NÖJD HYRESGÄST BOSTAD LANDSTINGSBOSTÄDER I JÄMTLAND AB NOVEMBER 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NÖJD HYRESGÄST BOSTAD LANDSTINGSBOSTÄDER I JÄMTLAND AB NOVEMBER 2010"

Transkript

1 NÖJD HYRESGÄST BOSTAD LANDSTINGSBOSTÄDER I JÄMTLAND AB NOVEMBER 21 ScandInfo Marketing Research AB David de Courcy Jenny Frank P.nr. 1484

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 INTRODUKTION... 5 Bakgrund... 5 Syfte... 5 Metod... 5 Tillvägagångssätt... 5 Målgrupp... 6 Frågeformulär... 6 Tidsplanering... 7 Svarsfrekvens... 8 Användarmanual Nöjd Hyresgäst... 8 Om Nöjd Kund... 9 Hur skall man använda resultatet?... 1 RESULTAT TABELLER BILAGA: Frågeformulär

3 SAMMANFATTNING BAKGRUND i Jämtland AB har valt att genomföra en Nöjd Hyresgästmätning bland sina hyresgäster 21. Detta är den första Nöjd Hyresgästmätningen som ScandInfo genomför åt. SYFTE Nöjd Hyresgäst mäter hur nöjda hyresgäster har: dels på en övergripande nivå genom en helhetsbedömning dels på en mer detaljerad nivå när det gäller olika aktiviteter som t.ex. bemötande och service från personalen samt underhåll. Dessa aktiviteter är förklaringsinformation till helhetsbedömningen Således är det övergripande syftet med Nöjd Hyresgäst att ange vad som skall förbättras i s verksamhet för att få nöjdare hyresgäster. Styrkor såväl som svagheter identifieras hos. Styrkorna kan användas i marknadsföringen av och svagheterna är ett underlag för förbättringar. Nöjd Hyresgäst är utformad att mäta såväl förändringar över tiden för hela företaget, som skillnader mellan olika bostadsområden. På nästkommande sida redovisas resultatet för 21 jämfört med Benchmark Sverige, dvs. genomsnittet för Sverige. 3

4 Nöjd Hyresgäst 21 totalt - Jämfört med genomsnitt Sverige n=258 Andel i % exkl "Vet ej" svar Helhetsbedömning 1. Helhetsbedömning Standard, totalt Service, totalt 25 8 Personalen hos företaget 9. Lätt att komma i kontakt med HSBs kontor 1. Bemötande från HSBs kontor Service från HSBs kontor Lägenheten 12. Lägenhetens standard Lägenhetens innemiljö - Värmen Lägenhetens innemiljö - Ventilationen 16 Reparationer och fel. Bemötande vid fel i lägenheten 18. Tydliga besked om åtgärd Tid vid åtgärdande av fel Resultat på utfört arbete Tvättstugan 22. Utrustning i tvättstugorna Städning i tvättstugorna Tvättider i tvättstugan Skötsel av fastigheten 3. Snöröjning, sandning/saltning Planteringar, gräsmattor och gemensamma ytor Parkeringsplatser och garage * Städning av entréer, hissar och trappor Belysning av entréer, trappor, källare och vind Sophantering och källsortering Lekplatser * Information 38. Information om boende 61 5 Säkerhet & Trygghet 39. Säkerhet och trygghet i bostadsområde Säkerhet och trygghet mot inbrott Utebelysning Prisvärde 42. Prisvärd hyra * = Hög andel Vet ej/ej svar P.nr. 1484, november 21 Betyg 5 - "Helnöjda" Betyg "Missnöjda" Betyg "Missnöjda" - Benchmark Sverige Betyg "Varken eller" Betyg 5 - "Helnöjda" - Benchmark Sverige

5 INTRODUKTION BAKGRUND i Jämtland AB har valt att genomföra en Nöjd Hyresgästmätning bland sina hyresgäster 21. Detta är den första Nöjd Hyresgästmätningen som ScandInfo genomför åt. SYFTE Nöjd Hyresgäst mäter hur nöjda hyresgäster har: dels på en övergripande nivå genom en helhetsbedömning dels på en mer detaljerad nivå när det gäller olika aktiviteter som t.ex. bemötande och service från personalen samt underhåll. Dessa aktiviteter är förklaringsinformation till helhetsbedömningen Således är det övergripande syftet med Nöjd Hyresgäst att ange vad som skall förbättras i s verksamhet för att få nöjdare hyresgäster. Styrkor såväl som svagheter identifieras hos. Styrkorna kan användas i marknadsföringen av och svagheterna är ett underlag för förbättringar. Nöjd Hyresgäst är utformad att mäta såväl förändringar över tiden för hela företaget, som skillnader mellan olika bostadsområden. METOD Tillvägagångssätt levererar hyresgästernas adresser till ScandInfo. ScandInfo trycker frågeformulär och sänder ut dessa med ett frankerat svarskuvert till boende via posten. Efter cirka 1 dagar skickas ett nytt frågeformulär ut till de hyresgäster som ej har svarat. Hyresgästerna ges även möjligheten att svara via webben. För att öka svarsfrekvensen lottas en fri månadshyra ut till en vinnare bland de personer som svarat på enkäten. 5

6 Målgrupp Målgruppen för Nöjd Hyresgäst-mätningen består av samtliga boende hos, dvs 38 hushåll. Målet var att erhålla en svarsfrekvens på minst 5 %. För svarsfrekvens se sid. 8. Frågeformulär Formuläret är standardiserat och utformat för att kunna mäta skillnader över tiden. De standardiserade frågorna, samt att flera bostadsföretag använder sig av samma frågeformulär, möjliggör jämförbarhet med andra företag som genomför Nöjd Hyresgäst ( Benchmark Sverige ). Följande frågeområden är aktuella: Helhetsbedömning Personalen hos företaget Lägenheten Reparationer och fel i lägenheten Tvättstugan Grannar Skötsel av fastigheten Information Säkerhet och trygghet Prisvärde Rykte Spontana kommentarer från hyresgäster Företaget har även valt att komplettera frågeformuläret med frågor som rör hur fastighetsskötseln har förändrats under de senaste 3 åren, kontakten med ledningen samt orsaken till sin senaste kontakt med HSBs kontor. Hur man svarar Frågorna har fasta svarsalternativ. Hur nöjda hyresgästerna är mäts på en 5- gradig skala, där 1 är Mycket missnöjd och 5 är Mycket nöjd. I de öppna frågorna i slutet av enkäten får hyresgästerna själva skriva sina kommentarer. Här får de chans att framföra vilka synpunkter de vill till. 6

7 Svarsredovisning I resultatdiagrammen anges andelen Helnöjda som en grön stapel. Helnöjda är hyresgäster som gett betyg 5 på en specifik fråga. Helnöjda hyresgäster är ambassadörer för företaget. Genom sin stora nöjdhet talar de i positiva termer om hyresvärden med vänner och bekanta. De som har gett betyget 3 eller 4, kallas Varken eller. De anges med en vit stapel i diagrammen. Varken eller har lättare för att byta boende än Helnöjda. Slutligen anges andelen Missnöjda, som består av de hyresgäster som har satt betyget 1 eller 2. Missnöjda visas med en röd stapel i diagrammen. Missnöjda är de hyresgäster som är missnöjda med hyresvärden och talar i negativa termer om med sin omgivning. HELNÖJDA VARKEN ELLER MISSNÖJDA Tidsplanering Vecka 46 Vecka 48 Vecka 5-51 Vecka 51 Utskick av frågeformulär Påminnelse Databearbetning Presentation/Rapport 7

8 Svarsfrekvens Svarsfrekvensen för s Nöjd Hyresgäst-undersökning 21 redovisas enligt tabellen nedan: Antal ut Antal in Svarsfrek. % Totalt Filosofen Garvaren Kronofogden 9 6 Mariedal Myggan/Biet Pekpinnen Solliden Sparboken Total svarsfrekvens via webb: 14 % (53 svar av 38 utskick) 8

9 ANVÄNDARMANUAL NÖJD HYRESGÄST Om Nöjd Kund Det finns ett starkt samband mellan helnöjda kunder och lojaliteten till ett bostadsföretag. Som helnöjd hyresgäst tenderar man att stanna kvar, vilket i sin tur i hög grad påverkar lönsamheten. Att skapa nöjda kunder är således inget självändamål. Däremot ger det en bättre lönsamhet för i ett längre perspektiv. Vägen till lönsamhet går via lojala hyresgäster. Vägen till lojala hyresgäster går via helnöjda hyresgäster. Forskning har visat på följande samband mellan lojala kunder och nöjda kunder (hyresgäster). Källa: Michael Johnson (amerikansk studie) Customer Retention in the Automotive Industry, 1997 Lojal Mycket missnöjd Mycket nöjd Illojal Figuren visar sambandet mellan nöjda kunder och lojala kunder. För att få lojala kunder räcker det inte att kunden är ganska nöjd, han/hon måste vara mycket nöjd. Företaget måste alltså prestera excellens för att uppnå lojala kunder. Eftersom det inte går att direkt mäta hur lojala hyresgäster ett bostadsföretag har, mäter ScandInfo hur nöjda hyresgäster företaget har (kundtillfredsställelse). ScandInfo ser inte kundtillfredsställelse som ett sätt att bara mäta hur nöjda hyresgäster ett bostadsföretag har. Rapporterna skall också utgöra ett arbetsinstrument ( verktygslåda ) för framtida förändringsarbete i syfte att få fler helnöjda hyresgäster. Eftersom det är inom det enskilda bostadsområdet som man i första hand kan påverka kundnöjdhet måste resultatet från mätningarna presenteras på områdesnivå. Det är också viktigt att rapporterna är tillgängliga för alla som arbetar med förändringsarbete. Därför måste de vara lätta att förstå och tolka av alla som är involverade. 9

10 Hur skall man använda resultatet? 1. Studera graferna Under fliken RESULTAT redovisas ett antal grafer som visar andelen nöjda och missnöjda hyresgäster i nuläget. Resultatet redovisas för företaget totalt och på områdesnivå. Det finns även jämförelser med: Företaget totalt Benchmark Sverige Benchmark Företag <5 lägenheter 2. Läs vad hyresgästerna har skrivit i sina kommentarer Kommentarerna ger en bra inblick i vad hyresgästerna tycker om hyresvärden. Här finns oftast många tips och råd som är användbara för framtida förändringar! 3. Öka andelen helnöjda hyresgäster Det övergripande syftet med Nöjd Hyresgäst är att ange vad man skall förbättra för att få fler helnöjda hyresgäster. I prioriteringsplanerna för respektive område anges vilka aktiviteter som främst bör prioriteras för att höja helhetsbedömningen (= andelen helnöjda kunder). ScandInfo sätter ett generellt mål att helhetsbedömningen skall öka med 5 procentenheter per område till nästa mätning. Detta mål är enligt vår erfarenhet realistiskt att uppnå inom en 1-års period. Alla områden (med minst 15 svar) har en prioriteringsplan att utgå ifrån i förbättringsarbetet. Förbättringar på de aktiviteter (frågor) som listas överst i planen, markerade med grönt, bör genomföras i första hand. Man får då den största förväntade positiva effekten på helhetsbedömningen. Prioriteringsplanerna baseras på: En korrelationsberäkning av vilka aktiviteter (frågor) som i högre grad påverkar helhetsbedömningen än andra (hämtas från Benchmark Sverige) Vilka verkliga resultat som har uppnåtts på respektive fråga och spridningen av dessa resultat på aktuell fråga (hämtas från Benchmark Sverige) Andelen hyresgäster som svarat på respektive fråga SCANDINFO MARKETING RESEARCH 1

11 Nöjd Hyresgäst 21 Helhetsbedömning Andel i % exkl "Vet ej" svar Totalt, n= Filosofen, n= Garvaren, n= Kronofogden, n=6 Mariedal, n= Myggan/Biet, n= Pekpinnen, n= Solliden, n= Sparboken, n= Betyg 5 - "Helnöjda" Betyg "Varken eller" Betyg "Missnöjda" P.nr. 1484, november 21

12 Nöjd Hyresgäst 21 Helhetsbedömning (samtliga skalsteg) Andel i % exkl "Vet ej" svar Totalt, n= Filosofen, n= Garvaren, n= Kronofogden, n=6 5 Mariedal, n= Myggan/Biet, n= Pekpinnen, n= Solliden, n= Sparboken, n= Betyg 5 - "Mycket nöjd" Betyg 4 - "Ganska nöjd" Betyg 3 - "Varken eller" Betyg 2 - "Ganska missnöjd" Betyg 1 - "Mycket missnöjd" P.nr. 1484, november 21

13 Nöjd Hyresgäst 21 totalt n=258 Andel i % exkl "Vet ej" svar Helhetsbedömning 1. Helhetsbedömning Standard, totalt Service, totalt 25 8 Personalen hos företaget 9. Lätt att komma i kontakt med HSBs kontor 1. Bemötande från HSBs kontor Service från HSBs kontor Lägenheten 12. Lägenhetens standard Lägenhetens innemiljö - Värmen Lägenhetens innemiljö - Ventilationen 16 Reparationer och fel. Bemötande vid fel i lägenheten 18. Tydliga besked om åtgärd Tid vid åtgärdande av fel Resultat på utfört arbete Tvättstugan 22. Utrustning i tvättstugorna Städning i tvättstugorna Tvättider i tvättstugan Skötsel av fastigheten 3. Snöröjning, sandning/saltning Planteringar, gräsmattor och gemensamma ytor Parkeringsplatser och garage * Städning av entréer, hissar och trappor Belysning av entréer, trappor, källare och vind Sophantering och källsortering Lekplatser * Information 38. Information om boende 61 5 Säkerhet & Trygghet 39. Säkerhet och trygghet i bostadsområde Säkerhet och trygghet mot inbrott Utebelysning Prisvärde 42. Prisvärd hyra * = Hög andel Vet ej/ej svar P.nr. 1484, november 21 Betyg 5 - "Helnöjda" Betyg "Varken eller" Betyg "Missnöjda"

14 Nöjd Hyresgäst 21 totalt (samtliga skalsteg) n=258 Andel i % exkl "Vet ej" svar Helhetsbedömning 1. Helhetsbedömning Standard, totalt Service, totalt Personalen hos företaget 9. Lätt att komma i kontakt med HSBs kontor 1. Bemötande från HSBs kontor Service från HSBs kontor Lägenheten 12. Lägenhetens standard Lägenhetens innemiljö - Värmen Lägenhetens innemiljö - Ventilationen Reparationer och fel. Bemötande vid fel i lägenheten 18. Tydliga besked om åtgärd Tid vid åtgärdande av fel Resultat på utfört arbete Tvättstugan 22. Utrustning i tvättstugorna Städning i tvättstugorna Tvättider i tvättstugan Skötsel av fastigheten 3. Snöröjning, sandning/saltning Planteringar, gräsmattor och gemensamma ytor Parkeringsplatser och garage * Städning av entréer, hissar och trappor Belysning av entréer, trappor, källare och vind Sophantering och källsortering Lekplatser * Information 38. Information om boende Säkerhet & Trygghet 39. Säkerhet och trygghet i bostadsområde Säkerhet och trygghet mot inbrott Utebelysning Prisvärde 42. Prisvärd hyra Betyg 5 - "Mycket nöjd" Betyg 4 - "Ganska nöjd" Betyg 3 - "Varken eller" * = Hög andel Vet ej/ej svar P.nr. 1484, november 21 Betyg 2 - "Ganska missnöjd" Betyg 1 - "Mycket missnöjd"

15 Nöjd Hyresgäst 21 totalt - Jämfört med genomsnitt Sverige n=258 Andel i % exkl "Vet ej" svar Helhetsbedömning 1. Helhetsbedömning Standard, totalt Service, totalt 25 8 Personalen hos företaget 9. Lätt att komma i kontakt med HSBs kontor 1. Bemötande från HSBs kontor Service från HSBs kontor Lägenheten 12. Lägenhetens standard Lägenhetens innemiljö - Värmen Lägenhetens innemiljö - Ventilationen 16 Reparationer och fel. Bemötande vid fel i lägenheten 18. Tydliga besked om åtgärd Tid vid åtgärdande av fel Resultat på utfört arbete Tvättstugan 22. Utrustning i tvättstugorna Städning i tvättstugorna Tvättider i tvättstugan Skötsel av fastigheten 3. Snöröjning, sandning/saltning Planteringar, gräsmattor och gemensamma ytor Parkeringsplatser och garage * Städning av entréer, hissar och trappor Belysning av entréer, trappor, källare och vind Sophantering och källsortering Lekplatser * Information 38. Information om boende 61 5 Säkerhet & Trygghet 39. Säkerhet och trygghet i bostadsområde Säkerhet och trygghet mot inbrott Utebelysning Prisvärde 42. Prisvärd hyra * = Hög andel Vet ej/ej svar P.nr. 1484, november 21 Betyg 5 - "Helnöjda" Betyg "Missnöjda" Betyg "Missnöjda" - Benchmark Sverige Betyg "Varken eller" Betyg 5 - "Helnöjda" - Benchmark Sverige

16 Nöjd Hyresgäst 21 totalt - Jämfört med bolag med mindre än 5 lägenheter n=258 Andel i % exkl "Vet ej" svar Helhetsbedömning 1. Helhetsbedömning Standard, totalt Service, totalt 25 8 Personalen hos företaget 9. Lätt att komma i kontakt med HSBs kontor 1. Bemötande från HSBs kontor Service från HSBs kontor Lägenheten 12. Lägenhetens standard Lägenhetens innemiljö - Värmen Lägenhetens innemiljö - Ventilationen 16 Reparationer och fel. Bemötande vid fel i lägenheten 18. Tydliga besked om åtgärd Tid vid åtgärdande av fel Resultat på utfört arbete Tvättstugan 22. Utrustning i tvättstugorna Städning i tvättstugorna Tvättider i tvättstugan Skötsel av fastigheten 3. Snöröjning, sandning/saltning Planteringar, gräsmattor och gemensamma ytor Parkeringsplatser och garage * Städning av entréer, hissar och trappor Belysning av entréer, trappor, källare och vind Sophantering och källsortering Lekplatser * Information 38. Information om boende 61 5 Säkerhet & Trygghet 39. Säkerhet och trygghet i bostadsområde Säkerhet och trygghet mot inbrott Utebelysning Prisvärde 42. Prisvärd hyra Betyg 5 - "Helnöjda" Betyg "Missnöjda" Betyg "Missnöjda" - Benchmark Bolag <5 lgh * = Hög andel Vet ej/ej svar P.nr. 1484, november 21 Betyg "Varken eller" Betyg 5 - "Helnöjda" - Benchmark Bolag <5 lgh

17 Nöjd Hyresgäst 21 Filosofen n=16 Andel i % exkl "Vet ej" svar Helhetsbedömning 1. Helhetsbedömning Standard, totalt Service, totalt Lätt att komma i kontakt med HSBs kontor Personalen hos 1. Bemötande från HSBs kontor företaget Service från HSBs kontor Lägenheten 12. Lägenhetens standard Lägenhetens innemiljö - Värmen Lägenhetens innemiljö - Ventilationen 5 5 Reparationer och fel. Bemötande vid fel i lägenheten 18. Tydliga besked om åtgärd Tid vid åtgärdande av fel Resultat på utfört arbete Tvättstugan 22. Utrustning i tvättstugorna Städning i tvättstugorna Tvättider i tvättstugan Skötsel av fastigheten 3. Snöröjning, sandning/saltning Planteringar, gräsmattor och gemensamma ytor * Parkeringsplatser och garage * Städning av entréer, hissar och trappor Belysning av entréer, trappor, källare och vind Sophantering och källsortering Lekplatser * Information 38. Information om boende Säkerhet & Trygghet 39. Säkerhet och trygghet i bostadsområde Säkerhet och trygghet mot inbrott Utebelysning Prisvärde 42. Prisvärd hyra 47 2 * = Hög andel Vet ej/ej svar P.nr. 1484, november 21 Betyg 5 - "Helnöjda" Betyg "Varken eller" Betyg "Missnöjda" Betyg 5 - "Helnöjda" - Totalt Betyg "Missnöjda" - Totalt

18 Nöjd Hyresgäst 21 Filosofen - Prioriteringsplan, n=16 Resultat, % Mål, % Helhetsbedömning 3 För att nå uppsatt mål för 211: Prioritera de markerade aktiviteterna nedan. Förbättringar på de aktiviteter som listas överst bör åtgärdas i första hand. De ger den största förväntade effekten på andelen "Helnöjda" för Helhetsbedömningen. Resultat, % 21 Aktiviteter 12. Lägenhetens standard Högsta Prioritet 14. Lägenhetens innemiljö - Ventilationen Lägenhetens innemiljö - Värmen Städning i tvättstugorna Information om boende Tvättider i tvättstugan 32. Parkeringsplatser och garage Säkerhet och trygghet i bostadsområde Bemötande från HSBs kontor Utrustning i tvättstugorna Prioriteringsordning Lekplatser Sophantering och källsortering Snöröjning, sandning/saltning Utebelysning Planteringar, gräsmattor och gemensamma ytor 34. Belysning av entréer, trappor, källare och vind 6 9. Lätt att komma i kontakt med HSBs kontor. Städning av entréer, hissar och trappor Säkerhet och trygghet mot inbrott Service från HSBs kontor 18. Tydliga besked om åtgärd Lägsta Prioritet Resultat på utfört arbete Tid vid åtgärdande av fel 63. Bemötande vid fel i lägenheten Resultat är andelen "Helnöjda" på respektive aktivitet samt på Helhetsbedömningen. P.nr. 1484, november 21

19 Nöjd Hyresgäst 21 Garvaren n=28 Andel i % exkl "Vet ej" svar Helhetsbedömning 1. Helhetsbedömning Standard, totalt Service, totalt Lätt att komma i kontakt med HSBs kontor Personalen hos 1. Bemötande från HSBs kontor företaget Service från HSBs kontor 22 Lägenheten 12. Lägenhetens standard Lägenhetens innemiljö - Värmen Lägenhetens innemiljö - Ventilationen Reparationer och fel. Bemötande vid fel i lägenheten 18. Tydliga besked om åtgärd Tid vid åtgärdande av fel Resultat på utfört arbete * Tvättstugan 22. Utrustning i tvättstugorna Städning i tvättstugorna Tvättider i tvättstugan Skötsel av fastigheten 3. Snöröjning, sandning/saltning Planteringar, gräsmattor och gemensamma ytor Parkeringsplatser och garage Städning av entréer, hissar och trappor Belysning av entréer, trappor, källare och vind Sophantering och källsortering Lekplatser * Information 38. Information om boende Säkerhet & 39. Säkerhet och trygghet i bostadsområde Trygghet Säkerhet och trygghet mot inbrott Utebelysning Prisvärde 42. Prisvärd hyra * = Hög andel Vet ej/ej svar P.nr. 1484, november 21 Betyg 5 - "Helnöjda" Betyg "Varken eller" Betyg "Missnöjda" Betyg 5 - "Helnöjda" - Totalt Betyg "Missnöjda" - Totalt

20 Nöjd Hyresgäst 21 Garvaren - Prioriteringsplan, n=28 Resultat, % Mål, % Helhetsbedömning 46 För att nå uppsatt mål för 211: Prioritera de markerade aktiviteterna nedan. Förbättringar på de aktiviteter som listas överst bör åtgärdas i första hand. De ger den största förväntade effekten på andelen "Helnöjda" för Helhetsbedömningen. Resultat, % 21 Aktiviteter Parkeringsplatser och garage Högsta Prioritet Lägenhetens innemiljö - Värmen Lägenhetens standard Lägenhetens innemiljö - Ventilationen Bemötande från HSBs kontor Lätt att komma i kontakt med HSBs kontor Städning i tvättstugorna Snöröjning, sandning/saltning g Service från HSBs kontor Tvättider i tvättstugan Prioriteringsordning Tydliga besked om åtgärd Utebelysning Lekplatser Resultat på utfört arbete Utrustning i tvättstugorna Information om boende Belysning av entréer, trappor, källare och vind Tid vid åtgärdande av fel Planteringar, gräsmattor och gemensamma ytor 39. Bemötande vid fel i lägenheten Säkerhet och trygghet i bostadsområde Lägsta Prioritet. Städning av entréer, hissar och trappor Sophantering och källsortering 5 4. Säkerhet och trygghet mot inbrott Resultat är andelen "Helnöjda" på respektive aktivitet samt på Helhetsbedömningen. P.nr. 1484, november 21

21 Nöjd Hyresgäst 21 Kronofogden n=6 Andel i % exkl "Vet ej" svar Helhetsbedömning 1. Helhetsbedömning 2. Standard, totalt 1 3. Service, totalt 1 9. Lätt att komma i kontakt med HSBs kontor Personalen hos 1. Bemötande från HSBs kontor företaget 11. Service från HSBs kontor Lägenheten 12. Lägenhetens standard Lägenhetens innemiljö - Värmen 14. Lägenhetens innemiljö - Ventilationen 5 5 Reparationer och fel. Bemötande vid fel i lägenheten 18. Tydliga besked om åtgärd Tid vid åtgärdande av fel Resultat på utfört arbete * Tvättstugan 22. Utrustning i tvättstugorna 23. Städning i tvättstugorna 24. Tvättider i tvättstugan Skötsel av fastigheten 3. Snöröjning, sandning/saltning 31. Planteringar, gräsmattor och gemensamma ytor Parkeringsplatser och garage 1. Städning av entréer, hissar och trappor 34. Belysning av entréer, trappor, källare och vind Sophantering och källsortering 36. Lekplatser * 1 Information 38. Information om boende 83 Säkerhet & 39. Säkerhet och trygghet i bostadsområde Trygghet 4. Säkerhet och trygghet mot inbrott Utebelysning 5 5 Prisvärde 42. Prisvärd hyra 1 * = Hög andel Vet ej/ej svar P.nr. 1484, november 21 Betyg 5 - "Helnöjda" Betyg "Varken eller" Betyg "Missnöjda" Betyg 5 - "Helnöjda" - Totalt Betyg "Missnöjda" - Totalt

22 Nöjd Hyresgäst 21 Mariedal n=68 Andel i % exkl "Vet ej" svar Helhetsbedömning 1. Helhetsbedömning Standard, totalt Service, totalt Lätt att komma i kontakt med HSBs kontor Personalen hos 1. Bemötande från HSBs kontor företaget Service från HSBs kontor Lägenheten 12. Lägenhetens standard Lägenhetens innemiljö - Värmen Lägenhetens innemiljö - Ventilationen Reparationer och fel. Bemötande vid fel i lägenheten 18. Tydliga besked om åtgärd Tid vid åtgärdande av fel Resultat på utfört arbete Tvättstugan 22. Utrustning i tvättstugorna Städning i tvättstugorna Tvättider i tvättstugan Skötsel av fastigheten 3. Snöröjning, sandning/saltning Planteringar, gräsmattor och gemensamma ytor Parkeringsplatser och garage * Städning av entréer, hissar och trappor Belysning av entréer, trappor, källare och vind Sophantering och källsortering Lekplatser * Information 38. Information om boende Säkerhet & 39. Säkerhet och trygghet i bostadsområde Trygghet 4. Säkerhet och trygghet mot inbrott Utebelysning Prisvärde 42. Prisvärd hyra * = Hög andel Vet ej/ej svar P.nr. 1484, november 21 Betyg 5 - "Helnöjda" Betyg "Varken eller" Betyg "Missnöjda" Betyg 5 - "Helnöjda" - Totalt Betyg "Missnöjda" - Totalt

23 Nöjd Hyresgäst 21 Mariedal - Prioriteringsplan, n=68 Resultat, % Mål, % Helhetsbedömning 6 För att nå uppsatt mål för 211: Prioritera de markerade aktiviteterna nedan. Förbättringar på de aktiviteter som listas överst bör åtgärdas i första hand. De ger den största förväntade effekten på andelen "Helnöjda" för Helhetsbedömningen. Resultat, % 21 Aktiviteter Lägenhetens innemiljö - Ventilationen Högsta Prioritet Lägenhetens innemiljö - Värmen Lägenhetens standard Tvättider i tvättstugan Parkeringsplatser och garage Städning i tvättstugorna Snöröjning, sandning/saltning Lätt att komma i kontakt med HSBs kontor 1. Bemötande från HSBs kontor 11. Service från HSBs kontor Prioriteringsordning Information om boende Belysning av entréer, trappor, källare och vind Sophantering och källsortering Resultat på utfört arbete Utebelysning 18. Tydliga besked om åtgärd 36. Lekplatser 34. Städning av entréer, hissar och trappor Utrustning i tvättstugorna Planteringar, gräsmattor och gemensamma ytor Tid vid åtgärdande av fel Lägsta Prioritet Säkerhet och trygghet i bostadsområde 48. Bemötande vid fel i lägenheten Säkerhet och trygghet mot inbrott Resultat är andelen "Helnöjda" på respektive aktivitet samt på Helhetsbedömningen. P.nr. 1484, november 21

24 Nöjd Hyresgäst 21 Myggan/Biet n=1 Andel i % exkl "Vet ej" svar Helhetsbedömning 1. Helhetsbedömning Standard, totalt Service, totalt Lätt att komma i kontakt med HSBs kontor Personalen hos 1. Bemötande från HSBs kontor * företaget Service från HSBs kontor Lägenheten 12. Lägenhetens standard Lägenhetens innemiljö - Värmen Lägenhetens innemiljö - Ventilationen Reparationer och fel. Bemötande vid fel i lägenheten 18. Tydliga besked om åtgärd Tid vid åtgärdande av fel Resultat på utfört arbete Tvättstugan 22. Utrustning i tvättstugorna Städning i tvättstugorna Tvättider i tvättstugan 8 2 Skötsel av fastigheten 3. Snöröjning, sandning/saltning Planteringar, gräsmattor och gemensamma ytor Parkeringsplatser och garage 22. Städning av entréer, hissar och trappor Belysning av entréer, trappor, källare och vind Sophantering och källsortering Lekplatser * Information 38. Information om boende Säkerhet & 39. Säkerhet och trygghet i bostadsområde Trygghet Säkerhet och trygghet mot inbrott Utebelysning Prisvärde 42. Prisvärd hyra * = Hög andel Vet ej/ej svar P.nr. 1484, november 21 Betyg 5 - "Helnöjda" Betyg "Varken eller" Betyg "Missnöjda" Betyg 5 - "Helnöjda" - Totalt Betyg "Missnöjda" - Totalt

25 Nöjd Hyresgäst 21 Pekpinnen n=18 Andel i % exkl "Vet ej" svar Helhetsbedömning 1. Helhetsbedömning Standard, totalt Service, totalt Lätt att komma i kontakt med HSBs kontor Personalen hos 1. Bemötande från HSBs kontor företaget Service från HSBs kontor 5 Lägenheten 12. Lägenhetens standard 13. Lägenhetens innemiljö - Värmen Lägenhetens innemiljö - Ventilationen Reparationer och fel. Bemötande vid fel i lägenheten 18. Tydliga besked om åtgärd Tid vid åtgärdande av fel Resultat på utfört arbete Tvättstugan 22. Utrustning i tvättstugorna Städning i tvättstugorna Tvättider i tvättstugan Skötsel av fastigheten 3. Snöröjning, sandning/saltning Planteringar, gräsmattor och gemensamma ytor Parkeringsplatser och garage * Städning av entréer, hissar och trappor Belysning av entréer, trappor, källare och vind Sophantering och källsortering Lekplatser * 5 Information 38. Information om boende 56 Säkerhet & 39. Säkerhet och trygghet i bostadsområde Trygghet 4. Säkerhet och trygghet mot inbrott Utebelysning 5 5 Prisvärde 42. Prisvärd hyra 56 * = Hög andel Vet ej/ej svar P.nr. 1484, november 21 Betyg 5 - "Helnöjda" Betyg "Varken eller" Betyg "Missnöjda" Betyg 5 - "Helnöjda" - Totalt Betyg "Missnöjda" - Totalt

26 Nöjd Hyresgäst 21 Pekpinnen - Prioriteringsplan, n=18 Resultat, % Mål, % Helhetsbedömning 61 För att nå uppsatt mål för 211: Prioritera de markerade aktiviteterna nedan. Förbättringar på de aktiviteter som listas överst bör åtgärdas i första hand. De ger den största förväntade effekten på andelen "Helnöjda" för Helhetsbedömningen. Resultat, % 21 Aktiviteter 12. Lägenhetens standard Högsta Prioritet Tvättider i tvättstugan 13. Lägenhetens innemiljö - Värmen Städning i tvättstugorna. Städning av entréer, hissar och trappor 32. Parkeringsplatser och garage Lägenhetens innemiljö - Ventilationen 11. Service från HSBs kontor Snöröjning, sandning/saltning 5 1. Bemötande från HSBs kontor Prioriteringsordning Utrustning i tvättstugorna 36. Lekplatser 4 2. Resultat på utfört arbete 38. Information om boende Tydliga besked om åtgärd 9. Lätt att komma i kontakt med HSBs kontor Tid vid åtgärdande av fel Utebelysning Sophantering och källsortering Planteringar, gräsmattor och gemensamma ytor Belysning av entréer, trappor, källare och vind Lägsta Prioritet Säkerhet och trygghet i bostadsområde 8. Bemötande vid fel i lägenheten Säkerhet och trygghet mot inbrott Resultat är andelen "Helnöjda" på respektive aktivitet samt på Helhetsbedömningen. P.nr. 1484, november 21

27 Nöjd Hyresgäst 21 Solliden n= Andel i % exkl "Vet ej" svar Helhetsbedömning 1. Helhetsbedömning Standard, totalt Service, totalt Lätt att komma i kontakt med HSBs kontor Personalen hos 1. Bemötande från HSBs kontor företaget Service från HSBs kontor Lägenheten 12. Lägenhetens standard Lägenhetens innemiljö - Värmen Lägenhetens innemiljö - Ventilationen Reparationer och fel. Bemötande vid fel i lägenheten 18. Tydliga besked om åtgärd Tid vid åtgärdande av fel Resultat på utfört arbete Tvättstugan 22. Utrustning i tvättstugorna Städning i tvättstugorna Tvättider i tvättstugan Skötsel av fastigheten 3. Snöröjning, sandning/saltning Planteringar, gräsmattor och gemensamma ytor Parkeringsplatser och garage * Städning av entréer, hissar och trappor * Belysning av entréer, trappor, källare och vind Sophantering och källsortering Lekplatser * Information 38. Information om boende Säkerhet & 39. Säkerhet och trygghet i bostadsområde Trygghet 4. Säkerhet och trygghet mot inbrott Utebelysning Prisvärde 42. Prisvärd hyra 27 6 * = Hög andel Vet ej/ej svar P.nr. 1484, november 21 Betyg 5 - "Helnöjda" Betyg "Varken eller" Betyg "Missnöjda" Betyg 5 - "Helnöjda" - Totalt Betyg "Missnöjda" - Totalt

28 Nöjd Hyresgäst 21 Solliden - Prioriteringsplan, n= Resultat, % Mål, % Helhetsbedömning 41 För att nå uppsatt mål för 211: Prioritera de markerade aktiviteterna nedan. Förbättringar på de aktiviteter som listas överst bör åtgärdas i första hand. De ger den största förväntade effekten på andelen "Helnöjda" för Helhetsbedömningen. Resultat, % 21 Aktiviteter Lägenhetens standard Högsta Prioritet Lägenhetens innemiljö - Värmen Tvättider i tvättstugan Lägenhetens innemiljö - Ventilationen Snöröjning, sandning/saltning Städning i tvättstugorna Parkeringsplatser och garage Utrustning i tvättstugorna Service från HSBs kontor Resultat på utfört arbete Prioriteringsordning Information om boende Bemötande från HSBs kontor Lätt att komma i kontakt med HSBs kontor 24. Städning av entréer, hissar och trappor Tydliga besked om åtgärd Planteringar, gräsmattor och gemensamma ytor Belysning av entréer, trappor, källare och vind Lekplatser Tid vid åtgärdande av fel 31. Bemötande vid fel i lägenheten Utebelysning Lägsta Prioritet Sophantering och källsortering Säkerhet och trygghet i bostadsområde Säkerhet och trygghet mot inbrott Resultat är andelen "Helnöjda" på respektive aktivitet samt på Helhetsbedömningen. P.nr. 1484, november 21

29 Nöjd Hyresgäst 21 Sparboken n=45 Andel i % exkl "Vet ej" svar Helhetsbedömning 1. Helhetsbedömning Standard, totalt Service, totalt Lätt att komma i kontakt med HSBs kontor Personalen hos 1. Bemötande från HSBs kontor företaget Service från HSBs kontor Lägenheten 12. Lägenhetens standard Lägenhetens innemiljö - Värmen Lägenhetens innemiljö - Ventilationen Reparationer och fel. Bemötande vid fel i lägenheten 18. Tydliga besked om åtgärd Tid vid åtgärdande av fel Resultat på utfört arbete Tvättstugan 22. Utrustning i tvättstugorna Städning i tvättstugorna Tvättider i tvättstugan Skötsel av fastigheten 3. Snöröjning, sandning/saltning Planteringar, gräsmattor och gemensamma ytor Parkeringsplatser och garage Städning av entréer, hissar och trappor Belysning av entréer, trappor, källare och vind Sophantering och källsortering Lekplatser * Information 38. Information om boende Säkerhet & 39. Säkerhet och trygghet i bostadsområde Trygghet 4. Säkerhet och trygghet mot inbrott Utebelysning Prisvärde 42. Prisvärd hyra * = Hög andel Vet ej/ej svar P.nr. 1484, november 21 Betyg 5 - "Helnöjda" Betyg "Varken eller" Betyg "Missnöjda" Betyg 5 - "Helnöjda" - Totalt Betyg "Missnöjda" - Totalt

30 Nöjd Hyresgäst 21 Sparboken - Prioriteringsplan, n=45 Resultat, % Mål, % Helhetsbedömning 52 För att nå uppsatt mål för 211: Prioritera de markerade aktiviteterna nedan. Förbättringar på de aktiviteter som listas överst bör åtgärdas i första hand. De ger den största förväntade effekten på andelen "Helnöjda" för Helhetsbedömningen. Resultat, % 21 Aktiviteter Lägenhetens standard Högsta Prioritet Lägenhetens innemiljö - Ventilationen Parkeringsplatser och garage Belysning av entréer, trappor, källare och vind Information om boende Städning i tvättstugorna 2 3. Snöröjning, sandning/saltning Lägenhetens innemiljö - Värmen Utebelysning Resultat på utfört arbete Prioriteringsordning Tvättider i tvättstugan 23. Städning av entréer, hissar och trappor Utrustning i tvättstugorna Säkerhet och trygghet i bostadsområde Lekplatser 5 9. Lätt att komma i kontakt med HSBs kontor Tydliga besked om åtgärd Service från HSBs kontor Bemötande från HSBs kontor 3 4. Säkerhet och trygghet mot inbrott Tid vid åtgärdande av fel Lägsta Prioritet Planteringar, gräsmattor och gemensamma ytor. Bemötande vid fel i lägenheten Sophantering och källsortering Resultat är andelen "Helnöjda" på respektive aktivitet samt på Helhetsbedömningen. P.nr. 1484, november 21

31 Nöjd Hyresgäst 21 Känner du till vem du skall vända dig till om du behöver hjälp eller information? Andel i % Benchmark Sverige Totalt 9 Totalt, n= Filosofen, n=16 94 Garvaren, n=28 1 Kronofogden, n=6 1 Mariedal, n=68 97 Myggan/Biet, n=1 1 Pekpinnen, n=18 94 Solliden, n= 93 Sparboken, n=45 93 Ja, känner till vem vända sig till för info P.nr. 1484, november 21

32 Nöjd Hyresgäst 21 Har du blivit störd av någon eller något i din närhet under det senaste året? OM JA: Anmälde du detta? Andel i % Benchmark Sverige Total 3 9 Totalt, n= Filosofen, n= Garvaren, n= Kronofogden, n=6 Mariedal, n= Myggan/Biet, n=1 Pekpinnen, n=18 6 Solliden, n= 36 1 Sparboken, n=45 24 Har upplevt störningar Anmält störningar P.nr. 1484, november 21

33 Nöjd Hyresgäst 21 Bedömning av åtgärd vid störningar Bas: De som upplevt störningar och anmält detta Andel i % exkl "Vet ej" svar Benchmark Sverige Total Totalt, n= Filosofen, n=1 1 Garvaren, n=1 1 Kronofogden, n= Mariedal, n=2 5 5 Myggan/Biet, n= Pekpinnen, n= Solliden, n= Sparboken, n= Betyg 5 - "Helnöjda" Betyg "Varken eller" Betyg "Missnöjda" P.nr. 1484, november 21

34 Nöjd Hyresgäst 21 Har det uppstått något fel i din lägenhet under det senaste året? OM JA: Anmälde du felet till hyresvärden? Andel i % Benchmark Sverige Total 5 45 Totalt, n= Filosofen, n= Garvaren, n= Kronofogden, n=6 Mariedal, n= Myggan/Biet, n=1 7 7 Pekpinnen, n= Solliden, n= Sparboken, n= Har uppstått fel i lägenhet Anmälde felet till hyresvärden P.nr. 1484, november 21

35 Nöjd Hyresgäst 21 Saknas det någon utrustning i den gemensamma tvättstugan? - Totalt, n=214 Andel i % Benchmark Sverige Total 15 Totalt, n= Filosofen, n=13 54 Garvaren, n=24 21 Kronofogden, n=6 Mariedal, n=55 2 Myggan/Biet, n=1 3 Pekpinnen, n=15 2 Solliden, n=5 Sparboken, n=41 39 Ja, det saknas utrustning Fler/effektivare tvättmaskiner Fler/effektivare torkskåp/torktumlare Fler/effektivare utrustning för tvätt Fler tvätthoar för handtvätt P.nr. 1484, november 21

36 Nöjd Hyresgäst 21 Områdets rykte Andel i % exkl "Vet ej" svar Totalt, n= Filosofen, n= Garvaren, n= Kronofogden, n=6 2 8 Mariedal, n= Myggan/Biet, n=1 4 6 Pekpinnen, n=18 56 Solliden, n= Sparboken, n= Betyg 5 - Mycket bra Betyg Varken eller Betyg Dåligt P.nr. 1484, november 21

37 Nöjd Hyresgäst 21 Vänt sig till HSBs kontor gällande Hyresadministration Bas: Total, n=6 Andel i % Lätt att komma i kontakt med HSBs kontor Bemötande från HSBs kontor 11. Service från HSBs kontor Betyg 5 - "Mycket nöjd" Betyg 4 - "Ganska nöjd" Betyg 3 - "Varken eller" Betyg 2 - "Ganska missnöjd" Betyg 1 - "Mycket missnöjd" Vet ej/ej svar P.nr. 1484, november 21

38 Nöjd Hyresgäst 21 Lätt att komma i kontakt med HSBs kontor - Förvaltning Bas: De som haft kontakt med HSBs kontor i förvaltningsärenden Andel i % Totalt, n= Filosofen, n= Garvaren, n= Kronofogden, n= Mariedal, n= Myggan/Biet, n= Pekpinnen, n=3 Solliden, n= Sparboken, n= Betyg 5 - "Mycket nöjd" Betyg 4 - "Ganska nöjd" Betyg 3 - "Varken eller" Betyg 2 - "Ganska missnöjd" Betyg 1 - "Mycket missnöjd" Vet ej/ej svar P.nr. 1484, november 21

39 Nöjd Hyresgäst 21 Bemötande från HSBs kontor - Förvaltning Bas: De som haft kontakt med HSBs kontor i förvaltningsärenden Andel i % Totalt, n= Filosofen, n= Garvaren, n= Kronofogden, n= Mariedal, n= Myggan/Biet, n= Pekpinnen, n=3 Solliden, n= Sparboken, n= Betyg 5 - "Mycket nöjd" Betyg 4 - "Ganska nöjd" Betyg 3 - "Varken eller" Betyg 2 - "Ganska missnöjd" Betyg 1 - "Mycket missnöjd" Vet ej/ej svar P.nr. 1484, november 21

40 Nöjd Hyresgäst 21 Service från HSBs kontor - Förvaltning Bas: De som haft kontakt med HSBs kontor i förvaltningsärenden Andel i % Totalt, n= Filosofen, n= Garvaren, n= Kronofogden, n= Mariedal, n= Myggan/Biet, n= Pekpinnen, n=3 Solliden, n= Sparboken, n= Betyg 5 - "Mycket nöjd" Betyg 4 - "Ganska nöjd" Betyg 3 - "Varken eller" Betyg 2 - "Ganska missnöjd" Betyg 1 - "Mycket missnöjd" Vet ej/ej svar P.nr. 1484, november 21

41 Nöjd Hyresgäst 21 Har du haft någon kontakt med s ledning under det senaste året? Andel i % Totalt, n= Filosofen, n= Garvaren, n= Kronofogden, n=6 5 5 Mariedal, n= Myggan/Biet, n=1 8 2 Pekpinnen, n=18 56 Solliden, n= Sparboken, n= Ja Nej Vet ej/ej svar P.nr. 1484, november 21

42 Nöjd Hyresgäst 21 Hur nöjd är du med hur kontakten med s ledning fungerade? Andel i % exkl "Vet ej" svar Totalt, n= Filosofen, n= Garvaren, n= Kronofogden, n=3 Mariedal, n= Myggan/Biet, n= Pekpinnen, n= Solliden, n= Sparboken, n= Betyg 5 - "Mycket nöjd" Betyg 4 - "Ganska nöjd" Betyg 3 - "Varken eller" Betyg 2 - "Ganska missnöjd" Betyg 1 - "Mycket missnöjd" P.nr. 1484, november 21

43 Nöjd Hyresgäst 21 Vad var huvudorsaken till ditt senaste ärende på HSBs kontor? Andel i % Totalt, n= Filosofen, n= Garvaren, n= Kronofogden, n= Mariedal, n= Myggan/Biet, n=5 8 2 Pekpinnen, n=6 Solliden, n= Sparboken, n= Frågor om reparationer och underhåll Frågor om bostaden/bostadsområdet Frågor om in/utflyttning Störningsfrågor Hyres- och kontraktsfrågor Annat Vet ej/ej svar P.nr. 1484, november 21

44 Nöjd Hyresgäst 21 Hur bedömer du att fastighetsskötseln har förändrats under de senaste tre åren? Andel i % Totalt, n= Filosofen, n= Garvaren, n= Kronofogden, n=6 5 Mariedal, n= Myggan/Biet, n= Pekpinnen, n=18 39 Solliden, n= Sparboken, n= Blivit bättre Ingen skillnad Blivit sämre Vet ej/ej svar P.nr. 1484, november 21

45 i Jämtland AB - Nöjd Hyresgäst 21 P.nr Tabeller för s hyresgäster uppdelat på områden 1. Helhetsbedömning Fråga: Vad är ditt allmänna intryck av, dvs. hur nöjd är du totalt sett med som hyresvärd? n=258 n=16 n=28 n=6 n=68 n=1 n=18 n= n=45 5 Mycket nöjd Varken eller Mycket missnöjd Vet ej/ej svar Summa: Betyg 5, exkl. vet ej svar: Betyg 3-4, exkl. vet ej svar: Betyg 1-2, exkl. vet ej svar: Standard, totalt Fråga: Hur nöjd är du totalt sett med den standard och det skick som ditt hus har, dvs. lägenheten och de gemensamma ytorna inne i och utanför huset? n=258 n=16 n=28 n=6 n=68 n=1 n=18 n= n=45 5 Mycket nöjd Varken eller Mycket missnöjd Vet ej/ej svar Summa: Betyg 5, exkl. vet ej svar: Betyg 3-4, exkl. vet ej svar: Betyg 1-2, exkl. vet ej svar: Service, totalt Fråga: Hur nöjd är du totalt sett med den service som erbjuder dig som hyresgäst, t.ex. skötsel av huset, service från personal och kontor etc.? n=258 n=16 n=28 n=6 n=68 n=1 n=18 n= n=45 5 Mycket nöjd Varken eller Mycket missnöjd Vet ej/ej svar Summa: Betyg 5, exkl. vet ej svar: Betyg 3-4, exkl. vet ej svar: Betyg 1-2, exkl. vet ej svar: ScandInfo Marketing Research 1

46 i Jämtland AB - Nöjd Hyresgäst 21 P.nr Hjälp eller information Fråga: Känner du till vem du skall vända dig till om du behöver hjälp eller information i frågor som rör ditt boende? n=258 n=16 n=28 n=6 n=68 n=1 n=18 n= n=45 1 Ja, känner till Nej, känner inte till Vet ej/ej svar 2 Summa: Kontakt med s ledning Fråga: Har du haft någon kontakt med s ledning under det senaste året? n=258 n=16 n=28 n=6 n=68 n=1 n=18 n= n=45 1Ja Nej Vet ej/ej svar Summa: Kontakten med ledningen Fråga: Hur nöjd är du med hur kontakten fungerade? * Bas: De som haft kontakt med s ledning under det senaste året. n=154 n=1 n=2 n=3 n=43 n=8 n=8 n=36 n=26 5 Mycket nöjd Varken eller Mycket missnöjd Vet ej/ej svar 1 3 Summa: Betyg 5, exkl. vet ej svar: Betyg 3-4, exkl. vet ej svar: Betyg 1-2, exkl. vet ej svar: ScandInfo Marketing Research 2

47 i Jämtland AB - Nöjd Hyresgäst 21 P.nr Kontakt med HSBs kontor Fråga: Har du vänt dig till HSBs kontor under det senaste året med andra frågor än felanmälan? n=258 n=16 n=28 n=6 n=68 n=1 n=18 n= n=45 1 Ja Nej Vet ej/ej svar Summa: Huvudorsak till senaste ärendet Fråga: Vad var huvudorsaken till ditt senaste ärende (gäller ej felanmälan)? n=14 n=1 n=9 n= n=32 n=5 n=6 n=24 n=18 1 Frågor om reparationer och underhåll Frågor om bostaden/bostadsområdet Frågor om in/utflyttning Störningsfrågor Hyres- och kontraktsfrågor Annat Vet ej/ej svar Summa: ScandInfo Marketing Research 3

48 i Jämtland AB - Nöjd Hyresgäst 21 P.nr Lätt att komma i kontakt med HSBs kontor Fråga: Hur nöjd är du med hur lätt det var att komma i kontakt med rätt person på HSB Mitts kontor? * Bas: De som haft kontakt med HSBs kontor under det senaste året. n=14 n=1 n=9 n= n=32 n=5 n=6 n=24 n=18 5 Mycket nöjd Varken eller Mycket missnöjd Vet ej/ej svar - Summa: Betyg 5, exkl. vet ej svar: Betyg 3-4, exkl. vet ej svar: Betyg 1-2, exkl. vet ej svar: Bemötande från HSBs kontor Fråga: Hur nöjd är du med bemötandet, dvs att du blev vänligt och trevligt bemött? * Bas: De som haft kontakt med HSBs kontor under det senaste året. n=14 n=1 n=9 n= n=32 n=5 n=6 n=24 n=18 5 Mycket nöjd Varken eller Mycket missnöjd Vet ej/ej svar Summa: Betyg 5, exkl. vet ej svar: Betyg 3-4, exkl. vet ej svar: Betyg 1-2, exkl. vet ej svar: Service från HSBs kontor Fråga: Hur nöjd är du med den service du fick? * Bas: De som haft kontakt med HSBs kontor under det senaste året. n=14 n=1 n=9 n= n=32 n=5 n=6 n=24 n=18 5 Mycket nöjd Varken eller Mycket missnöjd Vet ej/ej svar - Summa: Betyg 5, exkl. vet ej svar: Betyg 3-4, exkl. vet ej svar: Betyg 1-2, exkl. vet ej svar: ScandInfo Marketing Research 4

49 i Jämtland AB - Nöjd Hyresgäst 21 P.nr Lätt att komma i kontakt med HSBs kontor - HYRESADMINISTRATION Fråga: Hur nöjd är du med hur lätt det var att komma i kontakt med rätt person på HSB Mitts kontor? * Bas: De som haft kontakt med HSBs kontor under det senaste året. n=6 n=1 n=1 n= n=1 n= n=2 n= n=1 5 Mycket nöjd Varken eller Mycket missnöjd Vet ej/ej svar Summa: Betyg 5, exkl. vet ej svar: Betyg 3-4, exkl. vet ej svar: Betyg 1-2, exkl. vet ej svar: Bemötande från HSBs kontor - HYRESADMINISTRATION Fråga: Hur nöjd är du med bemötandet, dvs att du blev vänligt och trevligt bemött? * Bas: De som haft kontakt med HSBs kontor under det senaste året. n=6 n=1 n=1 n= n=1 n= n=2 n= n=1 5 Mycket nöjd Varken eller Mycket missnöjd Vet ej/ej svar Summa: Betyg 5, exkl. vet ej svar: Betyg 3-4, exkl. vet ej svar: Betyg 1-2, exkl. vet ej svar: Service från HSBs kontor - HYRESADMINISTRATION Fråga: Hur nöjd är du med den service du fick? * Bas: De som haft kontakt med HSBs kontor under det senaste året. n=6 n=1 n=1 n= n=1 n= n=2 n= n=1 5 Mycket nöjd Varken eller Mycket missnöjd Vet ej/ej svar Summa: Betyg 5, exkl. vet ej svar: Betyg 3-4, exkl. vet ej svar: Betyg 1-2, exkl. vet ej svar: ScandInfo Marketing Research 5

Nöjd Hyresgäst Byggebo 2011 Helhetsbedömning

Nöjd Hyresgäst Byggebo 2011 Helhetsbedömning Helhetsbedömning 0 0 0 0 0 0 0 Totalt, n= 1 Kikebo totalt, n= 2 Kristineberg totalt, n= 3 BV 1, n=2 3 BV 2, n= 3 BV 3, n=0 BV, n=3 2 2 BV, n= 3 BV, n= 3 Betyg - "Helnöjda" Betyg 3- - "Varken eller" Betyg

Läs mer

ScandInfo Nöjd Hyresgäst Bostad

ScandInfo Nöjd Hyresgäst Bostad ScandInfo Nöjd Hyresgäst Bostad TREKLÖVERN BOSTADS AB November 0 Sarah Adolfsson ScandInfo Nöjd Kund När ScandInfo mäter kundnöjdhet görs det dels i form av en helhetsbedömning, dels i form av egenskaper

Läs mer

NKI 2012. Nöjd kund-index. 5100 FS Nol

NKI 2012. Nöjd kund-index. 5100 FS Nol NKI 2012 Nöjd kund-index 5100 FS Nol Innehåll NKI 2012 Serviceindex Ta kunden på allvar Trygghet Rent & snyggt Hjälp när det behövs Produktindex Lägenheten Allmänna utrymmen Utemiljön Profil Attraktivitet

Läs mer

Hyresgästundersökning

Hyresgästundersökning 1 Hyresgästundersökning Enkäten innehåller frågor inom ett antal delområden. De flesta frågorna är utformade som påståenden. För varje påstående ombeds du att markera ett alternativ på en skala från 1

Läs mer

EVENTFASTIGHETER KUNDUNDERSÖKNING 2013

EVENTFASTIGHETER KUNDUNDERSÖKNING 2013 EVENTFASTIGHETER KUNDUNDERSÖKNING 2013 Innehållsförteckning Teknisk beskrivning 3 Frågeområden Kontakt och service 4 Personalen hos Eventfastigheter 5 Felanmälan 6 Lokalerna inomhus 8 Fastigheten 9 Miljö

Läs mer

N Ö J D K U N D C I T YA K U T E N

N Ö J D K U N D C I T YA K U T E N N Ö J D K U N D C I T YA K U T E N 0 A P R I L 0 M a r i e J e p p s s o n B A K G R U N D O C H S Y F T E CityAkuten genomför regelbundet kundundersökningar för att få reda på hur nöjda kunderna är med

Läs mer

Vänliga, tillmötesgående och korrekta

Vänliga, tillmötesgående och korrekta Det skulle vara bra med en grillplats Vänliga, tillmötesgående och korrekta Vi hör tydligt hissen Under hösten 2013 genomfördes en undersökning för att ta reda på hur du som hyresgäst uppfattar Saxborn

Läs mer

Intresse trygghetsboende Göteborgs Stad

Intresse trygghetsboende Göteborgs Stad Intresse trygghetsboende Göteborgs Stad RAPPORT DECEMBER 0 David de Courcy ScandInfo Marketing Research, Pnr: Innehållsförteckning Inledning Bakgrund och syfte Målgrupp och metod Frågeområden Delgrupper

Läs mer

Kundundersökning 2010. Februari - april 2010 Genomförd av CMA Research AB

Kundundersökning 2010. Februari - april 2010 Genomförd av CMA Research AB SGS Kundundersökning 2010 Februari - april 2010 Genomförd av CMA Research AB Avidentifierad version SGS kundundersökning 2010, sid 1 Innehåll Sammanfattning 2 Rekommendationer 4 Fakta om undersökningen

Läs mer

Förvaltningskvalitet. Hyresgästernas åsikter om service, trygghet och. underhåll i bostadsmiljön

Förvaltningskvalitet. Hyresgästernas åsikter om service, trygghet och. underhåll i bostadsmiljön Förvaltningskvalitet 2010 Hyresgästernas åsikter om service, trygghet och underhåll i bostadsmiljön Anna-Lena Högberg, Erik Högberg, Henrik Björk, AktivBo 1 Sammanfattning Hyresgästerna Riksförbundet och

Läs mer

NKI 2015 NÖJD KUND INDEX 2015

NKI 2015 NÖJD KUND INDEX 2015 NÖJD KUND INDEX 2015 HÖG SVARSFREKVENS OCH HÖJT SNITTRESULTAT VISAR ATT VI ÄR PÅ RÄTT VÄG Svarsfrekvens 2013 72 % - mycket högt! Svarsfrekvens 2015 65 % - fortfarande högt 2011 Totalt resultat 74,4 2013

Läs mer

Kundundersökning Fastigheter Resultat och jämförelser

Kundundersökning Fastigheter Resultat och jämförelser Kundundersökning Fastigheter Resultat och jämförelser Form för jämförelser Skellefteå Kraft har genomfört undersökningar om kundtillfredsställelse vid fyra tillfällen (2, 23, 21, 214). År 2 var frågeformuläret

Läs mer

Costumer Score Card 2014 rapport

Costumer Score Card 2014 rapport Styrelseärende 2014-09-10 ÄRENDE NR 8 DATUM FÖR STYRELSEMÖTET 2014-09-30 DNR 2014/1853-2.7.1 HANDLÄGGARE Marianne Badman 08-737 20 79 marianne.badman@familjebostader.com Costumer Score Card 2014 rapport

Läs mer

Vänliga, tillmötesgående och korrekta

Vänliga, tillmötesgående och korrekta Det skulle vara bra med en grillplats Vänliga, tillmötesgående och korrekta Vi hör tydligt hissen Under hösten 2013 genomfördes en undersökning för att ta reda på hur du som hyresgäst uppfattar Saxborn

Läs mer

SAMMANFATTNING OCH REFLEKTIONER

SAMMANFATTNING OCH REFLEKTIONER SAMMANFATTNING OCH REFLEKTIONER HyresgästBarometern 2013 Håbohus Innehåll SAMMANFATTNING OCH REFLEKTIONER...1 1. Om undersökningen...3 2. Profil på dem som svarat på enkäten...4 3. Hyresgästernas helhetsbedömning

Läs mer

Hyresgästerna om fastighetsförvaltningen

Hyresgästerna om fastighetsförvaltningen Hyresgästerna om fastighetsförvaltningen Hyresgästföreningen Region Västra Sverige Våren 2013 Foto: Emelie Asplund Innehållsförteckning Innehållsförteckning Analysrapport Innehållsförteckning.... 1 Sammanfattning....

Läs mer

NORBERGS KOMMUN KUNDENKÄT TEKNISK FÖRVALTNING

NORBERGS KOMMUN KUNDENKÄT TEKNISK FÖRVALTNING NORBERGS KOMMUN KUNDENKÄT TEKNISK FÖRVALTNING Medborgarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp, sophämtning samt kundkontakter inom dessa områden sköts i Norbergs kommun Enkätundersökning

Läs mer

Kundundersökning maj 2011

Kundundersökning maj 2011 Dnr SN/0/0 0-0- Kundundersökning maj 0 Socialförvaltningen har genomfört en kvalitetsundersökning avseende serviceinsatser inom kundval. Resultatet av kvalitetsundersökningen ger värdefull information

Läs mer

Bilaga: Frågeformulär , Pnr:16253 Josefine Björnsson Annica Wahlman Marie Jeppson. Scandinfo Marketing Research AB, Göteborg,

Bilaga: Frågeformulär , Pnr:16253 Josefine Björnsson Annica Wahlman Marie Jeppson. Scandinfo Marketing Research AB, Göteborg, B R U K A R E N K Ä T I N O M F Ö R S K O L A N 2 0 1 4 Enkätundersökning riktad till föräldrar med barn inom förskoleverksamhet på uppdrag av Göteborgs Stad. Undersökningen är genomförd av Scandinfo Marketing

Läs mer

Nu bygger vi om i Akalla

Nu bygger vi om i Akalla Nu bygger vi om i Akalla Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Akalla Hus för hus Det tar omkring

Läs mer

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG Välkommen hem! Inflyttningsdags Trevligt att du flyttar in hos oss på Willhem, vi hoppas att du kommer att trivas! För att du snabbt ska finna dig tillrätta har vi tagit fram en Flytta-in-hjälp. Här kan

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2014. För varje

Läs mer

91% nöjda hyresgäster

91% nöjda hyresgäster 91% nöjda hyresgäster Resultat av Nöjd Hyresgäst Bostad 2013 Mål: Ständig förbättring det känns bra att kunna redovisa resultaten från vår senaste kundundersökning, som visar på ett fortsatt högt och stabilt

Läs mer

Stölder. Håll gärna ögonen öppna och meddela styrelsen om ni ser eller hör något. Städ- och fixardagen. Tvättstugorna. Soprummen

Stölder. Håll gärna ögonen öppna och meddela styrelsen om ni ser eller hör något. Städ- och fixardagen. Tvättstugorna. Soprummen Ekegårdsbladet September 2015 www.ekegarden.nu, styrelsen@ekegarden.se Detta blad kan även fås via e-post Gå in på vår hemsida www.ekegarden.se och följ instruktionerna. Nu nalkas höstens friska luft och

Läs mer

MAJ 2015 TRÄNINGS BAROMETERN EN MÄTNING AV MEDLEMMARNAS NÖJDHET OCH LOJALITET. Anläggningens namn

MAJ 2015 TRÄNINGS BAROMETERN EN MÄTNING AV MEDLEMMARNAS NÖJDHET OCH LOJALITET. Anläggningens namn MAJ 2015 TRÄNINGS BAROMETERN EN MÄTNING AV MEDLEMMARNAS NÖJDHET OCH LOJALITET Anläggningens namn INNEHÅLL INNEHÅLL SAMMANFATTNING 2 INTRODUKTION Bakgrund Syfte och mål Urval och insamling Frågestruktur

Läs mer

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem VIMARHEM AB Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem Besittningsskydd Du har rätt att bo kvar i Din lägenhet så länge Du följer de regler och föreskrifter som finns och betalar Din hyra i tid. Du kommer att bli uppsagd

Läs mer

SCB:s analysmodell med Nöjd-Förvaltnings-Kvalité-Index

SCB:s analysmodell med Nöjd-Förvaltnings-Kvalité-Index SCB:s analysmodell med Nöjd-Förvaltnings-Kvalité-Index Betyg Modellen pekar ut områden som bör prioriteras. Bevara Förbättra om möjligt Effekt Lägre prioritet Prioritera Hyresgästerna om fastighetsförvaltningen

Läs mer

Daglig g verksamhet/boende med särskild service/personlig assistans Mariann G Luthman 1

Daglig g verksamhet/boende med särskild service/personlig assistans Mariann G Luthman 1 Brukarundersökning 2013 Daglig g verksamhet/boende med särskild service/personlig assistans Mariann G Luthman 1 Syfte mäta utifrån brukarperspektivet i styrkortet Brukarna/kunderna upplever att de får

Läs mer

Ingivarenkäten INGIVARE Analys av vad som påverkar ingivarnas förtroende för Kronofogdemyndigheten och nöjdhet med myndighetens service

Ingivarenkäten INGIVARE Analys av vad som påverkar ingivarnas förtroende för Kronofogdemyndigheten och nöjdhet med myndighetens service NFO Infratest Ingivarenkäten 2002 - INGIVARE Analys av vad som påverkar ingivarnas förtroende för Kronofogdemyndigheten och nöjdhet med myndighetens service Jonas Persson Information om ingivarenkäten

Läs mer

INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER. Välkommen till Balder

INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER. Välkommen till Balder INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER Välkommen till Balder Bra att veta om ditt boende Hyran - betala alltid i tid Hyran betalas i förskott varje månad, senast den sista dagen i månaden. Exempel: hyran för

Läs mer

Resultat av brukarundersökning Funktionshinder 2016

Resultat av brukarundersökning Funktionshinder 2016 Resultat av brukarundersökning Funktionshinder 2016 Rapport Mölndals stad 1 Innehåll 1. Om undersökningen.. 3 2. Syfte.. 3 3. Enkäten. 3 4. Svarsfrekvens.. 4 5. Vård- och omsorgsnämndens mål... 5 6. Resultat.

Läs mer

Sammanställning av boendeenkäten februari 2010

Sammanställning av boendeenkäten februari 2010 Sammanställning av boendeenkäten februari 21 Deltagare: Bostadsrätter: 34 st Hyresrätt: 5 st Bortfall: 139 st (78%). Vad är viktigast att åtgärda? Viktiga åtgärder 3 25 2 15 1 5 Andel Trapphus Utemiljö

Läs mer

Örebro kommun Serviceundersökning 2015

Örebro kommun Serviceundersökning 2015 Örebro kommun Serviceundersökning Genomförd av CMA Research AB Maj Örebro kommun, Serviceundersökning, sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Stöd för tolkning av resultat 4 Svarsfrekvens

Läs mer

Socialstyrelsen genomför varje år en undersökning av vad personer med hemtjänst eller äldreboende tycker om det stöd, den hjälp och den omsorg de får.

Socialstyrelsen genomför varje år en undersökning av vad personer med hemtjänst eller äldreboende tycker om det stöd, den hjälp och den omsorg de får. Socialstyrelsen genomför varje år en undersökning av vad personer med hemtjänst eller äldreboende tycker om det stöd, den hjälp och den omsorg de får. Undersökningen görs av Statistiska Centralbyrån och

Läs mer

Om oss. Om Hyresgästföreningen. Innehåll. Var med i Hyresgästföreningen. lättläst

Om oss. Om Hyresgästföreningen. Innehåll. Var med i Hyresgästföreningen. lättläst Om oss Var med i Hyresgästföreningen lättläst Om Hyresgästföreningen I den här broschyren kan du läsa om Hyresgästföreningen. Vi berättar om vilka vi är, vad vi gör och vad vi tror på. Ring oss på telefon

Läs mer

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Enkät om länets Miljö- och hälsoskyddskontor 27 Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Enkät om länets Miljö- och hälsoskyddskontor 27 Kommunrapport - Inledning Under maj-juni

Läs mer

Nu bygger vi om i Husby

Nu bygger vi om i Husby Nu bygger vi om i Husby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Husby Hus för hus Det tar upp till

Läs mer

Medlemsundersökning. Regionsrapport västra Sverige HYRESGÄSTFÖRENINGEN SEPTEMBER 2016 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN

Medlemsundersökning. Regionsrapport västra Sverige HYRESGÄSTFÖRENINGEN SEPTEMBER 2016 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN Medlemsundersökning Regionsrapport västra Sverige HYRESGÄSTFÖRENINGEN SEPTEMBER 2016 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN Titel: Medlemsundersökning, västra Sveriges rapport Ansvarig: Erik Granberg, Enkätfabriken

Läs mer

Rapport till Vara kommun om undersökning av särskilt boende år 2010

Rapport till Vara kommun om undersökning av särskilt boende år 2010 om undersökning av särskilt boende SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en undersökning bland personer med särskilt boende. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande

Läs mer

Välkommen till en schystare värd

Välkommen till en schystare värd Välkommen till en schystare värd Föllinge 2 Vi hoppas du ska trivas hos oss! Vi hoppas du ska trivas som hyresgäst hos oss. Om du har frågor eller funderingar som rör lägenheten, fastigheten eller utemiljön

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 KORTTIDSBOENDE STADSDELSRAPPORT SKARPNÄCK

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 KORTTIDSBOENDE STADSDELSRAPPORT SKARPNÄCK STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 KORTTIDSBOENDE STADSDELSRAPPORT SKARPNÄCK Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel: 0720 700 432

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel:

Läs mer

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Stadsövergripande resultat 2014 stockholm.se 2 Enkätundersökning ekonomiskt bistånd 2014 Publikationsnummer: Dnr:dnr ISBN: Utgivningsdatum: Utgivare: Kontaktperson:

Läs mer

Nöjd-Hyresgäst-Mätning. Edshus

Nöjd-Hyresgäst-Mätning. Edshus Nöjd-Hyresgäst-Mätning utförd på uppdrag av Edshus oktober 2017 Undersökningen är oktober 2017 Analys och presentation: Stefan Quist, M&Q i Västerås AB Beställare: Gösta Schagerholm, Edshus Innehåll INNEHÅLL

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 GRUPPBOENDE STADSDELSRAPPORT BROMMA

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 GRUPPBOENDE STADSDELSRAPPORT BROMMA STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 GRUPPBOENDE STADSDELSRAPPORT BROMMA Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel: 0720 700 432 anna.ragnarsson@novus.se

Läs mer

Enkät om boende i Örnsköldsviks kommun augusti Hyresenkät 2013

Enkät om boende i Örnsköldsviks kommun augusti Hyresenkät 2013 Enkät om boende i Örnsköldsviks kommun augusti 2013 Hyresenkät 2013 Innehåll Syfte metod och svarsfrekvens 3 Bakgrund 4 Kvalitet i förvaltningen 12 Bostadens standard och läge 17 Lägesbedömning av områden

Läs mer

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en biblioteksundersökning bland bibliotekens besökare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2013

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2013 Vara Kommun Invånarenkät Hösten Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 01 Örebro Virkesvägen, 10 0 Stockholm Tel: 01-16 16 16, Fax:01-16 16 1 Tel: 01-16 16 16, Fax: 08-16 8 81 info@markor.se www.markor.se

Läs mer

Brukarenkät Hemsjukvård 2012

Brukarenkät Hemsjukvård 2012 Brukarenkät Hemsjukvård 2012 Göteborgs stad En undersökning genomförd av Markör Marknad och Kommunikation AB Markör AB 1 (11) Uppdrag: Brukarenkät Hemsjukvård 2012 Beställare: Göteborgs stad Projektledare

Läs mer

Riksskatteverket. Ingivarenkäten. Projekt nr Göteborg

Riksskatteverket. Ingivarenkäten. Projekt nr Göteborg Riksskatteverket Ingivarenkäten Projekt nr 13401 Göteborg 2002-11-08 Kundansvarig: Jonas Persson Projektledare: Matz Johansson Dataansvarig: Jan Lundmark och Henrik Rosén Information om undersökningen

Läs mer

Rapport till Götene kommun skolundersökning år 2010

Rapport till Götene kommun skolundersökning år 2010 skolundersökning år 2010 SKOP har på uppdrag av Götene kommun genomfört en undersökning bland föräldrar vars barn går i årskurserna 2, 5 och 8 i Götene kommun. Huvudresultaten redovisas i denna rapport.

Läs mer

Rapport till Vara kommun om undersökning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning

Rapport till Vara kommun om undersökning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning om undersökning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning personlig assistent år 29/21 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en undersökning bland personer inom kommunens omsorg om personer

Läs mer

BRF Kolveden i Käppala 2007

BRF Kolveden i Käppala 2007 BRF Kolveden i Käppala 2007 ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER Ett förtydligande av stadgarna Ansvar för ordningen. Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Enkät om länets Miljö- och hälsoskyddskontor 2009 Halmstad Frida Forsberg & Per Albinsson 2009-07-06 Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Enkät om länets Miljö- och hälsoskyddskontor

Läs mer

ENHETSRAPPORT - KUNGSSÄTRA LSS BOSTAD

ENHETSRAPPORT - KUNGSSÄTRA LSS BOSTAD ENHETSRAPPORT - KUNGSSÄTRA LSS BOSTAD STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel: 0720 700 432 anna.ragnarsson@novus.se

Läs mer

Scandinav Bildbyrå/Fotograf Anne Dillner. Kyrkogatan /Götgatan. Flerfamiljshus i fyra plan, centralt i Kumla

Scandinav Bildbyrå/Fotograf Anne Dillner. Kyrkogatan /Götgatan. Flerfamiljshus i fyra plan, centralt i Kumla Scandinav Bildbyrå/Fotograf Anne Dillner Kyrkogatan /Götgatan Flerfamiljshus i fyra plan, centralt i Kumla DAGS FÖR NYTT BOENDE? Flytta in i Urmakaren! Ett nytt modernt boende väntar på dig mitt i centrala

Läs mer

Nu bygger vi om i Rinkeby

Nu bygger vi om i Rinkeby Nu bygger vi om i Rinkeby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Rinkeby Hus för hus Det tar upp

Läs mer

KUNDUNDERSÖKNING MAJ 2012

KUNDUNDERSÖKNING MAJ 2012 SN/202/59 202-06-25 (9) KUNDUNDERSÖKNING MAJ 202. URVAL Socialförvaltningen har genomfört den årliga kundundersökningen avseende serviceinsatser inom kundval. En enkät har skickats till samtliga personer

Läs mer

Örebro kommun. Örebro skolenkät Hovstaskolan 58 respondenter (Svarsfrekvens: 100 procent) Genomförd av CMA Research AB Maj 2015

Örebro kommun. Örebro skolenkät Hovstaskolan 58 respondenter (Svarsfrekvens: 100 procent) Genomförd av CMA Research AB Maj 2015 Örebro kommun Örebro skolenkät 2015 Hovstaskolan 58 respondenter (Svarsfrekvens: 100 procent) Genomförd av CMA Research AB Maj 2015 Örebro kommun, Örebro skolenkät 2015, sida 1 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

Välkommen till Brf Olver.

Välkommen till Brf Olver. Välkommen till Brf Olver. Att tänka på när man flyttar in. Inför inflyttningen är det en hel del tips vi tror du kan ha nytta av. Vi vill också gärna tala om vilken service vi kan erbjuda och vilka rättigheter

Läs mer

ENHETSRAPPORT - BERGMYNTEGRÄND GRUPPBOST. ATTENDO LSS

ENHETSRAPPORT - BERGMYNTEGRÄND GRUPPBOST. ATTENDO LSS ENHETSRAPPORT - BERGMYNTEGRÄND GRUPPBOST. ATTENDO LSS STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel:

Läs mer

Örebro kommun. Örebro skolenkät Elever fritidshem - Hovstaskolan F-3 - Lunds Gård 59 svar (Svarsfrekvens: 100 procent)

Örebro kommun. Örebro skolenkät Elever fritidshem - Hovstaskolan F-3 - Lunds Gård 59 svar (Svarsfrekvens: 100 procent) Örebro kommun Örebro skolenkät 2016 Elever fritidshem - Hovstaskolan F-3 - Lunds Gård 59 svar (Svarsfrekvens: 100 procent) Genomförd av CMA Research AB Maj 2016 Örebro kommun, Örebro skolenkät 2016, sida

Läs mer

PRESSINFO BANKER 2012 Datum: 2012-10-01 Release: Kl. 05.00

PRESSINFO BANKER 2012 Datum: 2012-10-01 Release: Kl. 05.00 PRESSINFO BANKER 2012 Datum: 2012-10-01 Release: Kl. 05.00 PRESSMEDDELANDE BANKER 2012 SKI Svenskt Kvalitetsindex Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder. www.kvalitetsindex.se OM SKI

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Lomma kommun Våren 2013 genomförde

Läs mer

Riksskatteverket. Ingivarenkäten. Projekt nr 12231 Göteborg 2002-02-13. Kundansvarig: Jonas Persson. Dataansvarig: Jan Lundmark

Riksskatteverket. Ingivarenkäten. Projekt nr 12231 Göteborg 2002-02-13. Kundansvarig: Jonas Persson. Dataansvarig: Jan Lundmark Riksskatteverket Ingivarenkäten Projekt nr 12231 Göteborg 2002-02-13 Kundansvarig: Jonas Persson Dataansvarig: Jan Lundmark Information om undersökningen Riksskatteverket har under december 2001 och januari

Läs mer

Resultat - Totalt. Kundundersökning vår För Robustus Wear Components. Rapport skapad av AQ Analys AB juni 2015

Resultat - Totalt. Kundundersökning vår För Robustus Wear Components. Rapport skapad av AQ Analys AB juni 2015 Resultat - Totalt Kundundersökning vår 2015 För Robustus Wear Components Rapport skapad av AQ Analys AB juni 2015 1 Fakta Syfte & mål: Målgrupp: Datainsamling: Att ta reda på hur nöjda existerande kunder

Läs mer

Så här har vi det i vår förening

Så här har vi det i vår förening 1 Så här har vi det i vår förening Bostadsrättsföreningen Stenhällen började byggas 1988 och i oktober samma år flyttade de första medlemmarna in. I dag består föreningen av 146 bostadsrättslägenheter

Läs mer

FAGERSTA KOMMUN KUNDENKÄT TEKNISK FÖRVALTNING

FAGERSTA KOMMUN KUNDENKÄT TEKNISK FÖRVALTNING FAGERSTA KOMMUN KUNDENKÄT TEKNISK FÖRVALTNING Medborgarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp, sophämtning samt kundkontakter inom dessa områden sköts i Fagersta kommun. Enkätundersökning

Läs mer

Resultatet från enkäten presenteras för medlemmarna senast under vintern/våren 2013/2014.

Resultatet från enkäten presenteras för medlemmarna senast under vintern/våren 2013/2014. Brf Trönninge äng Medlemsundersökning hösten 2013. Enkäten är till för att hjälpa styrelsen att prioritera och ta beslut som gör att föreningen förbättras. Dina svar är anonyma och ingen kommer kunna se

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Försäkring 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Försäkring 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Försäkring 2014 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Johan Parmler, Projektledare

Läs mer

Allmn. miljöspark. Allmn. miljöspark. Yttre miljö. 2014: Allmännyttans energisparkampanj. Vet Du om att VSBo deltar? 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1

Allmn. miljöspark. Allmn. miljöspark. Yttre miljö. 2014: Allmännyttans energisparkampanj. Vet Du om att VSBo deltar? 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 214: Allmännyttans energisparkampanj Vet Du om att VSBo deltar?,8,7,6,5,4,3,2,1 Allmn. miljöspark. % Ja % Nej Hur fick Du reda på det? 6 Allmn. miljöspark. 5 4 3 2 1 Utskick VSBo % Hemsida % Annat % Ej

Läs mer

Vad tycker Du om oss?

Vad tycker Du om oss? Vad tycker Du om oss? Patientenkät 216 Beroendecentrum Stockholm Marlene Stenbacka Innehåll Sid. Sammanfattning 2 Bakgrund 3 Metod 3 Resultat 4 Figurer: Figur 1a, 1b. Patientenkät för åren 211, 213-216.

Läs mer

Rapport till Vara kommun om invånarenkät år 2009/2010

Rapport till Vara kommun om invånarenkät år 2009/2010 om invånarenkät SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en invånarenkät bland kommunens invånare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

Tibro kommun Medarbetarundersökning Socialtjänsten

Tibro kommun Medarbetarundersökning Socialtjänsten Tibro kommun Medarbetarundersökning 2 Socialtjänsten Innehåll Om undersökningen Genomförande Resultat Hållbart Medarbetarengagemang (HME) Nöjd-Medarbetar-Index (NMI) Per frågeområde Per fråga Tibro kommun

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Hagfors kommun Våren 2013

Läs mer

Nacka bibliotek. Brukarundersökning. November Genomförd av Enkätfabriken

Nacka bibliotek. Brukarundersökning. November Genomförd av Enkätfabriken Nacka Brukarundersökning November 2016 Genomförd av Enkätfabriken Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. NKI 4 3. Generell nöjdhet 5 4. Bakgrundsfrågor 8 5. Nöjdhet verksamheten 12 6. Personal och öppettider

Läs mer

Örebro kommun. Örebro skolenkät 2015. Hovstaskolan 66 respondenter (Svarsfrekvens: 58 procent) Genomförd av CMA Research AB Maj 2015

Örebro kommun. Örebro skolenkät 2015. Hovstaskolan 66 respondenter (Svarsfrekvens: 58 procent) Genomförd av CMA Research AB Maj 2015 Örebro kommun Örebro skolenkät 2015 Hovstaskolan 66 respondenter (Svarsfrekvens: 58 procent) Genomförd av CMA Research AB Maj 2015 Örebro kommun, Örebro skolenkät 2015, sida 1 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

Örebro kommun. Örebro skolenkät Föräldrar grundskola - Hovstaskolan F-3 48 svar (Svarsfrekvens: 77 procent)

Örebro kommun. Örebro skolenkät Föräldrar grundskola - Hovstaskolan F-3 48 svar (Svarsfrekvens: 77 procent) Örebro kommun Örebro skolenkät 2016 Föräldrar grundskola - Hovstaskolan F-3 48 svar (Svarsfrekvens: 77 procent) Genomförd av CMA Research AB Maj 2016 Örebro kommun, Örebro skolenkät 2016, sida 1 Innehåll

Läs mer

Socialförvaltningen i Örebro kommun. Brukarundersökning. Bemötande våren 2012. Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare

Socialförvaltningen i Örebro kommun. Brukarundersökning. Bemötande våren 2012. Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare Socialförvaltningen i Örebro kommun Brukarundersökning Bemötande våren 2012 Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 3 Redovisning av frågor

Läs mer

Hyresgästundersökning 2014 Flerårsöversikt

Hyresgästundersökning 2014 Flerårsöversikt Hyresgästundersökning Flerårsöversikt Disposition Om undersökningen, kortfakta Kort om metod Frågeområden Enskilda frågor jmf med 2011 NKI-analys Prioriteringsmatriser Om undersökningen Frågeformulär Datainsamling

Läs mer

Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 2014. 2014-06-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare

Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 2014. 2014-06-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 14 14-6-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare 1. Inledning Under våren 14 har Ljungby kommuns miljö- och byggförvaltning genomfört en servicemätning

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Skellefteå kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Skellefteå kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Skellefteå kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Skellefteå kommun Våren

Läs mer

OKT 2015 TRÄNINGS BAROMETERN EN MÄTNING AV MEDLEMMARNAS NÖJDHET OCH LOJALITET EXEMPEL

OKT 2015 TRÄNINGS BAROMETERN EN MÄTNING AV MEDLEMMARNAS NÖJDHET OCH LOJALITET EXEMPEL OKT 2015 TRÄNINGS BAROMETERN EN MÄTNING AV MEDLEMMARNAS NÖJDHET OCH LOJALITET EXEMPEL INNEHÅLL INNEHÅLL FÖRORD 1 SAMMANFATTNING 2 INTRODUKTION BAKGRUND SYFTE OCH MÅL URVAL OCH INSAMLING FRÅGESTRUKTUR BESLUTSUNDERLAGET

Läs mer

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärderingen genomförd vårvintern 2012 1 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte 3 1.3 Målgrupp 3 1.4 Metod 3 1.5

Läs mer

BRUKARENKÄT NÄRSTÅENDE ÄLDREBOENDE 2012 GÖTEBORGS STAD

BRUKARENKÄT NÄRSTÅENDE ÄLDREBOENDE 2012 GÖTEBORGS STAD BRUKARENKÄT NÄRSTÅENDE ÄLDREBOENDE 2012 GÖTEBORGS STAD SEPTEMBER 2012 SCANDINFO MARKETING RESEARCH 1 Innehåll Information om undersökningen... 3 Tillvägagångssätt... 3 Rapportering... 5 Övergripande resultat...

Läs mer

ENHETSRAPPORT KISTA DAGLIGA VERKSAMHETER

ENHETSRAPPORT KISTA DAGLIGA VERKSAMHETER ENHETSRAPPORT KISTA DAGLIGA VERKSAMHETER STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel: 0720 700 432

Läs mer

Checklista för flerbostadshus

Checklista för flerbostadshus 1 (8) Checklista för flerbostadshus Övergripande frågor om egenkontroll 1 Långsiktlig planering och underhåll av fastigheterna Del A När byggdes fastigheten? Hur länge har ni ägt fastigheten? Har ni fastigheter

Läs mer

Resultat av föräldraenkät våren 2009

Resultat av föräldraenkät våren 2009 ÅTVIDABERGS KOMMUN Sid 1 av 3 Resultat av föräldraenkät våren 2009 Bakgrund och syfte Föräldraenkäten sänds ut vartannat år för att få en uppfattning om vad vårdnadshavarna tycker om grundskolans verksamhet.

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Operatör: Trafikslag: Karlstad - Kongsvinger

Kundundersökning mars 2014. Operatör: Trafikslag: Karlstad - Kongsvinger Operatör: Trafikslag: Sträcka: SJ Tåg Karlstad - Kongsvinger Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Svenska Direktflyg Flyg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid

Läs mer

Finansinspektionen Aktörer under tillsyn Attityder till Finansinspektionen 2015

Finansinspektionen Aktörer under tillsyn Attityder till Finansinspektionen 2015 Finansinspektionen Aktörer under tillsyn Attityder till Finansinspektionen 215 1 Innehåll Om undersökningen Bakgrund och syfte Genomförande Intervjufördelning Definitioner Kontakter med Finansinspektionen

Läs mer

Resultat av brukarundersökning inom LSS 2014

Resultat av brukarundersökning inom LSS 2014 Resultat av brukarundersökning inom LSS 2014 Metod Ingen nationell brukarundersökning görs inom området LSS och det finns inga kommuner att jämföra sig med. Vård och omsorg har under 2014 gjort en egen

Läs mer

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50 Trivselregler: För att alla hyresgäster ska kunna trivas så bra som möjligt har vi här sammanställt våra trivselregler. Detta är reglerna som gäller i Invectus fastigheter. Inflyttning: Inflyttningsdag

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Veolia AB Buss Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Bygg och underhållsavdelningen

Bygg och underhållsavdelningen Bygg och underhållsavdelningen Avdelningen Bygg och underhåll ansvarar för genomförande av bygg- och underhållsåtgärder inom fastighetsbolaget. Samråd angående genomförande och teknisk utformning sker

Läs mer

Företagens syn på kommunal service 2009. Sammanfattning

Företagens syn på kommunal service 2009. Sammanfattning Företagens syn på kommunal service 2009 Sammanfattning Regional Serviceundersökning Göteborgsregionen 2009 Business Region Göteborg är en regional aktör som arbetar för hållbar tillväxt och sysselsättning

Läs mer

Till dig som flyttar in

Till dig som flyttar in Till dig som flyttar in Rev datum 2011-10-10 Välkommen till oss på Invectus... Ni kommer i kontakt med oss via: Telefon 044-21 91 91 Mejl Info@invectus.net Hemsida www.invectus.net Brev Invectus AB Box

Läs mer

Kundundersökning 2011. Mars - april 2011 Genomförd av CMA Research AB

Kundundersökning 2011. Mars - april 2011 Genomförd av CMA Research AB Östgötagården Kundundersökning 2011 Mars - april 2011 Genomförd av CMA Research AB Östgötagården kundundersökning 2011, sid 1 Innehåll Sammanfattning 2 Rekommendationer 4 Fakta om undersökningen 5 Fakta

Läs mer

Några frågor om dig själv

Några frågor om dig själv Några frågor om dig själv B Vi ber dig besvara frågorna om din hemkommun, KOMMUN. Har du flyttat till en annan kommun efter den DATUM vill vi att du besvarar frågorna rörande din tidigare hemkommun. Fråga

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag: Linköping - Västervik

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag: Linköping - Västervik Operatör: Trafikslag: Sträcka: Veolia Transport Tåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid

Läs mer