uppföljning Smedjebackens kommun Revisionsrapport Hans Åkerman Hantering av projektstyrning och projekt- December 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "uppföljning Smedjebackens kommun Revisionsrapport Hans Åkerman Hantering av projektstyrning och projekt- December 2010"

Transkript

1 Hantering av projektstyrning och projekt- uppföljning Smedjebackens kommun Revisionsrapport December 2010 Hans Åkerman Johan Skeri

2 Innehållsförteckning Sammanfattning Inledning Bakgrund och uppdrag Revisionsfråga Revisionsmetodetod och avgränsning Granskningsresultat Policy eller strategisk plan och organisation för hantering av EU-finansierade projekt och andra externt finansierade projekt Strategisk analys och integrering av projektet i reguljär verksamhet Rutiner för hur projekten ska följas upp, utvärderas och rapporteras Finns det för varje projekt utsedd projektledare med uttalat ansvar? Finns rutiner för hur projekt ska bokföras och redovisas? Finns redovisning i kommunen över den totala nedlagda kostnaden för externt finansierade projekt? Vilken kunskap och organisation finns avseende finansieringsmöjligheter/ projektmedel från EU och andra externa finansiärer av 13

3 Sammanfattning Ett antal externa finansiärer såsom Skolverket, Socialstyrelsen och EU:s olika strukturfonder beviljar ekonomiskt stöd till olika projekt i Sveriges kommuner. För de projektmedel som utbetalas till kommunerna kräver bidragsgivaren återrapportering av hur medlen använts samt projektets utinom ramen för av kommunen anslagna medel och i enlighet med kommunens övergripande inriktningsmål behöver kommunstyrel- fall/resultat. För att säkerställa att externt finansierade projekt bedrivs sen skapa en överblick och regelbundet följa upp hantering av de externa projektmedel som beviljats kommunen. Smedjebackens kommuns revisorer har uppdragit åt Komrev inom Pwc att granska om kommunen har ändamålsenliga rutiner för att säkerställa kontrollen av hanteringen av externt finansierade projekt. Kommunstyrelsen i Smedjebackens kommun genomför inte någon systematisk uppföljning av kom- munens medverkan i externt finansierade projekt. Under hösten 2010 upprättad projektpolicy ger dock vägledning och stöd i de rutiner som fastslås i policyn för hur projekt ska organiseras och rapporteras. Kommunstyrelse och nämnder genomför inte konsekvent en dokumenterad analys om projektets nytta för kommunen innan projekt startas. De projekt som granskats har dock en anknytning till kommu- nens eller nämndens övergripande målsättning. Inom Social- och Barn och utbildningsnämnd används regelbundet stimulansbidrag från Socialstyrelsen och Skolverket till att höja standarden på nämndens verksamheter. Kommunstyrelsen fastställer i den nyligen antagna projektpolicyn att en analys av förväntade nyttoeffekter för kommun ska genomföras innan beslut om att starta ett projekt fattas. Kom- munstyrelse och nämnder genomför dock, utöver de uppgifter som redovisas i rapporteringen av projektet till bidragsgivaren, ingen egen utvärdering av den kommunnytta projektet bidragit med. Samtliga projekt som bedrivs i kommunen har en tydlig organisation och en projektledare med ett tämligen väl beskrivet ansvar. Den nyligen antagna projektpolicyn tydliggör ytterligare projektorgani- sationen och projektledarens roll. Kommunen tillämpar inte enhetliga rutiner för redovisning och bokföring av externt finansierade projekt. Smedjebackens kommun deltar också i externt finansierade projekt där kommunen inte är projektägare. Dessa projekt bokförs inte under den särskilda identiteten för projekt. Kommunstyrelsen begär heller ingen samordnad rapportering av kommunens externt finansierade projekt. Smedjebackens kommun har en god kompetens avseende de medel som finns att ansöka från EU, men också bidrag från andra externa finansiärer. Utvecklingskontoret är organiserat så att kunskapen är lätt att få tillgång till för övriga förvaltningar i kommunen. 3 av 13

4 Granskningen visar att kommunstyrelsen i Smedjebackens kommun har vidtagit ändamålsenliga åtgärder för att skapa en kontroll av kommunens hantering av externt finansierade projekt. För att ytter- ligare utveckla hanteringen rekommenderar vi att Kommunstyrelsen: utformar redovisningsrutinerna i upprättad policy så att dessa underlättar för kommunstyrelsen att överblicka samtliga de externt finansierade projekt som bedrivs i kommunen beslutar om att övervägande om kommunnyttan ska dokumenteras och protokollförs av beslu- tande nämnd/kommunstyrelse utformar en egen kommunal standard för att utvärdera kommun- och verksamhetsnyttan i pågående och genomförda externt finansierade projekt överväger och tydliggör vilka projekt som ska registreras och bokföras med projektidentitet i ekonomisystemet upprättar riktlinjer för samordnad sammanställning och rapportering av de externt finansie- rade projekt som pågår i kommunen 4 av 13

5 1. Inledning 1.1 Bakgrund och uppdrag Smedjebackens kommun är projektägare i flera externt finansierade projekt, av vilka flera erhåller medel från EU. De flesta projekten delfinansieras också med kommunala medel. EU ger ekonomiskt stöd till projekt för att främja utveckling inom olika samhällssektorer. För EU:s fonder och program finns tydligt formulerade mål för projektets omfattning, inriktning och redovisning. Projektmedel finns också tillgängliga att söka för Sveriges kommuner, vilka utgår från statliga myndigheter. Bland bidragsgivarna återfinns bland andra Socialstyrelsen, Skolverket och Tillväxtverket. Kommunerna har dessutom möjlighet att söka medel från olika privata fonder som är inriktade mot specifika områden, exempelvis utbildning och socialtjänst. De flesta regionala projekt (antingen de är finansierade genom EU eller andra externa bidragsgivare) kräver medfinansiering av kommunen. Revisorerna har tidigare påtalat att kommunstyrelsen behöver säkerställa att påbörjade projekt genomförs inom ramen för den av kommunfullmäktige fastställda målsättningen för den kommunala verksamheten 1. Bland annat berör rapporten att policy och riktlinjer behöver upprättas rörande ansvarsfördelning, beslutanderätt, redovisning och dokumentation av beslutade projekt. Kommunstyrel- sen behöver också fastställa att projektet ryms inom de medel som ställs till förfogande. I revisorernas löpande granskning för 2008 konstaterades att tillräcklig vägledning/styrning inte finns för närvarande i kommunen med avseende på hur projekt skall hanteras och redovisas. Detta gäller både interna utredningsprojekt, egna verksamhetsprojekt och projekt som styrs av externa projektmedel. Behov föreligger att utveckla ett skriftligt regelverk för projekthantering och utforma tydligare och mer heltäckande och i högre grad standardiserade regler/rutinerrutiner avseende hantering av projekt. 1.2 Revisionsfråga Har kommunen ändamålsenliga rutiner för att säkerställa kontrollen av hanteringen av externt finan- sierade projekt? Granskningen omfattar följande kontrollmål: Har kommunen en fastställd övergripande policy/strategi/plan för hantering av EU- finansierade och andra externt finansierade projekt? Gör kommunen i samband med projektansökan en analys av förutsättningarna att integrera projektet i sin reguljära verksamhet vid projekttidens slut? Finns ändamålsenlig organisation för hantering av externt finansierade projekt och fungerar den tillfredsställande? Finns rutiner för hur projekten ska följas upp, utvärderas och rapporteras och är dessa rutiner tillfredsställande? Finns det för varje projekt utsedd projektledare med uttalat ansvar? Finns rutiner för hur projekten ska bokföras och redovisas? 1 Granskning av projekthantering i Smedjebackens kommun, juni 2006, Pwc 5 av 13

6 Finns redovisning i kommunen över den totala nedlagda kostnaden för externt finansierade projekt? Vilket tillvägagångssätt finns för att kartlägga den sammanlagda ekonomiska insatsen som kommunen ska stå för och hur dokumenteras detta? Vilken kunskap och organisation finns avseende finansieringsmöjligheter/projektmedel från EU och andra externa finansiärer? 1.3 Revisionsmetod och avgränsning Granskningen har genomförts genom intervjuer med näringslivschef, ansvarig tjänsteman för EUförvaltningschefer och förvaltningsekonom inom socialförvaltning och barn och utbildningsförvaltning. Genomgång av relevant dokumentation. frågor, utvecklingsansvarig tjänsteman, ekonomichef, Granskningen begränsas till externt finansierade projekt där kommunen är projektägare, som är eller har varit pågående under innevarande budgetår. 6 av 13

7 2 Granskningsresultat 2.1 Policy eller strategisk plan och organisation för hantering av EU-finansierade projekt och andra externt finansierade projekt Smedjebackens kommun driver, finansierar och deltar i flera utvecklingsprojekt av vilka de flesta helt eller delvis finansieras med externa medel. Då varje enskilt projekt ges en särskild projektidentitet är det möjligt att upprätta en sammanställning av pågående projekt genom kommunens ekonomisystem. Vid granskningstillfället fanns 8 projekt vilka hade en projektidentitet i kommunens ekonomisystem. Två av projekten var finansierade med EU-medel. Tre projekt var helt eller delvis finansierade med medel från Socialstyrelsen. Ett projekt finansierades med medel från kulturrådet, ett med medel från Länsstyrelsen i Dalarnas kulturmiljöenhet samt ett finansierades med medel från Region Dalarna och Tillväxtverket. Barn och utbildningsnämnden har genomfört ytterligare ett projekt under innevarande budgetår (vilket inte finns med i ekonomikontorets redovisning av pågående projekt) som finansieras av Skolverket 2. Kommunstyrelsen i Smedjebacken har inte upprättat en övergripande strategisk samordnad plan för hur externt finansierade projekt ska följas upp och hanteras av styrelsen. Kommunstyrelsen har inte heller haft ambitionen att centralt reglera denna hantering. Av beslutade ekonomiska styrprinciper och styrmodell för Smedjebackens kommun framgår att kommunen eftersträvar en decentraliserad organisation där ansvar och befogenheter ska förläggas i verksamheten. I beslutad projektpolicy (se nedan) fördelas ansvaret för att besluta om att påbörja och följa upp projekt mellan kommunstyrelsen och kommunens nämnder. 2 Barn och utbildningsnämnden bokför projekt inom reguljär verksamhet som aktiviteter, se vidare kap 2.6 Finns regler för hur projekt ska bokföras och redovisas sidan 10 7 av 13

8 I oktober 2010 antog kommunstyrelsen i Smedjebacken en projektpolicy som gäller alla nämnder, styrelser och förvaltningar 3. I Policyn framgår att kommunstyrelsen är huvudman för kommunöver- gripande projekt och respektive nämnd är huvudman för nämndsspecifika projekt. Innan ett projekt startas ska en kritisk bedömning av projektets mål göras med avseende på den nytta projektet har för kommunen. Särskilt ska de risker som finns med projektet övervägas och vara under kontroll. Som risker anges resurs- och tidsbrist, otydligheter i projektet samt omvärldsfaktorer. Projekt ska alltid ha: Avgränsade mål Avgränsad tid Ha upprättat en projektplan En styrgrupp ska ha utsetts Alla projekt ska också följas upp och en mätning av hur väl projektet uppnått sitt mål ska göras samt insatser för att ta tillvara på de erfarenheter projektet har gett. Alla nämnder ska utforma rutiner för hur projekt ska drivas och redovisas. I policyn anges också hur projektet ska organiseras. Uppdragsgiangående nyttan av projektet, förväntade resultat och ramar för projektet fastställer projektplan 4 följer upp projektet fattar beslut om att initiera och avsluta projektet beslutar om finansiering av varen är huvudansvarig för projektet och: utser ledamöter i styrgruppen utformar projektspecifikationen, direktiv projektet I förekommande fall ska samråd ske med berörda förvaltningar/verksamheter om hur kostnader för exempelvis projektledare ska fördelas. En styrgrupp för projektet ska upprättas enligt följande principer: Gruppen kan bestå av både politiker och tjänstemän Är tillsammans med projektledaren ansvarig för utformandet av projektplanen Utser projektgrupp och(vid behov) referensgrupp Leder och följer projektarbetet Utser projektledare Projektledarens uppgift är enligt policy att: Ansvara för projektet inför styrgruppen Ha budgetansvaret och ansvarar för den ekonomiska redovisningen Utarbeta projektplanen tillsammans med styrgruppen Framställa underlag för analys av nyttan med projektet och utvärdering av projektet Rapportera till eventuella externa finansiärer 3 Projektpolicyn finns i kommunstyrelsens beslut om Ekonomiska styrprinciper och styrmodell för Smedjebackens kommun Planen ska innehålla mål och syfte, aktivitetsplan, tidsplan, budget, plan för uppföljningar, hur projektet ska dokumenteras samt informationsplan 8 av 13

9 Projektledaren kan ha en projektgrupp till sitt förfogande som tillsammans med projektledaren ansvaockså knyta en referensgrupp till sig. Denna kan bestå av olika intressenter som personal och brukare. Facklig representation ska rar för befogenheter och tidsanvändning inom projektet. Ett projekt kan alltid övervägas. Över- och underskott i godkända externt finansierade projekt ska periodiseras. Chefen för utvecklings- och näringslivskontoret beskriver att respektive nämnd själv ansvarar för att påbörja, följa upp och integrera projekten till sin verksamhet. Kommunstyrelsen har inte någon central funktion som samordnar de projekt kommunen deltar i eller gör en övergripande bedömning om hur projektet bidrar till kommunnyttan. Ovanstående organisationsschema 5 beskriver kommunstyrelsens utvecklingsenhet. Enheten är underställd kommunstyrelsen och har en kontinuerlig dialog med den politiska ledningen genom den operastyrgruppen. Handläggaren för internationella frågor och utvecklingsansvarig bistår kommunens övriga förvaltningar i utvecklingsfrågor och då ansökan om EU-finansiering av projekt övervägs. Chefen för utvecklingsenheten upplever att kommunstyrelsens decentraliserade förhållningssätt skapar en mer dynamisk inställning till att använda projekt som ett medel att utveckla verksamheter, en alltför stark styrning riskerar att begränsa kreativitet och engagemang. tiva Socialnämnd och Barn- och utbildningsnämnd har inte utformat några skriftliga riktlinjer för hur projekt ska hanteras. Nämnderna gör inte konsekvent någon tydlig bedömning av kommunnyttan då beslut om projekt tas. Flera av de aktiviteter som dessa nämnder startar är finansierade med stimulans- medel där bidragsgivaren inte ställer några krav på medfinansiering från kommunen. Kommentarer och rekommendationer Kommunstyrelsen i Smedjebackens kommun saknar en strukturerad samordnad uppföljning av kom- munens medverkan i externt finansierade projekt. Den nyligen upprättadeprättade policyn ger ett gott stöd i de fastställda rutiner som ska tillämpas då projekt övervägs och startas. Policyn innehåller också direktiv om målformulering, riskbedömning, kostnadsfördelning samt uppföljning. Vår bedömning är att polittningar att medverka till att goda rutiner för hur projekt ska bedrivas, upprätthålls och skapar även enhetlighet av projekthanteringen inom kommunen. Vi rekommenderar att kommunsty- relsen överväger att utveckla redovisningsrutinerna i policyn så att dessa underlättar för kommunstyrelsen att överblicka samtliga de externt finansierade projekt som bedrivs i cyn har förutsättningar kommunen. 5 Se sidan 6 9 av 13

10 2.2 Strategisk analys och integrering av projektet i reguljär verk- samhet Samtliga intervjuade uppger att de, i samband med att ett projekt övervägs, också gör en bedömning av hur projektet kan bidra till att utveckla förvaltningens kärnverksamhet innan beslut tas om att söka projektmedel. Generellt sett uppskattar utvecklingschefen att kommunen har tillfredsställande överoch kontroll över de projekt kommunstyrelsen eller nämnderna äger. Det finns däremot anledning att skärpa kontroll och uppföljning i de projekt där kommunen är delfinansiär. Bland annat deltar kommunen i flera regionala projekt där det finns anledning att tydliggöra nyttan för Smedjebackens kommun på kort och lång sikt. Det är viktigt att växla upp nyttan för Smedjebackens kommun i des- blick sa regionala projekt. Tjänsten som EU-samordnare har bidragit till att analys och förarbete genomförs grundligare då kommunala verksamheter överväger att starta projekt finansierade med medel från EU. EUsamordnarens arbetssätt bidrar till att verksamheten redan under formuleringen av ansökan upp- muntras att tydligt rikta fokus mot hur projektet kan bidra till en ökad kommunnytta. Socialnämnden genomför ingen systematisk analys av hur projekten ska integreras i verksamheten då projekten startas. Graden av dokumenterad analys är ofta avhängig bidragsgivarens krav på sådan analys i nämndens ansökan. Flera av pågående projekt finansieras med stimulansmedel från staten. Bidragsgivaren ställer i dessa fall relativt blygsamma krav på redovisning från kommunen. En informell princip som socialnämnden tillämpar är att söka externa bidrag som anknyter till nämndens kärnverksamhet. Projektmedlen bidrar då till att stärka förvaltningens resurser att erbjuda service till kommunens innevånare. Flera av de projekt som nämnden bedrivit har också medfört att nämnden anslagit medel för att permanenta verksamheten (exempel på sådana projekt är demensutvecklare och läkemedelshantering). Andra projekt har kunnat integreras i ordinarie verksamhet (exempel på ett sådant projekt är förebyggande verksamhet bland personer över 80 år). Kommentarer och rekommendationer Vår bedömning är att en strategisktegisk analys om projektets nytta för verksamheten ofta genomförs innan projekt startas. Analysen dokumenteras inte alltid. Ibland framgår den förväntade nyttoeffekten översiktligt i projektansökan. I samtliga granskade projekt har en anknytning gjorts till kommunens eller nämndens övergripande målsättning. Inom Social- och Barn och utbildningsnämnd har stimulansbidrag från Socialstyrelsen och Skolverket ofta bidragit till att höja standarden på nämndens verksamhe- ter. Kommunstyrelsen fastställer i den nyligen antagna projektpolicyn att en analys av kommunnyttan ska genomföras innan beslut om att starta ett projekt fattas. Vår rekommendation är att detta övervägande dokumenteras och protokollförs av beslutande nämnd/kommunstyrelse. Dokumentationen ger ett underlag för bedömning om måluppfyllelse då projektet följs upp och utvärderas. 10 av 13

11 2.3 Rutiner för hur projekten ska följas upp, utvärderas och rapporteras Smedjebackens kommun tillämpar inte några enhetliga rutiner för uppföljning, utvärdering av pågående och slutförda projekt. Genomförda intervjuer visar att redovisningen av projekt till nämnd och kommunstyrelse genomförs då den externa bidragsgivaren kräver en redovisning. Nämnden eller kommunstyrelsen begär inte regelmässigt en egen redovisning av pågående och genomförda projekt. De utvärderingar och slutrapporter som granskats håller varierande kvalitet och ger intryck av att vara producerade för att tillgodose bidragsgivarens krav på redovisning. Intervjuerna bekräftar denna iakt- tagelse. Kommunstyrelse och nämnder tillämpar inte enhetliga rutiner för att följa upp pågående projekt. Några av intervjupersonerna uttrycker att uppföljning och dialog om projektens måluppfyllelse och inriktning kan utvecklas ytterligare. Kommentarer och rekommendationer Redovisningen av de projekt kommunen bedriver följer ingen enhetlig standard. Kommunstyrelse och nämnder genomför ingen egen utvärdering av kommunnyttan utöver de uppgifter som framgår av rapporteringen av projektet till bidragsgivaren. EU-projekt har en relativt omfattande rapportering och kan säkerligen tjäna som underlag för en egen utvärdering medan andra projekt redovisas tämligen knapphändig. Vi rekommenderar att kommunstyrelse och nämnder i egenskap av projektägare utformar en egen standard för att utvärdera kommun- och verksamhetsnyttan i pågående och genomförda externt finansierade projekt. 2.4 Finns det för varje projekt utsedd projektledare med uttalat ansvar? Samtliga granskade projekt har haft en projektledare med ett tydligt ansvarsområde. Intervjuerna bekräftar denna iakttagelse, att en definierad projektorganisation finns i samtliga pågående projekt. Då det tidigare inte funnits en antagen projektpolicy har respektive nämnd haft möjlighet att utforma projektorganisation efter egen modell. Vårt intryck är dock att projektorganisationerna utformats lik- artat inom kommunens olika verksamheter. Kommentarer och rekommendationer Vår bedömning är att samtliga projekt har en tydlig organisation och en projektledare med ett tämligen väl beskrivet ansvar. Den nyligen antagna projektpolicyn tydliggör projektorganisationen och projektledarens roll. Intervjuerna ger vid handen att nämnderna tillämpat en liknande projektorganisa- tion redan innan kommunstyrelsen fastställde projektpolicyn. Vår bedömning är att policyn ytterligare säkerställer en funktionell och tydlig projektorganisation då kommunen bedriver externt finansierade projekt. 11 av 13

12 2.5 Finns rutiner för hur projekt ska bokföras och redovisas? Samtliga projekt ska anmälas till ekonomikontoret och ges en särskilt identitet (88xx). Ekonomikontoret kan ur sin redovisning sammanställa en rapport över de projekt som fått särskild projektidentitet. Av rapporten går att utläsa projektens kostnader och aktuell ekonomiskk situation. Samtliga intervjuade har kunskap om hur externt finansierade projekt ska redovisas och tillämpar redovisningsrutiner som gör det möjligt att särredovisa de projekt nämnden/kommunstyrelsen bedriver. Barn och utbild- ningsnämnden bokför sina projekt som aktiviteter inom ordinarie verksamhet. Dessa projekt finns således inte att återfinna i ekonomikontorets sammanställning av projekt (med identitet 88xx). Förvaltningsekonomen på barn och utbildningsnämnden kan presentera motsvarande sammanställning över pågående projekt baserad på aktivitet. Våra stickprovskontroller visar att det är möjligt att följa kostnaderna för enskilda projekt i ekonomisystemet. Projektredovisningen innefattar även personalkostnader och andra omkostnader som berör personal som deltar i projektet från nämndens ordinarie verksamhet. Utvecklingskontorets personal belastar projektet endast då medarbetare deltar i projektet exempelvis som projektledare. Ekonomikontorets sammanställning begränsar sig till externt finansierade projekt och innefattar inte projekt där kommunstyrelse och nämnder är delfinansiärer. Socialnämnden är delfinansiär i ett projekt som bedrivs tillsammans med Ludvika kommun rörande våldsutsatt kvinnor. Projektets ägare är Ludvika kommun och delfinansieras av Länsstyrelsen. Från och med 2011 kommer denna verksamhet att permanentas (och således belasta socialnämndens budget). Kommentarer och rekommendationer Kommunen tillämpar inte enhetliga rutiner för redovisning och bokföring av externt finansierade projekt. Skillnaderna i redovisning och bokföring gör det svårare att genom kommunens ekonomisystem skapa en överblick över samtliga aktuella projekt i kommunen. Vi har också noterat att kommunen deltar i externt finansierade projekt där Smedjebackens kommun inte är projektägare. Dessa projekt bokförs inte under den särskilda identiteten för projekt. Vår rekommendation är att kommunstyrelsen, i upprättad projektpolicy, tydliggör hur projekt ska registreras samt vilka projekt som ska registreras och bokföras med projektidentitet i ekonomisystemet. 2.6 Finns redovisning i kommunen över den totala nedlagda kostnaden för externt finansierade projekt? Kommunens ekonomisystem och de redovisningsrutiner för externt finansierade projekt som tillämdet möjligt att sammanställa kommunens sammanlagda nedlagda kostnad i externt finansierade projekt. Denna redovisning efterfrågas inte av kommunstyrelsen då den inte har ambitionen att upprätta en sammanhållen bild av kostnaderna för kommunens pas, gör projektverksamhet. 12 av 13

13 Kommentarer och rekommendationer Vi rekommenderar att kommunstyrelsen upprättar riktlinjer för regelbunden rapportering till kommunstyrelsen om de externt finansierade projekt som pågår i kommunen. En sådan sammanställning kan bli ett underlag för kommunstyrelsens strategiska planering och ger också kommunstyrelsen möjlighet att säkerställa att kommunala medel används till verksamheter som bidrar till kommunnyttan. 2.7 Vilken kunskap och organisation finns avseende finansie- ringsmöjligheter/ projektmedel från EU och andra externa finansiärer. Utvecklingskontorets chef beskriver att kommunen har en stor mängd möjliga samarbetspartners. Det är viktigt att strukturera kommunens samverkan och rikta sig till partners som gagnar kommunen. Utvecklingskontoret har utvecklat en strategi där företagsutveckling, landsbygdsutveckling/turism och långsiktig strategisk utveckling är de tre områden utvecklingsverksamheten och samverkan i kommu- nen ska riktas mot. Samtliga intervjuade förvaltningar beskriver att de har en god kunskap om de externa bidrag de har möjlighet att söka. Information om erbjudanden om stimulansmedel och bidrag från staten sänds regelmässigt till kommunerna. Inrättandet av en EU-samordnare har bidragit till att man på nämndsnivå vidgat sin kunskap om förutsättningarna för att söka dessa medel. EU-samordnarefungerat som en stödjande person i de EU-projekt som tidigare bedrivits och bedrivs för närvarande. Utvecklingsenheten har också möjlighet att erbjuda nämnderna servicee i form av exempelvis utred- ningsstöd då projekt planeras. Kostnaden för EU-samordnaren belastar kommunstyrelsen vilket bidrar till att förenkla för andra förvaltningar att använda sig av utvecklingskontoret som resurs när de överväger att söka medel från EU. Denna kommunikation har också bidragit till att de olika förvalt- ningarnas kunskap om finansiering av projekt via EU har också ökat. Kommentarer och rekommendationer Vår bedömning är att Smedjebackens kommun har en god kompetens avseende de medel som finns att ansöka från EU, men också bidrag från andra externa finansiärer. Utvecklingskontoret är organiserat så att kunskapen är lätt att få tillgång till för övriga förvaltningar i kommunen Hans Åkerman Projektledare Robert Heed Kundansvarig 13 av 13

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Kristianstads kommun Januari 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Externt finansierade projekt

Externt finansierade projekt Revisionsrapport Externt finansierade projekt Gällivare kommun Mars 2010 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Rolf Särkimukka, revisionskonsult 2010-03-11 Hans Forsström Rolf Särkimukka Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport Ledning och styrning av externa projekt. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Ledning och styrning av externa projekt. Härjedalens kommun Revisionsrapport Ledning och styrning av externa projekt. Härjedalens kommun 13 November 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning

Läs mer

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Projekt med extern finansiering styrning och kontroll Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Revisionsrapport Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Mora kommun November 2009 Författare Robert Heed Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund och revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

Revisionsrapport Ledning och styrning av externa projekt. Krokoms kommun

Revisionsrapport Ledning och styrning av externa projekt. Krokoms kommun Revisionsrapport Ledning och styrning av externa projekt. Krokoms kommun 16 december 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning På

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson REVISIONSRAPPORT Granskning av projektredovisning styrning och uppföljning Landstinget Halland 2004-05-18 Leif Johansson INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 1. Uppdrag...2 2. Syfte och metod...2

Läs mer

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys www.pwc.se Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys Håkan Olsson Cerifierad Kommunal Yrkesrevisor Anna Laurell Lysekils kommun Kommunens arbete med ledning och styrning samt användandet av Stratsys Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Percy Carlsbrand Februari 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport Joanna Hägg Tilda Lindell Granskning av intern kontroll Tierps kommun pwc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Granskningsbakgrund...

Läs mer

Granskning av kommunens hantering av styrdokument

Granskning av kommunens hantering av styrdokument Granskning av kommunens hantering av styrdokument Smedjebackens kommun Revisionsrapport Februari 2011 Hans Gåsste Innehållsförteckning Sammanfattning och revisionell bedömning...... 3 1 Bakgrund och syfte......

Läs mer

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Revisionsrapport Attestrutiner Östhammars kommun Datum: 080918 Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Sammanfattning Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Kommunala kontokort Haparanda stad Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Martin Gandal

www.pwc.se Revisionsrapport Kommunala kontokort Haparanda stad Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Martin Gandal www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Kommunala kontokort Haparanda stad Martin Gandal Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte

Läs mer

EU-finansiering av projekt

EU-finansiering av projekt Revisionsrapport EU-finansiering av projekt - Uppföljning Halmstads kommun 22 februari 2010 Bo Thörn Sammanfattning Revisorerna i Halmstads kommun genomförde 2004 en granskning om ansvar och befogenheter

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport* Granskning av intern kontroll Nordmalings kommun Juni 2007 Åsa Adolfsson *connectedthinking Innehållsförteckning Sammanfattning och förslag på utvecklingsåtgärder...1 1 Uppdrag och revisionsfrågor...2

Läs mer

Revisionsrapport Bokslutsprocessen

Revisionsrapport Bokslutsprocessen www.pwc.se Revisionsrapport Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Bokslutsprocessen Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Granskning av intern kontroll Söderhamns kommun Revisionsrapport Februari 2011 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Robert Heed Revisionskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Kommunens arbete med EU-projekt

Kommunens arbete med EU-projekt www.pwc.se Förstudie Tobias Bjöörn, Certifierad kommunal revisor Tilda Lindell 22 maj 24 Kommunens arbete med EUprojekt Trosa kommun Förstudie kommunens arbete med EUprojekt 22 maj 24 Förstudie kommunens

Läs mer

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Bakgrund: Projekt Oberoende är ett samverkansprojekt mellan Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF), Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) och A Non Smoking Generation

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av styrdokument.

Revisionsrapport Granskning av styrdokument. Revisionsrapport Granskning av styrdokument. Ragunda kommun 27 Juni 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning En av de viktigaste

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

Projekthantering inom landstinget i Värmland - en förstudie

Projekthantering inom landstinget i Värmland - en förstudie LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisionskontoret 2014-08-28 Veronica Hedlund Lundgren Rev/14024 Projekthantering inom landstinget i Värmland - en förstudie Rapport 2-14 Projekthantering vid Landstinget i Värmland

Läs mer

Revisionsrapport Landstinget Gävleborg

Revisionsrapport Landstinget Gävleborg Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll - Projektredovisning PM 5 Lars-Åke Ullström Hanna Franck Larsson Landstinget Gävleborg Mars 2013 Löpande granskning av intern kontroll - Projektredovisning

Läs mer

Ramverk för projekt och uppdrag

Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 1 (9) Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 2 (9) BAKGRUND/MOTIV... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 DEFINITIONER AV PROJEKT... 3 MODELL FÖR PROJEKTSTYRNING...

Läs mer

Extern kommunikation

Extern kommunikation Granskningsredogörelse Extern kommunikation Skelleftebostäder AB Linda Marklund Robert Bergman Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga 2 2.3 Metod och avgränsning

Läs mer

Delegation av beslutanderätten Härryda kommun

Delegation av beslutanderätten Härryda kommun Revisionsrapport Delegation av beslutanderätten Härryda kommun 2009-05-25 Hans Gåsste, Certifierad kommunal revisor 2009-05-25 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4 1.1 Uppdrag och revisionsfråga...4

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-02-08

Kommunstyrelsen 2011-02-08 Kommunstyrelsen 2011-02-08 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30 11.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Fredrik Rönning (S) Kerstin Junker (S) Kjell Midér (S) Hans Jansson

Läs mer

Övergripande granskning av internkontrollarbetet inom kommunstyrelsen och tre nämnder i Eskilstuna

Övergripande granskning av internkontrollarbetet inom kommunstyrelsen och tre nämnder i Eskilstuna Revisionsrapport* Övergripande granskning av internkontrollarbetet inom kommunstyrelsen och tre nämnder i Eskilstuna kommun Mars 2007 Karin Jäderbrink Håkan Lindahl *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning Uppföljning av revisionsgranskning Offentlig sektor KPMG AB 2012-10-02 Antal sidor: 6 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 2 4. Avgränsning 2 5. Ansvarig styrelse 2 6. Metod

Läs mer

Verkställighet och återrapportering av beslut

Verkställighet och återrapportering av beslut Revisionsrapport Verkställighet och återrapportering av beslut Motala kommun April 2010 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...1 2 Bakgrund...2 2.1 Uppdrag

Läs mer

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete Revisionen har via KPMG genomfört en granskning

Läs mer

Riktlinje för organisation och finansiering av projekt

Riktlinje för organisation och finansiering av projekt Riktlinje för organisation och finansiering av projekt tillhör Ett program för digital förnyelse The Capital of Scandinavia Innehåll 1 Inledning... 3 2 Styrning och ledning av projekt och portföljer...

Läs mer

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Revisionsrapport Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Nynäshamns kommun December 2010 Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Syfte och revisionsfråga... 1 1.2 Avgränsning

Läs mer

Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna

Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna Vänersborgs kommun Revisionsrapport Mars 2012 Henrik Bergh Uppdrag och genomförande... 3 Sammanfattning... 3 GRANSKNINGSIAKTTAGELSER... 4 Synpunkter i

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

RIKTLINJER FÖR PROJEKTVERKSAMHET I PITEÅ KOMMUN

RIKTLINJER FÖR PROJEKTVERKSAMHET I PITEÅ KOMMUN RIKTLINJER FÖR PROJEKTVERKSAMHET I PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för projektverksamhet i Piteå kommun Riktlinjer 2009-11-30, 257 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Landstingets ärende- och beslutsprocess

Landstingets ärende- och beslutsprocess LANDSTINGET I VÄRMLAND REVISIONSRAPPORT Revisorerna AM/JM 2012-12-18 Rev/12017 Landstingets ärende- och beslutsprocess Sammanfattning Denna granskning har omfattat hantering enligt riktlinjen för landstingets

Läs mer

Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck

Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck 2 FÖRORD 3 1. ANSÖKAN 4 1.1 LÄNSSTYRELSENS DIREKTIV FÖR ATT ANSÖKA OM PROJEKTMEDEL 4 1.2 PROJEKT SOM BÖR

Läs mer

Översiktlig projektplan Ny kommunal styrmodell och organisation Godkänd av finansutskottet 2008-06-10

Översiktlig projektplan Ny kommunal styrmodell och organisation Godkänd av finansutskottet 2008-06-10 Översiktlig projektplan Ny kommunal styrmodell och organisation Godkänd av finansutskottet 2008-06-10 1. Bakgrund Stora delar av de kommunala verksamheterna är organiserade i en beställar-utförarmodell,

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

2014-04- 09. Arvidsjaurs kommun Revisorerna. Arvidsjaurs kommun. Kommunstyrelsen. I 0 / 201'1 --00 7 Kommunstyrelsen~----:/f---~--=-~ Nämnderna

2014-04- 09. Arvidsjaurs kommun Revisorerna. Arvidsjaurs kommun. Kommunstyrelsen. I 0 / 201'1 --00 7 Kommunstyrelsen~----:/f---~--=-~ Nämnderna Arvidsjaurs kommun Revisorerna För kännedom: Fullmäktiges presidium Gruppledarna Datum 2014-04-03 Arvidsjaurs kommun Kommunstyrelsen 2014-04- 09 Dnr '/, }, ~ 1- I 0 / 201'1 --00 7 Kommunstyrelsen~----:/f---~--=-~

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EU- OCH ANDRA EXTERNT FINANSIERADE PROJEKT

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EU- OCH ANDRA EXTERNT FINANSIERADE PROJEKT RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EU- OCH ANDRA EXTERNT FINANSIERADE PROJEKT Kommunstyrelseförvaltning 2011-04-11 Tommy Bengtsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SYFTE... 3 2. GRUNDLÄGGANDE DEFINITIONER... 3 3. BESLUTSRÄTT...

Läs mer

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av fakturahanteringen Emelie Lönnblad Revisionskonsult 1. Sammanfattning har fått i uppdrag av Trelleborg kommuns revisorer att genomföra en granskning av styrelse

Läs mer

Rapport Granskning av projektstyrning. Östersunds kommun

Rapport Granskning av projektstyrning. Östersunds kommun Rapport Granskning av projektstyrning Östersunds kommun November 2013 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Granskningsresultat 3 3. Bedömning och rekommendationer 7 Sammanfattning Uppdrag och bakgrund

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2012. Uddevalla kommun. Granskning av utvecklingsprojekt E2 ERNST & YOUNG

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2012. Uddevalla kommun. Granskning av utvecklingsprojekt E2 ERNST & YOUNG Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2012 Uddevalla kommun Granskning av utvecklingsprojekt E2 ERNST & YOUNG I~~~IIIIIIII'~ El ERNST s ov Nc Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Guide för projektledare

Guide för projektledare HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Sida 1 av 5 GUIDE FÖR PROJEKTLEDARE Uppgjort av: Godkänt av: Rektor Edvard Johansson Dok. nr: B.3.2-2 Lena Nyman-Wiklund Granskat av: Q-team Godkänt datum: 18.04.2011

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av EU- och andra externfinansierade projekt

Riktlinjer för handläggning av EU- och andra externfinansierade projekt Handläggare Diarienummer Datum Sidan 1(6) Torbjörn Kvist och Helena Zellner KS2008/178 Riktlinjer för handläggning av EU- och andra externfinansierade projekt Ekonomikontoret Tillväxtkontoret/EU enheten

Läs mer

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 3 Granskningsresultat... 7 Sammanfattning Kommunen tar emot flyktingar

Läs mer

Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen.

Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen. Kommunens revisorer 2013-04-08 GRANSKNING AV INTERNKONTROLLPLANER I HÄRRYDA KOMMUN Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen. Rapporten

Läs mer

Revisionsrapport Söderhamns kommun

Revisionsrapport Söderhamns kommun Revisionsrapport Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Söderhamns kommun Bengt Andersson Innehållsförteckning 1 Bakgrund 1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga 1 1.2 Metod 1 2 Resultat

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av lönerutinerna. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av lönerutinerna. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av lönerutinerna Härjedalens Kommun 3 September 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 3 2. Rutinbeskrivning... 4 3. Granskningsresultat... 6 Sammanfattning Uppdrag

Läs mer

Revisionsrapport. Botkyrka kommun. Granskning av utlämnade lån. Pernilla Fagerstedt Anders Petersson

Revisionsrapport. Botkyrka kommun. Granskning av utlämnade lån. Pernilla Fagerstedt Anders Petersson Revisionsrapport Granskning av utlämnade lån Botkyrka kommun Pernilla Fagerstedt Anders Petersson Augusti 2011 2011-08-25 Anders Petersson Projektledare Jan Nilsson Uppdragsansvarig PwC Innehållsförteckning

Läs mer

Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium

Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till

Läs mer

Granskning av intern kontroll Arbetsmarknadscentrum. Finspångs kommun. Revisionsrapport. Karin Jäderbrink Certifierad kommunal revisor 2011-05-24

Granskning av intern kontroll Arbetsmarknadscentrum. Finspångs kommun. Revisionsrapport. Karin Jäderbrink Certifierad kommunal revisor 2011-05-24 Granskning av intern kontroll Arbetsmarknadscentrum Revisionsrapport 2011-05-24 Karin Jäderbrink Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.1 Bakgrund...

Läs mer

Revisionsrapport. Strömsunds kommun. Verkställighet av beslut. Anneth Nyqvist. December 2012

Revisionsrapport. Strömsunds kommun. Verkställighet av beslut. Anneth Nyqvist. December 2012 Revisionsrapport Verkställighet av beslut Strömsunds kommun Anneth Nyqvist December 2012 2013-01-25 Anneth Nyqvis, projektledare Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1

Läs mer

Kommunstyrelsen och nämnder har ett särskilt ansvar för intern kontroll enligt kommunallagen (kap 6:1, 6:7).

Kommunstyrelsen och nämnder har ett särskilt ansvar för intern kontroll enligt kommunallagen (kap 6:1, 6:7). Arvidsjaurs kommlln Revisorerna Datum 2014-03-13 DO/St- '.J.tJ/'1 2014-03- i j ",. ' För kännedom: Socialnämnden Bam- och utbildningsnämnden Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Fullmäktiges presidium

Läs mer

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Revisionsrapport Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Solna stad April 2010 Josefin Loqvist 2010-04 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av Näringslivsverksamheten. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av Näringslivsverksamheten. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av Näringslivsverksamheten Krokoms kommun 17 november 2014 Innehåll Sammanfattning... 2 1.Inledning... 3 2.Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer... 8 1

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholms kommun. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholms kommun. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Revisionsrapport Granskning av inköpsrutinen och köptrohet mot leverantörer Borgholms kommun Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 7 februari 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Projektorganisation & rollbeskrivning. valideringstolkutbildning. 2011-05-26 Reviderad 2012-01-15 VALIDERINGSTOLK

Projektorganisation & rollbeskrivning. valideringstolkutbildning. 2011-05-26 Reviderad 2012-01-15 VALIDERINGSTOLK Projektorganisation & rollbeskrivning valideringstolkutbildning 2011-05-26 Reviderad 2012-01-15 VALIDERINGSTOLK Innehållsförteckning Organisationsschema. 3 Projektägare., ansvar, befogenheter Styrgruppen,

Läs mer

Granskning av medfinansiering av näringsverksamhet

Granskning av medfinansiering av näringsverksamhet Tjänsteskrivelse 1 (1) Handläggare Datum Beteckning Kommunrevisionen 2014-11-24 MISSIVSKRIVELSE Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Granskning av medfinansiering av näringsverksamhet Kommunrevisionen har

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument?

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Datum:

Läs mer

Granskning av lönesystem

Granskning av lönesystem www.pwc.se Revisionsrapport Anna Gröndahl Granskning av lönesystem Vingåker kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Uppdrag...

Läs mer

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport Revisionsrapport Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete Region Halland Rebecca Andersson, revisionskonsult Kerstin Sikander, Cert. kommunal revisor Carl-Magnus Stensson, Cert.

Läs mer

Övergripande säkerhetsgranskning av kommunens säkerhet angående externa och interna dataintrång. Klippans kommun

Övergripande säkerhetsgranskning av kommunens säkerhet angående externa och interna dataintrång. Klippans kommun Revisionsrapport Övergripande säkerhetsgranskning av kommunens säkerhet angående externa och interna dataintrång Björn Johrén, Säkerhetsspecialist Klippans kommun Innehållsförteckning 1. Inledning 1 1.1.

Läs mer

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun Revisorerna REVISIONSRAPPORT Granskning av Intern kontroll Hallstahammars kommun Utarbetad av Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Granskning av LSS. Kvalitetssäkring av genomförandeplaner. Emmaboda kommun. 9 oktober 2012

REVISIONSRAPPORT. Granskning av LSS. Kvalitetssäkring av genomförandeplaner. Emmaboda kommun. 9 oktober 2012 REVISIONSRAPPORT Granskning av LSS Kvalitetssäkring av genomförandeplaner Emmaboda kommun 9 oktober 2012 Jard Larsson, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Uppdrag, revisionsfråga

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser Hans Gåsste Sandvikens kommun Juli 2015

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser Hans Gåsste Sandvikens kommun Juli 2015 www.pwc.se Revisionsrapport Hans Gåsste Juli 2015 Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser Sandvikens kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1.

Läs mer

Systematisk egenkontroll inom brandskyddet

Systematisk egenkontroll inom brandskyddet Revisionsrapport* Systematisk egenkontroll inom brandskyddet Mora kommun Mars 2010 Ove Axelsson Innehållsförteckning 1 Bakgrund, uppdrag, revisionsfråga... 3 1.1 Uppdrag och revisionsfråga... 3 2 Metod

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd.

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Rapport Granskning av försörjningsstöd. Härjedalens kommun Socialnämnden 13 November 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Förslag till revideringsprocess av Lunds program för ekologiskt hållbar utveckling LundaEko Dnr KS 2011/0824

Förslag till revideringsprocess av Lunds program för ekologiskt hållbar utveckling LundaEko Dnr KS 2011/0824 Kommunkontoret Projektplan 1 (8) Avdelningen för miljöstrategi, folkhälsa och säkerhet Anna-Karin Poussart 046-359 42 37 anna-karin.poussart@lund.se Kommunstyrelsens miljö- och häsloutskott Förslag till

Läs mer

Uppföljande granskning av tillgänglighet

Uppföljande granskning av tillgänglighet SLUTDOKUMENT 1(2) 2013-01-28 För kännedom; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kommunstyrelsen Miljö- och byggnämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Fritids- och kulturnämnden Uppföljande

Läs mer

Revisionsrapport Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder

Revisionsrapport Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Finanshantering Tillförlitlighet och säkerhet

Finanshantering Tillförlitlighet och säkerhet Revisionsrapport Finanshantering Tillförlitlighet och säkerhet Östersunds kommun 2010-01-15 Kjell Pettersson, Certifierad kommunal revisor Kjell Petterson, projektledare Anneth Nyqvist, kundansvarig Innehållsförteckning

Läs mer

Extern kommunikation

Extern kommunikation Granskningsredogörelse Extern kommunikation Skelleftebuss AB Linda Marklund Robert Bergman Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga 2 2.3 Metod och avgränsning

Läs mer

Projektspecifikation

Projektspecifikation Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 2011-03-02 Projektspecifikation Projekt: Läkemedel projektnummer 2265 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Eva Almén-Åström Datum: 100209 Godkänd

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Granskning av kommunens styrning av projekt svar på revisionsrapport

Granskning av kommunens styrning av projekt svar på revisionsrapport 2012-11-01 KS-2012/916.912 1 (7) HANDLÄGGARE Hanna Lundborg Hanna.Lundborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Granskning av kommunens styrning av projekt svar på revisionsrapport Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning gällande beslut och återrapportering

Uppföljning av tidigare granskning gällande beslut och återrapportering Revisionsrapport Uppföljning av tidigare granskning gällande beslut och återrapportering Finspångs kommun augusti 2009 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 2 Uppdrag och revisionsfråga...1

Läs mer

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering Kommunfullmäktige 2009 11 30 200 476 2010 11 29 179 422 Kommunstyrelsen 2010 11 15 209 506 Arbets och personalutskottet 2010 10 11 190 398 Dnr 09.729 008 novkf37 Motion om utvärdering av EU projekt med

Läs mer

Ansökan om medel från förbundet till finansiering av samverkansprojekt med Samspelet

Ansökan om medel från förbundet till finansiering av samverkansprojekt med Samspelet Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2014-02-10 1(5) Meta Fredriksson - Monfelt Förbundschef 054-540 50 44, 070-690 90 83 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Ansökan om medel från förbundet till

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl.

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl. Revisionsrapport Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Mjölby kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor

Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor www.pwc.se Malin Liljeblad November 2013 Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor Söderhamns Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1.

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun

Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun Örebro kommun 2014-09-12 KS114/2012 orebro.se 2 RIKLTLINJER FÖR INTERN KONTROLL I ÖREBRO KOMMUN PROGRAM Uttrycker

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14 Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2014 01 14 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjerna är antagna av förvaltningsledningen 2013-01-28 och gäller tillsvidare. (Dnr KS2012/1542) Ansvarig för dokumentet är chefen för enheten Utveckling,

Läs mer

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Revisionsrapport Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun Februari 2009 Christina Norrgård Kerstin Svensson, certifierad kommunal

Läs mer

Uppföljning av granskningen av den interna. mobiltelefoner och kassor

Uppföljning av granskningen av den interna. mobiltelefoner och kassor Revisionsrapport Uppföljning av granskningen av den interna kontrollen av betalkort, drivmedelskort, mobiltelefoner och kassor Uppvidinge kommun 13 mars 2009 Eva Gustafsson Innehållsförteckning 1 Bakgrund

Läs mer

Projektplan. Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre

Projektplan. Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre Projektplan Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre Info ÄO Projektplan-ITK-stöd för äldre.docm Socialförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5, 4 tr Vård och omsorg, Järfälla hemstöd

Läs mer

Granskning av anställdas bisysslor

Granskning av anställdas bisysslor www.pwc.se Malin Liljeblad Fredrik Winter Februari 2013 Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor Smedjebackens Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2.

Läs mer

Revisionsplan 2011 Sollefteå kommun

Revisionsplan 2011 Sollefteå kommun Sollefteå kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Uppdrag 1 2 Revisionsuppdraget 1 3 Revisionsplanering 1 3.1 Bedömning av väsentlighet och risk 1 3.2 Revisionsprojekt

Läs mer

Granskning av fakturahantering

Granskning av fakturahantering www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Revisionskonsult Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Granskning av fakturahantering Lessebo kommun April 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Personal- och kompetensförsörjning

Personal- och kompetensförsörjning Revisionsrapport Personal- och kompetensförsörjning September 2013 Smedjebackens kommun Annika Smedman Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1 Inledning 2 1.1 Bakgrund och revisionskriterier 2 1.2 Uppdrag

Läs mer

Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun

Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun 30Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Budgetprocessen... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning På uppdrag av kommunens

Läs mer

Pandium Capital AB RIKTLINJER FÖR INTERNREVISION

Pandium Capital AB RIKTLINJER FÖR INTERNREVISION Pandium Capital AB RIKTLINJER FÖR INTERNREVISION Dessa riktlinjer har fastställts av styrelsen för Pandium Capital AB vid styrelsemöte den 30 september 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 1 2 ORGANISATION

Läs mer