SOK-koncernen. årsberättelse 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SOK-koncernen. årsberättelse 2011"

Transkript

1 SOK-koncernen årsberättelse 2011

2

3 Innehåll 4 Nytta och gott humör av handelslaget 6 Dagligvaruhandeln svarar på kundernas föränderliga förväntningar 10 Allt bättre bruksvaruhandel 16 ABC tar hand om ägarkunderna 20 Resebransch- och bespisningsverksamheten tar sig an utmaningarna 24 Bilhandeln lägger i en ny växel 26 Ett år av tillväxt i lantbrukshandel 28 S-gruppen stärker positionerna i närregionerna 30 Ansvarskännande och effektiv anskaffning 32 Målet: nöjda anställda 34 Ägarkundsrelationen är livskraftig 36 S-Banken fortsatte sin tillväxt 38 Vad är S-gruppen? 40 S-gruppen Corporate governance i SOK-koncernen 44 SOK:s förvaltningsråd 46 SOK:s styrelse SOK-koncernens koncernledningsgrupp SOK-koncernens organisation SOK-koncernens bokslut 2011 SOK-koncernen Årsberättelse

4 I ekonomiska kriser stöder kooperationen nationalekonomin. S-gruppen skapade år 2011 totalt nya arbetsplatser. Investeringarna på en halv miljard lindrade recessionen överallt i hela landet. Handelslagen returnerade för första gången över 400 miljoner euro till sina ägarkunder. Nytta och gott humör av handelslaget Efter den dystra inledningen av 2010 och den glädjande stigningen under den senare halvan av året förväntades år 2011 bli ekonomiskt lugnare. Så gick det ju inte: ju längre året framskred, desto dystrare var stämningarna på grund av krisen i euroområdet. Också om konsumenternas förtroende hölls på en nivå som var något högre än den i det övriga euroområdet, försämrades förväntningarna på ekonomin under hela år Vid slutet av året var den klart under medeltalet för 2000-talet, och förtroendet hade sjunkit nästan till nivån som rådde vid slutet av Den finländska industrins förväntningar var åter lägre än medeltalet för euroområdet. Industrins dystra förväntningar har sina orsaker. Den finländska exporten rasade nästan lika snabbt år 2011 som 2008, men detta berodde tyvärr inte enbart på den ekonomiska krisen. Man fruktar nu att Finland permanent kan mista en del av sin andel av världsmarknaden. Handelns och tjänsternas roll blir allt viktigare i dessa dystra verksamhetsförutsättningar. I synnerhet detaljhandeln har varit en bra sysselsättare. I fjol sysselsatte handeln knappt ettusen personer fler än föregående år, och man tror att trenden fortsätter år Som arbetsgivare är S-gruppen i en klass för sig. Handelslagen och S-gruppen skapade år 2011 totalt nya arbetsplatser. Prestationen är god den kom under en period då ekonomin i övrigt började mattas av utav fruktan för en recession. Nya arbetsplatser uppstår alltid genom investeringar. I fjol använde vi närmare 550 miljoner euro på byggande av nya lokaler och på reparation och utvidgande av existerande lokaliteter. Dessa miljoner bidrog till sysselsättningen i byggbranschen i olika delar av landet och lindrade effekterna av den begynnande recessionen. Det är just i svåra tider som kooperationens styrka och mänsklighet syns allra bäst. Enligt FN:s internationella arbetsorganisation ILO tål kooperativa företag ekonomiska kriser bättre än andra typer av företag. Denna seghet i svåra tider beror främst på att kooperativ i första hand strävar efter att tillgodose sina medlemmars behov och på att de inte motiveras av kortsiktigt fokus på vinstmaximering. I Finland är det handelslagen i S-gruppen som är de bästa representanterna för en sådan stabil kooperativ verksamhet, där resultatet backas upp av kontinuiteten som vår verksamhetsidé förutsätter. Det att vi strävar efter att allt bättre tillfredsställa våra ägarkunders behov. Utan ägarkunderna och deras önskemål skulle det inte finnas några handelslag eller någon S-grupp. Vid slutet av år 2011 hade handelslagen något under två miljoner ägarkunder, och den gränsen överskreds på Alla hjärtans dag Det växande antalet medlemmar visar att finländarna över hela landet har tillit till S-gruppens tjänster. De tycker att vi är en förutsägbar och ansvarskännande finländsk aktör. Som tack för ägarkundernas lojalitet returnerade handelslagen år 2011 för första gången över 400 miljoner euro till sina ägarkunder. Av beloppet var ungefär 360 miljoner Bonus, resten utgjordes av ränta på insatser, återbäring av överskott och betalningssättsförmånen. Ökningen av antalet ägarkunder börjar successivt mattas av eftersom redan närmare 80 procent av de privata hushållen i landet redan är sådana. Vi blir ändå inte vilande på våra lagrar, utan koncentrerar oss nu enligt vår strategi på att fördjupa våra kundrelationer. 4 SOK-koncernen Årsberättelse 2011

5 Vi utvecklar vårt kunnande inom handeln med bruksvaror och förbättrar urvalet av ekologiska och lokalt producerade produkter. Vi vill framför allt betjäna våra kunder bättre: vi ser givetvis till att alla funktioner är i toppskick, men det är servicen som kunden får som är i fokus framöver. Utom täckande urval och god betjäning vill vi också erbjuda våra kunder förvissning om att vi är en föregångare också som ansvarstagande aktör. Vi vill verka så, att ägarkunderna kan vara stolta över handelslaget de äger och över hela S-gruppen. Vi strävar alltså efter att producera nytta och gott humör. Utom ägarkunderna är det också vår engagerade personal vi har att tacka för S-gruppens framgång. Jag riktar därför ett särskilt tack till alla er över anställda i handelslagen och SOK-koncernen. Jag är stolt över vår proffsiga personal: den är en resurs, som ska behandlas väl. Helsingfors, 17 februari 2012 Kuisma Niemelä Koncernchef, SOK SOK-koncernen Årsberättelse

6 Dagligvaruhandeln svarar på kundernas föränderliga förväntningar En av 2011 års synligaste trender var den stigande efterfrågan på närproducerad mat, ekologiska produkter och handelns egna märken. Ändringarna i kundernas behov återspeglades också i utvecklingen av urvalen i S-gruppens matbutiker. Försäljningen i S-gruppens dagligvaruhandel utvecklades planenligt. Matbutikerna lyckades förverkliga sitt kundlöfte som gällde en förmånligare vardag, och försäljningen ökade kraftigare i S-gruppen än genomsnittligt i landet. Under det gångna året skedde inga större förändringar i dagligvaruhandelns konkurrensbild: S- och K-gruppens marknadsandelar var fortfarande höga. Lidl och Suomen Lähikauppa är de viktigaste utmanarna. Den hårda konkurrensen, som har pågått i decennier, har inom livsmedelshandeln gett upphov till två jämnstarka grupperingar, som dagligen konkurrerar med betjäning, priser och sortiment. Enligt en jämförelse utförd av OECD har den finländska dagligvaruhandeln konstaterats vara en av de effektivaste i hela världen, och i olika officiella utredningar har konkurrensen på den finländska marknaden befunnits fungera bra. Effektivitet i hela matkedjan genom samarbete År 2011 öppnades i Finland två nya Prisma-stormarknader, sju S-marketenheter och sju närbutiker, dvs. Saleeller Alepaenheter. I stället för på öppnande av ett stort antal nya enheter koncentrerade man sig inom affärsområdet på att utvidga butiker på goda affärslägen. 6 SOK-koncernen Årsberättelse 2011

7 S-gruppen kommer också framdeles att grunda nya matbutiker i synnerhet i sådana områden där utbudet av tjänster till ägarkunderna ännu var bristfälliga. Som kooperativt företag ägt av sina kunder vill S-gruppen ge alla sina ägarkunder i hela landet jämställd tillgång på matbutikstjänster. Under året diskuterades matens prisnivå mycket flitigt. Såsom konstaterades ovan, är den finländska dagligvaruhandelns effektivitet på internationell toppnivå, och konkurrensen fungerar. Handelns prisnivå påverkas också av många olika faktorer som handeln inte själv kan påverka. De stigande kostnaderna för arbetskraft och energi och ändringar i skattelagstiftningen är exempel på sådana. År 2012 kommer höjda skatter på sötsaker, alkohol och tobak att utöva ett tryck på den allmänna prisnivån. Mervärdesskatten på mat är fortfarande en av de högsta i Europa. Då skatternas inverkan elimineras, är matpriserna i Finland på europeisk medelnivå. Detta trots att Finland är ett stort land men en liten marknad. Utgifterna för livsmedel av privathushållens totalutgifter har minskat betydligt. År 1985 var den 20 procent, men 2010 endast 12 procent av hushållens totalutgifter. Som betydande aktör i livsmedelshandeln vill S-gruppen främja transparens och interaktion i livsmedelshandelns hela värdekedja. Genom samarbete och öppen interaktion mellan alla parter producenter, industri och handel kan man komma fram till de bästa och för alla lönsamma lösningarna. Under år 2011 utvecklade man inom S-gruppen analysteknik för i synnerhet prognostisering av efterfrågan och prisoptimering. Hela livsmedelskedjan har nytta av detta arbete. Dagligvaruhandel idkas av kedjorna Prisma, S- market, Sale och Alepa, i ABC-trafikbutikerna och ABC-Delienheterna samt livsmedelsbutikerna i Sokosvaruhusen. Vid slutet av 2011 omfattade markethandelskedjorna 851 verksamhetsställen; ABC-trafikbutikerna var 108 till antalet, ABC-Delienheterna 15. Regionhandelslagen har hand om affärsverksamheten vid samtliga markethandelsenheter i Finland. Lokalt och ekologiskt naturligtvis En av 2011 års synligaste trender var den stigande efterfrågan på närproducerad mat, ekologiska produkter och den allt större efterfrågan på handelns egna märken, s.k. private labels. S-gruppen är obestridlig marknadsledare inom försäljningen av ekologiska produkter. Enligt en studie utförd av AC Nielsen köpte finländarna år 2010 hela 49 procent av alla ekologiska produkter i S-gruppens affärer. Försäljningen av ekologiska produkter ökade år 2011 med över 50 procent från föregående år. Urvalen utökades med över 400 nya ekologiska produkter. säljs redan 1500 olika ekologiska produkter i S-gruppens butiker. S-gruppen vill kontinuerligt utöka urvalet för att kunna tillfredsställa kundernas ökade efterfrågan på ekologiska produkter. Här är samarbetet inom hela SOK-koncernen Årsberättelse

8 S-gruppens dagligvaruhandel, marknadsandel (%) ,8 29,0 30,5 31,1 31,1 34,3 35,9 39,9 41,1 42,4 43,2 44,1 45, SOK-koncernen Årsberättelse 2011

9 kedjan producenter, förädlare och handel i nyckelposition. S-gruppen deltar därför aktivt i utvecklandet av den ekologiska kedjan genom Pro Luomu ry, som grundades år Lokala produkter är en naturlig del av urvalen i S-gruppens matbutiker, som ju drivs av regionalt verksamma handelslag. Den nationella arbetsgruppen för närproducerad mat har definierat begreppet närproducerad mat så här: Närproducerad mat är produktion och konsumtion av mat som använder råvaror och produktionsinsatser från det egna området och sålunda främjar det egna områdets ekonomi och sysselsättning. Regionhandelslagen i S-gruppen idkar tätt samarbete med lokala varuleverantörer och producenter i olika delar av Finland för att öka andelen lokala produkter i urvalen. För många konsumenter är bra urval av närproducerad mat en allt viktigare faktor vid valet av butik. Efterfrågan på handelns egna märken, s.k. private labels, har stigit kraftigt i såväl S-gruppen som generellt i den finländska dagligvaruhandeln. I en europeisk jämförelse är deras andel av dagligvaruhandelns totalförsäljning ännu inte särskilt stor, så det finns rum för tillväxt. Målsättningen i S-gruppen är att försäljningen av private label-produkter under de närmaste åren ska stiga till en femtedel av totalförsäljningen. Största delen av S-gruppens private label-produkter tillverkas i Finland. Under 2011 ökade i synnerhet utbudet av egna märken i färskvarusegmentet. Köttfärs- och fjäderfäprodukterna som säljs under märket Rainbow och introducerades under våren är till hundra procent inhemska. Av allt kött som säljs i S-gruppen är över 95 procent av inhemskt ursprung. I S-gruppens livsmedelshandel förbereder man för närvarande en ändring som innebär att ursprungslandet utom på färskt kött också skulle anges på köttförädlingsprodukter, t.ex. korv och pålägg, som säljs under egna märken. En så stor transparens som möjligt är en fördel för kunden. Som utvecklare av webbhandel med och mobiltjänster för mat står S-gruppen i spetsen inom den finländska livsmedelshandeln. Pilotprojekt inom webbhandeln fungerar redan hos flera regionhandelslag, och man bygger för närvarande ut faciliteter för en bredare verksamhet. S-gruppen lanserade våren 2010 tjänsten Foodie, som fungerar i smarttelefoner. Med tjänsten kan kunderna göra upp elektroniska shoppinglistor, ta emot produktrekommendationer, följa med priser och studera recept. Under året utvecklades tjänsten till en interaktiv social tjänst. Dessutom introducerades möjligheten till hemleverans av matvaror till tjänsten i huvudstadsregionen. S-gruppens dagligvaruhandel vill agera allt aktivare i de sociala medierna. Målsättningen är att starta en allt intensivare dialog med kunderna. De nya elektroniska tjänsterna erbjuder kunderna en kanal där man lyssnar på deras åsikter, önskemål och utvecklingsförslag. Som konsumentkooperativ har S-gruppens livsmedelshandel som främsta mål att främja ägarkundernas intressen. Ansvar är en viktig värdering i den kooperativa verksamheten och därför en naturlig del av ledarskapet och vardagen också i matbutikerna. Samtliga kedjor i S-gruppen har fått ansvarsprogram, som förverkligas inom den dagliga verksamheten. Inom ansvarsarbetet framhålls särskilt transportlösningar som skonar miljön, energieffektivitet, ansvarsfulla och transparenta inköpskedjor samt omsorg om produktsäkerheten. Mot dialog med nya tjänster SOK-koncernen Årsberättelse

10 Allt bättre bruksvaruhandel S-gruppens bruksvaruhandel har under de senaste åren utvecklats och stärkts betydligt. Försäljningen utvecklades positivt under året. En ny konkurrensstrategi fastställdes under berättelseåret för S-gruppens bruksvaruhandel. Dess affärsmässiga målsättning är en tydlig ökning av försäljningen och marknadsandelarna inom alla de viktigare segmenten av bruksvaruhandeln. Ytterst är målet att ägarkunderna kan finna bruksvarorna de behöver i S-gruppens sortiment och att de är nöjda med urvalen och betjäningen. Parallellt med den strategiska planeringen har man redan i flera år tagit fram en ny verksamhetsmodell. Dess konkreta uttryck är det nya logistikcentret för bruksvaror som våren 2012 öppnas i Sibbo Bastukärr och som gör det möjligt att övergå till ett nytt verksamhetssätt. Den nya verksamhetsmodellen gäller bruksvaruhandelns hela värdekedja: sammanställande av urval, inköp, lagring och transport av produkter samt verksamheten i butikerna. Internt inom S-gruppen har projektet KT2015 inneburit bl.a. förnyande av order- och leveransprocessen, mängder av ändringar i datasystemen och en storsatsning på utbildning. Varorna levereras till butikerna från det nya logistikcentret kontrollerade, förberedda för försäljning, prissatta och försedda med larm. För kunderna innebär det att försäljarna får alltmer tid över för kundbetjäning. Exponeringen blir luftigare och redigare, vilket förbättrar upplevelsen och underlättar handlandet. Försäljningsökningen var god Webbhandelns snabba frammarsch och utländska aktörers etableringar på den finska marknaden har redan en tid varit de viktigaste trenderna inom bruksvaruhandeln. 10 SOK-koncernen Årsberättelse 2011

11 SOK-koncernen Årsberättelse

12 12 SOK-koncernen Årsberättelse 2011

13 De utländska aktörernas frammarsch fortsatte också under verksamhetsåret, i synnerhet inom handeln med kläder. Det grundas ständigt nya butiker enligt internationella koncept i vårt land. Vid slutet av året steg andelen webbhandel med utländska aktörer till närmare 20 procent av all webbhandel i Finland, som huvudsakligen idkas inom bruksvarusegmentet. Konkurrensen inom handeln med bruksvaror är numera global: man konkurrerar i kundernas vardagsrum. Senast årets julhandel var ett bevis på att webbhandelns slutliga genombrott i Finland var ett faktum. Den inhemska handeln måste kunna motarbeta de stora internationella aktörernas frammarsch genom att utveckla sin egen webbhandel. Detta gör man nu målmedvetet och med kraft i S-gruppen (mer om detta i sista stycket). För S-gruppen bruksvaruhandel var år 2011 ett år av god försäljning. Förväntningarna inför 2012 är också positiva, eftersom många till utvecklandet av bruksvaruhandeln anknutna projekt kan börja förverkligas i och med att logistikcentret i Sibbo färdigställs våren Inom de flesta produktområdena nådde gruppen en försäljningsökning som låg över genomsnittet för handeln. Inom produktområdena kläder, sport, kosmetika och underhållning låg tillväxten över marknadsgenomsnittet; den exceptionellt varma hösten försvårade handeln med kläder och sportartiklar mot slutet av året. Särskilt kraftig var S-gruppens försäljningsökning inom produktområdena byggande och reparationer, vars efterfrågan åter började stiga efter en smärre svacka. Affärsidéreformen i Prisma framskrider Vid slutet av år 2011 fanns det 62 Prisma-stormarknader i Finland. År 2011 öppnades nya Prismaenheter i Lielax i Tammerfors och i Ylivieska. Väsentliga utvidgningar eller renoveringar genomfördes i Jyväskylä (Prisma Palokka), Träskända, Helsingfors (Prisma Gamlas), Kempele (Prisma Zeppelin), Kouvola, Lahtis (Prisma Laune) och Seinäjoki (Prisma Hyllykallio). År 2012 öppnas nya Prismaenheter i Loimaa i Åbotrakten och i Västra centrum i Åbo. Dessutom ska enheterna i Halikko, Hyvinge och Vasa utvidgas. I kedjan Prisma utvecklades försäljningen av bruksvaror bra under året. Kraftigast ökade försäljningen inom produktområdena underhållning och hemteknik samt produkter för hemmet. Också trädgårdshandeln löpte i positiva tecken. I S-gruppen idkas bruksvaruhandel av kedjorna Prisma, Sokos Emotion och Kodin Terra. Dessutom säljer också S-market, Sale och ABC-trafikbutikerna bruksvaror. Dessutom finns kedjan Pukumies, som verkar inom en del av landet. Vid slutet av året omfattade kedjan Prisma 62 enheter i Finland och 21 i närregionerna. Det fanns 21 Sokosvaruhus, 28 Emotionbutiker och 11 Kodin Terraenheter. Kedjan Pukumies hade nio verksamhetsställen. Prismas reform av affärsidén och konceptet för bruksvaruhandeln blev färdig under året, och den tas stegvis i bruk vid alla Prismaenheter. Den till reformen anknutna utbildningen gäller kedjans hela personal. De egna märkena, private label produkterna, vars försäljning ökade med över 20 procent under året, har varit ett centralt utvecklingsobjekt i alla kedjor som säljer bruksvaror. Exempelvis i Prisma har kunderna gett positiv respons om både modellerna och produkternas kvalitet. Samtliga 18 private labels inom S-gruppens bruksvaruhandel kommer att finnas i butikerna våren S-gruppen har ställt upp ansvarsmålsättningar för de egna märkena inom bruksvaruhandeln. Målet är att produkterna som erbjuds kunderna är tillverkade i socialt och etiskt godtagbara förhållanden. För att säkerställa detta tillämpas auditeringsmodellen BSCI på alla produkter som är tillverkade i riskländer. Ett starkt försäljningsår i Kodin Terra Kodin Terra är S-gruppens järnhandel, som koncentrerar sig på byggande, reparationer, inredning, gården och trädgården. År 2011 öppnades inga nya enheter. Antalet enheter uppgick vid årsskiftet till 11. I kedjan Kodin Terra pågår som bäst ett flertal förändringar, eftersom affärsidén uppdaterades på våren så, att den bättre motsvarar marknaden inom järn- och trädgårdshandeln. Kodin Terra har nått en stark position inom järn och trädgårdshandeln för konsumenter. Ägarkunderna på SOK-koncernen Årsberättelse

14 olika håll i landet har gett kedjan ett mycket gott mottagande. För närvarande utvecklas tjänsteutbudet till företagskunder; i anknytning till detta har kedjan förnyat sina verksamhetsmodeller för handeln med hus och kök och för byggtjänster. För att underlätta handlandet introducerades S-Företagskortet, ett nytt betalningsmedel för företag. Under året inledde också en ny kedja, S-Rauta, sin verksamhet. Kedjan är S-gruppens koncept för järn- och trädgårdshandel på mindre orter. Den första S-Rautaenheten öppnades i juli i Kemi, och vid slutet av året bestod kedjan av 10 enheter. S-Rauta och Kodin Terra har gemensam kedjestyrning, vilket effektiviserar verksamheten. År 2012 kommer icke kedjeanslutna järnaffärer som drivs av handelslagen att anslutas till kedjan S-Rauta. I Nummela i Vichtis öppnas en helt ny enhet våren Kodin Terra öppnade sin webbutik vid slutet av året, se sista stycket. Sokos statt i förnyelse Kedjan Sokos har under de senaste åren förnyats, till såväl varuhushelheterna som urval, exponering och visuellt uttryck. I stora stadscentra har flera enheter utvidgats rejält, och man har också öppnat nya enheter. I köpcentret Stella i S:t Michel, som ägs av Osuuskauppa Suur-Savo, öppnades en helrenoverad och förnyad Sokosenhet. Den femåriga renoveringen av Sokos Tammerfors färdigställdes. På Sokos Helsingfors centrum förnyades damavdelningen. I Esbo upphörde Sokos Hagalund med verksamheten vid slutet av året. Antalet på skönhet och damunderkläder fokuserade Emotionenheter fortsatte att stiga. Nya enheter öppnades i Jyväskylä, Kouvola, Helsingfors Gamlas, Tammerfors, Esbo och Lahtis. Vid slutet av året fanns det totalt 28 Emotionenheter. År 2012 öppnas tre nya enheter (Hyvinge, Borgå och Åbo). Kedjan Pukumies, som ägs av Osuuskauppa Arina, idkar också handel med dam- och herrkläder samt kosmetika. Pukumies Oy har sedan butiker under namnen Pukumies och kedjan Mick s som säljer kläder för ungdomar i Uleåborg, Karleby, Seinäjoki, Jyväskylä och Rovaniemi. Osuuskauppa Ympyrä svarar för affärsverksamheten vid Pukumies i Kotka. Dessutom har Osuuskauppa Arinas Pukumies en på damkläder specialiserad konceptbutik, Companys, i köpcentret Kamppi i Helsingfors. 14 SOK-koncernen Årsberättelse 2011

15 S-gruppen in på webben med kraft S-gruppen satsar för närvarande på att utveckla webbhandeln och andra webbtjänster inom alla sina affärsområden. Målet är att skapa en synkroniserad servicehelhet. Kunden kan göra preliminära val antingen i butiken eller på webben. Kunden kan också göra inköp på bägge ställena, dvs. lösningen är en s.k. flerkanalshelhet. S-gruppen inledde under året sin webbhandelsverksamhet med webbutiken för skönhet, som har fått ett gott mottagande. Inom dagligvaruhandeln inleddes webbhandel på prov redan år Då det första steget har tagits, framskrider resten fort. Kodin Terras webbplats öppnades i december. Till en början erbjuder webbhandeln olika landscapingprodukter, ved och mylla som levereras i storsäckar. Produkturvalet och leveransområdena utvidgas våren Hankkija-Lantbruk förnyar och utvidgar sin redan tidigare öppnade webbutik våren Också kedjan Prisma inleder webbhandelsverksamheten. Till en början kan man på webben köpa produkter inom områdena hemteknik och underhållning, böcker, papper och leksaker. Målet är att inom de närmaste åren kunna erbjuda alla kedjors hela sortiment av bruksvaror via webben. S-gruppens bruksvaruhandel () * 1318* *moms 0 % SOK-koncernen Årsberättelse

16 16 SOK-koncernen Årsberättelse 2011

17 ABC tar hand om ägarkunderna År 2011 ökade kedjan ABC sin marknadsandel inom såväl bränslehandeln och markethandeln som restaurangverksamheten. Bränsleförsäljningen ökade betydligt kraftigare än branschgenomsnittet, vilket innebär att marknadsandelen ökade för tionde året i följd. Kedjans marknadsandel ökade trots att 2011 för investeringarnas del var ett mellanår. En ny trafikbutik öppnades i Jakobstad i december, och under året öppnades totalt sex nya automatstationer. Dessutom genomfördes renoveringar inom det existerande nätet. Konceptet för ABC Delienheterna i huvudstadsregionen förnyades. Samtidigt inleddes pilotverksamhet med konceptet ABC GrilliMarket, som har tagits fram för mindre verksamhetsställen i andra delar av landet. Efter en liten andningspaus kommer år 2012 att vara ett investeringsintensivare år med flera nya trafikbutiker och automatstationer. Den första trafikbutiken öppnas i februari 2012 i S:t Michel. Tillväxtåret 2011 Trafikmängderna i Finland ökar i och med att resandet till fritidsbostäder och annat fritidsresande ökar i likhet med turismen och den tunga fordonstrafiken. Tillsvidare har försäljningsökningen stävjats av de sedan länge stigande bränslepriserna. Resultatmässigt var år 2011 ett gott år för kedjan ABC. Den lilla svackan i försäljningen av dagligvaror som följde ändringen i lagen om handelns öppettider reparerades snabbt genom en välriktad ändring av sortimenten, som ledde till att försäljningen av dagligvaror ökade med åtta procent. Nu ägnas utvecklandet av bruksvaruhandeln särskild uppmärksamhet. Man vet också internationellt att för säljningen av bruksvaror under de närmaste åren kommer att få en mer framträdande roll i trafikbutiker. ABC ska föra produkter som inte finns i andra butiker. Tyngdpunktsområdena är för närvarande säsongprodukter, presentartiklar och det övervägande till barn riktade Apsisortimentet. Tanken är, att då familjen stannar på ABC, ska det finnas alternativ till godis för barnen. Bland andra nyckelproduktgrupper inom bruksvaror märks bl.a. förmånliga presentartiklar, tröjor, college tröjor och t-tröjor, suvenirer, leksaker, musik, filmer och spel. De nya menyerna som introducerades år 2010 har fått ett gott mottagande, och man fortsatte att utveckla menyerna även under berättelseåret. Andelen regionala och lokala läckerheter på menyerna har utökats. Den lokala personalen har deltagit i framtagandet av nya portioner, av vilka många har blivit ytterst populära. Av många goda exempel kan vi här nämna 66-menyn på ABC Alavo som ligger vid stamvägen med samma nummer och Osuuskauppa Hämeenmaas portioner tillredda av ingredienser från närproducenter. En viktig del av tjänstehelheten Kedjan ABC:s framgång i alla omständigheter under år med större och mindre investeringar, under år med lågoch högkonjunkturer, visar hur högt ägarkunderna värdesätter ABC som en del av S-gruppens totala tjänsteutbud. ABC:s tjänster anlitas i allt större utsträckning på riksnivå, och enligt studier som utförts är köptroheten hög. SOK-koncernen Årsberättelse

18 Kedjan ABC, som på knappt 15 år har byggt över trafikbutiker och närmare 300 automatstationer, har givetvis också fått kritik i offentligheten. Den positiva responsen har ändå varit mångfalt större. Många orter suktar fortfarande efter den mångsidiga och breda tjänstehelheten som ABC erbjuder. Dessutom vet man att grundandet av en ABC har på många orter inneburit ett tillskott av helt ny anda och energi. Kedjan ABC kommer därför att också under de kommande åren att fortsätta sin expansion för att så många ägarkunder som möjligt ska kunna utnyttja dess tjänster. Verksamheten utgår från ansvar Ansvar ekonomiskt, socialt och miljörelaterat ansvarstagande är den självklara utgångspunkten för kedjan ABC:s hela verksamhet. I miljöfrågor hör ABC till de främsta aktörerna i Finland. Under de senaste åren har kedjan också försökt hitta nya och naturliga former för socialt ansvarstagande. På ABC trivs både ungdomar och pensionärer, och därför har dessa två viktiga kundgrupper nu ägnats särskild uppmärksamhet. Projektet ABC möter unga startade år 2010 i samverkan med Nuorten Palvelu r.y. Projektet finansieras av RAY. Eftersom ungdomar numera tillbringar långa tider i köpcenter, trafikbutiker och andra kommersiella lokaliteter, är det viktigt att man tänker ut aktiviteter och vettig sysselsättning och att samarbetet mellan de unga och personalen fungerar bra och i god anda. ABC satsar stort på detta arbete och har också fått positiv respons. I början av år 2012 startades också en ny tjänst, Juttusilla, som kommer att figurera i media senare under året. Tanken är att öka det sociala samröret genom att erbjuda bekanta och obekanta möjligheter att samlas på ABC för att diskutera aktuella frågor. Samarbetspartner här är tidningen ET. S-gruppens bensinhandel, marknadsandel (%) ,3 24,2 26,9 27,6 28, Antalet bränslekvaliteter ökar År 2012 köpte ABC-kedjans anskaffningspartner St1 Shells hela affärsverksamhet i Finland. Kedjorna ABC:s och St1:s gemensamma anskaffningsbolag NEOT Oy uppvisar ökade volymer och är nu det största anskaffningsbolaget för bränslen i Norden, vilket har ökat bolagets tyngd som part i underhandlingar med internationella oljebolag. Ägarkunderna ser detta som konkurrenskraftiga bränslepriser och leveranssäkerhet i alla lägen. 18 SOK-koncernen Årsberättelse 2011

19 ABC och St1 idkar tätt samarbete mot klimatförändringen genom att utveckla miljövänligare bränslelösningar. St1 Biofuels tillverkar etanol av livsmedelsavfall, och NEOT säljer denna till sina ägare. Detta bränsle, som innehåller 85 procent etanol som tillverkats av avfall som inte ingår i näringskedjan, kan man vid slutet av år 2011 tanka på 15 ABC-stationer och ca 25 stationer i kedjan St1. Målet är att öka antalet så, att det vid slutet av år 2012 inom varje regionhandelslags verksamhetsområde finns minst en station där man kan tanka etanol. Det stora samtalsämnet inom bränslehandeln år 2011, var lanseringen av 95 E10, bensin med 10 procent etanol. Mottagandet var sämre än väntat, eftersom det rådde ovetskap bland bilisterna om vilka motorer kunde använda bränslet. För närvarande säljs bensinsorterna 95 E10 och 98 E5 i ungefär lika stora mängder. Antalet bränslekvaliteter kommer att öka i framtiden. Kedjan ABC vill erbjuda sina kunder alla de alternativa bränslen som dessa önskar sig. Det innebär investeringar i mätarfält, eftersom olika bränslen ska förvaras i separata kärl. Hanteringen av förvaringskapacitet kommer att bli ett viktig konkurrensmedel i bränslehandeln. S-gruppen driver trafikbutiksverksamhet och bränslehandel via ett nätverk av 108 ABCtrafikbutiker, 288 ABC-automatstationer, en ABC GrilliMarket och 15 ABC-Delienheter (år 2011). ABC-Deli har verksamhet endast i huvudstadsregionen och Borgå. Regionhandelslagen bedriver affärsverksamheten vid samtliga ABC-enheter. SOK-koncernen Årsberättelse

20 Resebranschoch bespisningsverksamheten tar sig an utmaningarna För S-gruppens resebranschoch bespisningsverksamhet var år 2011 ett år av växande efterfrågan. Webbtjänsterna var ett viktigt utvecklingsfält inom såväl hotellsom restaurangverksamheten. D en förväntade recessionen påverkade inte efterfrågan inom resebransch- och bespisningsverksamheten i någon större grad. Tvärtom ökade hotellens försäljning mot slutet av året. Medan försäljningen under den förra halvan av året var i genomsnitt en procent i månaden, nådde man under den senare halvan en genomsnittlig försäljningsökning på 5 procent i månaden. Efterfrågan på hotelltjänster steg främst inom affärsresandet. Antalet övernattningar i Finland ökade i januaridecember med 4 procent från föregående år. Den största bidragande orsaken till tillväxten var utlänningarna, vars övernattningar ökade med över 10 procent. Antalet övernattningar ökade för finländarnas del med ca 2 procent. Mätt med de nyckeltal som beskriver hotellverksamhetens framgång, klarade sig S-gruppen bra. Medan hotellens genomsnittliga beläggning i hela landet var 53 procent, var den drygt 64 procent för S-gruppens del. Ökningen från föregående år var 2,6 procentenheter. S-gruppens genomsnittliga pris per rum låg också över genomsnittet (hela landet 88 euro, S-gruppen 92 euro). Medelpriset och intäkten per rum ökade utmed hela året tack vare lyckad marknadsföring och revenue management. Den goda resultatutvecklingen i hotellverksamheten som började år 2010 fortsatte genom hela år 2011 och blev t.o.m. snabbare mot slutet av året. 20 SOK-koncernen Årsberättelse 2011

Handelns utsikter 2013 2014 Försäljnings- och sysselsättningsutsikterna

Handelns utsikter 2013 2014 Försäljnings- och sysselsättningsutsikterna Handelns utsikter 2013 2014 Försäljnings- och sysselsättningsutsikterna Handelns försäljning 2012 Tot. 129 md euro (exkl. moms) i omsättning 13% 12% 30 % Bilhandel Partihandel Detaljhandel Dagligvaruhandel

Läs mer

www.mercedes-benz.fi Made in Finland. VEHO GROUP OY AB ÅRSÖVERSIKT 2 0 1 2

www.mercedes-benz.fi Made in Finland. VEHO GROUP OY AB ÅRSÖVERSIKT 2 0 1 2 www.mercedes-benz.fi Made in Finland. VEHO GROUP OY AB ÅRSÖVERSIKT 2 1 2 Ett snabbporträtt: Veho idag Veho grundades 1939 som distributör för Mercedes-Benz. Namnet Veho är latin och betyder jag transporterar.

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION. November 2013

FÖRETAGSPRESENTATION. November 2013 FÖRETAGSPRESENTATION November 2013 Technopolis Ett annorlunda fastighetsbolag Ett börsbolag specialiserat på fastigheter, uthyrning av kontorslokaler och tjänster. Bolaget fokuserar på multianvändarmiljöer.

Läs mer

Finnveras finansieringstjänster i ett nötskal. Startia för Företagare seminarium 5.11.2012 Tom Siegfrids, Finnvera Abp

Finnveras finansieringstjänster i ett nötskal. Startia för Företagare seminarium 5.11.2012 Tom Siegfrids, Finnvera Abp Finnveras finansieringstjänster i ett nötskal Startia för Företagare seminarium 5.11.2012 Tom Siegfrids, Finnvera Abp Finnvera Abp Finnvera är ett specialfinansieringsbolag som ägs av finska staten och

Läs mer

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014 En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet B1 Sammanfattning För femte året i följd har Svensk Digital Handel (tidigare Svensk Distanshandel) tagit fram rapporten Digital

Läs mer

Handel Tertial 3 2013

Handel Tertial 3 2013 S T R A T E G I S K P Å V E R K A N HÖG STRATEGISK PÅVERKAN / EJ BRÅDSKANDE Trender inom handeln HÖG STRATEGISK PÅVERKAN / BRÅDSKANDE Arbetsmarknadstrender Hållbarhetsfrågorna heta i handeln LÄGRE STRATEGISK

Läs mer

Stockholmskonjunkturen hösten 2004

Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Förord Syftet med följande sidor är att ge en beskrivning av konjunkturläget i Stockholms län hösten 2004. Läget i Stockholmsregionen jämförs med situationen i riket.

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

Coachning av mikroföretag inom livsmedelsbranschen som samarbetspartner för dagligvaruhandeln

Coachning av mikroföretag inom livsmedelsbranschen som samarbetspartner för dagligvaruhandeln Coachning av mikroföretag inom livsmedelsbranschen som samarbetspartner för dagligvaruhandeln Projektetsbakgrund Handeln kan samarbeta med leverantörer av alla storlekar. Man ska emellertid kunna dra nytta

Läs mer

Börskväll 18.11.2013. Pekka Vähähyyppä vice verkställande direktör, ekonomidirektör

Börskväll 18.11.2013. Pekka Vähähyyppä vice verkställande direktör, ekonomidirektör Börskväll 18.11.2013 Pekka Vähähyyppä vice verkställande direktör, ekonomidirektör Stockmann i korthet Internationellt detaljhandelsbolag grundat år 1862 Omsättning 2 116 miljoner euro år 2012 Omkring

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 PRESSINFORMATION 2014-08-08 Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 Stark tillväxt på västmarknader motvind i Ryssland NOKIAN TYRES PLC Januari-juni 2014 01-06/13 % Omsättning 681,5 MEUR 752,2 MEUR

Läs mer

ÅTGÄRDSPROGRAMMET FÖR MATKEDJAN

ÅTGÄRDSPROGRAMMET FÖR MATKEDJAN ÅTGÄRDSPROGRAMMET FÖR MATKEDJAN 1. Konsumentens förtroende och den finländska matens anseende 5 2. Den finländska matkedjans konkurrenskraft 6 3. Den finländska matkedjans konkurrensfördelar 6 3.1 Spårbarhet

Läs mer

DETALJHANDELN I ESKILSTUNA 2013

DETALJHANDELN I ESKILSTUNA 2013 DETALJHANDELN I ESKILSTUNA 2013 HUI Research Sep-Okt 2014 Anna Mocsáry Henrik Vestin 2010 David Naylor FÖRORD HUI Research har på uppdrag av Eskilstuna Innerstad AB genomfört en kartläggning och analys

Läs mer

Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 19 november 2014 Helsingfors

Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 19 november 2014 Helsingfors Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 19 november 2014 Helsingfors Nyckeltal för Finland Folkmängd 5.473.030 Förväntad BNP-utveckling +/- 0 % Inflation 2014 + 1,3 % Arbetslöshet 8,2 % Bostadsbyggande

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 1/2012. Hushållens internetförbindelser

MARKNADSÖVERSIKT 1/2012. Hushållens internetförbindelser MARKNADSÖVERSIKT 1/2012 Hushållens internetförbindelser Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande av Kommunikationsverket som källa. MARKNADSÖVERSIKT

Läs mer

VD Ulf Wahlstedt, 5 mars 2008

VD Ulf Wahlstedt, 5 mars 2008 VD Ulf Wahlstedt, 5 mars 2008 Snabb expansion sedan starten 2004 2006 NSP bildas i juli 2004 i och med förvärvet av 21 Burger King-restauranger. NSP övertar driften från 2005 och omsättningen ökar med

Läs mer

Finländarna som konsumenter i Estland

Finländarna som konsumenter i Estland Finländarna som konsumenter i Estland Finländarna som konsumenter i Estland Konsumentenkäter Utredningen baserar sig på statistik från Eurostat och Statistics Estonia samt tre stickprovsbaserade konsumentenkäter:

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 2013. Marknadsöversikt 2013. Televerksamhetens omsättning och investeringar

MARKNADSÖVERSIKT 2013. Marknadsöversikt 2013. Televerksamhetens omsättning och investeringar MARKNADSÖVERSIKT 2013 Marknadsöversikt 2013 Televerksamhetens omsättning och investeringar Innehåll Inledning... 3 Telemarknadens omfattning... 4 Utveckling av omsättningen... 6 Intäkter per konsumentabonnemang

Läs mer

? Producerad med finansiering från jord- och skogsbruksministeriet, www.laatuketju.

? Producerad med finansiering från jord- och skogsbruksministeriet, www.laatuketju. SNABBGUIDE FÖR KONSUMENTER Vet du varifrån din mat kommer? Av den mat som äts i Finland är cirka 80 % tillverkad i Finland. Cirka 65 % av matens råvaror är finländska. Livsmedelsproduktionen är global.

Läs mer

Konsumenternas förtroende rekordhögt i augusti

Konsumenternas förtroende rekordhögt i augusti Inkomst och konsumtion 2010 Konsumentbarometern 2010, augusti Konsumenternas förtroende rekordhögt i augusti Konsumenternas förtroende för ekonomin förstärktes ytterligare i augusti. Konsumenternas förtroendeindikator

Läs mer

FINLÄNDARNA BEHÖVER NYARE, TRYGGARE OCH MILJÖVÄNLIGARE BILAR

FINLÄNDARNA BEHÖVER NYARE, TRYGGARE OCH MILJÖVÄNLIGARE BILAR FINLÄNDARNA BEHÖVER NYARE, TRYGGARE OCH MILJÖVÄNLIGARE BILAR I en ny medelstor familjebil består över en tredjedel av bilens pris av olika skatter. Finlands bilskatt är också den näst högsta inom EU. En

Läs mer

Stark avslutning på e-handelsåret 2010

Stark avslutning på e-handelsåret 2010 + 16 % e-barometern Stark avslutning på e-handelsåret 2010 Postens och HUI:s e-barometer visar att e-handelns försäljning steg med 15,6 procent under 2010 års sista kvartal. Det är den starkaste tillväxten

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 214/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av i lagen om bostadssparpremier PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om

Läs mer

Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi

Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi Flexibilitet, snabbhet och kompetens är företagens viktigaste framgångsfaktorer i framtiden. Den globala konkurrensen mellan företagen hårdnar.

Läs mer

Svensk Distanshandel. Mat på nätet Rapport 2013

Svensk Distanshandel. Mat på nätet Rapport 2013 Svensk Distanshandel Mat på nätet Rapport 2013 1 Sammanfattning och slutsatser För fjärde året i rad tar Svensk Distanshandel fram rapporten Mat på nätet. Matförsäljningen på nätet ökar, men kunskapen

Läs mer

Finnvera finansierar olika skeden av förändringar i företag

Finnvera finansierar olika skeden av förändringar i företag Finnvera finansierar olika skeden av förändringar i företag Finnvera finansierar olika skeden av förändringar i företag Finnvera erbjuder finansieringslösningar för etablering av företagsverksamhet, vid

Läs mer

Jays - Företagets bästa kvartal

Jays - Företagets bästa kvartal Jays - Företagets bästa kvartal I oktober i fjol lanserade Jays sin nya hörlur - a-jays Five - individuellt anpassad för Android, ios samt Windows Phone. Oktober var sista månaden i kvartal två 2013, vilket

Läs mer

Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 27 maj 2015 Tórshavn

Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 27 maj 2015 Tórshavn Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 27 maj 2015 Tórshavn Nyckeltal för Finland Folkmängd 5.479.000 Förväntad BNP-utveckling + 0,9 % Inflation 2014 + 1,0 % Arbetslöshet (mars 2015) 10,3 % Bostadsbyggande

Läs mer

Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform!

Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform! Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform! Har du drömt om att vara din egen men inte vågat ta steget? Som franchisetagare av en Coop Konsum- eller Coop Nära-butik får du det fulla ansvaret

Läs mer

Varför växer bemanningsföretagen?

Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Ekonomin globaliseras, industrin rationaliseras och kompetenskraven på den moderna arbetsmarknaden ökar. I Sverige är det fortfarande

Läs mer

Vi löser era lokalproblem

Vi löser era lokalproblem Vi löser era lokalproblem Ett steg före förväntningarna Senatfastigheter är ett statligt affärsverk som erbjuder lokaler och tillhörande tjänster till statsförvaltningen. Uthyrning av lokaler, utveckling

Läs mer

Konsumenterna mycket optimistiska i februari

Konsumenterna mycket optimistiska i februari Inkomst och konsumtion 2011 Konsumentbarometern 2011, februari Konsumenterna mycket optimistiska i februari Konsumenternas förtroende för ekonomin steg i februari tillbaka till samma höga nivå som förra

Läs mer

Statistiska centralbyråns författningssamling

Statistiska centralbyråns författningssamling Detaljerad beskrivning av insamlande uppgifter Bilaga 1 Variabler Beskrivning Undersökning Benämning Namn på rapporterande enhet. Samtliga undersökningar Adress Adress för rapporterande enhet Postnummer

Läs mer

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie 2009 : 2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie Byggindustrin är en konjunkturkänslig bransch som i högkonjunktur ofta drabbas av kapacitetsbegränsningar

Läs mer

Aviabulevarden Knutpunkten för experter

Aviabulevarden Knutpunkten för experter Aviabulevarden Knutpunkten för experter Huvudstadsregionens snabbast växande företagsområde i Finlands logistiska mittpunkt innebär möjligheter till framgång och nätverkande Redan läget är unikt. Kontorslokalerna

Läs mer

Prisjämförelse av matkorgar på Åland

Prisjämförelse av matkorgar på Åland Nr 206 12 A10 MEDDELANDE 26.11.2012 Prisjämförelse av matkorgar på Åland Bakgrund Våren 2011 förändrades konkurrensläget märkbart inom dagligvaruhandeln på Åland i och med att S-gruppen öppnade sin första

Läs mer

Konsumentkronan. Analys av värdekedjan för svensk mjölk, nötkött, morötter och äpplen för Konkurrenskraftsutredningen.

Konsumentkronan. Analys av värdekedjan för svensk mjölk, nötkött, morötter och äpplen för Konkurrenskraftsutredningen. Konsumentkronan Analys av värdekedjan för svensk mjölk, nötkött, morötter och äpplen för Konkurrenskraftsutredningen 4 december, 2014 STRATEGI- OCH AFFÄRSUTVECKLING FÖR HÅLLBART VÄRDESKAPANDE Sammanfattning

Läs mer

2001-01-08. Farshid Heyati och Helen Nordqvist

2001-01-08. Farshid Heyati och Helen Nordqvist 2001-01-08 Farshid Heyati och Helen Nordqvist Innehållsförteckning Innehåll Sid Sammanfattning 1 Syfte..1 Genomförande...1 Historia..2 Affärsidé och mål..3 Marknader.4 Miljö och kvalitet..5 Gott & Blandat..6

Läs mer

Finländarnas resor 2009

Finländarnas resor 2009 Transport och turism 2010 Finländarnas resor 2009 Finländarna gjorde fler fritidsresor och färre tjänsteresor år 2009 Finländarnas utlandsresor ökade år 2009 kraftigare än under åren innan och antalet

Läs mer

Kolster. Våra tjänster. Våra kunder. Vår verksamhetsmodell

Kolster. Våra tjänster. Våra kunder. Vår verksamhetsmodell Kolster. Kolster är en ledande expert på immaterialrätter i Finland. Från oss får du alla tjänster du behöver för att skydda, försvara och utnyttja uppfinningar, formgivning och varumärken. Kolster är

Läs mer

Indexator Rotator Systems AB

Indexator Rotator Systems AB Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator Rotator Systems har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla

Läs mer

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare?

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Varför är det

Läs mer

Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 11 november 2015 Stockholm

Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 11 november 2015 Stockholm Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 11 november 2015 Stockholm Nyckeltal för Finland Folkmängd 5.474.289 Förväntad BNP-utveckling +/- 0 % Inflation 2014 + 1,0 % Arbetslöshet 8,8 % Bostadsbyggande

Läs mer

B SHOPPER PULSE 2015

B SHOPPER PULSE 2015 B SHOPPER PULSE 2015 SHOPPER PULSE 2015 01. Rapporten i korthet 02. Demografisk utveckling 03. Hur vi handlar dagligvaror 04. Hur vi handlar dagligvaror på nätet 05. Kort om uteätande med fokus på lunchen

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Finansiering för att starta ett företag

Finansiering för att starta ett företag Finansiering för att starta ett företag Finansiering från Finnvera vid etablering av företagsverksamhet Planerar du att grunda ett företag? En bra affärsidé, företagarfärdigheter och en omsorgsfull planering

Läs mer

På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden

På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden Utveckling 1-2:a tertialet 2015 Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46

Läs mer

Årsstämma 2010. Claes-Göran Sylvén, VD och koncernchef

Årsstämma 2010. Claes-Göran Sylvén, VD och koncernchef Årsstämma 2010 Claes-Göran Sylvén, VD och koncernchef Vår filosofi och ambition ICA modellen som grund Nordens och Baltikums ledande utvecklingspartner Affärsidé Aktivt och ansvarsfullt ägande Långsiktighet

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 4/2012. Telebranschen i Finland

MARKNADSÖVERSIKT 4/2012. Telebranschen i Finland MARKNADSÖVERSIKT 4/2012 Telebranschen i Finland Teleföretagens omsättning och investeringar 2011 Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande

Läs mer

Konsumenternas tro på Finlands ekonomi rasade i december

Konsumenternas tro på Finlands ekonomi rasade i december Inkomst och konsumtion 2010 Konsumentbarometern 2010, december Konsumenternas tro på Finlands ekonomi rasade i december Konsumenternas förtroende för ekonomin försvagades i december till ungefär samma

Läs mer

Glassfabriken Ekonomiutbildning för alla

Glassfabriken Ekonomiutbildning för alla Glassfabriken Ekonomiutbildning för alla ASPEGREN IDÉ AB Sjätte upplagan Glassfabriken Glassfabriken tillverkar glass som säljs till livsmedelsbutiker, glassbarer, glasskiosker, restauranger och personalmatsalar.

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2009

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2009 placeringsverksamhet 29 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund placeringsverksamhet 29 placeringsverksamhet 29 Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.29... 4 nya

Läs mer

SOK-KONCERNEN. Bokslutskommuniké 1.1 31.12.2011

SOK-KONCERNEN. Bokslutskommuniké 1.1 31.12.2011 SOK-KONCERNEN Bokslutskommuniké 1.1 31.12.2011 1 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE Handelns allmänna omvärld 2011 Handelns omvärld var tydligt tudelad till karaktären under år 2011. Under årets början var

Läs mer

SOK-KONCERNEN. Bokslutskommuniké 1.1 31.12.2011

SOK-KONCERNEN. Bokslutskommuniké 1.1 31.12.2011 SOK-KONCERNEN Bokslutskommuniké 1.1 31.12.2011 1 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE Handelns allmänna omvärld 2011 Handelns omvärld var tydligt tudelad till karaktären under år 2011. Under årets början var

Läs mer

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen!

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Hur gör dem som lyckas stärka sina positioner under lågkonjunkturen? Vad och hur gör de för att ta marknadsandelar, stärka varumärket, öka försäljningen?

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2013

Internationell prisjämförelse 2013 Priser kostnader 2014 Internationell prisjämförelse 2013 Stora skillnader mellan priser som europeiska konsumenter betalade år 2013 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika

Läs mer

Sandströms Modehus AB Marknadsföring 722g83

Sandströms Modehus AB Marknadsföring 722g83 Sandströms Modehus AB Marknadsföring 722g83 Av: Viktor Andersson, Axel Johansson, David Bååth, Josefin Ribers, Hesam Jafaei Innehållsförteckning Nuvarande Situation Intern och extern marknadsföringsanalys

Läs mer

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi Handelns betydelse för Sveriges ekonomi 2014 7% 6% 5% En halv miljon människor jobbar inom handeln 11 procent av alla sysselsatta i hela Sveriges ekonomi (privat och offentlig sektor) arbetar inom handeln

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region

Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region Få din idé utvärderad av Produktledens experter Har du kommit på en ny innovativ idé, som många kunde ha

Läs mer

Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006

Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006 Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006 Branschekonomi och skatter Björn Arnek Januari 2008 Sammanfattning Syftet med följande rapport är att ge en bild av lönsamheten i hotell- respektive

Läs mer

Fingrid i korthet. Fingrid Oyj:s kraftöverföringsnät 1.1.2011

Fingrid i korthet. Fingrid Oyj:s kraftöverföringsnät 1.1.2011 Det lyser i landet 2 Fingrid i korthet Elektricitet är en oskiljaktig del av varje finländares vardag. Finland fungerar med el. Fingrid är ett företag som ansvarar för att stamnätet dvs. elöverföringssystemet

Läs mer

Struktur- och bokslutsstatistik över företag

Struktur- och bokslutsstatistik över företag Företag 2014 Struktur- och bokslutsstatistik över företag Vinsterna inom industrin rasade år en inom industrin (näringsgrenarna B och C) uppgick till 136,8 miljarder euro år. Året innan var omsättningen

Läs mer

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva.

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Vår Verklighet Vår Verklighet Gunnar Netz, vd Grönsakshallen Sorunda Vi har en vision Grönsakshallen Sorunda ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Det var en gång..

Läs mer

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend!

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Regeringens höjning av arbetsgivaravgifterna för unga, den 1 augusti i ett första steg följt av helt avskaffad nedsättning

Läs mer

KF i korthet 2005 Kooperativa Förbundet (KF)

KF i korthet 2005 Kooperativa Förbundet (KF) KF i korthet 2005 Kooperativa Förbundet (KF) Detta är KF Kooperativa Förbundet är förbund för landets 58 konsumentföreningar med sammanlagt drygt tre miljoner medlemmar. Kooperativa Förbundet (KF) har

Läs mer

Årsförändringar av alla kostnader för lastbilstrafiken och bränslekostnader 1/2008-1/2012, %

Årsförändringar av alla kostnader för lastbilstrafiken och bränslekostnader 1/2008-1/2012, % Medlemscirkulär 2/2012 DEL A 29.2.2012 Bästa SKAL-Branschsektionerna rf:s medlem - Kostnadsindex januari 2012 - Föreningens årsmöte och sommardagar (årsmöte 21.4. St Michel, sommardagar 4.-5.8. Tallin)

Läs mer

Dentala ädelmetallegeringar

Dentala ädelmetallegeringar VD brev november - Lägesrapport i AU Holding. Kära aktieägare, De senaste dagarna har jag fått flera mail från aktieägare med frågor rörande kvartalsredogörelsen för perioden 01.01.2009 30.09.2009. Då

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2009-07-27 321 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Stockmann Oyj Abp 00101 Helsingfors Finland Ombud: Melbourne IT DBS AB 103 68 Stockholm MOTPART Jörgen N 127 34 Skärholmen

Läs mer

Bra mat en fråga om obligatorisk ursprungsmärkning

Bra mat en fråga om obligatorisk ursprungsmärkning Maj 2006 Bra mat en fråga om obligatorisk ursprungsmärkning Rapport inför miljöpartiets kongress 25-28 maj Innehåll Inledning. 3 Om ursprungsmärkning.. 5 Om betydelsen av att kunna göra medvetna val..

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

E-handel i Norden Q3 2014

E-handel i Norden Q3 2014 E-handel i Norden Q3 2014 TEMA: E-JULHANDELN Nordisk e-handel till ett värde av 34,5 miljarder SEK FÖRORD De nordiska konsumenterna uppskattar att de under det tredje kvartalet har e-handlat till ett värde

Läs mer

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 Kom ihåg!» Samarbeta INTE om priser.» Dela INTE upp marknaden.» Utbyt INTE strategiskt viktig information. 2 Du

Läs mer

Konsumenternas tro på ekonomin starkare än på fyra år

Konsumenternas tro på ekonomin starkare än på fyra år Inkomst och konsumtion 2015 Konsumentbarometern 2015, maj Konsumenternas tro på ekonomin starkare än på fyra år Konsumenternas förtroende för ekonomin stärktes ytterligare i maj. Konsumenternas förtroendeindikator

Läs mer

Svensk Distanshandel. Mat på nätet Rapport 2013

Svensk Distanshandel. Mat på nätet Rapport 2013 Svensk Distanshandel Mat på nätet Rapport 2013 1 Sammanfattning och slutsatser För fjärde året i rad tar Svensk Distanshandel fram rapporten Mat på nätet. Matförsäljningen på nätet ökar, men kunskapen

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Turistnäringens Resindex och prognos Q2 2011

Turistnäringens Resindex och prognos Q2 2011 Turistnäringens Resindex och prognos Q2 Utfall Q2 jämfört med Q2 2010. Sammantaget visar turistnäringens resindex att resandet och boendet till, från och inom Sverige ökade med 3 procent jämfört med motsvarande

Läs mer

Din kostnadseffektiva inköpsavdelning. Beijing - Shanghai - Hong Kong - New Delhi - Tallinn - Stockholm - Helsinki

Din kostnadseffektiva inköpsavdelning. Beijing - Shanghai - Hong Kong - New Delhi - Tallinn - Stockholm - Helsinki Din kostnadseffektiva inköpsavdelning Beijing - Shanghai - Hong Kong - New Delhi - Tallinn - Stockholm - Helsinki Nikolai Sourcing Inköps & logistik lösningar och ansvarsfulla inköpstjänster till industrin

Läs mer

#02 TILLVÄXTVÄRK? Kartläggning av kompetensbehovet inom hotelloch restaurangbranschen till år 2023 EN RAPPORT FRÅN

#02 TILLVÄXTVÄRK? Kartläggning av kompetensbehovet inom hotelloch restaurangbranschen till år 2023 EN RAPPORT FRÅN #02 TILLVÄXTVÄRK? Kartläggning av kompetensbehovet inom hotelloch restaurangbranschen till år 2023 2014 EN RAPPORT FRÅN 2 / TILLVÄXTVÄRK? INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD 4 1/ INLEDNING 5 2/ BRANSCHEN OCH OMVÄRLDEN

Läs mer

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor Bandrift Möjligheter och fördelar med extern entreprenad Proffs på gröna sportytor Golfsverige i förändring kräver smarta lösningar för bandrift Golfsverige befinner sig i en förändringsprocess som innebär

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Detta är New Wave Group

Detta är New Wave Group Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln. Vi har tre affärsområden: Profil; profilkläder, yrkeskläder

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2006

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2006 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt...2 placeringar 31.12.2006...3 nya placeringar 2006...5 Placeringsintäkternas utveckling 2006...7 Bilaga

Läs mer

E-handel i Norden. Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015

E-handel i Norden. Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015 E-handel i Norden Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015 Nordisk e-handel för 40,5 miljarder SEK under andra kvartalet FÖRORD E-handeln i Norden ökade kraftigt under andra kvartalet. Nordborna e-handlade

Läs mer

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag Småföretagens vardag En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag September 2006 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 De viktigaste slutsatserna 4 Introduktion 5 Fakta om undersökningen

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Konjukturbarometer för Västra Nyland 2014

Konjukturbarometer för Västra Nyland 2014 Konjukturbarometer för Västra Nyland 2014 Enkätens bakgrund och genomförande Hösten 2014 utarbetade Företagarna i Finland och Finnvera Abp tillsammans med arbets- och näringsministeriet SME-företagsbarometern,

Läs mer

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter e-survey Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter FÖRORD OCH KOMMENTAR Socala medier har nu på bred front slagit igenom som en naturlig del i kommunikation och

Läs mer

#02 TILLVÄXTVÄRK? Kartläggning av kompetensbehovet inom hotelloch restaurangbranschen till år 2023 EN RAPPORT FRÅN

#02 TILLVÄXTVÄRK? Kartläggning av kompetensbehovet inom hotelloch restaurangbranschen till år 2023 EN RAPPORT FRÅN #02 TILLVÄXTVÄRK? Kartläggning av kompetensbehovet inom hotelloch restaurangbranschen till år 2023 2014 EN RAPPORT FRÅN 2 / TILLVÄXTVÄRK? INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD 4 1/ INLEDNING 5 2/ BRANSCHEN OCH OMVÄRLDEN

Läs mer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer LRF Konsults Lönsamhetsbarometer APRIL 1 Sjunkande lönsamhet bland landets småföretag 9 av Sveriges företag har färre än 1 anställda. Det gör dem till en grupp med en betydande roll för den svenska ekonomins

Läs mer

4. Internet som informationskälla 16

4. Internet som informationskälla 16 Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser 1. Inledning 5 2. Företag som agerar på en global marknad 7 2.1 10 kommuner är hemvist för nästan 40 procent av e-handelsföretagen 2.2 60 procent av företagen

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Med en omsättning på mer än 84 miljarder kronor står våra svenska och utländska besökare för 13% av

Läs mer

Ekonomiskt kretslopp

Ekonomiskt kretslopp Samhällets ekonomi Ekonomiskt kretslopp Pengar, varor och tjänster flödar genom samhället Enkel förklaringsmodell (så här såg det ut innan banker och den offentliga sektorn dök upp): Större förklaringsmodell

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Swedbank. en företagspresentation. 30 juni, 2015. Swedbank

Swedbank. en företagspresentation. 30 juni, 2015. Swedbank Swedbank en företagspresentation 30 juni, 2015 2 Det ska aldrig vara långt till banken, varken bokstavligt eller bildligt. Det ska vara enkelt att bli och att vara kund. Vi ska ha en aktiv och kontinuerlig

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer