Första kvartalet 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Första kvartalet 2007"

Transkript

1 Första kvartalet januari 31 mars 2007: - Orderingången ökade med 35,8 procent * till MSEK (5 481). - Omsättningen ökade med 33,7 procent * till MSEK (4 076). - Rörelseresultatet, justerad EBITA, uppgick till MSEK 835 (525), inklusive negativa växelkurseffekter om MSEK Rörelsemarginalen (justerad EBITA) var 16,2 (12,9) procent. - Resultatet efter finansiella poster var MSEK 681 (426). - Resultatet efter skatt ökade till MSEK 469 (333). - Resultatet per aktie ökade till SEK 4,11 (2,90). - Kassaflödet från rörelseverksamheten uppgick till MSEK 550 (392). * exklusive växelkursdifferenser En utmärkt start på 2007! Det första kvartalet 2007 var utmärkt på många sätt. Orderingången ökade organiskt med 30 procent och nådde rekordnivån sju miljarder kronor. De starkaste kundsegmenten var Marine & Diesel och Comfort & Refrigeration. Förvärvet av det holländska företaget Helpman med en årsomsättning på 200 miljoner kronor kompletterar vårt produkterbjudande till den starka europeiska marknaden för industriell kyla. Orderingången ökade med 51 procent i Asien och med 45 procent i Latinamerika. Rörelsemarginalen blev 16,2 procent, vilket visar att vårt kontinuerliga fokus på lönsamhet fortsätter att ge resultat. Lars Renström, VD och koncernchef, Alfa Laval Utsikter för den närmaste framtiden "Inom de flesta av de marknader, såväl geografiska som kundsegment som Alfa Laval tjänar, förväntas en fortsatt mycket stark efterfrågan." (oförändrad sedan bokslutskommunikén för fjärde kvartalet och årsbokslutet för 2005 den 9 februari 2006) Delårsrapporten har avgivits den 23 april 2007 av bolagets Verkställande Direktör och Koncernchef Lars Renström efter bemyndigande från styrelsen. Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Alfa Laval AB (publ) Box Lund Organisationsnummer: Besöksadress: Rudeboksvägen 1 Tel: Hemsida: För mer information kontakta: Mikael Sjöblom, Investor Relations Manager Tel: , Mobil: , E-post:

2 Nyckeltal MSEK om inget annat anges Orderingång Nettoomsättning Justerad EBITDA 1) Justerad EBITA 2) Rörelsemarginal (justerad EBITA 2) 16,2% 12,9% 15,2% 10,8% 11,3% Resultat efter finansiella poster Avkastning på sysselsatt kapital 3) 36,9% 24,5% 35,9% 22,7% 23,7% Avkastning på eget kapital 3) 28,2% 21,0% 25,3% 16,0% 15,9% Soliditet 37,4% 34,6% 36,4% 35,9% 37,4% Skuldsättningsgrad, ggr 0,16 0,45 0,22 0,35 0,36 Kassaflöde från rörelseverksamheten Investeringar Antalet anställda 4) För definitioner se sidan 13. Kommentarer till bokslutet MSEK kvartal % + 20% + 15% + 5% + 5% Orderingång + 9% + 25% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 + 23% % + 35% + 17% + 40% + 36% MSEK 12 månader Orderingång per kvartal Orderingång rullande 12 månader % = förändring per kvartal jämfört med motsvarande period förra året, till fasta kurser Orderanalys (MSEK) Strukturförändringar 6% Valutaeffekter -8% Organisk utveckling 30% Totalt 28% 2007 (MSEK) Orderingången uppgick till MSEK (5 481) för första kvartalet. Exklusive växelkursdifferenser var koncernens orderingång 35,8 procent högre än för första kvartalet föregående år. Justerat för förvärv och avyttringar av verksamheter 5) är motsvarande siffra 30,0 procent. Orderingången från eftermarknaden, Parts & Service har fortsatt att utvecklas positivt och ökade med 17,0 procent jämfört med motsvarande period föregående år exklusive växelkursdifferenser. Dess relativa andel av koncernens totala orderingång uppgick till 19,2 (22,4) procent. Stora order 6) under första kvartalet: Under första kvartalet 2007 fick Alfa Laval stora order för MSEK 435 (220): Order på dekantrar för hantering av avloppsslam för staden Toronto. Ordern är totalt värd cirka MSEK 50. Leverans kommer att ske under Tre nya order på kundanpassade Alfa Laval Packinox-värmeväxlare från kinesiska kunder. Det sammanlagda värdet på orderna är cirka MSEK 180. Leverans sker under Sida 2 (13)

3 Order på produkter för membranseparering från ett kinesiskt företag som producerar sojaprotein. Ordern är totalt värd cirka MSEK 55. Leverans kommer att ske under Ett antal större order från en vietnamesisk skeppsbyggare. Ordervärdet är på totalt cirka MSEK 50. Leverans sker 2007 och Två order på kundanpassade Alfa Laval Packinox-värmeväxlare till USA och Taiwan. Utrustningen kommer att användas i kontinuerliga processer för produktion av bensin. Det sammanlagda värdet på orderna är cirka MSEK 100. Leverans sker under Orderstock Orderstocken per 31 mars 2007 uppgick till MSEK (9 833). Exklusive växelkursdifferenser och justerat för förvärv och avyttringar gjorda efter 31 mars 2006 var orderstocken 50,0 procent högre än orderstocken per 31 mars 2006 och 14,2 procent högre än orderstocken per utgången av MSEK Orderstock 31 mars För leverans nästa år eller senare För leverans under resten av året KONCERNENS RESULTATRÄKNING MSEK Nettoomsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Försäljningskostnader Administrationskostnader Forsknings- och utvecklingskostnader Övriga rörelseintäkter * Övriga rörelsekostnader * Rörelseresultat Utdelningar Ränteintäkter Räntekostnader * Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Årets resultat Hänförligt till: Aktieägare i moderbolaget Minoritetsägare Resultat per aktie (SEK) 4,11 2,90 15,10 7,92 Genomsnittligt antal aktier * Raden har påverkats av jämförelsestörande poster, se separat specifikation på sida 5. Sida 3 (13)

4 Exklusive växelkursdifferenser var nettoomsättningen 33,7 procent högre än för första kvartalet föregående år. Justerat för förvärv och avyttringar av verksamheter är motsvarande siffra 29,1 procent. Försäljnings- och administrationskostnaderna uppgick till 914 (859). Justerat för växelkursdifferenser och förvärv och avyttringar av verksamheter var försäljnings- och administrationskostnaderna 6,7 procent högre än föregående år. Kostnaderna för forskning och utveckling var MSEK 147 (115), motsvarande 2,9 (2,8) procent av nettoomsättningen. Justerat för växelkursdifferenser och förvärv och avyttringar ökade kostnaderna för forskning och utveckling med 27,4 procent jämfört med föregående år. Resultatanalys för koncernen MSEK Nettoomsättning Justerat bruttoresultat * i % av nettoomsättningen 38,9 38,9 38,1 35,8 Kostnader ** i % av nettoomsättningen 21,5 24,5 21,6 23,4 Justerad EBITDA i % av nettoomsättningen 17,4 14,4 16,5 12,4 Avskrivningar Justerad EBITA i % av nettoomsättningen 16,2 12,9 15,2 10,8 Avskrivning på övervärden Jämförelsestörande poster EBIT * Exklusive avskrivning på övervärden. ** Exklusive jämförelsestörande poster. Det justerade resultatet efter skatt och minoritetens andel av resultatet, exklusive avskrivning på övervärden och motsvarande skatt, uppgår till SEK 4,63 (3,40) per aktie. MSEK Nettoomsättning & justerad bruttomarginal Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q % 40,0 38,0 36,0 34,0 32,0 30,0 Nettoförsäljning Justerat bruttoresultat i % av nettoomsättningen Sida 4 (13)

5 MSEK Justerad EBITA Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q % 18,0 15,0 12,0 9,0 6,0 3,0 0,0 Justerad EBITA Justerad EBITA i % av nettoomsättningen Jämförelsestörande poster Belopp i MSEK Operativa Övriga rörelseintäkter Jämförelsestörande poster Totala övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader Jämförelsestörande poster Totala övriga rörelsekostnader Finansiella Räntekostnader Jämförelsestörande poster Totala räntekostnader Rörelseresultatet har påverkats av jämförelsestörande poster om MSEK - (1). I resultaträkningen redovisas dessa brutto som en del av övriga rörelseintäkter respektive övriga rörelsekostnader. Koncernens finansiella resultat och skatter Det finansiella nettot har uppgått till MSEK -40 (-27), exklusive realiserade och orealiserade kursförluster och kursvinster. De huvudsakliga kostnadselementen var räntor på skulden till banksyndikatet om MSEK -9 (-22), räntor på den riktade låneemissionen och övergångslånet om MSEK -10 (-3) och ett netto av utdelningar samt övriga ränteintäkter och räntekostnader om MSEK -21 (-2). Övergångslånet togs i avvaktan på den riktade låneemission som finansierade förvärvet av Tranter. Nettot av realiserade och orealiserade kursdifferenser uppgår till MSEK -30 (9). Ökningen i inkomstskatter mellan 2007 och 2006 beror främst på det ökade resultatet före skatt. Sida 5 (13)

6 Redovisning per division Orderingång per segment Q Parts & Service Comf ort & Refrigeration Life Science Process Industry Marine & Diesel Fluids & Utility OEM = ökning = minskning jämfört med motsvarande period förra året, till fast kurs justerat för förvärv och avyttringar av bolag. = Equipment = Process Technology = Parts & Service Energy & Environment Food Technology Sanitary Equipment-divisionen MSEK Orderingång Orderstock * Nettoomsättning Rörelseresultat * Vid utgången av perioden. Orderingång och nettoomsättning (samtliga kommentarer är efter justering för valutaförändringar) Under första kvartalet 2007 har orderingången ökat med 53,0 procent och nettoomsättningen ökat med 37,8 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Justerat för förvärv och avyttringar av verksamheter är motsvarande siffror 42,4 procent och 29,0 procent. Samtliga segment hade en mycket bra orderingång och affärsklimatet är fortsatt starkt. Marine hade en mycket positiv utveckling. Även OEM var mycket starkt, huvudsakligen tack vare en fortsatt god marknad för värmepumpar. Sanitary ligger kvar på fortsatt hög nivå. Rörelseresultat (exklusive jämförelsestörande poster) Ökningen i rörelseresultat under första kvartalet 2007 jämfört med motsvarande period föregående år förklaras huvudsakligen av ett högre bruttoresultat beroende på volymökningen, marginellt motverkat av ökade F&U och försäljnings- och administrationskostnader. Sida 6 (13)

7 Process Technology-divisionen MSEK Orderingång Orderstock * Nettoomsättning Rörelseresultat * Vid utgången av perioden. Orderingång och nettoomsättning (samtliga kommentarer är efter justering för valutaförändringar) Under första kvartalet 2007 har orderingången ökat med 18,6 procent och nettoomsättningen ökat med 29,6 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Justerat för förvärv och avyttringar av verksamheter är motsvarande siffror 17,7 procent och 30,3 procent. Tillväxten har varit stark inom Energy & Environment, speciellt i Nordamerika som förstärkts av stora miljöorder i Toronto, Atlanta och Houston. Marknaden för biobränslen är fortsatt stark, nu också utanför USA. Segmentet Process Industry visade den bästa basförsäljningen någonsin. Den positiva utvecklingen i Life Science beror huvudsakligen på ökad aktivitet i marknaden för bioteknik, framförallt i USA. Livsmedelsmarknaderna är fortfarande starka. Food-segmentet var svagare än 2006, huvudsakligen på grund av ett mycket starkt första kvartal Rörelseresultat (exklusive jämförelsestörande poster) Ökningen i rörelseresultat under första kvartalet 2007 jämfört med motsvarande period föregående år förklaras främst av ett högre bruttoresultat beroende på volymökningen, marginellt motverkat av ökade F&U och försäljnings- och administrationskostnader. Operations-divisionen och övrigt Operations ansvarar för inköp, produktion och logistik. Övrigt avser företagsledning och icke-kärnverksamheter MSEK Orderingång Orderstock * Nettoomsättning Rörelseresultat * Vid utgången av perioden. Sida 7 (13)

8 Redovisning per geografisk marknad Koncernens sekundära indelning i segment är geografiska marknader. Samtliga kommentarer är efter justering för valutaförändringar. Orderingång för kvartalet Latinamerika Övriga Norden +23% Nordamerika 5% 1% 9% +50% +25% -7% 19% +60% 27% Västeuropa +52% 31% 8% Asien Central- och Östeuropa = Jämfört med Q efter justering för valutaförändringar Västeuropa inklusive Norden Stark utveckling för såväl nyförsäljning som eftermarknad. Inom Equipment-divisionen var den starkaste utvecklingen inom Refrigeration, OEM samt Fluids & Utilities. Inom Process Technology-divisionen var det bästa segmentet Energy and Environment. Centrala och östra Europa Det första kvartalet visade en stark ökning inom basaffären, inklusive eftermarknaden. Ryssland var något svagare än förra året på grund av att större projektorder inte upprepades. Nordamerika Stark utveckling i energirelaterade industrier, speciellt vad gäller nyförsäljningen inom Process Technology-divisionen. Fortsatt stark utveckling för Tranter. Latinamerika Ökat fokus på affärerna i Equipment-divisionen har resulterat i en stark utveckling av basaffären. Många länder visade en god tillväxt inom eftermarknaden. Asien Mycket stark tillväxt i hela regionen. Bäst tillväxt i Kina, Korea och Mellanöstern. Marin hade en mycket stark utveckling främst tack vare en fortsatt positiv utveckling i Kina och Korea. Eftermarknaden växte med tvåsiffriga tal efter en marknadssatsning under Sida 8 (13)

9 Kassaflöde Kassaflödet från rörelseverksamheten och investeringsverksamheten uppgick till MSEK 404 (-893) under första kvartalet. De planenliga avskrivningarna, exklusive allokerade övervärden, uppgick till MSEK 63 (63) under första kvartalet, medan investeringarna var MSEK 54 (64). KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS Belopp i MSEK Rörelseverksamheten Rörelseresultat Återläggning av avskrivningar Återläggning av icke rörelseposter Betalda skatter Förändring av rörelsekapitalet: (Ökning)/minskning av fordringar (Ökning)/minskning av lager Ökning/(minskning) av skulder Ökning/(minskning) av avsättningar (Ökning)/minskning av rörelsekapitalet Kassaflöde från rörelseverksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i anläggningstillgångar Försäljning av anläggningstillgångar Förvärv av verksamheter Avyttring av verksamheter Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Finansiellt netto, betalt Utdelningar till aktieägare i moderbolaget Utdelningar till minoritetsägare i dotterbolag (Ökning)/minskning av övriga finansiella fordringar Kapitaliserade finansieringskostnader, förvärvslån Ökning/(minskning) av upplåning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Kassa och bank vid periodens början Omräkningsdifferens i kassa och bank Kassa och bank vid periodens slut Fritt kassaflöde per aktie (SEK) * 3,62-8,00 9,32 8,52 Investeringar i relation till försäljningen 1,0% 1,6% 1,9% 2,0% Genomsnittligt antal aktier * Fritt kassaflöde är summan av kassaflödena från rörelse- och investeringsverksamheterna. Sida 9 (13)

10 KONCERNENS BALANSRÄKNING Belopp i MSEK TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Övriga anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Tillgångar för försäljning 1-1 Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Derivattillgångar Kortfristiga placeringar Kassa och bank SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktieägarnas andel Minoriteten Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Riktad låneemission Avsättningar till pensioner och liknande åtaganden Avsättning för uppskjuten skatt Övriga avsättningar Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Övergångslån Leverantörsskulder Förskott från kunder Övriga avsättningar Övriga skulder Derivatskulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER * Posten kassa och bank i balansräkningen och i kassaflödesanalysen utgörs främst av banktillgodohavanden. Kassa, bank och kortfristiga placeringar inkluderar banktillgodohavanden och placeringar hos det börsnoterade dotterbolaget Alfa Laval (India) Ltd om MSEK 63 (123). Bolaget är inte ett helägt dotterbolag till Alfa Laval koncernen. Det ägs till 64,1 procent. Sida 10 (13)

11 Lån och nettoskuld Koncernen MSEK Kreditinstitut Riktad låneemission Övergångslån Kapitaliserade finansiella leasar Räntebärande pensionsskulder Total låneskuld Kassa, bank och kortfristiga placeringar Finansiell nettoskuld Sedan 12 april 2005 har Alfa Laval ett låneavtal med ett banksyndikat om MEUR 268 och MUSD 348, motsvarande MSEK Per 31 mars 2007 utnyttjades MSEK 659 av faciliteten. Faciliteten löper till april 2011 med ytterligare ett års option till april Alfa Laval gjorde den 27 april 2006 en riktad låneemission i USA om MUSD 110 med en löptid på 10 år och en ränta baserad på amerikanska statsobligationer plus en marginal om 95 räntepunkter. FÖRÄNDRINGAR I KONCERNENS EGNA KAPITAL Belopp i MSEK Vid periodens början Förändringar hänförliga till: Aktieägarna i moderbolaget Kassaflödessäkringar Omräkningsdifferens Uppskjuten skatt Periodens resultat Utdelningar Deltotal Minoriteten Omräkningsdifferens Periodens resultat Utdelningar Deltotal Vid periodens slut Aktiekapitalet om SEK fördelas på aktier à nom 10 SEK. Ägare och legal struktur Alfa Laval AB (publ) utgör moderbolag för Alfa Laval-koncernen. Bolaget hade (10 236) aktieägare den 31 mars Den största ägaren är Tetra Laval B.V., Nederländerna som äger 17,7 (17,7) procent. Efter den största ägaren kommer nio institutionella placerare med ägarandelar mellan 10,5 till 1,7 procent. Dessa tio största ägare innehar 54,4 (54,3) procent av aktierna. Sida 11 (13)

12 Förslag till vinstdisposition Styrelsen har föreslagit en utdelning för helåret 2006 om SEK 6,25 (5,10) per aktie motsvarande totalt MSEK 698 (570) och att resterande disponibla vinstmedel i Alfa Laval AB (publ) om MSEK (1 259) balanseras i ny räkning. Förslag om återköp av aktier Styrelsen kommer föreslå att årsstämman godkänner att ge styrelsen mandat att besluta om återköp av bolagets aktier, om styrelsen så finner lämpligt, fram till nästa ordinarie årsstämma. Mandatet skall avse återköp av upp till 10 procent av utestående aktier i syfte att annullera de återköpta aktierna och nedsätta aktiekapitalet. Återköpet skall ske genom transaktioner på OMX Stockholmsbörsen. Inga Alfa Laval aktier ägs för närvarande av bolaget. Asbestrelaterade stämningar Alfa Laval koncernen var per den 31 mars 2007, instämt som en av många svaranden i sammanlagt 225 asbestrelaterade mål omfattande totalt cirka 362 käranden. Alfa Laval är fast övertygat om att kraven är grundlösa och avser att kraftfullt bestrida varje krav. Mot bakgrund av vad som är känt för Alfa Laval idag och den information som Alfa Laval har beträffande de asbestrelaterade målen, vidhåller Alfa Laval sin tidigare bedömning att kraven inte i väsentlig grad kommer att påverka koncernens finansiella ställning eller resultat. Företagsförvärv Det publika erbjudandet att köpa ytterligare 26 procent i Alfa Laval (India) Ltd öppnar den 7 maj 2007 och stänger den 26 maj Erbjudandet representerar ett totalt värde på cirka MSEK 700. I ett pressmeddelande den 16 mars 2007 kommunicerade Alfa Laval att företaget hade skrivit ett avtal om att förvärva det amerikanska företaget DSO Fluid Handling. Förvärvet stärker Alfa Lavals position inom livsmedelsindustrin i USA. DSO är en leverantör av huvudsakligen reservdelar till pumpar och ventiler och adderar en kompletterande kanal för reservdelar. I linje med Alfa Lavals strategi med flera varumärken kommer DSO att fortsätta att sälja sina produkter under eget varumärke. DSO hade under 2006 en försäljning om cirka 50 miljoner kronor och cirka 20 anställda. DSO är baserat i Irvington (Newark), New Jersey USA. Bolaget ingår i Alfa Laval koncernen från 16 mars Påverkan från förvärvet på resultaträkningen och kassaflödesanalysen är därför bara för två veckors verksamhet. I ett pressmeddelande den 6 mars 2007 meddelade Alfa Laval att ett avtal hade skrivits om att förvärva holländska Helpman B V. Helpman är ett ledande företag på den europeiska marknaden för luftvärmeväxlare som används i den känsliga transportkedjan för livsmedel, dvs. nedkylning och temperaturkontroll för att säkerställa produkternas slutliga kvalité hade Helpman en omsättning på omkring 200 miljoner kronor och cirka 130 anställda inom forskning & utveckling, försäljning och tillverkning i två produktionsenheter, Groningen i Holland och Sofia i Bulgarien. Avsikten är att helt integrera Helpman i Alfa Laval. Helpman kommer att konsolideras i Alfa Laval koncernen från 4 april Sida 12 (13)

13 Moderbolagets resultat Moderbolagets resultat efter finansiella poster var MSEK 6 (-5), varav netto räntor MSEK 7 (-3), realiserade och orealiserade kursvinster och kursförluster MSEK 1 (-0), börskostnader MSEK -1 (-0), kostnader för årsredovisning och årsstämma MSEK -1 (-1) och övriga administrationskostnader resterande MSEK -0 (-1). Redovisningsprinciper Delårsbokslutet för första kvartalet 2007 är upprättad enligt RR 31 Delårsrapportering för koncerner, vilken kräver att IAS 34 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen skall tillämpas. Redovisningsprinciperna är enligt IFRS (International Financial Reporting Standards). Detta innebär att samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsbokslutet för första kvartalet 2007 som i årsbokslutet för Datum för kommande rapporttillfällen 2007 Alfa Laval kommer att lämna delårsrapporter under 2007 vid följande tillfällen: Rapport för andra kvartalet 19 juli Rapport för tredje kvartalet 23 oktober Händelser efter utgången av året Balansräkningarna och resultaträkningarna för 2006 förväntas att fastställas på ordinarie årsstämma den 23 april Justerad EBITDA Resultat före räntor, skatter, avskrivningar, avskrivningar på koncernmässiga övervärden samt jämförelsestörande poster. 2. Justerad EBITA Resultat före räntor, skatter, avskrivningar på koncernmässiga övervärden samt jämförelsestörande poster. 3. Beräknat på en 12 månaders rullande basis. 4. Antal anställda i slutet av perioden. 5. Förvärvade verksamheter är: Tranter per 1 februari 2006 DSO per 16 mars 2007 Avyttrade verksamheter är: Projekverksamheten för bioteknik per 29 december Order med ett värde över MEUR 5. Sida 13 (13)

Fjärde kvartalet och årsbokslut för 2007

Fjärde kvartalet och årsbokslut för 2007 Fjärde kvartalet och årsbokslut för 2007 Ett starkt kvartal och ett utmärkt år med lönsam tillväxt Efterfrågan på Alfa Lavals produkter var stark under kvartalet och orderingången uppgick till 6,6 miljarder

Läs mer

Alfa Laval AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 juni 2005

Alfa Laval AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 Alfa Laval AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 "Under det andra kvartalet 2005 ökade orderingången starkt, exklusive valutakurseffekter, med nästan nio procent. Alfa Laval stärkte ytterligare

Läs mer

Tredje kvartalet 2007

Tredje kvartalet 2007 Tredje kvartalet 2007 Ett rekordkvartal! Det tredje kvartalet 2007 var ett rekordkvartal. Såväl orderingång, fakturering som rörelseresultat nådde rekordnivåer. Orderingången överträffade våra förväntningar

Läs mer

Fjärde kvartalet och årsbokslut för 2006

Fjärde kvartalet och årsbokslut för 2006 Alfa Laval AB (publ) Fjärde kvartalet och årsbokslut för 2006 Ännu ett rekordkvartal Det fjärde kvartalet var exceptionellt starkt. Orderingången i kvartalet ökade med 33 procent och nådde rekordnivån

Läs mer

Alfa Laval AB (publ) Fjärde kvartalet och årsbokslut för 2005

Alfa Laval AB (publ) Fjärde kvartalet och årsbokslut för 2005 Alfa Laval AB (publ) Fjärde kvartalet och årsbokslut för 2005 Orderingången under kvartalet ökade med 33 procent. Energi- och petrokemisk industri fortsätter att generera stora order. Såväl Asien som Östeuropa

Läs mer

Första kvartalet 2010

Första kvartalet 2010 2010 Orderingången uppgick till SEK 5,1 miljarder, en volymnedgång med 6 procent jämfört med det fjärde kvartalet 2009. Minskningen förklaras av ett färre antal stora order, medan basaffären var oförändrad.

Läs mer

Alfa Laval AB (publ) Fjärde kvartalet och årsbokslut för 2004

Alfa Laval AB (publ) Fjärde kvartalet och årsbokslut för 2004 Alfa Laval AB (publ) Fjärde kvartalet och årsbokslut för 2004 "Under det fjärde kvartalet ökade orderingången med fem procent, exklusive valutakursdifferenser, jämfört med det starka fjärde kvartalet 2003.

Läs mer

Första kvartalet 2011

Första kvartalet 2011 Första kvartalet 2011 Efterfrågan utvecklades positivt under årets första kvartal. Orderingången steg 27 procent, jämfört med motsvarande period i fjol, till SEK 6,5 miljarder. Ökningar rapporterades av

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Alfa Laval AB (publ) Delårsrapport 1 juli 30 september 2005

Alfa Laval AB (publ) Delårsrapport 1 juli 30 september 2005 Alfa Laval AB (publ) Delårsrapport 1 juli 30 september 2005 "Under det tredje kvartalet 2005 var orderingången mycket stark och ökade, exklusive valutakurseffekter, med 25 procent. Drivkrafter var höga

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

1 april 31 december 2011 (9 månader)

1 april 31 december 2011 (9 månader) 1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr )

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr ) Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr. 556322-3782) RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 28 Orderingången ökade till 78,6 MSEK (74,4) Omsättningen ökade till 65,4 MSEK (65,2) Bruttomarginalen förbättrades till 47,5

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0)

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0) Omsättning per land 6 mån 2011/12 (6 mån ) Omsättning per affärstyp 6 mån 2011/12 (6 mån ) Sverige 48%(47) Danmark 33%(33) Norge 8%(7) Finland 6%(7) Tyskland 4%(5) Övriga 1%(1) Handel 50%(51) Egna produkter

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Q4 Q4 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 271 949 227 983 70 693 59 691 Bruttoresultat, ksek 173 728 148 789 44 928 37 041 Bruttomarginal,

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016 STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT Finansiell utveckling januari mars 2016 Orderingången ökade med 7 % till 45,7 mkr (42,9 mkr) Orderstocken

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december Finansiell Översikt Nettoomsättning 103 073 112 278 197 358 217 150 Rörelseresultat 12 626-11 736 7 800-15 672 EBITDA 17 323-6 905 17 207-6 050 EBITDA

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per affärstyp 3 mån 2010/11 Sverige 49% Danmark 31% Finland 8% Norge 6% Tyskland 5% Övriga 1% Handel 51% Egna produkter 25% Nischproduktion 13% Systemintegration

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

Första kvartalet 2016

Första kvartalet 2016 Första kvartalet 2016 Sammanfattning Tre första månaderna MSEK 2016 2015 % % * Orderingång 7 710 9 844-22 -19 Omsättning 8 199 9 071-10 -6 Justerad EBITA 1 333 1 569-15 - justerad EBITA marginal (%) 16,3

Läs mer

Vi förväntar att efterfrågan under det första kvartalet 2010 kommer att vara på ungefär samma nivå som under fjärde kvartalet 2009.

Vi förväntar att efterfrågan under det första kvartalet 2010 kommer att vara på ungefär samma nivå som under fjärde kvartalet 2009. och årsbokslut för 2009 Orderingången uppgick till SEK 5,4 miljarder, en volymuppgång med 7 procent jämfört med det tredje kvartalet 2009. Ökningen förklaras huvudsakligen av ett flertal stora order inom

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen Omsättning/Marknad Omsättningen uppgick till 246,9 Mkr (236,4),

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

Omsättningen uppgick till SEK 6,4 miljarder, vilket resulterade i en stark rörelsemarginal på 18,7 procent. Lars Renström, VD och koncernchef

Omsättningen uppgick till SEK 6,4 miljarder, vilket resulterade i en stark rörelsemarginal på 18,7 procent. Lars Renström, VD och koncernchef Andra kvartalet 2010 Orderingången uppgick till mycket starka SEK 6,3 miljarder, en volymökning på 21 procent jämfört med samma kvartal i fjol. Sekventiellt växte orderingången med 22 procent. Den tillväxt

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2016

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2016 New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2016 NIO MÅNADER 2016 NIO MÅNADER 2015 Q3 2016 Q3 2015 Nettoomsättning, ksek 235 289 223 302 84 740 73 869 Bruttoresultat, ksek

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen Nettoomsättningen uppgick till 265,9 Mkr (254,9) Resultatet efter finansiella poster uppgick till

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2014 - Oktober December 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,3 (1,7) MSEK. Resultat

Läs mer

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. 2007-02-21 All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 Rörelsens intäkter uppgick till 245,3 (264,9) Mkr, en minskning

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - mars år 2007 * Kvartalet visade en stark tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 11 procent i fast valuta och 6 procent i SEK till 1 508 MSEK (1 416). * Rörelseresultatet

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2011

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2011 New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2011 Årets nio första månader New Nordic koncernens omsättning i lokala valutor ökade med 13,6 procent under årets nio första

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport Q1 januari - mars 2008 för New Nordic Healthbrands AB (publ)

Delårsrapport Q1 januari - mars 2008 för New Nordic Healthbrands AB (publ) Delårsrapport Q1 januari - mars 2008 för New Nordic Healthbrands AB (publ) 1 januari 31 mars 2008 1 januari 31 mars 2007 Nettoomsättning 48,6 msek Nettoomsättning 45,1 msek Rörelseresultat före avskrivningar

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 Omsättningen ökade med 56 procent och byråintäkten med 19 procent för jämförbara enheter Rörelseresultat om 3,2 Mkr, en ökning med 3,5 Mkr för jämförbara

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent.

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent. HALVÅRSRAPPORT 2001-12-01--2002-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 24.706 (21.391), en ökning med 15 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Omsättningen för andra

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2004-12-01 2005-02-28 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 12.610 (11.756), en ökning med 7 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 8 procent. Omsättningen

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2003-12-01--2004-02-29 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 11.756 (10.771), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 12 procent.

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr )

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr ) Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr. 556322-3782) ALLMÄNT OM NILÖRNGRUPPEN Nilörngruppen erbjuder ett komplett profileringskoncept med uppgift att stärka imagen hos varumärken inom framför allt modeoch textilindustrin.

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt.

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt. Orderingång 26,0 MSEK (41,9) Omsättning 27,7 MSEK (24,5) Bruttomarginal 44,7 procent (45,7) Rörelseresultat 2,6 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 1,9 MSEK (1,6) Kommentarer från VD En viktig del i JLT:s

Läs mer

Delårsrapport Q2 januari juni 2014

Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 96,3 Mkr (92,9) Nettoomsättning 195,9 Mkr (194,9) Resultat före skatt 12,1 Mkr (-1,1*) Resultat före skatt 25,4 Mkr

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2016

New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2016 New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2016 Q1 2016 Q1 2015 HELÅR 2015 Nettoomsättning, ksek 74 576 72 947 298 485 Ändring i lokala valutor, procent 5,1 10,2 5,0 Bruttoresultat,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 2001-12-01--2002-08-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 37.369, en ökning med 15 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 14 procent. Omsättningen under

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari september Omsättningen minskade med 45 % till 2 875 tkr (5 196 tkr) Orderingången

Läs mer

Bokslutskommuniké för koncernen

Bokslutskommuniké för koncernen Bokslutskommuniké för koncernen januari december 2014 Dubblerat resultat och höjd utdelning oktober-december januari-december Nettoomsättning 103,6 Mkr (100,0) Nettoomsättning 381,8 Mkr (369,9) Resultat

Läs mer

GETINGE AB DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2003 PRESSMEDDELANDE. Orderingången uppgick till 4 202,1 Mkr (4 355,9)

GETINGE AB DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2003 PRESSMEDDELANDE. Orderingången uppgick till 4 202,1 Mkr (4 355,9) GETINGE AB PRESSMEDDELANDE DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2003 Orderingången uppgick till 4 202,1 Mkr (4 355,9) Omsättningen uppgick till 4 140,6 Mkr (3 987,4) före skatt ökade med 38 % till 447,7 Mkr (324,6)

Läs mer

Finansiell information

Finansiell information Göteborg 2016-04-15 Delårsrapport perioden januari-mars 2016 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 10,6 (13,7) Mkr en minskning med 3,1 Mkr eller 22 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,1 Mkr

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2014

Delårsrapport januari - september 2014 Delårsrapport januari - I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari September Nettoomsättningen för perioden uppgick till - (61,6) MSEK Bruttoresultatet för perioden uppgick till - (23,3)

Läs mer

Meda AB (publ) Delårsrapport januari - september 2004

Meda AB (publ) Delårsrapport januari - september 2004 Pressmeddelande 2004-10-27 Meda AB (publ) Delårsrapport januari - september 2004 Koncernens försäljning uppgick till 768 (634) MSEK. Resultatet efter skatt steg 60% till 60,1 (37,5) MSEK. Resultatet per

Läs mer

Vi förväntar att efterfrågan under det fjärde kvartalet 2011 kommer att vara på samma nivå eller något lägre än tredje kvartalet.

Vi förväntar att efterfrågan under det fjärde kvartalet 2011 kommer att vara på samma nivå eller något lägre än tredje kvartalet. Tredje kvartalet 2011 Orderingången under årets tredje kvartal nådde en ny rekordnivå på SEK 8,0 miljarder, där stora order åter utgjorde mer än SEK 500 miljoner. Nyligen förvärvade Aalborg Industries

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer