Jämställd kommunikation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jämställd kommunikation"

Transkript

1 Jämställd kommunikation Normkritik och kommunikation Så får du till en normkritisk kommunikation En norm är en oskriven regel om vad som är normalt eller godtagbart beteende inom en viss grupp. Den kan vara outtalad, sitta i väggarna och tas ofta för självklar. Den är ofta kopplad till makt och fungerar utestängande för vissa och inkluderande för andra. Oftast får det konsekvenser att bryta mot normer, allt från exkludering till mer allvarliga följder som våld. En del normer behövs i ett samhälle för att förhindra anarki. Men andra fungerar begränsande och leder till att vissa får privilegier och andra inte. Exempel på det är könsmaktsordningen, etniska normer, normen om religion, heteronormen, tvåkönsnormen, normen om funktionsförmåga och åldersnormen. Alla dessa har en grund i diskrimineringslagen. Normkritik handlar om att synliggöra normen och normpersonerna det vill säga det som sitter i väggarna. Genom att synliggöra det som tas gör givet blir det lättare att ifrågasätta normen och göra den mer inkluderande. Normkritik är motsats till det som brukar kallas toleranspedagogik och som bygger på att de som tillhör normen ska tolerera dem som ses som avvikare. Det finns ett maktperspektiv inbyggt i toleranspedagogiken, det är vissa som har makten att tolerera andra. Det är till exempel den sven-ska majoriteten som har makten att tolerera invandrarna. Det är de heterosexuella som ska tolerera de homosexuella. När vi tänker oss standardmedborgaren är det många som osynliggörs. Om en tidning exempelvis ska trycka en artikel om kärlek på Alla hjärtans dag blir det ofta en genrebild på ett heterosexuellt par, antagligen vita, antagligen med full funktionsförmåga. Det är så bilden av kärlek ser ut om du inte är normmedveten. För att inkludera fler måste du vara medveten och inte slentrianmässigt återupprepa normerna. Det är också viktigt att se till att undvika stereotypa situationer och stereotypa miljöer. Personer med funktionsnedsättning gestaltas till exempel oftast som offer som ska hjälpas på olika sätt. De får sällan synas på en bild som inte handlar om funktionsnedsättning. Du måste också ta hänsyn till att normer samverkar. Vi är alla människor och har ett kön, en etnisk tillhörighet, sexuell läggning, religiös tillhörighet, nationalitet, ålder, och så vidare. Vår identitet är en komplex sammansättning av olika komponenter och en och samma person kan i vissa avseenden tillhöra normen och samtidigt avvika från den i andra.

2 Sammanfattning normkritik Kommunikation skapar en bild av vår omvärld. Normkritisk kommunikation borde då: Nå fram utan att återskapa stereotyper Synliggöra normen och ifrågasätta den Vända upp och ner på normativiteten Inkludera flera grupper Kännetecknas av begreppsmedvetenhet Etnisk tillhörighet När är det egentligen viktigt att beskriva etnisk tillhörighet? Utgå från självidentifikation att individen själv får tillskriva sig en grupptillhörighet Undvik stereotyper Benämn normen inte bara den som avviker från normen Några saker att tänka på kön Hur beskriver vi kvinnor respektive män? Vem är offer, förövare, subjekt, objekt, aktiv, passiv? Vem nämns bara med förnamn och vem med förman och efternamn? Funktionsnedsättning En är inte sin funktionsnedsättning Undvik ord som funktionshindrad och funktionsnedsatt. Använd person med funktionsnedsättning istället Utgå från självidentifikation att individen får själv tillskriva sig en grupptillhörighet Vem är aktiv passiv? Vad signalerar t.ex. ordet rullstolsbunden? Använd hellre rullstolsburen/person som använder rullstol. Checklista normkritik Finns det ett vi i texten? Vilka är det? Vad har vi för egenskaper? Finns det ett dem i texten? Vilka är det? Vad har dem för egenskaper? Vad beskrivs som ett problem? Vem har ansvar för lösningen? Vem är aktiv, vem är passiv? Vem syns, vem syns inte? Vad ska bilden demonstrera? Vad vill jag säga med bilden?

3 Genusmedveten bildkommunikation Vad säger dina bilder om kvinnor och män? Med begreppet genus avses de aspekter av kön som är socialt, kulturellt och historiskt konstruerade, det vill säga det som räknas som manligt respektive kvinnligt i ett samhälle. Det finns gott om normer som avgör vad som är normalt och begripligt manligt och kvinnligt uppträdande. Maskulinitet och femininitet är något vi skapar hela tiden genom kroppsspråk, kläder, val av toalett, yrken, intressen, etc. Och det är något som skapas genom bildspråk. På många sätt visar bilder vad som är möjligt you can t be what you can t see. Generellt för normativt bildspråk är att kvinnor fotas uppifrån och män nerifrån. När en person fotas nerifrån ser den ner på dig och får mer symbolisk makt. Och du får mer symbolisk makt över den som ser upp på dig. Den personen ser dessutom mindre ut. Kvinnor sitter oftare ner på bild. De ler mer och möter betraktarens blick. Män tittar sällan in i kameran och undviker därmed att bekräfta den som tittar. Män porträtteras ofta i sitt yrkessammanhang, de arbetar på bild, de ska se upptagna ut. Även kvinnor med makt fotas ofta normativt. På så sätt blir det begripligt varför Mona Sahlin ler, blickar in i kameran och fotas ovanifrån när Göran Persson får vara fullt upptagen med att prata och agera på en bild tagen i grodperspektiv. Trots att de har exakt samma funktion, ledare för Socialdemokraterna, så är bilderna tagna på helt olika sätt. Den normativa regeln för bildspråk är att kvinnan är passiv medan mannen är aktiv. Varför är vi som tittar så bekväma med det? En förklaringsmodell är teorin om den manliga blicken/the male gaze. Den går ut på att kvinnan alltid är objekt, både i tidningar som riktar sig till kvinnor och till tidningar som riktar sig till män. Kvinnor och män ser alltså på bilder på samma vis, med samma blick. Därför ska kvinnor alltid posera med ett kroppsspråk som inbjuder till att betraktas. Däremot ser man nästan aldrig en man som bjuder in med blicken. De vanligaste klichéerna Kvinnor som skildras med en påtaglig osäkerhet genom ord, kroppspråk och minspel Män som framstår som bestämda, kontrollerade, dominanta, självsäkra och riskbenägna Kvinnor som är yrkesmänniskor tas ur sitt sammanhang och ler och poserar Män som agerar och ser upptagna ut Män/pojkar är aktiva och jobbar/leker Kvinnor/flickor är passiva och posar för kameran Pojkar tar plats, flickor står kröka, hukande Söta flickor, starka pojkar Arga män Sälj grej med tjej en vit, smal, ung, retuscherad kvinna som säljer något i minimal outfit

4 Genusbildtänk Representation räkna huvuden procent av alla som syns i media är män Utgå från de sju diskrimineringsgrunderna för att få en bra spridning. Gå igenom ditt material, till exempel en hemsida, och se ur det ser ut. Hur många är svenska män kring trettio? Byt ut för att få en större inkludering Fler synliga representanter minskar risken att en grupp bedöms stereotypt, till exempel när ett möbelföretag lät ett lesbiskt par representera Familjen i sin inredningskatalog Jämställt språk Hur kan vi använda språket för att bedriva jämställdhetsarbete? När det pratas om språk som ska främja politisk förändring, däribland jämställdhet, är det svårt att komma ifrån relationen mellan språket och verkligheten. Det finns två sätt att se på kön och språk: Språket är en spegel av vekligheten det finns kvinnor och män, därför talar vi om kvinnor och män Språket skapar verkligheten det att vi pratar om kvinnor och män gör att vi ser mänskligheten som kvinnor eller män Ibland är språket en spegel av verkligheten, till exempel när en person ger sin bild av en upplevelse. Men språket är samtidigt ett sätt att skapa verkligheten. Det görs genom språknyanser, uttryckssätt, ord som kan betyda olika saker för olika människor, osv. Ordet jämställdhet har till exempel varit med och skapat en verklighet där det är eftersträvansvärt att arbeta för lika villkor mellan könen. För 200 år sedan hade ingen förstått innebörden av ordet. Språk har en viss eftersläpningseffekt. Till exempel hette det länge riksdagsman oavsett om det var en man eller kvinna som avsågs, en rest från den tid då det bara satt män i riksdagen. På 1970-talet började många ifrågasätta om språket verkligen skulle spegla gamla värderingar. Bland annat ville Grupp 8 i Kvinnobulletinen införa ett kvinnligt bokstaveringssystem. De ville hitta kvinnliga alternativ till den manliga språkförbistringen: om vi ska ha ett jämställt samhälle måste vi även ha ett språk som hänger med. I Sverige går vi allt mer mot den mer könsneutrala språklinjen med personbeteckningar som talesperson, riksdagsledamot, stadsanställd, osv. Framförallt har vi valt Det är även angeläget att motverka språkbruk som konserverar könsroller och osynliggör kvinnor i exempelvis myndigheternas texter och i det språk som används i medier, på arbetsplatser och i skolor. Ur boken Bästa språket (2005) en könsneutral linje i allt myndighetsspråk där kön inte ska behövas specificeras överhuvudtaget. För några år sedan fick forskaren Karin Milles ett uppdrag från regeringen att tillsammans med Språkrådet att skriva en

5 handbok i hur man uttrycker sig jämställt. I svenska språket är personbeteckningarna extra problematiska när det kommer till jämställdhet; när vi talar om personer så könar vi dem. En del beteckningar avslöjar vilket kön som traditionellt innehaft en viss position, till exempel sjuksköterska och talman. Sedan länge har både kvinnor och män innehaft dessa positioner men ändå lever beteckningen kvar. I vissa fall finns mycket investerat i dem, det kan vara svårt att bara byta ut. Pronomen I svenska språket finns det många fasta uttryck som osynliggör kvinnor, exempelvis gemene man, bemannad, mansålder, mannen på gatan, osv. Det finns också en gammal konvention att använda han när vi inte vet kön på någon eller talar om en allmän person. Ett exempel från lagspråket: Varje medborgare är skyddad mot kroppsstraff. Han är därjämte skyddad mot tortyr... Inte förrän år 2010 ändrades texten till Var och en är skyddad mot kroppsstraff. Ingen får heller utsättas för tortyr Övergripande strategi för jämställt språk: Rikta dig till alla könen, kvinnor, män och alla andra språket ska vara tillgängligt för alla Befolka ditt språk med både kvinnor och män, använd exempel, undvik stereotyper Använd könsneutrala personbeteckningar när det går: lärare, författare, frisör, etc. Även om dessa beteckningar är traditionellt manliga så är det mer otydligt än till exempel talman. Använd adjektiven kvinnlig eller manlig framför där det behövs, kvinnliga och manliga lärare istället för lärare och lärarinnor Inför gärna mer neutrala beteckningar. Språkrådet går inte alltid i bräschen, det måste komma från gräsrötterna, vi kan bara själva bestämma vad vi vill kallas. Så undviker du generiskt han Exempel: Om en student vill överklaga sitt betyg bör han först vända sig till kursansvarig. Alternativ: Han eller hon/hon eller han Den Hen Pluralisera: Om studenter vill överklaga bör de först vända sig till Upprepa pronomen: Om en student vill överklaga sitt betyg bör studenten först Skippa pronomen: En student som vill överklaga sina betyg bör fört vända sig till Ibland funkar även du

6 Hen Det är oklart var ordet hen kommer ifrån. Troligtvis är det en blandning av hon och han. Kanske har det hämtats med inspiration de från finskans könsneutrala pronomen hän. Hen användes första gången av Karl-Hampus Dahlstedt som nämner det i en språkvårdsskrift där han avfärdar det som en besvärlig operation. Det finns belägg för att han funderade på det redan på 1950-talet. År 2012 har kallats hen-året. Queer- och transpersoner började använda ordet för personer som hamnade mellan könen. Det blev en stor debatt kring ordet och många var upprörda. Hen har både vänner och fiender. Bland vännerna finns feminister, genuspedagoger, transaktivister, författare, studenter, vissa partipolitiker och journalister. Ordet har börjat dyka upp som ett alternativ i riksdagsmotioner, studentuppsatser, tidningar, tidskrifter, osv. Dock är förekomsten marginell i exempelvis myndigheters externa kommunikation. Övningar Workshop 1 Hen ska genomgående användas som generiskt pronomen på er externa webbplats. Hur ställer ni er till det? Lista de viktigaste för- och nackdelarna! Workshop 2 Hitta könsneutrala alternativ till följande personbeteckningar: Tjänsteman Talman Huvudman Sjuksköterska Brandman Om dokumentationen Detta material togs fram 17 mars 2014 vid utbildningen Jämställd kommunikation i statliga myndigheter inom ramarna för satsningen Jämställdhetsintegrering i Myndigheter (JiM). Utbildningen leddes av Lillemor Dahlgren och Anneli Tillberg från Nationella sekretariatet för genusforskning. Föreläsare var Karin Milles, docent vid Södertörns Högskola som forskar i svenska, samt fotografen och bloggaren Thomas Gunnarsson, även kallad genusfotografen, som bloggar om hur kön gestaltas i media och reklam. Materialet är en dokumentation från utbildningen som har sammanställts av Cecilia Köljing, Nationella sekretariatet för genusforskning.

Guide till jämställd kommunikation

Guide till jämställd kommunikation Guide till jämställd kommunikation Introduktion Guide till jämställd kommunikation ger dig tips och råd om hur du kan använda ett jämställdhetsperspektiv för att nå fram bättre med din kommunikation. På

Läs mer

SAMLADE METODER FÖR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING FRÅN ESF JÄMT

SAMLADE METODER FÖR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING FRÅN ESF JÄMT SAMLADE METODER FÖR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING FRÅN ESF JÄMT ESF Jämt drivs av länsstyrelserna och är ett nationellt projekt som tillhandahåller processtöd i jämställdhetsintegrering. Projektet finansieras

Läs mer

abc om hbt till sfi 1

abc om hbt till sfi 1 abc om hbt till sfi 1 Inledning Vad är heteronormen? A Idag talar man ofta om heteronormen. Det är ett sätt att flytta fokus från det som avviker homosexualitet till exempel till att istället titta på

Läs mer

ÖPPNA VERKSAMHETEN! Ett metodmaterial om normer och inkludering i öppen ungdomsverksamhet

ÖPPNA VERKSAMHETEN! Ett metodmaterial om normer och inkludering i öppen ungdomsverksamhet respekt integritet delaktighet vara trygg känna självkänsla må bra lika värde och villkor ÖPPNA VERKSAMHETEN! Ett metodmaterial om normer och inkludering i öppen ungdomsverksamhet synas finnas var våga

Läs mer

Krokben och utsträckta händer

Krokben och utsträckta händer Krokben och utsträckta händer Intersektionella perspektiv på makt en hjälp för dig att vässa ditt jämställdhetsarbete En skrift av Sandra Dahlén på uppdrag av Allt Om Jämställdhet. Ansvarig utgivare: Allt

Läs mer

Krokben och utsträckta händer

Krokben och utsträckta händer Krokben och utsträckta händer Intersektionella perspektiv på makt en hjälp för dig att vässa ditt jämställdhetsarbete 2:a upplagan En skrift av Sandra Dahlén på uppdrag av Allt Om Jämställdhet. 1 Krokben

Läs mer

Det är svårt att prata om något som någon aldrig tar upp. Sex mot ersättning bland unga hbtq-personer

Det är svårt att prata om något som någon aldrig tar upp. Sex mot ersättning bland unga hbtq-personer Det är svårt att prata om något som någon aldrig tar upp Sex mot ersättning bland unga hbtq-personer Den här broschyren riktar sig till dig som möter personer i åldern 15-25 år i ditt arbete. Du arbetar

Läs mer

Utbildningsguide Normkritisk skola, nu! Rädda Barnens Ungdomsförbund

Utbildningsguide Normkritisk skola, nu! Rädda Barnens Ungdomsförbund Utbildningsguide Normkritisk skola, nu! Rädda Barnens Ungdomsförbund Att utbilda För att Rädda Barnens Ungdomsförbund ska bli en starkare barnrättsaktör måste vi veta vad vi snackar om och det är där du

Läs mer

ett metodmaterial om normer i allmänhet och heteronormen i synnerhet

ett metodmaterial om normer i allmänhet och heteronormen i synnerhet ett metodmaterial om normer i allmänhet och heteronormen i synnerhet Forum för levande historia RFSL Ungdom TREDJE UPPLAGAN BRYT! ett metodmaterial om normer i allmänhet och heteronormen i synnerhet Forum

Läs mer

Integrering av mångfald och jämställdhet. En handbok för Sollefteå kommun

Integrering av mångfald och jämställdhet. En handbok för Sollefteå kommun Kunskap Verktyg Medvetenhet Aktion Integrering av mångfald och jämställdhet En handbok för Sollefteå kommun Förord Förord Sollefteå kommun står inför en stor utmaning. Inom en tioårsperiod kommer en tredjedel

Läs mer

Inledning. Version på lätt svenska

Inledning. Version på lätt svenska Inledning Version på lätt svenska HBTQ Hbtq är ett paraplybegrepp, eller ett samlingsnamn, för homosexuella (h), bisexuella (b), transpersoner (t) och andra personer vars identitet är queer (q). Inom vården

Läs mer

Upplevelser av diskriminering rapport

Upplevelser av diskriminering rapport Upplevelser av diskriminering rapport Tryckeriuppgifter Diskrimineringsombudsmannen, DO DO maj 2010 Artikel R1 2010 Tryck Danagårds Grafiska, Ödeshög, 2010 Upplevelser av diskriminering en sammanfattande

Läs mer

Individer och gemensk aper

Individer och gemensk aper Individer och gemenskaper 9 Individer och gemensk aper I samhällskunskap betyder individ samma sak som människa. Vi människor lever tillsammans i olika typer av gemenskaper, till exempel familjen, föreningar,

Läs mer

Att tolka HBT. Konkreta tips för att inkludera hbt-perspektivet i ditt dagliga arbete som tolk. Europeiska unionen, Europeiska flyktingfonden

Att tolka HBT. Konkreta tips för att inkludera hbt-perspektivet i ditt dagliga arbete som tolk. Europeiska unionen, Europeiska flyktingfonden Att tolka HBT Konkreta tips för att inkludera hbt-perspektivet i ditt dagliga arbete som tolk Europeiska unionen, Europeiska flyktingfonden Att tolka hbt framtogs inom ramen för projektet Hbt-kompetens

Läs mer

varför måste man inte komma ut som hetero?

varför måste man inte komma ut som hetero? ISBN 978-919759975-7 9 7 89197 599757 Varför väljer Rädda Barnens Ungdomsförbund och Rädda Barnen att skriva en rapport som handlar om normer kring sexualitet och kön? Trots att sexualundervisning enligt

Läs mer

Din RäTT. Fundera, diskutera, agera Ett studiematerial om allas rättigheter

Din RäTT. Fundera, diskutera, agera Ett studiematerial om allas rättigheter Din RäTT Fundera, diskutera, agera Ett studiematerial om allas rättigheter Studiematerialet Din rätt har tagits fram av Madelene Persson, NSPH, Nationell samverkan för Psykisk Hälsa, och Kerstin Selén,

Läs mer

O/LIKA. Ett metodmaterial mot fördomar och diskriminering

O/LIKA. Ett metodmaterial mot fördomar och diskriminering O/LIKA Ett metodmaterial mot fördomar och diskriminering Innehåll Inledning 3 Kom igång 8 Hela havet stormar med mångfaldstema 9 Mångfaldstermometern 12 Med silversked i mun 14 Grupper 17 Vem är? 18 Osynliga

Läs mer

KONSTRUKTIV NORMKRITIK. En rapport om normkritik i Europeiska socialfondens projekt

KONSTRUKTIV NORMKRITIK. En rapport om normkritik i Europeiska socialfondens projekt KONSTRUKTIV NORMKRITIK En rapport om normkritik i Europeiska socialfondens projekt NÅGRA ORD OM TEMA LIKABEHANDLING Tema Likabehandling är en av Europeiska socialfondens fem nationella temagrupper, som

Läs mer

Trygg kommun. Ett metodmaterial för jämställt samhällsbyggande

Trygg kommun. Ett metodmaterial för jämställt samhällsbyggande Trygg kommun Ett metodmaterial för jämställt samhällsbyggande Innehållsförteckning Förord... 4 Upplägg och användning... 5 Ordlista med nyckelbegrepp... 6 Del 1 Trygg Kommun - samhällsbyggande i Sollefteå

Läs mer

Lärarhandledning till musikteaterföreställning Jag är här nu!

Lärarhandledning till musikteaterföreställning Jag är här nu! Lärarhandledning till musikteaterföreställning Jag är här nu! FÖR PEDAGOGEN/DEN VUXNA Information om föreställningen En föreställning för barn 7 12 år. Manus, text och musik är skapad av de medverkande:

Läs mer

Attityder och bemötande mot funktionshindrade.

Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Beteckning: Institutionen för vårdvetenskap och sociologi. Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Tanja Sjöstrand Juni 2008 Examensarbete 10 p Social omsorg HK 97 Anders Hydén Sammanfattning Studien

Läs mer

Lilla genushäftet 2.0

Lilla genushäftet 2.0 Maria Hedlin Lilla genushäftet 2.0 Om genus och skolans jämställdhetsmål Uppdaterad och omarbetad version Maria Hedlin Lilla genushäftet 2.0 Om genus och skolans jämställdhetsmål Uppdaterad och omarbetad

Läs mer

JAG! Om flickors livsutrymme

JAG! Om flickors livsutrymme JAG! Om flickors livsutrymme 1 Innehåll Till dig som arbetar med ungdomar...................3 Metodbok ett användbart verktyg...................4 Hedersrelaterat förtryck och våld.............................4

Läs mer

Alla människor har lika värde. Ett utbildningsmaterial från DO, HO, HomO och JämO

Alla människor har lika värde. Ett utbildningsmaterial från DO, HO, HomO och JämO Alla människor har lika värde Ett utbildningsmaterial från DO, HO, HomO och JämO Liten ordlista En del ord i broschyren Alla människor har lika värde kan man med fördel arbeta lite extra kring. Här är

Läs mer

Formuleringar som kan förbise, kränka eller diskriminera

Formuleringar som kan förbise, kränka eller diskriminera Formuleringar som kan förbise, kränka eller diskriminera Medborgare Riskerar att förbise personer utan formellt medborgarskap i Sverige. Invånare innefattar alla som bor i staden, regionen eller landet,

Läs mer

DISKRIMINERINGSGRUNDEN ÅLDER ÄR INTE I FÖRSTA HAND AVSEDD FÖR BARN. En granskning av diskrimineringslagstiftningen och dess undantag gällande ålder

DISKRIMINERINGSGRUNDEN ÅLDER ÄR INTE I FÖRSTA HAND AVSEDD FÖR BARN. En granskning av diskrimineringslagstiftningen och dess undantag gällande ålder DISKRIMINERINGSGRUNDEN ÅLDER ÄR INTE I FÖRSTA HAND AVSEDD FÖR BARN En granskning av diskrimineringslagstiftningen och dess undantag gällande ålder Diskrimineringsgrunden ålder är inte i första hand avsedd

Läs mer

Likabehandlingsplan 1.5 för Vi Ungas förbundsnivå. Mars 2013 - augusti 2013

Likabehandlingsplan 1.5 för Vi Ungas förbundsnivå. Mars 2013 - augusti 2013 Likabehandlingsplan 1.5 för Vi Ungas förbundsnivå Mars 2013 - augusti 2013 INNEHÅLL sid LIKABEHANDLINGSPLANENS UPPLÄGG 2 ORDLISTA 3 SYFTE: VARFÖR JOBBAR VI UNGA MED LIKABEHANDLING? 4 UTGÅNGSPUNKTER FÖR

Läs mer

EN RAPPORT OM UNGA HBTQ-PERSONERS SYN PÅ DATOR- OCH TV-SPEL OCH KULTUREN KRING DEM

EN RAPPORT OM UNGA HBTQ-PERSONERS SYN PÅ DATOR- OCH TV-SPEL OCH KULTUREN KRING DEM ... jag finns inte i spel EN RAPPORT OM UNGA HBTQ-PERSONERS SYN PÅ DATOR- OCH TV-SPEL OCH KULTUREN KRING DEM 2014 Rapportförfattare: Mattias Wennlund Rapporten... jag finns inte i spel utfördes på uppdrag

Läs mer

Våldsamt lika och olika. En skrift om våld i samkönade parrelationer

Våldsamt lika och olika. En skrift om våld i samkönade parrelationer Våldsamt lika och olika En skrift om våld i samkönade parrelationer Våldsamt lika och olika En skrift om våld i samkönade parrelationer Första upplagan 2008. Populärvetenskaplig bearbetning: Maria Jacobson

Läs mer