Förslag till V Malmös verksamhetsplan 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till V Malmös verksamhetsplan 2017"

Transkript

1 Förslag till V Malmös verksamhetsplan 01 Vi är alternativet Vänsterpartiet Malmö är alternativet i politiken såväl i Malmö som i region Skåne och i Sverige. Vi utgör vänsteroppositionen mot den förda borgerliga politiken oavsett om styret leds av Socialdemokraterna och Miljöpartiet eller Alliansen. Under 01 ska vi utveckla vår oppositionsroll med stark lokal förankring och driva på för förändringar i frågor som handlar om Malmö. Vårt fokus ligger på välfärden och de frågor som traditionellt är kopplat till välfärden. Lokalt vill vi påverka i vissa utvalda och konkreta frågor genom en aktiv rörelse och stöd utifrån för våra krav. En viktig del av oppositionsrollen är att granska makten och att ständigt kritisera och belysa försämringar i Malmö. Samtidigt ska vi förbereda oss på vad vi vill genomföra och hur vi vill göra det om vi återigen blir en del av majoritetsstyret i Malmö efter valet 01. Vänsterpartiet växer i förtroende genom att utmana högerpolitiken men också genom att formulera tankar och idéer om framtiden. I oppositionsrollen ska vi göra detta och föra öppna diskussioner om vilket Malmö vi vill ha. Vi är inte rädda för att utmana socialdemokratin från vänster i syfte att knyta an till socialdemokratiska gräsrötter. Med vår socialistiska utgångspunkt ska vi utveckla våra ideologiska ståndpunkter och tankar i sakfrågor. Vänsterpartiet Malmö ska ta plats i samhällsdebatten och vinkla den mot systemkritik och fördelningspolitik. Vi ska vara drivande i idédebatten kring ekologisk hållbarhet, feminism, antirasism, klass och socialism. Under året kommer också flyktingfrågan att bli viktig att skapa opinion kring. Vi vill utveckla alternativ till den allt hårdare och destruktiva politik som förs av övriga partier. Under 01 firar vårt parti 0 års jubileum, detta ska uppmärksammas och firas under året. Organisationen Vänsterpartiet Malmös medlemsantal fortsätter att växa och vi är i dagsläget över medlemmar. Under 01 är vår stora utmaning att fortsätta ta till vara på och få in och aktivera alla dessa gamla och nya medlemmar i partiets organisation. Det arbetet blir avgörande för att Vänsterpartiet ska fortsätta växa i förtroende och få makt över framtiden. Organisationsbygget blir därför fortsatt vår viktigaste prioritering under 01. Vi prioriterar att skapa välfungerande och starka stadsdelsgrupper som ska vara ett naturligt forum där många medlemmar kan organisera sig och vi fortsätter att bygga våra tematiska utskott, arbetsgrupper och redaktioner. Denna kombination gör det lätt för medlemmar att aktivera sig där var och en känner sig mest motiverad. Vi vill fånga upp och behålla den kompetens och de erfarenheter som både nya och gamla medlemmar besitter. Alla ska ges möjlighet att vara aktiva och många fler medlemmar ska ges möjlighet att leda och organisera arbetet i partiföreningen genom ett breddat ägandeskap och inflytande över partiföreningens arbete. Centralt för Vänsterpartiet Malmös organisation är att tillvarata alla medlemmars engagemang, kompetenser och erfarenheter samt skapa strukturer med arbetsgrupper, stadsdelsgrupper och utskott som fungerar. Vi behöver en välfungerande styrelse och att få ut mesta möjliga nytta av våra heltidsförtroendevalda. Medlemskapet Vänsterpartiet Malmös viktigaste resurs är våra medlemmar både nya och gamla. Den stora medlemstillströmningen de senaste åren är en enorm styrka men innebär också stora utmaningar. Vi fortsätter att prioritera medlemsarbetet och det ska finnas många vägar in i organisationen. Det ska vara möjligt att anpassa aktivitet efter den tid, ork och kraft man har att lägga på Vänsterpartiet. Partiföreningens organisation ska skapa förutsättningar för alla medlemmar att delta på lika villkor. För att klara detta ska föreningen 01 bättre tillgodose behovet av barnpassning och bättre tillvarata medlemmars språkkompetenser för att inkludera fler icke-svenskspråkiga personer. Vi ska också verka för att medlemmar ska utvecklas som organisatörer, aktivister och parlamentariker genom utbildning och ökat ansvar, samt genom ett mentorsprogram. Vi fortsätter arbetet med att utveckla former för medlemmars volontära insatser i organisationen både i syfte att bygga en starkare organisation som avlastar våra heltidsförtroendevalda men också för att hitta nya former av engagemang för våra medlemmar. Vi ska arbeta med våra utvecklade former för att ta emot och aktivera nya medlemmar. Det handlar bland annat om att: l Varje ny medlem får möjligheten att besvara medlemsenkäten l Genomföra träffar för nya medlemmar, kontinuerligt erbjuda Ny i Vänsterpartiet-cirklar samt helgkurs och endagskurser för nya medlemmar l Varje ny medlem kontaktas per telefon minst en gång under 01 l Vi ska aktivt arbeta med resultatet av medlemsinventeringen för att på bästa sätt ta hand om våra medlemmar. Det innebär bland annat att: a. Vi blir bättre på riktad och direkt information och inbjudningar enligt medlemmarnas angivna intressen i medlemsenkäten b. Vi ska se till så att varje person som vill vara aktiv har en tillhörighet i någon av våra grupper (stadsdelgrupp, utskott, arbetsgrupp). l Vi ska genom vårt kommunikationsarbete och genom att se över vår medlemsvård arbeta för att den enskilde medlemmen ska känna sig välkommen, få kunskap om Vänsterpartiet Malmö och känna ett värde i att vara medlem i just Vänsterpartiet Malmö. l Det ska bli enklare och mer lättillgängligt för medlemmar att hitta information på hemsida, i sociala medier och i vårt tryckta material om direkta vägar in och vad man kan göra med sitt engagemang VP 1

2 l Vi ska aktivt arbeta för att organisera och aktivera fler medlemmar ur de i partiet underrepresenterade grupperna oavsett om det gäller kön, klass eller etnicitet. l Under 01 inleds ett systematiserat arbete där aktiva medlemmar ansvarar för att hålla kontakt med mindre aktiva och nya medlemmar i syfte att aktivera dessa. Medlemsmöten Vi ska fortsätta att uppmuntra så många som möjligt att delta på våra gemensamma medlemsmöten. På medlemsmötena ska det skapas förutsättningar för att kunna föra fram sina hjärtefrågor till diskussion samt kommentera och föreslå ändringar i partiets arbete på både lokal-, regional- och riksnivå. Medlemsmötena anger riktningen för samtliga förtroendevaldas arbete, däribland kommunalråd och styrelse. l Vi ska under året arrangera minst medlemsmöten för hela Vänsterpartiet Malmö. l Vi ska utforma medlemsmötena så att de underlättar för medlemmarna att träffa andra partikamrater och knyta nya kontakter. l Vi ska utforma medlemsmötena på ett sådant sätt och med en sådan struktur att fler kommer till tals under mötena. l Vår målsättning är att arrangera medlemsmöten med minst 0 deltagare. l Våra medlemsmöten ska vara forum för idédebatt, men också för konkreta frågor i vardagspolitiken. Styrelsen Styrelsen för Vänsterpartiet Malmö ansvarar för partiföreningens organisatoriska och politiska arbete mellan medlemsmötena samt att verksamhetsplanen konkretiseras och verkställs. Det är också ytterst styrelsen som ansvarar för att det kommunalpolitiska arbetet bedrivs i enlighet med det kommunalpolitiska programmet, samt ansvarar för att övergripande och principiella beslut fattas kring kommunalpolitiken mellan medlemsmötena. Under 01 är det av stor vikt att fortsätta det internfeministiska arbetet, men också att arbeta kring former för inkludering och ökat inflytande från andra underrepresenterade grupper. Vi ska också fortlöpande se över styrelsens arbetsformer för att öka deltagandet och spridningen av ansvar och arbetsuppgifter. Detta gäller både hur arbetsutskottet organiseras när det gäller fasta respektive roterande poster, som en utveckling av ordförandeskapet. Det är viktigt att tydliggöra rollfördelningen mellan ordförande, eventuell vice ordförande och arbetsutskott. l Styrelsen skall ha regelbundna styrelsemöten och inom sig utse ett arbetsutskott (AU). l Styrelsen ansvarar för att arbetsgrupper/utskott, stadsdelsgrupper och redaktioner fungerar samt att det finns en direktkontakt till styrelsen. l Ansvaret inom styrelsen ska fördelas mellan styrelsens alla medlemmar efter den enskilde ledamotens förutsättningar. Internfeminism och informella maktstrukturer Vänsterpartiet är ingen isolerad ö. De maktstrukturer som finns och reproduceras i samhället reproduceras också inom den egna organisationen. Styrelsen ska arbeta aktivt med att uppmärksamma och förbättra den internfeministiska situationen samt motverka informella maktstrukturerna i partiföreningen. Styrelsen ska agera mot bristande internfeminism, se till att valda grupper har en jämn könsfördelning och agera mot beslut som fattas i informella former. Inför medlemsmöten och andra liknande sammankomster ska styrelsen jobba förebyggande för att alla ska kunna delta på lika villkor och känna sig välkommen. Det handlar bland annat om att se till att alla vet hur beslutsgången ser ut, hålla separatistiska förmöten och uppmärksamma härskartekniker. Våra heltidsförtroendevalda Vänsterpartiet Malmö har sex stycken heltidsförtroendevalda medlemmar med ansvar för att föra ut partiets politik och stärka partiföreningens organisation. Det är viktigt att vi skapar en bra arbetsmiljö för våra heltidsförtroendevalda. Det är styrelsen och AU som ansvarar för arbetsledningen av alla Vänsterpartiet Malmös heltidsförtroendevalda. Vänsterpartiet Malmös heltidsförtroendevalda är samlade i ett arbetslag med arbetsplatser på stadshuset och Vänsterns hus. Under 01 ligger vår prioritering på att förstärka och utveckla partiorganisationen och i det arbetet är bemanningen av Vänsterns hus avgörande. Planen för 01 är att: l Styrelsen och AU ska vara tydliga i alla beslut om det är arbetslaget som gemensamt eller vilka av de heltidsförtroendevalda som ska ansvara för olika arbetsuppgifter. l AU ansvarar för att genomföra ett utvecklingssamtal med varje heltidsförtroendevald under våren 01. l Arbetslaget har regelbundna veckomöten. l De heltidsförtroendevalda ska vara representerade på möten med AU och styrelse. Stadsdelsgrupper Vänsterpartiet arbetar för att skapa fungerande stadsdelsgrupper inom organisationen. Stadsdelsgrupperna prioriterar och planerar sin verksamhet självständigt, men det finns stora vinster i att samordna vissa delar av arbetet och understödja de gemensamma kampanjer som ordnas av partiföreningen centralt. I dagsläget har vi stadsdelsgrupper på följande platser: Södra Innerstaden, Centrum, Limhamn-Bunkeflo, Kirseberg, Söder (Fosie + Oxie), Rosengård, Husie och Västra Innerstaden. Dessa fungerar olika bra och gruppernas aktiviteter varierar över tid. I Hyllie arbetar vi på att starta och ha en fungerande stadsdelsgrupp. Det är styrelsens ansvar att hålla regelbunden kontakt med stadsdelsgrupperna och se till att det finns heltidsförtroendevalda som stödjer stadsdelsgruppernas verksamhet. l Vi ska prioritera att stärka de stadsdelsgrupper som fungerar och utveckla fungerande nya grupper, där det finns förutsättningar. l Särskilt prioriterat är att stärka stadsdelsgrupper i VP

3 områden där det finns grupper som är underrepresenterade i vår organisation. l Vi ska aktivt arbeta med att synas i områden där vi på lång sikt skulle vilja ha stadsdelsgrupper. Arbetsgrupper, utskott och redaktioner I Vänsterpartiet Malmö finns det olika former av arbetsgrupper, utskott och redaktioner för olika politiska frågor, för avgränsade kampanjer eller andra arrangemang samt praktiska arbetsuppgifter. Vi tror att en av nycklarna till framgång och ytterligare tillväxt är en fungerande och lättöverskådlig interndemokratisk struktur. Styrelsen ska i god tid tillsätta arbetsgrupper för de olika arrangemangen under året så det blir enkelt för så många medlemmar som möjligt att hitta en meningsfull uppgift som passar just dem. Det är viktigt att varje arbetsgrupp och utskott har minst en kontaktperson och ett tydligt uppdrag. Det ska vara lätt för medlemmar som vill starta en arbetsgrupp att göra det, men det är styrelsen som kontinuerligt under året tillsätter arbetsgrupperna och i samarbete med gruppen definierar dess uppdrag och ansvar. l Under 01 prioriterar vi fyra utskott (feministiska, fackliga, antirasistiska och miljöutskottet), stadsdelsgrupperna och medlems- och studiegruppen som samtliga har en heltidsarvoderad och/eller en styrelseledamot kopplad till sig som ansvarar för arbetet och stödet till de prioriterade grupperna. l Övriga grupper drivs då medlemmar kan och önskar driva dessa. I styrelsen och bland de heltidsförtroendevalda sker en fördelning så att samtliga grupper har en egen kontakt i styrelsen eller bland de heltidsförtroendevalda. l Varje arbetsgrupp och utskott skall ha en minst en kontaktperson. l Under 01 genomförs två till fyra träffar för gruppansvariga dit kontaktpersoner, styrelseledamöter och heltidsarvoderade bjuds in. l Det ska vara enkelt för varje medlem att se vilka arbetsgrupper, utskott och stadsdelsgrupper vi har och hur man kommer i kontakt med dem om man vill engagera sig Organisatörsutbildningen Under 01 fortsätter Vänsterpartiet Malmös organisatörsutbildning en ledarskapsutbildning för att erbjuda medlemmar en möjlighet att utvecklas när det gäller att organisera och leda Vänsterpartiet Malmös arbete. Organisatörsutbildningen är en långsiktig satsning som syftar till att med både modern forskning och etablerad kunskap om organisering stärka Vänsterpartiet Malmö. Varje kursomgång har plats för 1 deltagare och genomförs under året. Minst 0 procent av platserna ska vara för kvinnor och vi ska eftersträva en god representation av andra grupper som i partiet är underrepresenterade. Valberedningen Valberedningen fyller en viktig funktion i arbetet kring att ta fram kandidater till förtroendeuppdrag inom partiföreningen. Valberedningen fortsätter utvecklingen och arbetet kring representation och inkludering. Valberedningen ska erbjudas de verktyg och underlag som är nödvändiga för att fullfölja sitt uppdrag. Det kan handla om utbildning, underlag med mera. Under 01 ska nomineringarna inför våra vallistor påbörjas i god tid. Valberedningen har här som uppgift att initiera en diskussion tillsammans med styrelsen om hur nomineringarna ska gå till. Vallistorna ska fastställas på årsmötet i januari 01. Partiets ekonomi Vår stora inkomstkälla är det kommunala partistödet. Partiföreningens samtliga förtroendevalda i nämnder betalar 0 % i partiskatt. Vi har dessutom en frivillig insamling till vår Socialistiska stödfond. Här kan man bidra genom att bli månadsgivare via autogiro, betala via bankgiro eller Swish. För partiets framtid är det viktigt att öka självfinansieringsgraden. Under 01 och 01 ska vi prioritera en ökad insamling till vår Socialistiska stödfond under titeln valinsamling. Detta innebär att vi ska ta fram ett särskilt insamlingsmaterial, att vi på samtliga större interna och externa arrangemang lyfter upp frågan om fler kan bidra. Vänsterdagarna Under hösten 01 arrangerar Vänsterpartiet Malmö för tredje gången partiets Vänsterdagar. Det sker ett år innan valet och ses som ett stort avstamp för vår valrörelse, både nationellt och lokalt. Arbetet med Vänsterdagarna sker i samarbetet med partiet centralt. Det finns en styrgrupp med representanter för både vår partiorganisation och partiet centralt. Lokalt kommer både ideellt arbetande kamrater samt våra heltidsförtroendevalda arbeta för att genomföra arrangemanget. Vi har fått resurser att anställa en person i 1 månader för arbetet. Lokalt kommer projektgrupper av aktivister att tillsättas för olika delar av arrangemanget. Vänsterdagarna blir en möjlighet för många lokala aktivister att delta i ett större partiarrangemang. Inför valrörelsen 01 Under 01 kommer vi att planera och påbörja arbetet med 01 års valrörelse. Styrelsen har under året en uppgift att förbereda partiorganisationen för valrörelsen. En liten valarbetsgrupp ska kontinuerligt rapportera till styrelsen och styrelsen beslutar om gruppens mandat. Det är styrelsen som utser vilka som ska ingå i gruppen och den kan förändras efter behov. En stor valarbetsgrupp där de medlemmar som vill engagera sig i valrörelsen kan arbeta i olika valrelaterade projekt ska formeras under året. Styrelsen beslutar om namn på de båda arbetsgrupperna. Under hösten behöver arbetet påbörjas med att nominera inför vallistorna som ska fastställas på årsmötet 01. Det är valberedningens ansvar tillsammans med styrelsen att hitta bra former för nomineringsprocessen. Vårt kommunalpolitiska program behöver revideras inför valet. Arbetet med det påbörjas under 01 och ett nytt kommunalpolitiskt program fastställs på ett medlemsmöte under våren 01. Utåtriktat arbete under 01 Vänsterpartiet Malmö arbetar för att lyfta fram och agera VP

4 för våra politiska ståndpunkter. Under verksamhetsåret är vi beredda att mobilisera och blixtagera vid aktuella politiska händelser och/eller frågor samt i viktiga frågor när det finns möjlighet att lyfta fram Vänsterpartiet. Utöver partiets prioriterade kampanj välkomnas arbetsgrupper och stadsdelsgrupper att driva eget utåtriktat politiskt arbete inom sitt politiska och/eller geografiska område. Under året 01 och 01 ska Vänsterpartiet Malmös utåtriktade arbete ha ett tydligt välfärdsfokus för att bygga vår oppositionsroll, konkreta påverkan och kamp mot nedskärningar i Malmö. Genom att konsekvent lyfta fram välfärdsfrågorna vill vi visa på strategier och förslag för ett rödgrönt Malmö. I detta arbete engageras hela partiorganisationen. Det är viktigt att vårt parti förknippas med byggandet av en solidariskt finansierad välfärd som omfördelar resurser och håller hög kvalitet. Under våren organiseras en speciell välfärdskonferens. I kampanjarbetet läggs vikt vid både basaktivismen och att utveckla nya kampanjformer för att lyfta våra frågor. Under 01 fyller Vänsterpartiet 0 år, detta ska vi självklart uppmärksamma utåt under året. Årliga händelser Vårt arbete kretsar ofta kring de årliga händelser vi organiserar. Det är viktigt att vi håller dessa arrangemang levande och aktuella. Under 01 är vår målsättning att öka deltagandet samt vara en självklar del av arrangemangen. Vårt fokus i arbetet är att se till att välfärds- och jämlikhetsfrågor får sin självklara plats i arbetet samt att Vänsterpartiet är en självklar och synlig del i mobiliseringen och i samband med händelserna. l Styrelsen ansvarar för att i god tid inför varje arrangemang och kampanj utse en ansvarig arbetsgrupp och heltidsförtroendevald för att planera och genomföra arrangemanget samt kampanjen. l Vi ska aktivt bjuda in nya medlemmar till dessa grupper och uppmuntra nya idéer för att förnya och vitalisera våra arrangemang och kampanjer. Internationella kvinnodagen den mars Internationella kvinnodagen är en feministisk kraftsamling med demonstration och andra aktiviteter för att ge kraft i det feministiska arbetet. Vänsterpartiet Malmö är, tillsammans med Ung Vänster och VSF (V-familjen) drivande i arrangemanget i samarbete med fackföreningar och andra organisationer. Första maj Första maj är arbetarrörelsens högtidsdag med demonstration och folkfest. Inför första maj genomförs ett mobiliserings- och kampanjarbete som under 01 ska fokusera på frågor kring välfärdsfrågor och jämlikhet. Feministisk festival Feministisk festival Malmö har blivit Sveriges största feministiska gratisarrangemang och en viktig lokal plattform för politiska samtal och aktivism. Vänsterpartiet Malmö tycker det är viktigt att festivalen fortsätter att finnas och har ett tydligt vänsterfokus. Därför ska vi stödja festivalen och arbeta för att visa på Vänsterpartiets självklara roll i den feministiska rörelsen. Malmö Pride Malmö Pride är en vecka fylld med seminarier, föreläsningar, workshops och en folkfest för att stärka HBTQpersoners rättigheter och motverka diskriminering. Vänsterpartiet Malmö ska 01 bidra till arrangemanget med egna aktiviteter och ett eget block i paraden. Årsdagen för den transatlantiska slavhandelns upphörande i Sverige den oktober Vi fortsätter att aktivt arbeta med arrangemangen kring den oktober samt att delta i den antirasistiska samlingen som organiseras. Årsdagen av Kristallnatten den november Inför nästa års Kristallnattsarrangemang ska vi inleda en dialog med arrangörerna av andra parallella manifestationer och beroende på utgången av dessa samtal, i styrelsen besluta om vi ska samarrangera med dem, arrangera något eget utifrån de samarbeten vi tidigare byggt upp eller avstå från att arrangera något. Vi bör så ofta som möjligt använda begreppet Novemberpogromerna istället för Kristallnatten. Media och kommunikation Ett välfungerande medie- och kommunikationsarbete är avgörande för utvecklingen av Vänsterpartiet Malmö. Under 01 fortsätter vi arbetet med att synas i media. Internet och sociala medier blir allt viktigare i arbetet med att kommunicera med omgivningen. Vi strävar också efter att kommunicera med Malmöborna på fler språk än svenska. Vårt material ska vara representativt i bild och text i avseenden som t.ex. kön, klass och etnicitet. l Vi ska regelbundet göra utspel, skriva pressmeddelanden och debattartiklar för att ta plats och få genomslag, men vi ska också experimentera med andra arbetsformer gentemot media för att om möjligt ta ökad plats. l Riktade debattartiklar bör i första hand gå mot fackpress, icke-svenskspråkig läsarkrets och vänstermedia och fokusera på konkreta välfärdsfrågor utifrån ett socialistiskt, feministiskt och antirasistiskt perspektiv. l Vi ska utveckla vår närvaro i sociala medier under 01 genom att fortsätta arbetet med en inriktning som präglas av aktualitet (kommentarer, utspel) och interaktivitet, samt bilder, grafik, rörlig bild. Arbetet bör utvecklas genom att fler ideella medlemmar engageras, exempelvis i en ny sociala medier och webb-redaktion. l Vi ska under året fastställa en policy och strategi för hur vi använder sociala medier. l Folkviljan kommer under 01 ut gånger i samarbete med Menander. l Vår utåtriktade tidning Vänstern i Malmö ska under 01 utvecklas och möjligheten till editioner undersökas. Vänstern i Malmö kommer ut minst sex gånger och i en upplaga om minst 000 ex/nummer och spridas genom en utbyggd utdelningsorganisation samt gemensamma utdelningsdagar vid knutpunkter. VP

5 l Vänstern i Malmö arbetar under året huvudsakligen med ett välfärdsfokus i sina nummer men ska också spegla att vi är ett brett parti som agerar på många arenor. l Under året prioriteras att bygga ut vår utdelningsorganisation så vi kan sprida material till fler hushåll. l Vi arbetar för att inkludera en bredare representation av underrepresenterade grupper, berättelser och verkligheter inom samtliga kommunikationskanaler och material. Samarbete och samordning Vänsterpartiet måste vara en drivande kraft som förmår samla organisationer i kampen för ett socialistiskt och feministiskt samhälle. Vi har många aktiva medlemmar, inte bara i de egna leden, utan även i andra organisationer. Detta skänker oss en enorm styrka och partiet har en viktig uppgift att samla såväl enskilda personer som föreningar i arbetet för en bättre värld. Det är genom tät kontakt med dessa rörelser som partiet har möjlighet att lyfta in dagsaktuella frågor i den parlamentariska processen på ett initierat och sakkunnigt sätt. Vi kommer under kommande år att lägga extra vikt vid att bygga vidare på och knyta närmare samarbeten med de organisationer, nätverk och personer som verkar i Malmös utsatta områden. Kommunalpolitik i opposition Resterande del av mandatperioden befinner sig Vänsterpartiet Malmö i en oppositionsroll. Vi kommer nu bedriva oppositionspolitik i syfte: l att granska den styrande socialdemokratiska och miljöpartistiska minoriteten l att vara rörelsens röst i parlamentet l att utveckla vår politik l att ta de kommunalpolitiska chanserna som uppstår för att göra skillnad Grunden för våra ställningstaganden är det kommunalpolitiska programmet samt de beslut och den planering som styrelsen och våra medlemmar gör. Under 01 ska vi fortsätta arbetet och skapa ett närmare samarbete mellan vår parlamentariska och utomparlamentariska verksamhet. Resultat av detta kan visas sig genom exempelvis motioner, enkla frågor, skrivelser till nämnder med mera. Vänsterpartiet ska vara en progressiv och visionär kraft i kommunpolitiken. Vi ska konsekvent lyfta socialistiska, feministiska, antirasistiska och miljö perspektiv. Vi ska utmana de ledande partierna (Socialdemokraterna och Miljöpartiet) såväl som högern om politiska visioner för Malmö. Studier Studierna är centrala i Vänsterpartiet såväl för nya som erfarna medlemmar. Det bör finnas praktiska, ideologiska och dagspolitiska studier. Studierna kan organiseras som föreläsningar, tematräffar, öppna möten, debatter, studiecirklar eller längre och kortare kurser. Studierna organiseras av såväl medlems- och studieutskottet som våra övriga utskott, stadsdelsgrupper och arbetsgrupper. I vårt studiearbete samarbetar vi med Kvarnby folkhögskola och ABF l Vi genomför grundstudier i form av träffar, cirklar och kurser. l Vi producerar en studiefolder som sammanställer alla olika studier i partiföreningens regi. l Vi utvecklar arbetet med att mobilisera och sprida studierna till fler medlemmar. l Vi ska arrangera Så funkar det! (kurs för nya medlemmar) tre gånger. l Vi ska genomföra en helgkurs på våren och en helgkurs på hösten. l Vi ska erbjuda cirklar och kurser för medlemmar på olika nivåer. l Vi ska arbeta vidare med introduktionsprogram för parlamentariker, bestående av t ex. en lathund, mentorskap med mera. l Vi ska ta fram och sprida verktygslådan med bland annat idéer på hur vi kan arbeta med inkluderande i vår egen organisation. l Vi ska ta fram idéer på organisatoriska studier som breddar ägandeskapet och inflytandet för fler över Vänsterpartiet Malmö samt skapa fler organisatörer som tar ansvar för sina arbetsgrupper/utskott. Idédebatt Under resten av mandatperioden ska partiföreningen vara drivande i idédebatten. Vi ska vara de radikala rösterna i samhällsdebatten kring socialism, klass, feminism, antirasism, ekologisk hållbarhet, omfördelning och maktfrågor. För att detta ska kunna genomföras ska vi på medlemsmöten, i arbetsgrupper, i utskott, i stadsdelsgrupper och på redaktioner skapa förutsättningar för samtal och diskussion. Vi ska bättre tillvarata de olika kompetenser föranledda av egna erfarenheter, akademiska studier, yrkeserfarenhet eller långvarigt engagemang i olika frågor som finns i föreningen. Vi ska arbeta med att inventera och bättre utnyttja våra resurser inom akademin med målsättning att låta akademin och aktivismen närma sig varandra. Vi ska utveckla våra forum för debatt, däribland en opinion/debattsida i Folkviljan och undersöka om vi kan öka vår kritiska närvaro i de vänsterorienterade medier som finns i tryck och på internet. Ung Vänster och VSF Ung Vänster och Vänsterns studentförbund (VSF) är fristående organisationer, men är del av samma rörelse som Vänsterpartiet. Samarbetet med Ung Vänster och Vänsterns studentförbund ska vara en integrerad del av vår verksamhet och partiföreningen ska lämna stöd och hjälp till dessa, både i form av ekonomiska bidrag och arbete. Samlade krafter för ett radikalare samhälle Det är dags för en skarp vänstersväng i samhället såväl i diskussionen som i det praktiska politiska arbetet. En vänstersväng som sätter både dagspolitiska och systemkritiska frågor på dagordningen. Med detta perspektiv ska vi driva fram reella feministiska och antirasistiska förändringar, och våga lyfta frågor kring kapitalism och socialism. Vi ska visa på en väg som inte förstör vår miljö och utmana den orättvisa världsordningen. VP

6 Vår samhällskritik formuleras och lyfts under 01 genom de frågor vi väljer att driva. Dessa frågor ska både ha ett konkret och dagsaktuellt uttryck men också kopplas till våra ideologiska och samhällskritiska positioner. Vi ska inte vara försvarare av det nuvarande samhället utan pådrivande för det visionära och det som ger medborgare makt, inflytande och bättre möjligheter att skapa värdiga liv. För ett solidariskt Malmö och en solidarisk värld! Håll den röda lågan brinnande! VP

Förslag till Vänsterpartiet Malmös verksamhetsplan 2015

Förslag till Vänsterpartiet Malmös verksamhetsplan 2015 Förslag till Vänsterpartiet Malmös verksamhetsplan 2015 Organisering, förstärkta positioner och radikalisering av samhällsdebatten är nyckelorden 2015 för Vänsterpartiet Malmö. Organisering Vänsterpartiet

Läs mer

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar.

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar. 2 Verksamhetsplanen är det dokument som pekar ut arbetarekommunens prioriterade verksamhet under 2013. Verksamhetsplanen föreslå inte till skillnad från föregående års verksamhetsplaner, att gälla över

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2017

VERKSAMHETSPLAN 2017 Förslag till val VERKSAMHETSPLAN 2017 Valförberedelser Under 2016 passerades halvtid i mandatperioden. De första åren efter vår valseger 2014 har på många sätt varit fokuserat på att med gott resultat

Läs mer

S-studenters långtidsplan fram till 2020

S-studenters långtidsplan fram till 2020 S-studenters långtidsplan fram till SOCIALDEMOKRATISKA Inledning S-studenter är det socialdemokratiska studentförbundet i Sverige och har sin ideologiska och organisatoriska grundsyn inom socialismen och

Läs mer

Ett öppet parti. i takt med tiden. SSU:s plan för en öppen process. Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund. Stockholm 25 januari 2012

Ett öppet parti. i takt med tiden. SSU:s plan för en öppen process. Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund. Stockholm 25 januari 2012 Ett öppet parti i takt med tiden SSU:s plan för en öppen process Stockholm 25 januari 2012 Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund Sammanfattning Många kräver att Socialdemokraterna utser sin partiordförande

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2016

Verksamhetsberättelse 2016 Vänsterpartiet Malmö, årsmöte 2017 Verksamhetsberättelse 2016 Innehållsförteckning Opposition 2 Organisering 2 Organisationen 2 Medlemskapet 3 Vänsterpartiet Malmös medlemsmöten 3 Styrelsens arbete 3 Våra

Läs mer

Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015

Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015 Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015 Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism är Sveriges största antirasistiska ungdomsorganisation. Ungdom Mot Rasism är ett nätverk av antirasister

Läs mer

Motioner på verksamhetsplanen

Motioner på verksamhetsplanen Motioner på verksamhetsplanen MOTION 1 Motion till verksamhetsplanen rörande partiets engagemang i Regnbågsveckan Vänsterpartiet arbetar aktivt med HBTQ-frågor både centralt och i Malmö. Här i Malmö har

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2016/2017

Verksamhetsinriktning 2016/2017 Förslag till: Verksamhetsinriktning 2016/2017 Förord En verksamhetsinriktning beskiver uppgifter, mål och prioriteringar för vår organisation. Hur vi når målen och vilka metoder vi använder redovisas i

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Förbundsstyrelsens förslag till kongressen Inledning I år antar kongressen för första gången en långtidsplan. Den drar upp riktlinjerna för de kommande fem åren och hur vi ska

Läs mer

Verksamhetsplan 2017 Kristianstad Arbetarekommun. Fastställd på medlemsmöte Inledning

Verksamhetsplan 2017 Kristianstad Arbetarekommun. Fastställd på medlemsmöte Inledning Verksamhetsplan 2017 Kristianstad Arbetarekommun Fastställd på medlemsmöte 2016-12-19 Inledning I vår kommun är alla välkomna och här sätter vi människan främst. Vi lever i en föränderlig värld där tidigare

Läs mer

verksam hetsplan Distriktsstyrelsens förslag till för Vänsterpartiet Storstockholm 2011 Distriktsstyrelsens förslag till

verksam hetsplan Distriktsstyrelsens förslag till för Vänsterpartiet Storstockholm 2011 Distriktsstyrelsens förslag till Distriktsstyrelsens förslag till verksamhetsplan för Vänsterpartiet Storstockholm 2011 A Storstockholm Distriktsstyrelsens förslag till verksam hetsplan för Vänsterpartiet Storstockholm 2011 A2 Distriktsstyrelsens

Läs mer

SSU:s uppgift. Organisatoriskstrategi I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013

SSU:s uppgift. Organisatoriskstrategi I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013 I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013 1 SSU:s uppgift 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Vår uppgift är att samla unga människor med socialdemokratiska värderingar samt de unga som delar

Läs mer

Handslag för ett framtidsparti

Handslag för ett framtidsparti Handslag för ett framtidsparti Socialdemokratins vision är ett samhälle där alla kan leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. Det är en vision som grundar sig i övertygelsen att jämlika människor

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2014-15

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2014-15 1 VERKSAMHETSPLAN ÅR 201415 Centrum mot rasism Stockholm 20140315 2 Inledning CMR:s huvudsakliga kärnverksamhet är att följa och påverka utvecklingen i Sverige vad gäller diskriminering och rasism. Följande

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ VSF:S SJUNDE KONGRESS I STOCKHOLM 31 OKT- 2 NOV 2008

STADGAR ANTAGNA PÅ VSF:S SJUNDE KONGRESS I STOCKHOLM 31 OKT- 2 NOV 2008 STADGAR ANTAGNA PÅ VSF:S SJUNDE KONGRESS I STOCKHOLM 31 OKT- 2 NOV 2008 1 FÖRBUNDETS NAMN OCH SYFTE 1 Förbundets namn är Vänsterns Studentförbund, VSF. VSF engagerar studerande på eftergymnasiala utbildningar,

Läs mer

FiSS ska utgöra basen för beslutsfattande rörande de regionalpolitiska frågorna, liksom för beslut i övriga ärenden av lokal eller regional karaktär.

FiSS ska utgöra basen för beslutsfattande rörande de regionalpolitiska frågorna, liksom för beslut i övriga ärenden av lokal eller regional karaktär. Stadgar för Feministiskt initiativ Storstockholm antagna på extra årsmöte den 6 juni 2016 1 Föreningens namn och organisationsnummer Föreningens namn är Feministiskt initiativ Storstockholm (nedan FiSS).

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan idéburen sektor i Malmö och Malmö stad

Överenskommelse om samverkan mellan idéburen sektor i Malmö och Malmö stad Överenskommelse om samverkan mellan idéburen sektor i Malmö och Malmö stad För demokrati, delaktighet och ökad inkludering i Malmö 2017-2020 Vision Malmö stad och idéburen sektor skapar i samverkan en

Läs mer

PROPOSITION #1. Kompletterande förslag - Motion #1

PROPOSITION #1. Kompletterande förslag - Motion #1 PROPOSITION #1 Kompletterande förslag - Motion #1 Ändra definitionen av ekonomisk hållbarhet i värdegrunden Motivering motion #1: Denna motion föreslår att ändra definitionen av ekonomisk hållbarhet i

Läs mer

Dag- och arbetsordning

Dag- och arbetsordning Vänsterpartiet Malmö, årsmöte 2017 Lördagen den 28 januari 2017 klockan 09.00-17.00 Plats:Reto Folkets Park, Norra Parkgatan 2, Malmö Dag- och arbetsordning 1. Mötets öppnande 2. Mötesformalia a. Val av

Läs mer

Organisatoriskt handlingsprogram

Organisatoriskt handlingsprogram Organisatoriskt handlingsprogram SSU:s 38:e förbundskongress 2015 Förslag på organisatoriskt handlingsprogram Bakgrund Ett omfattande arbete med att stöpa om form och innehåll gjordes till kongressen 2013.

Läs mer

3 (8) Under verksamhetsperioden ska vi arbeta med att utveckla hela rekryteringskedjan som innefattar, frågan betalningen välkomnandet introduktionen.

3 (8) Under verksamhetsperioden ska vi arbeta med att utveckla hela rekryteringskedjan som innefattar, frågan betalningen välkomnandet introduktionen. 2 (8) Den här verksamhetsplanen för Socialdemokraterna i Bohuslän sträcker sig från 1 januari 2015 till 31 december 2018. Eftersom det är en flerårig verksamhetsplan håller den sig på en övergripande verksamhetsnivå.

Läs mer

Verksamhetsplan för Piratpartiet i Stockholms län 2013

Verksamhetsplan för Piratpartiet i Stockholms län 2013 1 Verksamhetsplan för Piratpartiet i Stockholms län 2013 Senast reviderat: 2013-10-05 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 Internt arbete...1 Politiskt programarbete...3 Aktivismera mera!...3

Läs mer

Samma lydelse: Föreningen är öppen för de medlemmar i Feministiskt initiativ som är bosatta eller vill verka i regionen Stockholms län.

Samma lydelse: Föreningen är öppen för de medlemmar i Feministiskt initiativ som är bosatta eller vill verka i regionen Stockholms län. Förslag till stadgeändringar 1 Föreningens namn och organisationsnummer Samma lydelse: Föreningens namn är Feministiskt initiativ Storstockholm (FiSS). Föreningen är registrerad som ideell förening hos

Läs mer

O. Organisation och stadgar

O. Organisation och stadgar O. Organisation och stadgar Organisatoriska handlingsprogrammet 453 Ändring bildningsnivåer Att under den första rubriken som lyder skola, sista stycket andra meningen, ändra lydelsen Genom aktiv bildning

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 2018

Verksamhetsplan 2015 2018 Liberal kraftsamling Verksamhetsplan 2015 2018 1 Liberal kraftsamling Vart vi ska och vägen dit Vårt uppdrag är att utifrån liberala idéer ta strid för varje människas frihet att forma sitt eget liv. Ur

Läs mer

Vi vill bygga framtiden

Vi vill bygga framtiden å p n e k fi y N? Socia a n r e t a r ldemok Vi vill bygga framtiden Politiken måste alltid blicka framåt. Den måste alltid handla om framtiden, om det samhälle vi vill skapa imorgon, inte om det vi redan

Läs mer

styrdokument i botkyrka kommun

styrdokument i botkyrka kommun styrdokument i botkyrka kommun Riktlinjer för dialogforum Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Diarienummer: KS/2015:201 Dokumentet är beslutat av: Kommunfullmäktige Dokumentet beslutades den:

Läs mer

STADGAR FÖR SÖDERTÄLJE SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN

STADGAR FÖR SÖDERTÄLJE SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN STADGAR FÖR SÖDERTÄLJE SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN Kapitel 1 Ändamål 1 Södertälje Arbetarekommunen är socialdemokraternas huvudorganisation i Södertälje och sammansluter alla inom kommunen verksamma

Läs mer

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Valberedningens uppgift Enligt bostadsrättsföreningen stadgar skall årsstämman välja en valberedning med uppgift att förbereda

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa framtidstro. Där skolbarn hålls tillbaka

Läs mer

Lokal överenskommelse i Helsingborg

Lokal överenskommelse i Helsingborg Stadsledningsförvaltningen Serviceavdelningen 2017-03-15 Lokal överenskommelse i Helsingborg En överenskommelse om förstärkt samverkan mellan föreningslivet och Helsingborgs stad Kontaktcenter Postadress

Läs mer

Verksamhet. 1 Samverkansaktiviteter

Verksamhet. 1 Samverkansaktiviteter Verksamhet HSO Blekinge är en partipolitisk och religiöst obunden samverkansorganisation för länsövergripande medlemsföreningar, som i sin verksamhet organiserar personer med funktionshinder och/eller

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan 2013 Föreningens ändamål Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering har som mål att verka för de mänskliga rättigheterna samt ett samhälle präglat av mångfald och respekt för människors

Läs mer

Hur bildar jag en lokalgrupp?

Hur bildar jag en lokalgrupp? Hur bildar jag en lokalgrupp? Innehåll Vilka är vi? Så här gör du för att starta en lokalgrupp Hur går det första mötet till? Det lokala årsmötet Vad kan vi som lokalgrupp göra? Hur finansierar vi verksamheten?

Läs mer

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Inledning Grön Ungdom ska synas och höras. Ingen ska kunna missa att på något sätt under 2014 komma i kontakt med oss eller med Miljöpartiet. Grön Ungdom

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Piratpartiet i Stockholms län 2014

Verksamhetsberättelse för Piratpartiet i Stockholms län 2014 1 Verksamhetsberättelse för Piratpartiet i Stockholms län 2014 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 Summering...1 Huvudspåren...1 Internt arbete...2 Politiskt programarbete...3 Aktivism och medlemsvård!...3

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne OMSLAGSBILD: GUSTAF EMANUELSSON/FOLIO Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne 1 ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN Som första region i Sverige undertecknade

Läs mer

Verksamhetsplanen är dokumentet som pekar ut hur partiet kommer att arbeta under 2016, vilka mål vi sätter upp åt oss själva och hur vi ska uppnå dem.

Verksamhetsplanen är dokumentet som pekar ut hur partiet kommer att arbeta under 2016, vilka mål vi sätter upp åt oss själva och hur vi ska uppnå dem. Verksamhetsplanen är dokumentet som pekar ut hur partiet kommer att arbeta under 2016, vilka mål vi sätter upp åt oss själva och hur vi ska uppnå dem. Vi har arbetat för en visionär verksamhetsplan som

Läs mer

Studier Socialdemokraterna i Gävle. Erfarenhet Gemenskap Glädje Lärande Mångfald Möten Samarbete Utveckling Ömsesidighet - 1 -

Studier Socialdemokraterna i Gävle. Erfarenhet Gemenskap Glädje Lärande Mångfald Möten Samarbete Utveckling Ömsesidighet - 1 - Studier 2007 Erfarenhet Gemenskap Glädje Lärande Mångfald Möten Samarbete Utveckling Ömsesidighet Socialdemokraterna i Gävle - 1 - Studieprogram 2007 Innehåll Medlemsstudier... s 4 Europastudier. Ideologi

Läs mer

Verksamhetsplan för 2015/2016

Verksamhetsplan för 2015/2016 2015-05-25 Fastställd på SSCO studentråd 2015-07-30 Reviderad enligt beslut av SSCO studentråd Verksamhetsplan för 2015/2016 SSCO:s vision Stockholm ska vara den ledande studentstaden i Sverige och en

Läs mer

Lerum , distriktsstyrelsens förslag till. Verksamhetsplan 2017

Lerum , distriktsstyrelsens förslag till. Verksamhetsplan 2017 Lerum 2016-10-17, distriktsstyrelsens förslag till Verksamhetsplan 2017 Som grund för verksamhetsplanen för Socialdemokraterna i Västra Götalands Västra ligger det som fastställs som partidistriktets uppgift

Läs mer

Riktlinjer för valberedning och kandidatnominering

Riktlinjer för valberedning och kandidatnominering Linköping Riktlinjer för valberedning och kandidatnominering Dokumentet innehåller riktlinjer för hur val bereds, hur arbetarekommunen hanterar valärenden och kandidatnominering. Dokument ersätter alla

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT!

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva Östergötland. 2 Föreningens säte Hela Sverige

Läs mer

Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014

Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014 Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014 Innehåll Vad avgör val? Förmågan att: Se människors problem och utmaningar Föreslå konkreta åtgärder

Läs mer

Arbetarekommunen i Karlskrona en idéburen organisation

Arbetarekommunen i Karlskrona en idéburen organisation Karlskrona Karlskrona 2012-12-07 Arbetarekommunen i Karlskrona en idéburen organisation Vi är alla stolta över att vara socialdemokrater och vi är stolta över att tillhöra arbetarekommunen. Vi är stolta

Läs mer

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt STADGAR Antagna på årsmöte 2014-11-22 Kapitel 1 - Allmänt 1. Definition PUSH Sverige - plattformen där unga samarbetar för hållbarhet, som i dessa stadgar 1 benämns nätverket, är ett nationellt nätverk

Läs mer

Kandidater till extra partikongressen den 25/3-27/3 2011

Kandidater till extra partikongressen den 25/3-27/3 2011 Kandidater till extra partikongressen den 25/3-27/3 2011 Valkrets 1 Habo, och Mullsjö Arbetarekommuner 1 Kandidatpresentation inför Socialdemokraternas extra partikongress 25-27 mars 2011 i Stockholm.

Läs mer

STADGAR FÖR LUDVIKA SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN.

STADGAR FÖR LUDVIKA SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN. 1 2015-03-25 STADGAR FÖR LUDVIKA SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN. 1. ÄNDAMÅL Arbetarekommunen har till ändamål Att på grundval av partiets program verka för de socialdemokratiska idéerna, Att vara partiets

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Stadgar. Stadgar för förbundet sid 2-5. Normalstadgar för distrikt sid 6-8. Normalstadgar för föreningar sid 9-11. Antagna av kongressen 2015

Stadgar. Stadgar för förbundet sid 2-5. Normalstadgar för distrikt sid 6-8. Normalstadgar för föreningar sid 9-11. Antagna av kongressen 2015 Stadgar Antagna av kongressen 2015 Stadgar för förbundet sid 2-5 Normalstadgar för distrikt sid 6-8 Normalstadgar för föreningar sid 9-11 1 FÖRBUND 1 Ändamål HBT Socialdemokrater (HBT-S) Sverige är ett

Läs mer

Feministiskt initiativs valanalys - Slutsatser från supervalåret 2014. Antagen av styrelsen 2015-01-17 Kommunikationsansvarig: Amanda Mogensen

Feministiskt initiativs valanalys - Slutsatser från supervalåret 2014. Antagen av styrelsen 2015-01-17 Kommunikationsansvarig: Amanda Mogensen Feministiskt initiativs valanalys - Slutsatser från supervalåret 2014 Antagen av styrelsen 2015-01-17 Kommunikationsansvarig: Amanda Mogensen Syfte och mål Syfte: Valanalysen ska ge svar på vad vi ska

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

Saco Studentråd Antagen av kongress 2013

Saco Studentråd Antagen av kongress 2013 Saco Studentråd Antagen av kongress 2013 Verksamhetsplan 2014 Innehållsförteckning Extern fokusfråga 1 Snabbt ut till rätt jobb. Utbildning för framtidens arbetsmarknad och välfärd. 1 Intern fokusfråga

Läs mer

Klubbens verksamhetsområde omfattar alla som arbetar inom organisationens område.

Klubbens verksamhetsområde omfattar alla som arbetar inom organisationens område. Nuvarande arbetsordning för Klubb Tunnelbanan SEKO Stockholm 1 Verksamhetsområde Klubbens verksamhetsområde omfattar alla som arbetar inom organisationens område. 2 Sektioner Klubben är uppdelad i sektioner.

Läs mer

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Godkänd av kommunfullmäktige 2012-06-12 Värdegrund Ett samhälle där människors ideella och idéburna engagemang och samverkan tillvaratas

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Stockholms läns partidistrikt 2.0

Stockholms läns partidistrikt 2.0 Stockholms läns partidistrikt 2.0 Partidistriktets valanalys konstaterar : Det behövs en betydligt större regional kraftsamling. Relationen mellan arbetarekommunerna och partidistriktet måste klarläggas.

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

Hur jämställd är representationen inom kommunala bolag i södra Örebro län?

Hur jämställd är representationen inom kommunala bolag i södra Örebro län? Bryr sig, Intresserar sig, Involverar, Aktiverar Hur jämställd är representationen inom kommunala bolag i södra Örebro län? Slutrapport från kartläggning av kvinnors och mäns representation i de kommunala

Läs mer

Stadgar EAPN Sverige 2006

Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar antagna av EAPN Sveriges årsmöte 2006. 1 Namn och inriktning European Anti-Poverty Network (EAPN) Sverige är en självständig ideell förening ansluten till det europeiska

Läs mer

Arbetsformer och delegationsordning för Förbundet Djurens Rätt

Arbetsformer och delegationsordning för Förbundet Djurens Rätt Arbetsformer och delegationsordning för Förbundet Djurens Rätt 1. Inledande bestämmelser De grundläggande bestämmelserna angående riksorganisationens verksamhet, skyldigheter, organisation och regler är

Läs mer

Förslag till verksamhetsplan för Klimataktion Stockholm 2014

Förslag till verksamhetsplan för Klimataktion Stockholm 2014 Förslag till verksamhetsplan för Klimataktion Stockholm 2014 Klimataktion Stockholms verksamhet utgår från riksorganisationen Klimataktions plattform, stadgar och beslut fattade av dess årsmöte. Verksamhetsplanen

Läs mer

Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt

Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt Vi ska skapa ett öppet och modernt folkrörelseparti som sätter organisationsutveckling och samhällsförändring högst på dagordningen. Det krävs för möta dagens

Läs mer

Kallelse till årsmöte 2015

Kallelse till årsmöte 2015 Kallelse till årsmöte 2015 Feministiskt Initiativ Nordöstra Skåne Datum: 21 mars 2015 Tid: 13.00 Plats: Spannmålsgatan 9 291 32 Kristianstad Information Lokalen är fullt tillgänglig och i närheten av tågstationen.

Läs mer

Valplan för Moderaterna i Södermanland 2014

Valplan för Moderaterna i Södermanland 2014 Förbundsstyrelsen föreslå förbundsrådet att anta nedanstående valplan för Moderaterna i Södermanland 2014 Valplan för Moderaterna i Södermanland 2014 Det övergripande mål för Moderaterna i Södermanland

Läs mer

! Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04

! Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04 Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04 1 1. Inledning 1.1 Varför finns delegationsordningen och hur används den? Delegationsordningen är några av organisationens

Läs mer

Instruktioner för förtroendevalda inom Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna 1

Instruktioner för förtroendevalda inom Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna 1 Högskolan Dalarna Instruktioner för förtroendevalda inom Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna 1 Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna ska i sin verksamhet driva Saco-S fackliga politik och fullgöra

Läs mer

RAPPORT TILL NFS STYRELSE FRÅN ARBETSGRUPPEN OM NFS FRAMTID

RAPPORT TILL NFS STYRELSE FRÅN ARBETSGRUPPEN OM NFS FRAMTID RAPPORT TILL NFS STYRELSE FRÅN ARBETSGRUPPEN OM NFS FRAMTID När man jämför Norden med resten av Europa är det tydligt att de nordiska samhällena bygger på en gemensam värdegrund. De nordiska länderna har

Läs mer

Handbok. för politiker i Ängelholms politiska organisation

Handbok. för politiker i Ängelholms politiska organisation Handbok för politiker i Ängelholms politiska organisation Innehåll Inledning Organisation Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Välfärdsnämnden Myndighetsnämnden Överförmyndarnämnden Valnämnden Krisledningsnämnden

Läs mer

Demokrati och Mänskliga Rättigheters Förbund

Demokrati och Mänskliga Rättigheters Förbund Arbetsordning Styrelsen arbetssätt Valberednings arbete Antagen av Demokrati och Mänskliga Rättigheters förbunds styrelse Syfte: Detta dokument reglerar hur ansvar och arbetsuppgifter fördelas inom DMRF

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 160528 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012 UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013 Beslutad av årsmötet 29 april 2012 Reviderad 6 december 2012 1 Verksamhetsplan 2013 Det här är vår verksamhetsplan för 2013. Den är en viktig riktlinje för de aktiva

Läs mer

Närvarande: Pontus Eriksson (samordnare), Mari Nordström (vice samordnare) och Conny Allaskog (sekreterare)

Närvarande: Pontus Eriksson (samordnare), Mari Nordström (vice samordnare) och Conny Allaskog (sekreterare) AU Telefonmöte 20140425 Närvarande: Pontus Eriksson (samordnare), Mari Nordström (vice samordnare) och Conny Allaskog (sekreterare) 1. Justerad Arbetsordning NSPH Skåne Arbetsordningen har justerats enligt

Läs mer

Verksamhetsplan 2017

Verksamhetsplan 2017 Vänsterpartiets förslag till Verksamhetsplan 2017 För Överförmyndarnämnden Framtiden finns i Eskilstuna kommun tillsammans utvecklar vi en socialt hållbar kommun Vänsterpartiet gör skillnad 1 Framtiden

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 FÖR VÄNSTERPARTIET MALMÖ Organisering, förstärkta positioner och maktskifte var nyckelorden för Vänsterpartiet Malmö 2014. Eftersom 2014 var ett valår låg fokus helt på valrörelsen.

Läs mer

Vision 2018 Att bredda och stärka föreningen

Vision 2018 Att bredda och stärka föreningen Vision 2018 Att bredda och stärka föreningen Om visionsdokumentet Syftet med visionsdokumentet är att vara en långsiktig verksamhetsplan som täcker föreningens viktigaste verksamhetsområden men samtidigt

Läs mer

1.2 Självständighet Föreningen är en ideell, demokratisk och politiskt obunden organisation.

1.2 Självständighet Föreningen är en ideell, demokratisk och politiskt obunden organisation. Stadgar Personalvetare i Lund Reviderade på årsmötet 260215 1. Ändamål 1.1 Syfte Föreningen PiL Personalvetare i Lund är en studentledd intresseorganisation för studerande med anknytning till Personal-

Läs mer

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag.

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag. INTRODUKTIONSPROGRAM FÖR NYA FÖRTROENDEVALDA INOM FÖRENINGEN SOCIAL OMSORG (FSO) Grattis till ditt nya förtroendeuppdrag inom FSO Vi hoppas att du ska trivas i ditt nya uppdrag och känna dig välkommen

Läs mer

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 1 av 6 Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 2 av 6 Inledning Jakten på framtiden har under 2012 och 2013 inneburit ett omfattande arbete,

Läs mer

Praktikrapport - Socialdemokraterna i Stockholms län

Praktikrapport - Socialdemokraterna i Stockholms län Mika Metso Statsvetenskapliga institutionen Yrkesförberedande praktik, HT 2011 Stockholms universitet Praktikrapport - Socialdemokraterna i Stockholms län Praktikplats: Socialdemokraterna i Stockholms

Läs mer

Vi är Vision! Juni 2016

Vi är Vision! Juni 2016 Vi är Vision! Juni 2016 2 Inledning Under några år har vi tillsammans byggt Vision och vi har varit framgångsrika. Allt fler väljer att bli medlemmar i Vision. Vi växer för varje dag som går. Bilden och

Läs mer

Verksamhetsplan och Arbetsordning för

Verksamhetsplan och Arbetsordning för Verksamhetsplan och Arbetsordning för Villaägarna i Malmö Antagen av styrelsen 2009-03-17 Reviderad senast 2010-12-08 1 (8) I texten nedan kallade: Villaägarna i Malmö (ViM) Regionkontor (RK), Regionstyrelsen

Läs mer

Delta i valet av förtroendevald En självklar rättighet!

Delta i valet av förtroendevald En självklar rättighet! Delta i valet av förtroendevald En självklar rättighet! Möten mellan medlemmar är en viktig del av Vårdförbundets organisation. Som medlem med stort inflytande medverkar du i en demokratisk process som

Läs mer

Faktahäfte Deltagande i det politiska och offentliga livet

Faktahäfte Deltagande i det politiska och offentliga livet Faktahäfte Deltagande i det politiska och offentliga livet Detta faktahäfte är ett fördjupningsmaterial kring FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Faktahäftet tar sin utgångspunkt

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR!

VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR! VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR! HEJ! Föreningen eller klubben är en av de viktigaste grundstenarna i Socialdemokraterna. Det är den verksamhet som de flesta av våra medlemmar möter i sitt vardagsengagemang.

Läs mer

Stadgar Union to Union

Stadgar Union to Union Stadgar Union to Union Antagna av föreningsstämman 2015-05-07 Union to Union är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Union to Union har sitt säte i Stockholm. Medlemmar i föreningen

Läs mer

Svar på remiss över betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5)

Svar på remiss över betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5) 2016-08-19 Ks 376/2016 Ert dnr: KU2016/00088/D Svar på remiss över betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5) Kulturdepartementet har inkommit med en remiss till Örebro kommun gällande betänkandet

Läs mer

Handbok för fullmäktiges beredningar

Handbok för fullmäktiges beredningar Handbok för fullmäktiges beredningar Antaget av kommunfullmäktige 2014-08-27 162 Handbok för fullmäktiges beredningar Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2016 Förslag till höstmötet 2015-11-07

Verksamhetsinriktning 2016 Förslag till höstmötet 2015-11-07 Verksamhetsinriktning 2016 Förslag till höstmötet 2015-11-07 Ett komplement till Verksamhetsplan 2015 2018 som fastställdes på Höstmötet 2014-10-28 2 (7) Verksamhetsinriktning 2016 2.1 Samordna Partidistriktet

Läs mer

Utredning av Bris medlemsarbete. En sammanfattning

Utredning av Bris medlemsarbete. En sammanfattning Utredning av Bris medlemsarbete En sammanfattning På förbundsstyrelsemötet den 4/9-2015 gavs uppdrag till förbundskansliet att utreda Bris medlemsarbete samt ta fram förslag på en strategisk inriktning

Läs mer

Internet of Things Sverige regler för samverkan

Internet of Things Sverige regler för samverkan Internet of Things Sverige regler för samverkan Fastställd av prefekten vid institutionen för informationsteknologi Allmänt 1 Bakgrund Strategiska innovationsprogram är en del av Vinnova, Energimyndigheten

Läs mer

Instruktioner för Erikshjälpens valberedningar

Instruktioner för Erikshjälpens valberedningar 1(6) ESH-styrelsen 27 januari Erikshjälpens 1. INLEDNING Ett samordnat valberedningsarbete och ett strategiskt rekryteringsarbete till våra olika förtroendevalda poster är en av Erikshjälpens viktiga framtidsfrågor.

Läs mer

Fairtrade City. Jönköping är en PROGRAM FÖR FAIRTRADE CITY JÖNKÖPING 2015 2018

Fairtrade City. Jönköping är en PROGRAM FÖR FAIRTRADE CITY JÖNKÖPING 2015 2018 Jönköping är en Fairtrade City PROGRAM FÖR FAIRTRADE CITY JÖNKÖPING 2015 2018 Antaget av kommunstyrelsen 2015- Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk

Läs mer

FRAMTIDENS FOLKRÖRELSE

FRAMTIDENS FOLKRÖRELSE FRAMTIDENS FOLKRÖRELSE Sofia Arkelsten, partisekreterare 20110704 INLEDNING Politiken påverkar människors liv. Därför är det viktigt vilka människor som utformar politiken. Och därför är det viktigt att

Läs mer

Valberedningens uppdrag

Valberedningens uppdrag Valberedningens uppdrag Vilka kandidater kan företräda medlemmarna bäst i föreningens styrelse? Innehåll Uppdragsgivare... 3 Huvuduppgifter... 3 Förutsättningar... 4 Arbetsprocess... 5 Synliggörande av

Läs mer

Förslag på verksamhetsplan för Stockholmsdistriktet 2016

Förslag på verksamhetsplan för Stockholmsdistriktet 2016 Förslag på verksamhetsplan för Stockholmsdistriktet 2016 INLEDNING 2016 års verksamhetsplan har tagit sin utgångpunkt i den vision som styrelsen har arbetat fram. Syftet med visionen är att ge kommande

Läs mer