Bibliotek i nationens tjänst Slutrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bibliotek i nationens tjänst Slutrapport"

Transkript

1 MAGNUS KEMPE CRISTIAN WENNERSTRÖM HELÈNE OLSSON KAIROS FUTURE, Bibliotek i nationens tjänst Slutrapport OMVÄRLDSANALYS PÅ UPPDRAG AV SVENSK BIBLIOTEKSFÖRENING 17 FEBRUARI 2014 Consultants for Strategic Futures.

2 SAMMANFATTNING Flera av samhällets viktigaste institutioner genomgår stora förändringar. Institutionerna och aktörerna på mediearenan är i flera fall inne i en strukturell förändring som är större än på många decennier. Tekniken skapar nya möjligheter, människors medievanor tar sig nya uttryck och de ekonomiska förutsättningarna ändras många gånger i grunden. Biblioteken är en institution som är en del i denna omvandling. Svensk biblioteksförening har under ett antal år verkat för att Sverige ska ta fram en nationell biblioteksstrategi som vägledning i den föränderliga miljön som biblioteken verkar i. Det finns många möjligheter för biblioteken i framtiden men också flera utmaningar. Redan idag har biblioteken många uppgifter och funktioner i samhället. I framtiden finns det fortsatt en stor palett av samhällsfunktioner som biblioteken kan fylla, men det kommer i många fall att vara förändrade funktioner eller förutsättningar. Allmänhetens och biblioteksarenans aktörer saknar idag samsyn kring förutsättningarna inför framtiden och en vägledning. En nationell biblioteksstrategi för de svenska biblioteken skulle vara värdefull för att orientera sig och samla resurser och intressenter i önskvärd riktning. Kairos Future har på uppdrag av Svensk biblioteksförening sammanställt denna omvärldsanalys. Huvudfrågeställningen i arbetet har varit: I vilken samhällskontext kommer biblioteken verka år 2025? En del i arbetet har varit workshops och intervjuer där sammantaget närmare två hundra personer, både inom och utom bibliotekssektorn, har involverats. Samhällsanalysen som presenteras i rapporten svarar Kairos Future för och den bygger på de samlade kunskaper företaget har om de framtida samhällstrenderna. I arbetet har tre drivkrafter i samhället och dess olika trender prioriterats fram och beskrivits. Digitaliseringen och frigörelsen från materien Samhällsinstitutionerna ifrågasätts och omvandlas Människor längtar efter trygghet och vägledning Inom biblioteksarenan har ett antal trender identifierats utifrån de diskussioner som förevarit inom projektet och dess seminarier och workshops. Dessa trender gör inte anspråk på att vara sanningen. De är däremot en bild av de trender som kunnat skönjas utifrån de insatser som den samlade kompetensen som deltagit i projektet har gjort. För bibliotekensarena har fem trender identifierats: 1. Diversifierat bildnings- och kunskapsperspektiv 2. Demokratiserat lärande 3. Demokratiserat skapande 4. Den fysiska världen relativiseras 5. Marknader blir monopol Utifrån det arbete som dokumenterats och de trender som Kairos Future funnit i materialet har Svensk biblioteksförenings utvecklingsråd för nationell biblioteks- 2(31)

3 strategi lyft fram en rad frågeställningar som rådet anser är viktiga att ställa. Genom rapporten och frågebatteriet vill Svensk biblioteksförening stimulera den fortsatta diskussionen om vilka vägval svenskt biblioteksväsende ska göra och visa på behovet av en nationell biblioteksstrategi. Parallellt med detta arbete har också IFLA, The International Federation of Library Associations and Institutions, arbetat fram och presenterat sin globala trendrapport. Denna bifogas i svensk översättning i separat dokument och kan med fördel användas som ytterligare ett underlag för de framtida strategidiskussionerna. 3(31)

4 INNEHÅLL Sammanfattning... 2 Innehåll... 4 Inledning... 5 Bakgrund... 5 Syfte... 5 Huvudfrågeställning... 5 Avgränsningar... 6 Metod... 6 Omvärldsanalys trender som som formar framtiden Kort om omvärldsanalysen Trendkarta Samhällsarenan Digitaliseringen och frigörelsen från materien Samhällsinstitutionerna ifrågasätts och omvandlas Människor längtar efter trygghet och vägledning Biblioteksarenan Resonemang om bibliotekens framtida roller Resonemang om lärande, bildning och kunskap Resonemang om skapande Resonemang om de fysiska platserna Resonemang om marknaden Strategiska frågeställningar Om Kairos Future Om Utvecklingsrådet för nationell biblioteksstrategi (31)

5 INLEDNING BAKGRUND Biblioteken befinner sig i en starkt föränderlig miljö. Det tillkommer nya format och distributionsformer för böcker, ljud, bild och information. Biblioteken borde ha en naturlig plats i ett samhälle som beskrivs som kunskapssamhälle, informationssamhälle eller tankesamhälle. Allmänheten, politiker med flera är också mycket angelägna om bevarandet av biblioteken. Allmänhetens bild av vad biblioteken ska göra och bidra med i samhället i framtiden är däremot otydlig, i många fall ogenomtänkt och kanske till och med dåligt förankrad i det samhälle som vi ser växa fram. Även inom biblioteksväsendet finns det de som förordar omfattande och snabb förändring och de som vill bevara det gamla så länge som möjligt. Det saknas idag samsyn kring vad som som är möjligt och vad som är önskvärt för biblioteken i framtiden. Svensk biblioteksförening arbetar för att säkerställa bibliotekens framtida relevans och få en tydlig roll och målbild inför framtiden. Föreningen har bland annat tillsatt ett utvecklingsråd för nationell biblioteksstrategi och publicerat en serie rapporter, artiklar med mera. I rapporten En norsk, en finsk, en dansk och en svensk? Biblioteksstrategier i Norden gjordes en utblick för att se hur situationen ser ut i andra länder med fokus på Norden. Slutsatsen i rapporten är att våra nordiska grannar har kommit betydligt längre i sina tankar inför framtiden med tydliga strategier för bibliotekens roll i samhället. Det framgår att Sverige ligger efter i utvecklingen och behöver göra ett genomarbetat arbete för att nå upp till de övriga ländernas nivå och helst längre än så. SYFTE Syftet med projektet är att skapa en genomarbetad framtidsbild och ett underlag till en övergripande strategi för bibliotekens framtida roll i Sverige. Ambitionen är att involvera en bred grupp intressenter så att synen på vad biblioteken kan vara i framtiden blir bred och väl förankrad. Förutom att ta fram innehållet i analys av dåtid, nutid och framtid och frågeställningar som underlag till en strategi för Sveriges bibliotek är det viktigt att förankra och sprida resultaten. En bred bas av experter har involverats och infallsvinklar från omvärlden och samhället i stort har analyserats. Den inledande fasen säkerställer att en nationell biblioteksstrategi har tillgång till en genomarbetad omvärldsanalys och trendspaning, som ett gediget underlag, oavsett vem som i slutändan står som ansvarig att ta fram den slutgiltiga strategin. HUVUDFRÅGESTÄLLNING Huvudfrågeställningen i projektet har varit: I vilken samhällskontext kommer biblioteken verka år 2025? 5(31)

6 Huvudfrågeställningen är tänkt att belysa fem delområden där biblioteken verkar, det vill säga besvara frågor kring framtidens: Kunskap & lärande Kultur & upplevelser Demokrati & informationsfrihet Fristad & gemenskap Inspiration & utveckling AVGRÄNSNINGAR Rapporten är ett resultat av en bred process där intressenter och aktörer, både i och utanför biblioteksväsendet, har medverkat för att ge sin syn på omvärldstrender och fenomen som har betydelse för bibliotekens framtid. Ambitionen har varit att peka på omvärldsfaktorer och analysera dessa för att ansvariga för biblioteksväsendet därefter ska kunna sortera och avgöra vilka strategier som ska beslutas och genomföras. Denna rapport utgör därför ett bidrag till grunden för en nationell biblioteksstrategi den nationella strategin återstår däremot att ta fram. Ytterligare en ambition har varit att skapa överblick över vilka strategier som kan bli möjliga och framgångsrika. Vilka möjliga roller kan biblioteken få i framtiden och vilka ställningstaganden kring inriktning behöver göras? En önskan är att rapporten inte enbart ses som intressant läsning för nöjes skull utan att den också bidrar till att det nödvändiga arbetet med en nationell biblioteksstrategi kommer igång och får en genomarbetad och genomtänkt start. För var och en av de sektorer där biblioteken verkar idag finns gemensamma beröringspunkter. Samtidigt är det också så att förutsättningarna i bibliotekstypernas världar skiljer sig åt. Svensk biblioteksförening är medveten om att rapporten ger en helhetsbild av biblioteksvärldarna och att de olika bibliotekstyperna kommer att ha delvis olika utgångspunkter och är därmed troligen i behov av varierande strategier. Bedömningen är samtidigt att alla bibliotekstyper har nytta av detta övergripande arbete. METOD Arbetet har genomförts i dessa steg: 1. Seminarium med utvecklingsrådet för nationell biblioteksstrategi 2. Startmöte med styrelsen för Svensk biblioteksförening 3. Föreläsning och gruppdiskussioner på Biblioteksdagarna 4. Fastställande av frågeställningar och hypoteser med styrgruppen 5. TrendWatch: intervjuer med nyckelpersoner och research och analys 6. TrendLab workshop med nyckelpersoner från biblioteksbranschen och externa intressenter 7. Avstämningsmöte med styrgrupp 6(31)

7 8. Workshop med tolkningar tillsammans med utvalda personer i biblioteksbranschen 9. Rapportskrivning och avstämning Intervjuerna som genomförts har skett med: Torbjörn Nilsson, bibliotekschef Malmö stadsbibliotek Lisbeth Söderqvist, analytiker Vetenskapsrådet Inga Lundén, bibliotekschef Stockholms stadsbibliotek, ordförande Svensk biblioteksförening Ulla Carlsson, institutionschef, Nordicom Jenny Samuelsson, chef Luleå universitetsbibliotek Per Strömbäck, talesperson, Dataspelsbranschen Astrid Söderbergh Widding, rektor Stockholms universitet Research Internationell och nationell research har genomförts. Material från tidigare studier och undersökningar har bidragit till analysen. Det viktigaste dokumentet i researchen är den internationella biblioteksorganisationen IFLA:s trendrapport från Den rapporten har också haft till uppgift att beskriva omvärldsförutsättningarna för biblioteken i framtiden. I rapporten beskrivs omvärldsutvecklingen i fem trender: 1. Ny teknik kommer att både vidga och begränsa vem som har tillgång till information 2. Nätbaserad utbildning kommer att både demokratisera och undergräva globalt lärande 3. Gränserna för personlig integritet och dataskydd kommer att omdefinieras 4. Hyperkopplade samhällen kommer att lyssna på och stärka nya röster och grupper 5. Den globala informationsekonomin kommer att förändras av ny teknik IFLA:s trendrapport har som trenderna visar ett starkt fokus på teknikens förändringskraft. Medverkande vid TrendLab var: Anette Holmqvist Skolverket Jesper Söderström Louise Andersson Elisabet Ahlqvist Sveriges Författarfond Sveriges Kommuner och Landsting Kungliga biblioteket 7(31)

8 Loth Hammar Signe Westin Björn Garefelt Håkan Carlsson Marie Østergård Jacob Harnesk Anders Mildner Karin Linder Jenny Johannisson Hannes Eder Elsebeth Tank Inga Lundén Jenny Samuelsson Anders Söderbäck Niclas Lindberg Martin Engman Magnus Kempe Regeringskansliet/digitaliseringskommissionen Kulturrådet Folkbildningsrådet Göteborgs universitet Urban Mediaspace Aarhus EBSCO information services Journalist DIK Högskolan i Borås Publit fd. chef Malmö stadsbibliotek Stockholms stadsbibliotek Luleå Tekniska Universitet Stockholms universitet Svensk biblioteksförening Svensk biblioteksförening Kairos Future Christian Wennerström Kairos Future Medverkande vid avstämningsworkshop var: Inga Lundén Svensk biblioteksförenings styrelse Jenny Samuelsson " Torbjörn Nilsson " Cajsa Boström " Ulrika Domellöf " Peter Linde " Anders Söderbäck " Maria Jacobsson " Barbro Bolonassos " Cecilia Gärdén " Nicholas Haldosen " Martin Engman Stefan Engström " Svensk biblioteksförenings kansli 8(31)

9 Niclas Lindberg " Wiviann Wilhelmsson " C. Fellbom Franke " Jakob Kihlberg " Eva Silverplats " Catharina Isberg Helsingborgs bibliotek, Utvecklingsrådet Karin Bergendorff Folkbiblioteken i Lund, Utvecklingsrådet Anneli Friberg Linköpings universitetsbibliotek, Utvecklingsrådet Henriette Zorn Biblioteksbladet, chefredaktör Karin Grönvall Södertörns högskolas bibliotek Eva Matsson Västerås stadsbibliotek Gunnel Olsson Folkbiblioteken i Lund Lisbeth Forslund Gävle bibliotek David Jonsson Stockholms stadsbibliotek Cecilia Stadius Riksdagens bibliotek Inger Jeppsson Regeringskansliets bibliotek Inger Edebro fd chef Umeå stadsbibliotek C. Jönsson Adrial Avdelningschef Kungl. biblioteket Ewa Thorslund Statens medieråd, direktör Ulf Dahlquist Statens medieråd Martina Wagner Statens medieråd Magnus Kempe Kairos Future Författare till rapporten Rapporten är framtagen av Kairos Future i nära samarbete med Svensk biblioteksförening. Huvudförfattare är Magnus Kempe på Kairos Future. De slutgiltiga prioriteringarna och analysen i rapporten är Kairos Futures bedömning. 9(31)

10 OMVÄRLDSANALYS TRENDER SOM SOM FORMAR FRAMTIDEN KORT OM OMVÄRLDSANALYSEN Med omvärldsanalys menar vi i denna rapport att lyfta blicken och identifiera trender i omvärlden och närvärlden/biblioteksarenan som sannolikt kommer att ha stor påverkan på bibliotekens framtida utveckling i riktning mot Omvärlden är den värld som biblioteksarenan påverkas av, men som aktörerna i branschen inte själva påverkar i någon större utsträckning. Förändringar i omvärlden kan ha stor påverkan på biblioteksarenan och enskilda aktörer särskilt på lite längre sikt. Närvärlden är den arena där biblioteken verkar bland andra organisationer, myndigheter, företag, lagstiftare, media, leverantörer, kunder och slutanvändare med flera. Trender i närvärlden har ofta en mer direkt och omedelbar påverkan på invärlden dvs den egna organisationen. Invärlden är den organisation som är utgångspunkten för arbetet. I det här fallet biblioteken i Sverige. Legalt Ekologi, miljö & hälsa Media Distribution EU Substitut Behov Regering & riksdag Teknik & vetenskap Omvärld Närvärld Invärld Den egna organisationen Ekonomi & marknad Medborgare Företag Myndigheter Socialt & livsstilar Samarbetspartners Leverantörer Politik Institutioner (struktur) 10(31)

11 TRENDKARTA Nedan visas en översikt över samhällsarenan och biblioteksarenan. Samhällsarenan har sammanfattats i tre temaområden. 1. Digitaliseringen och frigörelsen från materien 2. Samhällsinstitutionerna ifrågasätts och omvandlas 3. Människor längtar efter trygghet och vägledning Var och en av dessa har i sin tur sammanfattats med ett antal deltrender som bygger upp helheten kring temaområdet. Samhällsarenans förändringar lägger grunden till de trender som finns på biblioteksarenan. Fem av dessa har i arbetet prioriterats fram och analyserats vidare. Efter att ha sammanställt och analyserat materialet i studien är bedömningen att dessa är de mest centrala förändringarna att beakta när en framtidsstrategi för de svenska biblioteken tas fram. 11(31)

12 SAMHÄLLSARENAN Biblioteken verkar idag i samhället på många olika arenor. Omvärldsanalysen har resulterat i denna analys av samhällsarenan som den mest betydelsefulla för biblioteksarenans framtid. Utgångspunkten för arbetet är trender som påverkar den svenska biblioteksarenan. Trenderna som beskrivs är emellertid oftast gemensamma för hela västvärlden. DIGITALISERINGEN OCH FRIGÖRELSEN FRÅN MATERIEN Everything that can be digital, will be. Not everything should, mind you. Craig Canarick Teknikutvecklingen går idag mycket snabbt inom många områden och har en stark påverkan på hela vårt samhälle. Såväl utvecklingen av ny teknik som spridningen ut i samhället går allt snabbare. All utveckling mot större teknikinnehåll och digitalisering behöver inte vara positiv, men många gånger är tekniken svår att stoppa som citatet ovan illustrerar. De tankar om VR, Virtual Reality, och IRL, In Real Life, som växte på bred front i samhället runt millenieskiftet, är nu på väg att bli verklighet. Den virtuella världen blir en verklig arena för påverkan, organisationer och människor och den blir allt viktigare och mer integrerad i våra liv och i samhället. Alla människor i samhället är inte där än. Den fysiska världen och behoven försvinner inte heller. Riktningen mot mer digitalisering är samtidigt tydlig. De trender som sammanfattar utvecklingen beskrivs nedan. Nyckelresurserna blir osynliga Samhällets viktigaste resurser blir allt mer digitala och immateriella. Det blir ett ökat fokus på varumärken, algoritmer, information, patent, licenser, relationer och kunskap. Dessa resurser blir lättare att förflytta och de är också svårare att se, förstå, äga, kontrollera och reglera. På mediearenan ser vi hur det blir lättare att dela och svårare att äga. De viktigaste resurserna och företeelserna i samhället blir därför osynliga för många. Det blir visserligen lättare att hitta information, men bara om du eller någon i ditt nätverk vet vad du behöver veta. Information, makt, pengar och inflytande förflyttas utan att vi upptäcker det. Produkter blir tjänster Tidigare fanns det ett fokus på att sälja produkter. Nu blir det allt vanligare med försäljning av tjänster. Företagen och organisationerna erbjuder funktion istället för produkter. Driftsavtal, prenumerationer, streaming, uppgraderingar är några exempel som växer. De som ska använda tjänsterna ser ibland en fördel i att slippa äga, de vill hellre använda eller ha tillgång till en funktion snarare än att äga. En orsak 12(31)

13 till utvecklingen är att ägandet av produkter kan vara en börda. Det kräver underhåll och uppgraderingar för att produkterna ska hålla sig i framkant. När förändringstakten ökar behöver ägaren köpa nytt oftare och den utmaningen blir svårare. Kanske kommer också jordens resurser att begränsa möjligheten att konsumera produkter i samma utsträckning som tidigare. Vi konsumerar fortfarande mycket sällanköpsvaror, men det är tjänsterna som ökar som andel av konsumtionen i samhället. Världen kortsluts Allt blir möjligt att sprida i tid och rum och allt blir därför tillgängligt. Världen blir en sammankopplad enhet där allt är nära. Vi vänjer oss vid att allt ska finnas här och nu anpassat för mig. Som en konsekvens upplever människor tidsbrist. Tajming i tid och träffsäkerhet till individ och plats blir allt viktigare. Kanske tätnar världen så mycket så att den kortsluts och fungerar sämre. I den fysiska världen ser vi redan hur städerna har problem. Trafiken i städerna blir så tät att allt till slut står stilla och resorna blir långsammare och tvingas bli kortare. I Storbritannien reser människor i genomsnitt allt kortare sträcka per dag med bil sedan ett par år tillbaka. 3D - Materien blir flyttbar Den digitala världen har blivit mer verklig och allt mer integrerad i människors fysiska och mentala värld. Digitala avbilder av den fysiska världen har gjort det möjligt att förflytta det verkliga i tid och rum och göra det levande någon annan stans. En livesändning kunde avnjutas på långt avstånd när radion kom. Nu är det möjligt även med bild och rörelser i realtid. Fotbollsmatcher och operaföreställningar blir verklighet på andra platser. Med 3D-tekniken blir även fysiska föremål delbara och flyttbara. Vi kan flytta föremål från en plats till en annan. Till en början kan det ske med hologram, men på sikt förflyttar vi sannolikt även fysiska föremål som blir fysiska kopior på andra platser. Frigörelsen från materiens begränsningar tar ytterligare steg. Allt mer blir identifierat och lagrat Digitaliseringen innebär också att allting kan beskrivas med ettor och nollor. Det blir därigenom lagringsbart. I takt med att det blir allt billigare att samla in och lagra information ökar mängden information som skapas, registreras och lagras. Det som i historien krävde ett minne hos en människa för att finnas kvar till eftervärlden har ersatts av böcker och andra medier och föremål. Digitaliseringen driver på denna utveckling så att det externa minnet blir nästan obegränsat. Det behöver samtidigt inte betyda att människor blir intelligentare. Nicholas Carr skrev i The Atlantic den omtalade artikeln Is Google making us stupid. Tillgången till information och vårt beteende att hoppa mellan olika länkar och typer av information skulle göra oss dummare var hans tes. Den sjunkande förmågan att läsa längre texter hos unga skulle kunna vara ett tecken som stöder Carrs tes. Förmågan att koncentrera sig tycks bli sämre, vilket kan betraktas som en försämring av hjärnan. 13(31)

14 Privat blir publikt Det är intressant med de här nya aktörerna som har som affärsidé att samla information om användarna Ulla Carlsson, Nordicom Mängden insamlad information ökar bland alla aktörer i samhället. Individer, företag, organisationer och stater samlar information i allt högre utsträckning. Fler använder informationen som en handelsvara och sprider den. Efter att kostnader för processorkraft och datalagring stadigt sjunkit år efter år befinner vi oss plötsligt i ett samhälle där vi alla samlar på oss och lagrar digital information i en aldrig tidigare skådad utsträckning. Med rätt verktyg och tekniker kan stora datamängder samlas, struktureras och analyseras för att hitta intressanta mönster och insikter när det gäller till exempel geografiska rörelsemönster, konsumentbeteenden, riskbedömningar och upptäckt av bedrägerier. Marknaden för mjukvaror som kan analysera sociala medier och nätverk växer i tvåsiffrig takt och IBM räknar med att försäljningen kommer överstiga 15 miljarder dollar år Fler kommer att ha tillgång till mer känslig information. Don t be evil är en devis för Google. Det finns starka skäl att tro att det blir viktigare att såväl Google som andra verkligen lever efter denna devis. I takt med att mängden insamlad känslig information blir allt större hos allt fler aktörer så uppstår en risk att informationen missbrukas av såväl myndigheter som företag, organisationer och individer. Det blir viktigare för samhället att aktörerna själva väljer att göra gott. the end of privacy? IFLA:s trendrapport Möjligheten att vara hemlig, privat och otillgänglig minskar. Kanske når vi en situation då det är bättre att beskriva och publicera sin egen information. Risken är annars att någon annan gör det med sämre förmåga eller till och med oönskade syften. Kanske är det bättre att det finns hundratusen bilder på mig än att det bara finns fem? Kanske är det bättre att alla har tillgång till information om varandra än att bara några har det? En del kändisars bloggar kan fylla en sådan funktion. Pernilla Wahlgren behöver inte vara lika orolig för vad som skrivs om henne i tidningarna. Nu kan hon skriva sin egen version och lägga ut den på sin blogg istället. Bloggen har över läsare. Respekten minskar stadigt för andras önskan att behålla sin integritet och sitt privatliv. Men kanske blir vi människor mindre måna om integriteten. Det ofta svårt att bedöma framtida värderingar hos människor men på sikt kanske också viljan till egen integritet blir mer avgränsad? SAMHÄLLSINSTITUTIONERNA IFRÅGASÄTTS OCH OMVAND- LAS Inom omvärldsanalys används ibland förkortningen PEST, en förkortning av Political, Economic, Social och Technological. En mer utvecklad variant beskrivs i boken Scenario Planning the link between future and strategy av Mats Lindgren och Hans Bandhold. Författarna beskriver EPISTEL+M, en förkortning av 14(31)

15 Ekonomi, marknad, marknadsföring Politik Institutioner och organisationsformer Sociala förändringar och livsstilar Teknik och vetenskap Ekologi, miljö och hälsa Lag och brott Media I omvärldsanalysarbeten är institutioner det område där det minsta antalet trender brukar identifieras. Lite starkare EU är en av de få trenderna som brukar dyka upp på området. En av orsakerna till att institutionerna sällan får någon stor betydelse är att vi tar dem för givna. Det händer inte tillräckligt mycket. Nu befinner vi oss emellertid i en tid när många människor ifrågasätter samhällets funktionssätt och då är det just institutionerna, det mest fundamentala för samhället vi ifrågasätter. Huvudfrågan i samhället är nu vilka institutioner som kommer att dominera i framtiden. Samhällsinstitutionerna ifrågasätts Nobelpristagaren Douglas North är känd för sitt arbete med institutioner. North talar bland annat om formella och informella institutioner och deras betydelse för ekonomisk tillväxt. Formella institutioner styrs av lagar och regler. De informella institutionerna mer av sedvänjor och normer. Liksom Robert Putnam visar North på betydelsen av de informella institutionerna. Nu ifrågasätter vi i stora delar av västvärlden såväl formella som informella institutioner. Informella institutioner och ideal som demokrati, kapitalism, journalism, tillväxt, mänskliga rättigheter ifrågasätts, på samma sätt som de formella institutionerna EU, regeringar, rättsstaten med flera. Övervakningsskandalerna under hösten 2013 har av exempelvis Sveriges advokatsamfund och flera tidningsledare, beskrivits som hot mot mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati några av de institutioner som i Sverige varit allra mest heliga. Nu får de stå tillbaka för andra nationella intressen. Institutionerna klarar inte av sina åtaganden och försämras och kritiken blir hårdare. Svaren och alternativen söks därför allt längre bort från de nuvarande institutionerna. Företagen tar samhällsansvar Företagen förväntades under de senaste 30 åren ofta vara till enbart för sig själva och för sina ägare. Nu blir det allt vanligare att företag och företagsledare börjar måna om lokalsamhället, sina anställda och utsatta grupper i samhället. Allteftersom trenden har vuxit fram har det börjat handla om mer meningsfulla åtgärder, snarare än så kallad greenwashing (att spendera resurser på att framställa sig som hållbar). 15(31)

16 Jack Welsh, VD på General Electric och den företagsledare som kanske närmast förknippades med att förorda aktieägarvärde, har nu sagt att det är den dummaste idé som finns. Företagsledare inser nu att de måste verka i ett fungerande samhälle, få kunder som vill köpa deras varor och anställda som uppskattar verksamhetens mål och mening. Det kan också vara så att välfärdsstatens bristande förmåga att hantera alla utmaningar tvingar företagen att agera. Finns inte utbildade människor, pensioner och hälsovård behöver företagen ordna det för att fungera. Att vara samhällsbärare är något som allt fler strävar efter. Civilsamhällets organisationer professionaliseras eller marginaliseras Frivilligorganisationerna och medlemsorganisationerna som haft en stark ställning och varit centrala för samhällsbygget får svårare. Nytta och professionalism får större plats och engagemang och frivillighet en mindre tydlig roll. De organisationer som blir framgångsrika agerar mer som professionella företag. Välgörenhetsorganisationer har blivit professionella insamlingsorganisationer. De organisationer som bygger på medlemmarnas engagemang och vilja att gå på formella möten och rösta fram förtroendevalda har allt svårare. De intressen som lyckas samla stora grupper människor är ofta kring enskilda frågor, till exempel djurens rätt, eller begränsade i tid som Kony 2012 om Ugandas krigsherre Joseph Kony. Välfärdsstaten utvärderas och effektiviseras Välfärdsstaten klarar inte av sina åtaganden i den utsträckning som medborgarna vill. En ständig kapplöpning för att utvärdera och effektivisera verksamheten och komma ikapp medborgarkraven har pågått i två decennier. Effektiviteten och kostnadsjakten kräver också att kvalitet mäts, men allt som oftast är det svårt att mäta rätt, följa upp och dela ut sanktioner när det inte fungerar. Nyskapande och innovation är exempelvis svårt eller omöjligt att mäta. Såväl privat som offentlig verksamhet får ofta fortsätta fast det inte blir som det var tänkt. I slutändan matchas inte kraven på välfärdsstaten med de kostnadsökningar som kommer. Kampen mot demografin där fler människor ska försörjas av allt färre blir en svår utmaning för hela Europa. Den utmaningen kanske rent av inte klaras av utan en ordentlig samhällsförändring. MÄNNISKOR LÄNGTAR EFTER TRYGGHET OCH VÄGLEDNING Människor har under de senaste åren upplevt något som kan beskrivas som anarki. Det har varit anarki i miljön, i samhället och på marknaden i synnerhet den finansiella marknaden. Även som individ har världen blivit mer turbulent och svårgreppbar. Vi har fått så många vänner på sociala medier att vi inte klarar av att hantera dem. Även vår identitet har tillåtits förändras i olika sammanhang och på flera olika sätt. Vi har anpassat oss med kläder och attityder och beteenden till nya sammanhang allt oftare. Till slut har vi fått ett behov av att landa att hitta oss själva och finna långsamhetens lov. Efter en tid av anarki har vi längtat efter något tryggt och beständigt att hålla oss till. Människor söker förankring i historien och traditioner, i sym- 16(31)

17 boler som visar på något beständigt i tillvaron. Bondesamhället är ett exempel på ideal som vuxit sig starkt under de senaste åren. Även storstadsbor ska nu odla själva. Ledande trendanalytiker som Lii Edekoort och Stefan Nilsson lyfter fram, Urban farming, det vill säga storstädernas och storstadsmänniskornas ökade intresse för trädgård, egenodlat med mera. I Linköping är på gång att bygga Plantagon, ett höghus med stadsodling som ett försök till hållbart stadsliv i framtiden. Fler människor har vänt sig in mot den lilla världen med familj och närmaste vänner istället för till nyfikenhet inför den stora. Efter en tid med ökat fokus på historien har vi nu börjat titta mot framtiden. Nu befinner vi oss i en tid då människor också söker nya ledstjärnor framåt, ideologier och ledare som visar på någonting nytt. Digital detox Informationsöverflödet har gjort oss oförmögna att hantera tillvaron av intryck. Vår egen personliga kunskapskarta hinner inte med att anpassa sig. Vi får svårare att förstå sammanhang och hur saker hänger ihop. Ekonomin är för komplex och teknikförändringarna för snabba. Vi klarar inte av att få ihop helheten. Istället längtar vi efter mediefasta och digital detox, avgiftning. Att fjärma sig från information och intryck blir efterlängtat. Gemenskapslängtan Individualiseringen har varit en av 1900-talets starkaste trender. Människor har blivit mer postmoderna och gjort fler fria val som varit mindre styrda av familj, kulturen under uppväxten och auktoriteternas önskan. Nu har värderingarna och samhällsandan vänt. I de flesta västländer har individualiseringen nått sin topp för den här gången. Personer födda efter 1985 har inte mer postmoderna värderingar utan blir mer orienterade mot familj, trygghet och traditioner. Detta kan ses i exempelvis Kairos Futures studier och World Values Survey. Människor längtar nu efter gemenskap och sammanhang. Tillhörighet till en grupp blir allt viktigare för människor. Introvert blir hetare Att vara socialt kompetent, öppen och frispråkig har varit de lite bättre egenskaperna under lång tid. Nu är vi på väg mot ett ökat intresse för de introverta personerna, nördarna och de lite socialt svåra personerna, som har en egen syn på världen. Det finns en ökad status för personer som avviker från normen av idealpersonen i många dimensioner. Personer med funktionsnedsättning kan vara stjärnor inom idrotten, musikscenen och i TV-serier. Nördar som spelar schack eller kan busstidtabellen eller är bra på att minnas i allmänhet har blivit intressanta ibland till och med superstjärnor. Filterbubblorna blir fler Den ökande mängden information gör att det uppstår olika informationsvärldar. Alla människor är inte med i alla dessa världar utan blir del av ett urval informationsvärldar. Avstånden mellan olika individers informationsvärldar och samhällssyn vidgas. Vi får och skapar egna informationsfilter som ger oss olika filterbubb- 17(31)

18 lor att leva i. Vi förstår våra likar bättre, viket ger trygghet. Å andra sidan vet vi mindre om andra människors informationsvärldar och förstår dem sämre. Öppenhet och tolerans mot olikheter minskar Det korrekta idealet är att vara respektfull, tolerant och öppen för andras åsikter. I praktiken intresserar vi oss mindre för andras åsikter och annorlunda åsikter. Vi orkar inte blir ifrågasatta själva utan vill ha vår världsbild ifred. I sin bok Networked the new social operating system skriver författarna Lee Rainie och Barry Wellman: Sparsely knit networks often provide bridges to multiple social worlds. By contrast, densely knit networks like small town villages often provide bonding, solidarity, and security but at the probable cost of insularity and social control. Vi har levt i en tid då trångsynthet och social kontroll har varit väldigt negativt. Nu när förändringstakten varit hög, på gränsen till anarki prioriterar människor sannolikt annorlunda. Människor är beredda att acceptera mer trångsynthet och social kontroll till förmån för att få känna ökad gemenskap och trygghet. Det kan till och med vara att föredra för att vi ska må bra. BIBLIOTEKSARENAN Samhällsarenan utgör förutsättningarna för biblioteken och aktörerna på arenan. Det finns också trender på själva biblioteksarenan, förutsättningar för hur media publiceras och används till exempel. Förutom trender så finns det också roller som biblioteken har och kan få i framtiden som är värda att förstå och analysera inför framtiden. En viktig del i projektet är deltagarnas arbete med trender som pågår på biblioteksarenan, och tankar om hur biblioteken kan tänkas utvecklas i framtiden. Resonemangen kring dessa trender, områden och framtida roller har pågått under hela projektet och den analysen och de diskussionerna är viktiga att fortsätta även fortsättningsvis. I de fem avsnitt som följer redovisas resultatet av projektets ingångvärden så som de har presenterats i bakgrundsmaterial och inpass från deltagare i TrendLab, seminarier, workshops och intervjuer. Resonemang som har framkommit där återges i koncentrat och sorterat. Resultatet är Kairos Futures dokumentation och analys av det samlade underlaget. RESONEMANG OM BIBLIOTEKENS FRAMTIDA ROLLER När vi under projektet frågade ett hundratal personer på biblioteksdagarna om bibliotekens framtid framkom en flora av möjliga framtida roller för biblioteken. Alla bedömdes inte lika troliga och framför allt inte lika attraktiva. Bilden illustrerar ett antal huvudsakliga roller som nämndes där orden fått större typsnitt när de 18(31)

19 nämnts många gånger. På axlarna anges en preliminär bedömning av hur troligt respektive hur önskvärt deltagarna bedömde de olika rollerna. Deltagarna i workshopen under Biblioteksdagarna definierade alltså några möjliga framtida roller för biblioteken. Dessa axplock har legat till grund för utformningen av intervjufrågor och underlagsmaterial som Kairos använt senare i projektet. Under projektets gång beskrevs ytterligare tankar om funktioner, roller, förhållningssätt mm som biblioteken kan arbeta i riktning mot. Den samlade bilden är att bibliotekens möjliga framtida roller är många. Den nationella biblioteksstrategin har med andra ord många alternativa målbilder att diskutera och ta ställning till. RESONEMANG OM LÄRANDE, BILDNING OCH KUNSKAP Formen för kunskapsförmedling har i mångt och mycket styrt synen på kunskap och bildning. I en tradition av muntligt berättande blir en person med gott minne och förmåga att berätta sagor en nyckelperson. Med tryckkonsten och bokens framväxt blev den som kunde läsa och skriva långa texter förebilden. Under talet har journalisterna övertagit rollen som de främsta samhällstolkarna med fokus på kortare texter, kritik, metaanalys och timing. I det nu framväxande paradigmet är textlängderna kortare, visualiseringen viktigare och interaktiviteten mer framträdande. Förmågan att läsa och skriva långa texter minskar. Med det försvinner sannolikt också andra centrala förmågor för kunskapsbildning. Allmänbildning, gott minne och djup är fint men det blir likväl ovanligare. 19(31)

20 Tekniken och förändringshastigheten kan också bidra till att medieformaten förändras. Publiceringen av forskning och fakta kan förändras. Under en av workshoparna menade en grupp att fakta har kortare livslängd än fiktion. Det är därför inte säkert att fakta lämpar sig för bokformatet om det fortsätter vara statiskt. Det blir tydligt att behovet av att hantera det nya medie- och informationslandskapet ökar. För att fungera i samhället behövs nya förmågor och verktyg. Delning av media, visualisering och skapande, sökning och filtrering av videobaserat material är några exempel på förmågor som med stor sannolikhet kommer att bli viktigare i framtiden. Lärandet har tidigare varit nära knutet till den person som hade kunskap dvs läraren. Lärare och kunskap var en bristvara och styrde mycket över hur kunskapsbildningen skedde i samhället. Ännu längre tillbaka i tiden var det nästan bara prästerna som kunde läsa. I takt med stigande utbildningsnivåer och mer tillgänglig kunskap har möjligheten att lära sig blivit allt mindre begränsad. I och med framväxten av Internet och alla tillgängliga medier, föreläsningar, öppna utbildningar mera mera. har möjligheten ökat att lära sig av världens bästa forskare, författare och lärare så länge du har tillgång till internet. Massive Open Online Courses, MOOC, är en del i en växande rörelse där fler och fler universitet, lärare och föreläsare i allmänhet sprider sin kunskap betydligt enklare och till fler människor än vad som tidigare var möjligt. En jämnare fördelning av möjligheter till lärande behöver däremot inte innebära att alla lär sig lika mycket tvärtom talar det mesta för att kunskapsklyftorna kommer att öka. I dag beräknas en och en halv miljon svenskar inte vara digitalt delaktiga, eller använda internet sällan. Det talas om digitalt utanförskap, dvs oförmåga att ta del av samhällets digitala tjänster. De som har talang, ägnar tid och energi åt att lära sig och får stöd att hitta former för att få rätt material och utbildningsformer, kommer att lära sig mer. Möjligheterna att hindra någon från att lära sig mer kommer att försvinna. Lärare kommer inte att kunna begränsa vilka böcker, utbildningar och föreläsningar de mest intresserade eleverna får ta del av. De som har föräldrar, arbetsgivare, syskon, vänner, nätverk, energi och intresse kommer att segla ifrån kunskapsmässigt. De som får hjälp med motivation och strukturer som stöder lärandet kommer att lära sig betydligt mer än de som inte har de förutsättningarna. Risken är att de som lämnas för sig själva och inte har motivation och stöd för att hitta rätt kommer att använda de nya möjligheterna och tekniken till att underhålla sig allt mer här och nu och lära sig allt mindre inför framtiden. De olika medieformaten kommer att göra bibliotekens uppgift och innehåll ännu mer mångfacetterat. Det blir sannolikt svårare att hantera alla medieformer och olika former av kulturella uttryck som kan få plats på biblioteken. Det kan också finnas en svårighet att ta till sig olika informationslandskap när interaktivitet och visualisering blir viktigare. Det blir utmanande framöver att översiktligt kunna guida en biblioteksbesökare inom ett mindre bekant område när in- 20(31)

Biblioteksplan. för Uddevalla kommun 2016-2020. Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-09

Biblioteksplan. för Uddevalla kommun 2016-2020. Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-09 Biblioteksplan för Uddevalla kommun 2016-2020 Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-09 Innehåll Inledning... 3 1. Uddevallas vision... 4 2. Omvärldens påverkan... 4 Nationell och internationell påverkan...

Läs mer

Säg hej till din nya bibliotekarie:

Säg hej till din nya bibliotekarie: Säg hej till din nya bibliotekarie: Det pågår en tyst revolution på våra folkbibliotek. För inte länge sedan var biblioteken oberoende. Fria att välja ut, köpa in och rekommendera litteratur och fakta

Läs mer

Uppdrag till Kungl. biblioteket att ta fram en biblioteksstrategi för hela Sverige

Uppdrag till Kungl. biblioteket att ta fram en biblioteksstrategi för hela Sverige Regeringsbeslut 2 Kulturdepartementet 2015-06-11 Ku2014/01693/KI Kungl. biblioteket Box 5039 102 41 Stockholm Ku2015/00747/KI Uppdrag till Kungl. biblioteket att ta fram en biblioteksstrategi för hela

Läs mer

Entreprenörer som lyckats

Entreprenörer som lyckats Entreprenörer som lyckats ...har alla något gemensamt. Grant Thornton brinner för att hjälpa entreprenörer att utveckla sina bolag. Under årens lopp har vi samlat på oss en mängd erfarenheter om hur ett

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

BIBLIOTEKEN OCH E-BOKEN

BIBLIOTEKEN OCH E-BOKEN BIBLIOTEKEN OCH E-BOKEN TILL FÖRSVAR FÖR DET FRIA ORDET Vi tar för givet att man ska kunna låna böcker och andra medier på sitt bibliotek. Men i det självklara ryms också något större och viktigare; något

Läs mer

Digitaliseringens transformerande kraft

Digitaliseringens transformerande kraft Digitaliseringens transformerande kraft Vad innebär utvecklingen? Omvärldsanalys Vad bör staten göra? förslag till strategiska områden för digitaliseringspolitiken förslag inom sakområden Kunskap och bred

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Uppsala. Bibliotekplan för Uppsala kommun. Kulturnämnden. Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta

Uppsala. Bibliotekplan för Uppsala kommun. Kulturnämnden. Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta Uppsala ^ KOMMUN KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Johanna Hansson Annika Strömberg Datum 2014-04-01 Diarienummer KTN 2015-0276 Kulturnämnden Bibliotekplan för Uppsala kommun Förslag till beslut Kulturnämnden

Läs mer

Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten Engelska

Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten Engelska Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten 2016 E Engelska Undervisningen i kursen engelska inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå syftar till att eleven utvecklar kunskaper i engelska,

Läs mer

Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling

Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling En förstudie om behovet av kompetensutvecklingsinsatser. Vilka nyckelkompetenser behövs på biblioteken de närmaste tre-fem åren? Bibliotekets roll slutsatser

Läs mer

Positionspapper E- böcker på svenska bibliotek

Positionspapper E- böcker på svenska bibliotek Svensk Biblioteksförening Promemoria 2012-06- 15 Positionspapper E- böcker på svenska bibliotek Låntagare ska även i framtiden ha tillgång till kultur och kunskap i olika publiceringsformer och format,

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden.

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Författningsstöd Övergripande författningsstöd 1 kap. 4 skollagen Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns

Läs mer

Välkommen till Det digitala Malmö

Välkommen till Det digitala Malmö Välkommen till Det digitala Malmö Världen blir mer och mer digital för varje dag. Samma sak händer i Malmö. I Malmö stad vill vi använda digitaliseringen på ett positiv sätt och därigenom förbättra servicen

Läs mer

Sammanfattning av programmet UID FutureMap

Sammanfattning av programmet UID FutureMap Sammanfattning av programmet UID FutureMap Världen behöver en ny, socialt hållbar arbetsmodell. Människans fria, trygga medvetande och hälsa skadas av de ekonomiska modeller, som styr världen sedan flera

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

UID Hållbarhets - seminarier

UID Hållbarhets - seminarier UID Hållbarhets - seminarier Hållbart Ledarskap skapar Hållbara Människor och Medarbetare, som kan ta del i arbetet att skapa en Hållbar Värld - med hög motivation och helhetssyn. Varje människa, medarbetare

Läs mer

~6% Globala skiften, framtidsutmaningar, T-samhället och kommunen. En ljusnande framtid? FUTURE& Researchbased& STRATEGY& Future-& based&& strategy&

~6% Globala skiften, framtidsutmaningar, T-samhället och kommunen. En ljusnande framtid? FUTURE& Researchbased& STRATEGY& Future-& based&& strategy& Globala skiften, framtidsutmaningar, T-samhället och kommunen UMEÅ KOMMUN, 31 mars 2014 - Daniel Lindén FUTURE& Researchbased& foresight& STRATEGY& Future-& based&& strategy& ACTION& Strategy& enforcement&!

Läs mer

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Slutrapport Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering Deltagare: Hans Danelid, Högskolan Dalarna Jörgen Eriksson, Lunds

Läs mer

Kursplan för SH Samhällskunskap A

Kursplan för SH Samhällskunskap A Kursplan för SH1201 - Samhällskunskap A som eleverna ska ha uppnått efter avslutad kurs Eleven ska ha kunskap om demokratins framväxt och funktion samt kunna tillämpa ett demokratiskt arbetssätt, kunna

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Scouternas gemensamma program

Scouternas gemensamma program Scouternas mål Ledarskap Aktiv i gruppen Relationer Förståelse för omvärlden Känsla för naturen Aktiv i samhället Existens Självinsikt och självkänsla Egna värderingar Fysiska utmaningar Ta hand om sin

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Samverkan kring ämnen på ett högskoleförberedande program ett exempel

Samverkan kring ämnen på ett högskoleförberedande program ett exempel Utvecklingspaket 2012-06-14 Samverkan kring ämnen på ett högskoleförberedande program ett exempel Läroplanen för gymnasieskolan lyfter fram vikten av att eleverna ska kunna välja studie- och yrkesinriktning

Läs mer

#02 TILLVÄXTVÄRK? Kartläggning av kompetensbehovet inom hotelloch restaurangbranschen till år 2023 EN RAPPORT FRÅN

#02 TILLVÄXTVÄRK? Kartläggning av kompetensbehovet inom hotelloch restaurangbranschen till år 2023 EN RAPPORT FRÅN #02 TILLVÄXTVÄRK? Kartläggning av kompetensbehovet inom hotelloch restaurangbranschen till år 2023 2014 EN RAPPORT FRÅN 2 / TILLVÄXTVÄRK? INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD 4 1/ INLEDNING 5 2/ BRANSCHEN OCH OMVÄRLDEN

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa framtidstro. Där skolbarn hålls tillbaka

Läs mer

VEM ÄR DU? VÄGEN FRAMÅT FÖR ATT HJÄLPA DIG? Våra grundläggande värderingar

VEM ÄR DU? VÄGEN FRAMÅT FÖR ATT HJÄLPA DIG? Våra grundläggande värderingar VEM ÄR DU? VÄGEN FRAMÅT VAD Vår KAN strategi JAG GÖRA FÖR ATT HJÄLPA DIG? Våra grundläggande värderingar VÅR ÄNDAMÅLSPARAGRAF Stiftelsen skall i samverkan med Svenska kyrkans församlingar och andra, i

Läs mer

Redovisning från Workshop med nationell biblioteksstrategi under biblioteksdagarna i Västerås den 11 maj 2016.

Redovisning från Workshop med nationell biblioteksstrategi under biblioteksdagarna i Västerås den 11 maj 2016. Redovisning från Workshop med nationell biblioteksstrategi under biblioteksdagarna i Västerås den 11 maj 2016. Sekretariatet bjöd in till en workshop för att finna gemensamma målbilder för det allmänna

Läs mer

Bläddra vidare för fler referenser >>>

Bläddra vidare för fler referenser >>> Ulla Simonsson, VD Simonsson & Widerberg Lean Consulting Det Torbjörn har byggt upp är ett fundament av kunskap som många företag slarvar med. Ju fler ledningsgrupper som inser att Utvecklingssamtalet

Läs mer

Dnr: 2014/687-BaUN-019. Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott

Dnr: 2014/687-BaUN-019. Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: haidi.baversten@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2014-03-28 Dnr: 2014/687-BaUN-019 Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott Information- Lokal överenskommelse

Läs mer

Ur läroplan för de frivilliga skolformerna:

Ur läroplan för de frivilliga skolformerna: Samhällsvetenskapsprogrammet och Ekonomiprogrammet på Vasagymnasiet har en inriktning VIP (Vasagymnasiets internationella profil) som passar dig som är nyfiken på Europa och tycker det är viktigt med ett

Läs mer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer LRF Konsults Lönsamhetsbarometer APRIL 1 Sjunkande lönsamhet bland landets småföretag 9 av Sveriges företag har färre än 1 anställda. Det gör dem till en grupp med en betydande roll för den svenska ekonomins

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Det sociala landskapet. Magnus Nilsson

Det sociala landskapet. Magnus Nilsson Det sociala landskapet Magnus Nilsson Det sociala landskapet vad är det? Består av interagerande delar Helheten framträder bara på avstånd De olika delarna har olika påverkan på varandra Hur lanskapet

Läs mer

Två decenniers perspektiv på förändring och utveckling

Två decenniers perspektiv på förändring och utveckling Två decenniers perspektiv på förändring och utveckling När vi i Rörelse & Utveckling startade 1996 var det med en stark drivkraft att vilja medverka till utveckling bland organisationer, grupper och verksamheter.

Läs mer

Förord. Maria Lönnbark VD

Förord. Maria Lönnbark VD Varumärkesbok Förord I varje möte med omvärlden bygger vi tillsammans bilden av Folktandvården Gävleborg. För att vi ska kunna skapa en tydlig och attraktiv bild finns en varumärkesplattform som ger oss

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

#02 TILLVÄXTVÄRK? Kartläggning av kompetensbehovet inom hotelloch restaurangbranschen till år 2023 EN RAPPORT FRÅN

#02 TILLVÄXTVÄRK? Kartläggning av kompetensbehovet inom hotelloch restaurangbranschen till år 2023 EN RAPPORT FRÅN #02 TILLVÄXTVÄRK? Kartläggning av kompetensbehovet inom hotelloch restaurangbranschen till år 2023 2014 EN RAPPORT FRÅN 2 / TILLVÄXTVÄRK? INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD 4 1/ INLEDNING 5 2/ BRANSCHEN OCH OMVÄRLDEN

Läs mer

Nyckeln till framgång

Nyckeln till framgång Nyckeln till framgång 1 2 En liten bok om Industrilås värderingar att bära nära hjärtat. 3 När vi på Industrilås ville formulera vilka vi är och vad vi står för skapade vi begreppet En filosofi, många

Läs mer

Via Nordica 2008 session 7

Via Nordica 2008 session 7 Via Nordica 2008 session 7 Lisbeth Wester Informationschef Lunds Tekniska Högskola, LTH Lunds universitet 1 Åldersgruppen 19 åringar i Sverige 1990-2020 2 Den nya generationen studenter och medarbetare.

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Medvetet företagande i en digitaliserad tid

Medvetet företagande i en digitaliserad tid Medvetet företagande i en digitaliserad tid Förord Vi lever i en spännande och föränderlig tid där digitaliseringen ger oss möjligheter vi tidigare bara kunde drömma om. Modern teknik och smarta tjänster

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

3.15 Samhällskunskap. Syfte. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet samhällskunskap

3.15 Samhällskunskap. Syfte. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet samhällskunskap 3.15 Samhällskunskap Människor har alltid varit beroende av att samarbeta när de skapar och utvecklar samhällen. I dag står människor i olika delar av världen inför både möjligheter och problem kopplade

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Teknik. Betyg E. Tillfälle att undersöka, reflektera och ifrågasätta produkter och tekniska system.

Teknik. Betyg E. Tillfälle att undersöka, reflektera och ifrågasätta produkter och tekniska system. Teknik : I kursplanen för teknik får eleven: Identifiera och utveckla tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion. Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vårt värdegrundsarbete 1 Varför ska vi arbeta med värdegrunder? Förvaltningsledningen har definierat och tydliggjort vad värdegrunderna ska betyda för vård-

Läs mer

SISU IDROTTSUTBILDARNA - VI ÄR DÄR NÄR IDROTTEN LÄR

SISU IDROTTSUTBILDARNA - VI ÄR DÄR NÄR IDROTTEN LÄR SISU IDROTTSUTBILDARNA - VI ÄR DÄR NÄR IDROTTEN LÄR SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie- och utbildningsorganisation och vår verksamhet utgår från idrottens behov av utveckling. SISU Idrottsutbildarna

Läs mer

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Sociala medier Facebook Twitter Instagram Pinterest Avenyn, Peter Tilling 2013 www.semseo.se MÅLSÄTTNING

Läs mer

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker Februari 2013 SVARSGUIDE EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker EU-kommissionen har öppnat en en konsultation om företagshemligheter. Konsultationen

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan idéburen sektor i Malmö och Malmö stad

Överenskommelse om samverkan mellan idéburen sektor i Malmö och Malmö stad Överenskommelse om samverkan mellan idéburen sektor i Malmö och Malmö stad För demokrati, delaktighet och ökad inkludering i Malmö 2017-2020 Vision Malmö stad och idéburen sektor skapar i samverkan en

Läs mer

Tillit och tolerans om det sociala kapitalets betydelse för platsens utveckling

Tillit och tolerans om det sociala kapitalets betydelse för platsens utveckling Katrien Vanhaverbeke, Arena för Tillväxt E-post: katrien@arenafortillvaxt.se Tel: 08-4527515 Tillit och tolerans om det sociala kapitalets betydelse för platsens utveckling Arena för Tillväxt En oberoende

Läs mer

Digital strategi för Miljöpartiet

Digital strategi för Miljöpartiet 2012-03-12 Digital strategi för Miljöpartiet Bakgrund Vår webbplats ska förnyas och i processen med att upphandla en ny dök frågan upp om vilket syfte den skulle ha i relation till övrig webbnärvaro. I

Läs mer

Biblioteksstrategi Täby

Biblioteksstrategi Täby Skarpäng Mål TemakvällarGribbylund Huvudbiblioteket Service Biblioteksstrategi BokpratNäsbypark Täby Mötesplatser Hägernäs Kulturupplevelser Läslust Meröppet Tillgänglighet Täby kyrkby En plats för alla

Läs mer

Ny chef mental och praktisk beredskap för ledare

Ny chef mental och praktisk beredskap för ledare Ny chef mental och praktisk beredskap för ledare Civilekonomerna Frukostseminarium 11 maj 2017 Eva Norrman Brandt Socionom, leg. Psykoterapeut, konsult, författare och forskare Institutet för Personal

Läs mer

Det digitala Malmö Malmö stads program för digitalisering Stadskontoret

Det digitala Malmö Malmö stads program för digitalisering Stadskontoret Det digitala Malmö Malmö stads program för digitalisering Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2016-05-24 1.0 Stadskontoret Stadskontoret Innehållsförteckning Det digitala

Läs mer

Färdplan Flen. FUTURE Researchbased. STRATEGY Futurebased. ACTION Strategy enforcement. Visionsworkshop 2 22 november. strategy.

Färdplan Flen. FUTURE Researchbased. STRATEGY Futurebased. ACTION Strategy enforcement. Visionsworkshop 2 22 november. strategy. Färdplan Flen Visionsworkshop 2 22 november FUTURE Researchbased foresight STRATEGY Futurebased strategy ACTION Strategy enforcement Workshop 22 nov Kommunalrådet och kommunchefen hälsar välkommen Presentation

Läs mer

ESSILORS PRINCIPER. Våra principer kommer från några av Essilor's utmärkande drag:

ESSILORS PRINCIPER. Våra principer kommer från några av Essilor's utmärkande drag: ESSILORS PRINCIPER Var och en av oss delar Essilors ansvar och rykte i vårt yrkesliv. Så vi måste känna till och respektera de principer som gäller för alla. Det innebär att vi måste förstå och dela de

Läs mer

Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik

Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik Inledning Med det här dokumentet vill vi visa på kulturens 1 - kulturarvens 2 och konstarternas 3 - betydelse för ett samhälle som blickar framåt och vill växa.

Läs mer

ETIK för FRITIDS- LEDARE

ETIK för FRITIDS- LEDARE ETIK för FRITIDS- LEDARE KC KUNSKAPSCENTRUM FÖR FRITIDSLEDARSKAP Kunskapscentrum för fritidsledarskap har under flera år arbetat för att skapa samsyn kring fritidsledarens yrkesidentitet, såsom människosyn,

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun LUNDS KOMMUN Box 41, 221 00 Lund kommunkontoret@lund.se www.lund.se Stortorget 7 Telefon (vx) 046-35 50 00 Produktion Personalavdelningen, Kommunkontoret Design www.mariannaprieto.com Foto Wirtén PR &

Läs mer

3 Förskoleklassen. Förskoleklassens syfte och centrala innehåll

3 Förskoleklassen. Förskoleklassens syfte och centrala innehåll 3 Förskoleklassen Förskoleklassens syfte och centrala innehåll Undervisningen i förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med sameskola ska utgå från den värdegrund och det uppdrag samt de övergripande

Läs mer

2009Idéprogram. Fastställt av förbundsstämman

2009Idéprogram. Fastställt av förbundsstämman 2009Idéprogram Fastställt av förbundsstämman Många små steg till ett hållbart samhälle 2 i n n e h å l l Idéprogrammet i korthet 3 Människosyn 4 Bildningssyn 5 Demokratisyn 7 Kultursyn 7 Hållbar utveckling

Läs mer

Sveriges myndigheter i statens (medborgarnas?) tjänst

Sveriges myndigheter i statens (medborgarnas?) tjänst Sveriges myndigheter i statens (medborgarnas?) tjänst 1 Marknad Sverige år 1900 Bo Dahlbom Sverige år 2000 Bo Dahlbom Det moderna miraklet 200 000 150 000 Bnp per person i Sverige 100 000 50 000 5 000

Läs mer

Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 Kulturutskottet. En bok är en bok är en bok? En fördjupningsstudie av e-böckerna i dag

Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 Kulturutskottet. En bok är en bok är en bok? En fördjupningsstudie av e-böckerna i dag Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 Kulturutskottet En bok är en bok är en bok? En fördjupningsstudie av e-böckerna i dag Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 3 En fördjupningsstudie av e-böcker

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Dokumentation från workshop under konferensen. En vägledning till för alla?

Dokumentation från workshop under konferensen. En vägledning till för alla? Dokumentation från workshop under konferensen En vägledning till för alla? 13 november 2008 Dokumentationen innehåller Session 1: Nutid Session 2: Dåtid Session 3: Framtid Session 4: Omvärld Session 5:

Läs mer

Sammanställning av enkäten

Sammanställning av enkäten Sammanställning av enkäten Sammanställning av enkät, Cecilia Gärdén Enkäten delades ut vid Göta avstamp-dagen, 2015-02-10. Enkäten är sammanställd fråga för fråga, utifrån tre kategorier: 1) bibliotekarier/assistenter,

Läs mer

Q2 2014 TEMA: VÄGEN TILL E-HANDELSKÖPET

Q2 2014 TEMA: VÄGEN TILL E-HANDELSKÖPET E-handel i Norden Q2 2014 TEMA: VÄGEN TILL E-HANDELSKÖPET E-handel till ett värde av 33 miljarder SEK FÖRORD Den nordiska e-handeln fortsätter starkt under det andra kvartalet 2014. Totalt har de nordiska

Läs mer

En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige

En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige 2 Innehåll 4 6 8 10 12 14 Vi ser familjeföretagens utmaningar PwC:s analys Familjeföretagen vill vara hållbara Innovation och talang viktiga

Läs mer

Blue Ocean Strategy. Blue Oceans vs Red Oceans. Skapelse av Blue Oceans. Artikelförfattare: W. Chan Kim & Renée Mauborgne

Blue Ocean Strategy. Blue Oceans vs Red Oceans. Skapelse av Blue Oceans. Artikelförfattare: W. Chan Kim & Renée Mauborgne Blue Ocean Strategy Artikelförfattare: W. Chan Kim & Renée Mauborgne Artikeln belyser två olika marknadstillstånd som företag strävar efter att etablera sig inom. Dessa kallar författarna för Red Ocean

Läs mer

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap Mentorprogram Real diversity mentorskap Real diversity är ett projekt som fokuserar på ungdomar i föreningsliv och arbetsliv ur ett mångfaldsperspektiv. Syftet med Real diversity är att utveckla nya metoder

Läs mer

Centralt innehåll årskurs 7-9

Centralt innehåll årskurs 7-9 SVENSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att

Läs mer

Vad är allra viktigast för barns och elevers arbetsro?

Vad är allra viktigast för barns och elevers arbetsro? Vad är allra viktigast för barns och elevers arbetsro? Jonas Beilert och Karin Reschke 2008-02-22 Sammanfattning Haninge kommuns vision har ett uttalat fokus på kunskap, ökad måluppfyllelse och lärarens

Läs mer

GRUNDSKOLA FÖR ÅRSKURS 4 9

GRUNDSKOLA FÖR ÅRSKURS 4 9 GRUNDSKOLA FÖR ÅRSKURS 4 9 Fokus på kunskap och förmågor Världen är i ständig förändring. Teknikutvecklingen, klimatutmaningen och globaliseringen påverkar vår vardag och förändringstakten ser inte ut

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

3 Förskoleklassen. Förskoleklassens syfte och centrala innehåll

3 Förskoleklassen. Förskoleklassens syfte och centrala innehåll 3 Förskoleklassen Förskoleklassens syfte och centrala innehåll Undervisningen i en förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med specialskola ska utgå från den värdegrund och det uppdrag samt de övergripande

Läs mer

Sioux-ordspråk: När du upptäcker att du rider en död häst, är den bästa strategin att hoppa av.

Sioux-ordspråk: När du upptäcker att du rider en död häst, är den bästa strategin att hoppa av. The Workshop i sammanfattning Why Your Returns Are Love I dag konsumeras mer och mer media samtidigt som konsumenter i allt större utsträckning anstränger sig för att undvika traditionell reklam. Fragmenteringen

Läs mer

VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS. Vilka vi är och vart vi är på väg

VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS. Vilka vi är och vart vi är på väg VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS Vilka vi är och vart vi är på väg Inledning INLEDNING Denna skrift beskriver Högskolan i Borås vision, mission och kärnvärden. Syftet är att skapa en ökad samsyn om vad Högskolan

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) 135 HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I LYSEKILS KOMMUN Dnr: LKS 2014-428 Bilden av och förtroendet

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Vision och strategi Universitetsbiblioteket

Vision och strategi Universitetsbiblioteket Vision och strategi 2015-2020 Universitetsbiblioteket VISION OCH STRATEGI 2015-2020 - UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Inledning Linnéuniversitetet är Sveriges nyaste universitet med rötterna i Småland och med

Läs mer

BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11

BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11 BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11 E-böcker och folkbibliotek Distribution, kommersialism och kontroll Svenska folkbibliotek har en svår situation när det gäller e-böcker. Biblioteken är en betydande distributör

Läs mer

Lektion 4 Livsåskådningar. Humanismen och liberalism

Lektion 4 Livsåskådningar. Humanismen och liberalism Lektion 4 Livsåskådningar Humanismen och liberalism Ett luddigt begrepp Humanism kan betyda många olika saker beroende på vem som använder ordet och i vilket sammanhang. Det kan handla om humanistiska

Läs mer

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98 Ekologi och miljö Måldokument Lpfö 98 Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro skall prägla förskolans verksamhet. Förskolan

Läs mer

Du är viktig för Norrköpings framtid.

Du är viktig för Norrköpings framtid. Den blå tråden Du är viktig för Norrköpings framtid. Om du känner glädje i att skapa värde och göra nytta för andra människor har du kommit helt rätt. För alla vi som jobbar här gör skillnad för Norrköpingsbornas

Läs mer

GEOGRAFI HISTORIA RELIGION och SAMHÄLLS- KUNSKAP

GEOGRAFI HISTORIA RELIGION och SAMHÄLLS- KUNSKAP FRÅN TÄBY UT I VÄRLDEN FÖRR I TIDEN GEOGRAFI HISTORIA RELIGION och SAMHÄLLS- KUNSKAP LIVSFRÅGOR I SAMHÄLLET Kursplan för de samhällsorienterande ämnena År 1-5 Rösjöskolan TÄBY KOMMUN Kursplan i geografi

Läs mer

En relevant kyrka? 11 APRIL 2012. Consultants for Strategic Futures.

En relevant kyrka? 11 APRIL 2012. Consultants for Strategic Futures. En relevant kyrka? 11 APRIL 2012 Consultants for Strategic Futures. FÖRORD Är kyrkan relevant och i så fall på vilket sätt? Vilka förväntningar och förhoppningar har enskilda på kyrkans roll i samhället

Läs mer

E-handel i Norden Q3 2014

E-handel i Norden Q3 2014 E-handel i Norden Q3 2014 TEMA: E-JULHANDELN Nordisk e-handel till ett värde av 34,5 miljarder SEK FÖRORD De nordiska konsumenterna uppskattar att de under det tredje kvartalet har e-handlat till ett värde

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2016 2018 1 SVEDALA KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN Enligt bibliotekslagen 2013:801 ska varje kommun anta en biblioteksplan som visar riktning och utvecklingsområden inom biblioteksverksamheten.

Läs mer

FÖRETAG SOM VÄXER. Sveriges Arkitekter 4:e mars 2015

FÖRETAG SOM VÄXER. Sveriges Arkitekter 4:e mars 2015 FÖRETAG SOM VÄXER Sveriges Arkitekter 4:e mars 2015 JOHN LYDHOLM Vd Sverige LINDA SANTESSON Avdelningschef, region Öst Vad får ett företag att växa? Vilka utmaningar finns i en växande organisation? Vad

Läs mer

Skolan digitaliseras. Blir det bättre för alla? Ett samtal om framtidens lärande och lärverktyg

Skolan digitaliseras. Blir det bättre för alla? Ett samtal om framtidens lärande och lärverktyg Skolan digitaliseras. Blir det bättre för alla? Ett samtal om framtidens lärande och lärverktyg Referat från seminarium i Almedalen Almedalsveckan, 2 juli 2014 St Nicolai kyrkoruin, Visby Moderator: Peter

Läs mer

52 kort för ett levande värdegrundsarbete. Helena Hammerström. 1 Helena Hammerström, www.alltomart.se

52 kort för ett levande värdegrundsarbete. Helena Hammerström. 1 Helena Hammerström, www.alltomart.se 52 kort för ett levande värdegrundsarbete. Helena Hammerström 1 Helena Hammerström, www.alltomart.se Värdegrunden 52 kort för ett levande värdegrundarbete. Text: Helena Hammerström Design: Ewa Milunska

Läs mer