! Svenska Roddförbundet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "! Svenska Roddförbundet"

Transkript

1 Sammanställning och analys: Ulrika Lingslunde, projektledare

2 Sammanställning och analys Utvecklingsträffar 2015 Innehållsförteckning: Bakgrund Sammanställning per Utvecklingsträff 4 Upplägg Utvecklingsträffarna 4 Föreningarnas prioriterade åtgärder per Utvecklingsträff 5 Önskat stöd från SF 13 Önskat stöd från SDF 20 Önskat stöd från SISU Analys och åtgärdsområden 30 Statistik Utvecklingsträffar Åtgärdsområden: 31 - Träning och tävling 32 - Båtar och säkerhet 33 - Resurser och säkerhet 34 - Marknadsföring 34 - Tydliggöra och stärka rodden 35 - Rekrytera, behålla och utbilda ledare och aktiva 36 Analys: Vad önskas mest och vilka behov finns? 38 Åtgärdsområden och Anvisningarna 39 Förändringsstrategier för svensk idrott och svensk rodd Prioritering åtgärdsområden och förslag på åtgärder

3 Bakgrund Stimulansprojektet #svenskrodd 2020 barn och ungdom startade 18 maj Initialt ägnades tid åt inläsning av material, nätverksbyggande och framtagande av strategi för projektet. Under hösten genomfördes åtta Utvecklingsträffar från Sundsvall i norr till Helsingborg i söder. Projektet och Utvecklingsträffarna fokuserar på hur RFs Anvisningar för idrott på barn och ungas villkor är implementerade i Svensk Rodd. Anvisningarna består av fyra områden: tävling & träning, ledarskap, delaktighet samt trygghet & säkerhet. Det är centralt och av största vikt att i det fortsatta arbetet utgå ifrån dessa fyra områden i arbetet för att utveckla svensk rodd ur ett barn- och ungdomsperspektiv. Målen med projektet är att Svensk Rodd ska arbeta efter just dessa anvisningar, att barn och unga kommer till och stannar kvar inom rodden, att barn och unga utvecklas allsidigt fysiskt, psykiskt, socialt och kulturellt samt att det finns plats för alla inom rodden. Syftet med projektet är att skapa en gemensam grund och färdriktning mot svensk rodd år 2020 med barn och ungdom i fokus. Utvecklingsträffar 2015 På höstens åtta Utvecklingsträffar deltog 30 föreningar (av våra 63 aktiva föreningar), cirka 90 personer samt 4 representanter från förbundsstyrelse och förbundskansli. Deltagarna var mellan år. 36 % var tjejer/kvinnor och 63 % var pojkar/män. På fem av träffarna deltog SDF-representanter. I inbjudan rekommenderades föreningarna att komma som fokusgrupper, det vill säga att ha representanter med olika funktioner och roller i sin förening; föräldrar, tränare, aktiva ungdomar, förtroendevalda, nya roddare och erfarna roddare, osv, detta visade sig mycket berikande för processerna. På hälften av träffarna deltog ungdomar vilket gjorde att vi då hade möjlighet att prata med dem och inte bara om dem. Forskning visar att unga vill vara med och påverka och vara delaktiga men många gånger får de inte ens frågan. Fokusgrupper kommer fortsatt rekommenderas under projektets gång. Utvecklingsträffarna var identiskt upplagda på alla åtta platser och materialet som togs fram under kvällarna har sammanställts och presenteras i detta häfte. Utvecklingsträffarna gav många engagerade och viktiga diskussioner om roddens nuläge och framtid och de gav ett gott underlag för det fortsatta arbetet i projektet. Denna form av mötesplats är en viktig plattform för att fortsätta fortsätta utveckla Svensk Rodds barn- och ungdomsverksamhet mot år " " "! 3

4 1. Sammanställning per Utvecklingsträff Upplägg på Utvecklingsträffarna: 3 timmar - Inledning: mål och syfte med projektet och Utvecklingsträffarna - Del 1. RODD PÅ BARN OCH UNGAS VILLKOR - Del 2. Vårt fortsatta arbete - Avslut: vad händer nu i projektet Del 1. RODD PÅ BARN OCH UNGAS VILLKOR Under detta pass gavs deltagarna kunskap om vad som står i Anvisningarna för idrott på barn och ungas villkor. Målet var att skapa tankar hos deltagarna om hur deras verksamhet för barn- och ungdomar ska bedrivas och vad de skulle vilja ändra i sin egen verksamhet. Metoden Sluta med, Börja med och Fortsätta utveckla användes. De fyra områdena i RFs Anvisningar för idrott på barn och ungas villkor: 1. Träning & Tävling 2. Ledarskap 3. Delaktighet 4. Trygghet & Säkerhet " 4

5 Notering: Markering i orange = Det mest prioriterade området. Markering i blått = De fem prioriterade områdena 5

6 6

7 7

8 8

9 !! Svenska Roddförbundet! 9

10 10

11 11

12 "! Svenska Roddförbundet Del 2. VÅRT FORTSATTA ARBETE Under detta pass hjälptes föreningarna att strukturera det fortsatta arbetet. Föreningarna fick prioritera och ringa in de fem viktigaste åtgärderna. Sedan arbetade vi med metoden Målgöraren för hur föreningarna ska planera det fortsatta arbetet. Detta blev en uppstart av detta arbete, med målet att föreningarna tar med metoden och de prioriterade områdena hem till sin förening och fortsätter arbeta med dessa frågor. 1. Målgöraren a) Deltagarna från föreningarna tittade igenom sina åtgärder de ska sluta med, börja med och fortsätta utveckla för att skapa en verksamhet som utgår från Anvisningarna. De prioriterade och skrev ner de 5 viktigaste åtgärderna att jobba vidare med på hemmaplan. b) Föreningarna valde ut ett av de fem prioriterade åtgärderna och jobbade igenom i Målgöraren. 2. Stöd på vägen av SF, SDF och SISU Cafémetoden användes med tre frågeställningar: - Vad ska Svenska Roddförbundet sluta med, börja med och fortsätta utveckla för att Svensk Rodd ska leva efter Anvisningarna? - Vad ska roddistriktet sluta med, börja med och fortsätta utveckla för att vara Svensk Rodd ska leva efter Anvisningarna? - Vilket stöd behöver vi föreningar från SISU Idrottsutbildarna för att kunna utveckla vår barn- och ungdomsverksamhet? 12

13 !! Svenska Roddförbundet Önskat stöd från Svenska Roddförbundet Vad ska Svenska Roddförbundet sluta med, börja med och fortsätta utveckla för att Svensk Rodd ska leva efter Anvisningarna? Sammanställning per distrikt och Utvecklingsträff " 13

14 !!! Svenska Roddförbundet 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 Önskat stöd från roddistriktet Vad ska roddistriktet sluta med, börja med och fortsätta utveckla för att Svensk Rodd ska leva efter Anvisningarna? Sammanställning per distrikt och Utvecklingsträff 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 Önskat stöd från SISU Idrottsutbildarna Vilket stöd behöver vi föreningar från SISU Idrottsutbildarna för att kunna utveckla vår barn- och ungdomsverksamhet Sammanställning per distrikt och Utvecklingsträff 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 2. Analys och åtgärdsområden Utvecklingsträffarna Under träffarna framkom många inspirerande och goda exempel och idéer på utveckling. Det var ofta stort engagemang och högt i tak. På de träffar då ungdomar deltog och föreningarna kom som fokusgrupper blev diskussionerna extra engagerande och insiktsfulla. Denna form av mötesplats är en viktig plattform för att fortsätta utveckla svensk rodds barn- och ungdomsverksamhet mot år Det har varit en utmaning att få ut information om projektet och om träffarna då e- postadresserna som finns på IdrottOnline inte alltid går till rätt person för dessa frågor. Många föreningar har inte heller uppdaterat sina uppgifter i IdrottOnline, då de bland annat tycker att systemet fungerar dåligt, och missar då all information som förbundet mailar ut. Inför träffarna har SDFen i flera distrikt hjälpt till att sprida informationen och i de distrikten har fler föreningar deltagit på Utvecklingsträffarna. Av de 30 föreningar som deltog var det väldigt få som bedriver kyrkbåtsrodd och tiohuggarrodd, detta är viktigt att notera. Vid kontakt med dessa föreningar är det flera som lyfter att de har svårt att rekrytera unga alternativt inte alls har unga i sin verksamhet längre. Det är centralt att alla föreningar känner sig inkluderade i svensk rodds framtid och att insatser riktas till alla roddföreningar oavsett verksamhet. Statistik Utvecklingsträffarna Antal träffar: 8 Antal processledare: 8 Antal föreningar: 30 andel av totalt ak7va: 63 48% Antal distrikt: 5 andel av total: 8 63% Totalt antal deltagare 88 Andel kvinnor/tjejer: 32 andel av total 36% Andel män/pojkar: 55 andel av total 63% Deltagare från SDF: 8 Deltagare från förbund (styrelse/kansli): 12 Åldersspänn i år: år " 30

31 Åtgärdsområden Utifrån vad som framkom under träffarna och den kartläggning som gjordes i projektet under hösten 2015 har sex åtgärdsområden tagits fram: Dessa sex åtgärdsområden har sammanfogats med de mest prioriterade områdena som föreningarna sammantaget lyft under Utvecklingsträffar i staplarna som följer. Dels är handlar det om vad föreningarna vill jobba vidare med internt och dels vad de önskar stöd i från SF, SDF och SISU. Det handlar både om vad de vill sluta med men än mer att börja med eller fortsätta utveckla mot Svensk Rodd 2020.! 31

32 "! Svenska Roddförbundet Förklaring: De siffror som står i parentes och bredvid förslagen står för hur många föreningar som önskat samma sak, t ex Utveckla roddskola 3 och Träning och aktiviteteter (19) " 32

33 " "! Svenska Roddförbundet " 33

34 "! Svenska Roddförbundet " 34

35 "! Svenska Roddförbundet " 35

36 "! Svenska Roddförbundet " 36

37 " "! Svenska Roddförbundet " 37

38 Vad önskas mest och vilka behov finns: 19 föreningar av de 30 (63 %) önskade utveckla sin träningsverksamhet och aktiviteterna i föreningen. Detta t ex genom att skapa årsplan för träningsprogram, ta hand om ungdomarna som deltar i roddskolorna, utveckla kustrodden och skapa organiserad motionsrodd. Här önskade man stöd från SF, SDF och SISU t ex genom att hjälpa med upplägg för barn- och ungdomsträningar, erbjuda ledarhjälp vid roddskolor och hjälp att arrangera läger. 12 föreningar (40 %) önskade satsa mer på att öka delaktigheten i sina föreningar och 11 föreningar (37 %) lyfte vikten av att utveckla gemenskapen och mångfalden i sina föreningar. 17 föreningar (57 %) önskade satsa än mer aktivt på att rekrytera nya aktiva, ledare och domare och att söka sig till nya arenor för att hitta dem. Här lyftes bl a att sluta fatta beslut om verksamheten utan att prata med de aktiva, fördela ansvaret i föreningen, skapa ungdomsråd, öka mångfalden och bygga roddidentiteten på det samt skapa fler sociala aktiviteter och öka klubbglädjen. 18 föreningar (60 %) önskade satsa på utbildningar, gärna i närmiljön/lokalt och ville för detta ha stöd från SF, SDF och SISU för att möjliggöra detta. Dels att SF tar ett helhetsgrepp och utvecklar de interna utbildningarna och dels att SISU finns till hands för lokalt/regionalt arrangerade utbildningar. Utbildningar som särskilt nämndes var HLR-utbildning, Plattformen lokalt, kostutbildning, ungdomsledarutbildning och ett ökat samarbete mellan tränare i distrikten. 9 föreningar (30 %) önskade utveckla säkerheten kring verksamheten och 6 föreningar önskade utveckla utrustning och material. T ex nämndes här att man önskar tydliggöra reglerna gällande säkerheten, analysera tryggheten i miljön runt verksamheten, bygga ut båthallar, bättre båtmaterial, motorer och följebåtar. 7 föreningar (23 %) ville utveckla sin samverkan med andra idrotter och föreningar lokalt. Samverkan och samordning lyftes av många där man önskade stöd från både SF, SDF och SISU för att möjliggöra detta. Det gällde t ex samordning av läger, tävlingar, båttransporter, gemensamma träffar och regionala tränarteam. 4 föreningar (13 %) ville satsa på att marknadsföra och synliggöra sin verksamhet och förening mer aktivt och önskade även hjälp med gemensamt marknadsföringsmaterial för hela rodden. Många föreningar uttryckte önskemål om stöd från SF och SDF att samordna rodden så vi drar åt samma håll, att ena svensk rodd, att uppdatera hemsidan, se över tävlingsstrukturen och utveckla bredden. Föreningar önskade slutligen även hjälp av SF, SDF och SISU att söka bidrag och få ekonomiskt stöd för bl a prova på-verksamhet och för materialinköp. " 38

39 De sex åtgärdsområdena och Anvisningarnas fyra områden I förslagen på åtgärder finns en god balans och fokus på de fyra områdena i Anvisningarna för idrott på barn och ungas villkor: 1) Träning och tävling 2) Ledarskap 3) Delaktighet 4) Trygghet och säkerhet. Inom 1) Träning och tävling föreslås att arbeta med tränings- och tävlingsstrukturen på ett ingående vis, t ex att se över tävlingsreglementet och i det arbetet blir det särskilt viktigt att se till barn och ungas behov. Ska alla som deltar få medalj, hur ska strukturen se ut så att alla deltagare som kommer på tävlingar ska få tävla flera gånger och hur ska resultat sammanställas och från vilken ålder. Hur kan man göra tävlingarna mer givande, en idé är att anordna utbildningar i den dötid som flera beskrev förekommer under tävlingshelgerna. Viktigt att i detta arbete ha modet att göra de förändringar som är nödvändiga för en välmående rodd i framtiden. Det är många föreningar som önskar utveckla ungdomsträningen, hitta alternativa träningsformer och utveckla breddverksamheten. Det är av största vikt att skapa en kultur där det är lika accepterat och okej att träna utan att tävla som att träna för att vinna. Det ska finnas valmöjligheten att välja och att även kunna ändra sig över tid. Rodd är en fantastisk sport som man börja med sent och hålla på med länge, frågan är då vad svensk rodd behöver göra för att rekrytera och få aktiva att vilja vara kvar? Inom 2) Ledarskap uttrycktes önskemål och behov från många att utbilda och fortbilda sina ledare och att göra det i samverkan med andra roddföreningar, andra föreningar på orten och att göra det tillsammans med SF, SDF och SISU. Det finns en stark kraft i detta som behöver tas tillvara. SF och SDF kan hjälpa mycket genom att lyfta vad som är på gång via SISU, skapa gemensamma utbildningar i landet och i regionerna. Ta fram förslag på handlingsplan för ledarutveckling är en annan sådan åtgärd som skulle vara till hjälp för många föreningar och viktigt att göra det så tillgängligt och enkelt som möjligt att kunna applicera in i föreningarnas vardag. Inom 3) Delaktighet finns ett stort engagemang och många föreningar vill öka delaktigheten, gemenskapen och mångfalden i sina föreningar men även inom rodden i stort. Här behövs insatser för att hjälpa till med hur de kan göra det och goda exempel från andra som lyckats med detta. En del av mångfalden handlar om att rekrytera nytt och bredda sina förening med nya målgrupper. Kartlägg vilka det är, hur de kan nås och hur strukturen sedan ser ut för att välkomna dem, hjälp till även här att göra det och sprid goda exempel från andra både inom och utanför rodden som lyckats med det. Området 4) Trygghet och säkerhet handlar både om den fysiska miljön men också om hur medlemmar tas om hand och inkluderas. Det är lätt att det brukar vara den " 39

40 fysiska miljön som prioriteras. Viktigt att diskutera detta och väva in det när vi pratar delaktighet, mångfald och gemenskap. Gemenskap, delaktighet och trygghet, för vilka och på vilket sätt? Många föreningar vill utveckla sina säkerhetsrutiner och säkerhetsutrustning, SF kan här bistå med bl a gemensam säkerhetspolicy och analys av klubbens miljö och säkerhet. Det var många föreningar som inte kände till vilka SISU Idrottsutbildarna är och vad de kan ge för stöd till föreningarna och det är därför också av vikt att involvera SISU-distriktens konsulenter i det fortsatta arbetet. På flera av träffarna gick SISU-konsulenten igenom Idrotten Vill, som handlar om idrottens vision och värdegrund, och det var många föreningsrepresentanter som inte hade kännedom om denna skrift. Anvisningarna konkretiserar mycket av det Idrotten Vill behandlar vilket gör att Anvisningarna är synnerligen viktiga att utgå ifrån för att leva upp till vår gemensamma vision och värdegrund och möta barn och unga där de är. Förändringsstrategier för svensk idrott och svensk rodd Alla Idrottsförbund har gemensamt bestämt att det är dags att skapa en ny modell för Svensk Idrott. En modell där du oavsett ålder eller ambitionsnivå har en plats och en verksamhet som passar dig. Den nya modellen handlar om att gå från triangel till rektangel : Den nya modellen för svensk idrott innebär att vi inte har bredd FÖR elit utan bredd OCH elit. Där möjligheterna att bli världselit finns kvar som en självklar del men där vi också har skapat verksamhetsformer där man kan utöva idrott som motion utan tävling. Eller där man kanske bara vill tävla för att det är kul men inte hålla på att träna hela tiden. Helt enkelt lyssna in vad barn och ungdomar vill ha och kunna erbjuda dem det. Med målet att Så många som möjligt ska stanna kvar inom idrotten så länge som möjligt och få vara i en så bra verksamhet som möjligt. " 40

41 Inom Svensk idrott där RF, SISU Idrottsutbildarna och alla de 71 SF ingår pågår nu ett omfattande arbete för att göra det jobbet, att gå från triangel till rektangel, vilket Anvisningarna för idrott på barn och ungas villkor tillika roddens stimulansprojekt #svenskrodd barn och ungdom är två delar av. För att lyckas med detta måste vi i vårt fortsatta arbete med åtgärdsområden och åtgärder både arbeta med kulturen och strukturen i svensk rodd. Med detta menas dels strukturen och vårt styrsystem med delar som organisering, tränings- och tävlingsverksamhet, resursfördelning och ekonomiska prioriteringar samt dels kulturen där delar som attityder, beteenden ingår. Vad är det de facto som premieras i vår idrott och i våra föreningar? Det är DET som styr verksamheten, oavsett vad vi skriver i policydokument eller säger är viktigt i vår värdegrund, osv. " 41

42 Exempel på frågeställningar som belyser detta inom respektive del: När vi nu tar stimulansprojektet #svenskrodd barn och ungdom in i nästa fas är det detta, tillsammans med Anvisningarna för idrott på barn och ungas villkor, som utgör grunden för hur vi tar oss an åtgärdsområdena och åtgärderna.! 42

43 3. Prioriterade åtgärdsområden och förslag på åtgärder Vad händer nu? Nu ska vi gå från ord till åtgärder i samspel mellan föreningar, distrikt och förbund. Åtgärdsområden ska prioriteras utifrån vad vi gör i steg 1 (2016), steg 2 (2017) och steg 3 (2018 och framåt till 2020). Inom varje åtgärdsområde har förslag på åtgärder tagits fram som ska fastställas, prioriteras, tidsättas och ansvarsfördelning göras. Förslaget nedan ska processas med föreningar, distrikt och förbund innan det fastställs: "43

Sammanställning åtgärdsområden #svenskrodd 2020 barn och ungdom

Sammanställning åtgärdsområden #svenskrodd 2020 barn och ungdom Sammanställning åtgärdsområden 2016-2017 #svenskrodd 2020 barn och ungdom Bakgrund Stimulansprojektet #svenskrodd 2020 barn och ungdom startade 18 maj 2015. Initialt ägnades tid åt inläsning av material,

Läs mer

Åtgärdsområden och ansvarsfördelning stimulansprojektet #svenskrodd 2020 barn och ungdom

Åtgärdsområden och ansvarsfördelning stimulansprojektet #svenskrodd 2020 barn och ungdom Åtgärdsområden och ansvarsfördelning stimulansprojektet #svenskrodd 2020 barn och ungdom Period: 2016-2017 Bakgrund Vi driver sedan sommaren 2015 ett stimulansprojekt kring roddens barn- och ungdomsverksamhet

Läs mer

Åtgärdsområden och ansvarsfördelning stimulansprojektet #svenskrodd 2020 barn och ungdom

Åtgärdsområden och ansvarsfördelning stimulansprojektet #svenskrodd 2020 barn och ungdom Åtgärdsområden och ansvarsfördelning stimulansprojektet #svenskrodd 2020 barn och ungdom Period: 2016-2017 Bakgrund Vi driver sedan sommaren 2015 ett stimulansprojekt kring roddens barn- och ungdomsverksamhet

Läs mer

Sammanställning av workshop kring roddens bildspråk #svenskrodd 2020 barn och ungdom

Sammanställning av workshop kring roddens bildspråk #svenskrodd 2020 barn och ungdom Sammanställning av workshop kring roddens bildspråk #svenskrodd 2020 barn och ungdom Bakgrund Svensk Rodd driver sedan sommaren 2015 ett stimulansprojekt kring roddens barnoch ungdomsverksamhet och utveckling

Läs mer

Åtgärdsområden och ansvarsfördelning stimulansprojektet #svenskrodd 2020 barn och ungdom

Åtgärdsområden och ansvarsfördelning stimulansprojektet #svenskrodd 2020 barn och ungdom Åtgärdsområden och ansvarsfördelning stimulansprojektet #svenskrodd 2020 barn och ungdom Period: 2016-2017 Bakgrund Vi driver sedan sommaren 2015 ett stimulansprojekt kring roddens barn- och ungdomsverksamhet

Läs mer

* SBTF verksamhetsidé vilken även NVGBTF kommer att arbeta efter

* SBTF verksamhetsidé vilken även NVGBTF kommer att arbeta efter * SBTF verksamhetsidé vilken även NVGBTF kommer att arbeta efter VÄRDEGRUND FÖR ALLA Bordtennis är en idrott där alla är välkomna! Vår verksamhet bygger på glädje, kamratskap och engagemang. Inom vår idrott

Läs mer

Den moderna föreningen engagerar!

Den moderna föreningen engagerar! Den moderna föreningen engagerar! Ekonomi, antal medlemmar, var i landet finns de, storstad/landsbygd, åldersstrukturer osv. Hur ser er medelförening ut? Vilka variationer finns? Föreningsmiljön dit vi

Läs mer

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 1 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 2 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 INNEHÅLL 3 INLEDNING 4 BÖRJA MED EN NULÄGESANALYS 6 SÄTT DET

Läs mer

Gemensam strategi för svensk idrotts framtid! SDF-KONFERENS 2015

Gemensam strategi för svensk idrotts framtid! SDF-KONFERENS 2015 Gemensam strategi för svensk idrotts framtid! SDF-KONFERENS 2015 Dagens arbete Gemensam strategi för svensk idrotts framtid 4 strategiska områden Övergripande målsättningar Verksamhetsinriktningen för

Läs mer

HÅLLBAR HÄLSA Från triangel till rektangel. INKLUDERING Alla kan vara med/alla är curlare. JÄMSTÄLLDHET På alla nivåer

HÅLLBAR HÄLSA Från triangel till rektangel. INKLUDERING Alla kan vara med/alla är curlare. JÄMSTÄLLDHET På alla nivåer RF STRATEGI 2025 SVENSK CURLING KLUBBAR HÅLLBAR HÄLSA Från triangel till rektangel Livslångt idrottande genom engagemang, träning och tävling. Ny syn på träning och tävling. INKLUDERING Alla kan vara med/alla

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN TROLLHÄTTAN 2013 Innehåll Inledning... 3 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 4 Konsulentens roll... 5 Verksamhetsidé...

Läs mer

Anders Wahlström. Ansvarig för barn- och ungdomsidrott på Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna. Twitter: @anderswahlstrom

Anders Wahlström. Ansvarig för barn- och ungdomsidrott på Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna. Twitter: @anderswahlstrom Anders Wahlström Ansvarig för barn- och ungdomsidrott på Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna Twitter: @anderswahlstrom Dåtid Först kom idrotten av män för män sen kom kvinnorna och sedan kom

Läs mer

Bidrar vår förening till mångfald?

Bidrar vår förening till mångfald? Bidrar vår förening till mångfald? Ett analysverktyg om mångfaldsarbete SISU Idrottsutbildarna Verktyg för mångfaldsanalys av idrottsföreningen Allas rätt att vara med är en av byggstenarna i svensk idrotts

Läs mer

Svenska Skidförbundets anvisningar för barn- och ungdomsverksamhet

Svenska Skidförbundets anvisningar för barn- och ungdomsverksamhet Svenska Skidförbundets anvisningar för barn- och ungdomsverksamhet Svenska Skidförbundets riktlinjer bygger på Riksidrottsförbundets anvisningar för barn- och ungdomsidrott. All idrottsverksamhet för barn

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling

Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling Verksamhetsidé Vision Bowlingsporten ska vara framgångsrik, kul, socialt engagerande och tillgänglig för alla. Bowling en sport för alla En idrott alla kan

Läs mer

Vill ni också bli en Utmärkt förening?

Vill ni också bli en Utmärkt förening? Vill ni också bli en Utmärkt förening? Presentation av kvalitetscertifieringen Utmärkt förening i Värmdö och Tyresö kommun. 1 2 Utmärkt förening är en kvalitetsutmärkelse och en satsning på att utveckla

Läs mer

Elitidrottskonferensen 11 maj 2015 Anvisningar för barn och ungdomsidrott. Berör de elitidrotten?

Elitidrottskonferensen 11 maj 2015 Anvisningar för barn och ungdomsidrott. Berör de elitidrotten? Elitidrottskonferensen 11 maj 2015 Anvisningar för barn och ungdomsidrott. Berör de elitidrotten? Dåtid Först kom idrotten av män för män sen kom kvinnorna och sedan kom barn- och ungdomsidrotten 1977

Läs mer

OM PROJEKTET. Har du idéer eller tankar är jag tacksam om du delar med dig!

OM PROJEKTET. Har du idéer eller tankar är jag tacksam om du delar med dig! OM PROJEKTET. Syfte att bli flera orienterare i Sverige och få befintliga att orientera mera. Målsättning att bli 80 000 medlemmar 2016 (Idag 74 000) och lägga grunden för att bibehålla denna ökning även

Läs mer

Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott

Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott Ambitionen är att anvisningarna ska hjälpa förbund och föreningar till ökad medvetenhet om vad man håller på med och varför. Alla barn och ungdomar

Läs mer

Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott

Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott Ambitionen är att anvisningarna ska hjälpa förbund och föreningar till ökad medvetenhet om vad man håller på med och varför. Alla barn och ungdomar

Läs mer

IDROTTSLYFTET. MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet!

IDROTTSLYFTET. MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! IDROTTSLYFTET MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! ÖPPNA DÖRRARNA FÖR FLER OCH BEHÅLL FLER LÄNGRE Vi vill att barn och ungdomar ska utvecklas, trivas och må bra

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2011-2012

Verksamhetsinriktning 2011-2012 Verksamhetsinriktning 2011-2012 Örebro Läns Skolidrottsförbund Innehåll Förord Skolidrottsförbundets profil Inriktnings- och resultatmål Föreningen Organisationsutvecklingen Utbildningsverksamhet Breddverksamhet

Läs mer

Offensiv orientering Vägval till glädje och framgång. Vilka är vi?

Offensiv orientering Vägval till glädje och framgång. Vilka är vi? Vilka är vi? Jag kommer att använda Gotland som exempel ibland Gotland har» 179 startande på DM lång distans (2 %)» 186 på Sverigelistan 16 år och äldre (1 %)» 0,3 % av Gotlänningarna finns på Sverigelistan»

Läs mer

Dokumentation IL-träff oktober 2014

Dokumentation IL-träff oktober 2014 Dokumentation IL-träff oktober 2014 Vad idag främjar att IL stärker barn- och ungdomsverksamheten? Subventionera Utbildning Utveckling av idrotten Våga att pröva nytt Kommersiell konkurrens Tilltalande

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSINRIKTNING Gymnastikförbundet Norrs verksamhetsplan 2015 utgår i huvudsak från den verksamhetsinriktning som antogs av Förbundsmötet i maj 2014 och den verksamhetsplan

Läs mer

Dokumentation Rakt på sak

Dokumentation Rakt på sak Dokumentation Rakt på sak Under utvecklingsträffen den 25 26 mars genomfördes ett erfarenhetsutbyte med hjälp av metoden Rakt på sak. Nedan följer en sammanställning av vad som framkom. Under respektive

Läs mer

Idrottslyftet

Idrottslyftet Syfte Idrottslyftets syfte är att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7-25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten Idrottslyftet

Läs mer

Västergötlands Skidförbunds & Kommittéernas Verksamhetsplan

Västergötlands Skidförbunds & Kommittéernas Verksamhetsplan Västergötlands Skidförbunds & Kommittéernas Verksamhetsplan 2015/2016 VÄSTERGÖTLANDS SKIDFÖRBUNDS sättningar och verksamhetsinriktningar för Styrelsen och Kommittéerna 2015-2016 Styrelsen Grunden för

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orienterings vision dit vill vi Svensk orientering vill vara

Läs mer

Idrottens strategiarbete och förslag på verksamhetsinriktning

Idrottens strategiarbete och förslag på verksamhetsinriktning Idrottens strategiarbete och förslag på verksamhetsinriktning Strategiarbetet Uppdraget RF-stämman 2013 beslutade att uppdra till RS: att genomföra ett strategiarbete om Svensk idrotts framtid att ge förslag

Läs mer

Verksamhetsinriktning samt ekonomisk plan

Verksamhetsinriktning samt ekonomisk plan Verksamhetsinriktning samt ekonomisk plan 2016-2018 2018 2017 2016 2015 2012 2013 2014 FOKUS KORPEN 2018 MEDLEMMAR GEMENSKAP ENKELT DELTAGARE KRÅNGLIGT GLÄDJE 2015 2016 2017 ALLA ÄR VÄLKOMNA T Y D L I

Läs mer

Svenska Skidförbundets anvisningar för barn- och ungdomsverksamhet

Svenska Skidförbundets anvisningar för barn- och ungdomsverksamhet 2016-05-03 Svenska Skidförbundets anvisningar för barn- och ungdomsverksamhet Tommy Eliasson Winter, alpint Karin Ersson, längd Joar Båtelson, skicross Olle Danielsson, snowboard och freeskiing Katarina

Läs mer

Västergötlands Skidförbunds & Kommittéernas Verksamhetsplan

Västergötlands Skidförbunds & Kommittéernas Verksamhetsplan Västergötlands Skidförbunds & Kommittéernas Verksamhetsplan 2016/2017 VÄSTERGÖTLANDS SKIDFÖRBUNDS sättningar och verksamhetsinriktningar för Styrelsen och Kommittéerna 2016-2017 Styrelsen Grunden för

Läs mer

Sida 1 av 8. Idrottslyftet 2013. - SISU Idrottsutbildarnas vägval

Sida 1 av 8. Idrottslyftet 2013. - SISU Idrottsutbildarnas vägval Sida 1 av 8 Idrottslyftet 2013 - SISU Idrottsutbildarnas vägval Sida 2 av 8 Ett Idrottslyft med föreningen i fokus Vi står inför ett uppdrag i Idrottslyftet som till stora delar är nytt, sker på nya sätt

Läs mer

Verksamhetsidé, vision, värdegrund

Verksamhetsidé, vision, värdegrund Verksamhetsidé, vision, värdegrund Verksamhetsidé Svenska Danssportförbundet har till uppgift att främja och administrera danssporten i Sverige på sådant sätt att den står i överensstämmelse med idrottens

Läs mer

Projekt #svenskrodd2020 barn och ungdom

Projekt #svenskrodd2020 barn och ungdom Svenska Rddförbundet Prjekt #svenskrdd2020 barn ch ungdm Mål med prjektet ch för svensk rdd Det arbete sm görs i prjektet syftar till att skapa en gemensam färdriktning där resan frtsätter långt efter

Läs mer

SISU Idrottsutbildarna idrottens studieförbund. En resurs och samarbetspartner! SVENSKA VATTENSKID- & WAKEBOARDFÖRBUNDET

SISU Idrottsutbildarna idrottens studieförbund. En resurs och samarbetspartner! SVENSKA VATTENSKID- & WAKEBOARDFÖRBUNDET SISU Idrottsutbildarna idrottens studieförbund En resurs och samarbetspartner! SVENSKA VATTENSKID- & WAKEBOARDFÖRBUNDET Föreningslokaler och klubbstugor är SISU Idrottsutbildarnas hemmaplan. SISU Idrottsutbildarna

Läs mer

Friidrott. talet. Verksamhetsinriktning 2010-2013. Förslag och arbetsunderlag till. och Genomförandeplan 2010 för Svensk Friidrott

Friidrott. talet. Verksamhetsinriktning 2010-2013. Förslag och arbetsunderlag till. och Genomförandeplan 2010 för Svensk Friidrott Friidrott för 2010 talet Förslag och arbetsunderlag till Verksamhetsinriktning 2010-2013 och Genomförandeplan 2010 för Svensk Friidrott Förslag och arbetsunderlag till Verksamhetsinriktning 2010-2013 och

Läs mer

Vad? Hur? Vem? När? Föräldrabrottning. Klubben. Prova att sitta fast Regler Låt nybörjarna se. Klubben

Vad? Hur? Vem? När? Föräldrabrottning. Klubben. Prova att sitta fast Regler Låt nybörjarna se. Klubben Föräldrabrottning en Prova att sitta fast Regler Låt nybörjarna se en Se äldre/duktigare träna Regler samma oavsett ålder? Skicka fler tränare på utbildningar så att alla känner trygghet. Distriktsförbundet

Läs mer

Måldokument Svenska Styrkelyftförbundet 2014-2018

Måldokument Svenska Styrkelyftförbundet 2014-2018 Måldokument Svenska Styrkelyftförbundet 2014-2018 VISION Svensk styrkelyft - Idrotten som lyfter Svensk Styrkelyft ska sträva mot att utveckla alla individer på alla nivåer. Vi ska arbeta för att utveckla

Läs mer

Bakgrund och process ett strategiarbete framtida förutsättningar till stämman 2015

Bakgrund och process ett strategiarbete framtida förutsättningar till stämman 2015 Svensk idrotts 2025 Bakgrund och process 2011 - Motion om förenklad administration från Boxningsklubben Narva Utredning om förutsättningarna för Framtidens Idrott 2013 - Rapport till RIM 2013 Att uppdra

Läs mer

SSF:s styrelse har startat upp ett arbete med att utveckla en framtida strategi för svensk segling och SSF.

SSF:s styrelse har startat upp ett arbete med att utveckla en framtida strategi för svensk segling och SSF. Måldokument 2014 Innehåll Framtidens strategi Fokusområden Huvudmålsättningar och Huvudstrategier Områden - Delmål och Delstrategier Process Framtidens strategi SSF:s styrelse har startat upp ett arbete

Läs mer

SKATTNING och ANALYS av din förening och nuvarande BARN- och UNGDOMSVERKSAMHET Föreningens namn:

SKATTNING och ANALYS av din förening och nuvarande BARN- och UNGDOMSVERKSAMHET Föreningens namn: SKATTNING och ANALYS av din förening och nuvarande BARN- och UNGDOMSVERKSAMHET namn: SKATTNING och ANALYS av din förening och nuvarande BARN- och UNGDOMSVERKSAMHET Detta är ett arbetsunderlag som ska vara

Läs mer

IDROTTS LYFTET. Svenska Dragkampförbudets utvecklingsplan för idrottslyftet år 1-4. År ett 2007-0701- 2008-06-30

IDROTTS LYFTET. Svenska Dragkampförbudets utvecklingsplan för idrottslyftet år 1-4. År ett 2007-0701- 2008-06-30 IDROTTS LYFTET Svenska Dragkampförbudets utvecklingsplan för idrottslyftet år 1-4 År ett 2007-0701- 2008-06-30 Svenska Dragkampförbundet vill bli ett tydligt förbund Inriktning på idrottslyftet Öppna dörrarna

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN SKÅNEIDROTTEN

VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN SKÅNEIDROTTEN VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 1 SKÅNEIDROTTEN VERKSAMHETSIDÈ Skåneidrotten är samlingsbegreppet för Skånes Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Skåne. Skåneidrottens huvuduppdrag

Läs mer

LIDINGÖIDROTTEN VILL

LIDINGÖIDROTTEN VILL LIDINGÖIDROTTEN VILL Ett basdokument för idrotten på hälsans ö beslutat vid Idrottsrådets föreningsmöte 30 november 2011 Ett basdokument för idrotten på hälsans ö beslutat vid Idrottsrådets föreningsmöte

Läs mer

Vansinnigt Viktiga Vägval. En plan för arbete med Föreningens framtid.

Vansinnigt Viktiga Vägval. En plan för arbete med Föreningens framtid. Vansinnigt Viktiga Vägval. 1 2 3 4 En plan för arbete med Föreningens framtid. Tillsammans mot framtidens idrott Med ett gott stöd av SISU Idrottsutbildarna Örebro kan din förening ta ett helhetsgrepp

Läs mer

Idrottslyftets syfte och mål Riksidrottsstyrelsen beslutade i juni 2015 att Idrottslyftet ska ha följande syfte och mål under perioden :

Idrottslyftets syfte och mål Riksidrottsstyrelsen beslutade i juni 2015 att Idrottslyftet ska ha följande syfte och mål under perioden : Idrottslyftet 2017 Bakgrund Riksidrottsförbundet (RF) gav (SBF) och alla andra specialidrottsförbund i uppdrag att under 2016 genomföra en kartläggning och en analys av verksamheten för barn och unga 7

Läs mer

Svensk Pingis bäst i världen! Mål och handlingsplan

Svensk Pingis bäst i världen! Mål och handlingsplan Svensk Pingis bäst i världen! Mål och handlingsplan 2011-2016 Vision Svensk Pingis bäst i världen! Värdegrund Pingis för alla, fair play, kamratskap, lättillgängligt, överallt, ledande, nydanande, föregångare,

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering Svensk orienterings vision Dit vill vi! Svensk orientering, världens bästa!

Läs mer

Verksamhetsinriktning Västerbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västerbotten

Verksamhetsinriktning Västerbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västerbotten Verksamhetsinriktning 2016-2017 Västerbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västerbotten Verksamhetsinriktning 2016-2017 Västerbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västerbotten

Läs mer

Jämtland/Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna. Verksamhetsinriktning

Jämtland/Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna. Verksamhetsinriktning Jämtland/Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Verksamhetsinriktning 2016-2017 Jämtland Härjedalens Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Box 384, Sollidenvägen 62 B 831 25 Östersund Tel:

Läs mer

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF)

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF) Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 (SCF) Denna utvecklingsplan är ett levande dokument som kan göra förändringar i om så krävs för att Idrottslyftets mål i ännu högre utsträckning ska uppnås.

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2016 2018 Innehållsförteckning Bild 3-7 Bild 8-9 Riksidrottsförbundets strategidokument (antaget maj 2015), Tennisförbundets vision, mission, kärnvärderingar (antaget april 2014 ) Bild

Läs mer

RUJK 2015. Marcus Lindström, Örnsköldsviks MGK Mats Nilsson, Perstorp BGK Carina Lindström, Umeå BGK Nicklas Strömberg, Kalmar MGK

RUJK 2015. Marcus Lindström, Örnsköldsviks MGK Mats Nilsson, Perstorp BGK Carina Lindström, Umeå BGK Nicklas Strömberg, Kalmar MGK RUJK 2015 Marcus Lindström, Örnsköldsviks MGK Mats Nilsson, Perstorp BGK Carina Lindström, Umeå BGK Nicklas Strömberg, Kalmar MGK Ungdomskommitténs aktiviteter under årsmötet Lördag Presentation av Ungdomsverksamheten

Läs mer

BLI EN UTMÄRKT FÖRENING

BLI EN UTMÄRKT FÖRENING BLI EN UTMÄRKT FÖRENING CERTIFIERA FÖRENINGENS BARN OCH UNGDOMSVERKSAMHET DIN FÖRENING - EN VIKTIG DEL I VÅRT ARBETE Alla föreningar, oavsett om ni sysslar med idrott, kultur eller någonting annat, bedriver

Läs mer

- Tips för att engagera unga och nya ledare

- Tips för att engagera unga och nya ledare Ledarrekrytering - Tips för att engagera unga och nya ledare Andreas Ingmarsson Robert Josefsson Köping, 2009-04-25 Svenska Bordtennisförbundet Idrottens Hus 114 73 STOCKHOLM Telefon: 08-699 60 00 Fax:

Läs mer

Målsättning för Gefle GymnastikFörening

Målsättning för Gefle GymnastikFörening 140106 Målsättning för Gefle GymnastikFörening Vi är och ska förbli ledande på barn- och ungdomsgymnastik. Det är nyckeln till fortsatta framgångar inom föreningen under kommande decennier. Vi har också

Läs mer

Samtalsunderlag och studieplan: VM 2015 SAFF

Samtalsunderlag och studieplan: VM 2015 SAFF Samtalsunderlag och studieplan: VM 2015 SAFF VM 2015 kan ge stora effekter på verksamheten VM kommer synliggöra Amerikansk fotboll i Sverige vilket ger flera möjligheter. Ta chansen - det är inte ofta

Läs mer

Vart vi siktar. Vad vi står för. Vad vi finns för. Arrangemang. Arena och utrustning. 1. Barn och ungdomsverksamhet Aktiviteter

Vart vi siktar. Vad vi står för. Vad vi finns för. Arrangemang. Arena och utrustning. 1. Barn och ungdomsverksamhet Aktiviteter Vision Värdegrund och ledarfilosofi Verksamhetside Vart vi siktar Vad vi står för Vad vi finns för och aktiviteter Verksamhetsplan 2016 Vad vi vill uppnå och behöver göra på kort sikt Barn och ungdomsverksam-het

Läs mer

SDF konferens. 22-23 november 2013. Dokumentation av grupparbeten

SDF konferens. 22-23 november 2013. Dokumentation av grupparbeten SDF konferens 22-23 november 2013 Dokumentation av grupparbeten Vi finns till för er! Värmlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna arbetar för att stötta och serva föreningar och SDF. Vi vill vara

Läs mer

Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013

Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013 Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013 Projektbeskrivningen är tänkt som ett komplement till återrapporten i IdrottOnline för att ge en inblick i projektet utöver de siffror som redovisas i återrapporten.

Läs mer

Karlstads Tennisklubb. Verksamhetsplan

Karlstads Tennisklubb. Verksamhetsplan Karlstads Tennisklubb Verksamhetsplan 2(8) Innehållsförteckning 1. Föreningen... 3 1.1. Vision... 3 1.2. Verksamhetsidé... 3 1.3. Värdegrund... 3 2. Strategi... 4 2.1. Långsiktiga mål... 4 2.2. Kortsiktiga

Läs mer

Kalmar Smålandsidrotten Organisation Uppdrag Strategi 2025 Verksamhet Frågor

Kalmar Smålandsidrotten Organisation Uppdrag Strategi 2025 Verksamhet Frågor Kalmar 2016-11-30 Smålandsidrotten Organisation Uppdrag Strategi 2025 Verksamhet Frågor Två organisationer under ett paraply Organisationen Smålandsidrottens verksamhetsidé: Smålandsidrotten ska inspirera

Läs mer

Lärgruppsplan Utvecklingsplan för tränare och aktiva

Lärgruppsplan Utvecklingsplan för tränare och aktiva Lärgruppsplan Utvecklingsplan för tränare och aktiva SISU Idrottsutbildarna är lokal anordnare av all studieverksamhet som rapporteras som statsanslagsberättigad. Föreningen är arrangör och samverkanspart.

Läs mer

RF:s anvisningar för barn- och ungdomsidrott

RF:s anvisningar för barn- och ungdomsidrott RF:s anvisningar för barn- och ungdomsidrott Idrotten vill bakgrunden till anvisningarna Idrotten vill är svensk idrotts idéprogram. Här beskrivs idrottens verksamhetsidé, vision och värdegrund. Här beskrivs

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR UTBILDNING OCH ARRANGEMANG

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR UTBILDNING OCH ARRANGEMANG FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR UTBILDNING OCH ARRANGEMANG FEMSTEGSMODELLEN: FEM STEG FÖR EN TILLGÄNGLIG VERKSAMHET STEG1 VEM NÅS? STEG 2 VEM TESTAR? STEG 3 VEM GÖR? STEG 4 VEM PÅVERKAR? Vem

Läs mer

Vision Ungas delaktighet genom Idrotten vill och Barnkonventionen

Vision Ungas delaktighet genom Idrotten vill och Barnkonventionen Vision 2020 Ungas delaktighet genom Idrotten vill och Barnkonventionen Skånes skolidrottsförbunds del i att skapa förutsättningar för kommuner att arbeta efter barnkonventionen samt till att bedriva idrott

Läs mer

Vision. Verksamhetsidé och värdegrund. Gemensamma mål och hur vi når dem.

Vision. Verksamhetsidé och värdegrund. Gemensamma mål och hur vi når dem. Vision. Verksamhetsidé och värdegrund. Gemensamma mål och hur vi når dem. Verksamhetsidé för Svensk Triathlon Svensk Triathlon erbjuder en aktiv livsstil genom varierande träning och utmanande tävlingar

Läs mer

Ungdomsidrett i Sverige 18 februari 2016

Ungdomsidrett i Sverige 18 februari 2016 Ungdomsidrett i Sverige 18 februari 2016 2015 1982 Den tidiga starten, ombytligheten och prestationsinriktningen gör att föreningarna idag ställs inför det faktum att många ungdomar väljer bort deras aktivitet

Läs mer

KONSTÅKNINGEN VILL 2014 2016 Konståkningens verksamhetsidé och riktlinjer Antagen vid Förbundets Årsmöte 20 september 2014

KONSTÅKNINGEN VILL 2014 2016 Konståkningens verksamhetsidé och riktlinjer Antagen vid Förbundets Årsmöte 20 september 2014 KONSTÅKNINGEN VILL 2014 2016 Konståkningens verksamhetsidé och riktlinjer Antagen vid Förbundets Årsmöte 20 september 2014 1 Innehåll 4 SVENSK KONSTÅKNING FRAMGÅNGSRIK IDROTT 5 VERKSAMHETSIDÉ 6 VÄRDEGRUND

Läs mer

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål.

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål. Innehåll Verksamhetsplan Junior- och Elitverksamheten vid Sölvesborgs GK...3 Vision...3 Målsättning t o m 2015...3 Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål....3 Värdegrund...4 Handlingsplan

Läs mer

Svenska Handikappidrottsförbundet och Sveriges Paralympiska Kommittés Förbundsmöte 9-10 maj 2015, Scandic Triangeln Malmö

Svenska Handikappidrottsförbundet och Sveriges Paralympiska Kommittés Förbundsmöte 9-10 maj 2015, Scandic Triangeln Malmö 7. FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG 10.1 Behandling av förbundsstyrelsens förslag till Strategi2020, verksamhetsoch ekonomisk plan. (se punkt 5 i FM-dokumentationen) 10.2 Fastställande av föreningarnas medlemsavgift

Läs mer

Svenska Judoförbundet Verksamhetsmål och handlingsplan 2015-2017

Svenska Judoförbundet Verksamhetsmål och handlingsplan 2015-2017 Svenska Judoförbundet Verksamhetsmål och handlingsplan 2015-2017 2015-03-12 Alf Tornberg Vår vision 2020 20 000 2 000 200 20 2 medlemmar fler kvinnor klubbar riksutbildningar OS-medaljer Våra verksamhetsmål

Läs mer

09.00-09.30 Kaffe och samling 09.30-10.15 Information från SOF, (Nytt från SOFT, Senaste nytt ang O-ringen, Nya tävlingsavgifter mm, info UK) 10.30- Vad vill SOFT (Se utskickat material) Verksamhetsplanen

Läs mer

FOTBOLLENS RÅDSLAG. 4 oktober i Norrköping

FOTBOLLENS RÅDSLAG. 4 oktober i Norrköping FOTBOLLENS RÅDSLAG 4 oktober i Norrköping Vision Fotboll Nationalsporten För alla överallt Verksamhetsidé Svensk fotboll består av tre olika idrotter: Fotboll, Futsal och Beach soccer. Svensk fotboll ska

Läs mer

Öka antalet medlemmar Vinna internationella medaljer Genomföra nationella och internationella tävlingar

Öka antalet medlemmar Vinna internationella medaljer Genomföra nationella och internationella tävlingar Stockholm i mars 2015 Stockholms Judoförbunds vision Stockholms Judoförbund (StJF) är ett distriktsförbund i Sverige, anslutet till Svenska Judoförbundet (SJF). StJF är ett organ för anslutna judoklubbar

Läs mer

Värdegrund. Verksamhetsidé. Vision. Vad är era tankar kring Svensk fotbolls vision, verksamhetsidé och värdegrund?

Värdegrund. Verksamhetsidé. Vision. Vad är era tankar kring Svensk fotbolls vision, verksamhetsidé och värdegrund? Vision Fotboll Nationalsporten För alla överallt Verksamhetsidé Svensk fotboll består av tre olika idrotter: Fotboll, Futsal och Beach soccer. Svensk fotboll ska verka för att alla ska få chansen att delta

Läs mer

Utvecklingsplan för Sörmländsk fotboll version

Utvecklingsplan för Sörmländsk fotboll version Utvecklingsplan för Sörmländsk fotboll 2013-2017 version 2014-02-13 Innehållsförteckning 1. Vad vill vi?... 2 2. Vilka områden ska vi arbeta inom?... 3 3. Hur ska vi arbeta?... 3 4. Stöd för utveckling...

Läs mer

Gymnastiken SYD vill!

Gymnastiken SYD vill! Gymnastiken SYD vill! 2011-2012 Kraftsamling mot gemensamma mål Gymnastikförbundet Syd har utifrån Gymnastiken Vill sammanfattat den målsättning och verksamhetsinriktning som vi konkret vill arbeta efter

Läs mer

Vision Mål Segelflyg är lika känt som segling och utövas av mer än 5000 medlemmar

Vision Mål Segelflyg är lika känt som segling och utövas av mer än 5000 medlemmar Projekt Börja flyga Segelflyg är lika känt som segling och utövas av mer än 5000 medlemmar Vision 2020 Sporten betraktas som miljövänlig, utvecklande och fostrande Mål 2010 150 C-diplom 150 S-cert Börja

Läs mer

Utbildningsprogram för ledare/tränare

Utbildningsprogram för ledare/tränare Utbildningsprogram för ledare/tränare Syfte Syftet är att ha ett utbildningsprogram som ligger i linje med Badminton Swedens Vision och målsättningar. Genom en fördubbling av aktiva spelare behöver vi

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Nulägesanalys Det blev en framgångsrik juniorverksamhet på Melleruds GK under 2014, även om antalet juniorer var mindre än förväntat. Under 2014 hade vi på Melleruds

Läs mer

Skolbrottning - Rekrytering

Skolbrottning - Rekrytering Skolbrottning - Rekrytering Handledning för klubbar Inledning 2007 upprättade s (SBF) Sportkommitté en handlingsplan för att öka antalet brottare i Sverige. En av punkterna i handlingsplanen var att starta

Läs mer

Face to Face Skapa utbildning i världsklass! Idrottsrörelsen har drygt 3 miljoner medlemmar i Sverige och är landets största och kanske viktigaste folkrörelse. Idrottens vision är: Svensk idrott världens

Läs mer

Strategi 2020 och Verksamhetsinriktning 2015 2017

Strategi 2020 och Verksamhetsinriktning 2015 2017 Strategi 2020 och Vision Bättre idrott för fler Tillsammans skapar vi bästa möjliga förutsättningar för personer med funktionsnedsättning att idrotta och vara fysiskt aktiva SAMMANFATTNING Detta dokument

Läs mer

Innehåll. Mål- och verksamhetsplan 2014 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Innehåll. Mål- och verksamhetsplan 2014 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Västergötland Innehåll Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 3 Vår berättelse... 3 Verksamhetsidé... 3 Vision... 3 Värdegrund... 3 Samverkan mellan SISU Idrottsutbildarna och Riksidrottsförbundet/Västergötlands

Läs mer

Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012

Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012 Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012 1 2 Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012 Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012 3 Verksamhetsidé SISU Idrottsutbildarna

Läs mer

Arbetsbok Kartläggning och analys av verksamheten för barn och unga 7 25 med tillhörande utvecklingsplan. Idrottslyftet 2016 2019

Arbetsbok Kartläggning och analys av verksamheten för barn och unga 7 25 med tillhörande utvecklingsplan. Idrottslyftet 2016 2019 Arbetsbok Kartläggning och analys av verksamheten för barn och unga 7 25 med tillhörande utvecklingsplan. Idrottslyftet 2016 2019 Föreningslivet Innehåll Idrottslyftsmedlen Ekonomi Utbildning Nyanlända

Läs mer

Kommunikationsplan

Kommunikationsplan Kommunikationsplan Innehåll Inledning... 3 Kommunikationsmål... 3 Budskap... 4 Målgrupper... 4 Kanalval... 4 Tonalitet, logga och färger... 6 Uppföljning... 6 Aktivitetsplan... Error! Bookmark not defined.

Läs mer

FORTSÄTT UTVECKLA! VARFÖR? KONSEKVENSER?

FORTSÄTT UTVECKLA! VARFÖR? KONSEKVENSER? Arbetsunderlag för att bearbeta vad SGF ska fortsätta utveckla inom målområdet Spelarutveckling junior, bredd och elit. Bord 1 FORTSÄTT UTVECKLA! VARFÖR? KONSEKVENSER? Lämna elitsatsningen orörd, fortsätt

Läs mer

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 Idrotten spelar en central roll för Eslöv. Med en lång tradition av ett rikt föreningsliv

Läs mer

BTK Kävlinge. Policy för verksamheten. Antagen av Styrelsen Version 1.1

BTK Kävlinge. Policy för verksamheten. Antagen av Styrelsen Version 1.1 BTK Kävlinge Policy för verksamheten Antagen av Styrelsen 2013-06-11 Version 1.1 Innehåll Inledning... 3 Värdegrund... 3 Visioner och mål... 3 Medlemskap... 3 Träning och tävling... 4 Riktlinjer för ledare

Läs mer

Handslaget En chans till utveckling för klubben år 2

Handslaget En chans till utveckling för klubben år 2 Handslaget En chans till utveckling för klubben år 2 Bakgrund Regeringen har gett idrotten 1 miljard kr på 4 år. Pengarna ska användas inom följande fem områden. Öppna dörrarna för fler, hålla tillbaka

Läs mer

KONSTÅKNINGEN VILL 2013-2014 Konståkningens verksamhetsidé och riktlinjer Antagen på Förbundsstyrelsemötet 20 april 2013

KONSTÅKNINGEN VILL 2013-2014 Konståkningens verksamhetsidé och riktlinjer Antagen på Förbundsstyrelsemötet 20 april 2013 KONSTÅKNINGEN VILL 2013-2014 Konståkningens verksamhetsidé och riktlinjer Antagen på Förbundsstyrelsemötet 20 april 2013 1 Innehåll 4 SVENSK KONSTÅKNING FRAMGÅNGSRIK IDROTT 5 VERKSAMHETSIDÉ 6 VÄRDEGRUND

Läs mer

Motion till Förbundsmötet 2014. Motion nr 1 Nationell Idrottsutbildning, gymnasiesamarbete

Motion till Förbundsmötet 2014. Motion nr 1 Nationell Idrottsutbildning, gymnasiesamarbete Motion till Förbundsmötet 2014 Ankom 13 11 24 114 73 Stockholm Motion nr 1 Nationell Idrottsutbildning, gymnasiesamarbete Bakgrund: har aldrig engagerat sig i idrottsgymnasier i någon form. S.k. profilerade

Läs mer

policy Riksidrottsförbundets policy FÖR TRAFIKSÄKRA OCH MILJÖANPASSADE TR ANSPORTER INOM IDROTTEN

policy Riksidrottsförbundets policy FÖR TRAFIKSÄKRA OCH MILJÖANPASSADE TR ANSPORTER INOM IDROTTEN policy Riksidrottsförbundets policy FÖR TRAFIKSÄKRA OCH MILJÖANPASSADE TR ANSPORTER INOM IDROTTEN Mellan fyra och fem procent av varje årskull av svenska befolkningen dör eller invalidiseras till följd

Läs mer

IDROTTSLYFTET MER OCH FLER. Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet!

IDROTTSLYFTET MER OCH FLER. Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! IDROTTSLYFTET MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! VAR MED OCH UTVECKLA VÄRLDENS BÄSTA BARN- OCH UNGDOMSIDROTT! I de flesta idrottsföreningar finns goda idéer

Läs mer

NVGF projektplan för juniorutveckling 2013

NVGF projektplan för juniorutveckling 2013 NVGF Juniorprojektet 2013 Sida 1 (8) NVGF projektplan för juniorutveckling 2013 Allmänt I samband med Norr- och Västerbottens golfförbunds planeringskonferens i Piteå den 21-22 november 2009 tog ordförande

Läs mer