Verkningsgrader vid regenerativ värmeväxling. Jensen, Lars. Published: Link to publication

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verkningsgrader vid regenerativ värmeväxling. Jensen, Lars. Published: Link to publication"

Transkript

1 Verkningsgrader vid regenerativ värmeväxling Jensen, Lars Published: Link to publication Citation for published version (APA): Jensen, L. (). Verkningsgrader vid regenerativ värmeväxling. (TVIT; Vol. TVIT77). Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. General rights Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights. Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research. You may not further distribute the material or use it for any profitmaking activity or commercial gain You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal? Take down policy If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. L UNDUNI VERS I TY PO Box7 L und +66

2 Verkningsgrader vid regenerativ värmeväxling Lars Jensen Avdelningen för installationsteknik Institutionen för bygg och miljöteknologi Lunds tekniska högskola Lunds universitet, Rapport TVIT/77

3 Verkningsgrader vid regenerativ värmeväxling Lars Jensen

4 Lars Jensen, ISRN LUTVDG/TVIT/77SE(5) Avdelningen för installationsteknik Institutionen för bygg och miljöteknologi Lunds tekniska högskola Lunds universitet Box 8 LUND

5 Lunds Universitet Lunds Universitet, med nio fakulteter samt ett antal forskningscentra och specialhögskolor, är Skandinaviens största enhet för forskning och högre utbildning. Huvuddelen av universitetet ligger i Lund, som har invånare. En del forsknings och utbildningsinstitutioner är dock belägna i Malmö, Helsingborg och Ljungbyhed. Lunds Universitet grundades 666 och har idag totalt 6 anställda och studerande som deltar i ett 9tal utbildningsprogram och ca fristående kurser erbjudna av 88 institutioner. Avdelningen för installationsteknik Avdelningen för Installationsteknik tillhör institutionen för Bygg och miljöteknologi på Lunds Tekniska Högskola, som utgör den tekniska fakulteten vid Lunds Universitet. Installationsteknik omfattar installationernas funktion vid påverkan av människor, verksamhet, byggnad och klimat. Forskningen har en systemanalytisk och metodutvecklande inriktning med syfte att utforma energieffektiva och funktionssäkra installationssystem och byggnader som ger bra inneklimat. Nuvarande forskning innefattar bl a utveckling av metoder för utveckling av beräkningsmetoder för godtyckliga flödessystem, konvertering av direktelvärmda hus till alternativa värmesystem, vädring och ventilation i skolor, system för brandsäkerhet, alternativa sätt att förhindra rökspridning vid brand, installationernas belastning på yttre miljön, att betrakta byggnad och installationer som ett byggnadstekniskt system, analysera och beräkna inneklimatet i olika typer av byggnader, effekter av brukarnas beteende för energianvändning, reglering av golvvärmesystem, bestämning av luftflöden i byggnader med hjälp av spårgasmetod. Vi utvecklar även användbara projekteringsverktyg för energi och inomhusklimat, system för individuell energimätning i flerbostadshus samt olika analysverktyg för optimering av ventilationsanläggningar hos industrin.

6 Innehållsförteckning Inledning och problemställning 5 Beräkningsmodell 7 Undersökning av olika utetemperatur 9 Undersökning av olika frånluftstemperatur 5 Undersökning av olika flödeskvot 7 6 Undersökning av olika rotorhastighet 7 Undersökning av olika lufthastighet 5 8 Undersökning av olika rotorlängd 9 9 Undersökning av olika antal element Undersökning av rotoruppfuktning 7 Sammanfattning och slutsatser 5

7

8 Inledning och problemställning Syftet med denna arbetsrapport är att komplettera två tidigare arbetsrapporter TVIT76 Roterande värmeväxlare och TVIT78 Fuktöverföring vid regenerativ värmeväxling. Den första arbetsrapporten undersökte temperaturverkningsgraden för regenerativ värmeväxling för det normala motströmsfallet och det något udda medströmsfallet. Den andra arbetsrapporten undersökte enbart fuktöverföring för regenerativ värmeväxling med motström. Undersökningarna visade att det för medströmsvärmeväxling finns ett beräkningsbart varvtal som ger högst temperaturverkningsgrad samt att temperaturverkningsgraden kan bli högre än.5 för fallet med lika stora flöden, vilket inte gäller för rekuperativa värmeväxlare med medström med lika stora flöden. Temperaturverkningsgraden för motströmsfallet är alltid större än för medströmsfallet och ökar med varvtalet och därför är högsta möjliga varvtal bäst om renblåsnig slopas och överföring tillåts. Den lägre temperaturverkningsgraden för medströmsfallet är en nackdel, men varvtalet är betydligt lägre än för motströmsfallet. Det medför mindre slitage och renblåsning. Medströmsvärmeväxling innebär mindre tryckskillnader och därmed mindre läckage. Växling från motströmsdrift till medströmsdrift kan vara ett sätt att minska fuktöverföringen, rotoruppfuktning och påfrysning. Kompletteringen är därför att även undersöka fuktöverföring för medströmsfallet och samtidigt genomräkna motströmsfallet för samma parameterfall som en jämförelse. Verkningsgrader för temperatur, vatteninnehåll och entalpi beräknas för både tilluft och avluft. Rotoruppfuktningen bestäms, undersöks och redovisas också i ett avsnitt. Alla beräkningar i denna arbetsrapporten utgår från ett basfall för en rotorvärmeväxlare. Basfallet avser endast en del av en rotorvärmeväxlare, nämligen en enda rotorkanal. Rotorns storlek har därför ingen betydelse. Rotorkanalens geometri är förenklad till ett cylindriskt rör med samma kontaktyta mellan luft och material som för den verkliga geometrin. Rörets godstjocklek anpassas för att rotorns massa skall bli den samma som för den verkliga rotorn. Rörets godstjocklek halveras i modellberäkningen, eftersom rotorkanalväggen delas mellan två rotorkanaler. Antalet axiella beräkningselement är för basfallet. Basfallets data är följande rotorkanallängd mm, rotorkanaldiameter mm, godstjocklek.5 mm, material aluminium, lufthastighet m/s, värmeövergångstal W/Km och varvtid 6 s för motströmsfallet och s för medströmsfallet. Varvtiden för medströmsfallet anpassas för att nå högsta temperaturverkningsgrad, vilket beskrivs med ett uttryck (.5) i avsnitt. Basfallets uteklimat är C och.5 samt frånluftstemperatur är C. Frånluftens vatteninnehåll är den oberoende variabeln i samtliga redovisade diagram, Den varieras från uteluftens vatteninnehåll ökat med.5 upptill och i steg om.5. Mättnadsvärdet är.7 vid temperaturen C. 5

9 Modellen som beskrivs i avsnitt utgår från en kanal i en regenerativ värmeväxlare, vilken modelleras med fyra tillståndsekvationer för luftens temperatur och vatteninnehåll, rotorns temperatur och vatteninnehåll under en halv period med uteluft och en halv period med frånluft. Det finns ingen renblåsning. Detta är fallet för många mindre aggregat för ett hushåll. Modellen undersöks i avsnitt 9 med avseende på sju variablers betydelse för de tre verkningsgraderna. Variablerna är uteklimat, frånluftstemperatur, flödeskvot mellan tilluft och frånluft, rotorhastighet, lufthastighet, rotorlängd och antal beräkningselement enligt sammanställningen nedan. Temperaturverkningsgrad, fuktverkningsgrad och entalpiverkningsgrad för tilluft och avluft beräknas och redovisas på samma sätt för de sju delstudierna med medström överst och motström nederst i samma Figur 9.. utetemperatur 5,, 5, C avsnitt sid 9 frånluftstemperatur,, C avsnitt sid flödeskvot,.9,.8,.7,.6 avsnitt 5 sid 7 varvtid 6,, 5,, s avsnitt 6 sid lufthastighet,,, m/s avsnitt 7 sid 5 rotorlängd,,, mm avsnitt 8 sid 9 antal element,, 5, avsnitt 9 sid Rotoruppfuktningsgrad lika med skillanden mellan fuktverkningsgrad för avluft och tilluft undersöks och redovisas i avsnitt för samma fall som i sammanställningen ovan. Rotoruppfuktningsgraden används för att skatta rotorfyllningsgraden. Sammanfattning och slutsatser ges sist i avsnitt. Det finns två gränsvärden som berör uppfuktning och fukthalt i rumsluft. Uppfuktningen av rumsluft bör inte regelmässigt överstiga.5 ( g/m ) vintertid enligt SOSFS 999:5. Vatteninnehållet i rumsluft skall heller inte överstiga 7 under längre tid vintertid enligt SOSFS 999:, vilket för temperaturen C motsvarar en relativ luftfuktighet om.5. Linjen 7 finns inritad i samtliga diagram. Det finns också linjer för relativ luftfuktighet från. till.9 i steg om. för frånluftens vatteninnehåll vid temperaturen C. 6

10 Beräkningsmodell En fysikalisk modell kan formuleras som följer under följande förutsättningar. En rotorkanal beskrivs som ett cylindriskt rör med en given längd, en given innerdiameter, en given godstjocklek och ett givet material. Genomströmningen sker med uteluft och frånluft växelvis och i motström eller medström för en given varvtid med samma lufthastighet utan renblåsning. Värmeledning i rotorn har försummats. Rotorn är en ren metallrotor. Vattnets ackumulering i rotorn har också försummats. Vattenfilmens tjocklek påverkar inte heller rotorkanaldiametern. Frysning och smältning beskrivs inte av modellen. Felet uppskattas att vara litet. Ångbildningsvärmet är flera gånger större än det tillkommande smältvärmet. Rotorkanalen följs under ett helt varv för att bestämma olika verkningsgrader. Det finns två temperaturverkningsgrader, en för tilluft och en för avluft. Samma sak gäller även för vatteninnehåll och värmeinnehåll eller entalpi. Fuktverkningsgraden kan även beräknas med hjälp av rotorns ändring i vatteninnehåll under ett halvvarv under förutsättning att det inte sker någon ackumulering av vatten i rotorn. Rotormodellens grundparametrar är följande: c c r specifikt värme luft och rotor, J/kgK d rotorkanaldiameter, m h värmeövergångstal, W/Km l rotorkanallängd, m n antal element, r ångbildningsvärme, J/kg t rotorns godstjocklek, m v strömningshastighet, m/s ρ ρ r densitet luft och rotor, kg/m Grundparametrarna bildar en del hjälpparametrar och variabler enligt nedan: dz = l / n (m) rotorelementlängd a = π d / (m ) rotorkanaltvärsnittsyta A = π d dz (m ) rotorelementkontaktyta V = a dz (m ) rotorkanalvolym C = ρ c V (J/K) värmekapacitet för kanalvolym C r = ρ r c r A t / (J/K) värmekapacitet för rotorvolym q = ρ a v (kg/s) luftflöde x m = f ( T r ) (k) mättat rotorvatteninnehåll P = Ah ( T r T ) (W) värmeeffekt till luft från rotor Q = Ah ( x m x ) / c (kg/s) vattenflöde till luft från rotor Två värmebalansekvationer (.) anges för varje rotorelements luftmassa och rotormassa. En balansekvation (.) anges för vatteninnehållet i rotorluften. En massbalansekvation (.) 7

11 anges för rotorns vattenmassa. Vektorbeteckningarna T, x, T r och m används för rotorkanalluftens temperatur och vatteninnehåll, rotortemperatur respektive rotorvatten. Rotorns temperatur T r bestämmer vatteninnehållets mättnadsvärde x m med en tredjegradsfunktion av rotorns temperatur. De fyra differentialekvationerna för rotorns fyra tillstånd lufttemperatur, vatteninnehåll, rotortemperatur och rotorvatten redovisas nedan där alla derivator skrivs förenklat som da/db. dt/dt = ( P c q dt/dz ) / C ( C/s) (.) dt r /dt = ( P r Q ) / C r ( C/s) (.) dx/dt = ( Q q dx/dz ) / ρ V (ks) (.) dm/dt = Q m > (kg/s) (.) De två axiella derivatorna dt/dz i (.) och dx/dz i (.) beräknas med uppströmsvärden, vilket för in de två inflödenas temperatur och vatteninnehåll växelvis för varje halvperiod. Lösningen av (.) sker med en enkel framåtdifferensmetod med relaxationsfaktorn.5. Utflödenas värden extrapoleras med de två yttersta elementen fram till rotorns kant. Viktningen är.5 och.5 för det yttersta respektive det näst yttersta elementet. Beräkningarna omfattar tio hela varv och de tre verkningsgraderna för temperatur, vatteninnehåll och entalpi för tilluft och avluft beräknas för det tionde varvet. Beräkningarna sker med vatteninnehåll med den rätta sorten k för att undvika fel, medan all redovisning i diagram sker med den mer hanterbara sorten. Bästa varvtid för medströmsfallet som ger högst temperaturverkningsgrad bestäms med kravet att rotorns värmelagringsförmåga skall vara lika med luftflödets värmeöverföringsförmåga under ett halvt varv. Uttrycket blir efter förenkling med tidigare givna parametrarna: p = ρ r c r l t / ρ c d v (s) (.5) Basfallets varvtid för medström blir.5 s, vilket avrundas till s. Rotorlängd l och lufthastighet v undersöks för värdena,, och mm samt,, och m/s, vilket ger varvtiderna,, respektive s samt,,. (/) respektive s för medström. Fuktöverföringen består av direkt överföring, eftersom renblåsning saknas, och den indirekta överföringen genom växelvis kondensering och förångning. Den direkta överföringen a är kvoten mellan genomblåsningstid l / v och tiden för ett halvt varv p /, vilket blir: a = ( l / v ) / ( p / ) = l / p v (s) (.6) Den direkta kondensfria överföringen för basfallet är. (./) för medström och. (./) för motström. Överföringen är alltid. för medström, eftersom p v / l enligt (.5) är konstant ρ r c r t / d för de parameterfall som undersöks. Rotorlängd l och lufthastighet v undersöks för värdena,, och m samt,, och m/s, vilket för motström enligt (.6) ger överföringen.7,.,.5 respektive.67 samt.67,.,. respektive.7. Den direkta kondensfria överföringen kan alltid läsas av som fuktverkningsgraden för lågt vatteninnehåll för frånluften i samtliga diagram Figur 9.. 8

12 Undersökning av olika utetemperatur Syftet med detta avsnitt är att redovisa hur de tre verkningsgraderna för temperatur, vatteninnehåll och entalpi för både tilluft och avluft beror på uteklimatet med följande fyra par för temperatur och vatteninnehåll 5 C:, C:.5, 5 C:5 och C:7 och frånluftens vatteninnehåll upptill. Genomräkningar har skett med basfallet som funktion av frånluftens vatteninnehåll och given frånluftstemperatur C. En viktig anmärkning är att modellen inte tar hänsyn till isbildning i rotor utan endast kondensation och avdunstning. Fallet med utetemperatur 5 C får mer ses som ett test. Temperaturverkningsgrad η T, fuktverkningsgrad η x och entapliverkningsgrad η h redovisas i Figur.. Den relativa fuktigheten för frånluften markeras i Figur. med vertikala linjer från. upptill i steg om.. Kravet på högst 7 vatteninnehåll för rumsluft/frånluft enligt SOSFS 999: är också inritat i Figur.. Tilluftsverkningsgraderna numreras i samtliga diagram för de fyra uteklimatfallen. Avluftsverkningsgraderna märks däremot inte. Kurvorna i Figur. visar att temperaturverkningsgraden för motströmsfallet är nästan oberoende av uteklimatet och frånluftens vatteninnehåll, medan medströmsfallet påverkas påtagligt. Fuktverkningsgraden i Figur. är starkt beroende av uteklimatet både för medström och motström de fyra uteklimaten. Entalpiverkningsgraden i Figur. visar att entalpin är en funktion av både temperatur och vatteninnehåll. Entalpiverkningsgraden avtar först med ökande vatteninnehåll för frånluften och ökar därefter med ökande vatteninnehåll fört frånluften. Nergången beror på att fuktverkningsgraden är nästan noll för lågt vatteninnehåll för frånluften. Luftens energiinnehåll eller entalpi beror på både temperatur och vatteninnehåll. Frånluftens entalpi ökar med ökande vatteninnehåll. En observation är att fuktverkningsgraderna i Figur. är större än noll även för helt kondensfria fall med låga frånluftsvatteninnehåll. Förklaringen är att det finns inte någon renblåsning och överföringen kan räknas om till fuktverkningsgrad enligt (.6). Basfallets genomblåsningstid är. s (. m och m/s). Tiden för ett halvvarv är s för motström och s för medström, vilket ger överföringen och verkningsgraden. för motström och. för medström. En annan observation är att fuktverkningsgraderna för tilluft är mindre än för avluft, vilket innebär att rotorn fuktas upp. Detta undersöks mer i detalj i avsnitt. 9

13 Olika uteklimat 5: :.5 5:5 :7 o C: Medström.9 r f o C Temperaturverkningsgrad T Olika uteklimat 5: :.5 5:5 :7 o C: Motström Temperaturverkningsgrad T r f o C Figur. Temperaturverkningsgrad η T som funktion av x f och olika uteklimat.

14 Olika uteklimat 5: :.5 5:5 :7 o C: Medström.9 r f o C Fuktverkningsgrad x Olika uteklimat 5: :.5 5:5 :7 o C: Motström.9 r f o C Fuktverkningsgrad x Figur. Fuktverkningsgrad η x som funktion av x f och olika uteklimat.

15 Olika uteklimat 5: :.5 5:5 :7 o C: Medström.9 r f o C Entalpiverkningsgrad h Olika uteklimat 5: :.5 5:5 :7 o C: Motström.9 r f o C Entalpiverkningsgrad h Figur. Entalpiverkningsgrad η h som funktion av x f och olika uteklimat.

16 Undersökning av olika frånluftstemperatur Syftet med detta avsnitt är att redovisa hur de tre verkningsgraderna för temperatur, vatteninnehåll och entalpi för både tilluft och avluft beror på olika frånluftstemperatur, och C för samma uteluftstillstånd C:.5. Genomräkningar har skett med basfallet som funktion av frånluftens vatteninnehåll. Basfallets frånluftstemperatur är C. Temperaturverkningsgrad η T, fuktverkningsgrad η x och entapliverkningsgrad η h redovisas i Figur.. Den relativa fuktigheten för frånluften markeras i Figur. med vertikala linjer från. upptill i steg om.. Kravet på högst 7 vatteninnehåll för rumsluft/frånluft enligt SOSFS 999: är också inritat i Figur.. Tilluftsverkningsgraderna numreras i samtliga diagram för de tre frånluftstemperaturfallen. Avluftsverkningsgraderna märks däremot inte. Kurvorna i Figur. visar att temperaturverkningsgraden för meströmsfallet är nästan oberoende av uteklimatet och inneklimatet, medan medströmsfallet påverkas något med fallande temperaturverkningsgrad. Fuktverkningsgraden i Figur. avtar något med ökande frånluftstemperaturen av frånluftens vatteninnehåll. Slutsatsen är att en högre frånluftstemperatur minskar fuktverkningsgraden och därmed också fuktåtervinningen. Temperaturskillnaden mellan frånluftstemperatur och daggpunktstemperatur ökar med ökande frånluftstemperatur, vilket ökar den torra värmeväxlingen. Entalpiverkningsgraden i Figur. visar att entalpin är en funktion av både temperatur och vatteninnehåll. Entalpiverkningsgraden avtar, när fuktverkningsgraden är nästan noll, och ökar därefter när fuktverkningsgraden ökar allt mer.

17 Olika frånluftstemperatur o C Medström.9 r f o C Temperaturverkningsgrad T Olika frånluftstemperatur o C Motström Temperaturverkningsgrad T r f o C Figur. Temperaturverkningsgrad η T som funktion av x f och olika frånlufttemperatur.

18 Olika frånluftstemperatur o C Medström.9 r f o C Fuktverkningsgrad x Olika frånluftstemperatur o C Motström.9 r f o C Fuktverkningsgrad x Figur. Fuktverkningsgrad η x som funktion av x f och olika frånluftstemperatur. 5

19 Olika frånluftstemperatur o C Medström.9 r f o C Entalpiverkningsgrad h Olika frånluftstemperatur o C Motström.9 r f o C Entalpiverkningsgrad h Figur. Entalpiverkningsgrad η h som funktion av x f och olika frånluftstemperatur. 6

20 5 Undersökning av olika flödeskvot Syftet med detta avsnitt är att redovisa hur de tre verkningsgraderna för temperatur, vatteninnehåll och entalpi för både tilluft och avluft beror på flödeskvoten mellan aggregatets tilluft och frånluft för uteklimatet C:.5. Frånluftsflödet antas vara konstant och samma som i tidigare avsnitt. Tilluftsflödet antas vara.6,.7,.8,.9 och av frånluftsflödet. Basfallets flödeskvot är. Tilluftsverkningsgraderna numreras 5 i samtliga diagram för de fem flödeskvoterna.6,.7,.8,.9 och. Avluftsverkningsgraderna märks däremot inte. Verkningsgraderna för tilluft blir högre än verkningsgraderna för avluft för de fyra flödeskvoterna.6,.7,.8 och.9. Detta kan förklaras med att det finns ett samband mellan de två flödenas verkningsgrader och de två flödena eller deras massflödeskvot. Inför beteckningarna η a och η b för verkningsgrad och q a och q b för flöde och balans ger grundsambandet: η a q a = η b q b (kg/s) (5.) Uttrycket (5.) kan skrivas om obetydligt till kvoter mellan verkningsgrader och massflöden dock omkastade: η a / η b = q b / q a () (5.) Temperaturverkningsgrad η T, fuktverkningsgrad η x och entapliverkningsgrad η h redovisas i Figur 5. på samma sätt som i avsnitten 9. Kurvorna i Figur 5. visar att temperaturverkningsgrad, fuktverkningsgrad och entalpiverkningsgrad påverkas av flödesobalansen. Verkningsgraderna för tilluft bör öka med minskade flödeskvot enligt (5.). Detta stämmer för temperatur och entalpi, men knappast för fukt. Vad detta beror på utreds inte på grund av tidsbrist. En anmärkning är att varvtiden är här s för medström oberoende av flödeskvoten, men en något högre temperaturverkningsgrad skulle kunnat ha uppnåtts om varvtiden ökas med avtagande flödeskvot. Rotorn blir mindre belastad med lägre flödeskvot, vilket innebär att varvtiden kan ökas. 7

21 .9 Olika flödeskvot till/från Medström r f o C Temperaturverkningsgrad T Temperaturverkningsgrad T Olika flödeskvot till/från Motström 5 r o f C Figur 5. Temperaturverkningsgrad η T som funktion av x f och olika flödeskvot k. 8

22 .9 Olika flödeskvot till/från Medström r f o C Fuktverkningsgrad x Olika flödeskvot till/från Motström r f o C Fuktverkningsgrad x Figur 5. Fuktverkningsgrad η x som funktion av x f och olika flödeskvot k. 9

23 .9 Olika flödeskvot till/från Medström r f o C Entalpiverkningsgrad h Olika flödeskvot till/från Motström r f o C Entalpiverkningsgrad h Figur 5. Entalpiverkningsgrad η h som funktion av x f och olika flödeskvot k.

24 6 Undersökning av olika rotorhastighet Syftet med detta avsnitt är att redovisa hur de tre verkningsgraderna för temperatur, vatteninnehåll och entalpi för både tilluft och avluft påverkas av rotorhastigheten. Fem olika varvtider 6,, 5, och s har genomräknats som funktion av frånluftens vatteninnehåll för ett givet uteklimat C och.5 och given frånluftstemperatur C. Bsafallets varvtid är för medström s och för motström 6 s. De fem varvtiderna motsvarar varvtalen, 5,, respektive varv/min. Temperaturverkningsgrad η T, fuktverkningsgrad η x och entapliverkningsgrad η h redovisas i Figur 6.. Den relativa fuktigheten för frånluften markeras i Figur 6. med vertikala linjer från. upptill i steg om.. Kravet på högst 7 vatteninnehåll för rumsluft/frånluft enligt SOSFS 999: är också inritat i Figur 6.. Tilluftsverkningsgraderna numreras 5 i samtliga diagram för de fem varvtiderna. Avluftsverkningsgraderna märks däremot inte. Kurvorna i Figur 6. och 6. visar att temperatur och fuktverkningsgrad avtar med minskande rotorhastighet eller ökande varvtid för både medström och motström. Notera att högsta temperaturverkningsgrad för medström och en kondensfri rotor (fuktverkningsgraden är noll bortsett från den direkta överföringen) ges av kurva med varvtiden s. Den varvtidsberoende kondensfria överföringen i Figur 6. kan för både medström och motström beräknas till /, /6, /75, / och /5 motsvarande varvtidena 6,, 5, respektive s och en genomblåsningstid. s enligt (.6).

25 Olika periodtid 6 5 s Medström.9 r f o C Temperaturverkningsgrad T Olika periodtid 6 5 s Motström.9 r f o C Temperaturverkningsgrad T Figur 6. Temperaturverkningsgrad η T som funktion av x f och olika rotorhastighet.

26 Olika periodtid 6 5 s Medström.9 r f o C Fuktverkningsgrad x Olika periodtid 6 5 s Motström.9 r f o C Fuktverkningsgrad x Figur 6. Fuktverkningsgrad η x som funktion av x f och olika rotorhastighet.

27 Olika periodtid 6 5 s Medström.9 r f o C Entalpiverkningsgrad h Olika periodtid 6 5 s Motström.9 r f o C Entalpiverkningsgrad h Figur 6. Entalpiverkningsgrad η h som funktion av x f och olika rotorhastighet.

28 7 Undersökning av olika lufthastighet Syftet med detta avsnitt är att redovisa hur de tre verkningsgraderna för temperatur, vatteninnehåll och entalpi för både tilluft och avluft påverkas av lufthastigheten. Fyra olika lufthastigheter,, och m/s har genomräknats som funktion av frånluftens vatteninnehåll för ett givet uteklimat C och.5 och given frånluftstemperatur C. Basfallets lufthastighet är m/s. Värmeövergångstalet är konstant W/Km. Temperaturverkningsgrad η T, fuktverkningsgrad η x och entapliverkningsgrad η h redovisas i Figur 7.. Den relativa fuktigheten för frånluften markeras i Figur 7. med vertikala linjer från. upptill i steg om.. Kravet på högst 7 vatteninnehåll för rumsluft/frånluft enligt SOSFS 999: är också inritat i Figur 7.. Tilluftsverkningsgraderna numreras i samtliga diagram för de fyra lufthastigheterna,, och m/s. Avluftsverkningsgraderna märks däremot inte. Kurvorna i Figur 7. visar att temperatur och fuktverkningsgraden avtar med ökande lufthastighet. Fuktverkningsgraden för motströmsfallet kan avta betydligt i förhållande till temperaturverkningsgraden, vilket ses för vatteninnehåll 7 vid övergång från m/s till m/s. Temperaturverkningsgrad och dito fukt ändras från.7 till.59 respektive.5 till.8. Medströmsfallet påverkas mindre än motströmsfallet av olika luftshastigheter genom rotorn. Överföringen eller den kondensfria fuktverkningsgraden kan enligt (.6) beräknas till. för medström oberoende av lufthastigheten, eftersom varvtiden anpassas efter lufthastigheten enligt (.5). Varvtiden är,,. och s för medström enligt (.5). Överföringen för motström blir.7,.,.5 och.67 för lufthastigheterna,, och m/s, vilket framgår nederst i Figur 7.. Varvtiden är 6 s för motström. 5

29 Olika hastighet m/s Medström.9 r f o C Temperaturverkningsgrad T Olika hastighet m/s Motström Temperaturverkningsgrad T r o f C Figur 7. Temperaturverkningsgrad η T som funktion av x f och olika lufthastighet. 6

30 Olika hastighet m/s Medström.9 r f o C Fuktverkningsgrad x Olika hastighet m/s Motström.9 r f o C Fuktverkningsgrad x Figur 7. Fuktverkningsgrad η x som funktion av x f och olika lufthastighet. 7

31 Olika hastighet m/s Medström.9 r f o C Entalpiverkningsgrad h Olika hastighet m/s Motström.9.8 r f o C Entalpiverkningsgrad h Figur 7. Entalpiverkningsgrad η h som funktion av x f och olika lufthastighet. 8

32 8 Undersökning av olika rotorlängd Syftet med detta avsnitt är att redovisa de tre verkningsgraderna för temperatur, vatteninnehåll och entalpi för både tilluft och avluft påverkas av rotorlängd. Ett sätt att påverka temperaturverkningsgraden är att välja en stor rotor i förhållande till ventilationsflödet. Ett enkelt sätt är att variera rotorlängden, vilket ökar rotormassan och rotorkontaktyta. Rotormassan kan också ökas genom att välja ett grövre rotormaterial. Fyra rotorlängder,, och mm har genomräknats som funktion av frånluftens vatteninnehåll för ett givet uteklimat C och.5 och given frånluftstemperatur C. Basfallets rotorlängd är mm. Den nominella varvtiden för medströmsfallet enligt (.5) har beräknats till,, och s för rotorlängderna,, respektive mm. Överföringen eller den kondensfria fuktverkningsgraden kan beräknas med (.6). Den är. för medström och.7,.,.5 och.67 för rotorlängderna,, respektive mm Temperaturverkningsgrad η T, fuktverkningsgrad η x och entapliverkningsgrad η h redovisas i Figur 8.. Den relativa fuktigheten för frånluften markeras i Figur 8. med vertikala linjer från. upptill i steg om.. Kravet på högst 7 vatteninnehåll för rumsluft/frånluft enligt SOSFS 999: är också inritat i Figur 8.. Tilluftsverkningsgraderna numreras i samtliga diagram för de fyra rotorlängderna. Avluftsverkningsgraderna märks däremot inte. Kurvorna i Figur 8. visar att fuktverkningsgraden kan bli hög för rotorer med hög temperaturverkningsgrad. 9

33 Olika rotorlängd mm Medström.9 r f o C Temperaturverkningsgrad T Olika rotorlängd mm Motström Temperaturverkningsgrad T r o f C Figur 8. Temperaturverkningsgrad η T som funktion av x f och olika rotorlängd.

34 Olika rotorlängd mm Medström.9 r f o C Fuktverkningsgrad x Olika rotorlängd mm Motström.9 r f o C Fuktverkningsgrad x Figur 8. Fuktverkningsgrad η x som funktion av x f och olika rotorlängd.

35 Olika rotorlängd mm Medström.9 r f o C Entalpiverkningsgrad h Olika rotorlängd mm Motström.9.8 r f o C Entalpiverkningsgrad h Figur 8. Entalpiverkningsgrad η h som funktion av x f och olika rotorlängd.

36 9 Undersökning av olika antal element Antalet beräkningselement har varit i alla de tidigare avsnitten 8. Syftet med detta avsnitt är att redovisa hur de tre verkningsgraderna för temperatur, vatteninnehåll och entalpi för både tilluft och avluft beror på antalet beräkningselement, vilket har varit,, 5 och. Basfallets antal beräkningselement är. Genomräkningar har skett med basfallet som funktion av frånluftens vatteninnehåll och given frånluftstemperatur C. Om antalet beräkningselement som valts för basfallet är tillräckligt bör avvikelser till de övriga tre fallens verkningsgrader med, och 5 beräkningselement avta med ökande antal beräkningselement gentemot fallet med beräkningselement. Temperaturverkningsgrad η T, fuktverkningsgrad η x och entapliverkningsgrad η h redovisas i Figur 9.. Den relativa fuktigheten för frånluften markeras i Figur 9. med vertikala linjer från. upptill i steg om.. Kravet på högst 7 vatteninnehåll för rumsluft/frånluft enligt SOSFS 999: är också inritat i Figur 9.. Kurvorna i Figur 9. visar att temperaturverkningsgraden är nästa oberoende av uteklimatet och frånluftens vatteninnehåll. Fuktverkningsgraden i Figur 9. är starkt beroende av uteklimatet och är.5,.,. och för de fyra uteklimaten och för vatteninnehåll 7. Kurvorna i Figur 9. visar att fall 5 och nästan sammanfaller medan och avviker något. Slutsatsen är att antalet beräkningselement ger ett godtagbart resultat. Ett litet antal beräkningselement beskriver rotorns temperatur otillräckligt. Ett enkelt exempel att om luft med daggpunkten C passerar en ytan som är C sker ingen kondensering eller förångning, men om samma yta delas upp bättre i en varmare halva om C och en kallare halva om 9 C sker kondensering.

37 Olika antal element 5 Medström.9 r f o C Temperaturverkningsgrad T Olika antal element 5 Motström Temperaturverkningsgrad T r f o C Figur 9. Temperaturverkningsgrad η T som funktion av x f och olika antal element.

38 Olika antal element 5 Medström.9 r f o C Fuktverkningsgrad x Olika antal element 5 Motström.9 r f o C Fuktverkningsgrad x Figur 9. Fuktverkningsgrad η x som funktion av x f och olika antal element. 5

39 Olika antal element 5 Medström.9 r f o C Entalpiverkningsgrad h Olika antal element 5 Motström.9 r f o C Entalpiverkningsgrad h Figur 9. Entalpiverkningsgrad η h som funktion av x f och olika antal element. 6

40 Undersökning av rotoruppfuktning Fuktverkningsgraden för tilluft är inte alltid lika med den för avluft utan mindre, vilket innebär att rotorn fuktas upp om flödeskvoten är ett. Kurvorna i Figur. och 59. visar att fuktverkningsgraderna för tilluft och avluft för medströmsfallet för höga värden på frånluftens vatteninnehåll samt för motströmsfallet för måttliga och höga värden på frånluftens vatteninnehåll skiljer sig åt. Rotoruppfuktningsgraden η r kan definieras som följer med hänsyn till flödeskvoten k mellan tilluftsmassflöde och frånluftsmassflöde samt fuktverkningsgraderna för tilluft η xt och avluft η xa enligt (.) samt redovisas i Figur.7 för både medström och motström för samma sju fall från tidigare avsnitt 9. Om flödeskvoten k är ett och de två fuktverkningsgraderna för tilluft η xt och avluft η xa är lika blir rotoruppfuktningsgraden η r noll. η r = η xa k η xt () (.) Vattenmassflöde q vm kg/s som tillförs rotorn kan skrivas som en funktion av vatteninnehåll för frånluft x f k och uteluft x u k samt rotoruppfuktningsgrad η r och frånluftsmassflöde q fm kg/s samt rotorfyllningsgraden f kan efter tiden t och för rotorkanalvolymen V skrivas som: q vm = ( x f x u ) η r q fm (kg/s) (.) f = q vm t / ρ v V () (.) Luftmassflödet q fm i (.) kan med rotorns lufttvärsnitt A och djup l samt genomströmningshastighet v skrivas enligt (.) samt rotorfyllningsgraden f enligt (.) kan nu med (.) och (.) och efter förenkling skrivas enligt (.5): q fm = ρ A v (kg/s) (.) f = ( x f x u ) η r ρ v t / ρ v l () (.5) Ett sifferexempel med x f x u =.5 k, η r =., ρ =. kg/m, v = m/s, t = 6 s, ρ v = kg/m och l =. m ger resultat f =.6, vilket inte är försumbart. Rotorfyllningen är troligen inte jämnt fördelad i axiell led. Notera att tidsexponeringen är h. Kurvorna i Figur.7 visar att rotoruppfuktningsgraden är obetydlig för medströmsfallet utom för mycket höga värden på frånluftens vatteninnehåll. Rotoruppfuktningsgraden för motströmsfallet är begränsad och mindre än. för måttliga värden på frånluftens vatteninnehåll mindre än 7 samt ökar betydligt med högre värden på frånluftens vatteninnehåll. De måttliga värdena verkar bero på antalet element, vilket Figur.7 visar. Rotoruppfuktningsgraden verkar vara omvänt proportionell mot antalet element i detta område. Det normala antalet element är kanske för litet. Detta borde utredas närmare, men görs inte här på grund av tidsbrist. 7

41 . Olika uteklimat 5: :.5 5:5 :7 o C: Medström.9 r f o C Rotoruppfuktningsgrad r Olika uteklimat 5: :.5 5:5 :7 o C: Motström.9 r f o C Rotoruppfuktningsgrad r Figur. Rotoruppfuktningsgrad η r som funktion av x f och olika uteklimat. 8

42 . Olika frånluftstemperatur o C Medström.9 r f o C Rotoruppfuktningsgrad r Olika frånluftstemperatur o C Motström.9 r f o C Rotoruppfuktningsgrad r Figur. Rotoruppfuktningsgrad η r som funktion av x f och olika frånluftstemperatur. 9

43 ..9 Olika flödeskvot till/från Medström r f o C Rotoruppfuktningsgrad r Olika flödeskvot till/från Motström r f o C Rotoruppfuktningsgrad r Figur. Rotoruppfuktningsgrad η r som funktion av x f och olika flödeskvot.

44 . Olika periodtid 6 5 s Medström.9 r f o C Rotoruppfuktningsgrad r Olika periodtid 6 5 s Motström.9 r f o C Rotoruppfuktningsgrad r Figur. Rotoruppfuktningsgrad η r som funktion av x f och olika rotorhastighet.

45 . Olika hastighet m/s Medström.9 r f o C Rotoruppfuktningsgrad r Olika hastighet m/s Motström.9 r f o C Rotoruppfuktningsgrad r Figur.5 Rotoruppfuktningsgrad η r som funktion av x f och olika lufthastighet.

46 . Olika rotorlängd mm Medström.9 r f o C Rotoruppfuktningsgrad r Olika rotorlängd mm Motström.9 r f o C Rotoruppfuktningsgrad r Figur.6 Rotoruppfuktningsgrad η r som funktion av x f och olika rotorlängd.

47 . Olika antal element 5 Medström.9 r f o C Rotoruppfuktningsgrad r Olika antal element 5 Motström.9 r f o C Rotoruppfuktningsgrad r Figur.7 Rotoruppfuktningsgrad η r som funktion av x f och olika antal element.

48 Sammanfattning och slutsatser Denna arbetsrapport visar att fuktverkningsgraden kan vara hög för en regenerativ värmeväxlare utan hygroskopiskt material för både medström och motström. Avsnitt beskriver en modell som bygger på fyra balansekvationer för luftens och rotorns temperatur och vatteninnehåll. Avgränsningar för denna modell är ingen värmeledning i axiell riktning, ingen renblåsning, ingen isbildning och ingen begränsning av vatten i rotorn. Strömningen genom rotorn sker med konstant massflöde i båda riktningarna. Temperaturverkningsgraden för medström avtar något med ökande vatteninnehåll hos frånluften samt något mindre för motström. Fuktverkningsgraden för både medström och motström ökar mer eller mindre linjärt med ökande vatteninnehåll hos frånluften för att därefter minska ökningstakten och plana ut. Det finns en kondensfri överföring eller fuktverkningsgrad enligt (.6) större än noll för frånluft med lågt vatteninnehåll, eftersom modellen helt saknar renblåsning. Entalpiverkningsgraden för både medström och motström avtar först med ökande vatteninnehåll för frånluften till dess att fuktåtervinningen inträffar och därefter ökar entalpiverkningsgraden. Frånluftens energiinnehåll beror direkt på frånluftens vatteninnehåll och utan fuktåtervinning försämras även entalpiverkningsgraden. Medströmsfallet uppvisar sammantaget en betydande fuktöverföring som dock alltid är mindre än motströmsfallet. De två verkningsgraderna för temperatur och fukt för tilluft och avluft skiljer sig något åt för medström och mer för motström, medan skillnaden är mindre för entalpi, som endast beror på rotorns uppfuktning. De två entalpiverkningsgraderna skall vara lika om rotorn varken fuktas upp eller torkas ut varv för varv. Rotoruppfuktningsgraden är obetydlig för medströmsfallet utom för mycket höga värden på frånluftens vatteninnehåll. Rotoruppfuktningsgraden för motströmsfallet är begränsad och mindre än. för måttliga värden på frånluftens vatteninnehåll samt ökar betydligt med högre värden på frånluftens vatteninnehåll. De måttliga värdena verkar bero på antalet element, vilket Figur.7 visar. Rotoruppfuktningsgraden verkar vara omvänt proportionell mot antalet element i detta område. Det normala antalet element är kanske för litet. Detta borde utredas närmare, men görs inte här på grund av tidsbrist. Denna arbetsrapport är ett arbete utfört under kort tid. Det finns mycket mer att undersöka för främst motströmsfallet. Några exempel är modellering av avrinning från en våt rotor och isbildning i en rotor samt modellering av luftgenomströmning av en våt eller frostad rotor. 5

Fuktreglering av regenerativ värmeväxling med värmning av uteluft eller frånluft

Fuktreglering av regenerativ värmeväxling med värmning av uteluft eller frånluft Fuktreglering av regenerativ värmeväxling med värmning av uteluft eller frånluft Lars Jensen Avdelningen för installationsteknik Institutionen för bygg- och miljöteknologi Lunds tekniska högskola Lunds

Läs mer

Regenerativ ventilationsvärmeåtervinning - Simulering av fukttillstånd med mätdata Jensen, Lars

Regenerativ ventilationsvärmeåtervinning - Simulering av fukttillstånd med mätdata Jensen, Lars Regenerativ ventilationsvärmeåtervinning Simulering av fukttillstånd med mätdata Jensen, Lars Publicerad: 2 Link to publication Citation for published version (APA): Jensen, L. (2). Regenerativ ventilationsvärmeåtervinning

Läs mer

fukttillstånd med mätdata

fukttillstånd med mätdata Regenerativ ventilationsvärmeåtervinning Simulering av fukttillstånd med mätdata Lars Jensen Avdelningen för installationsteknik Institutionen för bygg och miljöteknologi Lunds tekniska högskola Lunds

Läs mer

Regenerativ värmeväxling utan renblåsning

Regenerativ värmeväxling utan renblåsning Regenerativ värmeväxling utan renblåsning Lars Jensen Avdelningen för installationsteknik Institutionen för bygg- och miljöteknologi Lunds tekniska högskola Lunds universitet, Rapport TVIT--/ Lunds Universitet

Läs mer

Driftfall med regenerativ värmeväxling

Driftfall med regenerativ värmeväxling Driftfall med regenerativ värmeväxling Lars Jensen Avdelningen för installationsteknik Institutionen för bygg och miljöteknologi Lunds tekniska högskola Lunds universitet, 25 Rapport TVIT5/798 Lunds Universitet

Läs mer

Värmeförlust för otäta isolerade kanalsystem

Värmeförlust för otäta isolerade kanalsystem Värmeförlust för otäta isolerade kanalsystem Lars Jensen Avdelningen för installationsteknik Institutionen för bygg- och miljöteknologi Lunds tekniska högskola Lunds universitet, 2 Rapport TVIT--/772 Lunds

Läs mer

Ditt Medarbetarskap: Ett analysinstrument om relationerna på din arbetsplats (kort version 1.2) Bertlett, Johan

Ditt Medarbetarskap: Ett analysinstrument om relationerna på din arbetsplats (kort version 1.2) Bertlett, Johan Ditt Medarbetarskap: Ett analysinstrument om relationerna på din arbetsplats (kort version 1.2) Bertlett, Johan!!Unpublished: 2011-01-01 Link to publication Citation for published version (APA): Bertlett,

Läs mer

Stadsplanering och transporter vilken makt har stadsplaneraren idag?

Stadsplanering och transporter vilken makt har stadsplaneraren idag? Stadsplanering och transporter vilken makt har stadsplaneraren idag? Koglin, Till Published: 2015-01-01 Link to publication Citation for published version (APA): Koglin, T. (2015). Stadsplanering och transporter

Läs mer

Mer fuktreglering av regenerativ värmeväxling. Jensen, Lars. Published: Link to publication

Mer fuktreglering av regenerativ värmeväxling. Jensen, Lars. Published: Link to publication Mer fuktreglering av regenerativ värmeväxling Jensen, Lars Published: Link to publication Citation for published version (APA): Jensen, L. (). Mer fuktreglering av regenerativ värmeväxling. (TVIT; Vol.

Läs mer

Framtidens vård vart är vi på väg? (presentation) Johansson, Gerd

Framtidens vård vart är vi på väg? (presentation) Johansson, Gerd Framtidens vård vart är vi på väg? (presentation) Johansson, Gerd Publicerad: 2014-01-01 Link to publication Citation for published version (APA): Johansson, G. Framtidens vård vart är vi på väg? (presentation)

Läs mer

Skrivträning som fördjupar den naturvetenskapliga förståelsen Pelger, Susanne

Skrivträning som fördjupar den naturvetenskapliga förståelsen Pelger, Susanne Skrivträning som fördjupar den naturvetenskapliga förståelsen Pelger, Susanne Published in: Presentationer från konferensen den 3 maj 2012 Publicerad: 2012-01-01 Link to publication Citation for published

Läs mer

Medicin till u-länder. Lidgard, Hans Henrik. Unpublished: Link to publication

Medicin till u-länder. Lidgard, Hans Henrik. Unpublished: Link to publication Medicin till u-länder Lidgard, Hans Henrik Unpublished: 2005-01-01 Link to publication Citation for published version (APA): Lidgard, H. H. (2005). Medicin till u-länder. Artikel presenterad vid Anförande

Läs mer

Jensen, Lars. Published: Link to publication

Jensen, Lars. Published: Link to publication Solinstrålningens osäkerhet - Arbetsrapport för forskningsprojektet: Analys av osäkerhet i beräkning av energianvändning i hus och utveckling av säkerhetsfaktorer Jensen, Lars Published: 21-1-1 Link to

Läs mer

Citation for published version (APA): Björnstedt, J. (2008). Ström- och Effektmätning. [Publisher information missing].

Citation for published version (APA): Björnstedt, J. (2008). Ström- och Effektmätning. [Publisher information missing]. Ström- och Effektmätning Björnstedt, Johan Published: 2008-01-01 Link to publication Citation for published version (APA): Björnstedt, J. (2008). Ström- och Effektmätning. [Publisher information missing].

Läs mer

Bestämning av tryckfallsfunktioner för T-stycke i T-system med mätdata

Bestämning av tryckfallsfunktioner för T-stycke i T-system med mätdata Bestämning av tryckfallsfunktioner för T-stycke i T-system med mätdata Uppdrag för Lindab Ventilation AB Lars Jensen Avdelningen för installationsteknik Institutionen för bygg- och miljöteknologi Lunds

Läs mer

Roterande värmeväxlare

Roterande värmeväxlare Lars Jensen Avdelningen för installationsteknik Institutionen för bygg- och miljöteknologi Lunds tekniska högskola Lunds universitet, 26 Rapport TVIT--6/76 Lunds Universitet Lunds Universitet, med nio

Läs mer

Regenerativ värmeväxling och renblåsning

Regenerativ värmeväxling och renblåsning Regenerativ värmeväxling och renblåsning Lars Jensen Avdelningen för installationsteknik Institutionen för bygg- och miljöteknologi Lunds tekniska högskola Lunds universitet, Rapport TVIT--/765 Lunds Universitet

Läs mer

Gränser mot det vilda Willim, Robert

Gränser mot det vilda Willim, Robert Gränser mot det vilda Willim, Robert Published in: Naturen för mig : nutida röster och kulturella perspektiv Publicerad: 01/01/2014 Link to publication Citation for published version (APA): Willim, R.

Läs mer

Undersökning av rotorväxlares överföring

Undersökning av rotorväxlares överföring Undersökning av rotorväxlares överföring Lars Jensen Avdelningen för installationsteknik Institutionen för bygg och miljöteknologi Lunds tekniska högskola Lunds universitet, 215 Rapport TVIT15/793 Lunds

Läs mer

Förgiftning vid avklingande kolmonoxidhalt

Förgiftning vid avklingande kolmonoxidhalt Förgiftning vid avklingande kolmonoxidhalt Lars Jensen Avdelningen för installationsteknik Institutionen för bygg- och miljöteknologi Lunds tekniska högskola Lunds universitet, 28 Rapport TVIT--8/725 Lunds

Läs mer

Dimensionerande lägsta utetemperatur

Dimensionerande lägsta utetemperatur Dimensionerande lägsta utetemperatur Lars Jensen Avdelningen för installationsteknik Institutionen för bygg- och miljöteknologi Lunds tekniska högskola Lunds universitet, 11 Rapport TVIT--11/7064 Lunds

Läs mer

Brandgasspridning via ventilationssystem för flerrumsbrandceller

Brandgasspridning via ventilationssystem för flerrumsbrandceller Brandgasspridning via ventilationssystem för flerrumsbrandceller Lars Jensen Avdelningen för installationsteknik Institutionen för bygg- och miljöteknologi Lunds tekniska högskola Lunds universitet, 26

Läs mer

Beskrivning av temperatur och relativ fuktighet ute i svenskt klimat

Beskrivning av temperatur och relativ fuktighet ute i svenskt klimat Beskrivning av temperatur och relativ fuktighet ute i svenskt klimat Dennis Johansson Avdelningen för installationsteknik Institutionen för bygg- och miljöteknologi Lunds tekniska högskola Lunds universitet,

Läs mer

Citation for published version (APA): Pendrill, A-M. (2010). Med Newton bland gungor och karuseller. LMNT-nytt, (1),

Citation for published version (APA): Pendrill, A-M. (2010). Med Newton bland gungor och karuseller. LMNT-nytt, (1), Med Newton bland gungor och karuseller Pendrill, Ann-Marie Published in: LMNT-nytt Published: 2010-01-01 Link to publication Citation for published version (APA): Pendrill, A-M. (2010). Med Newton bland

Läs mer

Dubbla examina öppnar ny arbetsmarknad. Lilje, Boo; Ernald Borges, Klas; Stig, Enemark. Published in: Nya Lantmätaren. Published:

Dubbla examina öppnar ny arbetsmarknad. Lilje, Boo; Ernald Borges, Klas; Stig, Enemark. Published in: Nya Lantmätaren. Published: Dubbla examina öppnar ny arbetsmarknad Lilje, Boo; Ernald Borges, Klas; Stig, Enemark Published in: Nya Lantmätaren Published: 2006-01-01 Link to publication Citation for published version (APA): Lilje,

Läs mer

En metod att bestämma fuktmotstånd hos färgskikt på trä. Ett delprojekt inom WoodBuild C Nilsson, Lars-Olof; Nilsson, Bengt

En metod att bestämma fuktmotstånd hos färgskikt på trä. Ett delprojekt inom WoodBuild C Nilsson, Lars-Olof; Nilsson, Bengt En metod att bestämma fuktmotstånd hos färgskikt på trä. Ett delprojekt inom WoodBuild C Nilsson, Lars-Olof; Nilsson, Bengt Publicerad: 2013-01-01 Link to publication Citation for published version (APA):

Läs mer

Täckningsgrad och organisationsgrad hos arbetsgivarförbund och fackförbund

Täckningsgrad och organisationsgrad hos arbetsgivarförbund och fackförbund Täckningsgrad och organisationsgrad hos arbetsgivarförbund och fackförbund Kjellberg, Anders Published in: Avtalsrörelsen och lönebildningen 2009. Medlingsinstitutets årsrapport Published: 2010-01-01 Link

Läs mer

Roterande värmeväxlare och läckage

Roterande värmeväxlare och läckage Roterande värmeväxlare och läckage Lars Jensen Avdelningen för installationsteknik Institutionen för bygg- och miljöteknologi Lunds tekniska högskola Lunds universitet, 08 Rapport TVIT--08/7033 Lunds Universitet

Läs mer

Yttrande rörande Socialstyrelsens kunskapsöversikt om FC. Noll, Gregor. Published: Link to publication

Yttrande rörande Socialstyrelsens kunskapsöversikt om FC. Noll, Gregor. Published: Link to publication Yttrande rörande Socialstyrelsens kunskapsöversikt om FC Noll, Gregor Published: 2014-01-27 Link to publication Citation for published version (APA): Noll, G. Yttrande rörande Socialstyrelsens kunskapsöversikt

Läs mer

Konsten att säga nej Brandtler, Johan

Konsten att säga nej Brandtler, Johan Konsten att säga nej Brandtler, Johan Published in: Språktidningen Publicerad: 2013-01-01 Link to publication Citation for published version (APA): Brandtler, J. (2013). Konsten att säga nej. Språktidningen

Läs mer

Sänkt moms lyfter inte litteraturen. Lundblad, Kristina. Published in: Sydsvenskan. Published: Link to publication

Sänkt moms lyfter inte litteraturen. Lundblad, Kristina. Published in: Sydsvenskan. Published: Link to publication Sänkt moms lyfter inte litteraturen Lundblad, Kristina Published in: Sydsvenskan Published: 2015-06-17 Link to publication Citation for published version (APA): Lundblad, K. (2015). Sänkt moms lyfter inte

Läs mer

Regenerativ ventilationsåtervinning

Regenerativ ventilationsåtervinning Regenerativ ventilationsåtervinning Princip rotor eller två växlande magasin Ickehygroskopiskt material för bostäder + Hög och styrbar temperaturverkningsgrad + Ingen avfrostning krävs - Renblåsning och

Läs mer

Osteologisk analys av en vikingatida brandgrav vid Gåsån Täveldalen, Undersåkers sn, Åre kommun, Jämtlands län. Reports in osteology 2010:5

Osteologisk analys av en vikingatida brandgrav vid Gåsån Täveldalen, Undersåkers sn, Åre kommun, Jämtlands län. Reports in osteology 2010:5 Osteologisk analys av en vikingatida brandgrav vid Gåsån Täveldalen, Undersåkers sn, Åre kommun, Jämtlands län. Reports in osteology 2010:5 Boethius, Adam Publicerad: 2010-01-01 Link to publication Citation

Läs mer

Den effektiva föreläsningen form och innehåll. Ekelund, Ulf. Published: Link to publication

Den effektiva föreläsningen form och innehåll. Ekelund, Ulf. Published: Link to publication Den effektiva föreläsningen form och innehåll Ekelund, Ulf Published: 2008-01-01 Link to publication Citation for published version (APA): Ekelund, U. Den effektiva föreläsningen form och innehåll General

Läs mer

Språk och matematik Svensson, Gudrun

Språk och matematik Svensson, Gudrun Språk och matematik Svensson, Gudrun Published in: Grammatik i fokus : festskrift till Christer Platzack den 18 november 2003 = Grammar in focus : festschrift for Christer Platzack 18 November 2003. Vol.

Läs mer

Remissvar: Slutbetänkandet Genetik, integritet och etik (SOU 2004:20) Lidgard, Hans Henrik

Remissvar: Slutbetänkandet Genetik, integritet och etik (SOU 2004:20) Lidgard, Hans Henrik Remissvar: Slutbetänkandet Genetik, integritet och etik (SOU 2004:20) Lidgard, Hans Henrik!!Unpublished: 2004-01-01 Link to publication Citation for published version (APA): Lidgard, H. H. (2004). Remissvar:

Läs mer

Published in: OBS Kultur och idédebatt, Sveriges Radio P1. Program Produktionsnummer

Published in: OBS Kultur och idédebatt, Sveriges Radio P1. Program Produktionsnummer Facket och A-kassan Kjellberg, Anders Published in: OBS Kultur och idédebatt, Sveriges Radio P1. Program 9760. Produktionsnummer 5234-09-1115 Published: 2009-03-13 Link to publication Citation for published

Läs mer

Fem i tolv - kan konstmusiken räddas? Lamberth, Marion

Fem i tolv - kan konstmusiken räddas? Lamberth, Marion Fem i tolv - kan konstmusiken räddas? Lamberth, Marion!!Unpublished: 2010-01-01 Link to publication Citation for published version (APA): Lamberth, M. (2010). Fem i tolv - kan konstmusiken räddas?. Artikeln

Läs mer

Att arbeta med obligatoriska frågor i kursvärdering och kursutvärdering Borell, Jonas; Irhammar, Malin; Larson, Lotty

Att arbeta med obligatoriska frågor i kursvärdering och kursutvärdering Borell, Jonas; Irhammar, Malin; Larson, Lotty Att arbeta med obligatoriska frågor i kursvärdering och kursutvärdering Borell, Jonas; Irhammar, Malin; Larson, Lotty Published in: Proceedings - Lunds Universitets pedagogiska utvecklingskonferens: Motivation,

Läs mer

Uppstod egnahemsrörelsen på landet eller i staden? Kjellberg, Anders. Published in: Folkets Historia. Published: Link to publication

Uppstod egnahemsrörelsen på landet eller i staden? Kjellberg, Anders. Published in: Folkets Historia. Published: Link to publication Uppstod egnahemsrörelsen på landet eller i staden? Kjellberg, Anders Published in: Folkets Historia Published: 1999-01-01 Link to publication Citation for published version (APA): Kjellberg, A. (1999).

Läs mer

Bostadspriser - idag och imorgon. Bengtsson, Ingemar. Published in: Fastighetsnytt. Published: Link to publication

Bostadspriser - idag och imorgon. Bengtsson, Ingemar. Published in: Fastighetsnytt. Published: Link to publication Bostadspriser - idag och imorgon Bengtsson, Ingemar Published in: Fastighetsnytt Published: 2011-08-11 Link to publication Citation for published version (APA): Bengtsson, I. (2011). Bostadspriser - idag

Läs mer

En död som kan besvärjas. Lundblad, Kristina. Published in: Sydsvenskan. Published: Link to publication

En död som kan besvärjas. Lundblad, Kristina. Published in: Sydsvenskan. Published: Link to publication En död som kan besvärjas Lundblad, Kristina Published in: Sydsvenskan Published: 2015-01-16 Link to publication Citation for published version (APA): Lundblad, K. (2015). En död som kan besvärjas. Sydsvenskan

Läs mer

Parternas organisationsgrad Kjellberg, Anders

Parternas organisationsgrad Kjellberg, Anders Parternas organisationsgrad Kjellberg, Anders Published in: Avtalsrörelsen och lönebildningen 2011. Medlingsinstitutets årsrapport Publicerad: 2012-01-01 Link to publication Citation for published version

Läs mer

Självtorkande golv - en tillämpning av högpresterande betong : föredrag vid CBI:s Informationsdag 1993 Persson, Bertil

Självtorkande golv - en tillämpning av högpresterande betong : föredrag vid CBI:s Informationsdag 1993 Persson, Bertil Självtorkande golv - en tillämpning av högpresterande betong : föredrag vid CBI:s Informationsdag 1993 Persson, Bertil Publicerad: 1993-01-01 Link to publication Citation for published version (APA): Persson,

Läs mer

Beslutsstöd d som fungerade? fallet trängselavgifter

Beslutsstöd d som fungerade? fallet trängselavgifter Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 03, 2016 Beslutsstöd som fungerade? fallet trängselavgifter I Stockholm Gudmundsson, Henrik; Ericsson, Eva; Hugosson, Muriel Besser; Rosqvist, Lena Smidfelt Publication

Läs mer

Enkel metod för debitering av varmvatten. Jensen, Lars. Published: Link to publication

Enkel metod för debitering av varmvatten. Jensen, Lars. Published: Link to publication Enkel metod för debitering av varmvatten Jensen, Lars Published: -- Link to publication Citation for published version (APA): Jensen, L. (). Enkel metod för debitering av varmvatten. (TVIT; Vol. TVIT-745).

Läs mer

Halvrunt textildon som backspjäll mätresultat

Halvrunt textildon som backspjäll mätresultat Halvrunt textildon som backspjäll mätresultat Lars Jensen Avdelningen för installationsteknik Institutionen för bygg- och miljöteknologi Lunds tekniska högskola Lunds universitet, 2008 Rapport TVIT--08/7032

Läs mer

Den internationella privaträtten ömsar skinn och blir en europeisk processrätt Lidgard, Hans Henrik

Den internationella privaträtten ömsar skinn och blir en europeisk processrätt Lidgard, Hans Henrik Den internationella privaträtten ömsar skinn och blir en europeisk processrätt Lidgard, Hans Henrik Published in: Europarättslig Tidskrift 2010 Publicerad: 2010-01-01 Link to publication Citation for published

Läs mer

Familjebanden att knyta om och upplösa queera föreställningar om föräldraskap och familj

Familjebanden att knyta om och upplösa queera föreställningar om föräldraskap och familj Familjebanden att knyta om och upplösa queera föreställningar om föräldraskap och familj Schmitt, Irina Published in: Lambda Nordica Published: 2011-01-01 Link to publication Citation for published version

Läs mer

Svensk Ventilation lunchmöte om Verkningsgrad 2014-10-13. Jan Risén

Svensk Ventilation lunchmöte om Verkningsgrad 2014-10-13. Jan Risén Svensk Ventilation lunchmöte om Verkningsgrad 2014-10-13 1 Innehåll 1. Standarder för beräkning av verkningsgrad i värmeåtervinningssystem. 2. Några beräkningsexempel där de olika standarderna tillämpas.

Läs mer

Kalkutfällningar på putsade fasader : lägesrapport 2, februari 1990

Kalkutfällningar på putsade fasader : lägesrapport 2, februari 1990 Kalkutfällningar på putsade fasader : lägesrapport 2, februari 1990 Carlsson, Thomas Published: 1990-01-01 Link to publication Citation for published version (APA): Carlsson, T. (1990). Kalkutfällningar

Läs mer

Årsverkningsgrad för värmeåtervinning med luftluftvärmeväxlare. Riktlinjer för redovisning av produktdata.

Årsverkningsgrad för värmeåtervinning med luftluftvärmeväxlare. Riktlinjer för redovisning av produktdata. Sida 1(6) 1. Förord Syftet med detta dokument är att beräkna och redovisa årsbaserade verkningsgrader för värmeåtervinnare med samma förutsättningar, så att man kan jämföra data från olika tillverkare.

Läs mer

Luftbehandling Funktion och underhåll

Luftbehandling Funktion och underhåll Luftbehandling Funktion och underhåll Leif Håkansson TAC Svenska AB Självdrag, S - 20 o C 25 o C Funktionen bygger på att varm luft är lättare än kall luft och härigenom vill stiga uppåt och drag skapas.

Läs mer

Citation for published version (APA): Wennerhag, M. (2001). Imperiet slås tillbaka?. Praktik och teori 4 (s ).

Citation for published version (APA): Wennerhag, M. (2001). Imperiet slås tillbaka?. Praktik och teori 4 (s ). Imperiet slås tillbaka? Wennerhag, Magnus Published in: Praktik och teori Published: 2001-01-01 Link to publication Citation for published version (APA): Wennerhag, M. (2001). Imperiet slås tillbaka?.

Läs mer

Rapporter från ett skolgolv Persson, Anders

Rapporter från ett skolgolv Persson, Anders Rapporter från ett skolgolv Persson, Anders Published in: Rapporter från ett skolgolv Publicerad: 2006-01-01 Link to publication Citation for published version (APA): Persson, A. (2006). Rapporter från

Läs mer

Parternas organisationsgrad. Kjellberg, Anders. Published in: Avtalsrörelsen och lönebildningen. År Medlingsinstitutets årsrapport

Parternas organisationsgrad. Kjellberg, Anders. Published in: Avtalsrörelsen och lönebildningen. År Medlingsinstitutets årsrapport Parternas organisationsgrad Kjellberg, Anders Published in: Avtalsrörelsen och lönebildningen. År 2012. Medlingsinstitutets årsrapport Published: 2013-01-01 Link to publication Citation for published version

Läs mer

Snus och Europaförbud Lidgard, Hans Henrik

Snus och Europaförbud Lidgard, Hans Henrik Snus och Europaförbud Lidgard, Hans Henrik!!Unpublished: 1998-01-01 Link to publication Citation for published version (APA): Lidgard, H. H. (1998). Snus och Europaförbud. Abstrakt av Juridiska Fakultetens

Läs mer

Installation av värmeåtervinning i kombination med tilläggsisolering av fasad

Installation av värmeåtervinning i kombination med tilläggsisolering av fasad Installation av värmeåtervinning i kombination med tilläggsisolering av fasad Förstudie Peter Filipsson Åsa Wahlström CIT Energy Management 2011-10-19 Sammanfattning Denna förstudie behandlar ett koncept

Läs mer

Pressure Plate - för bestämning av kapillär stighöjd, porstorlek och kornstorlek hos porösa material

Pressure Plate - för bestämning av kapillär stighöjd, porstorlek och kornstorlek hos porösa material Pressure Plate - för bestämning av kapillär stighöjd, porstorlek och kornstorlek hos porösa material Fagerlund, Göran Published: 2011-01-01 Link to publication Citation for published version (APA): Fagerlund,

Läs mer

Fukttillskott i frånluft Jensen, Lars

Fukttillskott i frånluft Jensen, Lars Fukttillskott i frånluft Jensen, Lars Publicerad: -- Link to publication Citation for published version (APA): Jensen, L. (). Fukttillskott i frånluft. (TVIT; Vol. TVIT-79). Avd Installationsteknik, LTH,

Läs mer

En beräkning av andelen ogifta efter ålder och giftermålsåldern i Sveriges län år 1860

En beräkning av andelen ogifta efter ålder och giftermålsåldern i Sveriges län år 1860 En beräkning av andelen ogifta efter ålder och giftermålsåldern i Sveriges län år 1860 Lundh, Christer Published: 2003-01-01 Link to publication Citation for published version (APA): Lundh, C. (2003).

Läs mer

Konferensbevakning FCExpo 2016 (International Hydrogen and Fuel Cell Expo 2016) 2/3-4/3, Tokyo, Japan

Konferensbevakning FCExpo 2016 (International Hydrogen and Fuel Cell Expo 2016) 2/3-4/3, Tokyo, Japan Konferensbevakning FCExpo 2016 (International Hydrogen and Fuel Cell Expo 2016) 2/3-4/3, Tokyo, Japan Andersson, Martin Published: 2016-03-01 Document Version Förlagets slutgiltiga version Link to publication

Läs mer

Published: Link to publication

Published: Link to publication Hälsa i centrum för etableringen Bedömning av arbets- och prestationsförmåga inom etableringen av nyanlända Cuadra, Carin; Andreas Vilhelmsson; Östergren, Per-Olof Published: 2015-09-01 Link to publication

Läs mer

Gravar under golvet i Uppåkra kyrka. Wilhelmson, Helene. Published: Link to publication

Gravar under golvet i Uppåkra kyrka. Wilhelmson, Helene. Published: Link to publication Gravar under golvet i Uppåkra kyrka Wilhelmson, Helene Published: 2013-01-01 Link to publication Citation for published version (APA): Wilhelmson, H. (2013). Gravar under golvet i Uppåkra kyrka. (Reports

Läs mer

Lärkfalken långdistansflyttare med okänd flyttväg. Strandberg, Roine; Olofsson, Patrik. Published in: Vår Fågelvärld. Published:

Lärkfalken långdistansflyttare med okänd flyttväg. Strandberg, Roine; Olofsson, Patrik. Published in: Vår Fågelvärld. Published: Lärkfalken långdistansflyttare med okänd flyttväg Strandberg, Roine; Olofsson, Patrik Published in: Vår Fågelvärld Published: 2007-01-01 Link to publication Citation for published version (APA): Strandberg,

Läs mer

Vilka bestämmelser gäller för trapphus för utrymning?

Vilka bestämmelser gäller för trapphus för utrymning? 1(8) Ny trycksättningsmetod för trapphus för utrymning Tomas Fagergren, Brandskyddslaget, Stockholm Lars Jensen, installationsteknik, LTH Vilka bestämmelser gäller för trapphus för utrymning? Trapphus

Läs mer

eq Luftbehandlingsaggregat Nya Semco Roterande Värmeväxlare med marknadens bästa kylåtervinning

eq Luftbehandlingsaggregat Nya Semco Roterande Värmeväxlare med marknadens bästa kylåtervinning eq Luftbehandlingsaggregat Nya Semco Roterande Värmeväxlare med marknadens bästa kylåtervinning Två av de viktigaste faktorerna som påverkar inomhusluft är lufttemperaturen och luftfuktigheten, men att

Läs mer

Ett förändrat arbetsliv. Rönnmar, Mia. Published in: Tempo. Om fart och det föränderliga. Published: Link to publication

Ett förändrat arbetsliv. Rönnmar, Mia. Published in: Tempo. Om fart och det föränderliga. Published: Link to publication Ett förändrat arbetsliv Rönnmar, Mia Published in: Tempo. Om fart och det föränderliga Published: 2008-01-01 Link to publication Citation for published version (APA): Rönnmar, M. (2008). Ett förändrat

Läs mer

Musikevenemang i naturen. Sandgren, Patrik. Published in: Naturen för mig : nutida röster och kulturella perspektiv. Published:

Musikevenemang i naturen. Sandgren, Patrik. Published in: Naturen för mig : nutida röster och kulturella perspektiv. Published: Musikevenemang i naturen Sandgren, Patrik Published in: Naturen för mig : nutida röster och kulturella perspektiv Published: 2014-01-01 Link to publication Citation for published version (APA): Sandgren,

Läs mer

Handledning för mätning och utvärdering av resfria möten Abrahamsson Lindeblad, Peter; Voytenko Palgan, Yuliya; Arnfalk, Peter; Mont, Oksana

Handledning för mätning och utvärdering av resfria möten Abrahamsson Lindeblad, Peter; Voytenko Palgan, Yuliya; Arnfalk, Peter; Mont, Oksana Handledning för mätning och utvärdering av resfria möten Abrahamsson Lindeblad, Peter; Voytenko Palgan, Yuliya; Arnfalk, Peter; Mont, Oksana Publicerad: 2014-01-01 Link to publication Citation for published

Läs mer

Recension av Welinders Min svenska arkeologihistoria Wienberg, Jes

Recension av Welinders Min svenska arkeologihistoria Wienberg, Jes Recension av Welinders Min svenska arkeologihistoria Wienberg, Jes Published in: META: Medeltidsarkeologisk tidskrift Publicerad: 2003-01-01 Document Version!!Publisher's PDF, also known as Version of

Läs mer

Datorsimulering av installationstekniska system

Datorsimulering av installationstekniska system Datorsimulering av installationstekniska system Slutrapport för forskningsprojekt med stöd från Formas 24-279 och SBUF 11223 Lars Jensen Avdelningen för installationsteknik Institutionen för bygg- och

Läs mer

Guide till dimensionering

Guide till dimensionering Fläktar GA-systemets fläktar är anpassade till de höga krav på verkningsgrad som vår effektmedvetna tid ställer. Ljudnivån hos GAsystemets fläktar är mycket låg. GA-systemet har två olika typer av fläktar:

Läs mer

Vad är viktigt vid val av nytt luftbehandlingsaggregat?

Vad är viktigt vid val av nytt luftbehandlingsaggregat? Vad är viktigt vid val av nytt luftbehandlingsaggregat? Det är många faktorer som påverkar ditt val av nytt system för ventilation. Vi vill ge dig några tips som förenklar processen. VAD ÄR VIKTIGT VID

Läs mer

Studier i svensk språkhistoria 8 Falk, Cecilia; Delsing, Lars-Olof

Studier i svensk språkhistoria 8 Falk, Cecilia; Delsing, Lars-Olof Studier i svensk språkhistoria 8 Falk, Cecilia; Delsing, Lars-Olof Publicerad: 2005-01-01 Link to publication Citation for published version (APA): Falk, C., & Delsing, L-O. (redaktörer) (2005). Studier

Läs mer

En teoretisk grund för utformandet av en Libguide för doktorandkursen Vetenskaplig kommunikation i teori och praktik

En teoretisk grund för utformandet av en Libguide för doktorandkursen Vetenskaplig kommunikation i teori och praktik En teoretisk grund för utformandet av en Libguide för doktorandkursen Vetenskaplig kommunikation i teori och praktik Steingrimsdottir, Ranka Unpublished: 2012-01-01 Link to publication Citation for published

Läs mer

Installation av värmeåtervinning i kombination med tilläggsisolering av fasad

Installation av värmeåtervinning i kombination med tilläggsisolering av fasad Installation av värmeåtervinning i kombination med tilläggsisolering av fasad Förstudie Peter Filipsson Lars Ekberg Åsa Wahlström CIT Energy Management 2012-04-11 Sammanfattning Denna förstudie behandlar

Läs mer

ERMATHERM CT värmeåtervinning från kammar- och kanaltorkar för förvärmning av uteluft till STELA bandtork. Patent SE 532 586.

ERMATHERM CT värmeåtervinning från kammar- och kanaltorkar för förvärmning av uteluft till STELA bandtork. Patent SE 532 586. 2012-08-23 S. 1/4 ERMATHERM AB Solbacksvägen 20, S-147 41 Tumba, Sweden, Tel. +46(0)8-530 68 950, +46(0)70-770 65 72 eero.erma@ermatherm.se, www.ermatherm.com Org.nr. 556539-9945 Bankgiro: 5258-9884 ERMATHERM

Läs mer

Er partner för energiåtervinning

Er partner för energiåtervinning Er partner för energiåtervinning Företaget Enventus AB har utvecklat och producerat roterande värmeväxlare i över 25 år och vi är idag ett ledande företag inom denna branch på den globala marknaden. Vår

Läs mer

Rapport från alumniundersökning vid ekonomisk-historiska institutionen ht 2002

Rapport från alumniundersökning vid ekonomisk-historiska institutionen ht 2002 Rapport från alumniundersökning vid ekonomisk-historiska institutionen ht 2002 Kander, Astrid Published: 2002-01-01 Link to publication Citation for published version (APA): Kander, A. (2002). Rapport

Läs mer

Viktigt! Glöm inte att skriva namn på alla blad du lämnar in. 2015-03-19. Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student)

Viktigt! Glöm inte att skriva namn på alla blad du lämnar in. 2015-03-19. Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Installationsteknik Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Tentamen 41B18I Byggnadsingenjör, åk 2 BI2 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 2015-03-19

Läs mer

Installationsteknik för byggingenjörer, 7,5 högskolepoäng

Installationsteknik för byggingenjörer, 7,5 högskolepoäng Installationsteknik för byggingenjörer, 7,5 högskolepoäng Provmoment: Tentamen Ladokkod: TB081B Tentamen ges för: By2 Tentamensdatum: 2012-01-10 Tid: 14.00 18.00 1 (17) Hjälpmedel: Miniräknare, formelsamling

Läs mer

Wilma kommer ut från sitt luftkonditionerade hotellrum bildas genast kondens (imma) på hennes glasögon. Uppskatta

Wilma kommer ut från sitt luftkonditionerade hotellrum bildas genast kondens (imma) på hennes glasögon. Uppskatta TENTAMEN I FYSIK FÖR V1, 18 AUGUSTI 2011 Skrivtid: 14.00-19.00 Hjälpmedel: Formelblad och räknare. Börja varje ny uppgift på nytt blad. Lösningarna ska vara väl motiverade och försedda med svar. Kladdblad

Läs mer

Utetemperaturens osäkerhet -en rättelse

Utetemperaturens osäkerhet -en rättelse Utetemperaturens osäkerhet -en rättelse Arbetsrapport för forskningsprojekt Med stöd från Energimyndigheten 37- och SBUF 768 Analys av osäkerhet i beräkning av energianvändning i hus och utveckling av

Läs mer

Published in: DV-NYTT: Informationsblad till personal inom OMS-Fritid och Daglig Verksamhet enl LSS i Malmö

Published in: DV-NYTT: Informationsblad till personal inom OMS-Fritid och Daglig Verksamhet enl LSS i Malmö Aalborg Universitet Alla MÅSTE få spela! Brooks, Anthony Lewis Published in: DV-NYTT: Informationsblad till personal inom OMS-Fritid och Daglig Verksamhet enl LSS i Malmö Publication date: 2000 Document

Läs mer

PRESTANDA LUFTVÄRMEVÄXLARE Förstudie

PRESTANDA LUFTVÄRMEVÄXLARE Förstudie PRESTANDA LUFTVÄRMEVÄXLARE Förstudie LÅGAN Rapport december 2014 Lars Nilsson och Berth Olsson VVS Energi & Miljö Styr & Övervakning Brand & Risk Teknisk Förvaltning LÅGAN Antal sidor: 9 Göteborg 10 :

Läs mer

Reglering av värmesystem med framkoppling

Reglering av värmesystem med framkoppling Reglering av värmesystem med framkoppling Lars Jensen Avdelningen för installationsteknik Institutionen för bygg- och miljöteknologi Lunds tekniska högskola Lunds universitet, 09 Rapport TVIT--09/7036

Läs mer

Luftströmning i byggnadskonstruktioner

Luftströmning i byggnadskonstruktioner Luftströmning i byggnadsknstruktiner Lars Jensen Avdelningen för installatinsteknik Institutinen för bygg- ch miljöteknlgi Lunds tekniska högskla Lunds universitet, 27 Rapprt TVIT--7/72 Lunds Universitet

Läs mer

ENERGIPROCESSER, 15 Hp

ENERGIPROCESSER, 15 Hp UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Mohsen Soleimani-Mohseni Robert Eklund Umeå 10/3 2012 ENERGIPROCESSER, 15 Hp Tid: 09.00-15.00 den 10/3-2012 Hjälpmedel: Alvarez Energiteknik del 1 och 2,

Läs mer

Värmeåtervinning i ventilationssystem

Värmeåtervinning i ventilationssystem Värmeåtervinning i ventilationssystem En fallstudie av verkningsgraden i regenerativa centralvärmeväxlare i flerbostadshus LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg Bygg- & Miljöteknik / Instalations-

Läs mer

Fukt, allmänt. Fukt, allmänt. Fukt, allmänt

Fukt, allmänt. Fukt, allmänt. Fukt, allmänt Fukt, allmänt Fukt finns överallt Luften Marken Material Ledningar 1 Fukt, allmänt Fuktproblem, exempel Mögel, röta, lukt Hälsoproblem i byggnader Korrosion (rost) Kondens Isbildning Fuktrörelser, krympning

Läs mer

LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT eq

LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT eq AIR COMFORT LUFTBEHANDLING LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT eq» MED REGASORP ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE eq MED REGASORP ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE MINSKAR KOSTNADERNA MED UPP TILL 50 % I kylbaffelsystem måste fuktigheten

Läs mer

Karakterisering av några svenska naturstenar med tunnslipsmikroskopi

Karakterisering av några svenska naturstenar med tunnslipsmikroskopi Karakterisering av några svenska naturstenar med tunnslipsmikroskopi Wessman, Lubica; Carlsson, Thomas Published: 1995-01-01 Link to publication Citation for published version (APA): Wessman, L., & Carlsson,

Läs mer

Sveriges kyrkor och Hallands sockenkyrkor Wienberg, Jes

Sveriges kyrkor och Hallands sockenkyrkor Wienberg, Jes Sveriges kyrkor och Hallands sockenkyrkor Wienberg, Jes Published in: META: Medeltidsarkeologisk tidskrift Publicerad: 2003-01-01 Document Version!!Publisher's PDF, also known as Version of record Link

Läs mer

Värmepump & kylaggregat i ett

Värmepump & kylaggregat i ett + + Värmepump & kyl i ett Den reversibla kylvärmepumpen ThermoCooler HP går att integrera i våra Envistar Flex-. Kylvärmepumpens alla delar finns inbyggda i en moduldel som placeras i luftbehandlingset.

Läs mer

Facklig anslutning i Sverige och i andra länder Kjellberg, Anders

Facklig anslutning i Sverige och i andra länder Kjellberg, Anders Facklig anslutning i Sverige och i andra länder Kjellberg, Anders!!Unpublished: 2016-04-11 Link to publication Citation for published version (APA): Kjellberg, A. Facklig anslutning i Sverige och i andra

Läs mer

Aalborg Universitet. Published in: Plan (Stockholm, 1947) Publication date: Link to publication from Aalborg University

Aalborg Universitet. Published in: Plan (Stockholm, 1947) Publication date: Link to publication from Aalborg University Aalborg Universitet Mobilisering av voluntärer och ideella organisationer inom dansk stadsdelsutveckling: Värdet av linking social capital Jensen, Jesper Ole; Agger, Annika Published in: Plan (Stockholm,

Läs mer

Bolognaprojekt leder till nya frågor. Carlsson, Catarina; Hellbring, Annika; Wiberg, Anna

Bolognaprojekt leder till nya frågor. Carlsson, Catarina; Hellbring, Annika; Wiberg, Anna Bolognaprojekt leder till nya frågor Carlsson, Catarina; Hellbring, Annika; Wiberg, Anna Published in: Infotrend: nordisk tidskrift för informtionsspecialister Published: 2007-01-01 Link to publication

Läs mer

Trycksättning av trapphus med personbelastning Jensen, Lars

Trycksättning av trapphus med personbelastning Jensen, Lars Trycksättning av trapphus med personbelastning Jensen, Lars Publicerad: 25-1-1 Link to publication Citation for published version (APA): Jensen, L. (25). Trycksättning av trapphus med personbelastning.

Läs mer

RIRS Roterande värmeväxlare. Bättre inomhusmiljö till lägre energikostnad

RIRS Roterande värmeväxlare. Bättre inomhusmiljö till lägre energikostnad Bättre inomhusmiljö till lägre energikostnad 400-1900 Om du har en smartphone kan du läsa av koden för mer information om produkterna på vår webbplats! 400-1900 aggregaten finns nu med nya styrfunktioner

Läs mer