Vi värderar kvalitet om självvärdering och lärares utvecklingsarbete. Stela strukturer hinder för utveckling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi värderar kvalitet om självvärdering och lärares utvecklingsarbete. Stela strukturer hinder för utveckling"

Transkript

1 Självvärdering utgår från de frågor lärare och elever vill ha svar på Risk för att kriterier och indikatorer uppfattas som mål Stela strukturer hinder för utveckling Den professionella friheten är avgörande för kvaliteten Lärares självvärdering är en bra utgångspunkt för dialog En skola med hög kvalitet är en skola som ständigt söker förbättra för att nå målen Skolan måste organiseras så att den kan möta utvecklingsbehoven Vi värderar kvalitet om självvärdering och lärares utvecklingsarbete

2 Förord självvärdering syftar ytterst till att förbättra förutsättningarna för måluppfyllelse genom att lärarna ständigt utvecklar och utnyttjar sina unika kunskaper om undervisning och lärande. Vi ser det därför som en angelägen uppgift för våra organisationer att främja läraryrkets utveckling och lärarnas ställning i samhället genom att varje lärare ges möjlighet att utveckla sin specifika kompetens ytterligare. Lärares egen utveckling måste ha stort utrymme i det dagliga arbetet i skolan. Att uppmuntra till former och arbetssätt som ger förutsättningar för detta är ett viktigt syfte med denna skrift. Såväl Lärarförbundet som Lärarnas Riksförbund har i sina strategidokument slagit fast att arbetet med utveckling av yrkesrollsfrågor är ett prioriterat område. En grund för arbetet har lagts i och med att Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet i juni 2001 antog gemensamma yrkesetiska principer för lärare. Frågor som rör skolans kvalitet och hur den kan förbättras är kärnan i de yrkesetiska diskussionerna. Genom att vi utvecklar vårt yrkesetiska förhållningssätt ökar kvaliteten i undervisningen och därmed stärks förtroendet för lärarkåren. Ett yrkesetiskt förhållningssätt innebär bland annat att kritiskt granska förutsättningarna för att en skola för alla också är en skola med hög kvalitet. Utveckling kan inte styras utifrån den måste vara inifrånstyrd och utgå från de behov som elever, lärare och skolledare har. Eftersom behoven är olika vid olika skolor måste självvärdering kunna utformas på många olika sätt. Hur arbetet i skolan ska organiseras för att skapa utrymme för verksamhetsutveckling är en fråga för professionen. Varje skolas egen förmåga att förbättra arbetet avgör hur framgångsrik skolan kan bli. Att systematiskt arbeta för att hitta de bästa lärmiljöerna leder till att den pedagogiska miljön förbättras och skolan blir en mer attraktiv arbetsplats för såväl elever som lärare. Vi hoppas och tror att denna skrift ska inspirera till och lägga grund för en sådan utveckling. Lärarförbundet Lärarnas Riksförbund Eva-Lis Sirén förbundsordförande Metta Fjelkner förbundsordförande 2

3 förord Del I kvalitet och utvärdering en fråga för lärarna Vad utmärker en skola med hög kvalitet? Tilltro till professionen utvärdering och kvalitet två frågor i tiden Kostnadseffektivitet och valfrihet Decentralisering vad hände? Utbildning viktigast av allt lärarnas kvalitetsarbete Självvärdering Skolforskarna och självvärdering Självvärdering i andra länder utvärdering och kontroll En ny skolinspektion Utredningens förslag Skolinspektionens uppdrag Förhållningssätt till inspektionerna Internationella utvärderingar Redovisa kvalitet Utvärdering påverkar verksamheten Frågor att ställa Till sist Del II praktikorienterad forskning och metoder för utvärdering Aktionsforskning Problembaserad skolutveckling Metoder för dialog, reflektion och kunskapssökande Modeller för kartläggning Kvalitetssäkringsmodeller Innehåll 3

4 Del I Kvalitet och utvärdering en fråga för lärarna det är vi lärare som, vid sidan av föräldrarna, har störst betydelse för barns och ungdomars utveckling. Det är också lärarna som har de största kunskaperna om hur lärande går till och som kan utveckla denna kunskap. Men, hur tar man idag tillvara den utvecklingskraft som ligger i detta? Är skolans 1 organisation anpassad för att möta detta behov? Vilka möjligheter har lärarna att, i det dagliga arbetet och genom egen forskning, fördjupa sin yrkeskunskap och bidra till yrkets kunskapstillväxt? Vi tror att ett villkor för att lärarprofessionen ska utvecklas är att arbetet med att förbättra skolan systematiseras och anpassas till varje skolas särskilda förutsättningar. Det är också nödvändigt att skolledningen har insikt om att utvecklings- och förbättringsarbete tar tid, är komplicerat och kräver en organisation i skolan som kan ta hand om och stödja ett fortlöpande förbättringsarbete. Vi vill med denna skrift uppmuntra till diskussion om dessa frågor som är så avgörande för kvaliteten i skolan. Vi gör det med utgångspunkt i det vi som lärarorganisationer menar med kvalitet och utvärdering och då med fokus på mötet mellan lärare och elev samt lärare emellan. Dessa möten har avgörande betydelse för resultatet och därmed för kvaliteten. Det är här det avgörs hur läroplansmålen förverkligas. Det är också här lärarens upplevelse av, och uppfattning om, sitt yrke kommer till uttryck. Och det är i dessa möten som själva drivkraften för skolans och yrkets utveckling finns. Det betyder inte att vi bortser från kvaliteten på skol, kommun eller nationell nivå. Arbetsmiljön och utbildningskulturen i skolan, resurser, som till exempel utbildade lärare, ändamålsenliga lokaler med mera, är tvärtom helt nödvändiga förutsättningar för goda resultat. På dessa områden har Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund uppfattningar och krav som finns dokumenterade i olika policydokument och handlingsplaner. Lärarna ska vara ledande i diskussionen det går inte en dag utan att skolan debatteras i massmedia oftast med utgångspunkt i att skolan inte är tillräckligt bra. Politiska partier tar ofta skolan som profilfråga och skälet är enkelt skolan är viktigare än någonsin för hela samhället. Det är alltså naturligt att många intresserar sig för skolan och har synpunkter på skolans kvalitet. Just därför är det nödvändigt att vi som är yrkesverksamma inom skolan är aktiva i denna diskussion. Det är viktigt att vi kan formulera vad vi menar med kvalitet och hur den uppnås. Då kan vi ta ställning till och utifrån professionella utgångspunkter värdera de olika omdömen som fälls av olika intressenter. Lärarna bör vara ledande i diskussionen om vad som utmärker kvalitet i utbildningen. Men samtidigt som vi inte kan hävda att skolan och lärarna 1. Med skola avses alla skolformer. På samma sätt definieras lärare och elev. 4

5 ska ha ensamrätt på definitionen av kvalitet i skolan kan vi inte Den professionella låta andra som till exempel journalister, debattörer och politiker ta över diskussionen. Då riskerar vi att professionens ställ- är avgörande friheten ning i samhället försvagas och att det blir svårare att utveckla för kvaliteten skolan och fördjupa vår yrkeskunskap. När det däremot gäller vilka metoder och arbetssätt som behövs för att uppnå optimala resultat är det bara lärarna som kan bedöma detta. Den professionella friheten är också avgörande för kvalitet i vidare bemärkelse att undervisningen ska stå fri från politiska, ekonomiska och religiösa intressen något som också är bärande idéer i lärarnas yrkesetik som ytterst är en garant för kvalitet och elevernas rättssäkerhet. Kvalitet ett mångtydigt begrepp hur man tolkar begreppet kvalitet har att göra med vilka värderingar man har. Det beror också på vilken roll man har om man till exempel är elev, lärare, politiker eller förälder. Vad man menar med utbildningskvalitet varierar även beroende på vilken nivå man beskriver den på nationell nivå, kommunnivå, skolnivå eller lärar- och elevnivå. För att ha kvalitet i utbildningen krävs till exempel lagstiftning om likvärdig skola för alla, kvalificerad lärarutbildning, forskning som motsvarar utbildningens betydelse i samhället och resurser till utbildning. Det måste också finnas en strävan efter kvalitet på alla nivåer i mötet mellan elev och lärare, i elevgruppen, i hela skolenheten, i kommunledningen och på nationell nivå. För att kunna upprätthålla kvaliteten i mötet mellan elev och lärare måste alltså såväl enskilda skolor som systemet som helhet fungera bra man måste sträva efter en rimlig samsyn på vad som krävs för att hålla kvalitet i utbildningen. En sådan samsyn måste resultera i helt andra investeringar än i dag för att lärare och elever ska kunna nå de uppställda målen. Det krävs också långt större satsningar än i dag på forskning om lärande. Vad utmärker en skola med hög kvalitet? en allmän uppfattning är att en skola med hög kvalitet är en skola som svarar mot nationella mål, krav och riktlinjer en skola där elevernas rätt till en likvärdig utbildning förverkligas. Men hur når en skola dit? Och vad utmärker en skola som är på rätt väg? Dessa frågor vill vi ta som utgångspunkt för att diskutera kvalitetsbegreppet. Vi vågar påstå att ett målmedvetet arbete för att ständigt bli bättre är ett utmärkande drag för kvalitetsmedvetna skolor. Men för att veta hur man ska kunna utvecklas måste man ha kunskap om nuläget. Det kräver en kritisk granskning så att man får syn på det som sker i det som synes ske. Sedan måste man reflektera över resultaten, ta lärdom och dra slutsatser, för att slutligen planera och agera för förbättring. Detta är ett pro- 5

6 fessionellt förhållningssätt, men tradition och organisation är ofta hinder för att skolan som helhet ska präglas av en sådan arbetskultur. Men vi hävdar att det är hela skolans förmåga att ständigt försöka åstadkomma förbättringar för att nå målen som avgör en skolas kvalitet. Att granska och dokumentera hur en skola strävar efter att nå läroplansmålen blir då en intressant mätare på kvalitet som inte kan ersättas av en redovisning av i hur hög grad man uppnår målen. Andelen godkända elever används alltmer som mått på kvalitet, men det säger ingenting om en skolas förmåga att bli ännu bättre. Och med det som mått riskerar man att lägga ribban för lågt. Det är då risk att Det räcker med godkänt! blir vanligare som elevers förklaring till varför man inte satsar på vissa ämnen. En bärande tanke i vår syn på kvalitet är att förbättringar bara kan åstadkommas om de som är verksamma i skolan lärare, elever och skolledare äger sitt kvalitetsarbete. En skola med hög kvalitet är då lika med en bärkraftig skola en skola som förmår bygga ett systematiskt kvalitetsarbete. En sådan skola tål påfrestningar bättre och står och faller inte heller med sin skolledare. Därmed inte sagt att inte skolledningen har stor betydelse för skolutvecklingen. En skola med hög kvalitet är en skola som ständigt söker förbättra för att nå målen Tilltro till professionen kvaliteten i utbildningen är nära förknippad med lärarnas och skolledarnas professionalitet. Ett begrepp som används alltmer i den internationella diskussionen är accountability. Det översätts med ansvarsskyldighet för såväl statlig, kommunal och lokal nivå. Det betyder att de ansvariga kan svara upp mot fattade beslut. På lärarnivå skulle begreppet kunna innebära att lärare kan redovisa hur de klarar sitt uppdrag. På den tiden när läraren var den bäst utbildade i byn ledde det automatiskt till hög tilltro och auktoritet. Idag måste läraren erövra motsvarande ställning. Men hur får lärarna idag samhällets förtroende? Hur skapas tilltro till vår förmåga att hålla vad vi lovat och till att vi är klara över vårt uppdrag och förmår utföra det? Det kan vi bara få om vi kan motivera varför vi gör som vi gör i undervisningen. Och det kan vi först när vi reflekterar över och kritiskt granskar vår undervisning och i pedagogiska samtal med varandra undersöker och reflekterar över vad som är god praxis och hög kvalitet. När vi utvecklar vår förmåga att beskriva, och skapa förståelse för den pedagogiska verksamheten och våra egna insatser, utvecklar vi också vårt yrkesspråk. Och det är ett kraftfullt och nödvändigt redskap i våra professionaliseringssträvanden. 6

7 Utvärdering instrument för utveckling? hur konstruerar system för utvärdering och kvalitetssäkring hänger samman med hur man ser på kvalitet. Att fastställa kvalitet kan vara ganska enkelt när det gäller sådant som går att mäta enligt fastställda skalor, som till exempel temperatur eller storlek. Men när det rör sig om mer sammansatta företeelser, som läroplansmål, blir det mer problematiskt. Ett utvärderingssystem där man kontrollerar resultat och prestation kan vara berättigat när man vill studera och utvärdera mätbara resultat och företeelser, för att se om vissa mål är uppfyllda. Men det är sämre om man vill studera de processer som leder fram till målen. Ska utvärderingen kunna fungera som ett instrument för utveckling måste den vara utformad så att det går att granska och få kunskap om sådana processer. När vi i den här skriften förespråkar självvärdering ser vi den som en väg att utveckla skolan och som ett led i lärares och skolledares kvalitetsarbete. Lärarnas kvalitetsarbete och hur lärarna tolkar sitt uppdrag såsom det är formulerat i läroplanerna och i yrkesetiken har avgörande betydelse för undervisningens kvalitativa resultat. Olika utvärderingsbehov självklart måste skollagens krav på likvärdighet följas upp av staten. För detta har staten ett väl utvecklat informations- och kontrollsystem. Betygssystemet är en del i det. Staten behöver kontrollera att betygssystemet fungerar likvärdigt och att skolor och elever når målen. Att står givetvis också i fokus för professionen, men för lärarna är det frågan om hur man når dit som är det mest intressanta. Det är att som styr statens val av utvärderingsmetoder medan det för professionen är hur som är det viktiga. Skolans självvärdering kan komma att bli den länk som förenar professionens intresse av yrkes- och verksamhetsutveckling med Skolinspektionens uppdrag att granska verksamheten (se vidare sid 17). Ett fungerande samspel mellan att och hur kan ge synergieffekter som gagnar såväl kvaliteten i skolan som lärarnas yrkesutveckling. 7

8 Utvärdering och kvalitet två frågor i tiden intresset för kvalitetsgranskningar vaknade under 1800-talet då man enligt taylorismens idéer delade in produktionsprocesser i olika mer eller mindre kvalificerade handgrepp för att göra produktionen mer rationell och därmed billigare. Som en konsekvens infördes det löpande bandet. Dagens kvalitetsgranskningar i industri- och tjänsteproduktion bygger på idéer som utformades senare och fick namnet Total Quality Management (TQM). De utvecklades i militärindustrin och har fokus på prestationer och resultat. TQM-filosofin slog också igenom hos tongivande behaviouristiska forskare inom det utbildningsvetenskapliga området på 50- och 60- talen och lever kvar i många av dagens kvalitetsgranskningssystem. Kvalitetssäkring och utvärdering har under de senaste decennierna blivit allt vanligare och viktigare också inom den offentliga sektorns tjänsteproduktion och därmed inom skolan. Skälen till detta är flera: det kärva ekonomiska klimatet, framförallt under 90-talet, med ökade krav på kostnadseffektivitet och valfrihet för individen, decentralisering av verksamheten och nya krav på styrning och kontroll, utbildning av hög kvalitet anses avgörande i en alltmer globaliserad ekonomi. Kostnadseffektivitet och valfrihet i spåren av de nyliberala strömningarna under 70- och 80-talen gick en trend över världen som kallas New Public Management. Den går ut på att marknadsanpassa den offentliga sektorn och man inför begrepp som brukare och kund. Man ska fritt kunna värdera och välja tjänster på en marknad utifrån sina individuella behov. Individens intresse betonas före medborgarens. Med denna trend följde också krav på transparens verksamheten ska vara genomskinlig och kunna utvärderas. Olika system för att mäta kvaliteten på de offentliga tjänsterna lånades från näringslivets varuproduktion, till exempel ISO 2000 och Balanserade styrkort. Decentralisering vad hände? enligt officiella dokument var syftena bakom 80- och 90-talens decentralisering dels att öka människors inflytande över sin tillvaro (den demokratiska aspekten) och dels att effektivisera verksamheten genom att låta besluten fattas så nära de berörda som möjligt (effektivitetsaspekten). Det statsfinansiella läget under nittiotalet ledde till stora nedskärningar i den offentliga sektorn särskilt inom skolan. Decentraliseringen motiverades alltså delvis av den ekonomiska situationen. Man hoppades att nedskärningarna skulle göra mindre skada om de berörda själva fick inflytande över hur nedskärningarna genomfördes. Dessutom insåg allt fler politiker att för att få en bättre skola var det nödvändigt att ge lärare och skolledare större inflytande över skolutvecklingen. Detta var alltså ett annat motiv bakom decentraliseringen. Det var 8

9 Stela strukturer hinder för också en av drivkrafterna bakom de två första kommunala skolutvecklingsavtalen där både Lärarförbundets och Lärarnas Riksför- utveckling bunds mål var att öka lärarnas inflytande över arbetsorganisationen och det dagliga arbetet. En decentraliserad organisation med mål- och resultatstyrning i stället för regelstyrning skapade behov av nya styr- och kontrollinstrument. Därför har man satsat på en omfattande resultatuppföljning där skolledare och lärare förutsätts bidra med underlag. Regeringens beslut att inspektera landets alla skolor är ett exempel på detta. Skolverkets uppdrag att utveckla hela systemet för information om skolornas resultat är ett annat. Decentraliseringen och målstyrningen av skolan gav stor frihet åt huvudmännen men syftet att ge lärare och skolledare större inflytande över skolutvecklingen, är långt ifrån uppnått. Decentraliseringen har ofta stannat vid kommungränsen. Den kommunala ekonomin har snarare inneburit en ny centralisering på kommunnivå med en rädsla för att delegera beslut till skolledare och lärare. Det innebär att ekonomin tillsammans med stela beslutsstrukturer ofta har kommit att styra verksamheten i högre grad än måldokumenten. Utbildning viktigast av allt ytterligare ett skäl till att intresset för kvalitet och utvärdering har vuxit är diskussionerna om utbildningens betydelse för utveckling och välfärd i kunskapssamhället. I diskussionen om Europas framtid, där den demografiska strukturen med en åldrande befolkning ställer höga krav på ökad effektivitet och kunskapsintensiv produktion för att kunna upprätthålla och utveckla välfärden, sätts utbildningen i fokus. Kvalitetsfrågorna står högt på EUs dagordning. Ökad kvalitet och effektivitet i utbildningssystemen är ett av de tre strategiska utbildningsmål som EUs stats- och regeringschefer enats om. De är en del i det övergripande målet att EU år 2010 ska vara världens mest konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsbaserade ekonomi (Lissabonprocessen). EU-parlamentet och Rådet antog den 12 februari 2001 en särskild rekommendation där medlemsstaterna uppmanas att skapa tydliga system för kvalitetsbedömning för att främja självvärderingen i skolorna. Detta som ett sätt att skapa bättre skolor och undervisning. Och de europeiska utbildningsministrarna har beslutat att vidta alla nödvändiga åtgärder för att man ska kunna nå målet i Lissabonprocessen. Detta förutsätter att utbildningssystemen i medlemsländerna moderniseras vilket också indirekt får konsekvenser för den svenska regeringens och riksdagens beslut i utbildningsfrågor. EU får inte fatta överstatliga beslut om utbildningens organisation och innehåll, men utbildningsministrarna försöker utveckla olika sätt att jämföra utbildningssystemen och komma överens om vilka reformer som behöver genomföras i varje land. Inom kommissionen arbetar man fram metoder för att följa upp denna utveckling. 9

10 Lärarnas kvalitetsarbete att göra utvärderingar och skriva kvalitetsredovisningar på uppdrag av politikerna betraktas i många kommuner som det viktigaste kvalitetsarbetet i skolan. Ofta utses en kvalitetsansvarig som får särskild utbildning för att bli expert på området. Man ordnar kvalitetsmässor och delar ut utmärkelser till kommuner och skolor som anses ha ett väl utvecklat kvalitetsarbete. Efterfrågan på färdiga modeller för utvärdering är stor och vissa kommuner har satsat stora pengar på att köpa in konsulttjänster för att introducera och genomföra olika kvalitetssäkringssystem. Det finns risk att man förväxlar utvärdering för kontroll och bedömning med lärarnas och elevernas dagliga självvärdering vilken syftar till lärande och förbättring. Kvalitetsarbete i skolan är inget fristående utan ska vara inbäddat i det dagliga arbetet. Om inte det synsättet finns riskerar kvalitetsarbetet i skolan att bli liktydigt med det system som en kommun (eller annan huvudman) har för att handlägga kvalitetsfrågor. Det är bra att kommunen har en strategi för hur skolans kvalitet ska säkras och att det finns strukturer som stödjer detta arbete. Men det är inte tillräckligt. Skolan är den mest kunskapsintensiva organisationen i samhället. Trots detta saknar många skolor en utvecklingsorganisation som kan ta hand om de utvecklingsbehov som lärare och skolledare ser. Idag är det driften av skolan som präglar organisationen. Det är ett skäl till att man ofta tar in kompetens utifrån när det gäller forsknings- och utvecklingsarbete, som till exempel konsulter inom utvärderingsområdet. Hur lärare och skolledare ser på kvaliteten och förutsättningarna på den enskilda skolan kan bara formuleras av dem själva. Men den utvärdering av den egna undervisningen som lärarna var för sig gör tillsammans med eleverna är inte tillräcklig. En skola kan bli framgångsrik bara om hela skolan strävar efter förbättringar. Granskningen av arbetet måste ske systematiskt och lärarna måste föra en dialog med varandra. Granskningen kan omfatta en viss del av, eller en aspekt på, det egna eller det gemensamma arbetet. Och insamlade data (intervjuer, observationer, enkäter med mera) måste dokumenteras för att kunna tjäna som underlag för utvärdering, lärande och förbättringar. Skolan måste organiseras så att den kan möta utvecklingsbehoven Självvärdering granskningen av den egna verksamheten utifrån kriterier kallas självvärdering. Ibland talar man också om inre utvärdering, professionsbaserad eller skolbaserad utvärdering. Begreppet självvärdering används också om utvärdering där verksamhetens alla olika intressenter medverkar. 10

11 För att vara meningsfull måste granskningen utgå från förhållandena på den egna skolan, den kan alltså variera Självvärdering både till form och innehåll. Och till skillnad från den utgår från de frågor utvärdering som kommer utifrån är det de professionella lärare och elever som då bestämmer vad som ska utvärderas och varför. vill ha svar på Skolan kommer därmed att äga resultatet. Det är också viktigt att alla elever med början i förskolan har redskap och rutiner för att reflektera över hur man bäst lär sig och att föräldrar kan fälla omdömen och ge synpunkter på hur de tycker att skolan fungerar. Självvärderingen måste utgå från frågor som lärarna vill ha svar på för att komma vidare i sitt arbete. Behoven och förutsättningarna i arbetslaget och på skolan avgör hur man går tillväga. Det kan handla om reflekterande samtal, observationer, intervjuer, kollegial handledning eller pedagogisk dokumentation (se vidare Del II). Självvärderingen ger nya lärdomar bättre förståelse av den egna praktiken och större förståelse av helheten. Därmed blir det enklare att skapa ett långsiktigt utvecklingsarbete på skolan. Självvärderingen ökar också möjligheten att utnyttja det professionella frirummet (se vidare Del II). En självkritisk granskning kan synliggöra strukturer som döljer utslag av könsmakt eller främlingsrädsla, och den ger också förutsättningar att rätta till brister på ett långsiktigt och hållbart sätt. Att eleverna deltar i självvärderingen ger dem ökat inflytande. Självgranskningen ger också väl underbyggda och trovärdiga argument för att påverka resurser, ledningsorganisation, lokaler med mera. Samsyn gynnar skolutveckling skolutveckling gynnas om lärare och skolledare har stor samsyn när det gäller uppdraget och värdegrunden. Men det bästa får inte bli det godas fiende. Den som vill starta ett självgranskande arbete bör inte hindras av att det kan vara svårt att få med alla. Det kan till exempel vara så enkelt som att två lärare bestämmer sig för att studera ett visst moment, eller ett problem i en grupp elever, som båda arbetar med. De kan ta del av forskning och pröva nya idéer, observera vad det lett till och dokumentera detta. Ett annat sätt att komma i gång är genom lärande samtal. I denna metod finns regler för hur ett samtal kan föras för att leda till djupare förståelse av ett problem innan man kommer till själva problemlösningen (se vidare Del II). Om självvärdering ska bli ett stöd för att utveckla det dagliga arbetet bör de metoder man använder inte vara alltför sofistikerade och tidskrävande. För med tanke på den arbetssituation som råder på många håll, riskerar självvärderingen annars att bli en engångsaktivitet snarare än ett led i ett systematiskt gransknings- och förbättringsarbete. 11

12 Skolforskarna och självvärdering den syn på kvalitetsarbete och utvärdering som vi förespråkar i denna skrift har starkt stöd i aktuell forskning om skolutveckling. 2 Allt fler utbildningsvetenskapliga forskare anser att den främsta drivkraften i förnyelsearbetet i skolan ligger i samspelet mellan lärare och elever. Förnyelsearbete kan inte lanseras utifrån utan måste skapas av kompetenta och motiverade lärare 3. Detta synsätt präglar också forskarnas syn på utvärdering och utvärderingens roll i utvecklingen av skolan. Att styra professionella system, som skolan, genom krav på omfattande planeringsdokument och målnedbrytning innebär en underskattning av skolans komplexitet. Skolans verksamhet ställer krav på individuell och situationsanpassad problemlösning ingen skola är lik någon annan. Ska utvärderingen ge mening i det vardagliga arbetet måste den därför omfatta frågor som rör den lokala skolans samtal om kunskaper. När utvärderingen utgår från lärarnas egna formulerade frågor blir frågorna den inre drivkraften. Man äger frågan, så att säga. Men frågorna måste också bli möjliga att besvara utan alltför sofistikerade Mikael Alexandersson, metoder. professor i pedagogik, Göteborgs universitet. 2. Fullham, M: The New Meaning of Educationel Change, Teachers College Press, Columbia University, (1991). 3. Alexandersson, Mikael (2003): Utvärderingens innehåll speglar maktförhållanden i Thors Hugosson, Christina (red) Värdera och utvärdera. Lärarförbundets förlag. 12

13 Självvärdering i andra länder samtidigt som man i många länder lägger ut besluten på skolnivå ökar också inblandningen från den nationella och kommunala nivån; å ena sidan mer självständighet, å den andra starkare styrning från den politiska nivån. Samtidigt ändras gradvis synen på utvärdering, från ett uppifrånoch ned-perspektiv till ett nedifrån- och upp-perspektiv som utgår från skolans egen självvärdering. Inom de nordiska länderna använder lärarna självvärdering i varierande grad. En kartläggning gjord på uppdrag av Nordiske Laererorganisationers Samråd (NLS) visar att självvärdering förekommer, men begreppet definieras olika och har i till exempel Danmark och Norge mer karaktären av att värdera resultat. De nordiska lärarorganisationerna har som en följd av kartläggningen enats om en gemensam definition av begreppet i syfte att värna självvärdering som ett redskap för professionsutvecklingen: Självvärdering är när lärare/pedagoger systematiskt och kontinuerligt granskar den egna praktiken i syfte att förbättra yrkesutövningen samt verksamhetens innehåll och resultat. 4 I flera europeiska länder har självvärdering blivit ett allt viktigare instrument för att utveckla skolan. Erfarenheter från olika håll visar på en viktig princip för självvärdering den att vara självstyrande för att inte bli styrd. Skolor måste ta egna initiativ för att inte bli offer för beslut som fattas någon annanstans. Inspektioner av skolan bör utgå från skolornas självvärdering. Det anser man i bland annat England, Skottland och Irland samt i Nederländerna, Portugal och Tjeckien. Erfarenheter från bland annat Australien, Kanada och Skottland visar att det går att förändra i den riktningen att perspektiv utifrån och inifrån kan mötas, något som Michael Fullan kallar sandwichmodellen. 5 John MacBeath, professor, Universitetet i Cambridge, har på uppdrag av skolmyndigheterna i Hong Kong utvärderat ett nytt system för utvärdering. Det innebär att man, i stället för att göra inspektion och begära kvalitetsredovisning, förser skolorna med redskap för att lärare och skolledare själva ska kunna utvärdera sin verksamhet tillsammans med elever och föräldrar. Utifrån skolans dokumentation av utvärderingen försöker sedan inspektionsteamet och skolan hitta en gemensam syn på nuläget. I utvärderingen påtalar John MacBeath att den inspekterande myndigheten har svårt att lämna inspektionsperspektivet och komma fram till hur man bedömer processen i självvärderingen. Han konstaterar dock att man i Hong Kong som enligt hans mening alltid legat långt fram i utvecklingen har hunnit långt på denna väg, liksom Skottland Inför seminariediskussionen om självvärdering, 23 oktober 2007, sid 1, NLS, otryckt. 5. Fullan, M (1991): The New Meaning of Educational Change, Teacher s College Press, Columbia University. 6. MacBeath, John, Boyd, Brian, Rand, Jim & Bell, Steve: (1996) Schools speak for themselves toward a framework for selfevaluation, Routledge Falmer, London and NUT (National Union of Teachers). 13

14 Erfarenheter från Skottland, England och Wales 1994 inledde nut (National Union of Teachers) den största engelska lärarorganisationen tillsammans med universitetet i Strathclyde ett arbete för att uppmuntra självvärdering i alla grundskolor i England och Wales. Detta resulterade först i en rapport Schools Speak for Themselves 7 och senare i en bok Schools Must Speak for Themselves 8. Detta arbete har haft stor betydelse för självvärderingens utveckling i England och Wales och har ökat intresset för självvärdering i flera andra länder. Tio års inspektioner i England och Wales finns dokumenterade och NUT drar slutsatsen att det som externa utvärderare/inspektörer främst bör utvärdera är skolornas egna beskrivningar av problem, deras redovisningar av lyckade processer och goda resultat och utvecklingsplaner det vill säga bedöma hur effektivt skolornas självvärderingsarbete varit. John Macbeath har i boken School Inspections and self-evaluation (2006) beskrivit sitt fortsatta arbete med självvärdering i relation till extern utvärdering. 1997/98 startade ett EU-projekt baserat på erfarenheterna från självvärderingsarbetet i England, Wales och Skottland. Projektet omfattade ett hundratal grundskolor i 18 länder. Skolorna skulle bedöma sin verksamhet utifrån tolv framgångsfaktorer. På basis av denna bedömning fick skolorna sedan välja ut de områden som de ville utvärdera på djupet under det år projektet pågick. I projektet fanns ett inslag av kritiska vänner (se vidare Del II) och nätverk både mellan skolor i varje land och mellan skolor i olika länder. I utvärderingen konstaterades att projektet hade ökat medvetenheten om kvalitetsarbete i skolorna. Projektet har dokumenterats, bland annat i rapporten Self Evaluation in European Schools MacBeath, John Schratz, Michael Meuret, Denis & Jakobsen, Lars: (2000) Self-evaluation in European Schools, Routledge Falmer, London and NUT. 8. MacBeath, med flera (2000). 9. Ibid. 14

15 Utvärdering och kontroll den yttre, eller externa, utvärderingen karakteriseras av att andra än de som arbetar i verksamheten har Skolans bestämt vad som ska utvärderas och varför; hur utvärderingen ska genomföras och på vilket sätt resultatet ska använ- ska användas som självvärdering das. Syftet är ofta att kontrollera att en verksamhet lever grund vid upp till fastställda mål. Men avsikten kan också vara att få inspektionen underlag för förändringar och kunna göra jämförelser mellan kommuner och skolor. Staten har ansvaret för att garantera kvalitet och likvärdighet i alla skolformer. Mikael Alexandersson formulerar det så här i Värdera och utvärdera : Att jag här argumenterat för att utvärdering ska vara en dynamisk kunskapsprocess på den enskilda skolan innebär inte att jag tar avstånd från att stat och kommun genomför systematiska utvärderingar av skolan. Tvärtom. Det vore helt felaktigt att frånhända sig ansvaret att styra och kontrollera skolan. Grundläggande demokratiska intentioner för samhället måste självfallet följas upp på ett systematiskt sätt. 10 De utbildningsinspektioner som Skolverket, på regeringens uppdrag, genomfört sedan 2003, är ett exempel på extern utvärdering. Från och med slutet av 2008 kallas de skolinspektioner och baseras bland annat på skolans självvärdering. Även kvalitetsredovisningarna, som från 2005 ska omfatta alla huvudmän och skolformer, kan räknas till den kategorin eftersom kraven skärpts när det gäller form och tillgänglighet. 11 Andra exempel på yttre utvärdering är när kommunerna låter utvärdera skolan genom system som de själva eller Skolverket utvecklat eller med frågebatterier som tagits fram av forskare och konsulter. Hit hör till exempel ECERS, PQS och BRUK (se vidare Del II). Skolledare, lärare, elever och föräldrar engageras ofta i dessa utvärderingar, och skolorna förväntas kunna dra direkt nytta av dem. Om de har det beror i hög grad på vilka diskussioner som förts på skolan inför utvärderingen och hur den genomförs och följs upp. Erfarenheterna från många länder visar att kokbokskonceptet, där man förser skolor med hela paket med kriterier och processer beskrivna i detalj, leder till ett starkt beroende där skolorna förlitar sig på vad andra har sagt att man ska göra. Det blir ett slags självinspektion där skolorna blir sina egna interna inspektörer. Den är ofta tidskrävande och uppfattas som en störning i verksamheten. En ny skolinspektion regeringen inrättade hösten 2008 en egen myndighet, Skolinspek-tionen, med ansvar för tillsyn och kvalitetsgranskning av utbildningen i landet. Skolinspektionen ersätter de tidigare utbildningsinspektionerna inom 10. Mikael Alexandersson (2003) Dynamisk kunskapsprocess eller förstelnad ritual, sid 75 i Thors Hugoson, Christina (red): Värdera och utvärdera, Lärarförbundets förlag

16 Skolverkets ansvarsområde. Beslutet föregicks av utredningen Tydlig och öppen, Förslag till en stärkt skolinspektion, SOU 2007:101. I den konstaterade utredaren bland annat att tidigare utbildningsinspektioner varit alltför beroende av inspektörernas kompetens. Bedömningskriterierna har varit oklara och återkopplingen till skolor och kommuner har skett alldeles för sent. Utredningens förslag skolinspektionen ska enligt utredningen klargöra om, och hur väl, verksamheten på kommun- och skolnivå fungerar i förhållande till de nationella styrdokumenten. Den ska vara mer flexibel och anpassas efter lokala förutsättningar. Granskning och bedömning gäller både kvaliteten och efterlevnad av regelverket, men med ökad betoning på kvaliteten. Inspektionen ska omfatta kommuners och skolors resultat, verksamhet och förutsättningar i syfte att få ett helhetsperspektiv utifrån gällande författningar. Varje nivå ska granskas utifrån sitt ansvarstagande för skolans kunskapsuppdrag. 12 Utredaren föreslår att den nya skolinspektionen ska använda sig av skolans och lärarnas självvärdering i sina bedömningar. Det innebär att lärarorganisationerna har fått gehör för sina krav om att en extern granskning måste kunna kombineras med den interna utvärdering av verksamheten som sker på den enskilda skolan. Värt att notera är att även Sveriges Kommuner och Landsting, Skolledarförbundet och Friskolornas Riksförbund är positiva till att självvärderingen används som ett inslag i inspektionen. Enligt utredningen ska den nya inspektionsmyndigheten närmare utforma de krav som bör ställas på självvärderingen. Utredaren betonar samtidigt att En självvärdering bör utgå från en enkel process och vara en del av skolans kvalitetsarbete och ett verktyg för skolledningen samt utgöra en integrerad del i det dagliga arbetet. Den ska inte byggas upp enbart för att tillfredsställa inspektionen. Självvärderingarna föreslås bli offentliga och kunna ge svar på följande frågor: Hur följer vi upp verksamheten? Med vilka redskap och med vilken regelbundenhet? Vilka resultat når vi? Hur bedömer vi resultaten? Hur har målen i läroplanen, programmålen och kursplanerna förverkligats enligt redovisade resultat? Vad har vi lyckats med? Vilka bevis (evidens) stöder vår bedömning av resultaten? Vilka åtgärder har vi vidtagit för att förbättra resultaten och vad har de lett till? SOU 2007:101 Tydlig och öppen Förslag till en förstärkt skolinspektion. Betänkande av utbildningsutredningen, s Ibid, sid

17 Skolinspektionens uppdrag 14 skolinspektionen har sitt huvudkontor i Stockholm samt fem regionala, operativa enheter, placerade i Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm och Umeå. Myndigheten har ansvar för tillsyn och kvalitetsgranskning inom hela utbildningsväsendet och agerar både utifrån sitt generella uppdrag och utifrån inkomna anmälningar. Inspektionen inriktas på följande tre huvudområden: Kunskaper/utveckling och lärande, Normer och värden, Styrning, ledning och kvalitetsarbete. Den regelbundna tillsynen ska inriktas mot varje kommuns ansvarstagande för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg, varje skolhuvudman och dess skolor, samt varje kommuns ansvarstagande för vuxenutbildningen. Kommunens ansvarstagande för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg samt förskoleklass omfattar även ansvaret att ha tillsyn över kommunens tillsyn över enskild verksamhet. I den regelbundna tillsynen kommer skolornas självvärdering att ingå i bedömningsunderlaget. Parallellt med en regelbunden tillsyn fastställer Skolinspektionen för varje år ett antal områden för fördjupad kvalitetsgranskning. Kvalitetsgranskningen ger möjlighet att bedöma kvaliteten på ett annat sätt än vad som är möjligt inom ramen för den regelbundna tillsynen. Det gäller till exempel möjligheten att granska undervisningens ändamålsenlighet och kvalitet. Ansvar för genomförandet fördelas på de regionala enheterna och kan innebära granskning av undervisningen i matematik eller svenska, avhoppen från gymnasieskolan, lärares utbildning och behörighet, skolors kompensatoriska förmåga. Information om vilka kommuner och skolor som är aktuella för regelbunden tillsyn och vilka områden som är föremål för fördjupad kvalitetsgranskning återfinns på Förhållningssätt till inspektionen skolinspektionen har för avsikt att genomföra ett pilotprojekt där självvärderingens utformning prövas. För Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet handlar det om att förmå Skolinspektionen att låta lärare och skolor få utrymme för att ta upp de frågor och processer i sin självvärdering som de upplever viktiga att analysera och utveckla på just den egna arbetsplatsen. Jämförelser mellan olika arbetsplatser kräver visserligen en gemensam kärna, men det är viktigt att detaljgraden inte blir för hög, eftersom det då snarare handlar om självinspektion och ett innehåll som fastställts uppifrån. Enligt vår uppfattning kan en gemensam kärna med fördel baseras på inspektionsutredningens frågeställningar (se sid 16). Frågor om hur undervisningen bedrivs metoder, arbetsformer, utvecklingsarbete med mera och andra frågor som är centrala för kvaliteten ligger inom professionens ansvar och kommer att granskas via självvärderingen. Om den visar att skolan har ett fungerande kvalitetsarbete menar vi att Lärare måste ta upp de frågor som är viktiga på den egna arbetsplatsen 14. Förordning (2008:613) med instruktion för Statens skolinspektion. Utbildningsdepartementet; Verksamhetsplan Skolinspektionen. 17

18 Lärarens det är ett tillräckligt underlag för Skolinspektionens granskning. självvärdering Först om självvärderingen visar uppenbara brister kan det, som vi är en bra ser det, bli aktuellt med en fördjupad granskning från utgångspunkt Skolinspektionens sida. för dialog En gemensam granskning av den egna praktiken är i sig självt ett viktigt inslag i lärarförbundens professionaliseringssträvanden och leder till ett starkt inflytande över verksamhetens utveckling. Att Skolinspektionen tagit fasta på förslaget om att använda skolans självvärdering i sitt bedömningsunderlag gör det än mer angeläget att varje skola ägnar tid och kraft åt kvalitetsfrågorna. I annat fall riskerar undervisningen och lärarnas arbete att i hög grad styras av Skolinspektionens kvalitetsbedömningar. Ett välfungerande kvalitetsarbete kräver utrymme i arbetsorganisationen för de kollegiala samtal och den dokumentation som måste föras kontinuerligt. Olika metoder för att föra strukturerade samtal och hur man kan sätta igång med det, återfinns i häftet Samtalskonst i praktiken. 15 När den yttre utvärderingen utgår från självvärderingen kan man föra en meningsfull dialog om undervisningens uppläggning och innehåll. Då blir skolan inte offer för yttre värderingar utan kan tvärtom välkomna granskningar utifrån och se dem som komplement till sin egen bild av skolan. Internationella utvärderingar utöver utbildningsinspektionerna görs också mer övergripande studier av den svenska utbildningspolitiken och dess resultat, av såväl Skolverket som av andra. En intressant studie är den så kallade PISAundersökningen som görs av OECDs utbildningavdelning. 16 Den första gjordes under 1999 och publicerades 2001, den andra kom i december 2004 och omfattade 41 länder. En annan undersökning, som jämför olika länders skolsystem och resultat, är TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study). TIMSS undersöker kunskaper i matematik och naturvetenskapliga ämnen i år 4 och 8 med fyra års mellanrum. Den görs av IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement). 17 IEA grundades redan på 1950-talet av bland annat svenska utbildningsforskare. IEA gör också PIRLS (Progess in International Reading Literacy Study) som undersöker färdigheter i läsning vart femte år i år 4. Undersökningar som PISA, TIMSS och PIRLS är intressanta men bör studeras kritiskt. De mäter ofta bara vissa aspekter och vissa ämnen. Även om ämnena kan vara desamma i olika länder, varierar ofta metoder och arbetssätt. Det gör att resultaten inte alltid är helt jämförbara. Samtidigt finns det mycket intressanta data i undersökningarna som lärare och skolledare kan diskutera, och eftersom dessa studier återkommer kan man följa ett lands resultat genom åren. När stora internationella utvärdering- 15. Samtalskonst i praktiken (2005). Eva-Lena Embretsen för Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund

19 ar publiceras får de ofta stor uppmärksamhet av både media och beslutsfattare. Om utbildningsansvariga myndigheter bara går efter hur undersökningarna presenteras i media och inte analyserar dem innan de vidtar åtgärder kan det finnas en risk för att utvärderingarna bidrar till att likrikta undervisningen. Enskilda skolor kan påverkas i en riktning som inte ligger i linje med deras strävanden eller behov. Detta visar hur viktigt det är att skolor har kontroll över sin egen situation och att de kan förhålla sig till dessa undersökningar på ett professionellt sätt. Redovisa kvalitet sedan 1997 har kommunerna varit skyldiga att genomföra kvalitetsredovisningar. De var tänkta att ligga till grund för kommunens och skolornas eget utvecklingsarbete och det fanns från början ingen skyldighet att redovisa resultat. Med tiden har syftet förskjutits mot kontroll och jämförelse mellan skolor, och kraven på innehåll och utformning har skärpts successivt. Förordningen om skolans kvalitetsredovisning (1997:702) reviderades 2005 och kompletterades därefter med Skolverkets Allmänna Råd (AR). I såväl förordning som Allmänna Råd betonas att kvalitetsredovisningen ska upprättas under medverkan av lärare, föräldrar och elever. I de allmänna råden sägs att lärare och skolledare, som har ansvar för måluppfyllelsen, förutsätts medverka aktivt i kvalitetsarbetet och kvalitetsredovisningen och också inkludera elever och föräldrar. Rektor har ett särskilt ansvar för att kommunicera både innehåll, utformning och slutsatser med alla berörda via de samverkansorgan som finns. Kvalitetsredovisningarna bör enligt Skolverket finnas tillgängliga på kommunens hemsida. Trots dessa starka rekommendationer har ansvaret för att utforma kvalitetsredovisningen ofta legat på någon kvalitetsansvarig på förvaltningsnivå eller på en särskilt utsedd rektor. Naturligtvis är det bra att kunna göra jämförelser mellan skolor, och det kan också vara motiverat att kvalitetsredovisningarna innehåller likartad information för att staten ska kunna styra och kontrollera. Man måste dock vara uppmärksam på vilka effekter ett system med kvalitetsområden och kriterier kan få för skolans eget kvalitets- och utvärderingsarbete. Skolans kvalitetsarbete i form av självvärdering får inte enbart innebära att skolorna värderar sin verksamhet utifrån de kriterier som Skolinspektionen identifierat och formulerat. Självvärderingen ska ägas av skolan och fånga upp de behov av utveckling som lärare och elever kommer fram till. Den får inte bara utgöra en del i en extern kontroll som styrs av andras syn på vad som ska värderas och hur det ska gå till. Kerstin Holmlund beskriver detta problem i antologin Vad har kvalitet med skolan att göra? när hon konstaterar att självvärdering bör vara ett redskap för att utveckla och fördjupa yrkeskunskapen: Lärares professionella intresse för självvärdering behöver därför inte alltid sammanfalla med beslutsfattares behov av information i syfte att styra och kontrollera verksamheten Holmlund, Kerstin (2004): Utvärdering som en del av ett förändrat samhällsuppdrag i Holmlund, Kerstin Vad har kvalitet med skolan att göra? Umeå: Studentlitteratur. 19

20 Risk för att kriterier och indikatorer uppfattas som mål Utvärdering påverkar verksamheten frågan om vad som ska utvärderas är central eftersom utvärdering aldrig bara är en iakttagelse utan också ett sätt att påverka. Själva urvalet av områden för granskning säger något om betydelsen av dessa områden. Det som mäts och granskas utifrån är oftast de områden och värden som går att mäta. Allt som inte är mätbart men kanske än viktigare att studera är svårare att bedöma och framför allt att jämföra. Vi måste alltså mäta det vi värderar och inte bara värdera det vi mäter! Frågor att ställa oberoende av om motiven för en utvärdering är att utveckla, kartlägga, stämma av eller kontrollera, så påverkas verksamheten. Följande frågor är viktiga att ställa i all utvärdering: Varför görs den? För vem görs den? Hur genomförs den? Av vem görs den? Vilka involveras? Vad vill man utvärdera? Mot vad ska resultaten bedömas? Hur ska utvärderingen användas? 19 Till sist ur professionens perspektiv är självvärderingen mest relevant och intressant. Den ger de bästa förutsättningarna för förbättringar eftersom den fokuserar frågor som lärare, skolledare och elever på den berörda skolan själva anser angelägna. Men det är också rimligt och bra att skolan utvärderas utifrån. Det gynnar även lärarna att någon ser på skolan med andra ögon. Det är bra att Skolinspektionen kontrollerar att kommunerna lever efter skollagen och granskar att skolsystemet lever upp till läroplaner och andra lagar och förordningar. När man diskuterar yttre utvärdering vare sig det gäller statens kontroll och informationsbehov eller kommuners önskan att driva på skolutvecklingen måste man vara klar över vad som är möjligt att åstadkomma utifrån. Mot bakgrund av den forskning som finns om skolutveckling och skolförnyelse vågar vi hävda att enbart yttre utvärdering inte leder till långsiktig och hållbar utveckling i skolan. En sådan utveckling måste grundas på en inre drivkraft hos lärare och elever och den uppnås bara om de insatser som görs svarar mot de utmaningar och problem som lärarna och eleverna möter varje dag. Vilka dessa är kan bara formuleras av lärare och elever själva på varje enskild skola. 19. Åsén, Gunnar (2002): Utvärdering i förskolan. Skolverket, sid

Utbildningspolitisk strategi

Utbildningspolitisk strategi Utbildningspolitisk strategi 2012-2015 för förskola, förskoleklass, skola och fritidshem i Örnsköldsvik Antagen av kommunfullmäktige 2012-05-28 77 Våra huvudmål: Högre måluppfyllelse & Nolltolerans mot

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Bjälbotullskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652

Regelbunden tillsyn i Bjälbotullskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652 Regelbunden tillsyn i Bjälbotullskolan i Mjölby kommun Delbeslut Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:1652 Delbeslut Regelbunden tillsyn i Bjälbotullskolan Mjölby kommun Datum 2009-09-16 Dnr 43-2009:1652

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Älvdalens kommun Beslut för fritidshem efter tillsyn i Älvdalens kommun 2 (7) Tillsyn i Älvdalens kommun har genomfört tillsyn av Älvdalens kommun 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rapport 2010:15 Rektors ledarskap En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rektor har som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg 1 Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg I Varberg finns sedan länge en ambition att sprida aktionsforskning som en metod för kvalitetsarbete

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Dnr 44-2015:5390 Grantomta Montessoristiftelse Org.nr. 814000-9518 Beslut för fritidshem efter tillsyn av Grantomta Montessoristiftelse 2 (9) Tillsyn av Grantomta Montessoristiftelse har genomfört tillsyn

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Beslut för förskola. ein 5 Skolinspektionen. efter tillsyn i Örnsköldsviks kommun. Beslut. Örnsköldsviks kommun

Beslut för förskola. ein 5 Skolinspektionen. efter tillsyn i Örnsköldsviks kommun. Beslut. Örnsköldsviks kommun ein 5 Beslut Örnsköldsviks kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Örnsköldsviks kommun 2 (9) Tillsyn i Örnsköldsviks kommun har genomfört tillsyn av Örnsköldsviks kommun under våren 2015. Tillsynen

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beshit Medborgarskolan Stockholmsregionen Org.nr. 802006-0524 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Medborgarskolan Stockholmsregionen Tillsyn av Medborgarskolan Stockholmsregionen Beslut 2 (8) har

Läs mer

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 7.7 Antagen av kommunfullmäktige 106/08 Reviderad av barn- och utbildningsnämnden 5/10 Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun Om barn- och utbildningsplanen Barn- och utbildningsplanen

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 1 Barn och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 2 Nuläge 2 Systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagens 4:e kapitel 2 Modellen för

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i skolan. Analys av programteori

Systematiskt kvalitetsarbete i skolan. Analys av programteori Systematiskt kvalitetsarbete i skolan. Analys av programteori Ulf Lundström Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap Umeå universitet ulf.lundstrom@edusci.umu.se Disposition Om projektet Syfte

Läs mer

Nyanlända och den svenska skolan. Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning. luisella.galina.hammar@skolverket.se

Nyanlända och den svenska skolan. Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning. luisella.galina.hammar@skolverket.se Nyanlända och den svenska skolan Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning luisella.galina.hammar@skolverket.se 1 Bakgrund Nyanlända elever har svårare att nå kunskapskraven i skolan. Endast 64 procent

Läs mer

Huvudmannabeslut för förskola

Huvudmannabeslut för förskola Skolinspektionen Umeå kommun Huvudmannabeslut för förskola efter tillsyn i Umeå kommun Skolinspektionen, Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 Telefon: 08-586 080 00, E-post: skolinspektionen.umea@skolinspektionen.se

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:4023 Svalnäs, Ekonomisk Förening Org.nr. 769623-6806 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Svalnäs skola belägen i Täby kommun 2 (9) Tillsyn i Svalnäs skola har genomfört

Läs mer

Skolplan Med blick för lärande

Skolplan Med blick för lärande Skolplan 2012-2015 Med blick för lärande Antagen av barn- och utbildningsnämnden den 23 maj 2012 Sävsjö kommuns skolplan - en vägvisare för alla förskolor och skolor i Sävsjö kommun Sävsjö kommuns skolplan

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola < Montessori Friskola Gotland AB Org.nr. 556793-5514 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Montessori Friskola Gotland belägen i Gotland kommun Tillsyn i Montessori Friskola Gotland

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Säters kommun

Regelbunden tillsyn i Säters kommun Regelbunden tillsyn i Säters kommun Statens skolinspektion Granskning av kvalitet inom skolväsendet, förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Tillsyn över det offentliga skolväsendet, den allmänna förskoleverksamheten

Läs mer

Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3

Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3 Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3 Innehåll Utbildningsinspektion i Vara kommun Larvs och Tråvads skolor Dnr 53-2005:1524 Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

En skola som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet vad krävs?

En skola som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet vad krävs? 2012-02-17 1 (5) En skola som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet vad krävs? Världen förändras, och det måste skolan också göra. Utan ett väl fungerande utbildningsväsen riskerar vi stagnation

Läs mer

Skolverkets stöd för skolutveckling

Skolverkets stöd för skolutveckling Skolverkets stöd för skolutveckling Perspektiv på skolutveckling Skolverkets forskningsspridningsuppdrag Nationell skolutveckling Systematiskt kvalitetsarbete Sara Knöfel, undervisningsråd Marie Sedvall

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av grundskolans mål- och uppföljningssystem m.m. Dir. 2006:19. Beslut vid regeringssammanträde den 9 februari 2006

Kommittédirektiv. Översyn av grundskolans mål- och uppföljningssystem m.m. Dir. 2006:19. Beslut vid regeringssammanträde den 9 februari 2006 Kommittédirektiv Översyn av grundskolans mål- och uppföljningssystem m.m. Dir. 2006:19 Beslut vid regeringssammanträde den 9 februari 2006 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare skall se över

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Segrande Liv Grundskola Org.nr. 843001-7593 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Segrande Liv Grundskola belägen i Höörs kommun Skolinspektionen. Postadress: Box

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Förslövs skola årskurs 7 9

Regelbunden tillsyn i Förslövs skola årskurs 7 9 Regelbunden tillsyn i Båstads kommun Förslövs skola årskurs 7 9 Dnr 53-2008:999 Regelbunden tillsyn i Förslövs skola årskurs 7 9 Grundskola årskurs 7 9 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten

Läs mer

Utbildningsinspektion i Odenslundsskolan

Utbildningsinspektion i Odenslundsskolan Utbildningsinspektion i Östersunds kommun Odenslundsskolan Dnr 53-2006:3324 Utbildningsinspektion i Odenslundsskolan Förskoleklass Grundskola årskurs 1-5 Inledning Skolverket har granskat verksamheten

Läs mer

ORGANISATIONS- OCH UTVECKLINGSPLAN. Barn- och utbildningsförvaltningen Kinda kommun

ORGANISATIONS- OCH UTVECKLINGSPLAN. Barn- och utbildningsförvaltningen Kinda kommun ORGANISATIONS- OCH UTVECKLINGSPLAN Barn- och utbildningsförvaltningen Kinda kommun 2013-2016 Innehållsförteckning Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde Grundläggande värden Ramar Utvecklingsområden

Läs mer

Barn- och utbildningsplan

Barn- och utbildningsplan Barn- och utbildningsplan En skola som ställer krav är en skola som bryr sig All verksamhet i Staffanstorps kommuns förskolor och skolor ska bedrivas i enlighet med Barn- och utbildningsplanen och genomsyras

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Tidaholms kommun. Beslut. Tidaholms kommun.

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Tidaholms kommun. Beslut. Tidaholms kommun. Dnr 43-2014:8572 Tidaholms kommun tidaholms.kommun@tidaholm.se Beslut för förskola efter tillsyn i Tidaholms kommun 13eslut 2 (10) Tillsyn av förskolan i Tidaholms kommun har genomfört tillsyn av förskolan

Läs mer

Ökad kvalitet. Kjell Hedwall avdelningschef för utbildningsavdelningen i Skolverket

Ökad kvalitet. Kjell Hedwall avdelningschef för utbildningsavdelningen i Skolverket Ökad kvalitet Kjell Hedwall avdelningschef för utbildningsavdelningen i Skolverket Ökad kvalitet All utbildning vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Inom Skaraborg har utbildning hög kvalitet

Läs mer

Betyg och bedömning. Lokala kursplaner. Konsten att synliggöra kurskriterier för elever och för oss själva

Betyg och bedömning. Lokala kursplaner. Konsten att synliggöra kurskriterier för elever och för oss själva Betyg och bedömning Lokala kursplaner Konsten att synliggöra kurskriterier för elever och för oss själva Johan Dahlberg 2010 Att arbeta med bedömning och betygssättning så att en rättssäker och likvärdig

Läs mer

Beslut för gymnasieskola. efter bastillsyn i Aspero Idrottsgymnasium Halmstad belägen i Halmstad kommun

Beslut för gymnasieskola. efter bastillsyn i Aspero Idrottsgymnasium Halmstad belägen i Halmstad kommun fin Skolinspektionen Beslut Aspero Friskolor AB Org.nr. 556636-3973 Beslut för gymnasieskola efter bastillsyn i Aspero Idrottsgymnasium Halmstad belägen i Halmstad kommun Skolinspektionen, Postadress:

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Dnr 44-2015:4206 Aktiebolaget Sigrid Rudebecks Skola Org.nr. 556357-1248 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Sigrid Rudebecks gymnasium belägen i Göteborgs kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Sammanfattning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Sammanfattning Skolinspektionen har granskat lärares utgångspunkter i arbetet

Läs mer

Bedömning av lärare. Lars Thorin Utvecklingsledare Ånge kommun

Bedömning av lärare. Lars Thorin Utvecklingsledare Ånge kommun Bedömning av lärare Lars Thorin Utvecklingsledare Ånge kommun Bedömning av lärares möte med eleven Förmåga Acceptabel Bra Mycket bra Bedöma och dokumentera enskilda elevers behov och anpassa undervisningen

Läs mer

Rapport från Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund till NLS förbundsseminarium 2005

Rapport från Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund till NLS förbundsseminarium 2005 2005-10-03 Rapport från Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund till NLS förbundsseminarium 2005 1. Utbildade lärares roll måste stärkas Lärarorganisationerna kommenterar regeringens skollagsremiss. Lärarnas

Läs mer

Beslut för Grundskola och Gymnasieskola

Beslut för Grundskola och Gymnasieskola en Beslut Tyska Skolföreningen Org.nr. 802005-6530 Beslut för Grundskola och Gymnasieskola efter tillsyn i Tyska skolan belägen i Stockholms kommun Beslut 2 (7) Dnr 44-2015:4028 Tillsyn i Tyska skolan

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun. Beslut. Kils kommun

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun. Beslut. Kils kommun Dnr 43-2014:7993 Kils kommun kommun@kil.se Beslut för förskola efter tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun 2(10) Dnr 43-2014:7993 Tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun har genomfört tillsyn

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-08-13 Löa skola margareta@bergslagen.com Rektorn vid Löa skola richard.linder@loaskola.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Löa skola i Lindesbergs kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Skolinspektionen Växjö kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9598 Stockholms montessoriskola aktiebolag Org.nr. 556460-9666 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Stockholms Montessoriskola Anne Frank belägen i Stockholms kommun 2 (9)

Läs mer

Riktlinjer för tillsyn av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Riktlinjer för tillsyn av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Dnr BUN16/39 RIKTLINJER Riktlinjer för tillsyn av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2016-03-22 Dnr BUN16/39 2/10 Innehållsförteckning 1

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2016:5076 Ösbyskolan AB Org.nr. 556699-4009 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Ösbyskolan belägen i Danderyds kommun 2 (9) Tillsyn i Ösbyskolan har genomfört tillsyn av Ösbyskolan

Läs mer

Skolledarkonferens september 2016

Skolledarkonferens september 2016 Skolledarkonferens 29 30 september 2016 Att leda förskoleutveckling på vetenskaplig grund Lise Lotte Johansson Syfte och mål med min föreläsning Syfte: att på ett konkret och verksamhetsnära sätt lyfta

Läs mer

Systematiskt*kvalitetsarbete*i*process*

Systematiskt*kvalitetsarbete*i*process* Systematiskt*kvalitetsarbete*i*process* Text av Susanne Bertelsen I den bästa av alla världar har skolan en strategi och en struktur för sitt utvecklingsarbete. Nästa steg i kvalitetsarbetet är att finna

Läs mer

ion Beslut för förskola Skolinspektionen efter tillsyn i Södertälje kommun Beslut Södertälje kommun Dnr :8528

ion Beslut för förskola Skolinspektionen efter tillsyn i Södertälje kommun Beslut Södertälje kommun Dnr :8528 ion Beslut Dnr 43-2014:8528 Södertälje kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Södertälje kommun 2 (9) Tillsyn i Södertälje kommun har genomfört tillsyn av Södertälje kommun under våren 2015. Tillsynen

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Dnr 43-2014:8682 Åmåls kommun bam.utbildning@amal.se Beslut för fritidshem efter tillsyn i Åmåls kommun Box 2320, 403 15 Göteborg 2(10) Tillsyn av fritidshemsverksamheten i Åmåls kommun har genomfört tillsyn

Läs mer

Skolinspektionen för en bättre skola

Skolinspektionen för en bättre skola Skolinspektionen för en bättre skola Skolinspektionen Tillsyn och kvalitetsgranskning Anmälningsärenden Tillståndsprövning Barn- och elevombudet (BEO) Överklagandenämnden INSPEKTIONSAVDELNINGAR Umeå Stockholm

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Köpings kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Köpings kommun 2(6) Tillsyn i Köpings kommun har genomfört tillsyn av Köpings kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:4582 Tyska Skolan Göteborg ekonomiska förening Org.nr. 769604-3608 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Victoriaskolan belägen i Göteborgs kommun 2 (8) Dnr 44-2015:4582

Läs mer

r'n Beslut för gym nasiesärskola Skolinspektionen efter tillsyn i Norra Västmanlands utbildningsförbund, NVU Beslut

r'n Beslut för gym nasiesärskola Skolinspektionen efter tillsyn i Norra Västmanlands utbildningsförbund, NVU Beslut r'n Beslut Dnr 43-2014:8230 Norra VäsImanlands utbildningsförbund, NVU Beslut för gym nasiesärskola efter tillsyn i Norra Västmanlands utbildningsförbund, NVU 2 (8) Tillsyn i Norra Västmanlands utbildningsförbund,

Läs mer

PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM

PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGE N SID 1 (7) 2012-11-13 DNR 12-411/7073 BILAGA PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM UPPDRAGET I skollagen står följande om syftet med utbildningen på fritidshemmet:

Läs mer

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden.

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Författningsstöd Övergripande författningsstöd 1 kap. 4 skollagen Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns

Läs mer

Uppenbar risk för felaktiga betyg

Uppenbar risk för felaktiga betyg Kvalitetsgranskning Rapport 2014:08 Uppenbar risk för felaktiga betyg En kortrapport om likvärdighet och kvalitet i skolors betygssättning Skolinspektionens rapport 2014:08 Diarienummer 400-2013:200 Stockholm

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skoli.nspektionen Gotlands kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Gotlands kommun 2 (7) Tillsyn i Gotlands kommun har genomfört tillsyn av Gotlands kommun under våren 2015. Tillsynen har avsett

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Malmö kommun. Beslut. Malmö kommun Dnr :4548

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Malmö kommun. Beslut. Malmö kommun Dnr :4548 r% Skolinspektionen Beslut Malmö kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Malmö kommun Skolinspektionen Box 156, 221 00 Lund Beslut 2(8) Tillsyn i Malmö kommun Skolinspektionen har genomfört tillsyn

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola

Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola Regelbunden tillsyn i Ludvika kommun Vasaskeppets skola Dnr 43-2008:438 Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola Förskoleklass Grundskola 1 3 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Ludvika

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Mora kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Mora kommun Tillsyn i Mora kommun Beslut 2(10) har genomfört tillsyn av Mora kommun under hösten 2016. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola rn Beslut Upplands-Bro kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Ekhammarskolan belägen i Upplands-Bro kommun 2 (9) Tillsyn i Ekhammarskolan har genomfört tillsyn av Upplands-Bro kommun under höstterminen

Läs mer

Regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Lunds Montessorigrundskola

Regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Lunds Montessorigrundskola Regelbunden tillsyn i Lunds kommun Lunds Montessorigrundskola Dnr: 44-2009:1675 Regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Lunds Montessorigrundskola Förskoleklass Grundskolan årskurserna 1 9 Inledning

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2010-10-26 Dnr 43 2009:4144 Beslut för grundskola efter tillsyn av Norrbyskolan i Piteå kommun 2010-10-26 Skolbeslut Tillsyn i Norrbyskolan Datum: 2010-10-26 1 (3) Dnr 43 2009:4144 Rektor Göran

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Ideella föreningen Lars Virgins Förskola, Sally Bauerskolan F-6 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Sally Bauerskolan F-6 belägen i Helsingborgs kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem ^ Beslut Föreningen Maria Magdalena Org.nr. 815600-8255 Beslut för fritidshem efter tillsyn av Föreningen Maria Magdalena 2 (6) Tillsyn av Föreningen Maria Magdalena har genomfört tillsyn av Föreningen

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9509 Pysslingen förskolor och skolor AB Org.nr. 556035-4309 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Nacka Strands skola belägen i Nacka kommun 2 (7) Tillsyn i Nacka Strands

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652 Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun Delbeslut Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:1652 Delbeslut Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan Mjölby kommun Datum 2009-10-23 Dnr 43-2009:1652

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 43-2016:4785 Säffle kommun kommun@saffle.se Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Herrgårdsgymnasiet C i Säffle kommun 2 (9) Tillsyn i Herrgårdsgymnasiet C har genomfört tillsyn av Säffle kommun

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut Helsingborgs kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Bårslövs skola belägen i Helsingborgs kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Dnr 44-2015:9775 Centrina utbildning Aktiebolag Org.nr. 556757-2234 info@centrina.se Beslut för grundskola efter tillsyn i Centrina Kviberg belägen i Göteborgs kommun 2 (7) Dnr 44-2015:9775 Tillsyn i Centrina

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola ein Beslut Dnr 44-2015:9647 Primaskolan i Sverige AB Org.nr. 556557-0958 Beslut för grundskola efter tillsyn Primaskolan Farsta belägen i Stockholms kommun Beslut 2 (6) Dnr 44-2015:9647 Tillsyn i Primaskolan

Läs mer

Författningsstöd Förskolans arbete med matematik, naturvetenskap och teknik

Författningsstöd Förskolans arbete med matematik, naturvetenskap och teknik Författningsstöd Förskolans arbete med matematik, Behörighetskrav: Lärare och förskollärare: Vilka som får undervisa i skolväsendet Endast den som har legitimation som lärare eller förskollärare och är

Läs mer

Kvalitetsarbetet i förskola och skola.

Kvalitetsarbetet i förskola och skola. Kvalitetsarbetet i förskola och skola. Hur och på vilket sätt kan kvaliteten utvecklas i verksamheten med utgångspunkt i vetenskap och beprövad erfarenhet Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet Utbildningen

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut Fritidshemmet Hästens AB Org.nr. 556585-8536 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Friskolan Hästens belägen i Stockholms kommun Tillsyn i Friskolan Hästens Beslut 2 (4) har genomfört

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:4034 Täby Friskola Aktiebolag Org.rtr. 556599-8860 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Täby Friskola-Lilla Gribbylund/Gribbylund belägen i Täby kommun 2 (7) Dnr 44-2015:4034

Läs mer

Pedagogisk vision och utvecklingsstrategi för Eskilstuna kommuns fritidshem

Pedagogisk vision och utvecklingsstrategi för Eskilstuna kommuns fritidshem Barn- och utbildningsnämnden 2015-08-24 1 (9) Barn- och utbildningsförvaltningen Förvaltningskontoret Anna Landehag, 016-710 10 62 och utvecklingsstrategi för Eskilstuna kommuns fritidshem Eskilstuna kommun

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 44-2016:11135 Heldagsskolan rullen AB Org.nr. 556611-1430 Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Heldagsskolan Rullen grundsär belägen i Solna kommun 2 (7) Dnr 44-2016:11135 Tillsyn i Heldagsskolan

Läs mer

Kommittédirektiv. Höjd kunskapsnivå och ökad likvärdighet i svensk skola. Dir. 2015:35. Beslut vid regeringssammanträde den 1 april 2015

Kommittédirektiv. Höjd kunskapsnivå och ökad likvärdighet i svensk skola. Dir. 2015:35. Beslut vid regeringssammanträde den 1 april 2015 Kommittédirektiv Höjd kunskapsnivå och ökad likvärdighet i svensk skola Dir. 2015:35 Beslut vid regeringssammanträde den 1 april 2015 Sammanfattning En kommitté en skolkommission ska lämna förslag som

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2016:5173 Föreningen Hemgårdar i Malmö Org.nr. 846000-9460 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Malmö Montessoriskola belägen i Malmö kommun 2 (9) Dnr 44-2016:5173

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Åstorps kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Kvidinge skola belägen i Åstorps kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/förskolan styrs av nationella styrdokument som skollag (2010:800) och läroplaner, vilka är kopplade till respektive skolform. Dessutom styrs verksamheterna av kommunala

Läs mer

OH-mallen. Systematiskt kvalitetsarbete - vägen till utveckling. Marie Sedvall Bergsten, undervisningsråd Anders Palm, undervisningsråd

OH-mallen. Systematiskt kvalitetsarbete - vägen till utveckling. Marie Sedvall Bergsten, undervisningsråd Anders Palm, undervisningsråd OH-mallen Systematiskt kvalitetsarbete - vägen till utveckling Marie Sedvall Bergsten, undervisningsråd Anders Palm, undervisningsråd Skolverket visar vägen Skolverket ska genom sin verksamhet främja att

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 44-2015:9659 Mikael Elias Gymnasium AB Org.nr. 556558-3282 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Mikael Elbs Gymnasium i Örnsköldsvik belägen i Örnsköldsviks kommun 2 (7) Tillsyn i Mikael Elias

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola esi ut Stiftelsen Språkskolan i Upplands Väsby Org.nr. 816000-5966 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Sverigefinska skolan i Upplands Väsby belägen i Upplands Väsby kommun 2(10)

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola en jp Beslut Idunstiftelsen för waldorfpedagogik Org.nr: 802478-2230 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Idunskolan östra Stockholms waldorfskola belägen i Nacka kommun 2 (9) Tillsyn

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 44-2015:9569 Aprendere Skolor AB Org.nr. 556455-9523 Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Min skola Östermalm belägen i Stockholms kommun 2 (8) Tillsyn i Min skola Östermalm har genomfört tillsyn

Läs mer

V Ä L K O M M E N. Bengt Thorngren Skolverket

V Ä L K O M M E N. Bengt Thorngren Skolverket ? V Ä L K O M M E N Bengt Thorngren Skolverket Varför har allmänna råden revideras? o Råden har anpassats till nu gällande skollag och läroplan o Ge stöd i tillämpningen av bestämmelserna o Belysa utvecklingsområden

Läs mer

Beslut för fristående grundskola med fritidshem

Beslut för fristående grundskola med fritidshem Floda Friskoleförening Rektorn vid Floda friskola karinb@flodafriskola.se för fristående grundskola med fritidshem efter tillsyn av Floda friskola i Katrineholms kommun Skolinspektionen, Box 330, 581 03

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola n Beslut Dnr 43-2016:24 Stockholms kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Klastorpsskolan belägen i Stockholms kommun 2(7) Tillsyn i Klastorpsskolan har genomfört tillsyn av Stockholms

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9595 Vittraskolorna AB Org.nr. 556458-6716 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Vittra Gerdsken belägen i Alingsås kommun 2 (7) Tillsyn i Vittra Gerdsken har genomfört tillsyn

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Skolinspektionen Jönköpings kommun Beslut för fritidshem efter tillsyn i Jönköpings kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Sankt Anna skola

Regelbunden tillsyn i Sankt Anna skola Regelbunden tillsyn i Söderköpings kommun Sankt Anna skola Dnr 43-2008:657 Regelbunden tillsyn i Sankt Anna skola Förskoleklass Grundskola 1 6 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Söderköpings

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9579 Vittraskolorna AB Org.nr. 556458-6716 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Vittra Telefonplan belägen i Stockholms kommun 2 (7) Tillsyn i Vittra Telefonplan har genomfört

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Arboga kommun

Regelbunden tillsyn i Arboga kommun Regelbunden tillsyn i Arboga kommun Program för dagen Vad Skolinspektionen granskar Vad vi har sett i Arboga kommun - styrkor - utvecklingsområden Uppföljning Syfte och mål med tillsynen Bidra till alla

Läs mer

Beslut för förskola. efter tillsyn i Enköpings kommun. Beslut Dnr :3841. Enköpings kommun

Beslut för förskola. efter tillsyn i Enköpings kommun. Beslut Dnr :3841. Enköpings kommun Enköpings kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Enköpings kommun 2 (6) Tillsyn i Enköpings kommun har genomfört tillsyn av Enköpings kommun under hösten 2015 och våren 2016. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Verksamhetsplan Förskolan 2017

Verksamhetsplan Förskolan 2017 Datum Beteckning Sida Kultur- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan Förskolan 2017 Innehåll Verksamhetsplan... 1 Vision... 3 Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Förskolans uppdrag... 5 Prioriterade

Läs mer

Beslut för fristående grundskola med fritidshem

Beslut för fristående grundskola med fritidshem Inspira Förskolor och skolor AB Marita.Andersson@inspira-fos.se Rektorn vid Silverbäckens skola Ingela.Landen@inspira-fos.se Beslut för fristående grundskola med fritidshem efter tillsyn av Silverbäckens

Läs mer

Skolverkets organisation

Skolverkets organisation Skolverkets organisation Insynsråd Kommunikation Rådet för Dansarutbildning Lärarnas ansvarsnämnd Generaldirektör Överdirektör Verksstab Rättssekretariat Internrevision Utbildning Utvärdering Utveckling

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola r Beslut Dnr 44-2015:4063 Villberga Familjecenter Aktiebolag Org.nr. 556571-6650 Beslut för grundskola efter tillsyn i Bergtallens skola belägen i Enköpings kommun 2 (10) Tillsyn i Bergtallens skola har

Läs mer