Bemötande av remissvar från Havs-och vattenmyndigheten 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bemötande av remissvar från Havs-och vattenmyndigheten 2015"

Transkript

1 org nr Biologisk Myggkontroll Nedre Dalälvens Utvecklings AB Tel Kölnavägen GYSINGE Tel Yttrande till Naturvårdsverket angående remissvar gällande ansökan om spridning av bekämpningsmedlet VectoBac G mot översvämningsmyggor i Nedre Dalälvsområdet (Dnr NV ) Flertalet remissinstanser har årligen svarat på liknande remissförfrågningar under perioden 2002 till 2014, vilket innebär att det mesta redan har ventilerats vid ett flertal tidigare tillfällen. Vi har inga synpunkter på de flesta remissvaren men ser ett visst behov att bemöta delar av remissvaren från Havs- och vattenmyndigheten, Stockholms universitet samt Folkhälsomyndigheten. Bemötande av remissvar från Havs-och vattenmyndigheten 2015 Havs- och vattenmyndigheten tillstyrker ansökan men vidhåller vad som framförts i myndighetens yttrande den 16 januari 2014 (dnr ) gällande 2014 års myggbekämpning, och anser att en del villkor bör gälla, varav vissa listas och bemöts nedan. 1) En förnyad och fördjupad analys av effekten av bekämpningen och metodens lämplighet på lång sikt ska göras. I denna ska beaktas att vetenskaplig utvärdering visar att minst 95 % av alla myggområden måste täckas med rätt koncentration Bti för att få en tillräcklig effekt och hur bekämpningen tillgodoser detta under hela myggsäsongen. Analysen ska innefatta en mer detaljerad kostnads-nyttoanalys med hänsyn till befolkningsmängd och påverkan på allmänna intressen såsom turism och friluftsliv. Kostnads-nyttoanalysen ska innefatta alternativa lösningar på problemet. 1

2 Vi ser inget behov av ännu en utredning. Det är klart och tydligt visat att översvämningsmyggor orsakar mycket omfattande och olidliga problem, att det därför finns mycket stort behov av att bekämpa dessa stickmyggor vid nedre Dalälven, samt att detta är av betydande allmänintresse. Befolkningsmängden togs hänsyn till i en tidigare komplettering till Naturvårdsverket ( ). Det finns i nuläget, utöver spridning av Vectobac G från helikopter, inte någon fungerande alternativ metod för bekämpning av översvämningsmyggor. Det är dock möjligt att utveckla en metod med födselkontroll, men det handlar då om en tidsperiod av ca 10 år innan den kan vara klar för praktiskt användning i full skala. Beskrivning av Sterile Insect Technique (SIT) mot stickmyggor finns under rubriken 8. Alternativa bekämpningsmetoder inklusive nollalternativet, sidan i MKB 2015 (reviderad version ). 2) En plan för minskad användning av bekämpningsmedlet, till förmån för andra metoder, ska tas fram av sökanden och redovisas till Naturvårdsverket. Planen kan utformas med stöd av Länsstyrelsen i Gävleborgs läns rapport "Förslag till hur myggproblemet vid Nedre Dalälven kan hanteras på lång sikt", men ska vara än mer konkret med avseende på åtgärder, deras lokalisering och hur de ska verkställas. Exempelvis bör planen omfatta en strategi för hävd av landskapet och kartor som beskriver var särskilda insatser ska genomföras. I nuläget finns det ingen fungerande alternativ metod som kan försvara en minskad användning av bekämpningsmedlet Vectobac G. Hävd och bete nämns ofta som alternativa myggbekämpningsmetoder, men den reduktion av mygglarvsmängderna som kan åstadkommas (t ex hävd 70 % på våren och 35% på sommaren) räcker inte till för att minska mängden vuxna översvämningsmygg till drägliga nivåer (Östman et al 2014). Vid översvämningen juni 2014 visade våra larvprovtagningar vid Nordmyran, som under många år hävdats genom slåtter, på 47 mygglarver per liter. Hävd genom bete används sedan några år i Kågbo men i denna hage med nötdjur förekom 214 mygglarver per liter. Såväl inom slåtterområdet Nordmyra, som det betade området Kågbo, behövs därför återkommande bekämpning av översvämningsmyggornas larver genom spridning av Vectobac G. Våra fakta visar att varken hävd eller bete är att betrakta som bekämpningsmetoder. Vi är dock positiva till användning av såväl hävd som bete i landskapsvårdande syfte. I beaktande av rapporten ansöker Nedre Dalälvens Intresseförening parallellt om skrivarmedel hos Naturvårdsverket för Life Älväng åtgärder i Natura områden i Nedre Dalälven. De planerade åtgärderna enligt ovan nämnda rapport från Länsstyrelsen i Gävleborgs Län avser 1700 ha för bete och hävd, vilket är mindre än 20% av de kända myggproducerande översvämningsområdena i nedre Dalälvsområdet. Havs- och vattenmyndigheten hänvisar själv till vår studie som visar, att för tillräcklig reduktion av mängden blodsugande honor av Aedes sticticus inom ett område behövs minst 98% reduktion av mängden larver inom 95% av produktionsområdena inom 5 km (Schäfer & Lundström 2014). Detta gäller för Bti-baserad mygglarvsbekämpning men också för all annan bekämpning som riktas mot larver av Aedes sticticus. En alternativ metod som hittills inte har beaktats är SIT, eller MYGG-SIT som den nu benämns i samband med att vi presenterat den för riksdagspolitiker under ett informationsmöte i Riksdagshuset. MYGG-SIT bygger på att honor av stickmyggor bara parar sig en gång och använder sperman för att befrukta alla ägg under resten av livet. En hona som parat sig med en steril hanne får ingen avkomma. Ett internationellt forskarteam, samordnade av IAEA, har kommit långt i utvecklingen av SIT mot några arter av stickmyggor och nu finns potential att även utveckla denna extremt effektiva och miljövänliga bekämpningsmetod mot översvämningsmyggan Aedes sticticus i Sverige. Innan bekämpning med MYGG-SIT kan bli möjlig i Sverige krävs dock 10 år av forskning och utveckling. Arbetet med denna nya bekämpningsmetod mot översvämningsmygg borde startas redan under

3 med utveckling av de många olika delmetoder och tekniker som krävs, övergå till omställning från FoU till industriell omfattning från 2020, samt vara redo för bekämpning i full skala från För utveckling fram till full kapacitet och genomförande av bekämpning med MYGG-SIT handlar det om 10 år, vilket självklart bara kan genomföras om det finns en fungerande finansiering av såväl FoU som övergång till industriell skala. 3) En fortsatt utvärdering av bekämpningsmedlets reella effekt på myggtätheten i berörda områden ska utföras och redovisas på ett statistiskt vedertaget vis. Sommaren 2000, innan någon bekämpning var aktuell, uppmättes stickmyggor per CDC-fälla och natt i centrala Österfärnebo (olidlig mängd är ca per fälla och natt), och efter bekämpningen nu byggts ut till full skala så fångas normalt långt under 1000 stickmyggor per fälla och natt vanligtvis mycket lägre mängder. Vi anser att dessa siffror mer än väl visar att den genomförda biologiska bekämpningen gett avsedd effekt. 4) Fortsatta undersökningar ska utföras avseende påverkan på bottenfauna och fisk med fokus på små vatten (vattensamlingar och bäckar) där koncentrationerna av bekämpningsmedlet riskerar att bli som högst. Koncentrationerna av medlet ska kontrolleras i dessa vatten direkt efter besprutningarna. Jämförande studier i närliggande liknande, av besprutning oberörda, vattensamlingar och bäckar, ska utföras. Det finns inga indikationer om att Bti-baserad bekämpning av stickmygglarver skulle kunna få några konsekvenser för fiskbestånd eller bottenfauna (se också MKB 2014, sidan 35-37). Däremot finns vetenskapliga publikationer som visar att Bti-baserad bekämpning av stickmygglarver kan utföras över många år utan att några negativa effekter kan påvisas hos icke-målorganismer (Persson Vinnersten et al 2009, 2010, Lundström et al 2010a, 2010b, Caquet et al 2011, Lagadic et al 2014). Sammantaget visar dessa fakta att det är mycket svårt att påvisa några negativa effekter av Bti-baserad stickmyggbekämpning på fisk och bottenfauna, vilket innebär att det skulle krävas mycket omfattande och kostsamma forskningsinsatser. Några ytterligare omfattande forskningsinsatser kan rimligen inte motiveras utifrån den nuvarande kunskapsbasen som tydligt visar att det endast kan finnas en obetydlig risk för påverkan. Därför föreslår vi att fortsätta vårt egenkontrollprogram enligt bilaga 28 i ansökan. 5) Myndigheten anser att författaren av miljökonsekvensbeskrivningen drar alltför långtgående slutsatser när den på sidan 53 påstår att det är en tydlig avsaknad av negativa miljöeffekter. Myndigheten citerar här endast en del av en mening. Den kompletta meningen från sidan 53 lyder Den tydliga avsaknaden av några negativa miljöeffekter, att kompensera för, visar med all tydlighet att det inte finns något behov av kompensatoriska åtgärder. Vi kan därför förtydliga att det inte handlar om total avsaknad av några som helst miljöeffekter, men däremot handlar det om avsaknad av miljöeffekter att kompensera för. 6) Det finns fortfarande vissa frågetecken kring hur medlet påverkar andra organismer som lever i och vid älven. Det finns exempelvis svårigheter att förutse miljökonsekvenserna av storskalig och långvarig bekämpning med bekämpningsmedlet. Sökanden beskriver, bland annat på sidan 2 i miljökonsekvensbeskrivningen, att besprutningen medfört en mångdubbling av 3

4 mängden protozoer. Vilka ekosystemeffekter detta kan ge är osäkert. Osäkerheterna grundar sig också på att Bti har visats kunna ha effekter på icke målarter och att målarten på sikt kan utveckla resistens. För ett mer konstruktivt samtal om miljöaspekter av att använda Vectobac G mot stickmyggor, vore det bra med ett förtydligande om storleksordning hos de miljökonsekvenser och ekosystemeffekter som Havs och vattenmyndigheten åsyftar. Såväl de långtidsstudier av icke-målorganismer som utförts i Sverige (Persson Vinnersten et al 2009, 2010, Lundström et al 2010a, 2010b), som de långtidsstudier som utförts i Frankrike (Caquet et al 2011, Lagadic et al 2014), visar att Bti endast kan orsaka obetydliga effekter på andra organismer än de stickmyggor som avses att bekämpa. Risken för att stickmyggor skall kunna utveckla resistens mot Bti är försvinnande låg och enligt de publicerade studierna av stickmyggorna Culex pipiens och Aedes aegypti är det inte ens möjligt för arter som lever i tempererat klimat (Paris et al 2011, Saleh et al. 2003). Genom att hos dessa stickmyggor tvinga fram utveckling av resistens mot tre av de fyra Bti-associerade toxinerna har man kunnat studera om denna resistensutveckling har några effekter på myggpopulationernas överlevnadsförmåga. Resultaten visar tydligt att flera viktiga överlevnadskomponenter påverkades negativt hos Aedes aegypti (Paris et al 2011). Resistens mot Bti medförde 69% minskning av äggens överlevnad vid förvaring i fyra månader, äggproduktionen minskade med 40%, och utvecklingstiden som larv ökade med en dag för hannar och två dagar för honor. Dessutom var den framtvingade resistensen mot Bti-komponenter mycket kortlivad och redan efter fem generationer utan Bti-selektion så förlorades resistensen. Helt i linje med dessa forskningsresultat så har inga tecken på resistensutveckling kunnat påvisas hos översvämningsmyggor i tyska Rhendalen efter 35 år av intensiv bekämpning med hjälp av Bti. Bemötande av remissvar från Stockholms universitet ) Till skillnad från tidigare års ansökningar och liknande ansökningar från andra områden i Sverige som drabbas av utbrott av stickmyggor, tar Nedre Dalälvens Utvecklings AB inte upp huruvida alternativa metoder kan ersätta alternativt komplettera bekämpningen med Bti. Med tanke på att en Natura 2000-prövning kräver att alternativa lösningar beaktas, finns det egentligen skäl till att inte lämna tillstånd för bekämpning av stickmyggslarver enligt ansökningarna. Det får dock anses vara tillräckligt med den dokumentation som tidigare tillhandahållits av Länsstyrelsen i Gävleborgs Län. Precis som i tidigare års ansökningar så innehåller även MKB 2015 ett kapitel om alternativa metoder (Kap 8, sida i MKB 2015 reviderad version ). Vi anser därför att vi har uppfyllt kravet i Natura 2000-prövningen om att alternativa lösningar ska beaktas. 8) I väntan på vad Naturvårdsverket lägger fram vad avser potentiella ekosystemeffekter av Bti, trycker föreliggande ansökningar starkt på det faktum att det idag inte finns bevis för att bekämpning med Bti, vid adekvata doser, leder till några negativa effekter på annan fauna. I dagsläget kan det dock inte uteslutas att biologisk bekämpning av stickmygglarver med Bti de facto kan leda till ekologiska konsekvenser på sikt. 4

5 Vilket underlag har Stockholms universitet till detta uttalande? Vilka ekologiska konsekvenser syftar man på? Om Stockholm universitet har tillgång till vetenskapligt underlag (som sig bör när man uttalar sig som ett universitet) till detta påstående så skulle vi gärna vilja ta del av detta. Bemötande av remissvar från Folkhälsomyndigheten ) Myndigheten finner att det inte finns någon angivelse om hur tidigare bekämpningar har fungerat för att minska de hälsoproblem som befolkningen i området har haft eller förväntas få. Det är anmärkningsvärt med tanke på att anledningen till att tidigare bekämpningar har godkänts och genomförts har varit att minska problemen för de människor som vistas i närheten av översvämningsområden. I ett tidigare remissvar från Socialstyrelsen till Miljödepartementet, datum , avseende bekämpning av stickmygglarver i Dalälvens översvämningsvåtmarker beskrevs att allergireaktioner, infektioner i myggbett och myggöverförda sjukdomar ökar i områden med stora mängder myggor. Folkhälsomyndigheten vill här påpeka att besvären kan förväntas öka ännu mer när det är frågan om översvämningsmyggor som är aktiva under dagtid. Till detta kommer de psykiska besvären för berörda människor som myggproblem orsakar. Det finns därför ett behov av att kunna korrelera bekämpningsinsatser med minskad hälsopåverkan. Detta skulle ge ett underlag till att bättre kunna bedöma om den bekämpning som ansökan gäller är verkningsfull och innebär de förväntade förbättringar som är grunden till ansökan. Redovisningar om hur mängden mygglarver har minskat på provtagningsplatser ger inget direkt svar om hälsopåverkan för den berörda befolkningen har minskat. Grunden till ansökan är främst att minska mängden av de översvämningsmyggor som besvärar boende och besökare i nedre Dalälven och detta har lyckats vilket exempelvis framgår av Schäfer & Lundström (2014), men också av de många positiva responser vi får från boende i området. Vi kan hålla med om att det vore intressant att kunna korrelera bekämpningsinsatser med minskad hälsopåverkan (allergireaktioner, infektioner i myggbett, myggöverförda sjukdomar, psykiska besvär), men det ligger utanför vår kapacitet i nuläget. Gysinge Kia Olofsdotter VD NEDAB Jan O. Lundström Bekämpningsledare Biologisk Myggkontroll 5

6 Referenslista Caquet, T., Roucaute, M., Le Goff, P, and Lagadic, L Effects of repeated field applications of two formulations of Bacillus thuringiensis var. israelensis on non-target saltmarsh invertebrates in Atlantic coastal wetlands. Ecotoxicology and Environmental Safety 74: Lagadic, L., Roucaute, M., and Caquet, T Bti spray do not adversely affect non-target aquatic invertebrates in French Atlantic coastal wetlands. Journal of Applied Ecology 51: Lundström JO, Schäfer ML, Petersson E, Persson Vinnersten TZ, Landin J, Brodin Y. 2010b. Production of wetland Chironomidae (Diptera) and the effects of using Bacillus thuringiensis israelensis for mosquito control. Bulletin of Entomological Research 100: Lundström JO, Brodin Y, Schäfer ML, Persson Vinnersten TZ, Östman Ö. 2010a. High species richness of Chironomidaee (Diptera) in temporary flooded wetlands associated with high species turn-over rates. Bulletin of Entomological Research 100: Paris M, David J-P, Despres L Fitness costs of resistance to Bti toxins in the dengue vector Aedes aegypti. Ecotoxocology 20: Persson Vinnersten TZ, Lundström JO, Petersson E, Landin J Diving beetle assemblages of flooded wetlands in relation to time, wetland type and Bti-based mosquito control. Hydrobiologia 635: Persson Vinnersten TZ, Lundström JO, Schäfer ML, Petersson E, Landin J A six-year study of insect emergence from temporary flooded wetlands with and without Bti-based mosquito control. Bulletin of Entomological Research 100: Saleh MS, El-Meniawi FA, Kelada NL, Zahran HM Resistance development in mosquito larvae Culex pipiens to the bacterial agent Bacilus thurgiensis var. israelensis. Journal of Applied Entomology 127: Schäfer M, Lundström JO Efficiency of Bti-based floodwater mosquito control in Sweden four examples. Journal of the European Mosquito Control Association 32: 1-8. Östman Ö, Wengström Å, Gradin U, Wissman G, Schäfer M, Lundström JO Lower abundance of flood-water mosquito larvae in managed wet meadows in the lower Dalälven floodplains, Sweden. Wetlands and Ecological Management, z. 6

Kölnavägen 25 Vårdsätravägen 5 810 21 GYSINGE 756 46 Uppsala

Kölnavägen 25 Vårdsätravägen 5 810 21 GYSINGE 756 46 Uppsala org nr 556297-9616 Nedre Dalälvens Utvecklings AB Biologisk Myggkontroll Kölnavägen 25 Vårdsätravägen 5 810 21 GYSINGE 756 46 Uppsala Tel 0291-21180 http://www.mygg.se Registrator Naturvårdsverket 106

Läs mer

Kölnavägen 25 Vårdsätravägen 5 810 21 GYSINGE 756 46 Uppsala

Kölnavägen 25 Vårdsätravägen 5 810 21 GYSINGE 756 46 Uppsala org nr 556297-9616 Nedre Dalälvens Utvecklings AB Biologisk Myggkontroll Kölnavägen 25 Vårdsätravägen 5 810 21 GYSINGE 756 46 Uppsala Tel 0291-21180 http://www.mygg.se Registrator Naturvårdsverket 106

Läs mer

Nedre Dalälvens Utvecklings AB Tel GYSINGE Tel Länsstyrelsen Uppsala län Uppsala

Nedre Dalälvens Utvecklings AB Tel GYSINGE Tel Länsstyrelsen Uppsala län Uppsala org nr 556297-9616 Biologisk Myggkontroll Nedre Dalälvens Utvecklings AB Tel 0291-205 77 Kölnavägen 25 http://www.mygg.se 810 21 GYSINGE Tel 0291-21180 Länsstyrelsen Uppsala län 751 86 Uppsala 018-195000

Läs mer

Nedre Dalälvens Utvecklings AB Tel GYSINGE Tel Länsstyrelsen Gävleborgs län Gävle

Nedre Dalälvens Utvecklings AB Tel GYSINGE Tel Länsstyrelsen Gävleborgs län Gävle org nr 556297-9616 Biologisk Myggkontroll Nedre Dalälvens Utvecklings AB Tel 0291-205 77 Kölnavägen 25 http://www.mygg.se 810 21 GYSINGE Tel 0291-21180 Gävleborgs län 801 70 Gävle 026-171000 Uppsala län

Läs mer

Översvämningsmyggor och andra stickmyggor i Övertorneå, sommaren 2014

Översvämningsmyggor och andra stickmyggor i Övertorneå, sommaren 2014 Uppsala 2015-04-14 Översvämningsmyggor och andra stickmyggor i Övertorneå, sommaren 2014 Foto: Jan O. Lundström Jan O. Lundström & Martina Schäfer 1 Sammanfattning: Övertorneå drabbas återkommande men

Läs mer

Till Registrator Naturvårdsverket Stockholm

Till Registrator Naturvårdsverket Stockholm Till Registrator Naturvårdsverket 106 48 Stockholm 010-6981000 Ansökan om dispens (enligt 14 kap. 7, 9 miljöbalken) för spridning av VectoBac G från helikopter mot översvämningsmyggor i Nedre Dalälven

Läs mer

Kölnavägen 25 Vårdsätravägen 5 810 21 GYSINGE 756 44 Uppsala

Kölnavägen 25 Vårdsätravägen 5 810 21 GYSINGE 756 44 Uppsala org nr 556297-9616 Nedre Dalälvens Utvecklings AB Biologisk Myggkontroll Kölnavägen 25 Vårdsätravägen 5 810 21 GYSINGE 756 44 Uppsala Tel 0291-21180 http://www.mygg.se Registrator Naturvårdsverket 106

Läs mer

Prövning enligt 7 kap. 29 miljöbalken avseende bekämpning av stickmygglarver i översvämningsvåtmarker vid Deje, Forshaga kommun

Prövning enligt 7 kap. 29 miljöbalken avseende bekämpning av stickmygglarver i översvämningsvåtmarker vid Deje, Forshaga kommun Regeringsbeslut 1:2 REGERINGEN 2015-04-09 M2015/800/Me Miljö- och energidepartementet Naturvårdsverket 106 48 STOCKHOLM Prövning enligt 7 kap. 29 miljöbalken avseende bekämpning av stickmygglarver i översvämningsvåtmarker

Läs mer

HEMSTÄLLAN Ärendenr: NV Miljödepartementet Stockholm

HEMSTÄLLAN Ärendenr: NV Miljödepartementet Stockholm 1(8) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY HEMSTÄLLAN 2014-02-21 Ärendenr: NV-08723-13 Miljödepartementet 103 33 Stockholm Överlämnande av frågan om tillåtlighet enligt 7 kap. 29 miljöbalken för bekämpning

Läs mer

Bilaga 1. Jan O. Lundström. Förslag på uppföljning myggbekämpning 2012. Uppsala 2011-10-19.

Bilaga 1. Jan O. Lundström. Förslag på uppföljning myggbekämpning 2012. Uppsala 2011-10-19. Bemötande Havs och Vattenmyndigheten yttrande 2012-03-29. Ansökan från Forshaga kommun om spridning av bekämpningsmedlet VectoBac G för bekämpning av översvämningsmyggor i Deje, Forshaga kommun, Värmlands

Läs mer

Myggbekämpning. Motion till riksdagen 2016/17:1173. Förslag till riksdagsbeslut. Motivering. C Enskild motion

Myggbekämpning. Motion till riksdagen 2016/17:1173. Förslag till riksdagsbeslut. Motivering. C Enskild motion Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:1173 av Solveig Zander (C) Myggbekämpning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en femårig finansieringsplan

Läs mer

Redovisning 2015. Jan O. Lundström & Martina Schäfer

Redovisning 2015. Jan O. Lundström & Martina Schäfer Redovisning 2015 Uppsala 2015-10-27 Alternativa bekämpningsåtgärder under bekämpningssäsongen 2015 i Nedre Dalälven och sammanställning av information om effekter av skötselåtgärder som bete och slåtter

Läs mer

REGERINGEN. Naturvårdsverket STOCKHOLM

REGERINGEN. Naturvårdsverket STOCKHOLM REGERINGEN Regeringsbeslut 2015-04-09 1:3 M2015/818/Me Miljö- och energidepartementet Naturvårdsverket 106 48 STOCKHOLM Prövning enligt 7 kap. 29 miljöbalken avseende bekämpning av stickmygglarver i Dalälvens

Läs mer

näringsliv och det finns ett uttryckligt behov av hjälp med bekämpning av översvämningsmyggorna.

näringsliv och det finns ett uttryckligt behov av hjälp med bekämpning av översvämningsmyggorna. ""SALA n nasa ~KOMMUN KS 2015/56/l 1 (11 2015-03-09 YTTRANDE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Anders Johansson SALA KOMfvlUN Kommunstyrelsens förvaltning Ink. i!ul~ -03-0 9 YTTRANDE Förslag till Yttrande över

Läs mer

Bedömning av VectoBac G för spridning med luftfartyg i Nedre Dalälvsområdet med särskilda villkor

Bedömning av VectoBac G för spridning med luftfartyg i Nedre Dalälvsområdet med särskilda villkor Bedömning av VectoBac G för spridning med luftfartyg i Nedre Dalälvsområdet med särskilda villkor Bakgrund Kemikalieinspektionen godkände 2010 03 19 VectoBac G, Reg nr 4889 för användning mot larver av

Läs mer

Nedan följer en beskrivning av ansökan, prövningen och begäran om kompletteringar.

Nedan följer en beskrivning av ansökan, prövningen och begäran om kompletteringar. 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Lundell, Yvonne Tel: 010-698 14 14 Yvonne.lundell @naturvardsverket.se REMISS 2014-11-28 Ärendenr: NV-07349-14 Sändlista Remiss av ansökan om spridning av bekämpningsmedlet

Läs mer

Ansökan, tillstånd och dispenser vid bekämpning av översvämningsmygg

Ansökan, tillstånd och dispenser vid bekämpning av översvämningsmygg ANSÖKAN, TILLSTÅND OCH DISPENSER VID BEKÄMPNING AV LARVER AV ÖVERSVÄMNINGSMYGG Ansökan, tillstånd och dispenser vid bekämpning av översvämningsmygg Syftet med denna information är att ge svar på de oftast

Läs mer

Hur många människor i Nedre Dalälven riskerar att drabbas av långtflygande översvämningsmyggor om det inte finns välfungerande bekämpning?

Hur många människor i Nedre Dalälven riskerar att drabbas av långtflygande översvämningsmyggor om det inte finns välfungerande bekämpning? Uppsala 2016-10-24 Hur många människor i Nedre Dalälven riskerar att drabbas av långtflygande översvämningsmyggor om det inte finns välfungerande bekämpning? Martina Schäfer & Jan O. Lundström Sammanfattning:

Läs mer

Remissvar om ansökan om spridning av bekämpningsmedlet VectoBac G i Nedre Dalälvsområdet (dnr: NV-10089-12)

Remissvar om ansökan om spridning av bekämpningsmedlet VectoBac G i Nedre Dalälvsområdet (dnr: NV-10089-12) Världsnaturfonden WWF Ulriksdals Slott 170 81 Solna Tel: 08 624 74 00 Fax: 08 85 13 29 peter.westman@wwf.se mats.forslund@wwf.se Allmänt: info@wwf.se Hemsida: www.wwf.se Naturvårdsverket Björn-Axel Beier

Läs mer

Myggbekämpning Sammanfattning

Myggbekämpning Sammanfattning Biologisk Myggkontroll inom Nedre Dalälvens Utvecklings AB Kölnav.25 810 21 GYSINGE Tel:0291-213 14 Orgnr 55 62 97-9616 www.mygg.se 2014-09-22 Myggbekämpning 2014 Martina Schäfer och Jan O. Lundström Sammanfattning

Läs mer

Långsiktig hantering av myggproblemet vid Nedre Dalälven

Långsiktig hantering av myggproblemet vid Nedre Dalälven Långsiktig hantering av myggproblemet vid Nedre Dalälven I 2013 års regleringsbrev till länsstyrelserna ger regeringen följande uppdrag till Länsstyrelsen i Gävleborg. Länsstyrelsen i Gävleborgs län ska

Läs mer

Rapport Bekämpning av översvämningsmyggor i våtmarker vid Österfärnebo, Tärnsjö och Huddunge 2005

Rapport Bekämpning av översvämningsmyggor i våtmarker vid Österfärnebo, Tärnsjö och Huddunge 2005 Nedre Dalälvens Utvecklings AB Projekt Biologisk Myggkontroll Nedre Dalälven Villagatan 4 810 20 ÖSTERFÄRNEBO Tel + 46 (0) 291-205 77, Fax + 46 (0) 291-205 93 Orgnr 55 62 97-9616 www.mygg.se September

Läs mer

Stickmyggor sommaren 2011 i Deje, Forshaga kommun

Stickmyggor sommaren 2011 i Deje, Forshaga kommun Uppsala 2011-12-20 Stickmyggor sommaren 2011 i Deje, Forshaga kommun Jan O. Lundström, Pernilla Wahlqvist & Martina Schäfer Mygg- & miljögruppen Programmet för populationsbiologi och naturvårdsbiologi

Läs mer

Stadshuset, Avesta, klockan 10:00-10;40

Stadshuset, Avesta, klockan 10:00-10;40 Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN AVESTA KOMMUN Kommunstyrelsens plan- och näringslivsutskott 2013-01-07 Plats och tid Beslutande Stadshuset, Avesta, klockan 10:00-10;40 Susanne Berger (S), ordförande

Läs mer

näringsliv och det finns ett uttryckligt behov av hjälp med bekämpning av översvämningsmyggorna.

näringsliv och det finns ett uttryckligt behov av hjälp med bekämpning av översvämningsmyggorna. Bilaga KS 2012/52/1 1 (1) 2012-02-29 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Kommunstyrelsen Förslag till yttrande över Remiss gällande ansökan om spridning av bekämpningsmedlet Vectobac G för bekämpning av översvämningsmyggor

Läs mer

BESLUT Ärendenr: NV Forshaga kommun. Box Forshaga

BESLUT Ärendenr: NV Forshaga kommun. Box Forshaga 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Lena Callermo Tel: 010-698 12 42 Lena.Callermo naturvärds verket, se BESLUT 2012-04-16 Ärendenr: NV-00078-12 Forshaga kommun Box 93 667 22 Forshaga Ansökan

Läs mer

Remissvar om ansökan om spridning av bekämpningsmedlet VectoBac G i Forshaga kommun (dnr: Nv )

Remissvar om ansökan om spridning av bekämpningsmedlet VectoBac G i Forshaga kommun (dnr: Nv ) Världsnaturfonden WWF Ulriksdals Slott 170 81 Solna Tel: 08 624 74 00 Fax: 08 85 13 29 peter.westman@wwf.se mats.forslund@wwf.se Allmänt: info@wwf.se Hemsida: www.wwf.se Naturvårdsverket Björn-Axel Beier

Läs mer

Ansökan om dispens (enligt Artskyddsförordningen 4 ) för helikopterbaserad biologisk bekämpning av stickmygglarver i områden vid Deje under 2012.

Ansökan om dispens (enligt Artskyddsförordningen 4 ) för helikopterbaserad biologisk bekämpning av stickmygglarver i områden vid Deje under 2012. Ansökan om dispens (enligt Artskyddsförordningen 4 ) för helikopterbaserad biologisk bekämpning av stickmygglarver i områden vid Deje under 2012. 1. Inledning Sökande har tidigare till Kemikalieinspektionen

Läs mer

Uppsala, den 9 oktober 2008. Myggbekämpning 2008

Uppsala, den 9 oktober 2008. Myggbekämpning 2008 Uppsala, den 9 oktober 2008 Myggbekämpning 2008 Sammanfattning 2008 genomfördes tre myggbekämpningsinsatser. Den första bekämpningen omfattade 49 ha av Hallsjön, Huddunge, som svämmades över efter en regnig

Läs mer

Org. nr BIOLOGISK MYGGKONTROLL en del av NEDRE DALÄLVEN UTVECKLINGS AB

Org. nr BIOLOGISK MYGGKONTROLL en del av NEDRE DALÄLVEN UTVECKLINGS AB Org. nr 556297-9616 BIOLOGISK MYGGKONTROLL en del av NEDRE DALÄLVEN UTVECKLINGS AB Besöksadress: Huvudkontor: Vårdsätravägen 5 Kölnavägen 25 756 46 Uppsala 810 21 Gysinge Uppsala den 22 september 2016,

Läs mer

Beslut om spridning av bekämpningsmedel från helikopter och inom skyddade områden vid nedre Dalälven

Beslut om spridning av bekämpningsmedel från helikopter och inom skyddade områden vid nedre Dalälven 1(16) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Skog, Mimmi Tel: 010-698 1771 mimmi.skog @naturvardsverket.se BESLUT 2016-04-28 Ärendenr: NV-07529-15 Nedre Dalälvens Utvecklings AB Kölnavägen 25 810 21 Gysinge

Läs mer

Remissvar om ansökan om spridning av bekämpningsmedlet VectoBac G i Nedre Dalälvsområdet (dnr: NV , NV )

Remissvar om ansökan om spridning av bekämpningsmedlet VectoBac G i Nedre Dalälvsområdet (dnr: NV , NV ) Världsnaturfonden WWF Ulriksdals Slott 170 81 Solna Tel: 08 624 74 00 Fax: 08 85 13 29 peter.westman@wwf.se mats.forslund@wwf.se Allmänt: info@wwf.se Hemsida: www.wwf.se Naturvårdsverket Björn-Axel Beier

Läs mer

MKB 2013. Användning av VectoBac G med spridning från helikopter för bekämpning av stickmygglarver i översvämningsområden vid Deje

MKB 2013. Användning av VectoBac G med spridning från helikopter för bekämpning av stickmygglarver i översvämningsområden vid Deje Uppsala 2012-12-14 Bilaga 2 MKB 2013 Användning av VectoBac G med spridning från helikopter för bekämpning av stickmygglarver i översvämningsområden vid Deje Jan O. Lundström & Martina Schäfer Avdelningen

Läs mer

Världsnaturfonden WWF

Världsnaturfonden WWF Världsnaturfonden WWF Ulriksdals Slott 170 81 Solna Tel: 08 624 74 00 Fax: 08 85 13 29 peter.westman@wwf.se mats.forslund@wwf.se Allmänt: info@wwf.se Hemsida: www.wwf.se Miljödepartementet Miljöprövningsenheten

Läs mer

Världsnaturfonden WWF lämnar här följande synpunkter på remissen om bekämpning av mygglarver i översvämningsvåtmarker med VectoBac G.

Världsnaturfonden WWF lämnar här följande synpunkter på remissen om bekämpning av mygglarver i översvämningsvåtmarker med VectoBac G. Världsnaturfonden WWF Ulriksdals Slott 170 81 Solna Växel: 08 624 74 00 Direkt: 08 624 74 00 Fax: 08 85 13 29 Allmänt: info@wwf.se www.wwf.se Naturvårdsverket 103 33 Stockholm registrator@naturvardsverket.se

Läs mer

Ön i Hedesundafjärden drabbas av stora problem med översvämningsmyggor enligt befolkningens egna beskrivningar

Ön i Hedesundafjärden drabbas av stora problem med översvämningsmyggor enligt befolkningens egna beskrivningar Bilaga 46 Uppsala 2016 10 24 Ön i Hedesundafjärden drabbas av stora problem med översvämningsmyggor enligt befolkningens egna beskrivningar Sammanställning av Jan O. Lundström Ön i Hedesundafjärden är

Läs mer

Myggdrabbade människor vid nedre Dalälven antal människor

Myggdrabbade människor vid nedre Dalälven antal människor Uppsala 2012-02-22 Myggdrabbade människor vid nedre Dalälven antal människor drabbade av Aedes sticticus och andra långflygande översvämningsmyggor som produceras i Natura 2000-områden Martina Schäfer

Läs mer

MKB 2015. Användning av VectoBac G med spridning från helikopter för bekämpning av stickmygglarver i översvämningsområden vid nedre Daläven

MKB 2015. Användning av VectoBac G med spridning från helikopter för bekämpning av stickmygglarver i översvämningsområden vid nedre Daläven Uppsala 2014-11-25 Bilaga 2 MKB 2015 Användning av VectoBac G med spridning från helikopter för bekämpning av stickmygglarver i översvämningsområden vid nedre Daläven Jan O. Lundström & Martina Schäfer

Läs mer

Stickmyggor och översvämningsvåtmarker i Deje, Forshaga kommun, sommaren 2010

Stickmyggor och översvämningsvåtmarker i Deje, Forshaga kommun, sommaren 2010 Uppsala 2010-11-29 Stickmyggor och översvämningsvåtmarker i Deje, Forshaga kommun, sommaren 2010 Jan O. Lundström & Martina Schäfer Mygg & miljö gruppen Programmet för populationsbiologi och naturvårdsbiologi

Läs mer

Bedömning av förutsättningar för användning av gasoldrivna myggfällor i bekämpning av översvämningsmyggor i Nedre Dalälvsområdet

Bedömning av förutsättningar för användning av gasoldrivna myggfällor i bekämpning av översvämningsmyggor i Nedre Dalälvsområdet Bedömning av förutsättningar för användning av gasoldrivna myggfällor i bekämpning av översvämningsmyggor i Nedre Dalälvsområdet Rapport 2013:14 Bedömning av förutsättningar för användning av gasoldrivna

Läs mer

MKB Användning av VectoBac G med spridning från helikopter för bekämpning av stickmygglarver i översvämningsområden vid Deje

MKB Användning av VectoBac G med spridning från helikopter för bekämpning av stickmygglarver i översvämningsområden vid Deje Uppsala 2011-12-18 Bilaga 2 MKB 2012 Användning av VectoBac G med spridning från helikopter för bekämpning av stickmygglarver i översvämningsområden vid Deje Jan O. Lundström, Thomas Z. Persson Vinnersten

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm SVEA HOVRÄTT Rotel 1305 DOM 2009-01-16 Stockholm Mål nr Sid. 1 (5) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts, miljödomstolen dom 2008-03-11 i mål nr M 2200-07, se bilaga A KLAGANDE Länsstyrelsen i Gävleborgs

Läs mer

BESLUT Ärendenr: NV Nedre Dalälvens Utvecklings AB Kölnavägen GYSINGE

BESLUT Ärendenr: NV Nedre Dalälvens Utvecklings AB Kölnavägen GYSINGE 1(11) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Gunilla Ewing Skotnicka Tel: 010-698 10 00 Gunilla.Skotnicka @naturvardsverket.se BESLUT 2014-04-29 Ärendenr: NV-08723-13 Nedre Dalälvens Utvecklings AB Kölnavägen

Läs mer

Förslag till hur myggproblemet vid Nedre Dalälven kan hanteras på lång sikt

Förslag till hur myggproblemet vid Nedre Dalälven kan hanteras på lång sikt LÄNSSTYRELSEN GÄVLEBORG Rapport 500-8033-13 Förslag till hur myggproblemet vid Nedre Dalälven kan hanteras på lång sikt Förslag till hur myggproblemet vid Nedre Dalälven kan hanteras på lång sikt Redovisning

Läs mer

Uppdrag om utvärdering av biologisk myggkontroll vid Nedre Dalälven (M2002/2981/Na)

Uppdrag om utvärdering av biologisk myggkontroll vid Nedre Dalälven (M2002/2981/Na) Uppdrag om utvärdering av biologisk myggkontroll vid Nedre Dalälven (M2002/2981/Na) ISSN 0284-8813, 2003:9 Dnr 100-10722-02 LÄNSSTYRELSEN Dnr 100-10722-02 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING 3 1. BAKGRUND...

Läs mer

Ansökan om myggbekämpning med helikopter, Nedre Dalälven Bilagor nr 1-3, 15,

Ansökan om myggbekämpning med helikopter, Nedre Dalälven Bilagor nr 1-3, 15, MYGGBEKÄMPNING 2014 NEDRE DALÄLVEN 2013-12-19 Ansökan om myggbekämpning med helikopter, Nedre Dalälven 2014. Bilagor nr 1-3, 15, 18-21. I en särskild pdf finns rapporterna från myggbekämpning år 2002-2012,

Läs mer

Uppsala den 19 november 2015 Bilaga 2 MKB 2016

Uppsala den 19 november 2015 Bilaga 2 MKB 2016 Uppsala den 19 november 2015 Bilaga 2 MKB 2016 Användning av VectoBac G med spridning från helikopter för bekämpning av stickmygglarver i översvämningsområden vid Nedre Daläven Jan O. Lundström & Martina

Läs mer

Biologisk bekämpning av mygg med Bacillus thuringiensis israelensis: en förstudie om effekter på målorganismer, icke-målorganismer och människor

Biologisk bekämpning av mygg med Bacillus thuringiensis israelensis: en förstudie om effekter på målorganismer, icke-målorganismer och människor Bilaga 1 2014-02-14 Biologisk bekämpning av mygg med Bacillus thuringiensis israelensis: en förstudie om effekter på målorganismer, icke-målorganismer och människor Magnus Land Matilda Miljand Sammanfattning.

Läs mer

Inventering av Bred Paljettdykare (Graphoderus bilineatus) inom Naturreservatet Östa Friluftsreservat

Inventering av Bred Paljettdykare (Graphoderus bilineatus) inom Naturreservatet Östa Friluftsreservat 2006-02-21 Inventering av Bred Paljettdykare (Graphoderus bilineatus) inom Naturreservatet Östa Friluftsreservat Björn Forsberg, Thomas Z. Persson och Jan O. Lundström Avdelningen för Populationsbiologi

Läs mer

Fjädermyggor (Diptera: Chironomidae) i översvämningsvåtmarker med och utan biologisk kontroll av stickmygglarver

Fjädermyggor (Diptera: Chironomidae) i översvämningsvåtmarker med och utan biologisk kontroll av stickmygglarver Uppsala Universitet 2007-01-31 Fjädermyggor (Diptera: Chironomidae) i översvämningsvåtmarker med och utan biologisk kontroll av stickmygglarver Jan O. Lundström 1, Martina Schäfer 1, Thomas Z. Persson

Läs mer

Mygg och Bti i nedre Dalälven. Utvärdering av ett vetenskapligt uppföljningsprogram

Mygg och Bti i nedre Dalälven. Utvärdering av ett vetenskapligt uppföljningsprogram Mygg och Bti i nedre Dalälven Utvärdering av ett vetenskapligt uppföljningsprogram rapport 6305 oktober 2009 Mygg och Bti i nedre Dalälven Utvärdering av ett vetenskapligt uppföljningsprogram Slutrapport

Läs mer

Analys av bytespreferens hos Dytiscidae

Analys av bytespreferens hos Dytiscidae Uppsala Universitet 2007-01-31 Analys av bytespreferens hos Dytiscidae - Förberedande experiment och sekvensering av DNA från bytesdjur Thomas Z. Persson Vinnersten 1, Peter Halvarsson 1 och Jan O Lundström

Läs mer

FIGURE 1. Portrait of Edward Francis. Dr. Francis (1872 1957) was an early and important disease researcher who gave tularemia its name, after Tulare

FIGURE 1. Portrait of Edward Francis. Dr. Francis (1872 1957) was an early and important disease researcher who gave tularemia its name, after Tulare HARPEST FIGURE 1. Portrait of Edward Francis. Dr. Francis (1872 1957) was an early and important disease researcher who gave tularemia its name, after Tulare County, California, Unites States. FIGURE 2.

Läs mer

Myggbekämpning i nedre Dalälven är ett betydande allmänintresse - folkets röst om behovet av bekämpning

Myggbekämpning i nedre Dalälven är ett betydande allmänintresse - folkets röst om behovet av bekämpning Uppsala 2011-12-13 Bilaga 3 Myggbekämpning i nedre Dalälven är ett betydande allmänintresse - folkets röst om behovet av bekämpning Jan O. Lundström, Martina Schäfer och Thomas Z. Persson Vinnersten Det

Läs mer

Mycket stora problem med översvämningsmyggor på Hyttön enligt befolkningens egna beskrivningar

Mycket stora problem med översvämningsmyggor på Hyttön enligt befolkningens egna beskrivningar Bilaga 47 Uppsala 2016 10 20 Mycket stora problem med översvämningsmyggor på Hyttön enligt befolkningens egna beskrivningar Sammanställning av Jan O. Lundström Hyttön är ett område som sträcker sig över

Läs mer

Svar på remisser om myggbekämpning i Forshaga

Svar på remisser om myggbekämpning i Forshaga MYGGBEKÄMPNING I FORSHAGA 2014-02-12 Svar på remisser om myggbekämpning i Forshaga Naturvårdsverket har fått in en ansökan från Forshaga kommun om bekämpning av larver av översvämningsmygg i Deje. Ärendet

Läs mer

Nacka Tingsrätt Miljödomstolen, enhet 3 Box 1104 131 26 Nacka Strand. Stockholm 2009.01.12

Nacka Tingsrätt Miljödomstolen, enhet 3 Box 1104 131 26 Nacka Strand. Stockholm 2009.01.12 Nacka Tingsrätt Miljödomstolen, enhet 3 Box 1104 131 26 Nacka Strand Stockholm 2009.01.12 Yttrande över Fortum Dalälven Kraft AB:s ansökan om att anlägga ett nytt kraftverk i anslutning till Untra kraftverk

Läs mer

Tidigare kunde fiskevård handla om att slå ihjäl så mycket storgädda som möjligt.

Tidigare kunde fiskevård handla om att slå ihjäl så mycket storgädda som möjligt. Tidigare kunde fiskevård handla om att slå ihjäl så mycket storgädda som möjligt. Eller så sågs utsättningar av främmande arter/stammar som en viktig fiskevård. Idag vet de med intresse för fiskevård att

Läs mer

LANTBRUK ARNAS R IK SFÖR BUND LRF Skåne

LANTBRUK ARNAS R IK SFÖR BUND LRF Skåne LANTBRUK ARNAS R IK SFÖR BUND 2014-12-05 Dnr 511-9757-2012, 1284 511-9749-2012, 1278 511-9771-2012, 1290 511-9747-2012, 1272 Länsstyrelsen i Skåne Miljöavdelningen Karin Emanuelsson 205 15 Malmö Angående

Läs mer

Naturskyddsföreningens remissvar angående förslag till mätbara mål för friluftspolitiken

Naturskyddsföreningens remissvar angående förslag till mätbara mål för friluftspolitiken Att Christina Frimodig Naturvårdsverket 106 48 Stockholm Stockholm 2011-11-17 Ert dnr: NV-00636-11 Vårt dnr: 214/2011 Naturskyddsföreningens remissvar angående förslag till mätbara mål för friluftspolitiken

Läs mer

Plan för minskning av Vectobac G inom Nedre Dalälven, till förmån för andra metoder

Plan för minskning av Vectobac G inom Nedre Dalälven, till förmån för andra metoder Uppsala 2015-10-27 Redovisning 2015 Plan för minskning av Vectobac G inom Nedre Dalälven, till förmån för andra metoder Hona och hane av översvämningsmyggan Aedes sticticus. Foto: Thomas Z. Persson Vinnersten.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 10:00-11:05 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Patrik Sundin (S) Karl-Johan Petersson (C) Anita Tärneborg (S), ersättare

Läs mer

Att utvärdera effekterna av bekämpning

Att utvärdera effekterna av bekämpning SW E D I SH E N V IR O N M EN T AL P R OT E C T IO N AG E NC Y SKRIVELSE 2015-11-02 NV-05266-13 Att utvärdera effekterna av bekämpning av översvämningsmyggor Redovisning av ett regeringsuppdrag Förord

Läs mer

Sammanställning och bedömning av myggbegränsningsmetoder i Sverige och andra länder

Sammanställning och bedömning av myggbegränsningsmetoder i Sverige och andra länder Sammanställning och bedömning av myggbegränsningsmetoder i Sverige och andra länder Karin Gerhardt Mattias Iwarsson Håkan Tunón CBM Dnr 500-7599-11 Förord Den här rapporten har tagits fram som underlag

Läs mer

Samarbetsprojekt Fortum Markets AB Upplandsstiftelsen RAPPORT 2011/7 DELRAPPORT 4 Naturmiljöer vid nedre Dalälven 2011

Samarbetsprojekt Fortum Markets AB Upplandsstiftelsen RAPPORT 2011/7 DELRAPPORT 4 Naturmiljöer vid nedre Dalälven 2011 Samarbetsprojekt Fortum Markets AB Upplandsstiftelsen RAPPORT 2011/7 DELRAPPORT 4 Naturmiljöer vid nedre Dalälven 2011 Pär Eriksson FÖRFATTARE Pär Eriksson FOTO FRAMSIDA Landkvarn, naturreservatet Bredforsen.

Läs mer

Remissvar Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till ny LVU

Remissvar Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till ny LVU BESLUTSUNDERLAG 1/1 Ledningsstaben Kerstin Aldstedt 2015-10-14 Dnr: RS 2015-607 Regionstyrelsen Remissvar Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till ny LVU Region Östergötland har beretts möjlighet

Läs mer

Gällande återkommande hänvisningar till rapporten av Nilsson och Renöfält 2009

Gällande återkommande hänvisningar till rapporten av Nilsson och Renöfält 2009 Bemötande Länsstyrelsen i Värmland remissyttrande 2012-03-16. Remiss om ansökan om spridning av bekämpningsmedlet VectoBac G i Deje i Forshaga kommun under 2012, 5 sidor. (Dnr 521-1439-2012). Gällande

Läs mer

Förslag på förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för Norra Östersjöns vattendistrikt 2015-2021

Förslag på förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för Norra Östersjöns vattendistrikt 2015-2021 SKRIVELSE 1(5) Lena Ahlgren 2015-04-28 Dnr: 2012-2170.40 Miljö- och hälsoskyddsinspektör Länsstyrelsen Västmanlands län Vattenmyndigheten 721 86 Västerås Förslag på förvaltningsplan, åtgärdsprogram och

Läs mer

Var kläcks myggen? Kartläggning av tillfälligt översvämmade våtmarker i Deje

Var kläcks myggen? Kartläggning av tillfälligt översvämmade våtmarker i Deje Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Naturgeografi Kristina Berg Var kläcks myggen? Kartläggning av tillfälligt översvämmade våtmarker i Deje Where are the mosquito hatching grounds? Mapping of

Läs mer

Ekologiska risker vid bekämpning av stickmygglarver med BTI i översvämningsområden

Ekologiska risker vid bekämpning av stickmygglarver med BTI i översvämningsområden Uppdaterad 060628 Ekologiska risker vid bekämpning av stickmygglarver med BTI i översvämningsområden Jan O. Lundström Avdelningen för Populationsbiologi och Naturvårdsbiologi Evolutionsbiologiskt Centrum

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING AV ÅTGÄRDSPROGRAM Bottenhavets vattendistrikt

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING AV ÅTGÄRDSPROGRAM Bottenhavets vattendistrikt MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING AV ÅTGÄRDSPROGRAM Bottenhavets vattendistrikt 2009 2015 Rapportnr: 2010:3 ISSN: 1403-624X Titel: Miljökonsekvensbeskrivning Bottenhavets vattendistrikt 2009-2015 Utgivare: Vattenmyndigheten

Läs mer

Samråd. inför miljöprövning. Syftet med samråd? Vad säger lagstiftningen? Hur bedömer prövningsmyndigheten samrådet?

Samråd. inför miljöprövning. Syftet med samråd? Vad säger lagstiftningen? Hur bedömer prövningsmyndigheten samrådet? Samråd inför miljöprövning Syftet med samråd? Vad säger lagstiftningen? Hur bedömer prövningsmyndigheten samrådet? Erik Olauson, Miljöprövningsdelegationen 18 februari 2010 Nya regler på gång! Miljödepartementet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i miljöbalken; SFS 2004:606 Utkom från trycket den 22 juni 2004 utfärdad den 10 juni 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om miljöbalken dels

Läs mer

Remissvar: För en god och jämlik hälsa En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket (SOU 2017:4)

Remissvar: För en god och jämlik hälsa En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket (SOU 2017:4) Sundbyberg 2017-05-23 Dnr.nr: S2017/00671/FS Vår referens: Sofia Karlsson Socialdepartementet Remissvar: För en god och jämlik hälsa En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket (SOU 2017:4) Funktionsrätt

Läs mer

Naturvårdseffekter av granbarkborrebekämpningen

Naturvårdseffekter av granbarkborrebekämpningen Sundsvall 2012-03-13 Naturvårdseffekter av granbarkborrebekämpningen Bengt Gunnar Jonsson Mittuniversitetet, Sundsvall Skurken Mittuniversitetet i projektet Utveckling av feromon för dubbelögad bastborre

Läs mer

Överklaganden av Länsstyrelsens i Örebro beslut om skyddsjakt efter varg i Nora kommun, länsstyrelsens dnr

Överklaganden av Länsstyrelsens i Örebro beslut om skyddsjakt efter varg i Nora kommun, länsstyrelsens dnr 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Hollberg Malm, Malin Tel: 010-698 10 28 Malin.Hollberg-Malm@ @naturvardsverket.se BESLUT 2013-10-02 Ärendenr: NV-07296-13 NV-07298-13 Föreningen Nordulv Föreningen

Läs mer

MKB 2016 Möjliga konsekvenser vid helikopterbekämpning med VectoBac G mot stickmyggslarver

MKB 2016 Möjliga konsekvenser vid helikopterbekämpning med VectoBac G mot stickmyggslarver Forshaga kommun 2015-09-30 MKB 2016 Möjliga konsekvenser vid helikopterbekämpning med VectoBac G mot stickmyggslarver Ansökan avser spridning av VectoBac G inom Natura 2000 områdena Pannkakan (SE0610135)

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Skåne

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Skåne LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND 2015-10-26 Dnr 511-9754-2012, 1293 511-9789-2012, 1257 511-9745-2012, 1256 Länsstyrelsen i Skåne Miljöavdelningen Karin Emanuelsson 205 15 Malmö Angående förslag till beslut avseende

Läs mer

Krav på utrymme för lagring av gödsel från djurhållning (dnr N2015/5206/JM)

Krav på utrymme för lagring av gödsel från djurhållning (dnr N2015/5206/JM) 1(6) Regeringen Näringsdepartementet 103 33 Stockholm n.registrator@regeringskansliet.se Krav på utrymme för lagring av gödsel från djurhållning (dnr N2015/5206/JM) Länsstyrelsen i Västra Götalands län,

Läs mer

Kommunens roll i genomförandet av åtgärdsprogrammet för vatten

Kommunens roll i genomförandet av åtgärdsprogrammet för vatten Kommunens roll i genomförandet av åtgärdsprogrammet för vatten Albin Ring, Förvaltningsjurist Hur påverkas kommunerna av åtgärdsprogrammen? Åtgärdsprogrammet listar ett antal generella åtgärder för kommunerna.

Läs mer

Myggbekämpning i nedre Dalälven är ett betydande allmänintresse - folkets röst om behovet av bekämpning i gamla

Myggbekämpning i nedre Dalälven är ett betydande allmänintresse - folkets röst om behovet av bekämpning i gamla Uppsala 2015-11-19 Bilaga 3 Myggbekämpning i nedre Dalälven är ett betydande allmänintresse - folkets röst om behovet av bekämpning i gamla och nya områden Jan O. Lundström och Martina Schäfer Det är utom

Läs mer

Biologisk bekämpning av mygg med Bti: effekter på målorganismer, icke-målorganismer och människor

Biologisk bekämpning av mygg med Bti: effekter på målorganismer, icke-målorganismer och människor Sammanfattning av vetenskaplig litteratur EviEM Kunskapsöversikt Magnus Land Matilda Miljand 2015 Biologisk bekämpning av mygg med Bti: effekter på målorganismer, icke-målorganismer och människor M. Land

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om bekämpningsmedel; SFS 1998:947 Utkom från trycket den 14 juli 1998 utfärdad den 25 juni 1998. Regeringen föreskriver 1 följande. Inledande bestämmelser 1 I fråga

Läs mer

MKB 2015 Möjliga konsekvenser vid helikopterbekämpning med VectoBac G mot stickmyggslarver

MKB 2015 Möjliga konsekvenser vid helikopterbekämpning med VectoBac G mot stickmyggslarver Forshaga kommun 2014-10-27 MKB 2015 Möjliga konsekvenser vid helikopterbekämpning med VectoBac G mot stickmyggslarver Ansökan avser spridning av VectoBac G inom Natura 2000 områdena Pannkakan (SE0610135)

Läs mer

Stickmyggor i Deje, Forshaga kommun, under sommaren 2010 till 2012

Stickmyggor i Deje, Forshaga kommun, under sommaren 2010 till 2012 Uppsala 2012-12-14 Stickmyggor i Deje, Forshaga kommun, under sommaren 2010 till 2012 Jan O. Lundström & Martina Schäfer Mygg- & miljögruppen Avdelningen för ekologi och genetik Uppsala universitet 1 Figur

Läs mer

Yttrande i mål nr angående skyddsjakt efter varg

Yttrande i mål nr angående skyddsjakt efter varg 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2014-02-20 Ärendenr: NV-01591-14 Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 STOCKHOLM Yttrande i mål nr 3428-14 angående skyddsjakt efter varg Naturvårdsverket

Läs mer

Lagstiftning och praktiskt arbete Hur jobbar Läkemedelsverket med miljöfrågor? Anna-Karin Johansson Miljösamordnare Läkemedelsverket (LV)

Lagstiftning och praktiskt arbete Hur jobbar Läkemedelsverket med miljöfrågor? Anna-Karin Johansson Miljösamordnare Läkemedelsverket (LV) Lagstiftning och praktiskt arbete Hur jobbar Läkemedelsverket med miljöfrågor? Anna-Karin Johansson Miljösamordnare Läkemedelsverket (LV) Läkemedelsverkets uppgifter Godkännande av kliniska prövningar

Läs mer

Årsredovisning 2010 för NEDRE DALÄLVENS INTRESSEFÖRENING

Årsredovisning 2010 för NEDRE DALÄLVENS INTRESSEFÖRENING Årsredovisning 2010 för NEDRE DALÄLVENS INTRESSEFÖRENING Styrelsen för Nedre Dalälvens Intresseförening får härmed avge redovisning för räkenskapsåret 2010, föreningens tjugofjärde verksamhetsår. Förvaltningsberättelse

Läs mer

1 av :29

1 av :29 Fwd: Remiss - förslag till villkor för VectoBac G, F-3422-2 21-09 1 av 3 2010-02-09 13:29 Ämne: Fwd: Remiss - förslag till villkor för VectoBac G, F-3422-2 21-09 Från: Umeå universitet

Läs mer

Upplevelser av boendemiljö och psykisk hälsa hos boende i områden med förekomst av översvämningsmygg

Upplevelser av boendemiljö och psykisk hälsa hos boende i områden med förekomst av översvämningsmygg 22 Uppsala universitet Institutionen för psykologi VT - 2010 Psykologexamensuppsats, 30 hp Upplevelser av boendemiljö och psykisk hälsa hos boende i områden med förekomst av översvämningsmygg - En miljöpsykologisk

Läs mer

Datum Dnr I ärendet finns följande dokument 1. Beslutsförslag Bilaga fakta om nationella folkhälsoenkäten

Datum Dnr I ärendet finns följande dokument 1. Beslutsförslag Bilaga fakta om nationella folkhälsoenkäten Regionstyrelsen Tommy Aspegren Strateg 044-309 35 25 Tommy.Aspegren@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-05-18 Dnr 1600552 1 (5) Regionstyrelsen Folkhälsoenkät 2017/2018 Ordförandens förslag Ordförande föreslår

Läs mer

Remissvar Bygg Gotland förslag till översiktsplan för Gotlands kommun 2010 2025 Dnr 82004

Remissvar Bygg Gotland förslag till översiktsplan för Gotlands kommun 2010 2025 Dnr 82004 Gotlands Ornitologiska Förening c/o Måns Hjernquist Sproge Snoder 806 623 44 Klintehamn 0498-24 42 63 gof@blacku.se Stadsarkitektkontoret Gotlands Kommun 621 81 Visby Remissvar Bygg Gotland förslag till

Läs mer

Remissvar med förslag om ändring av Socialstyrelsens föreskrifter om vävnader och celler dnr 572/2016

Remissvar med förslag om ändring av Socialstyrelsens föreskrifter om vävnader och celler dnr 572/2016 2015-02-18 socialstyrelsen@socialstyrelsen Remissvar med förslag om ändring av Socialstyrelsens föreskrifter om vävnader och celler dnr 572/2016 Svenska Läkaresällskapet (SLS) är en politiskt och fackligt

Läs mer

Samrådssvar från Helsingborgs stad/miljönämnden gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Västerhavets vattendistrikt

Samrådssvar från Helsingborgs stad/miljönämnden gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Västerhavets vattendistrikt 1(7) Samrådssvar från Helsingborgs stad/miljönämnden gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Västerhavets vattendistrikt Nedanstående svar är lämnade via avsedd webbenkät.

Läs mer

DANSKE TORPARE Notat. Fritidshusägarnas gränshinder förslag på lösningar. Köpenhamn i juni 2012

DANSKE TORPARE Notat. Fritidshusägarnas gränshinder förslag på lösningar. Köpenhamn i juni 2012 DANSKE TORPARE Notat Köpenhamn i juni 2012 Fritidshusägarnas gränshinder förslag på lösningar Det finns cirka 11 700 danskar registrerade som ägare till fritidshus i Sverige. I delar av södra Sverige utgör

Läs mer

MANNHEIMER SWARTLING

MANNHEIMER SWARTLING MANNHEIMER SWARTLING Länsstyrelsen i Västerbottens län Miljöprövningsdelegationen KOMPLETTERING Dnr 551-1796-2013; angående tillstånd till att uppfora och driva en gruppstation för vindkraft inom Lycksele

Läs mer

Bakgrund. Konsekvensutredning 2015-05-13 Dnr 4.1.1 12281/2015 1(10) Allmänt

Bakgrund. Konsekvensutredning 2015-05-13 Dnr 4.1.1 12281/2015 1(10) Allmänt Konsekvensutredning 2015-05-13 Dnr 4.1.1 12281/2015 1(10) Avdelningen för regler och behörighet Gastón Fernández Palma gaston.fernandez-palma@socialstyrelsen.se Konsekvensutredning förslag till ändring

Läs mer

Samarbetsprojekt Fortum Markets AB Upplandsstiftelsen RAPPORT 2010/7 DELRAPPORT 3 Naturmiljöer vid nedre Dalälven 2010

Samarbetsprojekt Fortum Markets AB Upplandsstiftelsen RAPPORT 2010/7 DELRAPPORT 3 Naturmiljöer vid nedre Dalälven 2010 Samarbetsprojekt Fortum Markets AB Upplandsstiftelsen RAPPORT 2010/7 DELRAPPORT 3 Naturmiljöer vid nedre Dalälven 2010 Pär Eriksson FÖRFATTARE Pär Eriksson FOTO FRAMSIDA Landkvarn, naturreservatet Bredforsen.

Läs mer

Myggor. och myggbesvär 2013.02.06. En kort rapport från Wittsjö Golfklubb, sommaren 2012

Myggor. och myggbesvär 2013.02.06. En kort rapport från Wittsjö Golfklubb, sommaren 2012 Myggor och myggbesvär En kort rapport från Wittsjö Golfklubb, sommaren 2012 2013.02.06 När man sysslar med myggor och försöker förstå dem, har jag en känsla av att myggor, sedan årtusenden, vet mycket

Läs mer