VÅRA VÄGLEDANDE PRINCIPER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÅRA VÄGLEDANDE PRINCIPER"

Transkript

1 VÅRA VÄGLEDANDE PRINCIPER

2 Under närmare 50 år beskrevs John Deeres metoder att bedriva sin verksamhet och omsätta sina värderingar i praktiken i Green Bulletinserien. Bulletinerna fungerade som vägledning för de bedömningar och beslut som fattades i vår strävan att nå våra långsiktiga målsättningar eller vårt överordnade mål om att hjälpa dem som arbetar med jorden. Deeres värderingar har skapat en varaktig grund för företagets framgång. När vi går mot framtiden måste vi se till att dessa värderingar behåller sin kraft och relevans, och att de fortsätter att inspirera oss i vårt agerande. Med det här dokumentet presenterar vi de idéer som presenterats i Green Bulletin-dokumenten i ett mer modernt och lättillgängligt format. Våra vägledande principer presenteras mer kortfattat och med ett enklare språk. Det här dokumentet kompletterar vår uppförandekod, vår princip för företagsetik och uppförandekoden för leverantörer. Dessa beskriver våra metoder och principer mer detaljerat, men baseras på de principer som nämns i det här dokumentet. Jag själv och hela ledningsteamet är mycket glada att få presentera Våra vägledande principer, ett kompendium med kloka och ofta inspirerande budskap hämtade ur John Deeres Green Bulletindokument från de senaste femtio åren. Vårt mål Vi har ett åtagande att hjälpa dem som arbetar med jorden och att därigenom bidra till högre levnadsstandarder för människor över hela världen. Målet för vår verksamhet är att alltid leverera oöverträffat värde till alla med intresse i företagets framgång. För att nå detta mål krävs enastående prestationer, kontrollerad tillväxt och samspelt, effektivt teamwork. Vi uppnår ömsesidiga fördelar genom att: bygga långvariga relationer till kunderna genom att hjälpa dem att bli mer nöjda, lönsamma och effektiva, bygga ett dynamiskt och inkluderande företag där medarbetarnas bidrag uppmärksammas, respekteras och belönas, leverera oavbrutet mervärde till aktieägarna, etablera ömsesidigt fördelaktiga relationer till företagspartner, oberoende återförsäljare och andra medlemmarna i distributionskanalen, bidra på ett meningsfullt sätt till de samhällen där vi verkar och till samhället i stort. Vårt mål visar vägen när vi fortsätter den resa som vår grundare påbörjade år En resa som vi själva tror leder till en framtid som bär på stora löften och möjligheter. September 2012 Samuel R. Allen, ordförande och vd 2

3 Arbeta tillsammans Med målet att bli ett mer helintegrerat företag där olika delar stödjer varandra, samarbetar de olika verksamheterna inom John Deere så att företaget som helhet kan uppnå bästa möjliga resultat. Den här inställningen kräver att vi utnyttjar tillgängliga resurser och processer, utbyter kunskaper om kunder och marknader och samarbetar genom hela leverantörs- och distributionskedjan. Som stöd för konceptet har Deeres belöningsprogram utformats så att prestationer erkänns på företagsnivå. I alla situationer där det är genomförbart bidrar enhetliga processer och metoder till att arbetsinsatser genomförs effektivt över hela företaget. Som regel leder gemensamma system och verktyg till optimalt utnyttjande av resurser, mer konsekventa lösningar, snabbare verkställande och en gemensam företagskultur. I vissa fall kan principer och metoder behöva anpassas för att följa lokala seder och föreskrifter. Det här är acceptabelt, förutsatt att metoderna följer våra kärnvärden och uppfyller samtliga lagstadgade krav. Staben förväntas samarbeta på ett partnerliknande sätt med affärsenheterna för att skapa djupare förståelse för deras målsättningar och prioriteringar. På så sätt kan medarbetarna utöka affärsenheternas insatser genom att utveckla effektiva, konsekventa lösningar som hjälper företaget att nå sina mål. Att fungera som ett integrerat företag där de olika delarna stödjer varandra är enligt vår mening det bästa sättet att garantera enastående resultat och uppfylla våra kunders och andra intressenters höga krav. 3

4 INTEGRITET Våra kärnvärden John Deeres rykte baseras på kärnvärdena integritet, kvalitet, åtagande och innovation. De har format vårt anseende som företag och har gjort John Deere till en speciell typ av verksamhet. INTEGRITET innebär att vi säger sanningen, håller våra löften och behandlar andra med rättvisa och respekt. Vi uttrycker det genom ärliga relationer, beslut som tar hänsyn till samtliga intressenters intressen och ett odiskutabelt åtagande att uppvisa ett etiskt och juridiskt korrekt beteende. Vårt integritet är en av våra viktigaste tillgångar. Det får aldrig äventyras. KVALITET innebär att vi levererar värde till våra kunder, medarbetare, aktieägare och andra affärspartner. Kvalitet kan uttryckas på många sätt genom att vi säljer och erbjuder support för produkter och tjänster som gör kunderna nöjda, skapar arbetsmiljöer där medarbetarna trivs, levererar ekonomiskt resultat som uppfyller investerarnas förväntningar och arbetar för sunda relationer som gynnar samtliga intressenter. ÅTAGANDE innebär att vi gör vårt bästa för att uppfylla intressenternas förväntningar på ett förutsägbart och konsekvent sätt över tid. Vi inser att våra kunder, liksom våra medarbetare och investerare, har många alternativ när de väljer vilket företag de ska förknippas med. Vår möjlighet att möta deras behov ska betraktas som ett privilegium som aldrig får tas för givet. INNOVATION innebär att vi uppfinner, konstruerar och utvecklar banbrytande produkter och tjänster som är efterfrågade på marknaden och som stärker kundernas benägenhet att välja varumärket John Deere. Innovation innebär också att vi använder den senaste tekniken för att åstadkomma tillverkningsprocesser i världsklass och tillämpar de mest avancerade informationsteknikerna och metoderna inom hela företaget. Våra kärnvärden förenar oss som medlemmar i Deere-gemenskapen och skiljer ut oss från många andra företag. Utöver detta har våra kärnvärden hjälpt oss att upprätthålla flera kundgenerationers lojalitet och visat sig vara en kraftfull källa till inspiration för tusentals begåvade medarbetare och affärspartner under nästan tvåhundra år. Att föra detta arv, djupt rotat i våra kärnvärden, vidare är avgörande för att vi ska kunna hjälpa våra kunder och nå våra affärsmål, i dag och i framtiden. Affärssed Vårt företag drivs enligt standarder grundade på våra kärnvärden. Dessa värden bildar ett konsekvent ramverk som styr vårt agerande och som bidragit till företagets höga anseende för sitt rättframma och etiskt korrekta beteende. Det här ger företaget en konkurrensfördel som alla medarbetare ansvarar för att upprätthålla. Våra etiska standarder ingår som en naturlig del i vår kultur, medan andra åtgärder garanterar konsekvens och regelefterlevnad. Löpande övervakning, självbedömning och självkorrigering bidrar till att säkerställa att våra standarder tillämpas och införs konsekvent. Regelefterlevnad omfattar mer än våra egna, interna bedömningar och åtgärder. Regeringar över hela världen har antagit lagar för att reglera affärsseden bland företag. Vi accepterar dessa ytterligare ansvarsområden kring regelefterlevnad som ett normalt affärskrav, som konkretiseras genom konceptet för ansvarsfull bolagsstyrning. Efterlevnad av regler och föreskrifter är ett viktigt ansvar som delas av varje medarbetare. Deeres uppförandekod utgör den primära resursen för frågor som rör styrning och regelefterlevnad. Företaget står under alla omständigheter fast vid de värderingar och den affärsetik som definierar vilka vi är. För medarbetarna skänker denna principfasthet en känsla av stolthet, heder och målmedvetenhet. För alla med ett intresse i John Deeres långsiktiga framgång är den en källa till trygghet och tillit. KVALITET 4 ÅTAGA

5 INNOVATION Våra viktigaste parter MEDARBETARE John Deere eftersträvar att erbjuda alla medarbetare meningsfullt arbete där respekt för individen är ett överordnat kriterium. John Deeres medarbetare förväntas agera etiskt och juridiskt korrekt i alla situationer, oavsett vilken roll de har i företaget eller var i världen de arbetar. Medarbetarna värdesätter samhörigheten med företaget och varandra. De känner stolthet över sitt arbete och värdesätter det ömsesidiga utbytet av erfarenheter. De delar ett starkt intresse för frågor som har betydelse för företaget och ett djupt engagemang i dess framgång. Våra medarbetare har många gemensamma värderingar. Samtidigt värdesätter de olika perspektiv och ser möjligheten att få arbeta med personer med olika bakgrund som en stor fördel. Deere erbjuder sina medarbetare meningsfulla och utmanande arbetsuppgifter. För att hjälpa medarbetarna att nå sina karriärsmål ger företaget dem möjlighet att utvecklas och växa professionellt. Tillsammans skapar vi uppmuntrande och dynamiska arbetsrelationer som främjar erkännandet av individuella prestationer och gruppinsatser. Deeres framgångar är starkt beroende av att vi attraherar, utvecklar och belönar högutbildad personal. Att lyckas med det är en av våra allra viktigaste prioriteringar. KUNDER Våra kunder förväntar sig bästa möjliga avkastning på sin investering i form av avancerade produktfunktioner, oöverträffad kvalitet och lång hållbarhet. John Deeres framgång är resultatet av ett djupt förankrat åtagande att uppfylla kundernas förväntningar i varje transaktion. När vi söker nya kunder på nya marknader tillämpar vi samma metoder för att lyckas. Vårt kundengagemang omfattar dessutom ett erbjudande om oöverträffad service efter köp. Återförsäljarna har tillgång till innovativa system, utbildning och företagssupport för att kunna hjälpa sina kunder att få maximal nytta av sin investering i utrustning och lösningar från John Deere. Eftermarknadssupport är och förblir ett viktigt kännetecken för upplevelsen av John Deere. John Deeres kunder förtjänar, oavsett omständigheter, inget mindre än innovation, kvalitet och värde på konsekvent hög nivå. NDE Alla med koppling till företaget har ett åtagande att uppfylla dessa standarder. Vi vet att vi endast kan uppnå beständig kundlojalitet genom att erbjuda dem som köper våra produkter ett mervärde som överstiger deras investering eller som överstiger det värde som konkurrenterna erbjuder. Att vi följer den här affärsmodellen är avgörande för att vi ska lyckas etablera lönsamma och långvariga relationer till våra kunder och nå våra globala affärsmål. LEVERANTÖRER OCH ÅTERFÖRSÄLJARE John Deeres framgång baseras till stor del på samarbeten med kvalificerade och hängivna affärspartner som underleverantörer, logistikföretag och återförsäljare. Deras expertis och professionella support är avgörande för att företaget ska kunna producera, distribuera och marknadsföra sina avancerade utrustningsserier och garantera att kunderna kan dra nytta av tillförlitlig service och eftermarknadssupport. Deeres affärspartner delar vår vision, våra värderingar och vårt starka engagemang i att hjälpa våra kunder att bli mer produktiva och lönsamma. Tredjepartsleverantörerna tillhandahåller många av de delar, komponenter och tekniker som ingår i våra produkter. Deras roll att punktligt och tillförlitligt förse oss med kvalitetsprodukter och leverera dem till våra fabriker och andra anläggningar är avgörande för att vi ska lyckas. Oberoende återförsäljare ansvarar för att sälja John Deeres produkter och för att representera vårt varumärke gentemot kunderna. Företaget är välkänt för sina erfarna återförsäljare samt för deras expertkunskaper om produkterna och kunniga eftermarknadssupport. Starka relationer till våra affärspartner bidrar till att ge Deere en betydande konkurrensfördel som kan spridas snabbt över hela världen och som har avgörande betydelse när vi stärker vår position på den globala marknaden. AKTIEÄGARE Genom ett exceptionellt ekonomiskt resultat som upprätthålls under lång tid levererar vi värde till våra aktieägare och motiverar dem till fortsatta investeringar. Med ett starkt resultat kan Deere få in kapital på ett tillförlitligt och effektivt sätt. Kapitalet ger oss i sin tur möjlighet att förbättra vår verksamhet och utveckla de produkter, tjänster och lösningar som kunderna efterfrågar. Ett exceptionellt ekonomiskt resultat hjälper oss dessutom att attrahera, utveckla och behålla begåvade medarbetare, vars bidrag är avgörande för vår fortsatta framgång. Samtidigt som John Deere levererar god ekonomisk avkastning drivs företaget enligt en uppförandekod och ett socialt ansvar som förbättrar företagets rykte och dess förmåga att locka investerare. 5

6 Socialt ansvar Stödja mångfald och delaktighet Deeres viktigaste uppgift är att bedriva en framgångsrik verksamhet, en verksamhet som levererar kvalitetsprodukter, meningsfulla uppgifter för medarbetarna och överlägsen avkastning till investerarna. Vår affärsframgång ger oss möjlighet att delta som en produktiv aktör i samhället och att uppfylla vårt överordnade mål som företag. Målet är att bidra till högre levnadsstandard för människor över hela världen genom vårt åtagande gentemot dem som arbetar med jorden. Företaget uppmuntrar samhällsansvar och professionellt ledarskap. Våra medarbetare över hela världen bidrar med sin tid och sina kunskaper på varierande men lika betydelsefulla sätt för att förbättra förutsättningarna i de samhällen där de lever. Våra medarbetare uppmuntras till sådana insatser genom vår globala princip om frivillighet. Företaget eftersträvar även att bidra till samhället i stort. Vi avsätter finansiella medel till stöd för strategiska initiativ och tjänster som underlättar tillvaron för människor över hela världen. Vi deltar även i samarbeten med statliga och privata organisationer som delar vårt engagemang för samhällsförbättring. I andra sammanhang erbjuder vi aktivt ledarskap för samhällstillväxt och utvecklingsinsatser. Vårt åtagande om samhällsansvar visar sig även i hur vi bedriver vår dagliga verksamhet. Beslut i frågor som rör produktdesign, fabriksverksamhet och nya affärsmöjligheter fattas med utgångspunkt i vår långa tradition av att bedriva en miljömässigt ansvarstagande och säker verksamhet med positiv inverkan på de lokala samhällena. Samhällsengagemang är en hörnsten i John Deeres framgång. I kombination med vår tradition av ärlighet gentemot kunder och andra parter resulterar det i många fantastiska fördelar för företaget. Deere eftersträvar att vara en arbetsplats som tilltalar personer med varierande bakgrund, trosuppfattning och erfarenhet. Sådana olikheter stärker vår konkurrenskraft och bidrar till vår personlighet som företag. Deeres åtagande om mångfald är konsekvent med våra värderingar som företag, som betonar integritet och ömsesidig respekt. Allteftersom Deere växer över hela världen och lanserar nya produkter för nya marknader, blir en positiv inställning till mångfald dessutom allt viktigare för att attrahera engagerade medarbetare, lojala kunder och starka affärspartner. Deeres uppfattning är att mångfald överskrider alla demografiska gränser och omfattar alla de kvaliteter som gör varje individ unik. Följaktligen är ras, kön, bakgrund och ålder bara några av de många egenskaper som definierar våra medarbetare och andra intressenter i företaget. Det är också viktigt att sammanföra medarbetare med olika perspektiv, kunskaper, erfarenheter och arbetsmetoder. Deere arbetar för att följa de metoder och principer som främjar mångfald i dess bredaste definition. I vårt arbete för att nå våra strategiska mål är det viktigt att vi gynnar och upprätthåller en arbetsmiljö som bidrar till ömsesidig respekt, acceptans, samarbete och produktivitet bland individer med alla typer av bakgrund. På så sätt stärker vi Deere förutsättningar att utveckla extraordinär talang och nå en djupare och mer nyanserad förståelse för den växande globala kundbasen. 6

7 Miljö, hälsa och säkerhet Varumärket John Deere Vårt företag är högt respekterat för sina principer och metoder, som förespråkar omsorg om vår jord och dess befolkning. Driftsprocesserna på våra anläggningar återspeglar vårt åtagande att skydda miljön. Våra energisnåla system bidrar till hög luft- och vattenkvalitet samtidigt som de eliminerar eller reducerar det avfall som genereras genom vår verksamhet. När vi investerar i nya produkter, metoder eller tekniker ger vi företräde åt dem som är mest gynnsamma för miljön. Vi arbetar för sparsamt nyttjande av naturens resurser och begränsning, eller ännu hellre förhindrande, av negativa miljöeffekter. Deere avsätter betydande medel för att utforma produkter som tillgodoser kundernas behov på ett effektivt sätt och som samtidigt minimerar skadorna på miljön och hushåller med naturens resurser. Eftersom effektiv produktdesign resulterar i ökad konsumentsäkerhet är John Deeres produkter utrustade med funktioner som minskar riskerna för skador, sjukdom och trötthet. En annan nyckel till säkerhet är produktkännedom, och vi har därför ett tydligt åtagande att hjälpa våra kunder att tillägna sig de mest effektiva och säkraste metoderna att använda våra produkter. Vi samarbetar även med beslutsfattare för att underlätta utformandet av regler som skyddar användarna. För att värna om våra medarbetares hälsa bedriver vi löpande förbättringsprogram som syftar till att skapa skadefria och hälsosamma arbetsplatser. Över hela världen arbetar vi för att uppfylla samtliga juridiska och lagstiftade krav fullt ut, ofta med målsättningen att prestera bättre än lagen kräver. Företaget har ett tydligt åtagande att stärka sin ledande position inom säkerhet, hälsa och förvaltande av miljön, med stöd från John Deeres alla medarbetare och affärspartner. Under vårt företags långa historia har flera generationer medarbetare bidragit till att göra John Deere till ett globalt kvalitetsmärke genom att utföra sitt arbete med omsorg och engagemang. Varumärket John Deere inger stor respekt och är en viktig tillgång i företaget. Vårt varumärke är ett löfte ett löfte om att tjäna våra kunder och en växande världsmarknad, och ett löfte om att förstå och reagera på kundernas behov genom att konstruera och leverera avancerade produkter och tjänster. Allt syftar till att hjälpa våra kunder att bruka sin mark mer effektivt. Vårt löfte skiljer ut oss från konkurrenterna och hjälper oss att nå en framskjuten position på de marknader där vi är verksamma. Genom vårt löfte kommunicerar vi vår vision till omvärlden på ett tydligt och konsekvent sätt. Som förvaltare av varumärket, oavsett om vi är anställda, återförsäljare eller leverantörer, är vi alla ansvariga för att upprätthålla det höga anseende som John Deere eftersträvar på marknaden bland de grupper vi arbetar för. 7

8 DKE Litho in U.S.A. (12-10)

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna Uppfylla vår medarbetarstrategi Leverera våra HR ambitioner Stödja vår verksamhet Främja våra värderingar Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna www.schindler.com/careers

Läs mer

ESSILORS PRINCIPER. Våra principer kommer från några av Essilor's utmärkande drag:

ESSILORS PRINCIPER. Våra principer kommer från några av Essilor's utmärkande drag: ESSILORS PRINCIPER Var och en av oss delar Essilors ansvar och rykte i vårt yrkesliv. Så vi måste känna till och respektera de principer som gäller för alla. Det innebär att vi måste förstå och dela de

Läs mer

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG ! 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG 50 IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETARENGAGEMANG 1 2 3 4 5 SKAPA EN GOD RELATION Relationen

Läs mer

Nyckeln till framgång

Nyckeln till framgång Nyckeln till framgång 1 2 En liten bok om Industrilås värderingar att bära nära hjärtat. 3 När vi på Industrilås ville formulera vilka vi är och vad vi står för skapade vi begreppet En filosofi, många

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

Indexator Rotator Systems AB

Indexator Rotator Systems AB Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator Rotator Systems har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla

Läs mer

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD Det här dokumentet sammanfattar vår affärsetiska kod. Koden bygger på våra värderingar och vägleder oss i sam- arbetet med kollegor, kunder, partners och andra intressenter.

Läs mer

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter Uppförandekod Det är viktigt för Sjöräddningssällskapet att alla medarbetare och frivilliga sjöräddare strävar åt samma håll och skapar förtroende. Därför arbetar vi efter en uppförandekod med regler och

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program FÖRFATTNINGSSAMLING Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2009-12-14, 274 1 Personalpolitiskt program Norrtälje kommun 2012-12-18 2 Personalpolitiken Det kommunala uppdraget formas genom

Läs mer

Gunnebos uppförandekod

Gunnebos uppförandekod Gunnebos uppförandekod 2 VD:s introduktion Gunnebos vision är att bli en världsledande leverantör av en säkrare framtid. För att uppnå den visionen måste vi ta ett stort ansvar i alla delar av vår verksamhet,

Läs mer

NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer

NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer Introduktion NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer NSG-gruppens mål är ett gott rykte över hela världen när det gäller yrkesmässiga, lagliga och etiska förfaranden inom vår verksamhet och som anges

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable.

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable. våra värderingar we are reliable Vi kan produktion, vi agerar långsiktigt och vi satsar helhjärtat för att leva upp till kundernas förväntningar i fråga om kvalitet, leveransprecision och service. AQs

Läs mer

Ålandsbanken och hållbarhet. tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov

Ålandsbanken och hållbarhet. tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov Ålandsbanken och hållbarhet tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov 2014 Vår väg till hållbarhet Vi ska vara den självklara värdeskapande

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

OM UPPFÖRANDE KODEN VISION AFFÄRSIDÉ KÄRNVÄRDEN. JM skapar hus att trivas i

OM UPPFÖRANDE KODEN VISION AFFÄRSIDÉ KÄRNVÄRDEN. JM skapar hus att trivas i VISION JM skapar hus att trivas i OM UPPFÖRANDE KODEN Syftet med uppförandekoden är att säkerställa ett korrekt agerande i vårt dagliga arbete och att ge vägledning i viktiga frågeställningar. Uppförandekoden

Läs mer

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling p e r s o n a l p o l i c y Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling Vår personalpolicy Att bygga och utveckla ny kunskap ställer särskilda krav

Läs mer

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse Stena Metallkoncernens uppförandekod

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse Stena Metallkoncernens uppförandekod Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22 Stena Metallkoncernens uppförandekod 1 Bakgrund Den familjeägda Stena Metallkoncernen skapar arbetstillfällen och ger samhället mervärde genom att

Läs mer

AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER

AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER Innehållsförteckning 1. MÅL... 3 2. HÄLSA OCH SÄKERHET... 3 3. RELATIONEN TILL MEDARBETAREN... 3 4. AFFÄRSMETODER... 4 5. RESPEKT FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER... 4 6. SOCIALT ANSVAR...

Läs mer

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 9 Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 8 11 Varje dag är en ny föreställning. Vi lyssnar aktivt på våra kunder, för att bli bättre. Vi tar personligt ansvar för

Läs mer

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige V E N T U S N O R D E N O2 02 Innehållsförteckning 03 Inledning 03 Kunder och vårt arbete 03 Våra medarbetare 03 Arbetsmiljö 04 Särskilda riktlinjer för din tjänst 04 Språk och bemötande 04 Alkohol och

Läs mer

Indexator Rotator Systems

Indexator Rotator Systems Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla nivåer. Inför

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Syfte Mål Värderingar

Syfte Mål Värderingar Syfte Mål Värderingar xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.se 2 kingdesign.no / 0614 6 Syfte Vision Affärsidé 12 Mål Ägare Medarbetare Kunder Leverantörer Samhället Hälsa, miljö och

Läs mer

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22. Stena Metallkoncernens Uppförandekod

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22. Stena Metallkoncernens Uppförandekod Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22 Stena Metallkoncernens innehåll BAKGRUND...3 Stena Metallkoncernens åtaganden... 4 Förhållande till kunder och andra aktörer... 4 Förhållande till

Läs mer

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Inledande ord Jämtkraft är ett ansvarsfullt företag, som tar ansvar för den påverkan som verksamheten faktiskt innebär. Vi är medvetna om att

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Obunden Samling för Åland r.f.

Obunden Samling för Åland r.f. Obunden Samling för Åland r.f. För det moderna, dynamiska och gröna Åland Åländskt hållbart rättvist Partiprogram 2014 Reviderat 16.10.2014 1. OBUNDEN SAMLING R.F. 1.1 INLEDNING Obunden Samling på Åland

Läs mer

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP?

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? VAD ÄR MENTORSKAP? INTRODUKTION VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? Mentorskap och coachning MENTORSKAP ATT BYGGA EN RELATION VARFÖR MENTORSKAP? Introduktion Mentorskap handlar om att bygga en

Läs mer

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Värdegrund SHG Grundvärden, vision, handlingsprinciper Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Innehåll VÄRDEGRUNDEN SHG... 2 GRUNDVÄRDEN... 2 Respekt... 2 Värdighet... 3 Välbefinnande... 3 Bemötande...

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Uppförandekod (Code of Conduct)

Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod (Code of Conduct) Våra åtaganden Vår uppförandekod definierar hur vi alla arbetar i Kährs Groups verksamheter globalt och vi är stolta över den etiska affärssed som är etablerad inom bolaget.

Läs mer

FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik

FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik SKAPA RÄTT FÖRUTSÄTTNINGAR 1 INNEHÅLL Vår uppgift 4 Vilka vi är 6 Nära våra kunder 7 Samhälle och miljö 8 Arbetsmiljö och medarbetare

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Dale Carnegie Training Whitepaper

Dale Carnegie Training Whitepaper Dale Carnegie Training Whitepaper Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Enhance_engagement_062513_wp_EMEA ÖKAT MEDARBETARENGAGEMANG: DEN NÄRMASTE CHEFENS ROLL Medarbetarens

Läs mer

Norlandiavärderingar i vardagen

Norlandiavärderingar i vardagen Norlandiavärderingar i vardagen Tack! BÄSTA MEDARBETARE! Kvalitet uppstår i möten mellan människor. Den skapas av oss, samtliga medarbetare på Norlandia, genom våra arbetsinsatser för våra barn, hotellgäster

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Vår vägvisare. * MTD betyder morgontidig distribution.

Vår vägvisare. * MTD betyder morgontidig distribution. * Vår vägvisare * MTD betyder morgontidig distribution. Det som kännetecknar framgångsrika företag är förmågan att skapa värden för sina kunder. Att helt enkelt göra nytta. Ett starkt varumärke, goda relationer

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner. Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016.

Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner. Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016. Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Affärsetik... 2 3. Arbetsetik...

Läs mer

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser.

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser. SSABs affärsetiska bestämmelser SSAB-koncernens affärsetiska bestämmelser SSABs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare,

Läs mer

Värdegrund. etisk. och

Värdegrund. etisk. och Antagen av SISAB:s styrelse den maj Reviderad den november Värdegrund Koncernstyrelsen beslutade på sammanträdet den 22 mars 2010 omm Värdegrund för Stockholms Stadshus AB, bilaga 1. Denna ersätter den

Läs mer

Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall. nackavattenavfall.se

Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall. nackavattenavfall.se Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall nackavattenavfall.se Varumärket Nacka vatten och avfall att bygga och utveckla ett starkt och framgångsrikt varumärke är ett kontinuerligt arbete som kräver

Läs mer

Ditt och mitt Indexator

Ditt och mitt Indexator Indexators filosofi 2 Ditt och mitt Indexator INDEXATOR har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla nivåer.

Läs mer

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Kommunikationspolicy för Linköpings Dokumenttyp: Policy Antaget av: Kommunfullmäktige 2017-01-24, 7 Status: Gällande Giltighetstid: Tillsvidare Linköpings linkoping.se Diarienummer: KS 2016-674 Dokumentansvarig:

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB

Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs genom riktlinjer, förhållningssätt,

Läs mer

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar. 1 (6) Personalpolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 145) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: HR-chef Senast reviderad: 2015-09-15

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

INRIKTNING Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2015-06-26 FM2015-1597:2 Sida 1 (6)

INRIKTNING Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2015-06-26 FM2015-1597:2 Sida 1 (6) 2015-06-26 FM2015-1597:2 Sida 1 (6) Försvarsmaktens Värdegrund Vår värdegrund Syfte Förvarsmaktens värdegrund är en viljeförklaring. Den beskriver hur vi vill vara och hur vi vill leva, som individ, grupp

Läs mer

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01 Vår uppförandekod Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14 1 Inledning De allra flesta företag har en fastställd uppförandekod, eller Code of Conduct som många kallar den. För

Läs mer

VAD SOM DRIVER MEDARBETARNAS ENGAGEMANG OCH VARFÖR DET ÄR VIKTIGT

VAD SOM DRIVER MEDARBETARNAS ENGAGEMANG OCH VARFÖR DET ÄR VIKTIGT VAD SOM DRIVER MEDARBETARNAS ENGAGEMANG OCH VARFÖR DET ÄR VIKTIGT WhitePaper från Dale Carnegie Training Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. drive_engagement_031113_wp_sw

Läs mer

Fördjupning värderingar

Fördjupning värderingar PM Till Styrelsen Från Etikrådet Datum 2011-05-03 Angående Värderingar Styrande dokument Fördjupning värderingar Vårdföretagarnas etik är baserad på fyra grundläggande värden: omtanke, tillförlitlighet,

Läs mer

Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy

Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy Fastställd av rektor 2013-09-03 1 INNEHÅLL Inledning ledarskapets strategiska roll 3 En policy för alla chefer och ledare 4 Ditt uppdrag 5 Förhållningssätt

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group Gerdins Group Vision och värderingar i Gerdins Group I Gerdins Group utvecklar vi tillsammans Vi-känslan Denna folder har tillkommit för att förklara visioner, målsättningar och strategier inom Gerdins

Läs mer

ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE?

ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE? Dale Carnegie Trainings ledarskapsguide: ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE? Lär dig motivera olika typer av medarbetare och bygg relationer som skapar entusiasm, motivation och engagemang på arbetsplatsen.

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2012-03-29, 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program INLEDNING... 3 VISION... 3 INRIKTNINGSMÅL... 3 MEDARBETARSKAP OCH LEDARSKAP...

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Uppförandekod. Have a safe journey

Uppförandekod. Have a safe journey Uppförandekod Have a safe journey Viktiga principer Saferoad ska verka i enlighet med sunda, etiska affärsmetoder, sätta höga krav på oss själva och på vår på verkan på miljön och samhället i stort. Vi

Läs mer

SKFs etiska riktlinjer

SKFs etiska riktlinjer SKF är en ledande global leverantör av produkter, lösningar och tjänster inom området som omfattar lager, tätningar, mekatronik, service- och smörjsystem. SKFs serviceerbjudanden innehåller tjänster som

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Strategisk plan 2013-2016

Strategisk plan 2013-2016 Strategisk plan 2013-2016 1 Förord Detta är IKSU:s strategiska plan för perioden 2013-2016. Planen är IKSU:s överordnade och styrande dokument. Den är antagen av IKSU:s styrelse. Alla i beslutande och

Läs mer

Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vår vision: Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

Vision, mål och strategier för Örebro universitet. Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/

Vision, mål och strategier för Örebro universitet. Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/ Vision, mål och strategier för Örebro universitet Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/10 2011 De 15 år som gått sedan Örebro universitet grundades har varit fyllda av aktiviteter och kraft. Resan från

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen Medarbetarpolicy för Samhall AB Beslutad av styrelsen 2016-12-15 Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs

Läs mer

Bilaga 1 Beslutsförslag Policy för Region Skånes varumärken

Bilaga 1 Beslutsförslag Policy för Region Skånes varumärken Bilaga 1 Beslutsförslag 2012-09-06 Policy för Region Skånes varumärken 1 1. Region Skåne som modermärke I dokumentets första del presenteras resultatet av arbetet att definiera Region Skånes identitet

Läs mer

Policy för Miljö och hållbarhet

Policy för Miljö och hållbarhet Policy för Miljö och hållbarhet Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2017-04-25 116 Datum för fastställelse 2017-04-25 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

IndustriForums värdegrund 2015

IndustriForums värdegrund 2015 Värdegrund 2015 1 IndustriForums värdegrund 2015 Förtroende Vi måste förtjäna våra kunders förtroende. Engagemang IndustriForum vill att våra kunder skall känna att vi anstränger oss till vårt yttersta

Läs mer

Personalidé Arvika kommun

Personalidé Arvika kommun Personalidé Arvika kommun Personalidé Kommunens vision Arvika en attraktivare kommun med strategiska mål och strategier beskriver kommunens långsiktiga inriktning och politiska vilja. För att nå vår vision

Läs mer

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 1 Ägarinstruktion för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 2 1. Inledning Ett kundstyrt bolag Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, Skandia,

Läs mer

Våra affärsprinciper 1

Våra affärsprinciper 1 Våra affärsprinciper 1 Hållbart värdeskapande Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Affärskoncept Framgångsfaktorer Strategi Våra värderingar Uppförandekod Policys "Våra affärsprinciper" och " Våra

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

RZ Gruppens Uppförandekod

RZ Gruppens Uppförandekod RZ Gruppens Uppförandekod Allmänt För att RZ Koncernen skall åtnjuta ett högt anseende som ett ansvarstagande Företagsgrupp, måste gruppens arbeten konsekvent bygga sin affärsverksamhet på integritet och

Läs mer

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Vår vision Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UPPDRAGET SOM CHEF I HANINGE KOMMUN

RIKTLINJER FÖR UPPDRAGET SOM CHEF I HANINGE KOMMUN RIKTLINJER FÖR UPPDRAGET SOM CHEF I HANINGE KOMMUN Beslutad av kommundirektören 2012-12-19 Riktlinjer för uppdraget som chef i Haninge kommun I Haninge kommuns personalpolitiska program sägs följande

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS KS/HMS Styrsystem Nordic Crane Group Dokumenttitel Etiske retningslinjer Utarbetat av/datum Cecilie Sandvik/10.10.11 Dokumenttyp Dokument Dok.nr 2-NCG-D80 Företagsnamn Nordic Crane Group AS Godkänt av

Läs mer

Vi är SKF TILLSAMMANS ÄR VI STARKA

Vi är SKF TILLSAMMANS ÄR VI STARKA Vi är SKF TILLSAMMANS ÄR VI STARKA 2 Det är upp till oss Anta utmaningarna, låt våra kunder stå i centrum i allt vi gör. Låt oss ta till oss kraften i entreprenörskap och lagarbete för att ta vara på varje

Läs mer

BUMERANG 360 ID: visar om din uppfattning stämmer med kollegornas

BUMERANG 360 ID: visar om din uppfattning stämmer med kollegornas BUMERANG 360 visar om din uppfattning stämmer med kollegornas ID: 65572 Totalt har 6 av 6 slutfört analysen (100 %) Analysdatum: 2013-02-26 Utskriftsdatum: 2013-03-22 Ensize International AB Martin Jansson

Läs mer

Personalpolicy. för Stockholms stad

Personalpolicy. för Stockholms stad Personalpolicy för Stockholms stad Tydliga gemensamma mål För att värna och utveckla vår allra viktigaste tillgång, stadens anställda och deras arbete för stockholmarnas bästa, är en aktiv personalpolitik

Läs mer

Boomerang 360 ID: Ensize International AB (dev) Henrik Wigh Sofielundsvägen Sollentuna

Boomerang 360 ID: Ensize International AB (dev) Henrik Wigh Sofielundsvägen Sollentuna Boomerang 360 ID: 1972 Totalt har 6 av 9 slutfört analysen (67 %) Analysdatum: 2008-11-05 Utskriftsdatum: 2017-01-24 Ensize International AB (dev) Henrik Wigh Sofielundsvägen 4 191 47 Sollentuna +46-8-791

Läs mer

Dnr 11 KS20M- \0 \ OX

Dnr 11 KS20M- \0 \ OX FALKENBERG Utdrag ur protokoll fort vid sammantrade med kommunstyrelsens arbetsgivarutskott i Falkenberg 2014-02-12 Falkenbergs kommun Kommu->i? tningskontoret Kf ' ' HMen 2014-02- 2 6 Dnr 11 KS20M- \0

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Hållbarhet En naturlig del i Ålandsbanken tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov

Hållbarhet En naturlig del i Ålandsbanken tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov Hållbarhet En naturlig del i Ålandsbanken tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov Naturligt i Ålandsbanken Ansvarsfullt Långsiktigt Utveckling

Läs mer

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor dialog delegera tydlighe humor besluta stöd lojal kommunice feedback bemötande motivera rättvis tillåtande lyhörd delaktighet inkluderande ansvar närvaro tydlighet samarbete närvarande förtroende vision

Läs mer

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU)

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Beslutad 2007-10-05 Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Denna policy gäller i första hand verksamhet inom KF-koncernen och dess bolag. Det är vår strävan att denna policy även ska

Läs mer