Ekonomisk delårsrapport och anhållan om tilläggsanslag / Social- och hälsovårdsnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ekonomisk delårsrapport och anhållan om tilläggsanslag / Social- och hälsovårdsnämnden"

Transkript

1 Stadsfullmäktige Ekonomisk delårsrapport och anhållan om tilläggsanslag / Social- och hälsovårdsnämnden FGE 95 Stadsstyrelsen Beredning: ekonomichef Tommi Koskinen, tfn samt sektordirektören och servicedirektörerna Social- och hälsovårdsnämnden beslutade återremittera ären det för ny beredning och tilläggsutredningar. Verksamheten i Karleby Karleby BG 2016 Utfall Utfall Ändring % Intäkter ,28 % Kostnader ,22 % Verksamhetsbidrag ,26 % Karleby BG 2016 Utfall BG 2016 ut falls-% Intäkter ,50 % Kostnader ,33 % Verksamhetsbidrag ,56 % Förvaltning Kostnaderna för den egentliga förvaltningen har sjunkit med 4,96 pro cent och kostnaderna har sjunkit med 2,05 procent. Intäkterna för projekt har sjunkit med 87,12 procent och utgifterna har ökat med 19,56 procent. Det är typiskt för projekt att finansieringen kom mer in efter slutförandet, detta innebär att ändringarna i intäkterna kan vara stora om det är skillnader i utbetalningen än vid mots va ran de tidpunkt ifjol. Socialt arbete Intäktsflödet underskrids vid denna tid på året med cirka euro, d.v.s. 29,96 procent, jämfört med budgeten. Underskridningen kom mer bl.a. av underskridningen av intäkterna inom utkomststödet med cirka euro men ersätts dock senare av staten. Verk samhet sut gif ter na överskrider budgeten med cirka eu ro, d.v.s. 1,7 procent. Ökning har förekommit i synnerhet inom brådskan de placering av barn under 10 år samt stödåtgärder som om fat tar

2 bl.a. mödrahem för missbrukande mammor. Ökningen inom so ci- alt arbete och i synnerhet öppenvårdens barnskydd som om fat tas av det har varit relativt måttlig jämfört med fjolåret men övers krid nin gen av budgeten kommer att vara tydlig, cirka eu ro. Handikappservice Intäktsutvecklingen för januari augusti underskrider budgeten med cir ka euro, d.v.s. 9,9 procent. Verksamhetsutgifterna har ökat med cirka euro, d.v.s. 8,5 procent jämfört med Målet med budgeten är att kostnaderna ska minska med cirka euro år 2016 i jämförelse med bokslutet. Det verkar inte möj ligt att nå målet. Överskridningarna beror i sin helhet på olika överskridningar inom boen det jäns ter. Boendeservicen i enlighet med socialvårdslagen övers kri der budgeten med cirka euro, d.v.s. 16,35 procent, i det ta skede. Kostnaderna för öppenvårdstjänster och stödservice inom specialomsorger har ökat med cirka euro men bud geten är cirka euro mindre än i bokslutet för Äldreomsorg Intäkterna för de första åtta månaderna har ökat med cirka eu ro, d.v.s. 6,2 procent, jämfört med året innan. Ökningen är dock lite mindre än vad som förutsågs i budgeten. Jämfört med 2015 har utgifterna ökat med cirka euro, d.v.s. 4,2 procent. Ökningen av kostnaderna är mycket nära det mål som an ges i budgeten. Personalkostnaderna som helhet står för den störs ta ökningen av kostnaderna inom äldreomsorgen, d.v.s. se pa rat ersättning, vårdledighet för vård av sjukt barn, semestervikariat samt moderskapsvikariat. Dessutom har Villa Fiona inlett sin verk sam het den 1 juli 2016 och samtidigt har verksamheten i Kiila i Ter va kar ta no avslutats. Hemvård Intäkterna har ökat med cirka euro, d.v.s. 1,5 procent, jäm fört med året innan. Ökningen av intäkterna som budgeten ef terst rä var är cirka euro. Det är möjligt att uppnå en sådan ökning, men inte sannolikt. Kostnaderna har ökat med cirka euro, d.v.s. 5 procent, jämfört med året innan. Budgetens mål är att minska kostnaderna med cir ka euro. Det verkar inte vara realistiskt att budgeten förver kli gas. I detta skede överskrider kostnaderna målet med cirka euro, d.v.s. 10,36 procent. Hemvårdens re ha bi li te ring sen het

3 inledde sin framgångsrika verksamhet hösten 2015 och till följd av det har kostnaderna ökat jämfört med motsvarande tidpunkt i fjol. Primärvård Enligt bokföringen har intäkterna ökat med cirka euro, d.v.s. med 40,8 procent, jämfört med året innan. Målet med bud geten är att öka intäkterna med cirka euro jämfört med år Det är möjligt att intäktsflödet avtar i slutet av året när klien terna når avgiftstaket. När det gäller kostnaderna har ökningen varit cirka euro, d.v.s. 5,5 procent. Ökningen är dock mindre i verkligheten eftersom i den ingår en engångspost som borde ha bokförts för Specialiserad sjukvård Kostnaderna har ökat med cirka euro, d.v.s. 2,6 procent, jäm fört med motsvarande tidpunkt i fjol. Budgeten kommer att övers kri das avsevärt, även om en återbäring på cirka 2,5 miljoner eu ro är att vänta från Mellersta Österbottens samkommun för spe cials ju k- vård och grundservice. Sammanfattning / Karleby Intäktsutvecklingen i Karleby under tiden januari augusti har ökat avse värt jämfört med motsvarande tidpunkt i fjol. Ökningen har man förs tås kunnat förutse på grund av den stora höjningen av klien tavgif ter men det är svårt att förutsäga utvecklingen för slutet av året på grund av klientspecifika avgiftstak. Enligt budgeten borde Karlebys verksamhetskostnad sjunka i år med sammanlagt cirka euro, d.v.s. 0,17 procent, jämfört med bokslutet. Ökningen i januari augusti överskrider klart de ovan nämnda målen. Utgifterna har ökat i åtta månaders jämförelse med cir ka euro, d.v.s. 4,22 procent. För att nå anpassningsprogrammets och budgetens mål förutsätts sto ra nedskärningar av kostnaderna för tjänster under det åters tående året. Kort- och långsiktiga anpassningsåtgärder har avancerat mar kant men de åtgärder som redan gjorts och som man känner till räcker inte till för att budgeten för 2016 ska kunna iakttas. I fråga om personalkostnaderna kan man göra besparingar om kostna der na som orsakas av vikarier minskar mot slutet av året. Man kan anta att semestrar främst tas ut under sommarmånaderna men det här förutsätter också att sjukledigheterna börjar minska. Inom den specialiserade sjukvården och den prehospitala akutsjukvården kom mer utvecklingen framöver antagligen att vara stabil. Från Mel-

4 lers ta Österbottens samkommun för specialsjukvård och grund ser vice kan staden emellertid förvänta sig en återbäring i slutet av året men i det här skedet väntas återbäringen bli avsevärt mindre än i fjol. BILAGA A 136 Rapport Karleby Verksamheten i Kronoby Kronoby BG 2016 Utfall Utfall Ändrings- % Intäkter ,95 % Kostnader ,33 % Verksamhetsbid rag ,17 % Kronoby BG 2016 Utfall BG 2016 utfalls-% Intäkter ,48 % Kostnader ,18 % Verksamhetsbidrag ,73 % Förvaltning Kostnaderna för förvaltningen har ökat med cirka euro, d.v.s. 7,5 procent, jämfört med motsvarande tidpunkt i fjol. Socialt arbete Intäkterna för socialt arbete har sjunkit med euro, d.v.s. 45,9 pro cent. På motsvarande sätt har kostnaderna ökat med cirka euro, d.v.s. 30 procent. Barnskydd står för den största or saken till ökningen av kostnaderna vilket uppgår till euro. En an nan betydande ökning har skett inom familjernas stödtjänster där kost na der na har ökat med euro. Prognosen är att budgeten övers krids något. Handikappservice Intäkterna har sjunkit med cirka euro, d.v.s. 16,1 procent, jämfört med januari augusti På motsvarande sätt har kost na der na ökat med cirka euro, d.v.s. 3,4 procent. Till följd av en ut vidgning av Regnbågen har kostnaderna ökat med euro. Kost nader na för personlig assistans och färdtjänster har ökat med cir ka euro. På motsvarande sätt har understöd minskat med cirka euro. Personalkostnaderna på Solgården har minskat med cirka euro eftersom behovet av vikarier har mins kat.

5 Prognosen är att budgeten överskrids något. Äldreomsorg Intäkterna har sjunkit med cirka euro, d.v.s. 5,6 procent, jämfört med Däremot har kostnaderna ökat med cirka euro, d.v.s. 3,1 procent. Kostnadsökningen beror på en ändring av verk sam he ten på Terjärv vårdcenter och därför vore det också mo tive rat att överföra budgetanslagen till äldreomsorgen. Primärvård Intäkterna har ökat med cirka euro, d.v.s. 94,9 procent, jämfört med året innan. I summan ingår ett belopp på euro från 2015 för Karlebybor som vårdats på bäddavdelningarna. Kostnadsökningen har varit cirka euro, d.v.s. 8,2 %. Vad gäl ler rehabilitering har kostnaderna sjunkit med cirka euro, d.v.s. 1,9 procent. Specialiserad sjukvård Kostnaderna har ökat med ca euro, d.v.s. 11,7 procent. Sammanfattning/Kronoby Intäkterna har för Kronobys del ökat med totalt cirka euro, d.v.s. 19,95 procent (inkl. ett belopp på cirka euro från 2015). På motsvarande sätt har kostnaderna ökat med cirka euro, d.v.s. 8,33 procent. På så vis har nettokostnaderna ökat med ca euro, d.v.s. 7,71 procent, jämfört med ja nuari augus ti Som budgetmål har satts att nettokostnaderna ökar med cirka euro. Den största orsaken till de ökade nettokostnaderna i år är den specialiserade sjukvården som står för cirka euro av ökningen. Den preliminära prognosen för intäkterna och kostnaderna har beräk nats så att utfallet för januari augusti har jämförts med boksluten se dan På grundval av ett jämförelsematerial som omspänner ett flertal år kan man beräkna att nettokostnaderna för 2016 kommer att överskrida budgeten med cirka euro. Verksamhetens tota la volym är dock så pass liten att det är svårt mycket svårt att göra en prognos och t.ex. enskilda omhändertaganden och dyra tjänster inom specialiserad sjukvård kan ha en stor inverkan på helheten. På mots va ran de sätt kan de dyra händelserna redan ha skett för det pågåen de året vilket bidrar till att kostnadsökningen blir obetydlig.

6 BILAGA B 136 Rapport Kronoby Anhållan om tilläggsanslag för Karleby social- och häl so vårdsväsen dets verksamhetskostnader På basis av utfallsprognosen för ekonomin, vilken gjorts på grundval av delårsrapporten kan budgetutfallet för intäkterna t.o.m. överskrida de mål som har satts. Dessutom kan man förvänta sig en betydande åter bä ring från Mellersta Österbottens samkommun för spe cials ju k- vård och grundservice. I fråga om slutet av året har man redan beak tat de sparåtgärder som ska vidtas. Nettokostnaderna för verksamheten överskrids enligt en beräkning med euro. Kostnadsöverskridningen fördelas enligt följande: Socialt arbete Stödverksamhet Utkomststöd Boendetjänster för handikappade (so cialvårds la gen) Öppenvårdstjänster och stödtjänster inom spe cialom sor gen Boendetjänster för äldre Hemvård Hälsovårdstjänster (öppenvård) Hälsovårdstjänster (hvc-sjukhuset) Specialiserad sjukvård (inkl. återbäring på ,5 milj. ) Sammanlagt Kostnaderna för socialt arbete har ökat med cirka euro jämfört med året innan men budgeten är cirka euro mindre än i boks lu tet för Tyngdpunkten för socialt arbete ligger på barnskyd dets öppenvård. Kostnaderna för enheten för tillnyktrings- och av vänj nings vård på boendecentret Porten minskar under det återståen de året med euro eftersom det har överenskommit med sty rel sen för Ventuskartano att klientavgiften som tas ut av kom muner na är densamma för alla kommuner. Kostnaderna för stödverksamhet har ökat med cirka euro jäm fört med året innan men budgeten är cirka euro mindre än i bokslutet för Ökningen inom stödverksamheten beror på ök ning inom skyddshems- och kristjänster, brådskande placering av barn under 10 år samt användningen av mödrahemmet bland möd-

7 rar som är missbrukare. Kostnaderna för utkomststöd har ökat eftersom det gjorts små ni våför höj nin gar och det har kommit många nya kunder. Användningen av köpta tjänster i fråga om boende inom han di kappt jäns ter (so cialvårds la gen) har ökat i takt med behovet spe ciellt när det gäller re habi li te rings klien ter. Anslaget är något min dre än bokslutet året innan. Kostnaderna för öppenvårdstjänster och stödservice inom spe cialom sor ger har ökat med cirka euro men budgeten är cir ka euro mindre än i bokslutet för Kostnaderna för boendetjänster för äldre samt hemvård har ökat kraf tigt. Personalkostnaderna som helhet står för den största ök ningen av kostnaderna inom äldreomsorgen, d.v.s. separat ersättning, vår dle dighet för vård av sjukt barn, semestervikariat samt mo derskaps vi ka ri at. Budgeten för hemvården är också betydligt mindre än i boks lu tet Kostnaderna för hälsovårdstjänster har ökat i synnerhet på grund av köp ta tjänster. Behovet av köpta tjänster har ökat kraftigt på grund av norovirusepidemier. Vad gäller den specialiserade sjukvården har kostnaderna ökat med 2,6 procent. Den procentuella ökningen är inte så stor men det är än då nästan euro. I begäran om överskridningsrätt be räknas att återbäring inflyter närmare 2,5 miljoner euro under in ne varan de år. Återbäringen uppgick till 4 miljoner euro Kostnadsöverskridningen fördelas för Kronobys del enligt följande: Barnskydd Stödverksamhet Utkomststöd Arbetsmarknadsstöd Tjänster och ekonomiskt stöd Öppenvårdstjänster och stödtjänster inom specialom sor gen Hälsovårdstjänster (öppenvård) Specialiserad sjukvård (inkl. återbäring på ) Sammanlagt Av Kronoby kommun har begärts ett utlåtande gällande begäran om til lägg sans lag för verksamheten i Kronoby. BILAGA C 136 Utlåtande av Kronoby kommun

8 Servicedirektören Social- och hälsovårdsnämnden beslutar 1 anteckna den ekonomiska delårsrapporten 1 8/2016 för kän ne dom 2 föreslå stadsstyrelsen och -fullmäktige att de beviljar ett til lägg sans lag för 2016 på sammanlagt euro så att euro gäller verksamheten i Karleby och euro verksamheten i Kronoby 3 anteckna utlåtandet av Kronoby kommun för kännedom. Beslut Social- och hälsovårdsnämnden godkände punkterna 1 3 i bes lutsförs la get. BILAGA A 479 BILAGA B 479 BILAGA C 479 Rapport Karleby Rapport Kronoby Utlåtande av Kronoby kommun Centralförvaltningen Nettoutgifterna för verksamheten inom social- och häl so vårds väsendet i Karleby har enligt kommunförbundets utredning nästan fördubblats under januari augusti 2016 jämfört med genomsnittet i de 57 störs ta kommunerna i Finland. Bland dessa kommuner var ökningen i Karleby bland de 13 största. Nettoutgifterna per invånare för åtta månader var 218 euro högre än ge noms nit tet. Med en jämn utvecklingstakt innebär detta att på årsni vå blir nettokostnaderna 327 euro högre per invånare än ge nom- s- nit tet. Multiplicerat med invånartalet i Karleby blir de kalkylmässiga net tout gif ter na cirka euro större än de genomsnittliga kost na der na. Åldersstrukturen i Karleby är något mindre gynnsamt än i jäm fö rel sekom muner na men på motsvarande sätt är sjuk frek vens koef fi cien ten i den här jämförelsen lägre än genomsnittet. En liknande kostnadsökning inom social- och hälsovårdsväsendet samt högre nettoutgifter per invånare än genomsnittet har varit ett prob lem för Karleby i flera år. Om tillväxttalet skulle grunda sig på kom muner nas utökade uppgifter och lagstiftningsförpliktelser skulle verk nin gar na vara på samma nivå i jämförelsekommunerna som i Kar le by. Detta förklarar alltså inte situationen i Karleby. Det finns naturligtvis regionala skillnader mellan kommunerna och oms tän di ghe ter na i kommunerna kan skilja sig åt men en tydlig slut-

9 led ning är att man inte har klarat av att stävja kostnadsökningen inom social- och hälsovårdsväsendet i Karleby på samma sätt som i jäm fö rel se kom muner na. Den höga kostnadsökningen är synnerligen problematisk för Karleby ef ter som stadens skuldsättning, finansieringsunderskott och in ves teringst ryck klarar inte av budgetöverskridningar. Karleby stad skulle bli tvungen att finansiera social- och häl so vårdsväsen dets tilläggsanslag (6,7 milj. euro) genom att öka lå nupp tag ningen för att hålla en tillräcklig betalningsberedskap. Utvecklingen av skatteinkomster och statsandelar överskrider målen med cirka 3 miljoner euro i år. Ökningen av verksamhetsintäkter och li ten kostnadsökning inom övriga sektorer innebär att resultat blir till des sa delar 2 miljoner euro bättre än väntat. Dessutom överskrider af färs ver kens resultatförväntningar budgetmålen med cirka 0,7 miljoner euro Genom att beakta helheten för staden och affärsverken, d.v.s. inkoms tö vers krid nin gar och kostnadsbesparingar inom övriga sektorer skul le behovet av tilläggslån bli cirka 1 2 miljoner euro. Tf. stadsdirektören Stadsstyrelsen beslutar föreslå fullmäktige att den 1. beviljar ett tilläggsanslag på euro för social- och häl so vårds väsen dets verksamhetsutgifter i Kronoby. 2. beviljar ett tilläggsanslag på euro för socialoch hälsovårdsväsendets verksamhetsutgifter i Karleby. 3. ger Karleby stad fullmakt att uppta ett tilläggslån på euro för att täcka budgetöverskridningen. 4. att återstoden av tilläggsanslaget för Karleby social- och häl so vårds vä sen kan finansieras med överskridningen av skatteinkomster och statsandelar ( ), kostnads bes pa rin gar inom övriga sektorer ( ) samt affärsverkens goda resultat ( ). Beslut Stadsstyrelsen godkände beslutsförslaget. Stadsfullmäktige Kompletterande material: Karleby stads och Kronoby kommuns rapporter samt Kronoby kommuns utlåtande Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige beslutar

10 1. bevilja ett tilläggsanslag på euro för social- och häl so vårds väsen dets verksamhetsutgifter i Kronoby. 2. bevilja ett tilläggsanslag på euro för socialoch hälsovårdsväsendets verksamhetsutgifter i Karleby. 3. ge Karleby stad fullmakt att uppta ett tilläggslån på euro för att täcka budgetöverskridningen. 4. att återstoden av tilläggsanslaget för Karleby social- och häl so vårds vä sen kan finansieras med överskridningen av skatteinkomster och statsandelar ( ), kostnads bes pa rin gar inom övriga sektorer ( ) samt affärsverkens goda resultat ( ). Beslut Stadsfullmäktige godkände beslutsförslaget.

Enligt halvårsrapporten är nettobeloppen för under- resp. överskott per ansvarsområde följande:

Enligt halvårsrapporten är nettobeloppen för under- resp. överskott per ansvarsområde följande: Social- och hälsovårdsnämnden 85 22.09.2016 Stadsstyrelsen 235 31.10.2016 Budgetändring, budgeten för social- och hälsovårdsavdelningen 2016 2391/02.02.00/2015 Social- och hälsovårdsnämnden 22.09.2016

Läs mer

GODKÄNNA BOKSLUTET OCH BEVILJA ANSVARSFRIHET FÖR ÅR 2007

GODKÄNNA BOKSLUTET OCH BEVILJA ANSVARSFRIHET FÖR ÅR 2007 Stadsstyrelsen 87 08.04.2008 Stadsstyrelsen 123 06.05.2008 GODKÄNNA BOKSLUTET OCH BEVILJA ANSVARSFRIHET FÖR ÅR 2007 918/02/021/2008 SST 87 Bilaga B5 Ekonomidirektören: Utgångsläget för redovisningsåret

Läs mer

Principbeslut om och tidtabell för bolagisering av affärsverk

Principbeslut om och tidtabell för bolagisering av affärsverk Stadsfullmäktige 34 28.04.2014 Principbeslut om och tidtabell för bolagisering av affärsverk FGE 34 639/00/01/00/2010 Koncern- och stadsutvecklingssektionen 20 Beredning: stadsjurist Ben Weizmann, finansdirektör

Läs mer

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 1577/02.02.02/2014 Stadsstyrelsen 63 9.2.2015 32 Förhandsbesked om 2014 års bokslut Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Vesa Kananen, tfn 046 877

Läs mer

Svar på fullmäktigemotion / Köpta tjänster

Svar på fullmäktigemotion / Köpta tjänster Stadsfullmäktige 84 27.10.2014 Svar på fullmäktigemotion / Köpta tjänster FGE 84 Stadsstyrelsen 6.10.2014 476 Beredning: ekonomidirektör Jari Saarinen, tfn 044 780 9426 och ekonomicheferna Stadsfullmäktige

Läs mer

Beviljande av kapitallån till KokkoPesu Oy

Beviljande av kapitallån till KokkoPesu Oy Stadsfullmäktige 23 27.04.2015 Beviljande av kapitallån till KokkoPesu Oy FGE 23 Stadsstyrelsen 30.3.2015 185 Situationen med KokkoPesu har varit upp till behandling i stadens koncern sek ti on 2.3.2015.

Läs mer

Förslag till budget 2016 och ekonomiplan / 1 behandling samt brandstationsfastigheterna

Förslag till budget 2016 och ekonomiplan / 1 behandling samt brandstationsfastigheterna Räddningsnämnden 17 16.06.2015 Förslag till budget 2016 och ekonomiplan 2017-2018/ 1 behandling samt brandstationsfastigheterna RADD 17 Beredning: ekonomichef Hanna Ekholm-Kippo, tfn 06-828 9313 eller

Läs mer

ANVÄNDNING AV SERVICESEDLAR FÖR ÖPPNA REHABILITERINGSTJÄNSTER FÖR FRONTVETERANER OCH I HANDIKAPPSERVICELAGEN AVSEDD PERSONLIG ASSISTANS

ANVÄNDNING AV SERVICESEDLAR FÖR ÖPPNA REHABILITERINGSTJÄNSTER FÖR FRONTVETERANER OCH I HANDIKAPPSERVICELAGEN AVSEDD PERSONLIG ASSISTANS Social- och hälsovårdsn. 50 22.04.2015 ANVÄNDNING AV SERVICESEDLAR FÖR ÖPPNA REHABILITERINGSTJÄNSTER FÖR FRONTVETERANER OCH I HANDIKAPPSERVICELAGEN AVSEDD PERSONLIG ASSISTANS SOHÄN 22.04.2015 50 Beredning:

Läs mer

55 18.08.2014 60 02.09.2014

55 18.08.2014 60 02.09.2014 Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran 55 18.08.2014 60 02.09.2014 Andra budgetbehandlingen B2015 570/02.02.00/2014 SUS 18.08.2014 55

Läs mer

Upphandling av terapitjänster som beviljas som medicinsk rehabilitering genom servicesedelmodellen

Upphandling av terapitjänster som beviljas som medicinsk rehabilitering genom servicesedelmodellen Social- och hälsovårdsnämndens svenska sektion 112 20.10.2015 Upphandling av terapitjänster som beviljas som medicinsk rehabilitering genom servicesedelmodellen 191/00.01.02/2012 Soh 112 Social- och hälsovårdsnämnden

Läs mer

MASKINELL DOSDISPENSERING AV LÄKEMEDEL INOM HEMVÅRDEN OCH DYGNETRUNTVÅRDEN

MASKINELL DOSDISPENSERING AV LÄKEMEDEL INOM HEMVÅRDEN OCH DYGNETRUNTVÅRDEN Social- och hälsovårdsn. 71 18.06.2014 Social- och hälsovårdsn. 34 19.03.2015 MASKINELL DOSDISPENSERING AV LÄKEMEDEL INOM HEMVÅRDEN OCH DYGNETRUNTVÅRDEN SOHÄN 18.06.2014 71 Beredning: Chef för handikappvård

Läs mer

Budgetramarna för 2017 och ekonomiplanen

Budgetramarna för 2017 och ekonomiplanen Stadsfullmäktige 49 16.05.2016 Budgetramarna för 2017 och ekonomiplanen 2018-2019 FGE 49 362/02.02.02/2016 Stadsstyrelsen 2.5.2016 220 Beredning: ekonomidirektör Jari Saarinen, tfn 044 780 9426 Stadsstyrelsen

Läs mer

Fastställande av skattesatserna för inkomstskatt och fastighetsskatt 2017

Fastställande av skattesatserna för inkomstskatt och fastighetsskatt 2017 Stadsfullmäktige 97 14.11.2016 Fastställande av skattesatserna för inkomstskatt och fastighetsskatt 2017 FGE 97 Stadsstyrelsen 7.11.2016 494 Beredning: ekonomidirektör Jari Saarinen, tfn 044 780 9426 Enligt

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

Detaljplan och detaljplaneändring / Kvarteret för aktivt boende, Ilkkavägen 1 3 och Karlebygatan 68 72

Detaljplan och detaljplaneändring / Kvarteret för aktivt boende, Ilkkavägen 1 3 och Karlebygatan 68 72 Stadsfullmäktige 10 03.02.2014 Detaljplan och detaljplaneändring / Kvarteret för aktivt boende, Ilkkavägen 1 3 och Karlebygatan 68 72 FGE 10 Stadsstrukturnämnden 167 Beredning: detaljplanearkitekt Elina

Läs mer

Ack du min moder (epistel nr 23)

Ack du min moder (epistel nr 23) Text och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 4 3 Tenor 2 4 3. Basso 1 4 3 1.Ack, du min mo - der, säj vem dig sän - de just till min fa - ders säng!. Basso 2 4 3 1.Ack, du min mo -

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

STF 40 Mer information: ekonomidirektör Mikael Boström, tfn (09) 5056 228 fornamn.efternamn@grankulla.fi. Det allmänna ekonomiska läget

STF 40 Mer information: ekonomidirektör Mikael Boström, tfn (09) 5056 228 fornamn.efternamn@grankulla.fi. Det allmänna ekonomiska läget Stadsfullmäktige 40 08.06.2015 Direktiv för upprättande av budget och ekonomiplan för åren 2016-2018 265/02.02.00/2015 STF 40 Mer information: ekonomidirektör Mikael Boström, tfn (09) 5056 228 fornamn.efternamn@grankulla.fi

Läs mer

SOCIALSEKTORN Administration 323 521 226 799 550 320 377 806 252 587 630 393 114,55 % 194 595-183 211 Socialarbete och handikappvård Socialarbete Missbrukarvård 23 000 0 23 000 21 087 0 21 087 91,68 %

Läs mer

Fastställande av skattesatserna för inkomstskatt och fastighetsskatt 2015

Fastställande av skattesatserna för inkomstskatt och fastighetsskatt 2015 Stadsfullmäktige 89 17.11.2014 Fastställande av skattesatserna för inkomstskatt och fastighetsskatt 2015 FGE 89 876/02/03/02/2014 Stadsstyrelsen 11.11.2014 Beredning: ekonomidirektör Jari Saarinen, tfn

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

Harmonisering av skötseln av enskilda vägar

Harmonisering av skötseln av enskilda vägar Stadsfullmäktige 46 16.05.2016 Harmonisering av skötseln av enskilda vägar FGE 46 122/10.03.01/2016 Stadsstrukturnämnden 16.3.2016 46 Beredning: stadsingenjör Heikki Penttilä, tfn 044 780 9332 Karleby

Läs mer

Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län

Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län R APPORT 20 200 7 Uppföljning 2007 Be stäl la re Läns sty rel sen i Jön kö pings län Produktion: Svensk Na tur för valt ning AB Text: Jo

Läs mer

1. Avgiftning i sluten vård för behandling av symtom vid av vänj ning från alkohol och för att avbryta användningen av alkohol

1. Avgiftning i sluten vård för behandling av symtom vid av vänj ning från alkohol och för att avbryta användningen av alkohol Social- och hälsovårdsn. 134 03.11.2016 UPPHANDLING AV SERVICE FÖR MISSBRUKARVÅRD SOHÄN 03.11.2016 134 Beredning och ytterligare information: chef för vuxensocialarbete An ne Green 040 512 9694, upphandlingschef

Läs mer

39 DRIFTSEKONOMIDELEN

39 DRIFTSEKONOMIDELEN 39 DRIFTSEKONOMIDELEN 40 41 VERKSTÄLLANDET AV BUDGETEN 2012 Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER Brandpåverkad stålkonstruktion Temperaturhöjningen i en brandpåverkad stål kon struk tion beror på profilens volym eller

Läs mer

I dispositionsplanen för år 2015 ingår bl.a.

I dispositionsplanen för år 2015 ingår bl.a. Vård- och omsorgsnämnden 11 29.01.2015 Vård- och omsorgsväsendets dispositionsplan för år 2015 Vård- och omsorgsnämnden 11 Kommunfullmäktige godkände 29.11.2014 128 budgeten för år 2015 och ekonomiplanen

Läs mer

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen.

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen. ext ur ibel 2000 venska ibelsällskapet ångernas sång Musik: Eva oller 200 nvisningar 1 Grundtempot i stycket är 115 järdedelsslag per ut ariera det eter eget godtycke, så att texten kan sjungas på ett

Läs mer

STST Beredning och tilläggsuppgifter: finansdirektör Raija Vaniala, ,

STST Beredning och tilläggsuppgifter: finansdirektör Raija Vaniala, , Stadsstyrelsen 59 14.03.2016 Social- och hälsovårdsn. 42 14.04.2016 UTVECKLING AV SYSTEMET MED INTERN HYRA STST 14.03.2016 59 Beredning och tilläggsuppgifter: finansdirektör Raija Vaniala, 520 2260, raija.vaniala@porvoo.fi

Läs mer

Esbo stad Protokoll 43. Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 43. Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1 [Förhandsbesked] 1525/02.02.02/2012 Stadsstyrelsen 78 26.3.2012 43 Ändring av 2012 års budget Beredning och upplysning:: Heikkinen Pekka, tfn 09 816 22354 Jyrkkä Maria,

Läs mer

Förslag till budget 2016 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby

Förslag till budget 2016 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby Social- och hälsovårdsnämndens svenska sektion 116 20.10.2015 Förslag till budget 2016 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby 317/02.02.02/2015 Soh 116 Ärendet har tidigare behandlats i

Läs mer

Skyarna tjockna (epistel nr 21)

Skyarna tjockna (epistel nr 21) Skyarna tockna (epistel nr 21) Text musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 3 8 Tenor 2 3 8... Basso 1 8 3 1.Sky - ar - na. tock - na, stär - nor- na. slock - na, stor - mar- na. Basso

Läs mer

Esbo stad Protokoll 38. Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 38. Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1 1525/02.02.02/2012 Stadsstyrelsen 58 11.2.2013 38 Förhandsbesked om 2012 års bokslut Beredning och upplysningar: Jyrkkä Maria, tfn 09 8168 3136 E-post enligt modellen

Läs mer

Förslag till budget 2016 och ekonomiplan 2016-2018 samt investeringsplan 2016-2020

Förslag till budget 2016 och ekonomiplan 2016-2018 samt investeringsplan 2016-2020 Stadsfullmäktige 77 16.11.2015 Förslag till budget 2016 och ekonomiplan 2016-2018 samt investeringsplan 2016-2020 265/02.02.00/2015, 544/00.02.00/2014 STF 77 Mer information: ekonomidirektör Mikael Boström,

Läs mer

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ.

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ. h = 92 Ser ni ängen ur lban poppmuffa för små hundar & 4. Text: arbro Lindgren Musik: Lasse ahlberg Ser ni äng en? & Ser ni äng en, en stor, stor äng? & Ser ni äng en? & Ser ni äng en med grönt, grönt,

Läs mer

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 14.03.2016 Sida 1 / 1 249/2015 02.02.02 Stadsstyrelsen 44 8.2.2016 32 Förhandsbesked om 2015 års bokslut Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 E-post enligt modellen fornamn.efternamn@esbo.fi

Läs mer

Räddningsverkets målorganisation

Räddningsverkets målorganisation Räddningsnämnden 18 27.05.2014 Räddningsverkets målorganisation RADD 18 Faktorer som bestämmer det regionala räddningsverkets må lorganisati on Räddningsverkets målorganisation bestäms för sin del av förp

Läs mer

43 DRIFTSEKONOMIDELEN

43 DRIFTSEKONOMIDELEN 43 DRIFTSEKONOMIDELEN 44 45 VERKSTÄLLANDET AV BUDGETEN 2011 Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

BEFOLKNING. befolkning. Den typiska invånaren i Gnesta kommun. Befolkningsutveckling. Flyttningsöverskott

BEFOLKNING. befolkning. Den typiska invånaren i Gnesta kommun. Befolkningsutveckling. Flyttningsöverskott BEFOLKNING BEFOLKNING Den typiska invånaren i Gnesta kommun Befolkningsutveckling Födelseöverskott Flyttningsöverskott Åldersstruktur Pendling 2000 Förvärvsarbetande Utbildning Befolkningsprognos 2015

Läs mer

Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 2015

Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 2015 Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 215 4,5 %, %,7 % 2, % 6,1 % 7,8 % 19,7 % 1,6 % 11, % 36,6 % Verksamhetens kostnader 36,75 md : Löner och arvoden 16,13 md Lönebikostnader 4,88 md

Läs mer

Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun

Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun 2014-01-24 Sven Jo nas son Ste fan By dén Upp dra get Me li ca fick i upp drag av Ra dar Ar ki tek tur & Pla ne ring att göra en dagvattenutredning

Läs mer

Kompletteringsutbildning på svenska

Kompletteringsutbildning på svenska Social- och hälsovårdsnämndens svenska sektion 58 26.05.2015 Kompletteringsutbildning på svenska 368/00/01/02/2015 Soh 58 Svenska sektionen 7.4 2015 42: Svenska sektionen beslöt ta upp till behandling

Läs mer

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1 Drift- och montageinstruktion HC-2, Digital hygrostat HC-2 Ersätter: rev. 140320 All män na data Hygrostat Tek nis ka data m i-292se_14091 7.VP ] MIMA In di ke ring Pro gram me ring Fuktensor In kop pling

Läs mer

Vila vid denna källa (epistel nr 82)

Vila vid denna källa (epistel nr 82) ila vid denna källa (epistel nr 82) ext och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 2004 oprano c..... Alto 1 c 1.i - la_ vid den - na. 1.i - la vid den - na käl - la,_ vår lil - la. käl - la, vår lil

Läs mer

SVAR TILL FULLMÄKTIGE ERKKI NIEMINENS INITIATIV OM IDROTTSKORT FÖR SENIORER

SVAR TILL FULLMÄKTIGE ERKKI NIEMINENS INITIATIV OM IDROTTSKORT FÖR SENIORER Kultur- och fritidssektionen 71 20.12.2007 Bildningsnämnden 8 23.01.2008 Stadsstyrelsen 67 11.02.2008 Kultur- och fritidssektionen 4 27.03.2008 SVAR TILL FULLMÄKTIGE ERKKI NIEMINENS INITIATIV OM IDROTTSKORT

Läs mer

33 DRIFTSEKONOMIDELEN

33 DRIFTSEKONOMIDELEN 33 DRIFTSEKONOMIDELEN 34 35 VERKSTÄLLANDET AV BUDGETEN 2013 Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

Driftsekonomidelen. Verkställandet av budgeten 2013. Sammanställning av driftsplaner. Rapportering. Finansieringen

Driftsekonomidelen. Verkställandet av budgeten 2013. Sammanställning av driftsplaner. Rapportering. Finansieringen Driftsekonomidelen Verkställandet av budgeten Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

Esbo stad Protokoll 69. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 69. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.05.2016 Sida 1 / 1 333/2016 02.02.01.00 Stadsstyrelsen 99 21.3.2016 69 Bokslutet för 2015 och behandling av resultatet Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Katariina

Läs mer

Förfarande med andrahandshyrning av fastigheter inom arrangemanget med ramupphandling av boendeservice inom äldreomsorgen i Karleby

Förfarande med andrahandshyrning av fastigheter inom arrangemanget med ramupphandling av boendeservice inom äldreomsorgen i Karleby Social- och hälsovårdsnämndens svenska sektion 80 16.06.2015 Förfarande med andrahandshyrning av fastigheter inom arrangemanget med ramupphandling av boendeservice inom äldreomsorgen i Karleby 423/02/08/00/04/2013

Läs mer

Esbo stad Protokoll 176. Fullmäktige 09.12.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 176. Fullmäktige 09.12.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 09.12.2013 Sida 1 / 1 1031/02.02.02/2013 Stadsstyrelsen 345 25.11.2013 176 Månadsrapport för oktober 2013 jämte åtgärder Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Pekka Heikkinen,

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet 2009, förhandsuppgifter

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet 2009, förhandsuppgifter Offentlig ekonomi 2010 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet 2009, förhandsuppgifter Kommunernas ekonomiska situation åtstramades mindre än väntat år 2009 Ökningen av kommunernas utgifter

Läs mer

Sjung och läs nu Bacchi böner (sång nr 57)

Sjung och läs nu Bacchi böner (sång nr 57) Sung läs nu Bacchi öner (sång nr 57) ext musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 009 Soprano 1 Soprano. Alto 1 Alto enor 1.Sung läs nu 1.Sung läs nu 1.Sung läs nu Bac - chi ö - ner, Bac - chi Bac -

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017 Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017 Presskonferens 11.2.2015 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 7,0 6,0 Kommunernas

Läs mer

kan förändra mängden uppburna samfundsskatter, då i grova drag hälften av Ålands samfundsskatter härstammar från sjötransporter.

kan förändra mängden uppburna samfundsskatter, då i grova drag hälften av Ålands samfundsskatter härstammar från sjötransporter. Högkonjunktur råder fortsättningsvis inom den åländska ekonomin, men den mattas något under det närmaste året. BNP-tillväxten på Åland var enligt våra preliminära siffror 3,6 procent i fjol och hamnar

Läs mer

ÖPPENVÅRD OCH INSTITUTIONSVÅRD SAMT GRÄNSDRAGNINGEN MELLAN PRIVAT OCH OFFENTLIG SERVICE

ÖPPENVÅRD OCH INSTITUTIONSVÅRD SAMT GRÄNSDRAGNINGEN MELLAN PRIVAT OCH OFFENTLIG SERVICE 4900 Nr 1241 Bilaga ÖPPENVÅRD OCH INSTITUTIONSVÅRD SAMT GRÄNSDRAGNINGEN MELLAN PRIVAT OCH OFFENTLIG SERVICE 1. Institutionsvård Vård som ordnas för en person är alltid institutionsvård då vården har ordnats

Läs mer

Räkenskapsperiodens resultat

Räkenskapsperiodens resultat Stadsstyrelsen 109 30.03.2015 GODKÄNNANDE AV BOKSLUTET FÖR ÅR 2014 STST 30.03.2015 109 Beredning och tilläggsuppgifter: finansdirektör Raija Vaniala, tfn 520 2260, raija.vaniala@porvoo.fi Enligt 68 i kommunallagen

Läs mer

KÖLD BÄ RAR LA GET. Syfte

KÖLD BÄ RAR LA GET. Syfte KÖLD BÄ RAR LA GET Syfte Ge nom en ökande an vänd ning av köldbärare inom kyltekniken, så kallade in - direkta kyl sys tem, och spe ci ellt med hän syn tagen till an vän dan de av al ko ho - ler, gly ko

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se Till Dig 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlerg pianoarrangemang Jonas ranke-blom Blåeld musik 2012 laeldse Innehåll Till dig Allt, allt ag ägde Idyll Trollunden Melodi Adagio Och får ag aldrig äga

Läs mer

Esbo stad Protokoll 144. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 144. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 17.11.2014 Sida 1 / 1 4477/02.03.01/2014 Stadsstyrelsen Stadsstyrelsen 299 320 3.11.2014 17.11.2014 144 Kommunal- och fastighetsskattesatserna för år 2015 Beredning och upplysningar: Pekka

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis Offentlig ekonomi Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis, :a kvartalet Kommunernas verksamhetskostnader ökade med,5 procent under januari-juni Kommunernas verksamhetskostnader ökade med,5 procent

Läs mer

NÄMNDEN FÖR VÄSTRA NYLANDS SJUKVÅRDSOMRÅDE 4 27.02.2014 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013. VNS nyckeltal framgår ur tabellen nedan:

NÄMNDEN FÖR VÄSTRA NYLANDS SJUKVÅRDSOMRÅDE 4 27.02.2014 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013. VNS nyckeltal framgår ur tabellen nedan: NÄMNDEN FÖR VÄSTRA NYLANDS SJUKVÅRDSOMRÅDE 4 27.02.2014 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VNSNAMND 4/2014 VNS nyckeltal framgår ur tabellen nedan: Nyckeltal 2012-2013 - 2014 euro i 1000-tal bsl 2012

Läs mer

60. (33.06, delvis, 32 och 33, delvis) Av kommunerna anordnad social- och hälsovård

60. (33.06, delvis, 32 och 33, delvis) Av kommunerna anordnad social- och hälsovård 60. (33.06, delvis, 32 och 33, delvis) Av kommunerna anordnad social- och hälsovård F ö r k l a r i n g : Utgifterna under momentet föranleds huvudsakligen av statsandelen för driftskostnaderna för socialoch

Läs mer

UPPHANDLING AV TILLÄGGSPLATSER FÖR EFFEKTIVERAT SERVICEBOENDE

UPPHANDLING AV TILLÄGGSPLATSER FÖR EFFEKTIVERAT SERVICEBOENDE Social- och hälsovårdsn. 32 19.03.2015 UPPHANDLING AV TILLÄGGSPLATSER FÖR EFFEKTIVERAT SERVICEBOENDE SOHÄN 19.03.2015 32 Beredning: social- och hälsovårdsdirektör Pia Nurme, tfn 019-5203200 eller pia.nurme@porvoo.fi,

Läs mer

32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård

32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård 32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård F ö r k l a r i n g : Momenten 30 och 31 i detta kapitel omfattas av lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården (733/1992). Dessutom

Läs mer

De ekonomiska utsikterna för kommunerna och landskapen

De ekonomiska utsikterna för kommunerna och landskapen Onnistuva Suomi tehdään lähellä De ekonomiska utsikterna för kommunerna och landskapen Valkretsstämman Minna Punakallio Chefekonom Kommunförbundet Sanna Lehtonen Utvecklingschef Kommunförbundet Den ekonomiska

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2012

Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2012 Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2012 Presskonferens 13.2.2013 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Centrala poster i kommunernas och samkommunernas bokslut åren 2011-2012 (inkl. särredovisade

Läs mer

Kommunens förvaltning har skötts enligt lag och fullmäktiges beslut. Kommunens och koncernens interna kontroll har ordnats på behörigt sätt.

Kommunens förvaltning har skötts enligt lag och fullmäktiges beslut. Kommunens och koncernens interna kontroll har ordnats på behörigt sätt. REVISIONSBERÄTTELSE 2008 Till Karleby stadsfullmäktige Vi har granskat Kelviå kommuns förvaltning, bokföring och bokslut för räkenskapsperioden 1.1-31.12.2008. Bokslutet omfattar kommunens balansräkning,

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis Offentlig ekonomi Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis, 2:a kvartalet Kommunernas verksamhetsutgifter uppgick till 18,5 miljarder euro under januari-juni Under januari-juni uppgick kommunernas

Läs mer

Soh 65 Social- och hälsovårdsnämnden :

Soh 65 Social- och hälsovårdsnämnden : Social- och hälsovårdsnämndens svenska sektion 65 26.05.2015 Omorganisering av verksamheten på sjukhusbacken en strategisk styrgrupp tillsätts för bedömning av helheten och en styrgrupp tillsätts för projektet

Läs mer

För länge sen hos Beethoven

För länge sen hos Beethoven Ludwig van Beethoven ör länge sen hos Beethoven Arrangemang Christian Ljunggren SATB calluna musik hb ör länge sen hos Beethoven Sopran Alt Tenor/Bas 4 8 12 ör länge sen hos Beethoven 4 2 4 2 4 2 j ör

Läs mer

Bolagisering av affärsverk

Bolagisering av affärsverk Stadsfullmäktige 73 29.09.2014 Bolagisering av affärsverk FGE 73 639/00/01/00/2910 Koncern- och stadsutvecklingssektionen 17.9.2014 68 Karleby Energi Vid beredningen har utgångspunkten varit bolagets resultatförmåga

Läs mer

Nettokostnaderna för kommunernas social- och hälsovård var 17,9 miljarder euro år Socialoch

Nettokostnaderna för kommunernas social- och hälsovård var 17,9 miljarder euro år Socialoch Offentlig ekonomi 2016 Kommunekonomi 2015 Nettokostnaderna för kommunernas social- och hälsovård 17,9 miljarder euro år 2015 Nettokostnaderna för kommunernas social- och hälsovård var 17,9 miljarder euro

Läs mer

Fallstudie Majorna - Hållbar utveckling utifrån lokalsamhällets egna behov och önskemål

Fallstudie Majorna - Hållbar utveckling utifrån lokalsamhällets egna behov och önskemål Fallstudie 24 Göteborgs miljövetenskapliga centrum Fallstudie Majorna - Hållbar utveckling utifrån lokalsamhällets egna behov och önskemål Anna Lock Michael Koucky Anna Carlsson Joel Görsch Kerstin Boström

Läs mer

Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 2013

Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 2013 Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 213 1,7 % Verksamhetens kostnader 38,3 md : Löner och arvoden 16,39 md 3,6 %,7 % 1,6 %,2 % 1,3 % 3,8 % Lönebikostnader 4,96 md Köp av tjänster 9,78

Läs mer

INSTRUKTION FÖR VÅRD OCH OMSORGSCENTRALEN. Godkänd av stadsfullmäktige i Kristinestad ( 9)

INSTRUKTION FÖR VÅRD OCH OMSORGSCENTRALEN. Godkänd av stadsfullmäktige i Kristinestad ( 9) Kristinestad Instruktion för vård- och omsorgscentralen 1 INSTRUKTION FÖR VÅRD OCH OMSORGSCENTRALEN Godkänd av stadsfullmäktige i Kristinestad 31.1.2011 ( 9) Samarbetsförfarande 7.12.2010 Vård- och omsorgsnämnd

Läs mer

År 2016 var kommunernas nettokostnader för social- och hälsovård nästan på samma nivå som året innan

År 2016 var kommunernas nettokostnader för social- och hälsovård nästan på samma nivå som året innan Offentlig ekonomi 2017 Kommunekonomi 2016 År 2016 var kommunernas nettokostnader för social- och hälsovård nästan på samma nivå som året innan Korrigering 3.11.2017. De korrigerade siffrorna är markerade

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser år 2014

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser år 2014 Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser år 2014 Presskonferens 12.2.2014 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Centrala poster i kommunernas och samkommunernas bokslut åren 2012-2013

Läs mer

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009 Bokslut 2008 Resultaträkning för Vanda stad 2008 2007 2006 milj. milj. milj. Verksamhetsintäkter 196,2 177,3 172,4 Tillverkning för eget bruk 90,1 71,0 71,2 Verksamhetskostnader - 1 072,0-974,6-931,2 Verksamhetsbidrag

Läs mer

Kostnader, extern. Koncerntjänster Bildningen Omsorgen Miljö och teknik 7 % 17 % 25 % 51 %

Kostnader, extern. Koncerntjänster Bildningen Omsorgen Miljö och teknik 7 % 17 % 25 % 51 % Kommundirektörens budgetförslag 2010 Kommundirektörens budgetförslag 2010 är i balans men ytterligare inbesparningar behövs och alla vidtagna sparåtgärder är nödvändiga. Budgetförslaget har ett årsbidrag

Läs mer

Rätten till arbetstagares uppfinningar

Rätten till arbetstagares uppfinningar Avtal om Rätten till arbetstagares uppfinningar Fastigo / Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från den 19960401 9604 Avtal mellan Fas ti go, Fas tig hets bran schens Ar bets gi varor ga ni sa

Läs mer

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35)

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35) Brödera fara väl vilse ilad (epistel r 35) Text musik: Carl Michael Bellma Teor 1 8 6 Arr: Eva Toller 2008 Teor 2 6 8 Basso 1 8 6.. Basso 2 8 6 1.Brö- der - a fa - ra väl vil - se i-lad om gla - se me

Läs mer

Esbo stad Protokoll 70. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 70. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 18.05.2015 Sida 1 / 1 1402/02.02.02/2015 Stadsstyrelsen 112 30.3.2015 70 Behandling av 2014 års bokslut Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Vesa Kananen, tfn 046 877

Läs mer

152 LIVSKRAFT OCH HÅLL BAR UT VECK LING I GÖ TE BORGS SÖ DRA SKÄR GÅRD BILAGOR

152 LIVSKRAFT OCH HÅLL BAR UT VECK LING I GÖ TE BORGS SÖ DRA SKÄR GÅRD BILAGOR 152 LIVSKRAFT OCH HÅLL BAR UT VECK LING I GÖ TE BORGS SÖ DRA SKÄR GÅRD BILAGOR LIVSKRAFT OCH HÅLL BAR UT VECK LING I GÖ TE BORGS SÖ DRA SKÄR GÅRD BILAGOR 153 Bi la ga 6.1 En kät och enkätresultat 154 LIVSKRAFT

Läs mer

KYRKSLÄTTS KOMMUNS EKONOMISKA UTVECKLING

KYRKSLÄTTS KOMMUNS EKONOMISKA UTVECKLING Kommunstyrelsen 253 05.06.2014 Ungdomsnämnden 45 18.06.2014 Ram för upprättande av budgeten för år 2015 och ekonomiplanen för åren 2016-2017 Kommunstyrelsen 05.06.2014 253 Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige

Läs mer

JHS 199 Kommuners och samkommuners budget och ekonomiska planering

JHS 199 Kommuners och samkommuners budget och ekonomiska planering JHS 199 Kommuners och samkommuners budget och ekonomiska planering Version: 1.0 Publicerad: 26.10.2016 Giltighetstid: tills vidare Innehåll 1 Inledning...1 2 Tillämpningsområde...2 3 Referenser...2 4 Termer

Läs mer

Birger Sjöberg. Dansbanan. Arrangemang Christian Ljunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC

Birger Sjöberg. Dansbanan. Arrangemang Christian Ljunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC Birger Söberg Dansbanan Arrangemang Christian Lunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC Dansbanan Sopran Birger Söberg Arr. Christian Lunggren Alt 1.Drilla på löten 2.Dyster sluten, 3.Blek är Bestyrarn, 4.Drilla

Läs mer

Gemensamma kyrkorådet 94 27.3.2014

Gemensamma kyrkorådet 94 27.3.2014 Gemensamma kyrkorådet 94 27.3.2014 239/2014 34 Helsingfors kyrkliga samfällighets verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse för år 2013 samt beviljande av ansvarsfrihet Beslutsförslag Gemensamma

Läs mer

KESKI-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKUNTAYHTYMÄ/ MELLERSTA ÖSTERBOTTENS SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSAMKOMMUN

KESKI-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKUNTAYHTYMÄ/ MELLERSTA ÖSTERBOTTENS SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSAMKOMMUN UTKAST 23.11.2015 (korrigerad version 14.12.2015) KESKI-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKUNTAYHTYMÄ/ MELLERSTA ÖSTERBOTTENS SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSAMKOMMUN GRUNDAVTAL 1 kapitlet SAMKOMMUNEN 1 Namn

Läs mer

RP 208/2013 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN FEMTE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2013

RP 208/2013 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN FEMTE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2013 RP 208/2013 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN FEMTE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2013 Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Offentlig ekonomi 01 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet förhandsuppgifter 011 Kommunernas sammanlagda årsbidrag försvagades år 011 Enligt de bokslutsuppgifter som Statistikcentralen

Läs mer

Över- / underskott åren 2009-2017

Över- / underskott åren 2009-2017 Pressmeddelande 5.11.2014 KOMMUNENS EKONOMI STÖRTDYKER? Ännu under år 2014 är Kimitoöns kommuns ekonomi ungefär i balans. Prognosen visar ett ganska nära noll resultat. 2014 kommer att bli året som kommunen

Läs mer

nationella miljökvalitetsmål

nationella miljökvalitetsmål MILJÖKVALITETSMÅL NATIONELLA MILJÖKVALITETSMÅL 1 Frisk luft 2 Grundvatten av god kvalitet 3 Levande sjöar och vattendrag 4 Myllrande våtmarker 5 Hav i balans samt levande kust och skärgård 6 Ingen övergödning

Läs mer

ENKÄT OM MINSKNING AV KOMMUNERNAS UPPGIFTER

ENKÄT OM MINSKNING AV KOMMUNERNAS UPPGIFTER ENKÄT OM MINSKNING AV KOMMUNERNAS UPPGIFTER Dnro 32/83/2013 Vilken kommun eller annan organisation representerar du? * Vilken är din ställning? * Kommun-/stadsfullmäktigeledamot Annan förtroendevald i

Läs mer

Verkställande av budgeten 2015

Verkställande av budgeten 2015 Nämnden för utbildning och fostran, svenska sektionen 10 03.03.2015 Verkställande av budgeten 2015 985/02/02/02/2014 OPESVS 10 beredare: ekonomichef Kim Salo, tfn 044 7809 592, och skoldirektör Per-Olof

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Offentlig ekonomi 2015 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Förhandsuppgifter 2014 Kommunerna anpassade sin ekonomi år 2014 Enligt de bokslutsuppgifter som Statistikcentralen samlat in

Läs mer

ÄLDREOMSORG Social- och hälsovårdsnämnden Social- och hälsovårdsavdelningen Gun Sirén

ÄLDREOMSORG Social- och hälsovårdsnämnden Social- och hälsovårdsavdelningen Gun Sirén ÄLDREOMSORG Social- och hälsovårdsnämnden Social- och hälsovårdsavdelningen Gun Sirén Verksamhet Den äldrepolitiska strategin som är uppgjord för åren 2011-2015 och godkänd av stadsfullmäktige 13.4.2011,

Läs mer

Förslag till behandling av resultatet

Förslag till behandling av resultatet Kommunstyrelsen 123 30.03.2015 Kommunfullmäktige 56 15.06.2015 Godkännande av bokslut 2014 Kommunstyrelsen 30.03.2015 123 Kommunstyrelsen skall enligt kommunallagen upprätta ett bokslut för räkenskapsperioden

Läs mer