Bibliotek i nationens tjänst Slutrapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bibliotek i nationens tjänst Slutrapport"

Transkript

1 MAGNUS KEMPE CRISTIAN WENNERSTRÖM HELÈNE OLSSON KAIROS FUTURE, Bibliotek i nationens tjänst Slutrapport OMVÄRLDSANALYS PÅ UPPDRAG AV SVENSK BIBLIOTEKSFÖRENING 17 FEBRUARI 2014 Consultants for Strategic Futures.

2 SAMMANFATTNING Flera av samhällets viktigaste institutioner genomgår stora förändringar. Institutionerna och aktörerna på mediearenan är i flera fall inne i en strukturell förändring som är större än på många decennier. Tekniken skapar nya möjligheter, människors medievanor tar sig nya uttryck och de ekonomiska förutsättningarna ändras många gånger i grunden. Biblioteken är en institution som är en del i denna omvandling. Svensk biblioteksförening har under ett antal år verkat för att Sverige ska ta fram en nationell biblioteksstrategi som vägledning i den föränderliga miljön som biblioteken verkar i. Det finns många möjligheter för biblioteken i framtiden men också flera utmaningar. Redan idag har biblioteken många uppgifter och funktioner i samhället. I framtiden finns det fortsatt en stor palett av samhällsfunktioner som biblioteken kan fylla, men det kommer i många fall att vara förändrade funktioner eller förutsättningar. Allmänhetens och biblioteksarenans aktörer saknar idag samsyn kring förutsättningarna inför framtiden och en vägledning. En nationell biblioteksstrategi för de svenska biblioteken skulle vara värdefull för att orientera sig och samla resurser och intressenter i önskvärd riktning. Kairos Future har på uppdrag av Svensk biblioteksförening sammanställt denna omvärldsanalys. Huvudfrågeställningen i arbetet har varit: I vilken samhällskontext kommer biblioteken verka år 2025? En del i arbetet har varit workshops och intervjuer där sammantaget närmare två hundra personer, både inom och utom bibliotekssektorn, har involverats. Samhällsanalysen som presenteras i rapporten svarar Kairos Future för och den bygger på de samlade kunskaper företaget har om de framtida samhällstrenderna. I arbetet har tre drivkrafter i samhället och dess olika trender prioriterats fram och beskrivits. Digitaliseringen och frigörelsen från materien Samhällsinstitutionerna ifrågasätts och omvandlas Människor längtar efter trygghet och vägledning Inom biblioteksarenan har ett antal trender identifierats utifrån de diskussioner som förevarit inom projektet och dess seminarier och workshops. Dessa trender gör inte anspråk på att vara sanningen. De är däremot en bild av de trender som kunnat skönjas utifrån de insatser som den samlade kompetensen som deltagit i projektet har gjort. För bibliotekensarena har fem trender identifierats: 1. Diversifierat bildnings- och kunskapsperspektiv 2. Demokratiserat lärande 3. Demokratiserat skapande 4. Den fysiska världen relativiseras 5. Marknader blir monopol Utifrån det arbete som dokumenterats och de trender som Kairos Future funnit i materialet har Svensk biblioteksförenings utvecklingsråd för nationell biblioteks- 2(31)

3 strategi lyft fram en rad frågeställningar som rådet anser är viktiga att ställa. Genom rapporten och frågebatteriet vill Svensk biblioteksförening stimulera den fortsatta diskussionen om vilka vägval svenskt biblioteksväsende ska göra och visa på behovet av en nationell biblioteksstrategi. Parallellt med detta arbete har också IFLA, The International Federation of Library Associations and Institutions, arbetat fram och presenterat sin globala trendrapport. Denna bifogas i svensk översättning i separat dokument och kan med fördel användas som ytterligare ett underlag för de framtida strategidiskussionerna. 3(31)

4 INNEHÅLL Sammanfattning... 2 Innehåll... 4 Inledning... 5 Bakgrund... 5 Syfte... 5 Huvudfrågeställning... 5 Avgränsningar... 6 Metod... 6 Omvärldsanalys trender som som formar framtiden Kort om omvärldsanalysen Trendkarta Samhällsarenan Digitaliseringen och frigörelsen från materien Samhällsinstitutionerna ifrågasätts och omvandlas Människor längtar efter trygghet och vägledning Biblioteksarenan Resonemang om bibliotekens framtida roller Resonemang om lärande, bildning och kunskap Resonemang om skapande Resonemang om de fysiska platserna Resonemang om marknaden Strategiska frågeställningar Om Kairos Future Om Utvecklingsrådet för nationell biblioteksstrategi (31)

5 INLEDNING BAKGRUND Biblioteken befinner sig i en starkt föränderlig miljö. Det tillkommer nya format och distributionsformer för böcker, ljud, bild och information. Biblioteken borde ha en naturlig plats i ett samhälle som beskrivs som kunskapssamhälle, informationssamhälle eller tankesamhälle. Allmänheten, politiker med flera är också mycket angelägna om bevarandet av biblioteken. Allmänhetens bild av vad biblioteken ska göra och bidra med i samhället i framtiden är däremot otydlig, i många fall ogenomtänkt och kanske till och med dåligt förankrad i det samhälle som vi ser växa fram. Även inom biblioteksväsendet finns det de som förordar omfattande och snabb förändring och de som vill bevara det gamla så länge som möjligt. Det saknas idag samsyn kring vad som som är möjligt och vad som är önskvärt för biblioteken i framtiden. Svensk biblioteksförening arbetar för att säkerställa bibliotekens framtida relevans och få en tydlig roll och målbild inför framtiden. Föreningen har bland annat tillsatt ett utvecklingsråd för nationell biblioteksstrategi och publicerat en serie rapporter, artiklar med mera. I rapporten En norsk, en finsk, en dansk och en svensk? Biblioteksstrategier i Norden gjordes en utblick för att se hur situationen ser ut i andra länder med fokus på Norden. Slutsatsen i rapporten är att våra nordiska grannar har kommit betydligt längre i sina tankar inför framtiden med tydliga strategier för bibliotekens roll i samhället. Det framgår att Sverige ligger efter i utvecklingen och behöver göra ett genomarbetat arbete för att nå upp till de övriga ländernas nivå och helst längre än så. SYFTE Syftet med projektet är att skapa en genomarbetad framtidsbild och ett underlag till en övergripande strategi för bibliotekens framtida roll i Sverige. Ambitionen är att involvera en bred grupp intressenter så att synen på vad biblioteken kan vara i framtiden blir bred och väl förankrad. Förutom att ta fram innehållet i analys av dåtid, nutid och framtid och frågeställningar som underlag till en strategi för Sveriges bibliotek är det viktigt att förankra och sprida resultaten. En bred bas av experter har involverats och infallsvinklar från omvärlden och samhället i stort har analyserats. Den inledande fasen säkerställer att en nationell biblioteksstrategi har tillgång till en genomarbetad omvärldsanalys och trendspaning, som ett gediget underlag, oavsett vem som i slutändan står som ansvarig att ta fram den slutgiltiga strategin. HUVUDFRÅGESTÄLLNING Huvudfrågeställningen i projektet har varit: I vilken samhällskontext kommer biblioteken verka år 2025? 5(31)

6 Huvudfrågeställningen är tänkt att belysa fem delområden där biblioteken verkar, det vill säga besvara frågor kring framtidens: Kunskap & lärande Kultur & upplevelser Demokrati & informationsfrihet Fristad & gemenskap Inspiration & utveckling AVGRÄNSNINGAR Rapporten är ett resultat av en bred process där intressenter och aktörer, både i och utanför biblioteksväsendet, har medverkat för att ge sin syn på omvärldstrender och fenomen som har betydelse för bibliotekens framtid. Ambitionen har varit att peka på omvärldsfaktorer och analysera dessa för att ansvariga för biblioteksväsendet därefter ska kunna sortera och avgöra vilka strategier som ska beslutas och genomföras. Denna rapport utgör därför ett bidrag till grunden för en nationell biblioteksstrategi den nationella strategin återstår däremot att ta fram. Ytterligare en ambition har varit att skapa överblick över vilka strategier som kan bli möjliga och framgångsrika. Vilka möjliga roller kan biblioteken få i framtiden och vilka ställningstaganden kring inriktning behöver göras? En önskan är att rapporten inte enbart ses som intressant läsning för nöjes skull utan att den också bidrar till att det nödvändiga arbetet med en nationell biblioteksstrategi kommer igång och får en genomarbetad och genomtänkt start. För var och en av de sektorer där biblioteken verkar idag finns gemensamma beröringspunkter. Samtidigt är det också så att förutsättningarna i bibliotekstypernas världar skiljer sig åt. Svensk biblioteksförening är medveten om att rapporten ger en helhetsbild av biblioteksvärldarna och att de olika bibliotekstyperna kommer att ha delvis olika utgångspunkter och är därmed troligen i behov av varierande strategier. Bedömningen är samtidigt att alla bibliotekstyper har nytta av detta övergripande arbete. METOD Arbetet har genomförts i dessa steg: 1. Seminarium med utvecklingsrådet för nationell biblioteksstrategi 2. Startmöte med styrelsen för Svensk biblioteksförening 3. Föreläsning och gruppdiskussioner på Biblioteksdagarna 4. Fastställande av frågeställningar och hypoteser med styrgruppen 5. TrendWatch: intervjuer med nyckelpersoner och research och analys 6. TrendLab workshop med nyckelpersoner från biblioteksbranschen och externa intressenter 7. Avstämningsmöte med styrgrupp 6(31)

7 8. Workshop med tolkningar tillsammans med utvalda personer i biblioteksbranschen 9. Rapportskrivning och avstämning Intervjuerna som genomförts har skett med: Torbjörn Nilsson, bibliotekschef Malmö stadsbibliotek Lisbeth Söderqvist, analytiker Vetenskapsrådet Inga Lundén, bibliotekschef Stockholms stadsbibliotek, ordförande Svensk biblioteksförening Ulla Carlsson, institutionschef, Nordicom Jenny Samuelsson, chef Luleå universitetsbibliotek Per Strömbäck, talesperson, Dataspelsbranschen Astrid Söderbergh Widding, rektor Stockholms universitet Research Internationell och nationell research har genomförts. Material från tidigare studier och undersökningar har bidragit till analysen. Det viktigaste dokumentet i researchen är den internationella biblioteksorganisationen IFLA:s trendrapport från Den rapporten har också haft till uppgift att beskriva omvärldsförutsättningarna för biblioteken i framtiden. I rapporten beskrivs omvärldsutvecklingen i fem trender: 1. Ny teknik kommer att både vidga och begränsa vem som har tillgång till information 2. Nätbaserad utbildning kommer att både demokratisera och undergräva globalt lärande 3. Gränserna för personlig integritet och dataskydd kommer att omdefinieras 4. Hyperkopplade samhällen kommer att lyssna på och stärka nya röster och grupper 5. Den globala informationsekonomin kommer att förändras av ny teknik IFLA:s trendrapport har som trenderna visar ett starkt fokus på teknikens förändringskraft. Medverkande vid TrendLab var: Anette Holmqvist Skolverket Jesper Söderström Louise Andersson Elisabet Ahlqvist Sveriges Författarfond Sveriges Kommuner och Landsting Kungliga biblioteket 7(31)

8 Loth Hammar Signe Westin Björn Garefelt Håkan Carlsson Marie Østergård Jacob Harnesk Anders Mildner Karin Linder Jenny Johannisson Hannes Eder Elsebeth Tank Inga Lundén Jenny Samuelsson Anders Söderbäck Niclas Lindberg Martin Engman Magnus Kempe Regeringskansliet/digitaliseringskommissionen Kulturrådet Folkbildningsrådet Göteborgs universitet Urban Mediaspace Aarhus EBSCO information services Journalist DIK Högskolan i Borås Publit fd. chef Malmö stadsbibliotek Stockholms stadsbibliotek Luleå Tekniska Universitet Stockholms universitet Svensk biblioteksförening Svensk biblioteksförening Kairos Future Christian Wennerström Kairos Future Medverkande vid avstämningsworkshop var: Inga Lundén Svensk biblioteksförenings styrelse Jenny Samuelsson " Torbjörn Nilsson " Cajsa Boström " Ulrika Domellöf " Peter Linde " Anders Söderbäck " Maria Jacobsson " Barbro Bolonassos " Cecilia Gärdén " Nicholas Haldosen " Martin Engman Stefan Engström " Svensk biblioteksförenings kansli 8(31)

9 Niclas Lindberg " Wiviann Wilhelmsson " C. Fellbom Franke " Jakob Kihlberg " Eva Silverplats " Catharina Isberg Helsingborgs bibliotek, Utvecklingsrådet Karin Bergendorff Folkbiblioteken i Lund, Utvecklingsrådet Anneli Friberg Linköpings universitetsbibliotek, Utvecklingsrådet Henriette Zorn Biblioteksbladet, chefredaktör Karin Grönvall Södertörns högskolas bibliotek Eva Matsson Västerås stadsbibliotek Gunnel Olsson Folkbiblioteken i Lund Lisbeth Forslund Gävle bibliotek David Jonsson Stockholms stadsbibliotek Cecilia Stadius Riksdagens bibliotek Inger Jeppsson Regeringskansliets bibliotek Inger Edebro fd chef Umeå stadsbibliotek C. Jönsson Adrial Avdelningschef Kungl. biblioteket Ewa Thorslund Statens medieråd, direktör Ulf Dahlquist Statens medieråd Martina Wagner Statens medieråd Magnus Kempe Kairos Future Författare till rapporten Rapporten är framtagen av Kairos Future i nära samarbete med Svensk biblioteksförening. Huvudförfattare är Magnus Kempe på Kairos Future. De slutgiltiga prioriteringarna och analysen i rapporten är Kairos Futures bedömning. 9(31)

10 OMVÄRLDSANALYS TRENDER SOM SOM FORMAR FRAMTIDEN KORT OM OMVÄRLDSANALYSEN Med omvärldsanalys menar vi i denna rapport att lyfta blicken och identifiera trender i omvärlden och närvärlden/biblioteksarenan som sannolikt kommer att ha stor påverkan på bibliotekens framtida utveckling i riktning mot Omvärlden är den värld som biblioteksarenan påverkas av, men som aktörerna i branschen inte själva påverkar i någon större utsträckning. Förändringar i omvärlden kan ha stor påverkan på biblioteksarenan och enskilda aktörer särskilt på lite längre sikt. Närvärlden är den arena där biblioteken verkar bland andra organisationer, myndigheter, företag, lagstiftare, media, leverantörer, kunder och slutanvändare med flera. Trender i närvärlden har ofta en mer direkt och omedelbar påverkan på invärlden dvs den egna organisationen. Invärlden är den organisation som är utgångspunkten för arbetet. I det här fallet biblioteken i Sverige. Legalt Ekologi, miljö & hälsa Media Distribution EU Substitut Behov Regering & riksdag Teknik & vetenskap Omvärld Närvärld Invärld Den egna organisationen Ekonomi & marknad Medborgare Företag Myndigheter Socialt & livsstilar Samarbetspartners Leverantörer Politik Institutioner (struktur) 10(31)

11 TRENDKARTA Nedan visas en översikt över samhällsarenan och biblioteksarenan. Samhällsarenan har sammanfattats i tre temaområden. 1. Digitaliseringen och frigörelsen från materien 2. Samhällsinstitutionerna ifrågasätts och omvandlas 3. Människor längtar efter trygghet och vägledning Var och en av dessa har i sin tur sammanfattats med ett antal deltrender som bygger upp helheten kring temaområdet. Samhällsarenans förändringar lägger grunden till de trender som finns på biblioteksarenan. Fem av dessa har i arbetet prioriterats fram och analyserats vidare. Efter att ha sammanställt och analyserat materialet i studien är bedömningen att dessa är de mest centrala förändringarna att beakta när en framtidsstrategi för de svenska biblioteken tas fram. 11(31)

12 SAMHÄLLSARENAN Biblioteken verkar idag i samhället på många olika arenor. Omvärldsanalysen har resulterat i denna analys av samhällsarenan som den mest betydelsefulla för biblioteksarenans framtid. Utgångspunkten för arbetet är trender som påverkar den svenska biblioteksarenan. Trenderna som beskrivs är emellertid oftast gemensamma för hela västvärlden. DIGITALISERINGEN OCH FRIGÖRELSEN FRÅN MATERIEN Everything that can be digital, will be. Not everything should, mind you. Craig Canarick Teknikutvecklingen går idag mycket snabbt inom många områden och har en stark påverkan på hela vårt samhälle. Såväl utvecklingen av ny teknik som spridningen ut i samhället går allt snabbare. All utveckling mot större teknikinnehåll och digitalisering behöver inte vara positiv, men många gånger är tekniken svår att stoppa som citatet ovan illustrerar. De tankar om VR, Virtual Reality, och IRL, In Real Life, som växte på bred front i samhället runt millenieskiftet, är nu på väg att bli verklighet. Den virtuella världen blir en verklig arena för påverkan, organisationer och människor och den blir allt viktigare och mer integrerad i våra liv och i samhället. Alla människor i samhället är inte där än. Den fysiska världen och behoven försvinner inte heller. Riktningen mot mer digitalisering är samtidigt tydlig. De trender som sammanfattar utvecklingen beskrivs nedan. Nyckelresurserna blir osynliga Samhällets viktigaste resurser blir allt mer digitala och immateriella. Det blir ett ökat fokus på varumärken, algoritmer, information, patent, licenser, relationer och kunskap. Dessa resurser blir lättare att förflytta och de är också svårare att se, förstå, äga, kontrollera och reglera. På mediearenan ser vi hur det blir lättare att dela och svårare att äga. De viktigaste resurserna och företeelserna i samhället blir därför osynliga för många. Det blir visserligen lättare att hitta information, men bara om du eller någon i ditt nätverk vet vad du behöver veta. Information, makt, pengar och inflytande förflyttas utan att vi upptäcker det. Produkter blir tjänster Tidigare fanns det ett fokus på att sälja produkter. Nu blir det allt vanligare med försäljning av tjänster. Företagen och organisationerna erbjuder funktion istället för produkter. Driftsavtal, prenumerationer, streaming, uppgraderingar är några exempel som växer. De som ska använda tjänsterna ser ibland en fördel i att slippa äga, de vill hellre använda eller ha tillgång till en funktion snarare än att äga. En orsak 12(31)

13 till utvecklingen är att ägandet av produkter kan vara en börda. Det kräver underhåll och uppgraderingar för att produkterna ska hålla sig i framkant. När förändringstakten ökar behöver ägaren köpa nytt oftare och den utmaningen blir svårare. Kanske kommer också jordens resurser att begränsa möjligheten att konsumera produkter i samma utsträckning som tidigare. Vi konsumerar fortfarande mycket sällanköpsvaror, men det är tjänsterna som ökar som andel av konsumtionen i samhället. Världen kortsluts Allt blir möjligt att sprida i tid och rum och allt blir därför tillgängligt. Världen blir en sammankopplad enhet där allt är nära. Vi vänjer oss vid att allt ska finnas här och nu anpassat för mig. Som en konsekvens upplever människor tidsbrist. Tajming i tid och träffsäkerhet till individ och plats blir allt viktigare. Kanske tätnar världen så mycket så att den kortsluts och fungerar sämre. I den fysiska världen ser vi redan hur städerna har problem. Trafiken i städerna blir så tät att allt till slut står stilla och resorna blir långsammare och tvingas bli kortare. I Storbritannien reser människor i genomsnitt allt kortare sträcka per dag med bil sedan ett par år tillbaka. 3D - Materien blir flyttbar Den digitala världen har blivit mer verklig och allt mer integrerad i människors fysiska och mentala värld. Digitala avbilder av den fysiska världen har gjort det möjligt att förflytta det verkliga i tid och rum och göra det levande någon annan stans. En livesändning kunde avnjutas på långt avstånd när radion kom. Nu är det möjligt även med bild och rörelser i realtid. Fotbollsmatcher och operaföreställningar blir verklighet på andra platser. Med 3D-tekniken blir även fysiska föremål delbara och flyttbara. Vi kan flytta föremål från en plats till en annan. Till en början kan det ske med hologram, men på sikt förflyttar vi sannolikt även fysiska föremål som blir fysiska kopior på andra platser. Frigörelsen från materiens begränsningar tar ytterligare steg. Allt mer blir identifierat och lagrat Digitaliseringen innebär också att allting kan beskrivas med ettor och nollor. Det blir därigenom lagringsbart. I takt med att det blir allt billigare att samla in och lagra information ökar mängden information som skapas, registreras och lagras. Det som i historien krävde ett minne hos en människa för att finnas kvar till eftervärlden har ersatts av böcker och andra medier och föremål. Digitaliseringen driver på denna utveckling så att det externa minnet blir nästan obegränsat. Det behöver samtidigt inte betyda att människor blir intelligentare. Nicholas Carr skrev i The Atlantic den omtalade artikeln Is Google making us stupid. Tillgången till information och vårt beteende att hoppa mellan olika länkar och typer av information skulle göra oss dummare var hans tes. Den sjunkande förmågan att läsa längre texter hos unga skulle kunna vara ett tecken som stöder Carrs tes. Förmågan att koncentrera sig tycks bli sämre, vilket kan betraktas som en försämring av hjärnan. 13(31)

14 Privat blir publikt Det är intressant med de här nya aktörerna som har som affärsidé att samla information om användarna Ulla Carlsson, Nordicom Mängden insamlad information ökar bland alla aktörer i samhället. Individer, företag, organisationer och stater samlar information i allt högre utsträckning. Fler använder informationen som en handelsvara och sprider den. Efter att kostnader för processorkraft och datalagring stadigt sjunkit år efter år befinner vi oss plötsligt i ett samhälle där vi alla samlar på oss och lagrar digital information i en aldrig tidigare skådad utsträckning. Med rätt verktyg och tekniker kan stora datamängder samlas, struktureras och analyseras för att hitta intressanta mönster och insikter när det gäller till exempel geografiska rörelsemönster, konsumentbeteenden, riskbedömningar och upptäckt av bedrägerier. Marknaden för mjukvaror som kan analysera sociala medier och nätverk växer i tvåsiffrig takt och IBM räknar med att försäljningen kommer överstiga 15 miljarder dollar år Fler kommer att ha tillgång till mer känslig information. Don t be evil är en devis för Google. Det finns starka skäl att tro att det blir viktigare att såväl Google som andra verkligen lever efter denna devis. I takt med att mängden insamlad känslig information blir allt större hos allt fler aktörer så uppstår en risk att informationen missbrukas av såväl myndigheter som företag, organisationer och individer. Det blir viktigare för samhället att aktörerna själva väljer att göra gott. the end of privacy? IFLA:s trendrapport Möjligheten att vara hemlig, privat och otillgänglig minskar. Kanske når vi en situation då det är bättre att beskriva och publicera sin egen information. Risken är annars att någon annan gör det med sämre förmåga eller till och med oönskade syften. Kanske är det bättre att det finns hundratusen bilder på mig än att det bara finns fem? Kanske är det bättre att alla har tillgång till information om varandra än att bara några har det? En del kändisars bloggar kan fylla en sådan funktion. Pernilla Wahlgren behöver inte vara lika orolig för vad som skrivs om henne i tidningarna. Nu kan hon skriva sin egen version och lägga ut den på sin blogg istället. Bloggen har över läsare. Respekten minskar stadigt för andras önskan att behålla sin integritet och sitt privatliv. Men kanske blir vi människor mindre måna om integriteten. Det ofta svårt att bedöma framtida värderingar hos människor men på sikt kanske också viljan till egen integritet blir mer avgränsad? SAMHÄLLSINSTITUTIONERNA IFRÅGASÄTTS OCH OMVAND- LAS Inom omvärldsanalys används ibland förkortningen PEST, en förkortning av Political, Economic, Social och Technological. En mer utvecklad variant beskrivs i boken Scenario Planning the link between future and strategy av Mats Lindgren och Hans Bandhold. Författarna beskriver EPISTEL+M, en förkortning av 14(31)

15 Ekonomi, marknad, marknadsföring Politik Institutioner och organisationsformer Sociala förändringar och livsstilar Teknik och vetenskap Ekologi, miljö och hälsa Lag och brott Media I omvärldsanalysarbeten är institutioner det område där det minsta antalet trender brukar identifieras. Lite starkare EU är en av de få trenderna som brukar dyka upp på området. En av orsakerna till att institutionerna sällan får någon stor betydelse är att vi tar dem för givna. Det händer inte tillräckligt mycket. Nu befinner vi oss emellertid i en tid när många människor ifrågasätter samhällets funktionssätt och då är det just institutionerna, det mest fundamentala för samhället vi ifrågasätter. Huvudfrågan i samhället är nu vilka institutioner som kommer att dominera i framtiden. Samhällsinstitutionerna ifrågasätts Nobelpristagaren Douglas North är känd för sitt arbete med institutioner. North talar bland annat om formella och informella institutioner och deras betydelse för ekonomisk tillväxt. Formella institutioner styrs av lagar och regler. De informella institutionerna mer av sedvänjor och normer. Liksom Robert Putnam visar North på betydelsen av de informella institutionerna. Nu ifrågasätter vi i stora delar av västvärlden såväl formella som informella institutioner. Informella institutioner och ideal som demokrati, kapitalism, journalism, tillväxt, mänskliga rättigheter ifrågasätts, på samma sätt som de formella institutionerna EU, regeringar, rättsstaten med flera. Övervakningsskandalerna under hösten 2013 har av exempelvis Sveriges advokatsamfund och flera tidningsledare, beskrivits som hot mot mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati några av de institutioner som i Sverige varit allra mest heliga. Nu får de stå tillbaka för andra nationella intressen. Institutionerna klarar inte av sina åtaganden och försämras och kritiken blir hårdare. Svaren och alternativen söks därför allt längre bort från de nuvarande institutionerna. Företagen tar samhällsansvar Företagen förväntades under de senaste 30 åren ofta vara till enbart för sig själva och för sina ägare. Nu blir det allt vanligare att företag och företagsledare börjar måna om lokalsamhället, sina anställda och utsatta grupper i samhället. Allteftersom trenden har vuxit fram har det börjat handla om mer meningsfulla åtgärder, snarare än så kallad greenwashing (att spendera resurser på att framställa sig som hållbar). 15(31)

16 Jack Welsh, VD på General Electric och den företagsledare som kanske närmast förknippades med att förorda aktieägarvärde, har nu sagt att det är den dummaste idé som finns. Företagsledare inser nu att de måste verka i ett fungerande samhälle, få kunder som vill köpa deras varor och anställda som uppskattar verksamhetens mål och mening. Det kan också vara så att välfärdsstatens bristande förmåga att hantera alla utmaningar tvingar företagen att agera. Finns inte utbildade människor, pensioner och hälsovård behöver företagen ordna det för att fungera. Att vara samhällsbärare är något som allt fler strävar efter. Civilsamhällets organisationer professionaliseras eller marginaliseras Frivilligorganisationerna och medlemsorganisationerna som haft en stark ställning och varit centrala för samhällsbygget får svårare. Nytta och professionalism får större plats och engagemang och frivillighet en mindre tydlig roll. De organisationer som blir framgångsrika agerar mer som professionella företag. Välgörenhetsorganisationer har blivit professionella insamlingsorganisationer. De organisationer som bygger på medlemmarnas engagemang och vilja att gå på formella möten och rösta fram förtroendevalda har allt svårare. De intressen som lyckas samla stora grupper människor är ofta kring enskilda frågor, till exempel djurens rätt, eller begränsade i tid som Kony 2012 om Ugandas krigsherre Joseph Kony. Välfärdsstaten utvärderas och effektiviseras Välfärdsstaten klarar inte av sina åtaganden i den utsträckning som medborgarna vill. En ständig kapplöpning för att utvärdera och effektivisera verksamheten och komma ikapp medborgarkraven har pågått i två decennier. Effektiviteten och kostnadsjakten kräver också att kvalitet mäts, men allt som oftast är det svårt att mäta rätt, följa upp och dela ut sanktioner när det inte fungerar. Nyskapande och innovation är exempelvis svårt eller omöjligt att mäta. Såväl privat som offentlig verksamhet får ofta fortsätta fast det inte blir som det var tänkt. I slutändan matchas inte kraven på välfärdsstaten med de kostnadsökningar som kommer. Kampen mot demografin där fler människor ska försörjas av allt färre blir en svår utmaning för hela Europa. Den utmaningen kanske rent av inte klaras av utan en ordentlig samhällsförändring. MÄNNISKOR LÄNGTAR EFTER TRYGGHET OCH VÄGLEDNING Människor har under de senaste åren upplevt något som kan beskrivas som anarki. Det har varit anarki i miljön, i samhället och på marknaden i synnerhet den finansiella marknaden. Även som individ har världen blivit mer turbulent och svårgreppbar. Vi har fått så många vänner på sociala medier att vi inte klarar av att hantera dem. Även vår identitet har tillåtits förändras i olika sammanhang och på flera olika sätt. Vi har anpassat oss med kläder och attityder och beteenden till nya sammanhang allt oftare. Till slut har vi fått ett behov av att landa att hitta oss själva och finna långsamhetens lov. Efter en tid av anarki har vi längtat efter något tryggt och beständigt att hålla oss till. Människor söker förankring i historien och traditioner, i sym- 16(31)

17 boler som visar på något beständigt i tillvaron. Bondesamhället är ett exempel på ideal som vuxit sig starkt under de senaste åren. Även storstadsbor ska nu odla själva. Ledande trendanalytiker som Lii Edekoort och Stefan Nilsson lyfter fram, Urban farming, det vill säga storstädernas och storstadsmänniskornas ökade intresse för trädgård, egenodlat med mera. I Linköping är på gång att bygga Plantagon, ett höghus med stadsodling som ett försök till hållbart stadsliv i framtiden. Fler människor har vänt sig in mot den lilla världen med familj och närmaste vänner istället för till nyfikenhet inför den stora. Efter en tid med ökat fokus på historien har vi nu börjat titta mot framtiden. Nu befinner vi oss i en tid då människor också söker nya ledstjärnor framåt, ideologier och ledare som visar på någonting nytt. Digital detox Informationsöverflödet har gjort oss oförmögna att hantera tillvaron av intryck. Vår egen personliga kunskapskarta hinner inte med att anpassa sig. Vi får svårare att förstå sammanhang och hur saker hänger ihop. Ekonomin är för komplex och teknikförändringarna för snabba. Vi klarar inte av att få ihop helheten. Istället längtar vi efter mediefasta och digital detox, avgiftning. Att fjärma sig från information och intryck blir efterlängtat. Gemenskapslängtan Individualiseringen har varit en av 1900-talets starkaste trender. Människor har blivit mer postmoderna och gjort fler fria val som varit mindre styrda av familj, kulturen under uppväxten och auktoriteternas önskan. Nu har värderingarna och samhällsandan vänt. I de flesta västländer har individualiseringen nått sin topp för den här gången. Personer födda efter 1985 har inte mer postmoderna värderingar utan blir mer orienterade mot familj, trygghet och traditioner. Detta kan ses i exempelvis Kairos Futures studier och World Values Survey. Människor längtar nu efter gemenskap och sammanhang. Tillhörighet till en grupp blir allt viktigare för människor. Introvert blir hetare Att vara socialt kompetent, öppen och frispråkig har varit de lite bättre egenskaperna under lång tid. Nu är vi på väg mot ett ökat intresse för de introverta personerna, nördarna och de lite socialt svåra personerna, som har en egen syn på världen. Det finns en ökad status för personer som avviker från normen av idealpersonen i många dimensioner. Personer med funktionsnedsättning kan vara stjärnor inom idrotten, musikscenen och i TV-serier. Nördar som spelar schack eller kan busstidtabellen eller är bra på att minnas i allmänhet har blivit intressanta ibland till och med superstjärnor. Filterbubblorna blir fler Den ökande mängden information gör att det uppstår olika informationsvärldar. Alla människor är inte med i alla dessa världar utan blir del av ett urval informationsvärldar. Avstånden mellan olika individers informationsvärldar och samhällssyn vidgas. Vi får och skapar egna informationsfilter som ger oss olika filterbubb- 17(31)

18 lor att leva i. Vi förstår våra likar bättre, viket ger trygghet. Å andra sidan vet vi mindre om andra människors informationsvärldar och förstår dem sämre. Öppenhet och tolerans mot olikheter minskar Det korrekta idealet är att vara respektfull, tolerant och öppen för andras åsikter. I praktiken intresserar vi oss mindre för andras åsikter och annorlunda åsikter. Vi orkar inte blir ifrågasatta själva utan vill ha vår världsbild ifred. I sin bok Networked the new social operating system skriver författarna Lee Rainie och Barry Wellman: Sparsely knit networks often provide bridges to multiple social worlds. By contrast, densely knit networks like small town villages often provide bonding, solidarity, and security but at the probable cost of insularity and social control. Vi har levt i en tid då trångsynthet och social kontroll har varit väldigt negativt. Nu när förändringstakten varit hög, på gränsen till anarki prioriterar människor sannolikt annorlunda. Människor är beredda att acceptera mer trångsynthet och social kontroll till förmån för att få känna ökad gemenskap och trygghet. Det kan till och med vara att föredra för att vi ska må bra. BIBLIOTEKSARENAN Samhällsarenan utgör förutsättningarna för biblioteken och aktörerna på arenan. Det finns också trender på själva biblioteksarenan, förutsättningar för hur media publiceras och används till exempel. Förutom trender så finns det också roller som biblioteken har och kan få i framtiden som är värda att förstå och analysera inför framtiden. En viktig del i projektet är deltagarnas arbete med trender som pågår på biblioteksarenan, och tankar om hur biblioteken kan tänkas utvecklas i framtiden. Resonemangen kring dessa trender, områden och framtida roller har pågått under hela projektet och den analysen och de diskussionerna är viktiga att fortsätta även fortsättningsvis. I de fem avsnitt som följer redovisas resultatet av projektets ingångvärden så som de har presenterats i bakgrundsmaterial och inpass från deltagare i TrendLab, seminarier, workshops och intervjuer. Resonemang som har framkommit där återges i koncentrat och sorterat. Resultatet är Kairos Futures dokumentation och analys av det samlade underlaget. RESONEMANG OM BIBLIOTEKENS FRAMTIDA ROLLER När vi under projektet frågade ett hundratal personer på biblioteksdagarna om bibliotekens framtid framkom en flora av möjliga framtida roller för biblioteken. Alla bedömdes inte lika troliga och framför allt inte lika attraktiva. Bilden illustrerar ett antal huvudsakliga roller som nämndes där orden fått större typsnitt när de 18(31)

19 nämnts många gånger. På axlarna anges en preliminär bedömning av hur troligt respektive hur önskvärt deltagarna bedömde de olika rollerna. Deltagarna i workshopen under Biblioteksdagarna definierade alltså några möjliga framtida roller för biblioteken. Dessa axplock har legat till grund för utformningen av intervjufrågor och underlagsmaterial som Kairos använt senare i projektet. Under projektets gång beskrevs ytterligare tankar om funktioner, roller, förhållningssätt mm som biblioteken kan arbeta i riktning mot. Den samlade bilden är att bibliotekens möjliga framtida roller är många. Den nationella biblioteksstrategin har med andra ord många alternativa målbilder att diskutera och ta ställning till. RESONEMANG OM LÄRANDE, BILDNING OCH KUNSKAP Formen för kunskapsförmedling har i mångt och mycket styrt synen på kunskap och bildning. I en tradition av muntligt berättande blir en person med gott minne och förmåga att berätta sagor en nyckelperson. Med tryckkonsten och bokens framväxt blev den som kunde läsa och skriva långa texter förebilden. Under talet har journalisterna övertagit rollen som de främsta samhällstolkarna med fokus på kortare texter, kritik, metaanalys och timing. I det nu framväxande paradigmet är textlängderna kortare, visualiseringen viktigare och interaktiviteten mer framträdande. Förmågan att läsa och skriva långa texter minskar. Med det försvinner sannolikt också andra centrala förmågor för kunskapsbildning. Allmänbildning, gott minne och djup är fint men det blir likväl ovanligare. 19(31)

20 Tekniken och förändringshastigheten kan också bidra till att medieformaten förändras. Publiceringen av forskning och fakta kan förändras. Under en av workshoparna menade en grupp att fakta har kortare livslängd än fiktion. Det är därför inte säkert att fakta lämpar sig för bokformatet om det fortsätter vara statiskt. Det blir tydligt att behovet av att hantera det nya medie- och informationslandskapet ökar. För att fungera i samhället behövs nya förmågor och verktyg. Delning av media, visualisering och skapande, sökning och filtrering av videobaserat material är några exempel på förmågor som med stor sannolikhet kommer att bli viktigare i framtiden. Lärandet har tidigare varit nära knutet till den person som hade kunskap dvs läraren. Lärare och kunskap var en bristvara och styrde mycket över hur kunskapsbildningen skedde i samhället. Ännu längre tillbaka i tiden var det nästan bara prästerna som kunde läsa. I takt med stigande utbildningsnivåer och mer tillgänglig kunskap har möjligheten att lära sig blivit allt mindre begränsad. I och med framväxten av Internet och alla tillgängliga medier, föreläsningar, öppna utbildningar mera mera. har möjligheten ökat att lära sig av världens bästa forskare, författare och lärare så länge du har tillgång till internet. Massive Open Online Courses, MOOC, är en del i en växande rörelse där fler och fler universitet, lärare och föreläsare i allmänhet sprider sin kunskap betydligt enklare och till fler människor än vad som tidigare var möjligt. En jämnare fördelning av möjligheter till lärande behöver däremot inte innebära att alla lär sig lika mycket tvärtom talar det mesta för att kunskapsklyftorna kommer att öka. I dag beräknas en och en halv miljon svenskar inte vara digitalt delaktiga, eller använda internet sällan. Det talas om digitalt utanförskap, dvs oförmåga att ta del av samhällets digitala tjänster. De som har talang, ägnar tid och energi åt att lära sig och får stöd att hitta former för att få rätt material och utbildningsformer, kommer att lära sig mer. Möjligheterna att hindra någon från att lära sig mer kommer att försvinna. Lärare kommer inte att kunna begränsa vilka böcker, utbildningar och föreläsningar de mest intresserade eleverna får ta del av. De som har föräldrar, arbetsgivare, syskon, vänner, nätverk, energi och intresse kommer att segla ifrån kunskapsmässigt. De som får hjälp med motivation och strukturer som stöder lärandet kommer att lära sig betydligt mer än de som inte har de förutsättningarna. Risken är att de som lämnas för sig själva och inte har motivation och stöd för att hitta rätt kommer att använda de nya möjligheterna och tekniken till att underhålla sig allt mer här och nu och lära sig allt mindre inför framtiden. De olika medieformaten kommer att göra bibliotekens uppgift och innehåll ännu mer mångfacetterat. Det blir sannolikt svårare att hantera alla medieformer och olika former av kulturella uttryck som kan få plats på biblioteken. Det kan också finnas en svårighet att ta till sig olika informationslandskap när interaktivitet och visualisering blir viktigare. Det blir utmanande framöver att översiktligt kunna guida en biblioteksbesökare inom ett mindre bekant område när in- 20(31)

framtidens rådgivning, redovisning och revision en resa mot år 2025

framtidens rådgivning, redovisning och revision en resa mot år 2025 framtidens rådgivning, redovisning och revision en resa mot år 2025 projektgrupp copyright: FAR, Kairos Future beställare: FAR projektledning: Göran Krafft, Kairos Future författare: Magnus Kempe, Kairos

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer

Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer UTVÄRDERINGSRAPPORT Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer Forskare från Malmö högskola har på uppdrag av Arvsfondsdelegationen följt upp och utvärderat ett antal aktuella projekt som genomförts

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Vägval för framtiden

Vägval för framtiden RAPPORT NR 2 Vägval för framtiden UTMANINGAR FÖR DET KOMMUNALA UPPDRAGET MOT ÅR 2025 Vägval för framtiden 1 Vägval för framtiden 2 Förord Många av våra medlemmar - kommuner, landsting och regioner har

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet är tänkt att inspirera ungdomsarbetare, strateger och beslutsfattare i kommuner att påbörja och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom den

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Biblioteken vill bara vara hippa - En studie om ungdomars attityder till bibliotekens marknadsföring på sociala medier.

Biblioteken vill bara vara hippa - En studie om ungdomars attityder till bibliotekens marknadsföring på sociala medier. KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2013:22 Biblioteken vill bara vara hippa - En studie om ungdomars attityder

Läs mer

När världen krymper måste biblioteket bli större

När världen krymper måste biblioteket bli större När världen krymper måste biblioteket bli större en rapport om Det mångspråkiga biblioteket utveckling av interkulturella mötesplatser, ett ESF-projekt 1 inneh å ll Innehåll Inledning till UNESCOS Folkbiblioteksmanifest

Läs mer

Handlingsplaner med handlingskraft! Så skapar vi världens bästa skola! En som gör! Kattdagis eller idoljuryn? Ta barnens framtidsplaner på allvar!

Handlingsplaner med handlingskraft! Så skapar vi världens bästa skola! En som gör! Kattdagis eller idoljuryn? Ta barnens framtidsplaner på allvar! December 2007 kap 1. Entreprenör - en som gör! En som gör! Så skapar vi världens bästa skola! Läs mer om entreprenörskap i skolan på www.uestockholm.se Sveriges framtid och konkurrenskraft är beroende

Läs mer

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Beteckning: Institutionen för Pedagogik, Didaktik och Psykologi Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Jeanette Nilsson Januari 2006 D-uppsats i pedagogik 10

Läs mer

Fri tillgång till information och kunskap. några aktuella utmaningar

Fri tillgång till information och kunskap. några aktuella utmaningar Fri tillgång till information och kunskap några aktuella utmaningar Förord Vi lever mitt i ett ständigt ökande informationsflöde. Att navigera i denna miljö kräver en särskild kompetens informationskompetens.

Läs mer

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:1 två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN 1 EUROPEISKA UNIONEN

Läs mer

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ Handbok i i cultural planning Att fånga platsens själ H a n d b o k i c u l t u r a l p l a n n i n g Att fånga platsens själ Sveriges Kommuner och Landsting Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

Talspråk och skriftspråk

Talspråk och skriftspråk Akademin för utbildning EXAMENSARBETE kultur och kommunikation, UKK HSV407 15 hp Termin VT År 2012 Talspråk och skriftspråk Samma fast olika Spoken language and written language Same but different Handledare:

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Universitets- och högskolebibliotek

Universitets- och högskolebibliotek Universitets- och högskolebibliotek nu och i framtiden Slutrapport från verksamhetsgruppen för universitets- och högskolebibliotek Svensk Biblioteksförening 2010 Innehåll Förord 3 1. Universitets- och

Läs mer

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation Praktikantprojektet hösten 2014 Josefin Wallo Rebecka Lönnroth December 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Inledning...

Läs mer

Framgångsrikt, men förbisett

Framgångsrikt, men förbisett om bibliotekets betydelse för integration Svensk Biblioteksförening april 2008 SVENSK BIBLIOTEKSFÖRENING Box 70380, 107 24 STOCKHOLM Tel: 08-545 132 30. Fax. 08-545 132 31 E-post: info@biblioteksforeningen.org

Läs mer

Från byråkrati till innovation. Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data

Från byråkrati till innovation. Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data Från byråkrati till innovation En-i till-att-a ntroduktion- rbeta-med-öp pna-data Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data 1 Projektgruppen: Projektledare: Christer

Läs mer

SVENSK CAMPING ÅR 2020. Martin Karlsson April 2011

SVENSK CAMPING ÅR 2020. Martin Karlsson April 2011 Martin Karlsson April 2011 Viktoriagatan 13, Box 5068, SE-402 22 Göteborg, Sweden, Tel +46 31 75 95 000, Fax +46 31 75 95 001, www.turismensutredningsinstitut.se Förord Att besöksnäringen är en framtidsbransch

Läs mer

It i människans tjänst

It i människans tjänst It i människans tjänst en digital agenda för Sverige 2 Produktion Näringsdepartementet Foto Maskot, istockphoto Tryck: åtta.45, Stockholm, oktober 2011 Artikelnummer N2011.12 Diarienummer 2011/342/ITP

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

vi packar mängder med böcker, kanelgifflar, saft och kör ut

vi packar mängder med böcker, kanelgifflar, saft och kör ut vi packar mängder med böcker, kanelgifflar, saft och kör ut En rapport om läsfrämjande insatser hos folkbiblioteken i sex län/regioner Catarina Schmidt Projektet har genomförts med stöd av Kulturrådet.

Läs mer

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter 1 2013 Wilder J. och Axelsson AK., Högskolan i Jönköping samt Föreningen JAG Föreningen JAG Tel: 08-789 30 00 E-post: foreningen@jag.se

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

Om framtiden vet vi intet En undersökning av hur Bibliotek 2.0 påverkar folkbibliotek och bibliotekarier

Om framtiden vet vi intet En undersökning av hur Bibliotek 2.0 påverkar folkbibliotek och bibliotekarier MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2010:19 ISSN 1654-0247 Om framtiden vet vi intet En undersökning av hur

Läs mer

En digital agenda i människans tjänst

En digital agenda i människans tjänst En digital agenda i människans tjänst en ljusnande framtid kan bli vår Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2014 SOU 2014:13 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Företagens roll i samhället

Företagens roll i samhället 1 Företagens roll i samhället Mars 2004, reviderad februari 2006 Frågor och svar om företagens roll i samhället 1 Förord Företag är den viktigaste välståndsbyggaren i samhället. Företagen skapar de resurser

Läs mer