Meda AB (publ) Delårsrapport januari juni 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Meda AB (publ) Delårsrapport januari juni 2010"

Transkript

1 Delårsrapport Meda AB (publ) Delårsrapport januari juni 2010 Koncernens nettoomsättning uppgick till (6 901) MSEK. Valutaeffekter och ökad konkurrens för produkterna Astelin och Optivar utgjorde huvuddelen av den lägre försäljningen jämfört med föregående år. EBITDA uppgick till (2 349) MSEK, motsvarande en marginal på 43,8 (34,0)%. EBITDA, exklusive engångseffekt 1 och valutaeffekter, ökade med 2% till (2 349) MSEK, motsvarande en marginal på 36,7 (34,0)%. Rörelseresultatet uppgick till (1 641) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till (867) MSEK. Resultatet per aktie uppgick till 3,44 (2,87) SEK. Fritt kassaflöde per aktie uppgick till 4,93 (4,97) SEK. 1 Exklusive engångsintäkt, 429 MSEK i Q2.

2 VD:S KOMMENTAR Försäljningen under det första halvåret 2010 uppgick till MSEK vilket var en minskning med 13% jämfört med föregående år. Huvuddelen av denna minskning utgörs av valutaeffekter och generisk konkurrens för Astelin och Optivar i USA. Som väntat har även det ekonomiska klimatet i vissa europeiska länder påverkat läkemedelsmarknaden. Borträknat dessa effekter finns en underliggande tillväxt under det första halvåret som uppgick till ca 2-3 procent. Vi har en mycket intressant nyproduktportfölj som kommer att ge tillväxt på sikt. Flera produkter är i tidig lanseringsfas som Xerese, Ceplene, Onsolis och Axorid. Vi fortsätter att stärka Medas position på emerging markets som t ex Turkiet och Ryssland. Emerging markets utgör redan nu ca 15% av Medas totala omsättning och bolaget kunde under det första halvåret redovisa en genomsnittlig försäljningstillväxt på mer än 15% för dessa marknader. Parallellt fortsätter arbetet med att ytterligare stärka Medas pipeline. Som exempel kan nämnas att bolaget under det andra kvartalet 2010 förvärvade exklusiva rättigheter till ett patenterat projekt för behandling av fibromyalgi, ett stort område som idag saknar bra behandlingsmöjligheter. Vidare har vi förvärvat exklusiva rättigheter till en produktutveckling av Aldara vilken har potentialen att behandla ett större hudområde av aktinisk keratos än nuvarande produkt. Trots en ökad konkurrens för Astelin och Optivar i USA samt effekter från det ekonomiska läget på vissa europeiska marknader uppvisar Meda ett något högre EBITDA resultat för perioden (exklusive valuta- och engångseffekter). EBITDA marginalen ökade till 37 (34)%. En bidragande faktor till den högre lönsamheten var det effektiviseringsprogram som genomfördes i slutet av föregående år där marknadsinsatserna i större omfattning styrs mot specialistläkare. Kassaflödet under perioden var fortsatt högt. Nettoskulden har därmed sänkts väsentligt vilket ökat handlingsfriheten för ytterligare förvärv. Anders Lönner Koncernchef och VD FÖRSÄLJNING Januari juni Nettoomsättningen under perioden januari-juni minskade med 13% till (6 901) MSEK. Valutaeffekter för jämförbara enheter påverkade försäljningen negativt med 545 MSEK jämfört med föregående år. Vidare påverkade prissänkningar försäljningen på de europeiska marknaderna negativt med ca 110 MSEK. Försäljningen för de viktigaste produkterna utvecklades under första halvåret enligt beskrivning nedan. Försäljningen av Astepro (behandling av allergisk och icke-allergisk rinit) på den amerikanska marknaden under perioden uppgick till 225 (169) MSEK. I lokal valuta ökade försäljningen med 48% till 31 (21) MUSD jämfört med föregående år Medas försäljning av Astelin (behandling av allergisk och icke-allergisk rinit) uppgick till 528 (821) MSEK. På den amerikanska marknaden minskade försäljningen i lokal valuta med 35% till 58 (89) MUSD. Försäljningen sjönk dels som ett resultat av en stigande försäljning av uppföljaren Astepro, men även som ett resultat av ökad konkurrens inom segmentet. Försäljningen av Tambocor (behandling av hjärtarytmi) uppgick till 415 (484) MSEK. Räknat i fasta växelkurser minskade försäljningen med 5% efter obligatoriska prissänkningar på flera europeiska marknader. Tambocor fortsatte att uppvisa en stark volymtillväxt. Försäljningen av Betadine (antiseptisk behandling) minskade till 423 (469) MSEK. I fasta växelkurser var försäljningen oförändrad jämfört med föregående år. Meda AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2010 Sid 2 (av 16)

3 Försäljningen av Minitran (förebyggande behandling av kärlkramp) uppgick till 244 (277) MSEK. I fasta växelkurser sjönk försäljningen med 2%. Försäljningen av Aldara (behandling av aktinisk keratos) uppgick till 219 (248) MSEK. I fasta växelkurser minskade försäljningen med 3%. En fortsatt god volymökning på de flesta marknaderna kunde inte uppväga effekterna av lägre försäljning i Spanien, obligatoriska prissänkningar på de europeiska marknaderna samt sänkta lagernivåer i grossistledet i Tyskland i samband med byte av grossist. Medas försäljning av Soma (muskelrelaxerande medel) uppgick till 182 (240) MSEK. Försäljningen i lokal valuta minskade med 16%. Försäljningen av Zamadol (behandling av moderat till svår smärta) minskade med 16% till 166 (197) MSEK. Försäljningen i lokal valuta minskade med 8% vilket i huvudsak beror på lägre priser på flera europeiska marknader. Medas försäljning av Mestinon (behandling av myasthenia gravis, en autoimmun sjukdom) uppgick till 129 (137) MSEK. I fasta växelkurser ökade försäljningen med 3%. Försäljningen av Novopulmon (budesonide Novolizer, behandling av astma) uppgick till 97 (108) MSEK. I fasta växelkurser minskade försäljningen med 1% efter en lägre försäljning till distributörer på vissa exportmarknader under perioden. För information om försäljningsutveckling för Medas geografiska regioner se sid 14. April juni Nettoomsättningen under perioden april-juni minskade med 12% till (3 464) MSEK. Valutaeffekter för jämförbara enheter påverkade försäljningen negativt med 260 MSEK jämfört med föregående år. Prissänkningar i Europa sänkte försäljningen under kvartalet med ca 70 MSEK. Försäljningen för de viktigaste produkterna utvecklades under perioden enligt beskrivning nedan. Försäljningen av Astepro (behandling av allergisk och icke-allergisk rinit) på den amerikanska marknaden under perioden uppgick till 128 (123) MSEK. I lokal valuta ökade försäljningen med 12% till 17 (15) MUSD jämfört med föregående år. I juni månad uppgick Astepros andel till 43% av den totala förskrivningen av azelastin. Medas försäljning av Astelin (behandling av allergisk och icke-allergisk rinit) uppgick till 281 (383) MSEK. På den amerikanska marknaden minskade försäljningen i lokal valuta med 28% till 31 (43) MUSD. I slutet av juni lanserades en generisk konkurrent till Astelin. Försäljningen av Tambocor (behandling av hjärtarytmi) uppgick till 206 (248) MSEK. Räknat i fasta växelkurser minskade försäljningen med 7% Försäljningen av Betadine (antiseptisk behandling) minskade till 212 (240) MSEK. I fasta växelkurser minskade försäljningen med 2% under kvartalet. Försäljningen av Minitran (förebyggande behandling av kärlkramp) uppgick till 124 (138) MSEK. I fasta växelkurser var försäljningen oförändrad jämfört med samma period föregående år. Försäljningen av Aldara (behandling av aktinisk keratos) uppgick till 105 (127) MSEK. I fasta växelkurser minskade försäljningen med 9% bl a efter att försäljningen i Spanien minskat under kvartalet. Medas försäljning av Soma (muskelrelaxerande medel) uppgick till 86 (120) MSEK. Försäljningen i lokal valuta minskade med 25%. Försäljningen påverkades negativt av lägre förskrivning samt lägre lagernivåer hos grossister. Försäljningen av Zamadol (behandling av moderat till svår smärta) minskade med 21% till 79 (100) MSEK. Försäljningen i lokal valuta minskade med 13%. Medas försäljning av Mestinon (behandling av myasthenia gravis, en autoimmun sjukdom) uppgick till 64 (70) MSEK. I fasta växelkurser var försäljningen oförändrad jämfört med samma period föregående år. Meda AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2010 Sid 3 (av 16)

4 Försäljningen av Novopulmon (budesonide Novolizer, behandling av astma) uppgick till 48 (47) MSEK. I fasta växelkurser ökade försäljningen med 14% efter en stark ökning på den tyska marknaden. För information om försäljningsutveckling för Medas geografiska regioner se sid 14. RESULTAT Vid en jämförelse med samma period föregående år påverkas kvartalets resultatmått starkt av förändringar i valutakurser. Nedanstående tabell illustrerar dessa valutaeffekter och visar en resultaträkning i sammandrag där 2010 års resultaträkningsposter omräknats till 2009 års växelkurser. FASTA VÄXELKURSER Januari juni April - juni Index Index Nettoomsättning Bruttoresultat Bruttomarginal, % 65% 67% 65% 68% Rörelsekostnader EBIT EBIT-marginal, % 23% 2 24% 24% 2 26% Avskrivningar EBITDA EBITDA-marginal, % 37% 2 34% 37% 2 36% Finansnetto EBT Skatt Skatt, % 31% 3 33% 30% 3 33% Nettoresultat Exklusive engångsintäkt, 429 MSEK. 3 Exklusive skatt på engångsintäkt. 4 Exklusive engångsintäkt, 429 MSEK samt därtill hänförlig skatteeffekt. Meda AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2010 Sid 4 (av 16)

5 Rörelseresultat Rörelsekostnaderna för det andra kvartalet uppgick till MSEK vilket var i nivå med föregående kvartal. Rörelseresultatet för perioden januari-juni uppgick till (1 641) MSEK motsvarande en ökning med 8%. EBITDA för samma period uppgick till (2 349) MSEK motsvarande en marginal om 43,8 (34,0)%. EBITDA exklusive engångseffekt 5 och valutaeffekter uppgick till (2 349) MSEK motsvarande en marginal på 36,7 (34,0)%. Rörelseresultatet för perioden april-juni uppgick till (884) MSEK motsvarande en ökning med 26%. EBITDA för samma period uppgick till (1 239) MSEK motsvarande en marginal om 51,3 (35,8)%. EBITDA exklusive engångseffekt 5 och valutaeffekter uppgick till (1 239) MSEK motsvarande en marginal på 37,4 (35,8)%. Finansiella poster Koncernens finansnetto för perioden januari-juni uppgick till -285 (-344) MSEK. Förbättringen jämfört med föregående år är hänförlig till en lägre genomsnittlig räntenivå samt en i genomsnitt lägre skuldsättning. Den genomsnittliga räntenivån per den 30 juni 2010 uppgick till 3,8 (4,0)%. Koncernens resultat efter finansnetto för perioden januari-juni ökade med 15% till (1 297) MSEK. Koncernens finansnetto för perioden april-juni uppgick till -155 (-168) MSEK. Finansnettot för första kvartalet uppgick till Skillnaden mellan årets kvartal påverkades av valutakursdifferenser. Koncernens resultat efter finansnetto för samma period uppgick därmed till 962 (716) MSEK. Nettoresultat och resultat per aktie Nettoresultatet för perioden januari-juni ökade med 20% till (867) MSEK. Koncernens skattekostnad för perioden januari-juni blev 453 (430) MSEK, motsvarande en skattesats på 30,4 (33,2)%. Resultatet per aktie för perioden januari-juni uppgick till 3,44 (2,87) SEK. Nettoresultatet för perioden april-juni ökade med 41% till 679 (482) MSEK. Koncernens skattekostnad för perioden april-juni blev 283 (234) MSEK, motsvarande en skattesats på 29,4 (32,7)%. Resultatet per aktie för perioden april-juni uppgick till 2,25 (1,60) SEK. KASSAFLÖDE Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital för perioden januari-juni ökade till (1 557) MSEK. Genomförda omstruktureringsåtgärder belastade kassaflödet med -89 (-92) MSEK. Sedvanliga kvartalsmässiga variationer i kapitalbindning ledde till en negativ förändring av kassaflödet från förändring av rörelsekapital som uppgick till -153 (-6) MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick därmed till (1 551) MSEK. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick för perioden januari-juni till -304 (-147) MSEK. I januari förvärvades exklusiva rättigheter till Ceplene, från det amerikanska forskningsbolaget EpiCept Corporation och i februari inlicensierades exklusiva rättigheter till läkemedlet Xerese från det svenska forskningsbolaget Medivir AB. 5 Exklusive engångsintäkt, 429 MSEK. Meda AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2010 Sid 5 (av 16)

6 Under maj månad förvärvades exklusiva rättigheter till flupirtine för behandling av fibromyalgi från Adeona Pharmaceuticals och exklusiva europeiska rättigheter till en ny formulering av imiquimod från Graceway Pharmaceuticals. Kassaflödet från finansieringsverksamheten för perioden januari-juni uppgick till (-1 390) MSEK. Under maj månad betalades utdelning till Medas aktieägare om totalt 302 MSEK. Fritt kassaflöde per aktie för perioden januari-juni uppgick till 4,93 (4,97) SEK. Fritt kassaflöde per aktie för perioden april-juni uppgick till 2,86 (2,52) SEK. FINANSIERING Det egna kapitalet uppgick per den 30 juni till MSEK mot MSEK vid årets början, vilket motsvarar 47,5 (45,4) SEK per aktie. Soliditeten var 44,1% mot 41,4% vid årets början. Koncernens nettoskuldsättning uppgick per den 30 juni till MSEK jämfört med MSEK vid årets början. Reduktionen i nettoskulden med MSEK är i huvudsak hänförlig till koncernens kassaflöde. MODERBOLAGET Nettoomsättningen under perioden januari-juni uppgick till (1 824) MSEK varav koncernintern omsättning uppgick till (1 408) MSEK. Resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till (3 044) MSEK. Finansnettot uppgick till 794 (2 496) MSEK vilket inkluderar utdelningar från dotterbolag uppgående till (2 715) MSEK samt därmed relaterad nedskrivning av aktier i dotterbolag uppgående till MSEK. Likvida medel uppgick till 186 MSEK jämfört med 10 MSEK vid föregående års slut. Investeringar i immateriella rättigheter uppgick under perioden januari-juni till 276 (204) MSEK och investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 0 (0) MSEK. Finansiella anläggningstillgångar uppgick till MSEK jämfört med MSEK vid föregående års slut. AVTAL OCH VIKTIGA HÄNDELSER MEDA FÖRVÄRVAR RÄTTIGHETER TILL NY BEHANDLING AV AKTINISK KERATOS Meda har förvärvat exklusiva europeiska rättigheter till en ny formulering av imiquimod från Graceway Pharmaceuticals. Den nya formuleringen är en topikal 3,75% imiquimod kräm för behandling av aktinisk keratos (AK). Produkten har nyligen blivit godkänd i USA och Kanada. Meda marknadsför idag en högre styrka (5%) av imiquimod i Europa under varumärket Aldara. Försäljningen av Aldara uppgick till ca 500 MSEK under ,75% imiquimod kan användas på ett väsentligt större behandlingsområde, doseras en gång om dagen och har en bättre tolerabilitet tack vare den lägre koncentrationen. Denna nya formulering av imiquimod är patentsökt. Graceway fortsätter sitt utvecklingsprogram för 3,75% imiquimod. Meda har exklusiva rättigheter till uppföljningsprodukter som är baserade på substansen imiquimod. Meda AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2010 Sid 6 (av 16)

7 Som ersättning för de exklusiva rättigheterna till 3,75% imiquimod har Meda betalat en icke offentliggjord köpeskilling och en ensiffrig royalty på nettoförsäljningen. Inga s k milestones kommer att utgå för 3,75% imiquimod. Imiquimod är ett immunomodulerande medel som aktiverar kroppens egna immunförsvar genom huden. Aktinisk Keratos (AK) utvecklas ofta på hud som varit mycket exponerad för sol. AK är en vanlig hudsjukdom och ett förstadium till hudcancer. Det är viktigt att behandla AK eftersom man inte kan förutspå vilka AK som kan utvecklas till mera allvarligare former av hudcancer. AK förekommer hos mer än 30 miljoner människor i Europa och endast en liten andel av dessa har erhållit lämplig behandling. ONSOLIS GODKÄND I KANADA Onsolis (fentanyl) har godkänts av den kanadensiska läkemedelsmyndigheten, Health Canada. Onsolis är ett nytt och patenterat läkemedel avsett för behandling av genombrottssmärta hos cancerpatienter. Onsolis är den första fentanylprodukt som godkänts för denna indikation i Kanada och produkten förväntas bli tillänglig för patienter under det tredje kvartalet Onsolis kommer att marknadsföras av Medas och Valeants joint venture i Kanada (Meda Valeant Pharma Canada Inc.). Onsolis har ett unikt administreringssätt vilket möjliggör snabb och pålitlig dosering av den aktiva substansen fentanyl. Produkten består av en liten självupplösande disc som innehåller substansen fentanyl. Discen appliceras på kindens insida. MEDA FÖRVÄRVAR EXKLUSIVA RÄTTIGHETER TILL FLUPIRTINE FÖR NY INDIKATION Meda har förvärvat exklusiva rättigheter i USA, Kanada och Japan till flupirtine för behandling av fibromyalgi från Adeona Pharmaceuticals. Meda tar över hela ansvaret för utveckling och marknadsföring av produkten. Flupirtine befinner sig i fas II för den patenterade användningen inom fibromyalgi. Fibromyalgi är en kronisk och tärande sjukdom som karaktäriseras av utbredd smärta och stelhet i kroppen. Den åtföljs av svår trötthet, sömnsvårigheter och humörpåverkan. Fibromyalgi drabbar uppskattningsvis 2-4% av befolkningen världen över, inklusive fyra miljoner människor i USA. Det finns för närvarande tre produkter som är godkända med indikation fibromyalgi i USA; Lyrica, Cymbalta och Savella. Flupirtine skiljer sig från dessa produkter genom sin unika verkningsmekanism. Meda uppskattar att den amerikanska marknaden för fibromyalgi kommer att vara nära en miljard USD när flupirtine lanseras. Meda bedömer också att flupirtines neuroprotektiva egenskaper kan utnyttjas för att behandla nya indikationer utöver smärta och fibromyalgi vilket skapar goda möjligheter till en lång produktlivscykel. Meda har enligt avtalet med Adeona betalat en sk up-front på 2,5 MUSD. Därutöver kommer Meda att betala en milestone på 5 MUSD när FDA (the Food and Drug Administration) godkänt att behandla registreringsansökan, samt 10 MUSD när FDA godkänt produkten. Meda kommer också att betala ensiffrig royalty till Adeona. MEDA ERHÅLLER 45 MEUR SOM ENGÅNGSERSÄTTNING Meda har ingått avtal med det spanska företaget Almirall om ett kombinationsprojekt i Novolizer som Meda hade vissa rättigheter till. Projektet är i forskningsfas och Almirall har förvärvat rättigheterna för 45 MEUR. Meda AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2010 Sid 7 (av 16)

8 RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER Medakoncernens verksamhet exponeras för finansiella risker. Hanteringen av dessa risker beskrivs i årsredovisningen för 2009 på sidorna Därutöver påverkas koncernens verksamhet av ett antal andra faktorer som inte helt kan kontrolleras av bolaget. De faktorer som bedöms ha särskild betydelse för Medas framtida utveckling är konkurrenter och prisbild, myndighetsåtgärder, samarbetsförhållanden, marknadsbedömningar, kliniska prövningar, nyckelpersoner och rekrytering, produktansvar samt patent och varumärken. Denna typ av risker beskrivs i årsredovisningen för 2009 på sidorna REDOVISNINGSPRINCIPER Koncernen Meda följer de av EU antagna IFRS standarderna och tolkningarna av dessa (IFRIC). Denna delårsrapport är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering. Nya redovisningsstandarder som tillämpats från och med 1 januari, 2010 är följande: IFRS 3 (omarbetad) Rörelseförvärv. Ändringen gäller framåtriktat för förvärv efter tidpunkten för ikraftträdandet. Tillämpningen kommer att innebära en förändring av hur framtida förvärv redovisas, bl a avseende redovisning av transaktionskostnader, villkorade köpeskillingar och successiva förvärv. Ändringen av standarden kommer inte att innebära någon effekt på tidigare gjorda förvärv men kommer att påverka redovisningen av framtida transaktioner. IAS 27 Koncernredovisning och separata finansiella rapporter. Ändringen innebär bl a att resultat hänförligt till minoritetsaktieägare alltid skall redovisas även om det innebär att minoritetsandelen är negativ, samt att transaktioner med minoritetsaktieägare alltid skall redovisas i eget kapital. Ändringen av standarden kan komma att påverka redovisningen av framtida transaktioner. Koncernens redovisningsprinciper och beräkningsmetoder är i övrigt oförändrade jämfört med årsredovisningen för RAPPORTER 2010 Delårsrapport januari september onsdag 3 november 2010 Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför. Stockholm den 4 augusti 2010 Bert-Åke Eriksson Peter Claesson Marianne Hamilton Styrelseordförande Styrelseledamot Styrelseledamot Tuve Johannesson Styrelseledamot Carola Lemne Styrelseledamot Anders Lönner Anders Waldenström Verkställande direktör Styrelseledamot För ytterligare information kontakta: Anders Larnholt, tel VP Corporate Development and Investor Relations Meda AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2010 Sid 8 (av 16)

9 GRANSKNINGSRAPPORT Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för Meda för perioden 1 januari 30 juni Det är styrelsen och VD som har ansvaret för att upprätta och presentera denna finansiella delårsinformation i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning. Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning SÖG 2410, Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt Revisionsstandard i Sverige RS och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen. Stockholm den 4 augusti 2010 PricewaterhouseCoopers AB Göran Tidström Auktoriserad revisor Huvudansvarig revisor Mikael Winkvist Auktoriserad revisor Meda AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2010 Sid 9 (av 16)

10 Koncernens resultaträkning i sammandrag MSEK Januari juni April juni Januari december Förändring Förändring 2009 Nettoomsättning % % Kostnad för sålda varor Bruttoresultat % % Övriga intäkter Försäljningskostnader Medicin- och affärsutvecklingskostnader 1) Administrationskostnader Rörelseresultat (EBIT) % % Finansnetto Periodens resultat efter finansnetto (EBT) % % Skatt Nettoresultat % % Resultat hänförligt till: Moderföretagets aktieägare Minoritetsintresse ) Varav avskrivning på produkträttigheter EBITDA Avskrivningar produkträttigheter Avskrivningar övrigt Rörelseresultat (EBIT) EBITDA (exkl engångseffekter) % % Resultatrelaterade nyckeltal Rörelsemarginal, % 29,7 23,8 36,7 25,5 22,0 Vinstmarginal, % 24,9 18,8 31,6 20,7 17,3 EBITDA, % 43,8 34,0 51,3 35,8 33,3 EBITDA (exkl engångseffekter) 36,6 34,0 37,2 35,8 34,3 Avkastning på sysselsatt kapital rullande 12 mån, % 11,0 9,9 10,0 Avkastning på eget kapital rullande 12 mån, % 12,2 10,3 11,4 Meda AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2010 Sid 10 (av 16)

11 Koncernens rapport över totalresultat MSEK Januari juni April juni Januari december Nettoresultat Omräkningsdifferens Säkring av nettoinvestering efter skatt Kassaflödessäkringar efter skatt Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt Summa totalresultat Resultat hänförligt till: Moderföretagets aktieägare Minoritetsintresse Aktiedata Januari juni April juni Januari december Resultat per aktie Resultat per aktie, före utspädning, SEK 3,44 2,87 2,25 1,60 5,09 Resultat per aktie, efter utspädning, SEK 3,44 2,87 2,25 1,60 5,09 Genomsnittligt antal aktier Före utspädning (tusental) Efter utspädning (tusental) Antal aktier på balansdagen Före utspädning (tusental) Efter utspädning (tusental) Meda AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2010 Sid 11 (av 16)

12 Koncernens balansräkning i sammandrag MSEK 30 juni 30 juni 31 december TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar - Materiella Immateriella 1) Övriga anläggningstillgångar Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar - Varulager Kortfristiga fordringar Likvida medel Omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Långfristiga skulder - Upplåning Pensionsförpliktelser Uppskjutna skatteskulder Andra skulder, ej räntebärande Långfristiga skulder Kortfristiga skulder - Upplåning Kortfristiga, ej räntebärande Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Balansrelaterade nyckeltal Nettoskuld Nettoskuldsättningsgrad, ggr 0,9 1,1 1,0 Soliditet, % 44,1 39,1 41,4 Eget kapital per aktie, SEK (vid periodens slut) 47,5 45,4 45,2 1) Varav goodwill Meda AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2010 Sid 12 (av 16)

13 Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag MSEK Januari juni April juni Januari - december Kassaflöde från den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Nettoförändring av pensioner Nettoförändring av övriga avsättningar Betalda inkomstskatter Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändring av rörelsekapital Varulager Fordringar Skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Kursdifferens i likvida medel Likvida medel vid periodens slut Kassaflödesrelaterade nyckeltal Fritt kassaflöde, MSEK Fritt kassaflöde per aktie, SEK 4,93 4,97 2,86 2,52 9,95 Koncernens förändring i eget kapital MSEK 30 juni 30 juni 31 december Ingående eget kapital Utdelning Nyemission, företrädes Förändring minoritet, netto -6-2 Summa totalresultat Utgående eget kapital Meda AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2010 Sid 13 (av 16)

14 Information om geografiska marknader MSEK Januari juni April juni Januari december Extern nettoomsättning Norra Europa Central- och Östeuropa Västra Europa USA Exportmarknader Ej fördelat EBITDA Norra Europa Central- och Östeuropa Västra Europa USA Exportmarknader Ej fördelat ) Inklusive engångintäkt på 429 MSEK. 2) Inklusive omstruktureringskostnader på 131 MSEK. FÖRSÄLJNINGSUTVECKLING GEOGRAFISKA MARKNADER Norra Europa ) ) ) Försäljningen under perioden januari-juni minskade med 2% i fasta växelkurser jämfört med samma period föregående år. Detta var fr a ett resultat av lägre volymer i Danmark och Norge. Under det andra kvartalet ökade försäljningen i fasta växelkurser med 2% efter att försäljningen i Sverige överträffat totalmarknadens utveckling. Central- och Östeuropa Försäljningen under perioden januari-juni ökade med 6% i fasta växelkurser jämfört med samma period föregående år. Drivet av en stark försäljningsökning i Turkiet och Ryssland ökade regionens försäljning i fasta växelkurser med 11% under andra kvartalet. Västra Europa Försäljningen under perioden januari-juni minskade med 5% i fasta växelkurser jämfört med samma period föregående år. Under det andra kvartalet minskade försäljningen i fasta växelkurser med 7% vilket i huvudsak förklaras av obligatoriska prissänkningar samt lägre volymer på den spanska marknaden. USA Försäljningen under perioden januari-juni minskade med 24% i fasta växelkurser jämfört med samma period föregående år. Under det andra kvartalet minskade försäljningen i fasta växelkurser med 27%. Försäljningsutvecklingen i fasta växelkurser är framförallt relaterad till nedgången för produkterna Astelin och Optivar. Exportmarknader Valutakursförändringar påverkade försäljningen för första halvåret med -23 MSEK och för andra kvartalet med -13 MSEK jämfört med samma period föregående år. Meda AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2010 Sid 14 (av 16)

15 Moderbolagets resultaträkning i sammandrag MSEK Januari juni Nettoomsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Övriga rörelseintäkter Försäljningskostnader Medicin- och affärsutvecklingskostnader Administrationskostnader Rörelseresultat (EBIT) Finansnetto Periodens resultat efter finansnetto (EBT) Bokslutsdispositioner och skatt Nettoresultat Moderbolagets balansräkning i sammandrag MSEK 30 juni 31 december TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar - Immateriella Materiella Finansiella Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar - Varulager Kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Bundet eget kapital Fritt eget kapital Summa eget kapital Obeskattade reserver Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Meda AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2010 Sid 15 (av 16)

16 DEFINITIONER Avkastning på eget kapital Nettoresultat i procent av genomsnittligt eget kapital. Avkastning på sysselsatt kapital Rörelseresultat i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital. Bruttomarginal Bruttoresultat i procent av nettoomsättning. Bruttoresultatet motsvarar nettoomsättning minus kostnad för sålda varor. EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar. EBITDA-marginal Rörelseresultat före avskrivningar i procent av nettoomsättning. Fritt kassaflöde Kassaflöde från den löpande verksamheten reducerat med investeringar i materiella anläggningstillgångar. Fritt kassaflöde per aktie Fritt kassaflöde dividerat med genomsnittligt antal aktier efter utspädning. Nettoskuld Nettot av räntebärande skulder och räntebärande avsättningar minus likvida medel, inklusive kortfristiga placeringar och räntebärande finansiella anläggningstillgångar. Nettoskuldsättningsgrad Nettolåneskuld dividerat med eget kapital. Resultat per aktie Nettoresultat per aktie. Rörelsemarginal Rörelseresultat i procent av nettoomsättning. Soliditet Eget kapital i procent av balansomslutningen. Sysselsatt kapital Balansomslutningen minskat med likvida medel, avsättningar för skatter och ej räntebärande skulder. Vinstmarginal Resultat efter finansnetto i procent av nettoomsättning. Meda AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2010 Sid 16 (av 16)

Meda AB (publ) Bokslutsrapport 2009

Meda AB (publ) Bokslutsrapport 2009 Bokslutsrapport 2010-02-16 Meda AB (publ) Bokslutsrapport 2009 Koncernens nettoomsättning uppgick till 13 178 (10 675) MSEK, en ökning med 23% jämfört med föregående år. EBITDA ökade med 28% till 4 387

Läs mer

Meda AB (publ) Delårsrapport januari - september 2004

Meda AB (publ) Delårsrapport januari - september 2004 Pressmeddelande 2004-10-27 Meda AB (publ) Delårsrapport januari - september 2004 Koncernens försäljning uppgick till 768 (634) MSEK. Resultatet efter skatt steg 60% till 60,1 (37,5) MSEK. Resultatet per

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Delårsrapport Q2 januari juni 2014

Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 96,3 Mkr (92,9) Nettoomsättning 195,9 Mkr (194,9) Resultat före skatt 12,1 Mkr (-1,1*) Resultat före skatt 25,4 Mkr

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 2 4 6 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 8 TSEK 2016 jul-sep jul-sep 2016 jan-sep jan-sep jan-dec Nettoomsättning 20 529 9 976 67 094 36 079 53 696 Aktiverat arbete 0 0 0 0 850 Handelsvaror

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Q4 Q4 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 271 949 227 983 70 693 59 691 Bruttoresultat, ksek 173 728 148 789 44 928 37 041 Bruttomarginal,

Läs mer

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr )

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr ) Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr. 556322-3782) RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 28 Orderingången ökade till 78,6 MSEK (74,4) Omsättningen ökade till 65,4 MSEK (65,2) Bruttomarginalen förbättrades till 47,5

Läs mer

1 april 31 december 2011 (9 månader)

1 april 31 december 2011 (9 månader) 1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

Den starka kronkursen har medfört valutaförluster under kvartalet med 2,2 Mkr jämfört med en vinst på 1,4 Mkr föregående år.

Den starka kronkursen har medfört valutaförluster under kvartalet med 2,2 Mkr jämfört med en vinst på 1,4 Mkr föregående år. Q3 Delårsrapport januari september 2012 Koncernen juli-september januari-september Nettoomsättning 86,6 Mkr (88,2) Nettoomsättning 297,9 Mkr (324,5) Resultat före skatt 3,5 Mkr (13,0) Resultat före skatt

Läs mer

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0)

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0) Omsättning per land 6 mån 2011/12 (6 mån ) Omsättning per affärstyp 6 mån 2011/12 (6 mån ) Sverige 48%(47) Danmark 33%(33) Norge 8%(7) Finland 6%(7) Tyskland 4%(5) Övriga 1%(1) Handel 50%(51) Egna produkter

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2015 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 261,8 238,2 842,8 726,0 969,0 Rörelseresultat 18,8 16,3 77,9 47,7 48,3 Rörelsemarginal,

Läs mer

Q 4 Bokslutskommuniké

Q 4 Bokslutskommuniké Q 4 Bokslutskommuniké januari december 2015 Belopp i Mkr kvartal 4 jan-dec FJÄRDE KVARTALET 2015 JANUARI-DECEMBER 2015 2015 2014 2015 2014 Nettoomsättning 269,7 243,0 1 112,6 969,0 Rörelseresultat 7,8

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per affärstyp 3 mån 2010/11 Sverige 49% Danmark 31% Finland 8% Norge 6% Tyskland 5% Övriga 1% Handel 51% Egna produkter 25% Nischproduktion 13% Systemintegration

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Bokslutskommuniké för koncernen

Bokslutskommuniké för koncernen Bokslutskommuniké för koncernen januari december 2014 Dubblerat resultat och höjd utdelning oktober-december januari-december Nettoomsättning 103,6 Mkr (100,0) Nettoomsättning 381,8 Mkr (369,9) Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2016 30 juni 2016 April Juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,7 (-0,8) MSEK. Resultat efter

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20100101 20101231 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 1 351,6 (1 132,5) MSEK, en ökning med 19%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 251,4 (171,7)

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2016

New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2016 New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2016 Q1 2016 Q1 2015 HELÅR 2015 Nettoomsättning, ksek 74 576 72 947 298 485 Ändring i lokala valutor, procent 5,1 10,2 5,0 Bruttoresultat,

Läs mer

januari juni 2016 FÖRSTA ANDRA KVARTALET 2016 JANUARI-JUNI 2016 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET För ytterligare information, kontakta

januari juni 2016 FÖRSTA ANDRA KVARTALET 2016 JANUARI-JUNI 2016 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET För ytterligare information, kontakta Q 2 Delårsrapport januari juni 2016 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 303,4 288,4 602,0 581,0 1 112,6 Rörelseresultat 23,6 27,7 61,7 59,2 85,7 Rörelsemarginal,

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2002-12-01--2003-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 27.025 (24.706), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Resultatet efter finansiella

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2000-12-01--2001-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 21.391 (MSEK 17.242), en ökning med 24 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 17 procent. God försäljningsutveckling

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2016

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2016 New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2016 NIO MÅNADER 2016 NIO MÅNADER 2015 Q3 2016 Q3 2015 Nettoomsättning, ksek 235 289 223 302 84 740 73 869 Bruttoresultat, ksek

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Meda AB (publ) Delårsrapport januari september 2012

Meda AB (publ) Delårsrapport januari september 2012 Delårsrapport 2012-11-09 Meda AB (publ) Delårsrapport januari september 2012 Koncernens nettoomsättning ökade till 9 796 (9 400) MSEK. I fasta valutakurser ökade omsättningen med 5%. EBITDA uppgick till

Läs mer

Delårsrapport januari september 2007

Delårsrapport januari september 2007 Delårsrapport januari september 2007 2007-11-13 Intäkterna för tredje kvartalet ökade med 3,0 procent jämfört med samma period förra året och uppgick till 625,8 (607,5) MSEK. Intäkterna för perioden ökade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014 Vägmarkeringsverksamheten inleds först under andra kvartalet. Första kvartalet ger därför ingen vägledning om utfallet för helåret. Första kvartalet *) Nettoomsättningen

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december Finansiell Översikt Nettoomsättning 103 073 112 278 197 358 217 150 Rörelseresultat 12 626-11 736 7 800-15 672 EBITDA 17 323-6 905 17 207-6 050 EBITDA

Läs mer

Human Care Delårsrapport

Human Care Delårsrapport Human Care Delårsrapport januari-juni 2003 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 8,0 Mkr (7,4). Omsättningen ökade med 100 procent till 94,4 Mkr (47,3). Notering på Stockholmsbörsens O-lista

Läs mer

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt.

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt. Orderingång 26,0 MSEK (41,9) Omsättning 27,7 MSEK (24,5) Bruttomarginal 44,7 procent (45,7) Rörelseresultat 2,6 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 1,9 MSEK (1,6) Kommentarer från VD En viktig del i JLT:s

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2011

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2011 New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2011 Årets nio första månader New Nordic koncernens omsättning i lokala valutor ökade med 13,6 procent under årets nio första

Läs mer

Koncernens resultaträkning

Koncernens resultaträkning Koncernens resultaträkning Januari december, MSEK Not 2009 2008 2007 Nettoomsättning K3, K4 206 477 208 930 187 780 Kostnader för sålda varor och tjänster 136 278 134 661 114 059 Bruttoresultat 70 199

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Väsentliga händelser under 2013 APL har under 2013 haft en positiv försäljningsutveckling inom både Affärsområde Vård & Apotek och inom Affärsområde

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2004-12-01 2005-02-28 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 12.610 (11.756), en ökning med 7 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 8 procent. Omsättningen

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017 Kvartalsrapport Q1 2016/2017 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr )

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr ) Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr. 556322-3782) ALLMÄNT OM NILÖRNGRUPPEN Nilörngruppen erbjuder ett komplett profileringskoncept med uppgift att stärka imagen hos varumärken inom framför allt modeoch textilindustrin.

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20090101 20091231 Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 114,2 (961,1) MSEK, en ökning med 16%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 171,7 (135,5) MSEK,

Läs mer

All Cards Service Center ACSC AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2003

All Cards Service Center ACSC AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2003 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. -08-21 All Cards Service Center ACSC AB (publ) Delårsrapport januari-juni Nettoomsättningen uppgick till 92,0 (139,4) Mkr. Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2016

Delårsrapport januari juni 2016 Under årets sex första månader utfördes flera kliniska studier med som mål att fastslå potentialen för produkten Biolight inom sportmedicinen. Då studiernas resultat inte var tillräckligt tydliga, fattades

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Halvårsrapport Januari - juni 2016

Halvårsrapport Januari - juni 2016 Halvårsrapport Januari - juni 2016 Period 1 april 30 juni 2016 Nettoomsättningen uppgår till 100 849 (90 655) kkr motsvarande en tillväxt om 11,2 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 10

Läs mer

Tredje kvartalet 2016

Tredje kvartalet 2016 Tredje kvartalet Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 198 MSEK (232), en minskning med 15 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - mars år 2007 * Kvartalet visade en stark tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 11 procent i fast valuta och 6 procent i SEK till 1 508 MSEK (1 416). * Rörelseresultatet

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

SEXMÅNADERSRAPPORT. Andra kvartalets resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK (2.566), en ökning med 6 procent.

SEXMÅNADERSRAPPORT. Andra kvartalets resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK (2.566), en ökning med 6 procent. SEXMÅNADERSRAPPORT 2003-12-01--2004-05-31 H&M-koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 24.981 (23.070), en ökning med 8 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 10 procent. Resultatet

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen Nettoomsättningen uppgick till 265,9 Mkr (254,9) Resultatet efter finansiella poster uppgick till

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari-september 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari-september 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari-september 2014 NIO MÅNADER NIO MÅNADER Q3 Q3 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 201 256 168 292 65 249 58 337 Bruttoresultat, ksek

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent.

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent. HALVÅRSRAPPORT 2001-12-01--2002-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 24.706 (21.391), en ökning med 15 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Omsättningen för andra

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2016

Delårsrapport Januari mars 2016 Delårsrapport Januari mars 2016 Period 1 januari - 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgår till 72 353 (68 650) kkr motsvarande en tillväxt om 5,4 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 339

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Meda AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2004

Meda AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2004 Pressmeddelande 2004-08-24 Meda AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2004 Koncernens försäljning uppgick till 511 (438) MSEK. Resultatet efter skatt steg 74% till 38,5 (22,1) MSEK. Resultatet per aktie

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ)

Delårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ) Delårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ) Januari September 2012 Periodens nettoomsättning 15,7 Mkr (34,5) Rörelseresultat -43,3 Mkr (-34,8) Resultat efter skatt -37,7 Mkr (-25,7) Resultat per aktie -0,08

Läs mer

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Orderingången ökade med 11 % till 23,3 mkr (21,0 mkr) Orderstocken ökade med 23 % till 21,7 mkr (17,6 mkr) Omsättningen

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (2000-12-01 -- 2001-11-30) Koncernens omsättning för verksamhetsåret uppgick till MSEK 46.528 (35.876) inkl moms, en ökning med 30 procent jämfört med föregående

Läs mer

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt.

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt. Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Koncernrapport 11 november 2011 Nya finansiella mål och etablering i Tyskland JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2015

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2015 New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2015 NIO MÅNADER 2015 NIO MÅNADER 2014 Q3 2015 Q3 2014 Nettoomsättning, ksek 223 302 201 256 73 869 65 249 Bruttoresultat, ksek

Läs mer

Mycket starkt kvartal

Mycket starkt kvartal Mycket starkt kvartal Perioden nov-jan Omsättningen ökade till 49,3 MSEK (31,8), vilket motsvarar en ökning om 55 % Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2,3 MSEK (0,7) vilket ger en marginal

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2014 - Oktober December 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,3 (1,7) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2015

Delårsrapport januari - september 2015 Delårsrapport januari - Provinsfastigheter II AB (publ) Stående obligationslån 8,0 % Allokton II 2016 Januari September Nettoomsättningen för perioden uppgick till Bruttoresultatet för perioden uppgick

Läs mer

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Koncernrapport 19 augusti 2016 20% omsättningstillväxt APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 20% till 11,2 (9,3) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014. Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Bokslutskommuniké 2014. Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké 2014 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2014 Resultatet efter finansnetto ökade och uppgick till 194,7 Mkr (125,1 Mkr) Styrelsen föreslår

Läs mer

Delårsrapport Q1 januari - mars 2008 för New Nordic Healthbrands AB (publ)

Delårsrapport Q1 januari - mars 2008 för New Nordic Healthbrands AB (publ) Delårsrapport Q1 januari - mars 2008 för New Nordic Healthbrands AB (publ) 1 januari 31 mars 2008 1 januari 31 mars 2007 Nettoomsättning 48,6 msek Nettoomsättning 45,1 msek Rörelseresultat före avskrivningar

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 SEX MÅNADER 2015 SEX MÅNADER 2014 Q2 2015 Q2 2014 Nettoomsättning, ksek 149 433 136 007 76 486 74 935 Bruttoresultat, ksek 99 545

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer