Bygg och miljökontoret. Livsmedel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bygg och miljökontoret. Livsmedel"

Transkript

1 Bygg och miljökontoret Livsmedel 2011:2 Projektinriktad livsmedelskontroll, verksamheter i riskklass 2 Kontroll av hygien, förvaring, temperaturprocesser och spårbarhet

2 Projektet är utfört av livsmedelsverksamheten, en del av bygg och miljökontoret, Norrköpings kommun. Resultat med rapport presenterades för byggnads- och miljöskyddsnämnden den 20 april Vid frågor gällande projektet kontakta gärna Axel Bark på telefonnummer eller e-post

3 Sammanfattning Projektet genomfördes under januari till och med mars Syftet var att inspektera samtliga livsmedelsverksamheter i riskklass 2 och totalt besöktes 94 verksamheter. Inspektionerna genomfördes oanmält med en anpassad checklista med ett antal kontrollpunkter. Nedan följer en sammanfattning av resultatet. Samtliga företag hade korrekt myndighetsdokumentation för sin verksamhet. Vid kontroll av personalens kunskaper om arbetsrutiner bedömdes ~ 90 % av verksamheterna utan avvikelse. Vid kontroll av personalens skyddskläder bedömdes ~ 95 % av verksamheterna utan avvikelse. Ingen personal noterades vara uppenbart förkyld eller sjuk. Ingen iakttogs heller med såriga händer eller trasiga nagelband. Vid kontroll av förutsättningen för god handhygien uppfyllde ~ 91 % av verksamheterna de grundläggande kraven om att ha god tillgång till handtvättställ med flytande tvål och torkmaterial av engångstyp. Vid kontroll av förvaring av förpackningsmaterial bedömdes ~ 87 % av verksamheterna utan avvikelse. Alla, förutom en verksamhet, bedömdes förvara av råvaror och färdiga livsmedel tillräckligt separerade från varandra. Vid kontroll av varuskydd av oförpackade livsmedel bedömdes ~ 75 % av verksamheterna utan avvikelse. Vid kontroll av hur verksamheternas varumottagning fungerade bedömdes ~ 95 % av verksamheterna utan avvikelse. Vid kontroll av verksamheterna egna övervakningsrutiner av fryskyl- och varmhållningsutrustning bedömdes ~ 85 % av verksamheterna utan avvikelse. Vid kontrollmätning av frys- kyl och varmhållningsutrustning bedömdes ~ 86 % av verksamheterna ha tillräckliga temperaturer. Vid stickprov gällande spårbarhet av livsmedel bedömdes ~ 89 % av verksamheterna uppfylla kraven för spårbarhet av inkommande och utgående produkter. De flesta avvikelser förebyggs bäst av verksamheterna själva genom att regelbundet utbilda och informera personalen om vad som gäller. Verksamheter som besöktes i projekt 3 hösten 2010 hade i snitt hälften så många avvikelser jämfört med de verksamheter som inte besöktes då. Bygg och miljökontoret gör bedömningen att många snabba inspektioner är effektivare jämfört med färre anmälda längre inspektioner och revisioner. Livsmedelskontrollen avser därför fortsätta i samma linje med korta oanmälda inspektioner för verksamheter i riskklass 3 vår och sommar 2011.

4 Innehållsförteckning Bakgrund och syfte... 1 Metod... 2 Resultat... 3 Sammanställning av resultat, tabell... 3 Utvärdering... 5 Myndighetsdokumentation... 5 Kunskaper om rutiner och instruktioner... 5 Skyddskläder och smycken... 6 Smittrisk och sår... 6 Handtvättställ... 6 Förvaring av förpackningsmaterial... 7 Separering av råvaror och ätfärdiga livsmedel... 7 Varuskydd av oförpackade livsmedel... 7 Varumottagning och förvaring... 8 Rutin för egenkontroll av temperaturer... 8 Kontrollmätning av temperaturer... 8 Kontroll av spårbarhet... 9 Spridning av avvikelser och trender... 9 Slutsatser Referensförteckning Bilaga, urval av bilder från inspektionerna... 11

5 1 Bakgrund och syfte Bygg och miljökontorets avdelning för livsmedelskontroll utövar en regelbunden risk- och erfarenhetsbaserad kontroll av livsmedelsanläggningar i Norrköping. Syftet med livsmedelskontrollen är att kontrollera att livsmedelsföretagarna följder gällande regler och lagstiftning och därmed producerar och tillhandahåller säkra och redligt hanterade livsmedel. Vid riskklassning av livsmedelsföretagen tillämpas Livsmedelsverkets vägledning om riskklassificering av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrollavgifter 1. Riskklassificeringen utgår ifrån vilken hantering verksamheten har, hur stor produktionen är och om livsmedel bereds till känsliga konsumentgrupper. Restauranger i riskklass 2 har generellt någon form av hantering rå köttvara och samtidigt serverar mellan 250 och 2500 portioner per dag och/eller bereder mat till känsliga konsumentgrupper. Med känsliga konsumentgrupper menas, barn under fem år, personer med nedsatt immunförsvar, personer med matallergi eller överkänslighet. Även vissa industriella anläggningar är klassade i riskklass 2 med anledning av verksamhetens omfattning. Syftet med projektet var att kontrollera hur företagarna uppfyller kraven enligt i förordning om livsmedelshygien (EG) nr 852/2004 samt kraven om spårbarhet enligt förordning (EG) nr 178/2004. Projekt var inriktat mot kontroll av hur företagarna lever upp till kraven gällande process- och produktstyrning, spårbarhet och hygien och genomfördes under januari till och med mars Vid inspektionerna ingick följande moment: Kontroll av att livsmedelsföretagets registrering är aktuell och stämmer med verksamhetens hantering och omfattning. Kontroll av personalens kunskaper om verksamhetens rutiner och instruktioner. Kontroll av personlig hygien gällande skyddskläder samt bärande av smycken. Kontroll av att personalen inte arbetar vid sjukdom eller förkylning. Kontroll av hur verksamheten säkerställer förutsättningar för god handhygien. Kontroll av hur förpackningsmaterial förvaras inom verksamhetens lokaler. Kontroll av att råvaror och färdiga livsmedel är tillräckligt separerade från varandra vid förvaring. Kontroll att hur oförpackade livsmedel skyddas vid förvaring. Kontroll av hur varumottagning fungerar gällande avemballering av inkommande produkter innan placering i förvaringsutrymme. Kontroll av hur verksamheten själv övervakar temperaturer i frys-, kyl och vid varmhållning. Kontrollmätning av temperaturer i frys- och kylutrymmen samt temperaturkontroll vid varmhållning. Kontroll av hur verksamheterna lever upp till kravet om spårbarhet av mottagna och levererade livsmedel.

6 2 Metod Projektet genomfördes av bygg och miljökontoret, januari till och med mars Projektgruppen bestod av sju inspektörer. Totalt besöktes 94 verksamheter, alla verksamheter som besöktes var inklassade i risklass 2. Varje inspektion beräknades till minuter. Alla inspektioner genomfördes oanmält med en checklista baserat på kontrollpunkter enligt tabell 1 nedan. Checklistan bestod av ett urval kontrollpunkter ur checklista Genom visuell kontroll, iakttagelser, observationer, frågor bedömdes verksamhetens rutiner samt hur rutiner och instruktioner tillämpas av personalen. Tabell 1. Kontrollpunkter och vad som kontrollerades i respektive kontrollpunkt Kod Kontrollpunkt Frågeställningar för bedömning 1.1 Myndighetsdokumentation, korrekta uppgifter för registrering av anläggningen Stämde ägarförhållanden med bygg och miljökontorets register? Stämde hantering och beredning med den verksamhet företaget anmält? 2.3 Utbildning, personalens kunskaper om rutiner och instruktioner 3.3. Personlig hygien, skyddskläder och smycken 3.4 Personlig hygien, smittrisk och sår 3.5 Personlig hygien, handtvättställ 10.4 Förpackningsmaterial, förvaring 11.3 Förvaring, separering av råvaror och färdiga livsmedel Utifrån iakttagelser från inspektionen, bedömdes personalen ha tillräcklig utbildning och kunskap om verksamheten rutiner och instruktioner? Bedömdes personalens bära rena och täckande skyddskläder? Iakttogs personal bära smycken och liknande vid beredning? Bedömdes personal vara frisk? Bedömdes personal ha friska händer? Bedömdes personal ha såriga och trasiga nagelband? Bedömdes handtvättställ vara tillgängliga? Fanns det flytande tvål papper av engångstyp vid handtvättställen? Bedömdes förpackningsmaterial till livsmedel vara förvarade på ett lämpligt sätt? Bedömdes råvara och färdigvara vara förvarade tillräckligt separerade från varandra? Bedömdes risken för korskontamination minimerade vid förvaring? Bedömdes oförpackade livsmedel vara förvarade med tillräckligt varuskydd? 11.7 Förvaring, varuskydd av oförpackade livsmedel Förvaring, varumottagning Bedömdes varumottagning fungera tillfredställande? Fanns det smutsigt material i utrymmen där oförpackade livsmedel förvarades? Förekom det förvaring av ytteremballage ihop med oförpackade livsmedel? 14.1 Temperaturer, rutiner Bedömdes rutin för övervakning av frysförvaring vara tillräcklig? Bedömdes rutin för övervakning av kylförvaring +4 C vara tillräcklig? Bedömdes rutin för övervakning av kylförvaring +8 C vara tillräcklig? Bedömdes rutin för övervakning av varmhållning vara tillräcklig? Temperaturer, kontrollmätning Bedömdes uppmätta temperaturer motsvara verksamhetens temperaturkrav samt uppfylla eventuella förvaringsanvisningar enligt produktmärkning? 17.2 Spårbarhet, kontroll av uppgifter Uppvisade verksamheten tillräckliga uppgifter för spårbarhet för livsmedel? Inkommande produkter: Vilken produkt, vilken leverantör, vilken tid togs livsmedlet emot? Utgående produkter: Vilken produkt, vilken leverantör, vilken tid skickades livsmedlet iväg? Om en verksamhet inte uppfyllde någon eller några av ovanstående kontrollpunkter noterades avvikelse för respektive kontrollpunkt. En inspektionsrapport skickades till verksamheten efter genomförd inspektion. Uppföljningar genomfördes genom en andra inspektion hos verksamheten. I vissa fall har bygg och miljökontoret bedömt att en åtgärdsplan varit tillräcklig.

7 3 Resultat Sammanställning av resultat, tabell Objekt Kontrollpunkter Albäckens Förskola UA UA UA UA UA UA UA A UA UA UA UA Almroths Express & Åkeri AB UA UA EA EA EA EA EA EA EA UA UA UA Armbandet Förskola UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA Berlockens Förskola UA UA A UA UA UA UA A UA UA UA UA Bitbockens Förskola och skola UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA Bjärby, Förskola och skola UA A UA UA UA UA UA A A A UA UA Bråviksskolan UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA Café Kåkenhus, Universitetet UA A UA UA UA UA UA A UA UA UA EK Centralköket Vrinnevisjukhuset UA UA UA UA UA A UA UA UA A A UA City Gross UA A UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA Coop Extra Risängen UA EK UA UA A A UA UA A UA UA A Coop Forum UA UA UA UA UA A UA UA UA A A UA De Geergymnasiet, Restaurangskolan UA UA UA UA UA A UA A UA UA UA UA Diamanten, Lek & Inlärning UA UA UA UA UA EA UA UA UA UA UA UA Ebersteinska skolan UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA Elite Grand Hotel/Bishops Arms UA UA UA UA UA UA UA EA UA A A UA Enebyskolan UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA Focken Förskola UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA Fridtunatäppan Förskola UA UA UA UA UA UA UA A UA UA UA UA Fröbelgården UA A UA UA UA UA UA A UA A A A Fågelsången Förskola UA UA UA UA A UA UA UA UA UA UA UA Gitarren Förskola UA UA UA UA UA EA UA UA UA UA UA UA Granens äldreboende UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA A Grebyskolan UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA Gustav Adolf Skolan UA UA UA UA UA UA UA A UA UA UA UA Hagaskolan UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA Hagebyskola UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA Hasselgårdens Förskola UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA Hemköp Kungsgatan UA A UA UA A A A A UA A UA UA Himmelstahus Restaurangen UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA Hyllan Förskola UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA ICA Kvantum UA A UA UA A A UA A UA A A UA ICA Maxi Stormarknad UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA Istanbul Chiken kebab UA A UA UA A A UA UA UA UA A A John Bauergymnasiet UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA Jursla Förskola UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA A UA Jurslaskolan UA A UA UA UA UA EA UA UA A A A Kimstadsskolan UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA Kriminalvården häktet, Norrköping UA UA A UA UA UA UA UA UA UA UA A Kriminalvårdsanstalten, Kolmården UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA Kungsgårdsgymnasiet UA UA UA UA UA UA UA A UA UA UA UA Kättsätter Förskola UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA Lennings Gymnasium UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA Ljuraskolan UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA Lohmanders UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA Louis De Geer Konsert/Kongress UA UA UA UA UA UA UA A UA A UA UA Marieborgs Folkhögskola UA UA UA UA UA UA UA A UA UA UA UA Max Hamburgerrestaurang, Ingelsta UA UA UA UA UA UA UA A UA UA UA UA Max Hamburgerrestaurang, N.Prom. UA UA UA UA A A UA A A UA UA UA Mc Donalds, Filmstaden UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA Mc Donalds, Ingelstad UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA Mc Donalds, Klinga UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA Mc Donalds, Stockholmsrondellen UA UA UA UA UA UA UA A UA UA UA UA

8 Objekt Kontrollpunkter Mc Donalds, Hageby UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA Mellangårdens Förskola UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA Moagårdens Förskola UA UA A UA UA UA UA A UA UA UA UA Montessoriförskolan Jordgloben UA EK UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA Målgränds Skola UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA Navestadsskolan UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA Parkskolan UA UA UA UA UA A UA A A A UA EK Rambodalsskolan UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA Restaurang Chili Wok UA A A UA A UA UA A A A A UA Restaurang Storseglet, Enebygatan UA UA UA UA UA A UA A UA UA UA UA Royal Fenix UA UA UA UA UA UA UA A UA UA A A Rudolf Steinerskolan UA UA UA UA UA UA UA UA UA A A A Råsslaskolan UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA Sandbyhov Centralkök UA UA UA UA UA A UA UA UA UA UA A Silverdansens Skola/förskola UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA Skogsgläntans Förskola UA UA UA UA UA UA UA A UA UA UA UA Skolan Kunskapsljus UA UA UA UA UA UA UA A UA UA UA UA Solbackens Förskola UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA Solstenens Förskola UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA Spinetten Förskola UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA Stationsgärdets Förskola UA UA UA UA UA UA UA UA UA A UA UA Strömbackens DC/Träffpunkt UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA Svanen Förskola UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA Svärtingehus Skola UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA Taborsbergs Förskola UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA Tamburinen skolrestaurang UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA Tempo Bredavägen UA UA A UA A A UA UA UA UA A A Torshags Förskola UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA Trombonen Förskola UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA Valthornets Förskola UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA Vickelbygården UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA Wijkagården UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA Vikbolandsskolan UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA Vilbergsskolan UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA Vildmarkshotellet, Kolmården UA UA UA UA UA EA UA UA UA A A UA Vindruvan Förskola UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA Vrinnevihus A & O UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA Åbymoskolan UA UA UA UA UA EA UA UA UA UA UA UA Äpplets Förskola och skola UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA Önnemo Förskola UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA Önskestjärnans Förskola UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA UA 4 Förkortningar: UA = Utan avvikelse A = Avvikelse mot livsmedelsreglerna EA = Ej aktuell kontrollpunkt EK = Ej kontrollerad kontrollpunkt

9 5 Utvärdering Myndighetsdokumentation För att bygg och miljökontoret ska kunna bedriva en effektiv livsmedelskontroll är det fundamentalt att kontoret känner till alla livsmedelsföretag och vilken verksamhet som bedrivs. Det är livsmedelsföretagarens ansvar att bygg och miljökontoret har korrekta uppgifter om den aktuella verksamheten. Varje livsmedelsföretagare är skyldig att anmäla sin verksamhet till bygg och miljökontoret innan verksamhet startar. Bygg och miljökontorets bekräftelse att verksamheten är registrerad benämns ofta som verksamhetens registrering. Samtliga besökta verksamheter hade aktuell registrering. Uppgifterna i bygg och miljökontorets register stämde gällande juridisk ansvarig, organisationsnummer samt verksamhetens huvudsakliga hantering, beredning och omfattning. Det goda resultatet beror troligtvis på att verksamheter i riskklass 2 är prioriterade och besöks mera frekvent jämfört med verksamheter i de lägre riskklasserna. Många av verksamheterna besöktes även hösten 2010 i ett annat kontrollprojekt 3. Att många av verksamheterna är kommunala verksamheter är troligtvis också av betydelse. Kommunala verksamheter byter inte ägare lika ofta som privata verksamheter. Kunskaper om rutiner och instruktioner Vid inspektionerna bedömdes personalens kunskapsnivå gällande verksamheternas rutiner och instruktioner. Enligt förordningen om hygien ska personalen ha tillräckliga kunskaper för sina arbetsuppgifter med syftet säkra och redligt hanterade livsmedel. Enligt resultatet bedömdes ~10 % av verksamheterna ha brister gällande personalens kunskaper om verksamhetens rutiner och instruktioner. Vissa avvikelser gällande kunskaper om rutin och instruktion beror, med bakgrund av projektet, av att vikarier och tillfällig personal inte får tillräckliga instruktioner för sina arbetsuppgifter. Verksamheter där huvudansvarig inte var på plats tenderade även ha mera avvikelser gällande kunskaper om rutiner och arbetsmoment. Andra avvikelser berodde på att personalen arbetade inkonsekvent mot givna instruktioner. Det beror troligtvis på att personalen känner till rutinen men kanske inte är insatt i rutinens syfte, vilket kan resultera att viktiga moment i rutinen missas. Inkonsekvens, det vill säga att inte arbeta enligt rutin, kan även bero på bristande engagemang hos personalen. Typiska avvikelser vid bristande personalengagemang är bristfällig rengöring och otillräcklig ordning och reda. För att förhindra bristande engagemang är det vikigt att företaget löpande utbildar, informerar och motiverar personalen om vikten av att följa givna rutiner och instruktioner. För att öka personalens kännedom om verksamhetens rutiner är det lämpligt att genomföra regelbundna genomgångar om vad som gäller. Korta mer frekventa informationsträffar är generellt mer effektivt jämfört med mera sällan förekommande långa möten. Det är verkningsfullt att på olika sätt repetera vikiga rutiner och regelbundet följa upp att informationen nått ut till berörd personal.

10 Skyddskläder och smycken Vid inspektionerna iakttogs att 5 % av verksamheterna inte uppfyllde kravet om att personal, där det behövs, ska ha täckande och skyddande kläder. De flesta avvikelser berodde på att hårskydd saknades för personal som hanterade oförpackade livsmedel. En del av avvikelserna berodde på att personal bar smycken, ringar och örhängen. Avvikelser gällande skyddskläder beror oftast på att personalen inte känner till eller struntar i verksamhetens rutiner. Brister kan även bero på att verksamheten inte har ordnat med tillräckligt antal skyddskläder och hårskydd. Brister gällande skyddskläder och smycken förebyggs lämpligen med att ansvarig för verksamheten regelbundet informerar personal vad som gäller. Lämpligtvis köper verksamheten in tillräckligt med kläder och hårskydd samt ordnar med goda tvättmöjligheter. Att personalen tvättar hemma, i den privata bostaden, är olämpligt. Tvättning hemma resulterar ofta i smutsiga arbetskläder då rutinen är svår att tillämpa. Tvätt hemma ökar dessutom risk att hår från husdjur följer med till köket. Smittrisk och sår Ingen personal i någon av de besökta verksamheterna iakttogs förkyld eller sjuk. Vid inspektionerna kontrollerades även personalens händer och nagelband. Inga såriga händer eller nagelband noterades. Många av verksamheterna har som rutin att personal med såriga händer eller nagelband alltid ska bära engångshandskar som skyddsåtgärd. Rutin för smittrisk och sår bedömdes, mot bakgrund av inspektionsresultatet, fungera väl. Handtvättställ Vid kontroll av handtvättställ noterades att ~9 % av verksamheterna hade någon typ av brist kopplat till förutsättningarna för god handhygien. God handhygien är en viktig grundförutsättning för säkra livsmedel. Bristande handhygien ökar risken för spridande av alla typer av mikrobiologiska smittor. Den vanligaste avvikelsen var att tvättstället var blockerat eller belamrat. Exempelvis genom att tvättstället användes som avlastningsyta eller att tvättstället var blockerat med avfallssäckar eller vagnar (se figur 1, bilaga). Vid vissa handtvättsställ inom beredningsutrymmen saknades flytande tvål och papper. För vissa verksamheter sakandes det flytande tvål till handtvättstället inom personaltoaletten. Det förekom att tyghanddukar användes. Handdukar av tyg och textil bedömdes orsaka förhöjda risker till matförgiftningar orsakade genom att virus och bakterier överförs mellan personal och sen vidare till livsmedel. Avvikelser gällande brister kopplat till handtvättställ var vanligare hos privata verksamheter jämfört med offentliga verksamheter. Endast vid en förskola noterades en avvikelse kopplat till handtvättställ. Förebyggande åtgärder kan vara att utse ansvarig med uppgift att fylla på med tvål och papper vid handtvättställen. Ansvaret läggs lämpligtvis på en yrkesroll och inte på en specifik person. Exempelvis att köksansvarig dagligen kontrollerar att handtvättställen är i ordning och vid behov fyller på med tvål och papper. Läggs ansvaret på en enskild person faller uppgiften lätt i glömska om den ansvariga är sjukskriven, har semester eller är föräldraledig. 6

11 7 Förvaring av förpackningsmaterial Vid kontroll av hur förpackningsmaterial för livsmedel förvarades bedömdes 13 % av verksamheterna med någon typ av avvikelse. Den vanligaste avvikelsen berodde på att förpackningsmaterial förvarades oskyddade, det vill säga i ej försluta kartonger eller direkt på orena hyllplan (se figur 3, bilaga). Det förekom även brister gällande ordning och reda där förpackningsmaterial förvarades. Övriga avvikelser gällde att förpackningsmaterial förvarades mer än tillfälligt vid beredningsbänkar eller vid värmeenheter. I vissa fall förekom att förpackningsmaterial förvarades ihop med splittrad hårdplast. Brister vid förvaring av förpackningsmaterial beror generellt på avsaknad av tillräckliga utrymmen för förvaring. Vid planering och byggnation av livsmedelslokaler är vanligt att företagaren och arkitekten inte tänker på att förpackningsmaterial är skrymmande och tar plats. Förebyggande åtgärder är att man planerar lokalen för effektiv förvaring. Information till personalen om förvaringsrutiner för förpackningsmaterial är också av betydelse. Separering av råvaror och ätfärdiga livsmedel Endast en verksamhet bedömdes avvika gällande hur råvaror och färdiga livsmedel förvarades. Avvikelsen gällde bristfällig förvaring inom verksamhetens kylrum. Rå kyckling och köttråvara förvarades otillräckligt separerade från färdiga livsmedel som potatissallader och såser. Brister kopplat till förvaring är beror generellt på att det finns för lite förvaringsutrymmen. Det är vikigt att det finns separata kylutrymmen för råvara och ätfärdiga livsmedel. Goda personalkunskaper om hur olika typer livsmedel förvaras är också en viktig faktor. Varuskydd av oförpackade livsmedel Kontrollen av hur oförpackade livsmedel skyddas visade att 25 % av verksamheterna förvarade livsmedel utan tillräckligt varuskydd. Otillräckligt varuskydd är därmed den vanligaste noterade avvikelsen inom projektet. Vanligaste avvikelsen gällande bristande varuskydd var att ej övertäckta livsmedel förvarades i kylutrymmen (se figurer 2 och 4, bilaga). Risker kopplade till bristande varuskydd varierar beroende på, hur och vilka produkter, som förvaras i anslutning till det oskyddade livsmedlet. Förvaras exempelvis livsmedel i ytteremballage på galler över det oskyddade livsmedlet är risken för kontamination högre jämfört om ytteremballaget varit placerat på ett hyllplan under. Smuts inklusive bakterier faller via gravitationen nedåt. När det gäller avvikelser kopplat till förvaring i frysutrymmen är det främst brister att större förpackningar inte återförsluts efter att de öppnats. I övrigt iakttogs att vissa oförpackade livsmedel förvarades utan tillräckt varuskydd i torrföråd. Bristande varuskydd av livsmedel förebyggs bäst genom att säkerställa att personal arbetar enligt fastställda rutiner och täcker oförpackade livsmedel vid förvaring.

12 Varumottagning och förvaring Vid kontroll av hur varumottagningen fungerade bedömdes ~5 % av verksamheterna med avvikelse. De flesta avvikelser berodde på att ytteremballage förvarades olämpligt i utrymmen där oförpackade livsmedel förvarades, exempelvis att ytteremballage av wellpapp förvarades i kylutrymmen med ätfärdiga livsmedel (se figur 4, bilaga). Risken med att förvara ytteremballage över ätfärdiga livsmedel är att livsmedlet kan kontamineras av bakterier eller av metall, glas och sten. Kontroll av varumottagning hänger mycket ihop med kontroll av att oförpackade livsmedel varuskyddas enligt kontrollpunkt Vid varumottagningen tas lämpligen ytteremballage av innerförpackningen innan produkten i sin innerförpackning placeras ett kylrum med oförpackade livsmedel. Att tidigt i lokalen ta bort ytteremballage förebygger även att kartonger och liknade ansamlas i beredningsutrymmen. Rutin för egenkontroll av temperaturer Bedömning av verksamheternas rutiner bygger på iakttagelser som inspektören gjort vid inspektion. Bedömning av en rutin är förknippad med iakttagelser hur personalen arbetar samt vilken instruktion som givits av arbetsgivaren. Enligt resultatet bedömdes ~15 % av verksamheterna använda otillräckliga rutiner för egenkontroll av förvaringstemperaturer som fryskyl och varmhållningstemperatur. Vanligaste avvikelsen gällande bristfällig egenkontroll av temperaturer var att verksamheten inte hade tillräcklig övervakning kylar och varmhållningsutrustning. Övriga brister gällande egenkontroll av temperaturer var att personalen hade bristfällig kunskap om rutiner. Hos en av verksamheterna blandades exempelvis tillagningstemperatur ihop med varmhållningstemperatur. En rutin är inte tillräcklig förrän rutinen praktiskt fungerar i verksamheten. För att säkerställa en bra egenkontroll läggs lämpligtvis ansvaret på utsedd yrkesroll som regelbundet kontrollerar att temperaturerna är inom fastställda gränser. En tillfredsställande rutin innehåller även beskrivning om vad som ska göras då rutinansvarig av någon anledning inte är plats. Kontrollmätning av temperaturer Vid kontrollmätning av verksamheternas frys-, kyl- och varmhållningsutrustning avvek ~14 % av verksamheterna från uppsatta temperaturkrav eller förvaringsanvisning enligt produktmärkning. Vanligaste avvikelsen vid uppmätning av temperaturer var bristande temperatur i kylskåp avsedda för livsmedel +8 C eller kallare. Vid kontroll av butiker visade det sig att en del kyldiskar inte håller +4 C eller kallare vid förvaring av känsliga livsmedel. Med känsliga livsmedel menas råa fiskprodukter, köttråvara och malet kött. Förvaringsanvisning för känsliga livsmedel sätts ofta till +4 C eller kallare. I en butik uppmättes +6 C i kyldisken för känsliga livsmedel vilket medförde en avvikelse. De flesta verksamheter som varmhåller mat har själva satt en temperaturgräns om +60 C eller varmare. I en butik uppmättes +46 C vid varmhållning av grillade kött- och kycklingprodukter vilket bedömdes medföra ökad risk till mikrobiologisk tillväxt. Orsaken till bristen visade sig vara att utrustningen för varmhållning användes på ett felaktigt sätt. 8

13 Hos en verksamhet bedömdes väntetiden i rumstemperatur av värmebehandlade grönsaker och marinerad kyckling vara för lång vilket bedömdes medföra ökad risk för mikrobiologisk tillväxt. För att förhindra mikrobiologisk tillväxt är temperaturen såväl som förvaringstiden i bristande temperatur avgörande. Långvarig förvaring vid felaktig temperatur medför därmed ökade risker för bakteriell aktivitet. Endast hos en av verksamheterna uppmättes bristande temperatur vid frysförvaring -18 C. Förebyggande åtgärder gällande temperaturer är att verksamheten själv och regelbundet mäter och kontrollerar att temperaturerna är tillräckliga. Statusen på verksamhetens utrustning som frysar och kylar är också av betydelse. Grundregeln är att underhålla utrustning innan den går sönder. Kontroll av spårbarhet Syftet med spårbarhet är att verksamheterna snabbt ska kunna agera vid matlarm och incidenter. Verksamheten ska ha ett tillräckligt system för spårbarhet, ett steg bakåt och ett steg framåt, i livsmedelskedjan. Med spårbarhet menas vilken produkt, vilken leverantör eller kund, vilken tidpunkt livsmedlet togs emot eller levererades. Krav på spårbarhet gäller inte till enskilda hushåll och privatpersoner utan endast mellan företag. Vid stickprov av verksamheternas spårbarhet bedömdes att ~ 11 % har ett bristfälligt system. Sparade följesedlar är ett bra sätt för verksamheterna att uppfylla kravet om spårbarhet, ett system som de flesta verksamheterna använde sig av. Följesedeln innehåller i de flesta fall de uppgifter som krävs för att uppvisa tillräcklig spårbarhet. Vissa verksamheter, speciellt större butiker, använder digitala följesedlar i företagets intranät vilket bedömdes fungera bra. I de fall avvikelser noterades berodde det oftast på att följesedel inte kunde uppvisas. Vissa verksamheter hade köpt livsmedel direkt från butik och därmed saknade följesedel eller motsvarande kvitto. Förbättringsmöjlighet för verksamheterna med avvikelse gällande spårbarhet är att samla och organisera inkommande följesedlar på ett effektivt sätt, exempelvis genom att sätta in dem i en pärm. Spridning av avvikelser och trender Totalt noterades 100 stycken avvikelser fördelat 94 verksamheterna i kontrollprojektet vilket i snitt motsvarar ~1,1 avvikelse per verksamhet. Under oktober till december 2010 besöktes 49 av verksamheterna i ett tidigare kontrollprojekt 3. De 49 verksamheter som tidigare besökts fick 35 av de 100 avvikelserna. Vilket i snitt motsvarar ~0,7 avvikelse per besökt verksamhet. För de verksamheter som inte besöktes i projektet 3 hösten 2010 utföll ett snitt på ~1,4 avvikelser per verksamhet. Verksamheter som nyligen besökts hade alltså hälften så många avvikelser i snitt jämfört med de verksamheter som inte besökts hösten Sannolikt beror det på att de tidigare inspektionerna har haft förebyggande effekt även om andra kontrollpunkter kontrollerades då rengöringskontroll då var temat. 9

14 10 Slutsatser De flesta av verksamheterna i riskklass 2 uppfyllde kraven enligt projektets kontrollpunkter. Generellt bedöms verksamheterna inom projektet uppfylla livsmedelsförordningarnas krav och målsättning bra vilket bygg och miljökontoret ser som positivt. För verksamheter med avvikelser finns det förbättringsmöjligheter då flertalet noterade avvikelser beror på otillräckliga rutiner eller att rutiner och instruktioner inte har varit tillräckligt kända hos personalen. Förbättringsmöjligheter gäller då främst att motivera, utbilda och regelbundet informera personalen om verksamhetens rutiner samt varför rutinerna finns. Ansvaret för en rutin läggs lämpligtvis på en yrkesroll och inte på en specifik person. Läggs ansvaret på en person faller uppgiften ofta om den ansvarige är frånvarande. Förebyggande åtgärder är att verksamheten själv och regelbundet kontrollerar sina processer och verifierar att fastställda rutiner följs. Status på verksamhetens lokaler och utrustning är också av betydelse. Grundregeln är att underhålla utrustning innan den går sönder. Bygg och miljökontoret gör bedömningen att många snabba inspektioner är effektivare jämfört med färre längre anmälda inspektioner och revisioner. Verksamheter som inte besökts i projektet 3 hösten 2010 hade i snitt dubbelt så många avvikelser jämfört med de verksamheter som tidigare besökts. Bygg och miljökontoret avser därför fortsätta med korta oanmälda inspektioner för verksamheter i riskklass 3 under vår och sommar Referensförteckning 1. Livsmedelsverkets vägledning Riskklassificering av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrollavgifter, version Vägledningen finns på Norrköpings kommuns hemsida 2. Checklista storhushåll 2.1 med hjälpreda med bedömningsgrunder vid offentlig kontroll av detaljhandeln, fastställd av styrgruppen för datoriserad kontroll 2008, checklista med hjälpreda finns på Norrköpings kommuns hemsida 3. Livsmedelskontroll av verksamheter som bereder mat till känsliga konsumentgrupper genomförd under oktober december 2011, bygg och miljökontorets rapportserie nr 2011:1. Rapporten kan läsas i sin helhet på Norrköpings kommuns hemsida

15 11 Bilaga, urval av bilder från inspektionerna Figur 1. Exempel på belamrat handtvättställ, en avvikelse noterades under kontrollpunkt 3.5 med hänvisning att handtvättstället inte var tillgängligt. Figur 2. Exempel på bristfälligt varuskydd, en avvikelse noterades under kontrollpunkt 11.7 med hänvisning till att köttråvaran bedömdes vara otillräckligt skyddad från omgivande miljö.

16 Figur 3. Exempel på bristfällig förvaring av förpackningsmaterial, en avvikelse noterades under kontrollpunkt 10.4 med hänvisning till att förpackningsmaterial inte förvarats tillräckligt skyddat. 12

17 Figur 4. Exempel på bristfällig varumottagning och bristfälligt varuskydd av oförpackade livsmedel. Två avvikelser noterades, dels under kontrollpunkt 11.7 med anledning av att den skivade gurkan inte var tillräckligt varuskyddad. Den andra avvikelsen sattes under kontrollpunkt med anledning av att ytteremballage förvarades i rena kylutrymmen. 13

18 14

Sprint. Restaurang och Café 2, 2012

Sprint. Restaurang och Café 2, 2012 Sprint Restaurang och Café 2, 2012 Inledning Miljökontorets livsmedelsgrupp har under perioden v.47-49 utfört kontroller av restauranger i Uddevalla kommun. Sprinten byggdes upp på restaurang och caféverksamheter

Läs mer

Hur gör man en faroanalys och tar fram kritiska styrpunkter

Hur gör man en faroanalys och tar fram kritiska styrpunkter 1 (7) Faroanalys och kritiska styrpunkter En faroanalys kartlägger riskerna i din livsmedelshantering och visar vilka steg i livsmedelshanteringen (kritiska styrpunkerna) som måste kontrolleras för att

Läs mer

Livsmedelsprojekt 2010 Projekt - Skolprojektet

Livsmedelsprojekt 2010 Projekt - Skolprojektet Livsmedelsprojekt 2010 Projekt - Skolprojektet Sammanställning av projektet om kontroll av skolor, fritidshem och daghem Projekttid: Januari - maj 2010 Bygg- och miljökontoret Livsmedelsenheten Projektsammanställning

Läs mer

Såhär utvecklar du ditt system för egenkontroll

Såhär utvecklar du ditt system för egenkontroll MILJÖ- OCH BYGGKONTORET 1 (5) Såhär utvecklar du ditt system för egenkontroll Alla livsmedelsanläggningar ska utveckla ett system för egenkontroll anpassat efter den verksamhet som är aktuell. Systemet

Läs mer

Livsmedel. Information från miljöavdelningen. Tips och råd inför miljöavdelningens inspektion MILJÖAVDELNINGEN

Livsmedel. Information från miljöavdelningen. Tips och råd inför miljöavdelningens inspektion MILJÖAVDELNINGEN Livsmedel Information från miljöavdelningen Tips och råd inför miljöavdelningens inspektion MILJÖAVDELNINGEN Höganäs kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen 263 82 Höganäs Tel 042-33 72 84 Fax 042-33 77 55

Läs mer

Turist 2011. Riktad tillsyn av livsmedelshantering under turistsäsong. En rapport från Miljöförvaltningen Linn Oldemar och Alexandra Bernvetter

Turist 2011. Riktad tillsyn av livsmedelshantering under turistsäsong. En rapport från Miljöförvaltningen Linn Oldemar och Alexandra Bernvetter MILJÖFÖRVALTNINGEN Turist 2011 Riktad tillsyn av livsmedelshantering under turistsäsong En rapport från Miljöförvaltningen Linn Oldemar och Alexandra Bernvetter December 2011 www.stockholm.se/miljoforvaltningen

Läs mer

Grundförutsättningarna vid livsmedelshantering

Grundförutsättningarna vid livsmedelshantering Grundförutsättningarna vid livsmedelshantering Personlig hygien Vatten Rengöring Temperatur kontroller Avfallshantering Utbildning livsmedelshygien! Skadedjur Märkning och spårbarhet Underhåll av lokaler

Läs mer

Nya regler för enklare företagande. Information till företagare som hanterar livsmedel. Registrerad

Nya regler för enklare företagande. Information till företagare som hanterar livsmedel. Registrerad Nya regler för enklare företagande Information till företagare som hanterar livsmedel Registrerad Livsmedelsverket dec 2009 Box 622, 751 26 UPPSALA Grafisk form: Maj Olausson Illustration: Olle Engqvist

Läs mer

Planering och utformning av livsmedelslokal

Planering och utformning av livsmedelslokal Information Miljönämnden i mellersta Bohuslän 2013-02-13 Sida 1(5 Planering och utformning av livsmedelslokal Innan du startar en livsmedelsverksamhet är det viktigt att tänka på hur lokalen ska vara utformad.

Läs mer

Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Att starta en livsmedelsverksamhet - råd och tips som får dig att komma igång

Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Att starta en livsmedelsverksamhet - råd och tips som får dig att komma igång Miljö- och stadsbyggnadskontoret Att starta en livsmedelsverksamhet - råd och tips som får dig att komma igång Att starta en livsmedelsverksamhet Har du en idé om att starta ett livsmedelsföretag? Ett

Läs mer

ATT GÖRA ETT EGENKONTROLLPROGRAM

ATT GÖRA ETT EGENKONTROLLPROGRAM ATT GÖRA ETT EGENKONTROLLPROGRAM Om du driver livsmedelsverksamhet är Du ansvarig för att Dina produkter är säkra och uppfyller kraven på hygien och redlighet. Detta gör du genom att ha en fungerande egenkontroll

Läs mer

Bageri/konditori 2010

Bageri/konditori 2010 Dnr 2010-4870 Bageri/konditori 2010 Utfört av miljökontoret Jönköpings kommun Skriven av Jessica Svensson, 2010-12-17 Inledning Under 2010 bedrivs delar av den planerade livsmedelskontrollen i Jönköpings

Läs mer

Offentlig livsmedelskontroll på förskolor och skolor i Trelleborg 2010

Offentlig livsmedelskontroll på förskolor och skolor i Trelleborg 2010 Offentlig livsmedelskontroll på förskolor och skolor i Trelleborg 2010 Trelleborg1000, v 1.0, 2008-09-16 Miljönämndens rapport nr 8/2010 1 (8) Offentlig livsmedelskontroll på förskolor och skolor i Trelleborgs

Läs mer

Hjälp till utformning av livsmedelsanläggning. Restauranger, pizzerior, gatukök och liknande verksamheter

Hjälp till utformning av livsmedelsanläggning. Restauranger, pizzerior, gatukök och liknande verksamheter Hjälp till utformning av livsmedelsanläggning Restauranger, pizzerior, gatukök och liknande verksamheter INNEHÅLL Inledning... 1 Ändamålsenliga lokaler... 2 Val av material och utformning... 2 Val av inredning...

Läs mer

Krav på livsmedelslokaler

Krav på livsmedelslokaler Krav på livsmedelslokaler Denna information vänder sig till dig som ska starta eller ta över en livsmedelsverksamhet till exempel en butik, en restaurang eller ett kafé. Här får du hjälp med att planera

Läs mer

Kök i skolor och förskolor TILLSYNSPROJEKT 2009

Kök i skolor och förskolor TILLSYNSPROJEKT 2009 Kök i skolor och förskolor TILLSYNSPROJEKT 2009 Skol- och förskoleprojektet 2009 1. Bakgrund Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har under våren 2009 genomfört ett tillsynsprojekt på köken på skolor

Läs mer

Livsmedelskontroll i mottagningskök i förskolor, äldreboenden, skolor samt övriga vård- och omsorgsverksamheter i Malmö 2014

Livsmedelskontroll i mottagningskök i förskolor, äldreboenden, skolor samt övriga vård- och omsorgsverksamheter i Malmö 2014 RAPPORT Livsmedelskontroll i mottagningskök i förskolor, äldreboenden, skolor samt övriga vård- och omsorgsverksamheter i Malmö 2014 Antagen av Miljönämnden 2014-05-26 Rapportnr 8/2014 ISSN 1400-4690 Rapporter

Läs mer

KRAV PÅ LIVSMEDELSLOKALER

KRAV PÅ LIVSMEDELSLOKALER KRAV PÅ LIVSMEDELSLOKALER Denna information vänder sig till dig som ska starta eller ta över en livsmedelsverksamhet till exempel en butik, en restaurang eller ett kafé. Här får du hjälp med att planera

Läs mer

RAPPORT. Kontrollprojekt Salladsbufféer i Uppsala 2013. D-nr 2013-4561

RAPPORT. Kontrollprojekt Salladsbufféer i Uppsala 2013. D-nr 2013-4561 RAPPORT Kontrollprojekt Salladsbufféer i Uppsala 2013 D-nr 2013-4561 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Genomförande... 3 Resultat... 4 Diskussion... 5 Förslag till åtgärder...

Läs mer

livsmedels Att starta livsmedelsverksamhet februari 2012

livsmedels Att starta livsmedelsverksamhet februari 2012 livsmedels INFORMATION februari 2012 FRÅN MILJÖKONTORET Att starta livsmedelsverksamhet Planerar du att starta ett företag i livsmedelsbranschen? Då krävs det att verksamheten och lokalen där du tänker

Läs mer

Egen kontroll i livsmedelsanläggningar Hur fungerar det?

Egen kontroll i livsmedelsanläggningar Hur fungerar det? Egen kontroll i livsmedelsanläggningar Hur fungerar det? 60 C 4 C MILJÖFÖRVALTNINGEN LUND EGEN KONTROLL I LIVSMEDELSANLÄGGNINGAR Enligt livsmedelslagstiftningen ansvarar livsmedelsföretagaren för att de

Läs mer

Hjälp till utformning av egenkontroll och faroanalys

Hjälp till utformning av egenkontroll och faroanalys Hjälp till utformning av egenkontroll och faroanalys (verksamhetens namn) Miljöförvaltningen Innehållsförteckning Vad är systemet för egenkontroll -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Rapporteringsformulär för kontroll (inspektion, revision) (UA = utan avvikelse, A = avvikelse, EK= ej kontrollerad, EA= ej aktuell)

Rapporteringsformulär för kontroll (inspektion, revision) (UA = utan avvikelse, A = avvikelse, EK= ej kontrollerad, EA= ej aktuell) Verksamhetsnamn: Datum: Objektnummer: Närvarande: Kontaktperson: Rapporteringspunkter enligt Livsmedelsverket; grundförutsättningar 1.1-10.0. HACCP 11.1-15.1 Kontrollpunkt UA A EK EA 1. Infrastruktur,

Läs mer

Ändrad 2008-09-30. Generellt kan man säga att rutinerna ska svara på frågeställningarna: Varför? När? Var? Hur? Och av vem?

Ändrad 2008-09-30. Generellt kan man säga att rutinerna ska svara på frågeställningarna: Varför? När? Var? Hur? Och av vem? Vad ska egenkontrollprogrammet innehålla? Ändrad 2008-09-30 Alla livsmedelsanläggningar ska bedriva egenkontroll. Systemet för egenkontroll ska redovisas för bygg- och miljöförvaltningen i samband med

Läs mer

Information till dig som livsmedelsföretagare - egenkontroll, personlig hygien, separering, tid- och temperaturprocesser samt rengöring

Information till dig som livsmedelsföretagare - egenkontroll, personlig hygien, separering, tid- och temperaturprocesser samt rengöring Information till dig som livsmedelsföretagare - egenkontroll, personlig hygien, separering, tid- och temperaturprocesser samt rengöring Egenkontroll En god egenkontroll tjänar alla på. För dig som driver

Läs mer

Nyheter för dig med livsmedelsverksamhet

Nyheter för dig med livsmedelsverksamhet Nyheter för dig med livsmedelsverksamhet Ny metod för riskklassning av livsmedelsverksamheter 2012 1 av 6 Från och med 2012 börjar vi tillämpa Livsmedelsverkets nya vägledning för riskklassning. Det kan

Läs mer

Student 2011. En inblick i livsmedelshantering vid studentfester. En rapport från Miljöförvaltningen Lena Björklund-Stoehr och Camilla Dyrberg

Student 2011. En inblick i livsmedelshantering vid studentfester. En rapport från Miljöförvaltningen Lena Björklund-Stoehr och Camilla Dyrberg MILJÖFÖRVALTNINGEN Student 2011 En inblick i livsmedelshantering vid studentfester En rapport från Miljöförvaltningen Lena Björklund-Stoehr och Camilla Dyrberg Maj 2011 www.stockholm.se/miljoforvaltningen

Läs mer

Revisionsprojekt riktat mot restauranger

Revisionsprojekt riktat mot restauranger MILJÖFÖRVALTNINGEN Revisionsprojekt riktat mot restauranger En rapport från Miljöförvaltningen Karina Alvarez och Jenny Weimer Juni 2010 www.stockholm.se/miljoforvaltningen SAMMANFATTNING Restaurangenheten

Läs mer

Vad ska uppfyllas för att nå säkra livsmedel?

Vad ska uppfyllas för att nå säkra livsmedel? VÄGLEDNING NR 2 Vad ska uppfyllas för att nå säkra livsmedel? En vägledning till företagare som är underlagda kontroll enligt livsmedelslagen Lycksele kommun Myndighetsenheten Telefon: 0950-166 00 (vxl)

Läs mer

ALEBO PENSIONAT. Förebyggande åtgärder för att undvika hälsofaror

ALEBO PENSIONAT. Förebyggande åtgärder för att undvika hälsofaror ALEBO PENSIONAT Kulturminne Fam. Dich Södra Vägen 66 Tel/fax: 0371-60018 S-310 83 UNNARYD Mobil: 0705 682321 E-mail: info@alebo.se Internet: http://www.alebo.se EGENKONTROLLPROGRAM Verksamhetsnamn: Alebo

Läs mer

Egenkontroll för livsmedelsbranschen. Bättre rutiner i din verksamhet

Egenkontroll för livsmedelsbranschen. Bättre rutiner i din verksamhet Egenkontroll för livsmedelsbranschen Bättre rutiner i din verksamhet Bättre koll med egenkontroll En god egenkontroll tjänar alla på. För dig som driver ett företag i livsmedelsbranschen leder egenkontroll

Läs mer

Hjälp till utformning av livsmedelsanläggningar. restauranger, pizzerior, gatukök och liknande verksamheter. Miljöförvaltningen Livsmedelskontroll

Hjälp till utformning av livsmedelsanläggningar. restauranger, pizzerior, gatukök och liknande verksamheter. Miljöförvaltningen Livsmedelskontroll Hjälp till utformning av livsmedelsanläggningar restauranger, pizzerior, gatukök och liknande verksamheter Miljöförvaltningen Livsmedelskontroll Inledning Den här information vänder sig främst till dig

Läs mer

Öppna restaurang eller kafé

Öppna restaurang eller kafé Öppna restaurang eller kafé I den här broschyren kan du som ska starta, överta eller driva en restaurang eller ett kafé hitta information som är viktig för dig och din verksamhet. Det du serverar ska vara

Läs mer

Bagerier & konditorier Tillsynsprojekt 2004

Bagerier & konditorier Tillsynsprojekt 2004 projekt RAPPORT mars 2005 MILJÖKONTORET Bagerier & konditorier Tillsynsprojekt 2004 Åsa Fredriksson Adress: Miljökontoret, Residensgatan 23, 971 85 LULEÅ Besök oss: Residensgatan 23 Telefon: 0920-29 30

Läs mer

Öppna kafé. Information för en- och tvåmansföretag

Öppna kafé. Information för en- och tvåmansföretag Öppna kafé Information för en- och tvåmansföretag Öppna kafé I den här broschyren kan du som ska starta, överta eller driva ett litet enkelt kafé hitta information som är viktig för dig och din verksamhet.

Läs mer

Transport av varmhållen mat. Projekt 2010. Jönköpings län

Transport av varmhållen mat. Projekt 2010. Jönköpings län Transport av varmhållen mat Projekt 2010 Jönköpings län 1 Sammanfattning Det är viktigt att varm mat förvaras och transporteras i rätt temperatur. Om temperaturen är under 60 C ökar risken för tillväxt

Läs mer

Nya regler om hygien för säkerhets skull

Nya regler om hygien för säkerhets skull Nya regler om hygien för säkerhets skull Information till företagare som hanterar livsmedel Ny lag Ingredienser: Ansvar, spårbarhet (öppenhet), egenkontroll (grundförutsättningar, HACCP), flexibilitet

Läs mer

Information om egenkontroll och HACCP i livsmedelsverksamheter

Information om egenkontroll och HACCP i livsmedelsverksamheter Rev. 2014-12-23 Sidan 1 av 10 Information om egenkontroll och HACCP i livsmedelsverksamheter Ditt ansvar Alla som har en livsmedelsverksamhet måste enligt livsmedelslagstiftningen ha en så kallad egenkontroll.

Läs mer

Rutiner för livsmedelshantering

Rutiner för livsmedelshantering Rutiner för livsmedelshantering När man säljer mat gäller lite andra regler än när man kokar ihop sin matlåda i hemmet. Dels för att betalande gäster förväntar sig en viss kvalité, samt dels för att ett

Läs mer

Projekt. Provtagning av köttfärs i butik. Miljö och hälsoskydd Falkenbergs Kommun

Projekt. Provtagning av köttfärs i butik. Miljö och hälsoskydd Falkenbergs Kommun Miljö och hälsoskydd Projekt Provtagning av köttfärs i butik 2008 Miljö och hälsoskydd Falkenbergs Kommun 1(5) Sammanfattning För att kontrollera den hygieniska kvaliteten på butiksmald köttfärs har provtagning

Läs mer

Egenkontroll för livsmedelsbranschen. Bättre rutiner i din verksamhet

Egenkontroll för livsmedelsbranschen. Bättre rutiner i din verksamhet Egenkontroll för livsmedelsbranschen Bättre rutiner i din verksamhet Bättre koll med egenkontroll En god egenkontroll tjänar alla på. För dig som driver ett företag i livsmedelsbranschen leder egenkontroll

Läs mer

Information om livsmedelskontrollen i Leksands kommun 2014

Information om livsmedelskontrollen i Leksands kommun 2014 Information om livsmedelskontrollen i Leksands kommun 2014 Helena Hamvall Malin Liss-Lundeberg Lis Ryberg Samhällsbyggnad - Tillsynsavdelningen Informationsträffens innehåll 0 Resultat från livsmedelskontrollen

Läs mer

För mobil verksamhet 1 Fordonets registrerings/chassinummer:

För mobil verksamhet 1 Fordonets registrerings/chassinummer: ANMÄLAN 1 (5) Om registrering av livsmedelsverksamhet enligt artikel 6 punkt 2 i förordning (EG) nr 852/2004. Anmälan avser Ny livsmedelsverksamhet Förändring av befintlig livsmedelsverksamhet Ny ägare:

Läs mer

Livsmedelsrapport. Hantering av specialkost i förskolor och skolor - Projekt nr 4-2011

Livsmedelsrapport. Hantering av specialkost i förskolor och skolor - Projekt nr 4-2011 Miljökontoret Livsmedelskontroll Livsmedelsrapport Hantering av specialkost i förskolor och skolor - Projekt nr 4-2011 Datum: 2011-11-17 Handläggare: Victor Muñoz och Åsa Almberg Diarienummer: 2011-232

Läs mer

Information om riskklassning, beräkning av kontrolltid och kontrollavgift

Information om riskklassning, beräkning av kontrolltid och kontrollavgift Information om riskklassning, beräkning av kontrolltid och kontrollavgift Nedan kan du läsa hur vi steg för steg räknar ut riskklassen och kontrolltiden för din verksamhet. Kontrolltiden ger sedan den

Läs mer

Exempel 2 av: Christopher Nilsson

Exempel 2 av: Christopher Nilsson Du är en mycket viktig person! Du jobbar ju med livsmedel Livsmedelslagstifning EU förordningen Livsmedelslagen Livsmedelsförordningen Livsmedelsverkets författningar (LIVSFS) Grundförutsättningar Upprättande

Läs mer

Projekt 2012 Kontroll av kylförvaringen av ätfärdiga livsmedel i butiker. Miljö- och hälsoskydd

Projekt 2012 Kontroll av kylförvaringen av ätfärdiga livsmedel i butiker. Miljö- och hälsoskydd Projekt 2012 Kontroll av kylförvaringen av ätfärdiga livsmedel i butiker Miljö- och hälsoskydd Rapportsammanställning: Sauli Hautakangas, december 2012 Postadress Besöksadress Telefon E-postadress Falkenbergs

Läs mer

HUR GÖR MAN ETT EGENKONTROLLPROGRAM?

HUR GÖR MAN ETT EGENKONTROLLPROGRAM? 1 HUR GÖR MAN ETT EGENKONTROLLPROGRAM? Ett egenkontrollprogram ska vara en beskrivning över hur man ska sköta och kontrollera sin livsmedelsverksamhet. Med hjälp av egenkontrollprogrammet ska företagaren

Läs mer

Temperaturkontroll i butikskyldiskar

Temperaturkontroll i butikskyldiskar MILJÖFÖRVALTNINGEN Temperaturkontroll i butikskyldiskar Studie på gravad och kallrökt lax En rapport från Miljöförvaltningen Fredrik Larsson, praktikant Frida Kallberg, handledare Juli 2010 SAMMANFATTNING

Läs mer

Projekt julbord. Landskrona stad 2009. Malin Gunnarsson-Lodin Miljöinspektör Rapport 2010: Miljöförvaltningen. 261 80 Landskrona. Miljöförvaltningen

Projekt julbord. Landskrona stad 2009. Malin Gunnarsson-Lodin Miljöinspektör Rapport 2010: Miljöförvaltningen. 261 80 Landskrona. Miljöförvaltningen 1(7) Miljöförvaltningen Projekt julbord Landskrona stad 2009 Malin Gunnarsson-Lodin Miljöinspektör Rapport 2010: Miljöförvaltningen 261 80 Landskrona 2(7) Projekt julbord 2009 Sammanfattning Miljöförvaltningen

Läs mer

Vänersborgs kommun. Egenkontrollprogram storhushåll. För

Vänersborgs kommun. Egenkontrollprogram storhushåll. För Vänersborgs kommun Egenkontrollprogram storhushåll För Företagets namn: Organisationsnummer: Fastighet: Besöksadress: Postadress: Kontaktperson: 1 2.1 Utbildning Den som driver verksamhet där livsmedel

Läs mer

Driva livsmedelsföretag

Driva livsmedelsföretag Driva livsmedelsföretag - information till dig som ska starta eller driver en livsmedelsverksamhet Läs gärna igenom Driva livsmedelsföretag innan du lämnar in ansökan eller anmälan för din livsmedelsverksamhet

Läs mer

Platsbunden lokal Fordon el. liknande Tält, marknadsstånd Annat. Finns Ska installeras Finns ej Ej aktuellt Vatten

Platsbunden lokal Fordon el. liknande Tält, marknadsstånd Annat. Finns Ska installeras Finns ej Ej aktuellt Vatten ANMÄLAN OM REGISTRERING Anläggning där livsmedel förvaras, bereds, behandlas eller bearbetas Anmälan om registrering Ny livsmedelsanläggning Skickas till: Vårgårda kommun Bygg- och miljöavdelningen 447

Läs mer

Länsprojekt 2013 i Blekinge och Kronobergs län PROJEKTINRIKTAD LIVSMEDELSKONTROLL AV SPÅRBARHET OCH REDLIGHET

Länsprojekt 2013 i Blekinge och Kronobergs län PROJEKTINRIKTAD LIVSMEDELSKONTROLL AV SPÅRBARHET OCH REDLIGHET Länsprojekt 2013 i Blekinge och Kronobergs län PROJEKTINRIKTAD LIVSMEDELSKONTROLL AV SPÅRBARHET OCH REDLIGHET 1 PIK-gruppen Fredrik Holm, Länsstyrelsen i Kronobergs län, Länsstyrelsen i Blekinge län Per

Läs mer

Tillfällig hantering av livsmedel

Tillfällig hantering av livsmedel Tillfällig hantering av livsmedel Information från Miljö- och hälsoskyddsenheten Västra Mälardalens Myndighetsförbund (Uppdaterad juli 2012) Sommar i Arboga och Kungsör innebär både Karnevaler och Medeltidsdagar

Läs mer

Branschriktlinjen Säker mat i Servicehandeln

Branschriktlinjen Säker mat i Servicehandeln Branschriktlinjen Säker mat i Servicehandeln INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning för användaren...4 Vad är en branschriktlinje?... 4 Syftet med branschriktlinjen... 4 Varför använda branschriktlinjen?... 4

Läs mer

Typ av verksamhet som ska bedrivas i anläggningen.. Omsättning i miljoner kronor per år.. Typ av vatten Kommunalt vatten Inte kommunalt vatten

Typ av verksamhet som ska bedrivas i anläggningen.. Omsättning i miljoner kronor per år.. Typ av vatten Kommunalt vatten Inte kommunalt vatten ANMÄLAN för registrering av anläggning - övrigt enligt EG-förordning 852/2004. 1 (7) Obs! Miljöförvaltningen kan inte påbörja handläggningen förrän en fullständig anmälan inkommit. Var därför noga med

Läs mer

Råd & tips för dig som ska starta. Livsmedelsverksamhet. Så gott som alla livsmedelsverksamheter ska registreras

Råd & tips för dig som ska starta. Livsmedelsverksamhet. Så gott som alla livsmedelsverksamheter ska registreras Råd & tips för dig som ska starta Livsmedelsverksamhet Så gott som alla livsmedelsverksamheter ska registreras Livsmedelsverksamhet BYGG- OCH MILJÖNÄMNDENS UPPGIFT Bygg- och miljönämnden har det politiska

Läs mer

Livsmedelskontroll av skolor, förskolor samt vårdoch omsorgsverksamheter i Malmö 2013

Livsmedelskontroll av skolor, förskolor samt vårdoch omsorgsverksamheter i Malmö 2013 Bilaga 1 RAPPORT Livsmedelskontroll av skolor, förskolor samt vårdoch omsorgsverksamheter i Malmö 2013 Antagen av Miljönämnden 2013-09-23 Rapportnr 11/2013 ISSN 1400-4690 Rapporter (ISSN 1400-4690) utgivna

Läs mer

Hjo kommun. Egenkontroll livsmedel. Rutin Egenkontroll livsmedel. 1. Dokumenttyp. Rutin. 2. Fastställande/upprättad

Hjo kommun. Egenkontroll livsmedel. Rutin Egenkontroll livsmedel. 1. Dokumenttyp. Rutin. 2. Fastställande/upprättad Hjo kommun Rutin Egenkontroll livsmedel Egenkontroll livsmedel 1. Dokumenttyp Rutin 2. Fastställande/upprättad 2011-09-01 av Hannele Nikula Raneryd 3. Senast reviderad 4. Detta dokument gäller för Hemvården

Läs mer

Egenkontroll för livsmedelsföretagare

Egenkontroll för livsmedelsföretagare INFORMATION 1 (11) Egenkontroll för livsmedelsföretagare Alla som bedriver livsmedelsverksamhet måste ha ett egenkontrollsystem för att säkerställa att de livsmedel som levereras är säkra. De rutiner som

Läs mer

Faroanalys. och. sammanställning av kritiska punkter. för. (verksamhetens namn) Samsynsdokument för kommunerna i Sjuhäradsbygden

Faroanalys. och. sammanställning av kritiska punkter. för. (verksamhetens namn) Samsynsdokument för kommunerna i Sjuhäradsbygden Faroanalys och sammanställning av kritiska punkter för.. (verksamhetens namn) Samsynsdokument för kommunerna i Sjuhäradsbygden 2 Inledning och förklaring av begrepp Alla som hanterar mat vill att den ska

Läs mer

Rutin för hantering av livsmedel inom socialförvaltningen.

Rutin för hantering av livsmedel inom socialförvaltningen. Jennie Terne r Skogsvägen 47 SOCIALFÖRVALTNINGEN Linda Spethz Enhetschef 2015-06-22 Rutin för hantering av livsmedel inom socialförvaltningen. AVDELNINGSKÖK I FÖRVALTNINGEN ENLIGT SOL & LSS Gemensamhetsutrymmet/köket

Läs mer

ANMÄLAN REGISTRERING AV LIVSMEDELSANLÄGGNING

ANMÄLAN REGISTRERING AV LIVSMEDELSANLÄGGNING Anmälan skickas till: Miljö -och byggnämnden Kiruna Kommun 981 85 Kiruna ANMÄLAN REGISTRERING AV LIVSMEDELSANLÄGGNING Ansökan avser Ny verksamhet Övertagande Ändring av anläggning/sortiment Planerad verksamhet

Läs mer

RUTINER FÖR ÖVERVAKNING AV TEMPERATURER

RUTINER FÖR ÖVERVAKNING AV TEMPERATURER Exempel på utformning av rutin RUTINER FÖR ÖVERVAKNING AV TEMPERATURER Syfte: Säkerställa att såväl kyl- och frysutrymmen som livsmedelhanteringen uppfyller fastställda krav på korrekta temperaturer. Omfattning:

Läs mer

Egenkontrollprogram. för restauranger, pizzerior, gatukök och liknande verksamheter. Miljö- och samhällsbyggnadskontoret informerar

Egenkontrollprogram. för restauranger, pizzerior, gatukök och liknande verksamheter. Miljö- och samhällsbyggnadskontoret informerar Miljö- och samhällsbyggnadskontoret informerar Egenkontrollprogram för restauranger, pizzerior, gatukök och liknande verksamheter I livsmedelsanläggningen måste handlingar som berör verksamheten och som

Läs mer

Instruktion för att förhindra livsmedelsburna sjukdomar - hemtjänst och vårdboende med hemtjänstinsatser. 1. Ansvarsfördelning Sid 2

Instruktion för att förhindra livsmedelsburna sjukdomar - hemtjänst och vårdboende med hemtjänstinsatser. 1. Ansvarsfördelning Sid 2 VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Stöd och tillsyn Leg. Dietist Karlstad 2011-05-06 Instruktion för att förhindra livsmedelsburna sjukdomar - hemtjänst och vårdboende med hemtjänstinsatser Bakgrund Primärt

Läs mer

EGENKONTROLL. Systematisk. Livsmedelshygien. för vård- och omsorgsboende samt dagverksamheter. Äldreomsorgen

EGENKONTROLL. Systematisk. Livsmedelshygien. för vård- och omsorgsboende samt dagverksamheter. Äldreomsorgen Handläggare Diarienummer Datum Sidan 1(19) Wera Ekholm Systematisk EGENKONTROLL Livsmedelshygien för vård- och omsorgsboende samt dagverksamheter Dokumentet är utarbetat enligt de regler som föreskrivs

Läs mer

Livsmedelstransportörer i Stockholm 2010

Livsmedelstransportörer i Stockholm 2010 MILJÖFÖRVALTNINGEN Livsmedelstransportörer i Stockholm 2010 Granskning av transport av kylda/frysta livsmedel samt varmhållen mat hos livsmedelsproducenter i Stockholm stad En rapport från Miljöförvaltningen

Läs mer

Hygieninformation för livsmedelsföretag

Hygieninformation för livsmedelsföretag Livsmedels INFORMATION Februari 2010 Hygieninformation för livsmedelsföretag LIVSMEDELSHYGIEN Att hantera livsmedel är ett ansvarsfullt arbete. Maten ska inte bara vara god och nyttig, den ska också vara

Läs mer

Metod för att riskklassa livsmedelsverksamheter

Metod för att riskklassa livsmedelsverksamheter «Ärende_Arendekod» Malldatum 2010-09-23 1(9) Information Januari 2015 Metod för att riskklassa livsmedelsverksamheter Den offentliga kontrollen ska enligt gällande lagstiftning vara riskbaserad. Den ska

Läs mer

Offentlig kontroll av temperaturhållning inom livsmedelsbutiker i Vellinge kommun

Offentlig kontroll av temperaturhållning inom livsmedelsbutiker i Vellinge kommun 2012-03-08 Tillväxt och samhällsbyggnad Miljöinspektör Jonas Andermyr 040-42 51 64 Dnr 2012/0225 Miljö och Byggnadsnämnden Rapport avseende Offentlig kontroll av temperaturhållning inom livsmedelsbutiker

Läs mer

Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning

Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning Anmälan om registrering av företag/anläggning Anmälan om förändring i livsmedelsanläggning Livsmedelsföretagare Företagarens föreningens, nämndens (VD, firmatecknare)

Läs mer

Rätt mat till rätt barn

Rätt mat till rätt barn Rätt mat till rätt barn -ett kontrollprojekt i förskolan våren 2014 Sammanfattning Under april 2014 har miljöskyddskontoret i Alingsås besökt 11 kommunala förskolor för att kontrollera hur hanteringen

Läs mer

Hur ska livsmedel hanteras?

Hur ska livsmedel hanteras? Hur ska livsmedel hanteras? Hantera maten rätt! Mat är en källa till angenäm samvaro och näring och i detta informationsmaterial ger vi dig lite goda råd på vägen. Alla hanterar vi livsmedel i hemmet,

Läs mer

Restauranger, pizzerior, gatukök och andra storhushåll

Restauranger, pizzerior, gatukök och andra storhushåll Sida: 1(5) Miljö Livsmedelsföretagare i Aneby kommun Handläggare Torbjörn Aronsson Tfn. 0380-46 191 E-post tillsynsnamnden@aneby.se Underlag för beslut om årlig kontrollavgift för livsmedelsanläggningar

Läs mer

Nationellt tillsynsprojekt Piercing och tatuering 2012

Nationellt tillsynsprojekt Piercing och tatuering 2012 Nationellt tillsynsprojekt Piercing och tatuering 2012 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Syfte och mål... 4 Avgränsning... 4 Utförande och metod... 5 Resultat... 5 Allmänt... 5 Utformning av

Läs mer

Offentlig dricksvattenkontroll mål, metodik

Offentlig dricksvattenkontroll mål, metodik Offentlig dricksvattenkontroll mål, metodik Vision för livsmedelskontrollen Professionell livsmedelskontroll för konsumenternas och företagens bästa Gemensamma nationella mål Exempel Mer omfattande kontroll

Läs mer

Projektrapport Allergiprojekt i skolor och förskolor år 2011

Projektrapport Allergiprojekt i skolor och förskolor år 2011 Projektrapport Allergiprojekt i skolor och förskolor år 2011 Datum: 2011-10-19 Antaget av/ansvarig Livsmedelsteamet Dokumentbeteckning 1. Projekt-, utvärderingsrapport: Förvaltning Miljöförvaltningen Dnr/Dokument

Läs mer

Projektinriktad livsmedelskontroll i Vellinge kommun våren 2014

Projektinriktad livsmedelskontroll i Vellinge kommun våren 2014 Miljö- och Byggnadsavdelningen Jonas Leo Anna Moldovani Dnr 2014/0916 Projektinriktad livsmedelskontroll i Vellinge kommun våren 2014 Redlighet och Spårbarhet 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Bygg- och miljökontoret. Livsmedel 2010:2

Bygg- och miljökontoret. Livsmedel 2010:2 Bygg- och miljökontoret Livsmedel 2010:2 Provtagning av is och dricksvatten i livsmedelsanläggningar 2009 Ismaskin Tappställe vid kunddisk Sirupanläggning Projektansvarig: Vesna Karanovic, Bygg och miljökontoret.

Läs mer

Faktureringsadress (om annan än ovan) Platsbunden lokal Fordon eller liknande Tält, marknadsstånd Annat

Faktureringsadress (om annan än ovan) Platsbunden lokal Fordon eller liknande Tält, marknadsstånd Annat 1 (5) Anmälan om registrering av anläggning där livsmedel förvaras, bereds, behandlas och bearbetas Ny livsmedelsanläggning Befintlig anläggning Betydande ändring av verksamhet/sortiment i befintlig anläggning

Läs mer

Städning i restauranger

Städning i restauranger Städning i restauranger Projektinriktad livsmedelstillsyn i Västra Götalands län våren 2 2:42 Städning i restauranger Projektinriktad livsmedelstillsyn i Västra Götalands län våren 2 Publikation 2:42 ISSN

Läs mer

Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning

Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning Miljönämnden Blankett 2010-05-07 Sida 1(6) Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004, om livsmedelshygien, kapitel

Läs mer

Information från Miljö- och byggenheten

Information från Miljö- och byggenheten Information från Miljö- och byggenheten 1(7) Så räknar vi ut din kontrollavgift För att beräkna hur mycket kontrolltid 1 som en viss verksamhet ska ha placerar Miljö- och byggenheten in alla verksamheter

Läs mer

mobila livsmedelsverksamheter

mobila livsmedelsverksamheter mobila livsmedelsverksamheter Projekt inom Miljösamverkan Skåne Fastställd 2013-12-18 Version 2013-11-28 Sammanfattning Under 2012 och 2013 har genomförts ett projekt avseende mobila livsmedelsanläggningar

Läs mer

Temperaturkontroll i butiker i Varbergs Kommun 2012

Temperaturkontroll i butiker i Varbergs Kommun 2012 Temperaturkontroll i butiker i Varbergs Kommun 2012 Sammanfattning Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen genomförde projektinriktad kontroll av butiker i Varbergs kommun under tiden 24 juli till 31 augusti

Läs mer

Regler för livsmedelsverksamhet

Regler för livsmedelsverksamhet Foto: Ines Martinez Regler för livsmedelsverksamhet Ett informationshäfte för dig som driver, ska starta eller överta en livsmedelsverksamhet En livsmedelsverksamhet kan vara allt ifrån en stor industri

Läs mer

HACCP för livsmedelsföretag

HACCP för livsmedelsföretag LIVSMEDELSINFORMATION HACCP för livsmedelsföretag En praktisk guide för att göra ditt egenkontrollprogram med HACCP INNEHÅLL Sida Introduktion 2 Hur skall jag använda detta häfte 3 Varför måste jag göra

Läs mer

ANMÄLAN OM REGISTRERING AV LIVSMEDELSANLÄGGNING. Avregistrering Enligt artikel 6 punkt 2 förordning (EG) nr: 852/2004 samt LIVSFS 2009:5

ANMÄLAN OM REGISTRERING AV LIVSMEDELSANLÄGGNING. Avregistrering Enligt artikel 6 punkt 2 förordning (EG) nr: 852/2004 samt LIVSFS 2009:5 ANMÄLAN OM REGISTRERING AV LIVSMEDELSANLÄGGNING Ny livsmedelsanläggning Ägarbyte inklusive bolagsändring på befintlig anläggning Avregistrering Enligt artikel 6 punkt 2 förordning (EG) nr: 852/2004 samt

Läs mer

Livsmedelskontroll av storhushåll i Malmö 2013

Livsmedelskontroll av storhushåll i Malmö 2013 RAPPORT Livsmedelskontroll av storhushåll i Malmö 2013 Antagen av Miljönämnden 2013-12-10 Rapportnr 12/2013 ISSN 1400-4690 Rapporter (ISSN 1400-4690) utgivna fr.o.m. 2009: 01/2009 Livsmedelskontroll på

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN VERSION DIARIENUMMER 2014-10-03 R A PPORT SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2014 Livsmedelskontroll Projekt Redlighet på restauranger och pizzerior Lena Lidö och Haileselassie Yibrah Livsmedelskontroll Projekt

Läs mer

Livsmedelskontroll av storhushåll i Malmö 2012

Livsmedelskontroll av storhushåll i Malmö 2012 RAPPORT Livsmedelskontroll av storhushåll i Malmö 2012 Antagen av Miljönämnden 2013-02-19 Rapportnr 3/2013 ISSN 1400-4690 Rapporter (ISSN 1400-4690) utgivna fr.o.m. 2008: 01/2008 Livsmedelskontroll av

Läs mer

Regler för livsmedelsverksamhet. för dig som driver, ska starta eller överta ett livsmedelsföretag. orebro.se

Regler för livsmedelsverksamhet. för dig som driver, ska starta eller överta ett livsmedelsföretag. orebro.se Regler för livsmedelsverksamhet. för dig som driver, ska starta eller överta ett livsmedelsföretag orebro.se I den här broschyren kan du som vill starta, överta eller redan driver ett livsmedelsföretag,

Läs mer

I detta material läser du mer om hur du går tillväga för att starta din verksamhet och vad som är viktigt att tänka på.

I detta material läser du mer om hur du går tillväga för att starta din verksamhet och vad som är viktigt att tänka på. Är du intresserad av att starta ett företag i livsmedelsbranschen? Från 1 januari 2006 tillämpas EG-förordningar i Sverige och övriga EU som kräver att verksamheten och anläggningen godkänns eller registreras.

Läs mer

Provtagning och analys av allergikost, Norrköping

Provtagning och analys av allergikost, Norrköping RAPPORT 1(8) 2008-06-23 MHK 2008-3041 Handläggare, titel, telefon Axel Bark, miljö- och hälsoskyddsinspektör 011-15 16 30 Provtagning och analys av allergikost, Norrköping Sammanfattning Under våren 2008

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Taxa 2014-12-17 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Dnr BMN 2014/89 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet antagen av Kommunfullmäktige 2011-12-19 187 med justering beslutad

Läs mer

Flödesschema, HACCP och faroanalys

Flödesschema, HACCP och faroanalys Flödesschema, HACCP och faroanalys Ändrad 2008-09-30 Syftet med HACCP är att minska hälsoriskerna vid hantering av livsmedel genom att identifiera potentiella faror i verksamheten. De identifierade farorna

Läs mer

EGENTILLSYN. - stöd vid upprättandet av ett egenkontrollprogram

EGENTILLSYN. - stöd vid upprättandet av ett egenkontrollprogram EGENTILLSYN - stöd vid upprättandet av ett egenkontrollprogram Egentillsyn innebär idag kunskap och ansvar för alla verksamhetsutövare inom livsmedelsbranschen. Genom att ta fram ett egenkontrollprogram

Läs mer

Kontroll av livsmedelslokaler i fordon i Malmö 1998

Kontroll av livsmedelslokaler i fordon i Malmö 1998 Kontroll av livsmedelslokaler i fordon i Malmö 1998 Rapport 7/1998 ISSN 1400-4690 Mer rapporter kan hämtas på www.miljo.malmo.se 1(4) Kontroll av livsmedelslokaler i fordon i Malmö 1998 Denna rapport har

Läs mer