Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet"

Transkript

1 Entreprenörskap stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet

2 Entreprenörskap i stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet

3 Nutek Stockholm 2008 Infonr: ISBN: Text: Sweco Eurofutures och Mia Hellström text & inspiration Omslagsfoto: Matton Produktion: Ordförrådet Tryck: Danagårds Grafiska 2 Entreprenörskap i stort och smått

4 Förord Nutek är en statlig myndighet som arbetar för att få fler nya företag, fler växande företag och fler starka regioner. Nutek har under åren genomfört ett nationellt entreprenörskapsprogram på uppdrag av regeringen. Inom ramen för programmet har ett hundratal projekt genomförts i hela landet. Många projekt har syftat till att öka intresset för och kunskaperna om entreprenörskap hos elever på grund- och gymnasieskolan samt studenter på universitet och högskola. Andra projekt har fokuserat på kompetensutveckling av lärare, lärarstuderande, studie- och yrkesvägledare, rådgivare och näringslivsutvecklare. Entreprenörskap är en dynamisk och social process, där individer, enskilt eller i samarbete, identifierar möjligheter och gör något med dem för att omforma idéer till praktiska och målinriktade aktiviteter i sociala, kulturella eller ekonomiska sammanhang. Det nationella entreprenörskapsprogrammet ska ses som starten av ett långsiktigt arbete för att öka andelen entreprenöriella individer i samhället. Entreprenöriella individer som vågar ta möjligheter till nyskapande eller till att utveckla och marknadsföra nya produkter och tjänster. Individer som kan bidra till att utveckla redan befintliga organisationer och företag. Denna bok innehåller lärdomar som genererats i projekt inom programmet. Innehållet i boken är främst baserat på vad som framkommit i djupintervjuer med ett urval av personer som arbetat i projekten. Nutek vill med boken sprida kunskap om och inspirera läsarna till att arbeta mer och bättre med att främja entreprenörskap överallt i samhället. Stockholm, juni 2008 Sune Halvarsson Tf generaldirektör John Wallon Programansvarig kapitel 3 Delprogram 1 3

5 4 Entreprenörskap i stort och smått

6 Innehåll kapitel 1 En röd tråd som förenar... 7 kapitel 2 Entreprenörskap i stort och smått kapitel 3 Företagsamhet och förverkligande av livsdrömmar i grundskolan och på gymnasiet kapitel 4 Entreprenörskap på universitet och högskola kapitel 5 Kompetensutveckling av rådgivare och näringslivsutvecklare kapitel 6 Att bygga en regional strategi för entreprenörskap kapitel 7 Avslutningsvis kapitel 3 Delprogram 1 5

7 1Kapitel 6 Entreprenörskap i stort och smått

8 En röd tråd som förenar Vi lever i en föränderlig värld i princip utan avstånd och begränsningar. Den som vill kan växa över trädtopparna, flyga högt och ta tillvara de möjligheter som världen erbjuder. Men utan rätt verktyg och en förmåga att se möjligheterna är det lätt att stå sig slätt. Det går en röd tråd genom Sverige. Entreprenörskap har i och med Enterprenörskapsprogrammet fått ta plats på flera viktiga samhälls arenor. Längs den röda tråden finns viktiga hållplatser för landets tillväxt och framtid. Livsval och framtidsval Entreprenörskap är ett livsval, som kan ta sig uttryck på flera sätt. En entreprenör kan vara egenföretagare, verksam inom föreningslivet eller en kreativ förmåga på en arbetsplats. Listan kan göras än mycket längre. Den gemensamma nämnaren är att den med entreprenöriella förmågor tar Sverige framåt. Det är något som samhället inte har råd att gå miste om. Sverige är beroende av entreprenörer för att uppbringa tillväxt och konkurrenskraft. Entreprenörskap för alla Tjejer och killar, kvinnor och män oavsett etnisk bakgrund bygger Sverige. De är förmågor i form av arbetstagare, arbetsgivare, företagare och utvecklare. Med andra ord är entreprenörskap för alla en insikt som legat till grund för Entreprenörskapsprogrammet. Den röda tråden löper genom utbildningsväsendet från förskola till högskola och universitet och genom företagandets villkor och förutsättningar. Den som är eller vill bli företagare ska få det stöd han eller hon behöver för att kunna driva sitt företag på ett framgångsrikt sätt. Rådgivare och en röd tråd som förenar 7

9 organisationer som arbetar med företagsstöd har fått se över sitt arbetssätt. Jämställdhet och mångfald i rådgivningssituationer skapar ett öppnare klimat och främjar alla oavsett kön och etnisk bakgrund. I skolan handlar det om att stimulera barn och ungdomar att ta sig för inte begränsa dem med traditionella tillvägagångssätt. Det ska vara roligt och utvecklande att gå i skolan. Entreprenörskap främjar att fler förverkligar livsdrömmar, startar eget företag och behåller den kreativa lekfullhet, som barn besitter, livet igenom. Individer får i och med satsningarna i Entreprenörskapsprogrammet möjlighet att ta ett steg framåt eller uppåt om de så önskar. Och det svenska samhället följer med. 8 Entreprenörskap i stort och smått

10 en röd tråd som förenar 9

11 2Kapitel 10 Entreprenörskap i stort och smått

12 Entreprenörskap i stort och smått Under nästan tre år har Nutek tillsammans med projektledare i hela landet utvecklat entre prenörskap i stort och smått och i vid bemärkelse. Satsningen tar sitt avstamp i ett entreprenöriellt förhållningssätt från förskola till högskola och universitet. När entreprenörskap löper som en röd tråd genom hela utbildningssystemet får det genomslagskraft. En individ som formas av ett entreprenöriellt lärande i skolan blir en arbetskraftstillgång för befintliga organisationer. Entreprenörskap ger också modet att våga flyga att starta sitt eget företag och förverkliga livsdrömmar. Kreativa förmågor träder fram och skapar framgång i näringslivet. Vilken väg någon än väljer att vandra är kreativitet, lekfullhet och mod viktiga egenskaper som bär individen framåt och leder till fler startade företag och bättre fungerande organisationer. Alla blivande och befintliga företagare ska få det stöd de efterfrågar för att kunna bedriva sin verksamhet på ett framgångsrikt sätt. Rådgivare och näringslivsutvecklare kan med rätt metoder, utbildning och material svara upp till företagarnas behov. Om handlingar och beslut vilar på föreställningar om kön och etnicitet och inte på fakta om företagarens förutsättningar och behov, innebär det att potentialen för nyföretagande inte tillfullo tas tillvara i landet och växtkraft går till spillo. Att beakta jämställdhet och mångfald i samband med företagsrådgivning leder till att fler företagsidéer når sin fulla potential. Inom ramarna för Entreprenörskapsprogrammet har flera regionala strategier vuxit fram. Strategierna har ett liknande innehåll, men skiljer sig åt i inriktning och fokus beroende på att regionerna är olika med avseende på geografiskt läge, demografi, arbetskraft, entreprenörskultur och näringslivsstruktur. Arbetet med de regionala strategierna har gett viktiga lärdomar om hur en strategi för entreprenörskap kan och bör byggas upp lärdomar som Entreprenörskapsprogrammet dokumenterat och tagit tillvara. Det går som sagt en röd tråd genom hela vårt avlånga land något som håller samman och förenar satsningar på flera samhällsarenor. Entreprenörskap i stort och smått 11

13 3 Kapitel 12 Entreprenörskap i stort och smått

14 DELPROGRAM 1 Företagsamhet och förverkligande av livsdrömmar i grundskolan och på gymnasiet Genom att införliva entreprenörskap och ett entreprenöriellt lärande i grundskolan och på gymnasiet förändras attityder, dels hos dem som är yrkesverksamma i skolan och dels hos eleverna själva. En ökad kunskap om entreprenörskap och om företagande i vid mening skapar bättre förutsättningar för såväl företagsamhet som förverkligandet av livsdrömmar hos unga människor i Sverige. Hur skolor, kommuner och regioner har gått tillväga för att bli mer entreprenöriella skiljer sig åt runtom i landet, men sammantaget främjar samtliga satsningar entreprenörskap i utbildningsväsendet. Det är dock tydligt att metoderna och angreppssättet skiftar karaktär vid en jämförelse mellan förskolan och gymnasiet. Spontaniteten och bejakandet av barnets upptäckarglädje förändras gradvis till mer formaliserade strukturer när entreprenörskap ska främjas på gymnasiet. Projekten i delprogram 1 kan i princip grupperas i fyra områden: 1. Sammanhållna program för entreprenörskap för flera skolor i en kommun eller flera skolor i flera kommuner eller i en hel region. 2. Röda tråden för aktiviteter inom entreprenörskap från förskola till högskola. 3. Främja samverkan mellan skola och arbetsliv. 4. Integrera ett entreprenöriellt förhållningssätt i undervisningen. kapitel 3 Delprogram 1 13

15 Sammanhållna program Entreprenörskap i skolan har länge kännetecknats av flera pågående projekt, som inte är en del av ett samlat utvecklingsarbete i region eller en kommun. Eldsjälar arbetar på sin kant och det finns inte någon övergripande prioritering av insatser. Utbytet av kunskaper och erfarenheter mellan olika skolor eller kommuner riskerar också att bli begränsat. Entreprenörskapsarbetet bör vara en del av den ordinarie verksamheten i kommuner och i skolor, gärna under ett regionalt utvecklingsparaply. Ungt Entreprenörskap i Stockholmsregionen Under 2004 och 2005 bedrevs projektet Ungt Entreprenörskap i Stockholmsregionen med målsättningen att utifrån en regional plattform utveckla, testa och sprida verktyg för att skapa förutsättningar för ett mer entreprenöriellt arbetssätt i utbildningssystemet. Erfarenheterna visade att regionen var i behov av en storstadsmodell. En kritisk faktor för att lyckas var att engagera och intressera kommunledningar att ta ett ansvar för entreprenörskap i skolan och integrera detta i den lokala verksamheten. Under fortsättningen 2006 och 2007 tog projektet sin utgångspunkt i att regionen var i behov av en storstadsmodell. En central projektledning skulle processutbilda representanter från de medverkande kommunerna i hur de ska integrera entreprenörskap i kommunens skolor. Vid projektets slut skulle de medverkande kommunerna, som resultat, presentera lokala handlingsplaner. I projektet deltog 17 av Stockholms läns 26 kommuner. Genomförande Till processutbildningen erbjöds de 17 kommunerna att delta med tre personer vardera, vilka skulle representera olika delar av utbildningsväsendet i kommunen. Förslag på sammansättning av representater från en kommun: en person från skolförvaltningen en studie- och yrkesvägledare med engagemang för framtidens arbetsmarknad en pedagog 14 Entreprenörskap i stort och smått

16 Processutbildningen omfattade två utbildningsdagar per termin och sammanlagt åtta utbildningsdagar. De två första utbildningsdagarna var detaljplanerade, medan innehållet vid övriga tillfällen till stor del styrdes av deltagarna. Det första utbildningstillfället fokuserade på frågan om varför man ska arbeta med entreprenörskap i skolan. Gången därpå träffade deltagarna inspiratörer och fick inspiration om olika koncept och verktyg som man kan använda i undervisningen. Vid varje utbildningstillfälle har erfarenhetsutbyten genomförts i olika konstellationer; kommunvis, mellan kommuner, uppdelat på grund- och gymnasienivå samt mellan olika yrkesgrupper såsom lärare, studie- och yrkesvägledare och skolledare. För att stödja kommunerna i deras arbete med att ta fram lokala handlingsplaner har workshops runt strategiskt visionsarbete och målformulering genomförts. För att stödja processen ytterligare har deltagarna mellan varje utbildningstillfälle fått uppgifter att arbeta med på hemmaplan. Näringslivschefer och huvudkontakter i kommunerna har vid två tillfällen vardera deltagit i processutbildningen, dels för uppdatering om projektet och dels för att kunna stödja deltagarna i arbetet med handlingsplanerna. Processutbildningen har kompletterats med lokala inspirationsdagar i samtliga 17 kommuner. Ett internat med 27 skolledare från länet genomfördes för att förankra entreprenörskap som en del av den ordinarie verksamheten i skolan. Projektets omvärldsbevakning har fortlöpande stöttat de deltagande kommunerna genom att ta fram utbildningsmaterial i tryckt och digital form. Projektets hemsida har erbjudit dokumentation och presentationer från alla processutbildningstillfällen samt länkar till olika koncept och aktörer som arbetar med entreprenörskap. Ett nyhetsbrev har vid sex tillfällen distribuerats till främst deltagarna i processutbildningen för fortsatt spridning i kommunerna. Projektet har uppnått goda resultat i förhållande till de satta målen. Alla kommuner, förutom en, har tagit fram handlingsplaner för hur man ska fortsätta arbeta med entreprenörskap. Nio av planerna är kommunövergripande, medan sju planer är på skolnivå. Planerna är förankrade hos förvaltningschefer, skolledning och/eller berörd nämnd. kapitel 3 Delprogram 1 15

17 Lärdomar och framgångar Projektet har haft tydliga mål och väl avgränsade målgrupper, vilket underlättat förankringsprocessen. Redan från projektstart visste deltagare och huvudkontakt i respektive kommun att det förväntades en handlingsplan vid projektslut. Processutbildningen blev en effektiv metod för att uppnå resultatet. Deltagarna behöver stort stöd, inte minst i slutskedet av processutbildningen i samband med skrivandet av handlingsplanen. Flera deltagare upplevde det problematiskt att finna en struktur för handlingsplanen och att formulera en vision och ett mål. Projektledningen fick därför utarbeta en struk tur och driva på processen. Konceptet för processutbildningen tre deltagare från varje kommun med olika kompetenser och roller i kommunen skulle bidra till god förankring och ett gemensamt ansvar för handlingsplanen. Urvalet av personer fungerade dock mindre väl i vissa kommuner, vilket medförde att deltagarna i utbildningen till viss del deltog under olika förutsättningar och mandat. Därför utvecklade vissa kommuner handlingsplaner för en skola och inte för hela kommunen. FAKTA Tre viktiga lärdomar för genomförandet av en processutbildning: 1. Gör klart från början att målet för processutbildningen är att utarbeta handlingsplaner för entreprenörskap i skolan och att dessa ska finnas när utbildningen har avslutats. 2. Våga välja bort parter som inte visar tillräckligt intresse och engagemang för att delta i utbildningen. 3. Försök få en balanserad representation av deltagare från en kommun. Regional samordning av basfinansiering mer pengar över till konkreta projekt i Örebro län I Örebro läns Regionala Tillväxtprogram betonas betydelsen av entreprenörskap i tidig ålder. Denna utgångspunkt ligger till grund för ett handlingsprogram för entreprenörskap och företagande. Skolor, lärare, elever, 16 Entreprenörskap i stort och smått

18 personal och lärarutbildare ska stimuleras att arbeta med ett entreprenöriellt förhållningssätt. I handlingsprogrammet ges exempel på inriktningen av verksamheten för olika grupper. För barn och ungdomar bör inriktningen ge en möjlighet att vara företagare för en dag. De ska också möta entreprenöriella förebilder, delta i Ung Företagsamhet, få kontakt med omvärlden genom ett utvecklat samarbete mellan skola och arbetsliv och diskutera entreprenörskap utifrån hållbar tillväxt. För personal och skolledning bör arbetet inriktas mot att varje skola utformar en konkret skolplan samt att göra attitydmätningar om entreprenörskap. På lärarutbildningen bör man arbeta med att tydliggöra entreprenörskap i lärarprogrammets utbildningsmål. Istället för ett splittrat och projektifierat utvecklingsarbete har handlingsprogrammet samlat insatserna under ett och samma paraply. Ett program är dock inte tillräckligt lika viktig är organisationen som genomför programmet. För att hitta den röda tråden startade Regionförbundet Örebro projektet Entreprenörskap och företagande i skolan med syfte att samla in en basfinansiering från regionala och nationella aktörer till projektet, kompletterat med medfinansiering från länets 12 kommuner. Basfinansieringen möjliggjorde ett finansiellt instrument. Varje kommun utarbetade en egen handlingsplan som tog sin utgångspunkt i målen i det Regionala Tillväxtprogrammet och i regionens handlingsprogram. Av handlingsplanen framgick också vilka aktörer som kommunen ville samarbeta med. Kostnaden för genomförda aktiviteterna betalades sedan av Regionförbundet, som i sin tur rekvirerade medel från projektets finansiärer. En styrgrupp med representanter från Regionförbundet, finansiärerna och nätverket för de kommunala skolcheferna hade som uppgift att granska de aktiviteter som kommunerna genomförde. Det fanns också en huvudprojektledare på Regionförbundet och delprojektledare i varje kommun. De sistnämnda ägnade en femtedel av sin arbetstid åt projektet. Det var dock inte Regionförbundet eller styrgruppen som tog initiativ till eller drev olika delprojekt utan kommunerna fick relativt fria tyglar att själva välja aktiviteter. Styrgruppen hade snarare en central kontrollfunktion genom att bedöma och kvalitetsgranska om aktiviteterna kunde bidra till att nå målen i RTP. kapitel 3 Delprogram 1 17

19 Den löpande styrningen av projektet och informationsutbytet mellan kommunerna skedde genom nätverket av delprojektledare. En gång per månad samlades nätverket samt huvudprojektledaren. För att hålla samman projektet och ge ny kunskap till deltagarna har det anordnats flera inspirationsdagar. Dessutom har ett seminarium för de förtroendevalda i regionen ägt rum. Framgångar och lärdomar Kommunerna har haft relativt fria händer att utföra de aktiviteter de har velat, något som inte passerat helt smärtfritt. Förmodligen hade styrningen av projektet underlättats om färdiga aktiviteter definierats på förhand. Samtidigt anses det sistnämnda som något kreativitetshämmande som inte främjar det nya synsättet på entreprenörskap i skolan. Entreprenörskap och företagande i skolan har varit ett ramprojekt för hela regionen. Modellen med en regional samordning av basfinansiering har förenklat drift och finansiering och skapat en överblick över skolorna och hela regionen. Administrationen har varit mindre resurskrävande, vilket har medfört att mer pengar blivit över till själva verksamheten. Kommunerna kan lägga mindre tid på ansökningar om bidrag och utförarna kan ägna mindre tid åt att ordna finansiering. Organisationen bör utformas så att det finns en central enhet i form av en styrgrupp och en huvudprojektledare och en decentraliserad struktur med delprojektledare i kommunerna. Inspirationsdagar håller liv i processen och skapar en gemenskap bland dem som deltar i projektet. Deltagarna får också möjlighet att se sin aktivitet i ett större sammanhang och inom ramen för ett samlat synsätt. Företagsamt lärande i Skaraborg Bland Skaraborgs 15 kommuner har det funnits en medvetenhet om behovet av åtgärder för att stärka det entreprenöriella lärandet. Kommunerna kan utifrån sina egna projektidéer arbeta i gemensam riktning i enlighet 18 Entreprenörskap i stort och smått

20 med regionens utvecklingsarbete och bidra till att uppnå minst två av projektets tre huvudmål: Att skapa en röd tråd av entreprenöriellt lärande inom förskola, grundskola och gymnasiet och vidare i utbildningssystemet. Att finna nya former för studie- och yrkesvägledning riktad till barn, unga och unga vuxna som bättre överensstämmer med framtida arbetsmarknadskrav och möjligheter till egen företagsamhet. Utveckla och vidareutveckla samverkan mellan skola och näringsliv. Representanter i form av projektledare och resurspersoner från samtliga 15 kommuner i Skaraborg har ingått i en central styrgrupp FLIS-gruppen. Sammanlagt har det funnits nästan nio heltidstjänster för resurspersoner, varv två har arbetat på regional nivå. I styrgruppen pågick en löpande diskussion om aktiviteternas varför, vad och när. De gemensamma och kommunövergripande aktiviteterna har bestått av informations- och kunskapsspridning genom webbtidningen ENTREPRE NÖREN, gemensamma utbildningsinsatser för skolpersonalen, erfarenhetsutbyten om olika koncept, möten med studie- och yrkesvägledarna i grundskolan samt uppföljning och utvärdering. Enligt en utvärdering har projektet medfört flera förbättringar i skolan: Entreprenörskap i vid mening ses i dag som en viktig del, som bör ingå i skolornas kärnverksamhet. Kunskapen om och tillgången till olika koncept har ökat och dessa används också i ökad utsträckning. Entreprenöriella aktiviteter är på flera håll ett naturligt inslag i undervisningen och förskolan har här nått längst. Samverkan mellan skola och arbetsliv har utvecklats. Studie- och yrkesvägledningen har utvecklats. Allt fler elever på mellanstadiet och i högstadiet ser företagande som en möjlighet till egenförsörjning, flickorna i högre utsträckning pojkar. Framgångar och lärdomar FLIS-gruppen har givit bärkraft till delprojekten i kommunerna. En krets av kommunala delprojektledare har haft ett strukturerat och regelbundet samarbete, som medfört verksamhetsutveckling i kommunerna. Krav på kapitel 3 Delprogram 1 19

21 deltidsrapporter och gemensamma övergripande målformuleringar har varit ett stöd för de enskilda kommunerna. En legitimitet har skapats av styrgruppens sammansättning och det gemensamma styrdokumentet. Samspelet mellan gemensamma mål och projektspecifika mål i kommunerna har medfört en flexibilitet, samtidigt som aktiviteter måste bidra till projektets övergripande mål. Detta ger en anpassning till både regionala och lokala förutsättningar. En röd tråd mot framtiden De sammanhållna programmen som beskrivits ger en struktur för hur arbetet med entreprenörskap ska bedrivas i en kommun eller i en region. Strukturen bör kompletteras med hur entreprenörskap ska införlivas i undervisningen. Det blir en större effekt om det entreprenöriella förhållningssättet präglar undervisningen på alla utbildningsnivåer. Det finns olika verktyg och koncept anpassade till samtliga utbildningsnivåer. De vanligaste av dessa verktyg är Snilleblixtarna och Finn upp för förskolan och grundskolan och Ungt Företagsamhet för gymnasiet. Utöver detta finns lokalt utvecklade koncept. Verktygen skiljer sig åt men tillsammans ger de en röd tråd för främjande av entreprenörskap i utbildningsväsendet Framtidsfrön sår framtidens förmågor Föreningen Framtidsfrön bildades 2004 och arbetar för en företagsam skola genom att inspirera elever, pedagoger och annan skolpersonal att utveckla och bejaka sina entreprenöriella förmågor. Föreningen fungerar som en paraplyorganisation där det operativa arbetet skall utföras av kommunerna och skolorna. Framtidsfrön har: skapat nya koncept eller verktyg som kan användas tillsammans med redan etablerade verktyg såsom Snilleblixtar och Finn upp. fokuserat på marknadsföring och spridning av verktyg genom utbildningar för lärare och rektorer, inspirationsdagar, deltagande i kommunala utställningar och regionala mässor. 20 Entreprenörskap i stort och smått

22 implementerat verktygen i kommunerna genom att först förankra arbetet hos politiker, kommunchefer, skolchefer och näringslivschefer. Därefter har Framtidsfrön träffat lärare och studie- och yrkesvägledare. Lärarna har sedan utbildats i det koncept som de valt att arbeta med. Framgångsfaktorer entreprenörskap är mer än bara inspiration Det är viktigt att inspirera lärare och annan skolpersonal om företagsamhet för att sätta igång processen. Inspiration måste dock följas upp av andra aktiviteter för att omsätta inspirationen i undervisningen. Genom att tillhandahålla en verktygslåda med olika koncept som är skräddarsydda för olika utbildningsnivåer blir lärarna rustade för att kunna praktisera entreprenörskap i skolan. En förankring av arbetet i kommunledningen och i utbildningsförvaltningen skapar legitimitet. Det underlättar att få den acceptans för de ändringar i tidsplanering och schemaläggning som behövs för att genomföra utbildningar av lärarna och införliva entreprenörskap i undervisningen. Det underlättar också att i kontakten med lärarna peka på entreprenörskap i skolan är ett sätt att bidra till att uppnå målen i läroplanen. NORDVÄXT sprider lyckosamma koncept NORDVÄXT Intressenter är en ideell förening i Stockholms län som har till uppgift att främja regionens arbete med att stimulera barns och ungdomars intresse för naturvetenskap, teknik och uppfinnande samt att utveckla deras kreativitet. Entreprenörskap ska bli en naturlig del av skolans verksamhet från förskola till högskola. Tre färdiga koncept NORDVÄXT har sedan år 2001 arbetat med att sprida konceptet Snilleblixtarna i Stockholmsregionen. År 2005 breddades verksamheten med projektet Kreativa barn och ungdomar i Stockholmsregionen som syftar till att även sprida koncepten Finn upp och First Lego League. Projektet har således inte haft några egna verktyg utan har snarare fungerat som en regional säljorganisation av redan etablerade verktyg. kapitel 3 Delprogram 1 21

23 Information om koncepten Snilleblixtar Målgrupp: Barn i förskolan och i årskurserna F-5 i grundskolan. Finn upp Elever i årskurs 6 9 i grundskolan. First Lego League Elever i årskurs 4 9 i grundskolan. Mål: Stimulera barnens medfödda nyfikenhet, kreativitet, initiativförmåga och självtillit. Barnen ska få förverkliga sina drömmar eller lösa problem i sin vardag genom egna idéer eller uppfinningar. Att vara ett verktyg genom bland annat regionala och nationella uppfinnartävlingar som kan användas för att stimulera ungas problemlösningsförmåga och kreativitet, öka intresset för naturvetenskap och teknik samt inspirera en ny generation uppfinnare, innovatörer och entreprenörer. Kreativitet, samarbete, design, teamanda, entusiasm, lek och lärande är centrala element. Läs mer: NORDVÄXT har: använt sig av uppsökande verksamhet, där projektledaren har besökt ett stort antal skolor och där träffat lärare för att informera om exempelvis Snilleblixtar och Finn Upp. arrangerat inspirationsträffar där erfarna Finn upp-lärare har diskuterat kring hur arbetet med Finn upp kan gå till. Designers, uppfinnare och entreprenörer har vid ett stort antal tillfällen haft inspirationslektioner för elever och deras lärare. samarbetat med flera aktörer i regionen såsom Tekniska museet, Företagarna i Stockholms län, KTH i Kista och Södertörns högskola. Projektets samarbetsparters har tillfört både kompetenser och resurser som NORDVÄXT inte har tillgång till. utvidgat verksamheten med två koncept riktade till gymnasiet: Unga forskare regional utställning och World Robot Olympiad robotprogrammeringstävling. 22 Entreprenörskap i stort och smått

24 Tävlingar och utställningar främjar spridningen av koncepten Mellan och barn har deltagit vid Snilleblixtutställningar som arrangerats på Tekniska museet en gång per år. Inom ramarna för Finn upp:s verksamhet har två regionala uppfinnartävlingar arrangerats, i vilka elever har deltagit. Tävlingarna har genomförts i samarbete med Företagarna både i kvalificeringstävlingarna i respektive kommun och i den regionala finalen. I den första tävlingen i First Lego League deltog 17 lag, det vill säga cirka 250 elever. I den andra tävlingen deltog 46 lag. Totalt var cirka 700 elever engagerade i First Lego League. Framgångsfaktorer Kombinationen av de olika aktiviteterna det vill säga den uppsökande verksamheten, inspirationslektionerna, föreläsningarna och tävlingarna har medfört att marknadsföringen har effektiviserats. Direktkontakten med lärare har inneburit att man snabbt har kunnat svara mot de behov som lärarna har haft av utbildningsmaterial och inspirationslektioner. Den kanske viktigaste faktorn som utgjort själva navet i marknadsföringen har varit kontakter via mejl. Under projektets gång har ett omfattande register av intresserade lärare i regionen byggts upp. Detta register har successivt fått en allt högre täckning genom att man samlat in mejladresser vid olika träffar. Avsaknaden av en regional organisation för spridning av befintliga koncept samt ett regionalt organ med uppgift att främja entreprenörskap i utbildningsväsendet har skapat en lucka för främjande av entreprenörskap i regionen, vilket har varit grunden för NORDVÄXT:s affärsidé. Genom den obundna ställning som NORDVÄXT har haft har man kunnat göra snabbfotade utryckningar till skolor för att informera och inspirera samtidigt som man har funnit innovativa former för samarbeten med andra aktörer. På minuskontot finns dock att det kan vara svårt att upprätthålla en långsiktig verksamhet, eftersom man inte har en stabil finansiering och en fast organisatorisk förankring i regionen. Det blir ett starkt beroende av enskilda eldsjälars uthållighet. kapitel 3 Delprogram 1 23

25 Entré får regionen att ta flera steg uppåt Entré Företagsamhetens trappa startade år 2000 som ett länsomfattande projekt i Gävleborg för att öka företagsamhet, entreprenörskap och kreativitet hos barn och ungdomar. En helhetssyn ska skapas genom alla åldrar från förskolan till högskolan. Detta ska bidra till en positiv syn inte bara på företagande utan också på entreprenörskap som ett uttryck för kreativitet, initiativkraft och självförtroende. För att nå detta krävs företagsamma lärare. En väsentlig uppgift har därför varit att utbilda och stödja lärarna och skolornas arbete med att utveckla ett företagsamt lärande. Entré har: erbjudit ett metodstöd till den skolpersonal som aktivt vill utveckla sin egen och andras företagsamhet. Metodstödet syftar även till att öka förståelsen för samband mellan entreprenörskap, självkänsla och läroprocesser. Man arbetar med gruppernas egen vardag där de själva får vidare utveckla sina verksamheter. Metodstödet kan omfatta mycket från idéutbyte mellan skolorna till att skapa bättre nätverk inom speciella verksamhetsområden. Omkring lärare på cirka 100 förskolor/skolor har vid projektets slut genomgått metodstödsutbildning. Alla skolledare i fyra kommuner har också fullföljt denna utbildning. fungerat som ett paraply för projekt som har riktat sig till bestämda åldersgrupper. Det är detta som skapar helheten och beskrivs som en företagsamhetens trappa. Trappan består av fem steg vart och ett anpassat med metoder och verktyg för varje bestämd åldergrupp. Trappan steg för steg 1 Önsketanken, som är ett eget utvecklat verktyg, vänder sig till förskolebarn i åldern 4 6 år. Önsketanken utvecklar lusten och förmågan att förverkliga egna och gemensamma drömmar och idéer samt tränar barnens visualiseringsförmåga. 2 Snilleblixtarna verkar för att träna och stimulera upptäckarglädje, nyfikenhet och kreativitet för skolungdomar i åldern 7 12 år. Genom att konstruera, lösa problem och uppfinna hittar barnen vägen genom upptäckarglädjen till ett djupare intresse för teknik. Genom problemlösning tränar de kreativitet och företagsamhet. 24 Entreprenörskap i stort och smått

Handlingsplaner med handlingskraft! Så skapar vi världens bästa skola! En som gör! Kattdagis eller idoljuryn? Ta barnens framtidsplaner på allvar!

Handlingsplaner med handlingskraft! Så skapar vi världens bästa skola! En som gör! Kattdagis eller idoljuryn? Ta barnens framtidsplaner på allvar! December 2007 kap 1. Entreprenör - en som gör! En som gör! Så skapar vi världens bästa skola! Läs mer om entreprenörskap i skolan på www.uestockholm.se Sveriges framtid och konkurrenskraft är beroende

Läs mer

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:1 två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN 1 EUROPEISKA UNIONEN

Läs mer

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

karriärvägledning.se.nu

karriärvägledning.se.nu karriärvägledning.se.nu Sammanfattning & goda exempel Utbildningsdepartementet SOU 2001:46 Sammanfattning Sammanfattning av huvudbetänkandet karriärvägledning.se.nu (SOU 2001:45) Samhällets syn på kvalifikation,

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAP & SKOLAN. Vad berättar lärare att de gör när de gör entreprenörskap i skolan?

ENTREPRENÖRSKAP & SKOLAN. Vad berättar lärare att de gör när de gör entreprenörskap i skolan? ( ) ENTREPRENÖRSKAP & SKOLAN Vad berättar lärare att de gör när de gör entreprenörskap i skolan? FSF 2007:17 ISBN 91-89301-21-8 Innehållsförteckning FÖRFATTARPRESENTATIONER... I FÖRORD... III INTRODUKTION...

Läs mer

Vad har vi gjort? Jo, ett KomTek!

Vad har vi gjort? Jo, ett KomTek! Infonr 085-2005 Vad har vi gjort? Jo, ett KomTek! Utvärdering av projektet Kommunala Teknikskolan i Örebro Minna Salminen-Karlsson Vad har vi gjort? Jo, ett KomTek! Utvärdering av projektet Kommunala Teknikskolan

Läs mer

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning Rapport 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Skolinspektionens rapport 2014:04 Diarienummer 2013:1536 Stockholm 2014 Foto: Monica

Läs mer

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv Utbildningens användbarhet Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning Kvalitet ur ett studentperspektiv Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

Så tänds eldsjälar. En introduktion till entreprenöriellt lärande

Så tänds eldsjälar. En introduktion till entreprenöriellt lärande Så tänds eldsjälar En introduktion till entreprenöriellt lärande Så tänds eldsjälar en introduktion till entreprenöriellt lärande Marielle Peterson & Christer Westlund 2007 Marielle Peterson & Christer

Läs mer

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt 20 lärande exempel Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt Förord Tillväxtverket har sedan 2012 haft regeringens uppdrag att stödja det regionala arbetet för jämställd regional

Läs mer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer 1 Innehållsförteckning Slutsatser... 5 Om Drivhuset... 6 Bakgrund, mål och syfte... 6 Hur undersökningen gått till... 7 Om resultaten... 8 Vem har besvarat

Läs mer

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Upplysningar om innehållet: Nina Andersson-Brynja, nina.anderssonbrynja@skl.se Tel

Läs mer

VÄXANDE KUNSKAP MED PEDAGOGISKT LEDARSKAP

VÄXANDE KUNSKAP MED PEDAGOGISKT LEDARSKAP VÄXANDE KUNSKAP MED PEDAGOGISKT LEDARSKAP EN RAPPORT INNEHÅLL Förord...3 Från synvända till handling...4 En satsning på det pedagogiska ledarskapet...6 Strategisk planering för varje verksamhet...16 Lärarengagemang

Läs mer

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK METAANALYS AV FYRA SATSNINGAR PÅ JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING SLUTRAPPORT OKTOBER 2013 ANN BOMAN KARIN SJÖBERG LENNART SVENSSON Sammanfattning Jämställdhetsintegrering är den strategi

Läs mer

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Förord Kommunernas arbete med att förbättra sina resultat kopplat till de mått som används inom

Läs mer

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Bo Blideman Tillväxtverket Upplaga: 300 ex, därefter tryck vid behov Produktion:

Läs mer

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Allas rätt till kunskap Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Bryt sorteringen bryt klasskillnaderna i skolan... 4 Kunskap är makt -

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Slutrapport - Följeforskning FÖRST-projektet Högskolan i Gävle

Slutrapport - Följeforskning FÖRST-projektet Högskolan i Gävle Slutrapport - Följeforskning FÖRST-projektet Högskolan i Gävle Fredrik Jönsson Erik Jakobsson Lennart Svensson APeL FoU Mars 2010 Innehåll Inledning... 3 Arbetssätt och teoretiska perspektiv... 5 Målformulering,

Läs mer

14 sätt att jobba jämt!

14 sätt att jobba jämt! 14 sätt att jobba jämt! ESF Jämt Inledning Processtöd i jämställdhetsintegrering - ESF Jämt är ett nationellt projekt som ägs av Länsstyrelsen i Örebro län och drivs av samtliga 21 Länsstyrelser tillsammans.

Läs mer

Förskola, före skola - lärande och bärande

Förskola, före skola - lärande och bärande Kvalitetsgranskning Rapport 2012:7 Förskola, före skola - lärande och bärande Kvalitetsgranskningsrapport om förskolans arbete med det förstärkta pedagogiska uppdraget Skolinspektionens rapport 2012:7

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I 1 Utdrag från rapport från utbildningsutskottet 2012/13:RFR10 Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I Sammanfattning 1 Genom forskning får vi hela tiden ny kunskap som kan vara

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö Övergripande granskningsrapport 2009:3 Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:3 Diarienummer 00-2008-474 Stockholm

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer