Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen"

Transkript

1 Konglig Datasektionen DM (38) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt , 17:33 20:36 Plats 1537, KTH Närvarande Fanbärare Martin Frost, D-05 QA, KF Erik Lindström, D-10 KF-ledamot Marie Alexander, D-10 Ordförande Andreas Tarandi, D-08 Ledamot för studiefrågor och relationer Therese Askling, D-10 Ledamot för studiemiljöfrågor Jesper Annebäck, D-09 Sekreterare Sandra Grosz, D-11 Kassör Victor Koronen, D-09 Direqteur Emeritus Alexander Solsmed, D-09 Vice fanbärare, KF-suppleant, Spexmästare Petter Djupfeldt, D-09 Peter Boström, D-08 Revisor Gustav Forsman, D-06 Storebror Johan Stjernberg, D-08 Medaljsamlare Charlie Lindviken, D-08 Ledamot för utbildingsfrågor Annica Alstermark, D-11 Vice Ordförande Andreas Johansson, D-11 1 Mötets högtidliga öppnande Andreas Tarandi förklarade mötet öppnat 17:33. 2 Formalia 1. Val av mötesordförande Andreas Johansson lämnar rummet. Andreas Tarandi valdes till mötesordförande. Andreas Johansson kommer in i rummet. 2. Val av mötessekreterare Sandra Grosz valdes till mötessekreterare. 3. Val av justeringsperson tillika rösträknare Jesper Annebäck valdes till justeringsperson tillika rösträknare. 4. Mötets behöriga utlysande Mötet förklarades behörigt utlyst. Jesper Annebäck Andreas Tarandi

2 Konglig Datasektionen DM (38) 5. Eventuella adjungeringar Peter Boström gavs yttranderätt. 6. Anmälan av övriga frågor (a) Sektionens fana (b) Armada 7. Fastställande av föredragningslistan Föredragningslistan fastställdes. 8. Tidigare mötens protokoll Protokollet för DM lades till handlingarna. 3 Rapporter 1. Presidiet Andreas Tarandi har hjälpt mottagningen under augusti med bland annat alkoholtillstånd. Han har även vart på ordföranderådet och ordnat skiftes med resten av styrelsen innan sommaren. Andreas Johansson har ordnat med bland annat accesser till mottagningen och andra. Han har även gjort allmänt styrelsearbete. 2. Kassör Har tagit tag i lite kassörsaker och har bland annat ordnat en bokföringsafton under sommaren. Har även skrivit budget till dagens SM. 3. Sekreterare Sedan förra SM har det skrivit ett protokoll från Val-SM och jagat underskrifter till protokoller under sommaren. Det har även hämtats post nästan varje vecka under sommaren. Jag har även förberett för DM och dagens SM. 4. Ledamot för sociala frågor och relationer Har nyligen gått på posten. Har gått på METAdormöten och gjort allmänt styrelsearbete. 5. Ledamot för utbildningsfrågor Har nyligen gått på posten. Har gått på studienämndsmöten, ledningsgruppensmöten och gjort allmänt styrelsearbete. 6. Ledamot för studiemiljöfrågor Har nyligen gått på posten. Har gått på ledningsgruppsmöten, lärosalsmöten och mailat systemgruppen och har även gjort allmänt styrelsearbete. 4 Propositioner 1. Proposition angående förtydling av lokalbokning DM beslutade att denera när lunchtid är. att hänvisa till punkten stängning. att lägga propositionen med ovanstående förändringar. 2. Proposition angående införandet av lol-post DM beslutade Jesper Annebäck Andreas Tarandi

3 Konglig Datasektionen DM (38) att stryka delen med festrelaterat under Organisation. att stryka punkten Verksamhet. att lägga propositionen med ovanstående förändringar. 3. Proposition angående Vårbalen 2013 DM beslutade att inte lägga propositionen. 5 Motioner 1. Motion om bilar och motorer och annat coolt. Brum brum DM beslutade att lägga till en punkt om reglementet enligt följande Ÿ Mulle/Mullerina schmeck Ÿ Ändamål Har till uppgift att ansvara över sektionens bil och tillhörande ekonomi. Ÿ Verksamhet Hanterar bokning, regler för bilen, reparation/underhåll, parkeringstillstånd, försäkringar och annat som hör bilen till. Ÿ Organisation I det fall att posten är vakantsatt har Konglig Öfverdrif ansvar för bilen. Ÿ Mandatperiod Väljs på Glögg-SM. Har kalenderår som mandatperiod. att yrka för bifall av motionen med ovanstående förändring. 2. Motion för METAspexet DM beslutade att att-sats 2,3 och 4 stryks. att projektledare för METAspexet väljs på Glögg-SM att vald projektledare presenterar en reviderad budget innan årskiftet. att avtalet skrivs om, samt att ordförande ges rätt att skriva på detta. att yrka för bifall av motionen med ovanståene förändringar. 3. Motion angående Fenixordens årliga upphörande Alexander Solsmed lämnar rummet. DM beslutade att yrka för bifall av motionen. 4. Motion angående Fenixordens årliga återinförande DM beslutade att yrka för bifall av motionen. Victor Koronen reservar sig mot beslutet. Jesper Annebäck Andreas Tarandi

4 Konglig Datasektionen DM (38) 5. Motion angående Sektionsaktiva alumnistoler DM beslutade att i första att-satsen ändra från hedersmedlem till stödmedlem. att i första att-satsen, första punkten ändra raden från deltaga med närvaro- och yttranderätt på SM. till deltaga med närvaro-, yttrande- och yrkanderätt på SM. att yrka för bifall av motionen med ovanstående förändringar. 6. Motion angående Alumnimedlemmar DM beslutade att yrka för bifall av motionen. 7. Motion angående ljud och ljus i sektionslokalen DM beslutade att yrka för bifall av motionen. 8. Motion angående skåp och hyllor till QN DM beslutade att yrka för avslag av motionen. 6 Beslutsärenden 1. Per capsulam-beslut om att hålla Budget-SM den 2 novemeber DM beslutade att godkänna beslutet. 2. Per capsulam-beslut om att ytta Budget-SM från den 2 november 2012 till den 5 november DM beslutade att godkänna beslutet. Mötet adjouneras kl 19:12 19:32 börjar det igen 3. Verksamhetsplan 2013 DM beslutade att lägga Verksamhetsplan 2013 enligt innehållet på 3c5f4b26e23bd720b00cdde759ec b546/2013/verksamhetsplan.tex 4. Budget 2013 DM beslutade att ändra subtotalen för Informationsorganet. att ändra budgetposten Lokalhyra till Qulturella event under Qulturnämnden. att lägga till ka 100 under allmänt hos METAdorerna. att ändra kaposten till 100 under Näringslivsgruppen. att ändra budgetposten Tackfest till Tackfest, ej alkohol och ändra den till 1000 under Näringslivsgruppen. Jesper Annebäck Andreas Tarandi

5 Konglig Datasektionen DM (38) att stryka budgetposten Till DKM (kompensation för arbete) under Näringslivsgruppen. att ändra Djulgran till 100 under DKM. att lägga till D.E.M.O.N på budgeten och ge dem en kapost på 100. att lägga till spexmästeriet på budgeten och ge dem en kapost på 100, Fun Stu! på 1 kr och Skivinspelning på 1 kr. att lägga till budgetposten försäljning alkohol på 380 under tackfest för djubileet. att lägga Budeget 2013 med ovanstående förändringar. 7 Övriga frågor 1. Sektionens fana Petter Djupfelst har gjort efterforskningar om att köpen in en ny fana inför djubileet. Han har pratat med fanbäraren hos CL och de håller på att köpa in en ny fana. Det kostar en del att köpa in en fana från professionella i Sverige och det ligger då på runt Petter Djupfeldt frågar hur mycket sektionen kan tänkas lägga på en ny fana. Andreas Tarnadi svara att vi la på en bil och då kan det vara rimligt att lägga ca för att köpa en ny fana. Petter Djupfeldt säger att man kan kolla på fanor på aggor.se. Det borde även läggas fram ett förslag av D-rektoratet tillsammans med till exempel Tag Monkeys. Petter Djupfeldt berättar även att vi förr inte ck ha cerise för Nobelkommittén. 2. Armada Andreas Tarandi berättar att vi ska hyra ut META till Armada om ca 3 veckor. Från måndag kl. 16 till onsdag kl. 17. Det kommer inte beröra onsdagspuben. Armada bjuder på maten under puben och det kommer att lottas ut biljetter till efterköret på Armadabanketten. Vi kommer ha access dygnet runt till Annexet under hyrtiden. Armada kommer att sätta upp information i META imorgon och det kommer komma upp information på TVn. Charlie Lindviken säger att det även borde informeras om vad man kan göra istället vid lunch under uthyrningen, till exempel använda micros i V-huset. 8 Nästa möte Kommer information om detta senare. 9 Mötets högtidliga avslutande Andreas Tarandi förklarade mötet avslutat 20:36 Bilagor 1. Proposition angående förtydling av lokalbokning 2. Proposition angående införandet av lol-post 3. Motion om bilar och motorer och annat coolt. Brum brum 4. Motion för METAspexet 5. Motion angående Fenixordens årliga upphörande Jesper Annebäck Andreas Tarandi

6 Konglig Datasektionen DM (38) 6. Motion angående Fenixordens årliga återinförande 7. Motion angående Sektionsaktiva alumnistoler 8. Motion angående Alumnimedlemmar 9. Motion angående ljud och ljus i sektionslokalen 10. Motion angående skåp och hyllor till QN 11. Verksamhetsplan Budget Reservation angående beslutet gällande Ÿ5.4 Jesper Annebäck Andreas Tarandi

7 Proposition angående förtydling av lokalbokning Budget-SM Bakgrund Vid bokning av sektionslokalen råder det vissa oklarheter gällande bokningar som sträcker sig över lunchtid. Eftersom lokalen inte är tillgänglig för alla sektionsmedlemmar, vid denna typ av bokning, vill D-rektoratet få klarhet i detta. Förslag till beslut att lydelsen i Ÿ7 Sektionslokalen i reglementet ändras från Sektionslokalen kan endast bokas/hyras av sektionernas styrelser, nämnder och funktionärer, såväl som av organ inom THS, kårföreningar och andra sektioner. Beslut om att bevilja eller avslå bokningsbegäran fattas av sektionslokalsansvariga från fall till fall. till Sektionslokalen kan endast bokas/hyras av sektionernas styrelser, nämnder och funktionärer, såväl som av organ inom THS, kårföreningar och andra sektioner. Beslut om att bevilja eller avslå bokningsbegäran fattas av sektionslokalsansvariga från fall till fall. Bokning av sektionslokalen som sträcker sig över lunchtid räknas som en stängning. D-rektoratet, genom Jesper Annebäck Ledamot för studiemiljöfrågor

8 Proposition angående införandet av lol-post Budget-SM Bakgrund METAs ljud- och ljussystem har länge haft ett lite-för-många-kockar-på-samma-soppa-problem. Detta har resulterat i ett ljud- och ljussystem som ännu inte nått sitt fulla potential. Vad sektionen behöver är en person som tar ansvar för de tekniska fest-detaljerna och tar META från ett megahäftigt festställe till ett UBERmegahäftigt festställe. Förslag till beslut att en sektionsfunktionärspost införs vid namn ljud- och ljusansvarig". att posten klassas som övrig funktionär och följande införs i reglementet: "Ÿ3.3.9 ljud- och ljusansvarig Väljs på glögg-sm. Har kalenderår som mandatperiod. Ÿ Ändamål Ljud- och ljusansvarig har till uppgift att underhålla sektionens ljudoch ljusutrustning samt annan festrelaterad utrustning. Ÿ Verksamhet Ljud- och ljusansvarig skall samarbeta med DKM, lokalansvariga samt medias motsvarande angående utrustningen. att Niklas Bäckström tillsätts på posten tills nästa val vid Glögg-SM. D-rektoratet, genom Andreas Johansson, vice ordförande

9 Motion om bilar och motorer och annat coolt. Brum brum Budget-SM Bakgrund Datasektionen har en dröm ihop. Datasektionen har ett liv ihop. Datasektionen har en dröm, ett liv, ett hopp, en van tillsammans. För tillfället är det vår kära ikon, ledare och mansgris Konglig Öfverdrif som har det totala och övergripande ansvaret för denna van. Precis som GammelOsquar Dräpare (GOD) vill ha det. Men GOD är en gammal starrig dönick, som har fel oftare än han har rätt (det är lätt att vara större än noll).vore det inte bra att ha någon som faktiskt tycker om bilar som har koll på bilen? Ser till att den kommer till reparation om den pajar, xar däckbyten och håller koll på nycklarna när ingen använder den? Det tycker jag. Och jag tycker inte så ofta. Men när jag gör det så gör jag det hårt. Och länge. jodu. Vi borde ha nån som xar. Som har kollen. Annars måste vi lita på Konglig Öfverdrif. Wat. Datasektionen behöver dig. Bilen behöver dig. Jag behöver dig. Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag att en ny post instiftas med namnet Mulle/Mullerina Schmeck. att denna post ansvarar för de pengar som avdelas för bilunderhåll i enlighet med SMs beslut angående bilen. att en bild på personen innehavande posten skall hänga inramad någonstans på insidan av bilen. att posten väljs vid Glögg-SM. Jens Arvidsson Konglig Direktifdrif. Jodu.

10 Motion för METAspexet Bakgrund METAspexet levererade en strålande succé i våras med det första spexet någonsin mellan två sektioner i studentstockholm och första spexet som data levererat sedan Dataspelet Det blev typ lite pengar kvar och det kan ju vara bra att ha för att komma igång så resultatet från förra året vill jag ha! Spex är ju ett bra sätt att knyta bandet mellan Konglig Datasektionen och Sektionen för Medieteknik ännu tajtare. Många uppskattade denna föreställning och många som var med i spexet tyckte att det var mycket roligt att få möjligheten att göra detta. Vi vill att möjligheten att göra spex ska finnas kvar på sektionen för att spex är roligt både för åskådarna och för spexarna! därför yrkar vi i METAspexets Direqtion att METAspexet startas som ett sektionsprojekt under Konglig Datasektionen med verksamhetsåren 2012 och METAspexets projektledare är Thomas Sjöholm. METAspexet budgeteras enligt bilaga 1. METAspexet regleras engligt bilaga 2, Avtal om METAspexet mellan Sektionen för Medieteknik och Konglig Datasektionen. Härifrån till stjärnorna Direqteur Thomas Sjöholm Direqteur Viktor Leandersson Bilaga 1 Budget Bilaga 2 Avtal

11 Avtal om METAspexet Avtalet reglerar studentspexprojektet METAspexet och avtalets parter är Konglig Datasektionen och Sektionen för Medieteknik. 1 Avtalets giltighet Avtalet gäller endast om 1.1 METAspexet införs som ett projekt under Spexnämnden på Sektionen för Medieteknik. 1.2 METAspexet införs som ett sektionsprojekt under Konglig Datasektionen med läsåren 2011 och 2012 som verksamhetsår. 2 Införande 2.1 METAspexet styrs med ensamrätt av Direqtionen, undantaget beslut som omfattas av Direqtionen utgörs av Thomas Sjöholm och Viktor Leandersson och de två har lika rösträtt. 2.2 Direqtionen kan inte fatta beslut som strider mot detta avtal. 3 Finansiering 3.1 Konglig Datasektionen och Sektionen för Medieteknik skjuter in 500 var i startkapital till METAspexet. 3.2 Konglig Datasektionen lånar räntefritt ut 8270 till METAspexet. 4 Annulering 4.1 Sektionsmöte på Konglig Datasektionen och sektionsmöte på Sektionen för Medieteknik har var för sig full rätt att besluta att METAspexet ska annulleras. 4.2 Endera parts styrelser har rätt att i samråd med Direqtionen besluta att annullera METAspexet. 5 Avslutande Om ett sektionsmöte på endera sektion enligt ovan, eller Direqtionen beslutar att annullera METAspexet, eller när METAspexet avslutas, gäller följande: 5.1 Lösöre och utrustning som projektet köpt ska återsäljas till försäljare i den mån det går och de därvid erhållna medlen ska räknas till likvida medel. 5.2 Likvida medel i METAspexet ska först användas till att betala av lånet till Konglig Datasektionen (se 3.2). 5.2 Om likvida medel återstår efter att lånet till Konglig Datasektionen helt avbetalats ska dessa delas lika mellan parterna. 5.3 Lösöre och utrustning som projektet köpt och som inte går att eller bör återsäljas ska fördelas mellan parterna enligt överenskommelse mellan

12 5.3.1 Direqtionen och de två sektionernas respektive spexdirecteurer/spexmästare om lånet till Konglig Datasektionen är helt avbetalat Direqtionen och respekive parternas ordförande om lånet till Konglig Datasektionen inte är helt avbetalat och att speciell hänsyn ska tas till hur stor del av lånet som kvarstår. Konglig Datasektionen Sektionen med Medieteknik Namnförtydligande: Namnförtydligande: Ort och datum: Ord och datum:

13 Motion angående Fenixordens årliga upphörande Budget-SM Bakgrund Vår tid är över. Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi: att paragraf 2.14, med underparagrafer, i reglementet sätts till null. att detta sker :59 Fenixorden Simon Ström Jacob Håkansson Ludo den talande dvärghamstern Victor Hallberg

14 Motion angående Fenixordens årliga återinförande Budget-SM Bakgrund Det är vår tid igen. Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi: att paragraf 2.14 med underparagrafer ändras från null till nedanstående. att detta sker :00:00 Reglementesändring Ÿ2.14 Konglig Fenixorden Ÿ Eventualitet Då det ligger i fenixordens natur att ibland upplösas gäller övriga paragrafer endast då Konglig Fenixorden är instiftad av sektionsmötet. Ÿ Ändamål Att en gång varje år försöka genomgå en upplösning av nämnden, och att därefter verka för nämndens samtidiga återinstiftande. Ÿ Organisation Ordförande för Fenixorden väljs på Glögg-SM. Övriga medlemmar är intresserade sektionsmedlemmar. Ÿ Verksamhet Fenixorden ska under varje verksamhetsperiod verka för att det vid ett passande högtidligt tillfälle delas ut en medalj Årets Fenix till en sektionsmedlem som anses ha förtjänat denna. Fenixorden Simon Ström Jacob Håkansson Ludo the Jesus hamster Victor Hallberg

15 Motion angående Sektionsaktiva alumnistoler Budget-SM Bakgrund Sektionsmedlemmar är ofta med i svängarna i mer än 5 år. Deras inblandning förhindras för sektionsaktiva som tar examen på utsatt tid, eftersom de inte längre är ordinarie sektionsmedlemmar. Äldre dataloger som inte har tagit examen har däremot ingenting som förhindrar deras sektionsaktivitet. Sektionen bör inte ge fördel till sektionsmedlemmar som borde ha tagit examen men inte gjort det. Stödmedlemmar bör därför även de få ställa upp på val till funktionärsposter. Stödmedlemmar borde dock inte kunna styra på sektionen, så motionen gäller inte stolers rösträtt utan enbart sektionens möjlighet att välja dem till förtroendeposter. Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag: att paragraf Rättigheter införs under sektionens stadgar med följande lydelse: Hedersmedlem har rätt att: * deltaga med närvaro- och yttranderätt på SM. * kandidera till samtliga förtroendeuppdrag inom sektionen. * närvara på DM såvida det inte beslutats om lyckta dörrar. Peter Boström, D-08

16 Motion angående Alumnimedlemmar Budget-SM Bakgrund Alumnimedlemmar står omnämnda i både reglementet och stadgarna. Bland annat står det att Ordförande Emeriti erhåller kostnadsfritt alumnimedlemsskap. Det vore konstigt att uppdatera stadgar och reglemente så att de erhåller kostnadsfritt stödmedlemsskap, eftersom det antyder kostnadsfritt stödmedlemsskap i THS vilket blir lite konstigt. Dessutom heter det alumni. Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag: att att Ÿ2.3 Stödmedlem i sektionens stadgar byts ut från följande lydelse: Stödmedlem är medlem som har anknytning till sektionen och erlagt av kårfullmäktige för stödmedlemskap fastställd avgift. Stödmedlem har närvarorätt på SM. Medlemskap för stödmedlem upphör när stödmedlemmen ej erlagt avgift för stödmedlemskap för angiven period eller då denne hos THS frånsäger sig sitt medlemskap. till Ÿ2.3 Alumnimedlem med följande lydelse: Alumnimedlem är medlem som har anknytning till sektionen och antingen under samma period är stödmedlem hos THS eller av annan anledning är alumnimedlem i sektionen. lydelsen stödmedlem enligt Ÿ2.3 under Ÿ2 Medlemsskap i sektionens stadgar byts ut mot alumnimedlem enligt Ÿ2.3. Peter Boström, D-08

17 Motion angående ljud och ljus i sektionslokalen Budget-SM Bakgrund Vi har fått nytt ljud i META, dock är det inte klart. Vi behöver fixa elektronik, sladdar samt ett skåp så att allt skyddas. Det finns också några trasiga lampor som behöver underhåll. Elektroniken vi har sett ut är Behringer RX1602 (1145kr) och Behringer FBQ6200 (1600kr). Vi behöver också något som gör det lätt att slå på/stänga av allt. Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi: att 10000kr avsätts för att införskaffa sladdar, skåp och andra prylar som behövs. att detta belastar resultatet centralt för Simon Ström Niklas Bäckström

18 Motion angående skåp och hyllor till QN Budget-SM Bakgrund Qulturnämnden innehar i sin ägo en större mängd brädspel, allmänna prylar, böcker, godis, seriealbum, anrika publikationer, läsk, dansmattor samt spelkonsoller av äldre och yngre modeller. Denna hög måste förvaras på något bra sätt - åtkomligt och strukturerat. För att kunna komprimera prylberget och göra det en smula mer användarvänligt behöver därför Qulturnämnden köpa in hyllor. Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag att det i sektionens budget för verksamhetsåret 2013 avsätts 1000 för inköp av skåp och hyllor till qulturnämnden. att beloppet belastar resultatet. Erik Lindström Qulturattaché

19 Konglig Datasektionen Verksamhetsplan D-rektoratet 1.1 Kårmedlemskap D-rektoratet skall synliggöra THS:s och sektionens arbete i samarbete med Informationsorganet. öka antalet medlemmar för att behålla sektionens trovärdighet gentemot skolan, målet är att över 75% av de studerande vid datateknikprogrammet på CSC skall vara medlemmar till årsskiftet 2013/ Löpande arbete D-rektoratet skall minst två gånger i månaden genomföra arbetsmöten där aktivt styrelsearbete sker gemensamt. lämna återkoppling på frågor och funderingar från medlemmarna inom en arbetsdag. ha D-rektoratsmöte minst två gånger per termin. 1.3 Ekonomi D-rektoratet skall sköta den löpande bokföringen med hjälp av kassören. 1.4 Andra sektioner och systerprogram Sektionen har ett nära samarbete med Sektionen för Medieteknik, ett samarbete kallat Team CSC. Inom ramen för detta samarbete har styrelserna från respektive sektioner drivit gemensamma frågor gentemot skolan och inom THS. Detta samarbete har gett gott resultat i de frågor som drivits. D-rektoratet skall arbeta för att behålla och vidareutveckla Team CSC. aktivt arbeta för att hitta frågor som kan drivas gemensamt av era sektioner och ta initiativ till sådana samarbeten över sektionsgränserna.

20 verka för att ha ett nära samarbete med andra sektioners styrelser. besöka andra sektioners styrelser och diskutera aktuella händelser på KTH. Detta görs med fördel under avslappnade former. 1.5 Ökat sektionsengagemang D-rektoratet skall nna tillfällen för nämnderna att synas utöver mottagningen. 1.6 Övrigt D-rektoratet skall anordna minst fyra D-funkmiddagar för att öka kommunikation mellan funktionärer och nämnder. anordna en Skiftesgasque för att tacka sektionsaktiva medlemmar. anordna två styrelseöverlämningar, en efter varje SM som enligt stadgarna ska behandla val av styrelseledamöter. 2 Fenixorden Fenixorden skall alltid främja skapandet av nya nämnder. dela ut en medalj till en lämplig kandidat. 3 Idrottsnämnden Idrottsnämnden skall anordna regelbundna träningstillfällen och sportevenemang för sektionens medlemmar. samordna sektionens deltagande i relevanta sporttävlingar. annonsera och synliggöra nämndens aktiviteter för sektionens medlemmar. 4 Informationsorganet Informationsorganet skall hjälpa D-rektoratet och övriga nämnder med informationsspridning. underhålla och vidareutveckla sektionens webbplats. ansvara för drift och underhåll av sektionens datorresurser. ha en samordnande roll för sektionens informationsöden. 2

21 ha regelbunden kontakt med sektionens nämnder i syfte att höja kvalitén på informationsspridningen. hålla en serie grakrelaterade workshops. främja grask medvetenhet på sektionen. 5 Internationella utskottet Internationella utskottet skall samordna sektionens internationella verksamhet. Detta inkluderar att hålla kontakten med ISS ordförande på THS och ansvariga för utbytesstudier på CSC:s kansli och institutioner. hålla sektionsmedlemmarna informerade om den internationella verksamheten på sektionen. hjälpa till i THS centrala mottagningsverksamhet för utländska studenter. Detta inkluderar att rekrytera faddrar och koordinera fadderverksamheten. fungera som kontaktyta för utländska studenter på sektionen. expandera sin verksamhet och rekrytera medlemmar till nämnden. 6 Jämlikhetsnämnden Jämlikhetsnämnden skall genomföra minst en undersökning om hur jämlikhetssituationen på sektionen är. utvärdera resultaten av undersökningen och presentera dessa för D-rektoratet och sektionens medlemmar. upprätta en tydlig kontakt dit medlemmar kan vända sig med jämlikhetsfrågor. verka för att utöka ett samarbete mellan jämlikhetsnämnden och jämlikhetsorgan på CSC och THS. upprätta och underhålla en handlingsplan, inklusive krishantering, för jämlikhetsfrågor. 7 Klubbmästeriet Klubbmästeriet skall bokföra sin verksamhet regelbundet. arrangera onsdagspubar. 3

22 arrangera Plums. arrangera minst fyra fester för sektionens medlemmar. anordna tentapub efter varannan tentaperiod. bistå med råd/erfarenhet när andra nämnder på sektionen arrangerar stora evenemang. 8 METAdorerna METAdorerna skall regelbundet genomföra underhåll av de maskiner och delar av sektionslokalen som kräver löpande underhåll och tillsyn. regelbundet kontrollera att alla inventarier i sektionslokalen är hela och rena samt ersätta, reparera eller ta bort trasiga inventarier. tillse att sektionslokalen städas regelbundet. anordna en tackfest en gång per läsår för dem som hjälpt till att städa sektionslokalen. ha ett samarbete med motsvarande nämnd på Sektionen för Medieteknik. 9 Mottagningen Mottagningen skall hålla en mottagning för de nya studenterna som börjar till hösten med syftet att få dem att känna sig välkomna och introducera dem till KTH, THS och sektionen. eftersträva att få nøllan att vilja bli medlemmar i sektionen och THS. informera nøllan om THS centralts funktion och verksamhet. fungera som en naturlig inkörsport till sektionsengagemang och socialt umgänge med andra studenter. ta in feedback från nøllan och sammanställa informationen skriftligt i syftet att förbättra mottagningen från nøllans synvinkel. 10 Näringslivsgruppen Näringslivsgruppen skall arrangera D-dagen. administrera lunchföreläsningar. administrera företagspubar. tillhandahålla annonseringsmöjlighet för företag. 4

23 11 Prylmånglaren Prylmånglaren skall söka sponsring till overaller. utfodra datasektionens medlemmar med märken och dylikt. hålla lämpligt antal försäljningstillfällen. ta fram nya prylar. Men även xa fram så att det nns av gamla. vara till hands för alla sektionsmedlemmar. se till att overallerna är framme till första möjliga tillfälle för Ettan. ska vara behjälplig vid framtagandet årets årskursmärke. 12 Qulturnämnden Qulturnämnden skall anordna regelbundna qulturella aktiviteter för sektionsmedlemmar såsom spelkvällar och lmvisningar. sträva efter att med jämna mellanrum arrangera qulturella event utanför sektionslokalen. aktivt och kontinuerligt utveckla och anpassa sin verksamhet i linje med sektionsmedlemmarnas intressen och efterfrågan. ha ett löpande samarbete med motsvarande nämnd inom Sektionen för Medieteknik. 13 Redaqtionen Redaqtionen skall ge ut en nølledbuggen under mottagningen. träas till och från för att arbeta fram en ny dbuggen. ge ut minst en dbuggen utöver nølledbuggen. 14 Spexmästeriet Spexmästeriet skall verka för att ha roligt. se till att andra har roligt ibland också. vinna Sångartäfvlan på THS. 5

24 synas. se roliga ut. ge ut ett nytt album! gyckla under mottagningen! 6

25 Arrangemang Konto Namn Intäker Utgifter Balans Förra året Diff D-Rektoratet Allmänt Tryckkostnad 5 00 MUTA D-Funkmiddag 4 40 Överlämning D-rektoratet 3 00 Sektionsmöten Kontorsmaterial 1 50 Representation Subsubtotalt Skiftes Biljetter 1 80 Försäljning Dryck 4 00 Inköp Dryck 3 00 Inköp Mat 5 50 Dekoration 1 50 Subsubtotalt Subtotalt Centralt Allmänt Bankavgifter 4 50 Sektionsavgift Hyra kortterminal Tillsynsavgifter Myndigheter Fanborgsavgift 3 00 Ordenstecken 3 00 Medaljer 2 00 Ljud och Ljus Teambuilding D-funk Subsubtotalt Sektionsbil Underhåll, försäkring och parkeringstillstånd Subsubtotalt Subtotalt Prylmånglaren Allmänt Inköp Overaller Inköp Prylis

26 Arrangemang Konto Namn Intäker Utgifter Balans Förra året Diff Försäljning Overaller Försäljning Prylis Sponsring Subsubtotalt Subtotalt Idrottsnämnden Allmänt Fika 1 00 Lokalhyra Subsubtotalt Subtotalt Konglig Östrogennämden Allmänt Biljettintäkt mingelkvällar 2 00 Företagsspons 2 00 Biljettintäkt vinprovning 1 20 Fika 1 00 Märken 1 15 Matinköp samt vin till vinprovning 6 20 Subsubtotalt Årlig Gasque Biljetter 5 20 Sponsring 1 00 Inköp Mat 3 20 Dekoration 2 00 Inköp Dryck 1 00 Subsubtotalt Subtotalt Redaqtionen Allmänt Fika 1 00 Tryckkostnad Subsubtotalt Subtotalt

27 Arrangemang Konto Namn Intäker Utgifter Balans Förra året Diff Informationsorganet Gummiankorna Fika 1 00 Projektmotivation 1 00 Stackenmedlemskap d-sys 113 kr Subsubtotalt Tag Monkeys Fika 1 00 Grafisk utveckling 5 00 Subsubtotalt Subtotalt Studienämden Allmänt Fika 2 00 Studieluncher 4 20 Subsubtotalt Subtotalt Qulturnämnden Allmänt Fika 1 00 Drift av godisskåp 1 00 Inköp av qultur 2 00 Lokalhyra 4 00 Subsubtotalt Subtotalt Jämlikhetsnämden Allmänt Fika 1 00 Subsubtotalt Subtotalt Fenixorden Allmänt Medalj 10 Fika 1 00 Subsubtotalt Subtotalt

28 Arrangemang Konto Namn Intäker Utgifter Balans Förra året Diff METAdorerna Allmänt Städfika 1 50 Inköp Förbrukningsinventarier 3 50 Inköp Förbrukningsmaterial Städmaterial Teambuilding 2 50 Dekoration 3 00 Inköp lokal 3 00 Subsubtotalt nøllestädsfest Inköp mat 4 00 Inköp dryck 1 00 Dekoration 1 00 Åtgång dryck 3 00 Märken 1 50 Dryckesförsäljning 5 00 Biljetter 1 00 Subsubtotalt Middag för ex Inköp mat 1 50 Inköp dryck 2 00 Dekoration 50 Åtgång dryck 2 00 Dryckesförsäljning 3 50 Biljetter 2 50 Subsubtotalt Subtotalt Näringslivsgruppen Allmänt Fika 2 00 Teambuilding 5 00 Subsubtotalt D-Dagen Baspaket Lunchföreläsning Gasquebiljett

29 Arrangemang Konto Namn Intäker Utgifter Balans Förra året Diff Kickoff 4 00 Tackfest Tryckkostnader (inkl Marknadsföringsmaterial) Mat - dag (personal och företagsrep.) Fika Sittning Hyra - Bord Lokalhyra Lunchföreläsning - Mat Lunchföreläsning - Hyra 2 25 Efterkör 3 00 Taxi/Bil 1 00 Dekorationer och utsmycknad (mässa&meta) Företagsrabatter Övriga utgifter 7 00 Subsubtotalt Pub Baspaket Barbongar 4 50 Barbongar 4 50 Tryckkostnader 3 00 Till DKM (kompensation för arbetet) 7 50 Subsubtotalt Lunchföreläsning Baspaket Lokalhyra 4 00 Matkostnad Tryckkostnader 3 00 Subsubtotalt Annonsering Affischer Jobbportal 3 00 Tryckkostnader 5 00 Subsubtotalt

30 Arrangemang Konto Namn Intäker Utgifter Balans Förra året Diff Subtotalt DKM Allmänt Teambuilding 5 00 Utbildning 8 00 Milersättning Personalmat/Fika Inredning - lokal Spons Hattar/Gasmasker 5 00 Reklam (FB/Tryck) 5 00 Underhåll 5 00 Arbetskläder 7 50 Kök/barutrustning Tackgåvor 3 00 Subsubtotalt Tentapub VT2 Försäljning dryck Åtgång Dryck Barkitt 1 00 Svinn 30 Dekoration 1 50 Subsubtotalt Tentapub HT2 Försäljning dryck Åtgång dryck Barkitt 1 00 Svinn 30 Dekorationer 1 50 Subsubtotalt Valborgspubrundan Försäljning dryck Åtgång dryck Barkitt 50 Svinn 30 Dekorationer 1 00 Subsubtotalt

31 Arrangemang Konto Namn Intäker Utgifter Balans Förra året Diff Onsdagspubar Dryckes försäljning 8 00 Åtgång Dryck 4 50 Dekorationer 50 Barkitt 60 Matförsäljning 2 10 Svinn 10 Inköp mat 2 00 Subsubtotalt onsdagspubar Plums Försäljning dryck Biljetter Hyra Scenerier 1 00 Tryckkostnader 1 00 Mat (Mackor) 5 00 Åtgång Dryck Övrigt 5 00 Barkitt 1 50 Svinn 50 Vakter 8 00 Förbrukningsmateriel (glas) 4 50 Spons Ljud & Ljus 5 00 Tillstånd 2 50 Lastbil 1 50 Bensin 75 Milersättning 50 Märken 3 00 Subsubtotalt Djulmiddag Försäljning dryck Mat 6 00 Biljetter 7 00 Barkitt 50 Åtgång dryck 6 50 Svinn 15 7

32 Arrangemang Konto Namn Intäker Utgifter Balans Förra året Diff Dekorationer 2 00 Djulgran 4 50 Subsubtotalt Reclaim Försäljning dryck Mat 5 00 Biljetter Åtgång Dryck Svinn 50 Märken 2 00 Dekorationer 2 00 Subsubtotalt Mästeristsittning #1 Försäljning dryck Mat 5 00 Biljetter 7 00 Åtgång Dryck 6 50 Märken 3 50 Svinn 25 Dekorationer 1 25 Barkitt 50 Subsubtotalt Mästeristsittning #2 Försäljning dryck Mat 5 00 Biljetter 7 00 Åtgång Dryck 6 50 Märken 3 50 Svinn 25 Dekorationer 1 25 Barkitt 50 Subsubtotalt SommarOsqvik Försäljning dryck 3 00 Mat 3 00 Hyra

33 Arrangemang Konto Namn Intäker Utgifter Balans Förra året Diff Biljetter 6 00 Svin 75 Åtgång Dryck 2 00 Milersättning 1 50 Subsubtotalt Sittningar Försäljning dryck Mat 5 00 Biljetter 8 00 Åtgång Dryck 6 50 Barkitt 25 Svinn 15 Subsubtotalt sittningar Cliffmiddag Försäljning dryck 6 00 Mat 2 00 Biljetter 4 00 Åtgång Dryck 5 00 Subsubtotalt Klubbmästarmiddag Mat 5 00 Försäljning dryck 2 00 Åtgång dryck 2 00 Biljetter 3 00 Subsubtotalt Subtotalt Mottagningen Allmänt Bankkostnader 50 Barkitt 6 50 Biljetter Biljetter (märken) Biljetter (resor) 80 Byggmaterial 4 00 Bärbaren Dadquistillbehör

34 Arrangemang Konto Namn Intäker Utgifter Balans Förra året Diff Datorintroduktionsassning Dekoration/underhållning Drifvartillbehör 5 00 Drifvmedel 5 00 Dryck Engångsartiklar 8 30 Förbrukningsinventarier Förbrukningsmateriel 2 00 Hyra inventarier och verktyg 8 50 Hyra maskiner 8 00 Kläder Konsultarvoden 6 50 Kontorsmaterial och porto 2 10 Kontorsmateriel 30 Lokalhyra Mat Medaljer 3 00 Milersättning 4 00 Mörkläggningsmaterial Priser 50 Resultatsjustering Sceneri 1 50 Serveringstillstånd 1 00 Spons Städavgift 2 00 Symboliska gåvor 1 50 Teknik och verktyg 2 80 Titeltelefonersättning 2 80 Trycksaker 8 50 Väktare Äskade pengar från CSC Övriga resekonstnader 50 Övriga kostnader hyrd lokal 50 Övriga personbilskostnader 1 00 Subsubtotalt Subtotalt

35 Arrangemang Konto Namn Intäker Utgifter Balans Förra året Diff djubileet Allmänt Fika 1 00 Profilering 5 00 Subsubtotalt Bankett Biljetter Spons Inköp mat Inköp alkohol Servis Lokalhyra Underhållning Dekor 7 00 Bensin 40 Oförutsedda utgifter 5 00 Subsubtotalt Slutfest Sittningsbiljetter Eftersläppsbiljetter Spons Inköp mat Inköp alkohol Servis 5 00 Lokal (inkl. bord och stolar) Väktare Underhållning Dekor 5 00 Ljud och ljus Bensin 80 Oförutsedda utgifter 5 00 Subsubtotalt Tackfest Alkoholbiljetter 1 20 Inköp mat 3 00 Inköp alkohol 4 80 Servis 50 Underhållning 2 00 Dekor 2 00 Bensin 20 11

36 Arrangemang Konto Namn Intäker Utgifter Balans Förra året Diff Oförutsedda utgifter 2 00 Subsubtotalt Onsdagspub Dekoration 3 00 Subsubtotalt Myskväll Spons Dekoration 5 00 Inköp mat 3 00 Underhållning 5 00 Subsubtotalt Programmeringstävling Spons Mat 2 00 Subsubtotalt Hemligt Event (tm) Biljetter Spons Utrustning Pizza 5 40 Underhållning Bensin 1 00 Lokalhyra Subsubtotalt Subtotalt Totalt

37 Stockholm Jag reserverar mig för D-rektoratets beslut gällande Ÿ5.4 under D-rektoratsmötet Victor Koronen

38 Konglig Datasektionen DM (38) Sandra Grosz, mötessekreterare Andreas Tarandi, mötesordförande Jesper Annebäck, justeringsperson

Verksamhetsplan 2013. D rektoratet

Verksamhetsplan 2013. D rektoratet Verksamhetsplan 2013 \section{jämlikhetsnämnden} Jämlikhetsnämnden skall genomföra minst en undersökning om hur jämlikhetssituationen på sektionen är. utvärdera resultaten av undersökningen och presentera

Läs mer

Arrangemang Konto Namn Intäker Utgifter Balans D-Rektoratet Allmänt Tryckkostnad 5 000,00 kr. Skiftes Biljetter 1 800,00 kr

Arrangemang Konto Namn Intäker Utgifter Balans D-Rektoratet Allmänt Tryckkostnad 5 000,00 kr. Skiftes Biljetter 1 800,00 kr D-Rektoratet Allmänt Tryckkostnad MUTA D-Funk Middag 4 400,00 kr Överlämning D-rektoratet Sektionsmöten Kontorsmaterial Representation Subsubtotalt 0,00 kr 53 900,00 kr 53 900,00 kr Skiftes 1 800,00 kr

Läs mer

Nämnd Arrangemang Namn Intäkter Utgifter Extern kostnad Intern kostnad Balans Förra året Diff

Nämnd Arrangemang Namn Intäkter Utgifter Extern kostnad Intern kostnad Balans Förra året Diff Nämnd Arrangemang Namn Intäkter Utgifter Extern kostnad Intern kostnad Balans Förra året Diff Sektionen Summering Centralt 46,600.00 kr 250,000.00 kr 235,000.00 kr 15,000.00 kr -203,400.00 kr -191,000.00

Läs mer

Budget 2016 - Rambudget

Budget 2016 - Rambudget Budget 2016 - Rambudget Nämnd Arrangemang Namn Intäkter Utgifter Extern kostnad Intern kostnad Balans Förra året Diff Sektionen Summering Centralt 46,600.00 kr 156,200.00 kr 136,200.00 20,000.00 (109,600.00)

Läs mer

Tabell1_ ,00 kr Subtotalt ,00 kr ,00 kr. 400,00 kr Dekorationer Subtotalt ,00 kr ,00 kr

Tabell1_ ,00 kr Subtotalt ,00 kr ,00 kr. 400,00 kr Dekorationer Subtotalt ,00 kr ,00 kr DKM Tentapub VT 1 Tentapub VT 2 Tentapub HT 1 Tentapub HT 2 Utgifter Inkomster 2 1 Barkitt Subtotalt 18 000,00 kr 2 19 000,00 kr 1 Barkitt 400,00 kr Subtotalt 12 400,00 kr 19 000,00 kr 2 1 Barkit Subtotalt

Läs mer

Dagordning DM 2014-03-16 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2014-03-16 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2014-03-16 1(26) Dagordning DM 2014-03-16 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2010-09-27 1(6) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2010-09-27, 17:37 18:57 Plats Närvarande E52, KTH Sekreterare Alexander Roghult, D-08 Ordförande, D-06 Ledamot

Läs mer

Dagordning Budget-SM 2011-09-27 Konglig Datasektionen

Dagordning Budget-SM 2011-09-27 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Budget-SM 2011-09-27 1(4) Dagordning Budget-SM 2011-09-27 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-09-20 1(9) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-09-20, 17:37 22:07 Plats Rum 4523, KTH Närvarande Seeterare Frida Jansson, D-09 Ledamot för sociala frågor

Läs mer

Dagordning Val-SM 2011-05-05 Konglig Datasektionen

Dagordning Val-SM 2011-05-05 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen 1(4) Dagordning Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-05-24 1(4) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-05-24, 17:26 19:15 Plats 4523, KTH Närvarande Sekreterare Frida Jansson, D-09 Ordförande, D-09 Ledamot

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2013-01-31 1(19) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2013-01-31, 17:42 19:27 Plats 1537, KTH Närvarande Sektionsordförande, Vice fanbärare, m.m. Petter Djupfeldt,

Läs mer

Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Budget-SM 2011-09-27 1(14) Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-09-27, 17:49 00:20 Plats Närvarande L1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Andreas

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-03-22 1(6) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-03-22, 17:35 20:17 Plats 1535, KTH Närvarande Sekreterare Frida Jansson, D-09 Ordförande Andreas Falk,

Läs mer

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Revisions-SM 2011-03-29 1(7) Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-03-29, 17:51 20:21 Plats Närvarande L1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande

Läs mer

Budget för Sektionen för Medieteknik; Verksamhetsåret 2015/2016

Budget för Sektionen för Medieteknik; Verksamhetsåret 2015/2016 Budget för Sektionen för Medieteknik; Verksamhetsåret 2015/2016 Konto (bokföring) Resultatställe Benämning 2015/2016 Anteckningar Resultatställe 1: Sektionen centralt 3050 Medlemsavgifter 10 000 Uppskattat

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-11-08 1(5) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-11-08, 17:26 19:36 Plats Rum 4523, KTH Närvarande Sekreterare Frida Jansson, D-09 Revisor Max Roth, D-09

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03 Styrelsemöte 3 juni 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen

Läs mer

Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00

Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00 Konglig Samhällsbyggnadssektion Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justeringspersoner

Läs mer

Dagordning DM 2014-05-02 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2014-05-02 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2014-05-02 1(14) Dagordning DM 2014-05-02 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

Budget 2012. Fysiksektionens Budget Verksamhetsåret 2012 Sid. 1 av 10

Budget 2012. Fysiksektionens Budget Verksamhetsåret 2012 Sid. 1 av 10 Sid. 1 av 10 Budget 2012 Enligt styrelsens proposition till SM8 2011-12-06, med ändringar: Efter SM1-12, 2012-02-01 Efter STYM1-12, 2012-02-29 Efter SM2-12, 2012-03-28 Efter STYM2-12, 2012-04-25 Sid. 2

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2012-03-13 1(33) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2012-03-13, 17:22 19:23 Plats 1537, KTH Närvarande Ledamot för sociala frågor och relationer Peter Boström,

Läs mer

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Revisions-SM 2009-03-24 1(7) Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2009-03-24, 17.20 20.24 Plats Närvarande K2, KTH se bifogad lista 1 Mötets högtidliga öppnande

Läs mer

Dagordning Revisions-SM 2013-02-11 Konglig Datasektionen

Dagordning Revisions-SM 2013-02-11 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Revisions-SM 2013-02-11 1(25) Dagordning Revisions-SM 2013-02-11 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare

Läs mer

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Val-SM 2010-05-11 1(10) Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2010-05-11, 17:42 21:03 Plats Närvarande L1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Egil Antonsen

Läs mer

Dagordning DM 2013-10-08 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2013-10-08 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 20131008 1(18) Dagordning DM 20131008 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

Dagordning DM 2013-12-03 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2013-12-03 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2013-12-03 1(24) Dagordning DM 2013-12-03 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

Budget 2012. Sammanställning. Enligt styrelsens proposition till SM8 2011-12-06

Budget 2012. Sammanställning. Enligt styrelsens proposition till SM8 2011-12-06 Sid. 1 av 9 Budget 2012 Enligt styrelsens proposition till SM8 2011-12-06 Sammanställning Resultatställe/resultatgrupp Intäkter Utgifter Balans Kommentar Fysik centralt 35 000 kr 76 000 kr -41 000 kr fkm

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18 Stockholm 2015-03-18 Styrelsemöte 10 mars 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 16.14 1.2. Mötets behöriga utlysande Extrainsatt Styrelsen beslutar

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2009-10-27 1(4) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2009-10-27, 17.19 18.59 Plats E52, KTH Närvarande Sektionsordförande Joel Westberg, D-05 Vice sektionsordförande

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 2 Innehåll 1. 1 Allmänt 3 1.1. Ändamål.....................................3 1.2. Reglementsändringar...........................3

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm

Sektionen för Medieteknik Stockholm Sektionen för Medieteknik Stockholm 2016-11-08 Styrelsemöte 9 NOVEMBER 2016 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Mötets behöriga utlysande 1.3. Närvarande och frånvarande

Läs mer

Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

Reglemente Sektionen för Energi och Miljö Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Ändamål... 3 1.2 Reglementsändringar... 3 2 Förtroendevalda... 3 2.1 Ordförande... 3 2.2 Vice Ordförande... 3 2.3 Sekreterare...

Läs mer

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg Sektionen för Medieteknik Stockholm 20131022 Styrelsemöte den 23 oktober 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Kl 17:31. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Lukas,

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Reviderad 2014-09- 18 Sektionen Sektionen börjar nu gå mot sin slutfas av växande, och programmet kommer under verksamhetsåret examinera

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-10-06

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-10-06 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppna 17.18 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse utgick måndagen den 6 oktober, i enlighet med stadgan. att anse mötet behörigt utlyst 1.3. Frånvarande

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-08

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-08 Stockholm 2015-04-08 Styrelsemöte 8 april 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:15 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet

Läs mer

Webbhotell på binero Fem domännamn

Webbhotell på binero Fem domännamn Uppskattat till 250 medlemmar á 50 kr. 286000 3 SM á 1500 kr. SM4 3500 kr. SMØ 300 kr 40 möten á 25 kr Pärmar, papper, tejp, pennor, diverse kontorsmaterial Besök på andra sektioners, företags och högskolors

Läs mer

2. Rapporter Föredragande

2. Rapporter Föredragande Styrelsemöte den 6 februari 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas kl 17:16. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses vara behörigt utlyst. 1.3. Justering av röstlängd Alla är närvarande.

Läs mer

Föredragningslista 2011-09-27

Föredragningslista 2011-09-27 S E K T I O N S M Ö T E 1. Formalia Föredragningslista 2011-09-27 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justerare tillika rösträknare 1.5 Fråga om mötets

Läs mer

!!!!!!!! Kongliga Flygsektionen, THS. Handlingar SM 3 2014 Q2, 13/10-14 kl 17:30 TC, 14-15/10 kl 17:30

!!!!!!!! Kongliga Flygsektionen, THS. Handlingar SM 3 2014 Q2, 13/10-14 kl 17:30 TC, 14-15/10 kl 17:30 Kongliga Flygsektionen, THS Handlingar SM 3 2014 Q2, 13/10-14 kl 17:30 TC, 14-15/10 kl 17:30 Kallelse Flygsektionens Sektionsmöte 3 2014 Carl-Anders Carlsson Ordförande 2014-09-22 Sida 1 ( 1) KALLELSE

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015. Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015. Sektionen för Energi och miljö juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Sektionen Sektionen börjar nu gå mot sin slutfas av växande, och programmet kommer under verksamhetsåret examinera sina första studenter. Det kommer

Läs mer

2.1 ÖPH-representant Johanna Jarl/ Lars Åkesson...lyckad gasque i fredags, kul. satt phöseriet, rgb, jobbar stenhårt

2.1 ÖPH-representant Johanna Jarl/ Lars Åkesson...lyckad gasque i fredags, kul. satt phöseriet, rgb, jobbar stenhårt Protokoll Styrelsemöte 2010 den 9:e februari kl:17.15 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande... 17.23 1.2 Mötets behöriga utlysande... Ja 1.3 Val av sekreterare.. Sara Cecilia Lempiäinen 1.4 Närvarande... Tove

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-10

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-10 Stockholm 2015-03-10 Styrelsemöte 10 mars 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 10:33 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet

Läs mer

1. Formalia 1.1. Mötets öppnande

1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Styrelsemöte den 20 november 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas kl 17:19. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses vara behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Alla förutom Lukas Häggström.

Läs mer

Dagordning DM 2015-06-01 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2015-06-01 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2015-06-01 1(11) Dagordning DM 2015-06-01 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

Protokoll från Sektionsmöte 1 09/10 (inklusive bilagor)

Protokoll från Sektionsmöte 1 09/10 (inklusive bilagor) Protokoll från Sektionsmöte 1 09/10 (inklusive bilagor), KTH 2009-09-17 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande Jonas Lundgren förklarar mötet för öppnat kl. 17.22. 1.2 Mötets behöriga utlysande SM finner mötet

Läs mer

Dagordning DM 2009-12-01 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2009-12-01 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2009-12-01 1(4) Dagordning DM 2009-12-01 Konglig Datasektionen Tidpunkt 2009-12-01, 17.30 18.03 Plats E35, KTH Närvarande Sektionsordförande Joel Westberg, D-05 Vice sektionsordförande

Läs mer

Dagordning Val-SM 2013-04-22 Konglig Datasektionen

Dagordning Val-SM 2013-04-22 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Val-SM 2013-04-22 1(34) Dagordning Val-SM 2013-04-22 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av två

Läs mer

Mötet utlystes via facebook, hemsidan och via mejlutskick minst två veckor innan mötet

Mötet utlystes via facebook, hemsidan och via mejlutskick minst två veckor innan mötet SIDA 1 AV 9 COPEN VAL-SM 2013 Tisdagen den 15 oktober 2013 kl. 15.15, M2, KTH Campus * = medföljd bilaga 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Niklas öppnar mötet 15:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2013-10-08 1(22) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2013-10-08, 17:37 21:41 Plats 1537, KTH Närvarande Ordförande Petter Djupfeldt, D-09 Vice Ordförande, KF-ledamot

Läs mer

Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Budget-SM 2013-10-17 1(43) Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2013-10-17, 17:32 19:36 Plats Närvarande H1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Ordförande

Läs mer

Föredragningslista 2011-04-27

Föredragningslista 2011-04-27 Sida 1 av 16 1 Formalia Föredragningslista 1.1 Mötets högtidliga öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justerare tillika rösträknare 1.5 Fråga om mötets behöriga

Läs mer

Dagordning DM 2015-04-27 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2015-04-27 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2015-04-27 1(23) Dagordning DM 2015-04-27 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-04-12 1(6) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-04-12, 17:26 19:38 Plats Närvarande 1635, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande förklarade mötet

Läs mer

Dagordning DM 2014-09-29 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2014-09-29 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2014-09-29 1(60) Dagordning DM 2014-09-29 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

Protokoll fört vid Brunch-DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Brunch-DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen 802412-7709 Brunch-DM 2016-11-06 1(12) Protokoll fört vid Brunch-DM Konglig Datasektionen 802412-7709 D-Rektoratsmöten (DM) är öppna styrelsemöten som hålls minst två gånger per termin.

Läs mer

Dagordning Projekt-DM Konglig Datasektionen

Dagordning Projekt-DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen 802412-7709 Projekt-DM 2016-04-21 1(9) Dagordning Projekt-DM 2016-04-21 Konglig Datasektionen 802412-7709 D-Rektoratsmöten (DM) är öppna styrelsemöten som hålls minst två gånger per

Läs mer

Dagordning Revisions-SM 2012-03-22 Konglig Datasektionen

Dagordning Revisions-SM 2012-03-22 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen 1(54) Dagordning Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2012-11-21 1(13) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2012-11-21, 17:32 18:21 Plats 1537, KTH Närvarande Kassör Victor Koronen, D-09 Vice Ordförande Andreas Johansson,

Läs mer

2. Rapporter Föredragande

2. Rapporter Föredragande Styrelsemöte den 6 november 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas kl 17:22. 1.2. Mötets behöriga utlysande Anses behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Alla är närvarande. 1.4. Frånvarande Ingen.

Läs mer

Uppdaterade 2013-12-09. Stadgar Sektionen för Energi och Miljö

Uppdaterade 2013-12-09. Stadgar Sektionen för Energi och Miljö Uppdaterade 2013-12-09 Stadgar Sektionen för Energi och Miljö 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT... 3 1.1 NAMN... 3 1.2 ÄNDAMÅL... 3 1.3 SAMMANSÄTTNING... 3 1.4 GRUNDPRINCIPER... 3 1.5 SÄTE... 3 1.6 VERKSAMHETSÅR...

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppande Sektionsordförande Tonima Afroze öppnar mötet 17.07.

Läs mer

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS Version utan valhandlingar FÖREDRAGNINGSLISTA Kungliga Maskinsektionen, THS Sektionsmöte 2013-12-03 kl 17.17 i sal M1 * = Bilaga finns

Läs mer

Föredragningslista till Sektionsmöte 2016 P2

Föredragningslista till Sektionsmöte 2016 P2 ! Ingejörsektionen Flemingsberg Tekniska Högskolans Studentkår! 1 av! 2 den 16 Decemember Föredragningslista till Sektionsmöte 2016 P2 Fredagen den 16 December klockan 17:30 i T2 (* = bilaga finnes) 1.

Läs mer

Konglig Samhällsbyggnadssektion

Konglig Samhällsbyggnadssektion Konglig Samhällsbyggnadssektion Föredragningslista Sektionsmöte 1, 2014-02-25, kl. 17.00, H1 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justeringspersoner

Läs mer

Dagordning Val-SM 2015-05-11 Konglig Datasektionen

Dagordning Val-SM 2015-05-11 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Val-SM 2015-05-11 1(142) Dagordning Val-SM 2015-05-11 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av

Läs mer

Dagordning Budget-SM 2014-10-09 Konglig Datasektionen

Dagordning Budget-SM 2014-10-09 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Budget-SM 2014-10-09 1(79) Dagordning Budget-SM 2014-10-09 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm

Sektionen för Medieteknik Stockholm Styrelsemöte 5 November 2014 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppna 17.17 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse utgick lördagen den 1 november, i enlighet

Läs mer

Oj. En halvårsrapport! För första gången i sektionens historia (så vitt jag vet) lämnar styrelsen en halvårsrapport till sektionsmötet.

Oj. En halvårsrapport! För första gången i sektionens historia (så vitt jag vet) lämnar styrelsen en halvårsrapport till sektionsmötet. Halvårsrapport 2012 Förord Oj. En halvårsrapport! För första gången i sektionens historia (så vitt jag vet) lämnar styrelsen en halvårsrapport till sektionsmötet. Det har varit ett spännande halvår. Flera

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2013-11-07

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2013-11-07 Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2013-11-07 Adress: Roslagstullsbacken 13A Stockholm, (Hemma hos Vincent) Styrelsemöte nr 4, VÅ 2013/2014 Datum: 2013-11-07 Tid: 18.59 21.22 Närvarande:

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö Sektionen Sektionen är fortfarande växande och det är viktigt att verksamheten under 2013-2014 präglas av att antalet programstuderande

Läs mer

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning Förord 2 1. Föreningen 3 2. Syfte 3 3. Obundenhet 3 4. Verksamhetsåret 3 5. Medlemskap 3 6. Sektionsmöte 3 7. Årsmöte 4 8.

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-08-04

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-08-04 Styrelsemöte 4 augusti 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat klockan 18.21 1.2. Mötets behöriga utlysande att anse mötet behörigt utlyst 1.3. Emma Klint

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm Sektionsordförande Louise Anderberg öppnar

Läs mer

Dagordning DM 2014-02-27 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2014-02-27 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2014-02-27 1(6) Dagordning DM 2014-02-27 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

!!! STADGAR. Konglig Samhällsbyggnadssektion, THS. Stockholm. Org. nr. 802412-5737 Drottning Kristinas väg 19, 100 44 Stockholm

!!! STADGAR. Konglig Samhällsbyggnadssektion, THS. Stockholm. Org. nr. 802412-5737 Drottning Kristinas väg 19, 100 44 Stockholm STADGAR Konglig Samhällsbyggnadssektion, THS Stockholm Org. nr. 802412-5737 Drottning Kristinas väg 19, 100 44 Stockholm Sid 2(14) Stadgan fastställd 2002-10-30. Sammanställd av Malin Svenningsson L99.

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2015 - juni 2016. Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2015 - juni 2016. Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2015 - juni 2016 Sektionen för Energi och miljö Sektionen Sektionen börjar nu gå mot sin slutfas av växande, och programmet kommer under verksamhetsåret examinera sina första studenter.

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-01-23

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-01-23 Stockholm 2015-01-23 Styrelsemöte 23 januari 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens Stormöte 2013-05-22 Fastställda av Umeå Studentkårs Fullmäktige 2013-09-25 Kap. 1 Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen)

Läs mer

Kallelse föreningsmöte 1 (1)

Kallelse föreningsmöte 1 (1) Kallelse föreningsmöte 1 (1) Plats Gamma Tid Tisdagen den 19 mars klockan 17.15 Föredragningslista 1. Preliminärer a. Mötets öppnande b. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare c. Justering av

Läs mer

Dagordning Revisions-SM 2014-03-25 Konglig Datasektionen

Dagordning Revisions-SM 2014-03-25 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Revisions-SM 2014-03-25 1(44) Dagordning Revisions-SM 2014-03-25 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-02-10

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-02-10 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-02-10 Styrelsemöte 10 februari 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:21 1.2. Mötets behöriga utlysande

Läs mer

Protokoll fört vid Glögg-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Glögg-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Glögg-SM 2011-11-21 1(8) Protokoll fört vid Glögg-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-11-21, 17:48 22:15 Plats Närvarande L1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Andreas

Läs mer

Kompletterande Handlingarna SM 1 2013/2014

Kompletterande Handlingarna SM 1 2013/2014 Kompletterande Handlingarna SM 1 2013/2014 Plats: H1, Tid: 18.01 Matanmälan på kongligkemi.se Glöm ej Kårleg Föredragningslista SM1 2012-09-23 Föredragningslista SM1 2013/2014 *=bilaga finns 1 Formalia

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-09-24

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-09-24 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-09-24 Styrelsemöte 24 september 2014 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppna 17.21 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse

Läs mer

Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Reviderad den 2007-02-26. Stadgar för. Lindholmens Pubförening På Chalmers campus Lindholmen

Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Reviderad den 2007-02-26. Stadgar för. Lindholmens Pubförening På Chalmers campus Lindholmen Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Stadgar för Lindholmens Pubförening På I samarbete med Ingenjörsteknolog- och Sjösektionen vid Chalmers Studentkår Gäller fr.o.m. 2007-06-30 Innehåll 1 ALLMÄNT...

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Konglig Datasektionen

Verksamhetsplan 2015. Konglig Datasektionen Verksamhetsplan 2015 Konglig Datasektionen Inledning Syfte Utformning 1. Utbildningspåverkan 1.1. Synliggöra verksamheten 1.2. Övervakning 1.3. Övergripande 2. Studiesocialt 2.1. Internationellt 2.2. Jämlikhet,

Läs mer

Uppdaterade 2013-07- 23. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

Uppdaterade 2013-07- 23. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö Uppdaterade 2013-07- 23 Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Ändamål... 3 1.2 Reglementsändringar... 3 2 Förtroendevalda... 3 2.1 Ordförande... 3 2.2 Vice

Läs mer

Konglig Samhällsbyggnadssektion

Konglig Samhällsbyggnadssektion Konglig Samhällsbyggnadssektion Föredragningslista Sektionsmöte 2, 2014-04-24, kl. 17.00, oasen 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justeringspersoner

Läs mer

Styrelsemöte, 26:e oktober 2010 kl:17.15

Styrelsemöte, 26:e oktober 2010 kl:17.15 1 Styrelsemöte, 26:e oktober 2010 kl:17.15 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande Mötet öppnas 17:20. 1.2 Mötets behöriga utlysande Mötet anses vara behörigt utlyst. 1.3 Val av sekreterare Lina Höglund väljs till

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2014-03-04

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2014-03-04 Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2014-03-04 Adress: Lindstedsvägen 3, Stockholm (E36) Sektionsmöte nr 4, VÅ 2013/2014 Datum: 2014-03-04 Tid: 17.38-18.22 Närvarande: Se punkt

Läs mer

00011 Val av justeringsmän och tillika rösträknare Beslut tas att välja Elias Olsson och Christoffer Gremlin till justeringsmän tillika rösträknare.

00011 Val av justeringsmän och tillika rösträknare Beslut tas att välja Elias Olsson och Christoffer Gremlin till justeringsmän tillika rösträknare. Närvarande: Tobias Edström, Ordförande Johannes Nilsson, Sekreterare Jacob Samuelsson, Alumniansvarig Jonathan Ohlson, Rekryteringsansvarig Christoffer Gremlin, Festerichef Simon Kronmar, Kassör Andreas

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-06

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-06 Stockholm 2015-05-06 Styrelsemöte 6 maj 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 15:26 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppande Sektionens ordförande Sander Riedberg öppnar mötet klockan 16.38. 1.2

Läs mer

Protokoll från Sektionsmöte 2013-2 P2

Protokoll från Sektionsmöte 2013-2 P2 Sida 1 (7) Protokoll från Sektionsmöte 2013-2 P2 Tisdagen den 17 december klockan 17:15 i sal 4112 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande Mötet öppnades 17.13 1.2 Val av mötesordförande Karin Fernström 1.3 Val

Läs mer

Protokoll fört vid Revisions-SM (Fylle-SM) Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Revisions-SM (Fylle-SM) Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Revisions-SM (Fylle-SM) 2004-11-08 1(5) Protokoll fört vid Revisions-SM (Fylle-SM) Konglig Datasektionen Tidpunkt 2004-11-08, 17:28 18:38 Plats E31, KTH Närvarande Ordförande Frej

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens extra årsmöte 2014-04-07 Fastställda av Umeå studentkårs fullmäktige 2014-04-16 Innehåll Kap. 1 Ändamål... 2 Kap. 2 Medlemskap... 2

Läs mer