Direktiv för handläggning av personal avseende MRSA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Direktiv för handläggning av personal avseende MRSA"

Transkript

1 Direktiv för handläggning av personal avseende MRSA 1 1

2 Direktiven finns att ladda hem från (Arbeta hos oss, Landstinget som arbetsgivare) samt Bilagor: se (Välj Arbetsområde, Personal, Arbetsmiljö & Hälsa, Smittskydd) 1. Rekommendationer för handläggning av personal inom vård och omsorg avseende MRSA (Socialstyrelsen 2007) 2. Hälsodeklaration (SLL 2007) 3. Hälsointyg (SLL 2007) 2

3 1. Inledning Under senare år har infektioner orsakade av MRSA-bakterier (Meticillinresistenta Staphylococcus aureus) som är resistenta mot antibiotika ökat i samhället och särskilt inom vården. Infektion med MRSA är en allmänfarlig sjukdom enligt Smittskyddslagen. Det innebär bland annat att behandlande läkare ansvarar för smittspårningen, ger patienten information och förhållningsregler samt gör smittskyddsanmälan. Vård och omvårdnadspersonal riskerar att utsättas för smitta och att föra smitta vidare. Enligt lagen om yrkesverksamhet på hälsooch sjukvårdens område har all hälso- och sjukvårdspersonal ett personligt ansvar för att ge god och säker vård. Väl fungerande hygienrutiner är av största vikt för att förhindra spridning av MRSA. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om mikrobiologiska arbetsmiljörisker ställer krav på god vårdhygienisk arbetsmiljöpraxis. Målsättningen med dessa direktiv är att tydliggöra vilka krav som ställs på chefer och medarbetare inom den landstingsfinansierade vården med syfte att förhindra smittspridning. 3

4 Socialstyrelsens rekommendationer Socialstyrelsen har i juni 2007 antagit Rekommendationer för handläggning av personal inom vård och omsorg avseende MRSA (se bilaga 1). Syftet är att uppnå en nationell samordning i handläggningen av personal inom vård och omsorg när det gäller MRSA. Rekommendationerna gäller för alla former av vårdtagarnära arbete på såväl sjukhus som i vård och omsorg inklusive tandvård och hemtjänst. Vårdstuderande, korttidsanställda samt gästande vårdpersonal som deltar i vårdtagarnära arbete omfattas också av Socialstyrelsens rekommendationer. Av rekommendationerna framgår bland annat att personal med kroniska eksem eller andra hudlesioner har ökad risk att bli koloniserade med Staphylococcus aureus och därför inte bör vårda MRSA-positiva personer. Socialstyrelsen rekommenderar att vårdpersonal som misstänks vara exponerade för MRSA provtas för att genom tidig upptäckt och korrekt handläggning minska risken för smittspridning i vården. 2. Övergripande direktiv för Stockholms läns landsting Landstingets direktiv bygger på Socialstyrelsens rekommendationer och begrepp (se bilaga 1), och omfattar all vårdpersonal och alla verksamheter där vårdtagarnära arbete förekommer. Direktiven gäller för all hälso- och sjukvård inom Stockholms läns landsting eller som utförs på uppdrag av landstinget. Med arbetsgivare avses i detta dokument respektive förvaltning och bolag. Tidigare landstingövergripande riktlinjer avseende handläggning av MRSA för personal i patientnära vårdarbete upphör att gälla och ersätts med detta dokument, inklusive bilagor. 2.1 Definitioner av begrepp som används i dokumentet I dokumentet används samma definitioner som anges i Socialstyrelsens rekommendationer: Vårdpersonal All vårdpersonal, inklusive vårdstuderande, timanställda samt gästande vårdpersonal, som deltar i vårdtagarnära arbete. 4

5 Vårdtagare Patient på sjukhus eller annan vårdinrättning, inklusive vård i patientens hem. Vårdtagarnära arbete Vårdarbete som innebär nära kontakt med en vårdtagare, exempelvis hjälp med personlig hygien, undersökningar, vård eller behandling. MRSA-prov Prov som tas för att specifikt påvisa MRSA, oavsett tecken på aktuell infektion. MRSA-kontamination (transient bärarskap) Person utan anamnes på tidigare MRSA-infektion med positivt MRSAprov i näsa och/eller svalg vid enstaka tillfälle, och negativa prover vid uppföljande MRSA- provtagning. MRSA-kolonisation (MRSA-bärarskap) Person som bär på MRSA och där MRSA-kontamination uteslutits. Riskfaktorer Individberoende Med individberoende riskfaktorer för MRSA bärarskap menas sår, eksem eller annan hudlesion samt främmande material som penetrerar hud eller slemhinna såsom infart, stomi, dränage eller kateter, inklusive KAD samt piercing Omgivningsberoende Med omgivningsberoende riskfaktorer menas kontakt med vårdinrättning, som patient eller personal, utanför Sverige eller i en region i Sverige med dokumenterad MRSA-spridning. En annan riskfaktor är närkontakt med MRSA-bärare, exempelvis en hushållsmedlem. Riskenhet Med riskenhet menas avdelning där vården innebär stora risker för smittspridning och patienterna är särskilt mottagliga för MRSA-smitta, exempelvis hudavdelning, brännskadeavdelning, intensivvårdsavdelning, neonatalavdelning, hemodialysavdelning, transplantationsavdelning och hematologavdelning. 5

6 2.2 Chefsansvar Verksamhetschef (motsv.) ansvarar för att dessa direktiv efterlevs. Det innebär att verksamhetschef ansvarar för att skyddsutrustning och rutiner avseende hantering av MRSA för personal i patientnära vårdarbete finns, samt att dessa är kända och efterföljs av verksamhetsområdets medarbetare. Vid introduktionen på arbetsplats ska information lämnas om landstingets MRSA-direktiv, kläd- och handhygienregler samt eventuella lokala regler och rutiner för att förhindra spridning av MRSA. 2.3 Medarbetaransvar Varje medarbetare är skyldig att följa landstingets MRSA-direktiv, klädoch handhygienregler samt eventuella lokala regler och rutiner för att förhindra spridning av MRSA. Smittskyddslagen fastslår att var och en genom uppmärksamhet och rimliga försiktighetsåtgärder ska medverka till att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar. Vid konstaterat MRSA-bärarskap gäller informationsskyldighet och inskränkningar vid arbete där det föreligger en beaktansvärd risk för smittoöverföring. Exempelvis kan behandlande läkare ge förhållningsregler som innebär att en medarbetare som är MRSA-smittad inte får delta i patientnära vård. 3. Rutiner inför nyanställning Följande handläggningsordning gäller för all vårdpersonal, inklusive timanställda, som söker anställning i Stockholms läns landsting och som kommer att ha vårdtagarnära arbete, d v s vårdarbete som innebär nära kontakt med en vårdtagare (t ex hjälp med personlig hygien, undersökning, vård eller behandling). Redan anställd personal i vårdtagarnära arbete inom landstinget som byter arbetsplats inom den landstingsdrivna hälsooch sjukvården omfattas inte av rutinerna inför nyanställning. Vid byte av arbetsplats inom landstingets hälso- och sjukvård gäller de rutiner som framgår av avsnitt 4. 6

7 3.1 Anställningsundersökning Vid intervjutillfället informeras den arbetssökande om landstingets direktiv för handläggning av personal avseende MRSA. Innan överenskommelse om anställning sker ska den sökande lämna ett godkänt intyg om sin hälsa (AB 3). Sökande ska fylla i en hälsodeklaration och genomgå anställningsundersökning hos av arbetsgivaren anvisad läkare/företagshälsovård. Hälsointyget är giltigt i 2 månader från utfärdandet. Vid undersökningen görs en bedömning av hälsodeklarationen och personens hälsa. Individberoende riskfaktorer, d v s sår, eksem eller annan hudförändring som kan öka risken för bakteriekolonisation/spridning, ska bedömas vid hälsoundersökningen och eventuell olägenhet vid vårdarbete ska diskuteras. MRSA-prov MRSA-provtagning ska ske i följande situationer: Om den arbetssökande under de senaste sex månaderna har haft kontakt med vårdinrättning utanför Sverige, antingen som patient eller som personal i vårdtagarnära arbete. Om den arbetssökande under de senaste sex månaderna har haft kontakt med vårdinrättning i Sverige där pågående MRSA-spridning finns dokumenterad, antingen som patient eller som personal i vårdtagarnära arbete. Då den arbetssökande har nära kontakt med MRSA-bärare, exempelvis en medlem i det egna hushållet/familjen. I de fall anställningen tillträds senare än 2 månader efter att intyg utfärdats och förutsättningar enligt ovan föreligger, skall ny anställningsundersökning genomföras, inklusive MRSA-provtagning, och nytt hälsointyg lämnas innan första arbetsdagen. Anställning av sökande får inte ske innan godkänt hälsointyg uppvisats eller i förekommande fall, negativt MRSAprov lämnats. Om provsvaret är positivt ska MRSA-team/ Vårdhygien kontaktas innan beslut om anställning. 7

8 Arbetsgivaren ersätter kostnaderna för hälsoundersökning respektive MRSA-provtagning. 3.2 Auskulterande personal, biståndspersonal m.fl. Auskulterande personal, biståndsarbetare m.fl. som deltar i vårdtagarnära arbete ska genomgå hälsoundersökning hos av arbetsgivaren anvisad läkare/företagshälsovård och, i förekommande fall, MRSA-provtagning enligt samma rutiner som gäller vid nyanställning (se 3.1). Arbetsgivaren ersätter kostnaderna för hälsoundersökning respektive MRSA-provtagning. 3.3 Inhyrd personal För inhyrd personal ansvarar bemanningsföretaget för att anställda som har vårdtagarnära arbete genomgår motsvarande hälsoundersökning och, i förekommande fall, MRSA-provtagning enligt samma rutiner som gäller vid nyanställning (se 3.1). 3.4 Studerande, praktikanter/prao-elever För studerande, praktikanter/prao-elever gäller att respektive utbildningsinstitution/skola ansvarar för att de personer som ska göra sin praktik i vårdtagarnära arbete genomgår motsvarande hälsoundersökning och, i förekommande fall, MRSA-provtagning enligt samma rutiner som gäller vid nyanställning (se 3.1). 3.5 Sommarungdomar år Sommarungdomar som placeras i vårdtagarnära arbete ska genomgå hälsoundersökning hos av arbetsgivaren anvisad läkare/företagshälsovård och, i förekommande fall, MRSA-provtagning enligt samma rutiner som gäller vid nyanställning (se 3.1). Arbetsgivaren ersätter kostnaderna för hälsoundersökning respektive MRSA-provtagning. 3.6 Rådgivning vid Infektionsklinikernas MRSA-team Landstinget har inrättat MRSA-team där personer som har blivit smittade med MRSA omhändertas. Även arbetsgivare kan vända sig hit för information (se avsnitt 6, Specialistfunktioner inom landstinget). 8

9 4. Rutiner för redan anställd personal Följande rutiner gäller för all vårdpersonal inom Stockholms läns landsting, inklusive timanställda, som deltar i vårdtagarnära arbete; d v s vårdarbete som innebär nära kontakt med en vårdtagare (t ex hjälp med personlig hygien, undersökning, vård eller behandling). 4.1 MRSA-provtagning av vårdpersonal Vårdpersonal som misstänks vara exponerade för MRSA ska provtas för att genom tidig upptäckt och korrekt handläggning minska risken för smittspridning. Rutinerna omfattar även redan anställd personal i vårdtagarnära arbete inom SLL som byter arbetsplats inom den landstingsdrivna hälso- och sjukvården. MRSA-provtagning utförs i följande fall: Om den anställde under de senaste sex månaderna har haft kontakt med vårdinrättning utanför Sverige, antingen som patient eller som personal i vårdtagarnära arbete. Om den anställde under de senaste sex månaderna har haft kontakt med vårdinrättning i Sverige där pågående MRSA-spridning finns dokumenterad, antingen som patient eller som personal i vårdtagarnära arbete. Om vårdpersonal har nära kontakt med MRSA-bärare, exempelvis en medlem i det egna hushållet/familjen. Vid oväntat fynd av MRSA hos en vårdtagare ska MRSA-provtagning utföras på personal på vårdenheten som har sår, hudlesioner eller andra riskfaktorer. Vid MRSA-spridning på en vårdenhet avgör den epidemiologiska utredningen i vilken omfattning personalen ska provtas. Sådan smittutredning ska endast initieras av de med smittspårningsansvar och ska genomföras i samråd med vårdhygienisk expertis och smittskydd. Vid bisyssla i vårdtagarnära arbete utomlands, kan arbetsgivaren för att godta bisysslan ställa som krav att provtagning och resultat är klara innan arbetstagaren återgår till arbetet. Arbetsgivaren ersätter kostnaderna för MRSA-provtagning i ovan nämnda fall. 9

10 4.2 Handläggning vid misstanke om exponering för MRSA Personal utan individberoende riskfaktorer får arbeta vårdtagarnära i väntan på provsvar. Personal med individberoende riskfaktorer som t ex sår, eksem eller andra hudlesioner ska inte delta i vårdtagarnära arbete i väntan på provsvar. I avvaktan på provresultatet ska arbetsgivaren i första hand undersöka om det är möjligt att tillfälligt omplacera arbetstagaren till andra arbetsuppgifter. I de fall detta inte är möjligt ska arbetstagaren avstängas från arbetet med lön fram till dess att resultatet av MRSA-provet kommit. 5. Vid fynd av MRSA hos personal Vid ett första fynd av MRSA är det arbetsgivarens skyldighet att se till att personen omgående tas om hand av företagshälsovård/annan läkare med goda kunskaper om MRSA. För arbete vid riskenhet, dvs avdelning där vården innebär stora risker för smittspridning och där patienterna är särskilt mottagliga för MRSA-smitta gäller särskilda restriktioner. Se Socialstyrelsens rekommendationer (sid 11-12). 5.1 Definition av MRSA-kontamination (Transient bärarskap) Omfattar: Personer som i sin sjukhistoria saknar tecken på tidigare MRSA-infektion men med positivt MRSA-prov i näsa och/eller svalg vid enstaka tillfälle, och negativa prover vid uppföljande MRSA-provtagning. 5.2 Definition av MRSA-kolonisation (MRSA-bärarskap) Omfattar: De som har eller har haft infektion som orsakas av MRSA. 10

11 De som har ett positivt MRSA-prov från en hudlesion eller perineum, även om personen endast varit positiv vid ett tillfälle. De som har haft positivt MRSA-prov vid mer än ett tillfälle, oavsett provtagningsställe och hur många provtagningsställen som är positiva. 5.3 Handläggning vid fynd av MRSA I väntan på att det fastställs om MRSA-kontamination eller MRSA-bärarskap föreligger, kan personal utan individberoende riskfaktorer arbeta vårdtagarnära. Personal med individberoende riskfaktorer som t ex sår, eksem eller andra hudlesioner ska inte delta i vårdtagarnära arbete men kan utföra arbetsuppgifter som inte innebär nära kontakt med vårdtagare. Arbetsgivaren ska i första hand undersöka om det är möjligt att tillfälligt omplacera arbetstagaren till andra arbetsuppgifter i avvaktan på att det har fastställts om MRSA-kontamination eller MRSA-bärarskap föreligger. Förslag till lämplig placering tas fram i samråd med MRSA-team/Vårdhygien. I de fall omplacering inte är möjlig ska arbetstagaren avstängas från arbetet med lön fram till dess att provresultatet har kommit. 5.4 Åtgärd vid MRSA-kontamination Personer som är kontaminerade med MRSA behöver ingen ytterligare uppföljning och omfattas inte av några restriktioner. Smittskyddsanmäls enligt Smittskyddslagen. 5.5 Åtgärder vid konstaterat MRSA-bärarskap Personal som är MRSA-bärare ska alltid remitteras till MRSA-teamet på infektionskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset. Behandlande läkaren bedömer individberoende riskfaktorer hos personal som är MRSAbärare, informerar och ger förhållningsregler enligt Smittskyddslagen. I enlighet med Smittskyddslagen är MRSA-bärare skyldig att medverka till att förhindra smittspridning. MRSA-bärarens närmaste chef bör vara informerad om MRSA-bärarskapet, vilket alltid förutsätter att MRSAbäraren har gett sitt medgivande till det. 11

12 MRSA-bärare utan individberoende riskfaktorer kan fortsätta att utföra vårdtagarnära arbete om det inte är på en riskenhet, förutom i följande situationer då arbetstagaren ska kontakta patientansvarig läkare vid MRSA-team: Vid symtomgivande infektion som har orsakats av MRSA. Vid aktuell behandling av bäraren med antibiotika som hennes/ hans MRSA-stam är resistent mot. Vid akut övre luftvägsinfektion eller rinit som har orsakats av allergi eller överkänslighet. MRSA-bärare med sår, eksem eller andra individberoende riskfaktorer bör vid behov snarast remitteras till en lämplig specialist. 5.6 Handläggning vid konstaterat MRSA-bärarskap En förutsättning för att arbetsgivaren ska kunna vidta åtgärder, är att arbetsgivaren är informerad om att den anställde har MRSA-bärarskap. Professionellt psykosocialt stöd ska alltid erbjudas den (de) medarbetare som berörs. Närmaste chef ansvarar för att åtgärder utifrån dessa direktiv genomförs. Det innebär bland annat att, i samråd med MRSA-team/Vårdhygien ta ställning till om arbetstagaren får fortsätta arbeta, bör omplaceras eller ska stängas av med bibehållna avlöningsförmåner i enlighet med AB 10 mom 4, se nedan. Om vårdtagarnära arbete inte får utföras, ska det utredas om det finns annat arbete som den anställde kan förflyttas (omplaceras) till. I de fall omplacering bör övervägas ska förslag till lämplig placering tas fram i samråd med MRSA-team/Vårdhygien. Om omplacering inte är möjlig avstängs arbetstagaren enligt AB 10 Mom. 4, för att förhindra att smitta sprids. Arbetstagaren får behålla lönen. Vidtagna åtgärder ska följas upp fortlöpande. Om omplacering skett, ska beslut om återgång i arbete ske så snart risk för smittspridning inte längre finns. Arbetsgivaren ska samråda med MRSA-team/Vårdhygien innan arbetsgivaren beslutar att förbudet mot vårdtagarnära arbete upp- 12

13 hävs. Om avstängning skett, ska arbetsgivaren under avstängningstiden fortlöpande söka möjligheter för den anställde att utföra andra arbetsuppgifter. I de fall arbetstagaren är sjukskriven utgår sjuklön de första 14 dagarna av sjukperioden. För tid därefter, beslutar Försäkringskassan angående utbetalning av sjukpenning. Om arbetstagaren blir sjuk under avstängning, under den tid då lön utgår trots att den anställde inte arbetar, ska sjuklön utges de första 14 dagarna. 5.7 Anmälan till arbetsgivaren av arbetsrelaterad smitta Om vårdpersonal blivit smittad med MRSA och smittan misstänks finnas på arbetsplatsen ska arbetstagaren snarast anmäla detta till arbetsledningen i enlighet med arbetsmiljölagstiftningen. Arbetsgivaren ska utreda orsaken i samverkan med berörda, ha ett system för löpande dokumentation av händelser av detta slag, se till att det finns rutiner för att begränsa följderna av händelsen och säkerställa att åtgärder vidtas så att händelsen inte upprepas. 5.8 Arbetsskadeanmälan Om vårdpersonal smittats i sitt arbete ska arbetsgivaren göra en arbetsskadeanmälan till Försäkringskassan. 5.9 Smittbärarpenning Ersättning enligt AB förutsätter att arbetsgivaren är informerad om arbetstagarens MRSA-bärarskap. Om arbetsgivaren inte känner till MRSAbärarskapet, och förbud är meddelat för den anställde att utföra sitt arbete, kan inte ersättning enligt AB utgå. Smittbärarpenning enligt lagen (1989:225) om ersättning till smittbärare kan utgå istället Brott mot direktiv och anvisningar Om en anställd bryter mot dessa direktiv eller mot andra anvisningar för arbetet, t ex kläd- och handhygienregler, kan disciplinpåföljd i form av varning enligt AB 11 aktualiseras. Allvarliga brott mot anställningsavtalet kan innebära att det finns saklig grund för uppsägning av anställningen. 13

14 Om arbetstagare vägrar genomgå läkarundersökning, provtagning eller inte följer läkares föreskrifter om vård kan arbetstagaren avstängas 30 dagar i sänder. Under avstängningstiden avstår arbetstagaren samtliga löneförmåner enligt AB 10 Mom. 6. Ersättning enligt AB förutsätter att arbetsgivaren är informerad om arbetstagarens MRSA-bärarskap (se även Smittbärarpenning, ovan). 6. Specialistfunktioner inom landstinget Vårdguiden Inom Stockholms läns landsting finns ett flertal specialistfunktioner som kan bistå med rådgivning kring hantering och behandling av MRSA. Mer information finns att läsa på Vårdguidens webbplats: (sök MRSA) MRSA-team Landstingets MRSA-team finns på infektionskliniken Karolinska Universitetssjukhuset. Teamet består av en infektionsspecialist och sjuksköterska. MRSA-teamets funktion är bland annat att ha kännedom om samtliga MRSA-fall inom respektive upptagningsområde, bistå med patient- och anhöriginformation och vid behov erbjuda läkarbesök hos infektionsspecialist. MRSA-bärare bör alltid få träffa MRSA-teamet vid minst ett tillfälle för att få fördjupad information och rådgivning. (sök MRSA) Vårdhygien Stockholms län Den vårdhygieniska enheten utgör, tillsammans med Smittskyddsenheten, Avdelningen för smittskydd och vårdhygien. Medarbetarna hygienläkare och hygiensjuksköterskor är fysiskt lokaliserade till Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge och Solna, Södersjukhuset, Danderyds sjukhus samt till Stadshagsgården/Capio S:t Görans sjukhus. När det gäller MRSA-bärande vårdtagare omfattar Vårdhygiens åtaganden alla vårdgivare inom Stockholms län SLLs enheter inom öppen och sluten vård, privata vårdgivare, kommunernas särskilda boenden och hemsjukvård samt privata entreprenörer inom äldrevården. 14

15 Enheten erbjuder undervisning och rådgivning till chefer och medarbetare i frågor som berör hygienrutiner och smittspårning kring MRSAbärande vårdtagare. Smittskyddsenheten Landstingets Smittskyddsenhet inom landstingsstyrelsens förvaltning arbetar för att förebygga och minska spridningen av smittsamma sjukdomar till och mellan människor. Arbetet är länsövergripande och det sker genom epidemiologisk övervakning, smittspårning, information och utbildning, Läshänvisning Landstingets regler för handhygien, Klädpolicy mm finns att läsa på landstingets intranät där även direktiv för handläggning av personal avseende MRSA finns att läsa: www1.intranat.sll.se (välj Arbetsområden, Personal, Arbetsmiljö & Hälsa, Smittskydd) Socialstyrelsens rekommendationer och kunskapsunderlag: (sök MRSA) Lag och avtal: Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (LYHS 1998:531). Arbetsmiljölag och föreskrifter, bland annat Mikrobiologiska arbetsmiljörisker smitta, toxinpåverkan, överkänslighet (AFS 2005:1) och Minderåriga (AFS 1996:1). Smittskyddslagen (SFS 2004:168). Kollektivavtalet Allmänna bestämmelser (AB). 15

16 Fler broschyrer kan beställas via e-post: eller på telefon Landstingsstyrelsens förvaltning 2008 Box 22550, Stockholm Telefon:

Rekommendationer för handläggning av personal inom vård och omsorg avseende MRSA

Rekommendationer för handläggning av personal inom vård och omsorg avseende MRSA MAS Bjurholm Flik 19.5. Feb 2012 http://www.socialstyrelsen.se/lists/artikelkatalog/attachments/9259/2007 130 5_20071305.pdf Rekommendationer för handläggning av personal inom vård och omsorg avseende

Läs mer

Rekommendationer för handläggning av personal inom vård och omsorg avseende MRSA

Rekommendationer för handläggning av personal inom vård och omsorg avseende MRSA Rekommendationer för handläggning av personal inom vård och omsorg avseende MRSA Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är Rekommendationer för planering. De innehåller

Läs mer

Meticillinresistent Staphylococcus aureus (MRSA) Rekommendationer för bedömning av bärarskap och smittrisk

Meticillinresistent Staphylococcus aureus (MRSA) Rekommendationer för bedömning av bärarskap och smittrisk Meticillinresistent Staphylococcus aureus (MRSA) Rekommendationer för bedömning av bärarskap och smittrisk Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och

Läs mer

MRSA Öppenvård - checklista

MRSA Öppenvård - checklista MRSA Öppenvård - checklista 1. Ansvarig MRSA-sjuksköterska fungerar som kontaktperson gentemot Vårdhygien, Smittskyddsenheten (SME), MRSA-PAL (patientansvarig läkare) och MRSA-bärare. 2. Vårdhygien meddelar

Läs mer

MRSA Öppenvård - checklista

MRSA Öppenvård - checklista MRSA Öppenvård - checklista 1. Ansvarig MRSA-sjuksköterska (fast vårdkontakt) fungerar som kontaktperson gentemot Vårdhygien, Smittskyddsenheten (SME), patientansvarig läkare och MRSA-bärare. 2. Vårdhygien

Läs mer

Protokoll Sektionsmöte

Protokoll Sektionsmöte Läkarsektionen 2009/04/28 Protokoll Sektionsmöte Tid. 17.00 Plats. Styrelserummet, övervåningen MF Närvarande. Karin Brandell, Matti Eladhari, Max Grönholdt Klein, Anna Höög, Karin Johnsson, Madeleine

Läs mer

PATIENTER OCH NÄRSTÅENDE

PATIENTER OCH NÄRSTÅENDE MRSA INFORMATION PATIENTER OCH NÄRSTÅENDE STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Denna broschyr är framtagen oktober 2010 av Smittskydd Stockholm i Stockholms läns landsting Om du vill beställa broschyren eller få

Läs mer

Innehåll: Inledning sid 1

Innehåll: Inledning sid 1 Dokumentnamn: MRSA handläggning i Blekinge Vårdhygien Patientsäkerhetsavdelningen Landstingsdirektörens stab Dokid: H: Multiresistenta bakterier 2 Utfärdare: Vårdhygien Godkänt datum: Ansvarig läkare:

Läs mer

Multiresistenta bakterier

Multiresistenta bakterier Multiresistenta bakterier Elisabeth Persson Flodman, hygiensjuksköterska Resistenta bakterier Varför ska vi vara rädda för resistenta bakterier? MRSA VRE ESBL Resistenta bakterier Staphyloccous aureus

Läs mer

MRSA. Information till patienter och närstående

MRSA. Information till patienter och närstående MRSA Information till patienter och närstående Foto: Lars Johansson och Ulf Sjöstedt/pixgallery Här får du svar på vanliga frågor om MRSA Vad är Staphylococcus aureus (S. aureus)? S. aureus är en bakterie

Läs mer

MRSA. Information till patienter och närstående

MRSA. Information till patienter och närstående MRSA Information till patienter och närstående Broschyren har sammanställts av Smittskyddsenheten i Uppsala län. En motsvarande broschyr från Smittskydd Stockholm har varit förlaga. Bilder på framsidan:

Läs mer

Handlingsprogram för MRSA. inom kommunal hälso- och sjukvård, primärvård samt omsorg i Västra Götaland

Handlingsprogram för MRSA. inom kommunal hälso- och sjukvård, primärvård samt omsorg i Västra Götaland Handlingsprogram för MRSA inom kommunal hälso- och sjukvård, primärvård samt omsorg i Västra Götaland Detta handlingsprogram är reviderat 2014-02-05 Anne Palmé, Vårdhygieniska enheten, SÄS, Borås Mette

Läs mer

MRSA. Svar på vanliga frågor om MRSA

MRSA. Svar på vanliga frågor om MRSA MRSA Svar på vanliga frågor om MRSA 1 Broschyren har sammanställts av Smittskyddsenheten i Uppsala län. En motsvarande broschyr från Smittskydd Stockholm har varit förlaga. Produktion: Smittskyddsenheten/Byrå4

Läs mer

Sändlista remisser MRSA SMI Strama SFVH SKL AV Läkarförbundet Läkaresällskapet Smittskyddsläkarföreningen Infektionsläkarföreningen

Sändlista remisser MRSA SMI Strama SFVH SKL AV Läkarförbundet Läkaresällskapet Smittskyddsläkarföreningen Infektionsläkarföreningen Sändlista remisser MRSA SMI Strama SFVH SKL AV Läkarförbundet Läkaresällskapet Smittskyddsläkarföreningen Infektionsläkarföreningen Barnläkarföreningen Skolläkarföreningen SFAM MRSA i förskolan Underlag

Läs mer

Screening för multiresistenta bakterier (MRB) gällande patienter, personal och vårdstuderande

Screening för multiresistenta bakterier (MRB) gällande patienter, personal och vårdstuderande Sida 1(5) Handläggare Giltigt till och med Reviderat Processägare Eva Gunnarsson (egn011) 2015-11-13 2014-05-13 Rolf Lundholm (rlm005) Fastställt av Granskare Anders Johansson (ljn043) Ylva Ågren (yan001)

Läs mer

Rutiner för vård av brukare med MRSA (meticillinresistenta Staphylococcus aureus) inom kommunal vård och omsorg.

Rutiner för vård av brukare med MRSA (meticillinresistenta Staphylococcus aureus) inom kommunal vård och omsorg. Rutiner för vård av brukare med MRSA (meticillinresistenta Staphylococcus aureus) inom kommunal vård och omsorg. Utfärdare: Anders Johansson, hygienläkare i samarbete med kommunala MASfunktionen Fastställande

Läs mer

Riktlinjer avseende handläggning av MRSA för personal i patientnära vårdarbete i Stockholms läns landsting

Riktlinjer avseende handläggning av MRSA för personal i patientnära vårdarbete i Stockholms läns landsting Riktlinjer avseende handläggning av MRSA för personal i patientnära vårdarbete i Stockholms läns landsting Meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA) har under de senaste åren blivit ett ökande

Läs mer

Åtgärder inom förlossnings- och BB-vård vid fynd av β- hemolyserande streptokocker grupp A (GAS) hos nyförlöst kvinna eller nyfött barn.

Åtgärder inom förlossnings- och BB-vård vid fynd av β- hemolyserande streptokocker grupp A (GAS) hos nyförlöst kvinna eller nyfött barn. hemolyserande streptokocker grupp A (GAS) hos nyförlöst kvinna eller nyfött barn. Vid positiv odling hos nyförlöst kvinna eller nyfött barn ska epidemiologisk utredning påbörjas. Åtgärder ska vidtas omgående

Läs mer

MRSA. Information till patienter och närstående

MRSA. Information till patienter och närstående MRSA Information till patienter och närstående I denna folder får Du några svar och dessutom tips om vem Du kan vända Dig till med fler frågor. Smittad med MRSA? Vem kan Du fråga och vart kan Du vända

Läs mer

Lokal anvisning 2010-09-01

Lokal anvisning 2010-09-01 1(6) VARDHYGIEN Handläggning av MRSA Lokal anvisning 2010-09-01 Ersätter tidigare dokument Basala hygienrutiner är den absolut viktigaste åtgärden för att förebygga smittspridning i vården. De skall konsekvent

Läs mer

Multiresistenta bakterier

Multiresistenta bakterier Multiresistenta bakterier Inger Andersson, hygiensjuksköterska Bakterier är överlevare! Antibiotika Resistens Resistenta bakterier MRSA Methicillin Resistent Staphyloccus Aureus ESBL Extended Spektrum

Läs mer

Vårdhygienisk expertservice till primärvården en utmaning

Vårdhygienisk expertservice till primärvården en utmaning Vårdhygienisk expertservice till primärvården en utmaning Eva Melander, hygienläkare, enhetschef Carina Andersson, hygiensköterska Vårdhygien Område smittskydd och vårdhygien Före 2009 ett Vårdhygien för

Läs mer

Smittskyddslagstiftningen - inte bara en lag

Smittskyddslagstiftningen - inte bara en lag Smittskyddslagstiftningen - inte bara en lag Hans Fredlund Docent, smittskyddsläkare Smittskyddsenheten Laboratoriemedicinska länskliniken Universitetssjukhuset Örebro, Region Örebro län 1914 Tuberkulosförordningen

Läs mer

MRSA. Information till patienter och närstående

MRSA. Information till patienter och närstående MRSA Information till patienter och närstående Förlagan till denna broschyr kommer från Smittskyddsenheten i Stockholm. Landstinget information 2008. Tryck, Prinfo Team Offset & Media. Du eller en närstående

Läs mer

Mål med smittskydd. Skydda befolkningen mot smittsam sjukdom. Ge individ som bär på sådan sjukdom stöd och behandling

Mål med smittskydd. Skydda befolkningen mot smittsam sjukdom. Ge individ som bär på sådan sjukdom stöd och behandling Mål med smittskydd Skydda befolkningen mot smittsam sjukdom Ge individ som bär på sådan sjukdom stöd och behandling Sidan 1 Smittskyddslagen I varje landsting ska det finnas en smittskyddsläkare. 1:9 SmL

Läs mer

III. Multiresistent bakterie (MRB) i särskilt och ordinärt boende samt LSS-boende i Skåne. Basala hygienrutiner

III. Multiresistent bakterie (MRB) i särskilt och ordinärt boende samt LSS-boende i Skåne. Basala hygienrutiner III. Multiresistent bakterie (MRB) i särskilt och ordinärt boende samt LSS-boende i Skåne Uppdaterad: 2010-06-02 Ursprung: 2008-03- 03 Vårdhygien och Smittskydd Skåne i samarbete med vårdföreträdare i

Läs mer

Multiresistenta bakterier i Primärvård

Multiresistenta bakterier i Primärvård Multiresistenta bakterier i Primärvård VÅRDHYGIEN SKÅNE Utarbetad av: Vårdhygien Skåne och Smittskydd Skåne Godkänd av: Vårdhygien Skåne och Smittskydd Skåne Datum: 2011-06-01 Ersätter 2008-06-27 (Rutiner

Läs mer

Multiresistenta bakterier (MRB) - vårdrutiner Fastställd av Handläggare Gäller fr o m Gäller t o m Version Jan Smedjegård Smittskyddsläkare

Multiresistenta bakterier (MRB) - vårdrutiner Fastställd av Handläggare Gäller fr o m Gäller t o m Version Jan Smedjegård Smittskyddsläkare 1 (8) 1 Bakgrund... 1 2 Syfte... 2 3 Omfattning... 2 4 Ansvar... 2 5 Riskfaktorer för smittspridning... 2 6 Provtagning/screeningrutiner... 2 6.1 Provtagningsanvisning... 2 6.2 Slutenvård - utlandsvårdad...

Läs mer

RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01

RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01 Bakgrund OSA står för Offentligt

Läs mer

SMITTSKYDDSENHETEN/VÅRDHYGIEN. MRSA Information till patienter, smittbärare och närstående

SMITTSKYDDSENHETEN/VÅRDHYGIEN. MRSA Information till patienter, smittbärare och närstående SMITTSKYDDSENHETEN/VÅRDHYGIEN MRSA Information till patienter, smittbärare och närstående Du (eller en närstående) har blivit smittad med MRSA. Vem kan du/ni fråga eller få hjälp av? Många frågor dyker

Läs mer

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-12-06 Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSANSVAR Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och

Läs mer

MRSA handläggning i Uppsala län Godkänt av: Landstingsövergripande styrgruppen för smittskydd och vårdhygien i Uppsala län

MRSA handläggning i Uppsala län Godkänt av: Landstingsövergripande styrgruppen för smittskydd och vårdhygien i Uppsala län Förvaltning: Alla Titel: Verksamhet/division: Alla ID.nr MRSA handläggning i Uppsala län Godkänt av: Landstingsövergripande styrgruppen för smittskydd och vårdhygien i Uppsala län Dokumenttyp Riktlinjer

Läs mer

Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem

Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem 1 (6) Avdelningen för närsjukvård Staben HSN 1002-0175 (Rev. 140507) Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem Hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Vad är vårdhygien. Enheten för vårdhygien. Vårdhygien i Uppsala län. Slutenvård Primärvård Kommunal vård Folktandvården

Vad är vårdhygien. Enheten för vårdhygien. Vårdhygien i Uppsala län. Slutenvård Primärvård Kommunal vård Folktandvården Vad är vårdhygien Inger Andersson Hygiensjuksköterska Enheten för Vårdhygien, Akademiska sjukhuset, Uppsala Enheten för vårdhygien Vårdhygien i Uppsala län Slutenvård Primärvård Kommunal vård Folktandvården

Läs mer

MRSA - zoonos Ny kunskap om spridning. Ingegerd Hökeberg Bitr. smittskyddsläkare Landstinget Gävleborg

MRSA - zoonos Ny kunskap om spridning. Ingegerd Hökeberg Bitr. smittskyddsläkare Landstinget Gävleborg MRSA - zoonos Ny kunskap om spridning Ingegerd Hökeberg Bitr. smittskyddsläkare Landstinget Gävleborg Zoonos eller Epizooti Zoonos: Sjukdom som smittar mellan djur och människa Epizooti: Allmänfarlig sjukdom

Läs mer

MRSA i förskolan. Underlag och rekommendationer för handläggning

MRSA i förskolan. Underlag och rekommendationer för handläggning MRSA i förskolan Underlag och rekommendationer för handläggning Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten.

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2008:63 1 (8) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2007:44 av Håkan Jörnehed m.fl. (v) om att förebygga, förhindra och upplysa om MRSA (resistenta stafylokocker) Föredragande landstingsråd:

Läs mer

MRSA 2013. Smittskyddsenheten, Karin Strand 2014-03-25

MRSA 2013. Smittskyddsenheten, Karin Strand 2014-03-25 MRSA 2013 2013 har 72 fall av MRSA anmälts till smittskyddsenheten. Tre av fallen har visat sig vara transienta bärare*. De sista tre åren har antal fall ökat något i Östergötland. Det har inte skett några

Läs mer

Smittande arbetsmiljö! 20 april 2009

Smittande arbetsmiljö! 20 april 2009 Smittande arbetsmiljö! 20 april 2009 Gudrun Skoglund Arbetsmiljöverket 112 79 Stockholm Tel. 08/730 95 40 E-post: gudrun.skoglund@av.se Arbetsmiljöverkets olika distrikt Luleå Umeå Härnösand Falun Stockholm

Läs mer

Maria Larsson ÄLDRE- OCH FOLKHÄLSOMINISTER

Maria Larsson ÄLDRE- OCH FOLKHÄLSOMINISTER Förord Vårdrelaterade infektioner är ett problem inom kommunal vård och omsorg, liksom i övrig hälsooch sjukvård. Kontakterna mellan de olika vårdformerna är tät och risken för smittspridning är stor.

Läs mer

Region Östergötland. Observationsstudier. Basala hygienrutiner och klädregler

Region Östergötland. Observationsstudier. Basala hygienrutiner och klädregler Observationsstudier Basala hygienrutiner och klädregler Observationsstudier Vad är det? Observation av följsamhet till Basala hygienrutiner och Klädregler -En Egenkontroll Vad styr? SOSFS 2007:19 föreskrift

Läs mer

Vad är vårdhygien. Inger Andersson Hygiensjuksköterska. Enheten för Vårdhygien, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Vad är vårdhygien. Inger Andersson Hygiensjuksköterska. Enheten för Vårdhygien, Akademiska sjukhuset, Uppsala Vad är vårdhygien Inger Andersson Hygiensjuksköterska Enheten för Vårdhygien, Akademiska sjukhuset, Uppsala Enheten för vårdhygien Vårdhygien i Uppsala län Slutenvård Primärvård Kommunal vård Folktandvården

Läs mer

Enkla eller dubbla handskar

Enkla eller dubbla handskar Enkla eller dubbla handskar Steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2014 Författare: Ulrika Olsson och Sandra Leeman Handledare: Maria Hansby 1 Sammanfattning Projektarbete/ Studie Steriltekniker,

Läs mer

Multiresistenta bakterier (MRB) Avsnittet i Vårdhandboken heter Multiresistenta bakterier.

Multiresistenta bakterier (MRB) Avsnittet i Vårdhandboken heter Multiresistenta bakterier. Multiresistenta bakterier (MRB) Avsnittet i Vårdhandboken heter Multiresistenta bakterier. Framtagen av Elaine Walve, MAS Älmhults Kommun Lena Bodin, MAS Uppvidinge Kommun Katarina Madehall, hygiensjuksköterska

Läs mer

Antibiotikaresistenshotet Hinder och behov i vården. Eva Melander, Vårdhygien, Labmedicin Skåne

Antibiotikaresistenshotet Hinder och behov i vården. Eva Melander, Vårdhygien, Labmedicin Skåne Antibiotikaresistenshotet Hinder och behov i vården Eva Melander, Vårdhygien, Labmedicin Skåne Antal fall Antal anmälda fall med resistenta bakterier enligt Smittskyddslagen i Sverige tom 2011-11-25 6000

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

Studenthälsan. För dig som studerar vid Karolinska Institutet samt högskolorna vid Södertörn, Röda Korset, Sophiahemmet och Ersta Sköndal

Studenthälsan. För dig som studerar vid Karolinska Institutet samt högskolorna vid Södertörn, Röda Korset, Sophiahemmet och Ersta Sköndal Studenthälsan För dig som studerar vid Karolinska Institutet samt högskolorna vid Södertörn, Röda Korset, Sophiahemmet och Ersta Sköndal Om Studenthälsan Ett komplement till landstingets hälso- och sjukvård

Läs mer

Kursämne för delmål c11

Kursämne för delmål c11 Kursämne för delmål c11 Delmål c11: : kunna llämpa lagar och andra föreskrier som gäller för specialiteten, inklusive ha kunskap om annan relevant lagstiftning Kursämne: Författningar med vårdhygienisk

Läs mer

Smittskyddsdagen 2011-04-13. 2011-04-13 Smittskyddsenheten

Smittskyddsdagen 2011-04-13. 2011-04-13 Smittskyddsenheten 1 Smittskyddsdagen 2011-04-13 2 08.30-09:15 Frukost 09:15-09:20 Presentation 09:20-10:40 MRSA Signar 10.40-11:00 Fruktpaus 11:00-11:10 MRSA Remissen och personal. Åsa. 11:10-11:45 ESBL Statistik. Roger/Ylva

Läs mer

Multiresistenta bakterier

Multiresistenta bakterier Multiresistenta bakterier Hygienombudsutbildning Birgitta Sahlström 2015 Birgitta Sahlström, smittskyddssjuksköterska 2015-02-06 2 Bakgrund Kraftig global ökning Ökat resande ökar risken för bärarskap

Läs mer

Arbetsmiljöverkets ändringsföreskrifter AFS 2012:7

Arbetsmiljöverkets ändringsföreskrifter AFS 2012:7 Arbetsmiljöverkets nya j y ändringsföreskrifter AFS 2012:7 17 maj 2013 - Jenny Persson Blom 2013-05-17 1 En myndighet för arbetsmiljön Arbetsmiljöverket arbetar på uppdrag av regeringen och ska arbeta

Läs mer

Riktlinjer för smittspårning samt omhändertagande av patient med methicillinresistent Staphylococcus aureus (MRSA)

Riktlinjer för smittspårning samt omhändertagande av patient med methicillinresistent Staphylococcus aureus (MRSA) Dokumentnamn: MRSA Riktlinjer Utfärdande PE: Centrum för hälso- vårdutveckling Utfärdande enhet: Vårdhygien Östergötland Framtagen av: Vårdhygien Östergötland Målgrupp: Vårdgivare inom Region Östergötland

Läs mer

Nytt om klamydia i Norrbotten. Nr 4 2007

Nytt om klamydia i Norrbotten. Nr 4 2007 SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, 971 8 LULEÅ, TELEFON 9-28 36 16 Nr 4 7 Innehåll Nytt om klamydia i Norrbotten... 1 Trendbrott bland ungdomar... 1 Handläggning av klamydiafall... 2 Antibiotikabehandling

Läs mer

Katetervård och kateterisering av urinblåsa

Katetervård och kateterisering av urinblåsa 1 INSTRUKTION Vård- och omsorgskontorets hälso- och sjukvård Framtagen av Sida Medicinskt ansvariga sjuksköterskor 1 (2) Godkänd och fastställd av Utgåva Ersätter Medicinskt ansvariga sjuksköterskor 3

Läs mer

Rehabiliteringspolicy

Rehabiliteringspolicy Rehabiliteringspolicy I detta dokument kan du läsa om Specmas förebyggande arbete, rehabiliteringsprocessens praktiska arbetsgång samt arbetsgivaren och den enskilde arbetstagarens ansvar. Innehållsförteckning

Läs mer

REHABILITERINGS- POLICY

REHABILITERINGS- POLICY REHABILITERINGS- POLICY Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen Dokumentet gäller för: chefer och medarbetare 3 (5) 1 INLEDNING I Höganäs kommun är arbetet med förebyggande

Läs mer

Hur ska arbetsgivaren hantera nya influensan?

Hur ska arbetsgivaren hantera nya influensan? Hur ska arbetsgivaren hantera nya influensan? Den nya influensan A (H1N1) kännetecknas av att den är mycket smittsam och att en stor del av befolkningen riskerar att samtidigt insjukna under en kort period.

Läs mer

Vårdhygien i kommunerna. En enkätundersökning

Vårdhygien i kommunerna. En enkätundersökning Vårdhygien i kommunerna En enkätundersökning Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Tillsynsåterföring. Det innebär att den innehåller en sammanställning av iakttagelser

Läs mer

Egenkontroll på vårdavdelningar, Vårdhygienisk checklista för

Egenkontroll på vårdavdelningar, Vårdhygienisk checklista för Egenkontroll på vårdavdelningar, Vårdhygienisk checklista för Hitta i dokumentet Syfte: Utvärdering: Medarbetare Patient Vårdrum Arbetsplats Kläder/tvätt Livmedelshantering Minska VRI Uppdaterat från föregående

Läs mer

Hygienkörkortet. Petra Hasselqvist Avdelningen för Vård och Omsorg Sveriges Kommuner och Landsting

Hygienkörkortet. Petra Hasselqvist Avdelningen för Vård och Omsorg Sveriges Kommuner och Landsting Hygienkörkortet Petra Hasselqvist Avdelningen för Vård och Omsorg Sveriges Kommuner och Landsting Presentation Sjuksköterska Molekylärbiolog Kvalitetssamordnare Handläggare & Portugal Hematologiskt Centrum,

Läs mer

NYHETER FRÅN SOCIALSTYRELSEN

NYHETER FRÅN SOCIALSTYRELSEN Nr: 2/2007 Sid:1 NYHETER FRÅN SOCIALSTYRELSEN 1. FÖRESKRIFTER OM VACCINATION AV BARN Nyheter: Åldern för difteri- stelkramp- och kikhostevaccindos 4 sänks från 10 år till 5-6 år och ges då tillsammans

Läs mer

Program för att förebygga, bemöta och följa upp våld och hot i arbetsmiljön

Program för att förebygga, bemöta och följa upp våld och hot i arbetsmiljön Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning Program för att förebygga, bemöta och följa upp våld och hot i arbetsmiljön 1 Inledning Arbetet mot våld och hot är ett prioriterat utvecklingsområde

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: nämnder med ansvar för äldre- och handikappomsorg enl. SoL och LSS, landsting och kommuner (sjukvårdshuvudmän), enskilda vårdgivare, enskilda verksamheter enl. SoL och LSS, samverkansnämnder,

Läs mer

SMITTSPÅRNING. Regelverk. 27 April 2015. Mats Ericsson smittskyddsläkare. Smittskyddsenheten

SMITTSPÅRNING. Regelverk. 27 April 2015. Mats Ericsson smittskyddsläkare. Smittskyddsenheten SMITTSPÅRNING Regelverk 27 April 2015 Mats Ericsson smittskyddsläkare Gällande regelverk SFS 2004:168 Smittskyddslag SFS 2004:255 Smittskyddsförordning SOSFS 2005:23 Smittspårningsföreskrift Smittskyddslagen

Läs mer

RUTINER Trygghets- och utvecklingsanställning

RUTINER Trygghets- och utvecklingsanställning Sid 1 (7) RUTINER Trygghets- och utvecklingsanställning Enligt beslut i Gävle kommuns fullmäktige ska 1,5 % av det totala antalet medarbetare i koncernen utgöras av funktionshindrade. Näringsliv & arbetsmarknad

Läs mer

Svar på motion (SD) om att utreda kommunens förebyggande arbete och dess åtgärdsplan för att förhindra smittspridning

Svar på motion (SD) om att utreda kommunens förebyggande arbete och dess åtgärdsplan för att förhindra smittspridning Tjänsteskrivelse 2016-0 9-28 Handläggare Marie Lindström Utredningsenheten Utbildningsnämnden Svar på motion (SD) om att utreda kommunens förebyggande arbete och dess åtgärdsplan för att förhindra smittspridning

Läs mer

Arbetsflöden för hantering av Försäkringskassans medicinska underlag

Arbetsflöden för hantering av Försäkringskassans medicinska underlag Arbetsflöden för hantering av Försäkringskassans Intygstjänster 2014-2015 Sid 1/22 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Revisionshistorik... 2 1. Inledning... 3 2. FK AF1 - Skapa medicinskt vid

Läs mer

RESISTENTA BAKTERIER MRSA, VRE, ESBL och ESBLCARBA

RESISTENTA BAKTERIER MRSA, VRE, ESBL och ESBLCARBA RESISTENTA BAKTERIER MRSA, VRE, ESBL och ESBLCARBA Infomöte för de som arbetar med ensamkommande flyktingbarn 16 juni 2014 Sidan 1 Normalflora 3 kg av en människas vikt består av bakterier Vi har 10 ggr

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168); SFS 2004:877 Utkom från trycket den 16 november 2004 utfärdad den 4 november 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård

MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård Örkelljunga kommun MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård Anvisning Stickskada Dokumentansvarig Från denna anvisning får avsteg göras endast efter överenskommelse med MAS. Styrdokument Lag/föreskrift/råd:

Läs mer

MultiResistenta Bakterier (MRB)

MultiResistenta Bakterier (MRB) 1 (11) MultiResistenta Bakterier () Generella rekommendationer Det är avdelningspersonalen/behandlande läkare som har skyldighet att informera mottagande enhet om att patienten är ESBL/MRSA/VRE-bärare.

Läs mer

Rätt klädd och rena händer. basala hygienrutiner stoppar smittspridning

Rätt klädd och rena händer. basala hygienrutiner stoppar smittspridning Rätt klädd och rena händer basala hygienrutiner stoppar smittspridning Resistenta bakterier Resistenta bakterier är ett av de största vårdhygieniska problemen i världen. MRSA Meticillin Resistenta Staphylococcus

Läs mer

Reservation Motion av Magnus Olsson (SD) om kompensation vid sjukdom för anställda inom barnomsorg och vård och omsorg i Malmö stad

Reservation Motion av Magnus Olsson (SD) om kompensation vid sjukdom för anställda inom barnomsorg och vård och omsorg i Malmö stad Reservation Personalberedningen 2014-03-12 Ärende: 3 STK-2013-895 Motion av Magnus Olsson (SD) om kompensation vid sjukdom för anställda inom barnomsorg och vård och omsorg i Malmö stad Vi yrkade på att

Läs mer

Intygsskrivandet i hälso- och sjukvården till vem, varför och hur

Intygsskrivandet i hälso- och sjukvården till vem, varför och hur Intygsskrivandet i hälso- och sjukvården till vem, varför och hur Ulf Hallgårde Överläkare Projektledare Sjukskrivningsprojektet Region Skåne Ulf.hallgarde@skane.se 1 Övertro på läkaren förmåga?? Det är

Läs mer

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Skapad av: MAS MAR Beslutad av: Gäller från: 2004-04-04 Reviderad den: 2011-11-30 Diarienummer: Inledning Hälso- och sjukvårdslagen ställer krav

Läs mer

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Vad är vårdhygien. Inger Andersson Hygiensjuksköterska. Avdelningen för klinisk mikrobiologi och Vårdhygien, i Uppsala län 2016

Vad är vårdhygien. Inger Andersson Hygiensjuksköterska. Avdelningen för klinisk mikrobiologi och Vårdhygien, i Uppsala län 2016 Vad är vårdhygien Inger Andersson Hygiensjuksköterska Avdelningen för klinisk mikrobiologi och Vårdhygien, i Uppsala län 2016 Enheten för vårdhygien Vårdhygien i Uppsala län Slutenvård Primärvård Kommunal

Läs mer

Arbetsmiljöverkets nya ändringsföreskrifter AFS 2012:7 Jenny Persson Blom

Arbetsmiljöverkets nya ändringsföreskrifter AFS 2012:7 Jenny Persson Blom Arbetsmiljöverkets nya ändringsföreskrifter AFS 2012:7 Jenny Persson Blom 2013-03-20 1 En myndighet för arbetsmiljön Arbetsmiljöverket arbetar på uppdrag av regeringen och ska arbeta för att arbetsgivarna

Läs mer

Inledande bestämmelse

Inledande bestämmelse Smittskyddsförordning (2004:255) Ändrad: t.o.m. SFS 2013:900 Inledande bestämmelse 1 I denna förordning ges kompletterande föreskrifter till smittskyddslagen (2004:168). De uttryck och benämningar som

Läs mer

Rätt klädd och rena händer

Rätt klädd och rena händer Rätt klädd och rena händer Förord Varje år orsakar vårdrelaterade infektioner stort lidande som dessutom kostar den svenska vården miljardbelopp.via händer och kläder kan du lätt överföra smittämnen till

Läs mer

Vårdhygien LÄKARNAS SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING SOCIALSTYRELSEN

Vårdhygien LÄKARNAS SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING SOCIALSTYRELSEN 1097 Kompetensbeskrivning Specialiteten vårdhygien karaktäriseras av fördjupad kunskap om prevention av vårdrelaterade infektioner och smittspridning inom vården. Kompetensområdet omfattar även färdigheter

Läs mer

Avtal om läkarmedverkan inom hälso- och sjukvård i ordinärt boende.

Avtal om läkarmedverkan inom hälso- och sjukvård i ordinärt boende. 2012-10-26 Avtal om läkarmedverkan inom hälso- och sjukvård i ordinärt boende. Samverkansavtal mellan Kommunförbundet Norrbotten och landstinget i Norrbotten. 1 Bakgrund Från den 1 januari 2007 regleras

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

Förlagan till denna broschyr Stockholm och Uppsala. kommer från Smittskyddsenheterna i 2

Förlagan till denna broschyr Stockholm och Uppsala. kommer från Smittskyddsenheterna i 2 MRSA I nformation till patienter och närstående Förlagan till denna broschyr Stockholm och Uppsala. kommer från Smittskyddsenheterna i 2 D u eller en närstående har blivit smittad av MRSA M ånga frågor

Läs mer

Rutiner vid sjukfrånvaro/rehabilitering

Rutiner vid sjukfrånvaro/rehabilitering 1 2008-11-13 Personalkontoret 0611-34 80 00 Rutiner vid sjukfrånvaro/rehabilitering Bakgrund För att skapa ett enhetligt tillvägagångssätt vid medarbetares sjukfrånvaro och rehabilitering har personalkontoret

Läs mer

Vårdhygien, Smittskydd och Infektionsklinikerna i Skåne

Vårdhygien, Smittskydd och Infektionsklinikerna i Skåne Riktlinjer för handläggning av patienter med multiresistenta bakterier (MRB) i somatisk vård på sjukhus Utarbetad av: Vårdhygien Skåne, Smittskydd Skåne samt infektionsklinikerna i Skåne Godkänd av: Eva

Läs mer

Vårdens största fienden syns inte men finns där ändå! Följsamheten till hygienrutiner allt viktigare

Vårdens största fienden syns inte men finns där ändå! Följsamheten till hygienrutiner allt viktigare Självklart! Vårdens största fienden syns inte men finns där ändå! Följsamheten till hygienrutiner allt viktigare Var vårdar vi våra brukare/patienter? VRE - utbrottet i Västmanland 2008-2010 Totalt 267

Läs mer

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Vårdhygien och hygienombud. Camilla Artinger Smittskydd & Vårdhygien 2015

Vårdhygien och hygienombud. Camilla Artinger Smittskydd & Vårdhygien 2015 Vårdhygien och hygienombud Camilla Artinger Smittskydd & Vårdhygien 2015 Vårdhygien Benämning för alla typer av åtgärder som görs för att uppnå en god hygienisk standard med uppgift att förebygga uppkomsten

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård

Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård Samverkansrutin i Östra Östergötland Del 1 Den överenskomna processen Del 2 Flödesschema Del 3 Författningen

Läs mer

Delegering av arbetsmiljö 2016

Delegering av arbetsmiljö 2016 Tjänsteskrivelse 1 (1) 2015-10-30 FHN 2015.0027 Handläggare Ulrika Lundgren Folkhälsonämnden Delegering av arbetsmiljö 2016 Sammanfattning Enligt AFS 2001:1 ska arbetsgivaren fördela uppgifterna i verksamheterna

Läs mer

Smittskydd & Vårdhygien. http://www.orebroll.se/uso/smittskydd. förebygga och minska smittspridning. förebygga vårdrelaterade infektioner (VRI)

Smittskydd & Vårdhygien. http://www.orebroll.se/uso/smittskydd. förebygga och minska smittspridning. förebygga vårdrelaterade infektioner (VRI) Smittskydd & Vårdhygien förebygga och minska smittspridning förebygga vårdrelaterade infektioner (VRI) rådgivning, utbildning, information, utarbetande av hygienrutiner http://www.orebroll.se/uso/smittskydd

Läs mer

Smittskydd/Smittspårning. Regelverk

Smittskydd/Smittspårning. Regelverk Smittskydd/Smittspårning Regelverk 1 Mål med smittskydd Skydda befolkningen mot smittsam sjukdom Ge individ som bär på sådan sjukdom stöd och behandling 2 Smittskyddslagen beskriver hur sjukvården, samhället

Läs mer

Vad styr tandvården? Vad innebär en god hygienisk standard?

Vad styr tandvården? Vad innebär en god hygienisk standard? Vad styr tandvården? Vad innebär en god hygienisk standard? Lagar som styr tandvården Tandvårdslagen SFS 1985:125 Patientsäkerhetslagen SFS 2010:658 Smittskyddslagen SFS 2004:168 Patientdatalagen SFS

Läs mer

Utvalda regler som gäller vid vattenburen smitta

Utvalda regler som gäller vid vattenburen smitta LIVSMEDELSVERKET 1 (5) Utvalda regler som gäller vid vattenburen smitta Innehåll och utformning Citat från lagstiftningen omges av citattecken Om citat innehåller innebär det att delar av en mening som

Läs mer

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) frfattningssam lingföreskrifter Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Lathund till Checklista för egenkontroll Vårdverksamhet inom VG Primärvård

Lathund till Checklista för egenkontroll Vårdverksamhet inom VG Primärvård Lathund till Checklista för egenkontroll Vårdverksamhet inom VG Primärvård Lathunden innehåller förtydligande avseende vad som minst bör vara uppfyllt för att svara ja i Checklista för egenkontroll. Lathunden

Läs mer

Maria Larsson. statsråd socialdepartementet

Maria Larsson. statsråd socialdepartementet Förord Vårdrelaterade infektioner är ett problem inom kommunal vård och omsorg, liksom i övrig hälsooch sjukvård. Kontakterna mellan de olika vårdformerna är tät och risken för smittspridning är stor.

Läs mer