Kommunikatören 2015: Tema Digital transformation 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunikatören 2015: Tema Digital transformation 2"

Transkript

1

2 Kommunikatören 2015: Tema Digital transformation 2 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING BAKGRUND & SYFTE MÅLGRUPP UPPLÄGG & GENOMFÖRANDE SVARSFREKVENS RESULTATREDOVISNING UNDERSÖKNINGENS RESULTAT NUVARANDE ARBETSSITUATION Vilken/vilka anställningsform/-er har du idag? Inom vilken sektor arbetar du idag? Vilken bransch/branscher är din organisation huvudsakligen verksam inom? Vi upplever att det blir svårare att placera företag och organisationer i en enda bransch då allt fler erbjuder såväl produkter som tjänster och tenderar att verka i allt fler branscher genom tilläggserbjudanden mm. Håller du med? Hur många anställda har det företag du arbetar på? Vilken titel har du? Har du en chefsbefattning? Sitter du i ledningsgruppen på det företag du arbetar på? Har du ett professionellt styrelseuppdrag? Har du bytt arbete/uppdrag under det senaste året? Hur fick du din nya tjänst/uppdrag? TEMA 2015: DIGITAL TRANSFORMATION Employer Branding Social Recruiting Hur bygger du relationer med potentiella arbetsgivare/ uppdragsgivare? Upplever du att organisationen du jobbar i arbetar aktivt med att bygga ert varumärke för att attrahera potentiella medarbetare? Vem ansvarar för Employer Branding hos er? Ingår Employer Branding i er digitala strategi? Har ni ett program för alumner (tidigare medarbetare)? Digital strategi och kompetens Har ni en övergripande digital strategi för hela verksamheten? Vilken avdelning i din organisation anser du besitter störst digital kompetens? Har ni utmaningar när det gäller att implementera den digitala strategin i din organisation? Kunddialog Hur ofta kommunicerar du med en kund i digitala kanaler? Vilka funktioner har mest kunddialog i er organisation? Hur tar ni tillvara kunddialogen (co-creation) i er organisation? Sociala medier Vilken person är Sveriges bästa Twittrare? Vem tycker du har Sveriges bästa digitala kundtjänst? Vem i din organisation har starkast genomslag i sociala medier? BAKGRUNDSFRÅGOR Är du man eller kvinna? Hur gammal är du? Vilket postnummerområde bor du i? Vilken är din högsta slutförda utbildning? Vilken huvudsaklig inriktning hade din utbildning?... 28

3 Kommunikatören 2015: Tema Digital transformation 3 1 Sammanfattning Denna webbenkät, som skickades till kunder och samtliga kandidater i Hammer & Hanborgs kontaktnät, har besvarats av totalt personer. Syftet med undersökningen är att kartlägga hur den nuvarande och framtida arbetssituationen ser ut för personer med kommunikativa roller. Utöver detta ställs frågor kring ett aktuellt tema, i årets undersökning är temat Digital transformation som en naturlig följd av det paradigmskifte som pågår för fullt och som var fokus i förra årets undersökning. Om respondenterna 66 % är kvinnor, något lägre andel än tidigare år. 70 % är mellan år och två tredjedelar bor i Stockholmsområdet. 85 % är högskoleutbildade och kommunikation eller marknadsföring är de vanligaste inriktningarna på utbildningen. Nuvarande arbetssituation Andelen arbetssökande fortsätter att minska och är nu 10 %. Andelen tillsvidareanställda ökar till 69 % av respondenterna och 14 % är egna företagare. 7 av 10 arbetar inom den privata sektorn, en fjärdedel inom den offentliga sektorn och resterande 7 % återfinns i den ideella sektorn. Reklam/PR/Information är den vanligaste branschen, med Myndighet/Stat/Kommun precis efter. En av tio arbetar i en stor organisation med mer än anställda och 16 % arbetar i en mindre organisation med upp till tio anställda. En dryg tredjedel av respondenterna är chefer och drygt hälften av dessa sitter i ledningsgruppen i sin organisation. Tema 2015: Digital transformation Hälften av respondenterna uppger att de har en övergripande digital strategi för hela verksamheten och ytterligare 16 % säger att de har flera digitala strategier. Där det finns en övergripande strategi är det framförallt kommunikationsavdelningen som ansvarar för den. I den privata sektorn är det framförallt marknadsavdelningen. I organisationer med flera strategier är det samma två avdelningar som framförallt har en digital strategi, med IT och sälj därefter. Respondenterna upplever även att det är kommunikations- och marknadsavdelningarna som har den största digitala kompetensen i deras organisationer. Det finns många utmaningar med att implementera en digital strategi i organisationen, som främst handlar om att få med sig medarbetarna och att se till att man är organiserad på rätt sätt. Employer Branding Respondenterna bygger relation med potentiella arbetsgivare framförallt genom personliga möten och i sociala medier. 6 av 10 uppger att deras organisation arbetar aktivt för att bygga ett varumärke som attraherar potentiella medarbetare.

4 Kommunikatören 2015: Tema Digital transformation 4 Kunddialog Nästan två tredjedelar av respondenterna har dialog med kunder minst några gånger varje vecka. De funktioner i organisationen som har mest kunddialog är kundtjänst, sälj och kommunikation. Kunddialogen används framförallt för att utveckla kommunikationen och att ta reda på hur organisationen uppfattas av omvärlden, men även för att utveckla produkter och tjänster så att de bättre motsvarar vad kunderna efterfrågar. Sociala medier Enligt respondenterna är Carl Bildt Sveriges bästa politiska twittrare, följt av Göran Hägglund och Annie Lööf. Inom näringslivet är det Claes Hemberg, Jonas Gardell och Peter Wolodarski som tar hem topplaceringarna och inom offentlig sektor är det Polisen, Joakim Jardenberg och Dan Eliasson. SJ, Försäkringskassan, Skatteverket och Telia har enligt respondenterna Sveriges bästa digitala kundtjänst. Hög tillgänglighet och aktivitet med snabba och enkla svar verkar vara en generell framgångsfaktor för att lyckas med den digitala kundservicen. Respondenterna är nöjda när det finns tekniska lösningar som gör att de själva kan lösa sina problem utan att ens behöva kontakta kundtjänst.

5 Kommunikatören 2015: Tema Digital transformation 5 2 Bakgrund & Syfte Hammer & Hanborg är ett konsultbolag som utvecklar företag och organisationer genom att leverera kompetens, talang och konsulttjänster inom management och kommunikation. Hammer & Hanborg förser alla delar av organisationen med talang och kunskap i en värld där allt - och alla - kommunicerar. Företaget har funnits sedan 1994 och detta är elfte gången Kommunikatören, Nordens största undersökning i sitt slag, genomförs. De tidigare har genomförts 2004 samt Ett återkommande syfte med undersökningen är och har varit att kartlägga situationen för kommunikativa roller på arbetsmarknaden och vad som är viktigt när man söker jobb eller medarbetare nu och i framtiden. Undersökningen innehåller även frågor kring ett aktuellt tema. Årets undersökning fokuserar på den digitala transformation som följer av förra årets tema Paradigmskifte.

6 Kommunikatören 2015: Tema Digital transformation 6 3 Målgrupp Målgrupp för undersökningen är kunder och samtliga kandidater som finns i Hammer & Hanborgs kontaktnät. 4 Upplägg & Genomförande Den 27 januari skickades enkäten via e-post till medlemmarna i kontaktnätet. Tre påminnelser gick ut till dem som inte svarat på första utskicket. De skickades den 3, 9 och 12 februari. Svar inkomna fram till och med den 22 februari har analyserats. Precis som föregående år användes även en länk som Hammer & Hanborg lade ut på hemsidan och postade i sociala medier. De som inte hade fått en inbjudan via e- post till enkäten kunde ändå svara på den genom att klicka på denna länk. Totalt bestod enkäten av 34 frågor. Det var dock få som fick alla frågor, en stor del var följdfrågor som respondenterna fick beroende på vilka svar de tidigare lämnat. 5 Svarsfrekvens Enkäten skickades ut till personer med giltig e-postadress av dessa var ej kontaktbara vilket reducerar nettourvalet till personer. Enkäten besvarades av personer från Hammer & Hanborgs kontaktnät (Svarsfrekvens: 12,3 %) och utöver det kom 289 svar in från länken som var utlagd på Hammer & Hanborgs hemsida. Totalt besvarades enkäten därmed av rekordmånga respondenter.

7 Kommunikatören 2015: Tema Digital transformation 7 6 Resultatredovisning Resultaten redovisas med totalsiffror samt med uppdelning på nedanstående undergrupper i de fall där stora skillnader återfinns mellan grupperna. I tidigare års undersökningar ligger andelen män strax under 30 % men i år ökar andelen till 34 % vilket kan ha viss påverkan på resultaten. Andelen respondenter från småföretag (1-5 anställda) tredubblas också jämfört med förra årets undersökning. Respondenter Antal % Samtliga % Kön Män % Kvinnor % Ålder 20>30?år % 31>40?år % 41>50?år % 51>60?år % 61?år?eller?äldre 77 2% Arbetar?inom Privat?sektor % Offentlig?sektor % Ideell?sektor 224 6% Befattning Chef % Ej?chef % Antal?anställda 1>5?st % 6>10?st 137 4% 11>50?st % 51>200?st % 201>1000?st % Fler?än?1000?st % Postnummerområde 10> % 20> % 30> % 40> % 57> % 63> % 82> % Anställningsform?idag Tillsvidareanställning % Tidsbegränsad % Egen?företagare % Arbetssökande % Studerande 61 2% Har?bytt?arbete/uppdrag?under?det?senaste?året Ja % Nej %

8 Kommunikatören 2015: Tema Digital transformation 8 7 Undersökningens resultat Nedan presenteras resultaten för varje fråga i undersökningen. 7.1 Nuvarande arbetssituation Vilken/vilka anställningsform/-er har du idag? Alla Män Kvinnor Tillsvidareanställning.(Fast) 69% 66% 71% Tidsbegränsad.anställning/Uppdrag. (Vikariat,.projekt,.frilansuppdrag) 12% 10% 13% Egen.företagare 14% 20% 10% Arbetssökande 10% 11% 9% Studerande 2% 2% 1% Anställda inom offentlig eller ideell sektor har i högre utsträckning en tidsbegränsad anställning, %, precis som respondenter från företag mellan 6-50 anställda (15-21 %). Från 40 och uppåt ökar andelen egenföretagare och utgör mer än en tredjedel av respondenterna över 60 år svarade 65 % att de hade en tillsvidareanställning medan det i år är 69 % som uppger att de är tillsvidareanställda. Andelen tillsvidareanställda är högst bland de som är mellan år. Bland chefer är 94 % tillsvidareanställda. Andelen tidsbegränsat anställda och studenter ligger kvar på samma nivå som tidigare år medan andelen egenföretagare minskar med en procentenhet och andelen arbetssökande minskar med två procentenheter.

9 Kommunikatören 2015: Tema Digital transformation Inom vilken sektor arbetar du idag? Alla Män Kvinnor Privat'sektor 69% 77% 64% Offentlig'sektor 25% 19% 28% Ideell'sektor 7% 5% 8% Förändringarna från 2010 och framåt är ytterst marginella med små förändringar mellan åren. Jämfört med 2014 är det en något högre andel som arbetar inom privat sektor vilket motsvaras av en minskning i den offentliga sektorn. Andelen som arbetar inom den ideella sektorn ligger stabilt på 7 %. Yngre respondenter arbetar i marginellt högre utsträckning i privat sektor medan andelen som arbetar inom offentlig sektor ökar med ålder. Respondenter som angett att de är tidsbegränsat anställda arbetar i högre utsträckning inom den offentliga sektorn (34 %), i samma sektor återfinns även i högre utsträckning respondenter som arbetar i organisationer med fler än 200 anställda (38 %). Den ideella sektorn är däremot vanligast bland respondenter som arbetar i organisationer med 6-50 anställda. 3 av 4 chefer arbetar inom den privata sektorn. Av de som inte är chefer arbetar en tredjedel inom den offentliga sektorn.

10 Kommunikatören 2015: Tema Digital transformation Vilken bransch/branscher är din organisation huvudsakligen verksam inom? Alla Män Kvinnor Reklam/PR/Information 15% 20% 12% Myndighet/Stat/Kommun 15% 12% 16% Konsult/Tjänsteföretag 13% 16% 12% IT/Telekom 9% 12% 8% Media/Förlag 7% 10% 6% Utbildning/Forskning 7% 5% 8% Bank/Finans/Försäkring 7% 7% 7% Detaljhandel/EMhandel 7% 8% 6% Bygg/Anläggning/Fastigheter 6% 5% 6% Hälso/Sjukvård/Landsting 5% 4% 5% IdeellTorganisation 5% 4% 5% Fackförbund/Intresseorganisation/ Branschorganisation 4% 4% 5% Tillverkningsindustri 4% 5% 4% Konsumentvaror/Drycker/Tobak 4% 4% 4% Kultur 3% 2% 3% Elektronik/Teknik 2% 4% 2% Kraft/Energi 2% 2% 3% Läkemedel/Medicin/Kemi 2% 3% 2% Transport/Spedition 2% 2% 2% Restaurang/Hotell/Turism 2% 2% 2% Resor/Flyg 2% 2% 2% Kläder/design/konfektion 1% 1% 1% Miljö 1% 1% 2% Skog/Massa/Papper 1% 1% 1% Spel/Lotteri 1% 2% 0% Gruv/Stål/Metall 1% 1% 1% GamingT(dataspel/onlinespel) 1% 1% 1% AnnanTbransch 7% 6% 7% Vanligaste svarsalternativet är Reklam/PR/Information före Myndighet/Stat/ Kommun. Branscherna har bytt placering jämfört med föregående år men skillnaden mellan de två branscherna är på decimalnivå. De närmast tre följande branscherna ligger kvar på samma placering som föregående år men visar något högre andelar. För flera branscher är svarsnivåerna för låga för att kunna uttala sig om könsskillnader. Dock ser det ut som att män i högre utsträckning jobbar inom fyra av de fem topplacerade branscherna. Undantaget är Myndighet/Stat/Kommun som har en högre andel kvinnor. De yngsta respondenterna arbetar i högre utsträckning inom Reklam/PR/Information eller Media/Förlag medan äldre respondenter har högre andelar inom Konsult/Tjänsteföretag. Alla tre topplacerade branscher ligger runt 10 % bland de som är chefer, men det är ingen annan bransch som sticker ut bland chefer utan det är en mindre ökning över flera lägre placerade branscher. Reklam/PR/Information, Konsult/Tjänsteföretag samt Ideell organisation är relativt högt placerade bland respondenter från organisationer med upp till 50 anställda. I organisationer med över 200 anställda tar Myndighet/Stat/Kommun över som huvudalternativ. 7 % av respondenterna har angett Annan bransch och då också fått möjlighet att ange vilken. Det är som tidigare år en stor blandning men återkommande svar är exempelvis Bil-/fordonsbranschen, Politiska partier, Säkerhet, Forskning, Juridik, Grafisk industri samt Lantbruk.

11 Kommunikatören 2015: Tema Digital transformation Vi upplever att det blir svårare att placera företag och organisationer i en enda bransch då allt fler erbjuder såväl produkter som tjänster och tenderar att verka i allt fler branscher genom tilläggserbjudanden mm. Håller du med? Alla Män Kvinnor Ja 87% 86% 87% Nej 13% 14% 13% Nära 9 av 10 respondenter håller med om påståendet och det finns inga stora skillnader baserat på de olika grupperingarna av respondenter. Allra högst nivåer, över 90 %, återfinns bland egenföretagare, arbetssökande, studerande samt respondenter från organisationer med upp till 10 anställda. Det gick även att skriva en kommentar till sitt svar vilket många respondenter tog chansen att göra. 262 kommenterade sitt Ja -svar och var relativt överens i att det finns en trend mot att allt ska vara bredare samt att hård konkurrens gör att företag söker nya vägar för att diversifiera sitt erbjudande och locka kunder. Många menar dock att det ändå oftast finns en tydlig huvudinriktning på verksamheten. 65 respondenter kommenterade sitt Nej -svar och de flesta handlar antingen om att ett företag alltid har en huvudinriktning och övrigt är kringtjänster, bundling etc., eller att det inte är relevant för respondenten själv eller den organisation/bransch den arbetar i även om det kan vara relevant för andra branscher Hur många anställda har det företag du arbetar på? Alla Män Kvinnor 1"5$st 12% 17% 10% 6"10$st 4% 4% 4% 11"50$st 16% 18% 16% 51"200$st 17% 16% 17% 201"1000$st 17% 15% 18% Fler$än$1000$st 34% 30% 35% Precis som 2014 är det en tredjedel av respondenterna som arbetar i organisationer med fler än anställda. Överlag är det en klar övervikt på respondenter som arbetar i stora organisationer då endast 16 % uppger att de arbetar i organisationer med upp till 10 anställda. Det är dock en siffra som ökat kraftigt då respondenter från de allra minsta företagen med 1-5 anställda ökat från 4 % till 12 % av de svarande. Mönstret är i stora drag likadant för kvinnor och män, med den skillnaden att det är ytterligare något högre andel bland kvinnor som arbetar inom stora organisationer och en högre andel män bland de som arbetar i de allra minsta företagen. Andelen som arbetar i stora organisationer ökar fram till att respondenterna blir 50 år för att därefter avta igen. I den offentliga sektorn är det allra vanligast med stora organisationer där 53 % av respondenterna återfinns på arbetsplatser med fler än anställda. Inom den

12 Kommunikatören 2015: Tema Digital transformation 12 ideella sektorn är det vanligare med mindre företag där 20 % finns på arbetsplatser med upp till 10 anställda och ytterligare 36 % på arbetsplatser med anställda Vilken titel har du? respondenter angav sin titel och vanligast är olika titlar inom kommunikation, marknadsföring och digitalt. Det är dock en stor spridning på svaren. Några mer ovanliga, men tidstypiska, exempel är Change Leader, Customer Experience Manager, Service Delivery Manager och Technical Communicator Har du en chefsbefattning? Alla Män Kvinnor Ja 35% 43% 31% Nej 65% 57% 69% De som tidigare svarat att de är tillsvidare- eller tidsbegränsat anställda fick även svara på frågan om de har en chefsbefattning. Egenföretagare var därmed undantagna den här frågan. Resultaten visar att drygt en tredjedel av respondenterna har en chefsbefattning, med en klart högre andel bland män. Andelen chefer ökar också med stigande ålder samt är högre bland tillsvidareanställda (38 %) än tidsbegränsat anställda (15 %). Andelen är även högre bland de som arbetar inom den privata sektorn (40 %) Sitter du i ledningsgruppen på det företag du arbetar på? Alla Män Kvinnor Ja 55% 55% 55% Nej 45% 45% 45% De som angav att de var chefer fick även svara på frågan om de sitter i ledningsgruppen för det företag de arbetar på. 55 % av cheferna gör detta. Till skillnad från tidigare år är andelen nu samma för manliga och kvinnliga chefer. Tidigare var andelen män högre. Inom offentlig sektor är andelen kvinnor i ledningsgruppen 65 % jämfört med 52 % för män. Andelen som sitter i ledningsgruppen ökar med stigande ålder och det är lägre andel bland tidsbegränsat anställda (46 %). Sett till sektorer är andelen högst i den ideella sektorn (65 %) och lägst i den privata sektorn (52 %). Andelen ligger över 60 % för alla storlekar på organisationen förutom de allra största andelen minskar till 47 % för respondenter från organisationer med anställda och därefter ytterligare några enheter till 45 % för respondenter från organisationer med mer än anställda.

13 Kommunikatören 2015: Tema Digital transformation Har du ett professionellt styrelseuppdrag? Alla Män Kvinnor Ja 13% 16% 11% Nej 88% 84% 89% Förändringen från 2014 är marginell där andelen som svarat ja ökat från 11 % till 13 %. Dock har skillnaden mellan könen jämnats ut något där män sjunkit en procentenhet och kvinnor ökat en. Andelen ökar med stigande ålder och minskar ju större organisation respondenten arbetar i. Det är något mindre vanligt förekommande bland respondenter som arbetar inom den offentliga sektorn (10 %). Allra vanligast är det bland egna företagare där det är 30 % som har ett professionellt styrelseuppdrag. 14 % av de tidsbegränsat anställda har ett professionellt styrelseuppdrag jämfört med 10 % av de tillsvidareanställda Har du bytt arbete/uppdrag under det senaste året? Alla Män Kvinnor Ja 41% 42% 40% Nej 59% 58% 60% Fyra av tio respondenter har bytt arbete/uppdrag under det senaste året. Det finns vissa åldersmässiga skillnader då det i den yngsta åldersgruppen är 55 % som har bytt arbete/uppdrag, för att därefter sjunka till 37 % för respondenter mellan år. Därefter stiger det dock något till 40 % och går därefter ner till 21 % bland respondenter över 60 år. Bland de med tidsbegränsad anställning är det 7 av 10 som har bytt arbete/uppdrag under det senaste året jämfört med 3 av 10 bland de med tillsvidareanställning. Det är också vanligare bland anställda i små företag (56 %) medan det bland de som arbetar på företag med anställda endast är 34 %. Andelen sjunker också med ökande företagsstorlek, fram till de riktigt stora organisationerna där den återigen stiger något till 38 %.

14 Kommunikatören 2015: Tema Digital transformation Hur fick du din nya tjänst/uppdrag? Alla Män Kvinnor Platsannons/Internet 18% 14% 19% Privata3kontakter 14% 15% 13% Internrekrytering 13% 9% 16% Rekryteringsföretag/Headhunter 12% 12% 11% Professionella3kontakter 11% 13% 10% Headhuntad3direkt3av3arbetsgivare 9% 10% 8% Startade3eget3företag 6% 8% 5% Bemanningsföretag 3% 3% 4% Spontanansökan 3% 4% 2% LinkedIn 2% 3% 2% Arbetsförmedlingen 2% 3% 2% Praktik 1% 1% 1% Platsannons/Print 1% 1% 1% Facebook 1% 0% 1% Traineeprogram 0% 0% 0% Twitter 0% 0% 0% Annat3sätt 5% 4% 6% De som svarat att de har bytt arbete/uppdrag det senaste året fick också svara på frågan hur de fått sin nya tjänst/uppdrag. Platsannons/Internet var den vanligaste vägen till den nya tjänsten/uppdraget bland de som har bytt under det senaste året. Privata kontakter och Internrekrytering kommer strax därefter och Professionella kontakter på en fjärdeplats. Det finns vissa skillnader mellan könen där Platsannons/Internet och Internrekrytering är klart vanligare bland kvinnor medan olika kontakter är vanligare bland män. Även Headhuntad direkt av arbetsgivare och Startade eget företag är alternativ som är vanligare bland männen. 5 % svarade Annat sätt. Dessa kunde ange på vilket sätt de hade fått sin nya tjänst/uppdrag. 70 respondenter gjorde det och bland de vanligaste alternativen fanns Omorganisation, Inom företaget, Kontakter och Rekommendation. Platsannons/Internet minskar med stigande ålder men är det mest angivna alternativet bland respondenter upp till 50 år. Privata och professionella kontakter ökar däremot med stigande ålder och blir bland respondenter över 50 år de två vanligaste alternativen. Headhunting är något vanligare bland yngre och att starta eget företag vanligare bland äldre respondenter. Privata och professionella kontakter är vanligare bland tidsbegränsat anställda medan internrekrytering är klart vanligare bland tillsvidareanställda. Platsannons/Internet är vanligare bland respondenter i offentlig och ideell sektor medan respondenter i privat sektor högre utsträckning angett kontakter. Kontakter är också vanligare bland respondenter i mindre företag. Chefer svarar i klart högre utsträckning att de fått sin nya tjänst/uppdrag via headhunting eller internrekrytering än övriga.

15 Kommunikatören 2015: Tema Digital transformation Tema 2015: Digital transformation Employer Branding Social Recruiting Hur bygger du relationer med potentiella arbetsgivare/ uppdragsgivare? Alla Privat)sektor Offentlig)sektor Ideell)sektor Genom&personliga&möten 62% 65% 56% 61% I&sociala&medier 59% 61% 56% 59% Spontanansökningar 29% 28% 23% 24% På&event 28% 29% 26% 29% På&karriärsidor 28% 29% 24% 18% Annat 6% 6% 7% 5% Inte&alls 10% 8% 16% 14% De allra vanligaste sätten att bygga relation är genom personliga möten och genom sociala medier. Bägge alternativen har angetts av ungefär 6 av 10 respondenter. Spontanansökningar, event och karriärsidor kommer därefter på runt 3 av 10 respondenter per alternativ. 10 % har angett Inte alls och 6 % Annat. 217 respondenter svarade Annat och angav ett eget alternativ. Telefon svarades av några men de allra flesta svar handlade på något sätt om att sköta sitt nätverk av privata och/eller professionella kontakter i form av tidigare chefer och kollegor som respondenterna fortsätter att hålla kontakten med genom exempelvis nätverksträffar och LinkedIn. Respondenter från de olika sektorerna bygger relationer på ungefär samma sätt. Skillnaden är närmast att det är en större andel bland respondenterna från offentlig och ideell sektor som svarat Inte alls samt att det är en lägre andel bland de från ideell sektor som svarat På karriärsidor. Kvinnliga samt äldre respondenter svarar också i högre utsträckning Inte alls. De med tidsbegränsad anställning har i högre utsträckning svarat Spontanansökningar (43 %). Andelen som svarar Genom personliga möten minskar med ökande företagsstorlek Upplever du att organisationen du jobbar i arbetar aktivt med att bygga ert varumärke för att attrahera potentiella medarbetare? Alla Privat)sektor Offentlig)sektor Ideell)sektor Ja 59% 60% 61% 38% Nej 36% 35% 34% 55% Vet1ej 5% 5% 6% 7% Närmare 6 av 10 respondenter anser att deras organisation arbetar aktivt med att bygga ett varumärke för potentiella medarbetare. Respondenter från ideell sektor sticker dock ut där det bara är knappt 4 av 10 som upplever detta. Andelen Ja -svar ökar med stigande ålder samt stigande företagsstorlek och är lägre bland de med tidsbegränsad anställning (49 %) än de med tillsvidareanställning (60 %).

16 Kommunikatören 2015: Tema Digital transformation Vem ansvarar för Employer Branding hos er? Alla Privat)sektor Offentlig)sektor Ideell)sektor HR#avdelningen 50% 47% 61% 22% Kommunikationsavdelningen 24% 19% 35% 22% Marknadsavdelningen 11% 14% 3% 5% 7% 8% 4% 4% Ingen 18% 18% 10% 42% 12% 11% 12% 13% HR-avdelningen är det vanligaste svaret på frågan bland respondenter från både privat och, i än högre utsträckning, offentlig sektor. Kommunikationsavdelningen kommer på en distanserad andraplats. Det ser något annorlunda ut i den ideella sektorn där HR och kommunikation har lika stor andel av svaren, men på en klart lägre nivå. Istället är Ingen det vanligaste alternativet (42 %). Ingen är också det vanligaste svaret bland företag med upp till 50 anställda, där följt av Annan avdelning. Ett vanligt Annan avdelning -svar är att det är ledningen, VD, ägare eller styrelse som ansvarar för Employer Branding. Andra, mindre vanligt förekommande, svar är att det är HR och kommunikationsavdelningen gemensamt, en enskild medarbetare eller respondenten själv som ansvarar för Employer Branding Ingår Employer Branding i er digitala strategi? Alla Privat)sektor Offentlig)sektor Ideell)sektor Ja 32% 34% 31% 13% Nej 45% 44% 44% 66% Vet/ej 23% 23% 25% 21% Cirka en tredjedel av respondenterna från både privat och offentlig sektor uppger att Employer Branding ingår i deras digitala strategi. Inom ideell sektor är det däremot endast 13 %. Vet ej -andelen har inga stora skillnader mellan respondenter från de olika sektorerna, utan det är istället andelen som svarat Nej som ökar i den ideella sektorn. Andelen Ja ökar stadigt med ökad storlek på organisationen - från 13 % för de minsta till 42 % i de största organisationerna. Andelen Ja ökar från 22 % till 40 % med stigande ålder på respondenten och 40 % av cheferna svarar Ja jämfört med 27 % av de som inte är chefer. Gemensamt för bägge dessa grupper är att andelen Nej inte förändras i motsvarande utsträckning utan istället är det Vet ej -andelen som påverkas.

17 Kommunikatören 2015: Tema Digital transformation Har ni ett program för alumner (tidigare medarbetare)? Alla Privat)sektor Offentlig)sektor Ideell)sektor Ja 12% 12% 13% 4% Nej 68% 68% 63% 87% Vet0ej 20% 20% 24% 9% Endast en mindre andel av respondenterna uppger att det finns ett alumniprogram på deras arbetsplats. 12 % inom privat sektor, 13 % inom offentlig sektor och endast 4 % inom den ideella, där även Vet ej -andelen minskar och istället hela 87 % svarar Nej. Andelen som svarar Ja ökar med storlek på organisation, från 3 % i de allra minsta organisationerna till 17 % inom organisationer med fler än anställda. Det gick även att skriva en kommentar till sitt svar vilket 130 respondenter gjorde. De respondenter som svarat Ja uppger att det framförallt finns en pensionärsförening, ibland LinkedIn-grupper och att de emellanåt har AW-kvällar. Även de som kommenterat sitt Nej -svar uppger att de har något för studenter och/eller pensionärer men att tidigare medarbetare är konkurrenter så fort de har lämnat företaget. Andra skriver att de är en för liten organisation för att ha något strukturerat eller att de håller på att starta upp alumniverksamhet. Slutligen återkommer jag tror det finns något för pensionärer även bland kommentarerna till Vet ej-svaren Digital strategi och kompetens Har ni en övergripande digital strategi för hela verksamheten? Alla Privat)sektor Offentlig)sektor Ideell)sektor Ja 48% 50% 42% 46% Nej,.vi.har.flera 16% 15% 19% 15% Nej 29% 28% 30% 36% Vet.ej 7% 7% 10% 2% Nästan hälften av respondenterna uppger att de har en digital strategi för hela verksamheten och ytterligare 16 % menar att de har flera. Det är mindre skillnader mellan de olika sektorerna där framförallt respondenter från den ideella sektorn har en högre andel som svarar Nej och en lägre andel som svarar Vet ej. Sett till företagsstorlek är det nästan hälften av respondenterna från små företag som svarar Nej men bara 20 % av respondenterna från stora organisationer. Samtidigt ökar istället andelen som svarar Nej, vi har flera från 9 % till 20 %.

18 Kommunikatören 2015: Tema Digital transformation Vilka avdelningar har en digital strategi? Alla Privat)sektor Offentlig)sektor Ideell)sektor Kommunikation 66% 61% 75% 79% Marknad 50% 66% 18% 49% IT 35% 35% 38% 21% Sälj 21% 30% 4% 12% Affärsutveckling 19% 27% 5% 6% Kundtjänst 16% 19% 10% 12% HögstaGledning 15% 18% 13% 6% HR 14% 14% 13% 9% Annat 10% 9% 10% 18% VetGej 9% 7% 14% 12% De respondenter som svarade Nej, vi har flera på frågan om det finns en övergripande digital strategi för hela verksamheten fick denna följdfråga. Det är framförallt kommunikation och marknad som har digitala strategier. Marknad har en relativt hög andel även i den ideella sektorn. I den offentliga sektorn är det dock en mindre andel som anger Marknad som svarsalternativ. Sälj och Affärsutveckling är relativt vanligt förekommande svar i den privata sektorn men närmast obefintliga för de andra två sektorerna. Respondenterna som fått den här frågan kommer i hög utsträckning från företag med minst 50 anställda, en förklaring kan vara att behovet av flera digitala strategier är större i större organisationer. 44 personer har också lämnat en kommentar till sitt Annat -svar. Svaren är väldigt spridda men några exempel är Redaktionen, Internationella enheten, Olika strategier för olika sajter som riktar sig till olika målgrupper, Tjänsteutveckling eller Varje enskilt projekt Vilken eller vilka funktioner i din organisation ansvarar för den digitala strategin? Alla Privat)sektor Offentlig)sektor Ideell)sektor Kommunikation 62% 50% 88% 88% Marknad 42% 55% 12% 17% Högsta:ledning 28% 33% 17% 23% IT 16% 15% 20% 5% Affärsutveckling 13% 17% 4% 3% Sälj 6% 8% 0% 4% HR 4% 5% 3% 0% Kundtjänst 2% 2% 2% 1% Annat 6% 7% 3% 2% Vet:ej 2% 2% 2% 3%

19 Kommunikatören 2015: Tema Digital transformation 19 De respondenter som svarade Ja på frågan om det finns en övergripande digital strategi för hela verksamheten fick denna följdfråga. Kommunikation och marknad verkar i de allra flesta fall dela på ansvaret för den digitala strategin, med högsta ledningen på en klar tredjeplats. Framförallt i den privata sektorn är ansvaret tydligt delat, medan ansvaret i offentlig och ideell sektor lika tydligt ligger primärt hos kommunikationsavdelningen. Baserat på företagsstorlek är det framförallt andelen som svarar IT som ökar från 9 % bland respondenter från små företag till 20 % bland respondenter från stora organisationer. Övriga svar fluktuerar över olika storlekar på organisationen. 6 % svarade Annat och de 68 kommentarerna är relativt spridda. Återkommande svar är dock Digitalavdelningen/Digital manager, Respondenten själv, Alla/Flera/Gemensamt eller E-handelsavdelningen Vilken avdelning i din organisation anser du besitter störst digital kompetens? Alla Privat)sektor Offentlig)sektor Ideell)sektor Kommunikation 41% 27% 65% 73% Marknad 24% 33% 6% 10% IT 15% 15% 18% 6% Affärsutveckling 5% 7% 1% 1% FöretagsledningDellerDmotsvarande 3% 4% 1% 0% Sälj 2% 3% 0% 1% Kundtjänst 0% 0% 1% 1% HR 0% 0% 0% 0% Annat 10% 11% 9% 10% Kommunikation är tydligt den avdelning som respondenterna anser besitter störst digital kompetens, följt av marknad och därefter IT. Företagsledningen får däremot låga värden över alla sektorer. Andelen som svarar Kommunikation och IT ökar med stigande företagsstorlek medan andelen som svarar Företagsledning eller motsvarande minskar med ökande företagsstorlek. Andelen som svarar Annat är också betydligt högre för mindre företag (20 % bland respondenter från små företag). 272 respondenter har kommenterat sitt Annat -svar. En del skriver Vet ej, men andra svarar Online, Produktutveckling, Digitala kanaler/avdelningen, Utbildning, Redaktionen eller att alla anställda jobbar med digitalt då det är ett litet företag eller en byrå som har den inriktningen.

20 Kommunikatören 2015: Tema Digital transformation Har ni utmaningar när det gäller att implementera den digitala strategin i din organisation? Alla Privat)sektor Offentlig)sektor Ideell)sektor Ja 70% 68% 74% 72% Nej 19% 22% 11% 18% Vet1ej 11% 10% 15% 10% 7 av 10 respondenter uppger att de har utmaningar med implementationen av den digitala strategin. Andelen är något högre inom offentlig och ideell sektor men det är relativt jämnt över alla sektorer. Andelen som svarar Ja eller Vet ej ökar med ökande organisationsstorlek. Det verkar därmed vara enklare att implementera en digital strategi i en mindre organisation Vilken är den största utmaningen när det gäller att implementera den digitala strategin i din organisation? Alla Privat)sektor Offentlig)sektor Ideell)sektor Vi#har#svårt#att#få#med#oss#alla#medarbetare 25% 23% 30% 35% Vi#är#inte#rätt##organiserade 17% 18% 15% 12% Vi#saknar#rätt#tekniska#lösningar 16% 17% 16% 11% Vi#saknar#rätt#kompetens 15% 16% 13% 14% Bristande#stöd#från#ledningen 11% 10% 14% 11% Annat: 16% 17% 12% 18% De som svarade Ja på frågan om de har utmaningar med att implementera den digitala strategin fick följdfrågan vilken som är den största utmaningen. Generellt verkar det svåraste vara att få med sig alla medarbetare, därefter är det relativt jämnt mellan Vi är inte rätt organiserade, Vi saknar rätt tekniska lösningar och Vi saknar rätt kompetens. De flesta verkar dock anse att de har stöd från ledningen då endast 11 % av respondenterna anger detta som den största utmaningen. Andelen som uppger svårigheter i att få med sig medarbetarna är högre inom offentlig och ideell sektor jämfört med inom den privata sektorn. 20 % av cheferna anger att det saknas rätt kompetens och det är därmed den näst största utmaningen enligt cheferna i undersökningen. Det finns inga tydliga trender i svaren baserat på företagsstorlek, förutom att andelen Annat -svar generellt är högre bland respondenter från mindre företag. Yngre respondenter uppger i högre utsträckning att deras organisation inte är rätt organiserad. Bland de 205 Annat -svaren märks framförallt olika former av resursbrist. Framförallt tidsbrist men även att det saknas budget för att implementera strategin. Andra orsaker är bland annat att det kan vara svårt att få detta prioriterat eller att företaget har hög personalomsättning.

21 Kommunikatören 2015: Tema Digital transformation Kunddialog Hur ofta kommunicerar du med en kund i digitala kanaler? Alla Privat)sektor Offentlig)sektor Ideell)sektor Flera&gånger&per&dag 25% 24% 27% 23% Flera&gånger&per&vecka 40% 39% 40% 55% Någon&gång&per&månad 22% 23% 21% 15% Aldrig 13% 14% 13% 7% En fjärdedel av alla respondenter har daglig kontakt med kunderna i digitala kanaler. Ytterligare 4 av 10 har det minst några gånger per vecka och bara 13 % svarar Aldrig. Det är vanligare med ofta förekommande kunddialog i digitala kanaler bland respondenter från den ideella sektorn jämfört med den privata eller offentliga sektorn. Andelen som aldrig har någon kundkommunikation i digitala kanaler ökar med storleken på organisationen, från 7 % för respondenter från små företag till 18 % för respondenter från de största organisationerna. Den största skillnaden ligger då i att respondenterna istället har lägre andel som kommunicerar med kund i digitala kanaler några gånger per vecka Vilka funktioner har mest kunddialog i er organisation? 100%# 90%# 80%# 70%# 60%# 50%# 40%# 30%# 20%# 10%# 0%# 66%# 67%# 61%# 60%# 45%# 34%# 33%# 28%# 28%$ 25%$ 18%$ 11%$ 4%# 2%# 1%# 11%$ Kundtjänst# Sälj# Kommunika<on# Marknad# Högsta#ledning# Affärsutveckling# IT# Annat# Andel#som#haJ#funk<onen#som#1:a# Andel#som#tagit#med#funk<onen# Frågan besvarades av totalt personer och var konstruerad så att respondenterna själva kunde välja ifall de ville ta med funktionen eller ej i sin rangordning och därutöver placera dem i ordning med den som har mest kunddialog först. Resultaten redovisas på totalnivå i form av två olika variabler. Linjen i grafen visar hur stor andel av de respondenterna som överhuvudtaget har tagit med funktionen och stapeln visar hur stor andel som har placerat funktionen på första plats. Resultaten visar då att Kundtjänst är den funktion som störst andel av respondenterna placerar på första plats, följt av Sälj och Kommunikation. Resultatet visar samtidigt att det är något större andel respondenter som överhuvudtaget tagit med Kommunikation som alternativ, vilket på ett sätt talar för att det kan vara en funktion som är mer generellt betydelsefull för kunddialogen. Vinnaren får ändå anses vara kundtjänst men kommunikation rankar närmare sälj än

22 Kommunikatören 2015: Tema Digital transformation 22 vad staplarna visar just för att en större andel av respondenterna anser att det är en funktion som har kunddialog. Resultatet skiljer sig mellan de olika sektorerna. I privat sektor är sälj den funktion som både flest respondenter placerar som nummer ett och som flest överhuvudtaget har med. I offentlig sektor är det istället kundtjänst som flest placerar på första plats men kommunikation tas med av flest. I ideell sektor är kommunikation både det som flest placerar överst och som flest tar med som alternativ. 33 % av respondenterna har tagit med alternativet Annat och 11 % har placerat det på första plats. Bland de som placerat Annat på första plats har 225 respondenter kommenterat sitt svar. Där återfinns både generella svar som Alla med kundansvar, Kundnära verksamhet, Verksamheten, Konsulterna och Projektledare men också mer branschspecifika svar som Butikerna, Vårdpersonalen, Entrépersonalen/Receptionen samt Handläggare Hur tar ni tillvara kunddialogen (co-creation) i er organisation? Alla Privat)sektor Offentlig)sektor Ideell)sektor Utvecklar*vår*kommunikation 49% 45% 58% 60% Tar*reda*på*hur*vi*uppfattas*av*omvärlden 44% 40% 56% 44% Utvecklar*vår*affär 43% 52% 24% 28% Genererar*leads 31% 40% 10% 16% Utvärderar*CSR 11% 13% 7% 6% Hittar*potentiella*medarbetare 11% 12% 9% 5% Annat 4% 4% 6% 7% Vet*ej 20% 18% 23% 23% Cirka hälften av respondenterna uppger att de använder kunddialogen till att utveckla sin kommunikation. Att ta reda på hur de uppfattas av omvärlden samt att utveckla affären är dock två nästan lika vanligt förekommande användningsområden för kunddialogen. Därefter kommer att generera leads och slutligen att utvärdera CSR samt att hitta potentiella medarbetare. Svaren skiljer sig mellan de olika sektorerna där det i privat sektor är vanligast att använda kunddialogen för att utveckla affären medan det i offentlig och ideell sektor är vanligare att använda den för att utveckla kommunikationen. Stora organisationer använder i större utsträckning kunddialogen för att ta reda på hur de uppfattas av omvärlden eller utvärdera CSR medan respondenter från små organisationer i högre grad uppger Utvecklar vår affär eller Genererar leads. 4 % av respondenterna har svarat Annat. Där handlar en del av svaren om att de är dåliga på att överhuvudtaget ta tillvara kunddialogen medan andra nämner att de med hjälp av den kan förbättra interna processer, göra undersökningar mot kund/medlem, skapa opinion eller helt enkelt utveckla nya eller befintliga produkter/tjänster.

23 Kommunikatören 2015: Tema Digital transformation Sociala medier Vilken person är Sveriges bästa Twittrare? Politik Näringsliv Offentlig1sektor 1 Carl&Bildt 1 Claes&Hemberg 1 Polisen 2 Göran&Hägglund 2 Jonas&Gardell 2 Joakim&Jardenberg 3 Annie&Lööf 3 Peter&Wolodarski 3 Dan&Eliasson 4 Gudrun&Schyman 4 Brit&Stakston 4 Björn&Risinger 5 Birgitta&Ohlsson 5 Günther&Mårder 5 Carl&Bildt 6 Fredrick&Federley 6 Mats&Qviberg 6 Hans&Rosling 7 Maria&Wetterstrand 7 Carl&Bildt 7 Jonas&Gardell 8 Niclas&Svensson 8 Niclas&Svensson 8 Anna&Ekström 9 Gustav&Fridolin 9 Lina&Thomsgård 9 Säpo 10 Viktor&BarthZKron 10 Isabella&Löwengrip 10 Erik&Lagersten Respondenterna fick ta ställning till vem som är Sveriges bästa twittrare inom tre olika områden politik, näringsliv och offentlig sektor. Det område där flest svarade (1 591 stycken) var politik och där finns också den tydligaste vinnaren. Carl Bildt fick 60 % av rösterna och distanserade den lika tydliga tvåan Göran Hägglund (17 %) rejält. Även på tredje plats återfinns en företrädare för Alliansen genom Annie Lööf, dock bara med 2 % av rösterna. Topp 10 presenteras ovan. Inom näringslivet var det dels färre antal svar och dessutom en klart större spridning på svaren. Topp 10 redovisas ovan. För offentlig sektor var det något färre antal svar men en tydligare etta än i näringslivet. Polisen fick 10 % av rösterna. Carl Bildt finns med på samtliga listor och Jonas Gardell och Peter Wolodarski finns med på två var. Beror detta på att de är mångsysslare, en begränsad konkurrens inom Twitter eller på den branschglidning undersökningen tidigare pekat på?

24 Kommunikatören 2015: Tema Digital transformation Vem tycker du har Sveriges bästa digitala kundtjänst? 1 SJ 2 Försäkringskassan 3 Skatteverket 4 Telia 5 IKEA 6 SAS 7 Tele2 8 ComHem 9 SEB 10 Telenor Drygt respondenter svarade på frågan och det är en stor spridning på svaren. SJ fick flest röster följt av Försäkringskassan. Skatteverket och Telia fick lika många röster och hamnade på tredje plats. I kommentaren till sin röst skriver respondenterna om SJ att de är Sveriges bästa digitala kundtjänst för att de är väldigt aktiva och har hög tillgänglighet i sociala medier man får svar snabbt och korrekt även på udda tider och det är alltid en trevlig ton. Uppfattningen är att de har en väldigt hög servicenivå trots att SJ generellt är illa omtyckt. De tar även på sig att ge information vid de tillfällen när det inte är SJ som orsakat att förseningar i tågtrafiken uppstår. Försäkringskassan får även de beröm för en snabb, bred och kompetent digital kundtjänst, där kunden dessutom helt själv kan lösa sina ärenden genom deras tekniska lösningar på site och i app. Ett användarvänligt, kundanpassat och modernt gränssnitt gör att de flesta ärenden nu kan lösas enkelt med hög tydlighet. Skatteverket har gjort stora förbättringar från långa telefonköer till att kunderna nu själva kan lösa en ökande andel av sina ärenden själva online. De har utvecklat en kundanpassad sida med bredd och ett okomplicerat språk som gör att användaren snabbt och enkelt kan få fram relevanta svar när som helst. Telia har utvecklats till att numera vara väldigt kundanpassade och erbjuder en bra och snabb service i många kanaler. Deras chattfunktion utvecklas hela tiden och deras anställda har en bred kompetens för att lösa tekniska problem.

25 Kommunikatören 2015: Tema Digital transformation Vem i din organisation har starkast genomslag i sociala medier? 1 VD/CEO/GD 2 Marknadsansvarig 3 Kommunikatör 4 Kommunikationsansvarig 5 Presschef 6 SocialEmediaEmanager 7 Marknad 8 Chefsekonom 9 KommunstyrelsensEordförande 10 Ordförande Det är en stor spridning på vilken roll i organisationen som har starkast genomslag i sociala medier. Vanligast är dock VD/CEO/GD. Marknadsansvarig kommer sen, tätt följd av Kommunikatör och Kommunikationsansvarig. 852 personer svarade på frågan och ett antal av dem hade även namngett en person. Det var dock få namngivna personer som hade fått mer än en, två eller tre röster. Bland dessa finns Joakim Jardenberg, internetchef och Robert Bergqvist, chefsekonom.

26 Kommunikatören 2015: Tema Digital transformation Bakgrundsfrågor Är du man eller kvinna? Alla Man 34% Kvinna 66% Könsfördelningen har generellt haft en låg variation under åren och oftast har andelen män varit strax under 30 % av respondenterna. I årets undersökning ökar dock andelen män till 34 % av de svarande. Ökningen kan förklaras med en högre andel respondenter som jobbar inom små företag jämfört med tidigare år. Den gruppen respondenter utgörs traditionellt av en relativt hög andel män. I övrigt ser mönstret ut som tidigare där egenföretagare och äldre respondenter i högre utsträckning är män Hur gammal är du? Alla Män Kvinnor 20#30%år 13% 12% 14% 31#40%år 32% 32% 32% 41#50%år 38% 36% 39% 51#60%år 16% 18% 15% 61%år%eller%äldre 2% 3% 1% Medelålder 41,2 42,0 40,8 Åldersfördelningen i stort ser ut som tidigare. Förändringarna från de föregående åren är små och handlar om slumpmässiga förändringar mellan grupperna. Egna företagare har som tidigare den högsta medelåldern (45,5 år) och de respondenter som har tidsbegränsad anställning är yngst med 38 år.

27 Kommunikatören 2015: Tema Digital transformation Vilket postnummerområde bor du i? Förklaring till postnummerområden: Stockholm med ytterområden Malmö med ytterområden, Helsingborg, Ystad, Hässleholm Halmstad, Alvesta, Kalmar/Öland Göteborg med ytterområden, Trollhättan, Orust/Tjörn, Borås, Falköping, Jönköping Linköping, Norrköping, Gotland Eskilstuna, Karlstad, Örebro, Västerås, Uppsala, Borlänge, Gävle Bollnäs, Östersund, Sundsvall, Umeå, Skellefteå, Luleå, Boden Alla Män Kvinnor 10#19 66% 64% 66% 20#29 12% 13% 11% 30#39 2% 2% 2% 40#56 12% 12% 12% 57#62 2% 2% 2% 63#81 6% 5% 6% 82#98 1% 2% 1% Andelen respondenter från olika delar av landet är i det närmaste oförändrat jämfört med de senaste fyra årens undersökningar. Cirka två tredjedelar kommer från Stockholm och i övrigt bor respondenterna främst i Skåne eller Västsverige. Respondenter från offentlig sektor återfinns i större utsträckning i Skåne och Västsverige medan de som jobbar inom den ideella sektorn övervägande finns i Stockholm (76 %) Vilken är din högsta slutförda utbildning? 85 % av respondenterna har studerat på högskola, knappt 60 % i mer än tre år. Resultaten ser på totalnivå ut som 2014, då andelen med högskoleutbildning var något högre än Dock finns det i 2015 års undersökning en större skillnad mellan kvinnor och män, där kvinnor i något större utsträckning har en längre högskoleutbildning. Andelen långa högskoleutbildningar är högst bland respondenter mellan år medan äldre åldersgrupper i högre utsträckning har eftergymnasiala utbildningar. Respondenter som idag arbetar inom offentlig eller ideell sektor har oftare någon form av högskoleutbildning. Alla Män Kvinnor Gymnasieutbildning/eller/ motsvarande 3% 5% 2% Eftergymnasial/utbildning 12% 14% 12% Högskola/Universitet/upp/till/tre/år 27% 27% 27% Högskola/Universitet/mer/än/tre/år 58% 55% 59%

28 Kommunikatören 2015: Tema Digital transformation 28 Generellt visar resultaten också att utbildningsnivån stiger bland respondenter som arbetar i större organisationer. Baserat på anställningsform har egenföretagare och arbetssökande i lägre utsträckning en längre högskoleutbildning Vilken huvudsaklig inriktning hade din utbildning? Alla Män Kvinnor Kommunikation 30% 21% 34% Marknadsföring 22% 24% 21% Ekonomi 13% 16% 11% Journalistik/Media 11% 12% 11% Humaniora 5% 4% 6% Statsvetenskap 4% 4% 3% Beteendevetenskap 2% 2% 2% IT 2% 4% 1% Teknik 2% 4% 1% Kulturvetenskap 2% 1% 2% Naturvetenskap 2% 2% 1% Pedagogik 1% 2% 1% Juridik 1% 2% 1% Medicin 0% 0% 0% Annan 4% 3% 5% Jämfört med 2014 har andelen respondenter som angivit kommunikation som huvudinriktning på sin utbildning minskat från 49 % till 30 % och marknadsföring har på samma sätt minskat från 34 % till 22 %. En förklaring till förändringen är att det 2015 fanns fler alternativ för respondenterna att välja mellan. Exempel på tillkommande alternativ är Journalistik (11 %) och Humaniora (5 %). Ytterligare en förklaring är att respondenterna i årets undersökning endast kunde ange en huvudinriktning. Kommunikationsinriktning har högst andel bland de yngsta respondenterna (45 %) medan det bland äldre respondenter istället är framförallt humaniora som ökar något, men även andra mindre utbildningsinriktningar ökar svagt. Bland respondenter med tidsbegränsad anställning har en lägre andel ekonomi som inriktning och de är istället i högre utsträckning inriktade på journalistik/media eller humaniora. Inom privat sektor är marknadsföringsinriktning större än kommunikationsinriktning (27 % vs 25 %) medan kommunikation var huvudinriktningen för ca 43 % av de som jobbar inom offentlig sektor. Chefer har i större utsträckning ekonomi eller marknadsföring som inriktning medan de som inte har ett chefsansvar har utbildningsinriktning mot kommunikation eller journalistik/media. 4 % av respondenterna har angett alternativet Annan, en minskning från 2014 års 13 %. Återkommande svar är Design/Grafisk design, Grafisk formgivning, Marknadskommunikation, Projektledning, Management, Statistik samt Språk.

29 Kommunikatören 2015: Tema Digital transformation 29

Kommunikatören 2007. www.hammerhanborg.com

Kommunikatören 2007. www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2007 www.hammerhanborg.com 1 Innehållsförteckning Förändring för framtiden 3 Om 3 Kommunikatören 4 Om undersökningen 5 Målgrupp 7 Upplägg & Genomförande 7 Svarsfrekvens 7 Resultatredovisning

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

Socialhögskolan 2015-05-04. Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13

Socialhögskolan 2015-05-04. Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13 Socialhögskolan 2015-05-04 Dolf Tops Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13 Socialhögskolan följer upp studenternas situation på arbetsmarknaden ca

Läs mer

1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 2 Sammanfattning 4 3 Bakgrund & syfte 5 4 Målgrupp 5 5 Upplägg & genomförande 5 6 Svarsfrekvens 5 7 Resultatredovisning 6 8 Undersökningens resultat 7 8.1

Läs mer

De viktigaste valen 2010

De viktigaste valen 2010 SKTF undersöker De viktigaste valen 21 - Medborgarnas röstbeteende och åsikter om lokal politisk information i den största kommunen i alla län och regioner Juni 21 Inledning I september i år är det val.

Läs mer

De viktigaste valen 2010

De viktigaste valen 2010 SKTF undersöker De viktigaste valen 2010 - Medborgarnas syn på lokalt politiskt inflytande i den största kommunen i alla län och regioner Augusti 2010 Inledning I september i år är det val. Välfärden och

Läs mer

1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2013 Förtroende Innehållsförteckning 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 2 Sammanfattning 2 3 Bakgrund & syfte 4 4 Målgrupp 4 5 Upplägg & genomförande 4 6 Svarsfrekvens 4 7 Resultatredovisning 5 8 Undersökningens

Läs mer

Kommunikatören 2009. www.hammerhanborg.com

Kommunikatören 2009. www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2009 www.hammerhanborg.com 1 Innehållsförteckning Kommunikatörerna trotsar krisen 3 Om 3 Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 5 Målgrupp 5 Upplägg & Genomförande 5 Svarsfrekvens 5 Resultatredovisning

Läs mer

Forskande och undervisande personal

Forskande och undervisande personal Universitetskanslersämbetet och SCB 9 UF 23 SM 1301 Forskande och undervisande personal I gruppen forskande och undervisande personal ingår anställningskategorierna, professorer, lektorer, adjunkter, meriteringsanställningar

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten?

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? November 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och

Läs mer

UPPLÄGG & GENOMFÖRANDE...

UPPLÄGG & GENOMFÖRANDE... Innehållsförteckning 2. SAMMANFATTNING... 2 3. BAKGRUND & SYFTE... 4 4. MÅLGRUPP... 5 5. UPPLÄGG & GENOMFÖRANDE... 5 6. SVARSFREKVENS... 5 7. RESULTATREDOVISNING... 6 8. UNDERSÖKNINGENS RESULTAT... 7 8.1.

Läs mer

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet.

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Aktiviteterna är genomförda i olika omfattning i samtliga av Värmlands

Läs mer

Företagarens vardag i Umeå 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Umeå 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Umeå 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och möjligheter

Läs mer

Företagarens vardag i Sundsvall 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Sundsvall 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Sundsvall 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och

Läs mer

Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1

Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1 Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1 Sammanfattning 13% av UF-deltagarna har startat eget efter utbildningen. 19% av respondenterna över 28 år har företagarerfarenhet. Andelen med företagarerfarenhet

Läs mer

Företagarens vardag i Malmö 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Malmö 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Malmö 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och möjligheter

Läs mer

Företagarens vardag i Gävle 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Gävle 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Gävle 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och möjligheter

Läs mer

Så rekryterar företagen medarbetare Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät 2010 del 2

Så rekryterar företagen medarbetare Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät 2010 del 2 Så rekryterar företagen medarbetare s rekryteringsenkät 2010 del 2 Inledning Hur hittar företagen de medarbetare de behöver? Och vilka rekryteringsvägar fungerar bra? Mot bakgrunden av att vart femte rekryteringsförsök

Läs mer

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger?

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. Hur attraherar vi dagens och framtidens medarbetare?

Läs mer

Innehåll. eworkbarometern SOMMAREN 2014. Om eworkbarometern 3. Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6

Innehåll. eworkbarometern SOMMAREN 2014. Om eworkbarometern 3. Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6 eworkbarometern SOMMAREN 2014 Innehåll Om eworkbarometern 3 Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6 Arvode 7 Efterfrågan och konkurrens 12 Flexibilitet 17 Uppdrag

Läs mer

Företagarens vardag i Helsingborg 2015

Företagarens vardag i Helsingborg 2015 En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Helsingborg 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och

Läs mer

BYGGRAPPORT 2012. En sammanställning över kötider och nyproduktion bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag.

BYGGRAPPORT 2012. En sammanställning över kötider och nyproduktion bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag. BYGGRAPPORT 2012 En sammanställning över kötider och nyproduktion bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag. INLEDNING På vårkanten brukar bokslut för föregående spådomar för kommande år dugga tätt.

Läs mer

Småföretagen spår ljusa tider

Småföretagen spår ljusa tider Småföretagen spår ljusa tider Undersökning om konjunkturs- och arbetsmarknadstrender bland 2000 små och medelstora företag Innehåller siffror för Örebro 2010-10-06 Innehåll Syfte och metod... 3 Sammanfattning

Läs mer

Kommunikatören Hammer & Hanborg

Kommunikatören Hammer & Hanborg Kommunikatören 2010 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Bakgrund & Syfte 4 Målgrupp 4 Upplägg & Genomförande 4 Svarsfrekvens 4 Resultatredovisning 5 Undersökningens resultat 6 1 Nuvarande arbetssituation

Läs mer

Gränsen mellan privat och professionellt suddas ut på Facebook

Gränsen mellan privat och professionellt suddas ut på Facebook Manpower Work life Rapport 2011 Gränsen mellan privat och professionellt suddas ut på Facebook I Manpowers undersökning Work Life från 2008 visade resultaten att de mest populära webbaserade nätverken

Läs mer

Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen?

Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen? Statistisk analys Ingeborg Amnéus Avdelningen för statistik och analys 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se Nummer: 2007/3 Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen? En

Läs mer

Småföretagen spår ljusa tider

Småföretagen spår ljusa tider Småföretagen spår ljusa tider Undersökning om konjunkturs- och arbetsmarknadstrender bland 2000 små och medelstora företag Innehåller siffror för Luleå 2010-12-08 1 Innehåll Syfte och metod... 3 Sammanfattning

Läs mer

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna?

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval

Läs mer

Företagarens vardag i Uppsala 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Uppsala 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Uppsala 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och möjligheter

Läs mer

Partipolitiska aktiviteter

Partipolitiska aktiviteter Kapitel 3 Partipolitiska aktiviteter Medlemskap och aktivitet i politiska partier 1980-81 2000-01 (Diagram 3.1 3.4) I diagram 3.1 framgår att medlemsandelen i politiska partier har halverats sedan början

Läs mer

Företagarens vardag i Karlstad 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Karlstad 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Karlstad 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Var fe Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar

Läs mer

Företagarens vardag i Göteborg 2015

Företagarens vardag i Göteborg 2015 En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Göteborg 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Var fe Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar

Läs mer

Kommunikatören Hammer & Hanborg

Kommunikatören Hammer & Hanborg Kommunikatören 2011 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Bakgrund och syfte 4 Målgrupp 4 Upplägg och genomförande 4 Svarsfrekvens 4 Resultatredovisning 5 Undersökningens resultat 6 1 Nuvarande arbetssituation

Läs mer

Bli hållbarhetscoach på riktigt

Bli hållbarhetscoach på riktigt Bli hållbarhetscoach på riktigt Nu kan Du som student bli hållbarhetscoach för ditt egna hotell! Vi söker 60 coacher som under ett drygt år vill vara med och förbättra hållbarhetsarbetet på Nordic Choice

Läs mer

2010:5 Befolkningens utbildningsbakgrund i Eskilstuna

2010:5 Befolkningens utbildningsbakgrund i Eskilstuna 2010-05-18 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2010:5 Befolkningens utbildningsbakgrund i Eskilstuna

Läs mer

Fortsatt hög andel av nybörjarna vid universitet och högskolor har studerat i kommunal vuxenutbildning (komvux)

Fortsatt hög andel av nybörjarna vid universitet och högskolor har studerat i kommunal vuxenutbildning (komvux) STATISTIK & ANALYS Torbjörn Lindqvist 2004-02-16 Fortsatt hög andel av nybörjarna vid universitet och högskolor har studerat i kommunal vuxenutbildning (komvux) Nära hälften av de nya studenterna vid universitet

Läs mer

Juriststudent vid Umeå universitet och sedan?

Juriststudent vid Umeå universitet och sedan? Juriststudent vid Umeå universitet och sedan? Sammanställning av en enkätundersökning gjord Juridiska institutionen 2 3 Inledning Åren, och genomförde juridiska institutionen enkätundersökningar med dem

Läs mer

Kandidatupplevelse 2014

Kandidatupplevelse 2014 R E K R Y T E R I N G S BY R Å N Kandidatupplevelse 2014 Utdrag ur en undersökning från Wise Professionals Genomförd av YouGov Fakta om undersökningen Undersökningen genomfördes av opinions- och marknadsundersökningsföretaget

Läs mer

1. VEM JOBBAR I BEMMANINGSBRANSCHEN?

1. VEM JOBBAR I BEMMANINGSBRANSCHEN? 1. VEM JOBBAR I BEMMANINGSBRANSCHEN? 1.1. ÅLDER Vilket år är du född? 29 år eller yngre 30-44 år 45-59 år 60 år eller äldre Vill ej svara 0% 10% 17% 1 21% 30% 3 31% 40% 4 4 0% 10% 1 20% 2 30% 3 40% 4 50%

Läs mer

Företagarens vardag i Falun och Borlänge 2015

Företagarens vardag i Falun och Borlänge 2015 En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Falun och Borlänge 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ALINGSÅS

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ALINGSÅS FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ALINGSÅS 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Studenternas bostadssituation några resultat från en pågående undersökning

Studenternas bostadssituation några resultat från en pågående undersökning 1 STATISTIK& ANALYS Lars Brandell och Per Gillström 2002-07-04 Studenternas bostadssituation några resultat från en pågående undersökning Sammanfattning Dagen studenter bor till större delen i lägenheter

Läs mer

Fasticon Kompetens. Kompetensbarometer 2012

Fasticon Kompetens. Kompetensbarometer 2012 Fasticon Kompetens Kompetensbarometer 212 Innehållsförteckning 3. Sammanfattning 4. Bakgrund 4. Syfte & metod 5. Pensionsavgångar Pensionsavgångar i riket Pensionsavgångar i riket (geografisk) Pensionsavgångar

Läs mer

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2008 Kvartal 2

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2008 Kvartal 2 ARBETSMARKNADSRAPPORT 8 Kvartal Ny rekordlåg arbetslöshet bland Jusekmedlemmar Andelen av Juseks medlemmar anslutna till Akademikernas erkända a-kassa med arbetslöshetsersättning har fortsatt minska under

Läs mer

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare 1 2 INNEHÅLL INLEDNING... 3 KOMPETENSUTVECKLING ÄR AFFÄRSKRITISKT... 5 UTEBLIVEN KOMPETENSUTVECKLING LEDER TILL

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET UDDEVALLA

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET UDDEVALLA FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET UDDEVALLA 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge Vad gör TRR? Hur står det till idag då? Då och då uppstår situationer då ändrade förutsättningar tvingar företagsledningen att förändra företagets organisation. Vissa gånger med expansion och nyrekrytering

Läs mer

Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter att öka

Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter att öka UF 23 SM 1501 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2014 Higher Education. Employees in Higher Education 2014 I korta drag Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter

Läs mer

ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN

ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN EN KVANTITATIV MÅLGRUPPSUDERSÖKNING DECEMBER 2007 Ullrica Belin Jonas Björngård Robert Andersson Scandinavian Research Attitydundersökning SAF LO-gruppen En kvantitativ

Läs mer

Företagarens vardag i Linköping 2015

Företagarens vardag i Linköping 2015 En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Linköping 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och

Läs mer

Jämförande rapport Brukarundersökning 2010

Jämförande rapport Brukarundersökning 2010 Jämförande rapport Brukarundersökning 2010 Borås stad Eskilstuna kommun Jönköpings kommun Karlstads kommun Linköpings kommun Norrköpings kommun Västerås stad Örebro kommun Inledning Detta är en jämförande

Läs mer

KOMMUNICERA I KRIS. 3318 st professionella kommunikatörer har deltagit i årets undersökning. 61% funderar på att byta jobb det närmaste året.

KOMMUNICERA I KRIS. 3318 st professionella kommunikatörer har deltagit i årets undersökning. 61% funderar på att byta jobb det närmaste året. 3318 st professionella kommunikatörer har deltagit i årets undersökning 61% funderar på att byta jobb det närmaste året. 50% känner inte till om deras företag har en krisplan. KOMMUNICERA I KRIS Innehållsförteckning

Läs mer

Svenskt Marknadsföringsindex

Svenskt Marknadsföringsindex Svenskt Marknadsföringsindex Fakta om undersökningen Sveriges Marknadsföringsindex har som mål att årligen att sammanställa vad marknadschefer i Sverige tror om framtiden, vilka utmaningar de ser och hur

Läs mer

Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO

Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO PENSIONEN EN KÄLLA TILL ORO Fram tills nyligen har de flesta heltidsarbetande svenskar kunnat räkna med en trygg försörjning på äldre dagar. Idag

Läs mer

Kulturvanor i svenska städer. Författare: Josefine Bové [SOM-rapport nr 2016:34]

Kulturvanor i svenska städer. Författare: Josefine Bové [SOM-rapport nr 2016:34] Kulturvanor i svenska städer Författare: Josefine Bové [SOM-rapport nr 2016:34] Innehåll Information om den nationella SOM-undersökningen... 3 Tabell 1. Teaterligan I vilken stad går invånarna på mest

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Hur nöjda är medborgarna? Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET MOTALA

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET MOTALA FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET MOTALA 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Lägesrapport Nyproduktion 2015

Lägesrapport Nyproduktion 2015 Lägesrapport Nyproduktion 2015 Varje år frågar vi landets studentbostadsföretag om hur deras nyproduktion ser ut, både vad som har och kommer att byggas och hur de ser på förutsättningarna för nyproduktion.

Läs mer

Innehåll. eworkbarometern HÖSTEN 2013. Om eworkbarometern 3

Innehåll. eworkbarometern HÖSTEN 2013. Om eworkbarometern 3 eworkbarometern HÖSTEN 2013 Innehåll Om eworkbarometern 3 Stigande optimism på konsultmarknaden tema för höstens eworkbarometer 2013 4 Resultat från höstens undersökning 6 Arvode 7 Efterfrågan och konkurrens

Läs mer

Företagarens vardag i Stockholm 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Stockholm 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Stockholm 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och

Läs mer

Färre nybörjare på lärarutbildningen hösten 2007

Färre nybörjare på lärarutbildningen hösten 2007 Statistisk analys Ingeborg Amnéus Avdelningen för statistik och analys 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se 2008-06-03 2008/6 Färre nybörjare på lärarutbildningen hösten 2007 Höstterminen 2007

Läs mer

SMIL. Alumniundersökning. Våren 2014 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN

SMIL. Alumniundersökning. Våren 2014 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN SMIL Alumniundersökning Våren 2014 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN Innehållsförteckning Bakgrundsfrågor Bakgrund.... 3 Inskrivning och examensår.... 5 Inriktning.... 6 Vidare studier.... 7 Första arbetet Första

Läs mer

Figur 1: Drömjobb bland alla respondenter (anställda, studerande, arbetssökande och egenföretagare) 2011, 2009 och 2006

Figur 1: Drömjobb bland alla respondenter (anställda, studerande, arbetssökande och egenföretagare) 2011, 2009 och 2006 Manpower Work life Rapport 2011 Drömjobbet 2011 Alla vill ha drömjobbet. Men vad betyder det idag och vilka typer av jobb drömmer svenskarna främst om? Manpower Work life har under flera år studerat förändringarna

Läs mer

OCH DEN LJUSNANDE FRAMTID ÄR VÅR. Tillsammans gör vi Västsverige starkare

OCH DEN LJUSNANDE FRAMTID ÄR VÅR. Tillsammans gör vi Västsverige starkare OCH DEN LJUSNANDE FRAMTID ÄR VÅR Tillsammans gör vi Västsverige starkare ETT PÅGÅENDE BRAIN- DRAIN FÖR GÖTEBORG För att öka förståelsen för hur studenterna ser på sina utsikter har Västsvenska Handelskammaren

Läs mer

Har företagen koll på vilka de rekryterar?

Har företagen koll på vilka de rekryterar? 2012 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Har företagen koll på vilka de rekryterar? Näringslivets efterfrågan på arbetskraft minskar tydligt. Samtidigt förändras förutsättningarna att

Läs mer

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern april 2015 Personalchefsbarometern 2015 Version 150331 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern Inledning Nästan nio av tio personalchefer i Sveriges

Läs mer

Jobbhälsobarometern. Delrapport 2011:1, FSF Svensk Företagshälsovård 2011-10-24. Trenden negativ - färre helårsfriska

Jobbhälsobarometern. Delrapport 2011:1, FSF Svensk Företagshälsovård 2011-10-24. Trenden negativ - färre helårsfriska Jobbhälsobarometern Delrapport 2011:1, FSF Svensk Företagshälsovård 2011-10-24 Trenden negativ - färre helårsfriska Om Jobbhälsobarometern Jobbhälsobarometern är ett samarbete mellan FSF, Föreningen Svensk

Läs mer

Byggrapport En sammanställning över nyproduktion och förutsättningar för studentbostadsbyggande bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag.

Byggrapport En sammanställning över nyproduktion och förutsättningar för studentbostadsbyggande bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag. Byggrapport 2014 En sammanställning över nyproduktion och förutsättningar för studentbostadsbyggande bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag. Innehållsförteckning Inledning s. 3 1. Behov och efterfrågan

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET VÄRNAMO

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET VÄRNAMO FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET VÄRNAMO 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Statistik om Västerås. Utbildningsnivå och studiedeltagande i Västerås. Inledning. Definitioner och förklaringar. Befolkningens utbildningsnivå

Statistik om Västerås. Utbildningsnivå och studiedeltagande i Västerås. Inledning. Definitioner och förklaringar. Befolkningens utbildningsnivå Utbildningsnivå och studiedeltagande i Västerås Inledning I denna artikel presenteras statistik över utbildningsnivå och studiedeltagande för befolkningen som bor i Västerås. Underlaget kommer från Statistiska

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

RAPPORT. PTP enkät För kontakt: Mahlin Olsson, (11)

RAPPORT. PTP enkät För kontakt: Mahlin Olsson, (11) RAPPORT PTP enkät 2011 För kontakt: Mahlin Olsson, 08-567 06 407 mahlin.olsson@psykologforbundet.se 2011-10-05 1(11) INLEDNING Bakgrund 1995 genomförde Psykologförbundet för första gången en undersökning

Läs mer

Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva!

Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva! Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva! Att som arbetsgivare aktivt försöka skapa jämställda möjligheter för kvinnor och män på arbetsplatsen tycks generera både en extra positiv

Läs mer

Arbetsmarknadsrapport 2012

Arbetsmarknadsrapport 2012 Procent Arbetsmarknadsrapport 2012 1,8 1,6 1,4 1,2 0,8 0,6 0,4 0,2 Ersättningstagare mars 2011 mars 2012 Arbetslösheten bland Juseks medlemmar är fortsatt låg. I mars 2012 var den 1,2 procent och därmed

Läs mer

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Stadsövergripande resultat 2014 stockholm.se 2 Enkätundersökning ekonomiskt bistånd 2014 Publikationsnummer: Dnr:dnr ISBN: Utgivningsdatum: Utgivare: Kontaktperson:

Läs mer

TALENT MANAGEMENT BAROMETERN 2014

TALENT MANAGEMENT BAROMETERN 2014 TALENT MANAGEMENT BAROMETERN 2014 Bakgrund Talent Management Barometern genomförs årligen sedan 2011. 2014 års version genomfördes som en webbenkät under november-december I år ställdes fördjupande frågor

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET HALMSTAD

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET HALMSTAD FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET HALMSTAD 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

De senaste årens utveckling

De senaste årens utveckling Arbetsmarknaden Sedan 1997 har antalet sysselsatta ökat med 22 personer, om man jämför de tre första kvartalen respektive år. Antalet sysselsatta är dock fortfarande cirka 8 procent lägre än 199. Huvuddelen

Läs mer

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-02-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-03-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-04-07

Läs mer

Välkommen till en enklare värld!

Välkommen till en enklare värld! Välkommen till en enklare värld! ) Kort om Byggnet Access Byggnet Access är ett modernt webbaserat system för lagring av olika dokument och ritningsrelaterad information, som behöver delas mellan olika

Läs mer

Användarvänlighet undersökning. www.webstatusinternational.com

Användarvänlighet undersökning. www.webstatusinternational.com Användarvänlighet undersökning www.webstatusrnational.com www.jesper.nu Jesper.nu 9. december 2008 Om undersökningen Undersökningen börjar med en pop-up på www.jesper.nu och är genomförd med en teknologi

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ARVIKA

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ARVIKA FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ARVIKA 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Frågor och svar om Flexpension

Frågor och svar om Flexpension Frågor och svar om Flexpension Varför Flexpension? Vi lever längre. I takt med att medellivslängden ökar så blir utmaningarna för individen och välfärden allt större. Bristen på flexibilitet i slutet

Läs mer

Fler börjar studera vid universitet och högskolor igen

Fler börjar studera vid universitet och högskolor igen 1 Statistisk analys Stig Forneng Avdelningen för statistik och analys 20 november 2007 2007/8 08-563 087 75 stig.forneng@hsv.se www.hsv.se Fler börjar studera vid universitet och högskolor igen Preliminära

Läs mer

RAPPORT. PTP-enkät 2009 1(10)

RAPPORT. PTP-enkät 2009 1(10) RAPPORT PTP-enkät 2009 1(10) INLEDNING Bakgrund 1995 genomförde Psykologförbundet för första gången en undersökning till dem som tagit psykologexamen mellan två tidpunkter för att bland annat få en bild

Läs mer

ORVESTO Employer Branding Hur och var når du dina framtida stjärnor?

ORVESTO Employer Branding Hur och var når du dina framtida stjärnor? ORVESTO Employer Branding Hur och var når du dina framtida stjärnor? I dagens hårda konkurrens om talangerna är det både utmanande och tidskrävande att rekrytera nya medarbetare. Det är svårt att hitta

Läs mer

Lars Andrén. Samhällsnyttan säkrar kompetensen i den statliga sektorn

Lars Andrén. Samhällsnyttan säkrar kompetensen i den statliga sektorn Lars Andrén Samhällsnyttan säkrar kompetensen i den statliga sektorn En liten sektor med kända verksamheter Sveriges minsta arbetsmarknadssektor 250 000 anställda (kommunoch landsting ca 1,1 miljoner,

Läs mer

Technology Management Lunds Universitet. Arbetslivsundersökning 2012 1. Technology Management

Technology Management Lunds Universitet. Arbetslivsundersökning 2012 1. Technology Management Technology Management Lunds Universitet Arbetslivsundersökning 2012 1 Technology Management TM Arbetslivsundersökning Välkommen till TM Arbetslivsundersökning 2012. Årets undersökning är den tredje i raden

Läs mer

Webbaserad självbetjäning

Webbaserad självbetjäning Branschrapport /2011 Webbaserad självbetjäning En undersökning bland Sveriges IT- och supportansvariga 2 Innehållsförteckning Sammanfattning Sid 3 Inledning Sid 3 Demografi Sid 4 Namn på supportfunktionen

Läs mer

2016:26 B. Tillit på jobbet

2016:26 B. Tillit på jobbet 2016:26 B Tillit på jobbet Innehåll Sammanfattande iakttagelser 5 1 En undersökning om tillit på jobbet 9 2 Kartläggning av tillit på jobbet 13 3 Kartläggning av detaljstyrning och kontroll 19 4 Kartläggning

Läs mer

Socialtjänsternas bemötande av personer med psykisk funktionsnedsättning

Socialtjänsternas bemötande av personer med psykisk funktionsnedsättning Socialtjänsternas bemötande av personer med psykisk funktionsnedsättning - en enkätundersökning genomförd av NSPH, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. Inledning Alla har rätt till ett liv utan diskriminering,

Läs mer

Kompetens och jämställdhet i styrelser

Kompetens och jämställdhet i styrelser Kompetens och jämställdhet i styrelser En undersökning genomförd bland bolagsstyrelser i Östergötland Genomförd av CMA Research AB Augusti 2016 Kompetens och jämställdhet i styrelser 2016, sida 2 Innehåll

Läs mer

Inresande studenters prestationsgrad fortsätter att öka En analys av studenternas prestationsgrad för läsåren 2004/ /13.

Inresande studenters prestationsgrad fortsätter att öka En analys av studenternas prestationsgrad för läsåren 2004/ /13. STATISTISK ANALYS 1(13) Avdelning / löpnummer 2015-09-01 / 4 Analysavdelningen Handläggare Håkan Andersson 08-563 088 90 hakan.andersson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av

Läs mer

Tudelad arbetsmarknad för akademiker

Tudelad arbetsmarknad för akademiker 2015 Thomas Ljunglöf Tudelad arbetsmarknad för akademiker Tudelad arbetsmarknad för akademiker Thomas Ljunglöf Citera gärna ur skriften men ange källa Thomas Ljunglöf och Saco www.saco.se www.saco.se/arbetsmarknadsdata

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET TROLLHÄTTAN

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET TROLLHÄTTAN FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET TROLLHÄTTAN 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Profilera dig på LinkedIn. 10 steg till en lyckad profil

Profilera dig på LinkedIn. 10 steg till en lyckad profil Profilera dig på LinkedIn 10 steg till en lyckad profil Profilera dig på LinkedIn Med över 300 miljoner användare är LinkedIn världens största professionella nätverk och två miljoner svenskar är medlemmar.

Läs mer

Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans. För en bättre värld

Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans. För en bättre värld Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans Innehåll Om undersökningen Om respondenterna Resultat i sammandrag Resultat från undersökningen Synen på mångfald och diskriminering Jobb och företagande

Läs mer

71 PROCENT GRANSKAR EN POTENTIELL ARBETSGIVARE NÄR DE SÖKER JOBB OCH SÖKER INFORMATION OM VAD REDAN ANSTÄLLDA TYCKER. - EN TRENDRAPPORT FRÅN LERNIA

71 PROCENT GRANSKAR EN POTENTIELL ARBETSGIVARE NÄR DE SÖKER JOBB OCH SÖKER INFORMATION OM VAD REDAN ANSTÄLLDA TYCKER. - EN TRENDRAPPORT FRÅN LERNIA 71 PROCENT GRANSKAR EN POTENTIELL ARBETSGIVARE NÄR DE SÖKER JOBB OCH SÖKER INFORMATION OM VAD REDAN ANSTÄLLDA TYCKER. - EN TRENDRAPPORT FRÅN LERNIA FÖRORD Varje dag möter vi människor som tillhör, eller

Läs mer

FASTIGHET OCH REVISION: LÄGESBESKRIVNING 2010

FASTIGHET OCH REVISION: LÄGESBESKRIVNING 2010 CER ING OM CENTRUM FÖR FORSKN ER EKONOMISKA RELATION UTREDNING 2012, N IO S N E P, G IN R K Ä S BANK, FÖR FASTIGHET OCH REVISION: LÄGESBESKRIVNING 2010 Bank, försäkring, pension, fastighet och revision:

Läs mer