DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2012"

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2012 Kostnadssänkningar får fullt genomslag andra halvåret Nettoomsättningen ökade till 16,5 (0,0) MSEK, varav andra kvartalet ökade till 8,2 (0,0) MSEK Koncernens resultat förbättrades till -76,7 (-124,9) MSEK, varav andra kvartalet förbättrades till -22,6 (-77,2) MSEK Resultat per aktie var -0,20 (-0,32) SEK, varav andra kvartalet -0,06 (-0,20) SEK Kassaflödet från den löpande verksamheten var -82,6 (-112,7) MSEK, varav andra kvartalet -41,0 (-65,2) MSEK Likvida medel och andra kortfristiga placeringar uppgick vid periodens slut till 75,4 (245,8) MSEK Genomförda kostnadssänkningar och säkrade intäkter förväntas minska nettokostnadsnivån till MSEK per kvartal i slutet av året Årsstämman valde Göran Wessman till ordförande samt Per Bengtsson, Christer Fåhraeus, Per-Anders Johansson och Anders Waas till styrelseledamöter Telefonkonferens / audiocast idag kl VD Per Bengtsson presenterar rapporten kl. 9:30 idag via en audiocast som kan nås via länk på hemsidan samt per telefon eller För ytterligare information, vänligen kontakta: Per Bengtsson, Verkställande direktör Telefon: eller E-post: (publ), Telefon: Fax: Org.nr Hemsida: Informationen är sådan som Karo Bio är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen offentliggjordes den 13 juli 2012 kl För ytterligare information, vänligen kontakta: Fredrik Lindgren, verkställande direktör, tel rika Söderberg Johnson, finansdirektör, tel

2 Utvalda finansiella data i sammandrag (MSEK) April-juni Januari-Juni Helår Nettoomsättning 8,2-16,5 - - Rörelsens kostnader -31,3-78,9-94,4-128,4-231,2 - varav FoU-kostnader -23,9-64,6-78,6-105,0-189,3 Periodens resultat -22,6-77,2-76,7-124,9-226,6 Resultat per aktie (SEK) -0,06-0,20-0,20-0,32-0,59 Kassaflöde från den löpande verksamheten -41,0-65,2-82,6-112,7-198,3 Likvida medel och andra kortfristiga placeringar 75,4 245,8 75,4 245,8 158,5 Om Karo Bio Karo Bio är ett forsknings- och utvecklingsbolag som utvecklar innovativa läkemedel för viktiga medicinska behov. Fundamentet för verksamheten är det unika kunnandet om nukleära receptorer som målprotein för läkemedel och de därtill knutna verkningsmekanismerna samt erfarenhet och kunnande om preklinisk och klinisk läkemedelsutveckling. Karo Bio bedriver preklinisk läkemedelsutveckling inom områdena neuropsykiatri, inflammatoriska tillstånd, autoimmuna sjukdomar, cancer och kvinnohälsa. Företaget har ett antal strategiska samarbeten med internationella läkemedelsföretag. Karo Bio bedriver sin verksamhet i Huddinge, har 44 anställda och är noterat på NASDAQ OMX Stockholm (Reuters: KARO.ST). 2

3 VD-KOMMENTAR Från att ha haft en mycket hög kapitalförbrukning 2011 har vi under det första halvåret i år minskat förlusterna markant. Det beror till stor del på att vi avbrutit ett kostsamt projekt men även på att vi också noggrant sett över alla kostnader i företaget. Arbetet går nu in i en andra fas där vi målmedvetet arbetar för att skapa fler intäktskällor och därigenom bli ett självfinansierat bolag. Fundamentet för verksamheten är och ska vara den kunskap och kompetens vi under många år byggt upp inom området nukleära receptorer. Det är värdefull spetskompetens som kan utnyttjas för att ta fram nya läkemedel inom många olika områden. Till följd av den strukturomvandling som pågår i branschen har de stora läkemedelsbolagen allt mindre av sådan nischkompetens, vilket gör oss till en attraktiv partner för dem förutsatt att vi fokuserar våra insatser på områden som attraherar dem. Samtidigt flyttas forskningsfronten inom nukleära receptorer framåt vilket bereder vägen för fler läkemedelsprojekt. Att kunskapen inom vårt område ökar innebär dessutom att vi bättre känner till den terräng vi ger oss ut i. Med mer kunskap kan vi stärka vår konkurrenskraft, men det får också den mer påtagliga konsekvensen att vi kan minska riskerna i vår projektportfölj. Här ligger en av de viktigaste nycklarna till omvandlingen av Karo Bio att genom att sänka riskerna i vår verksamhet öka vår kommersiella förmåga. Vi minskar riskerna i vår verksamhet på flera olika sätt. För att illustrera detta kan vi se på RORgamma där vi drar fördel av flera faktorer. En av dem är att vi tidigt kan arbeta med mänskliga celler eftersom vita blodkroppar är lätt tillgängliga. Därmed vinner vi fördelen att man kan bortse ifrån risken att det man studerar i djur inte är relevant för människa. Ytterligare en gynnsam faktor för ROR gamma är att det redan finns kliniska resultat med en närbesläktad behandling (biologiska läkemedel) vilket medför att vårt projekt vilar på en säkrare grund. Vi vill gärna ha fler projekt med likartade betingelser som för RORgamma och har nu hittat en lovande möjlighet i NURR-1, där riskprofil, kompetensområde och metoder är snarlika. Målet för ett projekt, som vi gjort ett förberedande arbete för, är att utveckla ett läkemedel som ökar antalet regulatoriska T-celler och därigenom förbättrar sjukdomsläget för patienter med autoimmuna sjukdomar. Även här går det att använda mänskliga celler i de tidiga testerna och det finns redan kliniska resultat som stöder behandlingsprincipen. Sammantaget gör det att projektet har en attraktiv riskprofil jämfört med många andra. Vi tror att även de stora läkemedelsbolagen attraheras av projekt med denna typ av riskresonemang. Jag anser att avtalet med Pfizer kring RORgamma faktiskt visar att så är fallet. Att prioritera projekt med denna typ av riskresonemang stärker således den kommersiella slagkraften i vår projektportfölj. För Karo Bio gäller nu att med stor beslutsamhet optimera positioneringen av projektportföljen. Syftet är att etablera fler samarbeten och naturligtvis är det viktigt att också leverera inom de samarbeten vi har. Allt eftersom vi når framgång kan vi bedriva något eller några med lämplig profil projekt lite längre på egen hand och på så sätt snabbare bygga värden för aktieägarna. Vid sidan av utvecklingsarbetet har som nämnts en stor del av första halvåret ägnats åt att kostnadsanpassa verksamheten. I denna process har flera duktiga medarbetare tyvärr fått lämna företaget. Förhoppningsvis ska de genomförda åtgärderna skapa förutsättningar för att vi framöver ska kunna expandera från en sund ekonomisk bas. Målet måste vara att Karo Bio ska kunna finansiera sin verksamhet på annat sätt än genom nyemissioner. När vi nu återigen aktiverar oss inom cancerområdet med ERbeta är avsikten att detta i första hand ej ska belasta Karo Bios tillgängliga likviditet. Vi för över projektet till ett dotterbolag och flyttar verksamheten till Texas för att där ansöka om anslag och även locka nya investerare direkt till dotterbolaget. Därmed minskar behovet för Karo Bio att på egen hand finansiera projektet. 3

4 Ett annat tillvägagångsätt för att säkra finansieringen är att söka samarbeten för våra projekt i tidiga skeden. Detta kan vara forskningsavtal av den typ vi har med Pfizer för RORgamma där de betalar oss för den forskning vi gör för att så småningom ta över projektet i egen regi. De kan också vara av den typ vi hade med Zydus Cadila för GR inflammation där vi tillsammans under en period utvecklar ett område. Vi har idag kommit en bit på väg att skapa en sund ekonomisk bas och vi bedömer att ett neutralt kassaflöde är inom räckhåll. Under ytterligare någon tid kommer vi att ha högre kostnader för eprotirome, men prognosen för avvecklingskostnaderna har sänkts från den initiala uppskattningen på 55 miljoner kronor till 35 miljoner kronor. Allt det vi hittills gjort innebär att vi i slutet av året utan ytterligare avtal eller bidrag förutser en nettokostnadsnivå om miljoner kronor per kvartal. Med ytterligare något avtal bör vi därför komma nära ett neutralt kassaflöde. Närmast till hands för avtal ligger idag vårt ERbeta-projekt för MS. I höst når vi en avgörande fas då vi får kompletterande resultat. Målet med dessa försök är att visa att våra molekyler motverkar och förebygger den nedbrytning av nervvävnad som sker vid MS i den progressiva fasen, för vilken det idag inte finns någon behandling. Dialogen med intresserade partners fortgår. Vi räknar också med att i viss utsträckning kunna finansiera oss via mjuka pengar. Vi har idag redan klartecken för några mindre belopp och jag räknar med att anslag från 2012 och framåt successivt ska växa till en kompletterande finansieringskälla för företaget. På längre sikt är målet givetvis mycket högre ställt än att vi ska nå balans i våra finanser. Vi vill skapa betydande värden för våra aktieägare. Med de projekt vi har idag och det nya förhållningssätt vi kommer att tillämpa för finansiering och riskhantering har vi lagt en god grund för att så småningom nå dit. Per Bengtsson VD 4

5 KARO BIOS PROJEKTPORTFÖLJ ERbeta-selektiva agonister en plattform med många möjligheter Östrogenreceptorn (ER) aktiveras av östrogen och reglerar en rad funktioner i kroppen. Östrogen har många positiva effekter men den medicinska användningen begränsas av att man upptäckt förhöjda risker för utveckling av cancer i bröst och livmoder samt för blodproppar. Dessa risker är framför allt kopplade till östrogenreceptorns ERalfa-subtyp medan ERbeta, som Karo Bio var med att upptäcka under 1990-talet, förefaller stå för flertalet av de positiva effekterna av östrogen, utan dessa biverkningar. För substanser som verkar via ERbeta finns många kliniska möjligheter inom till exempel neuropsykiatri, vissa cancerformer, kvinnohälsa och urologi. Karo Bios arbete på ERbeta-området har resulterat i en världsledande position och en plattform av flera lovande ERbeta-selektiva substanser. Dessa substanser har sinsemellan något olika egenskaper och kan därmed passa för olika indikationer. Den första läkemedelskandidaten inom programmet, KB9520, har visat goda effekter i flera prekliniska modeller för vissa cancerformer. Utvecklingen av KB9520 förbereds för att drivas i ett separat dotterbolag med egen finansiering och inriktning på cancer. Verksamheten är planerad att bedrivas i Houston, där delstaten Texas satsar resurser för att skapa en god utvecklingsmiljö för nya former av cancervård. Karo Bio arbetar med en anslagsansökan som ska lämnas in i augusti Under 2011 valde Karo Bio att huvudsakligen fokusera sitt utvecklingsarbete på den autoimmuna sjukdomen multipel skleros (MS). ERbeta-agonister har i prekliniska MS-modeller visat goda effekter på reparationsprocesser och återuppbyggnad av de myelinskidor som omger och isolerar nerver och som är nödvändiga för effektiv fortledning av nervimpulser. Om behandling med ERbeta-agonister visar sig kunna reparera skadat myelin också i patienter är det ett betydande genombrott i vården av MSsjuka, där skadat myelin ligger bakom sjukdomssymptom och handikapp. Karo Bio fokuserar nu på att genomföra kompletterande djurstudier som ska bekräfta möjligheterna inom MS-indikationen. En av Karo Bios huvudprioriteringar är att ingå kommersiella forskningssamarbeten kring bolagets ERbeta-selektiva agonister. Karo Bio har ingått så kallade Material Transfer Agreements (MTA) med ett antal internationella läkemedelsbolag, under vilka partnerföretagen utvärderar Karo Bios substanser för flera olika indikationer. Detta har resulterat i kommersiella diskussioner. ER kvinnohälsa/mk-6913 samarbetsprojekt med Merck & Co., Inc. Samarbetet med Merck (MSD) kring östrogenreceptorer (ER) inleddes 1997 och den gemensamma forskningsfasen avslutades Under 2010 avbröt Merck utvecklingen av MK-6913 för värmevallningar hos kvinnor i klimakteriet till följd av bristande effekt. Merck utvärderar alternativ för framtida studier av MK

6 RORgamma en ny möjlighet till behandling av autoimmuna sjukdomar Ny forskning visar att nukleärreceptorn RORgamma kan ha en avgörande roll i utvecklingen av autoimmuna sjukdomar, som t ex ledgångsreumatism, inflammatorisk tarmsjukdom och psoriasis. Karo Bio startade 2010 ett forskningsprogram för att ta fram och utvärdera substanser som hämmar RORgamma-aktiviteten. Sådana substanser utgör en möjlig innovativ behandling av autoimmuna sjukdomar eftersom RORgamma har visats styra utmognad av, och aktivitet hos, en viss typ av immunceller som anses driva inflammatoriska och nedbrytande processer vid dessa sjukdomar. I december 2011 ingick Karo Bio ett forskningssamarbete med Pfizer kring RORgamma för att upptäcka och utveckla nya substanser för behandling av autoimmuna sjukdomar. Pfizer förbinder sig att fullt ut finansiera forskningskostnaderna och får ensamrätt till de produkter som utvecklas som ett resultat av samarbetet. Avtalet kan ge Karo Bio upp till 217 miljoner dollar (ca miljoner kronor) i forskningsfinansiering och milestones, varav miljoner dollar under 2012 och GR inflammation kan bli nytt brett antiinflammatoriskt läkemedel Glukokortikoider används för att behandla många olika inflammatoriska tillstånd som reumatoid artrit, inflammatorisk tarmsjukdom, psoriasis och astma. Glukokortikoider är kraftfulla antiinflammatoriska läkemedel, men biverkningar på bland annat metabolism och skelett begränsar användningen av dem. Att separera glukokortikoiders goda effekter från deras biverkningar har länge ansetts vara medicinskt mycket angeläget men samtidigt svårt att åstadkomma. Det finns således stort behov av säkrare behandling och den kommersiella marknaden är stor. Karo Bios projekt syftar till att ta fram selektiva glukokortikoider med lika bra antiinflammatoriska egenskaper som traditionella glukokortikoider såsom kortison och liknande preparat, men med en väsentligt bättre biverkningsprofil och därmed möjlighet för en bredare användning. Karo Bio har upptäckt en hittills okänd mekanism för glukokortikoiders funktion och utvecklingsprogrammet inriktas nu på denna upptäckt. Substanser baserade på denna upptäckt förväntas ha en väsentligt bättre biverkningsprofil än konventionell steroidbehandling, men med önskad anti-inflammatorisk effekt. Preklinisk utvärdering pågår för att identifiera de substanser som är mest lämpade för vidareutveckling som läkemedelskandidater. Projektet bedrevs från 2008 till första kvartalet 2012 i samarbete med det indiska läkemedelsbolaget Zydus Cadila, där parterna svarade för sina egna kostnader och delar på eventuella vinster. Parterna föredrog olika vägar för det fortsatta utvecklingsarbetet och valde därför avsluta sitt gemensamma forsknings- och utvecklingsarbete. Karo Bio fortsätter att utveckla projektet i egen regi. NURR1 nytt sätt att behandla autoimmuna sjukdomar Under våren 2012 startade Karo Bio ett förberedande utvecklingsarbete kring receptorn NURR1. Receptorn styr utvecklingen av regulatoriska T-celler (Treg) som övervakar och styr andra T-cellers aktivitet. Ett lågt antal Treg-celler har kopplats till autoimmuna sjukdomar som MS, reumatoid artrit, typ1-diabetes och lupus. Utvecklingsarbetet befinner sig ännu i ett mycket tidigt skede. LXR inflammation samarbetsprojekt med Pfizer Samarbetet inleddes 2001 med Wyeth LCC, som idag är ett helägt dotterbolag till Pfizer Inc. och fokuserar på utveckling av läkemedel mot inflammatoriska sjukdomar med lever X-receptorn (LXR) som målprotein. Sedan 2009 har Wyeth (Pfizer) hela ansvaret för finansiering, forskning och utveckling av projektet. 6

7 FINANSIELL RAPPORT Koncernens resultat Nettoomsättningen under sexmånadersperioden ökade till 16,5 (0,0) MSEK, varav andra kvartalet ökade till 8,2 (0,0) MSEK. Rörelsens kostnader för sexmånadersperioden minskade med 34,0 MSEK till 94,4 (128,4) MSEK, varav 33 MSEK avser avvecklingen av eprotiromeprogrammet. Forskning och utveckling svarar för 83 procent av periodens kostnader efter en minskning till 78,6 (105,0) MSEK, varav andra kvartalet 23,9 (64,6) MSEK. Eftersom en stor del av dessa kostnader utgörs av externa projektkostnader kan variationerna mellan olika perioder vara stora. Administrationskostnaderna för sexmånadersperioden minskade till 15,9 (22,4) MSEK, varav andra kvartalet 7,4 (13,2) MSEK. Rörelseresultatet för koncernen för sexmånadersperioden förbättrades till -78,0 (-128,4) MSEK. Motsvarande siffra för andra kvartalet var -23,1 (-78,9) MSEK. Finansiellt netto för sexmånadersperioden uppgick till 1,3 (3,5) MSEK. Redovisat resultat för sexmånadersperioden förbättrades till -76,7 (-124,9) MSEK. För andra kvartalet förbättrades resultatet till -22,6 (-77,2) MSEK. Koncernens investeringar och kassaflöde Koncernens investeringar under sexmånadersperioden uppgick till 0,5 (1,2) MSEK och bestod av investeringar i laboratorie- och IT-utrustning. Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -82,6 (-112,7) MSEK för sexmånadersperioden, varav andra kvartalet -41,0 (-65,2) MSEK. Finansiell ställning Koncernens likvida medel uppgick till 14,4 (40,4) MSEK vid periodens slut. Inklusive andra kortfristiga placeringar med en löptid överstigande 90 dagar, uppgick de likvida tillgångarna till 75,4 (245,8) MSEK, vilket ger en förändring av sammanlagda likvida medel och andra kortfristiga placeringar om-83,1 (-149,2) MSEK under sexmånadersperioden. I enlighet med finanspolicyn placeras finansiella medel i räntebärande värdepapper med låg risk. Den aktierelaterade kreditfacilitet som ingicks i samband med nyemissionen 2010/2011 justerades under tredje kvartalet 2011 så att den kan utnyttjas vid en lägre aktiekurs än tidigare. Vid rådande aktiekurs kan kreditfaciliteten inte utnyttjas. Mandatet att utnyttja kreditfaciliteten kommer årligen att underställas bolagsstämmans beslut. Totalt eget kapital var 39,3 (217,6) MSEK efter beaktande av periodens resultat. Mot bakgrund av verksamhetens art, omfattning och risker beslutade bolagsstämman i april 2012 att sätta ned aktiekapitalet till 7,7 MSEK. Totalt antal aktier var , med ett kvotvärde på 0,02 SEK. Resultat per aktie uppgick till -0,20 (-0,32) SEK. Koncernens soliditet vid periodens slut var 45,4 (84,2) procent och eget kapital per aktie var 0,10 (0,56) SEK, baserat på fullt utspätt antal aktier vid periodens slut. Anställda Vid periodens utgång hade Karo Bio 44 (69) anställda, varav 37 (61) är verksamma inom forskning och utveckling, 2 (3) arbetar med affärsutveckling och patent samt 5 (5) har administrativa roller. 7

8 KONCERNENS RESULTATRÄKNINGAR I SAMMANDRAG (KSEK) April-juni Januari-juni Helår Nettoomsättning Rörelsens kostnader Administrationskostnader Forsknings- och utvecklingskostnader Övriga rörelseintäkter och kostnader Rörelseresultat Finansiellt netto Resultat efter finansiella poster Skatt RESULTAT Periodens resultat hänförligt till: Moderbolagets aktieägare Avskrivningar ingående i rörelsens kostnader Resultat per aktie (SEK) 1) - baserat på vägt genomsnitt av antalet utestående aktier före och efter utspädning -0,06-0,20-0,20-0,32-0,59 Antal utestående aktier (000) - vägt genomsnitt under perioden i slutet av perioden före utspädning i slutet av perioden efter full utspädning ) Sista dag för inlösen avseende de teckningsoptioner som utfärdades inom det senaste programmet var i april Någon eventuell utspädning av resultatet per aktie föreligger således ej längre. 8

9 KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT (KSEK) April-juni Januari-juni Helår PERIODENS RESULTAT Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt SUMMA PERIODENS TOTALRESULTAT Summa totalresultat hänförligt till: Moderbolagets aktieägare KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING (KSEK) 30 juni 31 december Tillgångar Inventarier Övriga omsättningstillgångar Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen Likvida medel SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital och skulder Eget kapital Kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

10 KONCERNENS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN (KSEK) April-juni Januari-juni Helår Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster Avskrivningar Övriga ej likviditetspåverkande poster Erhållna och betalda finansiella poster Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Förändring i rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Nettoinvesteringar i inventarier Nettoinvesteringar i andra kortfristiga placeringar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Erhållen emissionslikvid Transaktionskostnader nyemission 1) Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut ) Avser den del av transaktionskostnaderna som blivit betalda under perioden. 10

11 KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL (KSEK) Hänförligt till Moderbolagets aktieägare Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserad vinst och periodens resultat Summa eget kapital Ingående balans per 1 januari Totalresultat Nyemission Utgående balans per 30 juni Ingående balans per 1 januari Totalresultat Nedsättning av aktiekapital Utgående balans per 30 juni FINANSIELLA NYCKELTAL 30 juni 31 december Soliditet 45,4% 84,2% 67,6% Eget kapital per aktie vid periodens slut, SEK före utspädning 0,10 0,56 0,30 Eget kapital per aktie vid periodens slut, SEK efter utspädning 0,10 0,56 0,30 11

12 Moderbolaget Moderbolagets redovisade intäkter för sexmånadersperioden uppgick till 16,5 (0,0) MSEK, varav andra kvartalet 8,2 (0,0) MSEK. Resultat efter finansiella poster uppgick för moderbolaget till -77,0 (-124,9) MSEK för sexmånadersperioden respektive -23,0 (-77,2) MSEK för årets andra kvartal. Moderbolagets investeringar för sexmånadersperioden var 0,5 (1,2) MSEK. Moderbolagets likvida medel och andra kortfristiga placeringar uppgick vid periodens slut till 75,4 (245,8) MSEK. MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNINGAR I SAMMANDRAG (KSEK) April-juni Januari-juni Helår Nettoomsättning Rörelsens kostnader Administrationskostnader Forsknings- och utvecklingskostnader Övriga rörelseintäkter och -kostnader Rörelseresultat Finansiellt netto Resultat efter finansiella poster Skatt RESULTAT Avskrivningar ingående i rörelsens kostnader MODERBOLAGETS BALANSRÄKNINGAR I SAMMANDRAG (KSEK) 30 juni 31 december Tillgångar Inventarier Andelar i koncernföretag Övriga omsättningstillgångar Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen Likvida medel SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital och skulder Bundet eget kapital Fritt eget kapital Kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

13 ÖVRIG INFORMATION Bolagsstämma 27 april Bolagsstämman den 27 april beslutade att sätta ned aktiekapitalet till 7,7 MSEK, en nivå mer i linje med verksamhetens art och risker. Nedsättningen medförde även att bristen i bolagets egna kapital eliminerades. Fortsatt effektivisering av organisationen I samband med att den andra fasen i effektivitetsprogrammet genomfördes minskades antalet medarbetare med 9 till 44. Målet är att Karo Bio skall bli ett företag som är självfinansierat med en kommersiellt attraktiv och bred projektportfölj. Årsstämma 12 juni Årsstämman valde om styrelseledamöterna Per Bengtsson, Christer Fåhraeus, Anders Waas, och Göran Wessman. Per-Anders Johansson valdes in som ny ledamot och Göran Wessman valdes även till ordförande i styrelsen. Fortsatt drift Koncernens befintliga kassa bedöms räcka för att finansiera den planerade verksamheten i sin helhet under mer än tolv månader. För att finansiera sin verksamhet i framtiden kan Karo Bio komma att behöva vända sig till kapitalmarknaden för ytterligare kapitalanskaffning. Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång Inga väsentliga händelser har inträffat efter rapportperiodens utgång. Riskfaktorer Det finns ingen garanti för att Karo Bios forskning och utveckling resulterar i kommersiell framgång. Det går inte att garantera att Karo Bio kommer att utveckla produkter som kan patenteras, att beviljade patent kommer att kunna vidmakthållas, att framtida upptäckter kommer att leda till patent eller att beviljade patent kommer att utgöra tillräckligt skydd för Karo Bios rättigheter. Det kan inte garanteras att Karo Bio erhåller erforderliga tillstånd för att bedriva de kliniska studier bolaget vill genomföra, eller att de kliniska prövningarna som utförs av Karo Bio, självständigt eller i samarbete med partners, kommer att påvisa tillräcklig säkerhet och effekt för att nödvändiga myndighetstillstånd ska erhållas eller att prövningarna kommer att leda fram till läkemedel som kommer att kunna säljas på marknaden. Det kan inte uteslutas att den regulatoriska godkännandeprocessen på myndighetsnivå kan komma att kräva utökad dokumentation och därmed ökade kostnader och förseningar i projekt eller leda till att projekt läggs ner. Ökade utvecklingskostnader och längre utvecklingstid kan innebära att riskerna i ett projekt ökar och att substansens möjlighet att framgångsrikt nå det kommersiella stadiet minskar eller att tiden för patentskyddad försäljning minskar. Bolaget kan även i framtiden behöva vända sig till kapitalmarknaden för ytterligare kapitalanskaffning. Såväl storleken som tidpunkten för bolagets potentiella framtida kapitalbehov beror på ett antal faktorer, däribland möjligheterna att ingå samarbets- eller licensieringsavtal och vilka framsteg som görs i forsknings- och utvecklingsprojekten. Det finns risk för att erforderlig finansiering av verksamheten inte finns tillgänglig i rätt tid och till rimlig kostnad. Redovisnings- och värderingsprinciper Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med International Accounting Standards 34 avseende delårsrapporter och internationella redovisningsstandarder IFRS sådana de antagits av EU. De redovis- 13

14 nings- och värderingsprinciper som har använts är oförändrade jämfört med dem som tillämpades Ett antal andra nya eller uppdaterade redovisnings rekommendationer och tolkningar gäller för räkenskapsår som påbörjas 1 januari 2011 eller senare. Dessa rekommendationer och tolkningar bedöms inte ha haft någon effekt på koncernens redovisning annat än eventuell påverkan vad gäller utformning och omfattning av de tilläggsupplysningar som presenteras i rapporterna. Därutöver finns vissa redovisningsrekommendationer och tolkningar som för närvarande inte är relevanta för Karo Bio. Ersättningar som erhålls för forskningssamarbeten, och avser åtaganden i avtalet som Karo Bio ännu inte utfört, periodiseras över den löptid enligt avtalet under vilken Karo Bio fullföljer åtagandena. Milstolpsbetalningar redovisas när samtliga villkor för rätt till ersättning enligt avtalet är uppfyllda. Intäkterna från forskningsfinansiering av RORgamma intäktsförs från och med 1 januari Avseende moderbolaget har denna delårsrapport upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för juridiska personer. De redovisningsprinciper som tillämpas för moderbolaget skiljer sig från de som tillämpas för koncernen enbart vad gäller redovisningen av leasingavtal. Belopp är uttryckta i KSEK (tusental svenska kronor) om inget annat anges. MSEK är en förkortning för miljoner svenska kronor. Belopp och siffror inom parentes avser jämförelsesiffror för motsvarande period föregående år. Revisorernas granskning Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Kommande rapportering av finansiell information Delårsrapport juli-september oktober 2012 Bokslutskommuniké februari 2013 Finansiella rapporter, pressmeddelanden och annan information finns tillgänglig på Karo Bios hemsida. Det är också möjligt att ladda ned och prenumerera på Karo Bios finansiella rapporter och pressmeddelanden på hemsidan. Juridisk friskrivning Denna finansiella rapport innehåller uttalanden som är framåtblickande och framtida faktiska resultat kan komma att skilja sig väsentligt från de förutsedda. Utöver de faktorer som diskuteras, kan de faktiska utfallen påverkas av utvecklingen inom forskningsprogrammen, inklusive utvecklingen av prekliniska och kliniska prövningar, påverkan av konkurrerande forskningsprogram, effekten av ekonomiska och konjunkturförhållanden, effektiviteten av patentskydd och hinder på grund av tredje parts potentiella patenträttigheter, teknologisk utveckling, valutakurs- och räntefluktuationer samt politiska risker. 14

15 Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför. Huddinge den 13 juli 2012 Göran Wessman Ordförande Per Bengtsson Verkställande direktör och styrelseledamot Christer Fåhraeus Per-Anders Johansson Anders Waas Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot Bo Carlsson Styrelseledamot Arbetstagarrepresentant K Johnny Sandberg Styrelseledamot Arbetstagarrepresentant 15

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2013

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2013 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2013 Perioden januari-mars 2013 i korthet Nettoomsättningen uppgick till 8,1 (8,3) MSEK Koncernens resultat var -10,7 (-54,0) MSEK Resultat per aktie var -0,02 (-0,14) SEK Kassaflödet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2012

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2012 DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2012 Perioden januari-september och tredje kvartalet 2012 i korthet Nettoomsättningen ökade till 24,6 (0,0) MSEK, varav tredje kvartalet ökade till 8,1 (0,0) MSEK Koncernens

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 Helåret 2014 och fjärde kvartalet i korthet Nettoomsättningen uppgick till 30,1 (47,0) MSEK, varav fjärde kvartalet 8,1 (9,7) MSEK Koncernens resultat var -59,3 (-22,1) MSEK, varav

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2013

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2013 DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2013 Perioden januari-september och tredje kvartalet 2013 i korthet Nettoomsättningen uppgick till 37,4 (24,6) MSEK, varav tredje kvartalet 21,2 (8,1) MSEK Koncernens

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2014

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2014 Perioden januari-september och tredje kvartalet 2014 i korthet Nettoomsättningen uppgick till 22,0 (37,4) MSEK, varav tredje kvartalet 8,8 (21,2) MSEK Koncernens resultat

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 Helåret 2013 och fjärde kvartalet i korthet Nettoomsättningen ökade till 47,0 (33,2) MSEK, varav fjärde kvartalet 9,7 (8,6) MSEK Koncernens resultat förbättrades till -22,1 (-98,3)

Läs mer

Ett nytt Karo Bio tar form

Ett nytt Karo Bio tar form Ett nytt Karo Bio tar form VD Per Bengtsson Årsstämma 7 maj 2013 Ledstjärnor i nya Karo Bio Mer kommersiellt orienterad verksamhet baserad på unikt specialistkunnande God riskspridning Balans mellan intäkter

Läs mer

Kvartalsrapport 2, 2012

Kvartalsrapport 2, 2012 Kvartalsrapport 2, 2012 Karo Bio 13 juli 2012 Transformeringen av Karo Bio fortskrider Genomförda kostnadsbesparingar och säkrade intäkter sänker nettokostnadsnivån till 11-13 MSEK / kvartal i slutet av

Läs mer

Karo Bio Världsledande inom nukleära receptorer

Karo Bio Världsledande inom nukleära receptorer Karo Bio Världsledande inom nukleära receptorer VD Per Bengtsson 29 november 2011 Karo Bio i korthet Grundat 1987 Karo Bio Karolinska Institutet Huddinge Noterat på NASDAQ OMX Stockholm sedan 1998 Börsvärde

Läs mer

Kvartalsrapport 3, 2012

Kvartalsrapport 3, 2012 Kvartalsrapport 3, 2012 Karo Bio 24 oktober 2012 Förutsättningar för positivt kassaflöde 2013 Kostnadsnivån har sänkts väsentligt Totalt 20,9 (52,8) MSEK i kostnader under Q3 2012 Intäkter på 8,1 (0) MSEK

Läs mer

Nystart för Karo Bio. VD Per Bengtsson. Årsstämma 12 juni 2012

Nystart för Karo Bio. VD Per Bengtsson. Årsstämma 12 juni 2012 Nystart för Karo Bio VD Per Bengtsson Årsstämma 12 juni 2012 Det gångna året Eprotiromeprogrammet avbröts i februari 2012 Långtidsstudie i hundar visade broskskador efter 12 månader Erosioner och svullnad

Läs mer

Karo Bio Världsledande inom nukleära receptorer

Karo Bio Världsledande inom nukleära receptorer Karo Bio Världsledande inom nukleära receptorer VD Per Bengtsson 8 november 2011 Karo Bio i korthet Grundat 1987 Karo Bio Vid Karolinska Institutet (south campus) Noterat på NASDAQ OMX Stockholm sedan

Läs mer

BOKSLUTSRAPPORT JANUARI-DECEMBER 2010

BOKSLUTSRAPPORT JANUARI-DECEMBER 2010 Pressmeddelande den 9 februari 2011 BOKSLUTSRAPPORT JANUARI-DECEMBER 2010 Helårsperioden januari december och det fjärde kvartalet 2010 i korthet Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (5,9) MSEK, varav fjärde

Läs mer

BOKSLUTSRAPPORT JANUARI-DECEMBER 2008

BOKSLUTSRAPPORT JANUARI-DECEMBER 2008 Pressmeddelande den 6 februari 2009 BOKSLUTSRAPPORT JANUARI-DECEMBER 2008 Året i korthet Koncernens nettoomsättning uppgick till 10,7 (7,5) MSEK Koncernens resultat uppgick till -174,8 (-203,4) MSEK Resultat

Läs mer

RESPIRATORIUS AB: Delårsrapport januari-juni 2008

RESPIRATORIUS AB: Delårsrapport januari-juni 2008 : Delårsrapport Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Resultat efter finansnetto för andra halvåret är 2,3 (-7,1) MSEK Resultat per aktie: 0 (-0,27) SEK Likviditeten uppgick till 0,1 (8,2)

Läs mer

ÅRSSTÄMMA OCH ÖVRIG INForMATION

ÅRSSTÄMMA OCH ÖVRIG INForMATION Årsredovisning 2012 INNEHÅLL 3 Om karo bio 4 Vision, mål, affärsmodell och strategi 6 VD har ordet 8 Projektportfölj 10 AKTIEN 12 Femårsöversikt 14 Förvaltningsberättelse 18 Koncernens och moderbolagets

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

KVARTALSRAPPORT JANUARI-MARS 2004

KVARTALSRAPPORT JANUARI-MARS 2004 Pressmeddelande 23 april 2004 KVARTALSRAPPORT JANUARI-MARS 2004 Betydande framsteg har gjorts i samarbetet med Wyeth Pharmaceuticals genom framtagning av kandidatsubstanser som uppvisar betydande hämning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2009 Pressmeddelande den 14 juli 2009 DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2009 FORTSATT FOKUS PÅ KÄRNPROJEKTEN Perioden januari juni i korthet Nettoomsättningen uppgick till 4,4 (7,2) MSEK, varav andra kvartalet 2,2

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2010

Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2010 Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2010 Ingen försäljning har skett under år 2010 eller i perioden 1 oktober - 31 december 2010. Hyresintäkter och övriga intäkter uppgår till 649 KSEK

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2009

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2009 Pressmeddelande den 22 april 2009 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2009 Kvartalet i korthet Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 2,2 (1,7) MSEK Koncernens resultat för perioden uppgick till -45,9

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 1(5) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 Bokslutskommunikén i sammanfattning Omsättningen uppgick till 351,3 MSEK (296,6), en ökning med 18,5%. Rörelseresultatet uppgick till 20,2 MSEK (17,7),

Läs mer

Respiratorius AB: delårssrapport, jan-juni, 2011

Respiratorius AB: delårssrapport, jan-juni, 2011 Respiratorius AB: delårssrapport, jan-juni, 2011 Rapport för andra kvartalet för Respiratorius AB (publ) Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Resultat efter finansnetto för andra kvartalet

Läs mer

PledPharma AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2012

PledPharma AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2012 PledPharma AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2012 Perioden januari-mars i sammandrag Periodens resultat uppgick till - 9 277 Tkr (-2 847 Tkr) Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2010 Pressmeddelande den 13 juli 2010 DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2010 NISCHINDIKATION MED STORT MEDICINSKT BEHOV VALD SOM FÖRSTA INDIKATION FÖR EPROTIROME Delårsperioden januari juni och det andra kvartalet

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2016

Delårsrapport januari juni 2016 Under årets sex första månader utfördes flera kliniska studier med som mål att fastslå potentialen för produkten Biolight inom sportmedicinen. Då studiernas resultat inte var tillräckligt tydliga, fattades

Läs mer

APTAHEM 556970-5782. Delårsrapport 2015-01- 01 till 2015-03- 31

APTAHEM 556970-5782. Delårsrapport 2015-01- 01 till 2015-03- 31 55697-5782 Delårsrapport 215-1- 1 till 215-3- 31 55697-5782 Aptahem kvartalsrapport 215-1- 1 till 215-3- 31 Sammanfattning av kvartalsrapport Tre månader (215-1- 1 215-3- 31)! Rörelsens intäkter uppgick

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr januari 2016 december 2016

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr januari 2016 december 2016 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 januari 2016 december 2016 Perioden 1 juli 2016 31 december 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 MSEK Rörelseresultatet uppgick till -0,2 MSEK

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt.

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt. God tillväxt och ökad rörelsemarginal Perioden juli - september Omsättningen uppgick till 74,4 MSEK (69,7), vilket motsvarar en tillväxt på 6,5 % (29,0) Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (7,2) vilket

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 Denna delårsrapport kompletterar tidigare publicerad delårsrapport avseende andra kvartalet 2016, vilken publicerades den 11 augusti 2016. Andra kvartalet

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 1 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -579 tkr (-927 tkr)

Nettoomsättningen uppgick till 1 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -579 tkr (-927 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Stockholm den 21 maj 2014 Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan39 B SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com

Läs mer

Fibernät i Mellansverige AB (publ)

Fibernät i Mellansverige AB (publ) Fibernät i Mellansverige AB (publ) Halvårsrapport 2017 8 februari 30 juni 2017 KONTAKTINFORMATION Fibernät i Mellansverige AB (publ) ett företag förvaltat av Pareto Business Management AB Jacob Anderlund,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr januari 2016 juni 2016

DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr januari 2016 juni 2016 DELÅRSRAPPORT Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 januari 2016 juni 2016 Perioden 1 januari 2016 30 juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0)* MSEK Rörelseresultatet uppgick till -0,3 (-0,3)

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2013 augusti 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2013 augusti 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2013 augusti 2014 Perioden 1 mars 2014 31 augusti 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,2) MSEK Rörelseresultatet uppgick till -0,6(-2,9)

Läs mer

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Karo Bio AB (publ)

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Karo Bio AB (publ) Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Karo Bio AB (publ) Ej för utgivning, publikation eller distribution i Australien, Kanada, Japan eller USA. Detta tilläggsprospekt

Läs mer

XBT Provider AB (publ)

XBT Provider AB (publ) Delårsrapport för XBT Provider AB (publ) För perioden 2016-01-01-2016-06-30 Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning Belopp i kr 2016-06-30 2015-12-31 delår helår Nettoomsättning 884

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Adcore AB, nuvarande Klövern AB. Delårsrapport, januari juni 2002

Adcore AB, nuvarande Klövern AB. Delårsrapport, januari juni 2002 Adcore AB, nuvarande Klövern AB Delårsrapport, januari juni Föreliggande delårsrapport är den sista i Adcores gamla struktur. Från och med den 1 juli är Adcore uppdelat i två från varandra helt fristående

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015

Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015 Stockholm 2016-02-24 Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015 1 jan 31 dec 2015 Nettoomsättningen ökade till 1,4 (0,1) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,3 (-0,6) MSEK Resultatet efter skatt uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2014 - Oktober December 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,3 (1,7) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Stockholm den 25 Februari Bokslutskommuniké Nanexa AB (publ)

Stockholm den 25 Februari Bokslutskommuniké Nanexa AB (publ) Stockholm den 25 Februari 2016 Bokslutskommuniké 2015 Nanexa AB (publ) Sammanfattning av rapportperioden 1 oktober - 31 december 2015 Omsättningen uppgick till: 313 (0) KSEK Rörelseresultatet (EBIT) uppgick

Läs mer

KVARTALSRAPPORT APRIL - JUNI 2005

KVARTALSRAPPORT APRIL - JUNI 2005 Pressmeddelande 13 juli 2005 KVARTALSRAPPORT APRIL - JUNI 2005 Fas Ia kliniska studier med KB2115 initierade och genomförda enligt plan Betydande framsteg i sköldkörtelhormonreceptorprojektet beträffande

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2016/2017

NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2016/2017 NOVUS HALVÅRSRAPPORT Novus Group nternational AB (publ) Kvartalet oktober december Nettoomsättningen uppgick till ksek 13 881 (12 547) Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 903 (2 370) Rörelseresultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Koncernens omsättning för perioden uppgick till 5,2

Läs mer

Effnetplattformen AB (publ)

Effnetplattformen AB (publ) Effnetplattformen AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Effnetplattformen AB (publ) Delårsrapport januari september sida 1 av (8) Effnetplattformen AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Jämförelsesiffror

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2011

Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2011 Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2011 Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Resultat efter finansnetto för fjärde kvartalet var -1,1, (-5,7) MSEK. För hela perioden,

Läs mer

Resultat efter finansiella poster uppgick till (-868) KSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till (-706) KSEK

Resultat efter finansiella poster uppgick till (-868) KSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till (-706) KSEK AroCell AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 118 (-868) KSEK Resultat per aktie uppgick till -0,06

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 Respiratorius har nominerat en läkemedelskandidat, RCD007, som kraftfullt relaxerar små humana luftvägar och som dessutom har anti-inflammatoriska egenskaper Ingen försäljning har

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december Finansiell Översikt Nettoomsättning 103 073 112 278 197 358 217 150 Rörelseresultat 12 626-11 736 7 800-15 672 EBITDA 17 323-6 905 17 207-6 050 EBITDA

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Delårsrapport Q2 januari juni 2014

Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 96,3 Mkr (92,9) Nettoomsättning 195,9 Mkr (194,9) Resultat före skatt 12,1 Mkr (-1,1*) Resultat före skatt 25,4 Mkr

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2016 30 juni 2016 April Juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,7 (-0,8) MSEK. Resultat efter

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast.

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast. Fortsatt ökad omsättning och rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 76,8 MSEK (62,2), vilket motsvarar en tillväxt om 23,4 % Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (4,5) vilket

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september Resultat efter finansiella poster uppgick till (-2 202) KSEK

Delårsrapport 1 januari 30 september Resultat efter finansiella poster uppgick till (-2 202) KSEK AroCell AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 610 (-2 202) KSEK Resultat per aktie uppgick till

Läs mer

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr)

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan 39b SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9

Läs mer

Resultat efter finansiella poster uppgick till (-1 588) KSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till (-1 807) KSEK

Resultat efter finansiella poster uppgick till (-1 588) KSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till (-1 807) KSEK AroCell AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 751 (-1 588) KSEK Resultat per aktie uppgick till -0,12

Läs mer

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2013

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2013 Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2013 Verksamheten NCC Treasury AB (publ) är ett helägt dotterföretag till NCC AB (publ), org.nr. 556034-5174, med säte i Solna. Företaget är

Läs mer

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr )

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr ) Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr. 556322-3782) RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 28 Orderingången ökade till 78,6 MSEK (74,4) Omsättningen ökade till 65,4 MSEK (65,2) Bruttomarginalen förbättrades till 47,5

Läs mer