

Läs mer

Avverkning som berör höga naturvärden

Avverkning som berör höga naturvärden MISSIV 1(1) Datum 2014-09-22 Ärendenr A 47755-2014 Lennart Hamrin Kalmars distrikt Norra vägen 2G 38237 NYBRO lennart.hamrin@skogsstyrelsen.se Tfn 0481-48257 Fastighet VEDBORM 1:81 Kommun Borgholm Församling

Läs mer

Kommunikationsplan. för Södermanlands miljö- och klimatråd

Kommunikationsplan. för Södermanlands miljö- och klimatråd Kommunikationsplan för Södermanlands miljö- och klimatråd Bakgrund Miljö- och klimatrådets syfte är att vara en arena för en bred diskussion kring de viktigaste miljöutmaningarna och de prioriteringar

Läs mer

Nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning inom socialtjänsten (NSK-S)

Nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning inom socialtjänsten (NSK-S) STRATEGIDOKUMENT 2014-06-30 1 (5) Vård och omsorg Nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning inom socialtjänsten (NSK-S) Syfte Syftet med NSK-S är att samordna arbetet med strategiska frågor som

Läs mer

Arbetsprogram med tidtabell och översikt av väsentliga frågor sammanställning av frågor att besvara för samrådsinstanser

Arbetsprogram med tidtabell och översikt av väsentliga frågor sammanställning av frågor att besvara för samrådsinstanser Arbetsprogram med tidtabell och översikt av väsentliga frågor sammanställning av frågor att besvara för samrådsinstanser För mer information hänvisas till respektive avsnitt i samrådsdokumentet. Arbetsprogram

Läs mer

Om synpunkterna från region Nord. Övergripande synpunkter. Dnr: 2011_3281

Om synpunkterna från region Nord. Övergripande synpunkter. Dnr: 2011_3281 Region Nord SYNPUNKTER 1(8) Datum 2013-05-31 Dnr: 2011_3281 Svar på remiss angående kravspecifikation för hänsynsuppföljning, målbilder för god miljöhänsyn samt ändringar av föreskrifter och allmänna råd

Läs mer

Meddelande 2 2015. Redovisning av arbete med skogens sociala värden. Berit Svanqvist

Meddelande 2 2015. Redovisning av arbete med skogens sociala värden. Berit Svanqvist Meddelande 2 2015 Redovisning av arbete med skogens sociala värden Berit Svanqvist Skogsstyrelsen, April 2015 Författare Berit Svanqvist Projektgrupp Sofia Blomquist Dan Rydberg Oskar Forsberg Omslagsfoto

Läs mer

Nytt förslag på regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med uppdrag att stödja kunskapsutveckling

Nytt förslag på regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med uppdrag att stödja kunskapsutveckling Datum 2014-12-01 Beteckning Dnr 14-7-57 Avdelning socialtjänst, vård och omsorg Skånes kommuner Nytt förslag på regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med uppdrag att stödja kunskapsutveckling

Läs mer

Miljömålen i Västerbottens län

Miljömålen i Västerbottens län Miljömålen i Västerbottens län Förutom det övergripande generationsmålet har vi 16 miljömål som styr inriktningen av miljöpolitiken och som anger vår gemensamma målbild. Varje miljömål har en särskild

Läs mer

Uppdrag att koordinera genomförandet av en grön infrastruktur i Sverige

Uppdrag att koordinera genomförandet av en grön infrastruktur i Sverige Regeringsbeslut I:5 2015-02-05 M2015/684/Nm Miljö- och energidepartementet Naturvårdsverket 106 48 Stockholm Uppdrag att koordinera genomförandet av en grön infrastruktur i Sverige Regeringens beslut Regeringen

Läs mer

Minimera reservatsarealen Om kostnadseffektiva vägar att nå miljömålet i skogen

Minimera reservatsarealen Om kostnadseffektiva vägar att nå miljömålet i skogen Minimera reservatsarealen Om kostnadseffektiva vägar att nå miljömålet i skogen Magnus Nilsson 2013-03-22 Den svenska skogen Skogsmark, 1000 ha Skyddad skogsmark, 1000 ha Andel skyddad skogsmark (%) Produktiv

Läs mer

Grönt bokslut efter slutavverkningar och gallringar 2016

Grönt bokslut efter slutavverkningar och gallringar 2016 1 (40) 2017-01-04 Södra Skog Miljöavdelningen Grönt bokslut efter slutavverkningar och gallringar 2016 1. Inledning Södra gör varje år ett Grönt bokslut. Interna revisorer kontrollerar då hur drygt 150

Läs mer

Rådgivning inom projektet Klimatanpassat skogsbruk och vatten

Rådgivning inom projektet Klimatanpassat skogsbruk och vatten RÅDGIVNINGSKVITTO 1(7) Datum 2014-02-21 Ärendenr R 390-2014 Stefan Eklund Stockholms distrikt Galgbacksvägen 5, 18630 VALLENTUNA stefan.eklund@skogsstyrelsen.se 08-51451462 Värmdö-Evlinge fast ägare för.

Läs mer

FÖRSTUDIE - SAMLAD FASTIGHETSSPECIFIK INFORMATION

FÖRSTUDIE - SAMLAD FASTIGHETSSPECIFIK INFORMATION FÖRSTUDIE - SAMLAD FASTIGHETSSPECIFIK INFORMATION Ett samverkansprojekt mellan Länsstyrelsen i Jönköping, Kronoberg och Kalmar län samt Skogsstyrelsen Genomförs i samarbete med Lantmäteriet, Jordbruksverket,

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

Erik Petré, Häradsallmänningarnas förbund, Christian Rimpi, Jokkmokks allmänning, Malin Sahlin, Naturskyddsföreningen. Erik Sollander, Carl Appelqvist

Erik Petré, Häradsallmänningarnas förbund, Christian Rimpi, Jokkmokks allmänning, Malin Sahlin, Naturskyddsföreningen. Erik Sollander, Carl Appelqvist MINNESANTECKNINGAR 1(5) Datum 2017-03-23 Diarienr 2017/824 Tid: 2017-03-16 Plats: Deltagare: WTC, Stockholm Ordf: Dan Rydberg Skogsstyrelsen, Tommy Nilsson Sveaskog, Linda Eriksson Skogsindustrierna, Karin

Läs mer

Miljömålen regionalt och RUS.

Miljömålen regionalt och RUS. Miljömålen regionalt och RUS www.rus.lst.se Miljömålsproppen 2009/10:155 5.2 Regionala miljömål och regionalt miljöarbete Regeringens bedömning: Regionala miljömål beslutas av regionalt miljömåls-ansvariga

Läs mer

Remiss Fördjupad utvärdering av Levande Skogar

Remiss Fördjupad utvärdering av Levande Skogar LRF SKOGSÄGARNA REMISSYTTRANDE Dnr 2015/7077 Er ref 2013/3340 Skogsstyrelsen Remiss Fördjupad utvärdering av Levande Skogar LRF och Skogsägarföreningarna Södra, Mellanskog, Norrskog och Norra Skogsägarna,

Läs mer

Verksamhetsstrategi 2015

Verksamhetsstrategi 2015 Verksamhetsstrategi 2015 Innehåll Inledning 4 Vårt uppdrag 5 Bruka utan förbruka 5 Skogsriket med värden för världen 6 Skogspolitiska mål 6 Produktionsmålet 6 Miljömålet 6 Sveriges miljömål och miljöarbete

Läs mer

FROSSARBO 1:1. Demotest ID UPPSALA. Markberedning. Fastighetsägare SKOGSSTYRELSEN. Beståndsuppgifter. Mål med beståndet.

FROSSARBO 1:1. Demotest ID UPPSALA. Markberedning. Fastighetsägare SKOGSSTYRELSEN. Beståndsuppgifter. Mål med beståndet. FROSSARBO 1:1 UPPSALA Demotest -1-13812 ID 12849 Fastighetsägare SKOGSSTYRELSEN 55183 JÖNKÖPING 6-553168 patrik.andre@skogsstyrelsen.se Beståndsuppgifter 1,7 ha 6667,8 N 6º 3' 19,3621" E 17º 25' 57,95829"

Läs mer

Grönt bokslut. för skogs- och mångbruket på Stiftelsen Skånska landskaps skogar under år 2013

Grönt bokslut. för skogs- och mångbruket på Stiftelsen Skånska landskaps skogar under år 2013 Sida (9) Grönt bokslut för skogs- och mångbruket på Stiftelsen Skånska landskaps skogar under år ======================================================== Grönt bokslut för skogsbruket på Stiftelsen Skånska

Läs mer

Program för Jönköpings kommuns skogar

Program för Jönköpings kommuns skogar 1 Program för Jönköpings kommuns skogar Borttaget: och trädbärande marker Jönköpings kommun har ca 5 000 ha skog bestående av 50 % lövskog och 50 % barrskog. 1 100 ha av skogsmarken är naturreservat och

Läs mer

Yttrande över Naturvårdsverkets redovisning av förslag till handlingsplan för grön infrastruktur på regional nivå

Yttrande över Naturvårdsverkets redovisning av förslag till handlingsplan för grön infrastruktur på regional nivå Ert dnr: M2013/2500/Nm Vår ref Dnr: 2013/0029/1 Miljödepartementet, registrator Miljödepartementet, att: M. Löfroth Stockholm 12 december 2013 Yttrande över Naturvårdsverkets redovisning av förslag till

Läs mer

Översyn av den kommunala energi- och klimatrådgivningen

Översyn av den kommunala energi- och klimatrådgivningen PM 2015:130 RV (Dnr 110-847/2015) Översyn av den kommunala energi- och klimatrådgivningen Remiss från Miljö- och energidepartementet Remisstid den 16 september 2015 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen

Läs mer

Ekosystemtjänster i en expansiv region strategi för miljömålet Ett rikt växt- och djurliv i Stockholms län- Remiss från kommunstyrelsen

Ekosystemtjänster i en expansiv region strategi för miljömålet Ett rikt växt- och djurliv i Stockholms län- Remiss från kommunstyrelsen Dnr Dnr E E 2014-02890 Sida 1 (5) 2015-01-08 Handläggare Elisabeth Tornberg 08-508 264 07 Till Kommunstyrelsen Ekosystemtjänster i en expansiv region strategi för miljömålet Ett rikt växt- och djurliv

Läs mer

Mervärdesskog (SOU 2006: 81 slutbetänkande från Skogsutredningen 2004 (N2004: 12)

Mervärdesskog (SOU 2006: 81 slutbetänkande från Skogsutredningen 2004 (N2004: 12) 2007-01-15 Näringsdepartementet Enheten för hållbar utveckling och basnäringar Diarienr: N2006/6984/HUB Remissvar CBM Dnr: 109/06 Mervärdesskog (SOU 2006: 81 slutbetänkande från Skogsutredningen 2004 (N2004:

Läs mer

1 Långsiktig strategi för Skogsstyrelsens medverkan i det regionala tillväxtarbetet

1 Långsiktig strategi för Skogsstyrelsens medverkan i det regionala tillväxtarbetet PROTOKOLL Nr H- 11/2015 Datum 2015-03-24 1(1) Närvarande: Monika Stridsman Göran Rune Peter Blombäck Göran Lindberg Generaldirektör, beslutande Avdelningschef Enhetschef Handläggare, föredragande Justeras

Läs mer

Så skyddas värdefull skog den nationella strategin för formellt skydd av skog

Så skyddas värdefull skog den nationella strategin för formellt skydd av skog Så skyddas värdefull skog den nationella strategin för formellt skydd av skog Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se Postadress: CM-Gruppen, Box 110 93, 161 11

Läs mer

Handbok för det interna miljömålsarbetet

Handbok för det interna miljömålsarbetet Handbok för det interna miljömålsarbetet Sida 1 av 7 Gemensamma mål för en gemensam framtid I Sverige har vi beslutat om sexton nationella miljömål. De anger riktningen på arbetet mot ett hållbart samhälle.

Läs mer

Sammanfattning av lägesrapport 1 mars 2013

Sammanfattning av lägesrapport 1 mars 2013 Sammanfattning av lägesrapport 1 mars 2013 14 myndigheter i samverkan för ett förenklat och minskat uppgiftslämnande N2013/311/ENT Sammanfattning Att förenkla vardagen för företagare skapar förutsättningar

Läs mer

Hej! Här kommer rådgivningskvittot digitalt. Jag skickar brochyr också men de kommer med post nästa vecka.

Hej! Här kommer rådgivningskvittot digitalt. Jag skickar brochyr också men de kommer med post nästa vecka. Stockholms distrikt Stefan Eklund Galgbacksvägen 5, 18630 VALLENTUNA stefan.eklund@skogsstyrelsen.se Tfn 08-51451462 Fastighet VÄRMDÖ-EVLINGE 9:1 Kommun Värmdö Församling Värmdö Kopia för kännedom 1(2)

Läs mer

Remissvar avseende Ö versyn av den kommunala energi- och klimatra dgivningen

Remissvar avseende Ö versyn av den kommunala energi- och klimatra dgivningen Stockholm 2015-08-28 Referens: dnr M2015/2144/Ee Remissvar avseende Ö versyn av den kommunala energi- och klimatra dgivningen Föreningen EnergiRådgivarna tackar för förfrågan angående remiss av Översyn

Läs mer

Min skog. Fastighet: RANKHYTTAN 7:1 Kommun: FALUN

Min skog. Fastighet: RANKHYTTAN 7:1 Kommun: FALUN Min skog Fastighet: RANKHYTTAN 7:1 Kommun: FALUN 1/25 2/25 3/25 Om det gröna kuvertet Ett grönt kuvert är en sammanställning av information ur myndigheternas register om en eller flera fastigheter. Om

Läs mer

Dialog om framtida miljöersättningar, 9 september

Dialog om framtida miljöersättningar, 9 september 1(5) UNDERLAG Dnr 49-5199/11 2011-08-22 Landsbygdsavdelningen E-post: nyttlandsbygdsprogram@jordbruksverket.se Dialog om framtida miljöersättningar, 9 september Jordbruksverket och Skogsstyrelsen har fått

Läs mer

Sveriges miljömål.

Sveriges miljömål. Sveriges miljömål www.miljomal.se Sveriges miljömål Riksdagen har antagit 16 mål för miljökvaliteten i Sverige. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd i miljön som är hållbara på lång sikt. Miljökvalitetsmålen

Läs mer

LRF Skogsägarnas synpunkter på myndigheterna prioriteringar vid skydd av skog, projekt Värdefulla skogar

LRF Skogsägarnas synpunkter på myndigheterna prioriteringar vid skydd av skog, projekt Värdefulla skogar LRF SKOGSÄGARNA YTTRANDE Skogsstyrelsen Naturvårdsverket LRF Skogsägarnas synpunkter på myndigheterna prioriteringar vid skydd av skog, projekt Värdefulla skogar LRF Skogsägarna vill ge följande synpunkter

Läs mer

Fiske och vattenvård 1, 100 poäng

Fiske och vattenvård 1, 100 poäng SKOG, MARK OCH VATTEN Ämnet skog, mark och vatten behandlar mångbruk av skog. Med mångbruk menas att skogen används för olika syften. Skogen omfattas av stora ekonomiska och miljömässiga värden och är

Läs mer

KORT OM WWF +100 +5000 +5M. WWF finns i över 100 länder, på 5 kontinenter. WWF har över 5,000 anställda i världen. WWF grundades 1961, Sverige 180 000

KORT OM WWF +100 +5000 +5M. WWF finns i över 100 länder, på 5 kontinenter. WWF har över 5,000 anställda i världen. WWF grundades 1961, Sverige 180 000 Skog, ekologisk hållbarhet, och frihet under ansvar Linda Berglund, Världsnaturfonden WWF 7 april 2011 KORT OM WWF +100 WWF finns i över 100 länder, på 5 kontinenter +5000 WWF har över 5,000 anställda

Läs mer