Direktiv för handläggning av personal avseende MRSA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Direktiv för handläggning av personal avseende MRSA"

Transkript

1 Direktiv för handläggning av personal avseende MRSA 1 1

2 Direktiven finns att ladda hem från (Arbeta hos oss, Landstinget som arbetsgivare) samt Bilagor: se (Välj Arbetsområde, Personal, Arbetsmiljö & Hälsa, Smittskydd) 1. Rekommendationer för handläggning av personal inom vård och omsorg avseende MRSA (Socialstyrelsen 2007) 2. Hälsodeklaration (SLL 2007) 3. Hälsointyg (SLL 2007) 2

3 1. Inledning Under senare år har infektioner orsakade av MRSA-bakterier (Meticillinresistenta Staphylococcus aureus) som är resistenta mot antibiotika ökat i samhället och särskilt inom vården. Infektion med MRSA är en allmänfarlig sjukdom enligt Smittskyddslagen. Det innebär bland annat att behandlande läkare ansvarar för smittspårningen, ger patienten information och förhållningsregler samt gör smittskyddsanmälan. Vård och omvårdnadspersonal riskerar att utsättas för smitta och att föra smitta vidare. Enligt lagen om yrkesverksamhet på hälsooch sjukvårdens område har all hälso- och sjukvårdspersonal ett personligt ansvar för att ge god och säker vård. Väl fungerande hygienrutiner är av största vikt för att förhindra spridning av MRSA. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om mikrobiologiska arbetsmiljörisker ställer krav på god vårdhygienisk arbetsmiljöpraxis. Målsättningen med dessa direktiv är att tydliggöra vilka krav som ställs på chefer och medarbetare inom den landstingsfinansierade vården med syfte att förhindra smittspridning. 3

4 Socialstyrelsens rekommendationer Socialstyrelsen har i juni 2007 antagit Rekommendationer för handläggning av personal inom vård och omsorg avseende MRSA (se bilaga 1). Syftet är att uppnå en nationell samordning i handläggningen av personal inom vård och omsorg när det gäller MRSA. Rekommendationerna gäller för alla former av vårdtagarnära arbete på såväl sjukhus som i vård och omsorg inklusive tandvård och hemtjänst. Vårdstuderande, korttidsanställda samt gästande vårdpersonal som deltar i vårdtagarnära arbete omfattas också av Socialstyrelsens rekommendationer. Av rekommendationerna framgår bland annat att personal med kroniska eksem eller andra hudlesioner har ökad risk att bli koloniserade med Staphylococcus aureus och därför inte bör vårda MRSA-positiva personer. Socialstyrelsen rekommenderar att vårdpersonal som misstänks vara exponerade för MRSA provtas för att genom tidig upptäckt och korrekt handläggning minska risken för smittspridning i vården. 2. Övergripande direktiv för Stockholms läns landsting Landstingets direktiv bygger på Socialstyrelsens rekommendationer och begrepp (se bilaga 1), och omfattar all vårdpersonal och alla verksamheter där vårdtagarnära arbete förekommer. Direktiven gäller för all hälso- och sjukvård inom Stockholms läns landsting eller som utförs på uppdrag av landstinget. Med arbetsgivare avses i detta dokument respektive förvaltning och bolag. Tidigare landstingövergripande riktlinjer avseende handläggning av MRSA för personal i patientnära vårdarbete upphör att gälla och ersätts med detta dokument, inklusive bilagor. 2.1 Definitioner av begrepp som används i dokumentet I dokumentet används samma definitioner som anges i Socialstyrelsens rekommendationer: Vårdpersonal All vårdpersonal, inklusive vårdstuderande, timanställda samt gästande vårdpersonal, som deltar i vårdtagarnära arbete. 4

5 Vårdtagare Patient på sjukhus eller annan vårdinrättning, inklusive vård i patientens hem. Vårdtagarnära arbete Vårdarbete som innebär nära kontakt med en vårdtagare, exempelvis hjälp med personlig hygien, undersökningar, vård eller behandling. MRSA-prov Prov som tas för att specifikt påvisa MRSA, oavsett tecken på aktuell infektion. MRSA-kontamination (transient bärarskap) Person utan anamnes på tidigare MRSA-infektion med positivt MRSAprov i näsa och/eller svalg vid enstaka tillfälle, och negativa prover vid uppföljande MRSA- provtagning. MRSA-kolonisation (MRSA-bärarskap) Person som bär på MRSA och där MRSA-kontamination uteslutits. Riskfaktorer Individberoende Med individberoende riskfaktorer för MRSA bärarskap menas sår, eksem eller annan hudlesion samt främmande material som penetrerar hud eller slemhinna såsom infart, stomi, dränage eller kateter, inklusive KAD samt piercing Omgivningsberoende Med omgivningsberoende riskfaktorer menas kontakt med vårdinrättning, som patient eller personal, utanför Sverige eller i en region i Sverige med dokumenterad MRSA-spridning. En annan riskfaktor är närkontakt med MRSA-bärare, exempelvis en hushållsmedlem. Riskenhet Med riskenhet menas avdelning där vården innebär stora risker för smittspridning och patienterna är särskilt mottagliga för MRSA-smitta, exempelvis hudavdelning, brännskadeavdelning, intensivvårdsavdelning, neonatalavdelning, hemodialysavdelning, transplantationsavdelning och hematologavdelning. 5

6 2.2 Chefsansvar Verksamhetschef (motsv.) ansvarar för att dessa direktiv efterlevs. Det innebär att verksamhetschef ansvarar för att skyddsutrustning och rutiner avseende hantering av MRSA för personal i patientnära vårdarbete finns, samt att dessa är kända och efterföljs av verksamhetsområdets medarbetare. Vid introduktionen på arbetsplats ska information lämnas om landstingets MRSA-direktiv, kläd- och handhygienregler samt eventuella lokala regler och rutiner för att förhindra spridning av MRSA. 2.3 Medarbetaransvar Varje medarbetare är skyldig att följa landstingets MRSA-direktiv, klädoch handhygienregler samt eventuella lokala regler och rutiner för att förhindra spridning av MRSA. Smittskyddslagen fastslår att var och en genom uppmärksamhet och rimliga försiktighetsåtgärder ska medverka till att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar. Vid konstaterat MRSA-bärarskap gäller informationsskyldighet och inskränkningar vid arbete där det föreligger en beaktansvärd risk för smittoöverföring. Exempelvis kan behandlande läkare ge förhållningsregler som innebär att en medarbetare som är MRSA-smittad inte får delta i patientnära vård. 3. Rutiner inför nyanställning Följande handläggningsordning gäller för all vårdpersonal, inklusive timanställda, som söker anställning i Stockholms läns landsting och som kommer att ha vårdtagarnära arbete, d v s vårdarbete som innebär nära kontakt med en vårdtagare (t ex hjälp med personlig hygien, undersökning, vård eller behandling). Redan anställd personal i vårdtagarnära arbete inom landstinget som byter arbetsplats inom den landstingsdrivna hälsooch sjukvården omfattas inte av rutinerna inför nyanställning. Vid byte av arbetsplats inom landstingets hälso- och sjukvård gäller de rutiner som framgår av avsnitt 4. 6

7 3.1 Anställningsundersökning Vid intervjutillfället informeras den arbetssökande om landstingets direktiv för handläggning av personal avseende MRSA. Innan överenskommelse om anställning sker ska den sökande lämna ett godkänt intyg om sin hälsa (AB 3). Sökande ska fylla i en hälsodeklaration och genomgå anställningsundersökning hos av arbetsgivaren anvisad läkare/företagshälsovård. Hälsointyget är giltigt i 2 månader från utfärdandet. Vid undersökningen görs en bedömning av hälsodeklarationen och personens hälsa. Individberoende riskfaktorer, d v s sår, eksem eller annan hudförändring som kan öka risken för bakteriekolonisation/spridning, ska bedömas vid hälsoundersökningen och eventuell olägenhet vid vårdarbete ska diskuteras. MRSA-prov MRSA-provtagning ska ske i följande situationer: Om den arbetssökande under de senaste sex månaderna har haft kontakt med vårdinrättning utanför Sverige, antingen som patient eller som personal i vårdtagarnära arbete. Om den arbetssökande under de senaste sex månaderna har haft kontakt med vårdinrättning i Sverige där pågående MRSA-spridning finns dokumenterad, antingen som patient eller som personal i vårdtagarnära arbete. Då den arbetssökande har nära kontakt med MRSA-bärare, exempelvis en medlem i det egna hushållet/familjen. I de fall anställningen tillträds senare än 2 månader efter att intyg utfärdats och förutsättningar enligt ovan föreligger, skall ny anställningsundersökning genomföras, inklusive MRSA-provtagning, och nytt hälsointyg lämnas innan första arbetsdagen. Anställning av sökande får inte ske innan godkänt hälsointyg uppvisats eller i förekommande fall, negativt MRSAprov lämnats. Om provsvaret är positivt ska MRSA-team/ Vårdhygien kontaktas innan beslut om anställning. 7

8 Arbetsgivaren ersätter kostnaderna för hälsoundersökning respektive MRSA-provtagning. 3.2 Auskulterande personal, biståndspersonal m.fl. Auskulterande personal, biståndsarbetare m.fl. som deltar i vårdtagarnära arbete ska genomgå hälsoundersökning hos av arbetsgivaren anvisad läkare/företagshälsovård och, i förekommande fall, MRSA-provtagning enligt samma rutiner som gäller vid nyanställning (se 3.1). Arbetsgivaren ersätter kostnaderna för hälsoundersökning respektive MRSA-provtagning. 3.3 Inhyrd personal För inhyrd personal ansvarar bemanningsföretaget för att anställda som har vårdtagarnära arbete genomgår motsvarande hälsoundersökning och, i förekommande fall, MRSA-provtagning enligt samma rutiner som gäller vid nyanställning (se 3.1). 3.4 Studerande, praktikanter/prao-elever För studerande, praktikanter/prao-elever gäller att respektive utbildningsinstitution/skola ansvarar för att de personer som ska göra sin praktik i vårdtagarnära arbete genomgår motsvarande hälsoundersökning och, i förekommande fall, MRSA-provtagning enligt samma rutiner som gäller vid nyanställning (se 3.1). 3.5 Sommarungdomar år Sommarungdomar som placeras i vårdtagarnära arbete ska genomgå hälsoundersökning hos av arbetsgivaren anvisad läkare/företagshälsovård och, i förekommande fall, MRSA-provtagning enligt samma rutiner som gäller vid nyanställning (se 3.1). Arbetsgivaren ersätter kostnaderna för hälsoundersökning respektive MRSA-provtagning. 3.6 Rådgivning vid Infektionsklinikernas MRSA-team Landstinget har inrättat MRSA-team där personer som har blivit smittade med MRSA omhändertas. Även arbetsgivare kan vända sig hit för information (se avsnitt 6, Specialistfunktioner inom landstinget). 8

9 4. Rutiner för redan anställd personal Följande rutiner gäller för all vårdpersonal inom Stockholms läns landsting, inklusive timanställda, som deltar i vårdtagarnära arbete; d v s vårdarbete som innebär nära kontakt med en vårdtagare (t ex hjälp med personlig hygien, undersökning, vård eller behandling). 4.1 MRSA-provtagning av vårdpersonal Vårdpersonal som misstänks vara exponerade för MRSA ska provtas för att genom tidig upptäckt och korrekt handläggning minska risken för smittspridning. Rutinerna omfattar även redan anställd personal i vårdtagarnära arbete inom SLL som byter arbetsplats inom den landstingsdrivna hälso- och sjukvården. MRSA-provtagning utförs i följande fall: Om den anställde under de senaste sex månaderna har haft kontakt med vårdinrättning utanför Sverige, antingen som patient eller som personal i vårdtagarnära arbete. Om den anställde under de senaste sex månaderna har haft kontakt med vårdinrättning i Sverige där pågående MRSA-spridning finns dokumenterad, antingen som patient eller som personal i vårdtagarnära arbete. Om vårdpersonal har nära kontakt med MRSA-bärare, exempelvis en medlem i det egna hushållet/familjen. Vid oväntat fynd av MRSA hos en vårdtagare ska MRSA-provtagning utföras på personal på vårdenheten som har sår, hudlesioner eller andra riskfaktorer. Vid MRSA-spridning på en vårdenhet avgör den epidemiologiska utredningen i vilken omfattning personalen ska provtas. Sådan smittutredning ska endast initieras av de med smittspårningsansvar och ska genomföras i samråd med vårdhygienisk expertis och smittskydd. Vid bisyssla i vårdtagarnära arbete utomlands, kan arbetsgivaren för att godta bisysslan ställa som krav att provtagning och resultat är klara innan arbetstagaren återgår till arbetet. Arbetsgivaren ersätter kostnaderna för MRSA-provtagning i ovan nämnda fall. 9

10 4.2 Handläggning vid misstanke om exponering för MRSA Personal utan individberoende riskfaktorer får arbeta vårdtagarnära i väntan på provsvar. Personal med individberoende riskfaktorer som t ex sår, eksem eller andra hudlesioner ska inte delta i vårdtagarnära arbete i väntan på provsvar. I avvaktan på provresultatet ska arbetsgivaren i första hand undersöka om det är möjligt att tillfälligt omplacera arbetstagaren till andra arbetsuppgifter. I de fall detta inte är möjligt ska arbetstagaren avstängas från arbetet med lön fram till dess att resultatet av MRSA-provet kommit. 5. Vid fynd av MRSA hos personal Vid ett första fynd av MRSA är det arbetsgivarens skyldighet att se till att personen omgående tas om hand av företagshälsovård/annan läkare med goda kunskaper om MRSA. För arbete vid riskenhet, dvs avdelning där vården innebär stora risker för smittspridning och där patienterna är särskilt mottagliga för MRSA-smitta gäller särskilda restriktioner. Se Socialstyrelsens rekommendationer (sid 11-12). 5.1 Definition av MRSA-kontamination (Transient bärarskap) Omfattar: Personer som i sin sjukhistoria saknar tecken på tidigare MRSA-infektion men med positivt MRSA-prov i näsa och/eller svalg vid enstaka tillfälle, och negativa prover vid uppföljande MRSA-provtagning. 5.2 Definition av MRSA-kolonisation (MRSA-bärarskap) Omfattar: De som har eller har haft infektion som orsakas av MRSA. 10

11 De som har ett positivt MRSA-prov från en hudlesion eller perineum, även om personen endast varit positiv vid ett tillfälle. De som har haft positivt MRSA-prov vid mer än ett tillfälle, oavsett provtagningsställe och hur många provtagningsställen som är positiva. 5.3 Handläggning vid fynd av MRSA I väntan på att det fastställs om MRSA-kontamination eller MRSA-bärarskap föreligger, kan personal utan individberoende riskfaktorer arbeta vårdtagarnära. Personal med individberoende riskfaktorer som t ex sår, eksem eller andra hudlesioner ska inte delta i vårdtagarnära arbete men kan utföra arbetsuppgifter som inte innebär nära kontakt med vårdtagare. Arbetsgivaren ska i första hand undersöka om det är möjligt att tillfälligt omplacera arbetstagaren till andra arbetsuppgifter i avvaktan på att det har fastställts om MRSA-kontamination eller MRSA-bärarskap föreligger. Förslag till lämplig placering tas fram i samråd med MRSA-team/Vårdhygien. I de fall omplacering inte är möjlig ska arbetstagaren avstängas från arbetet med lön fram till dess att provresultatet har kommit. 5.4 Åtgärd vid MRSA-kontamination Personer som är kontaminerade med MRSA behöver ingen ytterligare uppföljning och omfattas inte av några restriktioner. Smittskyddsanmäls enligt Smittskyddslagen. 5.5 Åtgärder vid konstaterat MRSA-bärarskap Personal som är MRSA-bärare ska alltid remitteras till MRSA-teamet på infektionskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset. Behandlande läkaren bedömer individberoende riskfaktorer hos personal som är MRSAbärare, informerar och ger förhållningsregler enligt Smittskyddslagen. I enlighet med Smittskyddslagen är MRSA-bärare skyldig att medverka till att förhindra smittspridning. MRSA-bärarens närmaste chef bör vara informerad om MRSA-bärarskapet, vilket alltid förutsätter att MRSAbäraren har gett sitt medgivande till det. 11

12 MRSA-bärare utan individberoende riskfaktorer kan fortsätta att utföra vårdtagarnära arbete om det inte är på en riskenhet, förutom i följande situationer då arbetstagaren ska kontakta patientansvarig läkare vid MRSA-team: Vid symtomgivande infektion som har orsakats av MRSA. Vid aktuell behandling av bäraren med antibiotika som hennes/ hans MRSA-stam är resistent mot. Vid akut övre luftvägsinfektion eller rinit som har orsakats av allergi eller överkänslighet. MRSA-bärare med sår, eksem eller andra individberoende riskfaktorer bör vid behov snarast remitteras till en lämplig specialist. 5.6 Handläggning vid konstaterat MRSA-bärarskap En förutsättning för att arbetsgivaren ska kunna vidta åtgärder, är att arbetsgivaren är informerad om att den anställde har MRSA-bärarskap. Professionellt psykosocialt stöd ska alltid erbjudas den (de) medarbetare som berörs. Närmaste chef ansvarar för att åtgärder utifrån dessa direktiv genomförs. Det innebär bland annat att, i samråd med MRSA-team/Vårdhygien ta ställning till om arbetstagaren får fortsätta arbeta, bör omplaceras eller ska stängas av med bibehållna avlöningsförmåner i enlighet med AB 10 mom 4, se nedan. Om vårdtagarnära arbete inte får utföras, ska det utredas om det finns annat arbete som den anställde kan förflyttas (omplaceras) till. I de fall omplacering bör övervägas ska förslag till lämplig placering tas fram i samråd med MRSA-team/Vårdhygien. Om omplacering inte är möjlig avstängs arbetstagaren enligt AB 10 Mom. 4, för att förhindra att smitta sprids. Arbetstagaren får behålla lönen. Vidtagna åtgärder ska följas upp fortlöpande. Om omplacering skett, ska beslut om återgång i arbete ske så snart risk för smittspridning inte längre finns. Arbetsgivaren ska samråda med MRSA-team/Vårdhygien innan arbetsgivaren beslutar att förbudet mot vårdtagarnära arbete upp- 12

13 hävs. Om avstängning skett, ska arbetsgivaren under avstängningstiden fortlöpande söka möjligheter för den anställde att utföra andra arbetsuppgifter. I de fall arbetstagaren är sjukskriven utgår sjuklön de första 14 dagarna av sjukperioden. För tid därefter, beslutar Försäkringskassan angående utbetalning av sjukpenning. Om arbetstagaren blir sjuk under avstängning, under den tid då lön utgår trots att den anställde inte arbetar, ska sjuklön utges de första 14 dagarna. 5.7 Anmälan till arbetsgivaren av arbetsrelaterad smitta Om vårdpersonal blivit smittad med MRSA och smittan misstänks finnas på arbetsplatsen ska arbetstagaren snarast anmäla detta till arbetsledningen i enlighet med arbetsmiljölagstiftningen. Arbetsgivaren ska utreda orsaken i samverkan med berörda, ha ett system för löpande dokumentation av händelser av detta slag, se till att det finns rutiner för att begränsa följderna av händelsen och säkerställa att åtgärder vidtas så att händelsen inte upprepas. 5.8 Arbetsskadeanmälan Om vårdpersonal smittats i sitt arbete ska arbetsgivaren göra en arbetsskadeanmälan till Försäkringskassan. 5.9 Smittbärarpenning Ersättning enligt AB förutsätter att arbetsgivaren är informerad om arbetstagarens MRSA-bärarskap. Om arbetsgivaren inte känner till MRSAbärarskapet, och förbud är meddelat för den anställde att utföra sitt arbete, kan inte ersättning enligt AB utgå. Smittbärarpenning enligt lagen (1989:225) om ersättning till smittbärare kan utgå istället Brott mot direktiv och anvisningar Om en anställd bryter mot dessa direktiv eller mot andra anvisningar för arbetet, t ex kläd- och handhygienregler, kan disciplinpåföljd i form av varning enligt AB 11 aktualiseras. Allvarliga brott mot anställningsavtalet kan innebära att det finns saklig grund för uppsägning av anställningen. 13

14 Om arbetstagare vägrar genomgå läkarundersökning, provtagning eller inte följer läkares föreskrifter om vård kan arbetstagaren avstängas 30 dagar i sänder. Under avstängningstiden avstår arbetstagaren samtliga löneförmåner enligt AB 10 Mom. 6. Ersättning enligt AB förutsätter att arbetsgivaren är informerad om arbetstagarens MRSA-bärarskap (se även Smittbärarpenning, ovan). 6. Specialistfunktioner inom landstinget Vårdguiden Inom Stockholms läns landsting finns ett flertal specialistfunktioner som kan bistå med rådgivning kring hantering och behandling av MRSA. Mer information finns att läsa på Vårdguidens webbplats: (sök MRSA) MRSA-team Landstingets MRSA-team finns på infektionskliniken Karolinska Universitetssjukhuset. Teamet består av en infektionsspecialist och sjuksköterska. MRSA-teamets funktion är bland annat att ha kännedom om samtliga MRSA-fall inom respektive upptagningsområde, bistå med patient- och anhöriginformation och vid behov erbjuda läkarbesök hos infektionsspecialist. MRSA-bärare bör alltid få träffa MRSA-teamet vid minst ett tillfälle för att få fördjupad information och rådgivning. (sök MRSA) Vårdhygien Stockholms län Den vårdhygieniska enheten utgör, tillsammans med Smittskyddsenheten, Avdelningen för smittskydd och vårdhygien. Medarbetarna hygienläkare och hygiensjuksköterskor är fysiskt lokaliserade till Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge och Solna, Södersjukhuset, Danderyds sjukhus samt till Stadshagsgården/Capio S:t Görans sjukhus. När det gäller MRSA-bärande vårdtagare omfattar Vårdhygiens åtaganden alla vårdgivare inom Stockholms län SLLs enheter inom öppen och sluten vård, privata vårdgivare, kommunernas särskilda boenden och hemsjukvård samt privata entreprenörer inom äldrevården. 14

15 Enheten erbjuder undervisning och rådgivning till chefer och medarbetare i frågor som berör hygienrutiner och smittspårning kring MRSAbärande vårdtagare. Smittskyddsenheten Landstingets Smittskyddsenhet inom landstingsstyrelsens förvaltning arbetar för att förebygga och minska spridningen av smittsamma sjukdomar till och mellan människor. Arbetet är länsövergripande och det sker genom epidemiologisk övervakning, smittspårning, information och utbildning, Läshänvisning Landstingets regler för handhygien, Klädpolicy mm finns att läsa på landstingets intranät där även direktiv för handläggning av personal avseende MRSA finns att läsa: www1.intranat.sll.se (välj Arbetsområden, Personal, Arbetsmiljö & Hälsa, Smittskydd) Socialstyrelsens rekommendationer och kunskapsunderlag: (sök MRSA) Lag och avtal: Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (LYHS 1998:531). Arbetsmiljölag och föreskrifter, bland annat Mikrobiologiska arbetsmiljörisker smitta, toxinpåverkan, överkänslighet (AFS 2005:1) och Minderåriga (AFS 1996:1). Smittskyddslagen (SFS 2004:168). Kollektivavtalet Allmänna bestämmelser (AB). 15

16 Fler broschyrer kan beställas via e-post: eller på telefon Landstingsstyrelsens förvaltning 2008 Box 22550, Stockholm Telefon:

PATIENTER OCH NÄRSTÅENDE

PATIENTER OCH NÄRSTÅENDE MRSA INFORMATION PATIENTER OCH NÄRSTÅENDE STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Denna broschyr är framtagen oktober 2010 av Smittskydd Stockholm i Stockholms läns landsting Om du vill beställa broschyren eller få

Läs mer

Riktlinjer avseende handläggning av MRSA för personal i patientnära vårdarbete i Stockholms läns landsting

Riktlinjer avseende handläggning av MRSA för personal i patientnära vårdarbete i Stockholms läns landsting Riktlinjer avseende handläggning av MRSA för personal i patientnära vårdarbete i Stockholms läns landsting Meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA) har under de senaste åren blivit ett ökande

Läs mer

Rutiner för vård av brukare med MRSA (meticillinresistenta Staphylococcus aureus) inom kommunal vård och omsorg.

Rutiner för vård av brukare med MRSA (meticillinresistenta Staphylococcus aureus) inom kommunal vård och omsorg. Rutiner för vård av brukare med MRSA (meticillinresistenta Staphylococcus aureus) inom kommunal vård och omsorg. Utfärdare: Anders Johansson, hygienläkare i samarbete med kommunala MASfunktionen Fastställande

Läs mer

Multiresistenta bakterier i Primärvård

Multiresistenta bakterier i Primärvård Multiresistenta bakterier i Primärvård VÅRDHYGIEN SKÅNE Utarbetad av: Vårdhygien Skåne och Smittskydd Skåne Godkänd av: Vårdhygien Skåne och Smittskydd Skåne Datum: 2011-06-01 Ersätter 2008-06-27 (Rutiner

Läs mer

Åtgärder inom förlossnings- och BB-vård vid fynd av β- hemolyserande streptokocker grupp A (GAS) hos nyförlöst kvinna eller nyfött barn.

Åtgärder inom förlossnings- och BB-vård vid fynd av β- hemolyserande streptokocker grupp A (GAS) hos nyförlöst kvinna eller nyfött barn. hemolyserande streptokocker grupp A (GAS) hos nyförlöst kvinna eller nyfött barn. Vid positiv odling hos nyförlöst kvinna eller nyfött barn ska epidemiologisk utredning påbörjas. Åtgärder ska vidtas omgående

Läs mer

Mål med smittskydd. Skydda befolkningen mot smittsam sjukdom. Ge individ som bär på sådan sjukdom stöd och behandling

Mål med smittskydd. Skydda befolkningen mot smittsam sjukdom. Ge individ som bär på sådan sjukdom stöd och behandling Mål med smittskydd Skydda befolkningen mot smittsam sjukdom Ge individ som bär på sådan sjukdom stöd och behandling Sidan 1 Smittskyddslagen I varje landsting ska det finnas en smittskyddsläkare. 1:9 SmL

Läs mer

Lokal anvisning 2010-09-01

Lokal anvisning 2010-09-01 1(6) VARDHYGIEN Handläggning av MRSA Lokal anvisning 2010-09-01 Ersätter tidigare dokument Basala hygienrutiner är den absolut viktigaste åtgärden för att förebygga smittspridning i vården. De skall konsekvent

Läs mer

MRSA - zoonos Ny kunskap om spridning. Ingegerd Hökeberg Bitr. smittskyddsläkare Landstinget Gävleborg

MRSA - zoonos Ny kunskap om spridning. Ingegerd Hökeberg Bitr. smittskyddsläkare Landstinget Gävleborg MRSA - zoonos Ny kunskap om spridning Ingegerd Hökeberg Bitr. smittskyddsläkare Landstinget Gävleborg Zoonos eller Epizooti Zoonos: Sjukdom som smittar mellan djur och människa Epizooti: Allmänfarlig sjukdom

Läs mer

Vad är vårdhygien. Enheten för vårdhygien. Vårdhygien i Uppsala län. Slutenvård Primärvård Kommunal vård Folktandvården

Vad är vårdhygien. Enheten för vårdhygien. Vårdhygien i Uppsala län. Slutenvård Primärvård Kommunal vård Folktandvården Vad är vårdhygien Inger Andersson Hygiensjuksköterska Enheten för Vårdhygien, Akademiska sjukhuset, Uppsala Enheten för vårdhygien Vårdhygien i Uppsala län Slutenvård Primärvård Kommunal vård Folktandvården

Läs mer

Maria Larsson ÄLDRE- OCH FOLKHÄLSOMINISTER

Maria Larsson ÄLDRE- OCH FOLKHÄLSOMINISTER Förord Vårdrelaterade infektioner är ett problem inom kommunal vård och omsorg, liksom i övrig hälsooch sjukvård. Kontakterna mellan de olika vårdformerna är tät och risken för smittspridning är stor.

Läs mer

Hur ska arbetsgivaren hantera nya influensan?

Hur ska arbetsgivaren hantera nya influensan? Hur ska arbetsgivaren hantera nya influensan? Den nya influensan A (H1N1) kännetecknas av att den är mycket smittsam och att en stor del av befolkningen riskerar att samtidigt insjukna under en kort period.

Läs mer

RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01

RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01 Bakgrund OSA står för Offentligt

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

Arbetsmiljöverkets ändringsföreskrifter AFS 2012:7

Arbetsmiljöverkets ändringsföreskrifter AFS 2012:7 Arbetsmiljöverkets nya j y ändringsföreskrifter AFS 2012:7 17 maj 2013 - Jenny Persson Blom 2013-05-17 1 En myndighet för arbetsmiljön Arbetsmiljöverket arbetar på uppdrag av regeringen och ska arbeta

Läs mer

Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem

Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem 1 (6) Avdelningen för närsjukvård Staben HSN 1002-0175 (Rev. 140507) Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem Hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Distriktsveterinärernas hygienpolicy

Distriktsveterinärernas hygienpolicy Policy 2010-09 Distriktsveterinärernas hygienpolicy Bilden av organisationen skapas av oss som arbetar inom den. Därför är det viktigt att vi tänker på liknande sätt och arbetar mot samma mål. Det förhållningssätt

Läs mer

SMITTSPÅRNING. Regelverk. 27 April 2015. Mats Ericsson smittskyddsläkare. Smittskyddsenheten

SMITTSPÅRNING. Regelverk. 27 April 2015. Mats Ericsson smittskyddsläkare. Smittskyddsenheten SMITTSPÅRNING Regelverk 27 April 2015 Mats Ericsson smittskyddsläkare Gällande regelverk SFS 2004:168 Smittskyddslag SFS 2004:255 Smittskyddsförordning SOSFS 2005:23 Smittspårningsföreskrift Smittskyddslagen

Läs mer

Egenkontroll på vårdavdelningar, Vårdhygienisk checklista för

Egenkontroll på vårdavdelningar, Vårdhygienisk checklista för Egenkontroll på vårdavdelningar, Vårdhygienisk checklista för Hitta i dokumentet Syfte: Utvärdering: Medarbetare Patient Vårdrum Arbetsplats Kläder/tvätt Livmedelshantering Minska VRI Uppdaterat från föregående

Läs mer

Antibiotikaresistenshotet Hinder och behov i vården. Eva Melander, Vårdhygien, Labmedicin Skåne

Antibiotikaresistenshotet Hinder och behov i vården. Eva Melander, Vårdhygien, Labmedicin Skåne Antibiotikaresistenshotet Hinder och behov i vården Eva Melander, Vårdhygien, Labmedicin Skåne Antal fall Antal anmälda fall med resistenta bakterier enligt Smittskyddslagen i Sverige tom 2011-11-25 6000

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168); SFS 2004:877 Utkom från trycket den 16 november 2004 utfärdad den 4 november 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Riktlinjer för förskola och skola i Stockholms län. Blodburen smitta bland barn och ungdomar

Riktlinjer för förskola och skola i Stockholms län. Blodburen smitta bland barn och ungdomar Riktlinjer för förskola och skola i Stockholms län Blodburen smitta bland barn och ungdomar Blodburen smitta bland barn och ungdomar Denna broschyr är framtagen augusti 2013 av Nationellt kunskaps- och

Läs mer

Riktlinjer för förskola och skola i Stockholms län. Blodburen smitta bland barn och ungdomar

Riktlinjer för förskola och skola i Stockholms län. Blodburen smitta bland barn och ungdomar Riktlinjer för förskola och skola i Stockholms län Blodburen smitta bland barn och ungdomar Denna broschyr är framtagen augusti 2013 av Nationellt kunskaps- och resurscentrum för barn och unga med hivinfektion,

Läs mer

Rätt klädd och rena händer. basala hygienrutiner stoppar smittspridning

Rätt klädd och rena händer. basala hygienrutiner stoppar smittspridning Rätt klädd och rena händer basala hygienrutiner stoppar smittspridning Resistenta bakterier Resistenta bakterier är ett av de största vårdhygieniska problemen i världen. MRSA Meticillin Resistenta Staphylococcus

Läs mer

Hygienkörkortet. Petra Hasselqvist Avdelningen för Vård och Omsorg Sveriges Kommuner och Landsting

Hygienkörkortet. Petra Hasselqvist Avdelningen för Vård och Omsorg Sveriges Kommuner och Landsting Hygienkörkortet Petra Hasselqvist Avdelningen för Vård och Omsorg Sveriges Kommuner och Landsting Presentation Sjuksköterska Molekylärbiolog Kvalitetssamordnare Handläggare & Portugal Hematologiskt Centrum,

Läs mer

Grafisk form: Kent Forsberg, Norrbottens läns landsting, Maj 2008 Foto: Anders Alm, Bert-Ola Isaksson

Grafisk form: Kent Forsberg, Norrbottens läns landsting, Maj 2008 Foto: Anders Alm, Bert-Ola Isaksson Stopp för smitta och smittspridning Grafisk form: Kent Forsberg, Norrbottens läns landsting, Maj 2008 Foto: Anders Alm, Bert-Ola Isaksson Förord Vårdrelaterade infektioner innebär stort lidande för patienter

Läs mer

MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård

MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård Örkelljunga kommun MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård Anvisning Stickskada Dokumentansvarig Från denna anvisning får avsteg göras endast efter överenskommelse med MAS. Styrdokument Lag/föreskrift/råd:

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: nämnder med ansvar för äldre- och handikappomsorg enl. SoL och LSS, landsting och kommuner (sjukvårdshuvudmän), enskilda vårdgivare, enskilda verksamheter enl. SoL och LSS, samverkansnämnder,

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

Arbetsmiljöverkets nya ändringsföreskrifter AFS 2012:7 Jenny Persson Blom

Arbetsmiljöverkets nya ändringsföreskrifter AFS 2012:7 Jenny Persson Blom Arbetsmiljöverkets nya ändringsföreskrifter AFS 2012:7 Jenny Persson Blom 2013-03-20 1 En myndighet för arbetsmiljön Arbetsmiljöverket arbetar på uppdrag av regeringen och ska arbeta för att arbetsgivarna

Läs mer

Vad styr tandvården? Vad innebär en god hygienisk standard?

Vad styr tandvården? Vad innebär en god hygienisk standard? Vad styr tandvården? Vad innebär en god hygienisk standard? Lagar som styr tandvården Tandvårdslagen SFS 1985:125 Patientsäkerhetslagen SFS 2010:658 Smittskyddslagen SFS 2004:168 Patientdatalagen SFS

Läs mer

Handledning självskattning av basala hygienrutiner på Älvsbyns kommuns äldreboende, omsorgen, hemtjänst och personliga assistenter

Handledning självskattning av basala hygienrutiner på Älvsbyns kommuns äldreboende, omsorgen, hemtjänst och personliga assistenter Handledning självskattning av basala hygienrutiner på Älvsbyns kommuns äldreboende, omsorgen, hemtjänst och personliga assistenter Undersökningen är ett verktyg för att sätta mått på följsamheten till

Läs mer

Medicinska risker vid tatuering/piercing och personalens hygienrutiner

Medicinska risker vid tatuering/piercing och personalens hygienrutiner Medicinska risker vid tatuering/piercing och personalens hygienrutiner Skellefteå 2012-02-03 Lena Skedebrant Smittskyddssköterska Västerbottens läns landsting lena.skedebrant@vll.se Exempel på medicinska

Läs mer

Vårdens största fienden syns inte men finns där ändå! Följsamheten till hygienrutiner allt viktigare

Vårdens största fienden syns inte men finns där ändå! Följsamheten till hygienrutiner allt viktigare Självklart! Vårdens största fienden syns inte men finns där ändå! Följsamheten till hygienrutiner allt viktigare Var vårdar vi våra brukare/patienter? VRE - utbrottet i Västmanland 2008-2010 Totalt 267

Läs mer

Sahlgrenska akademins vaccinationsprogram. Informationen kommer också att finnas på GUL

Sahlgrenska akademins vaccinationsprogram. Informationen kommer också att finnas på GUL Sahlgrenska akademins vaccinationsprogram Studenter på läkarprogrammet omfattas av Sahlgrenska akademins vaccinationsprogram. Vaccinationerna ges kostnadsfritt och erbjuds studenter antagna till termin

Läs mer

Maria Larsson. statsråd socialdepartementet

Maria Larsson. statsråd socialdepartementet Förord Vårdrelaterade infektioner är ett problem inom kommunal vård och omsorg, liksom i övrig hälsooch sjukvård. Kontakterna mellan de olika vårdformerna är tät och risken för smittspridning är stor.

Läs mer

Personlig hygien och hygienrutiner. Hässleholms sjukhusorganisation

Personlig hygien och hygienrutiner. Hässleholms sjukhusorganisation Personlig hygien och hygienrutiner Hässleholms sjukhusorganisation Personlig hygien och basala hygienrutiner Allmänt Du som arbetar i vården kan själv bära på infektioner eller smitta som kan infektera

Läs mer

Vårdhund på äldreboende tänk efter före! Vad ska man tänka på?

Vårdhund på äldreboende tänk efter före! Vad ska man tänka på? Vårdhund på äldreboende tänk efter före! Vad ska man tänka på? Hallå! Ni har kommit till Vårdhygien. Ja hallå! Nu har dom släpat hit en hund igen nu får ni göra nåt!!! Vårdhund? Livsmedelslag Personalhundar

Läs mer

MRSA hos häst, hund och katt. Rekommendationer för handläggning

MRSA hos häst, hund och katt. Rekommendationer för handläggning MRSA hos häst, hund och katt Rekommendationer för handläggning Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten.

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Rutin vid hjärtstopp.

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Rutin vid hjärtstopp. 1 Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 19 Rutin vid hjärtstopp. 2 Innehållsförteckning 19. Hjärtstopp...3 19.2 Bakgrund...3 19.3 Etiska riktlinjer för hjärtstopp i kommunal hälso- och sjukvård...3

Läs mer

Handlingsprogram för meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA) i öppen- och slutenvård samt särskilda boenden för äldre i Stockholms län

Handlingsprogram för meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA) i öppen- och slutenvård samt särskilda boenden för äldre i Stockholms län Handlingsprogram för meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA) i öppen- och slutenvård samt särskilda boenden för äldre i Stockholms län Detta handlingsprogram är framtaget av Smittskydd Stockholm,

Läs mer

Fungerar hygienrutinerna inom äldreomsorgen?

Fungerar hygienrutinerna inom äldreomsorgen? Fungerar hygienrutinerna inom äldreomsorgen? Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2011 Författare: Christine Pålerud, Kerstin Sundblad Handledare: Maria Hansby 1 Sammanfattning

Läs mer

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND SAMVERKANSRUTINER (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom självbestämmande, ökad frihetskänsla och

Läs mer

Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS)

Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) MAS 2013-03-19 RUTIN FÖR LOKAL AVVIKELSEHANTERING Inledning Arbetet

Läs mer

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

CHECKLISTA FÖR HEMTJÄNSTEN

CHECKLISTA FÖR HEMTJÄNSTEN CHECKLISTA FÖR HEMTJÄNSTEN ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det ifyllda blir en handlingsplan

Läs mer

Blodburen smitta bland barn och ungdomar

Blodburen smitta bland barn och ungdomar Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(7) Dokument ID: 09-100327 Fastställandedatum: 2015-02-05 Giltigt t.o.m.: 2016-02-05 Upprättare: Signar K Mäkitalo Fastställare: Signar Mäkitalo Blodburen smitta bland

Läs mer

Aktuellt om MRSA-bakterien på svingårdar

Aktuellt om MRSA-bakterien på svingårdar Aktuellt om MRSA-bakterien på svingårdar Detta informationspaket innehåller bakgrundsuppgifter om meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA) och dess spridning och betydelse för svinens hälsa. Dessutom

Läs mer

Hund med rätt att vårda, vårdhund

Hund med rätt att vårda, vårdhund 1 (9) 2014-02-14 Hund med rätt att vårda, vårdhund Information om K112 Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2013:14) om förebyggande och särskilda åtgärder avseende hygien m.m. för

Läs mer

Föräldraledighetslag (1995:584)

Föräldraledighetslag (1995:584) Sida 1 av 6 SFS 1995:584 Källa: Rixlex Utfärdad: 1995-05-24 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2008:933 Föräldraledighetslag (1995:584) [Fakta & Historik] Vilka som omfattas av lagen 1 En arbetstagare har som förälder

Läs mer

Sammanställning av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för kommunal vård och omsorg om äldre

Sammanställning av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för kommunal vård och omsorg om äldre 2010-06-15 Bilaga 2 Sammanställning av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för kommunal vård och omsorg om äldre I detta dokument redovisas vilka av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Vägledning för sjukskrivning

Vägledning för sjukskrivning Vägledning för sjukskrivning för tydligare och säkrare sjukskrivningar Artikelnr 2007-114-83 Redaktör David Svärd Sättning Edita Västra Aros AB Foto Framsida: Staffan Larsson/KI Sidan 4: Matton Images

Läs mer

Lättläst. Till dig som är arbetsgivare

Lättläst. Till dig som är arbetsgivare Lättläst Till dig som är arbetsgivare Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar

Läs mer

INFORMATION NYA MEDARBETARE ÄHO. Välkommen som medarbetare inom äldre- och handikappomsorgen i Orsa kommun!

INFORMATION NYA MEDARBETARE ÄHO. Välkommen som medarbetare inom äldre- och handikappomsorgen i Orsa kommun! INFORMATION NYA MEDARBETARE ÄHO Välkommen som medarbetare inom äldre- och handikappomsorgen i Orsa kommun! Organisationen Socialförvaltningen ansvarar över att alla som bor eller tillfälligt vistas i kommunen

Läs mer

Miljöbakterie som förvärvat multiresistens.

Miljöbakterie som förvärvat multiresistens. Multiresistenta bakterier i kommunal vård och omsorg Utarbetad av: Vårdhygien och Smittskydd Skåne Godkänd av: Eva Melander VÅRDHYGIEN I SAMARBETE MED SMITTSKYDD, REGION SKÅNE Datum: 2015-02-09 Ersätter

Läs mer

Drogpolicy och handlingsplan för deltagare i Glokala folkbildningsföreningens verksamhet

Drogpolicy och handlingsplan för deltagare i Glokala folkbildningsföreningens verksamhet Drogpolicy och handlingsplan för deltagare i Glokala folkbildningsföreningens verksamhet Inledning Vi vill markera ett ställningstagande som klart tar avstånd från missbruk av droger av alla slag. Utifrån

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-02-11 Socialnämnden den 8 mars 2010. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Margareta Funemyr

Tjänsteutlåtande 2010-02-11 Socialnämnden den 8 mars 2010. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Margareta Funemyr DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Margareta Funemyr Tjänsteutlåtande 2010-02-11 Socialnämnden den 8 mars 2010 1(8) SN 2010/0022 Kvalitetsuppföljning av hälso- och sjukvården på bostäder med

Läs mer

Hygienregler. för Landstinget i Östergötland. www.lio.se. Reglerna gäller alla anställda inom Landstinget i Östergötland

Hygienregler. för Landstinget i Östergötland. www.lio.se. Reglerna gäller alla anställda inom Landstinget i Östergötland Hygienregler för Landstinget i Östergötland Reglerna gäller alla anställda inom Landstinget i Östergötland www.lio.se God vårdhygien allas ansvar Alla som arbetar i vården ska känna till och följa de basala

Läs mer

Inledning. Facklig företrädare medverkar i rehabiliteringsprocessen på medarbetarens initiativ.

Inledning. Facklig företrädare medverkar i rehabiliteringsprocessen på medarbetarens initiativ. Version 2015-08-25 2 Inledning Upprättad Vindelns kommun har som mål att skapa och bevara goda arbetsmiljöförhållanden 2010-01-18 på sina arbetsplatser. I den andan har denna policy avseende arbetsanpassning

Läs mer

Handlingsprogram för Tuberkulos på vårdavdelning och mottagning samt i hemsjukvård och särskilt boende i Stockholms län

Handlingsprogram för Tuberkulos på vårdavdelning och mottagning samt i hemsjukvård och särskilt boende i Stockholms län Handlingsprogram för Tuberkulos på vårdavdelning och mottagning samt i hemsjukvård och särskilt boende i Stockholms län Detta handlingsprogram är en reviderad version av dokumentet CHK 2/2005 med samma

Läs mer

Rutin för delegering. Syfte. Definitioner

Rutin för delegering. Syfte. Definitioner Ansvarig Gunilla Marcusson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Dokumentnamn Delegering Upprättad av Gunilla Marcusson Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter Stöd & Omsorg Handbok för hälso-

Läs mer

RUTINER Trygghets- och utvecklingsanställning

RUTINER Trygghets- och utvecklingsanställning Sid 1 (7) RUTINER Trygghets- och utvecklingsanställning Enligt beslut i Gävle kommuns fullmäktige ska 1,5 % av det totala antalet medarbetare i koncernen utgöras av funktionshindrade. Näringsliv & arbetsmarknad

Läs mer

Riktlinjer för informationshantering och journalföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Järfälla kommun.

Riktlinjer för informationshantering och journalföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Järfälla kommun. 2008-08-15 1 (6) Reviderad 2010-04-21 Riktlinjer för informationshantering och journalföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Järfälla kommun. Nedanstående lagar, förordningar allmänna råd ligger

Läs mer

CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER

CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det ifyllda blir

Läs mer

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Rutin m m i samband med transport av avlidna

Rutin m m i samband med transport av avlidna Rutin m m i samband med transport av avlidna Bakgrund Bakgrund till denna rutin är cirkulär 2005:52 från Sveriges Kommuner och Landsting Underlag för rutiner kring omhändertagande av avlidna. I hälso-

Läs mer

Lokal anvisning 2012-04-30

Lokal anvisning 2012-04-30 1(5) Virusorsakad gastroenterit Lokal anvisning 2012-04-30 Ersätter tidigare dokument Basala hygienrutiner är den absolut viktigaste åtgärden för att förebygga smittspridning i vården. De skall konsekvent

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 1 Lagstiftning

Läs mer

REHABILITERINGS- POLICY

REHABILITERINGS- POLICY REHABILITERINGS- POLICY Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen Dokumentet gäller för: chefer och medarbetare 3 (5) 1 INLEDNING I Höganäs kommun är arbetet med förebyggande

Läs mer

ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE. Ansvaret för elevernas arbetsmiljö

ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE. Ansvaret för elevernas arbetsmiljö ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE Ansvaret för elevernas arbetsmiljö 2 Informationen i den här broschyren gäller arbetsplatsförlagt lärande (apl) för elever inom lärlingsutbildning och skolförlagd yrkesutbildning

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade.

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade. PARTER: Stockholms läns landsting genom Hälso- och

Läs mer

Alkohol- och drogpolicy

Alkohol- och drogpolicy Alkohol- och drogpolicy ETT PERSONALPOLITISKT HANDLINSPROGRAM FÖR DROGFRÅGOR INLEDNING Det är en självklarhet att det inte är tillåtet för kommunens anställda att förtära alkohol/missbruka andra droger

Läs mer

Vad händer om jag blir sjuk?

Vad händer om jag blir sjuk? Vad händer om jag blir sjuk? En informationsbroschyr till alla medarbetare i Vilhelmina kommun Vad är rehabilitering? Ordet rehabilitering betyder att åter göra duglig. Rehabilitering är ett samlingsnamn

Läs mer

1. Inledning. 2. Definitioner

1. Inledning. 2. Definitioner Riktlinjer avseende arbetsanpassning och rehabilitering Beslutat av rektor 2012-10-23, dnr 10-2004-3710. Ersätter tidigare dokument dnr 10-2004-3710 daterat 2004-12-10. 1. Inledning 2. Definitioner 3.

Läs mer

Tandvårdslag (1985:125)

Tandvårdslag (1985:125) Tandvårdslag (1985:125) SFS nr: 1985:125 Departement/myndighet: Socialdepartementet Utfärdad: 1985-03-14 Ändrad: t.o.m. SFS 2008:346 Inledande bestämmelse 1 Med tandvård avses i denna lag åtgärder för

Läs mer

1.1 Ärenden som avser den allmänna sjukförsäkringen enligt AFL

1.1 Ärenden som avser den allmänna sjukförsäkringen enligt AFL 6 1.1 Ärenden som avser den allmänna sjukförsäkringen enligt AFL 1.1.1 Inte medgiven sjukpenning eller indragen sjukpenning Inte medgiven sjukpenning Det kan ta lång tid innan Försäkringskassan meddelar

Läs mer

Föräldraledighetslag (1995:584)

Föräldraledighetslag (1995:584) Föräldraledighetslag (1995:584) Vilka som omfattas av lagen 1 En arbetstagare har som förälder rätt att vara ledig från sin anställning enligt denna lag. Samma rätt har också en arbetstagare som 1. utan

Läs mer

[Uppsala ) "KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG

[Uppsala ) KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG te, [Uppsala ) "KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Datum Diarienummer Eva Andersson 2014-09-03 NHO-2014-0209.37 Nämnden för hälsa vård och omsorg Riktlinje för god vårdhygienisk standard

Läs mer

2013-04-02. Hemsjukvård 2015. delprojekt beslut om hur en individ blir hemsjukvårdspatient. Gunnel Rohlin. Ann Johansson HEMSJUKVÅRD 2015 1

2013-04-02. Hemsjukvård 2015. delprojekt beslut om hur en individ blir hemsjukvårdspatient. Gunnel Rohlin. Ann Johansson HEMSJUKVÅRD 2015 1 2013-04-02 Hemsjukvård 2015 delprojekt beslut om hur en individ blir hemsjukvårdspatient Gunnel Rohlin Ann Johansson HEMSJUKVÅRD 2015 1 HEMSJUKVÅRD 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUT OM HEMSJUKVÅRD...

Läs mer

Lathund till Checklista för egenkontroll Vårdverksamhet inom VG Primärvård

Lathund till Checklista för egenkontroll Vårdverksamhet inom VG Primärvård Lathund till Checklista för egenkontroll Vårdverksamhet inom VG Primärvård Lathunden innehåller förtydligande avseende vad som minst bör vara uppfyllt för att svara ja i Checklista för egenkontroll. Lathunden

Läs mer

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) frfattningssam lingföreskrifter Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade PARTER: Stockholms läns landsting genom Hälso- och

Läs mer

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter i kommunal hälso- och sjukvård Kommunerna i Kronobergs län

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter i kommunal hälso- och sjukvård Kommunerna i Kronobergs län Diarienummer: Hälso- och sjukvård Rutin Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter i kommunal hälso- och sjukvård Kommunerna i Kronobergs län Gäller från: 2012-06-01 Gäller för: Socialförvaltningen Fastställd

Läs mer

Information till legitimerade tandhygienister. Kvalitetssäkra patientjournalen

Information till legitimerade tandhygienister. Kvalitetssäkra patientjournalen SVERIGES Information till legitimerade tandhygienister Kvalitetssäkra patientjournalen TANDHYG Kvalitetssäkra patientjournalen Inledning En legitimerad tandhygienist måste utöver sitt yrkeskunnande om

Läs mer

Influensasäsongen 2014-2015 vid SÄS

Influensasäsongen 2014-2015 vid SÄS Influensasäsongen 2014-2015 vid SÄS Ett vårdhygieniskt perspektiv Kort fakta om SÄS En del av Västra Götalandsregionen Ett av tre stora länssjukhus med alla medicinska specialiteter Ett komplett akutsjukhus

Läs mer

Infektionssjukvård 2011

Infektionssjukvård 2011 Anmäl senast 17 oktober och ta del av boka-tidigterbjudande gå 4, betala för 3! Infektionssjukvård 2011 Multiresistenta bakterier och antibiotika användning Hepatiter -senaste forskning kring vård och

Läs mer

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Skapad av: MAS MAR Beslutad av: Gäller från: 2004-04-04 Reviderad den: 2011-11-30 Diarienummer: Inledning Hälso- och sjukvårdslagen ställer krav

Läs mer

SOSFS 2011:11 (M) Föreskrifter och allmänna råd. Hälsoundersökning av asylsökande m.fl. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2011:11 (M) Föreskrifter och allmänna råd. Hälsoundersökning av asylsökande m.fl. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2011:11 (M) Föreskrifter och allmänna råd Hälsoundersökning av asylsökande m.fl. Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter

Läs mer

Vad händer OM JAG BLIR SJUK? Information om vilka regler som gäller vid sjukskrivning och rehabilitering.

Vad händer OM JAG BLIR SJUK? Information om vilka regler som gäller vid sjukskrivning och rehabilitering. Vad händer OM JAG BLIR SJUK? Information om vilka regler som gäller vid sjukskrivning och rehabilitering. 2014 Ditt eget ansvar Ditt eget ansvar Sjukanmäl dig Registrera i PS Självservice Sjukanmäl dig

Läs mer

CHECKLISTA FÖR AMBULANSSJUKVÅRDEN

CHECKLISTA FÖR AMBULANSSJUKVÅRDEN CHECKLISTA FÖR AMBULANSSJUKVÅRDEN ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det ifyllda blir en handlingsplan

Läs mer

Nationellt tillsynsprojekt 2009. Hygien i förskolan

Nationellt tillsynsprojekt 2009. Hygien i förskolan Nationellt tillsynsprojekt 2009 Ett projekt om att förebygga och minska smittspridningen i förskolorna genom förbättrad egenkontroll enligt miljöbalken Ingrid Nilsson Bakgrund och Syfte Barn som går på

Läs mer

Föräldraledighetslag. I lydelse fr.o.m. 2009-01-01. PN=N=NT=MQ=Ô=hljjbkqrp=c oi^d= bêë ííéê=pn=n=nt=mp=

Föräldraledighetslag. I lydelse fr.o.m. 2009-01-01. PN=N=NT=MQ=Ô=hljjbkqrp=c oi^d= bêë ííéê=pn=n=nt=mp= Föräldraledighetslag I lydelse fr.o.m. 2009-01-01 PN=N=NT=MQ=Ô=hljjbkqrp=c oi^d= bêë ííéê=pn=n=nt=mp= fååéü ää= Vilka som omfattas av lagen... 3 Överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare...

Läs mer

Riktlinjer för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter

Riktlinjer för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Vår ref: Ingrid Björkman medicinskt ansvarig sjuksköterska Datum: justerat 2011-03-24 Riktlinjer för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Gällande författningar Patientsäkerhetslag (SFS 2011:1)

Läs mer

Handlingsplan - Rehab Bengtsfors kommun

Handlingsplan - Rehab Bengtsfors kommun Kommunledningskontoret, personalenheten POLICY Antagen av Diarienummer 1(13) Handlingsplan - Rehab Bengtsfors kommun 2 Handlingsplan för rehabilitering Syftet med handlingsplan för rehabilitering är att

Läs mer

Riktlinjer för uppsökande tandvård i Region Skåne

Riktlinjer för uppsökande tandvård i Region Skåne 2005-04-12 Riktlinjer för uppsökande tandvård i Region Skåne Dessa riktlinjer föreslås komplettera cirkulär 1998:209, Svenska kommunförbundet/landstingsförbundet och ligga till grund för lokala överenskommelser,

Läs mer

Skapa en bra arbetsmiljö vid. omvårdnadsarbete i boendemiljö

Skapa en bra arbetsmiljö vid. omvårdnadsarbete i boendemiljö Skapa en bra arbetsmiljö vid omvårdnadsarbete i boendemiljö Den här broschyren riktar sig till dig som leder verksamheter där arbete med människor utförs i boendemiljö. Det kan vara till exempel hemtjänst,

Läs mer

Vad du kan göra själv

Vad du kan göra själv Vad du kan göra själv FÖR ATT MInskA RISKER i vården 1 Vad du kan göra själv Dagens sjukvård har stora möjligheter att hjälpa dig som är sjuk med verknings fulla läkemedel och moderna behandlingsmetoder.

Läs mer

Riktlinje vid delegering för arbetsterapi och sjukgymnastik/fysioterapi

Riktlinje vid delegering för arbetsterapi och sjukgymnastik/fysioterapi Riktlinje vid delegering för arbetsterapi och sjukgymnastik/fysioterapi -inom den kommunala hälso- och sjukvården utifrån Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1997:14) KARLSTADS KOMMUN

Läs mer

Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker

Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker På senare år har problemen med bristande städning i vården uppmärksammats allt mer. Patienter

Läs mer