Direktiv för handläggning av personal avseende MRSA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Direktiv för handläggning av personal avseende MRSA"

Transkript

1 Direktiv för handläggning av personal avseende MRSA 1 1

2 Direktiven finns att ladda hem från (Arbeta hos oss, Landstinget som arbetsgivare) samt Bilagor: se (Välj Arbetsområde, Personal, Arbetsmiljö & Hälsa, Smittskydd) 1. Rekommendationer för handläggning av personal inom vård och omsorg avseende MRSA (Socialstyrelsen 2007) 2. Hälsodeklaration (SLL 2007) 3. Hälsointyg (SLL 2007) 2

3 1. Inledning Under senare år har infektioner orsakade av MRSA-bakterier (Meticillinresistenta Staphylococcus aureus) som är resistenta mot antibiotika ökat i samhället och särskilt inom vården. Infektion med MRSA är en allmänfarlig sjukdom enligt Smittskyddslagen. Det innebär bland annat att behandlande läkare ansvarar för smittspårningen, ger patienten information och förhållningsregler samt gör smittskyddsanmälan. Vård och omvårdnadspersonal riskerar att utsättas för smitta och att föra smitta vidare. Enligt lagen om yrkesverksamhet på hälsooch sjukvårdens område har all hälso- och sjukvårdspersonal ett personligt ansvar för att ge god och säker vård. Väl fungerande hygienrutiner är av största vikt för att förhindra spridning av MRSA. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om mikrobiologiska arbetsmiljörisker ställer krav på god vårdhygienisk arbetsmiljöpraxis. Målsättningen med dessa direktiv är att tydliggöra vilka krav som ställs på chefer och medarbetare inom den landstingsfinansierade vården med syfte att förhindra smittspridning. 3

4 Socialstyrelsens rekommendationer Socialstyrelsen har i juni 2007 antagit Rekommendationer för handläggning av personal inom vård och omsorg avseende MRSA (se bilaga 1). Syftet är att uppnå en nationell samordning i handläggningen av personal inom vård och omsorg när det gäller MRSA. Rekommendationerna gäller för alla former av vårdtagarnära arbete på såväl sjukhus som i vård och omsorg inklusive tandvård och hemtjänst. Vårdstuderande, korttidsanställda samt gästande vårdpersonal som deltar i vårdtagarnära arbete omfattas också av Socialstyrelsens rekommendationer. Av rekommendationerna framgår bland annat att personal med kroniska eksem eller andra hudlesioner har ökad risk att bli koloniserade med Staphylococcus aureus och därför inte bör vårda MRSA-positiva personer. Socialstyrelsen rekommenderar att vårdpersonal som misstänks vara exponerade för MRSA provtas för att genom tidig upptäckt och korrekt handläggning minska risken för smittspridning i vården. 2. Övergripande direktiv för Stockholms läns landsting Landstingets direktiv bygger på Socialstyrelsens rekommendationer och begrepp (se bilaga 1), och omfattar all vårdpersonal och alla verksamheter där vårdtagarnära arbete förekommer. Direktiven gäller för all hälso- och sjukvård inom Stockholms läns landsting eller som utförs på uppdrag av landstinget. Med arbetsgivare avses i detta dokument respektive förvaltning och bolag. Tidigare landstingövergripande riktlinjer avseende handläggning av MRSA för personal i patientnära vårdarbete upphör att gälla och ersätts med detta dokument, inklusive bilagor. 2.1 Definitioner av begrepp som används i dokumentet I dokumentet används samma definitioner som anges i Socialstyrelsens rekommendationer: Vårdpersonal All vårdpersonal, inklusive vårdstuderande, timanställda samt gästande vårdpersonal, som deltar i vårdtagarnära arbete. 4

5 Vårdtagare Patient på sjukhus eller annan vårdinrättning, inklusive vård i patientens hem. Vårdtagarnära arbete Vårdarbete som innebär nära kontakt med en vårdtagare, exempelvis hjälp med personlig hygien, undersökningar, vård eller behandling. MRSA-prov Prov som tas för att specifikt påvisa MRSA, oavsett tecken på aktuell infektion. MRSA-kontamination (transient bärarskap) Person utan anamnes på tidigare MRSA-infektion med positivt MRSAprov i näsa och/eller svalg vid enstaka tillfälle, och negativa prover vid uppföljande MRSA- provtagning. MRSA-kolonisation (MRSA-bärarskap) Person som bär på MRSA och där MRSA-kontamination uteslutits. Riskfaktorer Individberoende Med individberoende riskfaktorer för MRSA bärarskap menas sår, eksem eller annan hudlesion samt främmande material som penetrerar hud eller slemhinna såsom infart, stomi, dränage eller kateter, inklusive KAD samt piercing Omgivningsberoende Med omgivningsberoende riskfaktorer menas kontakt med vårdinrättning, som patient eller personal, utanför Sverige eller i en region i Sverige med dokumenterad MRSA-spridning. En annan riskfaktor är närkontakt med MRSA-bärare, exempelvis en hushållsmedlem. Riskenhet Med riskenhet menas avdelning där vården innebär stora risker för smittspridning och patienterna är särskilt mottagliga för MRSA-smitta, exempelvis hudavdelning, brännskadeavdelning, intensivvårdsavdelning, neonatalavdelning, hemodialysavdelning, transplantationsavdelning och hematologavdelning. 5

6 2.2 Chefsansvar Verksamhetschef (motsv.) ansvarar för att dessa direktiv efterlevs. Det innebär att verksamhetschef ansvarar för att skyddsutrustning och rutiner avseende hantering av MRSA för personal i patientnära vårdarbete finns, samt att dessa är kända och efterföljs av verksamhetsområdets medarbetare. Vid introduktionen på arbetsplats ska information lämnas om landstingets MRSA-direktiv, kläd- och handhygienregler samt eventuella lokala regler och rutiner för att förhindra spridning av MRSA. 2.3 Medarbetaransvar Varje medarbetare är skyldig att följa landstingets MRSA-direktiv, klädoch handhygienregler samt eventuella lokala regler och rutiner för att förhindra spridning av MRSA. Smittskyddslagen fastslår att var och en genom uppmärksamhet och rimliga försiktighetsåtgärder ska medverka till att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar. Vid konstaterat MRSA-bärarskap gäller informationsskyldighet och inskränkningar vid arbete där det föreligger en beaktansvärd risk för smittoöverföring. Exempelvis kan behandlande läkare ge förhållningsregler som innebär att en medarbetare som är MRSA-smittad inte får delta i patientnära vård. 3. Rutiner inför nyanställning Följande handläggningsordning gäller för all vårdpersonal, inklusive timanställda, som söker anställning i Stockholms läns landsting och som kommer att ha vårdtagarnära arbete, d v s vårdarbete som innebär nära kontakt med en vårdtagare (t ex hjälp med personlig hygien, undersökning, vård eller behandling). Redan anställd personal i vårdtagarnära arbete inom landstinget som byter arbetsplats inom den landstingsdrivna hälsooch sjukvården omfattas inte av rutinerna inför nyanställning. Vid byte av arbetsplats inom landstingets hälso- och sjukvård gäller de rutiner som framgår av avsnitt 4. 6

7 3.1 Anställningsundersökning Vid intervjutillfället informeras den arbetssökande om landstingets direktiv för handläggning av personal avseende MRSA. Innan överenskommelse om anställning sker ska den sökande lämna ett godkänt intyg om sin hälsa (AB 3). Sökande ska fylla i en hälsodeklaration och genomgå anställningsundersökning hos av arbetsgivaren anvisad läkare/företagshälsovård. Hälsointyget är giltigt i 2 månader från utfärdandet. Vid undersökningen görs en bedömning av hälsodeklarationen och personens hälsa. Individberoende riskfaktorer, d v s sår, eksem eller annan hudförändring som kan öka risken för bakteriekolonisation/spridning, ska bedömas vid hälsoundersökningen och eventuell olägenhet vid vårdarbete ska diskuteras. MRSA-prov MRSA-provtagning ska ske i följande situationer: Om den arbetssökande under de senaste sex månaderna har haft kontakt med vårdinrättning utanför Sverige, antingen som patient eller som personal i vårdtagarnära arbete. Om den arbetssökande under de senaste sex månaderna har haft kontakt med vårdinrättning i Sverige där pågående MRSA-spridning finns dokumenterad, antingen som patient eller som personal i vårdtagarnära arbete. Då den arbetssökande har nära kontakt med MRSA-bärare, exempelvis en medlem i det egna hushållet/familjen. I de fall anställningen tillträds senare än 2 månader efter att intyg utfärdats och förutsättningar enligt ovan föreligger, skall ny anställningsundersökning genomföras, inklusive MRSA-provtagning, och nytt hälsointyg lämnas innan första arbetsdagen. Anställning av sökande får inte ske innan godkänt hälsointyg uppvisats eller i förekommande fall, negativt MRSAprov lämnats. Om provsvaret är positivt ska MRSA-team/ Vårdhygien kontaktas innan beslut om anställning. 7

8 Arbetsgivaren ersätter kostnaderna för hälsoundersökning respektive MRSA-provtagning. 3.2 Auskulterande personal, biståndspersonal m.fl. Auskulterande personal, biståndsarbetare m.fl. som deltar i vårdtagarnära arbete ska genomgå hälsoundersökning hos av arbetsgivaren anvisad läkare/företagshälsovård och, i förekommande fall, MRSA-provtagning enligt samma rutiner som gäller vid nyanställning (se 3.1). Arbetsgivaren ersätter kostnaderna för hälsoundersökning respektive MRSA-provtagning. 3.3 Inhyrd personal För inhyrd personal ansvarar bemanningsföretaget för att anställda som har vårdtagarnära arbete genomgår motsvarande hälsoundersökning och, i förekommande fall, MRSA-provtagning enligt samma rutiner som gäller vid nyanställning (se 3.1). 3.4 Studerande, praktikanter/prao-elever För studerande, praktikanter/prao-elever gäller att respektive utbildningsinstitution/skola ansvarar för att de personer som ska göra sin praktik i vårdtagarnära arbete genomgår motsvarande hälsoundersökning och, i förekommande fall, MRSA-provtagning enligt samma rutiner som gäller vid nyanställning (se 3.1). 3.5 Sommarungdomar år Sommarungdomar som placeras i vårdtagarnära arbete ska genomgå hälsoundersökning hos av arbetsgivaren anvisad läkare/företagshälsovård och, i förekommande fall, MRSA-provtagning enligt samma rutiner som gäller vid nyanställning (se 3.1). Arbetsgivaren ersätter kostnaderna för hälsoundersökning respektive MRSA-provtagning. 3.6 Rådgivning vid Infektionsklinikernas MRSA-team Landstinget har inrättat MRSA-team där personer som har blivit smittade med MRSA omhändertas. Även arbetsgivare kan vända sig hit för information (se avsnitt 6, Specialistfunktioner inom landstinget). 8

9 4. Rutiner för redan anställd personal Följande rutiner gäller för all vårdpersonal inom Stockholms läns landsting, inklusive timanställda, som deltar i vårdtagarnära arbete; d v s vårdarbete som innebär nära kontakt med en vårdtagare (t ex hjälp med personlig hygien, undersökning, vård eller behandling). 4.1 MRSA-provtagning av vårdpersonal Vårdpersonal som misstänks vara exponerade för MRSA ska provtas för att genom tidig upptäckt och korrekt handläggning minska risken för smittspridning. Rutinerna omfattar även redan anställd personal i vårdtagarnära arbete inom SLL som byter arbetsplats inom den landstingsdrivna hälso- och sjukvården. MRSA-provtagning utförs i följande fall: Om den anställde under de senaste sex månaderna har haft kontakt med vårdinrättning utanför Sverige, antingen som patient eller som personal i vårdtagarnära arbete. Om den anställde under de senaste sex månaderna har haft kontakt med vårdinrättning i Sverige där pågående MRSA-spridning finns dokumenterad, antingen som patient eller som personal i vårdtagarnära arbete. Om vårdpersonal har nära kontakt med MRSA-bärare, exempelvis en medlem i det egna hushållet/familjen. Vid oväntat fynd av MRSA hos en vårdtagare ska MRSA-provtagning utföras på personal på vårdenheten som har sår, hudlesioner eller andra riskfaktorer. Vid MRSA-spridning på en vårdenhet avgör den epidemiologiska utredningen i vilken omfattning personalen ska provtas. Sådan smittutredning ska endast initieras av de med smittspårningsansvar och ska genomföras i samråd med vårdhygienisk expertis och smittskydd. Vid bisyssla i vårdtagarnära arbete utomlands, kan arbetsgivaren för att godta bisysslan ställa som krav att provtagning och resultat är klara innan arbetstagaren återgår till arbetet. Arbetsgivaren ersätter kostnaderna för MRSA-provtagning i ovan nämnda fall. 9

10 4.2 Handläggning vid misstanke om exponering för MRSA Personal utan individberoende riskfaktorer får arbeta vårdtagarnära i väntan på provsvar. Personal med individberoende riskfaktorer som t ex sår, eksem eller andra hudlesioner ska inte delta i vårdtagarnära arbete i väntan på provsvar. I avvaktan på provresultatet ska arbetsgivaren i första hand undersöka om det är möjligt att tillfälligt omplacera arbetstagaren till andra arbetsuppgifter. I de fall detta inte är möjligt ska arbetstagaren avstängas från arbetet med lön fram till dess att resultatet av MRSA-provet kommit. 5. Vid fynd av MRSA hos personal Vid ett första fynd av MRSA är det arbetsgivarens skyldighet att se till att personen omgående tas om hand av företagshälsovård/annan läkare med goda kunskaper om MRSA. För arbete vid riskenhet, dvs avdelning där vården innebär stora risker för smittspridning och där patienterna är särskilt mottagliga för MRSA-smitta gäller särskilda restriktioner. Se Socialstyrelsens rekommendationer (sid 11-12). 5.1 Definition av MRSA-kontamination (Transient bärarskap) Omfattar: Personer som i sin sjukhistoria saknar tecken på tidigare MRSA-infektion men med positivt MRSA-prov i näsa och/eller svalg vid enstaka tillfälle, och negativa prover vid uppföljande MRSA-provtagning. 5.2 Definition av MRSA-kolonisation (MRSA-bärarskap) Omfattar: De som har eller har haft infektion som orsakas av MRSA. 10

11 De som har ett positivt MRSA-prov från en hudlesion eller perineum, även om personen endast varit positiv vid ett tillfälle. De som har haft positivt MRSA-prov vid mer än ett tillfälle, oavsett provtagningsställe och hur många provtagningsställen som är positiva. 5.3 Handläggning vid fynd av MRSA I väntan på att det fastställs om MRSA-kontamination eller MRSA-bärarskap föreligger, kan personal utan individberoende riskfaktorer arbeta vårdtagarnära. Personal med individberoende riskfaktorer som t ex sår, eksem eller andra hudlesioner ska inte delta i vårdtagarnära arbete men kan utföra arbetsuppgifter som inte innebär nära kontakt med vårdtagare. Arbetsgivaren ska i första hand undersöka om det är möjligt att tillfälligt omplacera arbetstagaren till andra arbetsuppgifter i avvaktan på att det har fastställts om MRSA-kontamination eller MRSA-bärarskap föreligger. Förslag till lämplig placering tas fram i samråd med MRSA-team/Vårdhygien. I de fall omplacering inte är möjlig ska arbetstagaren avstängas från arbetet med lön fram till dess att provresultatet har kommit. 5.4 Åtgärd vid MRSA-kontamination Personer som är kontaminerade med MRSA behöver ingen ytterligare uppföljning och omfattas inte av några restriktioner. Smittskyddsanmäls enligt Smittskyddslagen. 5.5 Åtgärder vid konstaterat MRSA-bärarskap Personal som är MRSA-bärare ska alltid remitteras till MRSA-teamet på infektionskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset. Behandlande läkaren bedömer individberoende riskfaktorer hos personal som är MRSAbärare, informerar och ger förhållningsregler enligt Smittskyddslagen. I enlighet med Smittskyddslagen är MRSA-bärare skyldig att medverka till att förhindra smittspridning. MRSA-bärarens närmaste chef bör vara informerad om MRSA-bärarskapet, vilket alltid förutsätter att MRSAbäraren har gett sitt medgivande till det. 11

12 MRSA-bärare utan individberoende riskfaktorer kan fortsätta att utföra vårdtagarnära arbete om det inte är på en riskenhet, förutom i följande situationer då arbetstagaren ska kontakta patientansvarig läkare vid MRSA-team: Vid symtomgivande infektion som har orsakats av MRSA. Vid aktuell behandling av bäraren med antibiotika som hennes/ hans MRSA-stam är resistent mot. Vid akut övre luftvägsinfektion eller rinit som har orsakats av allergi eller överkänslighet. MRSA-bärare med sår, eksem eller andra individberoende riskfaktorer bör vid behov snarast remitteras till en lämplig specialist. 5.6 Handläggning vid konstaterat MRSA-bärarskap En förutsättning för att arbetsgivaren ska kunna vidta åtgärder, är att arbetsgivaren är informerad om att den anställde har MRSA-bärarskap. Professionellt psykosocialt stöd ska alltid erbjudas den (de) medarbetare som berörs. Närmaste chef ansvarar för att åtgärder utifrån dessa direktiv genomförs. Det innebär bland annat att, i samråd med MRSA-team/Vårdhygien ta ställning till om arbetstagaren får fortsätta arbeta, bör omplaceras eller ska stängas av med bibehållna avlöningsförmåner i enlighet med AB 10 mom 4, se nedan. Om vårdtagarnära arbete inte får utföras, ska det utredas om det finns annat arbete som den anställde kan förflyttas (omplaceras) till. I de fall omplacering bör övervägas ska förslag till lämplig placering tas fram i samråd med MRSA-team/Vårdhygien. Om omplacering inte är möjlig avstängs arbetstagaren enligt AB 10 Mom. 4, för att förhindra att smitta sprids. Arbetstagaren får behålla lönen. Vidtagna åtgärder ska följas upp fortlöpande. Om omplacering skett, ska beslut om återgång i arbete ske så snart risk för smittspridning inte längre finns. Arbetsgivaren ska samråda med MRSA-team/Vårdhygien innan arbetsgivaren beslutar att förbudet mot vårdtagarnära arbete upp- 12

13 hävs. Om avstängning skett, ska arbetsgivaren under avstängningstiden fortlöpande söka möjligheter för den anställde att utföra andra arbetsuppgifter. I de fall arbetstagaren är sjukskriven utgår sjuklön de första 14 dagarna av sjukperioden. För tid därefter, beslutar Försäkringskassan angående utbetalning av sjukpenning. Om arbetstagaren blir sjuk under avstängning, under den tid då lön utgår trots att den anställde inte arbetar, ska sjuklön utges de första 14 dagarna. 5.7 Anmälan till arbetsgivaren av arbetsrelaterad smitta Om vårdpersonal blivit smittad med MRSA och smittan misstänks finnas på arbetsplatsen ska arbetstagaren snarast anmäla detta till arbetsledningen i enlighet med arbetsmiljölagstiftningen. Arbetsgivaren ska utreda orsaken i samverkan med berörda, ha ett system för löpande dokumentation av händelser av detta slag, se till att det finns rutiner för att begränsa följderna av händelsen och säkerställa att åtgärder vidtas så att händelsen inte upprepas. 5.8 Arbetsskadeanmälan Om vårdpersonal smittats i sitt arbete ska arbetsgivaren göra en arbetsskadeanmälan till Försäkringskassan. 5.9 Smittbärarpenning Ersättning enligt AB förutsätter att arbetsgivaren är informerad om arbetstagarens MRSA-bärarskap. Om arbetsgivaren inte känner till MRSAbärarskapet, och förbud är meddelat för den anställde att utföra sitt arbete, kan inte ersättning enligt AB utgå. Smittbärarpenning enligt lagen (1989:225) om ersättning till smittbärare kan utgå istället Brott mot direktiv och anvisningar Om en anställd bryter mot dessa direktiv eller mot andra anvisningar för arbetet, t ex kläd- och handhygienregler, kan disciplinpåföljd i form av varning enligt AB 11 aktualiseras. Allvarliga brott mot anställningsavtalet kan innebära att det finns saklig grund för uppsägning av anställningen. 13

14 Om arbetstagare vägrar genomgå läkarundersökning, provtagning eller inte följer läkares föreskrifter om vård kan arbetstagaren avstängas 30 dagar i sänder. Under avstängningstiden avstår arbetstagaren samtliga löneförmåner enligt AB 10 Mom. 6. Ersättning enligt AB förutsätter att arbetsgivaren är informerad om arbetstagarens MRSA-bärarskap (se även Smittbärarpenning, ovan). 6. Specialistfunktioner inom landstinget Vårdguiden Inom Stockholms läns landsting finns ett flertal specialistfunktioner som kan bistå med rådgivning kring hantering och behandling av MRSA. Mer information finns att läsa på Vårdguidens webbplats: (sök MRSA) MRSA-team Landstingets MRSA-team finns på infektionskliniken Karolinska Universitetssjukhuset. Teamet består av en infektionsspecialist och sjuksköterska. MRSA-teamets funktion är bland annat att ha kännedom om samtliga MRSA-fall inom respektive upptagningsområde, bistå med patient- och anhöriginformation och vid behov erbjuda läkarbesök hos infektionsspecialist. MRSA-bärare bör alltid få träffa MRSA-teamet vid minst ett tillfälle för att få fördjupad information och rådgivning. (sök MRSA) Vårdhygien Stockholms län Den vårdhygieniska enheten utgör, tillsammans med Smittskyddsenheten, Avdelningen för smittskydd och vårdhygien. Medarbetarna hygienläkare och hygiensjuksköterskor är fysiskt lokaliserade till Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge och Solna, Södersjukhuset, Danderyds sjukhus samt till Stadshagsgården/Capio S:t Görans sjukhus. När det gäller MRSA-bärande vårdtagare omfattar Vårdhygiens åtaganden alla vårdgivare inom Stockholms län SLLs enheter inom öppen och sluten vård, privata vårdgivare, kommunernas särskilda boenden och hemsjukvård samt privata entreprenörer inom äldrevården. 14

15 Enheten erbjuder undervisning och rådgivning till chefer och medarbetare i frågor som berör hygienrutiner och smittspårning kring MRSAbärande vårdtagare. Smittskyddsenheten Landstingets Smittskyddsenhet inom landstingsstyrelsens förvaltning arbetar för att förebygga och minska spridningen av smittsamma sjukdomar till och mellan människor. Arbetet är länsövergripande och det sker genom epidemiologisk övervakning, smittspårning, information och utbildning, Läshänvisning Landstingets regler för handhygien, Klädpolicy mm finns att läsa på landstingets intranät där även direktiv för handläggning av personal avseende MRSA finns att läsa: www1.intranat.sll.se (välj Arbetsområden, Personal, Arbetsmiljö & Hälsa, Smittskydd) Socialstyrelsens rekommendationer och kunskapsunderlag: (sök MRSA) Lag och avtal: Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (LYHS 1998:531). Arbetsmiljölag och föreskrifter, bland annat Mikrobiologiska arbetsmiljörisker smitta, toxinpåverkan, överkänslighet (AFS 2005:1) och Minderåriga (AFS 1996:1). Smittskyddslagen (SFS 2004:168). Kollektivavtalet Allmänna bestämmelser (AB). 15

16 Fler broschyrer kan beställas via e-post: eller på telefon Landstingsstyrelsens förvaltning 2008 Box 22550, Stockholm Telefon:

God hygienisk standard i kommunal vård, omsorg och hemsjukvård. Möjligheter till förbättringsarbete

God hygienisk standard i kommunal vård, omsorg och hemsjukvård. Möjligheter till förbättringsarbete God hygienisk standard i kommunal vård, omsorg och hemsjukvård Möjligheter till förbättringsarbete Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör Redovisningar

Läs mer

Riktlinjer för arbetsanpassning och rehabilitering. Stockholms läns landstings rehabiliteringsprocess för tidig återgång i arbete

Riktlinjer för arbetsanpassning och rehabilitering. Stockholms läns landstings rehabiliteringsprocess för tidig återgång i arbete Riktlinjer för arbetsanpassning och rehabilitering Stockholms läns landstings rehabiliteringsprocess för tidig återgång i arbete Riktlinjer för arbetsanpassning och rehabilitering Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar

Läs mer

REVIDERAD 2012 Riktlinjer för arbetsanpassning och rehabilitering

REVIDERAD 2012 Riktlinjer för arbetsanpassning och rehabilitering REVIDERAD 2012 Riktlinjer för arbetsanpassning och rehabilitering Stockholms läns landstings rehabiliteringsprocess för tidig återgång i arbete Riktlinjer för arbetsanpassning och rehabilitering Arbetsgivarens

Läs mer

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens Meddelandeblad Mottagare: Kommuner och landsting, socialnämnder eller motsvarande med ansvar för socialtjänst och LSS, chefer och personal inom socialtjänst och LSS, chefer och personal inom hälso- och

Läs mer

Kommentarer till. Allmänna bestämmelser

Kommentarer till. Allmänna bestämmelser Kommentarer till Allmänna bestämmelser Innehåll Förord... 3 Förkortningar... 5 Inledning... 7 Vissa definitioner i AB och kommentaren... 7 Möjlighet att teckna lokala kollektivavtal... 7 1 Inledning...

Läs mer

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD 6 LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD Förutom den övergripande Hälso- och sjukvårdslagen finns ett regelverk som styr hälso- och sjukvårdens organisation och innehåll. I detta regelverk

Läs mer

PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16

PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16 PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16 Avd för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Patientlagen Sammanfattning Den 1 januari 2015 träder patientlagen (2014:xxx) i kraft. För

Läs mer

Om sjukfrånvaro och rehabilitering. en vägledning för statliga arbetsgivare

Om sjukfrånvaro och rehabilitering. en vägledning för statliga arbetsgivare Om sjukfrånvaro och rehabilitering Om sjukfrånvaro och rehabilitering en vägledning för statliga arbetsgivare 341 376 Utgiven av Arbetsgivarverket 2011 Produktion: Arbetsgivarverket Grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

När olika lagar möts i kommunernas vård och omsorg om äldre och personer med funktionshinder

När olika lagar möts i kommunernas vård och omsorg om äldre och personer med funktionshinder När olika lagar möts i kommunernas vård och omsorg om äldre och personer med funktionshinder Sammanfattande rapport från konferenser anordnade av Arbetsmiljöverket, Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Läs mer

Om du är sjuk och inte kan arbeta

Om du är sjuk och inte kan arbeta Om du är sjuk och inte kan arbeta Välkommen till Försäkringskassan Influensa, benbrott eller migrän. Det kan finnas många orsaker till att du inte kan arbeta som vanligt. Om du måste vara borta från jobbet

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund 3 Vårdplanering och informationsöverföring

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

Vård för papperslösa. Vård som inte kan anstå, dokumentation och identifiering vid vård till personer som vistas i landet utan tillstånd

Vård för papperslösa. Vård som inte kan anstå, dokumentation och identifiering vid vård till personer som vistas i landet utan tillstånd Vård för papperslösa Vård som inte kan anstå, dokumentation och identifiering vid vård till personer som vistas i landet utan tillstånd Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Förskrivningsprocessen Fritt val av hjälpmedel Egenansvar. tre olika vägar till hjälpmedel

Förskrivningsprocessen Fritt val av hjälpmedel Egenansvar. tre olika vägar till hjälpmedel Förskrivningsprocessen Fritt val av hjälpmedel Egenansvar tre olika vägar till hjälpmedel Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2011 Författare: Ulla-Britt Blomquist, HI och Dina Jacobson samt Mia Pless (ICF), Lars

Läs mer

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Arbetsmiljöverket 2007 Text: Bengt Olof Åradsson, enheten för processäkerhet

Läs mer

Stick- och skärskador samt blodexponering i vården

Stick- och skärskador samt blodexponering i vården Stick- och skärskador samt blodexponering i vården - I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar eller särskilda analyser. Rapporten har sammanställts av Maria Carlson,

Läs mer

Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING. Vård- och omsorgsboende

Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING. Vård- och omsorgsboende Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING Vård- och omsorgsboende Innehållsförteckning 1. Uppdragsbeskrivning... 5 1.1 Parter... 5 1.2 Giltighetstid... 5 1.3 Uppdragsbeskrivningar...

Läs mer

UPPDRAGSBESKRIVNING. Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen. Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31

UPPDRAGSBESKRIVNING. Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen. Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 UPPDRAGSBESKRIVNING Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll 1. Uppdragsbeskrivning- en överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och

Läs mer

AVTAL OM ALKOHOL- OCH DROGTESTER

AVTAL OM ALKOHOL- OCH DROGTESTER Gäller från och med 2006-12-01 AVTAL OM ALKOHOL- OCH DROGTESTER Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR Hotell och Restaurang Facket, HRF 1 Innehåll: Avtal om alkohol- och drogtester........................

Läs mer

STÖD TILL AT- OCH ST-LÄKARE SOM RISKERAR ATT EJ FÅ SIN TJÄNSTGÖRING GODKÄND POLICYDOKUMENT

STÖD TILL AT- OCH ST-LÄKARE SOM RISKERAR ATT EJ FÅ SIN TJÄNSTGÖRING GODKÄND POLICYDOKUMENT STÖD TILL AT- OCH ST-LÄKARE SOM RISKERAR ATT EJ FÅ SIN TJÄNSTGÖRING GODKÄND POLICYDOKUMENT Box 5610 Stockholm Tel 08-790 33 00 Fax 08-20 57 18 info@slf.se www.slf.se STÖD TILL DE AT- OCH ST-LÄKARE SOM

Läs mer

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 1(28) Vård, omsorg och IFO Antagen av Kommunstyrelsen Diarienummer 2014.730.241 KS 109/14 Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 2 Innehåll Inledning... 4 Ansvarsfördelning för invånare som

Läs mer

När den ena handen vet vad den andra gör. Samordnad vård- och omsorgsplanering i Östergötland - Riktlinje

När den ena handen vet vad den andra gör. Samordnad vård- och omsorgsplanering i Östergötland - Riktlinje När den ena handen vet vad den andra gör Samordnad vård- och omsorgsplanering i Östergötland - Riktlinje 1 Innehåll Riktlinjer för samordnad vårdplanering vid in- och utskrivning av patienter i slutenvård...

Läs mer

Riktlinjer för hantering av avvikelser, lex Maria och lex Sarah

Riktlinjer för hantering av avvikelser, lex Maria och lex Sarah Riktlinjer för hantering av avvikelser, lex Maria och lex Sarah Vård- och äldreomsorgsnämnden Dokumenttyp: Riktlinjer Fastställt av: Vård och äldreomsorgsnämnden Fastställelsedatum: 11 11 22 Dokumentansvarig:

Läs mer

God vård. om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården

God vård. om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården God vård om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 1 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör handböcker för handläggning.

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Barn som far illa eller riskerar att fara illa En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Du få gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga mellan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län

Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga mellan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Handläggare Datum Diarienummer Karin Reuterdahl 2015-03-17 AMN-2015-0185 Arbetsmarknadsnämnden Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga mellan Uppsala kommun

Läs mer

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Antagna av KS april 2002 Reviderade av KF februari 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN

Läs mer

SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING

SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING 2014-09-21 Rapporten är framtagen för uppdragsgivaren, och täcker enbart avtalade ändamål. All annan distribution och nyttjande sker på uppdragsgivarens

Läs mer

Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga 0-20 år mellan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län

Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga 0-20 år mellan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län OMSORGSFÖRVALTNIGNEN Handläggare Folkesson Thomas (OMF) Hedberg Jenny (OMF) Datum 2015-03-13 Diarienummer OSN-2015-0155 Omsorgsnämnden Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga

Läs mer