Tillväxt på procent under lönsamhet väntas de kommande åren, ytterligare nyemission behöver ej genomföras

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillväxt på 16-20 procent under lönsamhet väntas de kommande åren, ytterligare nyemission behöver ej genomföras"

Transkript

1 ANALYSGARANTI* 3:e mars 2004 TRIO (TRIO.ST) Spännande men fullvärderat Tillväxt på procent under lönsamhet väntas de kommande åren, ytterligare nyemission behöver ej genomföras Lista: Börsvärde: Bransch: VD: Styrelseordf: O-listan 275 MSEK Programvara, telekom Michael Stubbing (tf) Christian Tommessen Trios internationalisering har stor potential. Det är dock svårt för ett litet bolag att konkurrera med internationella aktörer. När marknaden växer kommer också bolagets teknikförsprång att ätas upp. Efter höstens och vinterns starka kursutvecklingen är Trio-aktien fullvärderad. För att motivera en högre kurs krävs att bolaget kan visa upp ytterligare tecken på att den internationella satsningen lyckas. Tecken på hur satsningen utfaller kommer att inkomma under året. Aktiekurs, SEK m a Trios kursutveckling m j j a s o n d SAX Trio j m Miljoner aktier Redeye Rating Bolaget Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential Aktien / Finans Finansiell situation Fundamental värderingspotential Relativ värderingspotential Aktieägarvänlighet Nyckeltal Fakta p 2005p 2006p Omsättning, MSEK 142,6 117,8 137,1 165,1 195,2 Tillväxt -14% -17% 16% 20% 18% Ebit -43,7-10,9 8,0 14,2 18,3 Res. F. Skatt -49,0-6,5 12,8 20,4 25,5 Nettoresultat -48,7-6,0 10,9 14,7 18,4 Nettomarginal -34,2% -5,1% 7,9% 8,9% 9,4% EPS -0,76-0,09 0,17 0,23 0,29 P/S 1,9 2,3 2,0 1,7 1,4 EV/EBITDA neg neg 21,1 13,8 11,2 P/S 1,9 2,3 2,0 1,7 1,4 EV/S 1,8 2,2 1,9 1,6 1,3 Aktiekurs, SEK 4,29 Antal aktier m 64,1 Börsvärde, MSEK 275 Nettoskuld -15,0 Free float % 60% Oms/dag/ Analytiker: Pontus Herin Magnus Vestin * Disclaimer Analysgaranti är ett analyskoncept framtaget av Redeye AB. Tjänsten genomförs på uppdrag av, och mot en ersättning från, det aktuella bolaget som belyses i analysen. Ersättningen är ett på förhand överenskommet belopp och är ej beroende på innehållet i analysen. Analysgarantin ger en oberoende bedömning av bolaget och dess förutsättningar. Informationen i analysen är baserad på källor som Redeye bedömer som tillförlitliga. Redeye kan dock ej garantera riktigheten i informationen. Redeye frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analysen. Texten får inte kopieras för annat än personliga användning. Redeye AB, Styckjunkargatan 1, Stockholm. Telefon Fax E-post:

2 Definitioner Verksamheten Historik Speglar bolagets historiska utveckling vad gäller tillväxt, lönsamhetsutveckling, nyemissionshistorik samt förmågan att hävda sig bättre än konkurrenterna på marknaden. Definitioner Aktien / Finans Finansiell situation En sammanvägning av bolagets finansiella status med avseende på skuldsättning, egna kapitalet, kassa, beroendet av enskilda kunder/kundkategorier samt ägarnas finansiella styrka. Företagsledning En bedömning av bolagsledningens kompetens, track-record och förmågan att driva bolaget mot goda resultat i framtiden Fundamental värderingspotential Bolagets potential utvärderas via olika fundamentala nyckeltal samt genom kassaflödesvärdering av bolagets rörelse. I den fundamentala värderingen ingår även att värdera möjligheterna för aktien vid Marknad En bedömning av tillväxt- och lönsamhetspotentialen på den aktuella marknaden/ marknadssegmentet. Dessutom förändringar i avkastningskravet eller aktiens enskilda risknivå. Hög rating innebär låg fundamental värdering. analyseras faktorer som påverkar marknaden såsom hot utifrån och tänkbara strukturförändringar. Positionering Avser bolagets position på den aktuella marknaden mätt i marknadsandelar och konkurrenssituationen. Avgörande är faktorer som bolagets konkurrenskraft och varumärke. Eventuella partnerskap och utlandsetableringar kan också stärka bolagets positionering. Relativ värderingspotential Bolagets nyckeltal jämförs med liknande bolag i Sverige och internationellt. Ingen vikt läggs vid nyckeltalens fundamentala nivå. I den relativa värderingen ingår att värdera möjligheten för att aktiens skall värderas enligt de utvalda jämförelseobjekten. Hög rating innebär låg relativ värdering. Lönsamhetspotential Med stöd från övriga kategorier avseende bolagets verksamhet görs en bedömning av bolagets framtida lönsamhetstillväxt och en uppskattning av bolagets långsiktiga marginaler. Aktieägarvänlighet Aktien utvärderas kring parametrarna aktieutdelning, aktielikviditet, bolagets informationsgivning samt analysbevakning. I bedömningen ingår även aktieägarstrukturen och ägarnas finansiella ställning. Disclaimer Analysgaranti är ett analyskoncept som är framtaget av Redeye AB. Tjänsten genomförs på uppdrag av, och mot en ersättning från, det aktuella bolaget som belyses i analysen. Ersättningen är ett på förhand överenskommet belopp och är ej beroende på innehållet i analysen. Analysgarantin ger en oberoende bedömning av bolaget och dess förutsättningar. Informationen i analysen är baserad på källor som Redeye bedömer som tillförlitliga. Redeye kan dock ej garantera riktigheten i informationen. Den framåtblickande informationen i analysen baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka innehåller en osäkerhet. Redeye kan inte garantera att prognoser och framåtblickande estimat kommer att bli uppfyllda. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Denna analys är avsedd att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Redeye frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analysen. Texten får inte kopieras för annat än personliga användning. 2

3 Investeringsslutsats Under de två senaste åren har Trio genomfört flera omstruktureringar och åtgärdsprogram i syfte att sänka kostnaderna och anpassa bolaget till en svagare marknad. De största kostnadsneddragningarna har skett inom affärsområdet Enterprise Division som under 2003 lyckades vända till en svag rörelsevinst. Städningen av Trio är nu slutförd och kostnaderna har sänkts till 125 MSEK på årsbasis, vilket Redeye bedömer är en nivå som möjliggör en uthållig lönsamhet. Även om Enterprise Division nu är lönsamt och Redeye förväntar sig en tillväxt runt 10 procent de närmaste åren ligger den största potentialen i Trio inom affärsområdet Mobile Division. Bolaget har en stark position på den nordiska marknaden och har bevisat att produkterna och affärsmodellen håller. Den framtida tillväxtpotentialen finns dock på internationella marknader och Redeye bedömer att Trio kommer att lyckas etablera sig utanför norden med tre nya operatörer som kunder under 2004 och ytterligare fem till sex under Det internationella genombrottet tillsammans med en ökad försäljning bland befintliga kunder väntas resultera i en tillväxt på 16 till 20 procent de närmaste tre åren. Redeye bedömer att tillväxten kommer ske under gradvis ökande lönsamhet och positivt kassaflöde. Det har tidigare funnits en finansiell risk i Trio då de negativa kassaflödena försvagat kassan. Redeye bedömer dock att en riskfylld nyemission kommer att kunna undvikas och att de positiva kassaflödena gradvis kommer att stärka den befintliga kassan på 21 MSEK. Trios internationella strategi är dock riskfylld. Kostnaderna för den internationella satsningen kan lätt underskattas och som ett litet och okänt bolag kan Trio få trovärdighetsproblem i konkurrensen med globala aktörer. I takt med att marknaden växer kommer dessutom bolagets teknikförsprång ätas upp och konkurrensen hårdna. De farligaste konkurrenterna utgörs främst av telekomleverantörer som Ericsson och Siemens. Baserat på Redeyes prognoser och övriga antaganden ger en kassflödesvärdering ett bolagsvärde på 250 MSEK vilket skall jämföras med dagens bolagsvärde på 275. Redeye bedömer därmed att Trioaktien är fullvärderat. Även vid en jämförelse med liknande bolag framstår Trioaktien som fullvärderad. Det finns dock några tydliga värdedrivare som skulle få en positiv effekt på aktiekursen varav den viktigaste är att bolaget lyckas få internationella operatörer som kunder. Huruvida den internationella strategin lyckas kommer att utvisa sig under

4 Bakgrund Trio utvecklar och säljer programvara som kompletterar fasta företagsväxlar och mobila nät med nya tjänster. Bolaget är uppdelat i två affärsområden, Mobile Division (37 procent av omsättningen) och Enterprise (63 procent). Programvaruföretag som riktar sig mot operatörer och större företag Produkterna inom Mobile Division säljs mot operatörer som vill erbjuda små, medelstora och stora företag nya tjänster och en möjlighet att helt eller delvis gå över från fast till mobil telefoni. Produkterna inom Enterprise riktas mot större bolag som vill öka funktionaliteten i sina fasta växlar samt integrera mobil- och IP telefoni med befintliga växlar. Trio har huvudkontor i Stockholm, ett utvecklingskontor i Finland och säljkontor i Norge och Danmark. I slutet på 2001 lade Trio ett bud på den svenska konkurrenten Netwise. Budet gick inte igenom då en stor del av Netwise ägare ej accepterade. Förvärvsförsöket resulterade i att Trio blev ägare till 32 procent av kapitalet i Netwise. Innehavet finns kvar i Trio och redovisas som innehav i intressebolag. Som så många andra IT- och telekombolag växte Trio kraftigt under Bolaget drog ingång nya utvecklingsprojekt och ökade personalstyrkan. När investeringarna i telekom vek hamnade bolaget i problem med stora förluster och en alltför komplex produktportfölj. Omfattande omstrukturering och åtgärdspaket under de senaste åren Under 2000 inleddes ett omstruktureringsarbete med syfte att anpassa produktportföljen och organisationen. Den omstrukturering som genomfördes var dock inte tillräcklig för att hantera den fortsatta försvagningen av marknaden som skedde under 2002, varför ytterligare åtgärdsprogram genomfördes. Under 2003 stabiliserades marknadsläget samtidigt som Trios åtgärdspaket fick full effekt vilket resulterade i gradvis förbättrat resultat under året. I början av 2004 Trio omsättnings och resultatutveckling meddelade bolagets ,2 134,4 142,6 150 VD, Sverker 93, ,7 100 Hannervall, att han ,6 avgår. Sverker , ,7-6,5 Hannervall tillträdde Omsättning , Nettoresultat och har varit en viktig drivkraft i städningen och omstöpningen av bolaget. MSEK 4

5 Trio Mobile Division Den stora tillväxtpotentialen i Trio finns inom Mobile Division Inom affärsområdet Mobile Division utvecklar och säljer Trio programvaror till mobiloperatörer. Trots att affärsområdet endast står för 37 procent av omsättningen ligger den stora potentialen i Trio här. Programvarorna ökar funktionaliteten i de mobila näten och möjliggör en rad olika tjänster för slutanvändarna. Verksamheten förvärvades ursprungligen genom köpet av finska Abacus 1999 från Sonera. Som framgår av diagrammet nedan växte verksamheten kraftigt under 2001, vilket förklaras främst av en order från Telia på totalt 42 MSEK. Omsättningen har därefter hållits tillbaka av operatörernas låga investeringsvilja de senaste två åren. I fjol var försäljningen en besvikelse med bara två mindre nya kunder. Minskade kostnader till följd av besparingsprogram bidrog dock till att förlusten minskade jämfört med Mobile Division MSEK ,7 60,9 43,9 22,4 13,7 1,1 1,8 Källa: Trio -21, , Omsättning Rörelseresultat Produkter Mobile Division utvecklar produkter främst avsedda för mindre och medelstora företag med upp till 250 användare. Trios lösningar gör det möjligt för slutanvändarna att helt, eller gradvis, gå över till mobil telefoni utan att göra avkall på de funktioner och tjänster som finns inom fast telefoni. Vilken typ av mobil telefoni det handlar om är av underordnad betydelse då Trios produkter kan hantera både GSM och 3G. Trios produkter möjliggör nya tjänster i operatörernas nät Trios produktkoncept inom affärsområdet benämns Trio Mobile Office och innehåller applikationer som möjliggör en rad olika funktioner och tjänster i operatörernas nät. Den viktigaste applikationen inom Mobile Office är Trio Mobicentrex som möjliggör traditionella funktioner från företagsväxlar även i mobila nät. Exempel på sådana funktioner är hänvisning, gruppsamtal och telefonkö. En vidareutveckling av Mobile Office konceptet är Trio Network Attendant som är en växeltelefonistfunktion installerad i operatörens nät. Tjänsten innebär att en telefonist, via en PC och en telefon (fast eller mobil), kan hantera alla samtal via en virtuell växel installerad i mobilnätet. 5

6 Genom en övergång till mobil telefoni kan de fasta abonnemangskostnaderna samt kostnaden för växeln och dess administration sparas in. I kombination med fördelaktiga mobilabonnemang kan en helt mobil lösning medföra att den totala kostnaden för telefoni minskar. Trios kunder är operatörerna som säljer tjänster baserade på Mobile Office Affärsmodell Trio säljer Mobile Office till operatörer i Norden och internationellt. Operatörerna säljer därefter tjänster baserade på Trios produkter tillsammans med sina egna tjänster. Hur operatörerna paketerar tjänsterna och tar betalt av slutkunden skiljer sig mellan olika operatörer och marknader. Det finns flera fördelar med Trios produkter för mobiloperatörer: De möjliggör nya intäktskällor för operatören Operatören kan öka den genomsnittliga intäkten, ARPU, genom att mobil telefoni ersätter fast telefoni Kundrelationerna stärks Investeringen i Trios produkter är liten i relation till andra investeringar i nätverksutrustning. Trios produkter fungerar ihop med mobilsystem från samtliga leverantörer. Samarbete med Nokia ger ökad trovärdighet och access till operatörer Affärsområde Partner Trios kund Slutkund Mobile Nokia Operatörer Små & medelstora företag För att förbättra sina möjligheter utanför Norden har Trio ingått ett samarbete med Nokia, en av världens största leverantörer av mobilsystem. Samarbetet är ett marknadsföringssamarbete där Nokia marknadsför Trio mot sina befintliga kunder. Nokia har, till skillnad från Ericsson, fattat ett strategiskt beslut om att inte utveckla egna lösningar för mobila växeltjänster utan har istället valt att samarbeta med Trio. Redeyes bedömning är att samarbetet med Nokia är viktigt utanför Norden eftersom det ger Trio en bättre trovärdighet samt tillgång till en stor mängd operatörer i världen. Förutom Nokia har Trio ytterligare en internationell säljpartner som är ett företag specialiserat på att sälja programvaror till operatörer. Avtalet med Nokia innebär att bolaget får en viss ersättning för varje ny kund som kontrakteras av Trio vilket innebär ett intäktsbortfall jämfört med 6

7 om Trio kontrakterat kunden på egen hand. Intäktsbortfallet uppvägs dock av att det skulle vara kostsamt för Trio att ha en stor säljorganisation med kapacitet att på egen hand bearbeta ett stort antal internationella operatörer. Den stora utmaningen för Trio är att bevisa att affärsmodellen håller utanför Norden Även om Trio har visat att affärsmodellen och produkterna fungerar i Norden återstår att bevisa dess hållbarhet i övriga världen. Att som ett litet och okänt företag sälja till stora kunder i konkurrens med globala leverantörer är väsentligt svårare utanför hemmamarknaden. Trots samarbetet med Nokia ser Redeye Trios valda affärsmodell som en riskfylld strategi. Alternativet är fler och närmre samarbeten med globala aktörer liknande Nokia. En möjlighet är att Trio kan agera som OEM-leverantör till en telekomleverantör. Redeyes bedömning är att fler samarbeten behövs för att Trio långsiktigt skall kunna konkurrera på en global marknad. Marginal över 90 procent på ordrar på utökad kapacitet Trios affärsmodell inom Mobile Division baseras på en fast licensavgift för att installera produkterna samt en avgift per slutanvändare. Till detta kommer avgift för installation och hårdvara. Dessutom tar Trio ut en årlig avgift för service och support som är 10 till 20 procent av den ackumulerade investeringen. Exakt hur Trio tar betalt för sina produkter varierar mellan olika kunder. En ny kund innebär vanligtvis en order som innefattar den fasta licensavgiften, installation och ett antal licenser. Ett exempel på en kombinerad order från en ny kund är en order från sommaren 2003 värd 7,5 MSEK på Trio Network Attendant från ett bolag inom Vodafonekoncernen. Marginalen på ordrar från nya kunder är lägre eftersom de innefattar hårdvara och installation. För ordrar avseende enbart ökad kapacitet är marginalen över 90 procent eftersom kunden endast köper licenser på fler användare. Den typ av tjänster som Trios produkter möjliggör är mycket viktiga för operatörerna och investeringsbeslutet är strategiskt. Operatörerna genomför omfattande tester och analyser innan ett investeringsbeslut fattas vilket gör att investeringsprocessen blir lång. En omfattande upphandling kan därför ta över ett år. Marknad Målgruppen för Mobile Office är mobiloperatörer i Europa och övriga världen. Trio har hittills sålt sina produkter till de ledande operatörerna i Norden samt ytterligare en operatör inom Vodafone utanför Europa. Bolagets målsättning är att vinna operatörer i övriga Europa. På de 14 största europeiska marknaderna utanför Norden finns det totalt 45 operatörer med mer än en miljon abonnenter. Totalt finns det 143 större operatörer i Europa (GSM Europe) som är potentiella kunder till Trio. Antalet mobilabonnenter är 334 miljoner i Europa, av dessa är 20 procent företagskunder vilka genererar 50 procent av de totala trafikintäkterna (EITO). Företagskunder är det mest lönsamma segmentet inom mobiltelefoni och ett högprioriterat område för många operatörer. Marknaden för tjänster liknande de som Mobile Office möjliggör är en del av en större marknad för mobila tjänster riktade mot företagsanvändare. 7

8 Mobila tjänster för företagsmarknaden förväntas växa kraftigt Denna marknad inkluderar även lösningar för datatjänster, CRM-tjäster och andra kommunikationslöningar, däremot är inte trafikintäkter inkluderade. Sammanlagt var denna marknad värd 1,3 miljarder euro år 2002 och förväntas växa till 7,2 miljarder år 2006 (EITO) motsvarande en årlig tillväxttakt på 53 procent. Redeyes bedömning är att Trios marknadsnisch kommer att växa ännu snabbare än den totala marknaden. Drivkraften bakom efterfrågan på den typ av produkter som Trio erbjuder är följande: Många av de europeiska mobilmarknaderna har nått en penetration nära 80 procent vilket gjort det svårt för operatörerna att nå tillväxt genom nya abonnenter. Operatörerna måste därför finna nya intäktsgenererande tjänster och Mobile Office möjliggör sådan tjänster. Det är idag lätt för ett företag att byta leverantör av mobiltelefoni. Avancerade mobiltjänster ökar inlåsningen för slutkunden och stärker operatörernas kundrelationer. Trios produkter gör det möjligt för operatörerna att öka ARPU Ytterligare ett sätt att nå tillväxt är att öka den genomsnittliga intäkten per abonnent (ARPU) vilket kan göras genom att abonnenterna ersätter samtal i det fasta nätet med mobila samtal. Produkter liknande Trio Mobile Office gör det möjligt för slutkunderna att helt eller delvis ersätta den fasta telefonin. Trots att samtalspriserna har fallit de senaste åren utgör den totala kostnaden för telefoni en betydande kostnad för många mindre företag. Genom att byta till enbart mobil telefoni kan ett företag minska den totala kostnaden genom att spara in på fasta abonnemangskostnader och kostnader för växel. De nordiska mobilmarknaderna nådde tidigt en hög penetration 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% Mobiltelefonpenetration Sverige Italien England Spanien Frankrike Tyskland Källa: ITU Jämfört med övriga Europa ligger de nordiska mobiloperatörerna långt framme när det gäller introduktionen av avancerade företagstjänster, vilket kan förklaras av att de nordiska marknaderna nådde en hög mobilpenetration tidigt. Kronor per minut 2,8 2,7 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2 Genomsnittliga priser på företagsmarknaden (SEK) Källa: PTS Intresset för mobila företagstjänster ökar i Europa och skapar möjligheter för Trio och andra leverantörer. En viktig drivkraft bakom övergången från fast till mobil telefoni är operatörernas samtalspriser. 8

9 Fallande samtalspriser kommer driva övergången från fast till mobil telefoni Konkurrensen på de nordiska marknaderna har lett till fallande samtalspriser under de senaste åren. Konkurrensen på operatörsmarknaden förväntas öka i takt med att antalet operatörer ökar och de mindre aktörerna växer sig starkare. Introduktionen av 3G kommer dessutom att accelerera den fallande prisutvecklingen. Redan idag erbjuder operatören Tre företagsabonnemang med låg samtalstaxa. De fallande samtalspriserna är, enligt Redeyes bedömning, den viktigaste drivkraften bakom en övergång från fast till mobil telefoni. Ett hot mot skiftet från fast till mobil telefoni är emellertid att alla företag fortfarande kommer att behöva en Internetleverantör. Detta gör att Internetleverantörerna även fortsättningsvis kommer att ha en kundrelation och möjligheten att erbjuda telefonitjänster. Samtalstaxorna inom mobil telefoni kommer att falla mer än taxorna inom fast telefoni, vilket innebär att prisskillnaden mellan fast och mobil telefoni kommer att minska. Därmed blir det mer attraktivt för små och medelstora företag att helt gå över till mobil telefoni. Konkurrens Inom Mobile Division utgörs konkurrensen främst av stora mobilsystemleverantörer (telekombolag) samt internt utvecklade lösningar hos operatörer. I takt med att marknaden växer kommer situationen att ändras och konkurrensen öka. Även programvarubolag och konsultbolag kommer sannolikt att ge sig in på marknaden och ta upp konkurrensen med Trio. Telekomleverantörerna med Ericsson i spetsen är det allvarligaste hotet mot Trio Telekomleverantörerna har produkter som liknar Trios Telekomleverantörerna De stora telekombolagen har en stor fördel gentemot Trio tack vare sina befintliga kundrelationer med operatörer, storlek och sin trovärdighet som en långsiktig leverantör. Dessutom har telekomleverantören möjlighet att sänka priset på lösningar för avancerade företagstjänster om det gynnar försäljningen av nätutrustning som vanligtvis kostar flera hundra miljoner kronor och är deras huvudverksamhet. De flesta telekomleverantörer erbjuder någon typ av intelligenta tjänster för företag i sina erbjudanden till operatörer. I de flesta fallen baseras tjänsterna på en standard som kallas för Intelligent Network, IN. Exempel på IN-tjänster är förbetalda telefonabonnemang, virtuella nätverk (VPN), premiumsamtal och enklare företagstjänster. Utmaningarna för att Trio skall behålla konkurrenskraften mot telekomjättarna är att behålla flexibiliteten i sitt erbjudande, utnyttja att produkterna klarar olika system och, framför allt, att behålla sitt teknologiförsprång. Få telekomleverantörer har utvecklat den typen av avancerade tjänster till företag som Trios produkter möjliggör. De största konkurrenterna bland telekomleverantörerna är Ericsson och Siemens. Ericsson Bolaget är världens största leverantör av mobilsystem och erbjuder en rad olika lösningar för avancerade företagstjänster 9

10 till operatörer. Även om bolaget inte erbjuder fristående produkter som är direkt jämförbar med Trios produkter har bolaget en rad lösningar som möjliggör många av de tjänster som Trios produkter möjliggör. Det som talar för att Ericsson kommer att utveckla allt mer avancerade företagslösningar är att bolaget har en tydlig strategi att erbjuda operatörer helhetslösningar som inkluderar alla typer av funktioner och tjänster. Den nystartade svenska operatören Spring Mobil handlade under hösten 2003 upp mobilsystem från Ericsson. Operatören valde dock Trio Mobile Office framför Ericsson konkurrerande lösning för mobila företagstjänster. Siemens Bolaget marknadsför m.traction Wireless Switchboard som liknar Trios Mobile Office. Här ingår bland annat en mobil företagsväxel, möjligheter att köa inkommande samtal och PCbaserad telefonistarbetsplats (liknande Trio Network Attendant). Det är okänt hur Siemens prissätter m.traction och i vilken utsträckning bolaget har sålt det till operatörer, klart är dock att konkurrensen från m.traction och liknande lösningar kommer att öka. Egenutvecklade lösningar Många operatörer har egna utvecklingsavdelningar som bland annat tar fram avancerade tjänster mot företagsmarknaden. Detta kan antingen göras helt på egen hand eller tillsammans med konsultbolag specialiserade på telekombranschen. Utvecklingen kan också baseras på programvaror avsedda för utveckling av operatörslösningar. Trenden går mot att köpa färdigutvecklade lösningar framför egen utveckling Programvarubolag med inriktning mot telekom är potentiella konkurrenter på sikt Redeyes bedömning är dock att trenden går mot att köpa in tjänster och funktioner externt framför att utveckla på egen hand, vilket är en trend som gynnar Trio. Gamla telemonopol som Telia har traditionellt gjort det mesta internt. Starka utmanare och uppstickare, som Tele2, har ofta haft helt motsatt strategi. Konsultbolag och programvarubolag Som i alla nischer inom programvaruindustrin, tenderar nya aktörer att ge sin in i konkurrensen i takt med att marknaden växer. Bland programvarubolagen är svenska Teligent, finska Tecnomen och amerikanska Comverse exempel på potentiella konkurrenter. Det är bolag som redan är specialiserade på programvara för operatörer. De är dock mer inriktade mot breda plattformar där det är upp till operatörer att bygga på med specifika applikationer. Exempel på konsultbolag som är potentiella konkurrenter är svenska Teleca och HiQ samt internationella jättar som Schlumberger Sema och CMG Logica. Det är bolag som redan jobbar nära operatörer och som har en historia av att utveckla standardiserade programvaror om området är tillräckligt intressant. 10

11 De ledande nordiska operatörerna är kunder till Trio Kunder Målgruppen för Trio Mobile Office är mobiloperatörer och på den nordiska marknaden har Trio varit framgångsrika med Telia, Telenor, TDC, Sonera och Vodafone på kundlistan. Tjänster baserade på Trios produkter marknadsförs därmed mot slutkunder på samtliga nordiska marknader. Förutom de stora nordiska operatörerna har Trio även tecknat avtal med den nystartade svenska operatören Spring Mobil. Viktiga ordrar inom Mobile Division 2003 Datum Kund Typ MSEK 14 mars Telenor påbyggnad 2,3 21 mars Sonera slutför lev 2,0 5 juni Vodafone Int Ny kund 7,5 11 juni Telenor påbyggnad 1,9 10 juli Vodafone påbyggnad 2,0 16 juli Spring Mobil Ny kund na 15 oktober Telenor utveckling na 25 november Telenor påbyggnad "Flera Mkr" 19 december Spring Mobil utökad funkt 1,4 Summa kända ordrar 17,1 Källa: Redeye För en fortsatt tillväxt inom Trio Mobile Division krävs förutom nya kunder även att befintliga kunder ökar sin försäljning av tjänster baserade på Trios produkter samt investerar i nya produkter från Trio. Nedan följer en kortfattad beskrivning av statusen hos de stora operatörskunderna: Telenor är den kund som kommit längst i lanseringen av tjänster baserade på Trios produkter Telenor: Operatören var först att investera i Mobile Office, redan sommaren 2000 tecknades den första ordern, därefter har bolaget gjort ytterligare investeringar i produkter från Trio. Bolaget har framgångsrikt lanserat Proffnet, en tjänst baserat på Mobile Office. Framgången har lett till flera ordrar för Trio om ytterligare kapacitet, under 2003 tecknades tre ordrar. Telenor är den operatör som varit mest framgångsrik med försäljningen av mobila tjänster och Redeye bedömer att ordrar på ytterligare licenser värda mellan 5 till 10 MSEK inkommer under Vodafone: Första avtalet tecknades under 2001 och därefter har ytterligare utbyggnad skett. Vodafone har framgångsrikt lanserat tjänsten det trådlösa kontoret på den svenska marknaden. Under 2003 tecknades en order på utökad kapacitet till ett värde av minst två miljoner. Vodafone marknadsför sina tjänster aggressivt och Redeye bedömer att ytterligare licensordrar värda mellan 4 till 6 MSEK inkommer under TeliaSonera: Avtal tecknades tidigt med både Telia och Sonera. För Telia, som gjorde omfattande beställningar under 2000, har försäljningen av tjänster dock gått trögt. Orsaken till detta kan vara att bolaget har en bred produktportfölj med lösningar för både fast och mobil telefoni vilket gjort att fokus saknats. Trios huvudkonkurrent, Ericsson, har av tradition en stark ställning hos 11

12 Telia och bolaget marknadsför flera tjänster baserade på Ericssons produkter. Redeye tror att den svaga utvecklingen fortsätter under 2004 och ser en klar risk att Trio trängs undan hos Telia och nya kapacitetsordrar uteblir. Även för Sonera har det gått trögt. Enligt Trios ledning har försäljningen dock nu tagit fart. TDC: Bolaget har endast investerat i Wireless Attendant Terminal, vilket är en enklare variant av Network Attendant. Försäljningen av tjänster har inte tagit fart och investeringen skall, enligt Trios ledning, ses som en testinstallation. Första operatören utanför Norden kontrakterades under 2003 Vodafone internationellt. Ett viktigt genombrott för Trio skedde i juni 2003 då bolaget träffade ett avtal med ett ej tillkännagivet Vodafone-bolag utanför Europa. Bolaget tecknade en order på Network Attendant till ett initialt värde av 7,5 MSEK. Före utgången av 2003 skulle produkterna vara installerade och tjänster klara för försäljning. I dagsläget är Trio starkt beroende av ett fåtal kunder inom Mobile Division. Under 2003 stod Telenor, enligt Redeyes bedömning för omkring hälften av intäkterna. I takt med att ytterligare kunder kontrakteras och fler befintliga kunder får fart på sin försäljning kommer beroendet av en eller ett fåtal operatörer att minska. Nedanstående diagram baseras på Redeyes uppskattningar som utgår från Trios resultatsiffror och publicerade pressreleaser. Intäktsfördelning Mobile Div 2003 (43,9 MSEK) Intäkter från support och service utgör en betydande del av de totala intäkterna Källa: Redeye Support & service 37% Spring 6% Vodafone Int. 17% Telenor 30% Vodafone Sverige 5% TeliaSonera 5% 12

13 Trio Enterprise Division Stora omstruktureringar har skett inom Enterprise Division Inom affärsområdet Enterprise utvecklar och säljer Trio program som kompletterar fasta företagsväxlar samt talsvarslösningar. Affärsområdet växte fram i och med förvärven av Preseco och Objecta, båda gjorda Större delen av de omstruktureringsprogram som Trio genomfört har skett inom Enterprise Division. Som framgår av diagrammet har resultatet förbättras de senaste två åren, trots ett stort omsättningstapp. MSEK Enterprise Division 120,6 106,5 93,6 81,6 81,7 73,8 4,5-6,4-24,7-24, ,2 Omsättning Rörelseresultat Källa: Trio Produkterna inom Enterprise Division ökar funktionaliteten i traditionella företagsväxlar Produkter Affärsområdet Enterprise riktar sig mot stora nordiska bolag. Produkterna säljs som tillägg till befintliga fasta företagsväxlar och bygger på vedertagna standarder vilket gör dem kompatibla med de ledande växlarna på marknaden. Huvudprodukten, Trio PresentOffice, möjliggör en rad avancerade funktioner i traditionella företagsväxlar. Exempel på sådana tjänster är medelandehantering och koppling till mail och kalenderprogram. Trio erbjuder även PresentOffice Mobile Extension som gör det möjligt att integrera mobiltelefoner i företagsväxeln. Dessutom erbjuder Trio versioner av PresentOffice som kan hantera IP-telefoni. Sammantaget kan Trio erbjuda växellösningar som kan hantera olika typer av integrerad telefoni. Inom Enterprise Division återfinns också Objecta Televoice Agent som är en call- och contactcenter lösning för kundtjänst och avancerade talsvarslösningar. Huvudkunderna återfinns inom den svenska banksektorn där Trio är ledande på tjänsten bank via telefon. Under 1990-talet gjordes omfattande installationer hos flera svenska banker. Affärsmodell Inom produktområdet Present Office har Trio en renodlad partnermodell där försäljningen drivs av Trio tillsammans med återförsäljare. Kundgruppen utgörs av stora företag och organisationer med minst 250 anställda. Återförsäljarna ansvarar för installation och support av systemen. Trios fungerar som en hjälpande hand till återförsäljarna i försäljningen, såväl som vid installationen. En genomsnittlig affär innebär omkring 0,2 till 0,3 MSEK i licensintäkter för Trio. Vissa stora installationer kan innebära mer än en miljon i intäkter för Trio. Dessutom erhåller Trio löpande intäkter för support och service. 13

14 Trios samarbetar med 23 partners i Norden Affärsområde Partner Slutkund Enterprise Integratörer Stora företag & organisationer Objecta Sammanlagt arbetar Trio med 23 partners i Norden. En typisk partner är en systemintegratör eller återförsäljare, specialiserad på telefoniväxlar. De viktigaste partnerna i Sverige är Telia, Flextronics och Dotcom. I Norge är Bravida och Ementor viktiga partner och i Danmark TDC Internordia.. Trios produkter utgör en mindre del i en större upphandling Att sälja sina produkter på egen hand direkt till företagskunder skulle kräva en stor och kostsam sälj och konsultorganisation. Eftersom Trio är ett programvaruföretag är den valda partnerstrategin naturlig. Försäljningen av telefonväxlar sker vanligtvis genom värdeadderande återförsäljare (VAR). Det är stora upphandlingar för mångmiljonbelopp och med strategiskt värde för kunden vilket gör att Trio är beroende av en trovärdig tredjepartsleverantör. Risken är att Trios partner ägnar liten kraft åt Trios produkter som står för en begränsad del av en total affär. En annan risk är att de stora växelleverantörerna använder sin makt och tvingar återförsäljarna att nedprioritera Trios produkter. Redeyes bedömning är att Trio har en bra uppsättning partners i Norden. Partnerstrukturen liknar till stor del den som konkurrenten Netwise har. Netwise har dock gynnats starkt av ett partneravtal med Cisco som säljer bolagets lösning tillsammans med sina växlar för IP-telefoni. Trio tecknade ett liknande avtal med Cisco i början av februari. Trio har även vissa viktiga partners som kan användas för en internationell expansion inom Present Office, exempelvis Siemens, Flextronic, Philips och numera Cisco. Det handlar dock om ett omfattande och kostsamt arbete för att utnyttja de internationella kanalerna på nya marknader. Objecta säljs direkt till slutkunden Objecta Televoice säljs direkt av Trio till banker och andra företag och organisationer. Affärsmodellen bygger på fasta licens- och installationsavgifter samt återkommande service och supportavgifter. En stor del av intäkterna inom Objecta kommer från support uppgraderingar av system hos befintliga kunder. Marknad Med produkterna inom PresentOffice befinner sig Trio på marknaden för lösningar för traditionella företagsväxlar. Efterfrågan på lösningar som, likt Present Office, ökar funktionaliteten i företagsväxlar styrs till stor del av efterfrågan på företagsväxlar, en marknad som växte under högkonjunkturen i slutet av 1990-talet. Marknaden har dock varit 14

15 svag de senaste två åren, dels på grund av den svaga konjunkturen och dels som en följd av den tidigare investeringspuckeln. När det gäller lösningar för integrerad telefoni beror efterfrågan även på kraven på ökad mobilitet och efterfrågan på IP-baserad telefoni. Försäljningen av Trios produkter är nära knuten till försäljningen av företagsväxlar Den totala marknaden på företagsväxlar och tillhörande utrustning uppskattas till 1,8 miljarder kronor i Norge, Sverige och Danmark (EITO). På denna marknad utgör Trios produkter en liten nisch. Upphandling av Trios produkter sker nästan uteslutande i samband med upphandlingen av nya växelsystem och Trios produkter köps för att öka funktionaliteten, möjliggöra kopplingar till mobil telefoni eller integrera IP-telefoni. Växelmarknaden (MSEK) Företagsväxlar Tillväxt na -0,5% -8,4% 1,6% 4,8% Källa: EITO För Trio Enterprise är både skiftet från fast till mobil och införandet av IPtelefoni viktiga drivkrafter. Många stora företag kommer att ha kvar sina fasta linjer inom överskådlig tid samtidigt som de vill sänka sina kostnader genom IP-telefoni och ha enbart mobil telefoni för vissa anställda. Sammantaget kommer behovet av integrerad telefoni att öka vilket driver efterfrågan på Trios produkter och gör det möjligt för Present Office att växa snabbare än växelmarknaden. I Enterprise Division ingår även Objecta som tillhandahåller olika typer av automatiska talsvarslösningar kombinerat med avancerade call och contact center lösningar för olika typer av kundtjänster. Även om de flesta bankerna och många andra bolag i Norden har infört automatiska talsvarstjänster kommer det att finnas en efterfrågan på uppgraderingar och vidareutvecklingar. Redeyes bedömning är att det kommer att ske en viss tillväxt på marknaden men att den kommer att vara betydligt lägre än övriga marknader som Trio är aktiv på. Konkurrens Även inom affärsområdet Enterprise är det telekomleverantörer som står för den största konkurrensen till Trio. Telekomleverantörer Stora leverantörer av växlar som Nortel, Siemens och Alcatel ser ogärna hur små nischleverantörer tar en del av en investesteringsbudgeten för en fast telefoniväxel. De försöker därför komplettera sina växlar med mer avancerade tjänster liknande de som ingår i Trios produkt Present Office. Ericsson är den främsta konkurrenten, bolagets huvudprodukt inom telefonväxlar, MD110, kan kompletteras med programvara som möjliggör liknande tjänster som Trio Present Office. Programvarubolag Det finns ett fåtal renodlade programvarubolag som erbjuder liknande tjänster som Trio. Den största konkurrenten på den nordiska marknaden är Netwise, som fokuserar på lösningar för IP-telefoni. 15

16 Ericsson och Netwise utgör de största konkurrenterna Beroendet av nyckelkunder är lågt och en genomsnittlig order är på 0,2-0,4 MSEK På den svenska marknaden är marknadsandelarna jämt fördelade mellan Ericsson, Netwise och Trio. På en del utländska marknader, där Trio inte befinner sig i dagsläget finns det flera mindre leverantörer liknande Trio. När det gäller Objecta är konkurrensen stark. Det finns ett stort antal aktörer som utvecklar lösningar för call- och contactcenters och talsvarslösningar. Exempel på konkurrenter återfinns bland telekomleverantörerna, operatörer och programvarubolag. Kunder Trio har, via sina försäljnings- och integrationspartners, installerat PresentOffice hos fler än 2000 företag och organisationer. Eftersom Trio har 23 partner i Norden och en stor installerad bas är beroendet av vissa nyckelkunder lågt. Värdet på en genomsnittlig order är 0,2-0,3 MSEK. Det händer dock att Trio får större ordrar på över en miljon. Under 2003 presenterades två sådana ordrar. Jämtlands läns landsting investerade i en lösning för 6000 anknytningar till ett värde av 1,5 miljon kronor. Kriminalvårdsverket investerade i en lösning för 8000 anknytningar till ett ej offentliggjort belopp. För Objecta Televoice återfinns de viktigaste kunderna inom banksektorn där Trio var mycket framgångsrika under 90-talet. Även om en viss nyförsäljning sker kommer en betydande del av intäkterna från support och service samt uppgraderingar hos befintliga kunder. Den absolut viktigaste kunden är Föreningssparbanken där Trio under 2003 erhöll två ordrar om totalt 5 MSEK för uppgradering av befintliga talsvarssystem. 16

17 Slutsats Trio har genomfört neddragningar och åtgärdsprogram och bolaget har nu nått en kostnadsnivå som skapar förutsättningar för en uthållig lönsamhet. Inom Enterprise Division har ett positivt rörelseresultat uppnåtts och affärsområdet är positionerat för en tillväxt under lönsamhet i takt med att marknaden för företagsväxlar och kringutrustning växer. Den del i Trio som är mest intressant ur ett investerarperspektiv är dock Mobile Division. Affärsområdet har de ledande operatörerna i Norden på kundlistan och står inför en internationell etablering. Bättre förutsättningar för Mobile Division under 2004, tre nya operatörer förväntas kontrakteras Mobile Division Trio har framgångsrikt etablerat sina produkter inom Mobile Division på den nordiska marknaden som är ledande inom avancerade mobila tjänster för företagsmarknaden. Trios strategi är att utnyttja denna position när bolaget marknadsför sina produkter i övriga Europa och världen. Hittills har den internationella satsningen givit liten utdelning, endast en internationell operatör har kontrakterats. Redeyes bedömning är dock att förutsättningarna är bättre under 2004 och att Trio kommer att kontraktera minst tre nya operatörer med ordervärden liknande Vodafone-operatören som kontrakterades sommaren Redeyes prognos är att tre nya operatörer tillsammans förväntas generera intäkter på 18 MSEK under Bedömningen baserar Redeye på följande: Den generella konjunkturen i Telekombranschen är bättre, operatörernas investeringsbudgetar ökar. Den allt hårdare konkurrensen på mobilmarknaden tvingar operatörerna att hitta nya intäktsmöjligheter. Trios offertstock var omkring 300 MSEK vid utgången av 2003, vilket kan jämföras med 70 MSEK ett år tidigare. Trio bearbetar ett stort antal operatörer på egen hand, inklusive 3-4 dotterbolag inom Vodafone. Dessutom bearbetas 12 potentiella kunder tillsammans med Nokia. Det är viktigt för Trio att försäljningen bland befintliga kunder tar fart Källa: Redeye Intäkter Mobile Div (55 MSEK) Support & service 36% Telenor 15% Nya kunder 33% Vodafone Sverige 7% TeliaSonera 4% Övriga 5% Det är viktigt att försäljningen till befintliga kunder tar fart eftersom det bidrar positivt till kassaflödet inom Mobile Division och skapar utrymme för en fortsatt bearbetning av internationella kunder. 17

18 Redeyes scenario för 2004 sammanfattas av ovanstående diagram. Hittills är det bara Telenor och Vodafone Sverige som har fått ordentlig fart på försäljningen av sina tjänster, med kapacitetsordrar till Trio som följd. Trio har ett till två år på sig att etablera sig i Europa Trio har bra förutsättningar att lyckas etablera sig i Europa, när marknaden för mobila företagstjänster tar fart förväntas dock konkurrensen från lösningar utvecklade av operatörer, telekomleverantörer och andra aktörer att öka. Trio har därför ett tidsfönster på ett till två år att etablera sig i Europa. Att Trio på kort tid skulle ta in ordrar motsvarande den utestående offerstocken på omkring 300 MSEK anser Redeye som mindre sannolikt. I takt med att marknaden växer förväntas konkurrensen att öka, vilket kommer att drabba Trio. Även om Trio ej blir den dominerande aktören i Europa tror Redeye att marknaden kommer att vara stor nog för flera aktörer och att Trio kommer att etablera sig som en framgångsrik leverantör. Sammantaget är Redeyes bedömning att Trio kontrakterar tre nya operatörer under 2004 och ytterligare fem till sex under 2005 samtidigt som försäljningen hos de befintliga kunderna gradvis tar fart. Risk att utvecklingskostnaderna bantats alltför hårt Enterprise Division Ett viktigt syfte med Trios omstruktureringar de senaste åren har varit att dra ned de fasta kostnaderna inom Enterprise Division, som länge varit ett problemområde. Till skillnad mot Mobile Division präglas affärsområdet av låg tillväxt och en stabil bransch med Netwise och Ericsson som de stora konkurrenterna. Ledningens strategi har varit att göra området lönsamt och stabilt genom att kraftigt dra ned kostnaderna inom marknadsföring och produktutveckling. Det senaste bokslutet visar tydligt att Trio är på väg att lyckas med strategin. Kostnaderna inom Enterprise Division minskade med 38 MSEK till 69 MSEK mellan 2002 och 2003 vilket bidrog till att rörelsemarginalen ökade från -31 procent till 6 procent. En stor del i kostnadsminskningen består av minskade kostnader för forskning och utveckling. Totalt har Trio halverat sina utvecklingskostnader under Trios ledning förklarar neddragningen med att utvecklingen fokuserats och synergier mellan affärsområden utnyttjas. Redeye ser en långsiktig risk att Trio i framtiden inte klarar att ta fram tillräckligt konkurrenskraftiga produkter om utvecklingskostnaden förblir på dagens låga nivåer. Från att ha varit en nästan krympande marknad de senaste åren finns det tecken som tyder på att tillväxten på växelmarknaden kommer tillbaka, om än i liten takt. Den viktigaste faktorn är att det finns ett uppdämt behov att investera i nya fasta växlar bland företagen. Många investeringar gjordes i slutet av 1990-talet och försäljningen av telefonväxlar sker i cykler på runt fem år. För Trios vidkommande är det också positivt med en fortsatt trend bland företagen att integrera fast telefoni med mobil- och IP- telefoni. Inom IP-telefoni har bolaget tappat mark till Netwise som har specialiserat sig inom området och haft ett fruktsamt samarbete med Cisco. 18

19 Gradvis förbättrad lönsamhet under de kommande åren Prognos Redeye har gjort en tillväxt och lönsamhetsprognos för Trio som bygger på tidigare resonemang och antaganden. Prognosen för lönsamheten utgår från att Trio lyckas hålla kostnaderna på strax över 125 MSEK under 2004, vilket är den nivå som åtgärdsprogrammen sänkt kostnaderna till. Under 2005 väntas kostnaderna att stiga i takt med ökade internationella aktiviteter, ökningen väntas dock inte att ske i samma takt som tillväxten vilket gradvis förbättrar marginalen. Trio P 2005P 2006P Mobile 60,9 43, tillväxt 4% -29% 25% 36% 33% Enterprise 81,7 73, tillväxt -23% -9% 11% 10% 6% Totalt 142,6 117, tillväxt -14% -17% 16% 20% 18% Rörelseresultat -38,4-6,3 12,3 18,9 23,2 Marginal -26,9% -5,4% 9,0% 11,5% 11,9% Källa: Trio, Redeye MSEK Enterprise Division 81, , ,5 10,3 12, P 2005P 2006P Källa: Redeye Omsättning Rörelseresultat MSEK Intäkter och rörelsekostnader P 2005P 2006P Intäkter Rörelsekostnad Källa: Redeye MSEK Mobile Division , ,9 2 6,4 9, , P 2005P 2006P Källa: Redeye Omsättning Rörelseresultat MSEK Omsättning P 2005P 2006P Källa: Redeye Mobile Division Enterprise Division En strukturaffär med Netwise skulle skapa en starkare aktör Netwise I slutet av 2001 gjorde Trio ett misslyckat försök att förvärva Netwise, en konkurrent inom hänvisningssystem och IP-telefoni (Present Office). Försöket resulterade i att Trio blev ägare till 32 procent av aktierna i Netwise. I en mogen bransch som hänvisningssystem finns det tydliga stordriftsfördelar. Redeye ser därför positivt på en strukturaffär mellan Trio och Netwise. Det finns tydliga kostnadssynergier mellan bolagen, framför allt inom produktutveckling men även inom försäljning då bolagen till stor del vänder sig till samma partners. Ett större bolag är också positivt för trovärdigheten och den långsiktiga överlevnadsförmågan. Situationen mellan bolagen ser för närvarande ut att vara låst då en minoritet av Netwise ägare motsäger sig affären. En eventuell scenförändring och strukturaffär får därför ses som en bonus och extra krydda i bolaget och aktien. 19

20 Positivt kassaflöde under 2004 kommer medföra att en nyemission undviks Finansiell ställning Trio genomförde en nyemission som inbringade 142 MSEK det fjärde kvartalet En stor del av emissionen användes till att betala av lån och skulder. Ytterligare ett tillskott på 21 MSEK inkom under 2001 när en stor del av utvecklingen lades ut på IT-konsultbolaget Nexus. Därefter har kassan eroderats i takt med att Trio redovisat negativa resultat och kassaflöden. Det fjärde kvartalet 2003 var ett trendbrott då ett positivt kassaflöde på 4 MSEK redovisades vilket resulterade i en kassa på 20,8 MSEK. Redeyes prognos är att Trio redovisar positiva resultat och kassaflöden under 2004 vilket innebär att kassan kommer att stärkas ytterligare och att en nyemission ej behövs. MSEK Trios likvida medel Q3-00 Q4-00 Källa: Redeye, Trio Q1-01 Q2-01 Q3-01 Q4-01 Q1-02 Q2-02 Q3-02 Q4-02 Q1-03 Q2-03 Q3-03 Q4-03 Även om Redeye bedömer att Trio kommer att uppvisa positivt kassaflöde under de första kvartalen 2004 finns det dock fortfarande en risk för ytterligare en nyemission. Ett tänkbart scenario är att Trio satsar hårt inom Mobile Division och aggressivt bearbetar många internationella kunder. En sådan satsning kräver kapital och även om nya kunder kontrakteras kan det dra ut på tiden innan pengar kommer in i kassan vilket leder till svaga finanser och behov av en nyemission. Ett negativt scenario är att det tar tid innan nya kunder kontrakteras samtidigt som befintliga kunder inte genererar tillräckligt med intäkter. I ett negativt scenario kan Trio tvingas till en defensiv emission vilket kommer att pressa kursen kraftigt. Om den finansiella situationen försämras utgör försäljning av Objecta eller aktierna i Netwise alternativ Ett alternativ till en nyemission är att sälja eller belåna innehavet i Netwise som är bokfört till 17,5 MSEK i Trios balansräkning men som i början på mars är värt 50 miljoner. Ytterligare ett alternativ för att stärka balansräkningen är att sälja av produktområdet Objecta som ingår i Enterprise Division. Objecta har få marknadsmässiga synergier med Trios övriga verksamhet och de tekniska synergierna bedömer Redeye vara väsentligt mindre än de synergier som finns mellan Present Office och Mobile Office. Givet att inga viktiga tekniska synergier förloras anser Redeye att Objecta bör säljas för att stärka finanserna och fokusera bolaget mot telekommarknaden. Redeye uppskattar att en försäljning av Objecta kan inbringa 20 till 25 MSEK. 20

2002 2003 2004 2005p 2006p

2002 2003 2004 2005p 2006p ANALYSGARANTI* 25:e augusti 25 Bolagsanalys Resco (Resco.ST) Starkt utomlands - svagt i Sverige Rescos rapport under gårdagen var något bättre än våra förväntningar. Tillväxten var goda 35 procent under

Läs mer

Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka

Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka ANALYSGARANTI* 13:e maj 2008 Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka Även om Doros Q1-rapport var den femte delårsrapporten i rad med positivt resultatutfall, så var det en besvikelse. Framför allt

Läs mer

TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat

TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat ANALYSGARANTI* 16 februari 26 TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat Q4-rapporten var svagare än väntat. Vi hade väntat oss att ordern från Nordamerika skulle infalla i Q4 25, men ordern inföll istället i

Läs mer

2004 2005 2006p 2007p 2008p

2004 2005 2006p 2007p 2008p ANALYSGARANTI* 27 februari 2006 Wilh. Sonesson (WSONb.ST) omsänd På rätt väg Wilh. Sonessons bokslut för 2005 gav ett blandat intryck. Visserligen överträffar bolaget sin egen prognos men vi hade betydligt

Läs mer

Resco (Resco.ST) Sverige tar fart. Bransch: Kjell Jacobsson. Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential

Resco (Resco.ST) Sverige tar fart. Bransch: Kjell Jacobsson. Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential ANALYSGARANTI* 27:e april 2005 Bolagsanalys Resco (Resco.ST) Sverige tar fart Rescos rapport i går var i linje med våra förväntningar och visar att bolaget är på väg åt rätt håll. Omsättningen ökade med

Läs mer

2003 * e 2006e 2007e

2003 * e 2006e 2007e ANALYSGARANTI* 2 N ovember 25 Trio (TRIO.ST) Expansionen fortsätter i väst Mobile Office ökade försäljningen mot befintliga kunder med 56 procent jämfört med motsvarande period i fjol. Bearbetningen av

Läs mer

EPS 0,82 1,12 0,82 1,68 2,04 P/E 10,9 8,1 11,0 5,3 4,4 EV/EBITDA 6,2 8,5 10,5 4,2 4,0 P/S 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 EV/S 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

EPS 0,82 1,12 0,82 1,68 2,04 P/E 10,9 8,1 11,0 5,3 4,4 EV/EBITDA 6,2 8,5 10,5 4,2 4,0 P/S 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 EV/S 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 ANALYSGARANTI* 16:e mars 2005 Doro (DORO.ST) Prispress och dollar tynger Doros vinstvarnar idag för bolagets första kvartal. Hård prispress, en något starkare dollar, nedskrivningar av lager samt omstruktureringskostnader

Läs mer

2005 2006 2007e 2008e 2009e

2005 2006 2007e 2008e 2009e Analysgaranti* 16 juli 27 Carl Lamm (CLAM.ST) Aptit på bättre lönsamhet Den organiska tillväxten uppgick till dryga 23 procent, vilket imponerar. Det är uppenbart att Carl Lamm gynnas av en god konjunktur,

Läs mer

p 2006p Aktiekurs, SEK 2,63 Omsättning, MSEK 142,6 117,8 118,4 130,0 145,0 Antal aktier m 67,7

p 2006p Aktiekurs, SEK 2,63 Omsättning, MSEK 142,6 117,8 118,4 130,0 145,0 Antal aktier m 67,7 ANALYSGARANTI* 22:e april 2005 Update TRIO (TRIO.ST) Ny trolig budkarusell Konkurrenten Netwise har lagt ett offentligt bud om att förvärva samtliga aktier i Trio. Budet är att betrakta som fientligt då

Läs mer

EPS 1,01 1,44 2,15 3,12 3,44 P/E neg neg 12 9 8 EV/EBITDA 20,0 12,7 10,1 7,2 5,9 P/S 1,3 0,8 0,7 0,6 0,6 EV/S 1,7 1,0 0,9 0,8 0,7

EPS 1,01 1,44 2,15 3,12 3,44 P/E neg neg 12 9 8 EV/EBITDA 20,0 12,7 10,1 7,2 5,9 P/S 1,3 0,8 0,7 0,6 0,6 EV/S 1,7 1,0 0,9 0,8 0,7 ANALYSGARANTI* 8 juni 2005 Wilh. Sonesson (WSONb.ST) Avreglering tveklöst positivt EG-domstolen öppnar för olika tolkningar i sin dom den 31 maj angående det svenska apoteksmonopolet. Redeye bedömer det

Läs mer

Doro (DORO.ST) 2007 kan bli fortsatt utmanande

Doro (DORO.ST) 2007 kan bli fortsatt utmanande ANALYSGARANTI* 9:e feb 2007 Doro (DORO.ST) 2007 kan bli fortsatt utmanande Doros bokslut i förra veckan innehöll inte många överraskningar jämfört med den vägledning som lämnades av bolaget i december.

Läs mer

03/04 04/05 05/06 06/07e 07/08e

03/04 04/05 05/06 06/07e 07/08e ANALYSGARANTI* 29:e juni 26 A-Com (Acom.ST) På rätt spår A-Coms bokslutskommuniké för det brutna räkenskapsåret 5/6 var stort sett i linje med våra förväntningar. Försäljningen var bättre än väntat medan

Läs mer

MTV Produktion AB (MTVPb.ST) Rider på den starka mediekonjunkturen

MTV Produktion AB (MTVPb.ST) Rider på den starka mediekonjunkturen ANALYSGARANTI* 3 maj, 2005 MTV Produktion AB (MTVPb.ST) Rider på den starka mediekonjunkturen MTV presenterade ytterligare en stark rapport i fredags. Försäljningen ökade med 46 % medan resultatet fördubblades

Läs mer

Fotoquick (FOTO.ST) Nystart med bättre skärpa

Fotoquick (FOTO.ST) Nystart med bättre skärpa ANALYSGARANTI* 17 maj 26 Fotoquick (FOTO.ST) Nystart med bättre skärpa Fotoquicks första år på börsen har präglats av en marknad i stark förändring och avvaktande kunder vilket också avspeglats i kursutvecklingen.

Läs mer

Affärsstrategerna (AFFSb.ST)

Affärsstrategerna (AFFSb.ST) Analysgaranti* 16 maj 2008 Affärsstrategerna (AFFSb.ST) Oförändrade prognoser efter stabilt kvartal Affärsstrategerna har justerat upp värdet på Starlounge och indikerar att Samba Sensors gjort stora framsteg

Läs mer

Affärsstrategerna (AFFSb.ST)

Affärsstrategerna (AFFSb.ST) Analysgaranti* 21 februari 2008 Affärsstrategerna (AFFSb.ST) Övervägande positivt Q4-rapporten präglades av en fortsatt bra utveckling inom de lönsamma portföljbolagen. Av de större innehaven utmärker

Läs mer

EPS 2,29 1,52 1,29 1,49 1,67 P/E 11,8 17,8 20,9 18,1 16,2 EV/EBITDA 11,0 11,5 12,6 10,6 9,5 P/S 0,6 0,7 0,8 0,7 0,7 EV/S 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8

EPS 2,29 1,52 1,29 1,49 1,67 P/E 11,8 17,8 20,9 18,1 16,2 EV/EBITDA 11,0 11,5 12,6 10,6 9,5 P/S 0,6 0,7 0,8 0,7 0,7 EV/S 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 ANALYSGARANTI* 3 maj 2006 Wilh. Sonesson (WSONb.ST) Satsning kan bära frukt Wilh. Sonessons första kvartal tyngdes av ökade marknadsföringskostnader för satsning på nya produkter vilket på sikt kan ge

Läs mer

05/06 06/07 07/08 (8m) 2008E 2009E

05/06 06/07 07/08 (8m) 2008E 2009E Aktiekurs, SEK Volym x 1 ANALYSGARANTI* 27 maj 28 A-Com (Acom.ST) Back on track Efter två svaga kvartal i rad visade A-Coms rapport för det första kvartalet att bolaget är back on track. Rörelseresultatet

Läs mer

2004 2005 2006e 2007e 2008e

2004 2005 2006e 2007e 2008e Analysgaranti* 9 januari 27 Nextlink (NXLT.ST) OEM-avtal med potential Nextlink har kommunicerat ut att OEM-partnern är Samsung. Samsung är världens tredje största mobiltelefontillverkare och har en global

Läs mer

Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning. Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential

Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning. Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential Analysgaranti* 3 april 2008 Analysgaranti Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning Betting Promotion kom igår med en vinstvarning för det första kvartalet och meddelade

Läs mer

Med framgångar för Care, som vi räknar med även 2008, finns det mycket som talar för att produktmixen i Doro blir betydligt mer lönsam framöver.

Med framgångar för Care, som vi räknar med även 2008, finns det mycket som talar för att produktmixen i Doro blir betydligt mer lönsam framöver. ANALYSGARANTI* 15:e feb 2008 Doro (DORO.ST) Bra fart i Care klart lovande Doros rapport för det fjärde kvartalet var riktigt bra försäljningsmässigt och godkänt resultatmässigt. Framför allt var utvecklingen

Läs mer

Doro (DORO.ST) Nya Alexander-hugg kan komma

Doro (DORO.ST) Nya Alexander-hugg kan komma ANALYSGARANTI* 17:e okt 2006 Doro (DORO.ST) Nya Alexander-hugg kan komma Doros rapport för det tredje kvartalet får knappt godkänt. Rensat för strukturkostnader och omvärdering av skatteskuld är resultatet

Läs mer

2003 2004 2005 2006p 2007p

2003 2004 2005 2006p 2007p ANALYSGARANTI* 20 februari, 2006 Zodiak Television (Zodib.ST) Går in i en stabilare fas Zodiaks rapport för det fjärde kvartalet mötte inte våra högt ställda förväntningar, både försäljning och resultat

Läs mer

Det kommande resultatet av haltverifieringen i Fäboliden kommer att ha en avgörande betydelse för bolagets utveckling. Resultatet väntas under Q1.

Det kommande resultatet av haltverifieringen i Fäboliden kommer att ha en avgörande betydelse för bolagets utveckling. Resultatet väntas under Q1. ANALYSGARANTI* 10:e januari 2006 Update Lappland Goldminers (GOLD.ST) Lönsamhetsstudie viktigt steg guldhalten avgörande Den preliminära lönsamhetsstudien visar på låg produktionskostnad och god lönsamhetspotential

Läs mer

Zodiak Television (Zodib.ST) Svagare Q2 förändrar inte långsiktigt scenario

Zodiak Television (Zodib.ST) Svagare Q2 förändrar inte långsiktigt scenario ANALYSGARANTI* 23 augusti, 2005 Zodiak Television (Zodib.ST) Svagare Q2 förändrar inte långsiktigt scenario Zodiak mötte inte våra högt ställda förväntningar i måndagens rapport. Våra prognoser var för

Läs mer

Amago Capital (AMCA.ST) Ny strategi tydliggör värden

Amago Capital (AMCA.ST) Ny strategi tydliggör värden ANALYSGARANTI* 14 mars 2007 Amago Capital (AMCA.ST) Ny strategi tydliggör värden Amago Capital, tidigare Fotoquick, har valt att byta strategi för att bättra anpassa sig till de rådande marknadsomständigheterna.

Läs mer

e 2007e 2008e

e 2007e 2008e ANALYSGARANTI* 2 maj 26 TRIO (TRIO.ST) Teligent styr värdet på Trio Trio visade en stark tillväxt i Q1 jämfört med motsvarande period i fjol, men det var väntat. Det mesta pekar åt rätt håll och Trios

Läs mer

Fotoquick (FOTO.ST) Potential för turnaround

Fotoquick (FOTO.ST) Potential för turnaround ANALYSGARANTI* 3 januari 26 Fotoquick (FOTO.ST) Potential för turnaround Fotoquick presenterade ett bokslut i linje med förväntningarna. Omsättningen för helåret uppgick till 21,5 MSEK, varav 65 MSEK var

Läs mer

Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer

Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer ANALYSGARANTI* 1 juni, 27 Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer Q1-rapporten visade en tillväxt på 63 procent, vilket indikerar att Tele5 äntligen fått ordning på sin säljverksamhet.

Läs mer

EPS 0,3 0,8 2,2-0,5 0,8 P/E 26,8 11,5 4,1-16,6 11,0 EV/EBITDA 5,3 1,9 0,5-8,7 7,3 P/S 0,5 0,5 0,3 0,4 0,4 EV/S 0,2 0,1 0,1 0,3 0,3

EPS 0,3 0,8 2,2-0,5 0,8 P/E 26,8 11,5 4,1-16,6 11,0 EV/EBITDA 5,3 1,9 0,5-8,7 7,3 P/S 0,5 0,5 0,3 0,4 0,4 EV/S 0,2 0,1 0,1 0,3 0,3 Aktiekurs, SEK Volym, tusen Analysgaranti* 26 augusti 2008 Ticket (TICK.ST) Satsar i svackan En dämpad konjunktur har medfört färre bokningar under det andra kvartalet. Det har lett till att både försäljning

Läs mer

Finansiellt mål: En organisk tillväxt inom tjänsteverksamheten på lägst 15% per år.

Finansiellt mål: En organisk tillväxt inom tjänsteverksamheten på lägst 15% per år. Första halvåret och Q2 mot finansiella mål 26% tillväxt inom tjänsteverksamheten - 20% Q2 Finansiellt mål: En organisk tillväxt inom tjänsteverksamheten på lägst 15% per år. 11,6% rörelsemarginal - 9,4%

Läs mer

e 2007e 2008e

e 2007e 2008e Analysgaranti* 21 september 26 Nextlink (NXLT.ST) Nyemission skapar stabilitet Nextlink genomför en riktad nyemission till institutionella investerare. Bolaget tillförs därmed 28,6 MSEK före emissionskostnader.

Läs mer

Fotoquick (FOTO.ST) Svag Q3-rapport men det finns hopp

Fotoquick (FOTO.ST) Svag Q3-rapport men det finns hopp ANALYSGARANTI* 31 Oktober 25 Fotoquick (FOTO.ST) Svag Q3-rapport men det finns hopp Q3-rapporten var svagare än vad vi hade förväntat. Omsättningen uppgick till 39 MSEK och resultatet efter finansnetto

Läs mer

2003 * e 2007e

2003 * e 2007e ANALYSGARANTI* 9 fe bruari 26 Trio (TRIO.ST) Oväntat bud från Teligent Teligent lägger ett aktiebud på Trio värt 285 MSEK. Budet innebär en premie om 11 procent på dagens kurs. Vi anser dock att budet

Läs mer

Extra bolagsstämma 12 augusti 2015

Extra bolagsstämma 12 augusti 2015 Extra bolagsstämma 12 augusti 2015 Mot vår mission och vision Mission Vi vill göra det lättare för människor att själva bidra till ett sundare liv i vardagen Vision Ledande i Norden inom hälsa och välbefinnande

Läs mer

Electra Gruppen (ELEC.ST)

Electra Gruppen (ELEC.ST) Analysgaranti* 14 februari 2007 Electra Gruppen (ELEC.ST) Stark inledning på året Q4-rapporten var på det hela taget helt i linje med våra förväntningar. Vissa temporära kostnader gjorde dock att nettoresultatet

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september 2015.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september 2015. Kvartalsrapport januari september, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september. Malmö, 30 November - Mobile Loyalty (Aktietorget MOBI ), som utvecklar och säljer online och mobila

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

Fotoquick (FOTO.ST) Tålamod kommer att krävas

Fotoquick (FOTO.ST) Tålamod kommer att krävas ANALYSGARANTI* 30:e augusti 2005 Fotoquick (FOTO.ST) Tålamod kommer att krävas Fotoquick kom med en svag Q2-rapport. Men den stora nyheten i samband med kvartalsrapporten var att I.T.S. förvärvar 34 procent

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari - december 1998

Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Sidan 1 av 4 Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Framgångsrik omstrukturering har gett önskad effekt Fördubblade intäkter och kraftigt förbättrat resultat Rörelseintäkterna ökade med 100 procent

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Netrevelation (Netr.ST)

Netrevelation (Netr.ST) ANALYSGARANTI* 8:e maj 2007 Netrevelation (Netr.ST) Tillväxten tar fart Netrevelations rapport för det första kvartalet var bra. Tillväxten tar fart ordentligt och resultatet förbättras enligt plan. Netrevelation

Läs mer

Catella. Avkastningspotential 7 Trygg Placering 5 Lönsamhet 4. Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående

Catella. Avkastningspotential 7 Trygg Placering 5 Lönsamhet 4. Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående Independent Analysis Catella Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående år Ambitionerna för framtiden är dock högre vad gäller lönsamhet då Catella vill uppnå en

Läs mer

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien VD Johan Eriksson kommenterar Poolias bokslutskommuniké 2007 Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien omstruktureringen Intäkter 2007 blev Poolia större än någonsin tidigare.

Läs mer

Affärsstrategerna (AFFSb.ST)

Affärsstrategerna (AFFSb.ST) Analysgaranti* 29 oktober 2007 Affärsstrategerna (AFFSb.ST) Bättre än väntat på flera fronter Q3 var klart lugnare än Q2 avseende nya investeringar. Glädjande var däremot att flera av portföljbolagen rapporterade

Läs mer

Redbet (RBET.ST) Svarta siffror lyfte aktien. Börsvärde: 188 MSEK Bransch: Spel/Underhållning Jonas Sundvall Styrelseordf: Leif T Carlsson

Redbet (RBET.ST) Svarta siffror lyfte aktien. Börsvärde: 188 MSEK Bransch: Spel/Underhållning Jonas Sundvall Styrelseordf: Leif T Carlsson Analysgaranti* 22 2008 Analysgaranti Redbet (RBET.ST) Svarta siffror lyfte aktien Redbets rapport för årets första kvartal blev något av ett genombrott för bolaget. Nettovinsten uppgick till 6,5 MSEK (3,13

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003 för Seven Nox AB org. nr 556645-5893 för verksamhetsåret 2003.

Bokslutskommuniké 2003 för Seven Nox AB org. nr 556645-5893 för verksamhetsåret 2003. Seven Nox AB driver ett säljnätverk i Sverige, Norge, Danmark och Finland och är under etablering i Italien. Sevens nuvarande kunderbjudande är fast och mobiltelefoni till konkurrenskraftiga priser. Seven

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

Fotoquick (FOTO.ST) Quickfix inte längre tillräckligt

Fotoquick (FOTO.ST) Quickfix inte längre tillräckligt ANALYSGARANTI* 22 augusti 2006 Fotoquick (FOTO.ST) Quickfix inte längre tillräckligt Fotoquicks halvårsrapport visar att det återstår en rad åtgärder innan bolaget kan nå tillfredsställande lönsamhet.

Läs mer

Fotoquick (FOTO.ST) Fotoquick förvärvar i Portugal

Fotoquick (FOTO.ST) Fotoquick förvärvar i Portugal ANALYSGARANTI* 4: e oktober 2005 Fotoquick (FOTO.ST) Fotoquick förvärvar i Portugal Fotoquick köper Portugals största fotokedja. Affären genomförs med kontanta medel utan ny upplåning, vilket tyder på

Läs mer

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS)

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS) (SPCS) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 1998 Nettoomsättningen ökade med 25 procent och uppgick till 158,8 (127,3) Mkr. Resultat efter finansiella poster på 14,0 (24,2) Mkr. Resultat i fjärde kvartalet

Läs mer

Frågor och svar med anledning av Eniros rekapitalisering

Frågor och svar med anledning av Eniros rekapitalisering Frågor och svar med anledning av Eniros rekapitalisering Varför gör Eniro en rekapitalisering? Eniro gör en rekapitalisering för att bolagets lånebörda är för tung. Även om bolagets underliggande verksamhet

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr)

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan 39b SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

WIP, Wireless Independent Provider AB (publ).

WIP, Wireless Independent Provider AB (publ). .. WIP utvecklar, producerar, integrerar samt licensierar och supporterar produkterna DynApp och SecureDynApp. Mer information om WIP, kunder, produkter och projekt finns på bolagets hemsida: www.wip.se

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

AllTele Förvärvar ytterligare 30 000 kunder

AllTele Förvärvar ytterligare 30 000 kunder ANALYSGARANTI* 2 maj 28 AllTele Förvärvar ytterligare 3 kunder I fredags annonserade AllTele att bolaget gör ytterligare ett stort förvärv genom att ta över Phoneras 3 privatkunder. AllTele gör detta genom

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Electra Gruppen (ELEC.ST)

Electra Gruppen (ELEC.ST) Analysgaranti* 30 april 2007 Electra Gruppen (ELEC.ST) Bra resultat och genombrottsorder Under årets första kvartal förbättrades resultat och marginaler betydligt jämfört med fjolåret, trots att försäljningen

Läs mer

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3 Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30 Viktiga händelser under kvartal 3 Förvärv av SDM (Scandinavian Database Marketing) tillför 15 konsulter inom CRM Nya orders tecknade till ett

Läs mer

HomeMaid AB. Satsning på expandering

HomeMaid AB. Satsning på expandering Independent Analysis HomeMaid AB Ökad trend för hushållsnära tjänster. Hushållens intresse av att köpa RUT-tjänster är fortfarande hög.t Antalet RUT-köpare förra året ökade med 12 %. Rörelsemarginal om

Läs mer

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 3 mån april - juni 2005/06. 25 aug 2005. CEO Per Ikov CFO Niklas Enmark WWW.LAGERCRANTZ.COM

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 3 mån april - juni 2005/06. 25 aug 2005. CEO Per Ikov CFO Niklas Enmark WWW.LAGERCRANTZ.COM Lagercrantz Group AB Delårsrapport 3 mån april - juni 2005/06 25 aug 2005 CEO Per Ikov CFO Niklas Enmark Highlights Kvartal 1 2005/06 Positiv resultatutveckling inom de flesta verksamheter Klart förbättrat

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Distribution AB (publ) Dalagatan 100, 113 43 Stockholm Telefon: 08-564 878 00 www.seamless.se Organisationsnummer: 556610-2660 JANUARI TILL MARS 2007 3

Läs mer

Nordic Mines (NOMI.ST)

Nordic Mines (NOMI.ST) Aktiekurs, SEK Volym, tusen Analysgaranti 25 juni 28 Nordic Mines (NOMI.ST) Nyemission fulltecknad Nordic Mines nyligen avslutade nyemission blev fulltecknad och tillför bolaget 13,4 miljoner kronor före

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2010. VD har ordet SEPTEMBER 2009. Genomförda strukturåtgärder börjar ge effekt. Perioden 1 januari 31 mars 2010

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2010. VD har ordet SEPTEMBER 2009. Genomförda strukturåtgärder börjar ge effekt. Perioden 1 januari 31 mars 2010 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS SEPTEMBER Genomförda strukturåtgärder börjar ge effekt Rörelseresultatet under årets första kvartal är negativt, men som en effekt av genomförda strukturåtgärder väsentligt

Läs mer

Niomånadersrapport 2004 Publiceras 2004-10-28

Niomånadersrapport 2004 Publiceras 2004-10-28 Niomånadersrapport 2004 Publiceras 2004-10-28 Nettoomsättningen under perioden uppgick till 3.169 tkr Resultatet efter finansiella poster var -4 527 tkr Bolaget har erhållit order från NIST i USA Bolagets

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Finansiell information januari september Nettoomsättningen ökade med 46% och uppgick till 14,0 Mkr (9,6). Resultat efter finansnetto

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Den ökade användningen av de mobila onlinetjänsterna såväl som användandet av SMS/MMS hos WIP s kunder bidrar också till bedömningen.

Den ökade användningen av de mobila onlinetjänsterna såväl som användandet av SMS/MMS hos WIP s kunder bidrar också till bedömningen. WIP Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2006 WIP Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2006 Om WIP WIP är ett svenskt programvaruföretag som erbjuder egenutvecklade produkter och tjänster

Läs mer

Plejd AB (publ) DELÅRSRAPPORT KVARTAL

Plejd AB (publ) DELÅRSRAPPORT KVARTAL Plejd AB (publ) DELÅRSRAPPORT KVARTAL 3 2017 Delårsrapport kvartal tre 2017 Juli - Sep 2017 (Tredje kvartalet) Nettoomsättningen uppgick till 7 209 (318) tkr Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport 0 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport Kraftig resultatförbättring för Proffice - resultatet efter finansnetto ökade med 66 procent till 34 (20) MSEK Proffice nettoomsättning

Läs mer

Investerarpresentation

Investerarpresentation Investerarpresentation Börsdagarna Jörgen Qwist 2011-11-07 1 Kort om DGC DGC är en nätoperatör som levererar datakommunikations-, drift- och telefonitjänster till den svenska företagsmarknaden och offentliga

Läs mer

Bahnhof AB (publ) Delårsrapport 1-2008

Bahnhof AB (publ) Delårsrapport 1-2008 Bahnhof AB (publ) Delårsrapport 1-2008 Kvartalet januari mars 2008 i sammandrag Omsättningen uppgick till 26,9 Mkr Rörelseresultatet uppgick till 1,7 Mkr Resultat efter skatt uppgick till 1,1 Mkr Uppskrivning

Läs mer

e 2006e 2007e

e 2006e 2007e ANALYSGARANTI* 27 januari 26 Aspiro (ASP.ST) Dominans i Finland Aspiro förvärvar finska Mobile Avenue för 28 mkr. Förvärvet ger Aspiro därmed en dominerande ställning i Finland, och synergier och skalfördelar

Läs mer

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS roll i värdekedjan SIDE 2 Stark tillväxt under många år Under de senaste fyra åren har den genomsnittliga årliga tillväxten i SEK varit 23 % och EBITDA-marginalen

Läs mer

2010-05-19. ALLTELE Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget

2010-05-19. ALLTELE Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget 2010-05-19 Utveckling 12 månader AllTele Phonera OMX40 Bredband2 Källa:DI 3.5.2010 Helår 2009 Stark tillväxt och god lönsamhet Nettoomsättning 228,2 (169,3) Kassaflöde löpande verksamhet 38,1 (37,5) EBITDA

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september 2000)

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september 2000) Sign On har satsat rätt! Elektronisk signatur lika bindande som en namnteckning på ett papper. Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september 2000) - För de tre första kvartalen ökade

Läs mer

Årsstämma 2009. - 7 april 2009 -

Årsstämma 2009. - 7 april 2009 - Årsstämma 2009-7 april 2009 - 2008 ett händelserikt år Organisation Bolaget genomgick under året ett generationsskifte. Skiftet har medfört en viss påfrestning på organisationen, men erbjuder också en

Läs mer

Omsättning: 10,98 MSEK Resultat före av- och nedskrivningar: +1,21 MSEK Resultat före skatt: +1,01 MSEK Nettoresultat: +0,83 Kassaflöde: +418 KSEK

Omsättning: 10,98 MSEK Resultat före av- och nedskrivningar: +1,21 MSEK Resultat före skatt: +1,01 MSEK Nettoresultat: +0,83 Kassaflöde: +418 KSEK 2006-11-15 XTRACOM AB (publ) 1 jan-30 sept 2006 Koncernen i sammandrag Omsättning: 10,98 MSEK Resultat före av- och nedskrivningar: +1,21 MSEK Resultat före skatt: +1,01 MSEK Nettoresultat: +0,83 Kassaflöde:

Läs mer

Novus Group. Independent Analysis. Analytiker Sebastian Kejlberg. Nyckeldata

Novus Group. Independent Analysis. Analytiker Sebastian Kejlberg. Nyckeldata Independent Analysis Novus Group Starkt varumärke Novus var under Almedalsveckan 2014 det mest citerade undersökningsföretaget. Hela 32 % av alla publicerade undersökningar i svensk press var en Novus

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Devicom AB (Publ) Organisationsnummer: 556635-1325 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01-2007-03-31

DELÅRSRAPPORT. Devicom AB (Publ) Organisationsnummer: 556635-1325 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01-2007-03-31 DELÅRSRAPPORT Devicom AB (Publ) Organisationsnummer: 556635-1325 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01-2007-03-31 1 DATUM FÖR EKONOMISK INFORMATION Delårsrapport för perioden 1 januari till den 30 juni

Läs mer

VPA* -2,5-5,0-1,1 24,5 P/E* neg neg neg 4,6 EV/S 11 9 6 2

VPA* -2,5-5,0-1,1 24,5 P/E* neg neg neg 4,6 EV/S 11 9 6 2 ANALYSGARANTI* 23 februari 2007 Orexo (ORX.ST) Leveranstider dröjer ett tag till Bokslutet för 2006 blev 33,0 MSEK efter skatt. Resultatet var något bättre än våra förväntningar, vilket i huvudsak beror

Läs mer

Bokslutskommuniké DO Networks Sverige AB 1 januari till 31 december 2006

Bokslutskommuniké DO Networks Sverige AB 1 januari till 31 december 2006 Bokslutskommuniké DO Networks Sverige AB 1 januari till 31 december 2006 Koncernens nettoomsättningen 6.812 TKR Koncernens rörelseresultatet -5.360 TKR Koncernens resultat efter skatt -5.439 TKR DO Networks

Läs mer

Tele5 Voice Services AB (publ) Delårsrapport januari juni 2005. Omsättningen för perioden uppgår till 771,9 KSEK. Rörelseresultat +24,2 KSEK

Tele5 Voice Services AB (publ) Delårsrapport januari juni 2005. Omsättningen för perioden uppgår till 771,9 KSEK. Rörelseresultat +24,2 KSEK Tele5 Voice Services AB (publ) Delårsrapport januari juni 2005 Omsättningen för perioden uppgår till 771,9 KSEK Rörelseresultat +24,2 KSEK Resultat efter skatt uppgår till +14,6 KSEK Resultat per aktie

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Karlskrona, 2 februari 2015 WIP, Wireless Independent Provider AB (Publ) Bokslutskommuniké 2014 WIP, Wireless Independent Provider AB (Publ). WIP är ett svenskt säkerhets- och teknikutvecklingsföretag,

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q3 2014 unity Entertainment Kvartalsredogörelse, Q3 2014 23 OKTOBER 2014 Januari-september 2014 för CEAB-koncernen (2013 inom parentes för jämförelse). Januari september 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Delårsrapport 1 april 31 december månader

Delårsrapport 1 april 31 december månader Delårsrapport 1 april 31 december 2008 9 månader 10 februari 2009 Jörgen Wigh, VD och koncernchef Niklas Enmark, vvd och finansdirektör Värdeskapande teknikhandelsföretag med marknadsledande positioner

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer