VÅRA VÄGLEDANDE PRINCIPER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÅRA VÄGLEDANDE PRINCIPER"

Transkript

1 VÅRA VÄGLEDANDE PRINCIPER

2 Under närmare 50 år beskrevs John Deeres metoder att bedriva sin verksamhet och omsätta sina värderingar i praktiken i Green Bulletinserien. Bulletinerna fungerade som vägledning för de bedömningar och beslut som fattades i vår strävan att nå våra långsiktiga målsättningar eller vårt överordnade mål om att hjälpa dem som arbetar med jorden. Deeres värderingar har skapat en varaktig grund för företagets framgång. När vi går mot framtiden måste vi se till att dessa värderingar behåller sin kraft och relevans, och att de fortsätter att inspirera oss i vårt agerande. Med det här dokumentet presenterar vi de idéer som presenterats i Green Bulletin-dokumenten i ett mer modernt och lättillgängligt format. Våra vägledande principer presenteras mer kortfattat och med ett enklare språk. Det här dokumentet kompletterar vår uppförandekod, vår princip för företagsetik och uppförandekoden för leverantörer. Dessa beskriver våra metoder och principer mer detaljerat, men baseras på de principer som nämns i det här dokumentet. Jag själv och hela ledningsteamet är mycket glada att få presentera Våra vägledande principer, ett kompendium med kloka och ofta inspirerande budskap hämtade ur John Deeres Green Bulletindokument från de senaste femtio åren. Vårt mål Vi har ett åtagande att hjälpa dem som arbetar med jorden och att därigenom bidra till högre levnadsstandarder för människor över hela världen. Målet för vår verksamhet är att alltid leverera oöverträffat värde till alla med intresse i företagets framgång. För att nå detta mål krävs enastående prestationer, kontrollerad tillväxt och samspelt, effektivt teamwork. Vi uppnår ömsesidiga fördelar genom att: bygga långvariga relationer till kunderna genom att hjälpa dem att bli mer nöjda, lönsamma och effektiva, bygga ett dynamiskt och inkluderande företag där medarbetarnas bidrag uppmärksammas, respekteras och belönas, leverera oavbrutet mervärde till aktieägarna, etablera ömsesidigt fördelaktiga relationer till företagspartner, oberoende återförsäljare och andra medlemmarna i distributionskanalen, bidra på ett meningsfullt sätt till de samhällen där vi verkar och till samhället i stort. Vårt mål visar vägen när vi fortsätter den resa som vår grundare påbörjade år En resa som vi själva tror leder till en framtid som bär på stora löften och möjligheter. September 2012 Samuel R. Allen, ordförande och vd 2

3 Arbeta tillsammans Med målet att bli ett mer helintegrerat företag där olika delar stödjer varandra, samarbetar de olika verksamheterna inom John Deere så att företaget som helhet kan uppnå bästa möjliga resultat. Den här inställningen kräver att vi utnyttjar tillgängliga resurser och processer, utbyter kunskaper om kunder och marknader och samarbetar genom hela leverantörs- och distributionskedjan. Som stöd för konceptet har Deeres belöningsprogram utformats så att prestationer erkänns på företagsnivå. I alla situationer där det är genomförbart bidrar enhetliga processer och metoder till att arbetsinsatser genomförs effektivt över hela företaget. Som regel leder gemensamma system och verktyg till optimalt utnyttjande av resurser, mer konsekventa lösningar, snabbare verkställande och en gemensam företagskultur. I vissa fall kan principer och metoder behöva anpassas för att följa lokala seder och föreskrifter. Det här är acceptabelt, förutsatt att metoderna följer våra kärnvärden och uppfyller samtliga lagstadgade krav. Staben förväntas samarbeta på ett partnerliknande sätt med affärsenheterna för att skapa djupare förståelse för deras målsättningar och prioriteringar. På så sätt kan medarbetarna utöka affärsenheternas insatser genom att utveckla effektiva, konsekventa lösningar som hjälper företaget att nå sina mål. Att fungera som ett integrerat företag där de olika delarna stödjer varandra är enligt vår mening det bästa sättet att garantera enastående resultat och uppfylla våra kunders och andra intressenters höga krav. 3

4 INTEGRITET Våra kärnvärden John Deeres rykte baseras på kärnvärdena integritet, kvalitet, åtagande och innovation. De har format vårt anseende som företag och har gjort John Deere till en speciell typ av verksamhet. INTEGRITET innebär att vi säger sanningen, håller våra löften och behandlar andra med rättvisa och respekt. Vi uttrycker det genom ärliga relationer, beslut som tar hänsyn till samtliga intressenters intressen och ett odiskutabelt åtagande att uppvisa ett etiskt och juridiskt korrekt beteende. Vårt integritet är en av våra viktigaste tillgångar. Det får aldrig äventyras. KVALITET innebär att vi levererar värde till våra kunder, medarbetare, aktieägare och andra affärspartner. Kvalitet kan uttryckas på många sätt genom att vi säljer och erbjuder support för produkter och tjänster som gör kunderna nöjda, skapar arbetsmiljöer där medarbetarna trivs, levererar ekonomiskt resultat som uppfyller investerarnas förväntningar och arbetar för sunda relationer som gynnar samtliga intressenter. ÅTAGANDE innebär att vi gör vårt bästa för att uppfylla intressenternas förväntningar på ett förutsägbart och konsekvent sätt över tid. Vi inser att våra kunder, liksom våra medarbetare och investerare, har många alternativ när de väljer vilket företag de ska förknippas med. Vår möjlighet att möta deras behov ska betraktas som ett privilegium som aldrig får tas för givet. INNOVATION innebär att vi uppfinner, konstruerar och utvecklar banbrytande produkter och tjänster som är efterfrågade på marknaden och som stärker kundernas benägenhet att välja varumärket John Deere. Innovation innebär också att vi använder den senaste tekniken för att åstadkomma tillverkningsprocesser i världsklass och tillämpar de mest avancerade informationsteknikerna och metoderna inom hela företaget. Våra kärnvärden förenar oss som medlemmar i Deere-gemenskapen och skiljer ut oss från många andra företag. Utöver detta har våra kärnvärden hjälpt oss att upprätthålla flera kundgenerationers lojalitet och visat sig vara en kraftfull källa till inspiration för tusentals begåvade medarbetare och affärspartner under nästan tvåhundra år. Att föra detta arv, djupt rotat i våra kärnvärden, vidare är avgörande för att vi ska kunna hjälpa våra kunder och nå våra affärsmål, i dag och i framtiden. Affärssed Vårt företag drivs enligt standarder grundade på våra kärnvärden. Dessa värden bildar ett konsekvent ramverk som styr vårt agerande och som bidragit till företagets höga anseende för sitt rättframma och etiskt korrekta beteende. Det här ger företaget en konkurrensfördel som alla medarbetare ansvarar för att upprätthålla. Våra etiska standarder ingår som en naturlig del i vår kultur, medan andra åtgärder garanterar konsekvens och regelefterlevnad. Löpande övervakning, självbedömning och självkorrigering bidrar till att säkerställa att våra standarder tillämpas och införs konsekvent. Regelefterlevnad omfattar mer än våra egna, interna bedömningar och åtgärder. Regeringar över hela världen har antagit lagar för att reglera affärsseden bland företag. Vi accepterar dessa ytterligare ansvarsområden kring regelefterlevnad som ett normalt affärskrav, som konkretiseras genom konceptet för ansvarsfull bolagsstyrning. Efterlevnad av regler och föreskrifter är ett viktigt ansvar som delas av varje medarbetare. Deeres uppförandekod utgör den primära resursen för frågor som rör styrning och regelefterlevnad. Företaget står under alla omständigheter fast vid de värderingar och den affärsetik som definierar vilka vi är. För medarbetarna skänker denna principfasthet en känsla av stolthet, heder och målmedvetenhet. För alla med ett intresse i John Deeres långsiktiga framgång är den en källa till trygghet och tillit. KVALITET 4 ÅTAGA

5 INNOVATION Våra viktigaste parter MEDARBETARE John Deere eftersträvar att erbjuda alla medarbetare meningsfullt arbete där respekt för individen är ett överordnat kriterium. John Deeres medarbetare förväntas agera etiskt och juridiskt korrekt i alla situationer, oavsett vilken roll de har i företaget eller var i världen de arbetar. Medarbetarna värdesätter samhörigheten med företaget och varandra. De känner stolthet över sitt arbete och värdesätter det ömsesidiga utbytet av erfarenheter. De delar ett starkt intresse för frågor som har betydelse för företaget och ett djupt engagemang i dess framgång. Våra medarbetare har många gemensamma värderingar. Samtidigt värdesätter de olika perspektiv och ser möjligheten att få arbeta med personer med olika bakgrund som en stor fördel. Deere erbjuder sina medarbetare meningsfulla och utmanande arbetsuppgifter. För att hjälpa medarbetarna att nå sina karriärsmål ger företaget dem möjlighet att utvecklas och växa professionellt. Tillsammans skapar vi uppmuntrande och dynamiska arbetsrelationer som främjar erkännandet av individuella prestationer och gruppinsatser. Deeres framgångar är starkt beroende av att vi attraherar, utvecklar och belönar högutbildad personal. Att lyckas med det är en av våra allra viktigaste prioriteringar. KUNDER Våra kunder förväntar sig bästa möjliga avkastning på sin investering i form av avancerade produktfunktioner, oöverträffad kvalitet och lång hållbarhet. John Deeres framgång är resultatet av ett djupt förankrat åtagande att uppfylla kundernas förväntningar i varje transaktion. När vi söker nya kunder på nya marknader tillämpar vi samma metoder för att lyckas. Vårt kundengagemang omfattar dessutom ett erbjudande om oöverträffad service efter köp. Återförsäljarna har tillgång till innovativa system, utbildning och företagssupport för att kunna hjälpa sina kunder att få maximal nytta av sin investering i utrustning och lösningar från John Deere. Eftermarknadssupport är och förblir ett viktigt kännetecken för upplevelsen av John Deere. John Deeres kunder förtjänar, oavsett omständigheter, inget mindre än innovation, kvalitet och värde på konsekvent hög nivå. NDE Alla med koppling till företaget har ett åtagande att uppfylla dessa standarder. Vi vet att vi endast kan uppnå beständig kundlojalitet genom att erbjuda dem som köper våra produkter ett mervärde som överstiger deras investering eller som överstiger det värde som konkurrenterna erbjuder. Att vi följer den här affärsmodellen är avgörande för att vi ska lyckas etablera lönsamma och långvariga relationer till våra kunder och nå våra globala affärsmål. LEVERANTÖRER OCH ÅTERFÖRSÄLJARE John Deeres framgång baseras till stor del på samarbeten med kvalificerade och hängivna affärspartner som underleverantörer, logistikföretag och återförsäljare. Deras expertis och professionella support är avgörande för att företaget ska kunna producera, distribuera och marknadsföra sina avancerade utrustningsserier och garantera att kunderna kan dra nytta av tillförlitlig service och eftermarknadssupport. Deeres affärspartner delar vår vision, våra värderingar och vårt starka engagemang i att hjälpa våra kunder att bli mer produktiva och lönsamma. Tredjepartsleverantörerna tillhandahåller många av de delar, komponenter och tekniker som ingår i våra produkter. Deras roll att punktligt och tillförlitligt förse oss med kvalitetsprodukter och leverera dem till våra fabriker och andra anläggningar är avgörande för att vi ska lyckas. Oberoende återförsäljare ansvarar för att sälja John Deeres produkter och för att representera vårt varumärke gentemot kunderna. Företaget är välkänt för sina erfarna återförsäljare samt för deras expertkunskaper om produkterna och kunniga eftermarknadssupport. Starka relationer till våra affärspartner bidrar till att ge Deere en betydande konkurrensfördel som kan spridas snabbt över hela världen och som har avgörande betydelse när vi stärker vår position på den globala marknaden. AKTIEÄGARE Genom ett exceptionellt ekonomiskt resultat som upprätthålls under lång tid levererar vi värde till våra aktieägare och motiverar dem till fortsatta investeringar. Med ett starkt resultat kan Deere få in kapital på ett tillförlitligt och effektivt sätt. Kapitalet ger oss i sin tur möjlighet att förbättra vår verksamhet och utveckla de produkter, tjänster och lösningar som kunderna efterfrågar. Ett exceptionellt ekonomiskt resultat hjälper oss dessutom att attrahera, utveckla och behålla begåvade medarbetare, vars bidrag är avgörande för vår fortsatta framgång. Samtidigt som John Deere levererar god ekonomisk avkastning drivs företaget enligt en uppförandekod och ett socialt ansvar som förbättrar företagets rykte och dess förmåga att locka investerare. 5

6 Socialt ansvar Stödja mångfald och delaktighet Deeres viktigaste uppgift är att bedriva en framgångsrik verksamhet, en verksamhet som levererar kvalitetsprodukter, meningsfulla uppgifter för medarbetarna och överlägsen avkastning till investerarna. Vår affärsframgång ger oss möjlighet att delta som en produktiv aktör i samhället och att uppfylla vårt överordnade mål som företag. Målet är att bidra till högre levnadsstandard för människor över hela världen genom vårt åtagande gentemot dem som arbetar med jorden. Företaget uppmuntrar samhällsansvar och professionellt ledarskap. Våra medarbetare över hela världen bidrar med sin tid och sina kunskaper på varierande men lika betydelsefulla sätt för att förbättra förutsättningarna i de samhällen där de lever. Våra medarbetare uppmuntras till sådana insatser genom vår globala princip om frivillighet. Företaget eftersträvar även att bidra till samhället i stort. Vi avsätter finansiella medel till stöd för strategiska initiativ och tjänster som underlättar tillvaron för människor över hela världen. Vi deltar även i samarbeten med statliga och privata organisationer som delar vårt engagemang för samhällsförbättring. I andra sammanhang erbjuder vi aktivt ledarskap för samhällstillväxt och utvecklingsinsatser. Vårt åtagande om samhällsansvar visar sig även i hur vi bedriver vår dagliga verksamhet. Beslut i frågor som rör produktdesign, fabriksverksamhet och nya affärsmöjligheter fattas med utgångspunkt i vår långa tradition av att bedriva en miljömässigt ansvarstagande och säker verksamhet med positiv inverkan på de lokala samhällena. Samhällsengagemang är en hörnsten i John Deeres framgång. I kombination med vår tradition av ärlighet gentemot kunder och andra parter resulterar det i många fantastiska fördelar för företaget. Deere eftersträvar att vara en arbetsplats som tilltalar personer med varierande bakgrund, trosuppfattning och erfarenhet. Sådana olikheter stärker vår konkurrenskraft och bidrar till vår personlighet som företag. Deeres åtagande om mångfald är konsekvent med våra värderingar som företag, som betonar integritet och ömsesidig respekt. Allteftersom Deere växer över hela världen och lanserar nya produkter för nya marknader, blir en positiv inställning till mångfald dessutom allt viktigare för att attrahera engagerade medarbetare, lojala kunder och starka affärspartner. Deeres uppfattning är att mångfald överskrider alla demografiska gränser och omfattar alla de kvaliteter som gör varje individ unik. Följaktligen är ras, kön, bakgrund och ålder bara några av de många egenskaper som definierar våra medarbetare och andra intressenter i företaget. Det är också viktigt att sammanföra medarbetare med olika perspektiv, kunskaper, erfarenheter och arbetsmetoder. Deere arbetar för att följa de metoder och principer som främjar mångfald i dess bredaste definition. I vårt arbete för att nå våra strategiska mål är det viktigt att vi gynnar och upprätthåller en arbetsmiljö som bidrar till ömsesidig respekt, acceptans, samarbete och produktivitet bland individer med alla typer av bakgrund. På så sätt stärker vi Deere förutsättningar att utveckla extraordinär talang och nå en djupare och mer nyanserad förståelse för den växande globala kundbasen. 6

7 Miljö, hälsa och säkerhet Varumärket John Deere Vårt företag är högt respekterat för sina principer och metoder, som förespråkar omsorg om vår jord och dess befolkning. Driftsprocesserna på våra anläggningar återspeglar vårt åtagande att skydda miljön. Våra energisnåla system bidrar till hög luft- och vattenkvalitet samtidigt som de eliminerar eller reducerar det avfall som genereras genom vår verksamhet. När vi investerar i nya produkter, metoder eller tekniker ger vi företräde åt dem som är mest gynnsamma för miljön. Vi arbetar för sparsamt nyttjande av naturens resurser och begränsning, eller ännu hellre förhindrande, av negativa miljöeffekter. Deere avsätter betydande medel för att utforma produkter som tillgodoser kundernas behov på ett effektivt sätt och som samtidigt minimerar skadorna på miljön och hushåller med naturens resurser. Eftersom effektiv produktdesign resulterar i ökad konsumentsäkerhet är John Deeres produkter utrustade med funktioner som minskar riskerna för skador, sjukdom och trötthet. En annan nyckel till säkerhet är produktkännedom, och vi har därför ett tydligt åtagande att hjälpa våra kunder att tillägna sig de mest effektiva och säkraste metoderna att använda våra produkter. Vi samarbetar även med beslutsfattare för att underlätta utformandet av regler som skyddar användarna. För att värna om våra medarbetares hälsa bedriver vi löpande förbättringsprogram som syftar till att skapa skadefria och hälsosamma arbetsplatser. Över hela världen arbetar vi för att uppfylla samtliga juridiska och lagstiftade krav fullt ut, ofta med målsättningen att prestera bättre än lagen kräver. Företaget har ett tydligt åtagande att stärka sin ledande position inom säkerhet, hälsa och förvaltande av miljön, med stöd från John Deeres alla medarbetare och affärspartner. Under vårt företags långa historia har flera generationer medarbetare bidragit till att göra John Deere till ett globalt kvalitetsmärke genom att utföra sitt arbete med omsorg och engagemang. Varumärket John Deere inger stor respekt och är en viktig tillgång i företaget. Vårt varumärke är ett löfte ett löfte om att tjäna våra kunder och en växande världsmarknad, och ett löfte om att förstå och reagera på kundernas behov genom att konstruera och leverera avancerade produkter och tjänster. Allt syftar till att hjälpa våra kunder att bruka sin mark mer effektivt. Vårt löfte skiljer ut oss från konkurrenterna och hjälper oss att nå en framskjuten position på de marknader där vi är verksamma. Genom vårt löfte kommunicerar vi vår vision till omvärlden på ett tydligt och konsekvent sätt. Som förvaltare av varumärket, oavsett om vi är anställda, återförsäljare eller leverantörer, är vi alla ansvariga för att upprätthålla det höga anseende som John Deere eftersträvar på marknaden bland de grupper vi arbetar för. 7

8 DKE Litho in U.S.A. (12-10)

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

ESSILORS PRINCIPER. Våra principer kommer från några av Essilor's utmärkande drag:

ESSILORS PRINCIPER. Våra principer kommer från några av Essilor's utmärkande drag: ESSILORS PRINCIPER Var och en av oss delar Essilors ansvar och rykte i vårt yrkesliv. Så vi måste känna till och respektera de principer som gäller för alla. Det innebär att vi måste förstå och dela de

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Gunnebos uppförandekod

Gunnebos uppförandekod Gunnebos uppförandekod 2 VD:s introduktion Gunnebos vision är att bli en världsledande leverantör av en säkrare framtid. För att uppnå den visionen måste vi ta ett stort ansvar i alla delar av vår verksamhet,

Läs mer

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD Det här dokumentet sammanfattar vår affärsetiska kod. Koden bygger på våra värderingar och vägleder oss i sam- arbetet med kollegor, kunder, partners och andra intressenter.

Läs mer

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna Uppfylla vår medarbetarstrategi Leverera våra HR ambitioner Stödja vår verksamhet Främja våra värderingar Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna www.schindler.com/careers

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Indexator Rotator Systems AB

Indexator Rotator Systems AB Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator Rotator Systems har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla

Läs mer

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG ! 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG 50 IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETARENGAGEMANG 1 2 3 4 5 SKAPA EN GOD RELATION Relationen

Läs mer

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable.

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable. våra värderingar we are reliable Vi kan produktion, vi agerar långsiktigt och vi satsar helhjärtat för att leva upp till kundernas förväntningar i fråga om kvalitet, leveransprecision och service. AQs

Läs mer

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 9 Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 8 11 Varje dag är en ny föreställning. Vi lyssnar aktivt på våra kunder, för att bli bättre. Vi tar personligt ansvar för

Läs mer

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01 Vår uppförandekod Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14 1 Inledning De allra flesta företag har en fastställd uppförandekod, eller Code of Conduct som många kallar den. För

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser.

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser. SSABs affärsetiska bestämmelser SSAB-koncernens affärsetiska bestämmelser SSABs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare,

Läs mer

Ålandsbanken och hållbarhet. tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov

Ålandsbanken och hållbarhet. tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov Ålandsbanken och hållbarhet tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov 2014 Vår väg till hållbarhet Vi ska vara den självklara värdeskapande

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

SKFs etiska riktlinjer

SKFs etiska riktlinjer SKF är en ledande global leverantör av produkter, lösningar och tjänster inom området som omfattar lager, tätningar, mekatronik, service- och smörjsystem. SKFs serviceerbjudanden innehåller tjänster som

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 1 Ägarinstruktion för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 2 1. Inledning Ett kundstyrt bolag Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, Skandia,

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 CODE OF CONDUCT A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 INLEDNING Den viktigaste uppgiften för alla anställda i PetroBio är att utveckla och upprätthålla en ekonomiskt sund och framgångsrik

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Värdegrund. etisk. och

Värdegrund. etisk. och Antagen av SISAB:s styrelse den maj Reviderad den november Värdegrund Koncernstyrelsen beslutade på sammanträdet den 22 mars 2010 omm Värdegrund för Stockholms Stadshus AB, bilaga 1. Denna ersätter den

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 77 Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy

Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy Fastställd av rektor 2013-09-03 1 INNEHÅLL Inledning ledarskapets strategiska roll 3 En policy för alla chefer och ledare 4 Ditt uppdrag 5 Förhållningssätt

Läs mer

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Värdegrund SHG Grundvärden, vision, handlingsprinciper Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Innehåll VÄRDEGRUNDEN SHG... 2 GRUNDVÄRDEN... 2 Respekt... 2 Värdighet... 3 Välbefinnande... 3 Bemötande...

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance INLEDNING Monierkoncernen trorr på en värld där takens potential förverkligas för att göra människors

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL

SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL Dale Carnegie Training Whitepaper Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Senior_Leadership_062513_wp_EMEA Varför anses en

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

The Stockholm Accords

The Stockholm Accords The Stockholm Accords STOCKHOLM 15 JUNI 2010 KL. 14:00 ETT UPPROP TILL KOMMUNIKATÖRER I DET GLOBALA SAMHÄLLET Detta dokument har tagits fram av PR- och kommunikationsexperter från hela världen i samband

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS KS/HMS Styrsystem Nordic Crane Group Dokumenttitel Etiske retningslinjer Utarbetat av/datum Cecilie Sandvik/10.10.11 Dokumenttyp Dokument Dok.nr 2-NCG-D80 Företagsnamn Nordic Crane Group AS Godkänt av

Läs mer

VAD SOM DRIVER MEDARBETARNAS ENGAGEMANG OCH VARFÖR DET ÄR VIKTIGT

VAD SOM DRIVER MEDARBETARNAS ENGAGEMANG OCH VARFÖR DET ÄR VIKTIGT VAD SOM DRIVER MEDARBETARNAS ENGAGEMANG OCH VARFÖR DET ÄR VIKTIGT WhitePaper från Dale Carnegie Training Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. drive_engagement_031113_wp_sw

Läs mer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer Uppförandekod för Quintiles leverantörer 2 En hållbar affärsverksamhet är viktig för Quintiles. Denna uppförandekod för leverantörer ( koden ), som är baserad på internationellt erkända normer, syftar

Läs mer

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar. 1 (6) Personalpolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 145) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: HR-chef Senast reviderad: 2015-09-15

Läs mer

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter CODE OF CONDUCT 1 Innehåll 3 Förord av koncernchefen 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas 5 Midsonas 6 grundläggande principer 6 Respekt för mänskliga rättigheter 6 Miljö 7 Respekt för lagstiftning 7

Läs mer

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Uppförandekod Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2015-06-12 Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll 1 Övergripande information... 1 2 Personalitet/tonalitet

Läs mer

Gemensam värdegrund för. personalfrågor

Gemensam värdegrund för. personalfrågor Gemensam värdegrund för personalfrågor Det öppna landstinget för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region Landstingets vision Värdegrunden utgår från Landstinget Sörmlands vision

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

TRIBONAS UPPFÖRANDEKOD 2015

TRIBONAS UPPFÖRANDEKOD 2015 TRIBONAS UPPFÖRANDEKOD 2015 Vårt ansvar som arbetsgivare och medarbetare Vår företagskultur Tribonas företagskultur präglas av tre kärnvärden: Engagemang - På Tribona lägger vi stor vikt vid att sätta

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Våra värderingar. Hållbart värdeskapande

Våra värderingar. Hållbart värdeskapande Våra värderingar 1 Våra värderingar Hållbart värdeskapande Våra affärsprinciper Våra värderingar Affärskoncept Uppförandekod Framgångsfaktorer Policys Strategi "Våra affärsprinciper" och " Våra värderingar"

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Chefs- och medarbetarpolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions och Stadsmissionens Skolstiftelses styrelser 2011-02-21 Dokumentansvarig: Personalchef

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJER RUTIN ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen RIKTLINJER Fastställda av: Generalsekreteraren

Läs mer

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Stockholm 2009-06-01 SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Sodexos ambition är att ses som normgivande när det gäller de typer av tjänster vi tillhandahåller. Vår vision att som partner till våra kunder

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer April 2011 Uppförandekod för leverantörer INLEDNING Att bedriva affärsverksamhet med en högt ställda etiska krav är grundläggande för Sodexo. Därför har vi utvecklat denna Uppförandekod för att tydliggöra

Läs mer

Självutvärdering för leverantörer

Självutvärdering för leverantörer Självutvärdering för leverantörer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Miljö 3. Affärsetik 4. Arbetsmiljö och sociala villkor 5. Föreningsfrihet 6. Arbetstid 7. Löner 8. Tvångsarbete 9. Barnarbete 10.

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

TeliaSoneras etiska riktlinjer

TeliaSoneras etiska riktlinjer 2015-03-16 1 (6) TeliaSoneras etiska riktlinjer TeliaSonera har antagit principer för koncernens etiska riktlinjer. I vår verksamhet förväntar vi oss att all personal på TeliaSonera ska följa dessa riktlinjer

Läs mer

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 1 KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 2 INLEDNING Kinnarps, som grundades av Jarl och Evy Andersson 1942, har sina rötter i den svenska landsbygden. Från början var Kinnarps ett litet familjeföretag, men har idag vuxit

Läs mer

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014.

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Uppförandekod Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Dokumentägare... 2 3. Ansvar i externa relationer... 2 3.1. Lagar

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD. www.statkraft.com

STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD. www.statkraft.com STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD www.statkraft.com 2 STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD Innehåll Koncernchefen har ordet............... 3 Del I: Att förstå och tillämpa Statkrafts uppförandekod 1. Statkrafts förpliktelse................

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD. Midroc Europe 3 2 0 2011-06-01. Dokument nr. Översättning av MSS-100-11000-APO-00102. Allmänna ändringar, nytt dokumentnummer

UPPFÖRANDEKOD. Midroc Europe 3 2 0 2011-06-01. Dokument nr. Översättning av MSS-100-11000-APO-00102. Allmänna ändringar, nytt dokumentnummer UPPFÖRANDEKOD Dokument nr Översättning av MSS-100-11000-APO-00102 3 2 1 0 2011-06-01 Allmänna ändringar, nytt dokumentnummer Rev. Datum Beskrivning Handl Granskad Godkänd 2(5) Översättning INNEHÅLL ÖVERSÄTTNING...

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap.

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap. LEDARSKAPETS SANNINGAR (Liber, 2011) James Kouzes är Barry Posner är båda professorer i ledarskap och i boken sammanfattar de det viktigaste de lärt sig efter att ha studerat framgångsrikt ledarskap i

Läs mer

Grontmijs affärspolicy och affärsprinciper

Grontmijs affärspolicy och affärsprinciper Grontmijs affärspolicy och affärsprinciper Grontmijs affärspolicy Som ledande teknikkonsultföretag har vi ett ansvar gentemot våra intressenter och miljön. För att värna om vår koncerns integritet måste

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

Peabs etiska riktlinjer

Peabs etiska riktlinjer Peabs etiska riktlinjer Alla ska kunna vara stolta över oss För inte så värst länge sedan var Peab ett litet företag. Då kunde vi utan problem bara sitta ner och prata igenom vad som gällde här. Nu är

Läs mer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKFs leverantörer och underleverantörer spelar en viktig roll i vår efterfrågekedja

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer

Placeringspolicy. Svenska Röda Korset utdrag

Placeringspolicy. Svenska Röda Korset utdrag Placeringspolicy Svenska Röda Korset utdrag Fastställd av Svenska Röda Korsets styrelse 2014-09-15 Inledning Bakgrund och syfte Svenska Röda Korset är en allmännyttig ideell förening som har till ändamål

Läs mer

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com Loomis AB UPPFÖRANDEKOD Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com 2 av 5 Ramar för Loomis uppförandekod Loomis uppförandekod skall spegla våra

Läs mer

Implementering av ISO 26000

Implementering av ISO 26000 Implementering av ISO 26000 En standard till? Vi har ju redan ISO 9001 & ISO 14001. Socialt ansvarstagande, varför ska vi hålla på med det? Det får väl samhället sköta" Det där med ISO 26000 kan väl din

Läs mer

Personalvision Polykemi AB

Personalvision Polykemi AB Personalvision Polykemi AB I ett företag som Polykemi anser vi att teknik står för 30 % och att människan står för 70 % av företagets framgång. Medarbetarna är alltså den viktigaste resursen för att kunna

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter?

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Boksammanfattning Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Generation Y kallas de 80- och 90-talister som är på väg in på arbetsmarknaden och som i stor utsträckning

Läs mer

Boksammanfattning. NO FEAR Ledarskap i en tid av digitala cowboys. Om författaren

Boksammanfattning. NO FEAR Ledarskap i en tid av digitala cowboys. Om författaren Boksammanfattning NO FEAR Ledarskap i en tid av digitala cowboys I den nya tidens digitala och snabbt föränderliga värld har en ny generation medarbetare, blivande chefer och kunder vuxit fram. Dagens

Läs mer

THE VOLVO WAY. Ref No 953810001, augusti 2009. AB Volvo, 405 08 Göteborg, Sverige

THE VOLVO WAY. Ref No 953810001, augusti 2009. AB Volvo, 405 08 Göteborg, Sverige THE VOLVO WAY Ref No 953810001, augusti 2009 AB Volvo, 405 08 Göteborg, Sverige INDEX Förord Vår målsättning Kunderna främst Kundfokus Tydliga mål Kvalitet, säkerhet och omsorg om miljön Ständiga förbättringar

Läs mer

Val av leverantör och leverantörens ansvar

Val av leverantör och leverantörens ansvar - förord De flesta företag kräver en bra produkt och kvalitet till ett motsvarande relevant pris av sina leverantörer. Vi på Nudie Jeans tycker dessutom att det är mycket viktigt att ta ett större ansvar

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

Vår uppförandekod gäller all vår verksamhet och vi förutsätter oss att all personal alltid följer dessa riktlinjer.

Vår uppförandekod gäller all vår verksamhet och vi förutsätter oss att all personal alltid följer dessa riktlinjer. Code of Conduct Brev från ledningen Hos oss på Caverion är det viktigt att utveckla företagets långsiktiga verksamhet. Vi strävar inte efter det goda ekonomiska resultatet till varje pris. Vi förstår att

Läs mer

Partnerprogram. Gigaset pro:s partnerprogram ger din verksamhet skräddarsydda, kommunikationsförbättrande telefonsystem.

Partnerprogram. Gigaset pro:s partnerprogram ger din verksamhet skräddarsydda, kommunikationsförbättrande telefonsystem. Partnerprogram. Gigaset pro:s partnerprogram ger din verksamhet skräddarsydda, kommunikationsförbättrande telefonsystem. 13/EN/PP/PRO/1 Gå med på http://partner.gigasetpro.se Kontakta din lokala Gigaset

Läs mer

IMFs modell för internationellt ramavtal

IMFs modell för internationellt ramavtal IMFs modell för internationellt ramavtal INLEDNING 1. Den ekonomiska globaliseringen minskar hindren för handel med varor och tjänster och överföring av kapital, och den gör det möjligt för transnationella

Läs mer

Kommunikationspolicy 2015

Kommunikationspolicy 2015 Kommunikationspolicy 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Kännetecken 4. Kommunikation som verktyg 5. Målgrupper 6. Riktlinjer och förhållningssätt 7. Ansvar Värmdö kommuns kommunikationspolicy

Läs mer

Etiska Riktlinjer för INTACTA KAPITAL 556704-6189.

Etiska Riktlinjer för INTACTA KAPITAL 556704-6189. Etiska Riktlinjer för INTACTA KAPITAL 556704-6189. Dessa riktlinjer antogs vid INTACTA Kapitals styrelsemöte den 16 maj 2013. 1(5) Etiska riktlinjer 1. Etik och syftet med etiska riktlinjer Bolaget verkar

Läs mer

Företagsprinciper Etik

Företagsprinciper Etik Företagsprinciper Etik Uppförandekod Syfte med uppförandekoden Uppförandekoden innehåller bindande normer och de förväntningar vi har på vårt dagliga uppförande för att uppnå ett etiskt uppförande i företaget.

Läs mer

InItIatIvet för. reko arbetsplats

InItIatIvet för. reko arbetsplats InItIatIvet för reko arbetsplats Initiativet för reko arbetsplats Initiativet för Reko Arbetsplats är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt

Läs mer

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass NOLATO MEDITECH Vi skapar en verksamhet i världsklass Kunden i fokus Medical Excellence utgår från Nolatos vision: Hållbar utveckling Design av processer Minska slöserier Miljöhänsyn Kundvärde Kompetens

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Personalpolitisk plattform. för Landstinget i Värmland

Personalpolitisk plattform. för Landstinget i Värmland Personalpolitisk plattform för Landstinget i Värmland Den personalpolitiska plattformen ger stöd och vägledning för medarbetare, chefer och ledare i arbetet med att förverkliga den politiska visionen:

Läs mer