uppföljning Smedjebackens kommun Revisionsrapport Hans Åkerman Hantering av projektstyrning och projekt- December 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "uppföljning Smedjebackens kommun Revisionsrapport Hans Åkerman Hantering av projektstyrning och projekt- December 2010"

Transkript

1 Hantering av projektstyrning och projekt- uppföljning Smedjebackens kommun Revisionsrapport December 2010 Hans Åkerman Johan Skeri

2 Innehållsförteckning Sammanfattning Inledning Bakgrund och uppdrag Revisionsfråga Revisionsmetodetod och avgränsning Granskningsresultat Policy eller strategisk plan och organisation för hantering av EU-finansierade projekt och andra externt finansierade projekt Strategisk analys och integrering av projektet i reguljär verksamhet Rutiner för hur projekten ska följas upp, utvärderas och rapporteras Finns det för varje projekt utsedd projektledare med uttalat ansvar? Finns rutiner för hur projekt ska bokföras och redovisas? Finns redovisning i kommunen över den totala nedlagda kostnaden för externt finansierade projekt? Vilken kunskap och organisation finns avseende finansieringsmöjligheter/ projektmedel från EU och andra externa finansiärer av 13

3 Sammanfattning Ett antal externa finansiärer såsom Skolverket, Socialstyrelsen och EU:s olika strukturfonder beviljar ekonomiskt stöd till olika projekt i Sveriges kommuner. För de projektmedel som utbetalas till kommunerna kräver bidragsgivaren återrapportering av hur medlen använts samt projektets utinom ramen för av kommunen anslagna medel och i enlighet med kommunens övergripande inriktningsmål behöver kommunstyrel- fall/resultat. För att säkerställa att externt finansierade projekt bedrivs sen skapa en överblick och regelbundet följa upp hantering av de externa projektmedel som beviljats kommunen. Smedjebackens kommuns revisorer har uppdragit åt Komrev inom Pwc att granska om kommunen har ändamålsenliga rutiner för att säkerställa kontrollen av hanteringen av externt finansierade projekt. Kommunstyrelsen i Smedjebackens kommun genomför inte någon systematisk uppföljning av kom- munens medverkan i externt finansierade projekt. Under hösten 2010 upprättad projektpolicy ger dock vägledning och stöd i de rutiner som fastslås i policyn för hur projekt ska organiseras och rapporteras. Kommunstyrelse och nämnder genomför inte konsekvent en dokumenterad analys om projektets nytta för kommunen innan projekt startas. De projekt som granskats har dock en anknytning till kommu- nens eller nämndens övergripande målsättning. Inom Social- och Barn och utbildningsnämnd används regelbundet stimulansbidrag från Socialstyrelsen och Skolverket till att höja standarden på nämndens verksamheter. Kommunstyrelsen fastställer i den nyligen antagna projektpolicyn att en analys av förväntade nyttoeffekter för kommun ska genomföras innan beslut om att starta ett projekt fattas. Kom- munstyrelse och nämnder genomför dock, utöver de uppgifter som redovisas i rapporteringen av projektet till bidragsgivaren, ingen egen utvärdering av den kommunnytta projektet bidragit med. Samtliga projekt som bedrivs i kommunen har en tydlig organisation och en projektledare med ett tämligen väl beskrivet ansvar. Den nyligen antagna projektpolicyn tydliggör ytterligare projektorgani- sationen och projektledarens roll. Kommunen tillämpar inte enhetliga rutiner för redovisning och bokföring av externt finansierade projekt. Smedjebackens kommun deltar också i externt finansierade projekt där kommunen inte är projektägare. Dessa projekt bokförs inte under den särskilda identiteten för projekt. Kommunstyrelsen begär heller ingen samordnad rapportering av kommunens externt finansierade projekt. Smedjebackens kommun har en god kompetens avseende de medel som finns att ansöka från EU, men också bidrag från andra externa finansiärer. Utvecklingskontoret är organiserat så att kunskapen är lätt att få tillgång till för övriga förvaltningar i kommunen. 3 av 13

4 Granskningen visar att kommunstyrelsen i Smedjebackens kommun har vidtagit ändamålsenliga åtgärder för att skapa en kontroll av kommunens hantering av externt finansierade projekt. För att ytter- ligare utveckla hanteringen rekommenderar vi att Kommunstyrelsen: utformar redovisningsrutinerna i upprättad policy så att dessa underlättar för kommunstyrelsen att överblicka samtliga de externt finansierade projekt som bedrivs i kommunen beslutar om att övervägande om kommunnyttan ska dokumenteras och protokollförs av beslu- tande nämnd/kommunstyrelse utformar en egen kommunal standard för att utvärdera kommun- och verksamhetsnyttan i pågående och genomförda externt finansierade projekt överväger och tydliggör vilka projekt som ska registreras och bokföras med projektidentitet i ekonomisystemet upprättar riktlinjer för samordnad sammanställning och rapportering av de externt finansie- rade projekt som pågår i kommunen 4 av 13

5 1. Inledning 1.1 Bakgrund och uppdrag Smedjebackens kommun är projektägare i flera externt finansierade projekt, av vilka flera erhåller medel från EU. De flesta projekten delfinansieras också med kommunala medel. EU ger ekonomiskt stöd till projekt för att främja utveckling inom olika samhällssektorer. För EU:s fonder och program finns tydligt formulerade mål för projektets omfattning, inriktning och redovisning. Projektmedel finns också tillgängliga att söka för Sveriges kommuner, vilka utgår från statliga myndigheter. Bland bidragsgivarna återfinns bland andra Socialstyrelsen, Skolverket och Tillväxtverket. Kommunerna har dessutom möjlighet att söka medel från olika privata fonder som är inriktade mot specifika områden, exempelvis utbildning och socialtjänst. De flesta regionala projekt (antingen de är finansierade genom EU eller andra externa bidragsgivare) kräver medfinansiering av kommunen. Revisorerna har tidigare påtalat att kommunstyrelsen behöver säkerställa att påbörjade projekt genomförs inom ramen för den av kommunfullmäktige fastställda målsättningen för den kommunala verksamheten 1. Bland annat berör rapporten att policy och riktlinjer behöver upprättas rörande ansvarsfördelning, beslutanderätt, redovisning och dokumentation av beslutade projekt. Kommunstyrel- sen behöver också fastställa att projektet ryms inom de medel som ställs till förfogande. I revisorernas löpande granskning för 2008 konstaterades att tillräcklig vägledning/styrning inte finns för närvarande i kommunen med avseende på hur projekt skall hanteras och redovisas. Detta gäller både interna utredningsprojekt, egna verksamhetsprojekt och projekt som styrs av externa projektmedel. Behov föreligger att utveckla ett skriftligt regelverk för projekthantering och utforma tydligare och mer heltäckande och i högre grad standardiserade regler/rutinerrutiner avseende hantering av projekt. 1.2 Revisionsfråga Har kommunen ändamålsenliga rutiner för att säkerställa kontrollen av hanteringen av externt finan- sierade projekt? Granskningen omfattar följande kontrollmål: Har kommunen en fastställd övergripande policy/strategi/plan för hantering av EU- finansierade och andra externt finansierade projekt? Gör kommunen i samband med projektansökan en analys av förutsättningarna att integrera projektet i sin reguljära verksamhet vid projekttidens slut? Finns ändamålsenlig organisation för hantering av externt finansierade projekt och fungerar den tillfredsställande? Finns rutiner för hur projekten ska följas upp, utvärderas och rapporteras och är dessa rutiner tillfredsställande? Finns det för varje projekt utsedd projektledare med uttalat ansvar? Finns rutiner för hur projekten ska bokföras och redovisas? 1 Granskning av projekthantering i Smedjebackens kommun, juni 2006, Pwc 5 av 13

6 Finns redovisning i kommunen över den totala nedlagda kostnaden för externt finansierade projekt? Vilket tillvägagångssätt finns för att kartlägga den sammanlagda ekonomiska insatsen som kommunen ska stå för och hur dokumenteras detta? Vilken kunskap och organisation finns avseende finansieringsmöjligheter/projektmedel från EU och andra externa finansiärer? 1.3 Revisionsmetod och avgränsning Granskningen har genomförts genom intervjuer med näringslivschef, ansvarig tjänsteman för EUförvaltningschefer och förvaltningsekonom inom socialförvaltning och barn och utbildningsförvaltning. Genomgång av relevant dokumentation. frågor, utvecklingsansvarig tjänsteman, ekonomichef, Granskningen begränsas till externt finansierade projekt där kommunen är projektägare, som är eller har varit pågående under innevarande budgetår. 6 av 13

7 2 Granskningsresultat 2.1 Policy eller strategisk plan och organisation för hantering av EU-finansierade projekt och andra externt finansierade projekt Smedjebackens kommun driver, finansierar och deltar i flera utvecklingsprojekt av vilka de flesta helt eller delvis finansieras med externa medel. Då varje enskilt projekt ges en särskild projektidentitet är det möjligt att upprätta en sammanställning av pågående projekt genom kommunens ekonomisystem. Vid granskningstillfället fanns 8 projekt vilka hade en projektidentitet i kommunens ekonomisystem. Två av projekten var finansierade med EU-medel. Tre projekt var helt eller delvis finansierade med medel från Socialstyrelsen. Ett projekt finansierades med medel från kulturrådet, ett med medel från Länsstyrelsen i Dalarnas kulturmiljöenhet samt ett finansierades med medel från Region Dalarna och Tillväxtverket. Barn och utbildningsnämnden har genomfört ytterligare ett projekt under innevarande budgetår (vilket inte finns med i ekonomikontorets redovisning av pågående projekt) som finansieras av Skolverket 2. Kommunstyrelsen i Smedjebacken har inte upprättat en övergripande strategisk samordnad plan för hur externt finansierade projekt ska följas upp och hanteras av styrelsen. Kommunstyrelsen har inte heller haft ambitionen att centralt reglera denna hantering. Av beslutade ekonomiska styrprinciper och styrmodell för Smedjebackens kommun framgår att kommunen eftersträvar en decentraliserad organisation där ansvar och befogenheter ska förläggas i verksamheten. I beslutad projektpolicy (se nedan) fördelas ansvaret för att besluta om att påbörja och följa upp projekt mellan kommunstyrelsen och kommunens nämnder. 2 Barn och utbildningsnämnden bokför projekt inom reguljär verksamhet som aktiviteter, se vidare kap 2.6 Finns regler för hur projekt ska bokföras och redovisas sidan 10 7 av 13

8 I oktober 2010 antog kommunstyrelsen i Smedjebacken en projektpolicy som gäller alla nämnder, styrelser och förvaltningar 3. I Policyn framgår att kommunstyrelsen är huvudman för kommunöver- gripande projekt och respektive nämnd är huvudman för nämndsspecifika projekt. Innan ett projekt startas ska en kritisk bedömning av projektets mål göras med avseende på den nytta projektet har för kommunen. Särskilt ska de risker som finns med projektet övervägas och vara under kontroll. Som risker anges resurs- och tidsbrist, otydligheter i projektet samt omvärldsfaktorer. Projekt ska alltid ha: Avgränsade mål Avgränsad tid Ha upprättat en projektplan En styrgrupp ska ha utsetts Alla projekt ska också följas upp och en mätning av hur väl projektet uppnått sitt mål ska göras samt insatser för att ta tillvara på de erfarenheter projektet har gett. Alla nämnder ska utforma rutiner för hur projekt ska drivas och redovisas. I policyn anges också hur projektet ska organiseras. Uppdragsgiangående nyttan av projektet, förväntade resultat och ramar för projektet fastställer projektplan 4 följer upp projektet fattar beslut om att initiera och avsluta projektet beslutar om finansiering av varen är huvudansvarig för projektet och: utser ledamöter i styrgruppen utformar projektspecifikationen, direktiv projektet I förekommande fall ska samråd ske med berörda förvaltningar/verksamheter om hur kostnader för exempelvis projektledare ska fördelas. En styrgrupp för projektet ska upprättas enligt följande principer: Gruppen kan bestå av både politiker och tjänstemän Är tillsammans med projektledaren ansvarig för utformandet av projektplanen Utser projektgrupp och(vid behov) referensgrupp Leder och följer projektarbetet Utser projektledare Projektledarens uppgift är enligt policy att: Ansvara för projektet inför styrgruppen Ha budgetansvaret och ansvarar för den ekonomiska redovisningen Utarbeta projektplanen tillsammans med styrgruppen Framställa underlag för analys av nyttan med projektet och utvärdering av projektet Rapportera till eventuella externa finansiärer 3 Projektpolicyn finns i kommunstyrelsens beslut om Ekonomiska styrprinciper och styrmodell för Smedjebackens kommun Planen ska innehålla mål och syfte, aktivitetsplan, tidsplan, budget, plan för uppföljningar, hur projektet ska dokumenteras samt informationsplan 8 av 13

9 Projektledaren kan ha en projektgrupp till sitt förfogande som tillsammans med projektledaren ansvaockså knyta en referensgrupp till sig. Denna kan bestå av olika intressenter som personal och brukare. Facklig representation ska rar för befogenheter och tidsanvändning inom projektet. Ett projekt kan alltid övervägas. Över- och underskott i godkända externt finansierade projekt ska periodiseras. Chefen för utvecklings- och näringslivskontoret beskriver att respektive nämnd själv ansvarar för att påbörja, följa upp och integrera projekten till sin verksamhet. Kommunstyrelsen har inte någon central funktion som samordnar de projekt kommunen deltar i eller gör en övergripande bedömning om hur projektet bidrar till kommunnyttan. Ovanstående organisationsschema 5 beskriver kommunstyrelsens utvecklingsenhet. Enheten är underställd kommunstyrelsen och har en kontinuerlig dialog med den politiska ledningen genom den operastyrgruppen. Handläggaren för internationella frågor och utvecklingsansvarig bistår kommunens övriga förvaltningar i utvecklingsfrågor och då ansökan om EU-finansiering av projekt övervägs. Chefen för utvecklingsenheten upplever att kommunstyrelsens decentraliserade förhållningssätt skapar en mer dynamisk inställning till att använda projekt som ett medel att utveckla verksamheter, en alltför stark styrning riskerar att begränsa kreativitet och engagemang. tiva Socialnämnd och Barn- och utbildningsnämnd har inte utformat några skriftliga riktlinjer för hur projekt ska hanteras. Nämnderna gör inte konsekvent någon tydlig bedömning av kommunnyttan då beslut om projekt tas. Flera av de aktiviteter som dessa nämnder startar är finansierade med stimulans- medel där bidragsgivaren inte ställer några krav på medfinansiering från kommunen. Kommentarer och rekommendationer Kommunstyrelsen i Smedjebackens kommun saknar en strukturerad samordnad uppföljning av kom- munens medverkan i externt finansierade projekt. Den nyligen upprättadeprättade policyn ger ett gott stöd i de fastställda rutiner som ska tillämpas då projekt övervägs och startas. Policyn innehåller också direktiv om målformulering, riskbedömning, kostnadsfördelning samt uppföljning. Vår bedömning är att polittningar att medverka till att goda rutiner för hur projekt ska bedrivas, upprätthålls och skapar även enhetlighet av projekthanteringen inom kommunen. Vi rekommenderar att kommunsty- relsen överväger att utveckla redovisningsrutinerna i policyn så att dessa underlättar för kommunstyrelsen att överblicka samtliga de externt finansierade projekt som bedrivs i cyn har förutsättningar kommunen. 5 Se sidan 6 9 av 13

10 2.2 Strategisk analys och integrering av projektet i reguljär verk- samhet Samtliga intervjuade uppger att de, i samband med att ett projekt övervägs, också gör en bedömning av hur projektet kan bidra till att utveckla förvaltningens kärnverksamhet innan beslut tas om att söka projektmedel. Generellt sett uppskattar utvecklingschefen att kommunen har tillfredsställande överoch kontroll över de projekt kommunstyrelsen eller nämnderna äger. Det finns däremot anledning att skärpa kontroll och uppföljning i de projekt där kommunen är delfinansiär. Bland annat deltar kommunen i flera regionala projekt där det finns anledning att tydliggöra nyttan för Smedjebackens kommun på kort och lång sikt. Det är viktigt att växla upp nyttan för Smedjebackens kommun i des- blick sa regionala projekt. Tjänsten som EU-samordnare har bidragit till att analys och förarbete genomförs grundligare då kommunala verksamheter överväger att starta projekt finansierade med medel från EU. EUsamordnarens arbetssätt bidrar till att verksamheten redan under formuleringen av ansökan upp- muntras att tydligt rikta fokus mot hur projektet kan bidra till en ökad kommunnytta. Socialnämnden genomför ingen systematisk analys av hur projekten ska integreras i verksamheten då projekten startas. Graden av dokumenterad analys är ofta avhängig bidragsgivarens krav på sådan analys i nämndens ansökan. Flera av pågående projekt finansieras med stimulansmedel från staten. Bidragsgivaren ställer i dessa fall relativt blygsamma krav på redovisning från kommunen. En informell princip som socialnämnden tillämpar är att söka externa bidrag som anknyter till nämndens kärnverksamhet. Projektmedlen bidrar då till att stärka förvaltningens resurser att erbjuda service till kommunens innevånare. Flera av de projekt som nämnden bedrivit har också medfört att nämnden anslagit medel för att permanenta verksamheten (exempel på sådana projekt är demensutvecklare och läkemedelshantering). Andra projekt har kunnat integreras i ordinarie verksamhet (exempel på ett sådant projekt är förebyggande verksamhet bland personer över 80 år). Kommentarer och rekommendationer Vår bedömning är att en strategisktegisk analys om projektets nytta för verksamheten ofta genomförs innan projekt startas. Analysen dokumenteras inte alltid. Ibland framgår den förväntade nyttoeffekten översiktligt i projektansökan. I samtliga granskade projekt har en anknytning gjorts till kommunens eller nämndens övergripande målsättning. Inom Social- och Barn och utbildningsnämnd har stimulansbidrag från Socialstyrelsen och Skolverket ofta bidragit till att höja standarden på nämndens verksamhe- ter. Kommunstyrelsen fastställer i den nyligen antagna projektpolicyn att en analys av kommunnyttan ska genomföras innan beslut om att starta ett projekt fattas. Vår rekommendation är att detta övervägande dokumenteras och protokollförs av beslutande nämnd/kommunstyrelse. Dokumentationen ger ett underlag för bedömning om måluppfyllelse då projektet följs upp och utvärderas. 10 av 13

11 2.3 Rutiner för hur projekten ska följas upp, utvärderas och rapporteras Smedjebackens kommun tillämpar inte några enhetliga rutiner för uppföljning, utvärdering av pågående och slutförda projekt. Genomförda intervjuer visar att redovisningen av projekt till nämnd och kommunstyrelse genomförs då den externa bidragsgivaren kräver en redovisning. Nämnden eller kommunstyrelsen begär inte regelmässigt en egen redovisning av pågående och genomförda projekt. De utvärderingar och slutrapporter som granskats håller varierande kvalitet och ger intryck av att vara producerade för att tillgodose bidragsgivarens krav på redovisning. Intervjuerna bekräftar denna iakt- tagelse. Kommunstyrelse och nämnder tillämpar inte enhetliga rutiner för att följa upp pågående projekt. Några av intervjupersonerna uttrycker att uppföljning och dialog om projektens måluppfyllelse och inriktning kan utvecklas ytterligare. Kommentarer och rekommendationer Redovisningen av de projekt kommunen bedriver följer ingen enhetlig standard. Kommunstyrelse och nämnder genomför ingen egen utvärdering av kommunnyttan utöver de uppgifter som framgår av rapporteringen av projektet till bidragsgivaren. EU-projekt har en relativt omfattande rapportering och kan säkerligen tjäna som underlag för en egen utvärdering medan andra projekt redovisas tämligen knapphändig. Vi rekommenderar att kommunstyrelse och nämnder i egenskap av projektägare utformar en egen standard för att utvärdera kommun- och verksamhetsnyttan i pågående och genomförda externt finansierade projekt. 2.4 Finns det för varje projekt utsedd projektledare med uttalat ansvar? Samtliga granskade projekt har haft en projektledare med ett tydligt ansvarsområde. Intervjuerna bekräftar denna iakttagelse, att en definierad projektorganisation finns i samtliga pågående projekt. Då det tidigare inte funnits en antagen projektpolicy har respektive nämnd haft möjlighet att utforma projektorganisation efter egen modell. Vårt intryck är dock att projektorganisationerna utformats lik- artat inom kommunens olika verksamheter. Kommentarer och rekommendationer Vår bedömning är att samtliga projekt har en tydlig organisation och en projektledare med ett tämligen väl beskrivet ansvar. Den nyligen antagna projektpolicyn tydliggör projektorganisationen och projektledarens roll. Intervjuerna ger vid handen att nämnderna tillämpat en liknande projektorganisa- tion redan innan kommunstyrelsen fastställde projektpolicyn. Vår bedömning är att policyn ytterligare säkerställer en funktionell och tydlig projektorganisation då kommunen bedriver externt finansierade projekt. 11 av 13

12 2.5 Finns rutiner för hur projekt ska bokföras och redovisas? Samtliga projekt ska anmälas till ekonomikontoret och ges en särskilt identitet (88xx). Ekonomikontoret kan ur sin redovisning sammanställa en rapport över de projekt som fått särskild projektidentitet. Av rapporten går att utläsa projektens kostnader och aktuell ekonomiskk situation. Samtliga intervjuade har kunskap om hur externt finansierade projekt ska redovisas och tillämpar redovisningsrutiner som gör det möjligt att särredovisa de projekt nämnden/kommunstyrelsen bedriver. Barn och utbild- ningsnämnden bokför sina projekt som aktiviteter inom ordinarie verksamhet. Dessa projekt finns således inte att återfinna i ekonomikontorets sammanställning av projekt (med identitet 88xx). Förvaltningsekonomen på barn och utbildningsnämnden kan presentera motsvarande sammanställning över pågående projekt baserad på aktivitet. Våra stickprovskontroller visar att det är möjligt att följa kostnaderna för enskilda projekt i ekonomisystemet. Projektredovisningen innefattar även personalkostnader och andra omkostnader som berör personal som deltar i projektet från nämndens ordinarie verksamhet. Utvecklingskontorets personal belastar projektet endast då medarbetare deltar i projektet exempelvis som projektledare. Ekonomikontorets sammanställning begränsar sig till externt finansierade projekt och innefattar inte projekt där kommunstyrelse och nämnder är delfinansiärer. Socialnämnden är delfinansiär i ett projekt som bedrivs tillsammans med Ludvika kommun rörande våldsutsatt kvinnor. Projektets ägare är Ludvika kommun och delfinansieras av Länsstyrelsen. Från och med 2011 kommer denna verksamhet att permanentas (och således belasta socialnämndens budget). Kommentarer och rekommendationer Kommunen tillämpar inte enhetliga rutiner för redovisning och bokföring av externt finansierade projekt. Skillnaderna i redovisning och bokföring gör det svårare att genom kommunens ekonomisystem skapa en överblick över samtliga aktuella projekt i kommunen. Vi har också noterat att kommunen deltar i externt finansierade projekt där Smedjebackens kommun inte är projektägare. Dessa projekt bokförs inte under den särskilda identiteten för projekt. Vår rekommendation är att kommunstyrelsen, i upprättad projektpolicy, tydliggör hur projekt ska registreras samt vilka projekt som ska registreras och bokföras med projektidentitet i ekonomisystemet. 2.6 Finns redovisning i kommunen över den totala nedlagda kostnaden för externt finansierade projekt? Kommunens ekonomisystem och de redovisningsrutiner för externt finansierade projekt som tillämdet möjligt att sammanställa kommunens sammanlagda nedlagda kostnad i externt finansierade projekt. Denna redovisning efterfrågas inte av kommunstyrelsen då den inte har ambitionen att upprätta en sammanhållen bild av kostnaderna för kommunens pas, gör projektverksamhet. 12 av 13

13 Kommentarer och rekommendationer Vi rekommenderar att kommunstyrelsen upprättar riktlinjer för regelbunden rapportering till kommunstyrelsen om de externt finansierade projekt som pågår i kommunen. En sådan sammanställning kan bli ett underlag för kommunstyrelsens strategiska planering och ger också kommunstyrelsen möjlighet att säkerställa att kommunala medel används till verksamheter som bidrar till kommunnyttan. 2.7 Vilken kunskap och organisation finns avseende finansie- ringsmöjligheter/ projektmedel från EU och andra externa finansiärer. Utvecklingskontorets chef beskriver att kommunen har en stor mängd möjliga samarbetspartners. Det är viktigt att strukturera kommunens samverkan och rikta sig till partners som gagnar kommunen. Utvecklingskontoret har utvecklat en strategi där företagsutveckling, landsbygdsutveckling/turism och långsiktig strategisk utveckling är de tre områden utvecklingsverksamheten och samverkan i kommu- nen ska riktas mot. Samtliga intervjuade förvaltningar beskriver att de har en god kunskap om de externa bidrag de har möjlighet att söka. Information om erbjudanden om stimulansmedel och bidrag från staten sänds regelmässigt till kommunerna. Inrättandet av en EU-samordnare har bidragit till att man på nämndsnivå vidgat sin kunskap om förutsättningarna för att söka dessa medel. EU-samordnarefungerat som en stödjande person i de EU-projekt som tidigare bedrivits och bedrivs för närvarande. Utvecklingsenheten har också möjlighet att erbjuda nämnderna servicee i form av exempelvis utred- ningsstöd då projekt planeras. Kostnaden för EU-samordnaren belastar kommunstyrelsen vilket bidrar till att förenkla för andra förvaltningar att använda sig av utvecklingskontoret som resurs när de överväger att söka medel från EU. Denna kommunikation har också bidragit till att de olika förvalt- ningarnas kunskap om finansiering av projekt via EU har också ökat. Kommentarer och rekommendationer Vår bedömning är att Smedjebackens kommun har en god kompetens avseende de medel som finns att ansöka från EU, men också bidrag från andra externa finansiärer. Utvecklingskontoret är organiserat så att kunskapen är lätt att få tillgång till för övriga förvaltningar i kommunen Hans Åkerman Projektledare Robert Heed Kundansvarig 13 av 13

Externt finansierade projekt

Externt finansierade projekt Revisionsrapport Externt finansierade projekt Gällivare kommun Mars 2010 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Rolf Särkimukka, revisionskonsult 2010-03-11 Hans Forsström Rolf Särkimukka Innehållsförteckning

Läs mer

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY 1 (7) RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY Inledning Syftet med denna projektpolicy är att skapa en tydlig och enhetlig styrning och struktur för projektarbete i kommunen. Målet med projekt i Strömsunds

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Kristianstads kommun Januari 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1 HÄRJEDALENS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1 PROJEKTPOLICY Denna projektpolicy syftar till att göra projektarbete som arbetsform effektivt samt att ange riktlinjer

Läs mer

Revisionsrapport Ledning och styrning av externa projekt. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Ledning och styrning av externa projekt. Härjedalens kommun Revisionsrapport Ledning och styrning av externa projekt. Härjedalens kommun 13 November 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning

Läs mer

Revisionsrapport. Stadsrevisionen Örebro kommun. Samordning och redovisning av EUprojekt. Liz Hultgren. 28 november 2011

Revisionsrapport. Stadsrevisionen Örebro kommun. Samordning och redovisning av EUprojekt. Liz Hultgren. 28 november 2011 Revisionsrapport Samordning och Liz Hultgren Stadsrevisionen Örebro kommun 2011-12-13 Liz Hultgren Projektledare Kurt Westerback Kundansvarig Örebro kommun 1 av 12 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning

Läs mer

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Projekt med extern finansiering styrning och kontroll Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 3 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier 4 6. Ansvarig styrelse/nämnd 4 7. Metod 4 8. Projektorganisation 4

Läs mer

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Percy Carlsbrand Februari 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson REVISIONSRAPPORT Granskning av projektredovisning styrning och uppföljning Landstinget Halland 2004-05-18 Leif Johansson INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 1. Uppdrag...2 2. Syfte och metod...2

Läs mer

Revisionsrapport. Styrning EU-projekt. Krokoms kommun. 2009-03-04 Anneth Nyqvist

Revisionsrapport. Styrning EU-projekt. Krokoms kommun. 2009-03-04 Anneth Nyqvist Revisionsrapport Styrning EU-projekt Krokoms kommun 2009-03-04 Anneth Nyqvist 2009-03-04 Maj-Britt Åkerström Anneth Nyqvist Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1

Läs mer

Hantering av projektmedel

Hantering av projektmedel www.pwc.se Revisionsrapport Carin Hultgren Cert. kommunal revisor Hantering av projektmedel Ebba Lind Region Gotland 2016-03-16 Carin Hultgren Uppdragsledare/projektledare Region Gotland Innehållsförteckning

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport Joanna Hägg Tilda Lindell Granskning av intern kontroll Tierps kommun pwc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Granskningsbakgrund...

Läs mer

Revisionsrapport Ledning och styrning av externa projekt. Krokoms kommun

Revisionsrapport Ledning och styrning av externa projekt. Krokoms kommun Revisionsrapport Ledning och styrning av externa projekt. Krokoms kommun 16 december 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning På

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys www.pwc.se Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys Håkan Olsson Cerifierad Kommunal Yrkesrevisor Anna Laurell Lysekils kommun Kommunens arbete med ledning och styrning samt användandet av Stratsys Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Revisionsrapport Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Mora kommun November 2009 Författare Robert Heed Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund och revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

Granskning av kommunens hantering av styrdokument

Granskning av kommunens hantering av styrdokument Granskning av kommunens hantering av styrdokument Smedjebackens kommun Revisionsrapport Februari 2011 Hans Gåsste Innehållsförteckning Sammanfattning och revisionell bedömning...... 3 1 Bakgrund och syfte......

Läs mer

Granskning av EU-arbete inom Motala kommun

Granskning av EU-arbete inom Motala kommun Revisionsrapport Granskning av EU-arbete inom Motala kommun November 2008 Elisabeth Björk Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Syfte och metod...4 1.3 Revisionsfråga...4

Läs mer

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Revisionsrapport Attestrutiner Östhammars kommun Datum: 080918 Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Sammanfattning Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Västerviks kommuns revisorer. Granskning av projektverksamheten. Granskningsrapport. Audit KPMG AB 15 februari 2013 Göran Lindberg Antal sidor: 8

Västerviks kommuns revisorer. Granskning av projektverksamheten. Granskningsrapport. Audit KPMG AB 15 februari 2013 Göran Lindberg Antal sidor: 8 Granskning av projektverksamheten Granskningsrapport Audit KPMG AB 15 februari 2013 Göran Lindberg Antal sidor: 8 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Uppdraget 1 4. Metod och avgränsning 2 5.

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Bakgrund: Projekt Oberoende är ett samverkansprojekt mellan Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF), Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) och A Non Smoking Generation

Läs mer

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Granskning av intern kontroll Söderhamns kommun Revisionsrapport Februari 2011 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Robert Heed Revisionskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Revisionsrapport Budgetprocessen Pajala kommun Anna Carlénius Revisonskonsult

Revisionsrapport Budgetprocessen Pajala kommun Anna Carlénius Revisonskonsult www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisonskonsult Budgetprocessen Pajala kommun September 2017 Budgetprocessen Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Granskning av Samordningsförbundet i Kramfors Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Granskning av Samordningsförbundet i Kramfors Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Granskning av Samordningsförbundet i Kramfors 2016 Revisionsrapport LANDSTINGETS REVISORER 2017 04 28 17REV37 2(7) Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Syfte och övergripande revisionsfrågor... 3 3 Revisionskriterier...

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Kommunala kontokort Haparanda stad Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Martin Gandal

www.pwc.se Revisionsrapport Kommunala kontokort Haparanda stad Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Martin Gandal www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Kommunala kontokort Haparanda stad Martin Gandal Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte

Läs mer

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna

Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna Vänersborgs kommun Revisionsrapport Mars 2012 Henrik Bergh Uppdrag och genomförande... 3 Sammanfattning... 3 GRANSKNINGSIAKTTAGELSER... 4 Synpunkter i

Läs mer

Leksands kommun. Revisionsrapport. Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens.

Leksands kommun. Revisionsrapport. Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens. www.pwc.se Revisionsrapport Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens verksamhet Louise Cedemar Helena Steffansson Carlson David Boman Niklas Eriksson

Läs mer

Extern kommunikation

Extern kommunikation Granskningsredogörelse Extern kommunikation Skelleftebostäder AB Linda Marklund Robert Bergman Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga 2 2.3 Metod och avgränsning

Läs mer

Kommunens arbete med EU-projekt

Kommunens arbete med EU-projekt www.pwc.se Förstudie Tobias Bjöörn, Certifierad kommunal revisor Tilda Lindell 22 maj 24 Kommunens arbete med EUprojekt Trosa kommun Förstudie kommunens arbete med EUprojekt 22 maj 24 Förstudie kommunens

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument?

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Datum:

Läs mer

Revisionsrapport Projektstyrning Hudiksvalls kommun

Revisionsrapport Projektstyrning Hudiksvalls kommun Revisionsrapport Projektstyrning Hudiksvalls kommun Torsten Sjöström Okt 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1 Bakgrund 2 2 Revisionsfråga 2 3 Metod 3 4 Definition av begreppet projekt 3 5 Avgränsningar

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Gemensamma Taxe- och Avgiftsnämnden för Hallsberg, Laxå, Lekeberg och Askersund Hallsbergs kommun Lars Wigström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MARKS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE OCH SAMARBETE INOM EU

RIKTLINJER FÖR MARKS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE OCH SAMARBETE INOM EU Sida 1(5) RIKTLINJER FÖR MARKS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE OCH SAMARBETE INOM EU Bakgrund Marks kommuns riktlinjer för internationellt arbete och samarbete inom EU är grunden för kommunens internationella

Läs mer

Implementering av barnkonventionen i Linköpings kommun

Implementering av barnkonventionen i Linköpings kommun Revisionsrapport Implementering av barnkonventionen i Linköpings kommun November 2008 Karin Jäderbrink Innehållsförteckning 1 Bakgrund och uppdrag... 3 1.1 Revisionsfråga... 3 1.2 Revisionsmetod och avgränsning...

Läs mer

Löpande redovisning och intern kontroll i redovisningsrutiner

Löpande redovisning och intern kontroll i redovisningsrutiner www.pwc.se Revisionsrapport Simon Lindskog Dennis Hedberg Löpande redovisning och intern kontroll i redovisningsrutiner Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2

Läs mer

Revisionsrapport nr 1, 2012 R Wallin. Vadstena kommun. Bisysslor bland anställda

Revisionsrapport nr 1, 2012 R Wallin. Vadstena kommun. Bisysslor bland anställda Revisionsrapport nr 1, 2012 R Wallin Vadstena kommun Bisysslor bland anställda t Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Revisionsfrågor...3 3.1. Avgränsning...3 3.2. Granskningens genomförande...3

Läs mer

Översiktlig projektplan Ny kommunal styrmodell och organisation Godkänd av finansutskottet 2008-06-10

Översiktlig projektplan Ny kommunal styrmodell och organisation Godkänd av finansutskottet 2008-06-10 Översiktlig projektplan Ny kommunal styrmodell och organisation Godkänd av finansutskottet 2008-06-10 1. Bakgrund Stora delar av de kommunala verksamheterna är organiserade i en beställar-utförarmodell,

Läs mer

Revisionsrapport. Marknadsföring. Skellefteå City Airport AB. Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman

Revisionsrapport. Marknadsföring. Skellefteå City Airport AB. Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionsrapport Marknadsföring Skellefteå City Airport AB Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Robert Bergman Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 2 2.1. Bakgrund 2 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden

Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden Mitt Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser

Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser 1 Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser En del barn och unga har behov av särskilt stöd. Det kan bero på flera orsaker så som social problematik, psykisk ohälsa, kroniska sjukdomar

Läs mer

Riktlinje för organisation och finansiering av projekt

Riktlinje för organisation och finansiering av projekt Riktlinje för organisation och finansiering av projekt tillhör Ett program för digital förnyelse The Capital of Scandinavia Innehåll 1 Inledning... 3 2 Styrning och ledning av projekt och portföljer...

Läs mer

Smedjebackens kommun

Smedjebackens kommun www.pwc.se Revisionsrapport Hans Gåsste Hantering av kommunala bidrag Smedjebackens kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande revisionella bedömningar... 2 2. Bakgrund... 4 2.1. Revisionsfråga och

Läs mer

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning Uppföljning av revisionsgranskning Offentlig sektor KPMG AB 2012-10-02 Antal sidor: 6 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 2 4. Avgränsning 2 5. Ansvarig styrelse 2 6. Metod

Läs mer

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete Revisionen har via KPMG genomfört en granskning

Läs mer

SP:s projektrutiner 2011-05-24. Magnus Holmgren

SP:s projektrutiner 2011-05-24. Magnus Holmgren SP:s projektrutiner 2011-05-24 Magnus Holmgren Styrande dokument Vision, affärsidé, strategi, etc. SP:s huvudprocess Projekt Huvudprocess projekt Försäljning Projektstart Genomförande Rapportering Projektslut

Läs mer

Projektspecifikation

Projektspecifikation Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 2011-03-02 Projektspecifikation Projekt: Läkemedel projektnummer 2265 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Eva Almén-Åström Datum: 100209 Godkänd

Läs mer

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: KS2013/0195 Verksamhetsplan för internationellt arbete Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Anette Olsson Revideras senast: 2018-06-01

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Ansökan om medel från förbundet till finansiering av samverkansprojekt med Samspelet

Ansökan om medel från förbundet till finansiering av samverkansprojekt med Samspelet Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2014-02-10 1(5) Meta Fredriksson - Monfelt Förbundschef 054-540 50 44, 070-690 90 83 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Ansökan om medel från förbundet till

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN UTLYSNING DNR /2011 SID 1 (5)

SOCIALFÖRVALTNINGEN UTLYSNING DNR /2011 SID 1 (5) SOCIALFÖRVALTNINGEN UTVECKLINGSENHETEN UTLYSNING SID 1 (5) 2011-10-17 UTLYSNING AV FOU-MEDEL FÖR UTVÄRDE- RING AV PROJEKTET SAMVERKAN OCH STYR- NING UTIFRÅN EFFEKTER FÖR MÅLGRUPPEN SAMORDNAD VÅRDPLAN FÖR

Läs mer

Extern kommunikation

Extern kommunikation Granskningsredogörelse Extern kommunikation Skelleftebuss AB Linda Marklund Robert Bergman Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga 2 2.3 Metod och avgränsning

Läs mer

Delegation av beslutanderätten Härryda kommun

Delegation av beslutanderätten Härryda kommun Revisionsrapport Delegation av beslutanderätten Härryda kommun 2009-05-25 Hans Gåsste, Certifierad kommunal revisor 2009-05-25 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4 1.1 Uppdrag och revisionsfråga...4

Läs mer

Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2.

Läs mer

Ramverk för projekt och uppdrag

Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 1 (9) Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 2 (9) BAKGRUND/MOTIV... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 DEFINITIONER AV PROJEKT... 3 MODELL FÖR PROJEKTSTYRNING...

Läs mer

Riktlinje för internationellt arbete

Riktlinje för internationellt arbete Dnr: KS-2014/00860 Riktlinje för internationellt arbete Beslutad av kommunstyrelsen 12 juni 2017 program policy handlingsplan riktlinje Innehåll Internationellt arbete och samverkan 3 Syfte med riktlinje

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Hallsbergs kommun Lars Wigström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning Inledning... 1 Uppdrag och bakgrund... 1 Revisionsfråga... 1 Metod... 1 Intern

Läs mer

Systematisk egenkontroll inom brandskyddet

Systematisk egenkontroll inom brandskyddet Revisionsrapport* Systematisk egenkontroll inom brandskyddet Mora kommun Mars 2010 Ove Axelsson Innehållsförteckning 1 Bakgrund, uppdrag, revisionsfråga... 3 1.1 Uppdrag och revisionsfråga... 3 2 Metod

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning

Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning Förstudie Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning Båstad kommun Adrian Göransson, revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Kontrollmål 1 1.3

Läs mer

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering Kommunfullmäktige 2009 11 30 200 476 2010 11 29 179 422 Kommunstyrelsen 2010 11 15 209 506 Arbets och personalutskottet 2010 10 11 190 398 Dnr 09.729 008 novkf37 Motion om utvärdering av EU projekt med

Läs mer

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 3 Granskningsresultat... 7 Sammanfattning Kommunen tar emot flyktingar

Läs mer

EU-finansiering av projekt

EU-finansiering av projekt Revisionsrapport EU-finansiering av projekt - Uppföljning Halmstads kommun 22 februari 2010 Bo Thörn Sammanfattning Revisorerna i Halmstads kommun genomförde 2004 en granskning om ansvar och befogenheter

Läs mer

Granskning av hur väl stödet av ekonomitjänster fungerar

Granskning av hur väl stödet av ekonomitjänster fungerar Revisionsrapport Granskning av hur väl stödet av ekonomitjänster fungerar Söderhamns kommun Rolf Hammar David Boman December 13 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund och syfte... 3 1. Revisionsfråga...

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

Revisionsrapport Stärkt föräldraroll

Revisionsrapport Stärkt föräldraroll Revisionsrapport Stärkt föräldraroll Christel Eriksson Cert. Kommunal revisor Januari 2013 Sammanfattning har fått de förtroendevalda revisorerna i Halmstads kommuns uppdrag att granska arbetet kring målet

Läs mer

Verkställighet och återrapportering av beslut

Verkställighet och återrapportering av beslut Revisionsrapport Verkställighet och återrapportering av beslut Motala kommun April 2010 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...1 2 Bakgrund...2 2.1 Uppdrag

Läs mer

Revisionsrapport Borgholms kommun Caroline Liljebjörn 1 juni 2016

Revisionsrapport Borgholms kommun Caroline Liljebjörn 1 juni 2016 www.pwc.se Revisionsrapport Uppföljning av ITgranskning från år 2013 Caroline Liljebjörn 1 juni 2016 Innehåll Sammanfattning och revisionell bedömning...2 1.1. Bedömningar mot kontrollmål...2 2. Inledning...4

Läs mer

Projektorganisation & rollbeskrivning. valideringstolkutbildning. 2011-05-26 Reviderad 2012-01-15 VALIDERINGSTOLK

Projektorganisation & rollbeskrivning. valideringstolkutbildning. 2011-05-26 Reviderad 2012-01-15 VALIDERINGSTOLK Projektorganisation & rollbeskrivning valideringstolkutbildning 2011-05-26 Reviderad 2012-01-15 VALIDERINGSTOLK Innehållsförteckning Organisationsschema. 3 Projektägare., ansvar, befogenheter Styrgruppen,

Läs mer

Revisionsrapport Habo kommun

Revisionsrapport Habo kommun Revisionsrapport Översiktlig granskning av vissa delar av funktionshindersomsorgen Habo kommun Johan Bokinge Karin Norrman-Elgh Johan Bokinge Karin Norrman-Elgh Habo kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Revisionsrapport Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Nynäshamns kommun December 2010 Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Syfte och revisionsfråga... 1 1.2 Avgränsning

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17

Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17 1 Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17 Innehållsförteckning - Syfte med reglemente. 1 Syfte... Sid 3 - Organisation av intern kontroll 2 Kommunstyrelsen... Sid 3 3 Nämnderna... Sid 3 4 Förvaltningschef...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av styrdokument.

Revisionsrapport Granskning av styrdokument. Revisionsrapport Granskning av styrdokument. Ragunda kommun 27 Juni 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning En av de viktigaste

Läs mer

Framtidens äldreomsorg - översiktlig granskning. Strömsunds kommun

Framtidens äldreomsorg - översiktlig granskning. Strömsunds kommun www.pwc.se Revisionsrapport Framtidens äldreomsorg - översiktlig granskning Linda Marklund Certifierad kommunal revisor Juni 2016 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2.

Läs mer

Västerviks kommun Revisionsrapport Kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Västerviks kommun Revisionsrapport Kommunstyrelsens uppsiktsplikt www.pwc.se Revisionsrapport Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2016-05-04 Revisionsfråga Granskningens ska bedöma hur Kommunstyrelsen Utövar sin uppsikt över nämnder och bolag Har tolkat sitt uppsiktsuppdrag

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Övergripande säkerhetsgranskning av kommunens säkerhet angående externa och interna dataintrång. Klippans kommun

Övergripande säkerhetsgranskning av kommunens säkerhet angående externa och interna dataintrång. Klippans kommun Revisionsrapport Övergripande säkerhetsgranskning av kommunens säkerhet angående externa och interna dataintrång Björn Johrén, Säkerhetsspecialist Klippans kommun Innehållsförteckning 1. Inledning 1 1.1.

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(6) Projektnamn: Resultatuppföljning på alla nivåer (delprojekt inom Ett lärande Väsby) Projektledare: Daniel Santesson, Strategisk Controller Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen

Läs mer

Granskningsredogörelse Stadsrevisionen. Göteborg & Co Träffpunkt AB granskning av verksamhetsåret goteborg.

Granskningsredogörelse Stadsrevisionen. Göteborg & Co Träffpunkt AB granskning av verksamhetsåret goteborg. Granskningsredogörelse Stadsrevisionen Göteborg & Co Träffpunkt AB granskning av verksamhetsåret 2015 goteborg.se/stadsrevisionen 2 Januari 2016 Göteborg & Co Träffpunkt AB. Granskning av verksamhetsåret

Läs mer

Granskning av anställdas bisysslor

Granskning av anställdas bisysslor www.pwc.se Malin Liljeblad Fredrik Winter Februari 2013 Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor Smedjebackens Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2.

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport* Granskning av intern kontroll Nordmalings kommun Juni 2007 Åsa Adolfsson *connectedthinking Innehållsförteckning Sammanfattning och förslag på utvecklingsåtgärder...1 1 Uppdrag och revisionsfrågor...2

Läs mer

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjerna är antagna av förvaltningsledningen 2013-01-28 och gäller tillsvidare. (Dnr KS2012/1542) Ansvarig för dokumentet är chefen för enheten Utveckling,

Läs mer

Förstudie. Bidragshantering inom socialförvaltningen. Gällivare kommun. Fredrik Markstedt. Maj 2011

Förstudie. Bidragshantering inom socialförvaltningen. Gällivare kommun. Fredrik Markstedt. Maj 2011 Förstudie Bidragshantering inom socialförvaltningen Gällivare kommun Fredrik Markstedt Maj 2011 Bidragshantering inom socialförvaltningen, Gällivare kommun 2011-05-18 Fredrik Markstedt Projektledare Hans

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

Fastigheter för extern uthyrning

Fastigheter för extern uthyrning Revisionsrapport Fastigheter för extern uthyrning Skellefteå kommun Per Ståhlberg, Cert. kommunal revisor Linda Marklund Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2.

Läs mer

Granskning av lönesystem

Granskning av lönesystem www.pwc.se Revisionsrapport Anna Gröndahl Granskning av lönesystem Vingåker kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Uppdrag...

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun

Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun Örebro kommun 2014-09-12 KS114/2012 orebro.se 2 RIKLTLINJER FÖR INTERN KONTROLL I ÖREBRO KOMMUN PROGRAM Uttrycker

Läs mer

Ekonomi- och målstyrning inom barn- och. genomförd granskning

Ekonomi- och målstyrning inom barn- och. genomförd granskning Revisionsrapport Vänersborgs kommun Monica Axelsson September 2011 Ekonomi- och målstyrning inom barn- och ungdomsnämndenuppföljning av tidigare genomförd granskning Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer