FÖ Gäller från

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖ 2000. Gäller från 2000-01-01"

Transkript

1 F Ö R E T A G S F Ö R S Ä K R I N G FÖ 2000 Gäller från

2 Innehåll Bra att veta om din Företagsförsäkring... 2 Din försäkring hos oss...2 Villkoren är indelade i flera avsnitt:...2 Vem som svarar för försäkringsskyddet (försäkringsgivare)...2 Om du inte är nöjd Gemensamma avtalsbestämmelser Försäkringstiden och förnyelse av försäkringen Försäkringstid Rätt att säga upp försäkringen under försäkringstiden Betalningsdröjsmål Ökad skaderisk Förhindrad besiktning Vid skada Inget behov av försäkringen Premiebetalning och uppgifter för förnyat avtal Första premien Förnyat avtal (= förnyad försäkring) Tilläggspremie under försäkringstiden Rätt till premieåterbetalning när försäkringen upphör i förtid Upplysningsplikt och riskökning Felaktiga eller ofullständiga uppgifter Ändrade förhållanden Besiktning Återkrav Grov vårdslöshet och uppsåt Bedrägliga uppgifter vid skadereglering Krig Atomkärnprocess Tidsrelaterad störning i datorfunktion Dubbelförsäkring Force majeure Preskription Försäkringsavtalslagen Egendomsförsäkring (ingår endast om det angetts i försäkringsbrevet) Vem gäller försäkringen för Försäkringstagaren Annan ägare När gäller försäkringen Var gäller försäkringen Försäkringsställe Annan plats i Norden Försäkrat intresse Egendomsskada...6 Begränsning Självrisk Grundsjälvrisk Tilläggssjälvrisk och Särskild självrisk Försäkrad egendom Angiven egendom Egendom som ingår i försäkringen även om den inte angetts i försäkringsbrevet Undantagen egendom Försäkringsformer och försäkringsbelopp Försäkringsbelopp Vilka skadehändelser gäller försäkringen för Brandförsäkring Läckageförsäkring Inbrottsförsäkring Rånförsäkring Glasförsäkring Transportförsäkring Kyl- och frysförsäkring Maskinförsäkring (ingår endast för objekt för vilka maskinförsäkring angetts i försäkringsbrevet) Säkerhetsföreskrifter Allmänt Revisionsbesiktning Brandsläckning och larm Heta arbeten Tobaksrökning Branddörr och annan sektionering Uppvärmnings- anordningar Motordrivet fordon Nyckel, kod och låskombination Datorutrustning, styr- och produktionsprogram samt dataregister Påföljd vid åsidosättande av säkerhetsföreskrift Åtgärder vid skada Räddningsplikt Räddningskostnad Påföljd vid åsidosättande av räddningsplikt Anmälan om skada Ersättningskrav Gravationsbevis och panthavares godkännande Besiktning av skada Skadevärdering Byggnad Fastighetsinventarier

3 Trädgård och tomt Maskinerier Varor Ritningar, arkivalier och datamedia Värdehandlingar Kunders egendom Arbetstagares egendom Röjningskostnad Skadevärdering genom skiljemän Ersättning Beräkning Inteckningshavare Leverantörsgaranti Skadeersättningsregler i övrigt Tidpunkt för betalning av skadeersättning Räntebestämmelser Avbrottsförsäkring (ingår endast om det angetts i försäkringsbrevet) Vem gäller försäkringen för När gäller försäkringen Försäkrat intresse Försäkringsbelopp Karenstid Normal karenstid Särskild karenstid Vilka skadehändelser gäller försäkringen för Avbrottsskada Ansvarstiden Säkerhetsföreskrifter Åtgärder vid skada Räddningsplikt Påföljd vid åsidosättande av räddningsplikt Anmälan on skada Ersättningskrav Skadevärdering Täckningsbidrag Skadebelopp Skadevärdering genom skiljemän Beräkning Ränta Underförsäkring Högsta ersättning vid vissa skadehändelser Tidpunkt för betalning av skadeersättning Räntebestämmelser Ansvarsförsäkring (ingår endast om det angetts i försäkringsbrevet) Vem gäller försäkringen för Försäkringstagaren Fastighet När gäller försäkringen Var gäller försäkringen Försäkringsbelopp Normalt belopp Högsta ersättning Självrisk Självrisk Särskild självrisk Självrisk vid flera skador Vad gäller försäkringen för Person- och sakskada samt ingrediens- och komponentskada Ren förmögenhetsskada Ansvar enligt personuppgiftslagen Åtagande Räddningskostnad Vad gäller försäkringen inte för Levererad produkt Omhändertagen egendom Trafik med motordrivet fordon Luftfartyg, skepp, båtar Miljöansvar Byggherre- och entreprenörsansvar Straffskadestånd Fel och brist i utredningar och beskrivningar Förutsebar skada Lag, myndighets föreskrift, domstols dom eller beslut Arbetsskada Ersättning från annan Föreskrifter Den försäkrade ska iaktta Påföljd vid åsidosättande av föreskrift Åtgärder vid skada Räddningsplikt Påföljd vid åsidosättande av räddningsplikt Anmälan om skada Skadeståndskrav Uppgiftsskyldighet och utredning Uppgörelse i godo Polisutredning och rättegång Ersättning Beräkning Tidpunkt för betalning av ersättning

4 Räntebestämmelser Rättsskyddsförsäkring (ingår endast om det angetts i försäkringsbrevet) Vem och vilken verksamhet gäller försäkringen för Försäkringstagaren Fastighet När gäller försäkringen Tvist under försäkringstiden Tvist efter försäkringstiden Var gäller försäkringen Norden Sverige Försäkringsbelopp Normalt belopp Begränsningar Självrisk Självrisk Självrisk vid flera tvister Vad gäller försäkringen för Ombuds- och rättegångskostnader Tvist utan rättegång Tvist med rättegång Tvist med skiljemannaförfarande Tvist i skattemål Brottmål Vad gäller försäkringen inte för Vissa tvister Vissa skattemål Åtgärder vid tvist Anmälan om tvist Val av ombud Ersättning Beräkning Betalning av ersättning Definitioner Ansvarstid...38 Arbetstagares egendom (objekttyp)...38 Basbelopp...38 Brand...38 Byggnad (objekttyp) Datorfunktion Ekonomiskt värde Elfenomen Explosion Fastighetsinventarier (objekttyp) Fullvärde-försäkring Förstarisk-försäkring Godkänd låsenhet Helvärde-försäkring Inkrypningsskydd Installation Investering Karenstid Kunders egendom Lönekostnad Maskinerier (objekttyp) Norden Nyanskaffningsvärde Omsättning Objekttyp Pengar och värdehandlingar (objekttyp) Ritningar, arkivalier, datamedia (objekttyp) Rån Skadebelopp Skyddskrav (skyddsklass 1) Stöldbegärlig egendom Tekniskt värde Tillverkningskostnad Trädgård och tomt Täckningsbidrag Varor (objekttyp) Värmekulvert Ytbeläggning Överfall

5 Bra att veta om din Företagsförsäkring Din försäkring hos oss Ditt försäkringsbrev visar vilket skydd du har. Där finns bland annat uppgifter om försäkringsställe, vad som är försäkrat, försäkringens omfattning, försäkringstid, grundsjälvrisk, vilka försäkringsvillkor som gäller för försäkringen, eventuell tilläggsförsäkring samt försäkringsbeloppen för den egendom som är försäkrad. Det är viktigt att du tittar efter i försäkringsbrevet om allting stämmer med de verkliga förhållandena. Om något är fel bör du snarast kontakta oss för att inte riskera för hög premie eller reducerad eller utebliven ersättning vid en skada. Det är försäkringsbrevet som tillsammans med försäkringsvillkoren utgör avtalet mellan dig och oss. Det är också mycket viktigt att du läser igenom och följer de säkerhetsföreskrifter som gäller för din försäkring. Om du inte följer dem kan den ersättning du annars skulle få vid en eventuell skada minskas med upp till 10 basbelopp* beroende på skadans storlek och vilken säkerhetsföreskrift du brutit mot. Villkoren är indelade i flera avsnitt: 1. Gemensamma avtalsbestämmelser regler som är gäller för företagsförsäkringen i sin helhet 2. Egendomsförsäkring avser fast och lös egendom inom verksamheten 3. Avbrottsförsäkring avbrott som är en följd av skada på egendom 4. Ansvarsförsäkring försäkringsskydd vid skadeståndsskyldighet 5. Rättsskyddsförsäkring advokat- och rättegångskostnader i tvist, mål, ärende eller skattemål 6. Definitioner ordlista med ordförklaringar till vissa ord markerade med asterisk (*) i villkoret. Vem som svarar för försäkringsskyddet (försäkringsgivare) Ditt lokala försäkringsbolag svarar för försäkringsskyddet enligt avsnitt 2 Egendomsförsäkring och avsnitt 3 Avbrottsförsäkring. För ansvarsförsäkring (avsnitt 4), rättsskyddsförsäkring (avsnitt 5), svarar Sockenbolagens Försäkringsaktiebolag, SOFAB (org. nr: , styrelsens säte: Stockholm). Ditt lokala försäkringsbolag, som utfärdat försäkringen, är delägare i SOFAB och också ombud för SOFAB. SOFAB svarar för hela försäkringen om försäkringsstället ligger utanför det lokala bolagets koncessionsområde. Detta är i så fall angivet i ditt försäkringsbrev. När vi i villkoren skriver vi, oss eller bolaget avser vi sålunda i tillämpliga delar ditt lokala försäkringsbolag eller SOFAB. Om du inte är nöjd Ring till oss ditt lokala försäkringsbolag om du anser att det som står i ditt försäkringsbrev inte stämmer eller om du inte är nöjd med hur vi behandlat din skada. Vårt namn, adress, telefonnummer med mera står skrivet på ditt försäkringsbrev. Om du, sedan vi slutreglerat en skada, inte är nöjd med hur skadan har behandlats, kan du vända dig till Sockenbolagens Försäkringsnämnd som utan kostnad prövar sådana klagomål. Adress och telefonnummer dit är: Svartmangatan 18, STOCKHOLM. Telefon Fax Liksom vid andra tvister kan du också vända dig till domstol. Tag kontakt med närmaste tingsrätt om du vill veta mer, om t ex förenklat rättegångsförfarande. 2

6 1. Gemensamma avtalsbestämmelser Detta avsnitt är viktigt att läsa igenom. Särskilt viktigt är det att följa bestämmelserna under punkten 1.3 om premiebetalning samt förnyat avtal. Följer man inte dessa, finns det risk för att försäkringen inte är i kraft när en skada inträffar. 1.1 Försäkringstiden och förnyelse av försäkringen Försäkringstid Försäkringstiden räknas från kl begynnelsedagen och är ett år om inte annat anges i försäkringsbrevet. Tecknas försäkring på begynnelsedagen räknas försäkringstiden dock först från den tidpunkt då försäkringsavtalet ingås. Vid försäkringstidens slut förnyas försäkringen genom att försäkringstagaren betalar den premie som bolaget genom utsänd avi underrättar honom om. Om högre premie eller ändrade villkor ska gälla för den nya försäkringen ska bolaget meddela detta senast då premieavin sänds ut. Har bolaget anledning att inte förnya försäkringen ska försäkringstagaren underrättas om detta senast en månad före försäkringstidens slut. Skickas meddelandet senare förlängs försäkringen med lika många dagar som meddelandet är försenat. 1.2 Rätt att säga upp försäkringen under försäkringstiden Betalningsdröjsmål Bolaget har rätt att vid dröjsmål med premiebetalning säga upp försäkringen att upphöra 3 dagar efter uppsägningen Ökad skaderisk Om risken för skada ökar på sätt som anges under punkt har bolaget rätt att säga upp försäkringen att upphöra 14 dagar efter uppsägningen Förhindrad besiktning Om försäkrad inte tillåter att bolaget besiktigar försäkrad egendom har bolaget rätt att säga upp försäkringen att upphöra 14 dagar efter uppsägningen Vid skada Både försäkringstagaren och bolaget har rätt att vid skada säga upp försäkringen att upphöra en månad efter uppsägningen Inget behov av försäkringen Försäkringstagaren har rätt att säga upp försäkringen om försäkringsbehovet helt eller till väsentlig del faller bort genom att egendom avyttras eller av liknande anledning. 1.3 Premiebetalning och uppgifter för förnyat avtal Första premien Premien ska betalas i förskott. Bolagets ansvarighet inträder vid försäkringstidens början, även om premien ännu inte har betalats. Detta gäller endast under förutsättning att premien betalas inom 14 dagar efter det att bolaget skickat ut premieavin. Betalas inte premien inom 14 dagar efter utsändningen av avi enligt ovan föreligger dröjsmål med premiebetalning. Betalas premien senare men innan försäkringen sagts upp inträder bolagets ansvarighet först dagen efter betalningen Förnyat avtal (= förnyad försäkring) Uppgifter för förnyat avtal Försäkringstagaren ska, för beräkning av premie för nytt försäkringsår lämna uppgift om: ny-, till- eller ombyggnad eller annan jämförlig förbättring av försäkrad byggnad investering av övrig försäkrad egendom lönekostnad* för senaste kalenderår omsättning* för senaste räkenskapsår. 3

7 Förnyelsepremie Premien för förnyat avtal ska betalas senast på dess begynnelsedag. Premien behöver dock inte betalas tidigare än en månad efter det att bolaget skickat ut premieavin. Avtalet förnyas även om premien betalas senare, dock endast under förutsättning att betalningen sker inom en månad från senaste förfallodag för betalningen enligt föregående stycke. Bolagets ansvarighet inträder i detta fall först dagen efter betalningen Tilläggspremie under försäkringstiden Om tilläggspremien i sin helhet är föranledd av att försäkringen utökats, gäller för tilläggspremien vad som sagts om första premien (se 1.3.1). Om tilläggspremien i övriga fall inte betalas inom 14 dagar efter det att bolaget skickat ut premieavin, begränsas bolagets ansvarighet till vad som svarar mot erlagd premie. 1.4 Rätt till premieåterbetalning när försäkringen upphör i förtid Om försäkringen efter försäkringstagarens uppsägning upphör att gälla ska bolaget återbetala det belopp som svarar mot den reduktion av premien som skulle ha gjorts om försäkringen från början hade bestämts att gälla för den kortare tiden. Om försäkringen efter bolagets uppsägning upphör att gälla återbetalar bolaget oförbrukad del av premien. Om försäkrad egendom skadats är den premie som belöper på ett försäkringsbelopp motsvarande skadeersättningen förbrukad. 1.5 Upplysningsplikt och riskökning Felaktiga eller ofullständiga uppgifter Premie och försäkringsvillkor grundar sig på de uppgifter som lämnades då försäkringen tecknades. Har försäkringstagaren lämnat uppgifter, som han insett eller bort inse vara felaktiga eller ofullständiga, och har detta medfört för låg premie eller alltför förmånliga villkor, begränsas bolagets ansvarighet till vad som svarar mot erlagd premie och de villkor som egentligen skulle ha gällt. Om bolaget med kännedom om de rätta förhållandena skulle ha vägrat försäkring, lämnas ingen ersättning om skada inträffar Ändrade förhållanden Ändras de förhållanden som ligger till grund för försäkringen och medför ändringen ökad risk för skada ska försäkringstagaren meddela detta till bolaget. Skulle ändringen ha medfört högre premie eller ändrade villkor och har försäkringstagaren utan skälig anledning underlåtit att meddela bolaget ändringen begränsas ansvarigheten på samma sätt som anges i föregående stycke Besiktning Bolaget har rätt att besiktiga den försäkrade egendomen. 1.6 Återkrav I den mån bolaget har betalat ersättning övertar bolaget den försäkrades rätt att kräva ersättning av den som är ansvarig för skadan. Om den försäkrade efter det skada inträffat avstår från sin rätt till ersättning av annan enligt kontrakt, garanti eller liknande eller från återkravsrätt, begränsas bolagets ersättningsskyldighet i motsvarande mån och utgiven försäkringsersättning ska återbetalas till bolaget. 1.7 Grov vårdslöshet och uppsåt Bolaget är inte ansvarigt gentemot försäkrad för skada som denne orsakat genom grov vårdslöshet eller till någon del orsakat med uppsåt. 1.8 Bedrägliga uppgifter vid skadereglering Om den försäkrade svikligen uppger, förtiger eller döljer något av betydelse för skadans bedömning kan ersättningen bortfalla eller begränsas. 4

8 1.9 Krig Försäkringen omfattar inte skada vars uppkomst eller omfattning direkt eller indirekt orsakats av eller står i samband med krig, krigsliknande händelse, inbördeskrig, revolution, uppror eller upplopp Atomkärnprocess Försäkringen omfattar inte skada vars uppkomst eller omfattning har samband med atomkärnprocess t ex kärnklyvning, kärnsammansmältning eller radioaktivt sönderfall Tidsrelaterad störning i datorfunktion Försäkringen gäller inte för skada, kostnad, skadestånd eller annat ansvar som direkt eller indirekt orsakats av eller har samband med tidsrelaterad störning i datorfunktion*. Detta undantag tillämpas inte vid skadehändelserna brand eller explosion enligt Dubbelförsäkring Är intresse som omfattas av denna försäkring försäkrat även genom annan försäkring och finns i denna förbehåll vid dubbelförsäkring, gäller samma förbehåll för båda försäkringarna. Ansvarigheten fördelas då mellan försäkringarna på sätt som anges i 43 försäkringsavtalslagen Force majeure Bolaget är inte ansvarigt för förlust som kan uppstå om skadeutredning, utbetalning av ersättning eller iståndsättande av skadad egendom fördröjs på grund av krig, krigsliknande händelse, inbördeskrig, revolution eller uppror eller på grund av arbetsmarknadskonflikt, konfiskation eller nationalisering, rekvisition, destruktion av eller skada på egendom genom order från regering eller myndighet Preskription Om den försäkrade underlåter att framställa ersättningskrav till bolaget senast sex månader från det att han fått kännedom om sin möjlighet att få ersättning lämnas inte någon ersättning. Den som inte är nöjd med bolagets beslut om ersättning förlorar sin rätt om han inte väcker talan mot bolaget inom tre år från det han fick kännedom om att fordringen kunde göras gällande och i varje fall inom tio år från det att fordringen tidigast hade kunnat göras gällande. Bolaget får dock inte avböja kravet av sådan anledning om det framställs före den i första stycket angivna tidpunkten och den försäkrade inom sex månader från det han fick del av bolagets ståndpunkt väcker talan vid domstol angående kravet Försäkringsavtalslagen För denna försäkring gäller i övrigt bestämmelserna i försäkringsavtalslagen. 5

9 2. Egendomsförsäkring (ingår endast om det angetts i försäkringsbrevet) 2.1 Vem gäller försäkringen för Försäkringstagaren Egendomsförsäkringen gäller för försäkringstagaren Annan ägare Egendomsförsäkringen gäller även för annan ägare av försäkrad egendom när denne inte kan få ersättning genom annan försäkring 2.2 När gäller försäkringen Försäkringen gäller för egendomsskada som inträffar under den tid försäkringen är i kraft. 2.3 Var gäller försäkringen Försäkringsställe Egendomsförsäkringen gäller på försäkringsställe som anges i försäkringsbrevet Annan plats i Norden Försäkringen gäller också på annan plats i Norden*, men med den begränsning som kan följa av reglerna om fareökning i försäkringsavtalslagen. Reglerna om fareökning tillämpas inte vid tillfällig förvaring, längst 6 månader, för skadebelopp* intill 5 basbelopp*. 2.4 Försäkrat intresse Egendomsskada Försäkringen avser egendomsskada som är en oundviklig följd av sådan skadehändelse som försäkringen gäller för. Begränsning Med egendomsskada avses sådan fysisk skada på eller förlust av försäkrad egendom som har till följd att egendomens värde minskas eller går förlorat och således inte sådan förlust som uppkommer endast genom att egendomen inte kan användas på beräknat sätt. 2.5 Självrisk Grundsjälvrisk Självrisk är den del av skadebeloppet* som du själv får betala vid varje skadetillfälle. Egendomsförsäkringen gäller med en GRUNDSJÄLVRISK som anges i försäkringsbrevet. Om ingen grundsjälvrisk anges, är den 20 % av basbeloppet* Tilläggssjälvrisk och Särskild självrisk För vissa skadehändelser gäller tilläggssjälvrisk eller särskild självrisk: Tilläggssjälvrisk gäller utöver grundsjälvrisken Tilläggssjälvrisk anges under punkten i dessa villkor. Särskild självrisk gäller i stället för grundsjälvrisken Den särskilda självrisken är 10 % av skadebeloppet, dock lägst ett halvt och högst fem basbelopp* och anges under punkterna , , , , i dessa villkor. För de skadehändelser som anges i (Rån-), (Glas-), (Transport-) och (Kyl- och frysförsäkring) är självrisken lägst 20 % av basbeloppet*. 6

10 2.6 Försäkrad egendom Angiven egendom Försäkringen omfattar egendom som är angiven i försäkringsbrevet om försäkringstagaren äger egendomen eller i skriftligt avtal åtagit sig att försäkra den. Anmärkning: Försäkrad egendom vid Maskinförsäkring, se Egendom som ingår i försäkringen även om den inte angetts i försäkringsbrevet När Maskinerier* eller Varor* anges i försäkringsbrevet omfattar försäkringen också följande egendom intill angivna belopp: 1. Ritningar, arkivalier, datamedia* 2 basbelopp* 2. Pengar och värdehandlingar* förvarade i låst värdeskåp godkänt enligt svensk standard 2 basbelopp* förvarade på annat sätt 20% av basbelopp* vid rån* eller överfall* 2 basbelopp* 3. Kunders egendom* 2 basbelopp* 4. Arbetstagares egendom*, för varje arbetstagare 20% av basbeloppet* eller belopp enligt kollektivavtal 5. Förhyrd lokal, om försäkringstagaren enligt hyreskontrakt är skyldig att svara för skada på lokalen 1 basbelopp* När Byggnad* anges i försäkringsbrevet omfattar försäkringen också följande egendom intill angivna belopp: 6. Fastighetsinventarier* 2 basbelopp* 7. Trädgård och tomt* 2 basbelopp* Undantagen egendom Följande egendom omfattas av försäkringen endast om detta särskilt anges i försäkringsbrevet: Trafikförsäkringspliktigt motordrivet fordon. Registreringspliktigt släpfordon. Luftfartyg, svävare, hydrokopter, segel- eller maskindrivet skepp och båt, timmersläp, kassun, ponton, pontonkran, mudderverk, byggnadsverk under bogsering till sjöss. Värmekulvert*. Stöldbegärlig egendom* som ingår i Varor* eller i Kunders egendom* omfattas av inbrottsförsäkringen endast om denna egendom är särskilt angiven i försäkringsbrevet. Anmärkning: Detta undantag för stöldbegärlig egendom* tillämpas inte för skadebelopp* upp till ett halvt basbelopp*. 2.7 Försäkringsformer och försäkringsbelopp Försäkringsformer De försäkringsformer som förekommer är 1. Fullvärdeförsäkring* 2. Helvärdeförsäkring* 3. Förstariskförsäkring*. Vilken försäkringsform som gäller för de olika typerna av försäkrad egendom (= objekttyper* se definition längst bak i villkoren) framgår av försäkringsbrevet eller av texten nedan Fullvärdeförsäkring Fullvärdeförsäkring* gäller för egendom för vilken detta angivits i försäkringsbrevet Helvärdeförsäkring Helvärdeförsäkring* gäller för egendom för vilken försäkringsbelopp finns angivet i försäkringsbrevet utan angivande om förstariskförsäkring*. 7

11 Förstariskförsäkring Förstariskförsäkring* gäller för egendom för vilken detta angivits i försäkringsbrevet tillsammans med ett försäkringsbelopp Försäkringsbelopp Försäkringen gäller med de försäkringsbelopp som finna angivna i försäkringsbrevet samt under För fullvärdeförsäkrad egendom anges inga försäkringsbelopp Värdeökning Det vid försäkringsårets början gällande försäkringsvärdet för egendomen anses vid varje tidpunkt därefter vara höjt med det belopp varmed egendomens värde ökat genom: Investeringar* som tillkommit under försäkringsåret dock inte anskaffning av fastighet eller ny byggnad utanför försäkringsstället. Anmärkning: Ny fastighet eller ny byggnad utanför försäkringsstället måste vara anmält till bolaget för att ingå i försäkringen Prisändringar som skett under försäkringsåret. Anmärkning: För helvärdeförsäkrad* egendom gäller ändå reglerna om underförsäkring om beloppet var för lågt vid försäkringsårets början. 2.8 Vilka skadehändelser gäller försäkringen för GRUNDFÖRSÄKRING Om inte annat är angivet i försäkringsbrevet gäller försäkringen som GRUNDFÖRSÄKRING, för de skadehändelser som anges i (Brand-), (Läckage-), (Inbrotts-), (Rån-), (Glas-), (Transport-) och (Kyl- och frysförsäkring). BRANDFÖRSÄKRING Om det är angivet i försäkringsbrevet att försäkringen är tecknad som BRANDFÖRSÄKRING, gäller försäkringen endast för de skadehändelser som anges i (Brandförsäkring). MASKINFÖRSÄKRING För vissa objekt kan grundförsäkringen enligt ovan kompletteras med de skadehändelser som an ges i MASKINFÖRSÄKRING. Detta ska i så fall vara angivet för det speciella objektet i försäkringsbrevet Brandförsäkring Brand, explosion, åskslag, elfenomen, strömavbrott Brandförsäkringen gäller för skada genom brand* explosion* åskslag elfenomen* som inträffar på elektrisk utrustning på försäkringsstället strömavbrott som är oförutsett Undantag Brandförsäkringen gäller inte för 1. skada genom elfenomen eller strömavbrott på elektrisk utrustning med inkommande eller utgående spänning överstigande 400 V. Undantaget gäller även om brand eller explosion därvid uppstått i utrustningen eller om elfenomenet eller strömavbrottet direkt eller indirekt orsakats av skada som uppstått i annat föremål 2. skada genom åskslag, elfenomen eller strömavbrott på dator eller kringutrustning med nyanskaffningsvärde över ett halvt basbelopp* 3. skada genom åskslag, elfenomen eller strömavbrott på egendom i kyl- eller frysenhet 4. skada genom utströmning av vätska eller kylmedel från kyl- eller frysanläggning till följd av åskslag, elfenomen eller strömavbrott 5. skada på rör som exploderar, om rörets yttre diameter är 120 mm eller mindre och röret utgör del av ång- eller varmvattenpanna samt är beläget i pannans eldstad eller gasvägar 6. skada genom sprängningsarbete. 8

12 Sotutströmning Brandförsäkringen gäller för skada genom utströmning av sot från eldstad, om utströmningen är plötslig och oförutsedd och uppstår i samband med eldning Undantag Brandförsäkringen gäller inte för skada genom sotutströmning från rökkanals mynning (skorsten) eller från byggtork Frätande gas Brandförsäkringen gäller för skada genom frätande gas som bildas vid plötslig och oförutsedd upphettning av plast Luftfartyg Brandförsäkringen gäller för skada genom att luftfartyg eller föremål från luftfartyg träffar egendom Påkörning med motordrivet fordon Brandförsäkringen gäller för skada på försäkrad egendom genom påkörning med motordrivet fordon i de fall då trafikskadeersättning enligt 11 trafikskadelagen inte lämnas eller då denna lag inte gäller Undantag Brandförsäkringen gäller inte för skada på det påkörande fordonet gods vid hantering eller under transport med fordonet Särskild självrisk Självrisken är 10 % av skadebeloppet, dock lägst ett halvt basbelopp* och högst fem basbelopp* Storm eller hagel Brandförsäkringen gäller för skada på hus och egendom i hus genom storm vind med en hastighet av minst 21 meter per sekund eller genom hagel. Till huset räknas även fast anbringad egendom som hör till byggnad enligt jordabalken. Med skada genom storm avses skada som orsakas av att egendomen i samband med storm utsätts för vindtryck (även undertryck) och därvid rycks loss eller bryts sönder träffas av föremål som stormen blåst omkull eller fört med sig. Med skada genom hagel avses skada som orsakas av att egendomen slås sönder av hagel Undantag Brandförsäkringen gäller inte för skada genom översvämning, sjöhävning, isskruvning eller snötryck skada på revetering, puts eller skorstensbeklädnad av annan orsak än föremål som stormen blåst omkull eller fört med sig skada på växthus, plasthall eller tält eller egendom däri Särskild självrisk Självrisken är 10 % av skadebeloppet, dock lägst ett halvt och högst fem basbelopp*, vid skada på sådant hus som inte omsluts av hela och täta väggar och tak samt egendom i huset Naturskador och dammgenombrott Brandförsäkringen gäller för skada genom ras, varmed här avses att jordmassor, klippblock eller stenar kommit i rörelse och avsevärt ändrat läge genom lavin genom jordskalv med en styrka av minst 4 enligt Richterskalan genom vulkanutbrott inom Norden* på byggnad och däri befintlig egendom genom översvämning. Med översvämning förstås att vatten till följd av skyfall (minst 1 mm/minut eller 50 mm/dygn), snösmältning eller stigande sjö eller vattendrag, strömmat från markytan direkt in i byggnad eller inomhus trängt upp ur avloppsledning på grund av genombrott av damm för magasinering av vatten såsom vattenmagasin vid kraftverk, vattenverk, kvarn- eller branddamm och liknande. 9

13 Undantag Brandförsäkringen gäller inte för skada genom ras, om skadan orsakats av enbart sättning i mark eller grund sprängnings-, schaktnings-, pålnings- eller spontningsarbete, uppläggning av jord- eller stenmassor eller gruvdrift vatten- eller vågerosion Särskild självrisk Självrisken är 10 % av skadebeloppet, dock lägst ett halvt och högst fem basbelopp* Högsta ersättning och undantag vid genombrott av kraftverksdamm eller regleringsdamm Vid skada vars uppkomst eller omfattning direkt eller indirekt orsakats av eller står i samband med genombrott av kraftverksdamm eller regleringsdamm för kraftproduktion ersätts lös egendom med högst ett basbelopp* byggnader med sammanlagt högst två basbelopp* för samtliga byggnader försäkrade i samma försäkring. För därav föranledda skador enligt Avbrottsförsäkring och Hyresförlustförsäkring lämnas ingen ersättning Högsta ersättning vid annat dammgenombrott och vid naturskada Den sammanlagda ersättningen för egendomsskador och därav föranledda skador enligt Avbrottsförsäkring och Hyresförlustförsäkring är vid varje skadetillfälle begränsad till högst 150 basbelopp* gemensamt för samtliga berörda försäkringar och försäkringstagare i bolaget. Ersättningen fördelas i förhållande till respektive skadebelopp Läckageförsäkring Oförutsedd utströmning Läckageförsäkringen gäller för skada genom oförutsedd utströmning av vatten eller annan vätska dock inte vattenånga från installation* eller från vattensäng eller akvarium vattenånga, olja eller annan vätska från installation* för lokaluppvärmning vatten från inomhus beläget utrymme som har golvbrunn och som för sin funktion försetts med isolering avsedd att förhindra utströmning vätska eller kylmedel från kyl- eller frysanläggning Lokalisering och friläggning Vid skada som Läckageförsäkringen gäller för enligt ersätts även kostnad för lokalisering och friläggning av läckagestället inom byggnaden för att möjliggöra reparation av det fel som orsakat skadan. Även kostnad för återställande efter sådan reparation ersätts Undantag Läckageförsäkringen gäller inte för kostnad för reparation av det fel som orsakat skadan skada på den installation* varifrån utströmningen skett skada genom utströmning orsakad av frysning, om inte skäliga åtgärder vidtagits för att förhindra sådan skada skada genom utströmning från invändig installation* för regn- eller smältvatten, som inte fyller de krav som ställs på avloppssystem skada genom utströmning från dräneringssystem, rökkanal, ventilationskanal, tak, takränna, utvändigt stuprör, parkeringsdäck eller altan skada genom vatten som vid regn, snösmältning eller högvatten trängt in i byggnad ur avloppsledning kostnad för vätska, ånga eller kylmedium som strömmat ut skada genom röta, svamp, rost, frätning eller annan långtidspåverkan, om det inte framgår av omständigheterna att utströmningen skett under den tid försäkringen varit i kraft skada genom utströmning från installation* som inte provats och godkänts i vedertagen ordning Tilläggssjälvrisk Tilläggssjälvrisken är ett halvt basbelopp* utöver grundsjälvrisken, vid skada på byggnad genom vätskeutströmning från skikt avsett att förhindra utströmning, t ex våtisolering eller kakelbeklädnad, med anslutningar och genomföringar från installation*, isolering eller kylanläggning, om läckaget orsakats av åldersförändringar eller uppenbart eftersatt underhåll. 10

14 Särskild självrisk Självrisken är 10 % av skadebeloppet, dock lägst ett halvt och högst fem basbelopp* vid skada på Varor* i källarlokal, om varorna inte uppallats minst 10 cm över golvet. Med källarlokal avses lokal vars golv helt eller delvis är beläget minst en meter under intilliggande marknivå. I byggnad med flera källarvåningar gäller bestämmelsen endast för den lägst belägna våningen Inbrottsförsäkring Särskilda begrepp Inbrott Med inbrott förstås att någon olovligen med våld brutit sig in i lokal eller med hjälp av dyrk tagit sig in i lokal. Utbrott Med utbrott förstås att någon olovligen med våld brutit sig ut ur lokal eller med hjälp av dyrk tagit sig ut ur lokal. Nyckel Som nyckel anses även passerkort eller liknande. Lokal Som lokal anses inte fordon, arbetsredskap, fartyg, luftfartyg, plasthall, tält, container, skåp, kista eller liknande, om inte annat särskilt anges i försäkringsbrevet Stöld i lokal Inbrottsförsäkringen gäller för skada genom stöld förövad av någon, som tagit sig in i lokal, vilken uppfyller skyddskraven* genom inbrott eller med för låset avsedd nyckel, kod eller låskombination som åtkommits på sådant sätt som anges i Inbrottsförsäkringen gäller även för skada genom stöld förövad i obemannad lokal, som uppfyller skyddskraven*, av någon som därefter tagit sig ut ur lokalen genom utbrott eller med för låset avsedd nyckel, kod eller låskombination som åtkommits på sådant sätt som anges i Åsidosatta skyddskrav Om lokalen vid inträffad skada inte uppfyller skyddskraven, gäller försäkringen endast om den försäkrade kan visa att skadan skulle ha inträffat eller fått samma omfattning även om kraven uppfyllts Stöld i särskilt inbrottsskyddat förvaringsutrymme Om i försäkringsbrevet anges att inbrottsförsäkringen omfattar egendom i särskilt inbrottsskyddat förvaringsutrymme (säkerhetsskåp, kassaskåp och värdeskåp eller värdevalv) som finns i lokal vilken uppfyller skyddskraven* gäller dessutom följande förutsättningar: Förvaringsutrymme med nyckellås Öppnas skåpet (valvet) med nyckel, gäller försäkringen endast om försäkringstagaren eller den som för hans räkning omhänderhaft nyckeln, fråntagits denna genom rån* inom lokalen om gärningsmannen berett sig tillträde dit genom inbrott eller rån* annorstädes eller inbrott i bostad på försäkringsstället då den som omhänderhaft nyckeln vistats där eller inbrott annorstädes än på försäkringsstället i lokal som uppfyller skyddskraven eller inbrott i bostad på annan plats än på försäkringsstället Förvaringsutrymme med kod eller kombinationslås Om låsanordningen utgörs av kod eller kombinationslås och skåpet (valvet) öppnats av obehörig, gäller försäkringen endast om koden eller kombinationen med våld eller hot som inneburit trängande fara avtvingats någon som i behörig ordning fått kännedom om denna. Har våldet eller hotet utövats inom lokalen gäller försäkringen endast om gärningsmannen berett sig tillträde dit genom inbrott. 11

15 Undantag Inbrottsförsäkringen gäller inte för skada som inträffat när förvaringsutrymmet varit olåst eller när nyckeln kvarlämnats i lås eller öppnats med nyckel som åtkommits på annat sätt än som anges i skada som inträffat när nyckeln eller låskombinationen åtkommits genom rån*, våld eller hot, om den som utsatts för övergreppet medverkat till eller främjat skadan eller var under 18 år skadegörelse genom sprängning Stöld genom tillgrepp utifrån ( smash and grab ) Högsta ersättning Inbrottsförsäkringen gäller för skada genom stöld förövad av någon vid tillgrepp utifrån genom krossat fönster, förutsatt att stölden sker i samband med att fönstret krossas. Stöldbegärlig egendom* ersätts med högst 20 % av basbeloppet* Stöld av nyckel Om nyckel, kod eller låskombination som förvaras hos försäkringstagaren eller dennes ombud åtkommits genom rån eller inbrott i lokal som uppfyller skyddskraven* eller inbrott i bostad och låsändringar på grund därav skäligen är påkallade i försäkrad byggnad eller i lokal på försäkringsstället, ersätter inbrottsförsäkringen kostnaderna för detta Högsta ersättning Högsta ersättning för låsändringar är ett basbelopp* per försäkringsställe Skadegörelse Inbrottsförsäkringen gäller för skada genom skadegörelse på försäkrad egendom Undantag Inbrottsförsäkringen gäller inte för skada på lös egendom utomhus eller i obemannad lokal som inte uppfyller skyddskraven* skada som är av sådan art att den inte påverkar egendomens användbarhet skada på plasthall Särskild självrisk Självrisken är 10 % av skadebeloppet, dock lägst ett halvt och högst fem basbelopp*. Särskild självrisk tillämpas dock inte vid skada i samband med inbrott eller inbrottsförsök Rånförsäkring Rån eller överfall Rånförsäkringen gäller för skada genom rån* eller överfall* Undantag Rånförsäkringen gäller inte när den som utsatts för rånet eller överfallet medverkat till eller främjat skadan för pengar och värdehandlingar, om den som utsatts för rånet var under 18 år. Vid rån inom försäkringstagarens lokaler gäller dock inte denna åldersgräns vid utpressning eller kidnappning Självrisk Självrisken är lika med grundsjälvrisken, dock lägst 20 % av basbeloppet*. 12

16 2.8.5 Glasförsäkring Glasskada Glasförsäkringen gäller för skada genom bräck, sönderslagning eller stöld av skylt eller av glas i inredning, fönster eller dörr. Försäkringen gäller också för skada genom sådan plötslig yttre påverkan att det för försäkringstagaren skulle innebära uppenbar olägenhet att behålla egendomen. Med glas jämställs här plastmaterial såsom material av polykarbonat, akrylplast eller liknande som används i stället för glas. Vid skada som försäkringen gäller för ersätts även målning, etsning, blästring på glas, larmfolie eller ingjuten larmtråd liksom plastfilm som glaset belagts med Undantag Försäkringen gäller inte för skada som orsakats av att glaset målats, etsats, blästrat eller belagts med plastfilm glas i växthus glas eller skylt som inte är monterat på därför avsedd plats skada genom sprängningsarbete skada på glas eller skylt i byggnad under uppförande, ombyggnad eller tillbyggnad, om skadan uppkommit i samband med sådan åtgärd Självrisk Självrisken är lika med grundsjälvrisken, dock lägst 20 % av basbeloppet* Högsta ersättning Högsta ersättning är ett basbelopp* vid varje skadetillfälle Transportförsäkring Skada under transport Transportförsäkringen gäller för skada under transport i egen regi till eller från försäkringsställe med försäkringstagarens transportmedel även hyrda, lånade eller leasade samt under lastning och lossning i samband med sådan transport Undantag Transportförsäkringen gäller inte för skada vid yrkesmässig transportverksamhet, t ex åkeriverksamhet skada pågrund av bristfällig eller olämplig emballering eller förankring skada på utrustning eller tillbehör som normalt finns i fordonet stöld av pengar och värdehandlingar* eller stöldbegärlig egendom* stöld av annan egendom om rimliga säkerhetsåtgärder inte vidtagits. Skada genom stöld som förövats under uppehåll i transport ersätts endast vid kortare uppehåll för t ex lunchrast, lastning eller lossning och under förutsättning att fordonet var låst Självrisk Självrisken är lika med grundsjälvrisken, dock lägst 20 % av basbeloppet* Högsta ersättning Högsta ersättning är ett basbelopp* vid varje skadetillfälle Kyl- och frysförsäkring Temperaturändring Försäkringen gäller för oförutsedd skada på egendom i stationär kyl- eller frysenhet genom temperaturändring utströmmande vätska eller kylmedel Självrisk Självrisken är lika med grundsjälvrisken, dock lägst 20 % av basbeloppet* Högsta ersättning Högsta ersättning är två basbelopp* vid varje skadetillfälle. 13

17 2.8.8 Maskinförsäkring (ingår endast för objekt för vilka maskinförsäkring angetts i försäkringsbrevet) Maskinförsäkring Byggnad När det anges i försäkringsbrevet att maskinförsäkring ingår för Byggnad, gäller försäkringen för plötslig och oförutsedd skada på följande egendom, som hör till försäkrad byggnad och finns inom fastigheten: system för vatten, värme, avlopp, ventilation och elektricitet elbelysning och eluttag för motorvärmare t ex stolpar och ledningar fordonsport med manöverorgan hissanläggning, rulltrappa och annan anordning för personbefordran tvätt-, kyl- och frysanläggning för gemensamt bruk inom fastigheten Maskinförsäkring Annan egendom När det anges i försäkringsbrevet att maskinförsäkring ingår för Maskinerier eller för Ritningar, arkivalier och datamedia*, gäller försäkringen för plötslig och oförutsedd skada på sådan egendom Undantag till och Maskinförsäkringen gäller inte för skada på sanitetsgods (såsom tvättställ, badkar, toalettstol och bidé) och spis, disk-, tvätt- eller annan hushållsmaskin i bostadslägenhet belysningsarmatur värmekulvert*, borrhål, brunn, simbassäng elpatron i värmepanna eller varmvattenpanna rökgång, fundament, murverk och inmurning eller infodring utbytbara verktyg förbrukningsmateriel Maskinförsäkringen gäller inte för skada genom smälta sprängningsarbete ras, skred, förskjutning och sättning i mark eller grundkonstruktion vatten, som vid regn, snösmältning eller högvatten trängt ut ur avloppsledning eller svämmat över att hav, sjö eller vattendrag svämmat över dammgenombrott frysning, undantaget tillämpas inte om den försäkrade vidtagit skäliga åtgärder för att förhindra frysning. Maskinförsäkringen gäller inte för skada som är av sådan art att den inte påverkar egendomens användbarhet eller som kan avhjälpas genom normal service eller justering som består i stöld som består i förlust av information på datamedia* till följd av felhantering, felprogrammering och liknande som består i förslitning, förbrukning, korrosion t ex rost eller frätning beläggning, avsättning eller annan gradvis försämring Självrisk Självrisken är lika med grundsjälvrisken, dock lägst 20 % av basbeloppet*. 14

18 2.9 Säkerhetsföreskrifter Allmänt Den försäkrade ska iaktta de föreskrifter som anges i försäkringsbrevet meddelas av tillverkare, leverantör, besiktningsman eller motsvarande meddelas av myndighet anges i lag eller förordning om - brandfarliga varor - explosiva varor - elektrisk starkströmsanläggning - hälso- och miljöfarliga varor anges nedan Revisionsbesiktning Anges i försäkringsbrevet att elektrisk starkströmsanläggning ska revisionsbesiktigas gäller följande. Elektrisk starkströmsanläggning ska revisionsbesiktigas på försäkringstagarens bekostnad. Besiktningen ska utföras av besiktningsman som godkänts av Svenska Brandförsvarsföreningens Elektriska Nämnd eller av bolaget. Elektrisk starkströmsanläggning är enligt gällande statlig föreskrift varje elanläggning för sådan spänning, ström eller frekvens som kan vara farlig för person eller egendom. Revisionsbesiktning ska ske minst vart tredje kalenderår. Vid revisionsbesiktning gjorda anmärkningar ska av behörig person rättas inom två månader efter besiktningen. Intyg om utförd besiktning, gjorda anmärkningar och vidtagna åtgärder ska av försäkringstagaren företes för bolagets representant på begäran Brandsläckning och larm Brandsläckningsredskap och larmanordningar ska finnas i den utsträckning som anges av kommunens räddningschef och av bolaget Heta arbeten Dessa säkerhetsföreskrifter för heta arbeten gäller för tillfällig arbetsplats där heta arbeten utförs och fara för brand kan föreligga. Med heta arbeten avses svetsning, skärning, lödning, takläggning, bearbetning med snabbgående verktyg och annat arbete som medför uppvärmning eller gnistbildning. Ansvar för att säkerhetsföreskrifterna följs Den försäkrade svarar gentemot bolaget för att nedanstående föreskrifter följs av 1. den försäkrades företagsledning 2. övriga anställda hos den försäkrade 3. entreprenörer och andra uppdragstagare som anlitas av den försäkrade. Om någon som anges i punkt 1 3 inte följer dessa säkerhetsföreskrifter medför det normalt ett avdrag från skadeersättningen ur denna försäkring. Se Påföljd vid åsidosättande av säkerhetsföreskrift. Brandskyddsansvarig Den som avser att bedriva heta arbeten på tillfällig arbetsplats( t ex ägare eller brukare av fastighet eller total- /generalentreprenör) ska skriftligen utse en brandskyddsansvarig, som ska bedöma om arbetena medför fara för brand. Om fara för brand anses föreligga, ska den brandskyddsansvarige utfärda tillstånd för arbetena på Svenska Brandförsvarsföreningens (SBF) blankett Tillstånd/Kontrollista för heta arbeten (TK-Allmänt respektive TK-tak) eller motsvarande, som ska vara fullständigt ifylld under arbetenas utförande förvissa sig om att nedanstående säkerhetsregler följs. Den brandskyddsansvarige får inte utföra de heta arbetena. Utses inte brandskyddsansvarig har den försäkrade brandskyddsansvaret Säkerhetsregel nr 1 Behörighet Den som ska utföra eller bevaka arbetena ska ha behörighetsutbildning och erfarenhet av brandskydd. Utbildningen ska vara genomförd enligt den plan som beslutats av försäkringsbolagens och SBFs utbildningskommitté för heta arbeten. Den som är utsedd att regelbundet vara brandskyddsansvarig ska ha motsvarande utbildning och erfarenhet. 15

19 Säkerhetsregel nr 2 Brandvakt Brandvakt ska utses och finns på arbetsplatsen under den tid som de heta arbetena utförs. Detta gäller även under arbetsrast. Brandvakten får inte lämna arbetsplatsen förrän faran för brand upphört. Brandvakt krävs inte när den brandskyddsansvarige bedömer att arbetet kan utföras med samma säkerhet utan brandvakt, exempelvis vid takarbeten Säkerhetsregel nr 3 Brandfarlig vara För arbete i utrymme som innehåller eller har innehållit brandfarlig vara eller lättantändligt material, ska tillstånd inhämtas av kommunens brand-/räddningschef Säkerhetsregel nr 4 Städning och vattning Arbetsplatsen ska vara städad och vid behov vattnad Säkerhetsregel nr 5 Brännbart material Brännbart material på och i närheten av arbetsplatsen ska flyttas bort, skyddas eller avskärmas genom övertäckning Säkerhetsregel nr 6 Brännbara byggnadsdelar Brännbara byggnadsdelar och värmeledande konstruktioner ska vara kontrollerade och skyddade samt kunna göras åtkomliga för omedelbar släckinsats Säkerhetsregel nr 7 Otätheter Springor, hål, genomföringar och andra öppningar på och i närheten av arbetsplatsen ska vara tätade och även kontrollerade med hänsyn till brandfaran Säkerhetsregel nr 8 Släckutrustning Godkänd, fungerande och tillräcklig släckutrustning ska finnas tillgänglig för omedelbar släckinsats. Här avses slang med vatten eller två certifierade handbrandsläckare med lägst effektivitetsklass 34A 233B C (minst 6 kg) eller ABE III. Vid takläggning krävs: Slang med vatten och två certifierade handbrandsläckare med lägst effektivitetsklass 34A 233 B C (minst 6 kg) eller ABE III samt brytverktyg, t ex pikyxa, och handstrålkastare. När förutsättningar för släckning med vatten saknas, t ex vid risk för frysning eller vid lågt vattentryck, ska utrustningen kompletteras med ytterligare en certifierad handbrandsläckare med lägst effektivitetsklass 34a 233 B C (minst 6 kg) eller ABE III Säkerhetsregel nr 9 Svetsutrustning Svetsutrustning ska vara felfri. Acetylénflaska ska vara försedd med bakslagsskydd. Svetsbrännare ska vara försedd med backventil för bränngas och syrgas. Skyddshandske och avstängningsnyckel ska finnas Säkerhetsregel nr 10 Larmning Räddningstjänsten/brandkåren ska kunna larmas omedelbart. Fungerande mobiltelefon ska finnas tillgänglig om inte stationär telefon finns inom räckhåll Säkerhetsregel nr 11 Torkning och uppvärmning Vid torkning eller uppvärmning genom förbränning av gas, ska lågan vara innesluten så att den inte kan orsaka antändning Säkerhetsregel nr 12 Torkning av underlag och applicering av tätskikt Vid torkning av underlag och applicering av tätskikt får material uppvärmas till högst 300º C Säkerhetsregel nr 13 Smältning av asfalt Vid smältning av asfalt ska utrustningen uppställas, hanteras och tillses enligt SBFs instruktioner för brandfarliga heta arbeten på tak och balkonger Tobaksrökning Rökning får förekomma i kontor, matsalar, samlingslokaler och på toaletter. På övriga platser får rökning endast förekomma i den utsträckning som bolaget och kommunens räddningschef medgett det. Platser eller områden där rökning inte får förekomma ska markeras tydligt. 16

20 2.9.6 Branddörr och annan sektionering Branddörr, brandlucka och annan sektionering ska vara stängd under icke-arbetstid Uppvärmnings- anordningar Brännbart material ska hållas på erforderligt avstånd från heta ytor på eldstäder och rökkanaler eller skyddas med isolering mot överhettning. Varmluftspanna, byggtork och annan flyttbar anordning för uppvärmning ska vara av typ som godkänts av Statens Provningsanstalt eller annan behörig myndighet. Elvärmeapparat ska vara typgodkänd av Svenska Elektriska Materielkontrollanstalten (SEMKO) eller annan behörig myndighet. Flyttbar uppvärmningsanordning får inte användas inom brand- eller explosionsfarliga utrymmen. Byggtork får användas för uppvärmning av byggnad endast i samband med byggnads- och anläggningsarbeten Motordrivet fordon Motordrivet fordon (motorfordon, traktor, motorredskap, terrängmotorfordon) får i för arbetet erforderlig omfattning införas eller användas i lokal eller upplag under förutsättning att fyllning, tömning eller byte av bränslebehållare samt laddning av batteri sker på betryggande sätt och på plats som är avskild från lokalen eller upplaget i övrigt permanenta lastnings- och lossningsplatser försetts med brandsläckningsredskap bolaget och kommunens räddningschef lämnat medgivande därtill, om lokalen eller upplaget är brand- eller explosionsfarliga. Motordrivet fordon får inte utan medgivande av bolaget och kommunens räddningschef garageras inom fabrikationseller lagerlokal eller upplag Nyckel, kod och låskombination Nyckel, kod eller låskombination till byggnad och lokal ska handhas på betryggande sätt. Den får t ex inte vara märkt eller placerad så att den kan identifieras av obehörig. Den får inte heller förvaras så att den är lättillgänglig för obehörig. I nyckelskåp får endast förvaras sådan nyckel som uteslutande går till allmänt utrymme som pannrum eller hissmaskinrum vilket är betryggande avskilt från övriga lokaler. Lås, kod eller låskombination ska omedelbart bytas eller ändras om det finns anledning misstänka att någon obehörigen innehar nyckel eller har kännedom om koden eller låskombinationen Datorutrustning, styr- och produktionsprogram samt dataregister Dator ska ha utrustning som skyddar mot skada genom åskslag och strömavbrott eller variationer i nätspänningen. Aktuella styr- och produktionsprogram ska finnas i minst tre exemplar. Programunderlaget användarhandbok och dokumentation räknas som ett exemplar. Övriga två exemplar vanligen hårddisk, band eller skiva ska finnas i maskinellt läsbar form på åtskilda media, varav ett exemplar ska förvaras i datamediaskåp eller på annat brandsäkert avskilt sätt så att dessa inte kan skadas vid samma tillfälle. Av register lagrade på maskinellt läsbara media t ex band eller skiva ska det finnas en generation, alternativt i kopia, som ska förvaras i datamediaskåp eller på annat sätt brandsäkert avskilt så att den inte kan skadas vid samma tillfälle som originalet. Datamediaskåp ska ha sådan motståndskraft att temperaturen i skåpet, efter en timmes brand i omgivningen, inte överstiger 65 C Påföljd vid åsidosättande av säkerhetsföreskrift Säkerhetsföreskrifter för heta arbeten Har säkerhetsföreskrift inte följts sätts ersättningen ned med 30 % av eljest utgående ersättning, dock med lägst ett och högst tio basbelopp*. Nedsättningen av ersättningen kan minskas om särskilda skäl föreligger. Nedsättning görs dock inte om det kan antas att skadan skulle ha inträffat även om föreskriften iakttagits om den som haft att tillse att föreskriften iakttogs inte kan lastas för att den åsidosatts. 17

BOSTADSRÄTTS- TILLÄGG. Särskilt försäkringsvillkor VBT2012:1 Gäller från 2012-08-01

BOSTADSRÄTTS- TILLÄGG. Särskilt försäkringsvillkor VBT2012:1 Gäller från 2012-08-01 BOSTADSRÄTTS- TILLÄGG Gäller från 2012-08-01 Särskilt försäkringsvillkor Gäller från och med 2012-08-01 Med detta försäkringsvillkor görs följande tillägg till och ändringar av allmänna försäkringsvillkor

Läs mer

VILLKORSTILLÄGG. Säkerhetskopior ska förvaras skilda från originalet och från varandra på sådant sätt att dessa inte kan skadas vid samma tillfälle.

VILLKORSTILLÄGG. Säkerhetskopior ska förvaras skilda från originalet och från varandra på sådant sätt att dessa inte kan skadas vid samma tillfälle. V 073F:1 VILLKORSTILLÄGG Leasingförsäkring I villkor V073 utgår A.31-31.2 samt hela avsnitt D. Allmänna avtalsbestämmelser och ersätts med nedanstående. Asterisk (*) i villkorstext anger att ordet finns

Läs mer

FA 2003. Gäller från 2003-01-01

FA 2003. Gäller från 2003-01-01 F A S T I G H E T S F Ö R S Ä K R I N G FA 2003 Gäller från 2003-01-01 Innehåll Bra att veta om din Fastighetsförsäkring...5 Din försäkring hos oss...5 Villkoren är indelade i flera avsnitt...5 Vem som

Läs mer

Svenska Träförsäkringar AB. Vatten ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR 700 V:1 700 V:1 1 (6)

Svenska Träförsäkringar AB. Vatten ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR 700 V:1 700 V:1 1 (6) Vatten ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR 700 V:1 700 V:1 1 (6) Dessa bestämmelser är gemensamma för egendomsförsäkring och ingår I en serie av försäkringsvillkor för företagsförsäkring. Indelningen och numrering

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB FÖRSÄKRINGSVILLKOR SPECIALFÖRSÄKRING N39:3 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 4 Speciella försäkringar - Egendom 3 4.3 Specialförsäkring 3 4.3.1 Vem f örsäkringen

Läs mer

Ansvarsförsäkring för styrelse i bostadsrättsförening

Ansvarsförsäkring för styrelse i bostadsrättsförening 1f857bb6-7d1a-4493-ad84-db245d4bfe2a Ansvarsförsäkring för styrelse i Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning.

Läs mer

BOSTADSRÄTTSTILLÄGG. Särskilt försäkringsvillkor VBT 2015:1 Gäller från 2015-01-01

BOSTADSRÄTTSTILLÄGG. Särskilt försäkringsvillkor VBT 2015:1 Gäller från 2015-01-01 BOSTADSRÄTTSTILLÄGG Särskilt försäkringsvillkor VBT 2015:1 Gäller från 2015-01-01 Särskilt försäkringsvillkor Med detta försäkringsvillkor görs följande tillägg till och ändringar av allmänna försäkringsvillkor

Läs mer

Särskilt villkor Förvaltnings- och serviceentreprenader

Särskilt villkor Förvaltnings- och serviceentreprenader Sid 1 (5) 9c683273-4e4e-46d9-8231-fb387f0b873b Särskilt villkor Förvaltnings- och serviceentreprenader A7. Egendomsförsäkring vid Förvaltnings- och serviceentreprenader Med tillämpning av avsnitt A i villkoren

Läs mer

Ansvarsförsäkring för styrelse i bostadsrättsförening

Ansvarsförsäkring för styrelse i bostadsrättsförening c98587bb-3256-48f5-8b80-d8c754484b05 Ansvarsförsäkring för styrelse i Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning.

Läs mer

BOSTADSRÄTTS- TILLÄGG

BOSTADSRÄTTS- TILLÄGG GJK 744:2 BOSTADSRÄTTS- TILLÄGG särskilt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 Med detta försäkringsvillkor görs följande tillägg till och ändringar av allmänna försäkringsvillkor för Fastighet

Läs mer

Ansvarsförsäkring för tekniska konsulter

Ansvarsförsäkring för tekniska konsulter SBR V 460:9 Särskilt villkor Ansvarsförsäkring för tekniska konsulter 2015-04-01 1(13) C11. ANSVARSFÖRSÄKRING FÖR TEKNISKA KONSULTER 01. Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet Försäkringen

Läs mer

Bostadsrättstillägg Villkor VBT 2015 2015-01-01

Bostadsrättstillägg Villkor VBT 2015 2015-01-01 Bostadsrättstillägg Villkor VBT 2015 2015-01-01 Innehållsförteckning Sida 1. Vem försäkringen gäller för 3 2. Var försäkringen gäller 3 3. Försäkrad egendom 3 3.1 Försäkringen omfattar 3 4. Försäkringsform

Läs mer

Fastighetsförvaltning

Fastighetsförvaltning Fö.fv 1:1 Särskilt villkor Fastighetsförvaltning Försäkring för Fastighetsförvaltning omfattar Egendomsförsäkring, Extrakostnadsförsäkring, Ansvarsförsäkring samt, i den mån så anges i försäkringsbrevet,

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB FÖRSÄKRINGSVILLKOR SAMTRYGG TRYGGHETSFÖRSÄKRING FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Försäkringsvillkor för Samtryggs trygghetsförsäkring I Egendomsförsäkring 1. Vem försäkringen

Läs mer

Ansvarsförsäkring för VD och styrelse

Ansvarsförsäkring för VD och styrelse cbc3206d-27ce-473c-9294-8e95e336e1b5 Ansvarsförsäkring för VD och Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning.

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor

Allmänna försäkringsvillkor Allmänna försäkringsvillkor Försäkringsvillkor FAR Ansvarsförsäkring för redovisningsföretag FAR 3:1 1. Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet Försäkringen gäller för försäkringstagaren (den

Läs mer

FÖRETAGSFÖRSÄKRING. Företag 2015. Gäller från 2015-01-01

FÖRETAGSFÖRSÄKRING. Företag 2015. Gäller från 2015-01-01 FÖRETAGSFÖRSÄKRING Företag 2015 Gäller från 2015-01-01 Innehåll Detta villkor ingår i en serie av villkor för företag. Villkoren är indelade och numrerade efter ett gemensamt system. Numreringen är därför

Läs mer

07 Vikarieförsäkring. Innehåll 2010-03-12

07 Vikarieförsäkring. Innehåll 2010-03-12 300e68d3-b49a-4be0-bd02-2a885c812616 Vikarieförsäkring Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning. Detta medför

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖRETAGSFÖRSÄKRING. Allmänna villkor Företag 2015. Gäller från 2015-01-01

ALLMÄNNA VILLKOR FÖRETAGSFÖRSÄKRING. Allmänna villkor Företag 2015. Gäller från 2015-01-01 ALLMÄNNA VILLKOR FÖRETAGSFÖRSÄKRING Allmänna villkor Företag 2015 Gäller från 2015-01-01 Innehåll Detta villkor ingår i en serie av villkor för företag. Villkoren är indelade och numrerade efter ett gemensamt

Läs mer

Ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada, redovisningskonsult

Ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada, redovisningskonsult 9504db02-0d85-475f-9ef2-2808ce7a144a Ansvarsförsäkring för ren Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning. Detta

Läs mer

Kombinerad Företagsförsäkring

Kombinerad Företagsförsäkring VILLKOR Fastställt november 2003 K 60:2 Kombinerad Företagsförsäkring Moderna Försäkringar AB Moderna Försäkringar Sak AB www.modernaforsakringar.se Allmänna försäkringsvillkor för Kombinerad Företagsförsäkring

Läs mer

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT SRF 1009:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 11 111 60 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

Bostadsrättstillägg HSB745

Bostadsrättstillägg HSB745 Bostadsrättstillägg HSB745 I tillägg till Försäkring för fastighet och fastighetsförvaltning PS900 Gäller från och med 2016-01-01 Innehåll 1. Vem försäkringen gäller för 3 2. När försäkringen gäller 3

Läs mer

Försäkringsvillkor maskinförsäkring allrisk

Försäkringsvillkor maskinförsäkring allrisk Försäkringsvillkor maskinförsäkring allrisk GL 105:3 Dessa villkor ingår i en serie villkor för Företagsförsäkring. Asterisk (*) anger att begreppet finns definierat i avsnitt 17, Definitioner. Villkoren

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR FÖRETAGSFÖRSÄKRING TONSÄTTARE 2006 05 01 I anslutning till N01 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBEVISET 1. EGENDOMSFÖRSÄKRING Med ändring av häremot stridande bestämmelser

Läs mer

Försäkringsvillkor HSB Bostadsrättsförsäkring I samarbete med Tennant Försäkrings AB

Försäkringsvillkor HSB Bostadsrättsförsäkring I samarbete med Tennant Försäkrings AB Försäkringsvillkor HSB Bostadsrättsförsäkring I samarbete med Tennant Försäkrings AB Försäkringsvillkor HSB Bostadsrättsförsäkring 1 Försäkringsvillkor HSB Bostadsrättsförsäkring Försäkringens omfattning

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR FÖRETAGSFÖRSÄKRING 2008 10 01 Tv-Fotografernas förening I anslutning till N01 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBEVISET I. EGENDOMSFÖRSÄKRING Med ändring av häremot

Läs mer

Företag. Försäkringsinformation

Företag. Försäkringsinformation Företag Försäkringsinformation Företag Detta är en kortfattad information om de försäkringsvillkor, Företag 2008 och Allmänna villkor företag 2008, som gäller för din företagsförsäkring. Vid skada är det

Läs mer

Ansvarsförsäkring för revisorer och revisionsföretag

Ansvarsförsäkring för revisorer och revisionsföretag adfed9cd-cb85-4b7b-8f8a-7dcd24b0f3cf Ansvarsförsäkring för revisorer och Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning.

Läs mer

GEMENSAMHETSANLÄGGNING. I. Översiktlig information om försäkringsvillkoren

GEMENSAMHETSANLÄGGNING. I. Översiktlig information om försäkringsvillkoren Sida 1 V 046:5(10) GEMENSAMHETSANLÄGGNING Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning. Detta medför att numreringen

Läs mer

Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av

Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av GJAF 50:2 FÖRSÄKRING FÖR REN FÖRMÖGENHETS- SKADA allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring. Inledning

Läs mer

Försäkringsvillkor hyresförlust- försäkring

Försäkringsvillkor hyresförlust- försäkring Försäkringsvillkor hyresförlust- försäkring GL 125:4 Dessa villkor ingår i en serie villkor för Företagsförsäkring. Villkoret gäller from 2015-01-01. Försäkrings AB Göta Lejon Stora Badhusgatan 6 411 21

Läs mer

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT SRF 1009:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 33 111 24 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

Konst- och utställningsförsäkring

Konst- och utställningsförsäkring Konst- och utställningsförsäkring Försäkringsvillkor 2012:2 S&P Underwriting Agency, Gustav III:s boulevard 46, Box 3145, 169 03 Solna INNEHÅLL A. KONST- OCH UTSTÄLLNINGSFÖRSÄKRING 4 1. VAD FÖRSÄKRINGEN

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR FÖRETAGSFÖRSÄKRING F3:1 2015 05 01 I anslutning till N01 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET I. EGENDOMSFÖRSÄKRING Med ändring av häremot stridande bestämmelser

Läs mer

Allriskförsäkring Särskilda Föremål

Allriskförsäkring Särskilda Föremål 4dc8503e-86d5-4fb1-a0c0-a2bce12b5070 Allriskförsäkring Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning. Detta medför

Läs mer

Heta Arbeten. Denna broschyr är anpassad till 2005 års säkerhetsregler och ersätter tidigare upplagor.

Heta Arbeten. Denna broschyr är anpassad till 2005 års säkerhetsregler och ersätter tidigare upplagor. Heta Arbeten svetsning, takläggning och andra heta arbeten medför stor brandfara. här kan du läsa om vilka säkerhetsregler och lagar som gäller för dessa arbeten. här finns även information om hur försäkringen

Läs mer

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1 Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringstagare är Villaägarnas Riksförbund, som tecknar försäkringen kalenderårsvis (Försäkringsår) med början

Läs mer

Ansvarsförsäkring för VD och styrelse

Ansvarsförsäkring för VD och styrelse 986191ac-ba6c-4b28-8c0e-f7d508294a54 Ansvarsförsäkring för VD och Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning.

Läs mer

Skydda Företaget Villkorssammanfattning

Skydda Företaget Villkorssammanfattning Skydda Företaget Villkorssammanfattning Skydda Företaget Villkorssammanfattning Skydda Företaget är ett försäkringspaket som ger ditt företag ett riktigt bra skydd. Det innehåller Egendoms-, Avbrotts-,

Läs mer

ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR 700 B:1

ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR 700 B:1 Brand ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR 700 B:1 700 B:1 1 (12) Dessa bestämmelser är gemensamma för egendomsförsäkring och ingår i en serie av försäkringsvillkor för företagsförsäkring. Indelningen och numrering

Läs mer

Ansvarsförsäkring för tekniska konsulter

Ansvarsförsäkring för tekniska konsulter 662951a7-a4fc-4560-b24d-0c77d22d1d85 Ansvarsförsäkring för tekniska Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning.

Läs mer

- försäkringstagaren och/eller i försäkringsbeviset angivna medförsäkrade företag

- försäkringstagaren och/eller i försäkringsbeviset angivna medförsäkrade företag Tilläggsvillkor FAR Ansvarsförsäkring för redovisningsföretag FAR 4:1 Tilläggsförsäkring för enklare juridiska uppdrag* enligt FARs definition.*försäkringen kan endast tecknas av företag som bedriver redovisningsverksamhet

Läs mer

Viss egendom omfattas inte alls av försäkringen. Exempel på detta är motordrivna fordon samt släpfordon till dessa, skog, djur etc.

Viss egendom omfattas inte alls av försäkringen. Exempel på detta är motordrivna fordon samt släpfordon till dessa, skog, djur etc. - Kontorsförsäkring en för Nordics försäkringsprogram Fastighetsmäklaren Kontorsförsäkring är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen. Fullständiga försäkringsvillkor finns att

Läs mer

MODEBUTIKERNAS MEDLEMSFÖRSÄKRING

MODEBUTIKERNAS MEDLEMSFÖRSÄKRING FÖRETAGSFÖRSÄKRING MODEBUTIKERNAS MEDLEMSFÖRSÄKRING Denna skräddarsydda försäkringsprodukt erbjuds Modebutikernas medlemmar och den ger dig som modeaffär/textilhandlare en heltäckande och förmånlig affärsförsäkring.

Läs mer

Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen.

Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen. Förköpsinformation Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen. Fullständiga försäkringsvillkor finns att rekvirera hos Söderberg

Läs mer

Försäkring för ren förmögenhetsskada PS50

Försäkring för ren förmögenhetsskada PS50 Gäller från och med 2016-07-01 Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av rådgivande verksamhet. Försäkringen gäller dock med vissa begränsningar. T.ex. gäller den inte

Läs mer

HSB Gemensamt Bostadsrättstilläggsvillkor i samarbete med If Skadeförsäkring AB

HSB Gemensamt Bostadsrättstilläggsvillkor i samarbete med If Skadeförsäkring AB HSB Gemensamt Bostadsrättstilläggsvillkor i samarbete med If Skadeförsäkring AB HSB Gemensamt Bostadsrättstillägg // Version 1 1 HSB bostadsrättsförsäkring Försäkringsvillkor 1 januari 2007 1. Försäkrad

Läs mer

Förmögenhetsbrottsförsäkring

Förmögenhetsbrottsförsäkring VILLKOR Fastställt november 2003 FB:3 Förmögenhetsbrottsförsäkring Moderna Försäkringar AB Moderna Försäkringar Sak AB www.modernaforsakringar.se Försäkringens omfattning framgår av försäkringsbrevet.

Läs mer

Obligatorisk Ansvarsförsäkring Försäkringen kan tecknas för försäkringsperioden 1/1 31/12 alt 1/1-30/6 samt 1/7-31/12.

Obligatorisk Ansvarsförsäkring Försäkringen kan tecknas för försäkringsperioden 1/1 31/12 alt 1/1-30/6 samt 1/7-31/12. Förköpsinformation Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen. Fullständiga försäkringsvillkor finns att rekvirera hos Adekvat

Läs mer

Fastighet. Försäkringsinformation

Fastighet. Försäkringsinformation Fastighet Försäkringsinformation Fastighet Detta är en kortfattad information om de försäkringsvillkor, Fastighet 2008 och Allmänna villkor företag 2008, som gäller för din fastighetsförsäkring. Vid skada

Läs mer

Fastighet 2015. Gäller från 2015-01-01

Fastighet 2015. Gäller från 2015-01-01 FA S T I G H E T S F Ö R S Ä K R I N G Fastighet 2015 Gäller från 2015-01-01 Innehåll Detta villkor ingår i en serie av villkor för företag. Villkoren är indelade och numrerade efter ett gemensamt system.

Läs mer

Tjänsteföretag. Kort om din företagsförsäkring

Tjänsteföretag. Kort om din företagsförsäkring Tjänsteföretag Kort om din företagsförsäkring Alla branscher och företag har sina unika risker. Tjänstesektorn är självklart inget undantag. Ett exempel är skyddet för skadeståndsskyldighet som behöver

Läs mer

Ansvarsförsäkring för överlåtelsebesiktning för medlemmar i Sveriges Byggingenjörers Riksförbund (SBR)

Ansvarsförsäkring för överlåtelsebesiktning för medlemmar i Sveriges Byggingenjörers Riksförbund (SBR) SBR 1:7 Särskilt villkor Ansvarsförsäkring för överlåtelsebesiktning för medlemmar i Sveriges Byggingenjörers Riksförbund (SBR) 2015-04-01 1(13) C. ANSVARSFÖRSÄKRING 01. Vem försäkringen gäller för och

Läs mer

VILLKOR. Allmänt villkor Fastighets- och Förvaltningsförsäkring. Fastighetsägarna GÄLLER FRÅN 2010-01-01

VILLKOR. Allmänt villkor Fastighets- och Förvaltningsförsäkring. Fastighetsägarna GÄLLER FRÅN 2010-01-01 VILLKOR Allmänt villkor Fastighets- och Förvaltningsförsäkring Fastighetsägarna GÄLLER FRÅN 2010-01-01 Allmän information... 5 Självrisker... 5 Allmänna avtalsbesämmelser Försäkringstiden och förnyelse...

Läs mer

Ansvarsförsäkring för tekniska konsulter

Ansvarsförsäkring för tekniska konsulter SBR V 460:5 Särskilt villkor Ansvarsförsäkring för tekniska konsulter 2008-04-01 1(10) C11. ANSVARSFÖRSÄKRING FÖR TEKNISKA KONSULTER 01. Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet Försäkringen

Läs mer

Försäkringsvillkor 2015 Entreprenadsäkerhet, Garantitid

Försäkringsvillkor 2015 Entreprenadsäkerhet, Garantitid Försäkringsvillkor 2015 Entreprenadsäkerhet, Garantitid Innehållsförteckning 1. Vem försäkringen gäller för... 2 1.1 Försäkrat kontrakt och försäkrade kontraktsarbeten... 2 1.2 Var försäkringen gäller...

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR FÖRETAGSFÖRSÄKRING SKAP 2009 05 01 I anslutning till N01 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBEVISET I. EGENDOMSFÖRSÄKRING Med ändring av häremot stridande bestämmelser

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB FÖRSÄKRINGSVILLKOR KOMBINERAD FÖRETAGSFÖRSÄKRING N01:4 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET 1 Innehåll 1. EGENDOMSFÖRSÄKRING... 6 1.1 Vem försäkringen gäller för... 6 1.1.1

Läs mer

Med basbelopp avses det belopp som fastställs enligt lagen om allmän försäkring och som gällde det år skadan upptäcktes.

Med basbelopp avses det belopp som fastställs enligt lagen om allmän försäkring och som gällde det år skadan upptäcktes. SMÅFÖRETAGSFÖRSÄKRING V 068:2 T4:2 Avsnitt C4. Konsultansvar i V 068:2 utgår och ersätts av följande. C4. KONSULTANSVAR (ingår om det anges i försäkringsbrevet) Med basbelopp avses det belopp som fastställs

Läs mer

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande.

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande. Särskilt villkor Gäller från 2009-04-01 Genom detta särskilda villkor utökas försäkringen att omfatta VD och styrelseledamots ansvar vid skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada i försäkrat aktiebolag.

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖRETAGSFÖRSÄKRING. Allmänna villkor Företag Gäller från

ALLMÄNNA VILLKOR FÖRETAGSFÖRSÄKRING. Allmänna villkor Företag Gäller från ALLMÄNNA VILLKOR FÖRETAGSFÖRSÄKRING Allmänna villkor Företag 2016 Gäller från 2016-06-01 Innehåll Detta villkor ingår i en serie av villkor för företag. Villkoren är indelade och numrerade efter ett gemensamt

Läs mer

Allmänna avtalsbestämmelser

Allmänna avtalsbestämmelser Allmänna avtalsbestämmelser God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2015-04-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. 1 (5) 1 Allmänna avtalsbestämmelser God

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR ANSVARSFÖRSÄKRING FÖR REN FÖRMÖGENHETSSKADA N23:3 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 6.4 Ansvarsförsäkring för förmögenhetsskada 3 6.4.1

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 6 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...5 6.1 Påföljd vid åsidosättande av säkerhetsföreskrift...

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 6 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...5 6.1 Påföljd vid åsidosättande av säkerhetsföreskrift... INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR..4 2 NÄR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER...4 3 VAR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER...4 4 FÖRSÄKRAT INTRESSE...4 4.1 Extrakostnad... 4 4.2 Hyresförlust... 4 5 FÖRSÄKRADE SKADEHÄNDELSER...4

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB FÖRSÄKRINGSVILLKOR FASTIGHETSFÖRSÄKRING F01:4 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehåll 1. EGENDOMSFÖRSÄKRING... 6 1.1 Vem försäkringen gäller

Läs mer

Avbrottsförsäkring vid arbetsoförmåga fasta belopp

Avbrottsförsäkring vid arbetsoförmåga fasta belopp 2ebae528-f6a4-4dcc-907a-f075fdebb8a7 Avbrottsförsäkring vid arbetsoförmåga fasta belopp Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald

Läs mer

Fastighetsförsäkring. Innehåll 2011-03-21

Fastighetsförsäkring. Innehåll 2011-03-21 12c50c8d-08e5-476c-bd41-34761a882ae7 Fastighetsförsäkring Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning. Detta

Läs mer

Ansvarsförsäkring för tekniska konsulter

Ansvarsförsäkring för tekniska konsulter f8c9c154-20f0-4dbb-bccd-9826212ce6d5 Ansvarsförsäkring för tekniska Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning.

Läs mer

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2 Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för den beställare (försäkrade) som angivits i försäkringsbrevet. 2. Vad försäkringen gäller

Läs mer

Företagsförsäkring. Innehåll 2008-11-10

Företagsförsäkring. Innehåll 2008-11-10 a59271ce-f983-4268-b1b3-9a6d266a3065 Företagsförsäkring Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning. Detta medför

Läs mer

Förmögenhetsbrottsförsäkring

Förmögenhetsbrottsförsäkring Förmögenhetsbrottsförsäkring 1 Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet Försäkringen avser i försäkringsbrevet angiven verksamhet och gäller för försäkringstagaren (den försäkrade). 2 När försäkringen

Läs mer

förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor

förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Ren förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2015-04-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. 1 (6) 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen

Läs mer

FÄRG MÖBLER OCH INTERIÖR MEDLEMSFÖRSÄKRING

FÄRG MÖBLER OCH INTERIÖR MEDLEMSFÖRSÄKRING FÖRETAGSFÖRSÄKRING Färg Möbler och Interiörs företagsförsäkring FÄRG MÖBLER OCH INTERIÖR MEDLEMSFÖRSÄKRING Denna skräddarsydda försäkringsprodukt erbjuds Färg Möbler och Interiörs medlemmar och den ger

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor. Ansvarsförsäkring för rådgivande konsulter i redovisningsföretag Länsförsäkringar Sak AB/FAR 3:1

Allmänna försäkringsvillkor. Ansvarsförsäkring för rådgivande konsulter i redovisningsföretag Länsförsäkringar Sak AB/FAR 3:1 Allmänna försäkringsvillkor Ansvarsförsäkring för rådgivande konsulter i redovisningsföretag Länsförsäkringar Sak AB/FAR 3:1 Försäkringen gäller för tilläggsförsäkring enligt FARs definition för enklare

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor. Ansvarsförsäkring för revisionsföretag Länsförsäkringar Sak AB/FAR 1:3

Allmänna försäkringsvillkor. Ansvarsförsäkring för revisionsföretag Länsförsäkringar Sak AB/FAR 1:3 Allmänna försäkringsvillkor Ansvarsförsäkring för revisionsföretag Länsförsäkringar Sak AB/FAR 1:3 1. Vem försäkringen gäller för 1.1 Med försäkrad förstås, - försäkringstagaren och i försäkringsbeviset

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR EXTRAKOSTNADSFÖRSÄKRING DATA N69:2 ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll 2.3 Extrakostnadsförsäkring 2.3.1 Vem försäkringen gäller för 2.3.2 När försäkringen gäller

Läs mer

Miljöansvarsförsäkring för byggherre

Miljöansvarsförsäkring för byggherre 072530fe-875e-4181-96ea-083881bca027 Miljöansvarsförsäkring för Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning.

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB FÖRSÄKRINGSVILLKOR SJUKAVBROTTSFÖRSÄKRING - MERKOSTNAD N14:3 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 5.2 Sjukavbrottsförsäkring Merkostnad 3 5.2.1 Vem försäkringen

Läs mer

Villkorsinstruktion. Särskilda villkor Dessa villkor utgör kompletteringar och/eller ändringar till ovanstående villkor.

Villkorsinstruktion. Särskilda villkor Dessa villkor utgör kompletteringar och/eller ändringar till ovanstående villkor. Villkorsinstruktion Trygg-Hansas villkor är sorterade i bas-, produkt-, och särskilda villkor. Varje villkor har sin egen beteckning, version och namn. Försäkringens omfattning framgår av försäkringsbrevet

Läs mer

Ansvarsförsäkring för rådgivande konsulter

Ansvarsförsäkring för rådgivande konsulter bb67a847-e7a2-4cac-86b4-c1476bea7603 Ansvarsförsäkring för rådgivande Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning.

Läs mer

Produktinformation. Patientförsäkring

Produktinformation. Patientförsäkring Produktinformation Patientförsäkring Produktinformation Patientförsäkring Denna information är en kortfattad beskrivning av försäkringsvillkoret Patientförsäkring A 720. För försäkringen gäller alltid

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB FÖRSÄKRINGSVILLKOR KOMBINERAD FÖRETAGSFÖRSÄKRING N01:2 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1 Egendomsförsäkring 5 1.1 Vem försäkringen gäller

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR EXTRAKOSTNADS- OCH HYRESFÖRLUSTFÖRSÄKRING A200:3

FÖRSÄKRINGSVILLKOR EXTRAKOSTNADS- OCH HYRESFÖRLUSTFÖRSÄKRING A200:3 FÖRSÄKRINGSVILLKOR EXTRAKOSTNADS- OCH HYRESFÖRLUSTFÖRSÄKRING A200:3 2015-01-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR.. 4 2 NÄR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER... 4 3 VAR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER... 4 4 FÖRSÄKRAT

Läs mer

Information angående villkorstexter

Information angående villkorstexter Information angående villkorstexter 3 februari 2014 1 (5) Följande villkor är inkluderade: Försäkring för bostadsrätt och ägarlägenhet 2 1 Vem försäkringen gäller för 2 2 När försäkringen gäller 2 3 Var

Läs mer

Gemensamhetsanläggning

Gemensamhetsanläggning 4baacab1-f8f4-4d74-a8fd-e3081313e04b Gemensamhetsanläggning Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning. Detta

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR EXTRAKOSTNADSFÖRSÄKRING N11:2 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 2.3 Extrakostnadsförsäkring 3 2.3.1 Vem försäkringen gäller för 3 2.3.2

Läs mer

Försäkringsvillkor 2017 FÄRDIGSTÄLLANDEFÖRSÄKRING, GARANTITID

Försäkringsvillkor 2017 FÄRDIGSTÄLLANDEFÖRSÄKRING, GARANTITID Försäkringsvillkor 2017 FÄRDIGSTÄLLANDEFÖRSÄKRING, GARANTITID Villkor Färdigställandeförsäkring, Garantitid - 2017 Innehållsförteckning 1. Vem försäkringen gäller för... 1 1.1 Försäkrat kontrakt och försäkrade

Läs mer

Biodlingsföretagarna Företagsförsäkring

Biodlingsföretagarna Företagsförsäkring Biodlingsföretagarna Företagsförsäkring Här har vi gjort en översiktlig sammanställning av Biodlingsföretagarnas Företagsförsäkring. En fullständig beskrivning av försäkringen finns i försäkringsvillkoren,

Läs mer

GAR-BO Försäkring AB. Försäkringsvillkor ESBRF09. Entreprenadsäkerhetsförsäkring BRF, entreprenadtid

GAR-BO Försäkring AB. Försäkringsvillkor ESBRF09. Entreprenadsäkerhetsförsäkring BRF, entreprenadtid Försäkringsvillkor ESBRF09 Entreprenadsäkerhetsförsäkring BRF, entreprenadtid Innehållsförteckning BEGREPPSFÖRKLARING... 3 FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING... 4 1. Vem försäkringen gäller för... 4 1.1 Försäkrat

Läs mer

Allmänna Villkor Fastighetsägarnas egna försäkring

Allmänna Villkor Fastighetsägarnas egna försäkring Allmänna Villkor Fastighetsägarnas egna försäkring Fastighet och Förvaltning 2010:1 (gäller från 2010-08-01) Välkommen som kund hos Fastighetsägarnas egna försäkring! Vi är naturligtvis mycket glada för

Läs mer

F54:0 FMF 1:1 Ansvarsförsäkring för Fastighetsmäklare anslutna till Fastighetsmäklarförbundet. Allmänt villkor - Gäller från 2012-01-01

F54:0 FMF 1:1 Ansvarsförsäkring för Fastighetsmäklare anslutna till Fastighetsmäklarförbundet. Allmänt villkor - Gäller från 2012-01-01 F54:0 FMF 1:1 Ansvarsförsäkring för Fastighetsmäklare anslutna till Fastighetsmäklarförbundet Allmänt villkor - Gäller från 2012-01-01 F54:0 FMF 1:1 Ansvarsförsäkring för Fastighetsmäklare anslutna till

Läs mer

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR KRISFÖRSÄKRING SRF 1008:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 33 111 24 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

VILLKOR. Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring GÄLLER FRÅN 2007-01-01

VILLKOR. Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring GÄLLER FRÅN 2007-01-01 VILLKOR Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring GÄLLER FRÅN 2007-01-01 Detta särskilda villkor gäller i anslutning till de allmänna villkoren för Företags- respektive Fastighetsförsäkring. Försäkringen

Läs mer

Produktinformation. Rättskyddsförsäkring

Produktinformation. Rättskyddsförsäkring Produktinformation Rättskyddsförsäkring Produktinformation Rättskyddsförsäkring Denna information är en kortfattad beskrivning av försäkringsvillkoret Rättsskyddsförsäkring R 1. För försäkringen gäller

Läs mer

Gemensamhetsanläggning

Gemensamhetsanläggning 2e4ca59d-5cb6-4dab-81e8-501118b26a3b Gemensamhetsanläggning Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning. Detta

Läs mer

BUDBIL. Geografisk omfattning

BUDBIL. Geografisk omfattning BUDBIL förköpsinformation Här finner du en kortfattad information om vår försäkring för Budbil. Informationen förklarar innehållet i försäkringen och vilka tillvalsmöjlig heter som finns för att anpassa

Läs mer

Stockholm, Ostmästaren 4, Byängsgränd 14 1 Maskinerier/Inventarier 100 000 kr

Stockholm, Ostmästaren 4, Byängsgränd 14 1 Maskinerier/Inventarier 100 000 kr Sid 1 (7) Vid förfrågan kontakta Christian Jungefeldt, Sörman & Partners AB Telefon 08-54443597 Mobil 070-4525602 Assistent Marie Karlsson & Carl Kylengren 08-54443080 Epost:förnamn.efternamn@lansforsakringar.se

Läs mer

Årsomsättning och årslönekostnad som premieargument

Årsomsättning och årslönekostnad som premieargument Sid 1 (9) cc6a082a-ecea-40b6-8e0f-0b68e740bb2e Årsomsättning och årslönekostnad som premieargument Med tillämpning av villkoren för Affärsförsäkring i övrigt gäller följande ändring. B1. Avbrottsförsäkring

Läs mer

Fastighetsförsäkring. Kortfattad information om din försäkring för Fastigheter

Fastighetsförsäkring. Kortfattad information om din försäkring för Fastigheter Fastighetsförsäkring Kortfattad information om din försäkring för Fastigheter Med Vardias Fastighetsförsäkring får du ett bra skydd som täcker in det mesta du behöver för ditt fastighetsägande. Försäkringen

Läs mer