"11 n~ RII"" 00,0. U~. lil l. ~reo- rl. pl.oe Intill ~... frin grans _t Dr~ ' 1 Jthet _v.. tt ~n utforo fr l.t6en6e ollor o~ -.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""11 n~ RII"" 00,0. U~. lil l. ~reo- rl. pl.oe Intill ~... frin grans _t Dr~ ' 1 Jthet _v.. tt ~n utforo fr l.t6en6e ollor o~ -."

Transkript

1 ", I " 2S (!) " Björkängens småhusområde (del av Petersburg 3 :1 ) I SIUIU TJiTOItT. SIUl~ " liton'ii/ii U'I'UTTU ad 19 "'''ll OCII.&VIDUAD bd 7 ""l 1990 öndl I TADIAIUUTPlT Planbestämmelser nu 1Iun.' If '!UIAU.!,.... T 'I>1 J _ vtlle. 1 r... _ "_n!"\iu. IMr boit.ck "1"11 ~n.. ","111' be.t... l.. n lno ~l. pl._r~t. ~ t '''III~.nwlndnl"ll och utfo~i"ii ar tlli1'"_ 3,1 ~ l.. utan tar pl~.~t. g.an...,",.. ~. _ u... 6r.,.,. " 1 '., "11 n~ RII"",..._._..., ~Wof.~I~T~'j ' I..!..._. _ ' ', i _._r. l,,",ului cr.rul. I.ooI<.UnH_. ~rdd _t.to... ro_li'a "" ALuUUo". '!.Anat 00,0 tr9gnod n fl. UPPVI t ill hogl' 10 t Iv f lgn'ln. "',,. ra v.tji, rl' Inrod hogl' en I~nn.t. v ren It. In ~L In I flo.1 f.i.ioftet. ~vudbtoqnad okoll pl.ce olnl' t, 5 "'1' frin r tlgn.t.g. lnl.... N" U~. lil l. ~reo rl. pl.oe Intill ~... frin grans _t Dr~ ' 1 Jthet _v.. tt ~n utforo fr l.t6en6e ollor o~.d ~.. ~... Huvud~vnod o~all.d gaval 8118r I'ngol da fdrli9v" Intill IdrgardO ". lit_1i10 ~n.d f6r Int. uppfora. till hog r. byggna4.h6jd In. 5 Ut~uo.11.r gor&g' far In.o uppfor till hovra byggnadohojd On J.O. ~ fl r uppfor 1 hög.t tvi."'i09or. ODMI~lfTRA~IV BEST,""'I'I CanoofOrandatiden.Iutar 5 'r frln ~ ~ pianon vunnit 1890 kraft. lllui TRA~ ION EI ( EIeI p' utforanlnt! Illuatrotlon.llnJ ANTAGEN AV IYGGNAOSN~DEN DEN 7 KAJ IJI... ~RArr 00;11 JIl MAJ

2 8313 Antage n av byggnadsnämnden de n 7 ma j Laga kraft d e n 30 maj DETALJPLAN FÖR UTÖKNING AV Björkängens småhusområde (del av Petersburg 3:1) I SKARA TÄTORT, SKARA KOMMUN Planbeskrivning HANDLINGAR Detaljplanen utgörs av plankarta med bestämmelser och illustration, denna beskrivning samt en genomförandebeskrivning. Till planen hör en grundkarta men ingen separat fastighetsförteckning. PLANENS SYFTE Detaljplanens syfte är att utöka Björkängens småhusområde med ytterligare två tomter. Planeringsförutsättningar : tomr'. I yta = c..., 13:1, 12:1 \, '

3 2 MARKÄGOFÖRHÄLLANDEN Fastigheten Petersburg 3:1 tillhör Björkelunds gård, som ligger strax söder om planområdet och ägs av Anders, Birgitta, Mats och Ake Jonsson gemensamt. Petersburg 2:1, varav en mindre del ligger inom planområdet, ägs av Margit Österlund men kommunen förhandlar f n om att köpa fastigheten. Petersburg 2:6 och 2:10 omedelbart norr om planområdet ägs av Elof Johansson respektive Gunnel och Bengt Bruhn. Petersburg 4:1, som delvis ingår i planområdet, ägs av Skara kommun. GÄLLANDE DETALJPLANER För planområdet gäller Stadsplan för Hästhagens industriområde mm, fastställd av länsstyrelsen den 11 april Småhustomterna omedelbart norr om planområdet har bildats enligt en äldre avstyckningsplan och saknar numera detaljplan. Enligt den gällande stadsplanen utgörs det nu aktuella planområdet av parkmark. Enligt samma plan skall BjörkeIundsgatan förlängas österut fram till gamla Falköpingsvägen. MARK, BEBYGGELSE MM De båda föreslagna småhustomterna utgörs huvudsakligen av skogsterräng. Genom den västra tomten löper ett relativt stort dike. Någon grundundersökning har inte gjorts, men det finns en viss risk att påträffa berg vid byggnation i området. Nuvarande väg genom småhusområdet är en grusväg som sköts av kommunen. Strax utanför den östra tomtens södra gräns ligger en transformatorstation, varirån utgår en högspännings luftledning västerut över den andra tomten och lågspänningskablar norrut i den nuvarande vägen. Strax väster om gatans föreslagna sträckning har televerket en lokalkabel. De intilliggande småhusen är anslutna till kommunens VAnät, men dagvattenledningar saknas. Detaljplanens innebörd: Detaljplanens syfte är att skapa två nya småhustomter i Björkängens småhusområde, för att därigenom tillgodose en begäran som framställts vid förhandlingar om ett kommunalt köp av fastigheten Petersburg 3:1. När denna fastighet säljs och köpet av Petersburg 2:1 genomförts skall de båda tomterna ligga kvar i Jonssons ägo för att bebyggas helt i privat regi.

4 3 Planen innebär att nuvarande bostadsgrupp förlängs rakt söderut så att två tomter om cirka 2100 respektive 1100 kvadratmeter bildas. Gatan får en svag sidoförskjutning för att dels motverka de höga hastigheter som en raksträcka kan inbjuda till, dels ge en bättre anslutning till Björkelundsvägen. Tomterna får byggrätt för en och en halvplanshus. För att kunna bebygga tomterna behöver det ovannämnda diket flyttas. Antingen grävs en helt ny fåra utanför den västra tomten eller så leds bäcken genom ett delvis befintligt dike i tomtens sydvästra del, en lösning som kan vara miljömässigt tilltalande och som sannolikt också är billigare än den förstnämnda. De elledningar som leder över tomterna skall flyttas. på sikt skall transformatorstationen bytas ut, och flyttas då eventuellt till ett lämpligare läge. Telekabeln flyttas till gatumark då gatan byggs om. Björkelundsgatan kan inte byggas ut förrän den gamla Falköpingsvägens korsning med E3 byggs om till en planskild korsning. Tills vidare kommer därför följande övergångslösning att genomföras. Nuvarande grusväg genom Björkelund förlängs söderut cirka 60 meter och ansluts åter till befintlig väg strax söder om den östra tomten. Den nya delen utförs i samma standard som tidigare men en meter bredare eftersom den på sikt kommer att utgöra huvudinfart till Björkhagen. En gångoch cykelväg anläggs västerut fram till den utbyggda delen av Björkelundsgatan. Denna kan komma att trafikeras även av små bussar i s k arbetslinjetrafik, om man kan finna en utformning som förhindrar obehörig biltrafik. De båda tomterna ansluts till kommunens ledningar för vatten, avlopp och el. Dagvattnet måste, liksom från övriga fastigheter i Björkängen, omhändertas lokalt. UNDERSKRIFT Detaljplanen är upprättad den 19 april och reviderad den 7 maj ~f). hl 2. Qt\ \~L ~n ;L rsson Erik Westlin stadsarkitekt planarkitekt

5 An t agen a v bygg nadsnä mnden den 7 maj Laga kraft den 30 maj DETALJPLAN FÖR UTÖKNING AV Björkängens småhusområde (del av Petersburg 3:1) I SKARA TÄTORT, SKARA KOMMUN Genomförandebeskrivning INLEDNING Detaljplanen innebär att Björkängens småhusområde utökas med ytterligare två tomter. Planen avses drivas med ett s k enkelt förfarande, och förväntas vinna laga kraft under våren Byggnation kan därefter ske på tomterna så snart diket flyttats och erforderliga ombyggnader av gata och ledningar skett, varav det senare beräknas ta högst 6 månader. GENOMFÖRANDETID Genomförandetiden regleras i planbestämmelserna och är fem år från den dag planen vunnit laga kraft. Om kommunen och respektive fastighetsägare är överens kan byggnation enligt planen ske även efter denna tid. ANSVARSFÖRDELNING Ansvarsfördelningen mellan kommunen och ägarna till Petersburg 3:1 regleras i ett köpeavtal vars innebörd bl a är följande. Kommunen ansvarar för alla åtgärder inom allmän platsmark medan respektive fastighetsägare genomför åtgärder på kvartersmark. Det betyder bl a att kommunen bygger ut den gata och de ledningar som erfordras (vatten, avlopp, belysning och el) samt utan kostnad för respektive fastighetsägare flyttar de anläggningar som ligger på blivande kvartersmark. Vid ombyggnad av gatan skall kommunen ge televerket tillfälle att flytta befintlig telekabel till ett nytt läge i gatumarken. Televerket bekostar omskarvning och materiel medan kommunen bekostar schaktningen. Dagvattenledningar finns inte inom området varför dagvatten får tas omhand lokalt av respektive fastighetsägare. Omgrävningen av diket till ett nytt läge bekostas av ägarna till Petersburg 3:1 och genomförs innan kommunen bygger om lokalgatan. Den nya gatudelen utförs med i huvudsak samma standard som den nuvarande grusvägen.

6 5 Kommunen åtar sig inget ansvar för markens bebyggbarhet ur teknisk synpunkt. Anslutningsavgifter för el och VA debiteras enligt kommunens taxa. Alla fastighetsbildningskostnader åvilar kommunen. Kommunen förvärvar den del av Petersburg 2:1 som skall ingå i den västra tomten samt överlämnar denna utan ersättning till Jonssons. Ett ca 4 kvadratmeter stort, triangelformat område strax utanför den västra tomtens nordöstra hörn ligger utanför planområdet och skall inte tillföras den nybildade tomten. Den kommer att ägas av kommunen men bör i praktiken fungera som en del av Petersburg 2:10. UNDERSKRIFT Detaljplanen är upprättad den 19 april och reviderad den 7 maj stadsarkitekt Q~\[WL, Erik Westlin planarkitekt

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

Detaljplan för del av området Nya Holmö

Detaljplan för del av området Nya Holmö Planbeskrivning Samrådshandling 2013-01-25 Detaljplan för del av området Nya Holmö Osby tätort, Osby kommun, Skåne län Planområdet på ett ortofoto taget 2010. DP 03/2012 SAMRÅD PÅGÅR 7-28 FEBRUARI 2013

Läs mer

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING INNEHÅLL PLANBESKRIVNING HANDLINGAR 3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 4 Lägesbestämning 4 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 4 Översiktliga planer 4 Detaljplaner och förordnanden

Läs mer

Handläggare: Datum: Diarienummer: Jenny Andreasson 2015-02-09 PBN 2013-20004 018-727 47 52

Handläggare: Datum: Diarienummer: Jenny Andreasson 2015-02-09 PBN 2013-20004 018-727 47 52 PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Jenny Andreasson 2015-02-09 PBN 2013-20004 018-727 47 52 Del av Vårdsätra 11:1 m.fl. Enkelt planförfarande LAGA KRAFT 2015-03-26 Detaljplanen

Läs mer

Detaljplan för del av Led 4:2, Sjölunda Äng och Sjölunda Strand, Lidköpings kommun

Detaljplan för del av Led 4:2, Sjölunda Äng och Sjölunda Strand, Lidköpings kommun Dnr: SBN 00/059 Detaljplan för del av Led 4:, Sjölunda Äng och Sjölunda Strand, Lidköpings kommun ANTAGANDHANDLING SAMHÄLLSBYGGNAD PLAN-BYGG Detaljplan för Led 4:, Sjölunda äng och Sjölunda strand, Lidköpings

Läs mer

Detaljplan för fastigheten STÖCKE 33:1 inom Stöcke i Umeå kommun, Västerbottens län

Detaljplan för fastigheten STÖCKE 33:1 inom Stöcke i Umeå kommun, Västerbottens län Sida 1 av 11 Planbeskrivning Samrådshandling Diarienummer: PLA 12-39 Datum: 2013-07-03 Handläggare: Karin Hultén för fastigheten STÖCKE 33:1 inom Stöcke i Umeå kommun, Västerbottens län HANDLINGAR - Plankarta

Läs mer

Detaljplan för Gårviks hamn, bad och strandzon Ökad tillgänglighet längs strandzonen Tungenäset, Munkedals kommun

Detaljplan för Gårviks hamn, bad och strandzon Ökad tillgänglighet längs strandzonen Tungenäset, Munkedals kommun Gårviks hamn, bad och strandzon Ökad tillgänglighet längs strandzonen Tungenäset, Munkedals kommun Samrådshandling Oktober 2012 Munkedals kommun 1(11) Detaljplan för Gårviks hamn, bad och strandzon Ökad

Läs mer

lf'f'rä TT AD C{H 1i APRI. 1998

lf'f'rä TT AD C{H 1i APRI. 1998 " /' II - ~ I 10 DETALJPLAN FÖR Skara Stjärnan I SKARA TATCIIT, SKARA ~ lf'f'rä TT AD C{H 1i APRI. 1998 1 8 - ÖSTEN At«RSS()II ST,f.OSARKIT[KT PlartJest_ser ERI( W"EST~ PLANARKJT[KT FIIIjindr galer roa

Läs mer

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning 1(9) NORMALT PLANFÖRFARANDE LAGA KRAFT 2011-05-03 Detaljplan för Blåboda, del av Skokloster 2:80 & 2:149 Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Läs mer

Detaljplan för Mellby 92:26 samt del av Mellby 3:61 och 3:121, Kivik, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för Mellby 92:26 samt del av Mellby 3:61 och 3:121, Kivik, Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för Mellby 92:26 samt del av Mellby 3:61 och 3:121, Kivik,, Skåne län Dnr 2013/222 SAMRÅDSHANDLING, UPPRÄTTAD 2013-11-29 Enkelt planförfarande ADRESS: 272 80 Simrishamn BESÖK: Björkegrenska

Läs mer

Lagakraftbevis. Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214

Lagakraftbevis. Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214 Handläggare Patrik Karlsson Planarkitekt 0470-436 21 Lagakraftbevis Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214 Kommunfullmäktige antog 2015-04-21 80 detaljplan för INGELSTAD 16:8, Ingelstad i Växjö kommun

Läs mer

Kommunen är huvudman för allmän plats. Detaljplanen finansieras av NCC AB genom planavtal.

Kommunen är huvudman för allmän plats. Detaljplanen finansieras av NCC AB genom planavtal. 1(2) ENKELT PLANFÖRFARANDE LAGA KRAFT 2010-10-20 Detaljplan för Skokloster 14:1 Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Planförfarande Tidplan Genomförandetid

Läs mer

1281K-P155. Detaljplan för del av Satelliten 1 m fl i Lund, Lunds kommun Råbyvägen Solvägen

1281K-P155. Detaljplan för del av Satelliten 1 m fl i Lund, Lunds kommun Råbyvägen Solvägen PÄ 02/2013a Detaljplan för del av Satelliten 1 m fl i Lund, Lunds kommun Råbyvägen Solvägen Upprättad 2015-03-20 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser och illustration PLANBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för Stubbarp 40:2 m fl i Viken Höganäs kommun, Skåne län

Detaljplan för Stubbarp 40:2 m fl i Viken Höganäs kommun, Skåne län BILAGA TILL UTLÅTANDE HÖGANÄS KOMMUN Kommunledningskontoret Planavdelningen SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för Stubbarp 40:2 m fl i Viken Höganäs kommun, Skåne län HANDLINGAR Program Plankarta, skala 1:1000

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län PLANBESKRIVNING Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL Beslut om samråd Instans Datum Malung-Sälens kommun Dalaranas län Upprättad i december 2013 av Bygg-Teknik i Malung AB Beslut om särskilt hörande av samrådskrets

Läs mer

Detaljplan för del av Norra Fäladen 4:1 m m och del av kvarteret Bullerbyn i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för del av Norra Fäladen 4:1 m m och del av kvarteret Bullerbyn i Lund, Lunds kommun PÄ 29/2009 Detaljplan för del av Norra Fäladen 4:1 m m och del av kvarteret Bullerbyn i Lund, Lunds kommun Upprättad 2013-06-07 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser och illustration

Läs mer

Samråd 10 april 2015-8 maj 2015. Tillägg till Detaljplan för. Dnr SBN-2013-00683

Samråd 10 april 2015-8 maj 2015. Tillägg till Detaljplan för. Dnr SBN-2013-00683 Samråd 10 april 2015-8 maj 2015 Tillägg till Detaljplan för Malmen 1 Skönsberg, Sundsvalls kommun Upprättad av stadsbyggnadskontoret 2015-04-07 Kontaktperson: Helene Swang telefon 060-19 1588 e-post: stadsbyggnadsnamnden@sundsvall.se

Läs mer

2014-02-06 rev 2014-03-20, 2014-11-24, 2015-01-08

2014-02-06 rev 2014-03-20, 2014-11-24, 2015-01-08 Detaljplan för Trolska skogen, Mellanfjärden Å 1:16, Älvsta 8:9 m.fl. Nordanstigs kommun, Gävleborgs län ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING Planförfarande Planen upprättas genom normalt planförfarande det

Läs mer

Detaljplan. Nöbbele industriområde, etapp I i Reftele. för del av fastigheten Nöbbele 2:3. Gislaveds kommun, Jönköpings län

Detaljplan. Nöbbele industriområde, etapp I i Reftele. för del av fastigheten Nöbbele 2:3. Gislaveds kommun, Jönköpings län Planens beteckning R 35 Antagen av Kf 2013-01-31 Vunnit Laga kraft 2013-02-27 Genomförandetiden slut 2018-02-27 PLANOMRÅDET Väg 153 mot Smålandsstenar Detaljplan för del av fastigheten Nöbbele 2:3 Nöbbele

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Växjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga, Växjö kommun

Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Växjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga, Växjö kommun Handläggare Patrik Karlsson Planarkitekt 0470-436 21 Laga kraftbevis Datum 2014-05-14 Dnr 2011BN1056 Dpl 214 Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Väjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga,

Läs mer

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun 2 Skala 1:500 3 Denna handling har utarbetats genom kommunledningsförvaltningens stadsbyggnadsenhet, Alisa Basic, detaljplanechef

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Ställverk vid HOG 4:1. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling

PLANBESKRIVNING. Ställverk vid HOG 4:1. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling Tillhör Kommunstyrelsen i Stenungsunds kommun beslut 2013-04-29 137 Detaljplan för Ställverk vid HOG 4:1 Stenungsunds kommun, Västra Götalands län... Ingela Sollid Kommunsekreterare Antagandehandling Upprättad

Läs mer

PLANBESKRIVNING 2013-01-08 Dnr: 2009.0116-214 Antagandehandling

PLANBESKRIVNING 2013-01-08 Dnr: 2009.0116-214 Antagandehandling Detaljplan för del av Östra Förstaden 2:1 m.fl. (öster om kv. Almen) inom stadsdelen Östra Förstaden i Ystad tätort Ystads kommun, Skåne län Antagen av: SAMBN 2013-01-22, 10 Laga Kraft: 2013-02-19 Genomförandetiden

Läs mer

Gällivare kommun Norrbottens län

Gällivare kommun Norrbottens län SAMRÅDSHANDLING Ändring av byggnadsplan för fritidsbebyggelse över del av Gällivare 25:1, 64:1 m fl Vid Vassaraträsket Gällivare kommun Norrbottens län Akt 25-P75/2, fastställd den 20 december 1974 13218

Läs mer

PLANBESKRIVNING ELDSBERGA 6:13. Samrådshandling Tillhörande detaljplan för

PLANBESKRIVNING ELDSBERGA 6:13. Samrådshandling Tillhörande detaljplan för PLANBESKRIVNING Samrådshandling Tillhörande detaljplan för ELDSBERGA 6:13 ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan1094 K Normalt förfarande, KS 2013/0280 Samhällsbyggnadskontoret 2015-02-03 Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214 Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1 i Södertälje stad Upprättad: 2014-04-30 GRANSKNINGSHANDLING Vad är kommunal planering Kommunen

Läs mer

Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun

Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun Diarienummer: 2009/20047 Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun Enkelt planförfarande LAGA KRAFT 2010-07-02 Handläggare: Daniel Bergvin Telefon: 018-727 45 26 daniel.bergvin@uppsala.se UPPSALA

Läs mer

Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17. Dnr 2011. 060. 211 Antagandehandling

Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17. Dnr 2011. 060. 211 Antagandehandling Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17 Dnr 2011. 060. 211 Antagandehandling 1 1. Inledning Syfte Syftet med planen är att medge nya bostäder i Röhult vid Lilla Färgen. Planhandlingar Läge och areal

Läs mer

ENKELT PLANFÖRFARANDE. LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl

ENKELT PLANFÖRFARANDE. LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl 1(8) LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl Håbo kommun, Uppsala län ENKELT PLANFÖRFARANDE ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH

Läs mer