Nya idéer för effek.vare mål- och resultatstyrning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nya idéer för effek.vare mål- och resultatstyrning"

Transkript

1 Nya idéer för effek.vare mål- och resultatstyrning Stratsys användarkonferens Näringslivets hus, Stockholm 24 maj 2013 Föredragshållare Sven- Mar>n Åkesson Åkesson Managementkonsult AB

2 Innehåll DeCa seminarium syear >ll ac ge nya idéer och prak>ska exempel från flera olika organisa>oner på hur arbetet med mål- och resultatstyrning kan utvecklas.

3 BäAre mål- och resultatstyrning Tydligt skilja på förändringsarbete och basverksamhet. Färre mål i budget/verksamhetsplan. Sortera mål och indikatorer >ll räc nivå i organisa>onen. Ökat fokus på uppnådda resultat. Ökat fokus i rapporteringen på analys/slutsatser och minskat fokus på själva mätningen (vilken dock är en förutsäcning för analys).

4 Styrmodell Grunduppdraget Styrdokument för verksamheten Organisa>on med roller och ansvar Resursfördelning Modell för resursfördelning Principer för ekonomistyrning Ledningsprocesser Ledningsfilosofi Planeringsprocess (vision, mål och budget) Uppföljningsprocess (mätning, analys, rapport) Hur vi leder och styr verksamheten

5 Basverksamhet Förändringsarbete Uppdrag Vision FörhållningssäA Basverksamheten Kri>ska kvalitetsfaktorer Ständiga förbäcringar VerksamhetsmåC Analys risk och väsentlighet Utvecklingsplan Prioriterat mål Strategier och åtgärder Indikatorer Fördjupad analys

6 Exempel på verksamhetsmåa för basverksamheten Perspek.v Kvalitetsfaktor VerksamhetsmåA Elev/ vårdnadsh. Elevens inflytande Mo>verade elever Elevernas måluppfyllelse Elevernas måluppfyllelse Mo>verade elever Bedömt inflytande NEI Na>onella prov Meritvärde Närvaro Verksamhet Delak>ghet Trygghet Säkerhet Kvalitet Andel indv utv planer Anmälda fall av mobbning Tillbud Klagomål/synpunkter Medarbetare Nöjd medarbetar Frisk personal Frisk personal ACrak>v arbetsgivare ACrak>v arbetsgivare NMI Hälsoindex Sjukfrånvaro PersonalomsäCning Andel behörig personal Ekonomi God ekonomisk hushållning Antal elever per lärare Kostnad per elev Kostnad per kvm Avvikelse mot budget

7 Exempel på verksamhetsmåa för basverksamheten Perspek.v Kvalitetsfaktor VerksamhetsmåA Äldre och närstående Inflytande Bemötande Kon>nuitet Trygghet Meningsfull sysselsäcning Bedömt inflytande NKI- bemötande NKI- kon>nuitet NKI- trygghet Deltagande i ak>viteter Verksamhet Delak>ghet Trygghet Dokumenta>on Kvalitet Andel uppdaterade genomf.planer Antal fallskador Kvalitet genomförandeplaner Klagomål/synpunkter Medarbetare Nöjd medarbetar Frisk personal Frisk personal ACrak>v arbetsgivare ACrak>v arbetsgivare NMI Hälsoindex Sjukfrånvaro PersonalomsäCning Andel behörig personal Ekonomi God ekonomisk hushållning Kostnad per >mma Kostnad per äldre Kostnad per kvm Avvikelse mot budget

8 Utvecklingsplan Begrepp Exempel Målet SMART formulerat mål som är prioriterat för utvecklingen av verksamheten. Inled med öka/förbäcra/minska.. Mo>vering En förklaring av varför deca mål är prioriterat och kopplingen >ll andra mål och styrdokument. Strategier för ac nå Olika säc vi ska arbeta på för ac nå målet målet Inled med Vi ska särskilt satsa på Åtgärder för ac nå målet Konkreta åtgärder vi ska genomföra för ac nå målet Inled med Vi ska genomföra. Uppföljning för ac mäta resultatet Hur vi ska följa upp resultatet

9 Exempel: Utvecklingsplan Begrepp Exempel Målet Elevernas trygghet i skolan ska öka Mo>vering En trygg skola säkerställer arbetsro och elevernas närvaro vilket är en förutsäcning för goda skolresultat. Strategier för ac nå Vi ska särskilt satsa på vuxen närvaro på rasterna. målet Vi ska särskilt satsa på kunskapshöjning av vårdnadshavare. Åtgärder för ac nå målet Vi ska införa schemaläggning av vuxnas närvaro på raster. Vi ska genomföra utbildning för samtliga föräldrar. Vi ska Uppföljning för ac mäta resultatet Antal anmälda fall av mobbning. Trygghetsindex elever och vårdnadshavare Fokusgrupp i elevrådet.

10 Prioritering Allt är vik>gt men allt är inte vik>gast! AC prioritera är ac välja bort! En vik>g förändring tar 3 år ac genomföra! Målstyrning innebär färre mål, inte fler! Om du inte kan redogöra för vad du givit upp eller släppt, vad du helt enkelt inte gör längre eller vad du offrat, så har du inte en strategi. Du håller forgarande på och gör allt som dyker upp, för vem som helst som råkar dyka upp. Michael Porter

11 Prioritering Omvärld Styr- dokument Resultat och nuläge Prioritering

12 Olika planer på olika nivåer Sortera mål och uppdrag.ll räa organisatorisk nivå Fullmäk>ge Övergripande frågor som ska samordnas och drivas av kommunledningen Nämnd Formulera mål och uppdrag relevant för den nivån Nämndgemensamma frågor som ska samordnas och drivas av förvaltningsledningen. Förvaltning Förvaltningsspecifika frågor som ska samordnas och drivas av områdeschefen Verksamhet/Enhet Enhetsspecifika frågor som ska samordnas och drivas av enhetschefen

13 Resultat (Källa: SKL) Resursplan - det här har vi 6llgång 6ll Ak.vitetsplan - det här ska vi göra Presta.onsmål - presta6oner vi ska uppnå Effektmål - effekter vi ska uppnå Resultat Resurser Resursanalys - det här har vi använt Ak.viteter Presta.on Ak.vitetsanalys Presta.onsanalys - det här har vi gjort - så här gick det Effekt Effektanalys - det här har det vi gjort le5 6ll

14 Mätmetoder Kvantitativa metoder Statistik eller data ifrån system eller databas Manuell rapportering statistik baserad på iaktagelser -avvikelserapportering Enkät Kvalitativa metoder Individuell djupintervju Gruppintervju Fokusgrupp Expertbedömning Granskning Observation Prov/övning/tester

15 Vad kännetecknar en bra slutsats? Ställningstagande och bedömning av måluppfyllelsen Hur ser resultatet ut? Hur ser bedömningen av resultatet ut? Mo>vering av ställningstagandet och bedömningen Hur har vi kommit fram >ll bedömningen? Vad har orsakat resultatet? Fram>d hur ska vi arbeta framöver inom målområdet Ak>viteter, mål, strategier, förhållningssäc Kort respek>ve lång sikt

16 Analysera resultat (Källa: Göteborgs stad) Studera det egna resultatet Jämför med andra Iden.fiera mönster Reflektera över periodens ak.viteter Sök orsaker och samband Samman- faaa och dra slutsatser Besluta strategier/ åtgärder

17 KontaktuppgiZer Sven- Mar.n Åkesson Åkesson Managementkonsult AB E- post: sven- Mobil: Hemsida:

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Huvudmannens styrning av grundskolan

Huvudmannens styrning av grundskolan Kvalitetsgranskning Rapport 2015:01 Huvudmannens styrning av grundskolan - ett uppdrag med eleven i fokus Skolinspektionens rapport 2015:01 Diarienummer 400-2013:2398 Stockholm 2015 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Nyckeltal som spelar roll. Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal

Nyckeltal som spelar roll. Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal Nyckeltal som spelar roll Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal Innehållsförteckning Förord...3 1. Nyckeltal i styrprocessen en sann utmaning!...4 2. Att genomföra en väsentlighetsanalys...7 2.1

Läs mer

Kommunens kundtjänst. Skellefteå kommun. Revisionsrapport. - Har det blivit lättare för medborgarna att komma i kontakt med kommunen?

Kommunens kundtjänst. Skellefteå kommun. Revisionsrapport. - Har det blivit lättare för medborgarna att komma i kontakt med kommunen? Revisionsrapport Kommunens kundtjänst - Har det blivit lättare för medborgarna att komma i kontakt med kommunen? Skellefteå kommun Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Robert Bergman Innehållsförteckning

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet är tänkt att inspirera ungdomsarbetare, strateger och beslutsfattare i kommuner att påbörja och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom den

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult Januari 2013 Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare Gällivare kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Perspektivet utveckling/tillväxt

Perspektivet utveckling/tillväxt Revisionsrapport Perspektivet utveckling/tillväxt Skellefteå kommun Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfråga...2

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN ÅTVIDABERGS KOMMUN

BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN ÅTVIDABERGS KOMMUN 1 (20) VERKSAMHETSPLAN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN ÅTVIDABERGS KOMMUN Denna verksamhetsplan är barn- och utbildningsförvaltningens övergripande dokument för styrning och kvalitetsutveckling. Kapitel

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Viktoriaskolan med huvudman Brickebergskyrkans skolstiftelse.

Kvalitetsgranskning av Viktoriaskolan med huvudman Brickebergskyrkans skolstiftelse. Viktoriaskolan Granrisvägen 33 702 35 Örebro 1 (10) Brickebergskyrkans skolstiftelse Ordf Gunn Öjebrandt Granvägen 30A 702 21 Örebro Kvalitetsgranskning av Viktoriaskolan med huvudman Brickebergskyrkans

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2012 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2013:2853 Stockholm

Läs mer

Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik

Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik Examensarbete, Rektorsprogrammet Kursgrupp 5, block 5 Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik Författare: Sandra Pettersson (sandra.pettersson@falun.se) Handledare: Ina von Schantz Lundgren

Läs mer

Att mäta det väsentliga

Att mäta det väsentliga Att mäta det väsentliga NÅGRA ORD OM TEMA LIKABEHANDLING Tema Likabehandling är en av Europeiska socialfondens fem nationella tema grupper, som arbetar på uppdrag av Svenska ESF-rådet med målet att ta

Läs mer

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad 1 Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar

Läs mer

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola?

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? rir 2014:25 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift

Läs mer

Lärares inställning till uppdraget som lärare, i relation till styrdokument, arbetsuppgifter och arbetstid

Lärares inställning till uppdraget som lärare, i relation till styrdokument, arbetsuppgifter och arbetstid Lärares inställning till uppdraget som lärare, i relation till styrdokument, arbetsuppgifter och arbetstid Linda Eriksson GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Självständigt arbete (SGSAEP), 33:2012 Examensarbete,

Läs mer

Vad är på kommunchefens agenda?

Vad är på kommunchefens agenda? Vad är på kommunchefens agenda? Praktikantprojektet våren 2013 Jonas Lannering & Joel Wetterberg Maj 2013 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Sammanfattning och slutsatser... 3 1.1 Slutsatser...

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

RAPPORT 2015:17 REGERINGSUPPDRAG. Uppföljning av det prestationsbaserade stimulansbidraget delrapport 2

RAPPORT 2015:17 REGERINGSUPPDRAG. Uppföljning av det prestationsbaserade stimulansbidraget delrapport 2 RAPPORT 2015:17 REGERINGSUPPDRAG Uppföljning av det prestationsbaserade stimulansbidraget delrapport 2 Uppföljning av det prestationsbaserade stimulansbidraget delrapport 2 Boverket 2 Uppföljning av det

Läs mer

Förskola, före skola - lärande och bärande

Förskola, före skola - lärande och bärande Kvalitetsgranskning Rapport 2012:7 Förskola, före skola - lärande och bärande Kvalitetsgranskningsrapport om förskolans arbete med det förstärkta pedagogiska uppdraget Skolinspektionens rapport 2012:7

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning Stöd till chefer vid implementering av lokal uppföljning inom missbruksoch beroendevården Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning av verksamheternas resultat

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01. Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01. Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01 Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet Skolinspektionens rapport 2014:1 Diarienummer 400-2011:6497 Stockholm 2014

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

Granskning av insatser i grundskolan för elever med särskilda behov

Granskning av insatser i grundskolan för elever med särskilda behov Revisionsrapport Granskning av insatser i grundskolan för elever med särskilda behov Juni 2010 Mattias Norling, revisionskonsult Marie Lindblad, revisionskonsult Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...2

Läs mer